Årsrapport 2013 for Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2013 for Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum"

Transkript

1 Årsrapport 2013 for Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum Dok. nr

2 Side 2 Indhold Oversigt over tabeller, noter og bilag Påtegning af det samlede regnskab Beretning Præsentation af virksomheden Årets faglige resultater Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt Opgaver og ressourcer: Uddybende oplysninger Målrapportering Målrapporteringens første del: Skematisk oversigt Målrapporteringens anden del: Uddybende analyser og vurderinger Redegørelse for reservation Forventninger til kommende år Regnskab Anvendt Regnskabspraksis Resultatopgørelse Balancen Egenkapitalforklaring Opfølgning på likviditetsordningen Opfølgning på lønsumsloft Bevillingsregnskabet Bilag til årsrapporten Omslag: Pürschvogn fra Nørlund Gods, ca JSH 2025

3 Side 3 Oversigt over tabeller, noter og bilag Beretning og Målrapportering Tabel 1: Virksomhedens samlede aktivitet Tabel 2: Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal Tabel 3: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens opgaver Tabel 4: Årets resultatopfyldelse Tabel 5: Reservation Regnskabstabeller Tabel 6: Resultatopgørelse Tabel 7: Resultatdisponering Tabel 8: Balancen Tabel 9: Egenkapitalforklaring Tabel 10: Udnyttelse af låneramme Tabel 11: Opfølgning på lønsumsloft Tabel 12: Bevillingsregnskab Obligatoriske noter Note 1: Immaterielle anlægsaktiver Note 2: Materielle anlægsaktiver Obligatoriske bilag Bilag 3b: Andre tilskudsfinansierede aktiviteter (underkonto 97)

4 Side 4 1. Påtegning af det samlede regnskab Årsrapporten omfatter Årsrapporten omfatter den hovedkonto på finansloven, som Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum, CVR nr er ansvarlig for Jagt- og Skovbrugsmuseet, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for Påtegning Der tilkendegives hermed: 1. At årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende. 2. At de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåelse af aftaler og sædvanlig praksis. 3. At der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten. Hørsholm, dato København, dato Direktør Jette Baagøe Departementschef Marie Hansen

5 Side 5 2. Beretning 2.1. Præsentation af virksomheden Hovedkonto Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum er et specialmuseum under Kulturministeriet. Dets hovedopgaver er at tilgængeliggøre, formidle, udforske og bevare jagtens og skovens danske kulturarv. Missionen er at skabe forståelse for betydningen af naturforvaltningens, specielt jagtens og skovbrugets, kultur- og naturarv og respekt for deres værdi. Museets vision er at være kendt og efterspurgt af alle som museet for mennesket i naturen. Museets mål er bestemt af museums- og finansloven. Internt arbejder museet med sine hovedopgaver efter en fire-årig arbejdsplan ( ). 2.2 Virksomhedens omfang Tabel 1: Virksomhedens samlede aktivitet (Mio. kr.) Bevilling Regnskab Drift Udgifter 10,4 10,5 Indtægter 0,9 0,9 Øvrige administrerede udgifter og indtægter Udgifter 0,0 0,0 Indtægter 0,0 0,0 Anlæg Udgifter 0,0 0,0 Indtægter 0,0 0,0 Merforbruget skyldes stormskader på bygninger, der er national ejendom Årets faglige resultater Som det fremgår nedenfor, vurderes institutionens faglige resultater i 2013 samlet set som tilfredsstillende. Det samme gælder det økonomiske resultat. Nedenstående gennemgang er disponeret i overensstemmelse med museets hovedopgaver.

6 Side 6 I samarbejde med Jagt- og Skovbrugsmuseets Venner gjorde museet via et Go Card reklame for Ræveruten, mens en bus med en brølende kronhjort inviterede til efterårsferie. Tilgængeliggørelse og formidling Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum vil ved at skabe bedre udstillinger og aktiviteter fastholde og tiltrække sine kernemålgrupper blandt børn og børnefamilier. Desuden vil museet med nye tilbud tiltrække nye brugergrupper blandt det voksne publikum i både ind- og udland og øge andelen af udenlandske besøgende. Nyopstillingen af de permanente jagtudstillinger fortsatte som planlagt med afsnittet om kongejagt, bl.a. med en investering på 0,2 mio.kr. i en ny montre til genstande af enestående national betydning. Afsnittet om kongejagten var planlagt færdiggjort i 2013, men måtte nedprioriteres, da museet takket være en særbevilling på 0,3 mio.kr. fra Kulturministeriet, skulle producere fem interaktive skærmstationer. Stationerne, som viser klip af museets samling af film og billeder er en væsentlig opdatering af udstillingerne og imødekommer det publikumsønske om mere interaktivitet, som bl.a. er fremgået af Kulturstyrelsens publikumsundersøgelser: I 2013 opnåede museet således en score på 7,2 for muligheden for at deltage aktivt. Det er over gennemsnittet for både kulturhistoriske museer (7,0) og alle museer (6,7), men under museets generelle niveau på 8,4. Skærmstationerne forventes at bidrage til at løfte brugernes vurderinger yderligere. Årets guide til jagtudstillingerne blev en Skeletrute. Det lille hefte fører de besøgende til udvalgte montrer og fortæller om de udstillede skeletter. Guidens form er uafhængig af montrernes placering og gør den velegnet i en periode, hvor udstillingerne hele tiden ændrer sig. Det er også baggrunden for at guiden som noget nyt er lavet i samarbejde med Hørsholm Egns Museum (nu Museum Nordsjælland Hørsholm), der udstiller menneskeskeletter fra Jægerstenalderen. Heftet er trykt med tilskud fra Jagt- og Skovbrugsmuseets Venner, som også støttede produktionen af et Go Card i efteråret.

7 Side 7 Skoven. Udsmykning fra den første Nationalbankbygning 1921.N.V. Dorph ( ). Olie på lærred, 180 x 406 cm. JSH-M Særudstillingen Skovkunst, som åbnede 15. marts, viser museets egne billeder af og fra skoven, bl.a. et stort maleri af N.V. Dorph. Det er en del af udsmykningen af den første Nationalbankbygning med billeder af vigtige danske erhverv. Særudstillingens medium er kunst, men udstillingen er kulturhistorisk og belyser bl.a. udviklingen i skovens samfundsmæssige betydning i perioden ca For kernemålgrupperne indeholder udstillingen desuden et finurligt element af naturhistorie, nemlig genstande, der er blevet til sære skulpturer ved at være omvokset af træer. Der er udarbejdet en lille folder til udstillingen. Den nationale brugerundersøgelse 2013 er for museets vedkommende baseret på et lille materiale, men resultaterne bekræfter tendenserne fra tidligere: Generelt ligger brugernes vurdering af Jagt- og Skovbrugsmuseet på alle parametre på linje med eller højere end gennemsnittet af kulturhistoriske museer. Ligesom i 2012 er den samlede vurdering af museet 8,4 mod et gennemsnit for kulturhistoriske museer på henholdsvis 8,3 og 8,5 (8,4 for alle museer i begge år). Brugernes vurdering af museets udstillinger, deres emner og præsentation, arrangementer, egnethed for børn, muligheder for at lære nyt og deltage aktivt og variationen i museets formidling ligger alle over gennemsnittet for både kulturhistoriske og alle museer, men vurderingen af service og betjening ligger under. Informationen i museets billetsalg vurderes dog højere end gennemsnittet, og da serviceniveauet i museets café har været et problem, forventes det, at billedet vil ændres med en ny forpagter i Museet vil dog generelt samle op på området. Den personlige formidling er et af museets største aktiver i forhold til kernemålgruppen børn og børnefamilier, og i 2013 skulle museet ifølge sin arbejdsplan tilbyde levende aktiviteter i sommerferien. Takket være bevillingen fra Skibsreder Carsten Brebøls Almennyttige Fond blev aktiviteterne gennemført, men juli måned var meget varm og solrig, hvilket kan være en af forklaringerne på, at der alligevel ikke skete en stigning i besøgstallet. En anden, som præger besøget i det hele taget, er, at institutionerne ikke har samme ressourcer til at tage på tur, som de havde for bare fem år siden.

8 Side 8 Et stort publikumspotentiale i Sydsverige udløste igen i 2013 deltagelse med en stand på Bosjöklostermessen i Skåne, men afspejles endnu ikke klart i besøgstallet. Museets have er et vigtigt aktiv i al dets formidling. Bevaring Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum skal opretholde og bevare egne samlinger. I 2013 gennemførte museets nye konservator en ekstraordinær skadedyrskontrol af både samling og magasiner med henblik på en revision af museets bevaringsplan og lavede en plan for indretning og nyanskaffelser til magasiner og værksteder. Der blev foretaget konservering og montering af 31 genstande, bl.a. til særudstillingen, Bosjöklostermessen og den permanente jagtudstilling. Endelig er der foretaget forundersøgelse (Röntgen) af Frederik d. 7.s hest Perle for at afdække behovet for og arten af en eventuel restaurering af præparatet før en mulig udstilling i museet i de kongelige stalde på Christiansborg. Hesten har hidtil været på Statens Naturhistoriske Museum, men opbevares efter gensidig aftale mellem museerne p.t. på Jagt- og Skovbrugsmuseet. En eventuel restaurering af præparatet er afhængig af finansiering ved Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme. Endelig har museet fået en ny brandalarmcentral og tyverialarmsystemet er blevet opdateret. Den 1.oktober overtog Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme ansvaret for systemernes tekniske vedligeholdelse. Den 28. oktober ramte et stormfældet træ taget over et af museets magasiner, men det lykkedes museet at evakuere de truede genstande og SLKE fik repareret skaderne hurtigt, så samlingen led ikke overlast. Forskning Museet, som skal opretholde og uddybe sin viden, producerede i 2013 to fagfællebedømte, samt en populærvidenskabelig artikel (alle ved Jette Baagøe). Arbejdet med museets

9 Side 9 tre flerårige forskningsprojekter resulterede i 2013 i færdiggørelsen af manuskripterne til henholdsvis Our Small but Important Forestry Trade - The Development of Professional Danish Forestry, ca , en artikel af museumsinspektør, Ph.D. Helle Serup, som p.t. er under peer reviewing til det finske tidsskrift Viusulusto samt Historien om en kronhjort, en bog baseret på museumsinspektør, cand.scient.cons. Julie Friis kandidatprojekt. Til publikation af sidstnævnte har museet p.t. modtaget et tilskud på kr. fra Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond. Yderligere støtte behøves, men bogen forventes publiceret i Endelig færdiggjordes nomineringen af Nordsjællands parforcejagtlandskab til UNESCOs liste over verdensarv. Udarbejdelsen af nomineringen er sket med tilskud fra 15. Juni Fonden, men museet har også investeret mange ressourcer i den. Museet indberetter sine forsknings- og andre publiceringsresultater til registreringssystemet PURE og har formandskabet for styregruppen for dette projekt. Det internationale samarbejde om UNESCO-projektet satte bl.a. fokus på dette franske billede af en parforcejagt afholdt til ære for den danske Chr. VII ved Chantilly i Generel ledelse og administration Pr. 1. oktober overgik også den udvendige vedligeholdelse af museets bygninger og udearealer til Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme. Stormene i oktober og november medførte omfattende skader på tagene af alle museets fredede bygninger. Da bygningerne er national ejendom, skal museet af sin bevilling alene afholde løbende vedligeholdelsesudgifter. Museet har derfor rettet henvendelse til Kulturministeriet, som afventer den endelige opgørelse over omkostningerne ved udbedring af de akut opståede skader. I samarbejde med SLKE blev årsagerne til indtrængning af vand under Laden fra 1713 klarlagt og en plan for udbedring af problemerne blev lavet, men reparationsarbejderne vil først finde sted i foråret Derfor har museet anmodet om at måtte videreføre resten af den bevilling fra 2012 (0,2 mio. kr.), som var reserveret til formålet, samt orienteret Kulturministeriet om, at den store ekstraordinære udgift til projektet (ca. 1,5 mio.kr.) vil komme i 2014.

10 Side 10 En række personaleudskiftninger medførte i 2013 et øget behov for efteruddannelse af nyansatte. Det skete bl.a. med tilskud fra Kompetencefonden, som også støttede videreuddannelsen af museets naturvejleder på Vildtforvaltningsskolen på Kalø. 2.4 Årets økonomiske resultat Tabel 2: Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal 1000 kr., løbende priser Resultatopgørelse Ordinære driftsindtægter , , ,2 - Heraf indtægtsført bevilling , , ,6 - Heraf eksterne indtægter -606,6-613,8-557,6 Ordinære driftsomkostninger 9.699, , ,2 - Heraf løn 5.341, , ,9 - Heraf afskrivninger 355,8 337,7 282,1 - Heraf øvrige omkostninger 4.002, , ,2 Resultat af ordinær drift -7,1-160,1-609,0 Resultat før finansielle poster ,4-897,9-991,5 Årets resultat -162,1 147,7 45,4 Balance Anlægsaktiver , , ,7 Omsætningsaktiver 1.877, , ,1 Egenkapital 301,7 154,0 108,6 Langfristet gæld , , ,1 Kortfristet gæld 1.640, , ,9 Lånerammen , , ,0 Træk på lånerammen , , ,7 Finansielle nøgletal Udnyttelsesgrad af lånerammen 88,4% 87,0% 86,7% Negativ udsvingsrate 95,9% 0,0% -29,5% Overskudsgrad 1,7% -1,5% -0,5% Bevillingsandel 93,8% 93,7% 94,5% Personaleoplysninger Antal årsværk 13,4 13,8 13,1 Årsværkspris 398,6 406,7 423,0 Lønomkostningsandel 55,0% 57,7% 55,0% Lønsumsloft 5.400, , ,0 Lønforbrug 5.335, , ,7 Årets negative resultat skyldes, at museumsbygningerne fra 1700-tallet blev ramt af stormskader i oktober. Da bygningerne er national ejendom, tager museets bevilling ikke højde for denne type udgifter. Det negative resultat påvirker udsvingsraten negativt. De øvrige finansielle nøgletal anses for tilfredsstillende. I tabellens udregning af bevillingsandelen indgår ikke indtægter fra tilskud, der i 2013 var på ca kr. jf. bilag 3b.

11 Side 11 I 2012 opgjordes trækket på lånerammen som summen af immaterielle og materielle anlægsaktiver (undtaget donationer) inklusive periode 13. I 2011 opgjordes trækket som saldoen på FF4. Det er derfor kun muligt at sammenligne trækket på lånerammen i 2013 med det i Opgaver og ressourcer Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt Tabel 3: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens produkter/opgaver 1000 kr., løbende priser Indtægtsført bevilling Øvrige indtægter Omkostninger Andel af årets overskud Generel ledelse og administration 4.903,8 108, ,0 100 % Tilgængeliggørelse og formidling 2.291,2 752, ,7 0 % Bevaring 2.165,7 28, ,5 0 % Forskning 164,9 0,0 164,9 0 % I alt 9.525,6 890, ,0 100 % Ca. 65 % af omkostningerne under Generel ledelse og administration er udgifter til bygningsdrift: kr., renteudgifter: kr. og afskrivninger: kr Opgaver og ressourcer: Uddybende oplysninger Tabel 3A. Centrale aktivitetsoplysninger Antal besøgende heraf betalende heraf besøgende med fri entré Erhvervede genstande Elektronisk registrerede genstande Færdigkonserverede genstande Antal åbningstimer Igangværende forskningsprojekter Afsluttede forskningsprojekter Skoletjeneste, antal klasser Antal øvrige besøgende u.18 år Antal særudstillinger heraf rettet mod børn og unge Antal undervisningstilbud heraf nye undervisningstilbud Antal særarrangementer heraf for børn og unge heraf for erhvervslivet Handicaparrangementer Antal besøgende på hjemmeside Note til tabel 3A Undervisning tilbydes i hvert enkelt tilfælde på basis af 15 grundtilbud. Som 1 særarrangement regnes bl.a. ferier, uanset hvor mange dage, arrangementet tilbydes.

12 Side 12 Tabel 3A er en del af grundlaget for beretningen. Antallet af betalende besøgende er faldende, mens antallet af gratister viser en stigende tendens. Cirka 1/3 (6.674) af gratisterne besøger museet om onsdagen, da adgangen er gratis. Antallet af besøgende på museets hjemmeside er eksploderet takket være en øget redaktionel aktivitet. 2.6 Målrapportering Målrapporteringens første del: Skematisk oversigt Tabel 4: Årets resultatopfyldelse Tilgængeliggørelse og formidling Museet bidrager ved bl.a. udstillinger og aktiviteter til formidling af det danske samfunds historie, især jagtens og skovbrugets Mål Resultat 2013 Vurdering Bedre udstillinger Aktiviteter, omvisninger m.v. Andre udstillinger Fem nye skærmstationer Ny guide til jagtudstillinger: Skeletruten Aktiviteter udbudt, også i sommerferien Særudstillingen Skovkunst Bevaring Mål Resultat 2013 Museet bidrager til kulturarvens bearing ved at opbygge og opretholde samlinger, der registreres, konserveres og sikres mod nedbrydning, tyveri og hærværk Opretholde og bevare egne samlinger Brand- og tyverisikring opdateret Hele samlingen gennemgået m.h.p. ny bevaringsplan Forskning Mål Resultat 2013 Museet medvirker til at skabe ny viden, indsigt og erkendelse om det danske samfunds historie, især jagtens og skovbrugets Fastholde og uddybe museets viden To populærvidenskabelige artikler publiceret En videnskabelig artikel publiceret og tre videnskabelige manuskripter færdiggjort Målopfyldelsen er tilfredsstillende Målopfyldelsen er tilfredsstillende Målopfyldelsen er tilfredsstillende Målopfyldelsen er tilfredsstillende Målopfyldelsen er tilfredsstillende Målopfyldelsen er tilfredsstillende Målrapporteringens anden del: Uddybende analyser og vurderinger Tilgængeliggørelse og formidling Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum er et landsdækkende museum og skal ikke alene tilbyde aktiviteter for brugere i Hovedstadsområdet og Nordsjælland, men også for det danske publikum, som i ferierne kommer langvejs fra. De nationale brugerundersøgelser 2012 og 2013 viste, at museets brugere for 2/3s vedkommende kom fra kommune/region, og kun henholdsvis 9 % og 10 % kom fra en ferieadresse. For et landsdæk-

13 Side 13 kende museum er det ikke tilfredsstillende, og det var baggrunden for ønsket om at udbyde de aktiviteter for kernemålgruppen børn og børnefamilier, som gennemførtes i juli måned. Museets markedsføring omfatter bl.a. campingpladser, hoteller og turistbureauer i Nordsjælland, men heller ikke i 2013 kunne sommerferietilbuddene aflæses som en stigning i besøgstallet for juli måned. Det er ikke tilfredsstillende. Langt de fleste besøgende kom på hverdage, selvom besøgstallet på søndage i juli forblev uforandret i forhold til 2012, hvor det gik op med ca. 1/3 i alt. I 2014 fastholder museet tilbuddet om aktiviteter i juli, men kun på hverdage. Tilbuddene vil variere efter vejret og museet vil satse endnu mere på markedsføring overfor indenlandske turister. Samarbejdet med Visit Nordsjælland vurderes som værende meget vigtigt i denne sammenhæng. Den øgede aktivitet på home-pagen (Tabel 3A) er et direkte resultat af en øget redaktionel indsats. Det samme gælder interessen for museets Facebook-site ( besøgende i 2013) og de elektroniske nyhedsbreve, som nu har ca abonnenter. Det er meget tilfredsstillende og vurderes sammen med retten til at få opsat brune seværdighedsskilte ved vigtige veje som væsentligt for bestræbelserne for at nå både inden- og udenlandske turister. Bosjöklostermessen i Skåne besøgtes af ca mennesker, men andelen af udenlandske besøgende på museet ligger stadig på ca. 500, og ifølge den nationale brugerundersøgelse 2013 kommer ingen fra Norden. Museets egne registreringer viser, at dette ikke er korrekt, men det er tydeligt, at potentialet i Sydsverige ikke udnyttes, og museet vil deltage på messen igen i Ligesom brugerundersøgelsen fra 2012 viser også 2013-undersøgelsen, at en meget stor del af museets voksenpublikum kommer som værter (27 % i 2012 og 36 % i 2013 mod gennemsnitligt henholdsvis 12 % og 15 % på kulturhistoriske museer). Derimod registrerer brugerundersøgelserne ikke den gruppe, som de fleste er værter for, nemlig børn under 14 år. Museets salg af billetter viser, at ca. 50 % af de besøgende er under 18 år, mens brugerundersøgelserne viser et besøg i aldersgruppen år på 6 % i 2012 og 10 % i 2013 (svarpersonerne skal være over 14 år gamle). I 2012 var kønsfordelingen helt lige, i 2013 er antallet af mandlige svarpersoner højere end antallet af kvindelige (58/42 %). Til sammen kunne alle disse tal indikere, at museet i 2013 havde en større andel af besøgende fra erhvervsskoler og universiteter. Det er en tendens, som museet gerne vil holde fast i, og som bl.a. understøttes via Facebook, hvor 55 % af de besøgende er mænd. Museets brugere tilhører overvejende den fællesskabsorienterede del af befolkningen. I 2012 (og tidligere) var der en overvægt mod de moderne, hvilket svarer fint til at museet har arbejdet målbevidst på at tiltrække børn og børnefamilier. I 2013 er der en overvægt mod de traditionelle. Selvom materialet er meget lille, kunne også dette indikere, at museet i 2013 har haft bedre held end tidligere til også at nå grupper som f.eks. erhvervsskoler og jagttegnskurser. Museets naturvejleder deltog fra 1. februar til 15. august i en videreuddannelse på Kalø, og museet forventer, at efteruddannelsen bl.a. vil afspejles i en endnu større stigning i antallet af besøg fra disse grupper.

14 Side 14 På grund af efteruddannelsen er antallet af skolebesøg halveret i forhold til 2012, men resultatet anses alligevel for tilfredsstillende, og det vurderes også som meget tilfredsstillende, at det lykkedes at holde aktiviteten m.h.t. særarrangementer på normalt niveau i 2013 trods naturvejlederens fravær. Sommeren Den populære grå Ferguson og klatremasterne er skænket museet af Skibsreder Carsten Brebøls Almennyttige Fond. Besøgstallet er desværre faldet i 2013, selvom museet har taget nye markedsføringsmetoder i brug, bl.a Go-Card og busreklame, og v.hj.a. tilskudsmidler øget omkostningerne til markedsføringen med ca. 30 %. Antallet af betalende besøgende på museet er over en 10-årig periode faldet markant, bl.a. fordi hverdagsbesøgene flytter til onsdag, som er gratis. Det er ikke tilfredsstillende. En af årsagerne til faldet er, at de årlige Værkstedsdage som forløb over to dage er erstattet med et enkeltdagsarrangement, en anden kan være at foredragsaftenerne Kloge onsdage p.gr.a. ressourcemangel ikke blev gennemført i Museet vil i 2014 justere sin strategi overfor nye brugergrupper, især det specialinteresserede danske voksenpublikum og udenlandske turister fra Skandinavien og Nordeuropa. Museet vurderer, at selvom markedsføring er vigtig, er museets tilbud til disse grupper vigtigere. Der vil derfor ske en udvikling i tilbuddene, bl.a. ved hjælp af fokusgrupper, som både kan hjælpe med at evaluere eksisterende tilbud og at udvikle nye. Værkstedsdagenes afløser vil blive udbygget og foredragsaftenerne vil blive genoptaget. Café Sneppen anses også for en vigtig samarbejdspartner på feltet.

15 Side 15 Museet fortsætter arbejdet med færdiggørelsen af udstillingen om den store jagt (Kongejagt) v. hj. a. sine egne ressourcer. De var i 2013 mindre end tidligere, fordi museets nye konservator, der tiltrådte pr. 1. marts, blev ansat på deltid (20/37). Desuden valgte museet for at øge sit besøgstal også at lave en særudstilling. På denne baggrund vurderes det som tilfredsstillende, at der både blev produceret en særudstilling, og at arbejdet med afsnittet om den store jagt fortsatte med bl.a. en investering i en ny, særligt sikret montre og udarbejdelse af endnu en lille guide (Skeletruten). Afsnittet om kongejagten forventes færdigt primo På baggrund af erfaringerne fra 2013 har museet dog i 2014 udvidet normeringen af konservatorstillingen til 30/37. Arbejdet med de fem nye skærmstationer var ikke forudsat i museets arbejdsplan, så det vurderes som tilfredsstillende, at disse væsentlige nye elementer i den permanente udstilling blev realiseret, selvom det betød en opbremsning i arbejdet med nyopstillingen af jagtudstillingerne. En permanent udstilling med åbne udstillingsafsnit kræver konstant vedligeholdelse, bl.a. af hensyn til skadedyrsbekæmpelsen. I 2014 vil museet udarbejde en forretningsmodel for en udstilling om Nordsjællands skove gennem 500 år i den store lade fra Udstillingen forudsættes fondsfinansieret og er et led i formidlingen af det kongelige nordsjællandske skovlandskab. Både fordi Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum er statens museum for jagtens og skovens historie og p.gr.a. museets geografiske placering og den rolle, det er tiltænkt som site manager for UNESCO-projektet er etableringen af en sådan udstilling klart en opgave for museet. Udstillingen vil være væsentlig for at tiltrække turister fra Europa.

16 Side 16 Desuden vil det i 2014 være meget vigtigt at museet sætter sig i spidsen for det samarbejde mellem museerne i Nordsjælland, som det er forudsat i UNESCO-nomineringen: The Municipalities of Hillerød and Allerød, Fredensborg, Gentofte, Lyngby-Taarbæk and Rudersdal are responsible for local museums that present artefacts and archives concerning the history of local areas, including the nominated property. The municipalities plan to extend their cooperation in the dissemination of knowledge about the nominated areas, both to the Danish and to the international public. They will participate in the collaborative communicative efforts with the other stakeholders, e.g. with the creation of a World Heritage Class and the design of recreational routes and sign-posting, and of educational material for schools, etc. Museets butik og café udgør væsentlige publikumsaktiver, som understøtter formidlingen, og i sig selv er i stand til at tiltrække et publikum fra nærområdet. Bevaring Museet ville i 2013 forbedre sin tyverisikring i udstillingerne. Resultatet af samarbejdet med Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme blev, at både brand- og tyverisikringen blev forbedret. Det er naturligvis tilfredsstillende, men var også en forudsætning for de nye betingelser hvorunder de tekniske anlæg forudsættes at kunne drives af SLKE. Museets serviceabonnement på reparationer af alarmsystemerne er nemlig opsagt, så reparationer betales i fremtiden ad hoc. Det giver en øjeblikkelig besparelse på driften, men SLKE forventer, at det også på længere sigt vil være en økonomisk fordel. Antallet af konserverede genstande anses for tilfredsstillende, mens det ikke er tilfredsstillende, at den elektroniske registrering heller ikke blev genoptaget i Det skyldes dels ressourcemangel, idet museet i stedet måtte bruge tid på færdiggørelsen af

17 Side 17 nomineringen til UNESCO, men især, at det elektroniske specialmodul MUSKAT ikke fungerede. Museet vil i 2014 bruge ekstra ressourcer på den elektroniske registrering. Arbejdet med revision af museets indsamlingspolitik måtte også sættes midlertidigt i bero, fordi færdiggørelsen af nomineringen af det nordsjællandske parforcejagtlandskab var meget tidskrævende for flere af museets medarbejdere. Det er ikke helt tilfredsstillende, at målene for museets indsamlingspolitik ikke er formuleret og forhandlet med Kulturstyrelsen og dette arbejde vil blive færdiggjort primo Forskning Det er Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseums mål, at dets fastansatte videnskabelige medarbejdere, hvoraf to er deltidsansatte, skal få tid til at forske og færdiggøre deres forskningsprojekter. Derfor er det meget tilfredsstillende, at det i 2013 lykkedes at få publiceret et videnskabeligt og to populærvidenskabelige manuskripter samt færdiggjort yderligere tre videnskabelige manuskripter til henholdsvis en bog om et af samlingens klenodier, hjorten fra det kongelige kunstkammer, en videnskabelig artikel baseret på et endnu upubliceret Ph.D.-projekt, samt nomineringen af det nordsjællandske parforcejagtlandskab til UNESCOs liste over verdensarv. Alle arbejderne er resultatet af langsigtede forskningsprojekter, som tager udgangspunkt i museets samling og emneområde. Samlet set vurderes museets faglige resultater i 2013 som tilfredsstillende. 2.7 Redegørelse for reservation Tabel 5. Reservation, hovedkonto Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum 1000 kr., løbende priser Reserveret år Reservation primo Forbrug i året Reservation ultimo Forventet afslutning Opgave 1 192,8 25,6 167,2 Vand i kælder ,8 25,6 167, Reservationen fra 2012 er videreført og forbruges i 2014 i forbindelse med en større udbedring af grundvandsproblemer under museets lade fra Forventninger til kommende år Tilgængeliggørelse og formidling I 2014 fortsætter forbedringen af udstillingerne med færdiggørelsen af afsnittet om Den Store Jagt og udarbejdelse af detailplan for Den sidste frie jagt - Strandjagten. Der vil blive udarbejdet en ny guide i hefteform, men emnet er endnu ikke besluttet, og Ræveruten vil blive genoptrykt. Det arrangement, som de senere år har været afholdt i samarbejde med Museum Nordsjælland Hørsholm, får i 2014 temaet Ild, vand, jord og luft. I 2014 vil museet etablere fokusgrupper for at videreudvikle og evaluere sine tilbud til publikum på et så oplyst grundlag som muligt. Desuden vil museet satse på i samarbejde med en ny forpagter i Café Sneppen at nå et større voksenpublikum, idet målet igen i 2014 er at øge andelen af betalende. I foråret bidrager caféen med en stribe tilbud og i efteråret vil museet genoptage foredragsrækken Kloge onsdage. Museet forventer at samarbejdet med den nye forpagter i Café

18 Side 18 Sneppen vil bringe antallet af voksne gruppebesøg markant i vejret, samt bidrage til at museet får en stærkere profil som et lokalt kulturhus. Museet har en række krævende fundraisingopgaver i Den videnskabelige konference om europæiske parforcejagtlandskaber, som var planlagt til 2014, er blevet udskudt til 2015, men arbejdet med planlægning og finansiering skal gøres i Ligeledes skal museet skaffe finansiering til den rolle, det er tildelt som site-manager for UNESCO-verdensarvsprojektet, som bl.a. skal have sit eget web-site, og endelig skal der skaffes midler til en projektleder for det store udstillingsprojekt om Nordsjællands skove gennem 500 år i museets lade. Det er vigtigt for museet at kunne tilbyde sit fjernpublikum samme aktivitetsniveau, som publikum fra nærområdet. Trods den noget skuffende virkning på besøgstallene fastholdes strategien for tilbud om aktiviteter i sommerferien derfor, men udbuddet vil i endnu højere grad tage højde for vejret, og aktiviteterne vil kun finde sted på hverdage. Bevaring Museet vil færdiggøre revisionen af sin indsamlingspolitik i 2014 ud fra de grunde, som museet redegjorde for i sin årsrapport 2012: Som statsligt, landsdækkende museum og som landets eneste kulturhistoriske specialmuseum for den kulturarv, som skabes ved forvaltningen af landjordens natur har Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum en forpligtigelse til at justere sin indsamlingspolitik, så den også i fremtiden kan sikre en dækkende dokumentation af naturforvaltningens kulturarv. Museet vil desuden arbejde videre på en forretningsmodel for at gøre sit konservatorværksted til landets centrale værksted for bevaring af naturhistoriske genstande med særlig kulturhistorisk værdi. Forskning Museet skal rejse de resterende midler til publikation af museumsinspektør Julie Fabricius Friis bog om verdens ældste udstoppede vilde pattedyr, museets hjort fra det kongelige kunstkammer (JSH 7092). Museumsinspektør Helle Serup fortsætter arbejdet med redaktion af afhandlingen Ordnet skovbrug i Danmark planlægning og skovdyrkning på Silkeborg Statsskovdistrikt og Hvidkilde Skovdistrikt til publikation. Der vil sandsynligvis blive tale om flere artikler, som publiceres fra 2014 og i de efterfølgende år. Museumsdirektør Jette Baagøe vil producere mindst en videnskabelig artikel om det nordsjællandske parforcejagtlandskab til publikation i et internationalt tidsskrift. Nomineringsdokumentet publiceres i januar Museet forventer, at UNESCO-projektet i fremtiden vil være en god platform både for fundraising og for videnskabelig produktion og internationalt videnskabeligt samarbejde. Generel ledelse og administration Samarbejdet med Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme vil blive justeret og konsolideret i 2014, og projektet for kælderen under laden skal gennemføres. Det betyder at museumshaven og hovedindgangen til museet i en periode vil være gravet op, hvilket vil påvirke museets udendørs aktiviteter. Det bliver derfor en særlig udfordring at signalere, at museet og dets café er åbne og meget gerne tager imod gæster.

19 Side Regnskab 3.1. Anvendt Regnskabspraksis Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum følger de af Moderniseringsstyrelsens opstillede regler for omkostningsbaserede regnskaber og bevillinger. Museet har fået dispensation til at optage bunker af montrer og reoler som produktionsanlæg. Der er i dette afsnit anvendt uddata fra Statens Koncern System, bortset fra Tab.7 Resultatdisponering og Tab. 9 Egenkapitalforklaring, hertil er bevillingsafregningen anvendt. Årets resultat er et underskud på ,48 kr., som skyldes udgifter til udbedring af stormskader på national ejendom. Af en reservation på 0,2 mio., til udbedring af vandindtrængning i kælder under Laden er forbrugt ,00 kr. Resten, ,07 kr. er bogført som en reservation. Reservationen forbruges i Den 1. oktober overdrog Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum officielt ansvaret for sin udvendige bygningsvedligeholdelse til Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme. Samarbejdet stod sin prøve den 28.oktober, da stormen Bodil væltede flere af de gamle træer ved bygningerne. Bygningerne er national ejendom, og de midler museet har reserveret til bygningsformål og selvforsikring forudsættes ikke at dække så store skader.

20 Side Resultatopgørelse Tabel 6: Resultatopgørelse 1000 kr., løbende priser Regnskab Regnskab Budget note: Ordinære driftsindtægter Indtægtsført bevilling Bevilling , , ,0 Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger 0,0-25,6-167,2 Reserveret af indeværende års bevillinger 192,8 0,0 0,0 Indtægtsført bevilling i alt , , ,2 Salg af varer og tjenesteydelser -613,8-507,6-700,0 Tilskud til egen drift 0,0-50,0 0,0 Gebyrer 0,0 0,0 0,0 Ordinære driftsindtægter i alt , , ,2 Ordinære driftsomkostninger Ændring i lagre 0,0 0,0 0,0 Forbrugsomkostninger Husleje 305,7 339,2 340,0 Forbrugsomkostninger i alt 305,7 339,2 340,0 Personaleomkostninger Lønninger 5.277, , ,3 Andre personaleomkostninger 10,1 10,1 10,0 Pension 760,2 751,7 760,0 Lønrefusion -434,9-350,7-346,3 Personaleomkostninger i alt 5.612, , ,0 Af- og nedskrivninger 337,7 282,1 349,8 Andre ordinære driftsomkostninger 3.304, , ,0 Ordinære driftsomkostninger i alt 9.560, , ,8 Resultat af ordinær drift -160,1-609,0-852,4 Andre driftsposter Andre driftsindtægter -1,0-382,5-184,6 Andre driftsomkostninger 0,0 0,0 0,0 Resultat før finansielle poster -897,9-991, ,0 Finansielle poster Finansielle indtægter -1,0 0,0 0,0 Finansielle omkostninger 1.046, , ,0 Resultat før ekstraordinære poster 147,7 45,4 0,0

21 Side 21 Tabel 7: Resultatdisponering 1000 kr., løbende priser Regnskab Regnskab Budget note: Disponeret til bortfald 0,0 0,0 0,0 Disponeret til reserveret egenkapital 0,0 0,0 0,0 Disponeret udbytte til statskassen 0,0 0,0 0,0 Disponeret til overført overskud -147,7-45,4 0, Balancen Tabel 8: Balancen Aktiver Primo Ultimo Passiver Primo Ultimo note: note: Anlægsaktiver: Egenkapital 1 Immaterielle anlægsaktiver Færdiggjorte udviklingsprojekter Reguleret egenkapital (startkapital) 154,0 154,0 Opskrivninger 0,0 0,0 47,1 6,7 Udviklingsprojekter under opførelse Reserveret egenkapital 0,0 0,0 0,0 0,0 Immaterielle anlægsaktiver i Bortfald af årets resultat 0,0 0,0 alt 47,1 6,7 Materielle anlægsaktiver Udbytte til staten 0,0 0,0 2 Grunde, arealer og bygninger , ,1 Transportmateriel 0,0 0,0 Produktionsanlæg og maskiner 305,8 377,9 Inventar og IT-udstyr 0,0 0,0 Igangværende arbejder for egen regning 0,0 0,0 Materielle anlægsaktiver i alt Statsforskrivning Øvrige finansielle anlægsaktiver , ,9 154,0 154,0 Overført overskud 0,0-45,4 Egenkapital i alt 154,0 108,6 Hensatte forpligtelser 0,0 0,0 Langfristede gældsposter FF4 Langfristet gæld , ,1 Donationer 1.618, ,0 Prioritetsgæld 0,0 0,0 Finansielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt 0,0 0,0 154,0 154, , ,7 Anden langfristet gæld 0,0 0,0 Langfristet gæld i alt , ,1 Omsætningsaktiver: Varebeholdning 0,0 0,0 Kortfristede gældsposter Tilgodehavender Leverandører af varer og 389,5 769,9 244,3 472,3 tjenesteydelser Værdipapirer 0,0 0,0 Anden kortfristet gæld 204,6 114,9 Likvide beholdninger Skyldige feriepenge 750,4 687,4 FF5 Uforrentet konto 957, ,2 Reserveret bevilling 192,8 167,2 FF7 Finansieringskonto Igangværende arbejder for 118,4 184,6 399,3-200,5 fremmed regning Andre likvider 77,1 110,1 Periodeafgrænsningsposter 25,9 0,0 Likvide beholdninger i alt 1.433, ,8 Kortfristet gæld i alt 1.681, ,9 Omsætningsaktiver i alt 1.678, ,1 Gæld i alt , ,0 Aktiver i alt , ,7 Passiver i alt , ,7

22 Side 22 Størstedelen af museets aktiver består af grunde og bygninger. Værdien af de museums-bygninger der er national ejendom indgår ikke i opgørelsen. I den offentlige vurdering 2012 er værdien af national ejendom 31 mio Egenkapitalforklaring Tabel 9: Egenkapitalforklaring 1000 kr., løbende priser note: Egenkapital primo R-året 301,7 154,0 Startkapital primo 154,0 154,0 +Ændring i startkapital 0,0 0,0 Startkapital ultimo 154,0 154,0 Opskrivninger primo 0,0 0,0 +Ændringer i opskrivninger 0,0 0,0 Opskrivninger ultimo 0,0 0,0 Reserveret egenkapital primo 0,0 0,0 +Ændring i reserveret egenkapital 0,0 0,0 Reserveret egenkapital ultimo 0,0 0,0 Overført overskud primo 147,7 0,0 +Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse 0,0 0,0 +Regulering af det overførte overskud 0,0 0,0 +Overført fra årets resultat -147,7-45,4 - Bortfald af årets resultat 0,0 0,0 - Udbytte til staten 0,0 0,0 Overført overskud ultimo 0,0-45,4 Egenkapital ultimo R-året 154,0 108,6 Underskuddet på ,48 kr. er udgifter til akutte skader vedr. national ejendom.

23 Side Opfølgning på likviditetsordningen Tabel 10: Udnyttelse af låneramme 1000 kr., løbende priser 2013 Sum af immat. og mat. anlægsaktiver (undt. donationer) pr ,7 Låneramme pr. 31. december ,0 Udnyttelsesgrad i procent 86,7% Museet har ikke overskredet lånerammen eller i øvrigt disponeret i strid med likviditetsordningens disponeringsregler Opfølgning på lønsumsloft Tabel 11: Opfølgning på lønsumsloft [ ] 1000 kr., løbende priser 2013 Lønsumsloft FL 6200,0 Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker 6200,0 Lønforbrug under lønsumsloft 5369,0 Difference 831,0 Akkumuleret opsparing ultimo ,3 Akkumuleret opsparing ultimo 996, For bedre at modsvare museets driftsbehov er Lønsumsloftet på Finanslov 2014 reguleret ned til 5,5 mio.kr., mens bevillingen til Øvrig drift er reguleret op til 4,4 mio.kr Bevillingsregnskabet Tabel 12: Bevillingsregnskab ( ) 1000 kr., løbende priser Regnskab 2012 Budget 2013 Regnskab 2013 Difference Budget 2014 Nettoudgiftsbevilling , , ,0 300, ,0 Nettoforbrug af reservation 192,8-25,6-25,6 0,0-167,2 Indtægter , , ,5 234,5-884,6 Indtægter i alt , , ,0 534, ,8 Udgifter , , ,9-66, ,8 Årets resultat 147,7 167,2-301,1 468,4 0,0 Differencen i nettoudgiftsbevillingen på 0,3 mio.kr. er en tillægsbevilling til forbedring af museets udstillinger.

24 Side Bilag til årsrapporten Note 1: Immaterielle anlægsaktiver 1000 kr. Færdiggjorte udviklingsprojekter I alt Primobeholdning 385,2 385,2 Opskrivning 0,0 0,0 Kostpris pr (før afskr.) 385,2 385,2 Tilgang 0,0 0,0 Afgang 0,0 0,0 Kostpris pr (før afskr.) 385,2 385,2 Akk. afskrivninger 378,5 378,5 Akk. nedskrivninger 0,0 0,0 Akk. af- og nedskrivninger ,5 378,5 Regnskabsmæssig værdi pr ,7 6,7 Årets afskrivninger -40,3-40,3 Årets nedskrivninger 0,0 0,0 Årets af- og nedskrivninger -40,3-40,3 Afskrivningsperiode/år 5 år

25 I alt Inventar og ITudstyr Transportmateriel Produktionsanlæg og maskiner Grunde, arealer og bygninger Side kr. Note 2: Materielle anlægsaktiver Primobeholdning ,5 830,5 170,0 382, ,1 Opskrivning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kostpris pr (før afskr.) ,5 830,5 170,0 382, ,1 Tilgang 75,0 135,0 0,0 0,0 210,0 Afgang 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kostpris pr (før afskr.) ,5 965,5 170,0 382, ,0 Akk. afskrivninger 2.045,4 587,7 170,0 382, ,1 Akk. nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Akk. af- og nedskrivninger ,4 587,7 170,0 382, ,1 Regnskabsmæssig værdi pr ,1 377,9 0,0 0, ,9 Årets afskrivninger 310,0 62,9 0,0 0,0 373,0 Årets nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Årets af- og nedskrivninger 310,0 62,9 0,0 0,0 373,0 Afskrivningsperiode/år 15/20/50 år 10 år 10 år 5 år

26 Side 26 Bilag 3b: Andre tilskudsfinansierede aktiviteter (u.k. 97) Løbende priser, 1000 kr. Modtagne tilskud Udgift Levendegørelser 10,2 10,2 Særudstillinger 1,1 1,1 Nordisk Skovhistorisk Møde 0,0 0,0 Verdensarv 189,7 189,7 I alt 201,0 201,0

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015 Finansielt regnskab 2014 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af Klima- Energi-, og 4 Bygningsministeriets

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede Kravspecifikation til regnskabsrapporter til årsrapporten 2014 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 16. januar 2015 Version 1.03 25. februar 2015. (I

Læs mere

Årsrapport 2013. Nordsøenheden

Årsrapport 2013. Nordsøenheden Årsrapport 2013 Nordsøenheden 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 5 2.1. Præsentation 6 2.2. Virksomhedens omfang 7 2.3. Årets faglige resultater 7 2.4. Årets økonomiske resultat 9 2.4.1.

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20 Årsrapport 2011 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 6 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 Økonomistyrelsens vejledning om årsrapporten 2009 Problemstilling Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan Kulturministeriets

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater 4 1.3. Årets

Læs mere

Nordsøenhedens årsrapport 2006

Nordsøenhedens årsrapport 2006 Nordsøenhedens årsrapport 2006 1. Beretning... 3 1.1. Præsentation... 3 1.2 Nordsøenhedens mission og vision... 3 1.3 Årets resultat... 4 1.4 Faglige resultater i 2006... 4 1.5 Forventninger til det kommende

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2014 Indhold Forord 3 1 Indledning 4 1.1 Regelsæt 4 1.2 Dispensation 5 1.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 1.4 Årsrapportens

Læs mere

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2014 s Interne Revision Marts 2013 A. PÅTEGNING... 2 B. BERETNING... 3 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION... 3 VIRKSOMHEDENS OMFANG... 3 ÅRETS

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r. G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r. G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m -2- Oversigt over tabeller, noter og bilag...3 1. Beretning...4 1.1. Præsentation af virksomheden...4 1.2. Årets

Læs mere

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beretning... 1 1.1. Præsentation af Militærnægteradministrationen (MNA)... 1 1.2. Årets faglige resultater... 2 1.3. Årets økonomiske

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015 H Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PÅTEGNING 1 2 BERETNING 2 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION 2 VIRKSOMHEDENS OMFANG 2 ÅRETS FAGLIGE

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteministeriet Gade 28 Marts 27 17146815 Nicolai Eigtveds 142 København K CVR-nr. 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Beretning... 4 3.

Læs mere

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet Årsrapport 2014 for Kirkeministeriet Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2.1 Fremlæggelse... 3 2.2 Påtegning... 3 3 Beretning... 4 3.1 Kirkeministeriet...

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8

1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 212 Indholdsfortegnelse 1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8 2. Regnskab

Læs mere

Årsrapport 2013. for. Statens Værksteder for Kunst

Årsrapport 2013. for. Statens Værksteder for Kunst Årsrapport 2013 for Statens Værksteder for Kunst Dok. nr. 1996343 Side 2 Indhold Oversigt over tabeller, noter og bilag... 3 1. Påtegning af det samlede regnskab... 4 2. Beretning... 5 2.1. Præsentation

Læs mere

Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution

Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution Indholdsfortegnelse Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution 1 1 Påtegning af det samlede regnskab 2 2 Beretning 3 2.1 Præsentation

Læs mere

Finansielt regnskab for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet departement 2012 April 2013

Finansielt regnskab for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet departement 2012 April 2013 Finansielt regnskab for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet departement 2012 April 2013 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af Klima- Energi-, og Bygningsministeriets

Læs mere

Årsrapport 2014. Spillemyndigheden

Årsrapport 2014. Spillemyndigheden 2014 Spillemyndigheden Årsrapport 17. marts 2015 Årsrapport 2014 Kapitel 1 2 Indhold 1 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2 Oversigt over tabeller, noter og bilag... 4 3 Beretning... 5 3.1 Præsentation

Læs mere

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier v/henrik Grønnegaard XBRL-konference 31.03.2011 Hvordan har Deloitte grebet udfordringen an? Processen

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Årsrapport 2014 for Dansk Landbrugsmuseum

Årsrapport 2014 for Dansk Landbrugsmuseum Årsrapport 2014 for Dansk Landbrugsmuseum Dok. nr. 1577522 Side 2 1. Påtegning af det samlede regnskab... 4 2. Beretning... 5 2.1. Præsentation af virksomheden... 5 2.2. Virksomhedens omfang... 5 2.3.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater 5 1.3. Årets økonomiske resultat 9 1.4. Finansielle

Læs mere

Årsrapport 2013. Statsforvaltningen

Årsrapport 2013. Statsforvaltningen Årsrapport 2013 Statsforvaltningen Indhold: 1. PÅTEGNING AF DET SAMLEDE REGNSKAB 1 1.1 Fremlæggelse 1 1.2 Påtegning 1 2. BERETNING 2 2.1 Præsentation af Statsforvaltningen 2 2.2 Virksomhedens omfang 3

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

Arkitektskolen Aarhus

Arkitektskolen Aarhus ÅRSRAPPORT 2013 Arkitektskolen Aarhus -2- Indholdsfortegnelse Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 Påtegning af årsrapporten 4 1. Beretning 5 1.1. Præsentation af Arkitektskolen Aarhus 5 1.2. Årets

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE POLITI KLAGEMYNDIGHED. ARsRAPP0RT 2014

DEN UAFHÆNGIGE POLITI KLAGEMYNDIGHED. ARsRAPP0RT 2014 DEN POLITI KLAGEMYNDIGHED ARsRAPP0RT 2014 . DEN POLITI KLAGEMYNDIGHED Ind hoidsforteg nelse 1. Påtegning i 2. Beretning 2 2.1. Præsentation afvirksomheden 2 22. Virksomhedens omfang 3 2.3. Arets faglige

Læs mere

tet TII5ynet med Efterietningstjenesterne Årsrapport 2014 SLdC 1.10 BorEergade 28, 1. DK-1300 København K t 25 50 10 34 www.tet.dk

tet TII5ynet med Efterietningstjenesterne Årsrapport 2014 SLdC 1.10 BorEergade 28, 1. DK-1300 København K t 25 50 10 34 www.tet.dk tet TII5ynet med Efterietningstjenesterne Årsrapport 2014 SLdC 1.10 BorEergade 28, 1. DK1300 København K t 25 50 10 34 www.tet.dk Indhoidsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 21 Præsentation af virksomheden

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Årsrapport 2014. Statsforvaltningen

Årsrapport 2014. Statsforvaltningen Årsrapport 2014 Statsforvaltningen Indhold: 1. PÅTEGNING AF DET SAMLEDE REGNSKAB 1.1 Fremlæggelse 1 1.2 Påtegning 1 2. BERETNING 2.1 Præsentation af Statsforvaltningen 2 2.2 Virksomhedens omfang 3 2.3

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Assens Revisionskontor

Assens Revisionskontor Assens Revisionskontor Ved registreret revisor Per Johansen --- Tobaksgården 7 5610 Assens Årsrapport for 2009 CVR: 27 06 52 28 Sdr. Ringvej 2, 1. sal 5610 Assens Tlf. 64 71 16 88 Fax 64 71 56 88 E-mail:

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej 9 2620 Albertslund CVR-nr. 27 80 51 08 Årsrapport 2009 4. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

Årsrapport 2008. Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon +45 3395 1200 Telefax +45 3395 1300.

Årsrapport 2008. Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon +45 3395 1200 Telefax +45 3395 1300. Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon +45 3395 1200 Telefax +45 3395 1300 April 2009 Elektronisk udgave, ISBN: 978-87-90797-35-5

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Resultatopgørelse for året 2012

Resultatopgørelse for året 2012 Resultatopgørelse for året 2012 Kontingentindtægter.. 2.773.816 2.113 Omkostninger kontingentopkrævinger. -130.248-176 Modtagne gaver og legater 1.839.568 1.735 Modtagne Tipsmidler 220.253 221 Øremærkegebyrer

Læs mere

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Årsrapport 2005

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Årsrapport 2005 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Årsrapport 2005 April 2006 Titel: Årsrapport 2005 for Havarikommissionen for Vejtrafik Udgivet: 2006 Redaktion: Foto: Layout: Copyright: Henrik Bach Petersen, Hugo

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk Årsrapport 2013 CVR. nr. 30 01 05 15 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet Vejledning om udarbejdelse af Årsrapporten 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 28. januar 2015 Journalnummer: 131.00M.271 Forord...

Læs mere

Årsrapport 2014 for. Dok. nr. 1996343

Årsrapport 2014 for. Dok. nr. 1996343 Årsrapport 2014 for Dok. nr. 1996343 Side 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Oversigt over tabeller, noter og bilag... 3 1. Påtegning af det samlede regnskab... 4 2. Beretning... 5 2.1. Præsentation

Læs mere

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84)

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) INTERN ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens bestyrelsesmøde den 5/5 2009. Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013 Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Årsregnskabet for året 2013 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk CVR: 34 58 99 92 Uafhængigt medlem af DFK International

Læs mere

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13 Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13 106 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

Årsrapport 2013 Marts 2014

Årsrapport 2013 Marts 2014 Årsrapport 2013 Marts 2014 Årsrapport 2013 Udgivet af: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Departementet Fødevareministeriet Slotholmsgade 12 1216 København K Tlf. 33 92 33 01 E-post: fvm@fvm.dk

Læs mere

Årsrapport 2007. Danmarks Blindebibliotek Teglværksgade 37 2100 København Ø

Årsrapport 2007. Danmarks Blindebibliotek Teglværksgade 37 2100 København Ø Årsrapport 2007 Danmarks Blindebibliotek Teglværksgade 37 2100 København Ø Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...3 Oversigt over tabeller, noter og bilag... 4 1 Beretning....5 1.1 Præsentation af

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Årsrapport for perioden 01.10.13 30.09.14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

Horsens Fællesantenne - Forening

Horsens Fællesantenne - Forening Horsens Fællesantenne - Forening CVR-nr. 54 59 49 17 Regnskabssammendrag af årsrapport 2013 Nærværende regnskabssammendrag er bortset fra ledelsespåtegning, den uafhængige revisors erklæring, oplysninger

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN

GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN Kassereren Bakken 27 3050 Humlebæk ÅRSRAPPORT 2012 Havnegade 2 Postbox 5 4300 Holbæk CVR-nr. 33 78 05 24 T: 5943 8100 F: 5943 8191 E: rir@rir.dk www.rir.dk Uafhængigt medlem

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge (CVR-nr. 47 49 97 12) Årsrapport for 2014 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Notat. Årsrapport 2013 for. Ministeriet for Ligestilling og Kirke

Notat. Årsrapport 2013 for. Ministeriet for Ligestilling og Kirke Årsrapport 2013 for Ministeriet for Ligestilling og Kirke Marts 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2.1 Fremlæggelse... 3 2.2 Påtegning... 3 3

Læs mere

Årsrapport 2014 INNOVATIONSFONDEN 19/03 2015

Årsrapport 2014 INNOVATIONSFONDEN 19/03 2015 Årsrapport 2014 INNOVATIONSFONDEN 19/03 2015 Indhold Beretning 3 Målrapportering 7 Regnskab 8 Påtegning af det samlede regnskab 11 BERETNING Beretning Som led i regeringens innovationsstrategi blev Innovationsfonden

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fløng Sogns Menighedsråd. i Høje Taastrup Provsti. i Høje-Taastrup Kommune. Myndighedskode 7162. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fløng Sogns Menighedsråd. i Høje Taastrup Provsti. i Høje-Taastrup Kommune. Myndighedskode 7162. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Fløng Sogns Menighedsråd i Høje Taastrup Provsti i Høje-Taastrup Kommune Myndighedskode 7162 CVR-nr. 12795017 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Frederiksberg Frederiksværk Hadsten Hillerød

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Foto: Hans Chr. Katberg Olrik Thoft. 2012 Årsrapport

Foto: Hans Chr. Katberg Olrik Thoft. 2012 Årsrapport Foto: Hans Chr. Katberg Olrik Thoft 2012 Årsrapport Årsrapport 2012 Indholdsfortegnelse 1. Beretning... 3 1.1. Præsentation af virksomheden... 3 1.2. Årets faglige resultater... 4 1.3. Årets økonomiske

Læs mere

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser Bilag Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser m.v. Følgende afrapporteringer og supplerende redegørelser er resumeret i de efterfølgende afsnit: Priser på fritvalgsområdet (pleje og praktisk

Læs mere

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98796000 Telefax 98796001 www.deloitte.dk Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn

Læs mere

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2011/12

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2011/12 Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. CVR nr. 22 72 41 18 Årsrapport 2011/12 R, s Jens Baggesens Vej 90 N, 8200 Århus N Tlf.: (+45) 8612 7888, Fax: (+45) 8612 7885 e-mail: aarhus@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk

Læs mere

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1 Om bevillingsafregning 2013 November 2013 Version 1.1 Indhold 1 Indledning 3 2 Hvad er nyt 4 2.1 Bogføring i de lokale økonomisystemer 4 2.2 Statens Budgetsystem 4 2.3 Primo beholdninger på det udgiftsbaserede

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Økonomi Forslag til kontingent for 2014 og kontingentramme

Økonomi Forslag til kontingent for 2014 og kontingentramme G.1.1 Økonomi Forslag til kontingent for 2014 og kontingentramme for 2015 I henhold til foreningens vedtægter 8, stk. 2, fastsætter den ordinære kongres det årlige kontingent for det næstfølgende regnskabsår

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Præstø Søsportscenter. Årsrapport for perioden. 1. januar - 31. december 2013. SE-nr. 30 02 46 21

Præstø Søsportscenter. Årsrapport for perioden. 1. januar - 31. december 2013. SE-nr. 30 02 46 21 Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2013 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelseserklæring 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 5 Ledelsesberetning

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. i Valby-Vanløse Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7057. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. i Valby-Vanløse Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7057. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd i Valby-Vanløse Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode 7057 CVR-nr. 55858217 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Årsrapport Marts 2015

Årsrapport Marts 2015 Årsrapport Marts 2015 Side 2 af 62 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.1.1 Mission og vision 4 2.1.2 Opgaver 5 2.1.3 Hovedkonti 5 2.2 Virksomhedens

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk tet er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fårup Sogns Menighedsråd. i Randers Nordre Provsti. i Randers Kommune. Myndighedskode 8152. CVR-nr. 42041211

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fårup Sogns Menighedsråd. i Randers Nordre Provsti. i Randers Kommune. Myndighedskode 8152. CVR-nr. 42041211 ÅRSREGNSKAB for Fårup Sogns Menighedsråd i Randers Nordre Provsti i Randers Kommune Myndighedskode 8152 CVR-nr. 42041211 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hjerk Sogns Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8542. CVR-nr. 18601214. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hjerk Sogns Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8542. CVR-nr. 18601214. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Hjerk Sogns Menighedsråd i Salling Provsti i Skive Kommune Myndighedskode 8542 CVR-nr. 18601214 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere