Årsrapport 2013 for Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2013 for Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum"

Transkript

1 Årsrapport 2013 for Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum Dok. nr

2 Side 2 Indhold Oversigt over tabeller, noter og bilag Påtegning af det samlede regnskab Beretning Præsentation af virksomheden Årets faglige resultater Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt Opgaver og ressourcer: Uddybende oplysninger Målrapportering Målrapporteringens første del: Skematisk oversigt Målrapporteringens anden del: Uddybende analyser og vurderinger Redegørelse for reservation Forventninger til kommende år Regnskab Anvendt Regnskabspraksis Resultatopgørelse Balancen Egenkapitalforklaring Opfølgning på likviditetsordningen Opfølgning på lønsumsloft Bevillingsregnskabet Bilag til årsrapporten Omslag: Pürschvogn fra Nørlund Gods, ca JSH 2025

3 Side 3 Oversigt over tabeller, noter og bilag Beretning og Målrapportering Tabel 1: Virksomhedens samlede aktivitet Tabel 2: Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal Tabel 3: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens opgaver Tabel 4: Årets resultatopfyldelse Tabel 5: Reservation Regnskabstabeller Tabel 6: Resultatopgørelse Tabel 7: Resultatdisponering Tabel 8: Balancen Tabel 9: Egenkapitalforklaring Tabel 10: Udnyttelse af låneramme Tabel 11: Opfølgning på lønsumsloft Tabel 12: Bevillingsregnskab Obligatoriske noter Note 1: Immaterielle anlægsaktiver Note 2: Materielle anlægsaktiver Obligatoriske bilag Bilag 3b: Andre tilskudsfinansierede aktiviteter (underkonto 97)

4 Side 4 1. Påtegning af det samlede regnskab Årsrapporten omfatter Årsrapporten omfatter den hovedkonto på finansloven, som Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum, CVR nr er ansvarlig for Jagt- og Skovbrugsmuseet, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for Påtegning Der tilkendegives hermed: 1. At årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende. 2. At de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåelse af aftaler og sædvanlig praksis. 3. At der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten. Hørsholm, dato København, dato Direktør Jette Baagøe Departementschef Marie Hansen

5 Side 5 2. Beretning 2.1. Præsentation af virksomheden Hovedkonto Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum er et specialmuseum under Kulturministeriet. Dets hovedopgaver er at tilgængeliggøre, formidle, udforske og bevare jagtens og skovens danske kulturarv. Missionen er at skabe forståelse for betydningen af naturforvaltningens, specielt jagtens og skovbrugets, kultur- og naturarv og respekt for deres værdi. Museets vision er at være kendt og efterspurgt af alle som museet for mennesket i naturen. Museets mål er bestemt af museums- og finansloven. Internt arbejder museet med sine hovedopgaver efter en fire-årig arbejdsplan ( ). 2.2 Virksomhedens omfang Tabel 1: Virksomhedens samlede aktivitet (Mio. kr.) Bevilling Regnskab Drift Udgifter 10,4 10,5 Indtægter 0,9 0,9 Øvrige administrerede udgifter og indtægter Udgifter 0,0 0,0 Indtægter 0,0 0,0 Anlæg Udgifter 0,0 0,0 Indtægter 0,0 0,0 Merforbruget skyldes stormskader på bygninger, der er national ejendom Årets faglige resultater Som det fremgår nedenfor, vurderes institutionens faglige resultater i 2013 samlet set som tilfredsstillende. Det samme gælder det økonomiske resultat. Nedenstående gennemgang er disponeret i overensstemmelse med museets hovedopgaver.

6 Side 6 I samarbejde med Jagt- og Skovbrugsmuseets Venner gjorde museet via et Go Card reklame for Ræveruten, mens en bus med en brølende kronhjort inviterede til efterårsferie. Tilgængeliggørelse og formidling Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum vil ved at skabe bedre udstillinger og aktiviteter fastholde og tiltrække sine kernemålgrupper blandt børn og børnefamilier. Desuden vil museet med nye tilbud tiltrække nye brugergrupper blandt det voksne publikum i både ind- og udland og øge andelen af udenlandske besøgende. Nyopstillingen af de permanente jagtudstillinger fortsatte som planlagt med afsnittet om kongejagt, bl.a. med en investering på 0,2 mio.kr. i en ny montre til genstande af enestående national betydning. Afsnittet om kongejagten var planlagt færdiggjort i 2013, men måtte nedprioriteres, da museet takket være en særbevilling på 0,3 mio.kr. fra Kulturministeriet, skulle producere fem interaktive skærmstationer. Stationerne, som viser klip af museets samling af film og billeder er en væsentlig opdatering af udstillingerne og imødekommer det publikumsønske om mere interaktivitet, som bl.a. er fremgået af Kulturstyrelsens publikumsundersøgelser: I 2013 opnåede museet således en score på 7,2 for muligheden for at deltage aktivt. Det er over gennemsnittet for både kulturhistoriske museer (7,0) og alle museer (6,7), men under museets generelle niveau på 8,4. Skærmstationerne forventes at bidrage til at løfte brugernes vurderinger yderligere. Årets guide til jagtudstillingerne blev en Skeletrute. Det lille hefte fører de besøgende til udvalgte montrer og fortæller om de udstillede skeletter. Guidens form er uafhængig af montrernes placering og gør den velegnet i en periode, hvor udstillingerne hele tiden ændrer sig. Det er også baggrunden for at guiden som noget nyt er lavet i samarbejde med Hørsholm Egns Museum (nu Museum Nordsjælland Hørsholm), der udstiller menneskeskeletter fra Jægerstenalderen. Heftet er trykt med tilskud fra Jagt- og Skovbrugsmuseets Venner, som også støttede produktionen af et Go Card i efteråret.

7 Side 7 Skoven. Udsmykning fra den første Nationalbankbygning 1921.N.V. Dorph ( ). Olie på lærred, 180 x 406 cm. JSH-M Særudstillingen Skovkunst, som åbnede 15. marts, viser museets egne billeder af og fra skoven, bl.a. et stort maleri af N.V. Dorph. Det er en del af udsmykningen af den første Nationalbankbygning med billeder af vigtige danske erhverv. Særudstillingens medium er kunst, men udstillingen er kulturhistorisk og belyser bl.a. udviklingen i skovens samfundsmæssige betydning i perioden ca For kernemålgrupperne indeholder udstillingen desuden et finurligt element af naturhistorie, nemlig genstande, der er blevet til sære skulpturer ved at være omvokset af træer. Der er udarbejdet en lille folder til udstillingen. Den nationale brugerundersøgelse 2013 er for museets vedkommende baseret på et lille materiale, men resultaterne bekræfter tendenserne fra tidligere: Generelt ligger brugernes vurdering af Jagt- og Skovbrugsmuseet på alle parametre på linje med eller højere end gennemsnittet af kulturhistoriske museer. Ligesom i 2012 er den samlede vurdering af museet 8,4 mod et gennemsnit for kulturhistoriske museer på henholdsvis 8,3 og 8,5 (8,4 for alle museer i begge år). Brugernes vurdering af museets udstillinger, deres emner og præsentation, arrangementer, egnethed for børn, muligheder for at lære nyt og deltage aktivt og variationen i museets formidling ligger alle over gennemsnittet for både kulturhistoriske og alle museer, men vurderingen af service og betjening ligger under. Informationen i museets billetsalg vurderes dog højere end gennemsnittet, og da serviceniveauet i museets café har været et problem, forventes det, at billedet vil ændres med en ny forpagter i Museet vil dog generelt samle op på området. Den personlige formidling er et af museets største aktiver i forhold til kernemålgruppen børn og børnefamilier, og i 2013 skulle museet ifølge sin arbejdsplan tilbyde levende aktiviteter i sommerferien. Takket være bevillingen fra Skibsreder Carsten Brebøls Almennyttige Fond blev aktiviteterne gennemført, men juli måned var meget varm og solrig, hvilket kan være en af forklaringerne på, at der alligevel ikke skete en stigning i besøgstallet. En anden, som præger besøget i det hele taget, er, at institutionerne ikke har samme ressourcer til at tage på tur, som de havde for bare fem år siden.

8 Side 8 Et stort publikumspotentiale i Sydsverige udløste igen i 2013 deltagelse med en stand på Bosjöklostermessen i Skåne, men afspejles endnu ikke klart i besøgstallet. Museets have er et vigtigt aktiv i al dets formidling. Bevaring Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum skal opretholde og bevare egne samlinger. I 2013 gennemførte museets nye konservator en ekstraordinær skadedyrskontrol af både samling og magasiner med henblik på en revision af museets bevaringsplan og lavede en plan for indretning og nyanskaffelser til magasiner og værksteder. Der blev foretaget konservering og montering af 31 genstande, bl.a. til særudstillingen, Bosjöklostermessen og den permanente jagtudstilling. Endelig er der foretaget forundersøgelse (Röntgen) af Frederik d. 7.s hest Perle for at afdække behovet for og arten af en eventuel restaurering af præparatet før en mulig udstilling i museet i de kongelige stalde på Christiansborg. Hesten har hidtil været på Statens Naturhistoriske Museum, men opbevares efter gensidig aftale mellem museerne p.t. på Jagt- og Skovbrugsmuseet. En eventuel restaurering af præparatet er afhængig af finansiering ved Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme. Endelig har museet fået en ny brandalarmcentral og tyverialarmsystemet er blevet opdateret. Den 1.oktober overtog Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme ansvaret for systemernes tekniske vedligeholdelse. Den 28. oktober ramte et stormfældet træ taget over et af museets magasiner, men det lykkedes museet at evakuere de truede genstande og SLKE fik repareret skaderne hurtigt, så samlingen led ikke overlast. Forskning Museet, som skal opretholde og uddybe sin viden, producerede i 2013 to fagfællebedømte, samt en populærvidenskabelig artikel (alle ved Jette Baagøe). Arbejdet med museets

9 Side 9 tre flerårige forskningsprojekter resulterede i 2013 i færdiggørelsen af manuskripterne til henholdsvis Our Small but Important Forestry Trade - The Development of Professional Danish Forestry, ca , en artikel af museumsinspektør, Ph.D. Helle Serup, som p.t. er under peer reviewing til det finske tidsskrift Viusulusto samt Historien om en kronhjort, en bog baseret på museumsinspektør, cand.scient.cons. Julie Friis kandidatprojekt. Til publikation af sidstnævnte har museet p.t. modtaget et tilskud på kr. fra Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond. Yderligere støtte behøves, men bogen forventes publiceret i Endelig færdiggjordes nomineringen af Nordsjællands parforcejagtlandskab til UNESCOs liste over verdensarv. Udarbejdelsen af nomineringen er sket med tilskud fra 15. Juni Fonden, men museet har også investeret mange ressourcer i den. Museet indberetter sine forsknings- og andre publiceringsresultater til registreringssystemet PURE og har formandskabet for styregruppen for dette projekt. Det internationale samarbejde om UNESCO-projektet satte bl.a. fokus på dette franske billede af en parforcejagt afholdt til ære for den danske Chr. VII ved Chantilly i Generel ledelse og administration Pr. 1. oktober overgik også den udvendige vedligeholdelse af museets bygninger og udearealer til Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme. Stormene i oktober og november medførte omfattende skader på tagene af alle museets fredede bygninger. Da bygningerne er national ejendom, skal museet af sin bevilling alene afholde løbende vedligeholdelsesudgifter. Museet har derfor rettet henvendelse til Kulturministeriet, som afventer den endelige opgørelse over omkostningerne ved udbedring af de akut opståede skader. I samarbejde med SLKE blev årsagerne til indtrængning af vand under Laden fra 1713 klarlagt og en plan for udbedring af problemerne blev lavet, men reparationsarbejderne vil først finde sted i foråret Derfor har museet anmodet om at måtte videreføre resten af den bevilling fra 2012 (0,2 mio. kr.), som var reserveret til formålet, samt orienteret Kulturministeriet om, at den store ekstraordinære udgift til projektet (ca. 1,5 mio.kr.) vil komme i 2014.

10 Side 10 En række personaleudskiftninger medførte i 2013 et øget behov for efteruddannelse af nyansatte. Det skete bl.a. med tilskud fra Kompetencefonden, som også støttede videreuddannelsen af museets naturvejleder på Vildtforvaltningsskolen på Kalø. 2.4 Årets økonomiske resultat Tabel 2: Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal 1000 kr., løbende priser Resultatopgørelse Ordinære driftsindtægter , , ,2 - Heraf indtægtsført bevilling , , ,6 - Heraf eksterne indtægter -606,6-613,8-557,6 Ordinære driftsomkostninger 9.699, , ,2 - Heraf løn 5.341, , ,9 - Heraf afskrivninger 355,8 337,7 282,1 - Heraf øvrige omkostninger 4.002, , ,2 Resultat af ordinær drift -7,1-160,1-609,0 Resultat før finansielle poster ,4-897,9-991,5 Årets resultat -162,1 147,7 45,4 Balance Anlægsaktiver , , ,7 Omsætningsaktiver 1.877, , ,1 Egenkapital 301,7 154,0 108,6 Langfristet gæld , , ,1 Kortfristet gæld 1.640, , ,9 Lånerammen , , ,0 Træk på lånerammen , , ,7 Finansielle nøgletal Udnyttelsesgrad af lånerammen 88,4% 87,0% 86,7% Negativ udsvingsrate 95,9% 0,0% -29,5% Overskudsgrad 1,7% -1,5% -0,5% Bevillingsandel 93,8% 93,7% 94,5% Personaleoplysninger Antal årsværk 13,4 13,8 13,1 Årsværkspris 398,6 406,7 423,0 Lønomkostningsandel 55,0% 57,7% 55,0% Lønsumsloft 5.400, , ,0 Lønforbrug 5.335, , ,7 Årets negative resultat skyldes, at museumsbygningerne fra 1700-tallet blev ramt af stormskader i oktober. Da bygningerne er national ejendom, tager museets bevilling ikke højde for denne type udgifter. Det negative resultat påvirker udsvingsraten negativt. De øvrige finansielle nøgletal anses for tilfredsstillende. I tabellens udregning af bevillingsandelen indgår ikke indtægter fra tilskud, der i 2013 var på ca kr. jf. bilag 3b.

11 Side 11 I 2012 opgjordes trækket på lånerammen som summen af immaterielle og materielle anlægsaktiver (undtaget donationer) inklusive periode 13. I 2011 opgjordes trækket som saldoen på FF4. Det er derfor kun muligt at sammenligne trækket på lånerammen i 2013 med det i Opgaver og ressourcer Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt Tabel 3: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens produkter/opgaver 1000 kr., løbende priser Indtægtsført bevilling Øvrige indtægter Omkostninger Andel af årets overskud Generel ledelse og administration 4.903,8 108, ,0 100 % Tilgængeliggørelse og formidling 2.291,2 752, ,7 0 % Bevaring 2.165,7 28, ,5 0 % Forskning 164,9 0,0 164,9 0 % I alt 9.525,6 890, ,0 100 % Ca. 65 % af omkostningerne under Generel ledelse og administration er udgifter til bygningsdrift: kr., renteudgifter: kr. og afskrivninger: kr Opgaver og ressourcer: Uddybende oplysninger Tabel 3A. Centrale aktivitetsoplysninger Antal besøgende heraf betalende heraf besøgende med fri entré Erhvervede genstande Elektronisk registrerede genstande Færdigkonserverede genstande Antal åbningstimer Igangværende forskningsprojekter Afsluttede forskningsprojekter Skoletjeneste, antal klasser Antal øvrige besøgende u.18 år Antal særudstillinger heraf rettet mod børn og unge Antal undervisningstilbud heraf nye undervisningstilbud Antal særarrangementer heraf for børn og unge heraf for erhvervslivet Handicaparrangementer Antal besøgende på hjemmeside Note til tabel 3A Undervisning tilbydes i hvert enkelt tilfælde på basis af 15 grundtilbud. Som 1 særarrangement regnes bl.a. ferier, uanset hvor mange dage, arrangementet tilbydes.

12 Side 12 Tabel 3A er en del af grundlaget for beretningen. Antallet af betalende besøgende er faldende, mens antallet af gratister viser en stigende tendens. Cirka 1/3 (6.674) af gratisterne besøger museet om onsdagen, da adgangen er gratis. Antallet af besøgende på museets hjemmeside er eksploderet takket være en øget redaktionel aktivitet. 2.6 Målrapportering Målrapporteringens første del: Skematisk oversigt Tabel 4: Årets resultatopfyldelse Tilgængeliggørelse og formidling Museet bidrager ved bl.a. udstillinger og aktiviteter til formidling af det danske samfunds historie, især jagtens og skovbrugets Mål Resultat 2013 Vurdering Bedre udstillinger Aktiviteter, omvisninger m.v. Andre udstillinger Fem nye skærmstationer Ny guide til jagtudstillinger: Skeletruten Aktiviteter udbudt, også i sommerferien Særudstillingen Skovkunst Bevaring Mål Resultat 2013 Museet bidrager til kulturarvens bearing ved at opbygge og opretholde samlinger, der registreres, konserveres og sikres mod nedbrydning, tyveri og hærværk Opretholde og bevare egne samlinger Brand- og tyverisikring opdateret Hele samlingen gennemgået m.h.p. ny bevaringsplan Forskning Mål Resultat 2013 Museet medvirker til at skabe ny viden, indsigt og erkendelse om det danske samfunds historie, især jagtens og skovbrugets Fastholde og uddybe museets viden To populærvidenskabelige artikler publiceret En videnskabelig artikel publiceret og tre videnskabelige manuskripter færdiggjort Målopfyldelsen er tilfredsstillende Målopfyldelsen er tilfredsstillende Målopfyldelsen er tilfredsstillende Målopfyldelsen er tilfredsstillende Målopfyldelsen er tilfredsstillende Målopfyldelsen er tilfredsstillende Målrapporteringens anden del: Uddybende analyser og vurderinger Tilgængeliggørelse og formidling Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum er et landsdækkende museum og skal ikke alene tilbyde aktiviteter for brugere i Hovedstadsområdet og Nordsjælland, men også for det danske publikum, som i ferierne kommer langvejs fra. De nationale brugerundersøgelser 2012 og 2013 viste, at museets brugere for 2/3s vedkommende kom fra kommune/region, og kun henholdsvis 9 % og 10 % kom fra en ferieadresse. For et landsdæk-

13 Side 13 kende museum er det ikke tilfredsstillende, og det var baggrunden for ønsket om at udbyde de aktiviteter for kernemålgruppen børn og børnefamilier, som gennemførtes i juli måned. Museets markedsføring omfatter bl.a. campingpladser, hoteller og turistbureauer i Nordsjælland, men heller ikke i 2013 kunne sommerferietilbuddene aflæses som en stigning i besøgstallet for juli måned. Det er ikke tilfredsstillende. Langt de fleste besøgende kom på hverdage, selvom besøgstallet på søndage i juli forblev uforandret i forhold til 2012, hvor det gik op med ca. 1/3 i alt. I 2014 fastholder museet tilbuddet om aktiviteter i juli, men kun på hverdage. Tilbuddene vil variere efter vejret og museet vil satse endnu mere på markedsføring overfor indenlandske turister. Samarbejdet med Visit Nordsjælland vurderes som værende meget vigtigt i denne sammenhæng. Den øgede aktivitet på home-pagen (Tabel 3A) er et direkte resultat af en øget redaktionel indsats. Det samme gælder interessen for museets Facebook-site ( besøgende i 2013) og de elektroniske nyhedsbreve, som nu har ca abonnenter. Det er meget tilfredsstillende og vurderes sammen med retten til at få opsat brune seværdighedsskilte ved vigtige veje som væsentligt for bestræbelserne for at nå både inden- og udenlandske turister. Bosjöklostermessen i Skåne besøgtes af ca mennesker, men andelen af udenlandske besøgende på museet ligger stadig på ca. 500, og ifølge den nationale brugerundersøgelse 2013 kommer ingen fra Norden. Museets egne registreringer viser, at dette ikke er korrekt, men det er tydeligt, at potentialet i Sydsverige ikke udnyttes, og museet vil deltage på messen igen i Ligesom brugerundersøgelsen fra 2012 viser også 2013-undersøgelsen, at en meget stor del af museets voksenpublikum kommer som værter (27 % i 2012 og 36 % i 2013 mod gennemsnitligt henholdsvis 12 % og 15 % på kulturhistoriske museer). Derimod registrerer brugerundersøgelserne ikke den gruppe, som de fleste er værter for, nemlig børn under 14 år. Museets salg af billetter viser, at ca. 50 % af de besøgende er under 18 år, mens brugerundersøgelserne viser et besøg i aldersgruppen år på 6 % i 2012 og 10 % i 2013 (svarpersonerne skal være over 14 år gamle). I 2012 var kønsfordelingen helt lige, i 2013 er antallet af mandlige svarpersoner højere end antallet af kvindelige (58/42 %). Til sammen kunne alle disse tal indikere, at museet i 2013 havde en større andel af besøgende fra erhvervsskoler og universiteter. Det er en tendens, som museet gerne vil holde fast i, og som bl.a. understøttes via Facebook, hvor 55 % af de besøgende er mænd. Museets brugere tilhører overvejende den fællesskabsorienterede del af befolkningen. I 2012 (og tidligere) var der en overvægt mod de moderne, hvilket svarer fint til at museet har arbejdet målbevidst på at tiltrække børn og børnefamilier. I 2013 er der en overvægt mod de traditionelle. Selvom materialet er meget lille, kunne også dette indikere, at museet i 2013 har haft bedre held end tidligere til også at nå grupper som f.eks. erhvervsskoler og jagttegnskurser. Museets naturvejleder deltog fra 1. februar til 15. august i en videreuddannelse på Kalø, og museet forventer, at efteruddannelsen bl.a. vil afspejles i en endnu større stigning i antallet af besøg fra disse grupper.

14 Side 14 På grund af efteruddannelsen er antallet af skolebesøg halveret i forhold til 2012, men resultatet anses alligevel for tilfredsstillende, og det vurderes også som meget tilfredsstillende, at det lykkedes at holde aktiviteten m.h.t. særarrangementer på normalt niveau i 2013 trods naturvejlederens fravær. Sommeren Den populære grå Ferguson og klatremasterne er skænket museet af Skibsreder Carsten Brebøls Almennyttige Fond. Besøgstallet er desværre faldet i 2013, selvom museet har taget nye markedsføringsmetoder i brug, bl.a Go-Card og busreklame, og v.hj.a. tilskudsmidler øget omkostningerne til markedsføringen med ca. 30 %. Antallet af betalende besøgende på museet er over en 10-årig periode faldet markant, bl.a. fordi hverdagsbesøgene flytter til onsdag, som er gratis. Det er ikke tilfredsstillende. En af årsagerne til faldet er, at de årlige Værkstedsdage som forløb over to dage er erstattet med et enkeltdagsarrangement, en anden kan være at foredragsaftenerne Kloge onsdage p.gr.a. ressourcemangel ikke blev gennemført i Museet vil i 2014 justere sin strategi overfor nye brugergrupper, især det specialinteresserede danske voksenpublikum og udenlandske turister fra Skandinavien og Nordeuropa. Museet vurderer, at selvom markedsføring er vigtig, er museets tilbud til disse grupper vigtigere. Der vil derfor ske en udvikling i tilbuddene, bl.a. ved hjælp af fokusgrupper, som både kan hjælpe med at evaluere eksisterende tilbud og at udvikle nye. Værkstedsdagenes afløser vil blive udbygget og foredragsaftenerne vil blive genoptaget. Café Sneppen anses også for en vigtig samarbejdspartner på feltet.

15 Side 15 Museet fortsætter arbejdet med færdiggørelsen af udstillingen om den store jagt (Kongejagt) v. hj. a. sine egne ressourcer. De var i 2013 mindre end tidligere, fordi museets nye konservator, der tiltrådte pr. 1. marts, blev ansat på deltid (20/37). Desuden valgte museet for at øge sit besøgstal også at lave en særudstilling. På denne baggrund vurderes det som tilfredsstillende, at der både blev produceret en særudstilling, og at arbejdet med afsnittet om den store jagt fortsatte med bl.a. en investering i en ny, særligt sikret montre og udarbejdelse af endnu en lille guide (Skeletruten). Afsnittet om kongejagten forventes færdigt primo På baggrund af erfaringerne fra 2013 har museet dog i 2014 udvidet normeringen af konservatorstillingen til 30/37. Arbejdet med de fem nye skærmstationer var ikke forudsat i museets arbejdsplan, så det vurderes som tilfredsstillende, at disse væsentlige nye elementer i den permanente udstilling blev realiseret, selvom det betød en opbremsning i arbejdet med nyopstillingen af jagtudstillingerne. En permanent udstilling med åbne udstillingsafsnit kræver konstant vedligeholdelse, bl.a. af hensyn til skadedyrsbekæmpelsen. I 2014 vil museet udarbejde en forretningsmodel for en udstilling om Nordsjællands skove gennem 500 år i den store lade fra Udstillingen forudsættes fondsfinansieret og er et led i formidlingen af det kongelige nordsjællandske skovlandskab. Både fordi Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum er statens museum for jagtens og skovens historie og p.gr.a. museets geografiske placering og den rolle, det er tiltænkt som site manager for UNESCO-projektet er etableringen af en sådan udstilling klart en opgave for museet. Udstillingen vil være væsentlig for at tiltrække turister fra Europa.

16 Side 16 Desuden vil det i 2014 være meget vigtigt at museet sætter sig i spidsen for det samarbejde mellem museerne i Nordsjælland, som det er forudsat i UNESCO-nomineringen: The Municipalities of Hillerød and Allerød, Fredensborg, Gentofte, Lyngby-Taarbæk and Rudersdal are responsible for local museums that present artefacts and archives concerning the history of local areas, including the nominated property. The municipalities plan to extend their cooperation in the dissemination of knowledge about the nominated areas, both to the Danish and to the international public. They will participate in the collaborative communicative efforts with the other stakeholders, e.g. with the creation of a World Heritage Class and the design of recreational routes and sign-posting, and of educational material for schools, etc. Museets butik og café udgør væsentlige publikumsaktiver, som understøtter formidlingen, og i sig selv er i stand til at tiltrække et publikum fra nærområdet. Bevaring Museet ville i 2013 forbedre sin tyverisikring i udstillingerne. Resultatet af samarbejdet med Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme blev, at både brand- og tyverisikringen blev forbedret. Det er naturligvis tilfredsstillende, men var også en forudsætning for de nye betingelser hvorunder de tekniske anlæg forudsættes at kunne drives af SLKE. Museets serviceabonnement på reparationer af alarmsystemerne er nemlig opsagt, så reparationer betales i fremtiden ad hoc. Det giver en øjeblikkelig besparelse på driften, men SLKE forventer, at det også på længere sigt vil være en økonomisk fordel. Antallet af konserverede genstande anses for tilfredsstillende, mens det ikke er tilfredsstillende, at den elektroniske registrering heller ikke blev genoptaget i Det skyldes dels ressourcemangel, idet museet i stedet måtte bruge tid på færdiggørelsen af

17 Side 17 nomineringen til UNESCO, men især, at det elektroniske specialmodul MUSKAT ikke fungerede. Museet vil i 2014 bruge ekstra ressourcer på den elektroniske registrering. Arbejdet med revision af museets indsamlingspolitik måtte også sættes midlertidigt i bero, fordi færdiggørelsen af nomineringen af det nordsjællandske parforcejagtlandskab var meget tidskrævende for flere af museets medarbejdere. Det er ikke helt tilfredsstillende, at målene for museets indsamlingspolitik ikke er formuleret og forhandlet med Kulturstyrelsen og dette arbejde vil blive færdiggjort primo Forskning Det er Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseums mål, at dets fastansatte videnskabelige medarbejdere, hvoraf to er deltidsansatte, skal få tid til at forske og færdiggøre deres forskningsprojekter. Derfor er det meget tilfredsstillende, at det i 2013 lykkedes at få publiceret et videnskabeligt og to populærvidenskabelige manuskripter samt færdiggjort yderligere tre videnskabelige manuskripter til henholdsvis en bog om et af samlingens klenodier, hjorten fra det kongelige kunstkammer, en videnskabelig artikel baseret på et endnu upubliceret Ph.D.-projekt, samt nomineringen af det nordsjællandske parforcejagtlandskab til UNESCOs liste over verdensarv. Alle arbejderne er resultatet af langsigtede forskningsprojekter, som tager udgangspunkt i museets samling og emneområde. Samlet set vurderes museets faglige resultater i 2013 som tilfredsstillende. 2.7 Redegørelse for reservation Tabel 5. Reservation, hovedkonto Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum 1000 kr., løbende priser Reserveret år Reservation primo Forbrug i året Reservation ultimo Forventet afslutning Opgave 1 192,8 25,6 167,2 Vand i kælder ,8 25,6 167, Reservationen fra 2012 er videreført og forbruges i 2014 i forbindelse med en større udbedring af grundvandsproblemer under museets lade fra Forventninger til kommende år Tilgængeliggørelse og formidling I 2014 fortsætter forbedringen af udstillingerne med færdiggørelsen af afsnittet om Den Store Jagt og udarbejdelse af detailplan for Den sidste frie jagt - Strandjagten. Der vil blive udarbejdet en ny guide i hefteform, men emnet er endnu ikke besluttet, og Ræveruten vil blive genoptrykt. Det arrangement, som de senere år har været afholdt i samarbejde med Museum Nordsjælland Hørsholm, får i 2014 temaet Ild, vand, jord og luft. I 2014 vil museet etablere fokusgrupper for at videreudvikle og evaluere sine tilbud til publikum på et så oplyst grundlag som muligt. Desuden vil museet satse på i samarbejde med en ny forpagter i Café Sneppen at nå et større voksenpublikum, idet målet igen i 2014 er at øge andelen af betalende. I foråret bidrager caféen med en stribe tilbud og i efteråret vil museet genoptage foredragsrækken Kloge onsdage. Museet forventer at samarbejdet med den nye forpagter i Café

18 Side 18 Sneppen vil bringe antallet af voksne gruppebesøg markant i vejret, samt bidrage til at museet får en stærkere profil som et lokalt kulturhus. Museet har en række krævende fundraisingopgaver i Den videnskabelige konference om europæiske parforcejagtlandskaber, som var planlagt til 2014, er blevet udskudt til 2015, men arbejdet med planlægning og finansiering skal gøres i Ligeledes skal museet skaffe finansiering til den rolle, det er tildelt som site-manager for UNESCO-verdensarvsprojektet, som bl.a. skal have sit eget web-site, og endelig skal der skaffes midler til en projektleder for det store udstillingsprojekt om Nordsjællands skove gennem 500 år i museets lade. Det er vigtigt for museet at kunne tilbyde sit fjernpublikum samme aktivitetsniveau, som publikum fra nærområdet. Trods den noget skuffende virkning på besøgstallene fastholdes strategien for tilbud om aktiviteter i sommerferien derfor, men udbuddet vil i endnu højere grad tage højde for vejret, og aktiviteterne vil kun finde sted på hverdage. Bevaring Museet vil færdiggøre revisionen af sin indsamlingspolitik i 2014 ud fra de grunde, som museet redegjorde for i sin årsrapport 2012: Som statsligt, landsdækkende museum og som landets eneste kulturhistoriske specialmuseum for den kulturarv, som skabes ved forvaltningen af landjordens natur har Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum en forpligtigelse til at justere sin indsamlingspolitik, så den også i fremtiden kan sikre en dækkende dokumentation af naturforvaltningens kulturarv. Museet vil desuden arbejde videre på en forretningsmodel for at gøre sit konservatorværksted til landets centrale værksted for bevaring af naturhistoriske genstande med særlig kulturhistorisk værdi. Forskning Museet skal rejse de resterende midler til publikation af museumsinspektør Julie Fabricius Friis bog om verdens ældste udstoppede vilde pattedyr, museets hjort fra det kongelige kunstkammer (JSH 7092). Museumsinspektør Helle Serup fortsætter arbejdet med redaktion af afhandlingen Ordnet skovbrug i Danmark planlægning og skovdyrkning på Silkeborg Statsskovdistrikt og Hvidkilde Skovdistrikt til publikation. Der vil sandsynligvis blive tale om flere artikler, som publiceres fra 2014 og i de efterfølgende år. Museumsdirektør Jette Baagøe vil producere mindst en videnskabelig artikel om det nordsjællandske parforcejagtlandskab til publikation i et internationalt tidsskrift. Nomineringsdokumentet publiceres i januar Museet forventer, at UNESCO-projektet i fremtiden vil være en god platform både for fundraising og for videnskabelig produktion og internationalt videnskabeligt samarbejde. Generel ledelse og administration Samarbejdet med Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme vil blive justeret og konsolideret i 2014, og projektet for kælderen under laden skal gennemføres. Det betyder at museumshaven og hovedindgangen til museet i en periode vil være gravet op, hvilket vil påvirke museets udendørs aktiviteter. Det bliver derfor en særlig udfordring at signalere, at museet og dets café er åbne og meget gerne tager imod gæster.

19 Side Regnskab 3.1. Anvendt Regnskabspraksis Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum følger de af Moderniseringsstyrelsens opstillede regler for omkostningsbaserede regnskaber og bevillinger. Museet har fået dispensation til at optage bunker af montrer og reoler som produktionsanlæg. Der er i dette afsnit anvendt uddata fra Statens Koncern System, bortset fra Tab.7 Resultatdisponering og Tab. 9 Egenkapitalforklaring, hertil er bevillingsafregningen anvendt. Årets resultat er et underskud på ,48 kr., som skyldes udgifter til udbedring af stormskader på national ejendom. Af en reservation på 0,2 mio., til udbedring af vandindtrængning i kælder under Laden er forbrugt ,00 kr. Resten, ,07 kr. er bogført som en reservation. Reservationen forbruges i Den 1. oktober overdrog Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum officielt ansvaret for sin udvendige bygningsvedligeholdelse til Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme. Samarbejdet stod sin prøve den 28.oktober, da stormen Bodil væltede flere af de gamle træer ved bygningerne. Bygningerne er national ejendom, og de midler museet har reserveret til bygningsformål og selvforsikring forudsættes ikke at dække så store skader.

20 Side Resultatopgørelse Tabel 6: Resultatopgørelse 1000 kr., løbende priser Regnskab Regnskab Budget note: Ordinære driftsindtægter Indtægtsført bevilling Bevilling , , ,0 Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger 0,0-25,6-167,2 Reserveret af indeværende års bevillinger 192,8 0,0 0,0 Indtægtsført bevilling i alt , , ,2 Salg af varer og tjenesteydelser -613,8-507,6-700,0 Tilskud til egen drift 0,0-50,0 0,0 Gebyrer 0,0 0,0 0,0 Ordinære driftsindtægter i alt , , ,2 Ordinære driftsomkostninger Ændring i lagre 0,0 0,0 0,0 Forbrugsomkostninger Husleje 305,7 339,2 340,0 Forbrugsomkostninger i alt 305,7 339,2 340,0 Personaleomkostninger Lønninger 5.277, , ,3 Andre personaleomkostninger 10,1 10,1 10,0 Pension 760,2 751,7 760,0 Lønrefusion -434,9-350,7-346,3 Personaleomkostninger i alt 5.612, , ,0 Af- og nedskrivninger 337,7 282,1 349,8 Andre ordinære driftsomkostninger 3.304, , ,0 Ordinære driftsomkostninger i alt 9.560, , ,8 Resultat af ordinær drift -160,1-609,0-852,4 Andre driftsposter Andre driftsindtægter -1,0-382,5-184,6 Andre driftsomkostninger 0,0 0,0 0,0 Resultat før finansielle poster -897,9-991, ,0 Finansielle poster Finansielle indtægter -1,0 0,0 0,0 Finansielle omkostninger 1.046, , ,0 Resultat før ekstraordinære poster 147,7 45,4 0,0

21 Side 21 Tabel 7: Resultatdisponering 1000 kr., løbende priser Regnskab Regnskab Budget note: Disponeret til bortfald 0,0 0,0 0,0 Disponeret til reserveret egenkapital 0,0 0,0 0,0 Disponeret udbytte til statskassen 0,0 0,0 0,0 Disponeret til overført overskud -147,7-45,4 0, Balancen Tabel 8: Balancen Aktiver Primo Ultimo Passiver Primo Ultimo note: note: Anlægsaktiver: Egenkapital 1 Immaterielle anlægsaktiver Færdiggjorte udviklingsprojekter Reguleret egenkapital (startkapital) 154,0 154,0 Opskrivninger 0,0 0,0 47,1 6,7 Udviklingsprojekter under opførelse Reserveret egenkapital 0,0 0,0 0,0 0,0 Immaterielle anlægsaktiver i Bortfald af årets resultat 0,0 0,0 alt 47,1 6,7 Materielle anlægsaktiver Udbytte til staten 0,0 0,0 2 Grunde, arealer og bygninger , ,1 Transportmateriel 0,0 0,0 Produktionsanlæg og maskiner 305,8 377,9 Inventar og IT-udstyr 0,0 0,0 Igangværende arbejder for egen regning 0,0 0,0 Materielle anlægsaktiver i alt Statsforskrivning Øvrige finansielle anlægsaktiver , ,9 154,0 154,0 Overført overskud 0,0-45,4 Egenkapital i alt 154,0 108,6 Hensatte forpligtelser 0,0 0,0 Langfristede gældsposter FF4 Langfristet gæld , ,1 Donationer 1.618, ,0 Prioritetsgæld 0,0 0,0 Finansielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt 0,0 0,0 154,0 154, , ,7 Anden langfristet gæld 0,0 0,0 Langfristet gæld i alt , ,1 Omsætningsaktiver: Varebeholdning 0,0 0,0 Kortfristede gældsposter Tilgodehavender Leverandører af varer og 389,5 769,9 244,3 472,3 tjenesteydelser Værdipapirer 0,0 0,0 Anden kortfristet gæld 204,6 114,9 Likvide beholdninger Skyldige feriepenge 750,4 687,4 FF5 Uforrentet konto 957, ,2 Reserveret bevilling 192,8 167,2 FF7 Finansieringskonto Igangværende arbejder for 118,4 184,6 399,3-200,5 fremmed regning Andre likvider 77,1 110,1 Periodeafgrænsningsposter 25,9 0,0 Likvide beholdninger i alt 1.433, ,8 Kortfristet gæld i alt 1.681, ,9 Omsætningsaktiver i alt 1.678, ,1 Gæld i alt , ,0 Aktiver i alt , ,7 Passiver i alt , ,7

22 Side 22 Størstedelen af museets aktiver består af grunde og bygninger. Værdien af de museums-bygninger der er national ejendom indgår ikke i opgørelsen. I den offentlige vurdering 2012 er værdien af national ejendom 31 mio Egenkapitalforklaring Tabel 9: Egenkapitalforklaring 1000 kr., løbende priser note: Egenkapital primo R-året 301,7 154,0 Startkapital primo 154,0 154,0 +Ændring i startkapital 0,0 0,0 Startkapital ultimo 154,0 154,0 Opskrivninger primo 0,0 0,0 +Ændringer i opskrivninger 0,0 0,0 Opskrivninger ultimo 0,0 0,0 Reserveret egenkapital primo 0,0 0,0 +Ændring i reserveret egenkapital 0,0 0,0 Reserveret egenkapital ultimo 0,0 0,0 Overført overskud primo 147,7 0,0 +Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse 0,0 0,0 +Regulering af det overførte overskud 0,0 0,0 +Overført fra årets resultat -147,7-45,4 - Bortfald af årets resultat 0,0 0,0 - Udbytte til staten 0,0 0,0 Overført overskud ultimo 0,0-45,4 Egenkapital ultimo R-året 154,0 108,6 Underskuddet på ,48 kr. er udgifter til akutte skader vedr. national ejendom.

23 Side Opfølgning på likviditetsordningen Tabel 10: Udnyttelse af låneramme 1000 kr., løbende priser 2013 Sum af immat. og mat. anlægsaktiver (undt. donationer) pr ,7 Låneramme pr. 31. december ,0 Udnyttelsesgrad i procent 86,7% Museet har ikke overskredet lånerammen eller i øvrigt disponeret i strid med likviditetsordningens disponeringsregler Opfølgning på lønsumsloft Tabel 11: Opfølgning på lønsumsloft [ ] 1000 kr., løbende priser 2013 Lønsumsloft FL 6200,0 Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker 6200,0 Lønforbrug under lønsumsloft 5369,0 Difference 831,0 Akkumuleret opsparing ultimo ,3 Akkumuleret opsparing ultimo 996, For bedre at modsvare museets driftsbehov er Lønsumsloftet på Finanslov 2014 reguleret ned til 5,5 mio.kr., mens bevillingen til Øvrig drift er reguleret op til 4,4 mio.kr Bevillingsregnskabet Tabel 12: Bevillingsregnskab ( ) 1000 kr., løbende priser Regnskab 2012 Budget 2013 Regnskab 2013 Difference Budget 2014 Nettoudgiftsbevilling , , ,0 300, ,0 Nettoforbrug af reservation 192,8-25,6-25,6 0,0-167,2 Indtægter , , ,5 234,5-884,6 Indtægter i alt , , ,0 534, ,8 Udgifter , , ,9-66, ,8 Årets resultat 147,7 167,2-301,1 468,4 0,0 Differencen i nettoudgiftsbevillingen på 0,3 mio.kr. er en tillægsbevilling til forbedring af museets udstillinger.

24 Side Bilag til årsrapporten Note 1: Immaterielle anlægsaktiver 1000 kr. Færdiggjorte udviklingsprojekter I alt Primobeholdning 385,2 385,2 Opskrivning 0,0 0,0 Kostpris pr (før afskr.) 385,2 385,2 Tilgang 0,0 0,0 Afgang 0,0 0,0 Kostpris pr (før afskr.) 385,2 385,2 Akk. afskrivninger 378,5 378,5 Akk. nedskrivninger 0,0 0,0 Akk. af- og nedskrivninger ,5 378,5 Regnskabsmæssig værdi pr ,7 6,7 Årets afskrivninger -40,3-40,3 Årets nedskrivninger 0,0 0,0 Årets af- og nedskrivninger -40,3-40,3 Afskrivningsperiode/år 5 år

25 I alt Inventar og ITudstyr Transportmateriel Produktionsanlæg og maskiner Grunde, arealer og bygninger Side kr. Note 2: Materielle anlægsaktiver Primobeholdning ,5 830,5 170,0 382, ,1 Opskrivning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kostpris pr (før afskr.) ,5 830,5 170,0 382, ,1 Tilgang 75,0 135,0 0,0 0,0 210,0 Afgang 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kostpris pr (før afskr.) ,5 965,5 170,0 382, ,0 Akk. afskrivninger 2.045,4 587,7 170,0 382, ,1 Akk. nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Akk. af- og nedskrivninger ,4 587,7 170,0 382, ,1 Regnskabsmæssig værdi pr ,1 377,9 0,0 0, ,9 Årets afskrivninger 310,0 62,9 0,0 0,0 373,0 Årets nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Årets af- og nedskrivninger 310,0 62,9 0,0 0,0 373,0 Afskrivningsperiode/år 15/20/50 år 10 år 10 år 5 år

26 Side 26 Bilag 3b: Andre tilskudsfinansierede aktiviteter (u.k. 97) Løbende priser, 1000 kr. Modtagne tilskud Udgift Levendegørelser 10,2 10,2 Særudstillinger 1,1 1,1 Nordisk Skovhistorisk Møde 0,0 0,0 Verdensarv 189,7 189,7 I alt 201,0 201,0

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement STATSMINISTERIET Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement ÅRSRAPPORT Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Finansiel årsrapport 2015

Finansiel årsrapport 2015 Finansiel årsrapport 2015 Marts 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Påtegning... 2 2. Beretning... 3 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 3 2.2 Årets økonomiske resultat...

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 25. februar 2013 1

Læs mere

Årsrapport Energiklagenævnet. Marts 2016

Årsrapport Energiklagenævnet. Marts 2016 Årsrapport 2015 Energiklagenævnet Marts 2016 2 Energiklagenævnet/ Årsrapport 2015 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Ledelsesberetning

Læs mere

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015 Finansielt regnskab 2014 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af Klima- Energi-, og 4 Bygningsministeriets

Læs mere

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Forord 2 Indledende bemærkninger Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede Kravspecifikation til regnskabsrapporter til årsrapporten 2014 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 16. januar 2015 Version 1.03 25. februar 2015. (I

Læs mere

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet marts 2016 Side 1 Indhold Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet... 1 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Klimarådet... 4 2.2 Ledelsesberetning...

Læs mere

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 6

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 6 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 29 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Beretning 1.1 Generelt 2 1.2 Årets økonomiske resultat 3 1.3 Opgaver og ressourcer 6 Regnskab 2.1 Anvendt regnskabspraksis 6

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2013

Årsrapport for regnskabsåret 2013 Årsrapport for regnskabsåret 2013 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mont 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Årsrapport 2016 Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Marts 2017 Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- og Fødevareministeriet departement / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 14. marts 2012 Anvendelsen

Læs mere

Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Miljøministeriets departement

Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Miljøministeriets departement Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets departement Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning

Læs mere

Årsrapport Energiklagenævnet

Årsrapport Energiklagenævnet Årsrapport 2016 Energiklagenævnet 2 Energiklagenævnet/ Årsrapport 2016 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Ledelsesberetning 5 2.3 Kerneopgaver

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Økonomistyrelsen 14. september 2009 Anvendelsen

Læs mere

1. Påtegning 3 2. Beretning 4

1. Påtegning 3 2. Beretning 4 Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.2 Årets faglige resultater 5 2.3 Årets Økonomiske resultat 6 2.4 Målrapportering 7 2.5 Reservationer 7

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2015

Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden på Færøerne Årsrapport for regnskabsåret 2015 RIGSOMBUDSMANDEN PÅ FÆRØERNE ÅRSRAPPORT 2015 Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden på Færøerne Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Finansielt regnskab Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5

Finansielt regnskab Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5 Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5 2. Beretning 2.1 Præsentation af Skatteministeriets departement Skatteministeriets departement varetager opgaver vedrørende lovgivning,

Læs mere

Årsrapport for. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane

Årsrapport for. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane Årsrapport 2011 for Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beretning... 3 2.1 Årets økonomiske resultat... 3 2.2 Opgaver og ressourcer...

Læs mere

Årsrapport 2013. Nordsøenheden

Årsrapport 2013. Nordsøenheden Årsrapport 2013 Nordsøenheden 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 5 2.1. Præsentation 6 2.2. Virksomhedens omfang 7 2.3. Årets faglige resultater 7 2.4. Årets økonomiske resultat 9 2.4.1.

Læs mere

Årsrapport 2015 for Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum

Årsrapport 2015 for Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum Årsrapport 2015 for Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum Side 2 Indhold Oversigt over tabeller, noter og bilag... 3 1. Påtegning af det samlede regnskab... 4 2. Beretning... 5 2.1. Præsentation af virksomheden...

Læs mere

Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER

Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER c/o Vejdirektoratet Telefon 7244 3333 CVR 35634398 Niels Juels Gade 13 www.havarikommissionen.dk SE 60729018 1022 København K EAN 5798000893450 Årsrapport

Læs mere

Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet

Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet Marts 2017. Side 1 Indhold Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet... 1 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Klimarådet... 4 2.2 Ledelsesberetning...

Læs mere

Årsrapport for 2014. De Økonomiske Råd

Årsrapport for 2014. De Økonomiske Råd Årsrapport for 2014 De Økonomiske Råd Marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af De Økonomiske Råd... 4 2.2 Virksomhedens omfang... 5

Læs mere

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 Økonomistyrelsens vejledning om årsrapporten 2009 Problemstilling Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan Kulturministeriets

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20 Årsrapport 2011 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 6 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/22

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/22 Årsrapport 2008 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 3 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Forventninger til det kommende år... 7 2. Målrapportering...

Læs mere

Indholdsfortegnelse ! "! "! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>===

Indholdsfortegnelse ! ! ! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>=== Indholdsfortegnelse " " # $ % & &'( )* +* ), - (./ ( /. 0 1 0 1,23 ' 4 0 1 523 ' 4 6& 7 - (+' -#3089 7:0*( ";:0*( 3: :< :< :< =::>>=== 1. Beretning 1.1. Statsbibliotekets mission og hovedopgaver # 0*.

Læs mere

Indledning. Årets økonomiske resultat

Indledning. Årets økonomiske resultat Indledning Havarikommissionen for Vejtrafikulykker er en institution under Transport og Energiministeriet. Havarikommissionen blev nedsat i 2001 og etableret med et formandskab, et antal medlemmer og et

Læs mere

Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7

Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 21 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7 Regnskab

Læs mere

Nordsøenhedens årsrapport 2006

Nordsøenhedens årsrapport 2006 Nordsøenhedens årsrapport 2006 1. Beretning... 3 1.1. Præsentation... 3 1.2 Nordsøenhedens mission og vision... 3 1.3 Årets resultat... 4 1.4 Faglige resultater i 2006... 4 1.5 Forventninger til det kommende

Læs mere

Årsrapport for 2012 CPR-administrationen

Årsrapport for 2012 CPR-administrationen Årsrapport for 2012 CPR-administrationen 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af CPR-administrationen... 3 1.2 Formål og mission... 3 1.3 Vision og strategi... 3 1.4 Hovedopgaver... 3 1.5 Årets faglige resultater....

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater 4 1.3. Årets

Læs mere

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Landbrugsmuseet:

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Landbrugsmuseet: Rammeaftale Februar 2012 Dansk Landbrugsmuseum 2012-2015 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Dansk Landbrugsmuseum på den anden side fastlægger mål for Landbrugsmuseets

Læs mere

Årsrapport Telefon Dokument 14/ Side 1/11. c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade København K

Årsrapport Telefon Dokument 14/ Side 1/11. c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade København K Telefon +45 7244 3372 Dokument 14/15641-5 Side 1/11 Årsrapport 2014 c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244 3333 www.hvu.dk SE 60729018 EAN 5798000893450 Årsrapport 2014 1.

Læs mere

Å r s r a p p o r t f o r D a n s k J a g t - o g S k o v b r u g s m u s e u m

Å r s r a p p o r t f o r D a n s k J a g t - o g S k o v b r u g s m u s e u m Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r D a n s k J a g t - o g S k o v b r u g s m u s e u m 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater 5 1.3. Årets økonomiske resultat

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. Departementet. Årsrapport 2007. April 2008

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. Departementet. Årsrapport 2007. April 2008 Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Departementet Årsrapport 2007 April 2008 Årsrapport 2007 for Familie- og Forbrugerministeriets departement Udgivet af: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Årsrapportskabelonen følger samme struktur som ifm. udarbejdelse af sidste års årsrapport.

Årsrapportskabelonen følger samme struktur som ifm. udarbejdelse af sidste års årsrapport. NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner med rammeaftale 19. januar 2016 Moderniseringsstyrelsens vejledning om årsrapporten 2015 Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2014 Indhold Forord 3 1 Indledning 4 1.1 Regelsæt 4 1.2 Dispensation 5 1.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 1.4 Årsrapportens

Læs mere

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2014 s Interne Revision Marts 2013 A. PÅTEGNING... 2 B. BERETNING... 3 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION... 3 VIRKSOMHEDENS OMFANG... 3 ÅRETS

Læs mere

Årsrapport for 2014. Erhvervs- og Vækstministeriets departement

Årsrapport for 2014. Erhvervs- og Vækstministeriets departement Årsrapport for 2014 Erhvervs- og Vækstministeriets departement Erhvervs- og Vækstministeriet Årsrapport 2014 Marts 2015 Udgiver: Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon:

Læs mere

Dato: 14. april 2010. Dokument nr. 37461/10. Kirkeministeriet KM-1. Årsrapport 2009 for. Kirkeministeriets departement

Dato: 14. april 2010. Dokument nr. 37461/10. Kirkeministeriet KM-1. Årsrapport 2009 for. Kirkeministeriets departement Dato: 14. april 2010 Dokument nr. 37461/10 Kirkeministeriet KM-1 Årsrapport 2009 for Kirkeministeriets departement April 2010 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2 BERETNING... 3 2.1 KIRKEMINISTERIETS

Læs mere

Årsrapport for Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd

Årsrapport for Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd Årsrapport for 2006 Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd April 2007 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Beretning...3 3. Regnskab...11 3.1

Læs mere

Årsrapport 2010 for Undervisningsministeriets departement

Årsrapport 2010 for Undervisningsministeriets departement Årsrapport 2010 for Undervisningsministeriets departement Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Beretning... 2 2.1 Præsentation af departementet... 2 2.2 Årets økonomiske resultat... 3 2.3 Opgaver

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. Januar 2016

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. Januar 2016 Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Januar 2016 Indhold Forord 3 Indledning 4 I.1 Regelsæt 4 I.2 Dispensation 5 I.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 I.4 Årsrapportens indhold

Læs mere

Nota Årsrapport 2010

Nota Årsrapport 2010 2010 Nota Årsrapport 2010 -2- Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2.1 Årets faglige resultater 5 1.2.2. Årets økonomiske resultat 8 1.4. Opgaver

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Årsrapport 2008 for. Statens Værksteder for Kunst og Håndværk i Gammel Dok Pakhus

Årsrapport 2008 for. Statens Værksteder for Kunst og Håndværk i Gammel Dok Pakhus Årsrapport 2008 for Statens Værksteder for Kunst og Håndværk i Gammel Dok Pakhus -2- Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Marts 2015 dok. nr. 24503-15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler marts 2015 Dok.nr. 32473/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 32805/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden

Læs mere

Årsrapport 2006 for Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum

Årsrapport 2006 for Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum Årsrapport 2006 for Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum -2- Indholdsfortegnelse 1. Beretning 1.1. Præsentation af institutionen 1.2. Årets økonomiske resultater 1.3. Årets faglige resultater 1.4. Forventninger

Læs mere

12 Bilag. Bilag 1. Balancen. 1a, stk. 3, litra a

12 Bilag. Bilag 1. Balancen. 1a, stk. 3, litra a 12 Bilag Bilag 1 Balancen ÅRL bilag 2, skema 1 Aktiver ANLÆGSAKTIVER I. Immaterielle anlægsaktiver 1. Færdiggjorde udviklingsprojekter 2. Erhvervede patenter, licenser osv. 3. Goodwill 4. Udviklingsprojekter

Læs mere

Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler Marts 2017 Dok. nr. 31826/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler Marts 2016 dok. nr. 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der en

Læs mere

Årsrapport 2015 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2015 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2016 dok. nr. 25134/16 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Februar 2016 dok. nr. 22102/16 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2014 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 31716/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2010 for Frivilligrådet

ÅRSRAPPORT 2010 for Frivilligrådet ÅRSRAPPORT 21 for Frivilligrådet Årsrapport 21 for Frivilligrådet Årsrapport 21 1. Beretning... 2 1.1. Præsentation af Frivilligrådet... 2 1.2. Faglige resultater... 2 1.3. Årets økonomiske resultat...

Læs mere

Havarikommissionen og sekretariatet følger Transportministeriets overordnede mission og vision.

Havarikommissionen og sekretariatet følger Transportministeriets overordnede mission og vision. Årsrapport 2007 1. Beretning 1.1. Hovedopgaver Havarikommissionen for Vejtrafikulykker (HVU) består af medlemmer med ekspertviden om trafiksikkerhed fra forskellige institutioner. Formanden udpeges af

Læs mere

Indhold. 3.3 Redegørelse for reservation...17 4.0 Regnskab...18 4.1 Anvendt regnskabspraksis...19 4.2 Resultatatopgørelse... 20

Indhold. 3.3 Redegørelse for reservation...17 4.0 Regnskab...18 4.1 Anvendt regnskabspraksis...19 4.2 Resultatatopgørelse... 20 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter... 4 1.2 Regelsæt... 4 2.0 Beretning... 5 2.1 Præsentation af Elsparefonden... 6 2.2 Årets faglige resultater... 7 2.3 Årets økonomiske

Læs mere

Redaktion: Miljø- Og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Fødevareministeriets departement

Redaktion: Miljø- Og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Fødevareministeriets departement Redaktion: Miljø- Og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport 2015 - Fødevareministeriets departement Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning

Læs mere

Årsrapport 2016 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2017 dok. nr. 31863/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler Marts 2017 dok. nr. 30667/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015 H Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PÅTEGNING 1 2 BERETNING 2 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION 2 VIRKSOMHEDENS OMFANG 2 ÅRETS FAGLIGE

Læs mere

Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler Maj 2014 dok. nr. 58905/14 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2012 for Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum

Årsrapport 2012 for Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum Årsrapport 2012 for Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum Dok. nr. 1577522 Side 2 Oversigt over tabeller, noter og bilag... 3 1. Beretning... 4 1.1. Præsentation af virksomheden... 4 1.2. Årets resultater...

Læs mere

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beretning... 1 1.1. Præsentation af Militærnægteradministrationen (MNA)... 1 1.2. Årets faglige resultater... 2 1.3. Årets økonomiske

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet Årsrapport 2014 for Kirkeministeriet Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2.1 Fremlæggelse... 3 2.2 Påtegning... 3 3 Beretning... 4 3.1 Kirkeministeriet...

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 144 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 144 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 144 Offentligt Spillemyndigheden sætter rammerne for fair spil i Danmark. Vores arbejdsgrundlag og udgangspunkt er at sikre et ordentligt og velreguleret spilmarked

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r. G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r. G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m -2- Oversigt over tabeller, noter og bilag...3 1. Beretning...4 1.1. Præsentation af virksomheden...4 1.2. Årets

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Økonomistyrelsen, 3. november 2010 Vejledning om udarbejdelse af årsrapport 1. Indledning...3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter...3 1.2 Regelsæt...4 1.3

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteministeriet Gade 28 Marts 27 17146815 Nicolai Eigtveds 142 København K CVR-nr. 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Beretning... 4 3.

Læs mere

Marts 2009. Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012

Marts 2009. Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012 Marts 2009 Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012 Rammeaftalen mellem kulturministeren og departementet på den ene side og Danmarks Kunstbibliotek på den anden side fastlægger mål for bibliotekets virksomhed

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

2200 HOLDING IVS. Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N. Årsrapport 4. december december 2015

2200 HOLDING IVS. Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N. Årsrapport 4. december december 2015 2200 HOLDING IVS Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N Årsrapport 4. december 2014-3. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05/2016 Mads Clausen

Læs mere

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS LOLLIPOP INVESTMENTS IVS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06/2015 Richard Kaldal Andersen Dirigent Side 2

Læs mere

HUA DENMARK ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

HUA DENMARK ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den HUA DENMARK ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/05/2015 De Hua Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2007

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2007 Militærnægteradministrationens årsrapport for 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beretning... 1 1.1. Præsentation af Militærnægteradministrationen (MNA)... 1 1.2. Årets faglige resultater... 1 1.2.1. Beskrivelse

Læs mere

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S Tordenskjoldsgade 2, st 6700 Esbjerg Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS

BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2015 Per Simoni Dirigent Side 2 af

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere

BOLIG ENERGI ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/11/2013

BOLIG ENERGI ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/11/2013 BOLIG ENERGI ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/11/2013 Svend Aggerholm Dirigent (Urevideret) Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K April 2008 CVR-nr. 17146815

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K April 2008 CVR-nr. 17146815 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 142 København K April 28 CVR-nr. 17146815 2 Indholdsfortegnelse Afsnit Side 1. Indledning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Skatteministeriet... 4 2.2

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR KOMMISSARIUS VED STATENS EKSPROPRIATIONER I JYLLAND LYSENG ALLÉ HØJBERG

ÅRSRAPPORT FOR KOMMISSARIUS VED STATENS EKSPROPRIATIONER I JYLLAND LYSENG ALLÉ HØJBERG ÅRSRAPPORT FOR KOMMISSARIUS VED STATENS EKSPROPRIATIONER I JYLLAND LYSENG ALLÉ 1 8270 HØJBERG 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Påtegning.. 3 2. Beretning.. 4 2.1 Præsentation af virksomheden.. 4 2.2 Ledelsesberetning.....

Læs mere

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016 KØBENHAVNS YOGA ApS Østerbrogade 56 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/07/2016 Jørn Troelsen Nørtoft

Læs mere

AMERICAN ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

AMERICAN ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den AMERICAN ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2014 Carsten Kristiansen Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Business Trust ApS. Smedekærvej Kastrup. Årsrapport 18. maj december 2016

Business Trust ApS. Smedekærvej Kastrup. Årsrapport 18. maj december 2016 Business Trust ApS Smedekærvej 13 2770 Kastrup Årsrapport 18. maj 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/05/2017 John Willem Norden

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Indhold. 1. Beretning. 2. Målrapportering. 3. Regnskab. 4. Påtegning af det samlede regnskab Bilag til regnskabet 14

Indhold. 1. Beretning. 2. Målrapportering. 3. Regnskab. 4. Påtegning af det samlede regnskab Bilag til regnskabet 14 Årsrapport 2007 Studenterrådgivningen årsrapport 2007 Indhold 1. Beretning 1.1 Mission og hovedformål 1 1.2 Mål og visioner 1 1.3 Organisation 1.4 Studenterrådgivningens ydelser 1 1.5 Årets faglige resultat

Læs mere

DANSK PLAST INDUSTRI ApS

DANSK PLAST INDUSTRI ApS DANSK PLAST INDUSTRI ApS Årsrapport 8. marts 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/11/2014 Anne-Marie Bülow Broløs Dirigent Side 2 af 12

Læs mere