ORIENTERING. om franske forhold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ORIENTERING. om franske forhold"

Transkript

1 ORIENTERING om franske forhold Juni 2013 Opfordring til Skatteminister Holger K. Nielsen om at indlede forhandlinger med Frankrig og med Spanien om nye dobbeltbeskatningsoverenskomster og ministerens svar Danmark opsagde ensidigt dobbeltbeskatningsoverenskomsterne med Frankrig og med Spanien den 10. juni Den 10. juni i år var det derfor nøjagtigt fem år siden disse dobbeltbeskatningsoverenskomster blev opsagt, og siden den 31. december 2008 har Danmark ikke haft dobbeltbeskatningsoverenskomster med de to lande. Jeg har benyttet dette fem års jubilæum som en anledning til at rette en opfordring til Skatteminister Holger K. Nielsen om at indlede forhandlinger med Frankrig og med Spanien om afslutning af nye dobbeltbeskatningsoverenskomster. Danmark opsagde i sin tid dobbeltbeskatningsoverenskomsterne med de to lande med henblik på at kunne få mulighed for at beskatte pensioner, der udbetaltes fra Danmark til pensionister i de to lande. Sædvanligvis gives der skattefradrag i Danmark for indbetalinger til pensionsordninger, og på denne baggrund ønskede man også at kunne beskatte udbetalingerne af disse pensioner selvom pensionisten var flyttet til Frankrig eller til Spanien, og fra dansk side overså man i den forbindelse helt de mange problemer på andre områder, som en opsigelse af overenskomsterne ville føre med sig. Både Frankrig og Spanien står imidlertid fast på, at man ønsker selv at kunne beskatte disse pensioner, når pensionisterne bor i Frankrig eller i Spanien, og Frankrig er i den forbindelse fortsat med at beskatte disse pensioner, således at man bliver dobbeltbeskattet af pensionerne i Frankrig, medens Spanien i overensstemmelse med sin egen interne lovgivning giver kredit for den betalte danske skat, så man ikke dobbeltbeskattes af danske pensioner i Spanien. Der har så vidt vides ikke været nogen forhandlinger mellem parterne siden dobbeltbeskatningsoverenskomsterne blev opsagt for fem år siden, og i dag står parterne længere fra hinanden end før dobbeltbeskatningsoverenskomsterne blev opsat, og der er derfor intet som helst, som tyder på, at Frankrig og Spanien nogensinde vil give sig i dette spørgsmål. De to lande har imidlertid fremsat et forligstilbud til Danmark, som Danmark pure har afvist. Den danske holdning er, at Danmark skal have ret til at beskatte hele udbetalingen af pensionen efter dansk skatteniveau, og at Frankrig og Spanien ikke må få nogen skat af pensionen i det hele taget. Så længe Danmark indtager dette standpunkt, vil det være umuligt at afslutte dobbeltbeskatningsoverenskomster med de to lande, og det er i dag mest sandsynligt, at Danmark aldrig nogensinde vil få dobbeltbeskatningsoverenskomster hverken med Frankrig eller med 1

2 Spanien. Danmark har i dette spørgsmål malet sig ind i et hjørne, som man nu ikke længere har mulighed af at komme ud af. Samtidigt medfører den danske opsigelse af overenskomsterne årligt større udgifter for Danmark end det merprovenu i form af skatteindtægter, som de manglende dobbeltbeskatningsoverenskomster giver adgang til, samt tab af danske arbejdspladser og tab af dansk good will. Den eneste mulighed for, at Danmark skal kunne indgå nye dobbeltbeskatningsoverenskomster med de to lande synes derfor at være, at Danmark slækker på kravet om at kunne få hele skatten af de danske pensioner. Den danske opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne bygger på en aftale mellem samtlige partier i Folketinget bortset fra Enhedslisten, og vejen frem synes derfor at være, at Skatteministeren søger forligspartiernes tilslutning til at kunne slække på kravet om at det er Danmark, der skal have hele skatten af pensionerne, så der bliver plads til, at også Frankrig og Spanien i kraft af dobbeltbeskatningsoverenskomster kan få en del af skatten. På denne måde skulle der være bedre muligheder for at opnå et kompromis. Skatteministeren har i sit svar til mig afvist at gå på kompromis med de to lande om pensionsbeskatningen. Ministeren fastholder, at beskatningen af dansk pension skal være på dansk skatteniveau, og at skatten bør tilfalde Danmark. Så længe situationen er således, må man altså konkludere, at det vil være umuligt at opnå enighed med Frankrig og Spanien om nye dobbeltbeskatningsoverenskomster. I øvrigt har Skatteministeren nok ikke helt uventet misopfattet mit forslag. Han har opfattet, at jeg foreslog, at Danmark skulle forhandle ud fra det tidligere forslag, som Frankrig og Spanien er fremkommet med, og som Danmark tidligere har afvist. Det er ikke tilfældet. Jeg har foreslået, at Danmark selv udformede et realistisk forhandlingsudspil, som ikke indeholdt urealistiske krav, som man på forhånd ved at hverken Frankrig eller Spanien vil acceptere. Derfor er det min agt at rette en ny henvendelse til Skatteministeren om dette spørgsmål med henblik på at få svar på den egentlige opfordring, som jeg rettede til Skatteministeren. Min henvendelse til Skatteministeren af 10. juni 2013 og ministerens svar af 21. juni 2013 vedlægges som bilag til dette nyhedsbrev. Indberetning på den danske årsopgørelse af den franske skat af danske tjenestemandspensioner Som jeg har redegjort for ved flere lejligheder har jeg gennem nogen tid været i dialog med Skatteministeriet i København for at finde en løsning på de problemer, der er opstået med hensyn til indberetning på den danske årsopgørelse af den franske skat af danske tjenestemandspensioner for personer, der er omfattet af overgangsordningerne i opsigelsesloven. Jeg kan i den forbindelse henvise til omtalen af dette spørgsmål i februarnummeret fra i år af mit nyhedsbrev ORIENTERING om franske forhold, der kan læses på min hjemmeside 2

3 Da man ved en ændring af opsigelsesloven i året 2011 genindførte adgangen til at kunne fradrage den franske skat af danske tjenestemandspensioner i den danske skat af disse pensioner, såfremt man var omfattet af overgangsordningerne i opsigelsesloven, var det tanken, at man skulle kunne foretage denne nedsættelse af den danske skat af tjenestemandspensionerne med den tilsvarende franske skat allerede ved forskudsregistreringen og på samme måde ved den senere danske årsopgørelse, således at man blev fri for først at skulle lægge den franske skat ud i Danmark for en længere periode og så dernæst ansøge om at få beløbet tilbagebetalt på et senere tidspunkt. Dette system har virket ved forskudsregistreringen, men det har hidtil vist sig umuligt at finde en løsning, når det drejer sig om indberetningen på den danske årsopgørelse (selvangivelse), idet den franske skat ikke er endeligt beregnet, når man skal udfylde den danske årsopgørelse, samtidig med, at det danske skattevæsen har vist sig i praksis ikke at ville godkende, at man indfører foreløbige tal i en endelig dansk årsopgørelse. Derfor har det danske skattevæsen hidtil blokeret for den rubrik (rubrik 775), hvori man skulle indsætte den franske skat af tjenestemandspensionen. Der er utvivlsomt nogle skattecentre i Danmark, som alligevel har accepteret foreløbigt beregnede tal, men i andre tilfælde har det været nødvendigt foreløbigt at lægge den franske skat ud til det danske skattevæsen og så anmode om at få denne skat tilbagebetalt, når den endelige dokumentation for den franske skat af tjenestemandspensionen foreligger. Men nu har det danske skattevæsen alligevel fundet en løsning på dette spørgsmål, og denne løsning er såre enkel. Man accepterer simpelt hen alligevel at modtage foreløbige tal på den endelige danske årsopgørelse. Samtidig er der åbnet op for den pågældende rubrik 775, således at man selv kan indsætte den franske skat af tjenestemandspensionen på den danske årsopgørelse. Det er fortsat muligt at rette sin årsopgørelse fra i år til, og det kan man også gøre, selv om man allerede tidligere i år har rettet sin årsopgørelse. Foretager man denne rettelse senest den 1. juli i år eller muligvis umiddelbart derefter, undgår man at skulle lægge den franske skat af tjenestemandspensionen ud og så senere at skulle anmode om at få udlægget tilbagebetalt, og man undgår yderligere, at der bliver beregnet et rentetillæg af dette beløb. Man kan dog også rette årsopgørelsen til i perioden efter den 1. juli i år, men det er så muligt, at det danske skattevæsen opkræver skat af tjenestemandspensionen uden at tage hensyn til den franske skat og tillige opkræver et rentetillæg af beløbet. Da det på nuværende tidspunkt kun er muligt at fremkomme med foreløbige tal for den franske skat af tjenestemandspension oppebåret i 2012, idet den franske skat først fastslås endeligt på den franske årsopgørelse (avis d imposition), som udsendes til skatteyderne i august/september i år, må man imidlertid være forberedt på, at det danske skattevæsen efter dette tidspunkt kan anmode om at få forelagt den endelige dokumentation for den pålignede franske skat af tjenestemandspensionen og i givet fald kan foretage en efterregulering af den danske skat, hvis den foreløbige beregning af den franske skat afviger fra den endeligt beregnede skat. Nedsættelsen af den danske skat med den franske skat kan udtrykkes med følgende formel, såfremt man har andre skattepligtige indtægter i Frankrig end tjenestemandspensionen: tjenestemandspensionen x fransk skat samlet indkomst i Frankrig 3

4 Kampen mod skattely Kampen for at hindre, at man kan anbringe penge i skattely skjult for skattevæsenet i det land, hvor man bor, er intensiveret i de forløbne måneder, og såvel EU som G8-landene, verdens førende industrilande, har haft spørgsmålet på dagsordenen på deres møder i den seneste tid. Man anslår, at det er et så kolossalt beløb som omkring milliarder dollars, der holdes skjult for skattemyndighederne i pengeinstitutter i lande, der optræder som skatteoaser, og at der derved unddrages skatteindtægter på omkring milliarder dollars årligt. Det er mere end hvad der afholdes af sundhedsudgifter i samtlige EU-landene på et år, og da mange lande i disse år har underskud på de offentlige budgetter på grund af den økonomiske krise, er indsatsen intensiveret for at prøve at få åbnet op for den tillukkethed, som skattely-landene arbejder under, og derved få adgang til så mange som muligt af de skatteindtægter, som hidtil er blevet unddraget fra beskatning. Man antager, at en meget stor andel af disse skjulte formuer stammer fra velhavere i lande som Kina, Hong Kong, Taiwan, Rusland og de tidligere Sovjet-republikker samt fra diktatorer og andre ledere i en række lande i Afrika og Asien. Det er dog temmelig klart, at også mange virksomheder og enkeltpersoner i den vestlige verden nyder godt af den fortrolighed og den bankhemmelighed, som myndigheder og pengeinstitutter i skattely-landene tilbyder, så man kan holde formuer skjult på hemmelige konti på tilbørlig afstand fra skattemyndighedernes søgelys. Ofte skjules disse formuer yderligere via et sindrigt system af anonyme fonde og off-shore selskaber, som gør det endnu vanskeligere at finde frem til den egentlige ejer af formuerne. Der er desuden frygt for, at hemmelige konti i skattely benyttes til betalingstransaktioner i forbindelse med international våbenhandel, med narkotikasmugling og med anden form for kriminel adfærd. Den folkelige interesse for spørgsmålet er også vakt, idet det står klart, at når velhavere kan undvige skattebetaling ved at holde sine midler skjult i skattely, så vil det betyde, at almindelige lovlydige borgere så til gengæld kommer til at betale så meget mere i skat af deres indtægter. Indsatsen for at få åbnet op for skattely tog fart i forbindelse med den økonomiske krise på Cypern i dette forår. Man formoder, at i særdeleshed mange velhavende fra Rusland har benyttet sig af pengeinstitutter på Cypern til at holde deres formuer skjult for omverdenen. Da den vestlige verden måtte komme Cypern til hjælp med støtte for at hindre en truende betalingsstandsning eller bankerot, blev det betydet overfor de cypriotiske myndigheder, at man naturligvis ikke kunne acceptere, at man skulle yde finansiel støtte til landet samtidig med, at landet ikke selv var villig til at samarbejde med myndighederne i andre lande om udveksling af oplysninger på det skattemæssige område. Spørgsmålet var oppe på regeringsledermødet i EU i maj måned i år, hvor EU-landene forpligtede sig til at vedtage skrappere regler om udveksling af oplysninger inden udgangen af året i år. På dette grundlag har EU-kommissionen i juni måned i år fremlagt et forslag, hvorefter medlemslandene i EU forpligter sig til at indhente og automatisk udveksle oplysninger om aktieudbytter, kapitalgevinster og anden form for finansiel indkomst for personer og virksomheder, der ikke er bosiddende i landet, med det EU-land, hvor ejeren er hjemmehørende. Yderligere skal medlemslandene indhente oplysninger om arbejdsindkomst, bestyrelseshonorarer, livsforsikringer, 4

5 pensioner og fast ejendom og automatisk udveksle disse oplysninger med myndighederne i det EU-land, hvor de pågældende personer og virksomheder er hjemmehørende. Oplysningerne skal videregives til de respektive myndigheder i fortrolig form, og de generelle regler om tavshedspligt opretholdes derfor i øvrigt. Det er meningen, at de nye regler skal træde i kraft med virkning fra den 1. januar 2015, og forslaget skal debatteres på EU s regeringskonference i slutningen af juni måned. Luxembourg og Østrig har hidtil indtaget en særstilling, idet disse lande har haft mulighed for i stedet at opkræve en form for kildeskat af finansielle indtægter fra kontohavere i udlandet og videregive disse skatteindtægter til myndighederne i det land, hvor kontohaveren er bosiddende, men uden at afsløre kontohaverens identitet, men det er meningen, at denne særstilling skal ophøre, når de nye regler træder i kraft. Luxembourg har i den forbindelse meddelt, at landet vil tilslutte sig de nye regler og deltage i automatisk udveksling af oplysninger med virkning fra den 1. januar 2015, og Østrig har i princippet også tilsluttet sig de nye regler. Desuden vil EU indlede forhandlinger med lande som Schweiz, Monaco, Liechtenstein, Andorra og San Marino om indgåelse af aftaler svarende til de foreslåede nye regler. Som nævnt var emnet også oppe på topmødet i Nordirland mellem G8-landene i juni måned. På dette møde vedtoges en hensigtserklæring, der opfordrer til, at skattemyndighederne verden over ændrer de regler, der tillader virksomheder at flytte indtjeningen ud af landet for at undgå skattebetaling. Desuden skal skattemyndighederne udveksle oplysninger med hinanden i kampen mod skatteunddragelse, og de multinationale selskaber skal indberette til skattemyndighederne, hvor meget og hvor de betaler skat. Endelig skal adgangen for skattemyndighederne lettes med hensyn til at få oplysning om, hvem der står bag en selskabskonstruktion. Udover opfordringen til at udveksle skatteoplysninger er erklæringen mest rettet mod at sikre mod, at multinationale virksomheder ved ugennemsigtige transaktioner kanaliserer indtægter fra koncernen til skatteoaser eller til lavskattelande på en måde, som er udenfor myndighedernes indsigt og kontrol. Der er på denne måde iværksat et kraftigt forsøg på at komme international skatteunddragelse til livs, og man må derfor gå ud fra, at den tid, hvor man kunne gemme indtægter eller formue for skattemyndighederne ved at placere dem i skattely, er på vej til at forsvinde. Mange skattely har imidlertid udviklet professionelle banker med betydelig ekspertise indenfor kapitalplacering og formueforvaltning, og der er derfor grund til at tro, at de hidtidige skattely med tiden vil udvikle sig til kompetente rådgivningscentre og formueforvaltere, men hvor kunderne så til gengæld kommer til at betale skat af deres indtægter derfra i det land, hvor de bor. Dom afsagt ved den franske appeldomstol om svenske pensionsforsikringer Der er i november 2012 afsagt en dom ved den franske Cour Administrative d Appel i Marseilles, som også vil kunne få betydning for den skattemæssige behandling af danske privattegnede pensioner i Frankrig. Dommen er tidligere blevet omtalt i mit nyhedsbrev ORIENTERING om franske forhold for april måned i år, der kan læses på min hjemmeside 5

6 Jeg har nu haft mulighed for at læse dommen og kan i den forbindelse oplyse følgende: Sagen drejer sig om en svensk statsborger, der er bosiddende i le Var, og som ikke havde medtaget udbetalingen af kapitalen af nogle pensionsforsikringer, som han havde tegnet med et svensk forsikringsselskab, på sin franske selvangivelse. Det franske skattevæsen havde betragtet disse udbetalinger som pension de retraite og havde derfor ændret den pågældendes skatteansættelse, idet det havde krævet et tillægsbeløb i skat som følge af, at det anså hele udbetalingen, herunder den del, som repræsenterede kapital, som skattepligtig indkomst i Frankrig, og denne skatteansættelse var senere blevet godkendt af Forvaltningsdomstolen i Nice, Cour Administrative de Nice. Den pågældende svenske statsborger appellerede imidlertid Forvaltningsdomstolens afgørelse til Appelretten, Cour Administrative d Appel, i Marseilles, idet han gjorde gældende, at det omtvistede beløb ikke var skattepligtigt, da det vedrørte en tidsbegrænset, privat indbetalt aldersrente, og at udbetalingen derfor ikke kunne betragtes som en pension de retraite i den franske skattelovs forstand. Den pågældende anførte, at udbetalingerne i stedet burde beskattes efter reglerne i den franske skattelov om contrats de capitalisation, hvorved den indbetalte kapital kunne udbetales skattefrit. De pågældende pensionsforsikringer, der på svensk bar betegnelsen livsförsäkring og pensionsförsäkring, var tegnet i 1971 og i 1985 og skulle udbetales til forsikringstageren med månedlige ydelser i 10 år fra og med 1996, ligesom en ikke udbetalt restkapital med tillæg af renter tilfaldt forsikringstagerens ægtefælle og børn, hvis forsikringstageren afgik ved døden før pensionsforsikringerne var udbetalt i sin helhed. De svenske pensionsforsikringer svarer derfor helt til de danske privat indbetalte ratepensioner. Appelretten fastslog, at udbetalingerne fra forsikringskontrakterne var af midlertidig karakter, og at de derfor ikke kunne betragtes som en livsvarig aldersrente som postuleret af skattevæsenet. Der var tværtimod tale om en privat opsparing, som forsikringstageren havde oprettet frivilligt, og forsikringerne havde ikke nogen som helst forbindelse til det svenske sociale sikringssystem eller til et obligatorisk svensk pensionssystem, og udbetalingerne kunne derfor ikke anses for pension efter den franske skattelovs artikel 79. Af denne årsag gav appelretten forsikringstageren medhold i dennes påstand og ophævede skattevæsenets krav om betaling den krævede tillægsskat. Appelretten godkendte med andre ord, at de pågældende svenske pensionsforsikringer var at betragte som contrats de capitalisation. Der er ikke indtil nu blevet afgjort nogen sag ved de franske domstole om beskatningen i Frankrig af de danske privattegnede pensioner, og derfor er appelrettens dom interessant også for de danske pensioner, idet den afgør, hvorledes et produkt, som kommer meget tæt på de danske privattegnede ratepensioner, skal beskattes i Frankrig. Der er ikke procederet på, hvorvidt der har været fradragsret i Sverige i sin tid på indbetalingerne til pensionsforsikringerne, og når appelrettens dom alligevel falder ud til fordel for den svenske forsikringstager, må dette antages at skulle tages til udtryk for, at det er uden betydning for beskatningen i Frankrig, om der har været fradragsret for indbetalingerne i sin tid eller ikke. Jeg er bekendt med, at dommen på dette punkt har haft betydning for den nye skattepraksis, som anlægges af skattecentret i Draguignan, idet man der nu ikke længere anser, at man kan forlange 6

7 privattegnede danske ratepensioner beskattet som pensions de retraite eller som rentes viagères alene ud fra det synspunkt, at der har været fradragsret for indbetalingerne til disse pensionsordninger i Danmark i sin tid. På dette grundlag er der nu en retsafgørelse for, at danske privattegnede ratepensioner, som ens eventuelle arbejdsgiver ikke har været involveret i opkrævningerne til på nogen måde, i Frankrig skal beskattes som contrats de capitalisation. Dommen tager imidlertid ikke stilling til spørgsmålet, om danske privattegnede ratepensioner, som ejeren har indgået en aftale med sin arbejdsgiver om, at denne skal tilbageholde ydelserne i ens løn og indbetale dem til pensionsinstituttet uden i øvrigt selv at deltage i finansiering af oparbejdelsen af pensionen, fortsat skal kunne beskattes som contrats de capitalisation, eller om disse ratepensioner skal beskattes som pensions de retraite eller eventuelt som rentes viagères à titre onéreux. Dette spørgsmål er derfor fortsat uafklaret. Som bekendt beskattes udbetalinger fra disse ordninger i skattecentret i Draguignan fortsat som pensions de retraite, medens de over alt i Frankrig i øvrigt beskattes som contrats de capitalisation. Skatten i Frankrig af ydelser fra Danmark til invalider og handicappede I Frankrig beskattes udbetalinger af invaliditetserstatning ikke, da der er tale om en forsikringsydelse, og dette gælder uanset om erstatningen udbetales som et engangsbeløb eller som en løbende ydelse. Derimod er invalidepension fra Danmark, den såkaldte førtidspension, skattepligtig indkomst i Frankrig, da der er tale om en pensionsydelse. Førtidspension beskattes son pension, retraite, rente, men beskatningen er lidt lavere i Frankrig, hvis man er invalid end hvis man ikke er det, ligesom det skattefrie grundbeløb er lidt højere for personer, der er invalider end for personer, der ikke er det. Eksempelvist er det skattefrie grundbeløb for en enlig, der ikke er 65 år endnu og er invalid, for indkomståret euros, medens det for en enlig under 65 år, der ikke er invalid, er euros. Derfor er det af betydning, at man sikrer sig, at det af den franske selvangivelse fremgår, at man er invalid, så man beskattes efter den korrekte skatteskala. Som modtager af førtidspension fra Danmark er man desuden berettiget til at modtage en dansk E 121 erklæring, som bevirker, at man gratis kan komme ind under det franske sociale sikringssystem og kan modtage et fransk carte vitale. Man er desuden fritaget for betaling af de franske sociale skatter, prélèvements sociaux, af sin danske førtidspension. Regeringen fremsætter senere i år lovforslag om dobbelt statsborgerskab Den danske regering har bebudet, at den senere i år vil fremsætte lovforslag i Folketinget om adgang til dobbelt statsborgerskab. Det vil sige, at man, når loven er trådt i kraft, kan opnå statsborgerskab i et andet land uden som nu i den forbindelse at måtte give afkald på sit danske 7

8 statsborgerskab. På samme måde kan udenlandske statsborgere ansøge om dansk statsborgerskab uden i den forbindelse at måtte give afkald på deres hidtidige statsborgerskab. Samtidig har det største oppositionsparti, Venstre, tilkendegivet, at man nu kan støtte indførelse af dobbelt statsborgerskab i Danmark, og derved synes der nu at være et meget stort flertal i Folketinget for indførelse af dobbelt statsborgerskab. Som det eneste parti har Dansk Folkeparti dog tilkendegivet, at man fortsat er modstander af dobbelt statsborgerskab og vil modarbejde indførelse af dette. Det tidligere folketingsmedlem Søren Krarup har i den forbindelse den 23. juni skrevet en kommentar til Berlingske Tidende under overskriften Nej til dobbelt statsborgerskab, hvori han argumenterer for, at danskere i og udenfor Folketinget skal stå fast på, at Danmark er danskernes fædreland, og at man derfor skal gå imod indførelse af dobbelt statsborgerskab, der vil undergrave noget meget væsentligt for Danmark og føre til en nedlæggelse af den danske nationalstat. Heroverfor har jeg selv den 24. juni skrevet et indlæg til Berlingske Tidende under overskriften Ja til dobbelt statsborgerskab, som jeg har fået oplyst vil blive bragt som en kommentar i avisen en af de nærmeste dage. I denne argumenterer jeg for, at Danmark ligesom en lang række andre lande i verden, herunder de fleste EU-lande og de fleste nordiske lande, bør indføre dobbelt statsborgerskab. Erfaringen fra andre lande har vist, at dobbelt statsborgerskab ikke har givet anledning til problemer. Tværtimod kan dobbelt statsborgerskab løse problemer, som man ellers kan komme ud for, når man ønsker at flytte til et andet land. Disse problemer er mindre, når man som dansk statsborger flytter til Frankrig på grund af reglerne indenfor EU om fri bevægelighed for personer, varer, tjenesteydelser og kapital, men eksempelvist vil man, hvis man opnår fransk statsborgerskab og bibeholder sit danske statsborgerskab, herefter kunne stemme ved de franske valg. Men fordelene bliver meget mere synlige, når man flytter til en del lande udenfor Europa, således som jeg nærmere har redegjort for i min artikel. Søren Krarups og mit eget indlæg til Berlingske Tidende vedlægges som bilag til dette nyhedsbrev. Beskatningen i Frankrig af udbetalinger fra Den Sociale Pensionsfond I mit nyhedsbrev fra maj måned i år oplyste jeg, at udbetalinger fra Den Sociale Pensionsfond, hvis der er tale om løbende udbetalinger, i Frankrig beskattes som arbejdsmarkedspensioner. Denne oplysning er ikke helt korrekt, og der er i alle fald behov for en præcisering. Alle danske lønmodtagere, selvstændige og de fleste på overførselsindkomst skulle i årene 1998 til 2003 indbetale 1 % af deres løn som en tvungen opsparing på en konto i Den Sociale Pensionsfond. I 2009 ophævedes ordningen, og man fik mulighed for enten at få de indbetalte beløb udbetalt mod betaling af en afgift eller at få beløbet overført til en pensionsordning. I den sidste situation skulle der ikke betales en afgift. I øvrigt blev Den Sociale Pensionsfond opløst den 1. maj Der er altså tale om indbetaling af egne midler til ordningen og ikke om indbetaling som led i et arbejdsforhold, hvor ens arbejdsgiver har medvirket til indbetalingen. Udbetalingen må derfor beskattes efter de regler, som gælder for den pågældende pensionsordning, som midlerne er blevet overført til. Er der tale om en livsvarig privattegnet 8

9 pensionsordning, skal udbetalingerne beskattes som en rente viagère à titre onéreux. Er der tale om en ophørende privattegnet pensionsordning (ratepension), skal udbetalingerne beskattes som contrat de capitalisation et d assurance vie. Er midlerne derimod indbetalt til en pensionsordning etableret i tilknytning til et arbejdsforhold, hvor ens arbejdsgiver har medvirket til finansieringen af indbetalingerne, skal udbetalingerne beskattes som pension de retraite. Derimod er der ingen tvivl om, at udbetalinger fra Lønmodtagernes Dyrtidsfond, hvis der er tale om løbende udbetalinger, i Frankrig skal beskattes som pension de retraite, da indbetalingerne stammer fra indeholdte dyrtidsportioner, hvorfor indtægten klart har stået i forbindelse med et arbejdsforhold. Det danske håndværkerfradrag er udvidet til at omfatte fritidsboliger, men reglerne kan ikke anvendes, når man bor i Frankrig Folketinget har vedtaget en lov, der genindfører håndværkerfradraget i Danmark. Ordningen udvides desuden til at omfatte fritidsboliger, der helt eller delvist anvendes til privat brug. Loven blev vedtaget ved tredje behandling i Folketinget den 27. juni men er ikke endnu trådt i kraft. Ved loven forlænges ordningen frem til udgangen af år 2014, men for så vidt angår fritidsboliger kan ordningen kun anvendes for så vidt angår arbejder, der er udført fra og med den 22. april Ordningen omfatter også fritidshuse i udlandet. Der har dannet sig en opfattelse i kredse i Frankrig af, at man også kan anvende ordningen for så vidt angår fritidshuse, når man er bosiddende i Frankrig, hvilket formentlig skyldes en uheldig præsentation af ordningen på hjemmesider, der kan frekventeres af danskere i Frankrig. Men dette er ikke tilfældet. Det er en betingelse for at kunne anvende ordningen, at man er fyldt 18 år og at man er fuldt skattepligtig til Danmark eller er omfattet af den særlige danske grænsegængerordning. Begrænset skattepligtige personer kan derfor hverken anvende håndværkerordningen vedrørende fritidshuse i Frankrig eller i Danmark. Man skal med andre ord enten bo i Danmark eller være omfattet af grænsegængerordningen for at kunne anvende håndværkerordningen. Men er man fuldt skattepligtig til Danmark (eller grænsegænger) og har man et fritidshus i Frankrig, kan man anvende den nye ordning, når denne om kort tid er trådt i kraft, til arbejder udført fra og med den 22. april i år frem til den 31. december 2014, såfremt arbejdet udføres af en virksomhed, der er momsregistreret enten i Danmark eller i et andet EU/EØS-land eller i særlige tilfælde (så som rengøringsarbejder, vinduespolering og lignende) af en person, der er fyldt 18 år og er fuldt skattepligtig i et EU/EØS-land. Denne person må dog ikke være ejer af fritidsboligen eller have bopæl samme sted som ejeren af denne. Det er ydermere en betingelse, at man betaler ejendomsværdiskat af den ejendom, hvor arbejdet udføres, hvilket i praksis vil sige, at en ejendom i Frankrig skal være erhvervet efter den 28. november Fradraget er på kr. for helårshuse og fritidshuse under et. Ægtefæller kan anvende hver sit fradrag uanset hvem der står som ejer af fritidsboligen. 9

10 Pensionsstyrelsens opgaver flyttes til Udbetaling Danmark Pensionsstyrelsen, der står for udbetaling af danske folkepensioner, førtidspensioner og tjenestemandspensioner til personer udenfor Danmark, nedlægges per den 1. juli 2013, og dens opgaver overføres til en institution ved navn Udbetaling Danmark og vil fremover operere fra en enhed ved navn International Pension og Social Sikring (IPOS). Desuden nedlægges Pensionsstyrelsens hjemmeside og i stedet må man for fremtiden søge oplysningerne enten på eller på IPOS adresse er Sortemosevej 2, 3450 Allerød. Telefonnummeret er , hverdage kl Ny lovgivning i Spanien på det sundhedsmæssige område Af hensyn til dem af mine læsere, der har bopæl i Spanien, kan jeg oplyse, at der nu er indført adgang til, at ikke-erhvervsaktive personer, der har bopæl i Spanien, kan blive omfattet af det spanske sygesikringssystem og kan modtage sygesikringsmæssige ydelser i Spanien, også selvom de ikke har mulighed for at blive tilknyttet systemet via en E 121 erklæring fra Danmark eller fra et andet EU-land, således at det er Danmark eller det andet EU-land, der står for udgiften til sygesikringen. Betingelserne er: at man har fast bopæl i Spanien, at man ikke er dækket for ydelserne til sygesikring fra et andet EU-land via en E 121 erklæring, og at man har en årlig indtægt på under euros. Desuden gøres medicintilskuddet indtægtsafhængigt. Er man pensionist, skal man kun betale 10 % af medicinens pris, med mindre man har en årlig indkomst på euros, i hvilket tilfælde man skal betale 60 % af medicinens pris. Der fastsættes dog også et indtægtsafhængigt maksimum for, hvor meget man kan komme til at betale om måneden for medicin. Man kan få nærmere oplysninger hos sit sundhedscenter i Spanien. Om rusmidler Opfindsomheden synes at være uden grænser, når man skal finde frem til nye rusmidler eller euforiserende stoffer. Den tid, hvor det kun drejede sig om hash eller opium synes for længst at være forbi. 10

11 I radioen har jeg netop hørt, at det nyeste stof, som man anvender som rusmiddel, er en blanding af batterisyre, skibsmotorolie og hårshampoo. Jeg kan kun sige Vel bekomme. Mon dog ikke et godt glas rødvin trods alt smager bedre? Med venlig hilsen Klaus Vilner Orientering om franske forhold er et uafhængigt informationsbrev, som udsendes efter behov. Jeg vil deri forsøge at belyse emner, som kan have generel interesse for danskere, der bor i Frankrig, eller som i øvrigt interesserer sig for franske forhold. Informationsbrevet er gratis og sendes uden forpligtelser af nogen som helst art som til enhver, der fremsætter anmodning derom på Nyhedsbrevet offentliggøres desuden på min hjemmeside og på Danskere i Toulouse s hjemmeside Ønsker man at afmelde informationsbrevet, bedes dette meddelt på samme adresse. Indholdet må ikke betragtes som individuel rådgivning, og selvom det tilstræbes at oplysningerne er rigtige, påtager jeg mig intet ansvar for urigtige, ufuldstændige eller manglende oplysninger. Citater fra informationsbrevet er tilladt, når det sker med behørig kildeangivelse og jeg får tilsendt et eksemplar af det dokument, hvori informationsbrevet citeres. Enhver, der modtager orienteringen, er velkommen til at komme med supplerende oplysninger, med synspunkter eller med kommentarer til de emner, der behandles i informationsbrevet, eller med ønsker om emner, som ønskes belyst. 11

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 1.

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 1. ORIENTERING om franske forhold Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i Département du Var Nummer 1. Februar 2012 Kære læsere. Hermed udsender jeg det første nummer af den særlige afdeling af mit nyhedsbrev

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Ekstraudgave

ORIENTERING. om franske forhold. Ekstraudgave ORIENTERING om franske forhold Ekstraudgave November 2011 Den ny forskudsopgørelse er udsendt fra Skat i Danmark Skat i Danmark har for nylig udsendt den ny forskudsopgørelse for året 2012 til de skatteydere,

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Ekstraudgave. Skat i Danmark har nu offentliggjort årsopgørelserne for skatteåret 2011

ORIENTERING. om franske forhold. Ekstraudgave. Skat i Danmark har nu offentliggjort årsopgørelserne for skatteåret 2011 ORIENTERING om franske forhold Ekstraudgave Marts 2012 Skat i Danmark har nu offentliggjort årsopgørelserne for skatteåret 2011 Det danske skattevæsen offentliggjorde mandag den 5. marts i år årsopgørelserne

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 8.

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 8. ORIENTERING om franske forhold Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i Département du Var Nummer 8. Maj 2014 Kære læsere I tidligere numre af den særlige afdeling vedrørende skatteproblemer i Département

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 7.

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 7. ORIENTERING om franske forhold Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i Département du Var Nummer 7. Marts 2014 Kære læsere I nummer 5 og 6 af den særlige afdeling vedrørende skatteproblemer i Département

Læs mere

Nye regler på vej i Frankrig til ophævelse af dobbeltbeskatning af indtægter fra Danmark

Nye regler på vej i Frankrig til ophævelse af dobbeltbeskatning af indtægter fra Danmark ORIENTERING om franske forhold Oktober 2009 Velkomst og præsentation Hermed vil jeg gerne byde nye læsere velkommen som abonnenter på ORIENTERING om franske forhold. Denne orientering er et uafhængigt

Læs mere

Hermed sendes i 5 eksemplarer bemærkninger til henvendelser af 5., 7., 8. og 14. december 2007 fra Klaus Vilner. (L 13 bilag 29, 33, 36 og 39)

Hermed sendes i 5 eksemplarer bemærkninger til henvendelser af 5., 7., 8. og 14. december 2007 fra Klaus Vilner. (L 13 bilag 29, 33, 36 og 39) J.nr. 2007-611-0004 Dato: 20. december 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 13- Forslag til Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig

Læs mere

Skatteudvalget 2010-11 L 122 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget 2010-11 L 122 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2010-11 L 122 Bilag 1 Offentligt Klaus Vilner telefon nummer : +33 5 65 99 38 21 Pallies le Bourg telefax nummer : +33 5 65 99 38 21 F-12540 Le Clapier e-mail: Klaus.Vilner@wanadoo.fr France

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 6.

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 6. ORIENTERING om franske forhold Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i Département du Var Nummer 6. Januar 2014 Kære læsere I nummer 5 fra december 2013 af den særlige afdeling vedrørende skatteproblemer

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 5.

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 5. ORIENTERING om franske forhold Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i Département du Var Nummer 5. December 2013 Kære læsere Så er der nyt vedrørende den særlige skattesituation i département du

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. De nye franske regler om ophævelse af dobbeltbeskatning er på ny forsinkede

ORIENTERING. om franske forhold. De nye franske regler om ophævelse af dobbeltbeskatning er på ny forsinkede ORIENTERING om franske forhold April 2010 De nye franske regler om ophævelse af dobbeltbeskatning er på ny forsinkede I marts-nummeret af ORIENTERING om franske forhold oplyste jeg, at de nye regler, som

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 2.

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 2. ORIENTERING om franske forhold Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i Département du Var Nummer 2. Juni 2012 Jeg har tidligere i mine nyhedsbreve ORIENTERING om franske forhold beskrevet hvorledes

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold Januar 2010 Hvad er udsigterne til at der kan indgås nye dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og Frankrig henholdsvis Spanien? Den 10. juni 2008 opsagde den danske

Læs mere

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien 2007/2 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-611-0004 Fremsat den 28. november 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Fra nytår kan man blive fritaget for betaling af PAL-skat af sine pensionsordninger

ORIENTERING. om franske forhold. Fra nytår kan man blive fritaget for betaling af PAL-skat af sine pensionsordninger ORIENTERING om franske forhold November 2009 Fra nytår kan man blive fritaget for betaling af PAL-skat af sine pensionsordninger Det politiske forlig, som i sommeren 2007 åbnede op for, at regeringen kunne

Læs mere

Samrådsspørgsmål L 125, A:

Samrådsspørgsmål L 125, A: Skatteudvalget L 125 - Bilag 53 Offentligt Side 1 af 12 Talepunkter til besvarelse af samrådsspørgsmål L 125, A, B, C vedrørende overgangsreglerne for Frankrig/Spanien i Skatteudvalget den 1. april 2009

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold Juni 2012 Dobbeltbeskatningssituationen mellem Danmark og Frankrig Forhandlingssituationen mellem Danmark og Frankrig om en ny dobbeltbeskatningsoverenskomst er efterhånden

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst 2014/1 LSF 75 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0188011 Fremsat den 19. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht)

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 3.

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 3. ORIENTERING om franske forhold Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i Département du Var Nummer 3. Alle mine læsere ønskes hermed en Glædelig Jul og et Godt Nytår December 2012 Kære Læsere Fredag

Læs mere

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-611-0043 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold November 2012 Danmark giver efter for krav fra EU-Kommissionen og ophæver forskelsbehandlingen af udlændinge ved opkrævning af dansk ejendomsværdiskat Den danske ejendomsværdiskat

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold September 2012 Kære Læsere Jeg plejer hver sommer at holde lidt ferie med hensyn til udgivelsen af mit orienteringsbrev, således at det ikke udkommer i en af sommermånederne.

Læs mere

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 17. december 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 SKATTEFRI FRAFLYTNING TIL FRANKRIG Den bindende forhåndsbesked fra Ligningsrådet om at kunne flytte skattefrit til Frankrig afdækker et

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 9.

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 9. ORIENTERING om franske forhold Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i Département du Var Nummer 9. December 2014 Kære læsere I tidligere numre af den særlige afdeling vedrørende skatteproblemer i

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Indberetning af indtægter fra Danmark på den franske selvangivelse

ORIENTERING. om franske forhold. Indberetning af indtægter fra Danmark på den franske selvangivelse ORIENTERING om franske forhold Maj 2012 Indberetning af indtægter fra Danmark på den franske selvangivelse Den franske selvangivelse er udsendt til skatteyderne i begyndelsen af maj måned, og den skal

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold April 2013 Refusion af udbytteskat af danske aktier og investeringsbeviser Virksomhederne har generelt set givet pæne overskud i det seneste regnskabsår, og nu giver det

Læs mere

Tjenestemandspensionister i Frankrig

Tjenestemandspensionister i Frankrig - 1 Tjenestemandspensionister i Frankrig Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en lovændring fra 3. marts 2011 kan danskere bosat i Frankrig opnå skattelempelser af visse indkomster fra Danmark.

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold November 2010 Kære Læsere, Selvom det ikke er ret lang tid siden jeg udsendte det seneste nummer af ORIENTERING om franske forhold for oktober måned 2010, har jeg besluttet

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Indberetning af indtægter fra Danmark på den franske selvangivelse

ORIENTERING. om franske forhold. Indberetning af indtægter fra Danmark på den franske selvangivelse ORIENTERING om franske forhold Maj 2013 Indberetning af indtægter fra Danmark på den franske selvangivelse Den franske selvangivelse skal i år indsendes til ens skattecenter noget tidligere end det har

Læs mere

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 - 1 SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har i denne uge offentliggjort planen for SKAT s kontrolaktiviteter i 2015. I planen

Læs mere

Det franske Finansministeriums syn mulighederne for at få etableret en ny dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark

Det franske Finansministeriums syn mulighederne for at få etableret en ny dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark ORIENTERING om franske forhold Februar 2012 Dobbeltbeskatningssituationen mellem Danmark og Frankrig Hvis man i dag flytter fra Danmark til Frankrig, vil man blive dobbeltbeskattet af sine danske pensioner,

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold Juli 2013 Fornyet opfordring til Skatteminister Holger K. Nielsen om at indlede forhandlinger med Frankrig og med Spanien om nye dobbeltbeskatningsoverenskomster På femårsdagen

Læs mere

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P UDLAND OG MP MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Telefon +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk www.mppension.dk Udland og MP

Læs mere

ØRESUNDSBESKATNING. 18. oktober 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19

ØRESUNDSBESKATNING. 18. oktober 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 18. oktober 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: ØRESUNDSBESKATNING De gældende regler om beskatning af grænsegængere/pendlere indebærer, at både beskatning og betaling af sociale

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 122 Folketinget 2010-11 Fremsat den 26. januar 2011 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/04 26.02.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 7 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 7 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 7 Offentligt 15. december 2014 J.nr. 14-4371532 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 55 - Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold April 2011 Danmark og Frankrig er blevet indklaget for Europa Kommissionen for overtrædelse af reglerne indenfor EU ved at dobbeltbeskatte pensionister, der modtager pension

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. Lægernes Pension pensionskassen for læger 01.01.2017 11/10 Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Hvor længe må man opholde sig i Danmark, når man bor i Frankrig?

ORIENTERING. om franske forhold. Hvor længe må man opholde sig i Danmark, når man bor i Frankrig? ORIENTERING om franske forhold December 2009 Hvor længe må man opholde sig i Danmark, når man bor i Frankrig? Der har i den seneste tid været en del skriverier om, hvor længe man må opholde sig i Danmark,

Læs mere

Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt

Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt Skatteudvalget Til Skatteministeriet Departementet Formand: Jesper Kiholm Skattecenter Tønder Pioner Allé 1 6270 Tønder Telefon: 72 38 94 68 E-mail:

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K. Att. Formand Niels Helveg Petersen 6.8.2009. Kære Niels Helveg Petersen,

Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K. Att. Formand Niels Helveg Petersen 6.8.2009. Kære Niels Helveg Petersen, Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 378 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K Att. Formand Niels Helveg Petersen HANNE MAGNUSSEN ADVOKAT (H) HM@MAZANTI.DK TEL

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 20.4.2012 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0302/2009 af Eugenia Ioan, tysk statsborger, om tab på grund af valutakurserne i forbindelse med

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Således skal danske indtægter indberettes på den franske selvangivelse

ORIENTERING. om franske forhold. Således skal danske indtægter indberettes på den franske selvangivelse ORIENTERING om franske forhold Maj 2010 Således skal danske indtægter indberettes på den franske selvangivelse Den franske selvangivelse er nu udsendt til skatteyderne, og den skal afleveres på papir i

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Polen. Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Polen. Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem

Læs mere

Læger på arbejde i Norge

Læger på arbejde i Norge - 1 Læger på arbejde i Norge Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en dom fra Højesteret er der nu sat et punktum for skattefrihed af danske lægers indkomst ved arbejde for det norske Rigstrygdeverk.

Læs mere

Folketinget har den 29. maj 2008 vedtaget L 151 Forslag til Lov om ændring. af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig

Folketinget har den 29. maj 2008 vedtaget L 151 Forslag til Lov om ændring. af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig Holmens Kanal 22, 1060 København K Tlf. 3392 9300, Fax. 3393 2518, E-mail vfm@vfm.dk J.nr. 2007-6869/the 29. maj 2008 Orientering om Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste,

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. L 13 Forslag til lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Folketinget - Skatteudvalget. L 13 Forslag til lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster Skatteudvalget (2. samling) L 13 - Bilag 65 Offentligt J.nr. 2007-611-0004 Dato: 8. januar 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 13 Forslag til lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

EU-SKATTEPAKKE TÆT PÅ VEDTAGELSE

EU-SKATTEPAKKE TÆT PÅ VEDTAGELSE 16. februar 2006 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: EU-SKATTEPAKKE TÆT PÅ VEDTAGELSE Skattepakken, der ifølge en tidligere EU-beslutning skal vedtages samlet, omfatter tre bestanddele:

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 79 af 28. november /Birgitte Christensen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 79 af 28. november /Birgitte Christensen Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 79 Offentligt J.nr. 2005-318-0450 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 79 af 28. november 2006. (Alm. del). Kristian

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 4 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 4 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 4 Offentligt 8. december 2014 J.nr. 14-4371532 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 55 - Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Hermed udsender jeg februarnummeret af ORIENTERING om franske forhold.

ORIENTERING. om franske forhold. Hermed udsender jeg februarnummeret af ORIENTERING om franske forhold. ORIENTERING om franske forhold Februar 2011 Kære læsere, Hermed udsender jeg februarnummeret af ORIENTERING om franske forhold. Nyhedsbrevet udsendes nu til over et tusinde abonnenter hovedsageligt i Frankrig,

Læs mere

Ny BoligJobordning. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Ny BoligJobordning. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Ny BoligJobordning Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Sammen med blå blok aftalte regeringen i april 2013 at genindføre den velkendte BoligJobordning med fuld virkning i 2013 og 2014. Grundsubstansen

Læs mere

Det er pålagt grønlandske arbejdsgiverne at trække grønlandsk A-skat af indbetalinger til

Det er pålagt grønlandske arbejdsgiverne at trække grønlandsk A-skat af indbetalinger til Om de nye grønlandske beskatningsregler for pensionsordninger i pensionsselskaber i ( 39 a i den grønlandske indkomstskattelov) 1 Hvad er de væsentligste ændringer i loven? Fra den 1. januar 2017 er der

Læs mere

2. marts 2016 FM 2016/21

2. marts 2016 FM 2016/21 2. marts 2016 FM 2016/21 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger) 1 I landstingslov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 13. september 2012 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse

Læs mere

Generelt om pension. v/annelise Rosenberg

Generelt om pension. v/annelise Rosenberg Generelt om pension v/annelise Rosenberg Program Det danske pensionssystem Hvornår kan du gå på pension? Generelle regler for pension Din arbejdsmarkedspension/tjenestemandspension Folkepension, atp og

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 6 Folketinget Fremsat den 8. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) til

Forslag. Lovforslag nr. L 6 Folketinget Fremsat den 8. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) til Lovforslag nr. L 6 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af lov om indgåelse af protokoller om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Le Clapier, den 26. marts Hr. chefkonsulent Sven Ulstrup, Skatteministeriet, Nicolai Eigtveds Gade 28, DK 1402 København K. Kære Sven Ulstrup.

Le Clapier, den 26. marts Hr. chefkonsulent Sven Ulstrup, Skatteministeriet, Nicolai Eigtveds Gade 28, DK 1402 København K. Kære Sven Ulstrup. Klaus Vilner telefon nummer : +33 5 65 99 38 21 Pallies le Bourg telefax nummer : +33 5 65 99 38 21 F-12540 Le Clapier e-mail: Klaus.Vilner@wanadoo.fr France Le Clapier, den 26. marts 2012. Hr. chefkonsulent

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Skat i Danmark offentliggør årsopgørelserne for skatteåret 2012 den 4. marts

ORIENTERING. om franske forhold. Skat i Danmark offentliggør årsopgørelserne for skatteåret 2012 den 4. marts ORIENTERING om franske forhold Februar 2013 Skat i Danmark offentliggør årsopgørelserne for skatteåret 2012 den 4. marts Det danske skattevæsen offentliggør mandag den 4. marts i år årsopgørelserne for

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/06 31.08.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende pensionsindbetalinger fra Grønland

Spørgsmål og svar vedrørende pensionsindbetalinger fra Grønland 1 Spørgsmål og svar vedrørende pensionsindbetalinger fra Grønland Nr. Spørgsmål Svar 1 Hvem er omfattet af den grønlandske skattereform? Lov om indkomstbeskatning blev ændret ved Forårssamlingen 2016 vedrørende

Læs mere

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år En livsvarig livrente er en skattebegunstiget opsparing, der kan give dig en månedlig indtægt, fra du går på pension og resten af dit liv. Til forskel fra de fleste andre pensioner kan du oprette en livsvarig

Læs mere

Skats Aktivitetsplan for 2014. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Skats Aktivitetsplan for 2014. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Skats Aktivitetsplan for 2014 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Hvert år udarbejder Skat en plan for årets aktiviteter. Her kan privatpersoner og virksomheder orientere sig om Skats planlagte

Læs mere

QA vedrørende ændringer i indbetalinger til pensionsordninger for medlemmer i Grønland

QA vedrørende ændringer i indbetalinger til pensionsordninger for medlemmer i Grønland QA vedrørende ændringer i indbetalinger til pensionsordninger for medlemmer i Grønland Nr. Spørgsmål Svar 1 Hvem er omfattet af den grønlandske skattereform? Lov om indkomstbeskatning blev ændret ved Forårssamlingen

Læs mere

L 15 Forslag til lov om indgåelse af protokoller om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem

L 15 Forslag til lov om indgåelse af protokoller om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Page 1 of 11 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 15 Forslag til lov om indgåelse af protokoller om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem

Læs mere

Vennetjenester og sort arbejde

Vennetjenester og sort arbejde - 1 Vennetjenester og sort arbejde Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Sort arbejde har gennem mange år været i SKAT s søgelys. Men der er tilsyneladende lang vej igen, før det sorte arbejde

Læs mere

INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Hvornår kan du få invalidepension? 4 Vurdering af erhvervsevnen 4 Ansøgning 5 Børnepension 5 Dokumentation ved udbetaling

Læs mere

Guide: Sådan scorer du penge på kapitalpensionens død

Guide: Sådan scorer du penge på kapitalpensionens død Guide: Sådan scorer du penge på kapitalpensionens død Som plaster på såret for at aflive kapitalpensionen tilbyder staten i hele 2013 en skatterabat til opsparerne. Her bliver du klogere på, hvordan du

Læs mere

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del Bilag 271 Offentligt Notat J.nr. 13-0189237 Den 8. juli 2013 Proces og Administration Mhh GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europa-Kommissionens forslag

Læs mere

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr.

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr. Nye love vedtaget Den 21. december 2011 vedtog Folketinget en række love, der har betydning for din pension. Lovene medfører bl.a. reduktion af fradragsloftet for indbetaling til ratepension, fjernelse

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Hvor længe må man opholde sig i Danmark, når man bor i Frankrig?

ORIENTERING. om franske forhold. Hvor længe må man opholde sig i Danmark, når man bor i Frankrig? ORIENTERING om franske forhold Januar 2014 Hvor længe må man opholde sig i Danmark, når man bor i Frankrig? Som led i sin indsatsplan for at få personer, der har en bopæl i udlandet, men som reelt bor

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation 2012 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk E-mail: postmester@udligningskontoret.dk

Læs mere

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor.

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Skattelovforslag Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Ratepensioner og ophørende livrenter Det gældende loft på 100.000 kr. for

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation Indkomstår 2013 Indkomståret 2013 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk

Læs mere

Forældelse skatteansættelse og skattekrav

Forældelse skatteansættelse og skattekrav - 1 Forældelse skatteansættelse og skattekrav Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med selvangivelsen foretages en opgørelse af årets skattetilsvar (skatteansættelse), og skattevæsenet opkræver

Læs mere

Regeringen foreslår at ændre reglerne vedr. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalt datakommunikation.

Regeringen foreslår at ændre reglerne vedr. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalt datakommunikation. 27. februar 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: HJEMME-PC-ORDNINGEN Regeringen foreslår at ændre reglerne vedr. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalt datakommunikation. Folketinget

Læs mere

Redan Beretning marts 2015. 20.03.2015

Redan Beretning marts 2015. 20.03.2015 Redan Beretning marts 2015. 20.03.2015 Velkommen til Redans Generalforsamling 2015 Siden sidste års generalforsamling har vi kun fået 1 ny skatteminister i Danmark. Benny Engelbrecht blev udnævnt til skatteminister

Læs mere

TimeTax Nyhedsbrev 56/2014

TimeTax Nyhedsbrev 56/2014 Side 1/5 SKAT SKAT Frivillig indbetaling af acontoskat for selskaber gældende for indkomståret 2014 Skatten for 2015 Side 1 Side 2 Rejsereglerne - midlertidigt ophold - bevaret adresse - standardsatser

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 28.02.2007 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 0141/2006 af Jean Noël, fransk statsborger og Gaby Hantscher, tysk statsborger, om de tyske skattemyndigheders

Læs mere

En ny lovpakke til imødegåelse af anvendelse af skattely

En ny lovpakke til imødegåelse af anvendelse af skattely - 1 En ny lovpakke til imødegåelse af anvendelse af skattely Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen www.v.dk En ny skattely -pakke skal på forskellig måde

Læs mere

Lovforslag om begrænsning af adgang til modregning af underskud mv.

Lovforslag om begrænsning af adgang til modregning af underskud mv. Lovforslag om begrænsning af adgang til modregning af underskud mv. Skatteministeren har fremsat lovforslag (L 173), der indeholder en udmøntning af en del af aftalen om finansloven for 2012 mellem regeringen

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold December 2012 Den nye danske skatteminister, Holger K. Nielsen, afviser at indlede forhandling med Frankrig og Spanien om nye dobbeltbeskatningsoverenskomster. Konflikten

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Periodisering af renter af personskadeerstatninger ligningslovens 5, stk. 6 - procenttillæg og renter af restskatter efter kildeskatteloven ved tilbagefordeling eftergivelse efter lov om inddrivelse

Læs mere

PROTOKOL MELLEM REPUBLIKKEN ØSTRIG KONGERIGET DANMARK

PROTOKOL MELLEM REPUBLIKKEN ØSTRIG KONGERIGET DANMARK BGBl. III - Ausgegeben am 23. März 2010 - Nr. 27 1 von 7 PROTOKOL MELLEM REPUBLIKKEN ØSTRIG OG KONGERIGET DANMARK OG TILLÆGSPROTOKOL OM ÆNDRING AF OVERENSKOMSTEN VEDRØRENDE SKATTER AF INDKOMST OG FORMUE

Læs mere

Har I en plan? Hvad vil I?

Har I en plan? Hvad vil I? 1 Har I en plan? Hvad vil I? Overblik over fremtidig indkomst og formue Skat Efterløn Risikovillighed Folkepension Investering Pensionsformue Gaver og Arv Løn Efterløn? Modregning Folkepension 60 65 Alder

Læs mere

Jyske Bank tilbageviser beskyldninger i DR-udsendelse om skattely

Jyske Bank tilbageviser beskyldninger i DR-udsendelse om skattely PRESSEMEDDELELSE Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 (Omstilling) jyskebank@jyskebank.dk www.jyskebank.dk Jyske Bank tilbageviser beskyldninger i DR-udsendelse om skattely DR1 bringer

Læs mere

Endeligt svar på Europaudvalgets spørgsmål nr. 81 af 20. januar 2009 (alm. del).

Endeligt svar på Europaudvalgets spørgsmål nr. 81 af 20. januar 2009 (alm. del). Folketingets Europaudvalg Christiansborg Finansministeren 16. marts 2009 Endeligt svar på Europaudvalgets spørgsmål nr. 81 af 20. januar 2009 (alm. del). Spørgsmål: Ministeren bedes fremsende et notat,

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 208 Bilag 1 Offentligt J.nr. 2010-321-0016 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende Forslag

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Nyhedsbrevet ORIENTERING om franske forhold har fået egen hjemmeside

ORIENTERING. om franske forhold. Nyhedsbrevet ORIENTERING om franske forhold har fået egen hjemmeside ORIENTERING om franske forhold April 2012 Nyhedsbrevet ORIENTERING om franske forhold har fået egen hjemmeside Nyhedsbrevet ORIENTERING om franske forhold er hidtil blevet offentliggjort på Danskere i

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene en stor del af dit liv skal leves efter du er gået på pension En stor del af dit liv skal leves, efter at du er

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 76 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 14. december 2010 Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven

Læs mere

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december Forslag. til

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december Forslag. til Til lovforslag nr. L 16 Folketinget 2017-18 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december 2017 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Målretning

Læs mere

LOV nr 1263 af 16/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 5. marts 2017

LOV nr 1263 af 16/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 5. marts 2017 LOV nr 1263 af 16/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 5. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2009-0012669 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1246

Læs mere

Præmiefritagelse kunne ikke føre til tilbagebetaling af statsafgift ved udbetaling af kapitalpension

Præmiefritagelse kunne ikke føre til tilbagebetaling af statsafgift ved udbetaling af kapitalpension 2015-16 Præmiefritagelse kunne ikke føre til tilbagebetaling af statsafgift ved udbetaling af kapitalpension En mand klagede til ombudsmanden over, at skattemyndighederne havde afvist at tilbagebetale

Læs mere