ORIENTERING. om franske forhold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ORIENTERING. om franske forhold"

Transkript

1 ORIENTERING om franske forhold Juni 2013 Opfordring til Skatteminister Holger K. Nielsen om at indlede forhandlinger med Frankrig og med Spanien om nye dobbeltbeskatningsoverenskomster og ministerens svar Danmark opsagde ensidigt dobbeltbeskatningsoverenskomsterne med Frankrig og med Spanien den 10. juni Den 10. juni i år var det derfor nøjagtigt fem år siden disse dobbeltbeskatningsoverenskomster blev opsagt, og siden den 31. december 2008 har Danmark ikke haft dobbeltbeskatningsoverenskomster med de to lande. Jeg har benyttet dette fem års jubilæum som en anledning til at rette en opfordring til Skatteminister Holger K. Nielsen om at indlede forhandlinger med Frankrig og med Spanien om afslutning af nye dobbeltbeskatningsoverenskomster. Danmark opsagde i sin tid dobbeltbeskatningsoverenskomsterne med de to lande med henblik på at kunne få mulighed for at beskatte pensioner, der udbetaltes fra Danmark til pensionister i de to lande. Sædvanligvis gives der skattefradrag i Danmark for indbetalinger til pensionsordninger, og på denne baggrund ønskede man også at kunne beskatte udbetalingerne af disse pensioner selvom pensionisten var flyttet til Frankrig eller til Spanien, og fra dansk side overså man i den forbindelse helt de mange problemer på andre områder, som en opsigelse af overenskomsterne ville føre med sig. Både Frankrig og Spanien står imidlertid fast på, at man ønsker selv at kunne beskatte disse pensioner, når pensionisterne bor i Frankrig eller i Spanien, og Frankrig er i den forbindelse fortsat med at beskatte disse pensioner, således at man bliver dobbeltbeskattet af pensionerne i Frankrig, medens Spanien i overensstemmelse med sin egen interne lovgivning giver kredit for den betalte danske skat, så man ikke dobbeltbeskattes af danske pensioner i Spanien. Der har så vidt vides ikke været nogen forhandlinger mellem parterne siden dobbeltbeskatningsoverenskomsterne blev opsagt for fem år siden, og i dag står parterne længere fra hinanden end før dobbeltbeskatningsoverenskomsterne blev opsat, og der er derfor intet som helst, som tyder på, at Frankrig og Spanien nogensinde vil give sig i dette spørgsmål. De to lande har imidlertid fremsat et forligstilbud til Danmark, som Danmark pure har afvist. Den danske holdning er, at Danmark skal have ret til at beskatte hele udbetalingen af pensionen efter dansk skatteniveau, og at Frankrig og Spanien ikke må få nogen skat af pensionen i det hele taget. Så længe Danmark indtager dette standpunkt, vil det være umuligt at afslutte dobbeltbeskatningsoverenskomster med de to lande, og det er i dag mest sandsynligt, at Danmark aldrig nogensinde vil få dobbeltbeskatningsoverenskomster hverken med Frankrig eller med 1

2 Spanien. Danmark har i dette spørgsmål malet sig ind i et hjørne, som man nu ikke længere har mulighed af at komme ud af. Samtidigt medfører den danske opsigelse af overenskomsterne årligt større udgifter for Danmark end det merprovenu i form af skatteindtægter, som de manglende dobbeltbeskatningsoverenskomster giver adgang til, samt tab af danske arbejdspladser og tab af dansk good will. Den eneste mulighed for, at Danmark skal kunne indgå nye dobbeltbeskatningsoverenskomster med de to lande synes derfor at være, at Danmark slækker på kravet om at kunne få hele skatten af de danske pensioner. Den danske opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne bygger på en aftale mellem samtlige partier i Folketinget bortset fra Enhedslisten, og vejen frem synes derfor at være, at Skatteministeren søger forligspartiernes tilslutning til at kunne slække på kravet om at det er Danmark, der skal have hele skatten af pensionerne, så der bliver plads til, at også Frankrig og Spanien i kraft af dobbeltbeskatningsoverenskomster kan få en del af skatten. På denne måde skulle der være bedre muligheder for at opnå et kompromis. Skatteministeren har i sit svar til mig afvist at gå på kompromis med de to lande om pensionsbeskatningen. Ministeren fastholder, at beskatningen af dansk pension skal være på dansk skatteniveau, og at skatten bør tilfalde Danmark. Så længe situationen er således, må man altså konkludere, at det vil være umuligt at opnå enighed med Frankrig og Spanien om nye dobbeltbeskatningsoverenskomster. I øvrigt har Skatteministeren nok ikke helt uventet misopfattet mit forslag. Han har opfattet, at jeg foreslog, at Danmark skulle forhandle ud fra det tidligere forslag, som Frankrig og Spanien er fremkommet med, og som Danmark tidligere har afvist. Det er ikke tilfældet. Jeg har foreslået, at Danmark selv udformede et realistisk forhandlingsudspil, som ikke indeholdt urealistiske krav, som man på forhånd ved at hverken Frankrig eller Spanien vil acceptere. Derfor er det min agt at rette en ny henvendelse til Skatteministeren om dette spørgsmål med henblik på at få svar på den egentlige opfordring, som jeg rettede til Skatteministeren. Min henvendelse til Skatteministeren af 10. juni 2013 og ministerens svar af 21. juni 2013 vedlægges som bilag til dette nyhedsbrev. Indberetning på den danske årsopgørelse af den franske skat af danske tjenestemandspensioner Som jeg har redegjort for ved flere lejligheder har jeg gennem nogen tid været i dialog med Skatteministeriet i København for at finde en løsning på de problemer, der er opstået med hensyn til indberetning på den danske årsopgørelse af den franske skat af danske tjenestemandspensioner for personer, der er omfattet af overgangsordningerne i opsigelsesloven. Jeg kan i den forbindelse henvise til omtalen af dette spørgsmål i februarnummeret fra i år af mit nyhedsbrev ORIENTERING om franske forhold, der kan læses på min hjemmeside 2

3 Da man ved en ændring af opsigelsesloven i året 2011 genindførte adgangen til at kunne fradrage den franske skat af danske tjenestemandspensioner i den danske skat af disse pensioner, såfremt man var omfattet af overgangsordningerne i opsigelsesloven, var det tanken, at man skulle kunne foretage denne nedsættelse af den danske skat af tjenestemandspensionerne med den tilsvarende franske skat allerede ved forskudsregistreringen og på samme måde ved den senere danske årsopgørelse, således at man blev fri for først at skulle lægge den franske skat ud i Danmark for en længere periode og så dernæst ansøge om at få beløbet tilbagebetalt på et senere tidspunkt. Dette system har virket ved forskudsregistreringen, men det har hidtil vist sig umuligt at finde en løsning, når det drejer sig om indberetningen på den danske årsopgørelse (selvangivelse), idet den franske skat ikke er endeligt beregnet, når man skal udfylde den danske årsopgørelse, samtidig med, at det danske skattevæsen har vist sig i praksis ikke at ville godkende, at man indfører foreløbige tal i en endelig dansk årsopgørelse. Derfor har det danske skattevæsen hidtil blokeret for den rubrik (rubrik 775), hvori man skulle indsætte den franske skat af tjenestemandspensionen. Der er utvivlsomt nogle skattecentre i Danmark, som alligevel har accepteret foreløbigt beregnede tal, men i andre tilfælde har det været nødvendigt foreløbigt at lægge den franske skat ud til det danske skattevæsen og så anmode om at få denne skat tilbagebetalt, når den endelige dokumentation for den franske skat af tjenestemandspensionen foreligger. Men nu har det danske skattevæsen alligevel fundet en løsning på dette spørgsmål, og denne løsning er såre enkel. Man accepterer simpelt hen alligevel at modtage foreløbige tal på den endelige danske årsopgørelse. Samtidig er der åbnet op for den pågældende rubrik 775, således at man selv kan indsætte den franske skat af tjenestemandspensionen på den danske årsopgørelse. Det er fortsat muligt at rette sin årsopgørelse fra i år til, og det kan man også gøre, selv om man allerede tidligere i år har rettet sin årsopgørelse. Foretager man denne rettelse senest den 1. juli i år eller muligvis umiddelbart derefter, undgår man at skulle lægge den franske skat af tjenestemandspensionen ud og så senere at skulle anmode om at få udlægget tilbagebetalt, og man undgår yderligere, at der bliver beregnet et rentetillæg af dette beløb. Man kan dog også rette årsopgørelsen til i perioden efter den 1. juli i år, men det er så muligt, at det danske skattevæsen opkræver skat af tjenestemandspensionen uden at tage hensyn til den franske skat og tillige opkræver et rentetillæg af beløbet. Da det på nuværende tidspunkt kun er muligt at fremkomme med foreløbige tal for den franske skat af tjenestemandspension oppebåret i 2012, idet den franske skat først fastslås endeligt på den franske årsopgørelse (avis d imposition), som udsendes til skatteyderne i august/september i år, må man imidlertid være forberedt på, at det danske skattevæsen efter dette tidspunkt kan anmode om at få forelagt den endelige dokumentation for den pålignede franske skat af tjenestemandspensionen og i givet fald kan foretage en efterregulering af den danske skat, hvis den foreløbige beregning af den franske skat afviger fra den endeligt beregnede skat. Nedsættelsen af den danske skat med den franske skat kan udtrykkes med følgende formel, såfremt man har andre skattepligtige indtægter i Frankrig end tjenestemandspensionen: tjenestemandspensionen x fransk skat samlet indkomst i Frankrig 3

4 Kampen mod skattely Kampen for at hindre, at man kan anbringe penge i skattely skjult for skattevæsenet i det land, hvor man bor, er intensiveret i de forløbne måneder, og såvel EU som G8-landene, verdens førende industrilande, har haft spørgsmålet på dagsordenen på deres møder i den seneste tid. Man anslår, at det er et så kolossalt beløb som omkring milliarder dollars, der holdes skjult for skattemyndighederne i pengeinstitutter i lande, der optræder som skatteoaser, og at der derved unddrages skatteindtægter på omkring milliarder dollars årligt. Det er mere end hvad der afholdes af sundhedsudgifter i samtlige EU-landene på et år, og da mange lande i disse år har underskud på de offentlige budgetter på grund af den økonomiske krise, er indsatsen intensiveret for at prøve at få åbnet op for den tillukkethed, som skattely-landene arbejder under, og derved få adgang til så mange som muligt af de skatteindtægter, som hidtil er blevet unddraget fra beskatning. Man antager, at en meget stor andel af disse skjulte formuer stammer fra velhavere i lande som Kina, Hong Kong, Taiwan, Rusland og de tidligere Sovjet-republikker samt fra diktatorer og andre ledere i en række lande i Afrika og Asien. Det er dog temmelig klart, at også mange virksomheder og enkeltpersoner i den vestlige verden nyder godt af den fortrolighed og den bankhemmelighed, som myndigheder og pengeinstitutter i skattely-landene tilbyder, så man kan holde formuer skjult på hemmelige konti på tilbørlig afstand fra skattemyndighedernes søgelys. Ofte skjules disse formuer yderligere via et sindrigt system af anonyme fonde og off-shore selskaber, som gør det endnu vanskeligere at finde frem til den egentlige ejer af formuerne. Der er desuden frygt for, at hemmelige konti i skattely benyttes til betalingstransaktioner i forbindelse med international våbenhandel, med narkotikasmugling og med anden form for kriminel adfærd. Den folkelige interesse for spørgsmålet er også vakt, idet det står klart, at når velhavere kan undvige skattebetaling ved at holde sine midler skjult i skattely, så vil det betyde, at almindelige lovlydige borgere så til gengæld kommer til at betale så meget mere i skat af deres indtægter. Indsatsen for at få åbnet op for skattely tog fart i forbindelse med den økonomiske krise på Cypern i dette forår. Man formoder, at i særdeleshed mange velhavende fra Rusland har benyttet sig af pengeinstitutter på Cypern til at holde deres formuer skjult for omverdenen. Da den vestlige verden måtte komme Cypern til hjælp med støtte for at hindre en truende betalingsstandsning eller bankerot, blev det betydet overfor de cypriotiske myndigheder, at man naturligvis ikke kunne acceptere, at man skulle yde finansiel støtte til landet samtidig med, at landet ikke selv var villig til at samarbejde med myndighederne i andre lande om udveksling af oplysninger på det skattemæssige område. Spørgsmålet var oppe på regeringsledermødet i EU i maj måned i år, hvor EU-landene forpligtede sig til at vedtage skrappere regler om udveksling af oplysninger inden udgangen af året i år. På dette grundlag har EU-kommissionen i juni måned i år fremlagt et forslag, hvorefter medlemslandene i EU forpligter sig til at indhente og automatisk udveksle oplysninger om aktieudbytter, kapitalgevinster og anden form for finansiel indkomst for personer og virksomheder, der ikke er bosiddende i landet, med det EU-land, hvor ejeren er hjemmehørende. Yderligere skal medlemslandene indhente oplysninger om arbejdsindkomst, bestyrelseshonorarer, livsforsikringer, 4

5 pensioner og fast ejendom og automatisk udveksle disse oplysninger med myndighederne i det EU-land, hvor de pågældende personer og virksomheder er hjemmehørende. Oplysningerne skal videregives til de respektive myndigheder i fortrolig form, og de generelle regler om tavshedspligt opretholdes derfor i øvrigt. Det er meningen, at de nye regler skal træde i kraft med virkning fra den 1. januar 2015, og forslaget skal debatteres på EU s regeringskonference i slutningen af juni måned. Luxembourg og Østrig har hidtil indtaget en særstilling, idet disse lande har haft mulighed for i stedet at opkræve en form for kildeskat af finansielle indtægter fra kontohavere i udlandet og videregive disse skatteindtægter til myndighederne i det land, hvor kontohaveren er bosiddende, men uden at afsløre kontohaverens identitet, men det er meningen, at denne særstilling skal ophøre, når de nye regler træder i kraft. Luxembourg har i den forbindelse meddelt, at landet vil tilslutte sig de nye regler og deltage i automatisk udveksling af oplysninger med virkning fra den 1. januar 2015, og Østrig har i princippet også tilsluttet sig de nye regler. Desuden vil EU indlede forhandlinger med lande som Schweiz, Monaco, Liechtenstein, Andorra og San Marino om indgåelse af aftaler svarende til de foreslåede nye regler. Som nævnt var emnet også oppe på topmødet i Nordirland mellem G8-landene i juni måned. På dette møde vedtoges en hensigtserklæring, der opfordrer til, at skattemyndighederne verden over ændrer de regler, der tillader virksomheder at flytte indtjeningen ud af landet for at undgå skattebetaling. Desuden skal skattemyndighederne udveksle oplysninger med hinanden i kampen mod skatteunddragelse, og de multinationale selskaber skal indberette til skattemyndighederne, hvor meget og hvor de betaler skat. Endelig skal adgangen for skattemyndighederne lettes med hensyn til at få oplysning om, hvem der står bag en selskabskonstruktion. Udover opfordringen til at udveksle skatteoplysninger er erklæringen mest rettet mod at sikre mod, at multinationale virksomheder ved ugennemsigtige transaktioner kanaliserer indtægter fra koncernen til skatteoaser eller til lavskattelande på en måde, som er udenfor myndighedernes indsigt og kontrol. Der er på denne måde iværksat et kraftigt forsøg på at komme international skatteunddragelse til livs, og man må derfor gå ud fra, at den tid, hvor man kunne gemme indtægter eller formue for skattemyndighederne ved at placere dem i skattely, er på vej til at forsvinde. Mange skattely har imidlertid udviklet professionelle banker med betydelig ekspertise indenfor kapitalplacering og formueforvaltning, og der er derfor grund til at tro, at de hidtidige skattely med tiden vil udvikle sig til kompetente rådgivningscentre og formueforvaltere, men hvor kunderne så til gengæld kommer til at betale skat af deres indtægter derfra i det land, hvor de bor. Dom afsagt ved den franske appeldomstol om svenske pensionsforsikringer Der er i november 2012 afsagt en dom ved den franske Cour Administrative d Appel i Marseilles, som også vil kunne få betydning for den skattemæssige behandling af danske privattegnede pensioner i Frankrig. Dommen er tidligere blevet omtalt i mit nyhedsbrev ORIENTERING om franske forhold for april måned i år, der kan læses på min hjemmeside 5

6 Jeg har nu haft mulighed for at læse dommen og kan i den forbindelse oplyse følgende: Sagen drejer sig om en svensk statsborger, der er bosiddende i le Var, og som ikke havde medtaget udbetalingen af kapitalen af nogle pensionsforsikringer, som han havde tegnet med et svensk forsikringsselskab, på sin franske selvangivelse. Det franske skattevæsen havde betragtet disse udbetalinger som pension de retraite og havde derfor ændret den pågældendes skatteansættelse, idet det havde krævet et tillægsbeløb i skat som følge af, at det anså hele udbetalingen, herunder den del, som repræsenterede kapital, som skattepligtig indkomst i Frankrig, og denne skatteansættelse var senere blevet godkendt af Forvaltningsdomstolen i Nice, Cour Administrative de Nice. Den pågældende svenske statsborger appellerede imidlertid Forvaltningsdomstolens afgørelse til Appelretten, Cour Administrative d Appel, i Marseilles, idet han gjorde gældende, at det omtvistede beløb ikke var skattepligtigt, da det vedrørte en tidsbegrænset, privat indbetalt aldersrente, og at udbetalingen derfor ikke kunne betragtes som en pension de retraite i den franske skattelovs forstand. Den pågældende anførte, at udbetalingerne i stedet burde beskattes efter reglerne i den franske skattelov om contrats de capitalisation, hvorved den indbetalte kapital kunne udbetales skattefrit. De pågældende pensionsforsikringer, der på svensk bar betegnelsen livsförsäkring og pensionsförsäkring, var tegnet i 1971 og i 1985 og skulle udbetales til forsikringstageren med månedlige ydelser i 10 år fra og med 1996, ligesom en ikke udbetalt restkapital med tillæg af renter tilfaldt forsikringstagerens ægtefælle og børn, hvis forsikringstageren afgik ved døden før pensionsforsikringerne var udbetalt i sin helhed. De svenske pensionsforsikringer svarer derfor helt til de danske privat indbetalte ratepensioner. Appelretten fastslog, at udbetalingerne fra forsikringskontrakterne var af midlertidig karakter, og at de derfor ikke kunne betragtes som en livsvarig aldersrente som postuleret af skattevæsenet. Der var tværtimod tale om en privat opsparing, som forsikringstageren havde oprettet frivilligt, og forsikringerne havde ikke nogen som helst forbindelse til det svenske sociale sikringssystem eller til et obligatorisk svensk pensionssystem, og udbetalingerne kunne derfor ikke anses for pension efter den franske skattelovs artikel 79. Af denne årsag gav appelretten forsikringstageren medhold i dennes påstand og ophævede skattevæsenets krav om betaling den krævede tillægsskat. Appelretten godkendte med andre ord, at de pågældende svenske pensionsforsikringer var at betragte som contrats de capitalisation. Der er ikke indtil nu blevet afgjort nogen sag ved de franske domstole om beskatningen i Frankrig af de danske privattegnede pensioner, og derfor er appelrettens dom interessant også for de danske pensioner, idet den afgør, hvorledes et produkt, som kommer meget tæt på de danske privattegnede ratepensioner, skal beskattes i Frankrig. Der er ikke procederet på, hvorvidt der har været fradragsret i Sverige i sin tid på indbetalingerne til pensionsforsikringerne, og når appelrettens dom alligevel falder ud til fordel for den svenske forsikringstager, må dette antages at skulle tages til udtryk for, at det er uden betydning for beskatningen i Frankrig, om der har været fradragsret for indbetalingerne i sin tid eller ikke. Jeg er bekendt med, at dommen på dette punkt har haft betydning for den nye skattepraksis, som anlægges af skattecentret i Draguignan, idet man der nu ikke længere anser, at man kan forlange 6

7 privattegnede danske ratepensioner beskattet som pensions de retraite eller som rentes viagères alene ud fra det synspunkt, at der har været fradragsret for indbetalingerne til disse pensionsordninger i Danmark i sin tid. På dette grundlag er der nu en retsafgørelse for, at danske privattegnede ratepensioner, som ens eventuelle arbejdsgiver ikke har været involveret i opkrævningerne til på nogen måde, i Frankrig skal beskattes som contrats de capitalisation. Dommen tager imidlertid ikke stilling til spørgsmålet, om danske privattegnede ratepensioner, som ejeren har indgået en aftale med sin arbejdsgiver om, at denne skal tilbageholde ydelserne i ens løn og indbetale dem til pensionsinstituttet uden i øvrigt selv at deltage i finansiering af oparbejdelsen af pensionen, fortsat skal kunne beskattes som contrats de capitalisation, eller om disse ratepensioner skal beskattes som pensions de retraite eller eventuelt som rentes viagères à titre onéreux. Dette spørgsmål er derfor fortsat uafklaret. Som bekendt beskattes udbetalinger fra disse ordninger i skattecentret i Draguignan fortsat som pensions de retraite, medens de over alt i Frankrig i øvrigt beskattes som contrats de capitalisation. Skatten i Frankrig af ydelser fra Danmark til invalider og handicappede I Frankrig beskattes udbetalinger af invaliditetserstatning ikke, da der er tale om en forsikringsydelse, og dette gælder uanset om erstatningen udbetales som et engangsbeløb eller som en løbende ydelse. Derimod er invalidepension fra Danmark, den såkaldte førtidspension, skattepligtig indkomst i Frankrig, da der er tale om en pensionsydelse. Førtidspension beskattes son pension, retraite, rente, men beskatningen er lidt lavere i Frankrig, hvis man er invalid end hvis man ikke er det, ligesom det skattefrie grundbeløb er lidt højere for personer, der er invalider end for personer, der ikke er det. Eksempelvist er det skattefrie grundbeløb for en enlig, der ikke er 65 år endnu og er invalid, for indkomståret euros, medens det for en enlig under 65 år, der ikke er invalid, er euros. Derfor er det af betydning, at man sikrer sig, at det af den franske selvangivelse fremgår, at man er invalid, så man beskattes efter den korrekte skatteskala. Som modtager af førtidspension fra Danmark er man desuden berettiget til at modtage en dansk E 121 erklæring, som bevirker, at man gratis kan komme ind under det franske sociale sikringssystem og kan modtage et fransk carte vitale. Man er desuden fritaget for betaling af de franske sociale skatter, prélèvements sociaux, af sin danske førtidspension. Regeringen fremsætter senere i år lovforslag om dobbelt statsborgerskab Den danske regering har bebudet, at den senere i år vil fremsætte lovforslag i Folketinget om adgang til dobbelt statsborgerskab. Det vil sige, at man, når loven er trådt i kraft, kan opnå statsborgerskab i et andet land uden som nu i den forbindelse at måtte give afkald på sit danske 7

8 statsborgerskab. På samme måde kan udenlandske statsborgere ansøge om dansk statsborgerskab uden i den forbindelse at måtte give afkald på deres hidtidige statsborgerskab. Samtidig har det største oppositionsparti, Venstre, tilkendegivet, at man nu kan støtte indførelse af dobbelt statsborgerskab i Danmark, og derved synes der nu at være et meget stort flertal i Folketinget for indførelse af dobbelt statsborgerskab. Som det eneste parti har Dansk Folkeparti dog tilkendegivet, at man fortsat er modstander af dobbelt statsborgerskab og vil modarbejde indførelse af dette. Det tidligere folketingsmedlem Søren Krarup har i den forbindelse den 23. juni skrevet en kommentar til Berlingske Tidende under overskriften Nej til dobbelt statsborgerskab, hvori han argumenterer for, at danskere i og udenfor Folketinget skal stå fast på, at Danmark er danskernes fædreland, og at man derfor skal gå imod indførelse af dobbelt statsborgerskab, der vil undergrave noget meget væsentligt for Danmark og føre til en nedlæggelse af den danske nationalstat. Heroverfor har jeg selv den 24. juni skrevet et indlæg til Berlingske Tidende under overskriften Ja til dobbelt statsborgerskab, som jeg har fået oplyst vil blive bragt som en kommentar i avisen en af de nærmeste dage. I denne argumenterer jeg for, at Danmark ligesom en lang række andre lande i verden, herunder de fleste EU-lande og de fleste nordiske lande, bør indføre dobbelt statsborgerskab. Erfaringen fra andre lande har vist, at dobbelt statsborgerskab ikke har givet anledning til problemer. Tværtimod kan dobbelt statsborgerskab løse problemer, som man ellers kan komme ud for, når man ønsker at flytte til et andet land. Disse problemer er mindre, når man som dansk statsborger flytter til Frankrig på grund af reglerne indenfor EU om fri bevægelighed for personer, varer, tjenesteydelser og kapital, men eksempelvist vil man, hvis man opnår fransk statsborgerskab og bibeholder sit danske statsborgerskab, herefter kunne stemme ved de franske valg. Men fordelene bliver meget mere synlige, når man flytter til en del lande udenfor Europa, således som jeg nærmere har redegjort for i min artikel. Søren Krarups og mit eget indlæg til Berlingske Tidende vedlægges som bilag til dette nyhedsbrev. Beskatningen i Frankrig af udbetalinger fra Den Sociale Pensionsfond I mit nyhedsbrev fra maj måned i år oplyste jeg, at udbetalinger fra Den Sociale Pensionsfond, hvis der er tale om løbende udbetalinger, i Frankrig beskattes som arbejdsmarkedspensioner. Denne oplysning er ikke helt korrekt, og der er i alle fald behov for en præcisering. Alle danske lønmodtagere, selvstændige og de fleste på overførselsindkomst skulle i årene 1998 til 2003 indbetale 1 % af deres løn som en tvungen opsparing på en konto i Den Sociale Pensionsfond. I 2009 ophævedes ordningen, og man fik mulighed for enten at få de indbetalte beløb udbetalt mod betaling af en afgift eller at få beløbet overført til en pensionsordning. I den sidste situation skulle der ikke betales en afgift. I øvrigt blev Den Sociale Pensionsfond opløst den 1. maj Der er altså tale om indbetaling af egne midler til ordningen og ikke om indbetaling som led i et arbejdsforhold, hvor ens arbejdsgiver har medvirket til indbetalingen. Udbetalingen må derfor beskattes efter de regler, som gælder for den pågældende pensionsordning, som midlerne er blevet overført til. Er der tale om en livsvarig privattegnet 8

9 pensionsordning, skal udbetalingerne beskattes som en rente viagère à titre onéreux. Er der tale om en ophørende privattegnet pensionsordning (ratepension), skal udbetalingerne beskattes som contrat de capitalisation et d assurance vie. Er midlerne derimod indbetalt til en pensionsordning etableret i tilknytning til et arbejdsforhold, hvor ens arbejdsgiver har medvirket til finansieringen af indbetalingerne, skal udbetalingerne beskattes som pension de retraite. Derimod er der ingen tvivl om, at udbetalinger fra Lønmodtagernes Dyrtidsfond, hvis der er tale om løbende udbetalinger, i Frankrig skal beskattes som pension de retraite, da indbetalingerne stammer fra indeholdte dyrtidsportioner, hvorfor indtægten klart har stået i forbindelse med et arbejdsforhold. Det danske håndværkerfradrag er udvidet til at omfatte fritidsboliger, men reglerne kan ikke anvendes, når man bor i Frankrig Folketinget har vedtaget en lov, der genindfører håndværkerfradraget i Danmark. Ordningen udvides desuden til at omfatte fritidsboliger, der helt eller delvist anvendes til privat brug. Loven blev vedtaget ved tredje behandling i Folketinget den 27. juni men er ikke endnu trådt i kraft. Ved loven forlænges ordningen frem til udgangen af år 2014, men for så vidt angår fritidsboliger kan ordningen kun anvendes for så vidt angår arbejder, der er udført fra og med den 22. april Ordningen omfatter også fritidshuse i udlandet. Der har dannet sig en opfattelse i kredse i Frankrig af, at man også kan anvende ordningen for så vidt angår fritidshuse, når man er bosiddende i Frankrig, hvilket formentlig skyldes en uheldig præsentation af ordningen på hjemmesider, der kan frekventeres af danskere i Frankrig. Men dette er ikke tilfældet. Det er en betingelse for at kunne anvende ordningen, at man er fyldt 18 år og at man er fuldt skattepligtig til Danmark eller er omfattet af den særlige danske grænsegængerordning. Begrænset skattepligtige personer kan derfor hverken anvende håndværkerordningen vedrørende fritidshuse i Frankrig eller i Danmark. Man skal med andre ord enten bo i Danmark eller være omfattet af grænsegængerordningen for at kunne anvende håndværkerordningen. Men er man fuldt skattepligtig til Danmark (eller grænsegænger) og har man et fritidshus i Frankrig, kan man anvende den nye ordning, når denne om kort tid er trådt i kraft, til arbejder udført fra og med den 22. april i år frem til den 31. december 2014, såfremt arbejdet udføres af en virksomhed, der er momsregistreret enten i Danmark eller i et andet EU/EØS-land eller i særlige tilfælde (så som rengøringsarbejder, vinduespolering og lignende) af en person, der er fyldt 18 år og er fuldt skattepligtig i et EU/EØS-land. Denne person må dog ikke være ejer af fritidsboligen eller have bopæl samme sted som ejeren af denne. Det er ydermere en betingelse, at man betaler ejendomsværdiskat af den ejendom, hvor arbejdet udføres, hvilket i praksis vil sige, at en ejendom i Frankrig skal være erhvervet efter den 28. november Fradraget er på kr. for helårshuse og fritidshuse under et. Ægtefæller kan anvende hver sit fradrag uanset hvem der står som ejer af fritidsboligen. 9

10 Pensionsstyrelsens opgaver flyttes til Udbetaling Danmark Pensionsstyrelsen, der står for udbetaling af danske folkepensioner, førtidspensioner og tjenestemandspensioner til personer udenfor Danmark, nedlægges per den 1. juli 2013, og dens opgaver overføres til en institution ved navn Udbetaling Danmark og vil fremover operere fra en enhed ved navn International Pension og Social Sikring (IPOS). Desuden nedlægges Pensionsstyrelsens hjemmeside og i stedet må man for fremtiden søge oplysningerne enten på eller på IPOS adresse er Sortemosevej 2, 3450 Allerød. Telefonnummeret er , hverdage kl Ny lovgivning i Spanien på det sundhedsmæssige område Af hensyn til dem af mine læsere, der har bopæl i Spanien, kan jeg oplyse, at der nu er indført adgang til, at ikke-erhvervsaktive personer, der har bopæl i Spanien, kan blive omfattet af det spanske sygesikringssystem og kan modtage sygesikringsmæssige ydelser i Spanien, også selvom de ikke har mulighed for at blive tilknyttet systemet via en E 121 erklæring fra Danmark eller fra et andet EU-land, således at det er Danmark eller det andet EU-land, der står for udgiften til sygesikringen. Betingelserne er: at man har fast bopæl i Spanien, at man ikke er dækket for ydelserne til sygesikring fra et andet EU-land via en E 121 erklæring, og at man har en årlig indtægt på under euros. Desuden gøres medicintilskuddet indtægtsafhængigt. Er man pensionist, skal man kun betale 10 % af medicinens pris, med mindre man har en årlig indkomst på euros, i hvilket tilfælde man skal betale 60 % af medicinens pris. Der fastsættes dog også et indtægtsafhængigt maksimum for, hvor meget man kan komme til at betale om måneden for medicin. Man kan få nærmere oplysninger hos sit sundhedscenter i Spanien. Om rusmidler Opfindsomheden synes at være uden grænser, når man skal finde frem til nye rusmidler eller euforiserende stoffer. Den tid, hvor det kun drejede sig om hash eller opium synes for længst at være forbi. 10

11 I radioen har jeg netop hørt, at det nyeste stof, som man anvender som rusmiddel, er en blanding af batterisyre, skibsmotorolie og hårshampoo. Jeg kan kun sige Vel bekomme. Mon dog ikke et godt glas rødvin trods alt smager bedre? Med venlig hilsen Klaus Vilner Orientering om franske forhold er et uafhængigt informationsbrev, som udsendes efter behov. Jeg vil deri forsøge at belyse emner, som kan have generel interesse for danskere, der bor i Frankrig, eller som i øvrigt interesserer sig for franske forhold. Informationsbrevet er gratis og sendes uden forpligtelser af nogen som helst art som til enhver, der fremsætter anmodning derom på Nyhedsbrevet offentliggøres desuden på min hjemmeside og på Danskere i Toulouse s hjemmeside Ønsker man at afmelde informationsbrevet, bedes dette meddelt på samme adresse. Indholdet må ikke betragtes som individuel rådgivning, og selvom det tilstræbes at oplysningerne er rigtige, påtager jeg mig intet ansvar for urigtige, ufuldstændige eller manglende oplysninger. Citater fra informationsbrevet er tilladt, når det sker med behørig kildeangivelse og jeg får tilsendt et eksemplar af det dokument, hvori informationsbrevet citeres. Enhver, der modtager orienteringen, er velkommen til at komme med supplerende oplysninger, med synspunkter eller med kommentarer til de emner, der behandles i informationsbrevet, eller med ønsker om emner, som ønskes belyst. 11

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 1.

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 1. ORIENTERING om franske forhold Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i Département du Var Nummer 1. Februar 2012 Kære læsere. Hermed udsender jeg det første nummer af den særlige afdeling af mit nyhedsbrev

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 8.

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 8. ORIENTERING om franske forhold Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i Département du Var Nummer 8. Maj 2014 Kære læsere I tidligere numre af den særlige afdeling vedrørende skatteproblemer i Département

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 7.

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 7. ORIENTERING om franske forhold Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i Département du Var Nummer 7. Marts 2014 Kære læsere I nummer 5 og 6 af den særlige afdeling vedrørende skatteproblemer i Département

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. De nye franske regler om ophævelse af dobbeltbeskatning er på ny forsinkede

ORIENTERING. om franske forhold. De nye franske regler om ophævelse af dobbeltbeskatning er på ny forsinkede ORIENTERING om franske forhold April 2010 De nye franske regler om ophævelse af dobbeltbeskatning er på ny forsinkede I marts-nummeret af ORIENTERING om franske forhold oplyste jeg, at de nye regler, som

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold November 2012 Danmark giver efter for krav fra EU-Kommissionen og ophæver forskelsbehandlingen af udlændinge ved opkrævning af dansk ejendomsværdiskat Den danske ejendomsværdiskat

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold April 2013 Refusion af udbytteskat af danske aktier og investeringsbeviser Virksomhederne har generelt set givet pæne overskud i det seneste regnskabsår, og nu giver det

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Indberetning af indtægter fra Danmark på den franske selvangivelse

ORIENTERING. om franske forhold. Indberetning af indtægter fra Danmark på den franske selvangivelse ORIENTERING om franske forhold Maj 2012 Indberetning af indtægter fra Danmark på den franske selvangivelse Den franske selvangivelse er udsendt til skatteyderne i begyndelsen af maj måned, og den skal

Læs mere

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 17. december 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 SKATTEFRI FRAFLYTNING TIL FRANKRIG Den bindende forhåndsbesked fra Ligningsrådet om at kunne flytte skattefrit til Frankrig afdækker et

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Indberetning af indtægter fra Danmark på den franske selvangivelse

ORIENTERING. om franske forhold. Indberetning af indtægter fra Danmark på den franske selvangivelse ORIENTERING om franske forhold Maj 2013 Indberetning af indtægter fra Danmark på den franske selvangivelse Den franske selvangivelse skal i år indsendes til ens skattecenter noget tidligere end det har

Læs mere

Tjenestemandspensionister i Frankrig

Tjenestemandspensionister i Frankrig - 1 Tjenestemandspensionister i Frankrig Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en lovændring fra 3. marts 2011 kan danskere bosat i Frankrig opnå skattelempelser af visse indkomster fra Danmark.

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Hvor længe må man opholde sig i Danmark, når man bor i Frankrig?

ORIENTERING. om franske forhold. Hvor længe må man opholde sig i Danmark, når man bor i Frankrig? ORIENTERING om franske forhold December 2009 Hvor længe må man opholde sig i Danmark, når man bor i Frankrig? Der har i den seneste tid været en del skriverier om, hvor længe man må opholde sig i Danmark,

Læs mere

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P UDLAND OG MP MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Telefon +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk www.mppension.dk Udland og MP

Læs mere

ØRESUNDSBESKATNING. 18. oktober 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19

ØRESUNDSBESKATNING. 18. oktober 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 18. oktober 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: ØRESUNDSBESKATNING De gældende regler om beskatning af grænsegængere/pendlere indebærer, at både beskatning og betaling af sociale

Læs mere

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 - 1 SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har i denne uge offentliggjort planen for SKAT s kontrolaktiviteter i 2015. I planen

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Således skal danske indtægter indberettes på den franske selvangivelse

ORIENTERING. om franske forhold. Således skal danske indtægter indberettes på den franske selvangivelse ORIENTERING om franske forhold Maj 2010 Således skal danske indtægter indberettes på den franske selvangivelse Den franske selvangivelse er nu udsendt til skatteyderne, og den skal afleveres på papir i

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K. Att. Formand Niels Helveg Petersen 6.8.2009. Kære Niels Helveg Petersen,

Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K. Att. Formand Niels Helveg Petersen 6.8.2009. Kære Niels Helveg Petersen, Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 378 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K Att. Formand Niels Helveg Petersen HANNE MAGNUSSEN ADVOKAT (H) HM@MAZANTI.DK TEL

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Ny BoligJobordning. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Ny BoligJobordning. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Ny BoligJobordning Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Sammen med blå blok aftalte regeringen i april 2013 at genindføre den velkendte BoligJobordning med fuld virkning i 2013 og 2014. Grundsubstansen

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. L 13 Forslag til lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Folketinget - Skatteudvalget. L 13 Forslag til lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster Skatteudvalget (2. samling) L 13 - Bilag 65 Offentligt J.nr. 2007-611-0004 Dato: 8. januar 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 13 Forslag til lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Læger på arbejde i Norge

Læger på arbejde i Norge - 1 Læger på arbejde i Norge Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en dom fra Højesteret er der nu sat et punktum for skattefrihed af danske lægers indkomst ved arbejde for det norske Rigstrygdeverk.

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold December 2012 Den nye danske skatteminister, Holger K. Nielsen, afviser at indlede forhandling med Frankrig og Spanien om nye dobbeltbeskatningsoverenskomster. Konflikten

Læs mere

Redan Beretning marts 2015. 20.03.2015

Redan Beretning marts 2015. 20.03.2015 Redan Beretning marts 2015. 20.03.2015 Velkommen til Redans Generalforsamling 2015 Siden sidste års generalforsamling har vi kun fået 1 ny skatteminister i Danmark. Benny Engelbrecht blev udnævnt til skatteminister

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/06 31.08.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Aftale om en styrket indsats mod skattely mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten.

Aftale om en styrket indsats mod skattely mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten. Aftale om en styrket indsats mod skattely mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten December 2014 Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Dansk Folkeparti,

Læs mere

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor.

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Skattelovforslag Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Ratepensioner og ophørende livrenter Det gældende loft på 100.000 kr. for

Læs mere

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr.

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr. Nye love vedtaget Den 21. december 2011 vedtog Folketinget en række love, der har betydning for din pension. Lovene medfører bl.a. reduktion af fradragsloftet for indbetaling til ratepension, fjernelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 13. september 2012 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse

Læs mere

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1365.

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1365. Lovtidende A 2011 Udgivet den 29. december 2011 28. december 2011. Nr. 1365. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love (Forhøjelse af efterlønsalder, forkortelse af efterlønsperiode

Læs mere

Har I en plan? Hvad vil I?

Har I en plan? Hvad vil I? 1 Har I en plan? Hvad vil I? Overblik over fremtidig indkomst og formue Skat Efterløn Risikovillighed Folkepension Investering Pensionsformue Gaver og Arv Løn Efterløn? Modregning Folkepension 60 65 Alder

Læs mere

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til Lovforslag nr. L 71 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

Salg af det udenlandske sommerhus

Salg af det udenlandske sommerhus - 1 Salg af det udenlandske sommerhus Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et lukrativt salg af en fritidsbolig i England blev for nylig til en økonomisk gyser for den danske ejer. Ejeren blev

Læs mere

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år En livsvarig livrente er en skattebegunstiget opsparing, der kan give dig en månedlig indtægt, fra du går på pension og resten af dit liv. Til forskel fra de fleste andre pensioner kan du oprette en livsvarig

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation Indkomstår 2013 Indkomståret 2013 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Den danske regering har udsat fremsættelse af lovforslaget om dobbelt statsborgerskab til næste folketingssamling.

ORIENTERING. om franske forhold. Den danske regering har udsat fremsættelse af lovforslaget om dobbelt statsborgerskab til næste folketingssamling. ORIENTERING om franske forhold Marts 2014 Den danske regering har udsat fremsættelse af lovforslaget om dobbelt statsborgerskab til næste folketingssamling. Det har hidtil været et grundlæggende princip

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation 2012 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk E-mail: postmester@udligningskontoret.dk

Læs mere

Skatteministeriet Anders Nielsen og Hardy Pedersen Nicolai Eigtveds Gade 28. PBL - Dokumentation fra udland - Overløb - Høringssvar

Skatteministeriet Anders Nielsen og Hardy Pedersen Nicolai Eigtveds Gade 28. PBL - Dokumentation fra udland - Overløb - Høringssvar Skatteministeriet Anders Nielsen og Hardy Pedersen Nicolai Eigtveds Gade 28 PBL - Dokumentation fra udland - Overløb - Høringssvar 19.09.2013 Vi har modtaget Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven,

Læs mere

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold.

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold. 1/6 Skattecenter Navn og adresse Forskudsskema 911 930 Personnummer Evt. ægtefælles personnummer Skemaet indsendes til et skattecenter Indkomst og fradrag for Skatten for opkræves normalt automatisk på

Læs mere

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006 RevisorInformerer Temanummer 2006 Optimer din pension Efterløn og pension Hvilken type pension du vælger, kommer an på, hvilke ønsker og forventninger du har til din tilværelse som pensionist, hvor gammel

Læs mere

SUPPLERENDE GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

SUPPLERENDE GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0348 Bilag 2 Offentligt Notat J.nr. 13-0189237 Den 7. januar 2013 Proces og Administration ABL SUPPLERENDE GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europa-Kommissionens

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven (afskaffelse af fradragsret for kapitalpension)

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven (afskaffelse af fradragsret for kapitalpension) Skatteministeriet 20. juli 2012 Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven (afskaffelse af fradragsret for kapitalpension) Med forslaget sker der en fremrykning af skattebetalingen

Læs mere

Uforudsete konsekvenser for speditionsbranchen af opsigelsen af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne

Uforudsete konsekvenser for speditionsbranchen af opsigelsen af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne Uforudsete konsekvenser for speditionsbranchen af opsigelsen af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne med Frankrig og Spanien Som følge af uenighed om beskatningsretten til pensionsudbetalinger valgte Danmark

Læs mere

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvem indbetaler til pensionen? 3 Privat indbetaling (selvbetaler) 3 Arbejdsmarkedsbidrag 4 Fradrag som selvbetaler 4 Fradragsregler

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Efterårets faglige møder 2010 v/susanne Mortensen

Efterårets faglige møder 2010 v/susanne Mortensen Efterårets faglige møder 2010 v/susanne Mortensen Forskudsregistrering 2011 Landbrugets skattemæssige beholdninger herunder salgsbeholdninger Ekstra skat på store pensionsudbetalinger fra 2011 Forskudsregistreringen

Læs mere

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING 12. november 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver / Skat Skattereform 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver - Skat Hovedelementer Nedsættelse af skatten på arbejde og dermed også virksomhedsindkomst

Læs mere

Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012

Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012 Orientering 21. november 2011 Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012 I nærværende orientering er de skatte - og afgiftsmæssige konsekvenser af finanslov 2012 opsummeret. Den nuværende regering

Læs mere

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen 1 / 6 06.28 Ophævelsen af skattefritagelsen for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer og sundhedsbehandlinger m.v. Folketinget vedtog den 21. december 2011 nye regler om ophævelse af skattefriheden

Læs mere

Pensionsmøde. ved Annelise Rosenberg

Pensionsmøde. ved Annelise Rosenberg Pensionsmøde ved Annelise Rosenberg Program Det danske pensionssystem Hvor længe skal du arbejde? Pension og efterløn Hvad kan du få? Sparer du nok op? Skal du samle dine pensioner? Hvad hvis du bliver

Læs mere

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Personligt regi ctr. Selskabskonstruktion herunder mulige virksomhedsformer fordele/ulemper Virksomhedsstrukturens betydning for pensionsopsparing

Læs mere

Dokumentation af beregningsmetode og kilder

Dokumentation af beregningsmetode og kilder Dokumentation af beregningsmetode og kilder Beregningerne er vejledende i forhold til, om Aftale om senere tilbagetrækning fra d. 13. maj 2011 mellem Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og de Radikale

Læs mere

O:\Skatteministeriet\Lovforslag\567448\Dokumenter\567448.fm 26-02-08 12:43 k04 bpe. Fremsat den 27. februar 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen)

O:\Skatteministeriet\Lovforslag\567448\Dokumenter\567448.fm 26-02-08 12:43 k04 bpe. Fremsat den 27. februar 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Lovforslag nr. L 87 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 27. februar 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven (Præciseringer af kompensationsordning)

Læs mere

P R O T O K O L. Overenskomstens artikel 10 (Udbytter) ophæves og erstattes af følgende artikel: Artikel 10 Udbytte

P R O T O K O L. Overenskomstens artikel 10 (Udbytter) ophæves og erstattes af følgende artikel: Artikel 10 Udbytte P R O T O K O L MELLEM DET SCHWEIZISKE FORBUND OG KONGERIGET DANMARK TIL ÆNDRING AF OVERENSKOMSTEN TIL UNDGÅELSE AF DOBBELTBESKATNING VEDRØRENDE SKATTER AF INDKOMST OG FORMUE, UNDERSKREVET I BERN DEN 23.

Læs mere

Vedr. : Skattebehandling i Frankrig af dansk pension

Vedr. : Skattebehandling i Frankrig af dansk pension C A B I N E T B R A H I N DANSK-FRANSK ADVOKATFIRMA I FRANKRIG / DANISH-FRENCH LAW FIRM IN FRANCE NICOLAS BRAHIN AVOCAT ASSOCIE DESS DROIT BANCAIRE ET FINANCIER BARBARA CASTANIÉ AVOCAT COLLABORATEUR Me

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

Velkommen til pensionsmøde

Velkommen til pensionsmøde Velkommen til pensionsmøde Man kunne jo spørge sig selv. Hvorfor spare op til pension i en pensionskasse? Hvorfor sparer jeg op til pension? (Forventninger til levestandard, velfærdsreform, vi bliver ældre

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på omkring tilmelding til efterlønsordningen. Pjecen er ment som en hjælp til dig

Læs mere

Dine økonomiske oplysninger

Dine økonomiske oplysninger Velkommen til Spar Nord Bank vi glæder os til et godt samarbejde Rådgivers navn: Arbejdsadresse: Vi ses til møde den kl. Oplysninger sendes/indleveres inden mødet et par dage inden mødet. Når du har aftalt

Læs mere

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4 NÅR PENSIONSALDEREN NÆRMER SIG Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Find svarene her. 13/02 01.01.2015 Inden du vælger at

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION. Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING

DA N S K GOL F U N ION. Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING DA N S K GOL F U N ION Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING APRIL 2011 Forord Skattemæssigt adskiller golfklubber sig reelt ikke fra andre idrætsforeninger, men golfsporten adskiller sig

Læs mere

Beregning af ejendomsskat Ejendomsværdiskatten beregnes som 1% af beregningsgrundlaget indtil DKK 3.040.000 og 3% af en eventuel overskydende værdi.

Beregning af ejendomsskat Ejendomsværdiskatten beregnes som 1% af beregningsgrundlaget indtil DKK 3.040.000 og 3% af en eventuel overskydende værdi. December 2008 Indhold: 1. Ejendomsværdiskat på udenlandske ejendomme 2. De skattemæssige konsekvenser af opsigelsen af dobbeltbeskatnings-overenskomsterne med Frankrig og Spanien for selskaber 3. Reparationspakken

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Personskadeerstatning - beskatning af erstatning for tabt erhvervsevne udmålt efter engelske regler som beskattet indkomst SKM2013.464.SR og SKM2013.465.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc.

Læs mere

Klaus Vilner Telefon: + 33 5 65 99 38 21 Pallies Telefax: + 33 5 65 99 38 21 e-mail: Klaus.Vilner@wanadoo.fr F-12540 Le Clapier France

Klaus Vilner Telefon: + 33 5 65 99 38 21 Pallies Telefax: + 33 5 65 99 38 21 e-mail: Klaus.Vilner@wanadoo.fr F-12540 Le Clapier France Klaus Vilner Telefon: + 33 5 65 99 38 21 Pallies Telefax: + 33 5 65 99 38 21 Le Bourg e-mail: Klaus.Vilner@wanadoo.fr F-12540 Le Clapier France Le Clapier, den 20. maj 2011 Europa Kommissionen, Generalsekretæren,

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene en stor del af dit liv skal leves efter du er gået på pension En stor del af dit liv skal leves, efter at du er

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 Sag 157/2012 (1. afdeling) PanEuropean (Colmar) ApS (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

Udbetalingerne ved pensionering kan ske fra tidligste pensionsalder*.

Udbetalingerne ved pensionering kan ske fra tidligste pensionsalder*. Pensionsordning med løbende er, bortset fra ophørende livrenter Beskrivelse En pensionsordning med løbende er omfatter bl.a.: Livsvarige livrenter Evt. tilknyttede garantidækninger Overlevelsesrenter Dækning

Læs mere

Redan i Spanien. Nyhedsbrev nr. 11 - April 2011. Referat af generalforsamlingen 2011 og konstituerende møde

Redan i Spanien. Nyhedsbrev nr. 11 - April 2011. Referat af generalforsamlingen 2011 og konstituerende møde Nyhedsbrev nr. 11 - April 2011 Referat af generalforsamlingen 2011 og konstituerende møde På Redans generalforsamling 25. marts. 2011 var der fremmødt 51, heraf var 7 repræsenteret ved fuldmagt. Formanden

Læs mere

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Denne pjece har til formål at hjælpe dig, før du tegner livs- eller pensionsforsikring. Den fortæller kort om, hvad du skal overveje, inden du vælger,

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 Denne pjece henvender sig til dig, der har en kapitalpension i et pengeinstitut,

Læs mere

Jyske Bank tilbageviser beskyldninger i DR-udsendelse om skattely

Jyske Bank tilbageviser beskyldninger i DR-udsendelse om skattely PRESSEMEDDELELSE Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 (Omstilling) jyskebank@jyskebank.dk www.jyskebank.dk Jyske Bank tilbageviser beskyldninger i DR-udsendelse om skattely DR1 bringer

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 41/2014 29.01.2014 11.02.2014

TimeTax NYHEDSBREV 41/2014 29.01.2014 11.02.2014 SELVANGIVELSE 2013 Ingen papirselvangivelser til SKAT Nyheder i forbindelse med selvangivelsen for 2013 Dette nyhedsbrev vil fortrinsvis fortælle om de nyheder, man skal være opmærksom på når der skal

Læs mere

Skat har en plan. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Skat har en plan. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Skat har en plan Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skat har nu offentliggjort sin såkaldte Indsats- og Inddrivelsesplan for 2012. Har man lidt dårlig samvittighed vedrørende skattebetalingerne

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S) Side 1 af 7 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S) K mod statsautoriseret revisor R Ved brev af 29. maj 2006 har K klaget over

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 47 Folketinget 2010-11 Fremsat den 4. november 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse

Læs mere

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning. over

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning. over Til lovforslag nr. L 41 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning over Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven

Læs mere

N U G Å R J E G P Å P E N S I O N A L D E R S P E N S I O N & A L D E R S S U M

N U G Å R J E G P Å P E N S I O N A L D E R S P E N S I O N & A L D E R S S U M N U G Å R J E G P Å P E N S I O N A L D E R S P E N S I O N & A L D E R S S U M MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 25/11/2014-06.11.2014-48 (20141125) Selskabsbeskatning - begrænset skattepligt - selskabsskattelovens 2, stk. 1, litra f - rådgiver- og konsulenthonorarer m.v. Højesterets dom af 12/11 2014, sag 111/2012,

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen DEN NYE EFTERLØN - tilbagetrækningsreformen Den nye efterløn Brochuren er til dig, der er født i 1954 eller senere. Den tilbagetrækningsreform, som Folketinget vedtog i slutningen af 2011, får i et eller

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

Aftale mellem Kongeriget Danmarks regering og Republikken Marshalløernes regering om oplysninger i skattesager

Aftale mellem Kongeriget Danmarks regering og Republikken Marshalløernes regering om oplysninger i skattesager Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 36 Offentligt (Oversættelse) Aftale mellem Kongeriget Danmarks regering og Republikken Marshalløernes regering om oplysninger i skattesager Kongeriget Danmarks

Læs mere

Bankerne kan nu oplyse identitet på kunder, der har betalt for lidt

Bankerne kan nu oplyse identitet på kunder, der har betalt for lidt Bankerne kan nu oplyse identitet på kunder, der har betalt for lidt BILAG TIL ORIENTERING Loven og dens forarbejder Bestemmelsen lyder således:» 117 a. Et pengeinstitut kan videregive oplysninger om en

Læs mere

Præmien fastsættes for ét år ad gangen. Den beregnes på baggrund af PFA Pensions tariffer og gruppens sammensætning. køn og erhverv.

Præmien fastsættes for ét år ad gangen. Den beregnes på baggrund af PFA Pensions tariffer og gruppens sammensætning. køn og erhverv. Hvornår ophører forsikringen: Forsikringen ophører med udgangen af den præmietermin, hvor præmiebetalingen ophører du fylder 60 år kundeforholdet i Salling Bank bortfalder aftalen opsiges af en af aftaleparterne

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 76 Bilag 13 Offentligt J.nr. 2010-353-0034 Dato: 3. december 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 76 - Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 44/2014 12.03.2014 26.03.2014

TimeTax NYHEDSBREV 44/2014 12.03.2014 26.03.2014 Årsopgørelse 2013 Nu er det tid for indberetning til årsopgørelsen 2013 Håndværkerfradrag Nu er det tid for indberetning til årsopgørelsen for 2013 Skat har den 10. marts åbnet for årsopgørelsen for 2013,

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Fradragsret for advokatudgifter til sagsførelse vedrørende erstatning for tab af erhvervsevne Landsskatterettens kendelse af 5/9 2013, jr. nr. 13-0009758 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc.

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

D O M. Afsagt den 18. april 2013 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Ulla Staal, M. Stassen og Lisbeth Adserballe (kst.)).

D O M. Afsagt den 18. april 2013 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Ulla Staal, M. Stassen og Lisbeth Adserballe (kst.)). D O M Afsagt den 18. april 2013 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Ulla Staal, M. Stassen og Lisbeth Adserballe (kst.)). 18. afd. nr. B-1505-12: A (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet

Læs mere

pwc Skattenyt* for rederier april 2008

pwc Skattenyt* for rederier april 2008 pwc Skattenyt* for rederier april 2008 Indholdsfortegnelse: Ændringer af tonnageskatteloven trådt ikraft Avancer på skibe Afskaffelse af reglerne om tyk kapitalisering Ændring af reglerne om nettofinansindtægter/udgifter

Læs mere