Afrapportering på centrale strategiindikatorer 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afrapportering på centrale strategiindikatorer 2013"

Transkript

1 Bilag Dato 28. maj 2014 kith/riha Initialer Afrapportering på centrale strategiindikatorer 2013 Metropol arbejder med realisering af strategi 2020, der består af følgende fem strategimål: 1. Flere undervisere, der forsker 2. Bedre integration af praksis i undervisningen 3. De studerende træner og øver sig mere og læser ikke kun til professionen 4. Stærkere studerende og højere krav 5. Adgang til viden 24/7 Metropol har i løbet af foråret 2014 foretaget en systematisk opfølgning på de indikatorer og milepæle for 2013, som er formuleret i relation til de fem strategiske mål i Metropols strategi. Ledelsessekretariatet Tagensvej København N Tlf. nr CVR Opfølgningen på milepælene for 2013 på de strategiske indikatorer viser overordnet, at Metropol flytter sig i den rigtige retning. Organisationen har nået de fleste af de målsætninger, der har været sat for Der er dog også områder, hvor der er plads til forbedring. Resultat overordnet Milepælene for 12 ud af 15 indikatorer er opfyldt for 2013, og de sidste tre er delvist opfyldt. Der findes yderligere én indikator, men denne opgøres først i Da det er den første opfølgning på strategi 2020 har det været et selvstændigt mål for nogle af indikatorerne at få etableret et godt grundlag for opfølgning ved at etablere en baseline. På disse kan der derfor først fra næste år beskrives en konkret udvikling. Kort om metode Der er udvalgt 15 strategiske indikatorer, der med hvert sit fokus skal medvirke til at operationalisere strategien og synliggøre en konkret fremdrift i forhold til de fem strategimål i De strategiske indikatorer måler på Metropol som en samlet organisation. Indikatorerne måler således niveauet for Metropol samlet set, men det er ikke alle uddannelser/enheder, som arbejder med alle mål samtidig. For mere detaljeret viden om opfyldelsen af den enkelte indikator, henvises der til bilag 2. For yderligere indsigt i dataindsamlingsmetoder mv. kan Ledelsessekretariatet ved forespørgsel sende metodeappendiks. Hver indikator bliver opgjort i de efterfølgende afsnit i forhold til den milepæl, der er sat for I alle afsnit fremgår indledningsvist ordlyden af det pågældende strategiske mål (sort boks) og efterfølgende i de stiplede kasser fremgår indikatoren samt milepælen for Nedenfor fremgår oversigt over opgørelse af strategiindikatorer

2 2

3 Mål 1: Flere undervisere der forsker Det er et mål, at man som underviser på Metropol skal deltage i forsknings- og udviklingsarbejde. Det skaber et bredere og stærkere fagligt FoU-miljø på den enkelte uddannelse, og bidrager samtidig til at øge vidensniveauet i undervisningen. Det er samtidig målet, at alle resultater af forsknings- og udviklingsarbejder på Metropol er relevante, anerkendte og praksisrettede, og at resultater formidles ad alle relevante og anerkendte kanaler. Som det fremgår af det følgende er milepælene for alle fire indikatorer under dette mål opfyldt for FoU-miljøerne som er under opbygning - har i 2013 vist væsentlige resultater og fremdrift. På medarbejdersiden betyder det blandt andet ansættelse af flere forskningskvalificerede undervisere, ligesom allerede ansatte undervisere har påbegyndt kvalificering i konkrete ph.d. forløb. Det tyder dog på, at der fremadrettet kan være udfordringer i forhold til at nå ambitionen i 2020 om, at 50 pct. af underviserne skal have en ph.d. grad. Det vil kræve en anden bevillingsvolumen til kompetenceudvikling og opbygning til professionshøjskolesektoren som helhed. Ambitionen om de 50 pct. er således et fælles sektormål og en udfordring, der er fælles for sektoren. På baggrund af den baseline der er etableret i 2013 for antallet af undervisere, der deltager i FoU-arbejde, fremgår det, at der allerede er lidt over en fjerdedel undervisere, som er involveret. Også når projektlederne af frascati-projekterne 1 spørges, om den viden de producerer omsættes i undervisningen af studerende og kursister og til konsulentydelser, er der positive tendenser i forhold til ambitionen om, at alle projekter skal bidrage til et øget vidensniveau i undervisningen. Det skete i 2013 i over halvdelen af projekterne og alle som er godt i gang har planer om at sætte den viden i spil i de sammenhænge. Indikator 1.1 Min. 10 pct. af de fastansatte undervisere, deltager i 2013 i forsknings- og udviklingsarbejde jf. frascati-definitionen. Frascati-definitionen er beskrevet i rapporten Professionshøjskolernes forskningsindsats og vidensproduktion - endelig rapport fra projekt FoU Baseline Frascati-definitionen er beskrevet i rapporten Professionshøjskolernes forskningsindsats og vidensproduktion - endelig rapport fra projekt FoU Baseline

4 Milepælen for 2013 er nået. En opgørelse viser, at 27 pct. af Metropols undervisere skønnes at have deltaget i og arbejdet med FoU-aktiviteter. Milepælen for 2014 er 35 pct. undervisere. Indikator 1.2 Der skal etableres en baseline for andelen af frascati-projekter, der efterfølgende anvendes i/omsættes til ydelser for studerende/kursister/partnere, i hhv. grunduddannelserne, EVU og konsulentydelser. Milepælen er opfyldt. Spørgeskemaundersøgelsen viser, at 17 (57 %) ud af 30 projektledere på nuværende tidspunkt har anvendt viden/resultater fra projektet i undervisningen/evu- eller konsulentydelser. Undersøgelsen viste herudover, at størstedelen af de 30 projekter planlægger yderligere anvendelse af resultater fra deres projekter eller planlægger i fremtiden at skulle anvende resultater fra projekterne i undervisningen/evu- eller konsulentydelser. Kun ganske få projekter har på nuværende tidspunkt ikke anvendt eller har ingen planer om at anvende resultaterne. Dette skyldes at enkelte projekter, der indgår i undersøgelsen, kun er i opstartsfasen. Milepælen for 2014 er, at 60 % af frascati-projekter anvendes. Indikator ,5 pct. af de fastansatte undervisere er i 2013 forskningskvalificerede, dvs. har en ph.d. grad. Milepælen vurderes opfyldt. Milepælen for 2013 var, at 12,5 pct. af underviserne skulle have en ph.d. En optælling viser at 67 ud af 539 undervisere har en ph.d., svarende til 12,4 pct. 2 Milepælen for 2014 er 16 pct. undervisere med en ph.d.grad. Indikator 1.4 Der skal etableres en baseline for skriftlig FoU-produktion 2 Baseline for sidste år var talt op på medarbejdere med ph.d. (50) i stedet for undervisere med ph.d. (34). Baseline for 2013 på 10 pct. skulle således have været på 7 pct. i forhold til det korrekt definerede udgangspunkt. Der har således reelt været en stigning på 5,4 procentpoint i

5 Milepæle er opfyldt. Der er etableret en baseline. Denne indikator er baseret på definitionen i sektorens FoU-baseline, som blev etableret i Der er således ikke en opgørelse fra 2012 at måle op imod. Den skriftlige FoU-produktion for 2013 er opgjort nedenfor. 1. Antal publikationer i publikationskanaler (tidskrifter eller forlag) på Forsknings- og Innovationsstyrelsens autoritetsliste, opdelt på Artikler i tidskrifter 34 Bidrag til bøger/antologier 43 Bøger/monografier 7 2. Antal publikationer i publikationskanaler (tidskrifter eller forlag) på listen anerkendt af UC Videns kvalitetsudvalg, opdelt på Artikler i tidskrifter 20 Bidrag til bøger/antologier 7 Bøger/monografier 2 Milepælen for publikationer i 2014 ses nedenfor. 1. Antal publikationer i publikationskanaler (tidskrifter eller forlag) på Forsknings- og Innovationsstyrelsens autoritetsliste, opdelt på Artikler i tidskrifter 39 Bidrag til bøger/antologier 45 Bøger/monografier 8 2. Antal publikationer i publikationskanaler (tidskrifter eller forlag) på listen anerkendt af UC Videns kvalitetsudvalg, opdelt på Artikler i tidskrifter 25 Bidrag til bøger/antologier 10 Bøger/monografier 2 5

6 Strategimål 2: Bedre integration af praksis i undervisningen Det er et mål, at man som underviser på Metropol altid har den nyeste og bedste viden og erfaring med udvikling og udfordringer i professionens praksisfelt, som forudsætning for at kunne tilrettelægge og gennemføre den relevante undervisning. Milepælene for begge indikatorer under dette mål er opfyldt for Det er vigtigt at have fokus på, at andelen af undervisere med professionsbaggrund fastholdes og nogle steder hæves, når uddannelserne i de kommende år samtidig rekrutterer målrettet for at få en højere andel af undervisere med forskningskompetencer. Dette er væsentligt for den tætte tilknytning vores uddannelser skal have til praksisfeltet. Metropol har en klar ambition om, at undervisere på forskellige måder skal integrere og invitere praksis ind i uddannelserne. Opgørelsen viser, at det er forskelligt hvilke typer af koblinger til praksis, der prioriteres på de enkelte uddannelser Indikator 2.1 Andelen af fastansatte undervisere med professionsbaggrund i 2013 skal være min. 35 pct. Milepælen for 2013 er opfyldt. En opgørelse viser, at 56 pct. af undervisere har uddannelsesmæssig baggrund i uddannelsens profession. Det betyder, at Metropol er på niveau med ambitionen for 2020 på min. 50 pct. Milepælen for 2014 er, at minimum 50 pct. og maksimum 90 pct. af underviserne har en professionsbaggrund. Indikator 2.2 Der skal etableres en baseline for andelen af fastansatte undervisere, der har været i praksis i løbet af det seneste år indenfor følgende kategorier: 1) Sam-vejledning på BA-projekter 2) Sam-undervisning og 3) Praktikophold i praksis Milepælen er opfyldt. Der er etableret en baseline. Opgørelsen viser følgende resultater for de tre kategorier tilknyttet indikatoren: 6

7 Kategori 1: Sam-vejledning på BA-projekter 9 pct. af underviserne har sam-vejledt på BA-projekter med en fra praksis svarende til 47 undervisere ud af undervisere. (I alt er der sket samvejledning på 123 projekter). Kategori 2: Sam-undervisning 34 pct. af underviserne har undervist sammen med en fra praksis svarende til 172 undervisere ud af 468. (I alt har 124 hold modtaget samundervisning). Kategori 3: Praktikophold i praksis 20 pct. af underviserne har været på praktikophold i praksis. I alt har der været afholdt 100 praktikophold, hvor den hyppigste længde er på 2-4 dage (60 pct.). Milepælen for 2014 er, 1) at 12 pct. af underviserne har sam-vejledt på BA-projekter, 2) at 40 pct. af underviserne har undervist sammen med en fra praksis og at 3) 23 pct. af underviserne har været på praktikophold i praksis. 3 Det samlede antal undervisere afviger i denne indikator fra indikator 1.3, da EVU ikke indgår i denne optælling, da indikatoren er rettet mod grunduddannelserne. 7

8 Mål 3: De studerende træner og øver sig mere og læser ikke kun til professionen Det er et mål at øge simulation og træning i undervisningen og faciliteterne til dette med henblik på at styrke de studerendes handlekompetencer og arbejdsparathed. Milepælene under dette mål er delvist opfyldt. For at øge simulation og træning i undervisningen arbejder Metropol både på de konkrete indholdsmæssige ændringer i undervisningen samt på rammerne for denne type undervisning i form af nye moderne simulationsfaciliteter. Opgørelsen for 2013 viser, at Metropol har etableret ét ud af to planlagte simulationsfaciliteter. Metropol har høje ambitioner for etablering af faciliteter til træning og øve, hvorfor det delviste opfyldte mål skyldes, at der er iværksat et større og mere ambitiøst projekt for faciliteter til simulation - Professionernes Hus. Indikator 3.1 Styrkelse af faciliteter til simulations- og træningsaktiviteter ved etablering af nye moderne simulationsfaciliteter på to uddannelser. Denne milepæl er delvist opfyldt. Der er etableret et ud af to simulationsrum i Der er i 2013 blevet færdigetableret et aktivitetslaboratorium på Sigurdsgade for ergoterapeutstuderende, hvor de kan eksperimentere med hjælpemidler og indretning. Herudover er der igangsat to projekter med simulationsrum - et simulationsrum til sygeplejerskeuddannelsen på Tagensvej 86 og et simulationsrum til socialrådgiveruddannelsen på Kronprinsesse Sofies vej. Når milepælen ikke er helt opfyldt skyldes det, at der på Sigurdsgade er igangsat et større og mere ambitiøst projekt for faciliteter til simulation, træning og øvelse for sundhedsuddannelserne kaldet Professionernes Hus. Professionernes Hus forventes at stå færdigt i januar Milepælen for 2014 er: Simulationsrum for Institut for Sygepleje i Jane Fondarummet afsluttet Simulationsrum på Institut for Socialt arbejde afsluttet Laboratorier på Sigurdsgade - Programmering (planlægning af byggeprojektet inkl. brugerinddragelsesprocesser) er afsluttet. 8

9 Professionernes Praksishus praksisrum på tværs af sundhedsuddannelserne. Programmering (planlægning af byggeprojektet inkl. brugerinddragelsesprocesser) er afsluttet. Indikator 3.2 Ændret sammensætning af undervisningsaktiviteter med opstart af konkrete initiativer på tre uddannelser (lærer, socialrådgiver og administrationsøkonom) undervisningen tilrettelægges med et større fokus på professions- og praksisrelevante træning og øvelser. Milepælen for denne indikator er delvist opfyldt. Læreruddannelsen Milepælen er ikke opfyldt på læreruddannelsen, da der er arbejdet målrettet og intensivt med implementering af Ny Læreruddannelse Administrationsøkonomuddannelsen I 2013 er der gennemført et fælles kompetenceudviklingsprojekt i fagdidaktik og pædagogik for underviserne, hvori der indgår kompetenceudvikling i brug af træning, øvelse og simulation. Træning og øvelse er i 2013 skærpet og udviklet yderligere, så det fylder mere i uddannelsen. Det fylder mere og på nye måder end tidligere på stort set alle moduler. Specifikt er der tale om virksomhedsbesøg, brug af statistik som grundlag for udarbejdelse af løsninger, arbejde med forskellige finansieringsformer og deres implikationer for økonomi og økonomistyring, analyser og vurdering af juridiske problemstillinger fra praksis hvor gældende ret og regler skal findes og fortolkes, fortolkning og anvendelse af overenskomster etc. Socialrådgiveruddannelsen Der er i 2013 igangsat en indsats på modul 10. Inden for modulets fokus på socialrådgiveren og tværprofessionelt samarbejde arbejder de studerende gruppevis med konkrete praksisnære problemstillinger i selvkonstruerede cases. Med afsæt i de studerendes erfaringer fra teori og praktik samt cases fra praksis konstruerer de studerende en case som indeholder et tværprofessionelt eller tværsektorielt møde om en koordineret velfærdsprofessionel indsats - en handleplan for borgeren. De studerende optager mødets afholdelse. Modulet afsluttes med en eksamen hvor de studerende har udvalgt en sekvens af videooptagelserne som deres eksamen er opbygget om og eksamen bidrager i denne form til de studerendes professionsfaglige refleksioner over teori og praksis 9

10 Der vil fremadrettet på Det Samfundsfaglige og Pædagogiske Fakultet være et særligt fokus på professions- og praksisrelevant træning og øvelser. Der er på tværs af Metropols øvrige uddannelser fokus på professionsog praksisrelevant træning og øvelse. Herunder kører et større projekt på de sundhedsfaglige uddannelser med Sundhedsklinikken, hvor studerende bl.a. tilbyder rygestopkurser, fødselsforberedelse, ergonomitjek mv. Milepælen for 2014 er, at der på Socialrådgiver- og Læreruddannelsen og Professionsbachelor i Offentlig Administration implementeres nye konkrete initiativer med henblik på at øge træne og øve i undervisningen. Det betyder, at der skal ske helt konkrete, identificérbare ændringer i sammensætningen af undervisningsaktiviteter på minimum 1-2 moduler pr. uddannelse. 10

11 Strategimål 4: Stærkere studerende og højere krav Det er en ambition, at de studerende i endnu højere grad skal opfatte sig som selvstændige studerende. Det indebærer, at de tager et stærkt ansvar for egen uddannelse og deltager velforberedte i undervisningen. De er studerende på fuld tid og alle udfordres til kanten af deres potentiale. Uddannelserne tilrettelægges på en måde, så de studerende strukturelt og pædagogisk understøttes i ansvar for egen uddannelse. Det er et mål, at de studerende er aktive fagligt, socialt og studenterpolitisk fordi vi laver uddannelser for og med de studerende. Ud af fem indikatorer er fire opfyldt og en delvist opfyldt. Dette mål indeholder en række indikatorer, som dels skal styrke Metropols praksis med at inddrage de studerende i centrale processer og beslutninger, dels skal forpligte de studerende på i endnu højere grad at tage ansvar for egen uddannelse. Metropol er løbende blevet bedre og bedre til systematisk at inddrage de studerende i udviklingen af uddannelserne og i strategiske processer. I den videre udvikling af dette skal der fokus på at skabe et endnu mere systematisk samarbejde mellem uddannelsens ledelse og de studerende fremadrettet også gerne udenfor de formelle fora som uddannelsesudvalg og studieråd. Indikator 4.1 Omfang og karakter af studenterpolitiske aktiviteter (både faglige og sociale) i kraft af to kategorier: 1) Der er beskrevet klare samarbejdsflader ml. DSR og studenterrepræsentanter i hhv. uddannelsesudvalg, studieråd og brugerråd og 2) Der er beskrevet forpligtende samarbejdsflader ml. DSR og ledelsen på uddannelserne. Milepælen er delvist opfyldt, da den indeholder to kategorier, hvor den ene er opfyldt for 2013, og hvor den anden ikke opgøres. Kategori 1: Der er beskrevet klare samarbejdsflader mellem DSR og studenterrepræsentanter i hhv. uddannelsesudvalg, studieråd og brugerråd Første del af opgørelsen af denne indikator udgår, da den har været for uklar. Ledelsen har således ønsket i en dialog med SR - at eksplicitere, hvad der helt konkret menes med at beskrive klare samarbejdsflader. På 11

12 baggrund af denne dialog er det nu tydeliggjort, at der med klart beskrevne samarbejdsflader bl.a. tænkes: beskrivelse af formål med diverse mødefora, forventninger til forberedelse og mødemateriale, procedurer for videndeling og arbejdsdeling mv. Indikatoren er fastholdt i præciseret udgave. Milepælen for 2014 er, at der er en øget professionalisering i studenterorganisationen. I denne professionalisering forventes det, at det er SR og DSR selv, der har beskrevet klare samarbejdsflader mellem SR, DSR og studenterrepræsentanter i henholdsvis uddannelsesudvalg, studieråd og brugerråd. Kategori 2: Der er beskrevet forpligtende samarbejdsflader ml. DSR og ledelsen på uddannelserne Anden del af opgørelsen er opfyldt, men ambitionen skal dog skærpes fremover. Der er en væsentlig spredning i typen af beskrevne, forpligtende samarbejdsflader mellem DSR og ledelsen på uddannelserne - fra alene at være repræsenteret i uddannelsesudvalg og studieråd til også at gælde inddragelse i fx ansættelse af nye undervisere og formelle møderækker ved siden af forskellige udvalg. Ambitionen er således at få et systematisk samarbejde i gang mellem uddannelsernes ledelse og de studerende også udover de udvalg, hvor de studerende mere formelt indgår. Milepælen for 2014 er, at der er beskrevet forpligtende samarbejdsflader mellem DSR og ledelsen på uddannelserne. I det beskrevne skal fremgå centrale emner, der skal drøftes heri blandt skal strategi være et af emnerne. Derudover skal der være fastsat en mødekadence mellem DSR og uddannelsens ledelse udover de etablerede mødefora i uddannelsesudvalg mv. Yderligere skal dagsorden og evt. bilag fremsendes i god tid forinden møde. Indikator 4.2 Omfang og karakter af inddragelse af de studerende i strategiske processer, hvor DSR/SR inddrages systematisk i alle strategiske processer i Milepælen er opfyldt. DSR/SR inddrages systematisk gennem studenterrepræsentanter i de studerendes råd på alle uddannelser. Over halvdelen af uddannelserne nævner endvidere, at de studerende også inddrages systematisk i alle 12

13 strategiske processer i kraft af deres repræsentation i uddannelsesudvalgene. Indikatoren er for 2014 ændret til: De studerende deltager i fastansættelser på den enkelte uddannelse. Det forventes, at indikatoren kan blive justeret årligt med henblik på at afspejle behovet for inddragelse i specifikke processer det kommende år. Milepælen for 2014 er, at de studerende inddrages i min. 40 pct. af alle fastansættelser af undervisere og ledelse på uddannelserne. Indikator 4.3 Der skal etableres en baseline for andelen af studerende, der oplever deres uddannelse som et fuldtidsstudium. Milepælen er opfyldt. Der er etableret en baseline. På tværs af uddannelserne angiver 54 pct., at de oplever deres uddannelse som et fuldtidsstudium eller mere end et fuldtidsstudium. Da Metropol i strategi 2020 har et væsentligt fokus på stærke studerende, som oplever, at der bliver stillet krav til dem, efterlader denne andel også et ønske om, at de studerende tidsforbrug på studieaktiviteter bliver styrket fremadrettet. Milepælen for 2014 er etablering af baseline på baggrund af de første svar fra studentertilfredshedsundersøgelsen. Indikator 4.4 Der skal etableres en baseline for andelen af studerende, der oplever, at der stilles høje krav til deres faglighed og deltagelse i deres uddannelse. Milepælen for 2013 er opfyldt, da der er etableret en baseline i dimittendundersøgelsen. På tværs af uddannelserne angiver størstedelen af dimittenderne, at både de faglige krav og kravene til deltagelse er passende, hhv. 47 pct. (faglige krav) og 48 pct. (deltagelse). Det vil sige, at kravene opleves hverken som for høje eller for lave (Det bør overvejes at ændre på spørgsmål med henblik på at krav til faglighed og deltagelse ikke bare skal opleves som passende men som høje ). 13

14 Milepælen for 2014 er etablering af baseline på baggrund af de første svar fra studentertilfredshedsundersøgelsen. Indikator 4.5 Der skal ske en opgradering af fælles faciliteter, herunder læringsmiljøer, studie- og opholdszoner samt ny studenterbar og DSR- lokaler på hhv. Sigurdsgade og Tagensvej 86 i løbet af 2013 og Milepælen for 2013 er nået. Milepælen var formuleret samlet for både 2013 og Opgradering af alle faciliteter er iværksat og alle faciliteterne i milepælen forventes endeligt etableret i løbet af I 2013/14 er inventaret i undervisningslokalerne på alle lokationer blevet udskiftet for at opgradere læringsmiljøerne, og der er i foråret 2013 indrettet åbne fællesrum på Sigurdsgade. Studenterbaren på Sigurdsgade og Studenterhuset forventes etableret i Planerne for faciliteterne kører således efter milepælene. Milepælen for 2014 er Agorapladsen på Sigurdsgade som rum til fællesaktiviteter - Programmering (planlægning af byggeprojektet inkl. brugerinddragelsesprocesser) er afsluttet. Ombygning af kantine og ankomstområde på Kronprinsesse Sofies Vej er afsluttet Indretning af studenterhus på Sigurdsgade er afsluttet 14

15 Mål 5: Adgang til viden 24/7 Det er et mål at give de studerende så gode og tidssvarende vilkår, som muligt, når det gælder anvendelse af IT/digitale løsninger i uddannelsen. Begge milepæle under dette mål er opfyldt i Metropol arbejder jf. nedenstående to indikatorer på digitale løsninger for de studerende og kursister, som giver dem fleksible og moderne vilkår, herunder en uafhængighed af åbningstider på biblioteker og opgaveaflevering på fysiske lokationer. Indikator 5.1 Der skal etableres baseline for andel af skriftlige eksamener og opgaveafleveringer der foregår digitalt etableres. Milepælen er opfyldt. Der er etableret en baseline. Ambitionen for denne indikator er, at der i 2015 er fuld digitalisering af skriftlige eksamener. Den ambition er Metropol godt på vej til at indfri. Opgørelsen for 2013 viser, at 49 pct. af de skriftlige stedprøver på grunduddannelserne i 2013 blev afleveret digitalt samt 63 pct. af de skriftlige opgaver, hvor bedømmelsen indgår i det afsluttende eksamensbevis. På EVU blev 80 pct. af de skriftlige opgaver, hvor bedømmelsen indgår som afslutning af et modul, afleveret digitalt. Der er i 2014 blevet truffet beslutning i direktionen om, at alle opgaver skal afleveres gennem Metropols intranet Intrapol og behandles digitalt efterfølgende. Milepælen for 2014 er, at 75 pct. af skriftlige stedprøver og opgaver på grunduddannelserne er digitaliseret samt 90 pct. af de skriftlige opgaver på EVU. Indikator 5.2 Der skal etableres baseline for andel af litteratur på pensumlister, der stilles til rådighed i digital form for Metropols studerende. 15

16 Indikatoren er opfyldt. Der er etableret en baseline. Målt på de uddannelser som var med i pilotfasen af Intrapol, så er 99 pct. af de artikler de har på pensumlisten tilgængelig i digital form. Indikatoren udgår idet at uddannelser slet ikke benytter sig af faste pensumlister i samme omfang som tidligere. Indikator 5.3 Andel af studerende som oplever, at uddannelsen i tilstrækkelig grad inddrager IT som en del af undervisningen. Der følges op på denne indikator hvert andet år, da indikatoren indgår i studentertilfredshedsundersøgelsen, der næste gang gennemføres i Indikatorer er således ikke opgjort i Milepælen for 2014 er, at min. 72 pct. af de studerende oplever, at uddannelsen i tilstrækkelig grad inddrager IT som en del af undervisningen. Alt i alt er Metropol et år inde i strategien godt undervejs med implementering af strategien. Strategiopfølgningen har ligeledes været en anledning til systematisk at overveje behovet for justering af indikatorer samt tilføjelse af eventuelt nye indikatorer. På den baggrund er der foretaget flere justeringer af indikatorer, som præciserer de ambitioner, der er for indfrielse af strategimålene. Disse justeringer fremgår af bilag 3. 16

Nedenfor er en kort beskrivelse af målene samt forslag til indikatorer, milepæle for 2013 samt ambitionsniveau for 2020.

Nedenfor er en kort beskrivelse af målene samt forslag til indikatorer, milepæle for 2013 samt ambitionsniveau for 2020. Strategimål for Metropol 2013-2020 Der er overordnet fem strategimål for Metropol: 1. Flere undervisere, der forsker 2. Bedre integration af praksis i undervisningen 3. De studerende træner og øver sig

Læs mere

Strategiindikatorer og milepæle for

Strategiindikatorer og milepæle for Strategimål for Metropol 2013-2020 Strategiindikatorer og milepæle for 2014-2015 Strategi 2020 for Metropol: 1. Flere undervisere, der forsker 2. Bedre integration af praksis i undervisningen 3. De studerende

Læs mere

Strategi mål for

Strategi mål for Strategi 2020 5 mål for 2013-2020 FORORD Metropol har en klar ambition, vi vil uddanne de bedste professionsudøvere nogensinde. Vi vil være en aktiv medskaber og fornyer af de dele af samfundet, som vi

Læs mere

Aftagerundersøgelsen 2012 i Metropol

Aftagerundersøgelsen 2012 i Metropol Ledelsessekretariatet\Bestyrelsen\Bestyrelsesmøder 2013\20130321\Bilag 5. 2.2 Orientering om Aftagerundersøgelsen 2012.docx Bilag 7.3.2 Dato 26. februar 2013 Initialer Aftagerundersøgelsen 2012 i Metropol

Læs mere

Møde i uddannelsesudvalget for forvaltnings- og administrationsuddannelserne

Møde i uddannelsesudvalget for forvaltnings- og administrationsuddannelserne Dato & tid 12. marts 2015 kl. 14-16 Referent Inge Elscurt Afbud Annette Liboriussen, SKAT Tina Funch Bjerregaard, Foreningen af offentlige HR-chefer Jane Johansen Pade, Moderniseringsstyrelsen Ole Gram

Læs mere

VIDENREGNSKAB. Velkommen til professionshøjskolernes videnregnskab for 2013 som samtidig er professionshøjskolernes første videnregnskab

VIDENREGNSKAB. Velkommen til professionshøjskolernes videnregnskab for 2013 som samtidig er professionshøjskolernes første videnregnskab VIDENREGNSKAB Velkommen til professionshøjskolernes videnregnskab for 2013 som samtidig er professionshøjskolernes første videnregnskab VIDENREGNSKAB 2013 Professionshøjskolerne modtog i 2013 for første

Læs mere

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget UCN Rammebeskrivelse Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget 21-09-2016 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Indhold... 3 2.1 Videngrundlag... 3 2.2 Videngrundlag og de faglige miljøer...

Læs mere

Bilag 4a: Bygningsstrategi

Bilag 4a: Bygningsstrategi Bilag 4a Dato 09. oktober 2012 Initialer Bilag 4a: Bygningsstrategi 1.0 Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen beslutter Koncernadministration Tagensvej 18 2200 København N Tlf. nr. 72 48 75 00 info@phmetropol.dk

Læs mere

Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014

Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014 Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014 Afrapportering af to fokusgrupper med studerende der har deltaget i UDDX eksperiment 2.1.2 i sundhedsklinikken Professionshøjskolen

Læs mere

Revidering af sundhedsuddannelserne: Organisering og proces på Metropol forår 2016 udarbejdelse af studieordninger mv.

Revidering af sundhedsuddannelserne: Organisering og proces på Metropol forår 2016 udarbejdelse af studieordninger mv. :\Users\anwa\Desktop\Forårets proces 2016\Notat organisering og proces forår 2016.docx Ledelsessekretariatet Tagensvej 18 2200 København N Tlf. nr. 72 48 75 00 info@phmetropol.dk www.phmetropol.dk CVR.

Læs mere

Uddannelsesudvalg Sygeplejerskeuddannelsen. Dagsorden. 1. Kort status på ny uddannelse

Uddannelsesudvalg Sygeplejerskeuddannelsen. Dagsorden. 1. Kort status på ny uddannelse Dato & tid 20. maj 2015 14-16 Referent Afbud Deltagere Lisbeth Ahl Birgitte Degenkolv, Ulla Rasmussen, Anne Birch Grande, Ingrid Poulsen, Allan Kjær Andersen Bente Ourø Rørth, Katia Dupret Søndergaard,

Læs mere

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget UCN Rammebeskrivelse Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget Godkendt: 20-09-2016 Revision: 06-07-2017 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Indhold... 3 2.1 Videngrundlag... 3 2.2 Videngrundlag

Læs mere

Indsatsområde: Frafald Resultatkrav Indikatorer Milepæle Vægt Afrapportering Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne

Indsatsområde: Frafald Resultatkrav Indikatorer Milepæle Vægt Afrapportering Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne Afrapportering for rektor Ulla Kochs resultatlønskontrakt 1. januar 2011 til 31. december 2011 Indsatsområde: Frafald Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne Udvikling af

Læs mere

Byggesten/tema Indsats i 2013 Indsats i 2014 Indsats >2014 X X X X X X

Byggesten/tema Indsats i 2013 Indsats i 2014 Indsats >2014 X X X X X X Handleplaner for Bioanalytikeruddannelsen Metropol, 8. februar Oversigt: Byggesten/tema Indsats i Indsats i Indsats > Lærings- og undervisningsmiljøer Mere performativitet Mere forskningsbaseret viden

Læs mere

Uddannelsesudvalgsmøde for Laborant-, Ernæringsteknologog

Uddannelsesudvalgsmøde for Laborant-, Ernæringsteknologog :\Sekretær-Institut for Teknologi\Laborant- og Procesteknologuddannelsen\Uddannelsesudvalgsmøder\2015\4. maj\150526 Referat uddannelsesudvalgsmøde 04.05.2015.docx Dato & tid 4. maj 2014 /13.00-16.00 Referent

Læs mere

Handleplan for opfølgning på studentertilfredshedsundersøgelse og undervisningsmiljøvurdering

Handleplan for opfølgning på studentertilfredshedsundersøgelse og undervisningsmiljøvurdering VIA University College Dato: 10. marts 2015 Handleplan for opfølgning på studentertilfredshedsundersøgelse og undervisningsmiljøvurdering 2014 Svarprocent Thisted 82% Svarprocent Viborg 59% Handleplan

Læs mere

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Juni 2014 Sagsnr.: 2012-412-00017 Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Baggrund Procedure for selvevaluering og

Læs mere

Resultatlønskontrakt NOTAT. Rektor Laust Joen Jakobsen Professionshøjskolen UCC i København. for perioden 1. januar 2015 31.

Resultatlønskontrakt NOTAT. Rektor Laust Joen Jakobsen Professionshøjskolen UCC i København. for perioden 1. januar 2015 31. NOTAT Resultatlønskontrakt Ledelsessekretariatet Buddinge Hovedgade 80 2860 Søborg T4189 7000 www.ucc.dk Rektor Laust Joen Jakobsen Professionshøjskolen UCC i København for perioden 1. januar 2015 31.

Læs mere

Kostvejledning Sundhedsklinik Metropol

Kostvejledning Sundhedsklinik Metropol Kostvejledning Sundhedsklinik Metropol Procedurer og retningslinjer Redigeret januar 2016 1) Formålet med sundhedsklinikken Sundhedsklinikkens formål er at give de studerende mulighed for at øve sig i

Læs mere

Forskningsdagen 23. september 2015

Forskningsdagen 23. september 2015 Forskningsdagen 23. september 2015 Det Sundhedsfaglige og Teknologiske Fakultet Prodekan Det Sundhedsfaglige og Teknologiske Fakultet Velkommen - til den tredje forskningsdag i Sund-Tek Præsentationer

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Strategi 2020. Sammen skaber vi fremtidens velfærd i Danmark

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Strategi 2020. Sammen skaber vi fremtidens velfærd i Danmark UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Strategi 2020 Sammen skaber vi fremtidens velfærd i Danmark En fælles retning mod 2020 University College Lillebælts mission, vision og strategier danner tilsammen billedet

Læs mere

Kvalitetssikringspolitik og kvalitetssikringsstrategi for Professionshøjskolen UCC

Kvalitetssikringspolitik og kvalitetssikringsstrategi for Professionshøjskolen UCC Kvalitetssikringspolitik og kvalitetssikringsstrategi for Professionshøjskolen UCC 10. november 2016 1 Indledning Kvalitetssikringspolitik og -strategi for Professionshøjskolen UCC har til formål at tydeliggøre

Læs mere

Metropols selvvurdering af faglige miljøer Skoleledelse

Metropols selvvurdering af faglige miljøer Skoleledelse Dato 27. september, 2011 avha Initialer Documents and Settings\spni\Lokale indstillinger\temporary Internet Files\Content.Outlook\E9MZJU3R\Skoleledelse.docx Metropols selvvurdering af faglige miljøer Skoleledelse

Læs mere

Stærke uddannelses- og praktikforløb

Stærke uddannelses- og praktikforløb Stærke uddannelses- og praktikforløb Arbejdsmarkedets parter arbejder tæt sammen med professionshøjskolerne om at skabe stærke uddannelses- og praktikforløb, der kan sikre de studerende optimalt fagligt

Læs mere

Møde i uddannelsesudvalget for forvaltnings- og administrationsuddannelserne

Møde i uddannelsesudvalget for forvaltnings- og administrationsuddannelserne Dato & tid 26. august 2015 kl. 14-16 Inge Elscurt, Metropol Referent Afbud Deltagere Annette Liboriussen, SKAT Anette Albrechtsen, Dansk Told- og Skatteforbund Nee Marianne Attle, FTF Jane Johansen Pade,

Læs mere

Dimittendundersøgelse Socialrådgiveruddannelsen

Dimittendundersøgelse Socialrådgiveruddannelsen Dimittendundersøgelse 2013 Socialrådgiveruddannelsen Indhold 1.0 Indledning 3 2.0 Dimittendernes jobsituation 3 3.0 Overordnet tilfredshed med uddannelse 4 4.0 Arbejdsbelastningen på uddannelsen 4 5.0

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse 3. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 3 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Strategi Sammen skaber vi fremtidens velfærd i Danmark

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Strategi Sammen skaber vi fremtidens velfærd i Danmark UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Strategi 2020 Sammen skaber vi fremtidens velfærd i Danmark En fælles retning mod 2020 University College Lillebælts mission, vision og strategier danner tilsammen billedet

Læs mere

Integration af kliniske retningslinier D. 6. maj 2010 Samarbejde mellem Center for Kliniske retningslinier og Professionshøjskolerne

Integration af kliniske retningslinier D. 6. maj 2010 Samarbejde mellem Center for Kliniske retningslinier og Professionshøjskolerne Integration af kliniske retningslinier D. 6. maj 2010 Samarbejde mellem Center for Kliniske retningslinier og Professionshøjskolerne Professionshøjskolerne en ny kontekst og omstilling til nye opgaver

Læs mere

Dimittendundersøgelse PB i Ernæring og Sundhed

Dimittendundersøgelse PB i Ernæring og Sundhed Dimittendundersøgelse 0 PB i Ernæring og Sundhed Indhold.0 Indledning.0 Dimittendernes jobsituation.0 Overordnet tilfredshed med uddannelse 4 4.0 Arbejdsbelastningen på uddannelsen 5 5.0 Fastholdelse 8

Læs mere

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser.

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Notat Fælles om udvikling af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte ultimo 2014 et udviklingsprojekt med henblik på at sikre, at de sundhedsfaglige

Læs mere

Uddannelsesudvalgsmøde Ergoterapeutuddannelsen

Uddannelsesudvalgsmøde Ergoterapeutuddannelsen Dato & tid 6. februar 2013 / kl. 14-16 Referent Afbud Deltagere Christina Wind Sussi Slot Lauridsen, Trine Schow, Maria Annemone Pedersen, Kirsten Jessen, Pia Sadolin Åse Munk Mortensen, Jette Bay, Pia

Læs mere

Afrapportering 2013 af udviklingskontrakt University College Lillebælt. Bilag 1 Afrapportering 2013 af udviklingskontrakter

Afrapportering 2013 af udviklingskontrakt University College Lillebælt. Bilag 1 Afrapportering 2013 af udviklingskontrakter Afrapportering 2013 af udviklingskontrakt 2010-2012 University College Lillebælt Sammenfatning af målopfyldelsen for 2012 [Her angives en kort sammenfatning af arbejdet med udviklingskontrakten og opfyldelsen

Læs mere

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem.

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem. VIA University College Dato: 13. maj 2015 Journalnummer: U0027-4-5-15 VIAs kvalitetssystem VIAs kvalitetssystem skal sikre, at der arbejdes systematisk med målet i VIAs politik for kvalitetssikring og

Læs mere

Statusrapportering 2012 af udviklingskontrakt

Statusrapportering 2012 af udviklingskontrakt Statusrapportering 2012 af udviklingskontrakt 2010-2012 University College Lillebælt Sammenfatning af målopfyldelsen for 2011 [Her angives en kort sammenfatning af arbejdet med udviklingskontrakten og

Læs mere

Med til at lave handlingsplanen har været akademisk medarbejder Stine Rønde

Med til at lave handlingsplanen har været akademisk medarbejder Stine Rønde Intro Kvalitetsafdelingen gennemførte ultimo 2014 en studentertilfredshedsundersøgelse blandt alle VIAs studerende. På Psykomotorikuddannelsen besvarede 71 % af de studerende undersøgelsen. Samarbejds-

Læs mere

Tværprofessionelt samarbejde i et uddannelsesperspektiv. Helle Walsted Samuelsen Uddannelsesleder Institut for Socialt Arbejde

Tværprofessionelt samarbejde i et uddannelsesperspektiv. Helle Walsted Samuelsen Uddannelsesleder Institut for Socialt Arbejde Tværprofessionelt samarbejde i et uddannelsesperspektiv Ikke TVÆR Ikke PÅ TVÆRS Men i fællesskab på tværs! Med fokus på bolden problemet opgaven sagen Søren skabes de gode løsninger og læring! Erfaringer

Læs mere

Evaluering af Sundhedsklinikken 2014

Evaluering af Sundhedsklinikken 2014 Evaluering af Sundhedsklinikken 2014 Kolofon Dato 20. juni 2014 Evaluering af Sundhedsklinikken Selma Maksumic, Konsulent Marie Krogh Jessen, Studentermedhjælper Therese Sachs, Specialkonsulent Professionshøjskolen

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 2. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 2. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

Generel klinisk studieplan

Generel klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelserne i Odense, Svendborg og Vejle Generel klinisk studieplan Skabelon Godkendt af Taktisk Styregruppe d. 20.2.2017. 24-02-2017 TS 1180943 Indhold Indledning 2 Den almene del 2 Overordnet

Læs mere

Ergonomitjek i sundhedsklinikken

Ergonomitjek i sundhedsklinikken :\Users\pema\Dropbox\PH Metropol\Sundhedsklinikken\F2016\Aktivitetsbeskrivelse i sundhedsklinikken - Ergonomitjek F2016.docx Ergonomitjek i sundhedsklinikken Forår 2016 Revideret d. 24. februar 2016 1)

Læs mere

Integration af undervisning om kliniske retningslinjer i professionsbacheloruddannelsen

Integration af undervisning om kliniske retningslinjer i professionsbacheloruddannelsen Integration af undervisning om kliniske retningslinjer i professionsbacheloruddannelsen - ideer og tanker Lea D. Nielsen, Cand. Cur, Adjunkt, UC Syddanmark, Esbjerg Sygeplejerskeuddannelsen, Projektsygeplejerske

Læs mere

Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense

Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense University College Lillebaelt 1 TS-dok.nr. 343531 13. januar 2014 Formålet med den beskrevne mødevirksomhed

Læs mere

Evaluering af det 10-ugers tværprofessionelle moduls undervisning, studerende, forår 2016

Evaluering af det 10-ugers tværprofessionelle moduls undervisning, studerende, forår 2016 Evaluering af det 10-ugers tværprofessionelle moduls undervisning, studerende, forår 2016 Publiceret af Pil Esbech Gennemsnitligt timeforbrug pr. uge på tværs af temaer Undervisning og studieaktiviteter

Læs mere

Referat fra mødet den 10. februar 2016 kl Studierådet ved Institut for Sygepleje

Referat fra mødet den 10. februar 2016 kl Studierådet ved Institut for Sygepleje :\Users\1sge\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\FM0BV0ES\referat fra studieråd ISY møde 10 februar 2016.docx Dato & tid 10. februar 2016 Referent Lisbeth Ahl Institut

Læs mere

Møde for regionale uddannelsesnetværk den 5. november 2009 opsamling på gruppedrøftelser og evaluering

Møde for regionale uddannelsesnetværk den 5. november 2009 opsamling på gruppedrøftelser og evaluering 09-0371 - BORA - 16.11.2009 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Møde for regionale uddannelsesnetværk den 5. november 2009 opsamling på gruppedrøftelser og evaluering Opsamling af de

Læs mere

Beskrivelse af god undervisning for den teoretiske del af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser ved University College Lillebælt.

Beskrivelse af god undervisning for den teoretiske del af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser ved University College Lillebælt. 25. august 2008 Beskrivelse af god undervisning for den teoretiske del af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser ved University College Lillebælt. Dette dokument beskriver hvad der forstås ved

Læs mere

Vejledning til besvarelse af indikator 4 i ressourceregnskabet vedrørende fordeling af lærernes arbejdstid.

Vejledning til besvarelse af indikator 4 i ressourceregnskabet vedrørende fordeling af lærernes arbejdstid. Vejledning til besvarelse af indikator 4 i ressourceregnskabet vedrørende fordeling af lærernes arbejdstid. Afrapportering af denne indikator indgår både i Udviklingskontrakten og Ressourceregnskabet.

Læs mere

Læreruddannelsens samarbejde med praksis, muligheder og udfordringer. Schæffergården, d. 27.5. 2015 Elsebeth Jensen og Lis Madsen

Læreruddannelsens samarbejde med praksis, muligheder og udfordringer. Schæffergården, d. 27.5. 2015 Elsebeth Jensen og Lis Madsen Læreruddannelsens samarbejde med praksis, muligheder og udfordringer Schæffergården, d. 27.5. 2015 Elsebeth Jensen og Lis Madsen Professionsbacheloruddannelse: Professionsrettet og vidensbaseret Ny læreruddannelse

Læs mere

Generel beskrivelse med information til klinisk praksis

Generel beskrivelse med information til klinisk praksis Sygeplejerskeuddannelsen Institut for Sygepleje Modul 13 Valgmodul: Sygepleje Praksis-, udviklings- og forskningsviden Generel beskrivelse med information til klinisk praksis Kolofon Dato 1. oktober 2016

Læs mere

Rammer for lokal evalueringspraksis:

Rammer for lokal evalueringspraksis: Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg Rammer for lokal evalueringspraksis: Rammen for lokal evalueringspraksis for sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg er Det fæles kvalitetssystem for UCL : Professionshøjskolen

Læs mere

Beslutning Prækvalifikation af en professionsbacheloruddannelse

Beslutning Prækvalifikation af en professionsbacheloruddannelse Bilag 9.1 20150618 Dato 29. maj 2015 lazw og riba Initialer Beslutning Prækvalifikation af en professionsbacheloruddannelse i Sikring og sikkerhed 1.0 Beslutning Det indstilles, at bestyrelsen godkender:

Læs mere

Handlingsplan for opfølgning på Studentertilfredshedsundersøgelse og Undervisningsmiljøvurdering 2015, Socialrådgiveruddannelsen Aarhus

Handlingsplan for opfølgning på Studentertilfredshedsundersøgelse og Undervisningsmiljøvurdering 2015, Socialrådgiveruddannelsen Aarhus Handlingsplan for opfølgning på Studentertilfredshedsundersøgelse og Undervisningsmiljøvurdering 2015, Socialrådgiveruddannelsen Aarhus Ultimo 2014 er der gennemført en studentertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem.

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem. VIA University College Dato: 13. maj 2015 Journalnummer: U0027-4-5-15 VIAs kvalitetssystem VIAs kvalitetssystem skal sikre, at der arbejdes systematisk med målet i VIAs politik for kvalitetssikring og

Læs mere

Eksemplerne er struktureret i forhold til Metropols fem nye strategimål med angivelse af, hvordan aktiviteterne understøtter disse.

Eksemplerne er struktureret i forhold til Metropols fem nye strategimål med angivelse af, hvordan aktiviteterne understøtter disse. Bilag 7.4.1 Dato Marts 2013 Initialer Orientering fra rektor Dette notat rummer en beskrivelse af en række eksempler på aktiviteter og tiltag, som Metropol har iværksat og arbejdet med siden januar 2013.

Læs mere

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions-

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- og udviklingsbasering samt forskningssamarbejde Dokumentdato: Dokumentansvarlig: bbc Godkendt af UCN s direktion den 27. oktober 2008 Senest revideret:

Læs mere

Redegørelse for Styrelsens spørgsmål vedr. indikatorbaseret tilsyn og opfølgning på årsrapporten 2015

Redegørelse for Styrelsens spørgsmål vedr. indikatorbaseret tilsyn og opfølgning på årsrapporten 2015 Dato 22. august 2016 J. nr.:. Initialer Ledelses- og Kommunikationssekretariatet Tagensvej 18 2200 København N Tlf. nr. 72 48 75 00 info@phmetropol.dk www.phmetropol.dk CVR. 3089 1732 Redegørelse for Styrelsens

Læs mere

Høringssvar over udkast til lovforslag om bl.a. ophævelse af lov om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog

Høringssvar over udkast til lovforslag om bl.a. ophævelse af lov om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte Bredgade 43 1260 København K Att. Kirsten Lippert 27. august 2013 Høringssvar over udkast til lovforslag om bl.a. ophævelse af lov om uddannelsen

Læs mere

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer.

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer. Viden i spil Denne publikation er udarbejdet af Formidlingskonsortiet Viden i spil. Formålet er i højere grad end i dag at bringe viden fra forskning og gode erfaringer fra praksis i spil i forbindelse

Læs mere

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau 5-årig læreruddannelse Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau Indledning Der er bred enighed om, at der er behov for at styrke lærernes kompetencer og vidensgrundlag markant. Kravene

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

Målene, der beskrives/opstilles inden for det enkelte indsatsområde i resultatlønskontrakten, vil fremadrettet have karakter af performancemål.

Målene, der beskrives/opstilles inden for det enkelte indsatsområde i resultatlønskontrakten, vil fremadrettet have karakter af performancemål. MODTAGET f 7 MRS, 2015 u r. ri Resultatlønskontrakt Navn: Stilling: Ejnar Hobolth Studieleder Periode: 1. januar 2015 til 31. december 2015 Beløbsramme: Kr. 90.000,- (niveau marts 2012) Som opfølgning

Læs mere

Delpolitik for universitetspædagogik

Delpolitik for universitetspædagogik Godkendt i direktionen: 5. marts 2009 Senest opdateret: 25. marts 2011 Delpolitik for universitetspædagogik 1.0 Formål Formålet med denne delpolitik er at stimulere en professionalisering af uddannelsernes

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Uddannelser med mening, mennesker og muligheder

Uddannelser med mening, mennesker og muligheder side 1 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Uddannelser med mening, mennesker og muligheder side 2 side 3 Velkommen til University College Lillebælt Udgivet af University College Lillebælt Februar 2015 Grafisk

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2013 Administrationsøkonomuddannelsen. En kvalitativ undersøgelse

Dimittendundersøgelse 2013 Administrationsøkonomuddannelsen. En kvalitativ undersøgelse Dimittendundersøgelse 2013 Administrationsøkonomuddannelsen En kvalitativ undersøgelse Indhold 1.0 Indledning 3 2.0 Dimittendens jobsituation 3 3.0 Overordnet tilfredshed med uddannelsen 4 4.0 Arbejdsbelastning

Læs mere

Familie- & Fødselsforberedelse i Sundhedsklinik Metropol Aktivitetsbeskrivelse

Familie- & Fødselsforberedelse i Sundhedsklinik Metropol Aktivitetsbeskrivelse :\Tværprofessionelle uddannelsesforløb\sundhedsklinikken\aktivitetsbeskrivelser\aktivitetsbeskrivelse for FFF. E2015.docx Familie- & Fødselsforberedelse i Sundhedsklinik Metropol Aktivitetsbeskrivelse

Læs mere

Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde

Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde Forløb for modul12 studerende i Sektion for Brystkirurgi afsnit 3103 og 3104 Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde 22-11-2012 Rigshospitalet Udarbejdet af klinisk

Læs mere

Videnstærke erhvervsakademier

Videnstærke erhvervsakademier Videnstærke erhvervsakademier Oplæg ved direktør Inge Mærkedahl 17. januar 2013 1 Styrket udviklings- og evidensbasering på FL13 52,3 mio. årligt til erhvervsakademierne til styrket udviklings- og evidensbasering

Læs mere

I indledningen til ledermødet satte vi fokus på Byrådets beslutning vedr. fuld kompetencedækning:

I indledningen til ledermødet satte vi fokus på Byrådets beslutning vedr. fuld kompetencedækning: Opsamling på KOPRA ledermøde 26. november 2014 Dagsorden til mødet var denne gang sammensat mhp. på: - Opsamling om KOPRA start - at bidrage fælles til den videre udvikling af KOPRA - at skabe klarhed

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser.

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Notat Retning for de monofaglige udviklingsgruppers arbejde Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. I Styregruppen

Læs mere

Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar

Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar Support og service Hvilke temaer er helt centrale at lave pejlemærke for inden for jeres hovedområde? T1 T2 TEMA 1 På professionshøjskolen

Læs mere

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen SPORT I FOLKESKOLEN Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen 1. Baggrund og formål Gennem flere år har Team Danmark samarbejdet med kommunerne om udvikling af den lokale idræt.

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Ergoterapeutuddannelsen, University College Syddanmark Ergoterapeutuddannelsen Samarbejde mellem Ergoterapeutuddannelsen, UC Syddanmark og kliniske undervisningssteder Lokalt tillæg til studieordning 2011-08-30

Læs mere

Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Formål med klinisk undervisning Tilbyde studerende på modul 6, 11 og 12 på uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

STRATEGISKE SIGTELINJER

STRATEGISKE SIGTELINJER STRATEGISKE SIGTELINJER For uddannelsesområdet 2017-2019 Hospitalsenhed Midt FORORD I det daglige arbejde påvirker vi, hver især og i samværet med andre, mulighederne for læring. Læringsmiljøet er afgørende

Læs mere

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Dato 28.02.13 Dok.nr. 27463-13 Sagsnr. 13/1996 Ref. lcor Projektplan Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Titel Baggrund Formål Mål Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Byrådet

Læs mere

[CVU Sjælland og CVU Syd] Bilag 2: Afrapportering på kvalitets- og institutionsudviklingsmidler for 2007. [CVU Sjælland og CVU Syd]

[CVU Sjælland og CVU Syd] Bilag 2: Afrapportering på kvalitets- og institutionsudviklingsmidler for 2007. [CVU Sjælland og CVU Syd] Bilag 2: Afrapportering på kvalitets- og institutionsudviklingsmidler for 2007 [CVU Sjælland og CVU Syd] [Der udfyldes ét samlet skema for institutionens målbare succeskriterier] [Her angives en sammenfatning

Læs mere

Handleplan for opfølgning på studentertilfredshedsundersøgelse og undervisningsmiljøvurdering 2014 på VIA Administrationsbachelor i Aarhus

Handleplan for opfølgning på studentertilfredshedsundersøgelse og undervisningsmiljøvurdering 2014 på VIA Administrationsbachelor i Aarhus VIA University College Dato: 24. april Handleplan for opfølgning på studentertilfredshedsundersøgelse og undervisningsmiljøvurdering 2014 på VIA Administrationsbachelor i Aarhus Ultimo 2014 er der gennemført

Læs mere

Professionshøjskolernes udviklingskontrakter 2010-2012

Professionshøjskolernes udviklingskontrakter 2010-2012 1-1 - BORA - 21.1.1 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Professionshøjskolernes udviklingskontrakter 1-12 Notatet giver et overblik over indholdet af de udviklingskontrakter, som er

Læs mere

Metropols institutionsakkreditering i 2016

Metropols institutionsakkreditering i 2016 Bilag 6.2 20141218 Dato 5.december 2014 trfu Initialer Ledelsessekretariatet Tagensvej 18 2200 København N Tlf. nr. 72 48 75 00 info@phmetropol.dk www.phmetropol.dk CVR. 3089 1732 Metropols institutionsakkreditering

Læs mere

Gennemsnitligt for alle uddannelser skal 83 pct. af de. fortsat være

Gennemsnitligt for alle uddannelser skal 83 pct. af de. fortsat være Dekan Johny Lauritsens resultatlønskontrakt 1. januar 2010 til 31. december 2010 Obligatorisk Indsatsområde: Frafald Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne Andel nyoptagne

Læs mere

Erhvervsakademiernes udviklingskontrakter

Erhvervsakademiernes udviklingskontrakter 10-0201 - BORA - 22.10.2010 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Erhvervsakademiernes udviklingskontrakter 2010-2012 Notatet giver et overblik over indholdet af de udviklingskontrakter,

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

HK Kommunals uddannelsespolitik Vedtaget på forbundssektorbestyrelsens møde den 28. januar 2014

HK Kommunals uddannelsespolitik Vedtaget på forbundssektorbestyrelsens møde den 28. januar 2014 HK Kommunals uddannelsespolitik Vedtaget på forbundssektorbestyrelsens møde den 28. januar 2014 Indledning Flere af HK Kommunals medlemmer skal have uddannelse på et højere niveau. Af hensyn til den enkelte

Læs mere

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE Anbefalinger til de involverede aktører Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse 1 INDHOLD Forord...3 Rammer for uddannelsen...4 Elevens samarbejdspartnere

Læs mere

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING KODEKS FOR GOD UNDERVISNING vi uddanner fremtidens landmænd GRÆSSET ER GRØNNEST - LIGE PRÆCIS DER, HVOR VI VANDER DET. Og vand er viden hos os. Det er nemlig vores fornemste opgave at sikre, at du udvikler

Læs mere

Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune

Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: MITA Beslutningstema: Byrådet skal præsenteres for de indholdsmæssige rammer for en sammenhængende

Læs mere

Rekrutteringsopgave Efterår 2014

Rekrutteringsopgave Efterår 2014 Rekrutteringsopgave Efterår 2014 Camilla Skov Nielsen Michael Lindgaard Hedemann 8912- HR Valg af stilling og organisation Vi har valgt University College Lillebælt (UCL) som organisation. Stillingen vi

Læs mere

Procedure for evaluering af undervisning på læreruddannelsen i Aarhus September 2014

Procedure for evaluering af undervisning på læreruddannelsen i Aarhus September 2014 Procedure for evaluering af undervisning på læreruddannelsen i Aarhus September 2014 Krav til evaluering af undervisning. For at sikre kvalitet i undervisningen på VIAs ordinære uddannelser og videreuddannelser

Læs mere

Skabelon til afrapportering for 2012

Skabelon til afrapportering for 2012 Denne skabelon er udarbejdet til afrapportering af projekter fra Call for Projects og Strategisk Pulje i Sundhedsfaglig Højskole. Formålet er at medvirke til at øge kendskabet til aktuelle FoU-aktiviteter

Læs mere

FastholdelsesTaskforces opfølgningspapir - pa midtvejsevalueringsrapport

FastholdelsesTaskforces opfølgningspapir - pa midtvejsevalueringsrapport FastholdelsesTaskforces opfølgningspapir - pa midtvejsevalueringsrapport Midtvejsevalueringen af FastholdelsesTaskforces indsatser er en formativ evaluering, der har til hensigt at gøre status og vurdere,

Læs mere

Ansøgning om projekttimer i 2011 Sundhedsfaglig Højskole

Ansøgning om projekttimer i 2011 Sundhedsfaglig Højskole Dette skema vedrører ansøgning af timer til udviklingsprojekter i 2011 i VIA,, der falder inden for en af følgende kategorier (jf. Organisering af forsknings- og udviklingsindsatsen i 2010 2012): Projekter

Læs mere

Ansøgning om projekttimer i efteråret 2012 Sundhedsfaglig Højskole

Ansøgning om projekttimer i efteråret 2012 Sundhedsfaglig Højskole Del 1: Stamoplysninger Projekttitel Ansøger(e)s navn(e) Uddannelsestilknytning Antal timer der søges i 2012 Kan hele projektet gennemføres inden for ovenstående time-/tidsramme? Hvis nej: Hvilke faser

Læs mere

PROFESSIONSHØJSKOLER Udfordringer og erfaringer

PROFESSIONSHØJSKOLER Udfordringer og erfaringer PROFESSIONSHØJSKOLER Udfordringer og erfaringer af Rektor Laust Joen Jakobsen Uddannelseschef Tove Hvid Persson Professionshøjskolen UCC København HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE 14/6-2010 Reformer i professionshøjskolesektoren

Læs mere

Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL

Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL Baggrunden for denne standard er krav til undervisningens kvalitet. Kravene er defineret i bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse

Læs mere

FTF-LO udspil om kvalitet, relevans og sammenhæng i de videregående uddannelser

FTF-LO udspil om kvalitet, relevans og sammenhæng i de videregående uddannelser Februar 2014 FTF-LO udspil om kvalitet, relevans og sammenhæng i de videregående uddannelser Indledning. Regeringen nedsatte i oktober 2013 Udvalget for kvalitet og relevans i de videregående uddannelser.

Læs mere