Handlingsplan II for Vestre Landsret 2004 (ekstern udgave)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handlingsplan II for Vestre Landsret 2004 (ekstern udgave)"

Transkript

1 Side 1 af 7 Handlingsplan II for Vestre Landsret 2004 (ekstern udgave) Dette er en revideret udgave af landsrettens handlingsplan for 2004, som indeholder en beskrivelse af de væsentligste initiativer, som Vestre Landsret vil iværksætte og følge op på i resten af Den internt ansvarlige for den enkelte handlings gennemførelse fremgår af den udgave af landsrettens handlingsplan, der omdeles til landsrettens medarbejdere, men som ikke offentliggøres. Handlingsplanen revideres løbende internt i blandt andet landsrettens samarbejdsudvalg. Landsrettens handlingsplan offentliggøres fremover mindst 2 gange årligt, idet gennemførte tiltag skal udgå, og nye initiativer skal tilføjes i kommende udgaver af handlingsplanen. Den aktuelle udgave af handlingsplanen vil derfor fortrinsvis indeholde beskrivelser af de initiativer, der endnu ikke er gennemført. Landsrettens brugere, medarbejdere og andre, der er interesseret i at søge information om tidligere iværksatte initiativer, henvises til at gennemse landsrettens handlingsplaner for 2002, 2003 og 2004 I, der er offentliggjort på landsrettens hjemmeside ( Landsrettens embedsregnskab for 2004 vil - i lighed embedsregnskabet for indeholde en redegørelse for, hvordan og i hvilket omfang det er lykkedes at gennemføre de initiativer, der er nævnt i handlingsplanerne for regnskabsåret. Embedsregnskabet for 2004 vil blive offentliggjort på landsrettens hjemmeside. Denne handlingsplan er blevet drøftet i landsrettens samarbejdsudvalg. Desuden har alle medarbejdere - bl.a. i forbindelse med plenarmøder for landsrettens dommere, møde mellem landsrettens præsident og repræsentanter for øvrige jurister samt møder mellem landsrettens præsident og de administrative medarbejderne på hver af landsrettens administrative sektioner - haft mulighed for at bidrage med ideer til handlingsplanen. Handlingsplanen er i øvrigt i overensstemmelse med Domstolsstyrelsens cirkulæreskrivelse af 29. oktober 2003 udarbejdet med særlig fokus følgende områder: 1. Kvalitet. 2. Fleksibilitet og effektivitet. 3. Trivsel. 4. Kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere. Det er målet for 2004, at der dels skal foretages det afsluttende arbejde i forbindelse med en række projekter, der er påbegyndt tidligere, dels skal iværksættes en række nye tiltag. Disse projekter og tiltag er nærmere gennemgået nedenfor i afsnit 1-5, men i punktform kan fremhæves følgende: Revision af vejledningen med praktiske vink til domsskrivning afsluttes (jf. afsnit 1.1). Tidsfrist: Gennemgang af standarder til retsbøger i straffesager og civile sager (jf. afsnit 1.1). Tidsfrist: Sprogpolitikken for Danmarks Domstole indarbejdes i standardbreve mv. (jf. afsnit 1.1). Tidsfrist: Senest i forbindelse med, at retsafdelingerne overgår til at benytte Word som eneste tekstbehandlingsprogram. Undersøgelse af mulighederne for at øge bibliotekets materialesamling med elektroniske udgaver af relevante tidsskrifter og lignende (jf. afsnit 1.1). Tidsfrist: Fortsat fokus på løbende og relevant feedback til landsrettens administrative medarbejdere,

2 Side 2 af 7 konstituerede dommere og dommerfuldmægtige (jf. afsnit 1.1). Tidsfrist: Straks. Vurdering af behov for journaliseringsvejledning og øget brug af egentlige sagsomslag med visse journaloplysninger til sager omfattet af landsrettens såkaldte præsidentjournal (jf. afsnit 1.1). Tidsfrist: Undersøgelse af mulighederne for at fortsætte den positive udvikling mod stadig bedre målopfyldelse med hensyn til sagernes gennemløbstid (jf. afsnit 1.2). Tidsfrist: Straks. Udarbejdelse af administrativ berammelsesvejledning (jf. afsnit 2.1). Tidsfrist: Ny version af landsrettens intranet (jf. afsnit 2.2). Tidsfrist: 3. kvartal Etablering af Citrix-forbindelse til landsrettens bitingsteder i Aalborg, Kolding, Esbjerg og Sønderborg (jf. afsnit 2.3). Tidsfrist: Overvejelser i arbejdsgruppe om landsrettens fremtidige sektionsstruktur afsluttes (jf. afsnit 2.4). Tidsfrist: Udarbejdelse af samlet personalepolitik (jf. afsnit 3.1). Tidsfrist for første del: Vedtagelse af arbejdsmiljøpolitik (jf. afsnit 3.2). Tidsfrist: Iværksættelse af ny arbejdspladsvurdering (jf. afsnit 3.2). Tidsfrist: Afklaring af muligheder for tilbygning til og ombygning af hovedbygningen i Viborg (jf. afsnit 3.3). Tidsfrist: Evaluering af ordning med protokolfører-gruppe i nævningesager (jf. afsnit 4.1). Tidsfrist: 3. kvartal Udarbejdelse af vejledning om den praktiske fremgangsmåde ved offentliggørelse af afgørelser på landsrettens hjemmeside (jf. afsnit 5.1). Tidsfrist: Udbud af landsrettens rengøringsopgaver forberedes (jf. afsnit 5.3). Tidsfrist: Indførelse af omkostningsbaseret regnskab forberedes (jf. afsnit 5.4). Tidsfrist: Revision af husaftale for de administrative medarbejdere (jf. afsnit 5.5). Tidsfrist: Kvalitet. 1.1 Kvaliteten i den enkelte afgørelse og den tilknyttede sagsbehandling. Som nærmere beskrevet i handlingsplanerne for 2002, 2003 og 2004 (1. udgave) har landsretten iværksat en række tiltag for at sikre kvaliteten i landsrettens afgørelser og den dertil knyttede administrative og judicielle sagsbehandling. Disse tiltag skal fortsætte i I 2003 påbegyndte en intern arbejdsgruppe en evaluering af landsrettens eksisterende vejledning fra 2001 med praktiske vink til domsskrivning. Resultatet af arbejdsgruppens overvejelser forventes at foreligge inden udløbet af 2004 i form af en revideret vejledning, der blandt andet også vil inddrage anbefalingerne i sprogpolitikken for Danmarks Domstole. Inden udløbet af 2004 skal landsrettens standarder til retsbøger i både straffesager og civile sager gennemgås med henblik på blandt andet at sikre, at anbefalingerne fra sprogpolitikken er indarbejdet i standarderne i videst muligt omfang.

3 Side 3 af 7 Sprogpolitikken skal desuden inddrages ved ændringer i landsrettens øvrige skriftlige produkter, herunder særligt i standardbreve, vejledninger m.v. Inden de nuværende standardbreve m.v. omlægges fra retsafdelingernes DSI-tekstbehandlingsprogram til tekstbehandlingsprogrammet Word, skal alle standarder være gennemgået og ændret i lyset af blandt andet anbefalingerne i sprogpolitikken. Landsrettens bibliotek har gennem de seneste tre år gennemgået en mærkbar positiv forandring, efter at biblioteket har fået tilknyttet en bibliotekaruddannet medarbejder. Det er målet, at denne positive udvikling skal fortsætte i Desuden skal det undersøges, om det er muligt inden for landsrettens økonomiske rammer at udvide bibliotekets materialesamling, der nu er elektronisk søgbar fra alle pc-arbejdspladser, med elektroniske udgave af relevante tidsskrifter og lignende. Det fremgik blandt andet af drøftelserne på landsrettens temadag i november 2003, at der ønskes feedback i videre omfang end hidtil. Både det juridiske personale og landsrettens sektionsledere skal derfor i 2004 fortsat være meget opmærksomme på, at de løbende giver relevant feedback til de administrative medarbejdere, og at den enkelte medarbejder i øvrigt tilbydes den fornødne oplæring inden for områder, hvor den pågældende endnu ikke er tilstrækkeligt uddannet. Endvidere skal landsrettens faste dommere være særligt opmærksomme på, at der også løbende gives relevant feedback til konstituerede dommere og dommerfuldmægtige. I løbet af 2004 skal det vurderes, om det vil lette og forbedre journalisering af sager omfattet af landsrettens Præsidentjournal, hvis der udarbejdes en særlig vejledning om journalisering. Det skal endvidere overvejes, om der i videre omfang end hidtil med fordel kan benyttes særlige sagsomslag med visse journaloplysninger til disse sager. 1.2 Sagsbehandlingstider. Som et væsentligt led i bestræbelserne på at nedbringe sagsbehandlingstiderne har landsretten siden januar 2000 opstillet målsætninger for gennemløbstider i en række sagstyper. Målsætningerne og opfyldelsen heraf er nærmere beskrevet i landsrettens bidrag til Danmarks Domstoles Årsrapport 2003 og i landsrettens embedsregnskab for Målsætningerne, der vil blive fastholdt i 2004, og målopfyldelsen for i årene (1. halvår) kan summarisk gengives således: Målsætning: Målsætning opfyldt: halvår 2004 Almindelige civile 1. instanssager 18 mdr. 14 % 25 % 40 % 53 % 57 % Almindelige civile ankesager 12 mdr. 28 % 52 % 54 % 68 % 69 % Ægteskabssager 3 mdr. 59 % 57 % 68 % 68 % 58 % Civile kæremål (behandles normalt skriftligt) 6 uger 41 % 50 % 64 % 59 % 77 % Straffesager 4 mdr. 55 % 55 % 60 % 59 % 62 %

4 Side 4 af 7 Selv om landsretten i 2003 modtog væsentligt flere nævningesager end på noget andet tidspunkt i de seneste 10 år, lykkedes det at undgå, at straffesagernes målopfyldelse faldt til tidligere års niveau. Dette må især tilskrives en ekstraordinær stor indsats fra både dommere og det administrative personale. Den positive udvikling, der - når der bortses fra ægteskabssagerne - i øvrigt fremgår af oversigten, skyldes desuden, at alle medarbejdere i den løbende sagsbehandling er meget opmærksomme på de opstillede målsætninger og på mulighederne for at opfylde disse. Det er et mål for landsretten at kunne fastholde denne opmærksomhed på sagernes gennemløbstid også i 2004 og i vidst muligt omfang fortsætte den positive målopfyldelse, selv om afvikling af navnlig flere langvarige straffesager vil medføre en øget belastning af landsretten. I 2004 forventes belastningen på grund af nævningesager således ikke at blive mindre end i 2003, da der blandt andet i løbet af efteråret 2004 skal starte flere langvarige nævningesager. Mindst en af disse sager skal på grund af landsrettens lokalemæssige forhold afvikles i et lejemål i Randers. Dette medfører en mindre effektiv udnyttelse af landsrettens ressourcer blandt andet på grund af transporttiden. Foruden nævningesagerne betyder afviklingen af en meget langvarig domsmandssag, der ligeledes afvikles uden for landsrettens sædvanlige lokaler, en øget belastning for landsretten. I 2. halvår 2004 vil fokus på afvikling af ægteskabssagerne blive øget for at søge også at forbedre målopfyldelsen i disse sager. Målopfyldelsen af gennemløbstiderne kontrolleres fortsat løbende fra landsrettens centrale administration. Retsafdelingerne og landsrettens faste dommere får månedligt omdelt oversigter over afdelingernes målopfyldelse, således at også afdelingernes målopfyldelse kan indgå i afdelingernes løbende overvejelser om, hvordan det er muligt at nedbringe gennemløbstiderne yderligere. De enkelte afdelinger har endvidere mulighed for at trække forskellige rapporter ud af IT-systemet i forbindelse med afdelingernes egne kontrolrutiner vedrørende målopfyldelsen. 2. Fleksibilitet og effektivitet. 2.1 Udarbejdelse af administrativ berammelsesvejledning. Landsrettens domsforhandlinger i både civile 1. instanssager og almindelige civile ankesager berammes i stadigt stigende omfang inden afslutningen af forberedelsen, idet berammelsestiden i stedet udnyttes til at færdiggøre forberedelsen. Denne fremgangsmåde er en af årsagerne til, at det gennem de seneste år er lykkedes at forbedre målopfyldelsen i disse sagstyper væsentligt, men har samtidigt også betydet et øget behov for, at retsafdelingerne så vidt muligt følger samme fremgangsmåde ved berammelse af sagerne. For at sikre, at den samme fremgangsmåde så vidt muligt benyttes på alle sektioner, er der blandt de administrative medarbejdere ønske om at få en samlet beskrivelse af den praktiske fremgangsmåde ved berammelse af domsforhandlinger og af mulighederne for at få sagerne omfordelt til andre afdelinger, hvis det ikke umiddelbart er muligt for den enkelte afdeling selv at beramme sagen inden for fristen for målopfyldelsen. En sådan vejledning skal derfor udarbejdes i løbet af Ny version af landsrettens intranet. For blandt andet at spare på omdeling af papirbaseret information og i øvrigt sikre alles adgang til hurtig information er det målet, at landsrettens intranet skal være den primære informationskilde for både det juridiske og administrative personale. Landsrettens informationsudvalg har i løbet af 2003 udarbejdet forslag til, hvordan det er muligt at øge brugervenligheden af landsrettens intranet, og er i øvrigt fremkommet med forslag til, hvilke oplysninger intranettet med fordel kan indeholde.

5 Side 5 af 7 Landsrettens IT-gruppe skal senest i løbet af 3. kvartal af 2004 have færdiggjort en ny version af intranettet med udgangspunkt i forslagene fra Informationsudvalget. For at sikre, at alle ansatte bliver i stand til at finde informationer på det nye intranet, skal både IT-gruppens medarbejdere og IT-superbrugerne afsætte den nødvendige tid til at hjælpe andre ansatte med at blive fortrolige med det nye intranet. 2.3 Forbedring af IT-systemet m.v. For blandt andet at forbedre transmissionshastigheden på landsrettens IT-system til landsrettens lokaler på Fælledvej og til bitingstederne blev en stor del af landsrettens ældste pc'er udskiftet i slutningen af Transmissionshastigheden er særligt for så vidt angår forbindelsen til bitingstederne i Aalborg, Kolding, Esbjerg og Sønderborg imidlertid fortsat lav. I løbet af 2. halvår 2004 skal transmissionshastigheden derfor forsøges forbedret ved at etablere en såkaldt Citrix-forbindelse til disse bitingsteder. Når Citrix-forbindelsen er etableret, skal det undersøges, hvilke muligheder der - inden for landsrettens økonomiske rammer - i øvrigt er for at forbedre IT-bistanden på disse bitingsteder, da der blandt landsrettens ansatte er et ønske om, at det på disse bitingsteder bliver muligt at have mere end en pc tilkoblet landsrettens netværk. Senest når transmissionshastigheden har fået et acceptabelt niveau til bitingstederne, skal landsrettens retsafdelinger overgå til fremover alene at kunne oprette nye domme og retsbøger i tekstbehandlingssystemet Word for at undgå, at det er nødvendigt at opretholde færdigheder i to forskellige tekstbehandlingssystemer. De ansatte, der på dette tidspunkt endnu ikke måtte være fortrolige med Word som tekstbehandlingssystem, skal tilbydes interne brush-up kurser af IT-gruppen, ligesom IT-superbrugerne skal være særligt opmærksomme på at bistå både dommere og administrative medarbejdere, der i en periode måtte have behov for særlig bistand. 2.4 Landsrettens fremtidige sektionsstruktur. Landsrettens samarbejdsudvalg besluttede i november 2003 at nedsætte en arbejdsgruppe, som skal overveje, om der er behov for ændring af landsrettens nuværende sektionsstruktur, der blev indført med virkning fra den 1. januar Arbejdsgruppen består af repræsentanter for landsrettens administrative ledelse, dommere og administrative medarbejdere. Resultatet af arbejdsgruppens overvejelser skal foreligge inden udgangen af 2004 og i øvrigt så hurtigt, at arbejdsgruppens forslag vil kunne indgå i den planlægning, der vil blive nødvendig, hvis landsrettens ønsker med hensyn til bedre lokalemæssige forhold i Viborg skulle blive opfyldt. Se nærmere under afsnit 3.3 om de lokalemæssige forhold. I august 2004 iværksættes et forsøg med én sektion til de 4 landsretsafdelinger på Fælledvej. Dette forsøg skal løbende følges og evalueres af arbejdsgruppen for at sikre, at erfaringerne fra forsøget bliver inddraget i overvejelserne om landsrettens fremtidige administrative struktur. 3. Trivsel. 3.1 Samlet personalepolitik. Landsretten har skriftlige retningslinier m.v. på flere personalerelaterede områder. Der foreligger bl.a. et notat om rokering og en kompetenceudviklingspolitik for de administrative medarbejdere, en politik om rygning og en alkoholpolitik. Blandt medarbejderne er der ønske om, at de enkelte personalepolitikker sammen med retningslinier for yderligere områder sammenskrives i en samlet personalepolitik. Som eksempler på områder, hvor nye retningslinier kan overvejes, er peget på mulighederne for at gå på deltid, få en flekstidsaftale og benytte sig af seniorordninger.

6 Side 6 af 7 Det er målet, at der som første del af en samlet personalepolitik i løbet af 2004 skal udarbejdes en sammenskrivning af de eksisterende politikker og være påbegyndt drøftelser om en flekstidsaftale for det administrative personale. 3.2 Arbejdsmiljøpolitik og gennemførelse af arbejdspladsvurdering. Landsrettens sikkerhedsudvalg har påbegyndt drøftelser om udarbejdelse af et oplæg til en arbejdsmiljøpolitik for alle landsrettens medarbejdere. Det er målet, at disse drøftelser skal afsluttes i løbet af 2004 med vedtagelse af et forslag til en arbejdsmiljøpolitik for Vestre Landsret. Sikkerhedsudvalget skal i løbet af 2004 iværksætte en ny arbejdspladsvurdering (APV). Når APV'en er gennemført, skal Sikkerhedsudvalget i lyset af de indsamlede oplysninger udarbejde en særlig handlingsplan med mulige forslag til løsning af de arbejdsmiljømæssig problemer, der bliver identificeret i forbindelse med APV'en. 3.3 Forbedring af lokaleforhold m.v. Landsretten har fortsat lokalemæssige problemer både i Viborg og på flere af bitingstederne. Disse lokalemæssige problemer giver anledning til gener både for landsrettens brugere og medarbejdere. Lokaleforholdene medfører til tider, at det er vanskeligt at beramme sager på visse af bitingstederne på grund af manglende lokaler. Et gennemgående punkt på landsrettens temadag i november 2003 var behovet for især at få samlet landsrettens medarbejdere i sammenhængende lokaler i Viborg. Blandt andet Slots- og Ejendomsstyrelsen har siden efteråret 2003 været inddraget i overvejelser om, hvorvidt styrelsen - mod efterfølgende udlejning til landsretten - vil være bygherre på et projekt med en tilbygning til og en ombygning af landsrettens hovedbygning i Viborg. Der forventes i løbet af 2004 at foreligge en afklaring af, om Slots- og Ejendomsstyrelsen vil kunne gå videre med projektet. Hvis dette projekt ikke kan forventes gennemført, skal det i stedet undersøges, hvilke andre muligheder der er for at forbedre de eksisterende lokaler og leje yderligere lokaler i passende afstand fra hovedbygningen i Viborg. 4. Kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere. 4.1 Evaluering af ordningen med særlig gruppe af protokolførere i nævningesager. I løbet af 2003 etablerede landsretten en mindre gruppe af administrative medarbejdere, der under koordination af en sektionsleder intensivt arbejder med nævningesager, således at den enkelte medarbejder får stor ekspertise som protokolfører og dermed generelt styrker kvaliteten af dette arbejde. På grund af det usædvanligt store antal nævningesager, som landsretten har modtaget siden 2003, har gruppen fået tildelt et større antal sager end forudset ved etableringen af ordningen. Ordningen skal evalueres i løbet af 3. kvartal 2004, og det skal i forbindelse hermed overvejes, om der er behov for at udvide antallet af medarbejdere i denne gruppe. 4.2 IT-undervisning. For at sikre, at landsrettens ansatte er i stand til at udnytte IT-systemets muligheder, prioriteres undervisningen af nyansat juridisk og administrativt personale højt, og der er i løbet af 2003 iværksat arbejdsgange, der sikrer, at alle tilbydes IT-undervisning straks ved ansættelsens start. Det er målet, at IT-undervisningen finder sted i løbet af den første eller anden dag af ansættelsesperioden. IT-gruppen har i løbet af 2003 udbudt interne kurser om både om specifikke emner og åbne ITkurser, hvor det har været muligt for alle ansatte at få undervisning om de specifikke IT-færdigheder, som den enkelte medarbejder har følt et behov for at få udbygget. I 1. halvår 2004 har alle ansatte i landsretten haft mulighed for at besvare et spørgeskema om deres specifikke behov for ITundervisningen. Besvarelserne skal i løbet af 2. halvår 2004 bearbejdes nærmere og i øvrigt bruges

7 Side 7 af 7 som grundlag for, hvilke IT-kurser landsrettens medarbejdere fremover skal tilbydes. 4.3 Fokus på uddannelse af ledere. Vestre Landsret lægger stor vægt på uddannelsen af ledere, herunder af landsrettens faste dommere. 3 af landsrettens faste dommere deltager i løbet af 2004 i Domstolsstyrelsens kursusforløb om det personlige lederskab, hvis målgruppe er dommere ved kollegiale retter. Endvidere deltager landsrettens justitssekretær, den IT-ansvarlige retsassessor og en af landsrettens sektionsledere i løbet af 2004 i Domstolsstyrelsens lederudviklingsforløb for mellemledere. 5. Andre tiltag. 5.1 Information til brugere m.v. Landsrettens hjemmeside indeholder bl.a. referater og pressemeddelelser om afgjorte sager til orientering for offentligheden og landsrettens brugere. Det er målet også i 2004 at øge antallet af offentliggjorte afgørelser og pressemeddelelser. For at gøre det lettere for landsrettens afdelinger at offentliggøre en afgørelse skal der i løbet af 2004 udarbejdes en vejledning, der beskriver den praktiske fremgangsmåde ved offentliggørelse af afgørelser på hjemmesiden, herunder hvilke særlige forhold om anonymisering m.v. der skal tages hensyn til. 5.2 Kunstnerisk udsmykning af bitingsteder. Landsretten lægger vægt på den kunstneriske udsmykning af landsrettens lokaler både i Viborg og ved bitingstederne. Landsrettens kunstudvalg arbejder på et projekt med kunstnerisk udsmykning af landsrettens bitingsted i Esbjerg. Det forventes, at der inden udgangen af 3. kvartal 2004 vil foreligge en afklaring på, om en ansøgning om fondsstøtte til dette projekt imødekommes. 5.3 Udbud af rengøringskontrakt. Landsrettens rengøringsopgaver skal i overensstemmelse med reglerne om udbud og udfordring af statslige drifts- og anlægsopgaver udbydes med passende mellemrum. Senest i løbet af 2005 eller i øvrigt når der foreligger en afklaring af, hvornår en eventuelt tilbygning til landsrettens hovedbyg ning kan forventes at stå færdig, skal forberedelsen af det kommende udbud af landsrettens ren gøringsopgaver iværksættes. 5.4 Forberedelse af indførelse af omkostningsbaseret regnskab. Pr. 1. januar 2005 træder en reform af de statslige regnskabsprincipper i kraft. Reformen medfører blandt andet, at der skal ske en værdisætning (med udgangspunkt i anskaffelsespris, alder og levetid eller skønnet markedsværdi) af landsrettens beholdninger af blandt andet inventar, og at der i øvrigt skal indføres omkostningsbaserede regnskaber. Der er tale om en omfattende reform, som nødvendiggør, at landsretten allerede i løbet af 2004 afsætter ressourcer til at forberede gennemførelsen af de ændrede regnskabsprincipper. 5.5 Revision af husaftale for landsrettens administrative medarbejdere. På et møde i landsrettens samarbejdsudvalg i maj 2004 blev det besluttet, at den nuværende husaftale for de administrative medarbejdere skulle revideres fuldstændigt, idet den nuværende aftale blandt andet er forældet på grund af de seneste års ændringer af reglerne på ferieområdet. Den reviderede husaftale skal være færdig inden udgangen af 2004.

Handlingsplan I for Vestre Landsret 2004 (ekstern udgave)

Handlingsplan I for Vestre Landsret 2004 (ekstern udgave) Side 1 af 9 Handlingsplan I for Vestre Landsret 2004 (ekstern udgave) Denne handlingsplan indeholder en beskrivelse af de væsentligste initiativer, som Vestre Landsret vil iværksætte og følge op på i løbet

Læs mere

Handlingsplan for Vestre Landsret 2005/2006 (ekstern udgave)

Handlingsplan for Vestre Landsret 2005/2006 (ekstern udgave) Vestre Landsret J.nr. 21A-VL-16-04 Den 21/12-2005 Handlingsplan for Vestre Landsret 2005/2006 (ekstern udgave) Dette er en revideret udgave af Vestre Landsrets handlingsplan for 2005 I, som indeholder

Læs mere

Handlingsplan for Vestre Landsret 2007 I (ekstern udgave)

Handlingsplan for Vestre Landsret 2007 I (ekstern udgave) Vestre Landsret J.nr. 21A-VL-14-06 Den 19/02-07 Handlingsplan for Vestre Landsret 2007 I (ekstern udgave) Denne handlingsplan indeholder en beskrivelse af de væsentligste initiativer, som landsretten vil

Læs mere

Handlingsplan for Vestre Landsret 2011.

Handlingsplan for Vestre Landsret 2011. Handlingsplan for Vestre Landsret. Denne handlingsplan indeholder en beskrivelse af de væsentligste initiativer, som landsretten vil iværksætte og/eller følge op på i. Den internt ansvarlige for den enkelte

Læs mere

Vestre Landsret Præsidenten

Vestre Landsret Præsidenten Vestre Landsret Præsidenten J.nr. 21A-VL-5-08 Den 11/04-2008 Handlingsplan for Vestre Landsret 2008 (ekstern udgave) Denne handlingsplan indeholder en beskrivelse af de væsentligste initiativer, som landsretten

Læs mere

Vestre Landsret Præsidenten

Vestre Landsret Præsidenten Vestre Landsret Præsidenten J.nr. 21A-VL-5-09 Den 29/04-2009 Handlingsplan for Vestre Landsret 2009 (ekstern udgave) Denne handlingsplan indeholder en beskrivelse af de væsentligste initiativer, som landsretten

Læs mere

Handlingsplan for Vestre Landsret 2014 ekstern udgave

Handlingsplan for Vestre Landsret 2014 ekstern udgave Vestre Landsret Præsidenten J.nr. 21A-VL-22-13 Den 17/02-2014 Handlingsplan for Vestre Landsret 2014 ekstern udgave Denne handlingsplan indeholder en beskrivelse af de væsentligste initiativer, som landsretten

Læs mere

Handlingsplan for Østre Landsret 2015

Handlingsplan for Østre Landsret 2015 Den 17/02-2015 J.nr. 42A-ØL-1-15 Handlingsplan for Østre Landsret 2015 Denne handlingsplan indeholder en beskrivelse af de væsentligste initiativer, som Østre Landsret vil iværksætte i løbet af 2015. Handlingsplanen

Læs mere

Østre Landsret Præsidenten. Handlingsplan for Østre Landsret 2017

Østre Landsret Præsidenten. Handlingsplan for Østre Landsret 2017 Østre Landsret Præsidenten Den 17/3-2017 J.nr. 42A-ØL-1-16 Handlingsplan for Østre Landsret 2017 Denne handlingsplan indeholder en beskrivelse af de væsentligste initiativer, som Østre Landsret vil iværksætte

Læs mere

Handlingsplan for Østre Landsret

Handlingsplan for Østre Landsret Østre Landsret Præsidenten Den 22/01-2009 J.nr. 42A-ØL-1-08 Handlingsplan for Østre Landsret 2009 Denne handlingsplan indeholder en beskrivelse af de væsentligste initiativer, som Østre Landsret vil iværksætte

Læs mere

Sø- og Handelsretten har derfor som sin vision, at retten skal være ERHVERVSLIVETS FORETRUKNE DOMSTOL.

Sø- og Handelsretten har derfor som sin vision, at retten skal være ERHVERVSLIVETS FORETRUKNE DOMSTOL. Handlingsplan 2012 1. Sø- og Handelsrettens visioner 1.1. Retsafdelingen Sø- og Handelsrettens retsafdelings saglige kompetence fremgår af retsplejelovens 225. Af bestemmelsen fremgår også, at næsten alle

Læs mere

Domstolsstyrelsens bestyrelse har efter drøftelse på Domstolenes Ledelsesforum fastlagt seks særlige fokusområder inden for de overordnede mål:

Domstolsstyrelsens bestyrelse har efter drøftelse på Domstolenes Ledelsesforum fastlagt seks særlige fokusområder inden for de overordnede mål: HANDLINGSPLAN 2015 Danmarks Domstole har for 2013-2016 fastlagt fire overordnede/strategiske mål: Korte sagsbehandlingstider Mere ensartethed i opgaveløsningen Tidssvarende kommunikation Fortsat være en

Læs mere

Østre Landsrets embedsregnskab for 2005

Østre Landsrets embedsregnskab for 2005 Østre Landsrets embedsregnskab for 2005 Dato 7. marts 2006 J.nr. 11F-ØL-10-05 1. Indledning Østre Landsret udarbejder hvert år en handlingsplan, der indeholder en beskrivelse af de væsentligste initiativer,

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2015 RETTEN I Horsens

HANDLINGSPLAN 2015 RETTEN I Horsens HANDLINGSPLAN 2015 RETTEN I Horsens Bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole Fokusområde Indsats Procesmål Resultatmål 1. Kvalitet gennem videndeling RAFD: Deltagelse i workshops/kurser

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg]

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg] ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg] - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Sønderborg

Læs mere

Handlingsplan 2011 for Retten i Viborg

Handlingsplan 2011 for Retten i Viborg Handlingsplan 2011 for Retten i Viborg 1. Indledning 2. Strategi 2011 årets indsatsområder 3. Domhuset selvevaluering 2010 4. Rammen Viborgs 5 indsatsområder Bilag: Fællessekretariatets handlingsplan for

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Roskilde. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Roskilde. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Roskilde - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 Indledning Retten i Roskilde er fortsat placeret i fire bygninger

Læs mere

Højesteret og domstolsreformen

Højesteret og domstolsreformen Den 4. februar 2010 HR j.nr. HR-2010-24-10 Højesteret og domstolsreformen Domstolsreformen Henlæggelsen af nævningesagerne til byretterne og den ændrede instansordning for civile sager, hvorefter landsretterne

Læs mere

Domstolsstyrelsens handlingsplan for Målsætning Strategi Handling Frist. Ydelser

Domstolsstyrelsens handlingsplan for Målsætning Strategi Handling Frist. Ydelser 1 Domstolsstyrelsens handlingsplan for 2006 1 Målsætning Strategi Handling Frist Ydelser Vores sagsbehandling, afgørelser og andre ydelser er af højeste faglige kvalitet. Vi kvalitetssikrer med respekt

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2017 RETTEN I HOLSTEBRO

HANDLINGSPLAN 2017 RETTEN I HOLSTEBRO HANDLINGSPLAN 2017 RETTEN I HOLSTEBRO Danmarks Domstole har frem til 2018 fastlagt fire overordnede/strategiske mål: Korte sagsbehandlingstider Mere ensartethed i opgaveløsningen Tidssvarende kommunikation

Læs mere

Embedsregnskab 2013 for Vestre Landsret.

Embedsregnskab 2013 for Vestre Landsret. Embedsregnskab 2013 for Vestre Landsret. - 2 1. Indledning. I denne indledning gives en kort oversigt over indholdet i Vestre Landsrets embedsregnskab for 2013. Afsnit 2 indeholder en kort beskrivelse

Læs mere

Retten i Esbjerg skal bidrage til at virkeliggøre Danmarks Domstoles vision:

Retten i Esbjerg skal bidrage til at virkeliggøre Danmarks Domstoles vision: Handlingsplan for Retten i Esbjerg 2010 Indledning: Retten i Esbjergs opgave, vision og værdier. Retten i Esbjerg udøver som en del af Danmarks Domstole dømmende myndighed og løser hertil knyttede opgaver

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2014 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Sønderborg

Læs mere

Embedsregnskab for. Vestre Landsret.

Embedsregnskab for. Vestre Landsret. Embedsregnskab 2009 for Vestre Landsret. - 2 1. Indledning. I denne indledning gives en kort oversigt over indholdet i Vestre Landsrets embedsregnskab for 2009. Afsnit 2 indeholder en kort beskrivelse

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Århus

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Århus ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Århus - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 2 1. Indledning kort præsentation af retten Der skete i perioden

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2016 RETTEN I NÆSTVED

HANDLINGSPLAN 2016 RETTEN I NÆSTVED Fokusområde Forandring Indsats HANDLINGSPLAN 2016 RETTEN I NÆSTVED Resultatmål Procesmål Bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole Fokusområde Indsats Procesmål Resultatmål 1. Digitaliseringen

Læs mere

Domstolsstyrelsens handlingsplan for 2003.

Domstolsstyrelsens handlingsplan for 2003. 1 Domstolsstyrelsens handlingsplan for 2003. Ydelser Vores sagsbehandling, afgørelser og andre ydelser er af højeste faglige kvalitet. Sagsbehandlingen skal være grundig, og der afsættes fornøden tid til

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Glostrup - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Glostrup er kommet

Læs mere

Embedsregnskab 2014 for Vestre Landsret.

Embedsregnskab 2014 for Vestre Landsret. Embedsregnskab 2014 for Vestre Landsret. - 2 1. Indledning. I denne indledning gives en kort oversigt over indholdet i Vestre Landsrets embedsregnskab for 2014. Afsnit 2 indeholder en kort beskrivelse

Læs mere

Handlingsplan for Vestre Landsret 2010

Handlingsplan for Vestre Landsret 2010 Handlingsplan for Vestre Landsret 2010 Denne handlingsplan indeholder en beskrivelse af de væsentligste initiativer, som landsretten vil iværksætte og følge op på i 2010. Den internt ansvarlige for den

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2014 RETTEN I Horsens

HANDLINGSPLAN 2014 RETTEN I Horsens HANDLINGSPLAN 2014 RETTEN I Horsens Bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole Fokusområde Indsats Procesmål Resultatmål 1. Klar-parat-digital Sikre at alle medarbejdere kan betjene

Læs mere

ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg

ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Marts 2016 Strategi og planlægning God ressourceudnyttelse Fogedret Strafferet

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

1. Nedbringelse af sagsbehandlingstiderne. 2. Hver ret gennemfører mindst et projekt med det formål at forbedre kvaliteten.

1. Nedbringelse af sagsbehandlingstiderne. 2. Hver ret gennemfører mindst et projekt med det formål at forbedre kvaliteten. Handlingsplan 2010 1 Danmarks Domstole har for 2010 fastsat følgende indsatsområder: 1. Nedbringelse af sagsbehandlingstiderne. 2. Hver ret gennemfører mindst et projekt med det formål at forbedre kvaliteten.

Læs mere

Danmarks Domstoles Handlingsplan 2016

Danmarks Domstoles Handlingsplan 2016 Danmarks Domstoles Handlingsplan 2016 1. Introduktion Udgangspunktet for mål- og resultatstyring ved Danmarks Domstole er strategien Danmarks Domstole for ret og retfærdighed. Der er opstillet fire overordnede

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. April 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. April 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn April 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sagsbehandlingstider i 6 statslige

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Holstebro

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2014 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Holstebro

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Side

Indholdsfortegnelse: Side Indholdsfortegnelse: Side 1. Sammenfatning 2 2. Voldtægtssager 4 2.1 Baggrund for målsætningen 4 2.2 Status for målopfyldelsen i 1. halvår 2007 4 3. Voldssager 5 3.1 Kriterier for at en sag indgår i voldsstatistikken

Læs mere

Handlingsplan for Retten i Holbæk 2010. Endelig verison

Handlingsplan for Retten i Holbæk 2010. Endelig verison Handlingsplan for Retten i Holbæk 2010 Endelig verison 1 Udgangspunktet for Retten i Holbæk er Danmarks Domstoles generelle opgaver, visioner og værdier, der er sålydende: Opgaver Danmarks Domstole udøver

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal. Retten i Esbjerg. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal. Retten i Esbjerg. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Esbjerg udøver

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg

ÅRSBERETNING 2013 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg ÅRSBERETNING 2013 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2014 Strategi og planlægning God ressourceudnyttelse Fogedret Strafferet

Læs mere

Østre Landsret Præsidenten

Østre Landsret Præsidenten Østre Landsret Præsidenten Den 22/03-2012 J.nr. 11F-ØL-3-11 Østre Landsrets embedsregnskab for 2011 1. Indledning Østre Landsrets aktiviteter i 2011 har fortsat været præget af Politireformen og Domstolsreformen,

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 Bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg

ÅRSBERETNING 2014 Bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg ÅRSBERETNING 2014 Bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 Strategi og planlægning God ressourceudnyttelse Fogedret Strafferet

Læs mere

Kompetenceudviklingspolitik for Danmarks Domstole

Kompetenceudviklingspolitik for Danmarks Domstole Domstolsstyrelsen Uddannelses- og udviklingssektionen Kompetenceudviklingspolitik for Danmarks Domstole Overordnet vision Danmarks Domstole er en højt respekteret og tillidsskabende organisation, der løser

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Glostrup - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Glostrup

Læs mere

Østre Landsrets embedsregnskab for 2007

Østre Landsrets embedsregnskab for 2007 PRÆSIDENTEN FOR ØSTRE LANDSRET Den 07/04-2008 J.nr. 11F-ØL-11-07 Østre Landsrets embedsregnskab for 2007 1. Indledning Østre Landsrets aktiviteter i 2007 har i særlig grad været præget af Domstolsreformen,

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Odense

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Odense ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Odense - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 1. Indledning kort præsentation af retten Overordnet har vi på

Læs mere

I reform til fremtiden

I reform til fremtiden I reform til fremtiden Nyhedsbrev for Danmarks Domstole 28. september 2006 1. Den første lejekontrakt er nu på plads 2. Rundtur til retterne 3. Selvforvaltningsordningen for øvrig drift 4. Flytning af

Læs mere

I - Byrettens organisation

I - Byrettens organisation Overordnet handlingsplan for Københavns Byret 2013 Handlingsplanen for Danmarks Domstole opregner den overordnede målsætning for retterne i perioden 2013 til 2018. Målsætningerne er: Korte sagsbehandlingstider

Læs mere

Nedsættelse af et visionsudvalg for domstolsjurister

Nedsættelse af et visionsudvalg for domstolsjurister Domstolsstyrelsen Uddannelses- og udviklingssektionen St. Kongensgade 1-3 1264 København K. Tlf. 70 10 33 22 Fax 70 10 44 55 post@domstolsstyrelsen.dk CVR nr. 21-65-95-09 Sagsbeh. MAT 27. juni 2006 Nedsættelse

Læs mere

Notat. Omstilling til edag - handlingsplan. Projektets formål og succeskriterier. edag arbejdsgruppen. IT-Kontoret. edag i Aalborg Kommune

Notat. Omstilling til edag - handlingsplan. Projektets formål og succeskriterier. edag arbejdsgruppen. IT-Kontoret. edag i Aalborg Kommune Notat Til: edag arbejdsgruppen Kopi til: Fra: IT- Dato: 28.04.2003 Vedr.: edag i Aalborg Kommune Mandag d. 1. september 2003 er fastsat som edag for alle offentlige myndigheder. edag er aftalt mellem regeringen,

Læs mere

Østre Landsret Præsidenten

Østre Landsret Præsidenten Østre Landsret Præsidenten Den 04/03-2014 J.nr. 11F-ØL-6-13 Østre Landsrets embedsregnskab for 2013 1. Indledning Østre Landsretten oplevede i perioden 2009-2012 en stigning i antallet af civile sager.

Læs mere

Østre Landsret Præsidenten

Østre Landsret Præsidenten Østre Landsret Præsidenten Den 19/03-2009 J.nr. 11F-ØL-6-08 Østre Landsrets embedsregnskab for 2008 1. Indledning Østre Landsrets aktiviteter i 2008 har fortsat været præget af Domstolsreformen, hvis væsentligste

Læs mere

Nøgletal for domstolene. November 2013

Nøgletal for domstolene. November 2013 Nøgletal for domstolene 1.-3. kvartal November Sagsflow byretterne Straffesager 1 Modtagne straffesager 99.484 108.635 107.504 110.860 148.677 123.818 100 109 108 111 149 124 - heraf nævningesager 118

Læs mere

NØGLETAL FOR DOMSTOLENE 1. kvartal 2015. 1. halvår 2014

NØGLETAL FOR DOMSTOLENE 1. kvartal 2015. 1. halvår 2014 NØGLETAL FOR DOMSTOLENE 1. kvartal 2015 1. halvår 2014 NØGLETAL: SAGSFLOW OG SAGSBEHANDLINGSTIDER BYRETTERNE OG TINGLYSNINGSRETTEN 1. kvartal 2015 Modtagne sager Afsluttede sager Bunkeeffekt⁷ 1. kvartal

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Svendborg

ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Svendborg ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Svendborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Svendborg

Læs mere

I reform til fremtiden

I reform til fremtiden I reform til fremtiden Nyhedsbrev for Danmarks Domstole 5. september 2006 1. Opslag af mellemlederstillinger 2. Rettidig tinglysning frem til digitaliseringen 3. Ny generation af domstol.dk og udpegning

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Maj 2013 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Holstebro

Læs mere

Østre Landsrets årsberetning for 2004 1 Indledning

Østre Landsrets årsberetning for 2004 1 Indledning Østre Landsrets årsberetning for 2004 1 Indledning Østre Landsret vedtog i juni 2001 et dokument om Østre Landsrets målsætninger. Målsætningerne er på ny vedtaget i februar 2005 efter enkelte ændringer.

Læs mere

Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013

Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013 Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013 Dato: Sagsbehandler J.nr. 30. april 2014 JOSKA Internt dokument Indhold Lovgrundlag Beskrivelse af overvågningsprogrammet - Programmets omfang

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2016 RETTEN I HORSENS

HANDLINGSPLAN 2016 RETTEN I HORSENS HANDLINGSPLAN 2016 RETTEN I HORSENS Bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole Fokusområde Indsats Procesmål Resultatmål 1. Digitaliseringen af de civile sager, JFS Civil Implementering

Læs mere

I reform til fremtiden. 1. Ønskerunden 2. Annoncering efter ledige lokaler 3. Inventar- og bogbørs på intranettet 4. Journal- og arkivforhold

I reform til fremtiden. 1. Ønskerunden 2. Annoncering efter ledige lokaler 3. Inventar- og bogbørs på intranettet 4. Journal- og arkivforhold I reform til fremtiden Nyhedsbrev for Danmarks Domstole 8. maj 2006 1. Ønskerunden 2. Annoncering efter ledige lokaler 3. Inventar- og bogbørs på intranettet 4. Journal- og arkivforhold 1. Ønskerunden

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. april 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. april 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. april 2012 Sag 13/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Martin Simonsen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 27. april

Læs mere

Forberedelsesskema til MUS

Forberedelsesskema til MUS Forberedelsesskema til MUS I ÅRET DER GIK Emne Stikord 1. Opfølgning Er aftalerne/målene fra sidste samtale gennemført? Hvordan er det gået med at gennemføre aftalerne/målene? - tilfredsstillende? - mindre

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 Retten i Esbjerg

ÅRSBERETNING 2011 Retten i Esbjerg ÅRSBERETNING 2011 Retten i Esbjerg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 Strategi og planlægning God ressourceudnyttelse Fogedret Strafferet Civilret Skifteret Udviklende

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2015. Bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole

HANDLINGSPLAN 2015. Bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole HANDLINGSPLAN 2015 Bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole 1 Fokusområde Indsats Procesmål Resultatmål 1. Kvalitet gennem videndeling Juridisk videndeling Videndeling i hverdagen

Læs mere

Østre Landsret Præsidenten

Østre Landsret Præsidenten Østre Landsret Præsidenten Den 28/02-2011 J.nr. 11F-ØL-8-10 Østre Landsrets embedsregnskab for 2010 1. Indledning Østre Landsrets aktiviteter i 2010 har fortsat været præget af Politireformen og Domstolsreformen,

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 421 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 421 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 421 Offentligt J.nr. j.nr.. 09-105958 Dato : 16. juni 2009 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 421 af 10. juni 2009. (Alm.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Frederiksberg Kommune har vedtaget følgende generelle kvalitetsmål for sagsbehandlingen på natur- og miljøområdet:

Frederiksberg Kommune har vedtaget følgende generelle kvalitetsmål for sagsbehandlingen på natur- og miljøområdet: Udarbejdet jf. kravene i: 5 i lov nr. 506 af 07/06 2006 Kvalitetsmål I det følgende er Frederiksberg Kommunes kvalitetsmål opstillet. Først præsenteres 5 generelle kvalitetsmål, hvorefter 4 udviklingsmål,

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 25. august 2015 Kontor:

Læs mere

Årsberetning for Retten i Lyngby 2011

Årsberetning for Retten i Lyngby 2011 Årsberetning for Retten i Lyngby Retten i Lyngby er en af landets 24 byretter. Retskredsen omfatter Lyngby-Taarbæk, Gentofte, Rudersdal og Furesø kommune. Der bor i retskredsen ca. 216.000 personer. Rettens

Læs mere

Statistik for 1. halvår 2010

Statistik for 1. halvår 2010 Statistik for 1. halvår 2010 1 STRAFFESAGER 2 Statistik for straffesager - 1. halvår 2010 Afsluttede (A) og modtagne (M) almindelige straffesager inden for forskellige sagskategorier Straffesager: ALMINDELIGE

Læs mere

Trivselsundersøgelse

Trivselsundersøgelse Trivselsundersøgelse En trivselsundersøgelse er et øjebliksbillede og en god anledning til at tale om, hvad der skaber trivsel på arbejdspladsen. Brug den aktivt og vis, at svarene kan være med til at

Læs mere

1 Strategi for Danmarks Domstole 2011. 2 Indsatser 2011

1 Strategi for Danmarks Domstole 2011. 2 Indsatser 2011 1 Strategi for Danmarks Domstole 2011 Danmarks Domstole har til opgave at udøve dømmende myndighed og løse hertil knyttede opgaver, herunder skifteret, fogedret, tinglysning og administration. Domstolsstyrelsen

Læs mere

Brønderslev Kommune. Hovedudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Hovedudvalget. Referat Brønderslev Kommune Hovedudvalget Referat Dato: Lokale: Tidspunkt: 18. juni 2008 Byrådssalen - Rådhuset i Brønderslev kl. 12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Godkendelse af referat...

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt O PF ØLGNING SRAPPORT NR. 2 1/7 Den 19. september 2006 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 24. oktober 2005 af Udlændingestyrelsen

Læs mere

H Ø J E S T E R E T S E M B E D S R E G N S K A B 2002 (Højesterets bidrag til virksomhedsregnskab for domstolene for 2002)

H Ø J E S T E R E T S E M B E D S R E G N S K A B 2002 (Højesterets bidrag til virksomhedsregnskab for domstolene for 2002) H Ø J E S T E R E T S E M B E D S R E G N S K A B 2002 (Højesterets bidrag til virksomhedsregnskab for domstolene for 2002) Udviklingen i aktivitet, sagstilgang og sagsbeholdning. Tilgangen af nye sager

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Viborg

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Viborg ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Viborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 Strategi og planlægning God ressourceudnyttelse Fogedret Strafferet

Læs mere

I forlængelse af to forudgående undersøgelser af behandlingen af og sagsbehandlingstiderne

I forlængelse af to forudgående undersøgelser af behandlingen af og sagsbehandlingstiderne 2017-32 Behandlingen af sager om bevis for og bevarelse af dansk indfødsret I forlængelse af to forudgående undersøgelser af behandlingen af og sagsbehandlingstiderne i sager om bevis for og bevarelse

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Glostrup - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Glostrup

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011. Retten i Hjørring. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2011. Retten i Hjørring. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2011 Retten i Hjørring - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 1. Indledning kort præsentation af retten 2 Retten i Hjørring blev etableret den 1. januar 2007

Læs mere

Handlingsplan for Retten i Næstved 2013

Handlingsplan for Retten i Næstved 2013 Handlingsplan for Retten i Næstved 2013 Fokusområde RETSAFDELINGEN Det overordnede mål for afdelingen i 2013 er, at få organiseret og implementeret en ny team-model. Dommerne organiseres i 2 teams, som

Læs mere

Nøgletal for domstolene marts 2011

Nøgletal for domstolene marts 2011 Nøgletal for domstolene 2010 4. marts 2011 Sagsflow ved byretterne Modtagne og afsluttede sager 2006-2010 Antal modtagne sager ved byretterne i alt 599.040 607.626 689.961 774.648 776.685 100 101 115 129

Læs mere

Anbefalinger fra arbejdsgruppen om hurtigere behandling af straffesager, der indbringes for retten

Anbefalinger fra arbejdsgruppen om hurtigere behandling af straffesager, der indbringes for retten Anbefalinger fra arbejdsgruppen om hurtigere behandling af straffesager, der indbringes for retten København, juli 2013 Indledning Arbejdsgruppen om hurtigere behandling af straffesager, der indbringes

Læs mere

Københavns Byrets Handlingsplan 2016

Københavns Byrets Handlingsplan 2016 Københavns Byrets Handlingsplan 2016 Side 1 af 25 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til handlingsplanen... 3 2. Kort om Københavns Byret og Byrettens organisering... 4 3. Overordnet handlingsplan for

Læs mere

Der er for 2012 fastsat følgende indsatsområder: 1. Konkrete forbedringer af kvalitet, service og effektivitet i rettens ydelser.

Der er for 2012 fastsat følgende indsatsområder: 1. Konkrete forbedringer af kvalitet, service og effektivitet i rettens ydelser. Handlingsplan 2012 Der er for 2012 fastsat følgende indsatsområder: 1. Konkrete forbedringer af kvalitet, service og effektivitet i rettens ydelser. Der er særlig fokus på indsatser, der forbedrer: 1.

Læs mere

Københavns Byrets Handlingsplan 2015

Københavns Byrets Handlingsplan 2015 Københavns Byrets Handlingsplan 2015 Side 1 af 31 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til handlingsplanen... 3 2. Kort om Københavns Byret... 4 3. Byrettens organisation... 5 4. Overordnet handlingsplan

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER

FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER Aftenskolens foreningsnummer: 67460 FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER Projekttitel: It for alle Ansøgers navn: NETOP København Navn på ansvarlig:

Læs mere

Handlingsplan for Danmarks Domstole 2014

Handlingsplan for Danmarks Domstole 2014 December 2013 Handlingsplan for Danmarks Domstole 2014 1. Fokusområder og indsatsområder i 2014 På baggrund af drøftelser i Ledelsesforum i september og november og efterfølgende beslutning i Domstolsstyrelsens

Læs mere

I reform til fremtiden

I reform til fremtiden I reform til fremtiden 63 Nyhedsbrev for Danmarks Domstole 29. juni 2006 1. Lokalisering af de kommende byretter 2. Bemærkninger i forbindelse med ønskerunden 3. Dommernes ønskerunde og lederstillinger

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR PÅ FORKANT PÅ FORKANT Hvad er situationen? Hvad kan pjecen bruges til? Eksempel: Side 3 Trin 1 Hvad kan vi gøre i dag? Status:

Læs mere

Status for implementering af handleplanen på arbejdsmarkedsområdet

Status for implementering af handleplanen på arbejdsmarkedsområdet Status for implementering af handleplanen på arbejdsmarkedsområdet Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 18. november 2014 en handleplan for arbejdsmarkedsområdet. Handleplanen omfatter 5 indsatsområder:

Læs mere

Familieplejeundersøgelse

Familieplejeundersøgelse Familieplejeundersøgelse August & September 2012 1. Indledning Barnets Reform har som erklæret mål, at familieplejeområdet skal prioriteres. Dels er der med reformen et politisk ønske om, at kvaliteten

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2006 RN A505/06

RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2006 RN A505/06 RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2006 RN A505/06 Notat til statsrevisorerne i henhold til 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 10/05 om Udlændingestyrelsens tildeling af studie- og

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

GODT SPROG - EVALUERING. Godt Sprog INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG

GODT SPROG - EVALUERING. Godt Sprog INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 GODT SPROG - EVALUERING EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG Denne rapport indeholder en evalueing af projektet Godt Sprog, der blev iværksat for at forbedre den skriftlige

Læs mere