Til AB Hyltevang. Dokumenttype D&V Rapport. Dato 07. december 2009 Rev. 27. marts 2013 BOBAKKEN 1-27 D&V PLAN.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til AB Hyltevang. Dokumenttype D&V Rapport. Dato 07. december 2009 Rev. 27. marts 2013 BOBAKKEN 1-27 D&V PLAN."

Transkript

1 Til AB Hyltevang Dokumenttype D&V Dato 07. december 2009 Rev. 27. marts 2013 BOBAKKEN 1-27 D&V PLAN.

2 Revision Dato Udarbejdet af SPN Ref / Rambøll Teknikerbyen 31 DK-2830 Virum T F

3 INDHOLD 1. Introduktion til vedligeholdsplanen 1 2. Tilstandsvurderingen Vurdering af udvalgte bygningsdele 3 3. Vedligeholdsplanen Økonomi Budget og hovedtal 11 BILAG Bilag A: Budget B: Aktivitetsliste C: Oversigt over bygningsdele D: Bygningsdelskort

4 1 1. INTRODUKTION TIL VEDLIGEHOLDSPLANEN Rambøll har for A/B Hyltevang i dec udarbejdet en Drift & Vedligeholdsplan for ejendommen A/B Hyltevang, Bobakken I perioden fra dec og frem til okt har A/B gennemført en række forbedringer og vedligeholdsarbejder som ønskes indarbejdet i D&V planen. Rambøll har på denne baggrund i dec for A/B foretaget en opdatering af D&V-planen. D&V planen indeholder en prioritering af opgaverne og et budget over de næste ca. 10 år frem til omkring Til udarbejdelse af budget over udgifter til drift og vedligehold af ejendommen er bygningen gennemgået med henblik på, at registre de relevante bygningsdele med tilhørende vurdering af tilstanden. Følgende bygningsdele indgår i vedligholdsplanen: Terræn og belægninger Klimaskærmen (tag, facade, altaner, vinduer og døre) Fælles adgangsveje (trapper, opgange) Kælder, inkl. kældertrapper Installationer i fællesarealer samt varmecentral.

5 2 2. TILSTANDSVURDERINGEN Ejendommen, Bobakken 1-27 er besigtiget, hvor udvalgte bygningsdele er gennemgået med henblik på registrering af tilstanden. Besigtigelsen er gennemført d. 11. november, 2009 og med en opfølgende besigtigelse d. 11. december Registreringerne er foretaget som en visuel ikke-destruktivt gennemgang af de udvalgte bygningsdele. Besigtigelse af bygningsdele som kræver brug af værktøj for inspektion, er således ikke registreret, hvorfor der tages forbehold for tilstanden af skjulte bygningsdele. Tilstandsvurderingen af hver enkelt bygningsdel afgør datoen for hvornår den anbefalede vedligeholdsaktivitet skal udføres første gang. Vurderingerne er efterfølgende overført til vedligeholdsplanen med oplysninger om vedligeholdsmetode, frekvens og omfang, tidspunkt for hvornår aktiviteten skal udføres næste gang, samt en skønnet pris for udførelsen. For de aktiviteter som kræver brug af stillads eller lift er dette bemærket under den enkelte aktivitet og disse omkostninger er indregnet i priserne. Vurderes aktiviteten at være vigtig, for at undgå følgeskader, er den i vedligeholdsplanen listet til udførelse i nær fremtid. Der er ikke taget stilling til hvornår på året aktiviteten skal udføres. Aktiviteterne er fordelt til udførelse, efter bedste skøn. Når datoen for en planlagt aktivitet er nået, bør tilstanden af den pågældende bygningsdel revurderes med henblik på en stillingstagen til om aktiviteten skal udføres eller om den skal eller kan udskydes.

6 3 2.1 Vurdering af udvalgte bygningsdele Der henvises til bygningsdelskortene, jf. bilag D hvor de enkelte bygningsdeles tilstand er beskrevet og hvor vedligeholdsaktiviteterne er beskrevet. Vores registrering af udvalgte bygningsdele er kort beskrevet i det følgende: Terræn og belægninger Belægning i gården Belægninger i gården består af asfalt oven på et betondæk. Belægningen fremstår med revner i asfalten og en del sætninger og lunker i asfaltbelægningen. Der er mos og begroninger i revnerne. Der er lunker i belægningen. Blandt andet ind mod facaden. Der er lokalt i 2012 foretaget opretning af bagfald således at vandet ledes væk fra facaden. På sigt ønsker AB belægningen renoveret eller udskiftet, blandt andet for at forbedre afvandingsforholdene så vand ledes væk fra facaden. Forsegling af revner og opretning af lunker Belægninger på Bobakken 1-27 Der er i perioden foretaget en omfattende renovering og omlægning af flise og asfaltbelægninger på Bobakken. Der er etableret nye asfalterede parkeringspladser med skråparkering. Der er udlagt ny flisebelægning og ny chaussestensbelægning, samt etableret nye indgangs- og cykeløer. Herudover er der ud mod fællesarealet på Bobakken etableret en række asfalterede skråparkeringer. Ved gavlene er der udlagt ny flise- og chaussestensbelægning. Alle granittrappesten ved indgangsdørene er udskiftet. Der forventes ikke større D&V - aktiviteter i perioden frem til ca Der afsættes et mindre beløb til opretning af mindre skader. Regnvandsbrønde i gården Regnvandsbrøndene fremstår intakte og er funktionsmæssig i orden. Brøndene er repareret i forbindelse med udskiftning af tagrender og nedløb, samt i forbindelse med etablering af de nye skure.

7 4 Der afsættes et mindre beløb til opretning af mindre skader på regnvandsbrøndene, primært på gårdsiden. Tagfladen Tagfladen røde teglsten fremstår i en rimelig stand. Det nederste af tagfladen svarende til lige op over boligen på 3 sal er perioden blevet overstryget. Overstrygningen på tagfladen mod gårdsiden ved nr. 1 til 5, er udført i Taggennemføringer som faldstammeudluftninger, ventilationskanaler, m.m. fremstår generelt intakt uden synlige tegn på defekter. Fire udluftningshætter er udskiftet til tagsten. Tagrender og tagnedløb er alle udskiftet i 2008/2009. AB påtænker indenfor de næste at gennemfører en udskiftning af tagdækningen og kvistene. Spidsloft Spidsloftet ved nr. 1 3 er besigtiget. Understrygninger er generelt intakte. Lokalt er der registreret to mindre huller mellem teglsten og taggennemføringer Ventilations afkast nr. 1 og ved skakten i nr. 3. (Her er der mindre fugtaftegninger på gangbro. Brandmuren ind mod nr. 5 fremstår intakt uden synlige tegn på skader. Isoleringen (efterisolering med mineraluldsgranulat) er intakt, dog er en del af isoleringen faldet sammen eller er trådt ned. Der er udlagt ekstra 20 cm isolering på loftet i Gennemgang af over og understrygningen. Tætning af evt. huller. Taggennemføringer tjekkes og udbedres. Kviste Kviste er renoveret i 2011 hvor nedbrudt træværk er udskiftet. Zinkinddækninger er udskiftet og tagpapdækningerne er udskiftet. De eksisterende eternitbeklædninger på flunkerne er ikke udskiftet. Lokalt omkring kvistene er defekte tagsten udskiftet. På sigt er det A/B s ønske at foretage udskiftning tagdækninger og kvistene.

8 5 Inddækninger eftergås og defekte inddækninger oprettes og træværket overfladebehandles / malerrepareres. Facader og gavle Bebyggelse er fra 1939 udført i massivt murværk i gule teglsten. Mod gaden er der de oprindelige betonaltaner med stålrækværk og mod gårdsiden er der i 2008/2009 opsat nye alualtaner fra Altan.dk. Generelt fremstår facader og gavle i en rimelig stand uden større tegn på skader. På indgangssiden af Bobakken er de lokale nedbrydninger på de nederste 4-5 skifter over terræn, (som følge af fugtpåvirkninger og tøsaltning) blevet udbedret i 2010 / Disse skader ses stort set ikke på gårdsiden. Kun enkelte områder med forvitret og nedbrudte mørtel fuger. Er på nuværende tidspunkt ikke reparationskrævende. Herudover er der registreret mindre revner i murværket, blandet over vinduer. En del af disse revner er udbedret på 3. sal ifb. med udskiftning af tagrenderne. På østgavlen ses en mindre revne under det ene vindue som skal holdes under observation. Betonaltanerne fremstår intakte uden tegn på synlige skader. Der er udført hulmursisolering i 2011 ved 2. og 3. sal. Lokal reparation af mørtelfuger, revner og udskiftning af sten. Vinduer: Vinduerne er plastvinduer af type Primo vinduer fra sidst i 80 erne. fremstår i en god stand alderen taget i betragtning. Udvendigt fremstår vinduerne uden skader. Den elastiske fuge omkring vinduer er generelt intakt, men fugen viser tegn på nedbrydning idet fugen er meget hård. Vil på sigt forvitre og slippe. Vinduerne er besigtiget i enkelte lejligheder.

9 6 Nr. 1, st. tv Nr. 3, 2. tv, Nr th., Nr tv, Nr. 27, 3 tv. Generelt er vinduerne intakte, vinduesliste er intakte og funktionsmæssig er vinduerne i orden. Dog er der flere vinduer hvor håndtaget går stramt og hvor de store vinduespartier hænge lidt i hængselsiden. Skyldes almindelig slidtage kan til dels afhjælpes med smøring og mindre justeringer. Vinduer i opgange Adskiller sig generelt ikke fra de øvrige vinduer. Håndtag går stramt. Justering og smørelse af håndtag og hængsler. Kældervinduer Kældervinduer er plastvinduer som fremstår intakte uden tegn på skader. Fuge omkring vinduerne er udført med typen illmod fugebånd som er intakt Tjek af vinduesfuger og udskiftning af defekte fuger. Døre i facaden Opgangsdøre og døre ved kældertrapper er trædøre og fremstår i en god stand og er funktionsmæssig i orden Trappestene ved opgangsdørene er udskiftet til nye granitsten. I forbindelse med udskiftningen er stålprofil under døren fjernet således korrosionsskader minimeres. Justering og smørelse af hængsler.

10 7 Hovedtrapper Opgangstrapper. Vægge og underside trapper er malede betonflader. Der er udført opmaling af vægge i trappeopgange i Balustre er malet og håndlister er lakerede i Overflader fremstår i en pæn stand. Håndlister er intakte og er i en god stand uden skader. Trapper er i en god stand, dog ses mindre skader i form af slidtage, specielt på de nederste trappe løb, hvor der er huller / afskalning i terrezzo belægningen. ( Bla. Nr. 25) Kældertrapper Ved kældertrapper ses en del pudsafskalninger på kældervægge og på trappevægge. På trappevægge / vangen ses, på to af trapperne større pudsafskalning på oversiden af trappevæggen Der er en del revner i trappevæggen med udfældninger, samt revner i trappe bunden. To af kældertrapperne ved nr. 3 og ved nr. 17 er blevet udvidet i forbindelse med altanprojektet, for at give tilstrækkelige frihøjde under altanpladerne. Ved den ene trappe mangler lukning af fuge mellem asfalt og trappetrin. Rækværk er intakt. Overfladebehandling er nedbrudt med tegn på mindre korrosion og afskalninger. Funktionsmæssig i orden Udbedring af revner, udfældninger og puds- og dæklagsskader. På sigt skal trappebunden udskiftes, inden for de næste 5-10 år. Overflader i kælder, cykelkælder, vaskekælder, m.m. Der ses områder med fugtpåvirkninger på ydervæggene med puds og malingsafskalninger til følge. Der ses en del reparationer af fugtskader på ydervæggene.

11 8 Samtlige tørrerum er malet Generelt fremstår kælderen rimelig tør. Puds og malerreparation af afskalninger og misfarvninger. Installationer Gl. fyrrum nr. 5 Der er foretaget oprydning af løse kabler som har hængt på væggen uden, at være fastgjort forskriftmæssig. Faldstammer og afløb fra lejlighederne er udskiftet og fremstår intakte og funktionsmæssig i orden. Øvrige installationer fremstår intakte og funktionsmæssig i orden, i relation til bygningens alder og brug. Belysning i opgange: Er udskiftet til PIR styring 2008/2009 og fungerer tilfredsstil lende. Udvendig belysning: Den udvendige belysning ved kældetrapper er udskiftet og fungerer tilfredsstillende. Belysning i kælder virker tilfredsstillende. I cykelrum er belysningen udskiftet til PIR styring. Tørrerum: I tørrerum ar der fra tørretumblerne etableret nyt afkast til dampbrønde i cykeløerne. El-tjek, af installationer, herunder den udvendige belysning. Afkast fra tørretumbler eftergås og dampbrøndene tjekkes og tømmes blade mv. Varmecentral Fremstår uden synlige tegn på skader. Isolering på rørene er eftergået og udbedret.

12 9 De driftsmæssig forhold for varmecentralen er ikke vurderet i denne opgave. Jf. opdateret Energimærket Kloak I forbindelse med renovering af terrænbelægninger i er der foretaget TV-inspektion af regnvandsledninger på Bobakken. Der blev foretaget lokal reparation revnet ledning med en strømpeforing. Herudover blev nedløbsbrøndene langs facaden udskiftet Højvandslukke i varmecentrallen og teknikrum D&V aktiviteter Beplantning På Bobakken er der plantet nye træer ved indgangspartierne og ved nyetableret parkering ved fælles arealet er der plantet nye bøgehække. På gårdsiden er opsat nye plantekasser og ind mod naboejendommen er der etableret et fælles bed med forskellige planter. Bedes er dækket med barkflis. D&V aktiviteter Beplantning og træer eftergås for skader, beskæres og gødskes, min en gang om året.

13 10 3. VEDLIGEHOLDSPLANEN Vedligeholdsplanen er udarbejdet ud fra den forudsætning, at ejendommens fysiske tilstand bevares intakt, og er i forsvarlig god stand med hensyntagen til foreningens specifikke ønsker. Vedligeholdsplanen indeholder følgende hovedelementer: Bygningsdelskort med informationer om de enkelte bygningsdele. Komponentkort som indeholder oplysninger om vedligeholdsaktivitet, interval, og budget. Vedligeholdsbudget for en ca. 10-årig periode frem til omkring Vedligeholdsplanen bør ajourføres med et passende interval, som kan sættes til 2-3 år, i forhold til den normale prisudvikling og såfremt der registreres væsentlige ændringer af tilstanden på ejendommens bygningsdele. Dette kunne for eksempel være i forbindelse med stormskader eller skybrud. Hermed sikres at det kommende års vedligeholdsaktiviteter altid bygger på friske og opdaterede observationer. Opdateringen bør varetages af person med byggeteknisk indsigt. Større aktiviteterne bør udbydes til en hovedentreprenør, f. eks. renovering eller udskiftning af tagdækningen kunne være en mulighed. Hovedentreprenøren kan gennemføre flere fagentrepriser hvilket vil kunne forenkle administrationen af arbejderne. Idet der fra A/B s side er ønske om på sigt at gennemfører en totaludskiftning af tagdækningen og kvistene, bør der ikke igangsættes større tagreparationsarbejder førend der er foretaget en teknisk og økonomisk vurdering om reparationerne er rentable ift. en totaludskiftning af tagdækningen. Rambyg Alle data er inddateret i Rambyg, som er et internetbaseret system til at holde styr på alle aktiviteter og byggesager på en ejendom. Nærværende rapport indeholder udskrifter fra systemet.

14 11 4. ØKONOMI 4.1 Budget og hovedtal Der er udarbejdet et budget over en periode på 15 år frem til 2025, jf. bilag A Priserne er budgettet ud fra dels erfaringstal og fra V&S-prisbogen. Den tidligere indregnede renovering af kvistene er trukket ud af budgettet idet der er foretaget en delvis renovering af kvistene hvor inddækninger og tagdækning er udskiftet. Frem til ca forventes der således ikke gennemført større reparationer på kvistene. Hovedtal fra budgettet frem til ca Som det fremgår af budgetoversigten forventes der under de nuværende forhold ikke gennemført større vedligeholdsaktivitet frem til omkring 2023 udover normal vedligehold. Hovedtallene for de væsentligste vedligeholdsaktiviteter over de næste ca. ti år er som følger: kr. ekskl. moms prisniveau dec Terrænbelægning Facader og gavle Tagfladen Vedligehold af kældertrapper , , , ,- Øvrige vedligeholdsaktiviteter fremgår af bilag B. Den planlagte renovering og udskiftning af belægninger langs Bobakken 1-27 og ved gavlene er gennemført i D&V aktiviteterne vedr. belægningerne omfatter alene gennemførelse af mindre skader som opstår ved normal brug af arealerne.

15 1-1 BILAG OVERSIGT A: Budget B: Aktivitetsliste C: Oversigt over bygningsdele D: Bygningsdelskort

UDKAST E/F VIRUMBO II. Notat om Ejendommen Cedervænget 15-21, Virum

UDKAST E/F VIRUMBO II. Notat om Ejendommen Cedervænget 15-21, Virum UDKAST E/F VIRUMBO II Notat om Ejendommen Cedervænget 15-21, Virum Maj 2011 Indhold 1.0. NOTATETS FORMÅL 3 2.0. KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN 3 3.0. KONKLUSION 3 4.0. TILSTANDSVURDERING 4 4.1 Generelt....

Læs mere

A/B Dannevirke Slien 2-6, Alsgade 7-9, Slesvigsgade 21-33 og Dannevirkegade 22-32 København V.

A/B Dannevirke Slien 2-6, Alsgade 7-9, Slesvigsgade 21-33 og Dannevirkegade 22-32 København V. Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere A/B Dannevirke Slien 2-6, Alsgade 7-9, Slesvigsgade 21-33 og Dannevirkegade 22-32 København V. Tilstandsvurdering - Vedligeholdelsesplan September 2014

Læs mere

Vedligeholdelsesplan for ejendommene A/B Korsika- & Milanogården

Vedligeholdelsesplan for ejendommene A/B Korsika- & Milanogården Vedligeholdelsesplan for ejendommene A/B Korsika- & Milanogården Ejendommene bestående af Korsikagården som er beliggende Korsikavej 2-8, Palermovej 21-27, Milanovej 5, 7A-B og 9, Strandlodsvej 86, 88A-B

Læs mere

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Forening: AB Lollandsvej 35-39 2000 Frederiksberg Udført af: Jørn Borg Nicolaisen Mikkel Persson Sagsnummer: 11061-01 Dato: 17.02.2015 Besigtiget: 13.10.2014

Læs mere

E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej 102-128 2820 Gentofte

E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej 102-128 2820 Gentofte Vedr.: E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej 102-128 2820 Gentofte Matr. nr.: 5 ar, 5 aq, 5æ Vangede By Ejer: E/F Jægerhaven v/cubus Advokaterne Dronningens Tværgade 30, 3. sal 1302 København K 2006 Sag nr.:

Læs mere

Holbækgade 1-5 og 2-6, Vordingborggade 30-36, Korsørgade 17-21, Løgstørgade 15-21, 2100 KØBENHAVN Ø DATO: 15. APRIL 2013

Holbækgade 1-5 og 2-6, Vordingborggade 30-36, Korsørgade 17-21, Løgstørgade 15-21, 2100 KØBENHAVN Ø DATO: 15. APRIL 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 01 Tagværk 02 Kælder 03 Facader / Sokkel 04 Vinduer 05 Udvendige døre 06 Trapper 08 Etageadskillelser 09 WC/Bad 11 Varmeinstallation 12 Afløb / Faldstammer 13 Kloak 14

Læs mere

AB Strandholmhus TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB Strandholmhus TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB Strandholmhus 08/2015 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne tilstandsrapport

Læs mere

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB STUBMØLLEGÅRDEN 10/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

A/B Bergthora. Drift- og vedligeholdelsesplan

A/B Bergthora. Drift- og vedligeholdelsesplan A/B Bergthora Drift- og vedligeholdelsesplan Udarbejdet april 2014 Afsnit: Indholdsfortegnelse Dato: Marts 2014 Emne: Drift og vedligeholdelsesrapport Side: 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE

E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE Irlandsvej 5 2300 København S Tlf 32 97 01 07 Fax 32 97 01 37 www.eibyeogholmsgaard.dk SAG NR. 99.507 A DECEMBER 1999 E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE 1-3 1721 København V. T I L S T A N D S V U

Læs mere

AB LIVJÆGERGADE 33-35

AB LIVJÆGERGADE 33-35 AB LIVJÆGERGADE 33-35 12/2012 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

AB MATTHÆUSGÅRDEN SAG NR. 07.2735.40 MAJ 2008 TILSTANDSRAPPORT

AB MATTHÆUSGÅRDEN SAG NR. 07.2735.40 MAJ 2008 TILSTANDSRAPPORT AB MATTHÆUSGÅRDEN SAG NR. 07.2735.40 MAJ 2008 TILSTANDSRAPPORT Indhold: Side: 1.0 Rapportens formål.... 2 2.0 Kort beskrivelse af ejendommen.... 3 3.0 Overordnet konklusion.... 6 4.0 Ejendomsoplysninger....

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1380 A/B Oehlenschlægersgade 43

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1380 A/B Oehlenschlægersgade 43 Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1380 A/B Oehlenschlægersgade 43 24. februar 2010 Rev 2. 04.05.2010 Udført af: Dan Ørbæk Henriksen og Jørn Nicolaisen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295

Læs mere

E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 EKSEMPEL

E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 EKSEMPEL E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan 5 Konklusion 6 Noter til vedligeholdelsesplan 10 Oversigt

Læs mere

Forslag til vedligeholdelsesbudget for E/F Boholtegård

Forslag til vedligeholdelsesbudget for E/F Boholtegård Forslag til vedligeholdelsesbudget for E/F Boholtegård Ejd. nr. 889 december 2014 Indhold Indledning:... 3 Stamdata:... 3 Sammenfatning:... 4 Vurdering:... 4 Økonomi... 5 Fremgangsmåde... 5 Bemærkninger

Læs mere

BESIGTIGELSES- RAPPORT SAGS NR. 2372 STEENSTRUPS ALLE 11-17, M.FL. APRIL 2012. Sagsbehandler: Hans Kristiansen, tlf. 35 36 01 02.

BESIGTIGELSES- RAPPORT SAGS NR. 2372 STEENSTRUPS ALLE 11-17, M.FL. APRIL 2012. Sagsbehandler: Hans Kristiansen, tlf. 35 36 01 02. BESIGTIGELSES- RAPPORT SAGS NR. 2372 STEENSTRUPS ALLE 11-17, M.FL. APRIL 2012 Sagsbehandler: Hans Kristiansen, tlf. 35 36 01 02. WWW.BERGELIN.DK CVR NR: 10040086 BANK: 5472 2023539 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Taastrup almennyttige Boligselskab afd. Grønnehaven Tilstandsrapport

Taastrup almennyttige Boligselskab afd. Grønnehaven Tilstandsrapport Taastrup almennyttige Boligselskab afd. Grønnehaven Tilstandsrapport TORKIL LAURSEN A/S Klovtofteparken 2, 2630 Taastrup Rådgivende ingeniørfirma F.R.I. Tlf: 43994000 Fax: 43525257 E-mail: tl@torkil-laursen.dk

Læs mere

Vedligeholdsgennemgang AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29

Vedligeholdsgennemgang AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Vedligeholdsgennemgang AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Juni 2011 Vedligeholdsgennemgang AB Prinsesse Charlottes gade 23 29 Oversigt over forestående renoveringsarbejder mv. Juni 2011 MHV/BM/bb Generelt

Læs mere

Vedligeholdelsesplan for ejendom AB Telemarken, 2300 København S

Vedligeholdelsesplan for ejendom AB Telemarken, 2300 København S Vedligeholdelsesplan for ejendom AB Telemarken, 2300 København S Sagsnr.: 95006 881 Dato: 22.04.2009 Rev. 1. Dato: 19.01.2010 Udført af: Bygningskonstruktører Jimmie Jensen & Tom Buchard, Datea. 1/31 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT EF KONGENSGAVEVEJ

TILSTANDSRAPPORT EF KONGENSGAVEVEJ TILSTANDSRAPPORT EF KONGENSGAVEVEJ MARTS 2006 Indhold: Side: 1.0 INDLEDNING. 2 2.0 KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN. 3 3.0 OVERORDNET KONKLUSION. 4 4.0 EJENDOMSOPLYSNINGER. 5 4.1 KOMMUNALE OPLYSNINGER. 5

Læs mere

Vedligeholdsgennemgang AB Fiskedamsgade 12-14

Vedligeholdsgennemgang AB Fiskedamsgade 12-14 Vedligeholdsgennemgang AB Fiskedamsgade 12-14 Gaihede a/s Trekronergade 126 H, 2. 2500 Valby tlf: 70 22 11 41 cvr: 21 53 47 49 info@gaihede.dk www.gaihede.dk Udført af: Nanna Aae Christensen Arkitekt maa

Læs mere

AB AABO SAG NR. 09.2909.40 MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT

AB AABO SAG NR. 09.2909.40 MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT AB AABO SAG NR. 09.2909.40 MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT Indhold: Side: 1.0 Rapportens formål... 2 2.0 Kort beskrivelse af ejendommen... 3 3.0 Overordnet konklusion... 4 4.0 Ejendomsoplysninger... 5 5.0...

Læs mere

TILSTANDSVURDERING. vedligeholdelsesplan. med drifts- og. E/F Willemoesgade 32-36 Willemoesgade 32 36, 2300 København Ø

TILSTANDSVURDERING. vedligeholdelsesplan. med drifts- og. E/F Willemoesgade 32-36 Willemoesgade 32 36, 2300 København Ø TILSTANDSVURDERING med drifts- og vedligeholdelsesplan OBH Rådg. Ingeniører A/S Region Sjælland Islands Brygge 43 2300 København S CVR: DK 7016 9916 Udarbejdet af: Stefan T. Nielsen Tlf. 7021 7260 Mobil

Læs mere

15. DECEMBER 2014 TILSTANDSRAPPORT E/F WESSELS HAVE

15. DECEMBER 2014 TILSTANDSRAPPORT E/F WESSELS HAVE 15. DECEMBER 2014 TILSTANDSRAPPORT E/F WESSELS HAVE Strandvejen 128 2900 Hellerup Tlf. 39 61 01 61 www.ollgaard.dk mail@ollgaard.dk CVR: 19474984 Medlem af FRI Foreningen af Rådgivende Ingeniører Forord

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR AB Jutlandia Hus

VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR AB Jutlandia Hus VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR AB Jutlandia Hus Erik Eriksens gade 7-11 2300 København S Vedligeholdelsesplanen er et værktøj, der hjælper bestyrelsen med at varetage opgaven med at sikre foreningens største

Læs mere

Stevns Tegnestue Rådgivning man kan stole på! Vedligeholdelsesplan. A/B XX XXXXXXgade 76-78 2009

Stevns Tegnestue Rådgivning man kan stole på! Vedligeholdelsesplan. A/B XX XXXXXXgade 76-78 2009 Vedligeholdelsesplan A/B XX XXXXXXgade 76-78 2009 1. Ejendommen: Beliggende Matrikelnummer Bygget Ejer Bebygget areal Etageareal XXX gade København. XX. 1894. A/B XX. 203 m². 1000 m² fordelt på 5 etager.

Læs mere

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Forening: E/F Frøbels Allé / Ewaldsensvej Ewaldsensvej 8-12 Frøbels Allé 1-7 Sagsnummer: 12932-01 Dato: Revideret 13.02.2013 Udført af: Kim Birk Rasmussen Mikkel

Læs mere

06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Toftevang 06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø PETER JAHN & PARTNERE A/S INGENIØRER

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55 Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55 8. juni 2012 Udført af: Karina Frid & Dennis Evensen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

10 års vedligeholdelsesplan

10 års vedligeholdelsesplan Trio Arkitekter A/S Nyvej 16C, 1. sal 1851 Frederiksberg C Tlf.: 33 15 15 20 mail@trioarkitekter.dk www.trioarkitekter.dk CVR-nr.: 25896947 10 års vedligeholdelsesplan AB Skovåsen - Skovåsen 1-27 4060

Læs mere