Vurderingen af vedligeholdelsesudgifterne er foretaget på baggrund af ovennævnte bygningssyn samt erfaringer fra tilsvarende ejendomme.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vurderingen af vedligeholdelsesudgifterne er foretaget på baggrund af ovennævnte bygningssyn samt erfaringer fra tilsvarende ejendomme."

Transkript

1 Beslutningsoplæg for AB Damhjørnet Vedligeholdelsesarbejder 2014 Roskildevej / Valby Langgade , 2500 Valby Københavns Kommune Nærværende beslutningsoplæg er udarbejdet som et forslag til håndtering og gennemførelse af forestående vedligeholdelsesarbejder. Beslutningsoplægget er udarbejdet på baggrund af vedligeholdelsesplan af november 2013, samt ønske fra bestyrelsen. Vedligeholdelsesarbejderne samles i en pulje og gennemføres som en samlet byggesag, for at nedbringe sagsomkostningerne og udførelsesperioden. Vurderingen af vedligeholdelsesudgifterne er foretaget på baggrund af ovennævnte bygningssyn samt erfaringer fra tilsvarende ejendomme. Beslutningsoplægget indeholder en kort tilstandsvurdering af de udvalgte bygningsdele og vedligeholdelsesarbejder, med et tilhørende økonomisk overslag og finansieringsmodel. Udført af: Klaus Eichild Pedersen / Tim Larsen Kontrolleret af: TMO Mail: / Udført d.: Jan 2014 Tlf: / Version: Gældende Ejendomsnr

2 Indholdsfortegnelse 1. Ejendommen Bygningsdelsbeskrivelse Tagværk Facader, sokkel og altanværn Vinduer og sålbænke Døre Portrum TV-inspektion og højtryksrensning Trappebelysning og dørtelefonanlæg Konklusion Overordnet rammetidsplan Økonomi Finansiering... 10

3 1. Ejendommen Adresse: Roskildevej Valby Langgade Valby Matr.nr Vigerslev, København Ejendommen er en etageejendom opført i 1934 med 83 andelsboliger, 1 lejebolig og 4 erhvervsarealer, hvoraf 3 er kælderfaciliteter, erhvervsareal udgør 209 m2. Ejendommen er opført i 4 etager med et bebygget areal svarende til 1498 m2 og et boligareal på 4997 m2, fordelt på 13 opgange, samt 2 øvrige bygninger svarende til 23 m2. Ejendommen er indrettet med fuld kælder på i alt 1250 m2, hvor der forefindes varmecentral, gangareal, vaskekælder, cykelparkering, pulterrum og øvrige fællesarealer. Der forefindes delvis udnyttet tagetage med et areal svarende til 630 m2. Imellem tagboliger forefindes der pulterrum, med overliggende gennemgående spidsloft. Ejendommen fremstår generelt i normal vedligeholdelsesmæssig stand med enkelte områder, der kræver særligt videre fokus for at forebygge forringelser af tilstødende bygningsdele. Hovedparten af ejendommens delkomponenter og bygningsdele fremstår med mindre slitage, svarende til ejendommens alder, hvor der fortsat kan forventes fornuftig restlevetid og funktion, såfremt der fortsat sker normal vedligeholdelse heraf.

4 2. Bygningsdelsbeskrivelse 2.1. Tagværk Tagkonstruktionen er udført som et 45 graders sadeltag med hanebåndsspær. Hanebåndsspær er udført på stedet med 6 x 6 tømmer og fuldmålslægter. Tagbelægningen er udført i røde Knabstrup-tegl, med rygning og grater lagt i mørtel. Der er foretaget delvis understrygning af tagflade med mørtel. På gårdsiden er skotrender udført i zink med bræddeunderlag. Tagboliger fremstår med to-og trefagsvinduer i kviste, med zinkinddækning af flunker og tagflade. I øvrige tagflader er der ovenlysvinduer og taggennemføringer for zink taghætter og udluftningstegl. Der skal foretages en murergennemgang af brandkamme, grater, rygninger og tagflade. Tagfladen afrenses for algebelægninger og der foretages delvis understrygning af teglbelægning for opretholdelses af tæthed. Træværk i tagkviste overfladebehandles og diverse inddækninger eftergås. I forbindelse med tagarbejdet renses samtlige tagrender og tagbrønde.

5 2.2. Facader, sokkel og altanværn Facader er opført i massivt gult blankt murværk, med brunt sokkelmurværk på gadeside. Murværket er mod tagfoden afsluttet med gesimsbånd i gult blankt murværk. Murværket er omkring gadedøre udført med delvis ornamentering. På gadefacaden er der opsat altaner med betonbundplader og stålrækværk beklædt med trapez-plader. Ved den buede del af ejendommen, hvor Valby Langgade møder Roskildevej, er der opført en overdækning, der tidligere har været brugt i forbindelse med værkstedsfaciliteter. Facade- og sokkelmurværk skal udbedres for fugeudfald og afskalninger, der er opstået som følge af opfugtning af murværk og glatførebekæmpelse. 2 stk. tegloverliggere over kælderdøre fremstår med revner og udskiftes. Herudover udskiftes eksisterende dilatationsfuger mod tilstødende bygninger. Alle vedligeholdelsesarbejder skal gennemføres for at sikre og opretholde en tæt klimaskærm. Der skal foretages en let betonrenovering af indstøbte altanbetonplader. Betonpladerne eftergås for betonafskallinger og revnedannelser, herudover etableres skarpe betonforkanter for korrekt afvanding af betonplade. Der foretages overfladebehandling af metal-altanværn, således at der ikke sker nedbrydelse af trapez-plader Vinduer og sålbænke Ejendommens vinduer er udført i overfladebehandlede træelementer med lodposte, generelt med 2 lags termoruder. Gående vinduesrammer er udført som side- og tophængte rammer. I 2009 er der foretaget overfladebehandling af vindueselementerne. Kældervinduer fremstår med vinduer af ældre dato. Kalfatringsfuger er udført med bløde fuger og øvrige fugeafslutninger er udført som en kombination af bløde fuger og mørtelfuger. Sålbænke er generelt udført i skifer lagt i mørtelpude. Vinduer med orientering mod syd fremstår med malingsafskalning og udtørring af træ, med begyndende nedbrydning til følge. Vinduerne skal afrenses for løstsiddende maling og der skal foretages ny overfladebehandling. Øvrige vinduer fremstår med intakte overflader, men der er begyndende nedbrydning af tidligere malerbehandling. Øvrige vinduer skal overfladebehandles, så restlevetiden forlænges. I forbindelse med overfladebehandling af vinduer opsættes facadestillads på ejendommen og der foretages en snedkergennemgang af samtlige vinduer, hvor der også udskiftes tætningslister for sikring af tæthed. Kalfatringsfuger omkring vinduer gennemgås og udskiftes delvist, ligeledes foretages der en gennemgang af skifer-sålbænke. Øvrigt murværk eftergås, mens der er stillads på ejendommen.

6 2.4. Døre Hoveddøre til trappeopgang er udført som overfladebehandlede niveaufri trærammedøre med fyldning og glasfelt. Glasfeltet er udført med trådglas. Kælderdøre er udført som overfladebehandlede træfyldningsdøre, med 2 øvre glasfelter med 1-lags glas. Alle døre fremstår med standard besætning, og hoveddøre endvidere med dørpumper. Dørfuger er udført med bløde fuger og mørtelfuger. Døre med orientering mod syd fremstår med malingsafskalning og udtørring af træ, med begyndende nedbrydning til følge. Døre skal afrenses for løstsiddende maling og der skal foretages ny overfladebehandling. Øvrige døre fremstår med intakte overflader, men der er begyndende nedbrydning af tidligere malerbehandling. Øvrige døre skal overfladebehandles, så restlevetiden forlænges. Der foretages en snedkergennemgang af samtlige udvendige døre, hvor der også udskiftes tætningslister for sikring af tæthed. Fuger omkring døre gennemgås og udskiftes delvist Portrum Portgennemgangen er udført i vægge med blankt murværk og en pladebeklædt væg, samt et pladebeklædt loft. Portgennemgangen fremstår med asfaltbelægning og porten er udført som en fuldt oplukkelig 2-fags stålport, med manuelt opluk og almindelige sikkerhedsforanstaltninger. Der skal foretages smøring og justering af mekaniske dele i porten, for opretholdelse af funktion. Sokkelmurværk i portrum udbedres for fugeudfald og afskalninger, som øvrigt sokkelmurværk. Asfaltbelægning fremstår enkelte steder med lunker og revner, belægningen reetableres inden der sker sætningsskader i bærelaget. Krydsfinersblænding udskiftes til en vejrbestandig løsning/overflade. I forbindelse hermed vurderes isoleringstykkelsen, og der isoleres svarende til gældende krav herom TV-inspektion og højtryksrensning Der er udført separatsystem med opdeling af regn- og spildevand fra ejendommen. Foreningen har tidligere udført partiel udskiftning af kloakledninger inkl. stikledninger på dele af gårdsiden, kloaksystemet er i forbindelse hermed renset og der er foretaget tv-inspektion. Der udføres højtryksspuling af kloakledninger og TV-inspektion af resterende kloaksystem, svarende til Roskildevej og det resterende kloaksystem i gården. Det forebyggende vedligeholdelsesarbejde anbefales gennemført for opretholdelse af et fuldt funktionsdygtigt ledningsnet.

7 2.7. Trappebelysning og dørtelefonanlæg El-installationer på ejendommen fremstår generelt funktionelle, men er af ældre dato. Der er foretaget løbende udbygning af ledningsnettet for ny brug. I en trappeopgang er man påbegyndt udskiftning af trappebelysning, dog er der valgt en armaturtype, der ikke kan benyttes til det pågældende arbejde. Bestyrelsen oplyser at der er forsøgt gentagne reparationer af dørtelefonanlæg, men anlægget fremstår fortsat ikke fuldt funktionsdygtigt, og der opleves driftsforstyrrelser heraf. Trappebelysningen renoveres og der etableres tryk med glimlamper og trappeautomater. I opgangen hvor der er udskiftet armaturer genetableres eksisterende belysningsarmaturer. Eksisterende dørtelefonanlæg udskiftes. Der foretages opsætning og montering af tableau/dørstation og dørtelefon i lejlighederne samt udskiftning af strømforsyning. Gennemgang og udbedring af elinstallationer i kælder

8 3. Konklusion Ovenstående vedligeholdelsesarbejder anbefales gennemført for opretholdelse af bygningens vedligeholdelsesmæssige stand og ud fra en restlevetidsbetragtning. Restlevetiden for klimaskærmen og tagfladen kan ved almindelig vedligeholdelse opretholdes/forlænges. Der skal særligt fokuseres på de bygningsdele og delkomponenter, der hyppigt udsættes for opfugtning og udtørring. Det primære vedligeholdelsesarbejde er overfladebehandling af døre og vinduer. Da der skal opsættes facadestillads på ejendommen for at udføre dette arbejde, er det naturligt, at der medtages øvrige arbejder, der skal udføres fra stillads, for dermed at nedbringe de samlede stilladsomkostninger. Ledningsnettet til kloaksystemet skal være fuldt funktionsdygtigt, således at der forebygges en eventuelt opstugning i systemet, med oversvømmelse af kælder mv. til følge. Trappebelysningen skal være funktionsdygtig, for at forebygge faldrisiko på trappen. Dørtelefonanlægget bør ud fra et sikkerhedsmæssigt og komfortmæssigt aspekt renoveres. 4. Overordnet rammetidsplan Ekstraordinær generalforsamling: Februar 2014 Kontrakt rådgiver: Marts 2014 Projektering: Marts - april 2014 Udbud og kontrakt, entreprenør: Maj 2014 Udførelsesperiode: Juni - oktober 2014 Aflevering: Oktober 2014

9 5. Økonomi 2.1 Tagværk kr. 2.2 Facader, sokkel og altanværn kr. 2.3 Vinduer og sålbænke kr. 2.4 Døre kr. 2.5 Portrum kr. 2.6 TV-inspektion, højtryksrensning og reparationer kr. 2.7 Trappebelysning, dørtelefonanlæg og gennemgang af føringsvej i kælder kr. 10 % uforudselige udgifter kr. Entreprisesum i alt kr. Byggeteknisk rådgivning 8,75 % kr. Byggesagsadministration 2,25 % Allrisk entrepriseforsikring kr kr. 25 % moms af håndværkerudgifterne kr. Byggeomkostninger i alt kr. Afrundet finansieringsbehov kr. Andelsværdi Vedligeholdelse 100 % kr. Andelskrone inden projekt 61,66 Forventet andelskrone efter projekt (( )/ ) 57,23

10 6. Finansiering

VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR E/F Øresund Strandpark, Etape 3

VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR E/F Øresund Strandpark, Etape 3 VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR E/F Øresund Strandpark, Etape 3 Ejendomsnummer: 108 303, d.04.03.2014 Øresund Parkvej 14-21, 2300 København S. Københavns Kommune Matrikel: 4522, Sundbyøster, København Vedligeholdelsesplanen

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR AB Jutlandia Hus

VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR AB Jutlandia Hus VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR AB Jutlandia Hus Erik Eriksens gade 7-11 2300 København S Vedligeholdelsesplanen er et værktøj, der hjælper bestyrelsen med at varetage opgaven med at sikre foreningens største

Læs mere

10 års vedligeholdelsesplan

10 års vedligeholdelsesplan Trio Arkitekter A/S Nyvej 16C, 1. sal 1851 Frederiksberg C Tlf.: 33 15 15 20 mail@trioarkitekter.dk www.trioarkitekter.dk CVR-nr.: 25896947 10 års vedligeholdelsesplan AB Skovåsen - Skovåsen 1-27 4060

Læs mere

BESIGTIGELSES- RAPPORT SAGS NR. 2372 STEENSTRUPS ALLE 11-17, M.FL. APRIL 2012. Sagsbehandler: Hans Kristiansen, tlf. 35 36 01 02.

BESIGTIGELSES- RAPPORT SAGS NR. 2372 STEENSTRUPS ALLE 11-17, M.FL. APRIL 2012. Sagsbehandler: Hans Kristiansen, tlf. 35 36 01 02. BESIGTIGELSES- RAPPORT SAGS NR. 2372 STEENSTRUPS ALLE 11-17, M.FL. APRIL 2012 Sagsbehandler: Hans Kristiansen, tlf. 35 36 01 02. WWW.BERGELIN.DK CVR NR: 10040086 BANK: 5472 2023539 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT MED VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Ejerforeningen Højenhald

TILSTANDSRAPPORT MED VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Ejerforeningen Højenhald TILSTANDSRAPPORT ED VEDLIGEHOLDELSESPLAN Ejerforeningen Højenhald 7. februar 2012 BOLIGEXPERTEN TEKNISK AFDELING A/S Indholdsfortegnelse Ejendomsidentifikation... 3 Eksisterende forhold... 3 Rapportens

Læs mere

AB LIVJÆGERGADE 33-35

AB LIVJÆGERGADE 33-35 AB LIVJÆGERGADE 33-35 12/2012 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT MED VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Ejerforeningen Sankt Hans Gade 4-4A

TILSTANDSRAPPORT MED VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Ejerforeningen Sankt Hans Gade 4-4A TILSTANDSRAPPORT ED VEDLIGEHOLDELSESPLAN Ejerforeningen Sankt Hans Gade 4-4A 17.juni 2013 BOLIGEXPERTEN TEKNISK AFDELING A/S Indholdsfortegnelse Ejendomsidentifikation... 3 Eksisterende forhold... 3 Samlet

Læs mere

AB HOSTRUPSVEJ 5-7/ CHR. RICHARDTS VEJ 8

AB HOSTRUPSVEJ 5-7/ CHR. RICHARDTS VEJ 8 AB HOSTRUPSVEJ 5-7/ CHR. RICHARDTS VEJ 8 SAG NR. 04.2339.40 JUNI 2010 OVERORDNET TILSTANDSRAPPORT Indhold Indhold: Side: 1.0 - RAPPORTENS FORMÅL 2 2.0 - KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN 3 3.0 - OVERORDNET

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55 Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55 8. juni 2012 Udført af: Karina Frid & Dennis Evensen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Dato: 15.01.2015 Udført af: Rune Pedersen & Anders Muff Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Focus2

Læs mere

AB AABO SAG NR. 09.2909.40 MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT

AB AABO SAG NR. 09.2909.40 MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT AB AABO SAG NR. 09.2909.40 MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT Indhold: Side: 1.0 Rapportens formål... 2 2.0 Kort beskrivelse af ejendommen... 3 3.0 Overordnet konklusion... 4 4.0 Ejendomsoplysninger... 5 5.0...

Læs mere

EF Peblinge Dossering 14/ Wesselsgade 3

EF Peblinge Dossering 14/ Wesselsgade 3 EF Peblinge Dossering 14/ Wesselsgade 3 02/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø Formål og

Læs mere

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB STUBMØLLEGÅRDEN 10/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

AB Strandholmhus TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB Strandholmhus TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB Strandholmhus 08/2015 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne tilstandsrapport

Læs mere

EF Philip Smidth TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

EF Philip Smidth TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 EF Philip Smidth 03/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø PETER JAHN & PARTNERE A/S INGENIØRER

Læs mere

E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE

E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE Irlandsvej 5 2300 København S Tlf 32 97 01 07 Fax 32 97 01 37 www.eibyeogholmsgaard.dk SAG NR. 99.507 A DECEMBER 1999 E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE 1-3 1721 København V. T I L S T A N D S V U

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1447 A/B Hallandsgade Dato: 23.06.2010 Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Internet www.focus2.dk

Læs mere

Vedligeholdsgennemgang AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29

Vedligeholdsgennemgang AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Vedligeholdsgennemgang AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Juni 2011 Vedligeholdsgennemgang AB Prinsesse Charlottes gade 23 29 Oversigt over forestående renoveringsarbejder mv. Juni 2011 MHV/BM/bb Generelt

Læs mere

AB MATTHÆUSGÅRDEN SAG NR. 07.2735.40 MAJ 2008 TILSTANDSRAPPORT

AB MATTHÆUSGÅRDEN SAG NR. 07.2735.40 MAJ 2008 TILSTANDSRAPPORT AB MATTHÆUSGÅRDEN SAG NR. 07.2735.40 MAJ 2008 TILSTANDSRAPPORT Indhold: Side: 1.0 Rapportens formål.... 2 2.0 Kort beskrivelse af ejendommen.... 3 3.0 Overordnet konklusion.... 6 4.0 Ejendomsoplysninger....

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1380 A/B Oehlenschlægersgade 43

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1380 A/B Oehlenschlægersgade 43 Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1380 A/B Oehlenschlægersgade 43 24. februar 2010 Rev 2. 04.05.2010 Udført af: Dan Ørbæk Henriksen og Jørn Nicolaisen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295

Læs mere

AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport

AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 89030 Februar 2015 Gladsaxevej 104 2860 Søborg Indhold

Læs mere

LANGELANDSGADE 208, 8200 AARHUS N

LANGELANDSGADE 208, 8200 AARHUS N Colliers Byggerådgivning A/S, Silkeborgvej 2, 8000 Aarhus C LANGELANDSGADE 208, 8200 AARHUS N VEDLIGEHOLDELSESPLAN Dato: 01.08.2013 PROJEKTOPLYSNINGER Adresse: Rekvirent: Ejendomstype: Dato for gennemgang

Læs mere

AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23)

AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23) AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23) SAG NR. 12.3404.60 DECEMBER 2012 OVERORDNET VURDERINGSRAPPORT PETER JAHN & PARTNERE A/S BYGNINGSRÅDGIVNING ARKITEKTER INGENIØRER Indhold: Side: 1.0 Rapportens

Læs mere

FØRREGISTRERING og tilstandsvurdering

FØRREGISTRERING og tilstandsvurdering FØRREGISTRERING og tilstandsvurdering Februar 2007 Kvartérløft AB Nørrebrogade 206- Bragesgade 1 2200 København N Matr. nr. 859 Udenbys Klædebo Kvartér Førregistrering, kvartérløft 0.0 Indholdsfortegnelse

Læs mere

E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 EKSEMPEL

E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 EKSEMPEL E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan 5 Konklusion 6 Noter til vedligeholdelsesplan 10 Oversigt

Læs mere

A/B Dannevirke Slien 2-6, Alsgade 7-9, Slesvigsgade 21-33 og Dannevirkegade 22-32 København V.

A/B Dannevirke Slien 2-6, Alsgade 7-9, Slesvigsgade 21-33 og Dannevirkegade 22-32 København V. Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere A/B Dannevirke Slien 2-6, Alsgade 7-9, Slesvigsgade 21-33 og Dannevirkegade 22-32 København V. Tilstandsvurdering - Vedligeholdelsesplan September 2014

Læs mere

AB Stenhuggergården TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB Stenhuggergården TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB Stenhuggergården 05/2012 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

Vedligeholdsgennemgang Istedgade 100-102

Vedligeholdsgennemgang Istedgade 100-102 Vedligeholdsgennemgang Istedgade 100-102 Gaihede a/s Trekronergade 126 H, 2. 2500 Valby tlf: 70 22 11 41 cvr: 21 53 47 49 info@gaihede.dk www.gaihede.dk Udført af: Margit Haim Valsgard Bygningsingeniør

Læs mere

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Forening: AB Lollandsvej 35-39 2000 Frederiksberg Udført af: Jørn Borg Nicolaisen Mikkel Persson Sagsnummer: 11061-01 Dato: 17.02.2015 Besigtiget: 13.10.2014

Læs mere

A/B Bergthora. Drift- og vedligeholdelsesplan

A/B Bergthora. Drift- og vedligeholdelsesplan A/B Bergthora Drift- og vedligeholdelsesplan Udarbejdet april 2014 Afsnit: Indholdsfortegnelse Dato: Marts 2014 Emne: Drift og vedligeholdelsesrapport Side: 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side

Læs mere