Lønstatistik for privatansatte, september Dansk Psykolog Forening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lønstatistik for privatansatte, september 2014. Dansk Psykolog Forening"

Transkript

1 Lønstatistik for privatansatte, september 2014 Dansk Psykolog Forening

2 1 Metode og omfang 1 Lønstatistik for privatansatte, september 2014 Dansk Psykolog Forening Udarbejdet af Huge Consulting ApS i samarbejde med TL Analyse

3 1 Metode og omfang 2 Indhold 1 Metode og omfang Udsendelse og svarprocent Statistisk usikkerhed Anonymitet Tabelberegninger og forklaringer Beregning af fuldtidsløn Forklaring af tabel med personalegoder Tabelforklaringer Løntabeller Dimittendår Køn og dimittendår Alder Arbejdets hovedindhold Ansættelsesområde Ledelsesansvar Frekvenstabeller Alder og køn Dimittendår Arbejdets hovedindhold Ansættelsesområde Ledelsesansvar Ugentlig arbejdstid Virksomhedsejer Overenskomst Provision/bonus/resultatløn Pensionsordning... 20

4 1 Metode og omfang Overarbejde Barsel Personalegoder Bruttolønsordning Klausuler Autorisation Specialistuddannelse Anden uddannelse Forslag og ønsker... 30

5 1 Metode og omfang 4 1 Metode og omfang 1.1 Udsendelse og svarprocent Lønundersøgelsen er blevet gennemført i samarbejde mellem Dansk Psykolog Forening (DP), Akademikernes Centralorganisation og Huge Consulting ApS. Undersøgelsen er tilrettelagt som en totaltælling, hvor samtlige privatansatte medlemmer af DP indgår. Den 25. september 2014 udsendte Huge Consulting ApS invitationer til 487 medlemmer med en gyldig adresse. Via et link i invitationen fik medlemmerne mulighed for at besvare det elektroniske lønskema direkte. Primo og medio oktober blev medlemmer, der ikke havde besvaret lønskemaet, rykket pr. e- mail og afslutningsvis blev der ultimo oktober udsendt en postal rykker. Dataindsamlingen blev endelig afsluttet den 3. november I nedenstående oversigt er nøgletallene omkring undersøgelsens svarprocent præsenteret. Oversigt. Undersøgelsens svarprocent Antal invitationer udsendt (bruttopopulation) 487 Uden for målgruppen 1 2 Nettopopulation 485 Antal svar 230 Svarprocent 47 % Svarprocenten er i år 47 %, hvilket er lidt mindre end sidste år, hvor den var 50 %. Der er udgået 7 medlemmer pga. ukorrekte/urealistiske lønoplysninger. Det betyder, at løntabellerne i kapitel 3 er baseret på svar fra 223 medlemmer. 1.2 Statistisk usikkerhed Da ikke alle privatansatte medlemmer af DP har valgt at indsende lønoplysninger, er der en statistisk usikkerhed på undersøgelsens resultater. Det betyder, at der skal være en vis forskel i to undergruppers gennemsnitsløn (f.eks. to forskel- 1 Medlemmer uden lønoplysninger, medlemmer med en månedlig (deltids)løn under kr. og medlemmer med en månedlig arbejdstid under 10 timer er fjernet fra lønstatistikken og tilføjet uden for målgruppen.

6 1 Metode og omfang 5 lige ansættelsesområder), før man kan konkludere, at de to undergrupper har forskellig løn. Den statistiske usikkerhed er dog relativ lille i undersøgelsen, da der er kommet løn-oplysninger fra 223 af de i alt 485 medlemmer i målgruppen. Herudover kan der være et bortfaldsproblem i undersøgelsen, hvis de 223 medlemmer, der udgør datagrundlaget, ikke er repræsentative i forhold til hele populationen (485). Selve bortfaldet er på 53 %, hvilket er relativt højt, hvis man sammenligner med andre lønundersøgelser. Det er ikke muligt at lave en egentlig bortfaldsanalyse, hvor det undersøges, om der rent faktisk er "skævheder" i det indsamlede datamateriale. Bortfaldsproblemet betyder, at man skal være varsom med ikke at overfortolke undersøgelsens resultater, hvad angår det generelle lønniveau. F.eks. ved vi ikke, om der mangler flest svar fra de relativt højtlønnede, eller om der mangler flest svar fra de relativt lavtlønnede medlemmer. Det er dog rimeligt at antage, at eventuelle skævheder er ens fra år til år. Det betyder, at lønstatistikken har stor troværdighed, når det gælder om at beskrive lønudviklingen over tid. 1.3 Anonymitet Lønundersøgelsen var ikke anonym, men derimod fortrolig i den forstand at kun Huge Consulting ApS har haft mulighed for, via medlemmernes mailadresser og medlemsnumre, at identificere de indkomne besvarelser. Oplysningerne er dog kun blevet anvendt til at rykke de medlemmer, der efter svarfristens udløb endnu ikke havde besvaret lønskemaet. Alle løntabeller er opstillet, så det ikke er muligt at genkende enkeltpersoner. I de tilfælde, hvor der er under fire medlemmer i en undergruppe, beregnes der ikke lønoplysninger. Undergruppen fjernes ikke fra tabellerne, men alle løntal erstattes af -. I de tilfælde, hvor der er under seks medlemmer i en undergruppe, beregnes der kun gennemsnit og ikke fraktiler. Hvis der i løntabellerne med dimittendår generelt ikke er besvarelser nok til, at lønoplysningerne kan præsenteres for hver enkelt dimittendår, er materialet samlet i større intervaller.

7 2 Tabelberegninger og forklaringer 6 2 Tabelberegninger og forklaringer 2.1 Beregning af fuldtidsløn Deltidsansatte medlemmers løn er i løntabellerne omregnet til teknisk fuldtidsløn (37 timer/uge). 30 timer om ugen eller mindre er defineret som deltid. Ved omregningen er der taget hensyn til, om frokost er inkluderet i arbejdstiden eller ej. Deltidsansatte medlemmer, der arbejder under 10 timer om ugen er ikke medtaget i løntabellerne, da det vurderes, at der er for stor usikkerhed på deres tekniske fuldtidsløn. 2.2 Forklaring af tabel med personalegoder I spørgsmålet om personalegoder har medlemmerne haft mulighed for at sætte I spørgsmålet om personalegoder har medlemmerne haft mulighed for at markere flere goder. I tabellen over dette spørgsmål skal man derfor være opmærksom på, at hvis man lægger antal svar sammen, giver dette mere end det samlede antal medlemmer, som indgår i statistikken. Det ses endvidere, at procentsøjlen sammenlagt giver mere end 100 % - nemlig 309 %. Dette betyder, at de medlemmer, der har deltaget i undersøgelsen, i gennemsnit har godt 3 personalegoder. Det fremgår af overskriften til tabellen, at medlemmerne kunne markere flere goder. De øvrige spørgsmål i undersøgelsen, hvor medlemmerne har kunnet sætte mere end ét kryds, er behandlet tilsvarende. 2.3 Tabelforklaringer Undersøgelsens resultater præsenteres i kapitel 3 og 4. Kapitel 3 indeholder løntabeller, mens kapitel 4 indeholder frekvenstabeller over alle spørgsmål i lønskemaet. Nedenfor er indholdet af løntabellerne forklaret: Antal medlemmer: Antallet af medlemmer der befinder sig i den pågældende række (undergruppe). Som tidligere omtalt beregnes der ikke lønoplysninger, hvis der ikke er mindst fire medlemmer i en undergruppe.

8 2 Tabelberegninger og forklaringer 7 Nettoløn: Nettolønnen beregnes på baggrund af de lønoplysninger, som medlemmerne har angivet i lønskemaet. Nettolønnen beregnes som bruttoløn minus pensionsbidrag i alt. Pension i alt: Pension i alt er summen af medlemmets og arbejdsgiverens pensionsbidrag som oplyst i skemaet. De medlemmer, der ikke har udfyldt dette felt, har fået sat deres pensionsbidrag til 0 kr. Pension i alt er et gennemsnit for medlemmerne i den enkelte undergruppe. Bruttoløn: Bruttolønnen som medlemmerne har oplyst i lønskemaet. Bruttolønnen er inkl. medlemmets og arbejdsgiverens pensionsbidrag. Har et medlem ikke udfyldt dette felt, anses lønskemaet for at være blankt og indgår ikke i statistikken. Procentvis stigning fra 2013 til 2014 i bruttoløn: Den procentvise stigning er beregnet på baggrund af gennemsnitslønnen i 2013 og gennemsnitslønnen i 2014 for undergruppen. 25 % fraktil: 25 % fraktilen angiver den bruttoløn, der deler medlemmerne i følgende to grupper; (1) de 25 % af medlemmerne, der har en bruttoløn, der er mindre end fraktilen og (2) de 75 % af medlemmerne, der har en bruttoløn, der er større. 50 % fraktil: 50 % fraktilen angiver den bruttoløn, der deler medlemmerne i to lige store grupper. Halvdelen har en bruttoløn, der er mindre end fraktilen, og halvdelen har en bruttoløn, der er større. 75 % fraktil: 75 % fraktilen angiver den bruttoløn, der deler medlemmerne i følgende to grupper; (1) de 75 % af medlemmerne, der har en bruttoløn, der er mindre end fraktilen og (2) de 25 % af medlemmerne, der har en bruttoløn, der er større.

9 2 Tabelberegninger og forklaringer 8 Der findes ikke et entydigt svar på, om den gennemsnitlige bruttoløn eller 50 % fraktilen er det bedste nøgletal at anvende. Studerer man en løntabel, vil man i de fleste tilfælde se, at den gennemsnitlige bruttoløn er højere end 50 % fraktilen. Dette skyldes, at de fleste undergrupper indeholder nogle (få) medlemmer, der tjener markant mere end de øvrige. Disse (få) medlemmer trækker gennemsnittet op, men de har ingen indflydelse på 50 % fraktilen. Set i dette lys er 50 % fraktilen et mere "ærligt" tal for lønniveauet i en undergruppe end gennemsnittet.

10 3 Løntabeller 9 3 Løntabeller 3.1 Dimittendår Septemberløn 2014 fordelt efter dimittendår. Inklusiv procentvis stigning i bruttoløn fra Dimittendår Antal medlemmer Nettoløn Pension i alt Bruttoløn 25 % fraktil 50 % fraktil 75 % fraktil Stigning i bruttoløn 1984 eller før , , , , , , , , , , , , , , , , , , Total ,5

11 3 Løntabeller Køn og dimittendår Mænd Septemberløn 2014 fordelt efter dimittendår. Dimittendår Antal medlemmer Nettoløn Pension i alt Bruttoløn 25 % fraktil 50 % fraktil 75 % fraktil 1989 eller før eller senere Total Kvinder Septemberløn 2014 fordelt efter dimittendår. Dimittendår Antal medlemmer Nettoløn Pension i alt Bruttoløn 25 % fraktil 50 % fraktil 75 % fraktil 1984 eller før Total

12 3 Løntabeller Alder Septemberløn 2014 fordelt efter alder. Alder Antal medlemmer Nettoløn Pension i alt Bruttoløn 25 % fraktil 50 % fraktil 75 % fraktil 29 år eller yngre år år år år år år år eller ældre Total Arbejdets hovedindhold Septemberløn 2014 fordelt efter arbejdets hovedindhold. Arbejdets indhold Organisations-, arbejds-, erhvervspsykolog Antal medlemmer Nettoløn Pension i alt Bruttoløn 25 % fraktil 50 % fraktil 75 % fraktil Klinisk psykolog Andet eller blandet indhold Total

13 3 Løntabeller Ansættelsesområde Septemberløn 2014 fordelt efter ansættelsesområde. Ansættelsesområde Interesseorganisation, fagforening mv. Erhvervs- eller produktionsvirksomhed Konsulent- eller rådgivningsvirksomhed Privathospital, privat klinik mv. Antal medlemmer Nettoløn Pension i alt Bruttoløn 25 % fraktil 50 % fraktil 75 % fraktil Behandlingsinstitutioner Ansat i privat psykologisk praksis Andet område Total Ledelsesansvar Septemberløn 2014 fordelt efter ledelsesansvar. Ledelsesansvar Antal medlemmer Nettoløn Pension i alt Bruttoløn 25 % fraktil 50 % fraktil 75 % fraktil Ja Nej Total

14 4 Frekvenstabeller 13 4 Frekvenstabeller 4.1 Alder og køn Medlemmernes alder: 29 år eller yngre 12 5,4% år 35 15,7% år 37 16,6% år 46 20,6% år 30 13,5% år 16 7,2% år 23 10,3% 60 år eller ældre 24 10,8% Medlemmernes køn: Kvinde ,8% Mand 45 20,2%

15 4 Frekvenstabeller Dimittendår Medlemmernes dimittendår (kandidateksamen anført i eksamensbevis): 1984 eller før 15 6,7% ,7% ,1% ,8% ,4% ,7% ,7% ,0% ,6% ,2% ,0% ,7% ,7% ,5% ,0% ,4% ,9% ,7% 4.3 Arbejdets hovedindhold Medlemmernes hovedindhold i arbejdet: Organisations-, arbejds-, erhvervspsykolog 64 28,7% Klinisk psykolog 78 35,0% Andet eller blandet indhold 81 36,3%

16 4 Frekvenstabeller Ansættelsesområde Medlemmernes ansættelsesområde: Interesseorganisation, fagforening mv ,8% Erhvervs- eller produktionsvirksomhed 22 9,9% Konsulent- eller rådgivningsvirksomhed 48 21,5% Privathospital, privat klinik mv ,3% Behandlingsinstitutioner 45 20,2% Ansat i privat psykologisk praksis 4 1,8% Andet område 39 17,5% 4.5 Ledelsesansvar Har du ledelsesansvar (økonomisk, personale- eller fagligt ansvar for andre)? Ja 72 32,3% Nej ,7% Hvor mange er du leder for? (Kun medlemmer med ledelsesansvar.) Under ,9% ,9% ,1% 25 eller flere 13 18,1% Total ,0%

17 4 Frekvenstabeller 16 Hvilken form for ledelse har du? (Kun medlemmer med ledelsesansvar. Medlemmerne kan sætte mere end én markering.) Antal svar Procent Økonomisk 32 44,4% Personale 52 72,2% Fagligt 62 86,1% Andet 8 11,1% Antal medlemmer ,9% Har du forhandlet særlige ansættelsesvilkår ifm. at du blev leder: 2 ugers ekstra selvbetalt ferie 6 mdr.s opsigelsesvarsel + 1 ekstra ferieuge Det er frivillige jeg leder Efteruddannelse Efteruddannelse MBA, Specialist, længere opsigelse, telefon, sunhedsforsikring Et tillæg Forlænget opsigelsesvarsel Forsøgte uden held (skiftede stilling i samme virksomhed). Ja Ja autorisation og lederuddannelse samt forskellige kurser Ja efteruddannelse Ja efteruddannelse som leder. Ja. 6 mdrs opsigelse Jeg er eneejer af jsc ApS - et anpartselskab Leder frivillige Længere opsigelsesvarsel Min autorisation og specialist bliver betalt. Jeg får et tillæg på ca kr om måneden. Jeg har bedre barselsvilkår end øvrige ansatte. Nej (anført 19 gange) Nej, men det er en del af organisationens politik at ledere får uddannelse indenfor ledelse Nej- jeg er selvstændig, direktør Nej. Der er tale om en projektansættelse, og hvor økonomien ikke gav mulighed herfor, men hvor lønnen er fastsat i hht niveuer i overenskomst på statens område Tillæg Tilskud til 2 års efteruddannelse i form af kr. samt 18 uddannelsesdage med løn.

18 4 Frekvenstabeller 17 Hvad er din titel: Adm. dir Adm. dir. Afdelingsleder Afdelingsleder Afdelingsleder - Cand.psych., specialist og supervisor i kli Afsnitsleder for frebyggelse og behandling på børn og unge o Assistent Aut. psykolog/souschef Behandlingsansvarlig Psykolog Behandlingsansvarlig psykolog Behandlingsansvarlig psykolog Behandlingsleder Centerleder Chef psykolog Chefkonsulent Chefpsykolog Chefpsykolog Chefrådgiver Daglig leder og specialist i børneneuropsykologi Director of Group Sustainability Direktør Direktør Direktør Ejer Forstander Forstander Head of Talent Management & Employer Branding HR chef HR-chef Klinisk psykolog Konstitueret centerleder Konsulent Konsulent Koordinator Koordinator Koordinerende psykolog Ledende psykolog Ledende psykolog Ledende psykolog Ledende psykolog

19 4 Frekvenstabeller 18 Leder Leder Managing Partner Netværksansvarlig psykolog Neuropsykolog, leder af... Occupational Health Manager Partner Projektleder Projektleder Projektleder Projektleder Projektleder Psykolog Psykolog Psykolog Psykolog Psykolog, Teamleder Psykologfaglig leder Regionsleder Rådgiver Rådgivningsleder Rådgivningsleder Sektionschef Senior konsulent Senior Vice President Specialist i klinisk børnepsykologi Supervisor, koordinator Ungerådgiver & Frivilligkoordinator Vice President Vice-koncerndirektør 4.6 Ugentlig arbejdstid Normal ugentlig arbejdstid ifølge ansættelseskontrakt: Antal Gennemsnit Procent Deltidsansatte 33 26,8 14,8% Fuldtidsansatte inkl. frokost i arbejdstiden ,8 61,9% Fuldtidsansatte ekskl. frokost i arbejdstiden 52 38,0 23,3%

20 4 Frekvenstabeller Virksomhedsejer Er du lønnet af et firma, som du selv ejer? Ja 13 5,8% Nej ,2% 4.8 Overenskomst Er du omfattet af en overenskomst? Ja ,3% Nej ,7% 4.9 Provision/bonus/resultatløn Er en del af din løn baseret på provision/bonus/resultatløn mv.? Ja 15 6,7% Nej ,3%

21 4 Frekvenstabeller Pensionsordning Indgår der en pensionsordning i dit ansættelsesforhold? Ja ,1% Nej 31 13,9% Hvor er pensionsordningen placeret? (Kun medlemmer hvor der indgår pensionsordning i ansættelsen. Medlemmerne kan sætte mere end én markering.) Antal svar Procent Magistrenes Pensionskasse 97 50,5% Kollektiv virksomhedsordning 57 29,7% Individuel ordning 38 19,8% Antal medlemmer ,0% Har du en supplerende pensionsordning, der ikke er knyttet til ansættelsen? Ja 80 35,9% Nej ,1%

22 4 Frekvenstabeller Overarbejde Antal overarbejdstimer i gennemsnit pr. uge indenfor det sidste år: 0 timer 51 22,9% 0,1-4,9 timer 94 42,2% 5-9,9 timer 39 17,5% 10-14,9 timer 12 5,4% 15-19,9 timer 6 2,7% 20 timer eller flere 10 4,5% Ubesvaret 11 4,9% Hvordan honoreres overarbejde? Overarbejde afspadseres ,7% Overarbejde betales 4 1,8% En kombination af afspadsering og betaling 4 1,8% Ingen af delene 84 37,7% Overarbejdsbetaling (årligt): (Kun medlemmer der har fået overarbejdsbetaling.) Antal Gennemsnit Mindste beløb Største beløb Kroner:

23 4 Frekvenstabeller Barsel Kvinder - Aftale om løn under barsel: Fuld løn i 4 uger før og 24 uger efter fødslen 41 28,3% Anden aftale, der giver mig bedre vilkår end ovenfor skitseret 24 16,6% Anden aftale, der giver mig dårligere vilkår end ovenfor anført, men dog fuld løn i en del af perioden 14 9,7% Har ingen særskilt aftale om barselsvilkår 10 6,9% Ved ikke 56 38,6% Total ,0% Mænd - Aftale om løn under barsel: Fuld løn i 2 uger i forbindelse med barnets fødsel 15 39,5% Anden aftale, der giver mig bedre vilkår end ovenfor skitseret 6 15,8% Anden aftale, der giver mig dårligere vilkår end ovenfor anført, men dog fuld løn i en del af perioden 0 0,0% Har ingen særskilt aftale om barselsvilkår 4 10,5% Ved ikke 13 34,2% Total ,0% Kvinder - Har det inden for de sidste 2 år været aktuelt for dig at holde barselsorlov? Ja 26 14,6% Nej ,4% Total ,0%

24 4 Frekvenstabeller 23 Mænd - Har det inden for de sidste 2 år været aktuelt for dig at holde barselsorlov? Ja 8 17,8% Nej 37 82,2% Total ,0% 4.13 Personalegoder Personalegoder: (Medlemmerne kan sætte mere end én markering.) Antal svar Procent Fri bil, helt eller delvis 6 2,7% Fri (mobil)telefon - helt eller delvis ,8% Fri tog- og buskort 3 1,3% Abonnement på aviser/tidsskrifter 18 8,1% Faglige kontingenter betalt 3 1,3% Kontingenter til brancheforeninger o. lign. 5 2,2% Hjemme-PC 61 27,4% Internetforbindelse 47 21,1% Betalt tv-licens 1 0,4% Personalelån 3 1,3% Sundhedsordning/forsikring 94 42,2% Betalt/delvist betalt adgang til fitnesscenter/massage/wellness mv ,4% Fri parkering 26 11,7% Frokostordning - hel eller delvis 57 25,6% Betalt frokostpause ,5% Adgang til aktieaflønning i virksomheden 4 1,8% Feriehuse 16 7,2% Bonusordning, gratiale mv. 22 9,9% Andre personalegoder 28 12,6% Ingen personalegoder eller ikke opgivet 19 8,5% Antal medlemmer ,0%

25 4 Frekvenstabeller 24 Har udnyttet muligheden for aktieaflønning: (Kun medlemmer der har mulighed for aktieaflønning.) Antal Procent Ja 4 100,0% Nej 0 0,0% Total 4 100,0% Personalegoder, tekst ved Andre personalegoder: 1 betalt fridag (ambassadørdag) ½ fridag i december ½ julefridag Avis ca 10 ekstra feriedage årligt Deltagelse på interne kurser fester, morgenmad Flextid, Rabataftaler Frugt og snack Frugt, kaffe Frugtordning Frugtordning Frugtordning Frugtordning, kaffe, te Hotel, kost og logi I pad Ingen ingen INTET!! Kurser LogBuy Lån af lokaler til privat virksomhed Massage, fritidsklubber, fridage ifm bryllup, flytning,...

26 4 Frekvenstabeller 25 Hvor mange feriedage (inkl. feriefridage) har du om årer ud over 5 ugers ferie efter ferieloven? Færre end 5 dage 23 10,3% 5 dage ,2% Flere end 5 dage 46 20,6% Ubesvaret 2 0,9% Angiv hvis du får mere end lovpligtige 1 %: (Kun medlemmer der har angivet et tillæg) Antal Gennemsnit Mindste pct. Største pct. Procent: 25 2,2 1,0 7,0 Frihed på børns 1. sygedag: 1. sygedag ,7% 1. og 2. sygedag 69 30,9% Ingen frihed 52 23,3% 4.14 Bruttolønsordning Er du omfattet af en bruttolønsordning (også kaldet kontantlønsnedgang)? Ja 12 5,4% Nej ,6%

27 4 Frekvenstabeller Klausuler Er du i dit nuværende job omfattet af klausuler, der indskrænker dine erhvervsmuligheder i et nyt job? Ja 24 10,8% Nej ,0% Ved ikke 25 11,2% Hvilken type klausul: (Kun medlemmer der er omfattet af klausul. Medlemmerne kan sætte mere end én markering.) Antal svar Procent Konkurrenceklausul 16 66,7% Kundeklausul 13 54,2% Andre begrænsninger 1 4,2% Antal medlemmer ,0% 4.16 Autorisation Er du autoriseret? Ja, i nuværende ansættelse 40 17,9% Ja, i tidligere offentlig ansættelse 81 36,3% Ja, i tidligere privat ansættelse 29 13,0% Ja, jeg har selv betalt det hele eller mere end halvdelen 17 7,6% Nej 56 25,1%

28 4 Frekvenstabeller 27 Er du i gang med en efteruddannelse rettet mod autorisation? (Kun medlemmer der ikke er autoriseret.) Ja 29 51,8% Nej 27 48,2% Total ,0% Er din supervision arbejdsgiverbetalt? (Kun medlemmer der er i gang med efteruddannelse.) Ja 20 69,0% Nej 3 10,3% Delvis 6 20,7% Total ,0% Angiv arbejdsgivers årlige udgift til din efteruddannelse: (Kun medlemmer der har anført beløb.) Antal Gennemsnit Mindste beløb Største beløb Kroner: Ligger din efteruddannelse indenfor arbejdstiden? (Kun medlemmer der er i gang med efteruddannelse.) Ja 24 82,8% Nej 5 17,2% Total ,0%

29 4 Frekvenstabeller Specialistuddannelse Er du specialistgodkendt? (Kun medlemmer der er autoriseret.) Ja, i nuværende ansættelse 11 6,6% Ja, i tidligere offentlig ansættelse 22 13,2% Ja, i tidligere privat ansættelse 6 3,6% Ja, har selv betalt det hele eller mere end halvdelen 14 8,4% Nej ,3% Total ,0% Er du i gang med en videreuddannelse rettet mod Specialistuddannelse? (Kun medlemmer der ikke er specialistgodkendt.) Ja 58 50,9% Nej 56 49,1% Total ,0% Er videreuddannelsen arbejdsgiverbetalt? (Kun medlemmer som er i gang med videreuddannelse.) Ja 17 29,3% Nej 6 10,3% Delvis 35 60,3% Total ,0% Angiv arbejdsgivers årlige udgift til din videreuddannelse: (Kun medlemmer der har anført beløb.) Antal Gennemsnit Mindste beløb Største beløb Kroner:

30 4 Frekvenstabeller 29 Ligger din videreuddannelse indenfor arbejdstiden? (Kun medlemmer der er i gang med videreuddannelse.) Ja 44 75,9% Nej 14 24,1% Total ,0% 4.18 Anden uddannelse Anden relevant uddannelse - timeomfanget hertil: (Kun medlemmer der har anført timer.) Antal Gennemsnit Mindste antal Største antal Timer: Anden relevant uddannelse - arbejdsgivers årlige udgift hertil: (Kun medlemmer der har anført beløb.) Antal Gennemsnit Mindste beløb Største beløb Kroner:

31 4 Frekvenstabeller Forslag og ønsker Forslag eller ønsker: Arbejdsgiver betaler diplomuddannelse i ledelse, jeg har gennemført 1 modul og 1 er i gang med 2 modul 2 Bedre muligheder for at opnå ydernummer 3 Bedre tilbud om karrievejledning Da jeg søgte nyt job sidste år fandt jeg ud af, at I har afskaffet rådgivningen ved jobsøgning. Jeg blev i stedet hanvist til 1-2 dages jobsøgningskurser. Når man har været i job 10 år er fler-dages kurser helt unødvendigt og urealistisk arbejdsmæssigt, men til gengæld er den hurtige sparring og feedback på ansøg- 4 ning/cv guld værd. Så det er vigtigt at få det tilbage igen. Desuden ville det være godt med mere fokus på privatansatte/organisationspsykologer. Der mangler en besvarelsesmulighed under 5a - ansat uden øvre arbejdstid (en 5 meget normal ansættelsesform for ledere) Flere kurser og aftensmøder om AO-emner generelt. Jeg er tit i tvivl om denne 6 fagforening er den rette for mig som AO-psykolog, da jobopslag og mange kurser/møder ikke er inden for mit fagfelt. Flere muligheder for relevant opkvalificering for psykologer, der har ledelsesansvar. 7 Fokus på stress blandt psykologer. Bedre rådgivning til lønforhandling for privatansatte psykologer. Har oplevet, at 8 begge de arbejdsgivere, jeg har haft, satte niveauet langt højere, end det niveau jeg blev rådgivet til fra psykologforeningen. Efterfølgende kan jeg konstatere, at jeg halter bagefter f.eks. cand.merc'er, som udfører lignende job som mit Godt hvis I kan starte noget op, som ikke er fokuseret på autorisation eller specialist uddannelser. DEt kan f.eks. være om projektledelse, forhandlingskompetencer eller argumentation. 9 OBS: det er meget svært at svare på spørgmålene om løn og pension. kunne man lave en lille guide "sådan læser du din lønseddel" som kunne følge med spørgeskemaet? Har ingen faste timeantal eller kr til efterudd. Svært at få noget og har intet fået 10 det lille år jeg har været der Hjælp til at få mere supervision. Får pt 3 timer blandt 9 kolleger hver 6 uge og 11 det er svært at forhandle mere med. I har overvejende rettet jeres opmærksomhed mod de psykologer som er ansat og især ansat i det offentlige. Hele den gruppe som er selvstændige har i slet ikke øje for. Hverken udd. kursus rådgivning eller noget. Alt skal vi betale selv, dvs. 12 tjene mere en det dobbelt først. Der er ingen specialist udd. som passer og det er alt for dyrt i tabt arbejdsfortjeneste og meget meget saml-sporet sat op.

32 4 Frekvenstabeller 31 Jeg synes godt I kunne gøre mere reklame for jer selv, og fordelene ved at blive organiseret. Altså opsøgende. 13 Flere aktivistiske møder. Tydeligere fagkamp mod psykoterapeuter, som pt. er ved at stjæle psykologarbejde anført af Prescriba. Jeg vil gerne færdiggøre specialistuddannelsen, men det er formentlig urealistisk 14 i nuværende ansættelse. Kunne godt bruge et kursus i differentialdiagnostik som IKKE er på dynamisk 15 grundlag. Kunne ønske mig flere kurser om psykologfaglighed overfor mennesker fra 16 fremmede kulturer. Kurser i psykologforeningen er alt for dyre. Jeg er utilfreds med at specialistuddannelsen skal være så dyr. Jeg har fået mange kurser arbejdsgiverbetalte, men det tager meget lang tid. I forskellige ansættelser har jeg fået betalt bestemte kurser af arbejdsgiver, som jeg IGEN får sammen med min kollegagruppe, så jeg 17 har dobbelt-up på mange kurser, og mangler andre (som jeg ikke selv har råd til at købe). Der skulle være mere rådgivning ifb. specialistuddannelsen. Jeg kan ikke se på nogen måde, hvad mine kontingentpenge går til. Jeg får ingen ting for mit kontingent. 18 Kurser omkring ledelse ( fx med Vibe Strøyer, Andreas Granhof juhl) 19 Kursus/gå-hjem-møde om lønforhandling som privatansat psykolog 20 Master class kurser, som kunne videreudvikle efter specialistuddannelsen. Mentorordning til ledere. 21 Lønforhandlingsguide til private Mere om arbejdspsykologi.og forsskningsbaseret. der er meget fokus på konssulentrolle Mere rådgivning og specialistuddannelsen. 24 Mere uddannelse om test i DP regi. Rådgivning omkring, hvilke rettigheder/krav psykologer ansat i det private erhvervsliv har omkring løn,pension o.lign. 25 Rådgivning til psykologer i delvis ansættelse og delvis selvstændigt praktiserende Specialist udbud af flere teori kurser under a&o specialiseringen Synliggørelse af hvordan sygesikringsordning tildeles, hvilke kriterier har været 28 anvendt? 29 Theraplay Ønsker mig flere tilbud/udbud af "fulde pakker" ifht. specialistuddannelse, så man ikke selv behøver at stykke det hele sammen hen ad vejen. Det har min arbedsgiver også efterspurgt så det er lettere at planlægge når datoer mv. lægger 30 fast for en to-årig periode. Som fx. Region H Psykitris tilbud om specialistuddannelse i kognitiv adfærdsterapi som et samlet forløb.

Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF

Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF 1 Metode og omfang 1 Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF Udarbejdet af Huge Consulting

Læs mere

Lønstatistik 2012 Privatansatte

Lønstatistik 2012 Privatansatte Lønstatistik 2012 Privatansatte Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD INDHOLD... 1 1. INDLEDNING... 3 2. LØNTABELLER... 3

Læs mere

Lønstatistik 2011 for privatansatte medlemmer i JA

Lønstatistik 2011 for privatansatte medlemmer i JA Lønstatistik 2011 for privatansatte medlemmer i JA Forhandlingsudvalget i JA har i år valgt at samle nøgletabeller, der giver et hurtigere overblik over resultatet i årets lønstatistik. Tabellerne er tænkt,

Læs mere

Lønstatistik privatansatte September måned 2011

Lønstatistik privatansatte September måned 2011 Lønstatistik privatansatte September måned 2011 DETTE SKEMA KAN IKKE UDFYLDES!! SKEMAET SKAL UDFYLDES ELEKTRONISK VIA LINK FRA UNI-C. Udfyld skemaet inden 9. oktober 2011. 1. Fødselsår 2. Køn mand kvinde

Læs mere

Ansatte Landinspektørers forening (ALF) Privatansatte Landinspektørers forening (PALF)

Ansatte Landinspektørers forening (ALF) Privatansatte Landinspektørers forening (PALF) statistik 2009 Ansatte Landinspektørers forening (ALF) Privatansatte Landinspektørers forening (PALF) statistik 2009, ALF og PALF Side 1 Om lønstatistikken Data til denne lønstatistik for Ansatte Landinspektørers

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2012 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

LØNSTATISTIK 2014 LØNSTATISTIK 2014. Forbundet Arkitekter og Designere Sekretariatet holder åbent mandag til fredag, kl. 10.00-15.

LØNSTATISTIK 2014 LØNSTATISTIK 2014. Forbundet Arkitekter og Designere Sekretariatet holder åbent mandag til fredag, kl. 10.00-15. LØNSTATISTIK 2014 Forbundet Arkitekter og Designere Sekretariatet holder åbent mandag til fredag, kl. 10.00-15.00 LØNSTATISTIK 2014 København Peter Bangs Vej 30 2000 Frederiksberg Tlf: 32 83 69 90 Århus

Læs mere

privatansatte arkitekter efter danske ark overenskomsten

privatansatte arkitekter efter danske ark overenskomsten LØNSTATISTIK 2013 Hvorfor en lønstatistik? Lønstatistikken er til, for at medlemmer og tillidsrepræsentanter får et bedre grundlag for at forhandle løn. Både på den enkelte arbejdsplads og ved ansættelse

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 Til DANSKE ARK Dokumenttype Rapport Dato Februar 2014 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2013 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 3 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar, 2012 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2011 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

VEJLEDNING TIL BESVARELSEN og FAQ

VEJLEDNING TIL BESVARELSEN og FAQ VEJLEDNING TIL BESVARELSEN og FAQ Herunder finder du en vejledning til nogle af de spørgsmål i spørgeskemaet, som der kan være tvivl om. Hvis der er spørgsmål, som du ikke kan finde svar på herunder, kan

Læs mere

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 2 1. Hovedresultater... 3 2. Baggrund

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Løn for akademiingeniører fordelt på årgang, uddannelsesretning samt privat og offentlig ansættelse.

INDHOLDSFORTEGNELSE. Løn for akademiingeniører fordelt på årgang, uddannelsesretning samt privat og offentlig ansættelse. LØNSTATISTIK2005 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 SIDE 3 LØNSTATISTIK 2005 Forord, begreber og vejledende minimalløn SIDE 6-9 SIDE 10-12 SIDE 13-15 SIDE 16-18 SIDE 19-21 SIDE 22-27 SIDE 28-33 SIDE 34-37 SIDE 38-42

Læs mere

Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger)

Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger) Side 1 af 7 Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger) Oversigten baseres på lønnen i september 2013. Der er udsendt spørgeskemaer til 782 privatansatte medlemmer. Skemaerne baserer

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

Vejledning. til. ansættelseskontrakt

Vejledning. til. ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt 1 Vejledning til ansættelseskontrakt Det fremgår af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven),

Læs mere

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 23. november 2012 Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 Hovedresultaterne til IDA Lønstatistik 2012 foreligger nu og offentliggøres hermed fredag den 23. november 2012. Lønudvikling De privatansatte

Læs mere

Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2014

Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2014 Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2014 Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2014 Layout: Dansk Sygeplejeråd 14-95 Foto: Lizette Kabré Copyright Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

Vejledning om ANSÆTTELSE

Vejledning om ANSÆTTELSE Tidsbegrænset ansættelse i ydernummerpraksis med henblik på autorisation Vejledning om ANSÆTTELSE Denne vejledning sigter på en aftale, hvor psykologen midlertidigt ansættes af ydernummerpsykologen. Der

Læs mere

Lønstatistik 2012 for privatansatte DM ere. dm.dk

Lønstatistik 2012 for privatansatte DM ere. dm.dk Lønstatistik 2012 for privatansatte DM ere dm.dk Lønstatistik 2012 for privatansatte DM ere Indhold 3 7 Tjek din ansættelseskontrakt 10 Hvad skal du have i løn? Startløn for nyuddannede Lønudvikling fra

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område?

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område? Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte Oktober 2011 Hvad gælder på det private område? Indhold Forord Generelt om det private 3 arbejdsmarked Overenskomst Individuel kontrakt Lønvilkår 4

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Lønstatistik 2011 for privatansatte DM ere. dm.dk

Lønstatistik 2011 for privatansatte DM ere. dm.dk Lønstatistik 2011 for privatansatte DM ere dm.dk Lønstatistik 2011 for privatansatte DM ere Indhold 3 7 Tjek din ansættelseskontrakt 10 Hvad skal du have i løn? Hvad skal du have i løn? Startløn for nyuddannede

Læs mere

2,9 % lønstigning for privatansatte KS ere

2,9 % lønstigning for privatansatte KS ere LØN Forbundet Kommunikation og Sprog 2,9 % lønstigning for privatansatte KS ere 1,9 % lønstigning for offentligt ansatte KS ere 2014 / 15 Pæne lønstigninger og reallønsfremgang, men begyndelseslønninger

Læs mere

Redaktion: Danske Bioanalytikere Tekst: Sara Jochumsen, Rasmus Høgh, Carl-Chr. Kaspersen, Leise Strøbæk, Joy Strunck Tryk: Danske Bioanalytikere

Redaktion: Danske Bioanalytikere Tekst: Sara Jochumsen, Rasmus Høgh, Carl-Chr. Kaspersen, Leise Strøbæk, Joy Strunck Tryk: Danske Bioanalytikere 1 Privatansatte bioanalytikeres vilkår Copyright 2012 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København K. Tlf.: 4695 3535 dbio@dbio.dk www.dbio.dk Redaktion: Danske Bioanalytikere Tekst:

Læs mere

Lønstatistik 2013 for privatansatte DM ere. dm.dk

Lønstatistik 2013 for privatansatte DM ere. dm.dk Lønstatistik 2013 for privatansatte DM ere dm.dk Lønstatistik 2013 for privatansatte DM ere Indhold 3 7 Tjek din ansættelseskontrakt 10 Hvad skal du have i løn? Startløn for nyuddannede Lønudvikling fra

Læs mere

Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn

Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn April 2015 Indhold Kønsbestemt lønforskel?... 3 Resume... 3 Anbefalinger... 3 1. Kønsbestemt

Læs mere

Lønstatistik 2014 for privatansatte DM ere. dm.dk

Lønstatistik 2014 for privatansatte DM ere. dm.dk Lønstatistik 2014 for privatansatte DM ere dm.dk Lønstatistik 2014 for privatansatte DM ere INDHOLD 3 7 Tjek din ansættelseskontrakt 10 Hvad skal du have i løn? Startløn for nyuddannede Lønudvikling fra

Læs mere

Lederlønninger i den offentlige sektor 2012

Lederlønninger i den offentlige sektor 2012 Lederlønninger i den offentlige sektor 2012 Der oplyses ikke lønstigning, idet der er så få svar fra det offentlige område, så en beregning af stigningen ville give uanvendelige oplysninger, som ville

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for privatansatte bibliotekarer

Vejledning til ansættelseskontrakt for privatansatte bibliotekarer Vejledning til ansættelseskontrakt for privatansatte bibliotekarer Generelle bemærkninger Medarbejder og arbejdsgiver vil normalt have en fælles interesse i at have afklaret, hvilke vilkår der er gældende

Læs mere

Lønstatistik 2010 for privatansatte DM ere. dm.dk

Lønstatistik 2010 for privatansatte DM ere. dm.dk Lønstatistik 2010 for privatansatte DM ere dm.dk Lønstatistik 2010 for privatansatte DM ere I n d h o l d 3 7 Tjek din ansættelseskontrakt 10 Hvad skal du have i løn? Hvad skal du have i løn? Startløn

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Netop færdig. ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig. ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Efter en flot indsats er du nu snart uddannet sygeplejerske. Vi har samlet en lille buket af nyttig viden i form af en ordliste. Ordlisten indeholder ultrakorte

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

IDA Landerapport 2013 USA. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2013 USA. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 203 USA Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 3-33 mc@ida.dk IDA DK 780 København V ida.dk/global +45 3 8 48 48 Landerapporten Hvert andet år foretager IDA en survey af medlemmer i udlandet

Læs mere

IDA Landerapport 2013. Norge. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2013. Norge. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 013 Norge Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 Landerapporten Hvert anden år foretager IDA en survey af medlemmer i

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt

Vejledning til ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt Når du tilbydes ansættelse hos en privat arbejdsgiver vil det som oftest være hos en arbejdsgiver, hvor Etf ikke har en overenskomst og derfor ansættes du på en individuel

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8 Vejledning til Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager Side 1 af 8 Indledende bemærkninger: Denne kontrakt kan kun anvendes, hvis du udfører freelancearbejdet som led i et ansættelsesforhold.

Læs mere

Indhold Lønstatistik 2013

Indhold Lønstatistik 2013 Lønstatistik 2013 Indhold Lønstatistik 2013 5 Forord 6 Tabel 1.1 Septemberløn 2013 efter kandidatår 7 Tabel 1.2 Septemberløn 2013 efter fødselsår 8 Figur 1.1 Sammenligning af gennemsnitsløn efter kandidatår

Læs mere

NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER

NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER Efter en flot indsats er du nu netop uddannet sygeplejerske. Vi har samlet en lille buket af nyttig viden i form af en ordliste. Ordlisten indeholder ultrakorte

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

FA STATISTIKVEJLEDNING

FA STATISTIKVEJLEDNING FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FA STATISTIKVEJLEDNING TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK UDGIVELSE, TRYK OG EKSPEDIDITON: FA KONTAK T: KLC@FANET.DK

Læs mere

IDA Landerapport 2013. Australien. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2013. Australien. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 03 Australien Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 3-33 mc@ida.dk IDA DK 780 København V ida.dk/global +45 3 8 48 48 Landerapporten Hvert andet år foretager IDA en survey af medlemmer i

Læs mere

Lederløn. 50.408 kr% VELKOMMEN TIL %ALT OM

Lederløn. 50.408 kr% VELKOMMEN TIL %ALT OM LEDERLØN 2011 VELKOMMEN TIL Lederløn % Alt om udviklingen på lønområdet det seneste år. Bliv godt klædt på til din næste lønforhandling, og se, hvad andre ledere i din region og aldersgruppe tjener LEDERLØN

Læs mere

Ledernes Logbog til Lønforhandling

Ledernes Logbog til Lønforhandling Ledernes Logbog til Lønforhandling Lønhjul Lønsamtale Forberedelse af selve lønsamtalen Evaluering af lønsamtalen Noter dine succeser Opstil mål for det kommende år Noter løbende ændringer i ansvarsområde

Læs mere

Din overenskomst dit valg

Din overenskomst dit valg Debatoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Din overenskomst dit valg Hvordan skal fremtidens overenskomster se ud? Hvordan får den enkelte mere at sige? Hvad mener du er vigtigst? Hvad passer bedst til din

Læs mere

Ansatte i praksissektoren

Ansatte i praksissektoren Ansatte i praksissektoren Udarbejdet af Scharling Research For Danske Fysioterapeuter, Maj 2006 scharling.dk 1 1. Metode Der er indkommet besvarelser i alt. Databehandlingen og afrapporteringen er foretaget

Læs mere

07.39 O.13 27/2013 Side 1. Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger

07.39 O.13 27/2013 Side 1. Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger Side 1 Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side 07.39 Side 2 Aftalens område... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen... 3 Lønstatistik... 3 2.

Læs mere

Til Danske Fysioterapeuters lønforhandlere samt andre interesserede har Forhandlingsgruppen Off. udarbejdet et notat vedr. lønstatistik.

Til Danske Fysioterapeuters lønforhandlere samt andre interesserede har Forhandlingsgruppen Off. udarbejdet et notat vedr. lønstatistik. Til Danske Fysioterapeuters lønforhandlere samt andre interesserede har Forhandlingsgruppen Off. udarbejdet et notat vedr. lønstatistik. Notat i Word-format her..\..\..\..\..\ok99 - info\lønstatistik.doc

Læs mere

Personalehåndbog Per Pedersen A/S

Personalehåndbog Per Pedersen A/S Personalehåndbog Per Pedersen A/S Indledning Denne personalehåndbog er tænkt som en hjælp for alle medarbejdere. Personalehåndbogen kan bruges som et opslagsværk, hvor man kan søge oplysninger om virksomheden,

Læs mere

Afholdelse af omsorgsdage...3

Afholdelse af omsorgsdage...3 Omsorgsdage - vejledning Finansforbundet Indledning... 2 Hvem er omfattet af bestemmelserne... 2 A. Generelt... 2 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 2 Erhvervelse af ret til omsorgsdage...

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af funktionærer. Det der afgør, hvorvidt en medarbejder skal ansættes som funktionær eller ej er

Læs mere

Personalegoder og bruttotrækordninger

Personalegoder og bruttotrækordninger Danmarks Statistik 26. maj 2010 Personalegoder og bruttotrækordninger 1 Personalegoder Udgangspunktet for denne beskrivelse af personalegoder er Skatteministeriets årlige rapport om personalegoder 1. Den

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Dansk Psykolog Forening 2011. Omkostningsundersøgelse blandt privatpraktiserende. psykologer

Dansk Psykolog Forening 2011. Omkostningsundersøgelse blandt privatpraktiserende. psykologer Dansk Psykolog Forening 2011 Omkostningsundersøgelse blandt privatpraktiserende psykologer For regnskabsåret 2009 Indledning Undersøgelsens forudsætninger Omkostnings- og indtjeningsundersøgelsen 2010

Læs mere

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistik for studerende 2015 Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer:

Læs mere

%8% Lederløn. 50.408 kr. velkommen til. lederløn 2012 2 Find dit eget lønniveau. 15 Lønstatistik for ledere

%8% Lederløn. 50.408 kr. velkommen til. lederløn 2012 2 Find dit eget lønniveau. 15 Lønstatistik for ledere Lederløn 2011 velkommen til Lederløn Alt om udviklingen på lønområdet det seneste år. Bliv godt klædt på til din næste lønforhandling, og se, hvad andre ledere i din region og aldersgruppe tjener. 9 alt

Læs mere

Indholdsfortegnelse Teknikumingeniører Brancher/stat/kommune Efteruddannelse Bonus Akademiingeniører Andre ansættelsesvilkår Civilingeniører

Indholdsfortegnelse Teknikumingeniører Brancher/stat/kommune Efteruddannelse Bonus Akademiingeniører Andre ansættelsesvilkår Civilingeniører LØNSTATISTIK2003 Indholdsfortegnelse Forord 3 Grundlag 4 Validitet 4 Begreber 5 Hovedkonklusioner 6 Minimalløn pr. 1. januar 2004 7 Privat og offentligt ansattes generelle lønudvikling 8 Privat ansattes

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar)

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af midlertidig hjælp af maks. en måneds varighed. Skal ansættelsesforholdet løbe længere

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Beskæftigelsesgrader 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 13. maj 2011 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

Lønstatistik for freelancere for indkomståret 2007. Specialudgave for specialforeningen PF

Lønstatistik for freelancere for indkomståret 2007. Specialudgave for specialforeningen PF for indkomståret 2007. Specialudgave for specialforeningen PF Af Tommy Kaas, Århus København Tlf: 70 20 07 44 Bank: Aarhus Lokalbank CVR: 32062822 Ellebjergvej 25 Østerbrogade 41A post@kaasogmulvad.dk

Læs mere

Sparer på personalegoder som følge af den økonomiske krise

Sparer på personalegoder som følge af den økonomiske krise Sparer på personalegoder som følge af den økonomiske krise Nej 47,3% Ja 52,7% 1 Besparelser på personalegoder Uddannelse efter medarbejdernes ønske Behandling Kommunikation Mad og drikke Andet 0% 5% 10%

Læs mere

Ingeniøren som leder. Resume

Ingeniøren som leder. Resume August 2010 Ingeniøren som Resume skab fremstår i dag som en uomgængelig faktor og en afgørende forudsætning for, at private og offentlige virksomheder og organisationer kan udvikle og begå sig i en stadigt

Læs mere

Privatansattes standardkontrakt

Privatansattes standardkontrakt Privatansattes standardkontrakt Mellem undertegnede (virksomhedens navn, adresse og CVR-nummer) Herefter kaldet virksomheden Og medundertegnede Kommentarer Arbejdsgiverens navn, adresse og CVR-nummer skal

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

PPR-psykolog løn. Psykologerne på PPR-området har nu to nye lønsystemer. Hvilke forskelle er der og hvilke ligheder? Kan man sige, hvad der er bedst?

PPR-psykolog løn. Psykologerne på PPR-området har nu to nye lønsystemer. Hvilke forskelle er der og hvilke ligheder? Kan man sige, hvad der er bedst? Kroner én, kroner to Af Lene Maigaard PPR-psykolog løn Psykologerne på PPR-området har nu to nye lønsystemer. Hvilke forskelle er der og hvilke ligheder? Kan man sige, hvad der er bedst? Siden 1. april

Læs mere

HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2004. HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: Individuelle lønsamtaler pr. 1. april 2004 Beklædningsordninger FTF-A frivillig forsikring giver

Læs mere

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN Finansforbundet September 2007 Tekst og layout: Kommunikation Oplag: 600 VALGET ER DIT Medlem af Finansforbundet eller ej? Valget er naturligvis

Læs mere

Fædre, barselsorlov og børnepasning

Fædre, barselsorlov og børnepasning Fædre, barselsorlov og børnepasning - en undersøgelse af ingeniørers adfærd og holdninger Ingeniørhuset Kalvebod Brygge 31-33 Fax 33 18 48 88 DK-1780 København V E-mail ida@ida.dk Telefon 33 18 48 48 Website

Læs mere

IDA LANDEGUIDE 2011 Island

IDA LANDEGUIDE 2011 Island IDA LANDEGUIDE 2011 Island 1. LANDET 1. Opholdsland Island 7 100,0% 2. Status for ophold Opholder du dig i udlandet, er du vendt tilbage til Danmark eller bor du i enten Sverige eller Tyskland og arbejder

Læs mere

Sundhedsundersøgelse

Sundhedsundersøgelse Sundhedsundersøgelse Hovedkonklusioner Virksomhedens kostordninger: 73 af deltagerne har en kostordning gennem arbejdspladsen. Frugt- og kantineordning er de mest benyttede. Jo flere ansatte virksomheden

Læs mere

CIRKULÆRE: 012 Krav til ansættelsesaftalen

CIRKULÆRE: 012 Krav til ansættelsesaftalen Cirkulære: Cirkulære nr. 012 Udgivet første gang 01-08-2014 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under pkt. 7.1 Indhold Personkreds

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af slagtersvende eller delikatesseassistenter, som ikke er funktionærer.

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak t: klc@fanet.dk issn

Læs mere

Gode råd om lønforhandling april 2013 En vejledning for ledere og medarbejdere i virksomheder under DANSKE ARK

Gode råd om lønforhandling april 2013 En vejledning for ledere og medarbejdere i virksomheder under DANSKE ARK Gode råd om lønforhandling april 2013 En vejledning for ledere og medarbejdere i virksomheder under DANSKE ARK Indledning Denne vejledning henvender sig til både ledere og medarbejdere i DANSKE ARKs medlemsvirksomheder.

Læs mere

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Redaktion: Dansk Sygeplejeråd 09-62, 6. udgave jan. 2014 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed: 09-62 ISBN 87-7266-310-3 Copyright Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 Geografisk lønspredningsanalyse 2015 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Mette Lange Layout: Grafisk designer Maja Pode Blarke Opsætning: Grafisk designer Maja

Læs mere

Lederlønpolitik. Med indførelsen af Ny løn blev der vedtaget en fælles erklæring mellem overenskomstens parter hvor det blev slået fast, at

Lederlønpolitik. Med indførelsen af Ny løn blev der vedtaget en fælles erklæring mellem overenskomstens parter hvor det blev slået fast, at Lederlønpolitik Dansk Psykolog Forenings overordnede mål at, sikre bedst mulige løn- og ansættelsesvilkår for ledere. Dette sker gennem overenskomstforhandlinger på det offentlige og private område og

Læs mere

Indhold Lønstatistik 2014

Indhold Lønstatistik 2014 Lønstatistik 2014 Indhold Lønstatistik 2014 5 Forord 6 Tabel 1.1 Septemberløn 2014 efter kandidatår 7 Tabel 1.2 Septemberløn 2014 efter fødselsår 8 Figur 1.1 Sammenligning af gennemsnitsløn efter kandidatår

Læs mere

ANSÆTTELSES KONTRAKTER

ANSÆTTELSES KONTRAKTER 01010000 01010010 01001111 01010011 01000001 ANSÆTTELSES KONTRAKTER Forbundet af It-professionelle Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk

Læs mere

Pixibog for ph.d. studerende

Pixibog for ph.d. studerende Pixibog for ph.d. studerende Indhold Introduktion Om ph.d. uddannelsen Ph.d. skoler/ vejledning på universiteterne Ph.d. opstart Lovgivning Ansættelse Løn Ferieregler Barselsregler Referencehåndteringsprogrammer

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn 1903-4857 maj 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt:

Læs mere

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Af Lone Juul Hune Indledning 3 Indhold

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: KLC@fanet.dk issn

Læs mere

Overenskomst. Studerende ansat i KL

Overenskomst. Studerende ansat i KL Overenskomst Studerende ansat i KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...

Læs mere

Århus København Tlf: 70 20 07 44 Bank: Aarhus Lokalbank CVR: 32062822 Ellebjergvej 25 Østerbrogade 41A post@kaasogmulvad.

Århus København Tlf: 70 20 07 44 Bank: Aarhus Lokalbank CVR: 32062822 Ellebjergvej 25 Østerbrogade 41A post@kaasogmulvad. Århus København Tlf: 70 20 07 44 Bank: Aarhus Lokalbank CVR: 32062822 Ellebjergvej 25 Østerbrogade 41A post@kaasogmulvad.dk Reg: 7220 IBAN: DK8872700002040253 8240 Risskov 2100 København Ø www.kaasogmulvad.dk

Læs mere

Sådan forhandler du din egen løn. Start-kit til den årlige lønsamtale - eller ansættelsessamtalen

Sådan forhandler du din egen løn. Start-kit til den årlige lønsamtale - eller ansættelsessamtalen Sådan forhandler du din egen løn Start-kit til den årlige lønsamtale - eller ansættelsessamtalen Februar 2014 Dansk Journalistforbund Flemming Reinvard 1. Lønforhandling til ny stilling Spørgsmål: Hvad

Læs mere

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0.

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte DOKS-organister Den 1. september 2009 trådte en ny overenskomst i kraft for de nyansatte DOKS-organister, der ikke ansættes som tjenestemænd. Samme overenskomst

Læs mere