Lønstatistik for privatansatte, september Dansk Psykolog Forening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lønstatistik for privatansatte, september 2014. Dansk Psykolog Forening"

Transkript

1 Lønstatistik for privatansatte, september 2014 Dansk Psykolog Forening

2 1 Metode og omfang 1 Lønstatistik for privatansatte, september 2014 Dansk Psykolog Forening Udarbejdet af Huge Consulting ApS i samarbejde med TL Analyse

3 1 Metode og omfang 2 Indhold 1 Metode og omfang Udsendelse og svarprocent Statistisk usikkerhed Anonymitet Tabelberegninger og forklaringer Beregning af fuldtidsløn Forklaring af tabel med personalegoder Tabelforklaringer Løntabeller Dimittendår Køn og dimittendår Alder Arbejdets hovedindhold Ansættelsesområde Ledelsesansvar Frekvenstabeller Alder og køn Dimittendår Arbejdets hovedindhold Ansættelsesområde Ledelsesansvar Ugentlig arbejdstid Virksomhedsejer Overenskomst Provision/bonus/resultatløn Pensionsordning... 20

4 1 Metode og omfang Overarbejde Barsel Personalegoder Bruttolønsordning Klausuler Autorisation Specialistuddannelse Anden uddannelse Forslag og ønsker... 30

5 1 Metode og omfang 4 1 Metode og omfang 1.1 Udsendelse og svarprocent Lønundersøgelsen er blevet gennemført i samarbejde mellem Dansk Psykolog Forening (DP), Akademikernes Centralorganisation og Huge Consulting ApS. Undersøgelsen er tilrettelagt som en totaltælling, hvor samtlige privatansatte medlemmer af DP indgår. Den 25. september 2014 udsendte Huge Consulting ApS invitationer til 487 medlemmer med en gyldig adresse. Via et link i invitationen fik medlemmerne mulighed for at besvare det elektroniske lønskema direkte. Primo og medio oktober blev medlemmer, der ikke havde besvaret lønskemaet, rykket pr. e- mail og afslutningsvis blev der ultimo oktober udsendt en postal rykker. Dataindsamlingen blev endelig afsluttet den 3. november I nedenstående oversigt er nøgletallene omkring undersøgelsens svarprocent præsenteret. Oversigt. Undersøgelsens svarprocent Antal invitationer udsendt (bruttopopulation) 487 Uden for målgruppen 1 2 Nettopopulation 485 Antal svar 230 Svarprocent 47 % Svarprocenten er i år 47 %, hvilket er lidt mindre end sidste år, hvor den var 50 %. Der er udgået 7 medlemmer pga. ukorrekte/urealistiske lønoplysninger. Det betyder, at løntabellerne i kapitel 3 er baseret på svar fra 223 medlemmer. 1.2 Statistisk usikkerhed Da ikke alle privatansatte medlemmer af DP har valgt at indsende lønoplysninger, er der en statistisk usikkerhed på undersøgelsens resultater. Det betyder, at der skal være en vis forskel i to undergruppers gennemsnitsløn (f.eks. to forskel- 1 Medlemmer uden lønoplysninger, medlemmer med en månedlig (deltids)løn under kr. og medlemmer med en månedlig arbejdstid under 10 timer er fjernet fra lønstatistikken og tilføjet uden for målgruppen.

6 1 Metode og omfang 5 lige ansættelsesområder), før man kan konkludere, at de to undergrupper har forskellig løn. Den statistiske usikkerhed er dog relativ lille i undersøgelsen, da der er kommet løn-oplysninger fra 223 af de i alt 485 medlemmer i målgruppen. Herudover kan der være et bortfaldsproblem i undersøgelsen, hvis de 223 medlemmer, der udgør datagrundlaget, ikke er repræsentative i forhold til hele populationen (485). Selve bortfaldet er på 53 %, hvilket er relativt højt, hvis man sammenligner med andre lønundersøgelser. Det er ikke muligt at lave en egentlig bortfaldsanalyse, hvor det undersøges, om der rent faktisk er "skævheder" i det indsamlede datamateriale. Bortfaldsproblemet betyder, at man skal være varsom med ikke at overfortolke undersøgelsens resultater, hvad angår det generelle lønniveau. F.eks. ved vi ikke, om der mangler flest svar fra de relativt højtlønnede, eller om der mangler flest svar fra de relativt lavtlønnede medlemmer. Det er dog rimeligt at antage, at eventuelle skævheder er ens fra år til år. Det betyder, at lønstatistikken har stor troværdighed, når det gælder om at beskrive lønudviklingen over tid. 1.3 Anonymitet Lønundersøgelsen var ikke anonym, men derimod fortrolig i den forstand at kun Huge Consulting ApS har haft mulighed for, via medlemmernes mailadresser og medlemsnumre, at identificere de indkomne besvarelser. Oplysningerne er dog kun blevet anvendt til at rykke de medlemmer, der efter svarfristens udløb endnu ikke havde besvaret lønskemaet. Alle løntabeller er opstillet, så det ikke er muligt at genkende enkeltpersoner. I de tilfælde, hvor der er under fire medlemmer i en undergruppe, beregnes der ikke lønoplysninger. Undergruppen fjernes ikke fra tabellerne, men alle løntal erstattes af -. I de tilfælde, hvor der er under seks medlemmer i en undergruppe, beregnes der kun gennemsnit og ikke fraktiler. Hvis der i løntabellerne med dimittendår generelt ikke er besvarelser nok til, at lønoplysningerne kan præsenteres for hver enkelt dimittendår, er materialet samlet i større intervaller.

7 2 Tabelberegninger og forklaringer 6 2 Tabelberegninger og forklaringer 2.1 Beregning af fuldtidsløn Deltidsansatte medlemmers løn er i løntabellerne omregnet til teknisk fuldtidsløn (37 timer/uge). 30 timer om ugen eller mindre er defineret som deltid. Ved omregningen er der taget hensyn til, om frokost er inkluderet i arbejdstiden eller ej. Deltidsansatte medlemmer, der arbejder under 10 timer om ugen er ikke medtaget i løntabellerne, da det vurderes, at der er for stor usikkerhed på deres tekniske fuldtidsløn. 2.2 Forklaring af tabel med personalegoder I spørgsmålet om personalegoder har medlemmerne haft mulighed for at sætte I spørgsmålet om personalegoder har medlemmerne haft mulighed for at markere flere goder. I tabellen over dette spørgsmål skal man derfor være opmærksom på, at hvis man lægger antal svar sammen, giver dette mere end det samlede antal medlemmer, som indgår i statistikken. Det ses endvidere, at procentsøjlen sammenlagt giver mere end 100 % - nemlig 309 %. Dette betyder, at de medlemmer, der har deltaget i undersøgelsen, i gennemsnit har godt 3 personalegoder. Det fremgår af overskriften til tabellen, at medlemmerne kunne markere flere goder. De øvrige spørgsmål i undersøgelsen, hvor medlemmerne har kunnet sætte mere end ét kryds, er behandlet tilsvarende. 2.3 Tabelforklaringer Undersøgelsens resultater præsenteres i kapitel 3 og 4. Kapitel 3 indeholder løntabeller, mens kapitel 4 indeholder frekvenstabeller over alle spørgsmål i lønskemaet. Nedenfor er indholdet af løntabellerne forklaret: Antal medlemmer: Antallet af medlemmer der befinder sig i den pågældende række (undergruppe). Som tidligere omtalt beregnes der ikke lønoplysninger, hvis der ikke er mindst fire medlemmer i en undergruppe.

8 2 Tabelberegninger og forklaringer 7 Nettoløn: Nettolønnen beregnes på baggrund af de lønoplysninger, som medlemmerne har angivet i lønskemaet. Nettolønnen beregnes som bruttoløn minus pensionsbidrag i alt. Pension i alt: Pension i alt er summen af medlemmets og arbejdsgiverens pensionsbidrag som oplyst i skemaet. De medlemmer, der ikke har udfyldt dette felt, har fået sat deres pensionsbidrag til 0 kr. Pension i alt er et gennemsnit for medlemmerne i den enkelte undergruppe. Bruttoløn: Bruttolønnen som medlemmerne har oplyst i lønskemaet. Bruttolønnen er inkl. medlemmets og arbejdsgiverens pensionsbidrag. Har et medlem ikke udfyldt dette felt, anses lønskemaet for at være blankt og indgår ikke i statistikken. Procentvis stigning fra 2013 til 2014 i bruttoløn: Den procentvise stigning er beregnet på baggrund af gennemsnitslønnen i 2013 og gennemsnitslønnen i 2014 for undergruppen. 25 % fraktil: 25 % fraktilen angiver den bruttoløn, der deler medlemmerne i følgende to grupper; (1) de 25 % af medlemmerne, der har en bruttoløn, der er mindre end fraktilen og (2) de 75 % af medlemmerne, der har en bruttoløn, der er større. 50 % fraktil: 50 % fraktilen angiver den bruttoløn, der deler medlemmerne i to lige store grupper. Halvdelen har en bruttoløn, der er mindre end fraktilen, og halvdelen har en bruttoløn, der er større. 75 % fraktil: 75 % fraktilen angiver den bruttoløn, der deler medlemmerne i følgende to grupper; (1) de 75 % af medlemmerne, der har en bruttoløn, der er mindre end fraktilen og (2) de 25 % af medlemmerne, der har en bruttoløn, der er større.

9 2 Tabelberegninger og forklaringer 8 Der findes ikke et entydigt svar på, om den gennemsnitlige bruttoløn eller 50 % fraktilen er det bedste nøgletal at anvende. Studerer man en løntabel, vil man i de fleste tilfælde se, at den gennemsnitlige bruttoløn er højere end 50 % fraktilen. Dette skyldes, at de fleste undergrupper indeholder nogle (få) medlemmer, der tjener markant mere end de øvrige. Disse (få) medlemmer trækker gennemsnittet op, men de har ingen indflydelse på 50 % fraktilen. Set i dette lys er 50 % fraktilen et mere "ærligt" tal for lønniveauet i en undergruppe end gennemsnittet.

10 3 Løntabeller 9 3 Løntabeller 3.1 Dimittendår Septemberløn 2014 fordelt efter dimittendår. Inklusiv procentvis stigning i bruttoløn fra Dimittendår Antal medlemmer Nettoløn Pension i alt Bruttoløn 25 % fraktil 50 % fraktil 75 % fraktil Stigning i bruttoløn 1984 eller før , , , , , , , , , , , , , , , , , , Total ,5

11 3 Løntabeller Køn og dimittendår Mænd Septemberløn 2014 fordelt efter dimittendår. Dimittendår Antal medlemmer Nettoløn Pension i alt Bruttoløn 25 % fraktil 50 % fraktil 75 % fraktil 1989 eller før eller senere Total Kvinder Septemberløn 2014 fordelt efter dimittendår. Dimittendår Antal medlemmer Nettoløn Pension i alt Bruttoløn 25 % fraktil 50 % fraktil 75 % fraktil 1984 eller før Total

12 3 Løntabeller Alder Septemberløn 2014 fordelt efter alder. Alder Antal medlemmer Nettoløn Pension i alt Bruttoløn 25 % fraktil 50 % fraktil 75 % fraktil 29 år eller yngre år år år år år år år eller ældre Total Arbejdets hovedindhold Septemberløn 2014 fordelt efter arbejdets hovedindhold. Arbejdets indhold Organisations-, arbejds-, erhvervspsykolog Antal medlemmer Nettoløn Pension i alt Bruttoløn 25 % fraktil 50 % fraktil 75 % fraktil Klinisk psykolog Andet eller blandet indhold Total

13 3 Løntabeller Ansættelsesområde Septemberløn 2014 fordelt efter ansættelsesområde. Ansættelsesområde Interesseorganisation, fagforening mv. Erhvervs- eller produktionsvirksomhed Konsulent- eller rådgivningsvirksomhed Privathospital, privat klinik mv. Antal medlemmer Nettoløn Pension i alt Bruttoløn 25 % fraktil 50 % fraktil 75 % fraktil Behandlingsinstitutioner Ansat i privat psykologisk praksis Andet område Total Ledelsesansvar Septemberløn 2014 fordelt efter ledelsesansvar. Ledelsesansvar Antal medlemmer Nettoløn Pension i alt Bruttoløn 25 % fraktil 50 % fraktil 75 % fraktil Ja Nej Total

14 4 Frekvenstabeller 13 4 Frekvenstabeller 4.1 Alder og køn Medlemmernes alder: 29 år eller yngre 12 5,4% år 35 15,7% år 37 16,6% år 46 20,6% år 30 13,5% år 16 7,2% år 23 10,3% 60 år eller ældre 24 10,8% Medlemmernes køn: Kvinde ,8% Mand 45 20,2%

15 4 Frekvenstabeller Dimittendår Medlemmernes dimittendår (kandidateksamen anført i eksamensbevis): 1984 eller før 15 6,7% ,7% ,1% ,8% ,4% ,7% ,7% ,0% ,6% ,2% ,0% ,7% ,7% ,5% ,0% ,4% ,9% ,7% 4.3 Arbejdets hovedindhold Medlemmernes hovedindhold i arbejdet: Organisations-, arbejds-, erhvervspsykolog 64 28,7% Klinisk psykolog 78 35,0% Andet eller blandet indhold 81 36,3%

16 4 Frekvenstabeller Ansættelsesområde Medlemmernes ansættelsesområde: Interesseorganisation, fagforening mv ,8% Erhvervs- eller produktionsvirksomhed 22 9,9% Konsulent- eller rådgivningsvirksomhed 48 21,5% Privathospital, privat klinik mv ,3% Behandlingsinstitutioner 45 20,2% Ansat i privat psykologisk praksis 4 1,8% Andet område 39 17,5% 4.5 Ledelsesansvar Har du ledelsesansvar (økonomisk, personale- eller fagligt ansvar for andre)? Ja 72 32,3% Nej ,7% Hvor mange er du leder for? (Kun medlemmer med ledelsesansvar.) Under ,9% ,9% ,1% 25 eller flere 13 18,1% Total ,0%

17 4 Frekvenstabeller 16 Hvilken form for ledelse har du? (Kun medlemmer med ledelsesansvar. Medlemmerne kan sætte mere end én markering.) Antal svar Procent Økonomisk 32 44,4% Personale 52 72,2% Fagligt 62 86,1% Andet 8 11,1% Antal medlemmer ,9% Har du forhandlet særlige ansættelsesvilkår ifm. at du blev leder: 2 ugers ekstra selvbetalt ferie 6 mdr.s opsigelsesvarsel + 1 ekstra ferieuge Det er frivillige jeg leder Efteruddannelse Efteruddannelse MBA, Specialist, længere opsigelse, telefon, sunhedsforsikring Et tillæg Forlænget opsigelsesvarsel Forsøgte uden held (skiftede stilling i samme virksomhed). Ja Ja autorisation og lederuddannelse samt forskellige kurser Ja efteruddannelse Ja efteruddannelse som leder. Ja. 6 mdrs opsigelse Jeg er eneejer af jsc ApS - et anpartselskab Leder frivillige Længere opsigelsesvarsel Min autorisation og specialist bliver betalt. Jeg får et tillæg på ca kr om måneden. Jeg har bedre barselsvilkår end øvrige ansatte. Nej (anført 19 gange) Nej, men det er en del af organisationens politik at ledere får uddannelse indenfor ledelse Nej- jeg er selvstændig, direktør Nej. Der er tale om en projektansættelse, og hvor økonomien ikke gav mulighed herfor, men hvor lønnen er fastsat i hht niveuer i overenskomst på statens område Tillæg Tilskud til 2 års efteruddannelse i form af kr. samt 18 uddannelsesdage med løn.

18 4 Frekvenstabeller 17 Hvad er din titel: Adm. dir Adm. dir. Afdelingsleder Afdelingsleder Afdelingsleder - Cand.psych., specialist og supervisor i kli Afsnitsleder for frebyggelse og behandling på børn og unge o Assistent Aut. psykolog/souschef Behandlingsansvarlig Psykolog Behandlingsansvarlig psykolog Behandlingsansvarlig psykolog Behandlingsleder Centerleder Chef psykolog Chefkonsulent Chefpsykolog Chefpsykolog Chefrådgiver Daglig leder og specialist i børneneuropsykologi Director of Group Sustainability Direktør Direktør Direktør Ejer Forstander Forstander Head of Talent Management & Employer Branding HR chef HR-chef Klinisk psykolog Konstitueret centerleder Konsulent Konsulent Koordinator Koordinator Koordinerende psykolog Ledende psykolog Ledende psykolog Ledende psykolog Ledende psykolog

19 4 Frekvenstabeller 18 Leder Leder Managing Partner Netværksansvarlig psykolog Neuropsykolog, leder af... Occupational Health Manager Partner Projektleder Projektleder Projektleder Projektleder Projektleder Psykolog Psykolog Psykolog Psykolog Psykolog, Teamleder Psykologfaglig leder Regionsleder Rådgiver Rådgivningsleder Rådgivningsleder Sektionschef Senior konsulent Senior Vice President Specialist i klinisk børnepsykologi Supervisor, koordinator Ungerådgiver & Frivilligkoordinator Vice President Vice-koncerndirektør 4.6 Ugentlig arbejdstid Normal ugentlig arbejdstid ifølge ansættelseskontrakt: Antal Gennemsnit Procent Deltidsansatte 33 26,8 14,8% Fuldtidsansatte inkl. frokost i arbejdstiden ,8 61,9% Fuldtidsansatte ekskl. frokost i arbejdstiden 52 38,0 23,3%

20 4 Frekvenstabeller Virksomhedsejer Er du lønnet af et firma, som du selv ejer? Ja 13 5,8% Nej ,2% 4.8 Overenskomst Er du omfattet af en overenskomst? Ja ,3% Nej ,7% 4.9 Provision/bonus/resultatløn Er en del af din løn baseret på provision/bonus/resultatløn mv.? Ja 15 6,7% Nej ,3%

21 4 Frekvenstabeller Pensionsordning Indgår der en pensionsordning i dit ansættelsesforhold? Ja ,1% Nej 31 13,9% Hvor er pensionsordningen placeret? (Kun medlemmer hvor der indgår pensionsordning i ansættelsen. Medlemmerne kan sætte mere end én markering.) Antal svar Procent Magistrenes Pensionskasse 97 50,5% Kollektiv virksomhedsordning 57 29,7% Individuel ordning 38 19,8% Antal medlemmer ,0% Har du en supplerende pensionsordning, der ikke er knyttet til ansættelsen? Ja 80 35,9% Nej ,1%

22 4 Frekvenstabeller Overarbejde Antal overarbejdstimer i gennemsnit pr. uge indenfor det sidste år: 0 timer 51 22,9% 0,1-4,9 timer 94 42,2% 5-9,9 timer 39 17,5% 10-14,9 timer 12 5,4% 15-19,9 timer 6 2,7% 20 timer eller flere 10 4,5% Ubesvaret 11 4,9% Hvordan honoreres overarbejde? Overarbejde afspadseres ,7% Overarbejde betales 4 1,8% En kombination af afspadsering og betaling 4 1,8% Ingen af delene 84 37,7% Overarbejdsbetaling (årligt): (Kun medlemmer der har fået overarbejdsbetaling.) Antal Gennemsnit Mindste beløb Største beløb Kroner:

23 4 Frekvenstabeller Barsel Kvinder - Aftale om løn under barsel: Fuld løn i 4 uger før og 24 uger efter fødslen 41 28,3% Anden aftale, der giver mig bedre vilkår end ovenfor skitseret 24 16,6% Anden aftale, der giver mig dårligere vilkår end ovenfor anført, men dog fuld løn i en del af perioden 14 9,7% Har ingen særskilt aftale om barselsvilkår 10 6,9% Ved ikke 56 38,6% Total ,0% Mænd - Aftale om løn under barsel: Fuld løn i 2 uger i forbindelse med barnets fødsel 15 39,5% Anden aftale, der giver mig bedre vilkår end ovenfor skitseret 6 15,8% Anden aftale, der giver mig dårligere vilkår end ovenfor anført, men dog fuld løn i en del af perioden 0 0,0% Har ingen særskilt aftale om barselsvilkår 4 10,5% Ved ikke 13 34,2% Total ,0% Kvinder - Har det inden for de sidste 2 år været aktuelt for dig at holde barselsorlov? Ja 26 14,6% Nej ,4% Total ,0%

24 4 Frekvenstabeller 23 Mænd - Har det inden for de sidste 2 år været aktuelt for dig at holde barselsorlov? Ja 8 17,8% Nej 37 82,2% Total ,0% 4.13 Personalegoder Personalegoder: (Medlemmerne kan sætte mere end én markering.) Antal svar Procent Fri bil, helt eller delvis 6 2,7% Fri (mobil)telefon - helt eller delvis ,8% Fri tog- og buskort 3 1,3% Abonnement på aviser/tidsskrifter 18 8,1% Faglige kontingenter betalt 3 1,3% Kontingenter til brancheforeninger o. lign. 5 2,2% Hjemme-PC 61 27,4% Internetforbindelse 47 21,1% Betalt tv-licens 1 0,4% Personalelån 3 1,3% Sundhedsordning/forsikring 94 42,2% Betalt/delvist betalt adgang til fitnesscenter/massage/wellness mv ,4% Fri parkering 26 11,7% Frokostordning - hel eller delvis 57 25,6% Betalt frokostpause ,5% Adgang til aktieaflønning i virksomheden 4 1,8% Feriehuse 16 7,2% Bonusordning, gratiale mv. 22 9,9% Andre personalegoder 28 12,6% Ingen personalegoder eller ikke opgivet 19 8,5% Antal medlemmer ,0%

25 4 Frekvenstabeller 24 Har udnyttet muligheden for aktieaflønning: (Kun medlemmer der har mulighed for aktieaflønning.) Antal Procent Ja 4 100,0% Nej 0 0,0% Total 4 100,0% Personalegoder, tekst ved Andre personalegoder: 1 betalt fridag (ambassadørdag) ½ fridag i december ½ julefridag Avis ca 10 ekstra feriedage årligt Deltagelse på interne kurser fester, morgenmad Flextid, Rabataftaler Frugt og snack Frugt, kaffe Frugtordning Frugtordning Frugtordning Frugtordning, kaffe, te Hotel, kost og logi I pad Ingen ingen INTET!! Kurser LogBuy Lån af lokaler til privat virksomhed Massage, fritidsklubber, fridage ifm bryllup, flytning,...

26 4 Frekvenstabeller 25 Hvor mange feriedage (inkl. feriefridage) har du om årer ud over 5 ugers ferie efter ferieloven? Færre end 5 dage 23 10,3% 5 dage ,2% Flere end 5 dage 46 20,6% Ubesvaret 2 0,9% Angiv hvis du får mere end lovpligtige 1 %: (Kun medlemmer der har angivet et tillæg) Antal Gennemsnit Mindste pct. Største pct. Procent: 25 2,2 1,0 7,0 Frihed på børns 1. sygedag: 1. sygedag ,7% 1. og 2. sygedag 69 30,9% Ingen frihed 52 23,3% 4.14 Bruttolønsordning Er du omfattet af en bruttolønsordning (også kaldet kontantlønsnedgang)? Ja 12 5,4% Nej ,6%

27 4 Frekvenstabeller Klausuler Er du i dit nuværende job omfattet af klausuler, der indskrænker dine erhvervsmuligheder i et nyt job? Ja 24 10,8% Nej ,0% Ved ikke 25 11,2% Hvilken type klausul: (Kun medlemmer der er omfattet af klausul. Medlemmerne kan sætte mere end én markering.) Antal svar Procent Konkurrenceklausul 16 66,7% Kundeklausul 13 54,2% Andre begrænsninger 1 4,2% Antal medlemmer ,0% 4.16 Autorisation Er du autoriseret? Ja, i nuværende ansættelse 40 17,9% Ja, i tidligere offentlig ansættelse 81 36,3% Ja, i tidligere privat ansættelse 29 13,0% Ja, jeg har selv betalt det hele eller mere end halvdelen 17 7,6% Nej 56 25,1%

28 4 Frekvenstabeller 27 Er du i gang med en efteruddannelse rettet mod autorisation? (Kun medlemmer der ikke er autoriseret.) Ja 29 51,8% Nej 27 48,2% Total ,0% Er din supervision arbejdsgiverbetalt? (Kun medlemmer der er i gang med efteruddannelse.) Ja 20 69,0% Nej 3 10,3% Delvis 6 20,7% Total ,0% Angiv arbejdsgivers årlige udgift til din efteruddannelse: (Kun medlemmer der har anført beløb.) Antal Gennemsnit Mindste beløb Største beløb Kroner: Ligger din efteruddannelse indenfor arbejdstiden? (Kun medlemmer der er i gang med efteruddannelse.) Ja 24 82,8% Nej 5 17,2% Total ,0%

29 4 Frekvenstabeller Specialistuddannelse Er du specialistgodkendt? (Kun medlemmer der er autoriseret.) Ja, i nuværende ansættelse 11 6,6% Ja, i tidligere offentlig ansættelse 22 13,2% Ja, i tidligere privat ansættelse 6 3,6% Ja, har selv betalt det hele eller mere end halvdelen 14 8,4% Nej ,3% Total ,0% Er du i gang med en videreuddannelse rettet mod Specialistuddannelse? (Kun medlemmer der ikke er specialistgodkendt.) Ja 58 50,9% Nej 56 49,1% Total ,0% Er videreuddannelsen arbejdsgiverbetalt? (Kun medlemmer som er i gang med videreuddannelse.) Ja 17 29,3% Nej 6 10,3% Delvis 35 60,3% Total ,0% Angiv arbejdsgivers årlige udgift til din videreuddannelse: (Kun medlemmer der har anført beløb.) Antal Gennemsnit Mindste beløb Største beløb Kroner:

30 4 Frekvenstabeller 29 Ligger din videreuddannelse indenfor arbejdstiden? (Kun medlemmer der er i gang med videreuddannelse.) Ja 44 75,9% Nej 14 24,1% Total ,0% 4.18 Anden uddannelse Anden relevant uddannelse - timeomfanget hertil: (Kun medlemmer der har anført timer.) Antal Gennemsnit Mindste antal Største antal Timer: Anden relevant uddannelse - arbejdsgivers årlige udgift hertil: (Kun medlemmer der har anført beløb.) Antal Gennemsnit Mindste beløb Største beløb Kroner:

31 4 Frekvenstabeller Forslag og ønsker Forslag eller ønsker: Arbejdsgiver betaler diplomuddannelse i ledelse, jeg har gennemført 1 modul og 1 er i gang med 2 modul 2 Bedre muligheder for at opnå ydernummer 3 Bedre tilbud om karrievejledning Da jeg søgte nyt job sidste år fandt jeg ud af, at I har afskaffet rådgivningen ved jobsøgning. Jeg blev i stedet hanvist til 1-2 dages jobsøgningskurser. Når man har været i job 10 år er fler-dages kurser helt unødvendigt og urealistisk arbejdsmæssigt, men til gengæld er den hurtige sparring og feedback på ansøg- 4 ning/cv guld værd. Så det er vigtigt at få det tilbage igen. Desuden ville det være godt med mere fokus på privatansatte/organisationspsykologer. Der mangler en besvarelsesmulighed under 5a - ansat uden øvre arbejdstid (en 5 meget normal ansættelsesform for ledere) Flere kurser og aftensmøder om AO-emner generelt. Jeg er tit i tvivl om denne 6 fagforening er den rette for mig som AO-psykolog, da jobopslag og mange kurser/møder ikke er inden for mit fagfelt. Flere muligheder for relevant opkvalificering for psykologer, der har ledelsesansvar. 7 Fokus på stress blandt psykologer. Bedre rådgivning til lønforhandling for privatansatte psykologer. Har oplevet, at 8 begge de arbejdsgivere, jeg har haft, satte niveauet langt højere, end det niveau jeg blev rådgivet til fra psykologforeningen. Efterfølgende kan jeg konstatere, at jeg halter bagefter f.eks. cand.merc'er, som udfører lignende job som mit Godt hvis I kan starte noget op, som ikke er fokuseret på autorisation eller specialist uddannelser. DEt kan f.eks. være om projektledelse, forhandlingskompetencer eller argumentation. 9 OBS: det er meget svært at svare på spørgmålene om løn og pension. kunne man lave en lille guide "sådan læser du din lønseddel" som kunne følge med spørgeskemaet? Har ingen faste timeantal eller kr til efterudd. Svært at få noget og har intet fået 10 det lille år jeg har været der Hjælp til at få mere supervision. Får pt 3 timer blandt 9 kolleger hver 6 uge og 11 det er svært at forhandle mere med. I har overvejende rettet jeres opmærksomhed mod de psykologer som er ansat og især ansat i det offentlige. Hele den gruppe som er selvstændige har i slet ikke øje for. Hverken udd. kursus rådgivning eller noget. Alt skal vi betale selv, dvs. 12 tjene mere en det dobbelt først. Der er ingen specialist udd. som passer og det er alt for dyrt i tabt arbejdsfortjeneste og meget meget saml-sporet sat op.

32 4 Frekvenstabeller 31 Jeg synes godt I kunne gøre mere reklame for jer selv, og fordelene ved at blive organiseret. Altså opsøgende. 13 Flere aktivistiske møder. Tydeligere fagkamp mod psykoterapeuter, som pt. er ved at stjæle psykologarbejde anført af Prescriba. Jeg vil gerne færdiggøre specialistuddannelsen, men det er formentlig urealistisk 14 i nuværende ansættelse. Kunne godt bruge et kursus i differentialdiagnostik som IKKE er på dynamisk 15 grundlag. Kunne ønske mig flere kurser om psykologfaglighed overfor mennesker fra 16 fremmede kulturer. Kurser i psykologforeningen er alt for dyre. Jeg er utilfreds med at specialistuddannelsen skal være så dyr. Jeg har fået mange kurser arbejdsgiverbetalte, men det tager meget lang tid. I forskellige ansættelser har jeg fået betalt bestemte kurser af arbejdsgiver, som jeg IGEN får sammen med min kollegagruppe, så jeg 17 har dobbelt-up på mange kurser, og mangler andre (som jeg ikke selv har råd til at købe). Der skulle være mere rådgivning ifb. specialistuddannelsen. Jeg kan ikke se på nogen måde, hvad mine kontingentpenge går til. Jeg får ingen ting for mit kontingent. 18 Kurser omkring ledelse ( fx med Vibe Strøyer, Andreas Granhof juhl) 19 Kursus/gå-hjem-møde om lønforhandling som privatansat psykolog 20 Master class kurser, som kunne videreudvikle efter specialistuddannelsen. Mentorordning til ledere. 21 Lønforhandlingsguide til private Mere om arbejdspsykologi.og forsskningsbaseret. der er meget fokus på konssulentrolle Mere rådgivning og specialistuddannelsen. 24 Mere uddannelse om test i DP regi. Rådgivning omkring, hvilke rettigheder/krav psykologer ansat i det private erhvervsliv har omkring løn,pension o.lign. 25 Rådgivning til psykologer i delvis ansættelse og delvis selvstændigt praktiserende Specialist udbud af flere teori kurser under a&o specialiseringen Synliggørelse af hvordan sygesikringsordning tildeles, hvilke kriterier har været 28 anvendt? 29 Theraplay Ønsker mig flere tilbud/udbud af "fulde pakker" ifht. specialistuddannelse, så man ikke selv behøver at stykke det hele sammen hen ad vejen. Det har min arbedsgiver også efterspurgt så det er lettere at planlægge når datoer mv. lægger 30 fast for en to-årig periode. Som fx. Region H Psykitris tilbud om specialistuddannelse i kognitiv adfærdsterapi som et samlet forløb.

Lønstatistik 2012 Privatansatte

Lønstatistik 2012 Privatansatte Lønstatistik 2012 Privatansatte Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD INDHOLD... 1 1. INDLEDNING... 3 2. LØNTABELLER... 3

Læs mere

Lønstatistik 2012 for privatansatte DM ere. dm.dk

Lønstatistik 2012 for privatansatte DM ere. dm.dk Lønstatistik 2012 for privatansatte DM ere dm.dk Lønstatistik 2012 for privatansatte DM ere Indhold 3 7 Tjek din ansættelseskontrakt 10 Hvad skal du have i løn? Startløn for nyuddannede Lønudvikling fra

Læs mere

Lønstatistik 2014 for privatansatte DM ere. dm.dk

Lønstatistik 2014 for privatansatte DM ere. dm.dk Lønstatistik 2014 for privatansatte DM ere dm.dk Lønstatistik 2014 for privatansatte DM ere INDHOLD 3 7 Tjek din ansættelseskontrakt 10 Hvad skal du have i løn? Startløn for nyuddannede Lønudvikling fra

Læs mere

Lønstatistik 2013 for privatansatte DM ere. dm.dk

Lønstatistik 2013 for privatansatte DM ere. dm.dk Lønstatistik 2013 for privatansatte DM ere dm.dk Lønstatistik 2013 for privatansatte DM ere Indhold 3 7 Tjek din ansættelseskontrakt 10 Hvad skal du have i løn? Startløn for nyuddannede Lønudvikling fra

Læs mere

Lønstatistik 2011 for privatansatte DM ere. dm.dk

Lønstatistik 2011 for privatansatte DM ere. dm.dk Lønstatistik 2011 for privatansatte DM ere dm.dk Lønstatistik 2011 for privatansatte DM ere Indhold 3 7 Tjek din ansættelseskontrakt 10 Hvad skal du have i løn? Hvad skal du have i løn? Startløn for nyuddannede

Læs mere

En spørgeskemaundersøgelse blandt Ledersektionens medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010 Udarbejdet af Rådgivende Sociologer ApS for Dansk Psykolog

En spørgeskemaundersøgelse blandt Ledersektionens medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010 Udarbejdet af Rådgivende Sociologer ApS for Dansk Psykolog En spørgeskemaundersøgelse blandt Ledersektionens medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010 Udarbejdet af Rådgivende Sociologer ApS for Dansk Psykolog Forening 2010 2010 1 Del 1 Sammenfatning En spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Indhold Lønstatistik 2014

Indhold Lønstatistik 2014 Lønstatistik 2014 Indhold Lønstatistik 2014 5 Forord 6 Tabel 1.1 Septemberløn 2014 efter kandidatår 7 Tabel 1.2 Septemberløn 2014 efter fødselsår 8 Figur 1.1 Sammenligning af gennemsnitsløn efter kandidatår

Læs mere

Lønstatistik 2010 for privatansatte DM ere. dm.dk

Lønstatistik 2010 for privatansatte DM ere. dm.dk Lønstatistik 2010 for privatansatte DM ere dm.dk Lønstatistik 2010 for privatansatte DM ere I n d h o l d 3 7 Tjek din ansættelseskontrakt 10 Hvad skal du have i løn? Hvad skal du have i løn? Startløn

Læs mere

Dansk Psykolog Forening 2011. Omkostningsundersøgelse blandt privatpraktiserende. psykologer

Dansk Psykolog Forening 2011. Omkostningsundersøgelse blandt privatpraktiserende. psykologer Dansk Psykolog Forening 2011 Omkostningsundersøgelse blandt privatpraktiserende psykologer For regnskabsåret 2009 Indledning Undersøgelsens forudsætninger Omkostnings- og indtjeningsundersøgelsen 2010

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2012 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Ansættelseskontrakten. Hvad skal du være opmærksom på og tænke over, inden du skriver under?

Ansættelseskontrakten. Hvad skal du være opmærksom på og tænke over, inden du skriver under? Ansættelseskontrakten Hvad skal du være opmærksom på og tænke over, inden du skriver under? Indhold 1. Indledning:...4 2. Hvad siger lovgivningen?:...4 3. Hvad står der i overenskomsten?:...6 4. Forløbet

Læs mere

Indhold Lønstatistik 2012

Indhold Lønstatistik 2012 Lønstatistik 2012 Indhold Lønstatistik 2012 5 Forord 6 Tabel 1.1 September 2012 efter kandidatår 7 Tabel 1.2 September 2012 efter fødselsår 8 Figur 1.1 Sammenligning af gennemsnitsløn efter kandidatår

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 Til DANSKE ARK Dokumenttype Rapport Dato Februar 2014 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2013 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 3 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 2 1. Hovedresultater... 3 2. Baggrund

Læs mere

%8% Lederløn. 50.408 kr. velkommen til. lederløn 2012 2 Find dit eget lønniveau. 15 Lønstatistik for ledere

%8% Lederløn. 50.408 kr. velkommen til. lederløn 2012 2 Find dit eget lønniveau. 15 Lønstatistik for ledere Lederløn 2011 velkommen til Lederløn Alt om udviklingen på lønområdet det seneste år. Bliv godt klædt på til din næste lønforhandling, og se, hvad andre ledere i din region og aldersgruppe tjener. 9 alt

Læs mere

ALT OM LEDER LØN 2013 2013

ALT OM LEDER LØN 2013 2013 lederløn 2013 ALT OM LEDERLØN 2013 3 Bliv klædt på til din næste lønforhandling 4 Lønstatistik for ledere i den private sektor 10 Pension og personalegoder 16 Ferie og arbejdstid 18 Lønstatistik for ledere

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

Lønstatistik for ansatte medlemmer

Lønstatistik for ansatte medlemmer Lønstatistik for ansatte medlemmer 2013-2014 DJ-medlemmer, ansat i samme stilling på samme arbejdsplads i både oktober 2013 og 2014 har i gennemsnit opnået en lønstigning på 1,8% i den faste løn Lønniveauet

Læs mere

OK 2013 2015. Løn- og overenskomstkatalog 3

OK 2013 2015. Løn- og overenskomstkatalog 3 OK 2013 2015 Løn- og overenskomstkatalog 3 Løntabellerne for det kommunale- og regionale område gælder for perioden fra den 1. januar 2014 og frem til den 1. oktober 2014. Lønningerne på det statslige

Læs mere

Kommunalt ansatte psykologers arbejdsvilkår. Gennemført af Rådgivende Sociologer ApS for Dansk Psykolog Forening

Kommunalt ansatte psykologers arbejdsvilkår. Gennemført af Rådgivende Sociologer ApS for Dansk Psykolog Forening Kommunalt ansatte psykologers arbejdsvilkår Gennemført af Rådgivende Sociologer ApS for Dansk Psykolog Forening Juni 2009 1 Indhold Sammenfatning... 3 Indledning... 8 Baggrundsspørgsmål... 11 Arbejdstid...

Læs mere

Løn- og overenskomst magasin

Løn- og overenskomst magasin Løn- og overenskomst magasin Gældende til 1. oktober 2009 Indstik i fysioterapeuten nr. 8 2009 side 1 Læs først her I dette løn- og overenskomstmagasin finder du de nye lønsatser gældende fra 1. april

Læs mere

Lønstatistik privatansatte September måned 2011

Lønstatistik privatansatte September måned 2011 Lønstatistik privatansatte September måned 2011 DETTE SKEMA KAN IKKE UDFYLDES!! SKEMAET SKAL UDFYLDES ELEKTRONISK VIA LINK FRA UNI-C. Udfyld skemaet inden 9. oktober 2011. 1. Fødselsår 2. Køn mand kvinde

Læs mere

august 2010 Resumé At arbejdsgiver dermed

august 2010 Resumé At arbejdsgiver dermed august 2010 Køn, løn og ledelse Resumé Uanset krise eller opsving så er Danmarks styrke en fleksibel og højt uddannett arbejdskraft. Denne analyse ser på barrierer og muligheder for at alle, uanset køn,

Læs mere

Indholdsfortegnelse Teknikumingeniører Brancher/stat/kommune Efteruddannelse Bonus Akademiingeniører Andre ansættelsesvilkår Civilingeniører

Indholdsfortegnelse Teknikumingeniører Brancher/stat/kommune Efteruddannelse Bonus Akademiingeniører Andre ansættelsesvilkår Civilingeniører LØNSTATISTIK2003 Indholdsfortegnelse Forord 3 Grundlag 4 Validitet 4 Begreber 5 Hovedkonklusioner 6 Minimalløn pr. 1. januar 2004 7 Privat og offentligt ansattes generelle lønudvikling 8 Privat ansattes

Læs mere

PSYKOLOGERNE I BØRNE OG UNGDOMSPSYKIATRIEN

PSYKOLOGERNE I BØRNE OG UNGDOMSPSYKIATRIEN PSYKOLOGERNE I BØRNE OG UNGDOMSPSYKIATRIEN RESULTATER FRA EN LANDSDÆKKENDE SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE Juni 2009 Anegen Trillingsgaard, Pusjka Helene Cohn og Jesper Thybo Med denne undersøgelse ønsker styrelsen

Læs mere

Lederløn. 50.408 kr% VELKOMMEN TIL %ALT OM

Lederløn. 50.408 kr% VELKOMMEN TIL %ALT OM LEDERLØN 2011 VELKOMMEN TIL Lederløn % Alt om udviklingen på lønområdet det seneste år. Bliv godt klædt på til din næste lønforhandling, og se, hvad andre ledere i din region og aldersgruppe tjener LEDERLØN

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar, 2012 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2011 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

VEJLEDNING TIL BESVARELSEN og FAQ

VEJLEDNING TIL BESVARELSEN og FAQ VEJLEDNING TIL BESVARELSEN og FAQ Herunder finder du en vejledning til nogle af de spørgsmål i spørgeskemaet, som der kan være tvivl om. Hvis der er spørgsmål, som du ikke kan finde svar på herunder, kan

Læs mere

joboverenskomst vilkår

joboverenskomst vilkår joboverenskomst vilkår Se lønninger pr. 1. januar 2014, samt lønninger pr. 1. april 2013 og 1. oktober 2013 2 Husk, hvad du er værd 4 Lokal løndannelse 5 Arbejdstidsbestemmelser mv. for kommunalt ansatte

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Danmarks Lærerforening Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere