EVALUERING CYKELSTI FRA STORE HEDDINGE TIL RØDVIG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EVALUERING CYKELSTI FRA STORE HEDDINGE TIL RØDVIG"

Transkript

1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE FORÅR 2015 EVALUERING EVALUERING CYKELSTI FRA STORE HEDDINGE TIL RØDVIG Brugerundersøgelse cykelsti langs Rødvigvej fra Rengegade syd for Store Heddinge til Vemmetoftevej i Rødvigs nordlige udkant. teknik & miljø

2

3 EVALUERING SAMMENFATNING & KONKLUSION UNDERSØGELSEN Der blev i foråret 2015 gennemført en brugerundersøgelse af cykelstien, der går langs Rødvigvej fra Rengegade syd for Store Heddinge til Vemmetoftevej i Rødvigs nordlige udkant. Brugerundersøgelsen blev annonceret via kommunes hjemmeside, skiltning langs cykelruten samt annoncering i Stevnsbladet. Desuden blev der udsendt diverse pressemeddelelser, der resulterede i en god pressedækning. Undersøgelsen var tilgængelig via et elektronisk skema på kommunens hjemmeside i perioden: mandag den 23. februar til søndag den 15. marts I alt 112 personer har deltaget i undersøgelsen, hvoraf 88 har gennemført hele undersøgelsen, mens 24 personer faldt fra undervejs. Det forholdvist lave deltagerantal gør det vanskeligt at konkludere noget generelt og entydigt. Specielt i forbindelse med spørgsmål med mange svarmuligheder bliver det meget tydeligt, at ganske få forandringer får meget markante udslag. Der er 24 personer der vælger kun at gennemføre dele af undersøgelsen og dette bevirker, at procenttallene nogle steder har små misvisende udsving. Med dette in mente er det dog muligt at danne sig et billede af, hvad cykelstien har betydet for borgerne på Stevns. SAMMENFATNING & KONKLUSION Denne evaluering viser at, 66 % svarer ja til, at de cykler mere, efter at cykelstien er blevet etableret. 74 % synes at, der er kommet flere cyklister, efter at cykelstien mellem Rødvig og Store Heddinge er blevet etableret. 74 % enten er meget tilfredse eller tilfredse med de muligheder, den nye cykelrute giver. Hvor ofte valgte du cyklen som transportmiddel, før cykelstien blev etableret? Hvor ofte benyttede du Cykel Hvor ofte vælger du cyklen som transportmiddel, efter at cykelstien er blevet etableret? Hvor ofte benytter du Cykel 27% 18% 10% 25% 20% Hverdag et par gange om ugen et par gange om måneden sjældent aldrig 17% 28% 7% 13% 35% Hverdag et par gange om ugen et par gange om måneden sjældent aldrig 3

4 INDHOLDSFORTEGNELSE SAMENFATNING & KONKLUSION...3 FORORD...5 FAKTUELLE DATA OM DELTAGERNE I UNDERSØGELSEN...7 VALG AF CYKEL SOM TRANSPORTMIDDEL...8 TRAFIKSIKKERHED...9 DET REKREATIVE ELEMENT...12 BILAG 1 - SPØRGESKEMA...13 BILAG 2 - KOMMENTARER...22 Kommentar fra brugerundersøgelsen Det er fantastisk at få cykelstier i sit nærområde. Det tiltrækker flere familier til at komme til Stevns. Det giver os mulighed for at gå ture, løbe, løbe på rulleskøjter, lære børn og børnebørn at cykle i trygge rammer. Vi kommer ud i naturen og det er vigtigt. Børnene behøver ikke at tage skolebussen og får samtidig motion. Det vil i de mindre landsbyer være medvirkende til dannelse af små løbeklubber da vi P.t. Ikke tør løbe på landevejen da der er alt får farligt. Så det forstærker det sociale mijlø i de små landsbyer - håber virkelig der kommer fokus på det. Jeg savner der SÅ meget hvor jeg bor i Vråby. Vores helbred bliver helt sikkert bedre - vi kan yde mere og være på arbejdsmarkedet i længere tid 4 EVALUERING CYKELSTI

5 FORORD For at øge trafiksikkerheden og fremkommeligheden for cyklisterne i Stevns Kommune har der i en årrække pågået et arbejde med at etablere en kommunal cykelrute på tværs af Stevns. Stevns Kommune består af en kombination af mindre bysamfund og strækninger i åbent land. Ved at etablere cykelstier imellem kommunens by- og landområder samt til nabokommunen Køge bliver det mere attraktivt at vælge cyklen frem for bilen. Stevns Kommune Stevns Kommune har en forholdsvis lav befolkningstæthed på 88 indbyggere pr. kvadratkilometer, hvor gennemsnittet på landsplan ligger på 126 indbyggere. Kommunen er en såkaldt landkommune med ca. 400 km offentlig vej og ca. 200 km private fællesveje. Der er ingen statsveje i Stevns Kommune. Der er i dag ca. 45 km cykelstier og cykelbaner primært langs trafikvejene. Derudover omfatter stinettet naturstier, herunder vandrestier, skovstier og parkstier. I forbindelse med udarbejdelsen af trafiksikkerhedsplanen blev der gennemført en spørgeskemaundersøgelse, der viste, at der er et klart ønske om yderligere udbygning af cykelstinettet langs kommunens veje samt udbygning af stisystemerne i byerne. Cykelstien til Rødvig Stevns kommune har modtaget støtte til etableringen fra Vejdirektoratets cykelpulje og i den anledning er der blevet udarbejdes denne brugerundersøgelse. Cykelstien går langs Rødvigvej fra Rengegade syd for Store Heddinge til Vemmetoftevej i Rødvigs nordlige udkant. En strækningen på i 4,6 km. Stien er etableret som en 2,5 meter bred, dobbeltrettet asfalteret sti adskilt fra kørebanen med en 3 meter bred græsklædt skillerabat og med en 1 meter bred yderrabat. Den nye cykelsti er anlagt i umiddelbar forlængelse af cykelstien, der går fra Store Heddinge over Klippinge til Strøby og videre ind mod Køge. I forbindelse med stiens linjeføring igennem Lille Heddinge bevares den enkeltsporede cykelbane, og der er blevet etableret nye såkaldte byportheller både nord og syd for Lille Heddinge. De skal både dæmpe bilisternes fart gennem byen og sikre, at cyklisterne kan krydse kørebanen. 5

6 Fra Køge til Rødvig på cykelsti I august 2010 var der indvielse af den 4,5 kilometer, dobbeltrettede cykelsti anlagt langs Bjælkerupvej, fra Fægangen ved Store Heddinge og frem til tunnelunderføringen ved Kirkevej i Klippinge. Med etableringen af cykelstien mellem Strøby og Klippinge blev det muligt at cykle trygt fra Store Heddinge til Strøby Egede og derfra videre til Køge. Med etablerigen af strækningen til Rødvig er der nu mulighed for at cykle en samlet strækning fra Køge til Rødvig på cykelsti. Transportvaner Stevns Kommune ønsker at fremme cykeltrafikken i kommunen. Cyklen skal kunne være et godt alternativ til bilen, og derfor pågår der en forbedring af forholdene for cyklisterne bl.a. via etablering af cykelstier. Cykelstierne etableres langs de mest trafikerede veje i kommunen, hvorved trafiksikkerheden og trygheden forbedres væsentligt for cyklisterne. Desuden kan cykelstierne bevirke, at borgernes vaner ændrer sig, således at flere tager cyklen i stedet for bilen, hvilket generelt vil være godt for folkesundheden. Tidligere evaluering Der blev i juni 2012 gennemført en brugerundersøgelse af cykelstien mellem Klippinge og Strøby. Undersøgelsen viste, at 67 % af dem som deltog i undersøgelsen cyklede mere, efter at cykelstien var blevet etableret (vist i grafen ovenfor). Desuden viste evalueringen at, 68 % af deltagerne var i aldersgruppen 50 år eller ældre. 65 % af de adspurgte vurderede selv, at de bor tæt på den anlagte cykelsti. Der er en markant forskel i anvendelse af cyklen som transportmiddel før og efter anlæggelse at cykelstien. Cykelstien har øget borgernes følelse af tryghed, hvilket har resulteret i flere cyklister på den pågældende rute. 86 % af de adspurgt er meget tilfredse eller tilfredse med de muligheder, den nye cykelrute giver dem som cyklister. Trafiksikkerhed Kommunalbestyrelsen i Stevns Kommune godkendte i marts 2012 en trafiksikkerhedsplan. Formålet med planen er at forbedre trafiksikkerheden og derigennem nedbringe antallet af trafikuheld og samtidig øge borgernes tryghed, når de færdes i trafikken. Opgørelser over uheld på det kommunale vejnet viser, at de bløde trafikanter udgør 1/3 af de tilskadekomne og det til trods for, at bløde trafikanter kun optræder i knap en tiendedel af alle trafikuheld. Det viser, at når bløde trafikanter er involveret i et trafikuheld, er der stor risiko for, at de kommer til skade, og derfor er det også vigtigt med fokus på bløde trafikanter, selvom de optræder i begrænset omfang i trafikuheldene. Trafiksikkerhedsplanen indeholder en målsætning om at reducere antallet af trafikuheld på de stevnske veje og cykelstier med % over en periode på 12 år. Som et led i at opfylde denne målsætning er der over en årrække investeret omkring 21 millioner kr. i etablering af nye cykelstier. Stevns Kommune en pendlerkommune En undersøgelse foretaget af Rambøll estimerer, at der daglige kører pendlere igennem Strøby Egede. Ifølge en anden undersøgelse foretaget i foråret 2012, så indtager Stevns Kommune på landsplan en 4. plads, når det handler om, hvor langt borgerne pendler til arbejde. I snit pendler borgerne på Stevns 29,1 kilometer til arbejde, kun overgået af Sorø, Faxe og Vordingborg kommune (Kilde: Momentum, KL, Dream, Danmarks Statistik og Ritzau). I forbindelsen med brugerundersøgelsen har en borger bemærket følgende: Der mangler et spørgsmål til pendlere om afstand til arbejdet. Min afstand er ca. 70 km. Den lange afstande som mange stevnsborgere har til arbejde bevirker, at cyklen fravælges som transportmiddel til og fra arbejde, hvilket undersøgelsen også indikerer. Kørsel til og fra arbejde samt hente og bringe børn har laveste score for brugen af cyklen som transportmiddel. 6 EVALUERING CYKELSTI

7 FAKTUELLE DATA OM DELTAGERNE I UNDERSØGELSEN Boestofte 1% Havnelev 3% Hellested 1% Højerup 2% Hårlev 3% Klippinge 3% Lille Heddinge 11% Lyderslev 2% Rødvig 45% Sigerslev 1% Store Heddinge 21% Strøby Egede 3% Tommestrup 1% Varpelev 1% Andre steder på Stevns 4% Andre steder udenfor Stevns 1% Hvor på Stevns bor du? Hovedparten af de adspurgte bor i umiddelbar nærhed af cykelstien 45 % kommer fra Rødvig, 11 % kommer fra Lille Heddinge og 21 % kommer fra Store Heddinge. Se grafen ovenfor. Fordeling af svar på spørgsmålet angiv din alder 64 % har svaret ja til, at de bor tæt på cykelstien imellem Rødvig og Store Heddinge. Alder & køn 57 % mænd og 43 % kvinder deltog i undersøgelsen, og det er primært de lidt ældre borgere, der har deltaget i undersøgelsen; 63 % af deltagerne er i aldersgruppen år eller derover. Fordelingen af svar på spørgsmålet Hvordan er din husstand sammensat? Hjemmeboende børn 62 % af de adspurgte har ingen hjemmeboende børn, hvilket harmonerer godt med, at hovedparten af deltagerne er i aldersgruppen 50 år og derover. 7

8 VALG AF CYKEL SOM TRANSPORTMIDDEL Hverdag et par gange om ugen et par gange om måneden sjældent aldrig ved ikke Cykelvaner I brugerundersøgelsen blev der blandt andet stillet spørgsmål til, hvor ofte man har cyklet, før cykelstien blev etableret. Og hvor ofte man har valgt cyklen som transportmiddel, efter at cykelstien er blevet etableret. Ved besvarelsen var det muligt at vælge mellem følgende svar: Hver dag, et par gange om ugen, et par gange om måneden, sjældent og aldrig. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Før Efter Aldrig & sjældent Et par gange om månenden, et par gange om ugen & hver dag Sammenlignes besvarelser for før og efter med hinanden, så fremgår det bl.a. at for svarmulighederne sjældent og aldrig er der et fald fra før til efter på hele 51 %. For besvarelserne et par gange om månenden, et par gange om ugen & hver dag er der for før til efter en stigning på knap 30 %. 10 % af de adspurgte svarede, at de cyklede hver dag, før cykelstien blev anlagt, mens hele 12 % gør det efterfølgende. Der var 19 % procent, der svarede, at de før cyklede et par gange om ugen, mens 39 % svarede, at de har gjort det efterfølgende. Det er ved denne besvarelse, at der er den største stigning. 66 % svarer ja til, at de cykler mere efter at cykelstien er blevet etableret, og hele 74 % synes, at der er kommet flere cyklister, efter at cykelstien mellem Rødvig og Store Heddinge er blevet etableret. Valg af cyklen som transportmiddel Undersøgelsen viser, at der sker et markant fravalg af cyklen som transportmiddel, når der skal hentes og bringes børn samt til og fra arbejde. Dette kan skyldes den lave befolkningstæthed i kommunen, der gør, at der kan være ret stor afstand fx mellem hjem, skole og fritidsaktiviteter. Antagelsen underbygges yderligere ved, at der ligeledes sjældent bliver cyklet til og fra arbejde / uddannelse og i forbindelse med besøg hos familie / venner. Derimod viser undersøgelsen, at cyklen ofte benyttes til ærinder/indkøb og til det rekreative. 8 EVALUERING CYKELSTI

9 TRAFIKSIKKERHED Trafiksikkerhed I marts 2012 godkendte kommunalbestyrelsen Trafiksikkerhedsplan I planen redegøres for de visioner, Stevns Kommune har, for at kommunens borgere kan færdes trygt og sikkert i trafikken uden risiko for at komme til skade i trafikken. Trafiksikkerhedsplanen sætter blandt andet fokus på cyklen som et alternativ til bilen. Hvor tilfreds eller utilfreds er du generelt med cykelforholdene i Stevns Kommune? Trafiksikkerhedsplanen sikkerhed og tryghed I forbindelse med arbejdet omkring trafiksikkerhedsplanen blev der gennemført en spørgeskemaundersøgelse, der viste, at der blandt kommunens borgere er stor fokus på trafiksikkerhed og tryghed. Undersøgelsen viser, at steder, hvor borgerne føler sig utrygge, ikke nødvendigvis er sammenfaldende med steder, hvor der rent faktisk sker uheld. En årsag hertil kan blandt andet være, at trafikanterne færdes særlig forsigtigt de steder, hvor de føler sig utrygge, eller de vælger slet ikke at cykle. Trygheden har indflydelse på trafikanternes adfærd, og derfor har trygheden ofte indirekte indflydelse på trafiksikkerheden. Utryghed handler om, at trafikanterne oplever, at det er usikkert at færdes. Utrygheden skyldes ofte store trafikmængder, høje hastigheder, megen tung trafik, kørebanens bredde, som kan medføre en barrierevirkning, eller knallertkørsel på stierne. Utrygheden på stinettet kan også skyldes dårlig belysning og skiltning, mørke tunneler og frygt for overfald. Hvor sikker føler du dig generelt som cyklist på Stevns? Hvordan vurderer du helt generelt forholdene for cyklister i Stevns Kommune? Sikkerhed, tryghed og gode forhold I brugerundersøgelsen af cykelstien fra Store Heddinge til Rødvig blev der også spurgt ind til sikkerhed og tryghed. Deltagerne blev blandt andet spurgt om: Hvor sikker føler du dig generelt som cyklist på Stevns? og dertil svarede lidt over en 1/3, at de var meget sikre (5 %) eller sikre (34 %), mens lidt under 2/3 svarede at de følte sig hverken sikre eller usikre (31 %), usikre (24 %) og meget usikre (7 %). På spørgsmålet Hvor sikker føler du dig som cyklist på Stevns, når du cykler på en cykelsti? svarer hele 92 % at de føler sig meget sikre (56 %) eller sikre (38 %). Hvor tilfreds er du som cyklist med de muligheder, den nye cykelrute giver dig? Det er således meget tydelig, at cykelstier øger borgernes følelse af tryghed og at etableringen af cykelstier er med til at øge folks følelse af sikkerhed, når de vælger cyklen som transportmiddel. 9

10 I brugerundersøgelsen blev spurgt ind til, hvor ofte man har benyttet forskelllige transportmidler før og efter etableringen af cykelstien. Der er et svagt fald i antallet af daglige bilister og en svag stigning på 3 % i daglige cyklister. Størst er stigningen i anvendelse af cyklen et par gange om ugen. Her ses en stigning på hele 15 %, mens antallet af personer, der aldrig cykler, er faldet med 11 %. Før cykelstien blev etableret Hvor ofte benyttede du Bil - som fører Hvor ofte benyttede du Bil - som passager Hvor ofte benyttede du Kollektiv trafik (bus, tog mm.) 0 Hverdag et par et par sjældent gange om gange om ugen måneden aldrig Hvor ofte benyttede du Cykel Efter cykelstien blev etableret Hverdag et par gange om ugen et par gange om måneden sjældent aldrig Hvor ofte benytter du Bil - som fører Hvor ofte benytter du Bil - som passager Hvor ofte benytter du Kollektiv trafik (bus, tog mm.) Hvor ofte benytter du Cykel 10 EVALUERING CYKELSTI

11 Lille Heddinge Ud af de 88, der gennemførte hele undersøgelsen, har 59 tilkendegivet deres mening i det afsluttende kommentarfelt. 40 ud af de 59 kommentarer handler om cykelstiens linjeføring igennem Lille Heddinge. Her blev der bevaret enkeltsporede cykelbaner, og der er blevet etableret nye, såkaldte byportheller både nord og syd for Lille Heddinge. De skal både dæmpe bilisternes fart gennem byen og sikre, at cyklisterne kan krydse kørebanen. Der er hos kommunens vejmynidghed øget fokus på de krydsningspunkter der er i Lille Heddinge, hvor cyklisterne skal over kørebanen. De mange kommentarer til undersøgelsen omkring forholdenden for cyklisterne i Lille Heddinge gør, at vejmyndigheden vil tage det op som emne ved trafiksikkerhedsrådets møde i juni Af de 40 kommentarer fremgår det, at der er generel utilfredhed med linjeføringen, og mange føler sig utrygge og synes, at den valgte løsning er alt for farlig. Der efterlyses en mere sikker løsning på en gennemgående og sammenhængende stiføring evt. ved at lave fælles sti for cyklende og gående. Kommentar fra brugerundersøgelsen det er ikke så tit jeg bruger cykelstien men det giver en god tryghed Det giver en enorm tryghed, at køre på cykelstien i stedet for på vejen. Det havde dog været rart med cykelsti gennem Lille Heddinge også. Det er også godt, at der kommer cykelsti på Rengegade, så man slipper for at cykle på vejen, fra byen (St. Hedd.) og ud til cyklestiens start (Rengegade syd). Det er SKØNT med cykelstier, også for børnenes sikkerhed. Turismen, der forhåbentlig får et boost i år, har også bedre betingelser på cyklen. Det kan da kun være en fordel for Stevns. Det er dejligt at der bliver flere og flere cykelstier på Stevns og det har betydet at man ser flere voksne på cykel end tidligere, men ikke mange forældre vil lægge børn til de overgangs løsninger,der er valgt ved Rødvigstien i Lille Heddinge, hvor oversigtsforholdene ikke er optimale, nogle ville måske også sige ved dens begyndelse ved St. Heddinge. Den nye cykelsti er da heldigvis blevet forskånet for de generende metalbomme, som er ved de fleste gamle (...) Der mangler cykelsti i Lille Heddinge. Det er farligt at krydse vejen mange gange og cykel på vejen, der kører mange biler. Der er ikke kommet byporte eller cykelbaner i Lille Heddinge som der var beskrevet i oplægget til cykelstien. Der mangler sikker cykelrute gennem Lille Heddinge. Der kører mange biler og vejen skal krydses 2 gange, hvor udsynet ved Møllen langt fra er optimalt. Jeg synes det er meget uheldigt, at der ikke er cykelsti i Ll. Heddinge. Ligeledes at der ikke er nogen markering eller andet, når man skal krydse ind til Rengegade. Meget dårlig oversigt i Lille-Heddinge hvor der ikke er cykelsti. Farlig krydsning ved Rengegade. Der mangler cykelsti i Lille-Heddinge. Chikanerne er livsfarlige når man cykler i mørke da de ikke er belyste (...) Der mangler færdiggørelse af cykelsti i Lille Heddinge, der er meget trafik og MEGET dårlig cykelforhold (en farlig vej) Den store cykelsti til Køge er superfin, men løsningen i lille heddinge er noget møg (...) 11

12 DET REKREATIVE ELEMENT I tabellen nedenfor er besvarelserne sjældent, aldrig og ved ikke sorteret fra, hvorved det bliver muligt at få overblik over, hvor hyppigt cyklen bliver valgt som transportmiddel. Mest tilslutning er der til punkterne et par gange om ugen og et par gange om måneden med undtagelse af til og fra arbejde/uddannelse/skole hvor der er flest, der dagligt vælger cyklen. Cyklen benyttes oftest til ærinder/indkøb og til/fra fritidsaktiviteter og til rekreative formål. Stevns Cykel Motion, der, ud over at have faste ugentlige cykelture rundt på Stevns, afholder det årlige Stevns Rundt. Her er der i snit tilmeldte. Desuden afholdes der Tøserunden og Køge Tour, kendt som det lille Sjælland Rundt, der også foregår på Stevns. Mange undersøgelser viser, at for mange cyklister er motion en vigtig årsag til at vælge cykel som transportmiddel. Cykling giver god motion, ligegyldigt om den bruges til dagligdagens transportformål eller som et middel til at få en god rekreativ oplevelse. Næstefter ærinder og indkøb, der topper med et par gange om ugen, er det netop det rekreative, som brugerne angiver som formål med cykelturen. Desuden er der flere kommentarer fra brugerundersøgelsen, der indikerer, at cykelstien også flittigt anvendes til løbeture og rulleskøjter. Stevns Kommune har i dag ca. 45 km cykelstier og cykelbaner, primært langs trafikvejene. Derudover har kommunen et omfattende stinet af naturstier, herunder vandrestier, skovstier og parkstier. Stevns har en enestående natur og mange gode rekreative muligheder, der tillige kan anvendes til motion. Stevns Kommune indgår fx i samarbejdet om den internationale cykelrute Berlin-København der med 630 km cykelrute og en kort sørejse forbinder de to storbyer. Brugerundersøgelsen viser, at borgerne benytter cyklen til rekreative formål samt motion. Kommentar fra brugerundersøgelsen (...). Den nye cykelsti giver en bedre mulighed for at variere løberuterne. Det er fantastisk at få cykelstier i sit nærområde. Det tiltrækker flere familier til at komme til Stevns. Det giver os mulighed for at gå ture, løbe, løbe på rulleskøjter, lære børn og børnebørn at cykle i trygge rammer. Vi kommer ud i naturen og det er vigtigt. (...) Hverdag et par gange om ugen et par gange om måneden 12 EVALUERING CYKELSTI

13 BILAG 1 - SPØRGESKEMA Velkommen til undersøgelsen vedrørende dit brug af cykelstien mellem Rødvig og Store Heddinge. I september 2013 var der indvielse af cykelstien, der går fra Store Heddinge til Rødvig. Cykelstien går langs Rødvigvej fra Rengegade syd for Store Heddinge til Vemmetoftevej i Rødvigs nordlige udkant. Strækningen er på samlet 4,6 kilometer. Stevns Kommune har modtaget støtte til etableringen fra Vejdirektoratets cykelpulje og i den anledning, skal der udarbejdes en brugerundersøgelse. Vi er meget interesseret i dine svar og den viden, som den vil give os om din brug af cykelstien. Sidst i spørgeskemaet har du mulighed for at komme med yderligere kommentarer. Spørgeskemaet tager ca. 5-7 minutter at udfylde. Alle der svarer deltager selvfølgelig fuldkomment anonymt. Hvis du har spørgsmål til undersøgelsen, er du velkommen til at tage kontakt til projektkoordinator Birgitte Nielsen - telefon: Du har mulighed for at deltage i undersøgelsen frem til og med søndag den 15. marts Svar på spørgsmålene - klik på næste. Hvor på Stevns bor du? (1) Boestofte (12) Havnelev (2) Hellested 13

14 (3) Himlingøje (4) Holtug (5) Højerup (6) Hårlev (7) Klippinge (8) Lille Heddinge (9) Lund (10) Lyderslev (11) Magleby (13) Rødvig (14) Sigerslev (15) Store Heddinge (16) Store Tårnby (17) Strøby (18) Strøby Egede (19) Strøby Ladeplads (20) Tommestrup (21) Valløby (22) Varpelev (23) Vråby (24) Andre steder på Stevns (25) Andre steder uden for Stevns Angiv dit køn (1) Mand (2) Kvinde 14 EVALUERING CYKELSTI

15 Angiv din alder (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Hvordan er din husstand sammensat? (1) Enlig uden hjemmeboende børn/barn (2) Enlig med hjemmeboende børn/barn (3) Par uden hjemmeboende børn/barn (4) Par med hjemmeboende børn/barn Hvor ofte valgte du cyklen som transportmiddel før cykelstien blev etableret? (1) Hver dag (2) Et par gange om ugen (3) Et par gange om måneden (4) Sjældent (5) Aldrig 15

16 Hvor ofte benyttede du følgende transportmidler? (før cykelstien blev etableret) (Sæt ét kryds for hvert transportmiddel) Hver dag Et par gange om ugen Et par gange om måneden Aldrig Sjældent Bil - som fører (6) (7) (8) (10) (9) Bil - som passager (6) (7) (8) (10) (9) Kollektiv trafik (bus, tog mm.) (6) (7) (8) (10) (9) Cykel (6) (7) (8) (10) (9) Hvor ofte vælger du cyklen som transportmiddel efter at cykelstien er blevet etableret? (1) Hver dag (2) Et par gange om ugen (3) Et par gange om måneden (4) Sjældent (5) Aldrig Hvor ofte benytter du følgende transportmidler? (efter at cykelstien er blevet etableret) (Sæt ét kryds for hvert transportmiddel) Hver dag Et par gange om ugen Et par gange om måneden Sjældent Aldrig Bil - som fører (5) (6) (7) (8) (9) 16 EVALUERING CYKELSTI

17 Hver dag Et par gange om ugen Et par gange om måneden Sjældent Aldrig Bil - som passager (5) (6) (7) (8) (9) Kollektiv trafik (bus, tog mm.) (5) (6) (7) (8) (9) Cykel (5) (6) (7) (8) (9) Hvor ofte benytter du cyklen til følgende formål? (Sæt ét kryds for hvert formål) Hver dag Et par gange Et par gange om ugen om måneden Sjældent Aldrig Ved ikke/har ikke disse ture Til og fra arbejde/uddannelse/skole (8) (9) (10) (11) (12) (13) Besøge venner/familie (8) (9) (10) (11) (12) (13) Til og fra fritidsaktiviteter/sport (8) (9) (10) (11) (12) (13) Ærinder/indkøb (8) (9) (10) (11) (12) (13) Hente/bringe børn (8) (9) (10) (11) (12) (13) Rekreation (8) (9) (10) (11) (12) (13) Andre formål (8) (9) (10) (11) (12) (13) Bor du tæt ved den cykelsti, der er imellem Rødvig og Store Heddinge? (3) Ja (4) Nej 17

18 Cykler du mere på cykel efter at cykelstien er blevet etableret? (1) Ja (2) Nej Synes du, at der er kommet flere cyklister efter at cykelstien mellem Rødvig og Store Heddinge er blevet etableret? (1) Ja (2) Nej (3) Måske / Ved ikke Hvor tilfreds eller utilfreds er du generelt med cykelforholdene i Stevns Kommune? (1) Meget tilfreds (2) Tilfreds (3) Hverken tilfreds eller utilfreds (4) Utilfreds (5) Meget utilfreds (6) Ved ikke Hvor sikker føler du dig generelt som cyklist på Stevns? (1) Meget sikker (2) Sikker 18 EVALUERING CYKELSTI

19 (3) Hverken sikker eller usikker (4) Usikker (5) Meget usikker (6) Ved ikke Hvor sikker føler du dig som cyklist på Stevns, når du cykler på en cykelsti? (1) Meget sikker (2) Sikker (3) Hverken sikker eller usikker (4) Usikker (5) Meget usikker (6) Ved ikke Hvor tilfreds er du som cyklist med de muligheder den nye cykelrute giver dig? (1) Meget tilfreds (2) Tilfreds (3) Hverken tilfreds eller utilfreds (4) Utilfreds (5) Meget utilfreds (6) Ved ikke Hvordan vurderer du helt generelt forholdene for cyklister i Stevns Kommune? (1) Meget god (2) God 19

20 (3) Rimelig (4) Dårlig (5) Meget dårlig (6) Ved ikke Har du nogle yderligere kommentarer? Har du scannet en QR kode for at besvare dette skema? (1) Ja (2) Nej Du har mulighed for at deltage i lodtrækningen om et gavekort på 500 kr. til Store Heddinge Handelstandsforening - hvis du ønsker at deltage skal du oplyse dit navn og adresse herunder. 20 EVALUERING CYKELSTI

21 Tak for din besvarelse. På baggrund af de indkomne svar udarbejder vi i foråret 2015 en brugerundersøgelse. Den vil formentlig være tilgængelig via kommunens hjemmeside fra omkring april måned. Hvis du har spørgsmål til undersøgelsen, er du velkommen til at tage kontakt til projektkoordinater Birgitte Nielsen - telefon: Husk at trykke "Afslut" 21

22 BILAG 2 - KOMMENTARER Ærgerligt og dårligt, at der ikke blev lavet en cykelsti gennem Lille Heddinge. Det kunne have været et fællesfortov og cykelsti og ville således ikke have kostet en formue. Drop den dyre tunnel for ved Rengegade/Rødvigvej og etabler cykelsti uden om Store-Heddinge. mange motionister vil gerne løbe netop denne rute. Cykelstien er farlig to steder Gennem Lille Heddinge bør vejbanen snævres ind til 1 fælles bane, og med punkteret cykelsti i begge retninger (samme løsning som i Sigerslev, men i Lille Heddinge vender landsbyen på tværs af landevejen, så løsningen vil faktisk være bedre her) - og en lokal hastighedsbegrænsning på 30 km/t - det vil også reducere de to kryds i Ll heddinge med meget dårlige oversigtsforhold. Lys på cykelstien ville være dejligt - her er godt nok mørkt, her ude på landet... Det er stadig lidt utrykt at cykle gennem LL. Heddinge hvor cykelstien ikke rigtigt er ført igennem. Jeg synes det er meget uheldigt, at der ikke er cykelsti i Ll. Heddinge. Ligeledes at der ikke er nogen markering eller andet, når man skal krydse ind til Rengegade. Der mangler en forbindelse på st-heddinge Rødvig uden om byen Bjælkerupvej/Rødvigvej, en cykelsti Klippinge- Hårlev og Magleby-Strøby. Meget dårlig oversigt i Lille-Heddinge hvor der ikke er cykelsti. Farlig krydsning ved Rengegade. Der mangler cykelsti i Lille-Heddinge. Chikanerne er livsfarlige når man cykler i mørke da de ikke er belyste. Den nye cykelsti giver en bedre mulighed for at variere løberuterne. hvad med lille heddinge, farligt farligt, kom nu igang Cykelstien har sort is når det fryser. Vurderingen dårlig og ikke tilfreds er grundet de helt urimelig dårligt vedligeholdte veje og stier, hvor cyklister kan færdes.mange steder er der store huller og revner, for slet ikke at tale om tåbelig flintestens belægning, på visse strækninger.ikke just smart for cykeldæk! Der mangler sikker cykelrute gennem Lille Heddinge. Der kører mange biler og vejen skal krydses 2 gange, hvor udsynet ved Møllen langt fra er optimalt. Manglende cykelsti gennem Lille Heddinge medfører, at jeg lader cyklen stå. Kan ikke forstå at man bruger så mange penge på en cykelsti, og man så ikke laver den færdig. Der er ekstrem dårlige forhold igennem Lille Heddinge, og helt katastrofalt at man skal krydse Rødvigvejen og at der ikke er etableret noget oppe på Rengegade og igennem byen. Jeg tør ikke sende mine 2 drenge på cykel i skole, og det er da ærgerligt med så fin en cykelsti ( noget af vejen ) Få lavet cykelsti igennem Lille Heddinge og Store Heddinge. Det ville være rart at kunne sende sine børn af sted på cykel i skole, uden at vente på der bliver ringet, at ens barn er blevet ramt af en bil/lastbil, da der desværre ikke er megen respekt fra mange bilisters side. Cykelstien gennem Lille Heddinge, er for ringe, det må der gøres noget ved. fretiden få bundet de forskellige cykelstier 22 EVALUERING CYKELSTI

23 sammen, det bliver også brugt som stier til gående, det kunne være dejligt hvis der bliver sat bænke op, især til ældre Det er fantastisk at få cykelstier i sit nærområde. Det tiltrækker flere familier til at komme til Stevns. Det giver os mulighed for at gå ture, løbe, løbe på rulleskøjter, lære børn og børnebørn at cykle i trygge rammer. Vi kommer ud i naturen og det er vigtigt. Børnene behøver ikke at tage skolebussen og får samtidig motion. Det vil i de mindre landsbyer være medvirkende til dannelse af små løbeklubber da vi P.t. Ikke tør løbe på landevejen da der er alt får farligt. Så det forstærker det sociale mijlø i de små landsbyer - håber virkelig der kommer fokus på det. Jeg savner der SÅ meget hvor jeg bor i Vråby. Vores helbred bliver helt sikkert bedre - vi kan yde mere og være på arbejdsmarkedet i længere tid Opkørslerne fra vej til cykelsti er dårlig i Rødvig enden. Det er uhensigtsmæssigt og farligt at skulle krydse vejen i Lille Heddinge og ved Store Heddinge Det er uforståeligt at cykelstien ikke er ført gennem Lille Heddinge. Det er ligeledes uforståeligt at stien ikke er ført til St.Heddinge via Rengegade. Efter pålægning af det sidste asfaltlag bør der niveleres med stabilgrus i rabatten. Det er ikke smart at fortorvet er fjernet på cykelstien veg indkørslen i Rødvig, her er et stoppested for bussen. Hvorfor beder man ikke om kommentarer fra borgerne i aviser og kommunens hjemmeside hjemmeside når man planlægger/projekter en ny cykelsti, så kunne nogle af omtalte mangler/uhensigsmæssigheder være undgået. det er ikke så tit jeg bruger cykelstien men det giver en god tryghed Dårlig løsning igennem Ll Heddinge! Der mangler cykelsti udenom Lille Heddinge el. cykelstier ligesom i Strøby Meget utilfreds med ophøret af cykelstien i ll. Heddinge. Det er meget utilfredsstillende at cykelstien ikke er ført igennem Ll.heddinge. farligt at krydse vejen. Der er plads langs det meste af vejen. Der er ikke mange hegn der skal fjernes. Der er ikke givet forklaring. Det er desværre et stort minus, at cykelstien ikke er gennemført i Lille Heddinge - især RIGTIG dårligt, når man kommer fra Rødvig og kører mod Store Heddinge. dårligt at køre gennem Lille Heddinge hvis man ikke skulle krydse vejene så manga gange når man cykler på den dobbeltrettede cykelsti, ville den være perfekt. Overgangen mellem vej og cykelsti i Lille Heddinge er ikke hensigtsmæssig. Det må være muligt, at lave en bedre løsning så vejen ikke skal krydses. Min datter på 6 år, spurgte mig, første gang vi benyttede cykelstien, HVORFOR den ikke var lavet færdig! Vi kan som familie med børn som selv cykle, ikke benytte cykelstien da vi er nødsaget til, at cykle det sidstes stykke ind til Store Heddinge på en relativ trafikeret vej og med mange parkerede biler som man skal cykle uden om. Det ville være fantastisk hvis Stevns Kommune kunne tænke kreativt og færdigøre cykelstien så den kunne blive ført ind til det stisystem der er i Store Heddinge UDEN at vejen skal krydses flere gange. Som det er på nuværende tidspunkt vil vi ikke benytte cykelstien, hvilket er øv, da min ældste datter gerne vil cykle i skole, ligesom hendes klassekammerater. jeg er bosiddende på Skørengen Vest og når den nye cykelsti etebleres, ville jeg synes at det var rimeligt at cykelstien bliver dobbeltrettet i den side hvorpå Skørengen Vest befinder sig, da det er der, der er flest husstande, både med kommende skolebørn og ældre med motoriseret kørestol. på den modsatte side er der kun én husstand. adgang for at cykle gennem Ll. Heddinge på fortorvet mod vest, samt underkørsel og forsættelse af cykelstien ad Rengegade til STH Vi er nogle stykker der vurderer at cykelstien burde være ført igennem ll. Heddinge da det fra Rødvig siden er halvsvært at se om der kommer biler: et øjebliks uopmærksomhed, eller en kæde der hopper af, kan være fatalt, især når den bruges så 23

24 flittigt at skole-elever. Der mangler cykelsti gennem Lille Heddinge Vedr Lille Heddinge! Ønske: da der ikke er nogen cykelsti gennem byen, lider sikkerheden et knæk, når jeg som cyklist bliver overhaletaf person/ eller lastbil, når denne samtidig mødes af bil i modsatte spor. Jeg er opmærksom på at der er 50 km fartbegrænsning men det giver ikke mere plads i situationen Mit ønske er, at der etableres cykelsti igennem Ll. Heddinge! Der MANGLER cykelsi gennem Lilli Heddinge Der er IKKE nogen cykelsti i Lille Heddinge Der mangler cykelsti i Lille Heddinge. Det er farligt at krydse vejen mange gange og cykel på vejen, der kører mange biler. Der er ikke kommet byporte eller cykelbaner i Lille Heddinge som der var beskrevet i oplægget til cykelstien. mangler cykel og gangstier i Rødvig fra syd til nord Det er noget underligt noget med det afspærring hele døgnet på cykel og gåsti ved rådhuset i Store Heddinges midlertidige parkeringsplads. Der kunne også godt bruges noget markering på stierne ved Bovangen, Digevangen og der omkring sådan at folk forstår at den lyse belægning er til fodgængere og den mørke til cykler. Det ville også pynte hvis de håndværkere der har gravet i stierne kunne finde ud af at ligge stenene rigtigt tilbage. Det er jo helt forvirrende på stien mod Kvikkevitten. Det ville være dejligt, hvis cykelstien kan etableres også gennem Ll. Heddinge. Jeg synes godt, at man kan tillade sig at inddrage fortovet i den vestlige side af vejen og så kun have fortov i den østlige side. Der er meget få fodgængere men mange cyklister. Det ville gøre det sikkert for alle skolebørn fra Rødvig, der skal til St. Heddinge Skole. Som det er nu, tør jeg ikke lade mit barn cykle igennem Ll. Heddinge selv. I må få lavet cykelstien gennem Lille Heddinge. Evt. dobbeltspor i venstre side mod St. Heddinge Den del af cykelstien fra Rødvig til Store Heddinge, som er færdig, er super fin. Venter på en løsning(evnt. dobbeltrettet fællessti) gennem Lile Heddinge. Veje med små sten som belægning er en pestilens for os cyklister. Det er ærgerligt, at cykelstien ikke er lavet gennem Lille Heddinge og Vi mangler strækningen fra Fægangen til St. Heddinge. Bjælkerupvej er ikke rar. Det er dejligt med nye cykelstier, og stien mellem Store Heddinge og Rødvig er herlig - dog mangler der stadig en ordentlig løsning gennem Lille Heddinge. Den nuværende løsning er alt for farlig. Lad os dog få en gennemgående og sammenhængende stiføring på den vestlige side; der kan sagtens blive plads (med lidt velvilje), evt. en sti, der er fælles for cyklende og gående - det er set mange steder!(kærlighedsstien i Store Heddinge). Man kan i øvrigt også blive lidt trist, når veje, herunder gode cykelruter, får ny belægning med skarpe skærver, som ikke ligefrem fremmer cykelglæden. Flere cykelstier i eget tracé er meget velkomne - også for cykelturisterne. Afgjort problem med transport gennem Li.Heddinge. Bilerne kører egoistisk, hvilket gælder generelt for cyklister i kommunen, hvor der ikke er cykelsti. der mangler et stykke i Ll.Heddinge Det er væsentligt for mig som bilist, især i mørke, at cyklisterne nu har deresw egen trygge tracé. Cykelstien fra Klippinge skulle være ført længere mod syd, helt hen til Rødvigvej. Cykelstien gennem Bjælkerup er ikke skolesikker. 24 EVALUERING CYKELSTI

25 Det giver en enorm tryghed, at køre på cykelstien i stedet for på vejen. Det havde dog været rart med cykelsti gennem Lille Heddinge også. Det er også godt, at der kommer cykelsti på Rengegade, så man slipper for at cykle på vejen, fra byen (St. Hedd.) og ud til cyklestiens start (Rengegade syd). Det er SKØNT med cykelstier, også for børnenes sikkerhed. Turismen, der forhåbentlig får et boost i år, har også bedre betingelser på cyklen. Det kan da kun være en fordel for Stevns. JA, JEG ER MEGET GLAD FOR AT VI OVERHOVEDT HAR FÅET CYKELSTIEN, BILTRAFIKKEN PÅ STEVNS ER LIVSFARLIG AT FÆRDES MED. derffor MANGLER JEG STI GENNEM ll. Heddinge og fra Regngade til Bjælkerup,HELT UFFORSTÅELIGT AT denne strækning mgl. Vi ville ellers kunne køre fra Rødvig til Rådhuspladsen trygt på cykel.hvad med bare at ændre stregerne på vejen, på denne strækning, så i stedet for 2 smalle cykelmuligher, så een bredere. det er næsten gratis. Håndteringen ved de 2 baneoverskæringer er jeg sikker på at vi cyklister fint kan håndtere.man kører simpelthen med livet som indsats på den strækning.prøv selv at cykle ruten hvis I tør. farligt cykle i Lille Heddeinge Jeg synes cykelstien skal forbindes langs Bjælkerupvej og Rødvigvej,og ikke ind gennem Store Heddinge Da jeg bor i strøby egede, bruger jeg ikke den omtalte rute, men køre den til tider.. og man skal kigge meget langt efter cyklister, så jeg synes at den var unødvendig.. Men cykelstien gennem strøby egede, er kritisabel,da den er en del af kørebanen og samtidig er den i meget dårlig stand, med mange lapper.. så man fristes til at køre på kørebanen, hvilket ikke er hensigtsmæssig eller forsvarligt. Dårlig forholdt i Lille Heddinge.Da man skal krydse vejen,2 gange. Ude på de små landeveje er der for mange huller og stejle kanter, hvor cyklerne skal køre. Der mangler færdiggørelse af cykelsti i Lille Heddinge, der er meget trafik og MEGET dårlig cykelforhold (en farlig vej) Den store cykelsti til Køge er superfin, men løsningen i lille heddinge er noget møg. Udenfor denne sti gøres der intet. Stien mod Sigerslev er aldrig i orden Det er dejligt at der bliver flere og flere cykelstier på Stevns og det har betydet at man ser flere voksne på cykel end tidligere, men ikke mange forældre vil lægge børn til de overgangs løsninger,der er valgt ved Rødvigstien i Lille Heddinge, hvor oversigtsforholdene ikke er optimale, nogle ville måske også sige ved dens begyndelse ved St. Heddinge. Den nye cykelsti er da heldigvis blevet forskånet for de generende metalbomme, som er ved de fleste gamle.de er så generende for cyklister at majoriteten vælger smuthuller før,som fordi de ikke er asfalteret, bliver til muddersøer. En cyklist kan godt orientere sig uden bomme.forslag: fjern dem og asfalter ved ned og opgang. Den nyes udgang ved Rødvig er alt for Stejl, og måske sikrere hvis det først var henne ved Lanternas opkørsel, for der er ret mange højredrejende biler ved svinget. Når det har regnet meget er det svært som cyklist gennem Li.Heddinge fordi afløbene ikke fungerer, og cyklister skal jo køre lang inde i siden, når vejen er så smal, man kunne måske lave fortovet til en cykel og gangsti,da fortovet sjældent bliver brugt af fodfolket. Da jeg næsten dagligt cykler rundt omkring på Stevns vel at mærke hele året, vil jeg lige bemærke at mange mindre veje er lappet så sjusket at det er bule på bule man triller hen over.prøv bare at cykle rundt på Stevns, så erfares det. UDGIVET Stevns Kommune Teknik & Miljø 2015 Tekst: Fotos: Layout: Birgitte Nielsen Birgitte Nielsen Birgitte Nielsen stevns.dk

Bilag. Rudersdal Kommune. Borgerundersøgelse 2013 Kommentarer fra borgere

Bilag. Rudersdal Kommune. Borgerundersøgelse 2013 Kommentarer fra borgere Bilag Rudersdal Kommune Borgerundersøgelse 2013 Kommentarer fra borgere Wilke A/S April 2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Trafik og miljø... 4 Kultur og fritid... 18 Ældre... 25 Dagtilbud til

Læs mere

KONCEPTFORSLAG. Januar 2014. Version 07 Udgivelsesdato 3. januar 2014 Projektsekretariatet i samarbejde med COWI, Grontmij og Rambøll

KONCEPTFORSLAG. Januar 2014. Version 07 Udgivelsesdato 3. januar 2014 Projektsekretariatet i samarbejde med COWI, Grontmij og Rambøll KONCEPTFORSLAG Januar 2014 Version 07 Udgivelsesdato 3. januar 2014 Udarbejdet Projektsekretariatet i samarbejde med COWI, Grontmij og Rambøll KONCEPTFORSLAG - REVISION NOVEMBER 2012 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

STRUER KOMMUNE DECEMBER

STRUER KOMMUNE DECEMBER TRAFIKSIKKERHEDSPLAN STRUER KOMMUNE DECEMBER 2007 Dette hæfte redegør for status på trafiksikkerhedsarbejdet i Struer Kommune. Formålet med en trafiksikkerhedsplan er at skabe en samlet ramme for det fremtidige

Læs mere

Fodgængere i Københavns. December 2013

Fodgængere i Københavns. December 2013 Fodgængere i Københavns Kommune December 2013 ISBN 978-87-92689-84-9 December 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade 13 Postboks 453 1505 København V Forsidefoto:

Læs mere

DECEMBER 2014 SEKRETARIATET FOR SUPERCYKELSTIER FARUMRUTEN EVALUERING

DECEMBER 2014 SEKRETARIATET FOR SUPERCYKELSTIER FARUMRUTEN EVALUERING DECEMBER 2014 SEKRETARIATET FOR SUPERCYKELSTIER FARUMRUTEN EVALUERING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER 2014 SEKRETARIATET

Læs mere

KØBENHAVN CYKLERNES BY. Cykelregnskabet 2012

KØBENHAVN CYKLERNES BY. Cykelregnskabet 2012 KØBENHAVN CYKLERNES BY Cykelregnskabet 2012 2012 FORORD København vokser. Hvert år flytter flere mennesker til byen og flere vælger at blive boende. Det giver tryk på cykelstierne. I 2012 blev der hver

Læs mere

Cykelpuljen 2014. Status og udvalgte eksempler Rapport 523

Cykelpuljen 2014. Status og udvalgte eksempler Rapport 523 Cykelpuljen 2014 Status og udvalgte eksempler Rapport 523 Cykelpuljen 2014 Status og udvalgte eksempler Rapport 523 Dato: December 2014 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-42-8 Copyright: Vejdirektoratet,

Læs mere

Vandrefestival Sjælland 2011. Sjælland, Møn og Lolland-Falster....evaluering

Vandrefestival Sjælland 2011. Sjælland, Møn og Lolland-Falster....evaluering Vandrefestival Sjælland 2011 Sjælland, Møn og Lolland-Falster...evaluering Evaluering af Vandrefestival Sjælland 2011 Kolofon Forfattere: Foto: Stine Bukh Bjerager, Anne-Marie C. Bürger og Laura Emilie

Læs mere

Supercykelsti Københavnerruten

Supercykelsti Københavnerruten Supercykelsti Københavnerruten Opsamling af borgerinddragelsesproces på delstrækningen mellem metrostationerne Femøren St. og Øresund St. Rapporten er udarbejdet på baggrund af interviews med beboere,

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi

Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi Denne strategi til fremme af sikker cykeltrafik er regeringens bud på, hvordan vi får flere danskere til at vælge cyklen. Strategien skal ses både som en udmelding

Læs mere

Sønderborg Kommune ProjectZero undersøgelse 2012

Sønderborg Kommune ProjectZero undersøgelse 2012 Antal besvarelser: 616 / 554 Svarprocent: 48 / 43 1 Sønderborg Kommune ProjectZero undersøgelse 2012 Anden undersøgelse af borgernes meninger om ProjectZero Gennemført i juli 2012 overfor Sønderborg Kommunes

Læs mere

Flere er sprunget på cyklerne i årets Cykelkommune, Randers

Flere er sprunget på cyklerne i årets Cykelkommune, Randers 1 Flere er sprunget på cyklerne i årets Cykelkommune, Randers 2013 er et fantastisk cykelår i Randers. I maj måned blev Randers kåret som årets Cykelkommune, fordi det er lykkedes at få flere borgere til

Læs mere

Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan 2009. Rev. 15. december 2009 24. april 2009 MKK/jvl/mm

Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan 2009. Rev. 15. december 2009 24. april 2009 MKK/jvl/mm Rev. 15. december 2009 24. april 2009 MKK/jvl/mm Fredensborg Kommune er udarbejdet af: Fredensborg Kommune, Miljø og Teknik i samarbejde med Via Trafik. Indholdsfortegnelse 1 Indledning 7 1.1 Læsevejledning

Læs mere

Bilag. Nikolaj Grauslund Kristensen, Daniel André Clausen, Christopher Sejer Jahn Christensen og Christian Hedegaard

Bilag. Nikolaj Grauslund Kristensen, Daniel André Clausen, Christopher Sejer Jahn Christensen og Christian Hedegaard Bilag Nikolaj Grauslund Kristensen, Daniel André Clausen, Christopher Sejer Jahn Christensen og Christian Hedegaard RESUME Dette dokument indeholder transskriberinger af interview samt tabeller. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Svendborg Gymnasium satser på cyklen. Bolighandel nu med digitale vejmidter. Ny udformning af cykelstier i signalanlæg. Status på cykeltrafikken

Svendborg Gymnasium satser på cyklen. Bolighandel nu med digitale vejmidter. Ny udformning af cykelstier i signalanlæg. Status på cykeltrafikken Svendborg Gymnasium satser på cyklen Status på cykeltrafikken Bolighandel nu med digitale vejmidter Ny udformning af cykelstier i signalanlæg INDHOLD N0. 05 2013 KOLOFON ISSN 1903-7384 Nummer 05 2013 -

Læs mere

XHusk tilmelding til: Vejforum 2007. Ny håndbog om cykelparkering. Nyhedsbrev om sikker cykeltrafik. Indeks. Nr. 15 Årgang 6 august 2007

XHusk tilmelding til: Vejforum 2007. Ny håndbog om cykelparkering. Nyhedsbrev om sikker cykeltrafik. Indeks. Nr. 15 Årgang 6 august 2007 Nyhedsbrev om sikker cykeltrafik Nr. 15 Årgang 6 august 2007 Udgivet af Dansk Cyklist Forbund og Cykelnetværket Indeks Ny håndbog om cykelparkering Århus kåret som Årets Cykelby Nyt cykelregnskab for Københavns

Læs mere

Indlæggene er samlet i en tidsmæssig kronologi, så det seneste indlæg kommer først.

Indlæggene er samlet i en tidsmæssig kronologi, så det seneste indlæg kommer først. Resumé af indlæg på debatforum på www.aarhus.dk/trafikplan Dette bilag indeholder alle indlæg, der er fremkommet på hjemmesiden for Trafikplan for Århus Midtby i forbindelse med idé-debatten. Indlæggene

Læs mere

Cykelregnskab 2010 Godkendt af Teknisk Udvalg den 30. november 2011

Cykelregnskab 2010 Godkendt af Teknisk Udvalg den 30. november 2011 Cykelregnskab Godkendt af Teknisk Udvalg den 0. november 2011 INDHOLD 1. Forord... 2. Cykelregnskab...4. Et sammenhængende stinet...5 4. Trafiksikkerhed....6 Ulykker med cyklister....6 Cyklisternes følelse

Læs mere

BYLIVSREGNSKAB TENDENSER I DET KØBENHAVNSKE BYLIV 2013

BYLIVSREGNSKAB TENDENSER I DET KØBENHAVNSKE BYLIV 2013 BYLIVSREGNSKAB TENDENSER I DET KØBENHAVNSKE BYLIV 2013 Københavnerne sætter stor pris på mulighederne for at få græs under fødderne, nyde solen på en bænk, eller opsøge kultur i byen. Københavnere går

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 1 Rebild Kommune Trafiksikkerhedsplan 2010-2012 Temaplan til Rebild Kommunes trafikhandlingsplan Udarbejdet af Rebild Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro as Kontaktoplysninger:

Læs mere

UNDERSØGELSE AF TRANSPORTVANER 11 VIRKSOMHEDER I SKEJBY

UNDERSØGELSE AF TRANSPORTVANER 11 VIRKSOMHEDER I SKEJBY UNDERSØGELSE AF TRANSPORTVANER VIRKSOMHEDER I SKEJBY Dato December 0 Citat fra undersøgelsen: "Jeg behøver ikke bestikkelse for at cykle" Citat fra undersøgelsen: "Af ideologiske grunde ser jeg ikke nogen

Læs mere

Rapport om tiltrækning af nye borgere og færre fraflyttere. Herning Kommune. Fremforsk, Center for Fremtidsforskning

Rapport om tiltrækning af nye borgere og færre fraflyttere. Herning Kommune. Fremforsk, Center for Fremtidsforskning Rapport om tiltrækning af nye borgere og færre fraflyttere i Herning Kommune Fremforsk, Center for Fremtidsforskning Direktør Jesper Bo Jensen, Lic.scient.pol. Forskningschef Marianne Levinsen, Cand.scient.pol.

Læs mere

Danmark op på cyklen!

Danmark op på cyklen! Danmark op på cyklen! Den nationale cykelstrategi Juli 2014 Danmark op på cyklen! 4. Danmark op på cyklen! Danmark op på cyklen! Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København

Læs mere

Cykelstiplan for Vordingborg Kommune

Cykelstiplan for Vordingborg Kommune UDKAST TIL 1. DEL AF Cykelstiplan for Vordingborg Kommune September 2011 1 Indhold 1 Indledning / Opgaven...3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 4 1.3 Afgrænsninger... 4 1.4 Rapportens opbygning... 5 2 Vej-

Læs mere

1. INDLEDNING... 3 2. MARKANTE RESULTATER... 3 3. GENERALISERBARHED... 4 4. DEMOGRAFI...

1. INDLEDNING... 3 2. MARKANTE RESULTATER... 3 3. GENERALISERBARHED... 4 4. DEMOGRAFI... Undersøgelse af DJH s nye studerende foråret 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...3 2. MARKANTE RESULTATER...3 3. GENERALISERBARHED...4 4. DEMOGRAFI...5 4.1 KØNSFORDELING...5 4.2 ALDERSFORDELING...5

Læs mere

Når børn og unge fravælger svømning. Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening'

Når børn og unge fravælger svømning. Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening' Når børn og unge fravælger svømning Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening' Forord Det går godt for dansk svømning både når det gælder resultater i bassinet, og når man ser på

Læs mere

Rapport Ballerup Kommunes Borgerpanel Kommunikationsundersøgelse. Udarbejdet af Lindenberg & Lystrup 24. oktober 2003

Rapport Ballerup Kommunes Borgerpanel Kommunikationsundersøgelse. Udarbejdet af Lindenberg & Lystrup 24. oktober 2003 Rapport Kommunikationsundersøgelse Udarbejdet af Lindenberg & Lystrup 24. oktober 2003 Kommunikationsundersøgelse, oktober 2003. Side 1 Indledning.... 3 Betragtninger omkring brugen af Borgerpaneler...

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE 2013. Spørgeskemaundersøgelse vedrørende tilfredsheden blandt brugerne af www.sindnet.dk

BRUGERTILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE 2013. Spørgeskemaundersøgelse vedrørende tilfredsheden blandt brugerne af www.sindnet.dk BRUGERTILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE 2013 Spørgeskemaundersøgelse vedrørende tilfredsheden blandt brugerne af www.sindnet.dk Udarbejdet af: Majbritt Bang Andersen Cand.scient.soc. 01-11-2013 1-11-2013 Rapporten

Læs mere