EVALUERING CYKELSTI FRA STORE HEDDINGE TIL RØDVIG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EVALUERING CYKELSTI FRA STORE HEDDINGE TIL RØDVIG"

Transkript

1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE FORÅR 2015 EVALUERING EVALUERING CYKELSTI FRA STORE HEDDINGE TIL RØDVIG Brugerundersøgelse cykelsti langs Rødvigvej fra Rengegade syd for Store Heddinge til Vemmetoftevej i Rødvigs nordlige udkant. teknik & miljø

2

3 EVALUERING SAMMENFATNING & KONKLUSION UNDERSØGELSEN Der blev i foråret 2015 gennemført en brugerundersøgelse af cykelstien, der går langs Rødvigvej fra Rengegade syd for Store Heddinge til Vemmetoftevej i Rødvigs nordlige udkant. Brugerundersøgelsen blev annonceret via kommunes hjemmeside, skiltning langs cykelruten samt annoncering i Stevnsbladet. Desuden blev der udsendt diverse pressemeddelelser, der resulterede i en god pressedækning. Undersøgelsen var tilgængelig via et elektronisk skema på kommunens hjemmeside i perioden: mandag den 23. februar til søndag den 15. marts I alt 112 personer har deltaget i undersøgelsen, hvoraf 88 har gennemført hele undersøgelsen, mens 24 personer faldt fra undervejs. Det forholdvist lave deltagerantal gør det vanskeligt at konkludere noget generelt og entydigt. Specielt i forbindelse med spørgsmål med mange svarmuligheder bliver det meget tydeligt, at ganske få forandringer får meget markante udslag. Der er 24 personer der vælger kun at gennemføre dele af undersøgelsen og dette bevirker, at procenttallene nogle steder har små misvisende udsving. Med dette in mente er det dog muligt at danne sig et billede af, hvad cykelstien har betydet for borgerne på Stevns. SAMMENFATNING & KONKLUSION Denne evaluering viser at, 66 % svarer ja til, at de cykler mere, efter at cykelstien er blevet etableret. 74 % synes at, der er kommet flere cyklister, efter at cykelstien mellem Rødvig og Store Heddinge er blevet etableret. 74 % enten er meget tilfredse eller tilfredse med de muligheder, den nye cykelrute giver. Hvor ofte valgte du cyklen som transportmiddel, før cykelstien blev etableret? Hvor ofte benyttede du Cykel Hvor ofte vælger du cyklen som transportmiddel, efter at cykelstien er blevet etableret? Hvor ofte benytter du Cykel 27% 18% 10% 25% 20% Hverdag et par gange om ugen et par gange om måneden sjældent aldrig 17% 28% 7% 13% 35% Hverdag et par gange om ugen et par gange om måneden sjældent aldrig 3

4 INDHOLDSFORTEGNELSE SAMENFATNING & KONKLUSION...3 FORORD...5 FAKTUELLE DATA OM DELTAGERNE I UNDERSØGELSEN...7 VALG AF CYKEL SOM TRANSPORTMIDDEL...8 TRAFIKSIKKERHED...9 DET REKREATIVE ELEMENT...12 BILAG 1 - SPØRGESKEMA...13 BILAG 2 - KOMMENTARER...22 Kommentar fra brugerundersøgelsen Det er fantastisk at få cykelstier i sit nærområde. Det tiltrækker flere familier til at komme til Stevns. Det giver os mulighed for at gå ture, løbe, løbe på rulleskøjter, lære børn og børnebørn at cykle i trygge rammer. Vi kommer ud i naturen og det er vigtigt. Børnene behøver ikke at tage skolebussen og får samtidig motion. Det vil i de mindre landsbyer være medvirkende til dannelse af små løbeklubber da vi P.t. Ikke tør løbe på landevejen da der er alt får farligt. Så det forstærker det sociale mijlø i de små landsbyer - håber virkelig der kommer fokus på det. Jeg savner der SÅ meget hvor jeg bor i Vråby. Vores helbred bliver helt sikkert bedre - vi kan yde mere og være på arbejdsmarkedet i længere tid 4 EVALUERING CYKELSTI

5 FORORD For at øge trafiksikkerheden og fremkommeligheden for cyklisterne i Stevns Kommune har der i en årrække pågået et arbejde med at etablere en kommunal cykelrute på tværs af Stevns. Stevns Kommune består af en kombination af mindre bysamfund og strækninger i åbent land. Ved at etablere cykelstier imellem kommunens by- og landområder samt til nabokommunen Køge bliver det mere attraktivt at vælge cyklen frem for bilen. Stevns Kommune Stevns Kommune har en forholdsvis lav befolkningstæthed på 88 indbyggere pr. kvadratkilometer, hvor gennemsnittet på landsplan ligger på 126 indbyggere. Kommunen er en såkaldt landkommune med ca. 400 km offentlig vej og ca. 200 km private fællesveje. Der er ingen statsveje i Stevns Kommune. Der er i dag ca. 45 km cykelstier og cykelbaner primært langs trafikvejene. Derudover omfatter stinettet naturstier, herunder vandrestier, skovstier og parkstier. I forbindelse med udarbejdelsen af trafiksikkerhedsplanen blev der gennemført en spørgeskemaundersøgelse, der viste, at der er et klart ønske om yderligere udbygning af cykelstinettet langs kommunens veje samt udbygning af stisystemerne i byerne. Cykelstien til Rødvig Stevns kommune har modtaget støtte til etableringen fra Vejdirektoratets cykelpulje og i den anledning er der blevet udarbejdes denne brugerundersøgelse. Cykelstien går langs Rødvigvej fra Rengegade syd for Store Heddinge til Vemmetoftevej i Rødvigs nordlige udkant. En strækningen på i 4,6 km. Stien er etableret som en 2,5 meter bred, dobbeltrettet asfalteret sti adskilt fra kørebanen med en 3 meter bred græsklædt skillerabat og med en 1 meter bred yderrabat. Den nye cykelsti er anlagt i umiddelbar forlængelse af cykelstien, der går fra Store Heddinge over Klippinge til Strøby og videre ind mod Køge. I forbindelse med stiens linjeføring igennem Lille Heddinge bevares den enkeltsporede cykelbane, og der er blevet etableret nye såkaldte byportheller både nord og syd for Lille Heddinge. De skal både dæmpe bilisternes fart gennem byen og sikre, at cyklisterne kan krydse kørebanen. 5

6 Fra Køge til Rødvig på cykelsti I august 2010 var der indvielse af den 4,5 kilometer, dobbeltrettede cykelsti anlagt langs Bjælkerupvej, fra Fægangen ved Store Heddinge og frem til tunnelunderføringen ved Kirkevej i Klippinge. Med etableringen af cykelstien mellem Strøby og Klippinge blev det muligt at cykle trygt fra Store Heddinge til Strøby Egede og derfra videre til Køge. Med etablerigen af strækningen til Rødvig er der nu mulighed for at cykle en samlet strækning fra Køge til Rødvig på cykelsti. Transportvaner Stevns Kommune ønsker at fremme cykeltrafikken i kommunen. Cyklen skal kunne være et godt alternativ til bilen, og derfor pågår der en forbedring af forholdene for cyklisterne bl.a. via etablering af cykelstier. Cykelstierne etableres langs de mest trafikerede veje i kommunen, hvorved trafiksikkerheden og trygheden forbedres væsentligt for cyklisterne. Desuden kan cykelstierne bevirke, at borgernes vaner ændrer sig, således at flere tager cyklen i stedet for bilen, hvilket generelt vil være godt for folkesundheden. Tidligere evaluering Der blev i juni 2012 gennemført en brugerundersøgelse af cykelstien mellem Klippinge og Strøby. Undersøgelsen viste, at 67 % af dem som deltog i undersøgelsen cyklede mere, efter at cykelstien var blevet etableret (vist i grafen ovenfor). Desuden viste evalueringen at, 68 % af deltagerne var i aldersgruppen 50 år eller ældre. 65 % af de adspurgte vurderede selv, at de bor tæt på den anlagte cykelsti. Der er en markant forskel i anvendelse af cyklen som transportmiddel før og efter anlæggelse at cykelstien. Cykelstien har øget borgernes følelse af tryghed, hvilket har resulteret i flere cyklister på den pågældende rute. 86 % af de adspurgt er meget tilfredse eller tilfredse med de muligheder, den nye cykelrute giver dem som cyklister. Trafiksikkerhed Kommunalbestyrelsen i Stevns Kommune godkendte i marts 2012 en trafiksikkerhedsplan. Formålet med planen er at forbedre trafiksikkerheden og derigennem nedbringe antallet af trafikuheld og samtidig øge borgernes tryghed, når de færdes i trafikken. Opgørelser over uheld på det kommunale vejnet viser, at de bløde trafikanter udgør 1/3 af de tilskadekomne og det til trods for, at bløde trafikanter kun optræder i knap en tiendedel af alle trafikuheld. Det viser, at når bløde trafikanter er involveret i et trafikuheld, er der stor risiko for, at de kommer til skade, og derfor er det også vigtigt med fokus på bløde trafikanter, selvom de optræder i begrænset omfang i trafikuheldene. Trafiksikkerhedsplanen indeholder en målsætning om at reducere antallet af trafikuheld på de stevnske veje og cykelstier med % over en periode på 12 år. Som et led i at opfylde denne målsætning er der over en årrække investeret omkring 21 millioner kr. i etablering af nye cykelstier. Stevns Kommune en pendlerkommune En undersøgelse foretaget af Rambøll estimerer, at der daglige kører pendlere igennem Strøby Egede. Ifølge en anden undersøgelse foretaget i foråret 2012, så indtager Stevns Kommune på landsplan en 4. plads, når det handler om, hvor langt borgerne pendler til arbejde. I snit pendler borgerne på Stevns 29,1 kilometer til arbejde, kun overgået af Sorø, Faxe og Vordingborg kommune (Kilde: Momentum, KL, Dream, Danmarks Statistik og Ritzau). I forbindelsen med brugerundersøgelsen har en borger bemærket følgende: Der mangler et spørgsmål til pendlere om afstand til arbejdet. Min afstand er ca. 70 km. Den lange afstande som mange stevnsborgere har til arbejde bevirker, at cyklen fravælges som transportmiddel til og fra arbejde, hvilket undersøgelsen også indikerer. Kørsel til og fra arbejde samt hente og bringe børn har laveste score for brugen af cyklen som transportmiddel. 6 EVALUERING CYKELSTI

7 FAKTUELLE DATA OM DELTAGERNE I UNDERSØGELSEN Boestofte 1% Havnelev 3% Hellested 1% Højerup 2% Hårlev 3% Klippinge 3% Lille Heddinge 11% Lyderslev 2% Rødvig 45% Sigerslev 1% Store Heddinge 21% Strøby Egede 3% Tommestrup 1% Varpelev 1% Andre steder på Stevns 4% Andre steder udenfor Stevns 1% Hvor på Stevns bor du? Hovedparten af de adspurgte bor i umiddelbar nærhed af cykelstien 45 % kommer fra Rødvig, 11 % kommer fra Lille Heddinge og 21 % kommer fra Store Heddinge. Se grafen ovenfor. Fordeling af svar på spørgsmålet angiv din alder 64 % har svaret ja til, at de bor tæt på cykelstien imellem Rødvig og Store Heddinge. Alder & køn 57 % mænd og 43 % kvinder deltog i undersøgelsen, og det er primært de lidt ældre borgere, der har deltaget i undersøgelsen; 63 % af deltagerne er i aldersgruppen år eller derover. Fordelingen af svar på spørgsmålet Hvordan er din husstand sammensat? Hjemmeboende børn 62 % af de adspurgte har ingen hjemmeboende børn, hvilket harmonerer godt med, at hovedparten af deltagerne er i aldersgruppen 50 år og derover. 7

8 VALG AF CYKEL SOM TRANSPORTMIDDEL Hverdag et par gange om ugen et par gange om måneden sjældent aldrig ved ikke Cykelvaner I brugerundersøgelsen blev der blandt andet stillet spørgsmål til, hvor ofte man har cyklet, før cykelstien blev etableret. Og hvor ofte man har valgt cyklen som transportmiddel, efter at cykelstien er blevet etableret. Ved besvarelsen var det muligt at vælge mellem følgende svar: Hver dag, et par gange om ugen, et par gange om måneden, sjældent og aldrig. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Før Efter Aldrig & sjældent Et par gange om månenden, et par gange om ugen & hver dag Sammenlignes besvarelser for før og efter med hinanden, så fremgår det bl.a. at for svarmulighederne sjældent og aldrig er der et fald fra før til efter på hele 51 %. For besvarelserne et par gange om månenden, et par gange om ugen & hver dag er der for før til efter en stigning på knap 30 %. 10 % af de adspurgte svarede, at de cyklede hver dag, før cykelstien blev anlagt, mens hele 12 % gør det efterfølgende. Der var 19 % procent, der svarede, at de før cyklede et par gange om ugen, mens 39 % svarede, at de har gjort det efterfølgende. Det er ved denne besvarelse, at der er den største stigning. 66 % svarer ja til, at de cykler mere efter at cykelstien er blevet etableret, og hele 74 % synes, at der er kommet flere cyklister, efter at cykelstien mellem Rødvig og Store Heddinge er blevet etableret. Valg af cyklen som transportmiddel Undersøgelsen viser, at der sker et markant fravalg af cyklen som transportmiddel, når der skal hentes og bringes børn samt til og fra arbejde. Dette kan skyldes den lave befolkningstæthed i kommunen, der gør, at der kan være ret stor afstand fx mellem hjem, skole og fritidsaktiviteter. Antagelsen underbygges yderligere ved, at der ligeledes sjældent bliver cyklet til og fra arbejde / uddannelse og i forbindelse med besøg hos familie / venner. Derimod viser undersøgelsen, at cyklen ofte benyttes til ærinder/indkøb og til det rekreative. 8 EVALUERING CYKELSTI

9 TRAFIKSIKKERHED Trafiksikkerhed I marts 2012 godkendte kommunalbestyrelsen Trafiksikkerhedsplan I planen redegøres for de visioner, Stevns Kommune har, for at kommunens borgere kan færdes trygt og sikkert i trafikken uden risiko for at komme til skade i trafikken. Trafiksikkerhedsplanen sætter blandt andet fokus på cyklen som et alternativ til bilen. Hvor tilfreds eller utilfreds er du generelt med cykelforholdene i Stevns Kommune? Trafiksikkerhedsplanen sikkerhed og tryghed I forbindelse med arbejdet omkring trafiksikkerhedsplanen blev der gennemført en spørgeskemaundersøgelse, der viste, at der blandt kommunens borgere er stor fokus på trafiksikkerhed og tryghed. Undersøgelsen viser, at steder, hvor borgerne føler sig utrygge, ikke nødvendigvis er sammenfaldende med steder, hvor der rent faktisk sker uheld. En årsag hertil kan blandt andet være, at trafikanterne færdes særlig forsigtigt de steder, hvor de føler sig utrygge, eller de vælger slet ikke at cykle. Trygheden har indflydelse på trafikanternes adfærd, og derfor har trygheden ofte indirekte indflydelse på trafiksikkerheden. Utryghed handler om, at trafikanterne oplever, at det er usikkert at færdes. Utrygheden skyldes ofte store trafikmængder, høje hastigheder, megen tung trafik, kørebanens bredde, som kan medføre en barrierevirkning, eller knallertkørsel på stierne. Utrygheden på stinettet kan også skyldes dårlig belysning og skiltning, mørke tunneler og frygt for overfald. Hvor sikker føler du dig generelt som cyklist på Stevns? Hvordan vurderer du helt generelt forholdene for cyklister i Stevns Kommune? Sikkerhed, tryghed og gode forhold I brugerundersøgelsen af cykelstien fra Store Heddinge til Rødvig blev der også spurgt ind til sikkerhed og tryghed. Deltagerne blev blandt andet spurgt om: Hvor sikker føler du dig generelt som cyklist på Stevns? og dertil svarede lidt over en 1/3, at de var meget sikre (5 %) eller sikre (34 %), mens lidt under 2/3 svarede at de følte sig hverken sikre eller usikre (31 %), usikre (24 %) og meget usikre (7 %). På spørgsmålet Hvor sikker føler du dig som cyklist på Stevns, når du cykler på en cykelsti? svarer hele 92 % at de føler sig meget sikre (56 %) eller sikre (38 %). Hvor tilfreds er du som cyklist med de muligheder, den nye cykelrute giver dig? Det er således meget tydelig, at cykelstier øger borgernes følelse af tryghed og at etableringen af cykelstier er med til at øge folks følelse af sikkerhed, når de vælger cyklen som transportmiddel. 9

10 I brugerundersøgelsen blev spurgt ind til, hvor ofte man har benyttet forskelllige transportmidler før og efter etableringen af cykelstien. Der er et svagt fald i antallet af daglige bilister og en svag stigning på 3 % i daglige cyklister. Størst er stigningen i anvendelse af cyklen et par gange om ugen. Her ses en stigning på hele 15 %, mens antallet af personer, der aldrig cykler, er faldet med 11 %. Før cykelstien blev etableret Hvor ofte benyttede du Bil - som fører Hvor ofte benyttede du Bil - som passager Hvor ofte benyttede du Kollektiv trafik (bus, tog mm.) 0 Hverdag et par et par sjældent gange om gange om ugen måneden aldrig Hvor ofte benyttede du Cykel Efter cykelstien blev etableret Hverdag et par gange om ugen et par gange om måneden sjældent aldrig Hvor ofte benytter du Bil - som fører Hvor ofte benytter du Bil - som passager Hvor ofte benytter du Kollektiv trafik (bus, tog mm.) Hvor ofte benytter du Cykel 10 EVALUERING CYKELSTI

11 Lille Heddinge Ud af de 88, der gennemførte hele undersøgelsen, har 59 tilkendegivet deres mening i det afsluttende kommentarfelt. 40 ud af de 59 kommentarer handler om cykelstiens linjeføring igennem Lille Heddinge. Her blev der bevaret enkeltsporede cykelbaner, og der er blevet etableret nye, såkaldte byportheller både nord og syd for Lille Heddinge. De skal både dæmpe bilisternes fart gennem byen og sikre, at cyklisterne kan krydse kørebanen. Der er hos kommunens vejmynidghed øget fokus på de krydsningspunkter der er i Lille Heddinge, hvor cyklisterne skal over kørebanen. De mange kommentarer til undersøgelsen omkring forholdenden for cyklisterne i Lille Heddinge gør, at vejmyndigheden vil tage det op som emne ved trafiksikkerhedsrådets møde i juni Af de 40 kommentarer fremgår det, at der er generel utilfredhed med linjeføringen, og mange føler sig utrygge og synes, at den valgte løsning er alt for farlig. Der efterlyses en mere sikker løsning på en gennemgående og sammenhængende stiføring evt. ved at lave fælles sti for cyklende og gående. Kommentar fra brugerundersøgelsen det er ikke så tit jeg bruger cykelstien men det giver en god tryghed Det giver en enorm tryghed, at køre på cykelstien i stedet for på vejen. Det havde dog været rart med cykelsti gennem Lille Heddinge også. Det er også godt, at der kommer cykelsti på Rengegade, så man slipper for at cykle på vejen, fra byen (St. Hedd.) og ud til cyklestiens start (Rengegade syd). Det er SKØNT med cykelstier, også for børnenes sikkerhed. Turismen, der forhåbentlig får et boost i år, har også bedre betingelser på cyklen. Det kan da kun være en fordel for Stevns. Det er dejligt at der bliver flere og flere cykelstier på Stevns og det har betydet at man ser flere voksne på cykel end tidligere, men ikke mange forældre vil lægge børn til de overgangs løsninger,der er valgt ved Rødvigstien i Lille Heddinge, hvor oversigtsforholdene ikke er optimale, nogle ville måske også sige ved dens begyndelse ved St. Heddinge. Den nye cykelsti er da heldigvis blevet forskånet for de generende metalbomme, som er ved de fleste gamle (...) Der mangler cykelsti i Lille Heddinge. Det er farligt at krydse vejen mange gange og cykel på vejen, der kører mange biler. Der er ikke kommet byporte eller cykelbaner i Lille Heddinge som der var beskrevet i oplægget til cykelstien. Der mangler sikker cykelrute gennem Lille Heddinge. Der kører mange biler og vejen skal krydses 2 gange, hvor udsynet ved Møllen langt fra er optimalt. Jeg synes det er meget uheldigt, at der ikke er cykelsti i Ll. Heddinge. Ligeledes at der ikke er nogen markering eller andet, når man skal krydse ind til Rengegade. Meget dårlig oversigt i Lille-Heddinge hvor der ikke er cykelsti. Farlig krydsning ved Rengegade. Der mangler cykelsti i Lille-Heddinge. Chikanerne er livsfarlige når man cykler i mørke da de ikke er belyste (...) Der mangler færdiggørelse af cykelsti i Lille Heddinge, der er meget trafik og MEGET dårlig cykelforhold (en farlig vej) Den store cykelsti til Køge er superfin, men løsningen i lille heddinge er noget møg (...) 11

12 DET REKREATIVE ELEMENT I tabellen nedenfor er besvarelserne sjældent, aldrig og ved ikke sorteret fra, hvorved det bliver muligt at få overblik over, hvor hyppigt cyklen bliver valgt som transportmiddel. Mest tilslutning er der til punkterne et par gange om ugen og et par gange om måneden med undtagelse af til og fra arbejde/uddannelse/skole hvor der er flest, der dagligt vælger cyklen. Cyklen benyttes oftest til ærinder/indkøb og til/fra fritidsaktiviteter og til rekreative formål. Stevns Cykel Motion, der, ud over at have faste ugentlige cykelture rundt på Stevns, afholder det årlige Stevns Rundt. Her er der i snit tilmeldte. Desuden afholdes der Tøserunden og Køge Tour, kendt som det lille Sjælland Rundt, der også foregår på Stevns. Mange undersøgelser viser, at for mange cyklister er motion en vigtig årsag til at vælge cykel som transportmiddel. Cykling giver god motion, ligegyldigt om den bruges til dagligdagens transportformål eller som et middel til at få en god rekreativ oplevelse. Næstefter ærinder og indkøb, der topper med et par gange om ugen, er det netop det rekreative, som brugerne angiver som formål med cykelturen. Desuden er der flere kommentarer fra brugerundersøgelsen, der indikerer, at cykelstien også flittigt anvendes til løbeture og rulleskøjter. Stevns Kommune har i dag ca. 45 km cykelstier og cykelbaner, primært langs trafikvejene. Derudover har kommunen et omfattende stinet af naturstier, herunder vandrestier, skovstier og parkstier. Stevns har en enestående natur og mange gode rekreative muligheder, der tillige kan anvendes til motion. Stevns Kommune indgår fx i samarbejdet om den internationale cykelrute Berlin-København der med 630 km cykelrute og en kort sørejse forbinder de to storbyer. Brugerundersøgelsen viser, at borgerne benytter cyklen til rekreative formål samt motion. Kommentar fra brugerundersøgelsen (...). Den nye cykelsti giver en bedre mulighed for at variere løberuterne. Det er fantastisk at få cykelstier i sit nærområde. Det tiltrækker flere familier til at komme til Stevns. Det giver os mulighed for at gå ture, løbe, løbe på rulleskøjter, lære børn og børnebørn at cykle i trygge rammer. Vi kommer ud i naturen og det er vigtigt. (...) Hverdag et par gange om ugen et par gange om måneden 12 EVALUERING CYKELSTI

13 BILAG 1 - SPØRGESKEMA Velkommen til undersøgelsen vedrørende dit brug af cykelstien mellem Rødvig og Store Heddinge. I september 2013 var der indvielse af cykelstien, der går fra Store Heddinge til Rødvig. Cykelstien går langs Rødvigvej fra Rengegade syd for Store Heddinge til Vemmetoftevej i Rødvigs nordlige udkant. Strækningen er på samlet 4,6 kilometer. Stevns Kommune har modtaget støtte til etableringen fra Vejdirektoratets cykelpulje og i den anledning, skal der udarbejdes en brugerundersøgelse. Vi er meget interesseret i dine svar og den viden, som den vil give os om din brug af cykelstien. Sidst i spørgeskemaet har du mulighed for at komme med yderligere kommentarer. Spørgeskemaet tager ca. 5-7 minutter at udfylde. Alle der svarer deltager selvfølgelig fuldkomment anonymt. Hvis du har spørgsmål til undersøgelsen, er du velkommen til at tage kontakt til projektkoordinator Birgitte Nielsen - telefon: Du har mulighed for at deltage i undersøgelsen frem til og med søndag den 15. marts Svar på spørgsmålene - klik på næste. Hvor på Stevns bor du? (1) Boestofte (12) Havnelev (2) Hellested 13

14 (3) Himlingøje (4) Holtug (5) Højerup (6) Hårlev (7) Klippinge (8) Lille Heddinge (9) Lund (10) Lyderslev (11) Magleby (13) Rødvig (14) Sigerslev (15) Store Heddinge (16) Store Tårnby (17) Strøby (18) Strøby Egede (19) Strøby Ladeplads (20) Tommestrup (21) Valløby (22) Varpelev (23) Vråby (24) Andre steder på Stevns (25) Andre steder uden for Stevns Angiv dit køn (1) Mand (2) Kvinde 14 EVALUERING CYKELSTI

15 Angiv din alder (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Hvordan er din husstand sammensat? (1) Enlig uden hjemmeboende børn/barn (2) Enlig med hjemmeboende børn/barn (3) Par uden hjemmeboende børn/barn (4) Par med hjemmeboende børn/barn Hvor ofte valgte du cyklen som transportmiddel før cykelstien blev etableret? (1) Hver dag (2) Et par gange om ugen (3) Et par gange om måneden (4) Sjældent (5) Aldrig 15

16 Hvor ofte benyttede du følgende transportmidler? (før cykelstien blev etableret) (Sæt ét kryds for hvert transportmiddel) Hver dag Et par gange om ugen Et par gange om måneden Aldrig Sjældent Bil - som fører (6) (7) (8) (10) (9) Bil - som passager (6) (7) (8) (10) (9) Kollektiv trafik (bus, tog mm.) (6) (7) (8) (10) (9) Cykel (6) (7) (8) (10) (9) Hvor ofte vælger du cyklen som transportmiddel efter at cykelstien er blevet etableret? (1) Hver dag (2) Et par gange om ugen (3) Et par gange om måneden (4) Sjældent (5) Aldrig Hvor ofte benytter du følgende transportmidler? (efter at cykelstien er blevet etableret) (Sæt ét kryds for hvert transportmiddel) Hver dag Et par gange om ugen Et par gange om måneden Sjældent Aldrig Bil - som fører (5) (6) (7) (8) (9) 16 EVALUERING CYKELSTI

17 Hver dag Et par gange om ugen Et par gange om måneden Sjældent Aldrig Bil - som passager (5) (6) (7) (8) (9) Kollektiv trafik (bus, tog mm.) (5) (6) (7) (8) (9) Cykel (5) (6) (7) (8) (9) Hvor ofte benytter du cyklen til følgende formål? (Sæt ét kryds for hvert formål) Hver dag Et par gange Et par gange om ugen om måneden Sjældent Aldrig Ved ikke/har ikke disse ture Til og fra arbejde/uddannelse/skole (8) (9) (10) (11) (12) (13) Besøge venner/familie (8) (9) (10) (11) (12) (13) Til og fra fritidsaktiviteter/sport (8) (9) (10) (11) (12) (13) Ærinder/indkøb (8) (9) (10) (11) (12) (13) Hente/bringe børn (8) (9) (10) (11) (12) (13) Rekreation (8) (9) (10) (11) (12) (13) Andre formål (8) (9) (10) (11) (12) (13) Bor du tæt ved den cykelsti, der er imellem Rødvig og Store Heddinge? (3) Ja (4) Nej 17

18 Cykler du mere på cykel efter at cykelstien er blevet etableret? (1) Ja (2) Nej Synes du, at der er kommet flere cyklister efter at cykelstien mellem Rødvig og Store Heddinge er blevet etableret? (1) Ja (2) Nej (3) Måske / Ved ikke Hvor tilfreds eller utilfreds er du generelt med cykelforholdene i Stevns Kommune? (1) Meget tilfreds (2) Tilfreds (3) Hverken tilfreds eller utilfreds (4) Utilfreds (5) Meget utilfreds (6) Ved ikke Hvor sikker føler du dig generelt som cyklist på Stevns? (1) Meget sikker (2) Sikker 18 EVALUERING CYKELSTI

19 (3) Hverken sikker eller usikker (4) Usikker (5) Meget usikker (6) Ved ikke Hvor sikker føler du dig som cyklist på Stevns, når du cykler på en cykelsti? (1) Meget sikker (2) Sikker (3) Hverken sikker eller usikker (4) Usikker (5) Meget usikker (6) Ved ikke Hvor tilfreds er du som cyklist med de muligheder den nye cykelrute giver dig? (1) Meget tilfreds (2) Tilfreds (3) Hverken tilfreds eller utilfreds (4) Utilfreds (5) Meget utilfreds (6) Ved ikke Hvordan vurderer du helt generelt forholdene for cyklister i Stevns Kommune? (1) Meget god (2) God 19

20 (3) Rimelig (4) Dårlig (5) Meget dårlig (6) Ved ikke Har du nogle yderligere kommentarer? Har du scannet en QR kode for at besvare dette skema? (1) Ja (2) Nej Du har mulighed for at deltage i lodtrækningen om et gavekort på 500 kr. til Store Heddinge Handelstandsforening - hvis du ønsker at deltage skal du oplyse dit navn og adresse herunder. 20 EVALUERING CYKELSTI

21 Tak for din besvarelse. På baggrund af de indkomne svar udarbejder vi i foråret 2015 en brugerundersøgelse. Den vil formentlig være tilgængelig via kommunens hjemmeside fra omkring april måned. Hvis du har spørgsmål til undersøgelsen, er du velkommen til at tage kontakt til projektkoordinater Birgitte Nielsen - telefon: Husk at trykke "Afslut" 21

22 BILAG 2 - KOMMENTARER Ærgerligt og dårligt, at der ikke blev lavet en cykelsti gennem Lille Heddinge. Det kunne have været et fællesfortov og cykelsti og ville således ikke have kostet en formue. Drop den dyre tunnel for ved Rengegade/Rødvigvej og etabler cykelsti uden om Store-Heddinge. mange motionister vil gerne løbe netop denne rute. Cykelstien er farlig to steder Gennem Lille Heddinge bør vejbanen snævres ind til 1 fælles bane, og med punkteret cykelsti i begge retninger (samme løsning som i Sigerslev, men i Lille Heddinge vender landsbyen på tværs af landevejen, så løsningen vil faktisk være bedre her) - og en lokal hastighedsbegrænsning på 30 km/t - det vil også reducere de to kryds i Ll heddinge med meget dårlige oversigtsforhold. Lys på cykelstien ville være dejligt - her er godt nok mørkt, her ude på landet... Det er stadig lidt utrykt at cykle gennem LL. Heddinge hvor cykelstien ikke rigtigt er ført igennem. Jeg synes det er meget uheldigt, at der ikke er cykelsti i Ll. Heddinge. Ligeledes at der ikke er nogen markering eller andet, når man skal krydse ind til Rengegade. Der mangler en forbindelse på st-heddinge Rødvig uden om byen Bjælkerupvej/Rødvigvej, en cykelsti Klippinge- Hårlev og Magleby-Strøby. Meget dårlig oversigt i Lille-Heddinge hvor der ikke er cykelsti. Farlig krydsning ved Rengegade. Der mangler cykelsti i Lille-Heddinge. Chikanerne er livsfarlige når man cykler i mørke da de ikke er belyste. Den nye cykelsti giver en bedre mulighed for at variere løberuterne. hvad med lille heddinge, farligt farligt, kom nu igang Cykelstien har sort is når det fryser. Vurderingen dårlig og ikke tilfreds er grundet de helt urimelig dårligt vedligeholdte veje og stier, hvor cyklister kan færdes.mange steder er der store huller og revner, for slet ikke at tale om tåbelig flintestens belægning, på visse strækninger.ikke just smart for cykeldæk! Der mangler sikker cykelrute gennem Lille Heddinge. Der kører mange biler og vejen skal krydses 2 gange, hvor udsynet ved Møllen langt fra er optimalt. Manglende cykelsti gennem Lille Heddinge medfører, at jeg lader cyklen stå. Kan ikke forstå at man bruger så mange penge på en cykelsti, og man så ikke laver den færdig. Der er ekstrem dårlige forhold igennem Lille Heddinge, og helt katastrofalt at man skal krydse Rødvigvejen og at der ikke er etableret noget oppe på Rengegade og igennem byen. Jeg tør ikke sende mine 2 drenge på cykel i skole, og det er da ærgerligt med så fin en cykelsti ( noget af vejen ) Få lavet cykelsti igennem Lille Heddinge og Store Heddinge. Det ville være rart at kunne sende sine børn af sted på cykel i skole, uden at vente på der bliver ringet, at ens barn er blevet ramt af en bil/lastbil, da der desværre ikke er megen respekt fra mange bilisters side. Cykelstien gennem Lille Heddinge, er for ringe, det må der gøres noget ved. fretiden få bundet de forskellige cykelstier 22 EVALUERING CYKELSTI

23 sammen, det bliver også brugt som stier til gående, det kunne være dejligt hvis der bliver sat bænke op, især til ældre Det er fantastisk at få cykelstier i sit nærområde. Det tiltrækker flere familier til at komme til Stevns. Det giver os mulighed for at gå ture, løbe, løbe på rulleskøjter, lære børn og børnebørn at cykle i trygge rammer. Vi kommer ud i naturen og det er vigtigt. Børnene behøver ikke at tage skolebussen og får samtidig motion. Det vil i de mindre landsbyer være medvirkende til dannelse af små løbeklubber da vi P.t. Ikke tør løbe på landevejen da der er alt får farligt. Så det forstærker det sociale mijlø i de små landsbyer - håber virkelig der kommer fokus på det. Jeg savner der SÅ meget hvor jeg bor i Vråby. Vores helbred bliver helt sikkert bedre - vi kan yde mere og være på arbejdsmarkedet i længere tid Opkørslerne fra vej til cykelsti er dårlig i Rødvig enden. Det er uhensigtsmæssigt og farligt at skulle krydse vejen i Lille Heddinge og ved Store Heddinge Det er uforståeligt at cykelstien ikke er ført gennem Lille Heddinge. Det er ligeledes uforståeligt at stien ikke er ført til St.Heddinge via Rengegade. Efter pålægning af det sidste asfaltlag bør der niveleres med stabilgrus i rabatten. Det er ikke smart at fortorvet er fjernet på cykelstien veg indkørslen i Rødvig, her er et stoppested for bussen. Hvorfor beder man ikke om kommentarer fra borgerne i aviser og kommunens hjemmeside hjemmeside når man planlægger/projekter en ny cykelsti, så kunne nogle af omtalte mangler/uhensigsmæssigheder være undgået. det er ikke så tit jeg bruger cykelstien men det giver en god tryghed Dårlig løsning igennem Ll Heddinge! Der mangler cykelsti udenom Lille Heddinge el. cykelstier ligesom i Strøby Meget utilfreds med ophøret af cykelstien i ll. Heddinge. Det er meget utilfredsstillende at cykelstien ikke er ført igennem Ll.heddinge. farligt at krydse vejen. Der er plads langs det meste af vejen. Der er ikke mange hegn der skal fjernes. Der er ikke givet forklaring. Det er desværre et stort minus, at cykelstien ikke er gennemført i Lille Heddinge - især RIGTIG dårligt, når man kommer fra Rødvig og kører mod Store Heddinge. dårligt at køre gennem Lille Heddinge hvis man ikke skulle krydse vejene så manga gange når man cykler på den dobbeltrettede cykelsti, ville den være perfekt. Overgangen mellem vej og cykelsti i Lille Heddinge er ikke hensigtsmæssig. Det må være muligt, at lave en bedre løsning så vejen ikke skal krydses. Min datter på 6 år, spurgte mig, første gang vi benyttede cykelstien, HVORFOR den ikke var lavet færdig! Vi kan som familie med børn som selv cykle, ikke benytte cykelstien da vi er nødsaget til, at cykle det sidstes stykke ind til Store Heddinge på en relativ trafikeret vej og med mange parkerede biler som man skal cykle uden om. Det ville være fantastisk hvis Stevns Kommune kunne tænke kreativt og færdigøre cykelstien så den kunne blive ført ind til det stisystem der er i Store Heddinge UDEN at vejen skal krydses flere gange. Som det er på nuværende tidspunkt vil vi ikke benytte cykelstien, hvilket er øv, da min ældste datter gerne vil cykle i skole, ligesom hendes klassekammerater. jeg er bosiddende på Skørengen Vest og når den nye cykelsti etebleres, ville jeg synes at det var rimeligt at cykelstien bliver dobbeltrettet i den side hvorpå Skørengen Vest befinder sig, da det er der, der er flest husstande, både med kommende skolebørn og ældre med motoriseret kørestol. på den modsatte side er der kun én husstand. adgang for at cykle gennem Ll. Heddinge på fortorvet mod vest, samt underkørsel og forsættelse af cykelstien ad Rengegade til STH Vi er nogle stykker der vurderer at cykelstien burde være ført igennem ll. Heddinge da det fra Rødvig siden er halvsvært at se om der kommer biler: et øjebliks uopmærksomhed, eller en kæde der hopper af, kan være fatalt, især når den bruges så 23

24 flittigt at skole-elever. Der mangler cykelsti gennem Lille Heddinge Vedr Lille Heddinge! Ønske: da der ikke er nogen cykelsti gennem byen, lider sikkerheden et knæk, når jeg som cyklist bliver overhaletaf person/ eller lastbil, når denne samtidig mødes af bil i modsatte spor. Jeg er opmærksom på at der er 50 km fartbegrænsning men det giver ikke mere plads i situationen Mit ønske er, at der etableres cykelsti igennem Ll. Heddinge! Der MANGLER cykelsi gennem Lilli Heddinge Der er IKKE nogen cykelsti i Lille Heddinge Der mangler cykelsti i Lille Heddinge. Det er farligt at krydse vejen mange gange og cykel på vejen, der kører mange biler. Der er ikke kommet byporte eller cykelbaner i Lille Heddinge som der var beskrevet i oplægget til cykelstien. mangler cykel og gangstier i Rødvig fra syd til nord Det er noget underligt noget med det afspærring hele døgnet på cykel og gåsti ved rådhuset i Store Heddinges midlertidige parkeringsplads. Der kunne også godt bruges noget markering på stierne ved Bovangen, Digevangen og der omkring sådan at folk forstår at den lyse belægning er til fodgængere og den mørke til cykler. Det ville også pynte hvis de håndværkere der har gravet i stierne kunne finde ud af at ligge stenene rigtigt tilbage. Det er jo helt forvirrende på stien mod Kvikkevitten. Det ville være dejligt, hvis cykelstien kan etableres også gennem Ll. Heddinge. Jeg synes godt, at man kan tillade sig at inddrage fortovet i den vestlige side af vejen og så kun have fortov i den østlige side. Der er meget få fodgængere men mange cyklister. Det ville gøre det sikkert for alle skolebørn fra Rødvig, der skal til St. Heddinge Skole. Som det er nu, tør jeg ikke lade mit barn cykle igennem Ll. Heddinge selv. I må få lavet cykelstien gennem Lille Heddinge. Evt. dobbeltspor i venstre side mod St. Heddinge Den del af cykelstien fra Rødvig til Store Heddinge, som er færdig, er super fin. Venter på en løsning(evnt. dobbeltrettet fællessti) gennem Lile Heddinge. Veje med små sten som belægning er en pestilens for os cyklister. Det er ærgerligt, at cykelstien ikke er lavet gennem Lille Heddinge og Vi mangler strækningen fra Fægangen til St. Heddinge. Bjælkerupvej er ikke rar. Det er dejligt med nye cykelstier, og stien mellem Store Heddinge og Rødvig er herlig - dog mangler der stadig en ordentlig løsning gennem Lille Heddinge. Den nuværende løsning er alt for farlig. Lad os dog få en gennemgående og sammenhængende stiføring på den vestlige side; der kan sagtens blive plads (med lidt velvilje), evt. en sti, der er fælles for cyklende og gående - det er set mange steder!(kærlighedsstien i Store Heddinge). Man kan i øvrigt også blive lidt trist, når veje, herunder gode cykelruter, får ny belægning med skarpe skærver, som ikke ligefrem fremmer cykelglæden. Flere cykelstier i eget tracé er meget velkomne - også for cykelturisterne. Afgjort problem med transport gennem Li.Heddinge. Bilerne kører egoistisk, hvilket gælder generelt for cyklister i kommunen, hvor der ikke er cykelsti. der mangler et stykke i Ll.Heddinge Det er væsentligt for mig som bilist, især i mørke, at cyklisterne nu har deresw egen trygge tracé. Cykelstien fra Klippinge skulle være ført længere mod syd, helt hen til Rødvigvej. Cykelstien gennem Bjælkerup er ikke skolesikker. 24 EVALUERING CYKELSTI

25 Det giver en enorm tryghed, at køre på cykelstien i stedet for på vejen. Det havde dog været rart med cykelsti gennem Lille Heddinge også. Det er også godt, at der kommer cykelsti på Rengegade, så man slipper for at cykle på vejen, fra byen (St. Hedd.) og ud til cyklestiens start (Rengegade syd). Det er SKØNT med cykelstier, også for børnenes sikkerhed. Turismen, der forhåbentlig får et boost i år, har også bedre betingelser på cyklen. Det kan da kun være en fordel for Stevns. JA, JEG ER MEGET GLAD FOR AT VI OVERHOVEDT HAR FÅET CYKELSTIEN, BILTRAFIKKEN PÅ STEVNS ER LIVSFARLIG AT FÆRDES MED. derffor MANGLER JEG STI GENNEM ll. Heddinge og fra Regngade til Bjælkerup,HELT UFFORSTÅELIGT AT denne strækning mgl. Vi ville ellers kunne køre fra Rødvig til Rådhuspladsen trygt på cykel.hvad med bare at ændre stregerne på vejen, på denne strækning, så i stedet for 2 smalle cykelmuligher, så een bredere. det er næsten gratis. Håndteringen ved de 2 baneoverskæringer er jeg sikker på at vi cyklister fint kan håndtere.man kører simpelthen med livet som indsats på den strækning.prøv selv at cykle ruten hvis I tør. farligt cykle i Lille Heddeinge Jeg synes cykelstien skal forbindes langs Bjælkerupvej og Rødvigvej,og ikke ind gennem Store Heddinge Da jeg bor i strøby egede, bruger jeg ikke den omtalte rute, men køre den til tider.. og man skal kigge meget langt efter cyklister, så jeg synes at den var unødvendig.. Men cykelstien gennem strøby egede, er kritisabel,da den er en del af kørebanen og samtidig er den i meget dårlig stand, med mange lapper.. så man fristes til at køre på kørebanen, hvilket ikke er hensigtsmæssig eller forsvarligt. Dårlig forholdt i Lille Heddinge.Da man skal krydse vejen,2 gange. Ude på de små landeveje er der for mange huller og stejle kanter, hvor cyklerne skal køre. Der mangler færdiggørelse af cykelsti i Lille Heddinge, der er meget trafik og MEGET dårlig cykelforhold (en farlig vej) Den store cykelsti til Køge er superfin, men løsningen i lille heddinge er noget møg. Udenfor denne sti gøres der intet. Stien mod Sigerslev er aldrig i orden Det er dejligt at der bliver flere og flere cykelstier på Stevns og det har betydet at man ser flere voksne på cykel end tidligere, men ikke mange forældre vil lægge børn til de overgangs løsninger,der er valgt ved Rødvigstien i Lille Heddinge, hvor oversigtsforholdene ikke er optimale, nogle ville måske også sige ved dens begyndelse ved St. Heddinge. Den nye cykelsti er da heldigvis blevet forskånet for de generende metalbomme, som er ved de fleste gamle.de er så generende for cyklister at majoriteten vælger smuthuller før,som fordi de ikke er asfalteret, bliver til muddersøer. En cyklist kan godt orientere sig uden bomme.forslag: fjern dem og asfalter ved ned og opgang. Den nyes udgang ved Rødvig er alt for Stejl, og måske sikrere hvis det først var henne ved Lanternas opkørsel, for der er ret mange højredrejende biler ved svinget. Når det har regnet meget er det svært som cyklist gennem Li.Heddinge fordi afløbene ikke fungerer, og cyklister skal jo køre lang inde i siden, når vejen er så smal, man kunne måske lave fortovet til en cykel og gangsti,da fortovet sjældent bliver brugt af fodfolket. Da jeg næsten dagligt cykler rundt omkring på Stevns vel at mærke hele året, vil jeg lige bemærke at mange mindre veje er lappet så sjusket at det er bule på bule man triller hen over.prøv bare at cykle rundt på Stevns, så erfares det. UDGIVET Stevns Kommune Teknik & Miljø 2015 Tekst: Fotos: Layout: Birgitte Nielsen Birgitte Nielsen Birgitte Nielsen stevns.dk

Stevns Kommune. Trafiksikkerhedsplan 2012-2024

Stevns Kommune. Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 Stevns Kommune Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 Forord Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 for Stevns Kommunes sætter særligt fokus på trafiksikkerheden, og giver borgerne mulighed for at få indflydelse på og

Læs mere

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google Brådalvej Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse Trafiksikkerhedsrevision Trin 1 google Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 19.02.2014 Version: 01 Projekt nr.: 6011-006 MOE A/S Åboulevarden 22 DK-8000 Aarhus

Læs mere

INSPIRATION TIL SPØRGEUNDERSØGELSER OG TÆLLINGER. Vejledning

INSPIRATION TIL SPØRGEUNDERSØGELSER OG TÆLLINGER. Vejledning INSPIRATION TIL SPØRGEUNDERSØGELSER OG TÆLLINGER Vejledning Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Forslag til spørgsmål... 4 2.1 Spørgsmål med høj prioritet... 5 2.2 Supplerende spørgsmål... 6 2.3 Spørgsmål

Læs mere

Serviceniveau for fodgængere og cyklister

Serviceniveau for fodgængere og cyklister VEJFORUM Serviceniveau for fodgængere og cyklister Trafikanters oplevelser i trafikken er en særdeles væsentlig parameter i trafikpolitik, både lokalt, regionalt og nationalt. I faglige kredse benævnes

Læs mere

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget Cykelpolitik En ny Cykelpolitik Det er med glæde at vi på Byrådets vegne kan præsentere Fredensborg Kommunes nye Cykelpolitik. En Cykelpolitik som fortæller, hvad vi mener om cykling i Fredensborg Kommune,

Læs mere

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP NOTAT AF 14. SEPTEMBER 2011 ANBEFALINGER TIL FORBEDRING AF TRAFIKFORHOLD I FIRKANTEN BELDRINGEVEJ, BOGENSEVEJ, STÆREHUSVEJ OG SØHUSVEJ

Læs mere

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej - et trafikpuljeprojekt Af Claus Rosenkilde, sektionsleder Vej & Park, Københavns Kommune Før ombygning Efter ombygning Frederikssundsvej er Københavns Kommunes længste

Læs mere

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn Træn trafik med dit barn Side 1 Dit barn i trafikken Dit barn skal snart starte i skole, og det betyder en ny fase i livet også i trafikken. I skal måske til at køre en anden og længere vej, end I gør

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2011

Trafiksikkerhedsplan 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Juni 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Tlf.: 72 59 60 00 E-mail: kommune@egekom.dk Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 8. juli

Læs mere

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Dette bilag indeholder en sammenfatning af resultater af to holdningsundersøgelser, som er gennemført i forbindelse med idé-debatten om trafikplan

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse Juni 203 ISBN 978-87-92689-79-5 Københavns Kommune Juni 203 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade 3 Postboks 453 Københavns

Læs mere

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012 Stierne i Sejs-Svejbæk optimeres I forbindelse med navngivningen af stier i lokalområderne ønsker Sejs-Svejbæks borgere, at der bliver skiltet med de nye navne. De større stier er vigtigst, men i princippet

Læs mere

Cykelregnskab 2010 Godkendt af Teknisk Udvalg den 30. november 2011

Cykelregnskab 2010 Godkendt af Teknisk Udvalg den 30. november 2011 Cykelregnskab Godkendt af Teknisk Udvalg den 0. november 2011 INDHOLD 1. Forord... 2. Cykelregnskab...4. Et sammenhængende stinet...5 4. Trafiksikkerhed....6 Ulykker med cyklister....6 Cyklisternes følelse

Læs mere

Projektgruppemøde Frederikssundsruten 28.05.2014

Projektgruppemøde Frederikssundsruten 28.05.2014 29-05-2014 Projektgruppemøde Frederikssundsruten 28.05.2014 Til stede Anna Driscoll, Ballerup Kommune Linda Madsen, Herlev Kommune Nawsad Marouf, Frederikssund Kommune Line Groot, Sekretariatet Peter Jantzen,

Læs mere

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune NOTAT Projekt Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Kunde Ringsted Syd Notat nr. Dato 24-10-2013 Til Ringsted Kommune Dato 24-10-2013 Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T

Læs mere

Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds

Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds Af civilingeniør Søren Underlien Jensen Trafitec, suj@trafitec.dk Trafikanters oplevelser i trafikken er en vigtig parameter. I faglige kredse benævnes denne

Læs mere

Hvordan få folk til å utnytte gang- og sykelveinettet? Troels Andersen, 7. mai 2008

Hvordan få folk til å utnytte gang- og sykelveinettet? Troels Andersen, 7. mai 2008 Hvordan få folk til å utnytte gang- og sykelveinettet? Troels Andersen, 7. mai 2008 Tidligere projektleder i Odense Cykelby 50 medarbejdere i Odense og Glostrup Afdelinger: Trafik Parkering Byinventar

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2010

Trafiksikkerhedsplan 2010 Trafiksikkerhedsplan 2010 Maj 2011 Kommune - Trafiksikkerhedsplan 2010 Trafiksikkerhedsplan 2010 Kommune Drift og Forsyning Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 9. maj 2011 2 Kommune - Trafiksikkerhedsplan

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN Vordingborg Kommune 2013-2016. side 1

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN Vordingborg Kommune 2013-2016. side 1 TRAFIKSIKKERHEDSPLAN Vordingborg Kommune 2013-2016 side 1 Vordingborg Kommune - Trafi ksikkerhedsplan Trafi ksikkerhedsplan 2013-2016 Vordingborg Kommune Vej- og Trafi ksekretariatet Mønsvej 130 4760 Vordingborg

Læs mere

Trafikpolitik Tofthøjskolen

Trafikpolitik Tofthøjskolen Trafikpolitik Tofthøjskolen Indholdsfortegnelse Tofthøjskolen Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 10 Rollemodel.. 11 Samarbejde

Læs mere

Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler parkeret langs Bygade og der er kun ét fortov langs Bygade.

Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler parkeret langs Bygade og der er kun ét fortov langs Bygade. Tørring Elevtal: ca. 450. Klassetrin: 0. til 10. Lavet registreringer 12 steder ved den gennemførte besigtigelse. Se mere i Trafiksikkerhedsplan 2013 17 Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler

Læs mere

TRYGHED OG SIKKERHED I TRAFIKKEN. Indhold

TRYGHED OG SIKKERHED I TRAFIKKEN. Indhold Forældres oplevelse af tryghed og sikkerhed i trafikken Marts 2014 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Metode... 4 3. Konklusioner... 6 4. Transport til skole... 9 5. Trafiksikkerhed på skolevejen... 13 6. Tryghed...

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB Region Hovedstaden Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB Indhold 50 Forord 60 Regionale forskelle - Vi cykler i Region Hovedstaden 10 Sundhed på cykel 13 Cykling reducerer trængsel 14 Cyklen gør noget

Læs mere

Registrering og klassificering af stier

Registrering og klassificering af stier Registrering og klassificering af stier Kolofon Titel: Udgiver: Registrering og klassificering af stier Vejdirektoratet og KTC (SAMKOM) Udgivet: November 2011 Redaktion: Design: Anette Jensen, SAMKOM sekretariatet

Læs mere

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Indhold Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2 Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Side 5 - beskrivelse af projekter i prioritet 1 og 2 1 Projekter prioritet 1 og 2 kategori Lokalitet

Læs mere

København. Cyklernes By. - Cykelregnskabet 2008

København. Cyklernes By. - Cykelregnskabet 2008 København Cyklernes By - Cykelregnskabet 2008 2 København bliver ofte nævnt som en unik cykelby i internationale sammenhænge. Det skyldes, at det er lige så naturligt for københavnerne at tage cyklen,

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Test af uopmærksomhedsalarm i Abbott og Byggeriets arbejdsmiljøbus

Test af uopmærksomhedsalarm i Abbott og Byggeriets arbejdsmiljøbus Test af uopmærksomhedsalarm i Abbott og Byggeriets arbejdsmiljøbus Rådet for Sikker Trafik har i samarbejde med medicinalfirmaet Abbott og Byggeriets Arbejdsmiljøbus gennemført en undersøgelse af effekten

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Trafikrapport & Opråb Lille Sverige

Trafikrapport & Opråb Lille Sverige Trafikrapport & Opråb Lille Sverige Dokumentation af lokale trafikforhold i Lille Sverige / Ny Hammersholt på Gl. Frederiksborgvej for strækningen Slettebjerget/Lille Sveriges Vej/Brødeskovvej - samt forslag

Læs mere

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt A11 Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt Hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt. Tavlen opstilles hvor vejens forløb har betydning for nedsættelse af hastigheden.

Læs mere

Trafikpolitik. Askov-Malt Skole

Trafikpolitik. Askov-Malt Skole Trafikpolitik Askov-Malt Skole EMNE Hvad er en trafikpolitik Målet for trafikpolitikken Hvordan søger vi målet? Undervisning Færdselskontaktlærer HANDLING En trafikpolitik beskriver, hvad skolen gør for

Læs mere

Cykeltrafikken og motorvejsudvidelsen

Cykeltrafikken og motorvejsudvidelsen Notat om Cykeltrafikken og motorvejsudvidelsen Greve Syd Køge Udarbejdet for Vejdirektoratet af Jens Erik Larsen Dansk Cykel Safari August 2009 Indhold Indledning og oversigtsskema 3 Cykeltrafikken i Greve

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

Grøn transport i NRGi

Grøn transport i NRGi Grøn transport i NRGi Mobilitetsplan for NRGi Dusager Udarbejdet af VEKSØ Mobility og NRGi i februar 2012 I NRGi leverer vi hver dag bæredygtige løsninger til vores kunder, og vi arbejder naturligvis også

Læs mere

Analyse af de Socioøkonomiske forhold i Stevns Kommune

Analyse af de Socioøkonomiske forhold i Stevns Kommune Analyse af de Socioøkonomiske forhold i Stevns Kommune Økonomi & Udvikling April 2010 1 Indhold Indledning... 3 Resumé... 6 Konklusion... 7 1. Befolkning... 8 2. Husstandstyper i Stevns Kommune... 10 3.

Læs mere

Trafikplan for Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Resumérapport

Trafikplan for Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Resumérapport Trafikplan for Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Resumérapport Indledning I foråret 2008 igangsatte Ikast-Brande Kommune udarbejdelsen af en samlet trafikplan indeholdende delplaner for trafiksikkerhed,

Læs mere

Kom sikkert og trygt rundt i trafikken

Kom sikkert og trygt rundt i trafikken 1 Kom sikkert og trygt rundt i trafikken Tab ikke lysten til at gå. sikkert i trafikken Tab for Alt ikke Lysten til at gaae, jeg gaaer mig hver Dag det daglige Velbefindende til og gaaer fra enhver Sygdom;

Læs mere

Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører.

Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører. Mit Hjem Din Fart? 2011 Kampagnebudskab: Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører. - 9 ud af 10 beboere langs landevejene er generede af

Læs mere

Fodgængeres og cyklisters oplevede serviceniveau

Fodgængeres og cyklisters oplevede serviceniveau Køretøjer pr. time Fodgængeres og cyklisters oplevede serviceniveau Bruger- og implementeringsvejledning Gangareal ved krydsning = fodgængerfelt Antal køretøjer her Gangareal før kryds = ej fortov Farvet

Læs mere

Bredde af cykelstier: Analyse af adfærd og kapacitet

Bredde af cykelstier: Analyse af adfærd og kapacitet Bredde af cykelstier: Analyse af adfærd og kapacitet Sammenfatningsrapport Thomas Skallebæk Buch Poul Greibe 4. februar 2015 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1 Introduktion...

Læs mere

CYKELSTI, HUMLUM ODDESUND SYD, STRUER

CYKELSTI, HUMLUM ODDESUND SYD, STRUER Notat 29. marts 2012 Revideret 30. jan. 2014 CYKELSTI, HUMLUM ODDESUND SYD, STRUER Projekt nr. 207450 Dokument nr. 123762000 Version 1 Udarbejdet af MSZ Kontrolleret af PTK Godkendt af CWI Fase 2-programmering

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Aalborg letbane alternativt forslag

Aalborg letbane alternativt forslag Aalborg letbane alternativt forslag Her i september 2015 har letbanen modtaget ca. 65 høringssvar, hvor de største kritikpunkter er - usikkerheden om banen vil skabe tilstrækkeligt mange nye passagerer

Læs mere

Pendlerplan for Teknisk Forvaltning

Pendlerplan for Teknisk Forvaltning Pendlerplan for Teknisk Forvaltning Hvorfor lave en pendlerplan? Transport med privatbil til og fra arbejde foregår som regel på tidspunkter, hvor alle andre også skal enten til eller fra arbejde. Trafi

Læs mere

STRUER KOMMUNE DECEMBER

STRUER KOMMUNE DECEMBER TRAFIKSIKKERHEDSPLAN STRUER KOMMUNE DECEMBER 2007 Dette hæfte redegør for status på trafiksikkerhedsarbejdet i Struer Kommune. Formålet med en trafiksikkerhedsplan er at skabe en samlet ramme for det fremtidige

Læs mere

FARTBEGRÆNSNING & TRAFIKSIKKERHED

FARTBEGRÆNSNING & TRAFIKSIKKERHED 27-1-2012 KOMMUNIKATION & SAMFUND FARTBEGRÆNSNING & TRAFIKSIKKERHED Roskilde Tekniske Skole, HTX Søren Witek & Christoffer Thor Paulsen Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemformulering... 3 Danskernes

Læs mere

Ørestadsruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ørestadsruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ørestadsruten Nuværende forhold Ørestadsruten forbinder Tårnby og Københavns kommuner, se figur 1 I Københavns Kommune støder ruten til Voldruten

Læs mere

KØBENHAVN CYKLERNES BY KØBENHAVN CYKLERNES BY CYKELREGNSKAB 2006

KØBENHAVN CYKLERNES BY KØBENHAVN CYKLERNES BY CYKELREGNSKAB 2006 KØBENHAVN CYKLERNES BY KØBENHAVN CYKLERNES BY CYKELREGNSKAB 200 CYKELREGNSKAB 200 København cyklernes by! København skal være verdens bedste cykelby. Vi er allerede i verdensklasse, men vi kan stadig gøre

Læs mere

Nulpunktsmåling til cykliststrategi

Nulpunktsmåling til cykliststrategi Rådet for Større Færdselssikkerhed Nulpunktsmåling til cykliststrategi Rapport Capacent Epinion 30. december 2008 Indholdsfortegnelse 1 Kort Capacent Epinion...3 2 Baggrund...4 2.1 Indledning...4 3 Frekvenser...5

Læs mere

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013 Indhold 1 Formål og metode 3 2 Sammenfatning 6 3 Segmenter 10 4 Nationalrute 1 og 9 13 5 Grafik fremstilling af alle spørgsmålene 16 2 1 Formål og metode

Læs mere

Driveteam s lille teoribog

Driveteam s lille teoribog Driveteam s lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle mål

Læs mere

Cykelregnskab for Region Hovedstaden

Cykelregnskab for Region Hovedstaden Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Overraskende hurtig 1

Overraskende hurtig 1 Overraskende hurtig 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY Linjer

Læs mere

SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN

SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN 5 bud på hvad landets kommuner kan gøre ALLE HAR RET TIL AT FÆRDES SIKKERT OG TRYGT I TRAFIKKEN Det gælder ikke mindst for vores handicappede og ældre.

Læs mere

Cyklens potentiale i bytrafik

Cyklens potentiale i bytrafik Civ.ing. Karen Marie Lei Krogsgaard,Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen Civ. ing. Puk Kristine Nilsson, Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen. Cyklens potentiale i bytrafik

Læs mere

Dagsorden. Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik

Dagsorden. Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik Dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik Orientering om omverdensindragelsen Evt. Ca. 25 uheld Nordre Frihavnsgade Ca. 17

Læs mere

Internet baseret skolevejsundersøgelse - oplevede trafikale problemer i Sorø Kommune

Internet baseret skolevejsundersøgelse - oplevede trafikale problemer i Sorø Kommune Sorø Kommune Internet baseret skolevejsundersøgelse - oplevede trafikale problemer i Sorø Kommune COWI A/S Nørretorv 14 4100 Ringsted Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Baggrund Sorø Kommune

Læs mere

Cykelregnskab for Region Hovedstaden

Cykelregnskab for Region Hovedstaden Cykelregnskab for Region Hovedstaden Baggrundsrapport Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Gennemgående geografisk opdeling 3 1.2 Baggrundrapportens opbygning 3 2 Cykling i tal 4 2.1

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder Juni 2013 ISBN 978-87-92689-80-1 Københavns Kommune Juni 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade

Læs mere

Hvordan måler man cykeltrafik? Tællinger og spørgeskema på Vestvolden

Hvordan måler man cykeltrafik? Tællinger og spørgeskema på Vestvolden Hvordan måler man cykeltrafik? Tællinger og spørgeskema på Vestvolden Hans Skov-Petersen hsp@life.ku.dk Geoscience and natural resources Jette Bredahl Jacobsen Suzanne Elisabeth Vedel Food and Resource

Læs mere

Udeladte signaler i Viborg

Udeladte signaler i Viborg Udeladte signaler i Viborg Trafikanters holdninger Søren Underlien Jensen Oktober 2008 Indhold Sammenfatning og konklusion... 3 1. Indledning... 5 2. Metode og gennemførelse... 7 2.1 Udformning af spørgekort

Læs mere

Skal gå bagved parkerede biler ved aflevering og hentning. Risiko for, at en bakkende bilist overser fodgænger (ikke mindst skolebørn).

Skal gå bagved parkerede biler ved aflevering og hentning. Risiko for, at en bakkende bilist overser fodgænger (ikke mindst skolebørn). Korning Lavet registreringer 7 steder ved den gennemførte besigtigelse. Se mere i Trafiksikkerhedsplan 2013 17 Elevtal: ca. 55. Klassetrin: 0. til 4. Skal gå bagved parkerede biler ved aflevering og hentning.

Læs mere

Københavns Kommune. 1 Indledning. S-N-LGS-6001 TSR 1 TSA Strandvænget - lokalgade. 1.1 Revisionsprocessen. 17. februar 2014 SB/UVH

Københavns Kommune. 1 Indledning. S-N-LGS-6001 TSR 1 TSA Strandvænget - lokalgade. 1.1 Revisionsprocessen. 17. februar 2014 SB/UVH S-N-LGS-6001 TSR 1 TSA Strandvænget - lokalgade 17. februar 2014 SB/UVH 1 Indledning Københavns Kommune har anmodet Via Trafik om at foretage en trafiksikkerhedsrevision (TSR) af et alternativ profil for

Læs mere

Cykel og gå mere til skole

Cykel og gå mere til skole Pjece til forældre om sikker skoletrafik Cykel og gå mere til skole Grundlæg dine børns gode trafikvaner nu Kan du skifte nogle bilture ud med cykel eller gang? Bruger I cykelhjelm? Diskuter trafik på

Læs mere

& '( " #) * + ,-.! /)-0/* * 0 0 00 * 02 * 3 " #)

& '(  #) * + ,-.! /)-0/* * 0 0 00 * 02 * 3  #) #$ & '( #) * + #, $/)01 /)0/* * 0 0 00 * 02 * 3 /)0/* * #) '( 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222

Læs mere

Fremme af Cykeltrafik

Fremme af Cykeltrafik Madsen et al, 2011, Fremme af Cykeltrafik 1 Fremme af Cykeltrafik Post doc. Jens Chr. O. Madsen, Aalborg Universitet, overgaard@plan.aau.dk Lektor Victor Andrade, Aalborg Universitet, vsil@create.aau.dk

Læs mere

1. Nu kommer en række generelle spørgsmål om cykelpendlerruten.

1. Nu kommer en række generelle spørgsmål om cykelpendlerruten. Interview Nr. Dato og ca. tidspunkt Interviewer Interviewsted Velkommen Dette spørgeskema er lavet for at undersøge effekterne af cykelpendlerruten.. Vi vil gerne bede om din vurdering af den så vi kan

Læs mere

Grænseegnens Touring Club

Grænseegnens Touring Club Kørevejledning for Denne vejledning skal tjene til, at alle som kører med Grænseegnens Touring Club har så ensartet en forståelse af vores køresystem, at det er sikkert at deltage på ture med GTC. Det

Læs mere

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens Dato 26. januar Sagsbehandler Jesper Hemmingsen Mail JEH@vd.dk Telefon +45 7244 3348 Dokument /6-1 Side 1/23 Udvikling i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens målsætning Opfølgning på udviklingen

Læs mere

INDHOLD. Hvad er et positivt cykelflow Blød eller Hård Hvilke faktorer spiller ind Case Den performativ pendler cyklist

INDHOLD. Hvad er et positivt cykelflow Blød eller Hård Hvilke faktorer spiller ind Case Den performativ pendler cyklist HVORDAN SKABES ET POSITIVT CYKELFLOW? INDHOLD Hvad er et positivt cykelflow Blød eller Hård Hvilke faktorer spiller ind Case Den performativ pendler cyklist Afslutning 2 3 CYKEL - FLOW HÅRD OG FYSISK BLØD

Læs mere

BYSKOLENS SKOLEVEJE. Fokus på Byskolens skolestier/-veje søndag d.11.maj 2014. Cyklistforbundet, Hillerød

BYSKOLENS SKOLEVEJE. Fokus på Byskolens skolestier/-veje søndag d.11.maj 2014. Cyklistforbundet, Hillerød BYSKOLENS SKOLEVEJE Fokus på Byskolens skolestier/-veje søndag d.11.maj 2014 Cyklistforbundet, Hillerød Indhold Ruten nord for Byskolen... 2 Ruten syd for Byskolen... 3 Generelt om vores kontakt og tur

Læs mere

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested.

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested. Grøn bølge for cyklister i København Nicolai Ryding Hoegh Trafikingeniør Københavns Kommune - Center for Trafik nicols@tmf.kk.dk I Københavns Kommune er der et stort politisk fokus på dels at få flere

Læs mere

Udvælg data. Procesplan for udarbejdelse af CO 2 -regnskaber. Analysér og præsentér data. Indsaml data. Offentliggør data.

Udvælg data. Procesplan for udarbejdelse af CO 2 -regnskaber. Analysér og præsentér data. Indsaml data. Offentliggør data. Procesplan for udarbejdelse af CO 2 -regnskaber Formålet med at udarbejde et CO 2 -regnskab for cykeltrafikken er at dokumentere den CO 2 - besparelse, som følger af indsatserne til fremme af cykeltrafik.

Læs mere

Referat af orienteringsmøde om Næstved Omfartsvej Sted: Det ny Ridehus, Næstved, mandag den 24. september 2012

Referat af orienteringsmøde om Næstved Omfartsvej Sted: Det ny Ridehus, Næstved, mandag den 24. september 2012 Referat af orienteringsmøde om Næstved Omfartsvej Sted: Det ny Ridehus, Næstved, mandag den 24. september 2012 Projektchef Carsten H. Lund fra Vejdirektoratet bemærkede indledningsvist, at formålet med

Læs mere

Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej

Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej Viborg Kommune Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej Trafiksikkerhedsrevision trin 2 Status: Endelig revisionsrapport Kommenteret af Grontmij Kommenteret af Viborg Kommune Beslutning og underskrevet

Læs mere

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk Til Kerteminde Kommune att. Kent Stephensen Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Dato: 19.02.2008. Bemærkninger til planforslaget

Læs mere

Odense og Fredericia. 2 sykkelsuksesser i Danmark

Odense og Fredericia. 2 sykkelsuksesser i Danmark Odense og Fredericia 2 sykkelsuksesser i Danmark Andelen af cykelture i danske kommuner er 10 30 % Fredericia Cykelby 2010-2013 Cykelstier At skabe sammenhæng og sikkerhed i cykelstinettet. 7 km cykelsti

Læs mere

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ishøjruten Nuværende forhold Ishøjruten forbinder Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre og Københavns kommuner, se figur 1 Fra Ishøj vil det være muligt

Læs mere

Vestvoldsruten En attraktiv cykelsti. Cykelpotentialet ved at opgradere Vestvoldsruten. August 2009

Vestvoldsruten En attraktiv cykelsti. Cykelpotentialet ved at opgradere Vestvoldsruten. August 2009 j Vestvoldsruten En attraktiv cykelsti Cykelpotentialet ved at opgradere Vestvoldsruten August 2009 Vestvoldsruten Vision for Vestvoldsruten 1 Hovedresultater 2 Cykelpotentialet på Vestvoldsruten 4 Cykelpendling

Læs mere

Rejsevaner blandt personalet i regionshuset, Region Syddanmark

Rejsevaner blandt personalet i regionshuset, Region Syddanmark Rejsevaner blandt personalet i regionshuset, Region Syddanmark - 1 - Ansatte i Region Syddanmark, regionshuset, blev i marts 29 spurgt om deres rejsevaner til og fra arbejdsstedet. Hermed følger et overblik

Læs mere

ER TRIKEN DER ER BAGERST HVIS DEN ER MED!

ER TRIKEN DER ER BAGERST HVIS DEN ER MED! KOLONNEKØRSEL M.V. Her har du en lille guide til kolonnekørsel m.v. Ca. 2 min før afgang gives der et signal (råb eller fløjten), her gives der en kort beskrivelse af turen, hvorefter man begynder at klargøre

Læs mere

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Af Lone Juul Hune Indledning 3 Indhold

Læs mere

idényts villapanel om kriminalitet: Vold og overfald får villaejere til at ændre adfærd Ny rapport - maj 2008

idényts villapanel om kriminalitet: Vold og overfald får villaejere til at ændre adfærd Ny rapport - maj 2008 idényts villapanel om kriminalitet: Vold og overfald får villaejere til at ændre adfærd Ny rapport - maj 2008 Indhold: 1. Pressemeddelelse: Vold og overfald får villaejere til at ændre vaner 2. Factsheet

Læs mere

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ishøjruten Nuværende forhold Ishøjruten forbinder Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre og Københavns kommuner, se figur 1 Fra Ishøj vil det være muligt

Læs mere

Cykling på Frederiksberg. v. ingeniør Lone Andersen, Frederiksberg Kommune Sykkelbynettverket, Lillestrøm, Norge 3. marts 2009

Cykling på Frederiksberg. v. ingeniør Lone Andersen, Frederiksberg Kommune Sykkelbynettverket, Lillestrøm, Norge 3. marts 2009 Cykling på Frederiksberg v. ingeniør Lone Andersen, Frederiksberg Kommune Sykkelbynettverket, Lillestrøm, Norge 3. marts 2009 Frederiksberg - fakta 93.000 indbyggere 8. største kommune Danmarks tættest

Læs mere

Grundejerforeningen. Teglbakken. Grf. Askehøjen. Skåde Skole Katterhøjvej. Grundejerforeningen. Københavnergården. Aarhus Efterskole. Grf.

Grundejerforeningen. Teglbakken. Grf. Askehøjen. Skåde Skole Katterhøjvej. Grundejerforeningen. Københavnergården. Aarhus Efterskole. Grf. Grundejerforeningen Teglbakken Skåde Skole Katterhøjvej Grf. Askehøjen Moesgårdvej Grundejerforeningen Københavnergården Grundejerforeningen Bækkelund Aarhus Efterskole Grf. Skådehøjen Restaurant Unico

Læs mere

http://www.sparpaafarten.dk/spr2/s1.php?p=9999&n=123456 1 of 1 02-11-2006 13:07

http://www.sparpaafarten.dk/spr2/s1.php?p=9999&n=123456 1 of 1 02-11-2006 13:07 http://www.sparpaafarten.dk/spr2/s1.php?p=9999&n=123456 1 of 1 02-11-2006 13:07 Nu begynder den del af spørgeskemaet, som omhandler dine holdninger til og erfaringer med trafik. Det er vigtigt, at du husker

Læs mere

BORGERNE OG AFFALDET I SLAGELSE KOMMUNE. Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen

BORGERNE OG AFFALDET I SLAGELSE KOMMUNE. Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen BORGERNE OG AFFALDET I SLAGELSE KOMMUNE Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen MAJ 2009 HOVEDKONKLUSIONER 391 borgere i Slagelse Kommune har svaret på spørgsmålene 97 % mener, at henkastet

Læs mere

Cykelpendlerruter i hovedstadsområdet. Vejforum 8. december 2010

Cykelpendlerruter i hovedstadsområdet. Vejforum 8. december 2010 Cykelpendlerruter i hovedstadsområdet Vejforum 8. december 2010 Agenda Forslag til kvalitetsmål Hvorfor cykelsuperstier? Proces og samarbejde hvad har vi lært? Hvad er en cykelsupersti Første pilotrute

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE xx BRUGERUNDERSØGELSE 2011 Dato: 9. september 2011 Sundhed & Ældre Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 40 94 social@herning.dk www.herning.dk Tilkendegiv din mening om den hjemmehjælp, du modtager

Læs mere

Børns transportmiddelvalg på ture til skole

Børns transportmiddelvalg på ture til skole Børns transportmiddelvalg på ture til skole Af civilingeniør, seniorrådgiver suj@trafitec.dk www.trafitec.dk Indledning Danske børn går og cykler meget og har samtidig en god trafiksikkerhed. Omkring 60

Læs mere

ANEWS. Spørgeskema til undersøgelse af nærområders gangvenlighed Abbreviated Neighbourhood Environment Walkability Scale

ANEWS. Spørgeskema til undersøgelse af nærområders gangvenlighed Abbreviated Neighbourhood Environment Walkability Scale ANEWS Spørgeskema til undersøgelse af nærområders gangvenlighed Abbreviated Neighbourhood Environment Walkability Scale Vi behøver din hjælp, hvis vores undersøgelse skal lykkes. Det er meget vigtigt for

Læs mere

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

Referat fra møde mellem Lokalråd Ribe Nord, Lokalråd Ribe Syd og Lokalråd Ribe Midt og Teknik & Byggeudvalget

Referat fra møde mellem Lokalråd Ribe Nord, Lokalråd Ribe Syd og Lokalråd Ribe Midt og Teknik & Byggeudvalget Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 18. maj 2015 Journal nr. 15/7270 Login cow Sagsbehandler Jes Seerup Møller Telefon direkte 76 16 10 47 E-mail jsm@esbjergkommune.dk Referat fra møde mellem Lokalråd Ribe

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2012-2014

Trafiksikkerhedsplan 2012-2014 Trafiksikkerhedsplan 2012-2014 Sønderborg Kommune Trafiksikkerhedsplan Udarbejdet af Sønderborg Kommune 2 Indholdsfortegnelse 1 Forord 2 Indledning 3 Trafiksikkerhed i dagligdagen 4 Vision 5 Målsætning

Læs mere

UNDERSØGELSE AF TRANSPORTVANER 11 VIRKSOMHEDER I SKEJBY

UNDERSØGELSE AF TRANSPORTVANER 11 VIRKSOMHEDER I SKEJBY UNDERSØGELSE AF TRANSPORTVANER VIRKSOMHEDER I SKEJBY Dato December 0 Citat fra undersøgelsen: "Jeg behøver ikke bestikkelse for at cykle" Citat fra undersøgelsen: "Af ideologiske grunde ser jeg ikke nogen

Læs mere

Ballerup Kommune Måløv Station Supercykelsti gennem området ved Måløv Station

Ballerup Kommune Måløv Station Supercykelsti gennem området ved Måløv Station Måløv Station Supercykelsti gennem området ved Måløv Station NOTAT REV. NR. 02 24. september 2014 mkk/mg/mm Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 4 2 Konklusion... 4 3 Vurdering af valgt

Læs mere