EVALUERING CYKELSTI FRA STORE HEDDINGE TIL RØDVIG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EVALUERING CYKELSTI FRA STORE HEDDINGE TIL RØDVIG"

Transkript

1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE FORÅR 2015 EVALUERING EVALUERING CYKELSTI FRA STORE HEDDINGE TIL RØDVIG Brugerundersøgelse cykelsti langs Rødvigvej fra Rengegade syd for Store Heddinge til Vemmetoftevej i Rødvigs nordlige udkant. teknik & miljø

2

3 EVALUERING SAMMENFATNING & KONKLUSION UNDERSØGELSEN Der blev i foråret 2015 gennemført en brugerundersøgelse af cykelstien, der går langs Rødvigvej fra Rengegade syd for Store Heddinge til Vemmetoftevej i Rødvigs nordlige udkant. Brugerundersøgelsen blev annonceret via kommunes hjemmeside, skiltning langs cykelruten samt annoncering i Stevnsbladet. Desuden blev der udsendt diverse pressemeddelelser, der resulterede i en god pressedækning. Undersøgelsen var tilgængelig via et elektronisk skema på kommunens hjemmeside i perioden: mandag den 23. februar til søndag den 15. marts I alt 112 personer har deltaget i undersøgelsen, hvoraf 88 har gennemført hele undersøgelsen, mens 24 personer faldt fra undervejs. Det forholdvist lave deltagerantal gør det vanskeligt at konkludere noget generelt og entydigt. Specielt i forbindelse med spørgsmål med mange svarmuligheder bliver det meget tydeligt, at ganske få forandringer får meget markante udslag. Der er 24 personer der vælger kun at gennemføre dele af undersøgelsen og dette bevirker, at procenttallene nogle steder har små misvisende udsving. Med dette in mente er det dog muligt at danne sig et billede af, hvad cykelstien har betydet for borgerne på Stevns. SAMMENFATNING & KONKLUSION Denne evaluering viser at, 66 % svarer ja til, at de cykler mere, efter at cykelstien er blevet etableret. 74 % synes at, der er kommet flere cyklister, efter at cykelstien mellem Rødvig og Store Heddinge er blevet etableret. 74 % enten er meget tilfredse eller tilfredse med de muligheder, den nye cykelrute giver. Hvor ofte valgte du cyklen som transportmiddel, før cykelstien blev etableret? Hvor ofte benyttede du Cykel Hvor ofte vælger du cyklen som transportmiddel, efter at cykelstien er blevet etableret? Hvor ofte benytter du Cykel 27% 18% 10% 25% 20% Hverdag et par gange om ugen et par gange om måneden sjældent aldrig 17% 28% 7% 13% 35% Hverdag et par gange om ugen et par gange om måneden sjældent aldrig 3

4 INDHOLDSFORTEGNELSE SAMENFATNING & KONKLUSION...3 FORORD...5 FAKTUELLE DATA OM DELTAGERNE I UNDERSØGELSEN...7 VALG AF CYKEL SOM TRANSPORTMIDDEL...8 TRAFIKSIKKERHED...9 DET REKREATIVE ELEMENT...12 BILAG 1 - SPØRGESKEMA...13 BILAG 2 - KOMMENTARER...22 Kommentar fra brugerundersøgelsen Det er fantastisk at få cykelstier i sit nærområde. Det tiltrækker flere familier til at komme til Stevns. Det giver os mulighed for at gå ture, løbe, løbe på rulleskøjter, lære børn og børnebørn at cykle i trygge rammer. Vi kommer ud i naturen og det er vigtigt. Børnene behøver ikke at tage skolebussen og får samtidig motion. Det vil i de mindre landsbyer være medvirkende til dannelse af små løbeklubber da vi P.t. Ikke tør løbe på landevejen da der er alt får farligt. Så det forstærker det sociale mijlø i de små landsbyer - håber virkelig der kommer fokus på det. Jeg savner der SÅ meget hvor jeg bor i Vråby. Vores helbred bliver helt sikkert bedre - vi kan yde mere og være på arbejdsmarkedet i længere tid 4 EVALUERING CYKELSTI

5 FORORD For at øge trafiksikkerheden og fremkommeligheden for cyklisterne i Stevns Kommune har der i en årrække pågået et arbejde med at etablere en kommunal cykelrute på tværs af Stevns. Stevns Kommune består af en kombination af mindre bysamfund og strækninger i åbent land. Ved at etablere cykelstier imellem kommunens by- og landområder samt til nabokommunen Køge bliver det mere attraktivt at vælge cyklen frem for bilen. Stevns Kommune Stevns Kommune har en forholdsvis lav befolkningstæthed på 88 indbyggere pr. kvadratkilometer, hvor gennemsnittet på landsplan ligger på 126 indbyggere. Kommunen er en såkaldt landkommune med ca. 400 km offentlig vej og ca. 200 km private fællesveje. Der er ingen statsveje i Stevns Kommune. Der er i dag ca. 45 km cykelstier og cykelbaner primært langs trafikvejene. Derudover omfatter stinettet naturstier, herunder vandrestier, skovstier og parkstier. I forbindelse med udarbejdelsen af trafiksikkerhedsplanen blev der gennemført en spørgeskemaundersøgelse, der viste, at der er et klart ønske om yderligere udbygning af cykelstinettet langs kommunens veje samt udbygning af stisystemerne i byerne. Cykelstien til Rødvig Stevns kommune har modtaget støtte til etableringen fra Vejdirektoratets cykelpulje og i den anledning er der blevet udarbejdes denne brugerundersøgelse. Cykelstien går langs Rødvigvej fra Rengegade syd for Store Heddinge til Vemmetoftevej i Rødvigs nordlige udkant. En strækningen på i 4,6 km. Stien er etableret som en 2,5 meter bred, dobbeltrettet asfalteret sti adskilt fra kørebanen med en 3 meter bred græsklædt skillerabat og med en 1 meter bred yderrabat. Den nye cykelsti er anlagt i umiddelbar forlængelse af cykelstien, der går fra Store Heddinge over Klippinge til Strøby og videre ind mod Køge. I forbindelse med stiens linjeføring igennem Lille Heddinge bevares den enkeltsporede cykelbane, og der er blevet etableret nye såkaldte byportheller både nord og syd for Lille Heddinge. De skal både dæmpe bilisternes fart gennem byen og sikre, at cyklisterne kan krydse kørebanen. 5

6 Fra Køge til Rødvig på cykelsti I august 2010 var der indvielse af den 4,5 kilometer, dobbeltrettede cykelsti anlagt langs Bjælkerupvej, fra Fægangen ved Store Heddinge og frem til tunnelunderføringen ved Kirkevej i Klippinge. Med etableringen af cykelstien mellem Strøby og Klippinge blev det muligt at cykle trygt fra Store Heddinge til Strøby Egede og derfra videre til Køge. Med etablerigen af strækningen til Rødvig er der nu mulighed for at cykle en samlet strækning fra Køge til Rødvig på cykelsti. Transportvaner Stevns Kommune ønsker at fremme cykeltrafikken i kommunen. Cyklen skal kunne være et godt alternativ til bilen, og derfor pågår der en forbedring af forholdene for cyklisterne bl.a. via etablering af cykelstier. Cykelstierne etableres langs de mest trafikerede veje i kommunen, hvorved trafiksikkerheden og trygheden forbedres væsentligt for cyklisterne. Desuden kan cykelstierne bevirke, at borgernes vaner ændrer sig, således at flere tager cyklen i stedet for bilen, hvilket generelt vil være godt for folkesundheden. Tidligere evaluering Der blev i juni 2012 gennemført en brugerundersøgelse af cykelstien mellem Klippinge og Strøby. Undersøgelsen viste, at 67 % af dem som deltog i undersøgelsen cyklede mere, efter at cykelstien var blevet etableret (vist i grafen ovenfor). Desuden viste evalueringen at, 68 % af deltagerne var i aldersgruppen 50 år eller ældre. 65 % af de adspurgte vurderede selv, at de bor tæt på den anlagte cykelsti. Der er en markant forskel i anvendelse af cyklen som transportmiddel før og efter anlæggelse at cykelstien. Cykelstien har øget borgernes følelse af tryghed, hvilket har resulteret i flere cyklister på den pågældende rute. 86 % af de adspurgt er meget tilfredse eller tilfredse med de muligheder, den nye cykelrute giver dem som cyklister. Trafiksikkerhed Kommunalbestyrelsen i Stevns Kommune godkendte i marts 2012 en trafiksikkerhedsplan. Formålet med planen er at forbedre trafiksikkerheden og derigennem nedbringe antallet af trafikuheld og samtidig øge borgernes tryghed, når de færdes i trafikken. Opgørelser over uheld på det kommunale vejnet viser, at de bløde trafikanter udgør 1/3 af de tilskadekomne og det til trods for, at bløde trafikanter kun optræder i knap en tiendedel af alle trafikuheld. Det viser, at når bløde trafikanter er involveret i et trafikuheld, er der stor risiko for, at de kommer til skade, og derfor er det også vigtigt med fokus på bløde trafikanter, selvom de optræder i begrænset omfang i trafikuheldene. Trafiksikkerhedsplanen indeholder en målsætning om at reducere antallet af trafikuheld på de stevnske veje og cykelstier med % over en periode på 12 år. Som et led i at opfylde denne målsætning er der over en årrække investeret omkring 21 millioner kr. i etablering af nye cykelstier. Stevns Kommune en pendlerkommune En undersøgelse foretaget af Rambøll estimerer, at der daglige kører pendlere igennem Strøby Egede. Ifølge en anden undersøgelse foretaget i foråret 2012, så indtager Stevns Kommune på landsplan en 4. plads, når det handler om, hvor langt borgerne pendler til arbejde. I snit pendler borgerne på Stevns 29,1 kilometer til arbejde, kun overgået af Sorø, Faxe og Vordingborg kommune (Kilde: Momentum, KL, Dream, Danmarks Statistik og Ritzau). I forbindelsen med brugerundersøgelsen har en borger bemærket følgende: Der mangler et spørgsmål til pendlere om afstand til arbejdet. Min afstand er ca. 70 km. Den lange afstande som mange stevnsborgere har til arbejde bevirker, at cyklen fravælges som transportmiddel til og fra arbejde, hvilket undersøgelsen også indikerer. Kørsel til og fra arbejde samt hente og bringe børn har laveste score for brugen af cyklen som transportmiddel. 6 EVALUERING CYKELSTI

7 FAKTUELLE DATA OM DELTAGERNE I UNDERSØGELSEN Boestofte 1% Havnelev 3% Hellested 1% Højerup 2% Hårlev 3% Klippinge 3% Lille Heddinge 11% Lyderslev 2% Rødvig 45% Sigerslev 1% Store Heddinge 21% Strøby Egede 3% Tommestrup 1% Varpelev 1% Andre steder på Stevns 4% Andre steder udenfor Stevns 1% Hvor på Stevns bor du? Hovedparten af de adspurgte bor i umiddelbar nærhed af cykelstien 45 % kommer fra Rødvig, 11 % kommer fra Lille Heddinge og 21 % kommer fra Store Heddinge. Se grafen ovenfor. Fordeling af svar på spørgsmålet angiv din alder 64 % har svaret ja til, at de bor tæt på cykelstien imellem Rødvig og Store Heddinge. Alder & køn 57 % mænd og 43 % kvinder deltog i undersøgelsen, og det er primært de lidt ældre borgere, der har deltaget i undersøgelsen; 63 % af deltagerne er i aldersgruppen år eller derover. Fordelingen af svar på spørgsmålet Hvordan er din husstand sammensat? Hjemmeboende børn 62 % af de adspurgte har ingen hjemmeboende børn, hvilket harmonerer godt med, at hovedparten af deltagerne er i aldersgruppen 50 år og derover. 7

8 VALG AF CYKEL SOM TRANSPORTMIDDEL Hverdag et par gange om ugen et par gange om måneden sjældent aldrig ved ikke Cykelvaner I brugerundersøgelsen blev der blandt andet stillet spørgsmål til, hvor ofte man har cyklet, før cykelstien blev etableret. Og hvor ofte man har valgt cyklen som transportmiddel, efter at cykelstien er blevet etableret. Ved besvarelsen var det muligt at vælge mellem følgende svar: Hver dag, et par gange om ugen, et par gange om måneden, sjældent og aldrig. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Før Efter Aldrig & sjældent Et par gange om månenden, et par gange om ugen & hver dag Sammenlignes besvarelser for før og efter med hinanden, så fremgår det bl.a. at for svarmulighederne sjældent og aldrig er der et fald fra før til efter på hele 51 %. For besvarelserne et par gange om månenden, et par gange om ugen & hver dag er der for før til efter en stigning på knap 30 %. 10 % af de adspurgte svarede, at de cyklede hver dag, før cykelstien blev anlagt, mens hele 12 % gør det efterfølgende. Der var 19 % procent, der svarede, at de før cyklede et par gange om ugen, mens 39 % svarede, at de har gjort det efterfølgende. Det er ved denne besvarelse, at der er den største stigning. 66 % svarer ja til, at de cykler mere efter at cykelstien er blevet etableret, og hele 74 % synes, at der er kommet flere cyklister, efter at cykelstien mellem Rødvig og Store Heddinge er blevet etableret. Valg af cyklen som transportmiddel Undersøgelsen viser, at der sker et markant fravalg af cyklen som transportmiddel, når der skal hentes og bringes børn samt til og fra arbejde. Dette kan skyldes den lave befolkningstæthed i kommunen, der gør, at der kan være ret stor afstand fx mellem hjem, skole og fritidsaktiviteter. Antagelsen underbygges yderligere ved, at der ligeledes sjældent bliver cyklet til og fra arbejde / uddannelse og i forbindelse med besøg hos familie / venner. Derimod viser undersøgelsen, at cyklen ofte benyttes til ærinder/indkøb og til det rekreative. 8 EVALUERING CYKELSTI

9 TRAFIKSIKKERHED Trafiksikkerhed I marts 2012 godkendte kommunalbestyrelsen Trafiksikkerhedsplan I planen redegøres for de visioner, Stevns Kommune har, for at kommunens borgere kan færdes trygt og sikkert i trafikken uden risiko for at komme til skade i trafikken. Trafiksikkerhedsplanen sætter blandt andet fokus på cyklen som et alternativ til bilen. Hvor tilfreds eller utilfreds er du generelt med cykelforholdene i Stevns Kommune? Trafiksikkerhedsplanen sikkerhed og tryghed I forbindelse med arbejdet omkring trafiksikkerhedsplanen blev der gennemført en spørgeskemaundersøgelse, der viste, at der blandt kommunens borgere er stor fokus på trafiksikkerhed og tryghed. Undersøgelsen viser, at steder, hvor borgerne føler sig utrygge, ikke nødvendigvis er sammenfaldende med steder, hvor der rent faktisk sker uheld. En årsag hertil kan blandt andet være, at trafikanterne færdes særlig forsigtigt de steder, hvor de føler sig utrygge, eller de vælger slet ikke at cykle. Trygheden har indflydelse på trafikanternes adfærd, og derfor har trygheden ofte indirekte indflydelse på trafiksikkerheden. Utryghed handler om, at trafikanterne oplever, at det er usikkert at færdes. Utrygheden skyldes ofte store trafikmængder, høje hastigheder, megen tung trafik, kørebanens bredde, som kan medføre en barrierevirkning, eller knallertkørsel på stierne. Utrygheden på stinettet kan også skyldes dårlig belysning og skiltning, mørke tunneler og frygt for overfald. Hvor sikker føler du dig generelt som cyklist på Stevns? Hvordan vurderer du helt generelt forholdene for cyklister i Stevns Kommune? Sikkerhed, tryghed og gode forhold I brugerundersøgelsen af cykelstien fra Store Heddinge til Rødvig blev der også spurgt ind til sikkerhed og tryghed. Deltagerne blev blandt andet spurgt om: Hvor sikker føler du dig generelt som cyklist på Stevns? og dertil svarede lidt over en 1/3, at de var meget sikre (5 %) eller sikre (34 %), mens lidt under 2/3 svarede at de følte sig hverken sikre eller usikre (31 %), usikre (24 %) og meget usikre (7 %). På spørgsmålet Hvor sikker føler du dig som cyklist på Stevns, når du cykler på en cykelsti? svarer hele 92 % at de føler sig meget sikre (56 %) eller sikre (38 %). Hvor tilfreds er du som cyklist med de muligheder, den nye cykelrute giver dig? Det er således meget tydelig, at cykelstier øger borgernes følelse af tryghed og at etableringen af cykelstier er med til at øge folks følelse af sikkerhed, når de vælger cyklen som transportmiddel. 9

10 I brugerundersøgelsen blev spurgt ind til, hvor ofte man har benyttet forskelllige transportmidler før og efter etableringen af cykelstien. Der er et svagt fald i antallet af daglige bilister og en svag stigning på 3 % i daglige cyklister. Størst er stigningen i anvendelse af cyklen et par gange om ugen. Her ses en stigning på hele 15 %, mens antallet af personer, der aldrig cykler, er faldet med 11 %. Før cykelstien blev etableret Hvor ofte benyttede du Bil - som fører Hvor ofte benyttede du Bil - som passager Hvor ofte benyttede du Kollektiv trafik (bus, tog mm.) 0 Hverdag et par et par sjældent gange om gange om ugen måneden aldrig Hvor ofte benyttede du Cykel Efter cykelstien blev etableret Hverdag et par gange om ugen et par gange om måneden sjældent aldrig Hvor ofte benytter du Bil - som fører Hvor ofte benytter du Bil - som passager Hvor ofte benytter du Kollektiv trafik (bus, tog mm.) Hvor ofte benytter du Cykel 10 EVALUERING CYKELSTI

11 Lille Heddinge Ud af de 88, der gennemførte hele undersøgelsen, har 59 tilkendegivet deres mening i det afsluttende kommentarfelt. 40 ud af de 59 kommentarer handler om cykelstiens linjeføring igennem Lille Heddinge. Her blev der bevaret enkeltsporede cykelbaner, og der er blevet etableret nye, såkaldte byportheller både nord og syd for Lille Heddinge. De skal både dæmpe bilisternes fart gennem byen og sikre, at cyklisterne kan krydse kørebanen. Der er hos kommunens vejmynidghed øget fokus på de krydsningspunkter der er i Lille Heddinge, hvor cyklisterne skal over kørebanen. De mange kommentarer til undersøgelsen omkring forholdenden for cyklisterne i Lille Heddinge gør, at vejmyndigheden vil tage det op som emne ved trafiksikkerhedsrådets møde i juni Af de 40 kommentarer fremgår det, at der er generel utilfredhed med linjeføringen, og mange føler sig utrygge og synes, at den valgte løsning er alt for farlig. Der efterlyses en mere sikker løsning på en gennemgående og sammenhængende stiføring evt. ved at lave fælles sti for cyklende og gående. Kommentar fra brugerundersøgelsen det er ikke så tit jeg bruger cykelstien men det giver en god tryghed Det giver en enorm tryghed, at køre på cykelstien i stedet for på vejen. Det havde dog været rart med cykelsti gennem Lille Heddinge også. Det er også godt, at der kommer cykelsti på Rengegade, så man slipper for at cykle på vejen, fra byen (St. Hedd.) og ud til cyklestiens start (Rengegade syd). Det er SKØNT med cykelstier, også for børnenes sikkerhed. Turismen, der forhåbentlig får et boost i år, har også bedre betingelser på cyklen. Det kan da kun være en fordel for Stevns. Det er dejligt at der bliver flere og flere cykelstier på Stevns og det har betydet at man ser flere voksne på cykel end tidligere, men ikke mange forældre vil lægge børn til de overgangs løsninger,der er valgt ved Rødvigstien i Lille Heddinge, hvor oversigtsforholdene ikke er optimale, nogle ville måske også sige ved dens begyndelse ved St. Heddinge. Den nye cykelsti er da heldigvis blevet forskånet for de generende metalbomme, som er ved de fleste gamle (...) Der mangler cykelsti i Lille Heddinge. Det er farligt at krydse vejen mange gange og cykel på vejen, der kører mange biler. Der er ikke kommet byporte eller cykelbaner i Lille Heddinge som der var beskrevet i oplægget til cykelstien. Der mangler sikker cykelrute gennem Lille Heddinge. Der kører mange biler og vejen skal krydses 2 gange, hvor udsynet ved Møllen langt fra er optimalt. Jeg synes det er meget uheldigt, at der ikke er cykelsti i Ll. Heddinge. Ligeledes at der ikke er nogen markering eller andet, når man skal krydse ind til Rengegade. Meget dårlig oversigt i Lille-Heddinge hvor der ikke er cykelsti. Farlig krydsning ved Rengegade. Der mangler cykelsti i Lille-Heddinge. Chikanerne er livsfarlige når man cykler i mørke da de ikke er belyste (...) Der mangler færdiggørelse af cykelsti i Lille Heddinge, der er meget trafik og MEGET dårlig cykelforhold (en farlig vej) Den store cykelsti til Køge er superfin, men løsningen i lille heddinge er noget møg (...) 11

12 DET REKREATIVE ELEMENT I tabellen nedenfor er besvarelserne sjældent, aldrig og ved ikke sorteret fra, hvorved det bliver muligt at få overblik over, hvor hyppigt cyklen bliver valgt som transportmiddel. Mest tilslutning er der til punkterne et par gange om ugen og et par gange om måneden med undtagelse af til og fra arbejde/uddannelse/skole hvor der er flest, der dagligt vælger cyklen. Cyklen benyttes oftest til ærinder/indkøb og til/fra fritidsaktiviteter og til rekreative formål. Stevns Cykel Motion, der, ud over at have faste ugentlige cykelture rundt på Stevns, afholder det årlige Stevns Rundt. Her er der i snit tilmeldte. Desuden afholdes der Tøserunden og Køge Tour, kendt som det lille Sjælland Rundt, der også foregår på Stevns. Mange undersøgelser viser, at for mange cyklister er motion en vigtig årsag til at vælge cykel som transportmiddel. Cykling giver god motion, ligegyldigt om den bruges til dagligdagens transportformål eller som et middel til at få en god rekreativ oplevelse. Næstefter ærinder og indkøb, der topper med et par gange om ugen, er det netop det rekreative, som brugerne angiver som formål med cykelturen. Desuden er der flere kommentarer fra brugerundersøgelsen, der indikerer, at cykelstien også flittigt anvendes til løbeture og rulleskøjter. Stevns Kommune har i dag ca. 45 km cykelstier og cykelbaner, primært langs trafikvejene. Derudover har kommunen et omfattende stinet af naturstier, herunder vandrestier, skovstier og parkstier. Stevns har en enestående natur og mange gode rekreative muligheder, der tillige kan anvendes til motion. Stevns Kommune indgår fx i samarbejdet om den internationale cykelrute Berlin-København der med 630 km cykelrute og en kort sørejse forbinder de to storbyer. Brugerundersøgelsen viser, at borgerne benytter cyklen til rekreative formål samt motion. Kommentar fra brugerundersøgelsen (...). Den nye cykelsti giver en bedre mulighed for at variere løberuterne. Det er fantastisk at få cykelstier i sit nærområde. Det tiltrækker flere familier til at komme til Stevns. Det giver os mulighed for at gå ture, løbe, løbe på rulleskøjter, lære børn og børnebørn at cykle i trygge rammer. Vi kommer ud i naturen og det er vigtigt. (...) Hverdag et par gange om ugen et par gange om måneden 12 EVALUERING CYKELSTI

13 BILAG 1 - SPØRGESKEMA Velkommen til undersøgelsen vedrørende dit brug af cykelstien mellem Rødvig og Store Heddinge. I september 2013 var der indvielse af cykelstien, der går fra Store Heddinge til Rødvig. Cykelstien går langs Rødvigvej fra Rengegade syd for Store Heddinge til Vemmetoftevej i Rødvigs nordlige udkant. Strækningen er på samlet 4,6 kilometer. Stevns Kommune har modtaget støtte til etableringen fra Vejdirektoratets cykelpulje og i den anledning, skal der udarbejdes en brugerundersøgelse. Vi er meget interesseret i dine svar og den viden, som den vil give os om din brug af cykelstien. Sidst i spørgeskemaet har du mulighed for at komme med yderligere kommentarer. Spørgeskemaet tager ca. 5-7 minutter at udfylde. Alle der svarer deltager selvfølgelig fuldkomment anonymt. Hvis du har spørgsmål til undersøgelsen, er du velkommen til at tage kontakt til projektkoordinator Birgitte Nielsen - telefon: Du har mulighed for at deltage i undersøgelsen frem til og med søndag den 15. marts Svar på spørgsmålene - klik på næste. Hvor på Stevns bor du? (1) Boestofte (12) Havnelev (2) Hellested 13

14 (3) Himlingøje (4) Holtug (5) Højerup (6) Hårlev (7) Klippinge (8) Lille Heddinge (9) Lund (10) Lyderslev (11) Magleby (13) Rødvig (14) Sigerslev (15) Store Heddinge (16) Store Tårnby (17) Strøby (18) Strøby Egede (19) Strøby Ladeplads (20) Tommestrup (21) Valløby (22) Varpelev (23) Vråby (24) Andre steder på Stevns (25) Andre steder uden for Stevns Angiv dit køn (1) Mand (2) Kvinde 14 EVALUERING CYKELSTI

15 Angiv din alder (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Hvordan er din husstand sammensat? (1) Enlig uden hjemmeboende børn/barn (2) Enlig med hjemmeboende børn/barn (3) Par uden hjemmeboende børn/barn (4) Par med hjemmeboende børn/barn Hvor ofte valgte du cyklen som transportmiddel før cykelstien blev etableret? (1) Hver dag (2) Et par gange om ugen (3) Et par gange om måneden (4) Sjældent (5) Aldrig 15

16 Hvor ofte benyttede du følgende transportmidler? (før cykelstien blev etableret) (Sæt ét kryds for hvert transportmiddel) Hver dag Et par gange om ugen Et par gange om måneden Aldrig Sjældent Bil - som fører (6) (7) (8) (10) (9) Bil - som passager (6) (7) (8) (10) (9) Kollektiv trafik (bus, tog mm.) (6) (7) (8) (10) (9) Cykel (6) (7) (8) (10) (9) Hvor ofte vælger du cyklen som transportmiddel efter at cykelstien er blevet etableret? (1) Hver dag (2) Et par gange om ugen (3) Et par gange om måneden (4) Sjældent (5) Aldrig Hvor ofte benytter du følgende transportmidler? (efter at cykelstien er blevet etableret) (Sæt ét kryds for hvert transportmiddel) Hver dag Et par gange om ugen Et par gange om måneden Sjældent Aldrig Bil - som fører (5) (6) (7) (8) (9) 16 EVALUERING CYKELSTI

17 Hver dag Et par gange om ugen Et par gange om måneden Sjældent Aldrig Bil - som passager (5) (6) (7) (8) (9) Kollektiv trafik (bus, tog mm.) (5) (6) (7) (8) (9) Cykel (5) (6) (7) (8) (9) Hvor ofte benytter du cyklen til følgende formål? (Sæt ét kryds for hvert formål) Hver dag Et par gange Et par gange om ugen om måneden Sjældent Aldrig Ved ikke/har ikke disse ture Til og fra arbejde/uddannelse/skole (8) (9) (10) (11) (12) (13) Besøge venner/familie (8) (9) (10) (11) (12) (13) Til og fra fritidsaktiviteter/sport (8) (9) (10) (11) (12) (13) Ærinder/indkøb (8) (9) (10) (11) (12) (13) Hente/bringe børn (8) (9) (10) (11) (12) (13) Rekreation (8) (9) (10) (11) (12) (13) Andre formål (8) (9) (10) (11) (12) (13) Bor du tæt ved den cykelsti, der er imellem Rødvig og Store Heddinge? (3) Ja (4) Nej 17

18 Cykler du mere på cykel efter at cykelstien er blevet etableret? (1) Ja (2) Nej Synes du, at der er kommet flere cyklister efter at cykelstien mellem Rødvig og Store Heddinge er blevet etableret? (1) Ja (2) Nej (3) Måske / Ved ikke Hvor tilfreds eller utilfreds er du generelt med cykelforholdene i Stevns Kommune? (1) Meget tilfreds (2) Tilfreds (3) Hverken tilfreds eller utilfreds (4) Utilfreds (5) Meget utilfreds (6) Ved ikke Hvor sikker føler du dig generelt som cyklist på Stevns? (1) Meget sikker (2) Sikker 18 EVALUERING CYKELSTI

19 (3) Hverken sikker eller usikker (4) Usikker (5) Meget usikker (6) Ved ikke Hvor sikker føler du dig som cyklist på Stevns, når du cykler på en cykelsti? (1) Meget sikker (2) Sikker (3) Hverken sikker eller usikker (4) Usikker (5) Meget usikker (6) Ved ikke Hvor tilfreds er du som cyklist med de muligheder den nye cykelrute giver dig? (1) Meget tilfreds (2) Tilfreds (3) Hverken tilfreds eller utilfreds (4) Utilfreds (5) Meget utilfreds (6) Ved ikke Hvordan vurderer du helt generelt forholdene for cyklister i Stevns Kommune? (1) Meget god (2) God 19

20 (3) Rimelig (4) Dårlig (5) Meget dårlig (6) Ved ikke Har du nogle yderligere kommentarer? Har du scannet en QR kode for at besvare dette skema? (1) Ja (2) Nej Du har mulighed for at deltage i lodtrækningen om et gavekort på 500 kr. til Store Heddinge Handelstandsforening - hvis du ønsker at deltage skal du oplyse dit navn og adresse herunder. 20 EVALUERING CYKELSTI

21 Tak for din besvarelse. På baggrund af de indkomne svar udarbejder vi i foråret 2015 en brugerundersøgelse. Den vil formentlig være tilgængelig via kommunens hjemmeside fra omkring april måned. Hvis du har spørgsmål til undersøgelsen, er du velkommen til at tage kontakt til projektkoordinater Birgitte Nielsen - telefon: Husk at trykke "Afslut" 21

22 BILAG 2 - KOMMENTARER Ærgerligt og dårligt, at der ikke blev lavet en cykelsti gennem Lille Heddinge. Det kunne have været et fællesfortov og cykelsti og ville således ikke have kostet en formue. Drop den dyre tunnel for ved Rengegade/Rødvigvej og etabler cykelsti uden om Store-Heddinge. mange motionister vil gerne løbe netop denne rute. Cykelstien er farlig to steder Gennem Lille Heddinge bør vejbanen snævres ind til 1 fælles bane, og med punkteret cykelsti i begge retninger (samme løsning som i Sigerslev, men i Lille Heddinge vender landsbyen på tværs af landevejen, så løsningen vil faktisk være bedre her) - og en lokal hastighedsbegrænsning på 30 km/t - det vil også reducere de to kryds i Ll heddinge med meget dårlige oversigtsforhold. Lys på cykelstien ville være dejligt - her er godt nok mørkt, her ude på landet... Det er stadig lidt utrykt at cykle gennem LL. Heddinge hvor cykelstien ikke rigtigt er ført igennem. Jeg synes det er meget uheldigt, at der ikke er cykelsti i Ll. Heddinge. Ligeledes at der ikke er nogen markering eller andet, når man skal krydse ind til Rengegade. Der mangler en forbindelse på st-heddinge Rødvig uden om byen Bjælkerupvej/Rødvigvej, en cykelsti Klippinge- Hårlev og Magleby-Strøby. Meget dårlig oversigt i Lille-Heddinge hvor der ikke er cykelsti. Farlig krydsning ved Rengegade. Der mangler cykelsti i Lille-Heddinge. Chikanerne er livsfarlige når man cykler i mørke da de ikke er belyste. Den nye cykelsti giver en bedre mulighed for at variere løberuterne. hvad med lille heddinge, farligt farligt, kom nu igang Cykelstien har sort is når det fryser. Vurderingen dårlig og ikke tilfreds er grundet de helt urimelig dårligt vedligeholdte veje og stier, hvor cyklister kan færdes.mange steder er der store huller og revner, for slet ikke at tale om tåbelig flintestens belægning, på visse strækninger.ikke just smart for cykeldæk! Der mangler sikker cykelrute gennem Lille Heddinge. Der kører mange biler og vejen skal krydses 2 gange, hvor udsynet ved Møllen langt fra er optimalt. Manglende cykelsti gennem Lille Heddinge medfører, at jeg lader cyklen stå. Kan ikke forstå at man bruger så mange penge på en cykelsti, og man så ikke laver den færdig. Der er ekstrem dårlige forhold igennem Lille Heddinge, og helt katastrofalt at man skal krydse Rødvigvejen og at der ikke er etableret noget oppe på Rengegade og igennem byen. Jeg tør ikke sende mine 2 drenge på cykel i skole, og det er da ærgerligt med så fin en cykelsti ( noget af vejen ) Få lavet cykelsti igennem Lille Heddinge og Store Heddinge. Det ville være rart at kunne sende sine børn af sted på cykel i skole, uden at vente på der bliver ringet, at ens barn er blevet ramt af en bil/lastbil, da der desværre ikke er megen respekt fra mange bilisters side. Cykelstien gennem Lille Heddinge, er for ringe, det må der gøres noget ved. fretiden få bundet de forskellige cykelstier 22 EVALUERING CYKELSTI

23 sammen, det bliver også brugt som stier til gående, det kunne være dejligt hvis der bliver sat bænke op, især til ældre Det er fantastisk at få cykelstier i sit nærområde. Det tiltrækker flere familier til at komme til Stevns. Det giver os mulighed for at gå ture, løbe, løbe på rulleskøjter, lære børn og børnebørn at cykle i trygge rammer. Vi kommer ud i naturen og det er vigtigt. Børnene behøver ikke at tage skolebussen og får samtidig motion. Det vil i de mindre landsbyer være medvirkende til dannelse af små løbeklubber da vi P.t. Ikke tør løbe på landevejen da der er alt får farligt. Så det forstærker det sociale mijlø i de små landsbyer - håber virkelig der kommer fokus på det. Jeg savner der SÅ meget hvor jeg bor i Vråby. Vores helbred bliver helt sikkert bedre - vi kan yde mere og være på arbejdsmarkedet i længere tid Opkørslerne fra vej til cykelsti er dårlig i Rødvig enden. Det er uhensigtsmæssigt og farligt at skulle krydse vejen i Lille Heddinge og ved Store Heddinge Det er uforståeligt at cykelstien ikke er ført gennem Lille Heddinge. Det er ligeledes uforståeligt at stien ikke er ført til St.Heddinge via Rengegade. Efter pålægning af det sidste asfaltlag bør der niveleres med stabilgrus i rabatten. Det er ikke smart at fortorvet er fjernet på cykelstien veg indkørslen i Rødvig, her er et stoppested for bussen. Hvorfor beder man ikke om kommentarer fra borgerne i aviser og kommunens hjemmeside hjemmeside når man planlægger/projekter en ny cykelsti, så kunne nogle af omtalte mangler/uhensigsmæssigheder være undgået. det er ikke så tit jeg bruger cykelstien men det giver en god tryghed Dårlig løsning igennem Ll Heddinge! Der mangler cykelsti udenom Lille Heddinge el. cykelstier ligesom i Strøby Meget utilfreds med ophøret af cykelstien i ll. Heddinge. Det er meget utilfredsstillende at cykelstien ikke er ført igennem Ll.heddinge. farligt at krydse vejen. Der er plads langs det meste af vejen. Der er ikke mange hegn der skal fjernes. Der er ikke givet forklaring. Det er desværre et stort minus, at cykelstien ikke er gennemført i Lille Heddinge - især RIGTIG dårligt, når man kommer fra Rødvig og kører mod Store Heddinge. dårligt at køre gennem Lille Heddinge hvis man ikke skulle krydse vejene så manga gange når man cykler på den dobbeltrettede cykelsti, ville den være perfekt. Overgangen mellem vej og cykelsti i Lille Heddinge er ikke hensigtsmæssig. Det må være muligt, at lave en bedre løsning så vejen ikke skal krydses. Min datter på 6 år, spurgte mig, første gang vi benyttede cykelstien, HVORFOR den ikke var lavet færdig! Vi kan som familie med børn som selv cykle, ikke benytte cykelstien da vi er nødsaget til, at cykle det sidstes stykke ind til Store Heddinge på en relativ trafikeret vej og med mange parkerede biler som man skal cykle uden om. Det ville være fantastisk hvis Stevns Kommune kunne tænke kreativt og færdigøre cykelstien så den kunne blive ført ind til det stisystem der er i Store Heddinge UDEN at vejen skal krydses flere gange. Som det er på nuværende tidspunkt vil vi ikke benytte cykelstien, hvilket er øv, da min ældste datter gerne vil cykle i skole, ligesom hendes klassekammerater. jeg er bosiddende på Skørengen Vest og når den nye cykelsti etebleres, ville jeg synes at det var rimeligt at cykelstien bliver dobbeltrettet i den side hvorpå Skørengen Vest befinder sig, da det er der, der er flest husstande, både med kommende skolebørn og ældre med motoriseret kørestol. på den modsatte side er der kun én husstand. adgang for at cykle gennem Ll. Heddinge på fortorvet mod vest, samt underkørsel og forsættelse af cykelstien ad Rengegade til STH Vi er nogle stykker der vurderer at cykelstien burde være ført igennem ll. Heddinge da det fra Rødvig siden er halvsvært at se om der kommer biler: et øjebliks uopmærksomhed, eller en kæde der hopper af, kan være fatalt, især når den bruges så 23

24 flittigt at skole-elever. Der mangler cykelsti gennem Lille Heddinge Vedr Lille Heddinge! Ønske: da der ikke er nogen cykelsti gennem byen, lider sikkerheden et knæk, når jeg som cyklist bliver overhaletaf person/ eller lastbil, når denne samtidig mødes af bil i modsatte spor. Jeg er opmærksom på at der er 50 km fartbegrænsning men det giver ikke mere plads i situationen Mit ønske er, at der etableres cykelsti igennem Ll. Heddinge! Der MANGLER cykelsi gennem Lilli Heddinge Der er IKKE nogen cykelsti i Lille Heddinge Der mangler cykelsti i Lille Heddinge. Det er farligt at krydse vejen mange gange og cykel på vejen, der kører mange biler. Der er ikke kommet byporte eller cykelbaner i Lille Heddinge som der var beskrevet i oplægget til cykelstien. mangler cykel og gangstier i Rødvig fra syd til nord Det er noget underligt noget med det afspærring hele døgnet på cykel og gåsti ved rådhuset i Store Heddinges midlertidige parkeringsplads. Der kunne også godt bruges noget markering på stierne ved Bovangen, Digevangen og der omkring sådan at folk forstår at den lyse belægning er til fodgængere og den mørke til cykler. Det ville også pynte hvis de håndværkere der har gravet i stierne kunne finde ud af at ligge stenene rigtigt tilbage. Det er jo helt forvirrende på stien mod Kvikkevitten. Det ville være dejligt, hvis cykelstien kan etableres også gennem Ll. Heddinge. Jeg synes godt, at man kan tillade sig at inddrage fortovet i den vestlige side af vejen og så kun have fortov i den østlige side. Der er meget få fodgængere men mange cyklister. Det ville gøre det sikkert for alle skolebørn fra Rødvig, der skal til St. Heddinge Skole. Som det er nu, tør jeg ikke lade mit barn cykle igennem Ll. Heddinge selv. I må få lavet cykelstien gennem Lille Heddinge. Evt. dobbeltspor i venstre side mod St. Heddinge Den del af cykelstien fra Rødvig til Store Heddinge, som er færdig, er super fin. Venter på en løsning(evnt. dobbeltrettet fællessti) gennem Lile Heddinge. Veje med små sten som belægning er en pestilens for os cyklister. Det er ærgerligt, at cykelstien ikke er lavet gennem Lille Heddinge og Vi mangler strækningen fra Fægangen til St. Heddinge. Bjælkerupvej er ikke rar. Det er dejligt med nye cykelstier, og stien mellem Store Heddinge og Rødvig er herlig - dog mangler der stadig en ordentlig løsning gennem Lille Heddinge. Den nuværende løsning er alt for farlig. Lad os dog få en gennemgående og sammenhængende stiføring på den vestlige side; der kan sagtens blive plads (med lidt velvilje), evt. en sti, der er fælles for cyklende og gående - det er set mange steder!(kærlighedsstien i Store Heddinge). Man kan i øvrigt også blive lidt trist, når veje, herunder gode cykelruter, får ny belægning med skarpe skærver, som ikke ligefrem fremmer cykelglæden. Flere cykelstier i eget tracé er meget velkomne - også for cykelturisterne. Afgjort problem med transport gennem Li.Heddinge. Bilerne kører egoistisk, hvilket gælder generelt for cyklister i kommunen, hvor der ikke er cykelsti. der mangler et stykke i Ll.Heddinge Det er væsentligt for mig som bilist, især i mørke, at cyklisterne nu har deresw egen trygge tracé. Cykelstien fra Klippinge skulle være ført længere mod syd, helt hen til Rødvigvej. Cykelstien gennem Bjælkerup er ikke skolesikker. 24 EVALUERING CYKELSTI

25 Det giver en enorm tryghed, at køre på cykelstien i stedet for på vejen. Det havde dog været rart med cykelsti gennem Lille Heddinge også. Det er også godt, at der kommer cykelsti på Rengegade, så man slipper for at cykle på vejen, fra byen (St. Hedd.) og ud til cyklestiens start (Rengegade syd). Det er SKØNT med cykelstier, også for børnenes sikkerhed. Turismen, der forhåbentlig får et boost i år, har også bedre betingelser på cyklen. Det kan da kun være en fordel for Stevns. JA, JEG ER MEGET GLAD FOR AT VI OVERHOVEDT HAR FÅET CYKELSTIEN, BILTRAFIKKEN PÅ STEVNS ER LIVSFARLIG AT FÆRDES MED. derffor MANGLER JEG STI GENNEM ll. Heddinge og fra Regngade til Bjælkerup,HELT UFFORSTÅELIGT AT denne strækning mgl. Vi ville ellers kunne køre fra Rødvig til Rådhuspladsen trygt på cykel.hvad med bare at ændre stregerne på vejen, på denne strækning, så i stedet for 2 smalle cykelmuligher, så een bredere. det er næsten gratis. Håndteringen ved de 2 baneoverskæringer er jeg sikker på at vi cyklister fint kan håndtere.man kører simpelthen med livet som indsats på den strækning.prøv selv at cykle ruten hvis I tør. farligt cykle i Lille Heddeinge Jeg synes cykelstien skal forbindes langs Bjælkerupvej og Rødvigvej,og ikke ind gennem Store Heddinge Da jeg bor i strøby egede, bruger jeg ikke den omtalte rute, men køre den til tider.. og man skal kigge meget langt efter cyklister, så jeg synes at den var unødvendig.. Men cykelstien gennem strøby egede, er kritisabel,da den er en del af kørebanen og samtidig er den i meget dårlig stand, med mange lapper.. så man fristes til at køre på kørebanen, hvilket ikke er hensigtsmæssig eller forsvarligt. Dårlig forholdt i Lille Heddinge.Da man skal krydse vejen,2 gange. Ude på de små landeveje er der for mange huller og stejle kanter, hvor cyklerne skal køre. Der mangler færdiggørelse af cykelsti i Lille Heddinge, der er meget trafik og MEGET dårlig cykelforhold (en farlig vej) Den store cykelsti til Køge er superfin, men løsningen i lille heddinge er noget møg. Udenfor denne sti gøres der intet. Stien mod Sigerslev er aldrig i orden Det er dejligt at der bliver flere og flere cykelstier på Stevns og det har betydet at man ser flere voksne på cykel end tidligere, men ikke mange forældre vil lægge børn til de overgangs løsninger,der er valgt ved Rødvigstien i Lille Heddinge, hvor oversigtsforholdene ikke er optimale, nogle ville måske også sige ved dens begyndelse ved St. Heddinge. Den nye cykelsti er da heldigvis blevet forskånet for de generende metalbomme, som er ved de fleste gamle.de er så generende for cyklister at majoriteten vælger smuthuller før,som fordi de ikke er asfalteret, bliver til muddersøer. En cyklist kan godt orientere sig uden bomme.forslag: fjern dem og asfalter ved ned og opgang. Den nyes udgang ved Rødvig er alt for Stejl, og måske sikrere hvis det først var henne ved Lanternas opkørsel, for der er ret mange højredrejende biler ved svinget. Når det har regnet meget er det svært som cyklist gennem Li.Heddinge fordi afløbene ikke fungerer, og cyklister skal jo køre lang inde i siden, når vejen er så smal, man kunne måske lave fortovet til en cykel og gangsti,da fortovet sjældent bliver brugt af fodfolket. Da jeg næsten dagligt cykler rundt omkring på Stevns vel at mærke hele året, vil jeg lige bemærke at mange mindre veje er lappet så sjusket at det er bule på bule man triller hen over.prøv bare at cykle rundt på Stevns, så erfares det. UDGIVET Stevns Kommune Teknik & Miljø 2015 Tekst: Fotos: Layout: Birgitte Nielsen Birgitte Nielsen Birgitte Nielsen stevns.dk

TÅRNBY KOMMUNE. Cykelregnskab 2015-2020

TÅRNBY KOMMUNE. Cykelregnskab 2015-2020 TÅRNBY KOMMUNE Cykelregnskab 2015-2020 1 Indhold: Indledning - Cykelregnskab 2015... 3 Hvorfor cykler borgerne i Tårnby?... 4 og hvorfor ikke?... 6 Ikke - cyklisterne i Tårnby Kommune... 7 Cykling og trafiksikkerhed...

Læs mere

Stevns Kommune. Trafiksikkerhedsplan 2012-2024

Stevns Kommune. Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 Stevns Kommune Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 Forord Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 for Stevns Kommunes sætter særligt fokus på trafiksikkerheden, og giver borgerne mulighed for at få indflydelse på og

Læs mere

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 2011. Cykelregnskab 2009

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 2011. Cykelregnskab 2009 Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 11 Cykelregnskab 9 INDHOLD 1. Forord....3 2. Indledning...4 3. Transportvaner....5 4. Cykeltællinger....8 5. Trafiksikkerhed...9 6. Brug af cykelhjelm... 7. Vedligeholdelse

Læs mere

Cykelregnskab 2012 Solrød Kommune kommune - februar 2013

Cykelregnskab 2012 Solrød Kommune kommune - februar 2013 TEKNIK OG MILJØ Cykelregnskab 01 Solrød Kommune kommune - februar 013 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 3 Datagrundlag... 3 Vilkår for cykeltrafikken... 4 3.1 Cykelstier... 4 3. Cykelparkering... 5 4 Cyklisters

Læs mere

Cykelsti langs Stumpedyssevej

Cykelsti langs Stumpedyssevej Cykelsti langs Stumpedyssevej Hørsholm Kommune ønsker at forbedre forholdene for cyklister langs Stumpedyssevej for at give især skolebørn en god og sikker cykelforbindelse frem til skolen. 1. Overordnet

Læs mere

CYKELREGNSKAB 2009 1

CYKELREGNSKAB 2009 1 CYKELREGNSKAB 2009 1 INTRODUKTION 3 CYKELTRAFIK I SILKEBORG 3 CYKLENS ANDEL AF TURE 3 ÅRSDØGNTRAFIK 3 INFRASTRUKTUR 4 CYKELSTINETTET 4 CYKELPARKERING 4 TRAFIKSIKKERHED 5 BORGERUNDERSØGELSE 2009 6 HVEM

Læs mere

UDKAST. Dragør Kommune. Trafiksikker i Dragør Borgerundersøgelse 2015 NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ

UDKAST. Dragør Kommune. Trafiksikker i Dragør Borgerundersøgelse 2015 NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ UDKAST Dragør Kommune Trafiksikker i Dragør NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Resume... 3 3. Analyse... 4 Respondenter... 4 Bopæl... 4 Alders- og kønsfordeling... 4

Læs mere

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Bedre forhold for cykling i Greve Kommune Skiltning og vejvisning

Bedre forhold for cykling i Greve Kommune Skiltning og vejvisning Dato: 10.02.2016 Bedre forhold for cykling i Greve Kommune Skiltning og vejvisning Projekt nr.: 1004226-004 T: 33 73 71 23 E: jah@moe.dk 1 Om spørgeskemaundersøgelsen Som en del af projektet gennemføres

Læs mere

Cykel- og stipolitik. En politik for cyklisme og stier. Randers Kommune

Cykel- og stipolitik. En politik for cyklisme og stier. Randers Kommune FORSLAG Cykel- og stipolitik En politik for cyklisme og stier Randers Kommune 1 Indholdsfortegnelse En kommune i bevægelse... 3 Formål og vision... 5 Formålet med en cykel- og stipolitik... 5 Hvordan bruges

Læs mere

Arbejde-Bolig-Cykel-Projektet i Aalborg Kommune Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune.

Arbejde-Bolig-Cykel-Projektet i Aalborg Kommune Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune. Arbejde-Bolig-Cykel-Projektet i Aalborg Kommune Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune. Aalborg Kommune har i en årrække fokuseret på at fremme den bæredygtige transport - herunder forholdene for

Læs mere

Allerød Kommune. Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Stiplan 2010. - offentlige cykel- og gangstier til transport

Stiplan 2010. - offentlige cykel- og gangstier til transport Stiplan 2010 - offentlige cykel- og gangstier til transport Maj 2011 Stiplan 2010 Ringsted Kommune Drift og Forsyning Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 9. maj 2011 2 Indhold Forord 5 Planens

Læs mere

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts UDKAST Køge Kommune Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse NOTAT 22. februar 2013 IF/sts Indholdsfortegnelse 1 Skolevejsundersøgelse... 2 1.1 Besvarelse af spørgeskemaet... 3 1.2 Transport... 5 1.2.1

Læs mere

Allerød Kommune Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015

Allerød Kommune Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015 Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Skivholme Herskind cykelstien

Skivholme Herskind cykelstien Skivholme Herskind cykelstien Skal vi køre i bil, eller cykle hvis vi tør En brugerundersøgelse med henblik på at klarlægge behovet for en cykelsti mellem Skivholme og Herskindskolen. Udarbejdet af Flemming

Læs mere

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google Brådalvej Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse Trafiksikkerhedsrevision Trin 1 google Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 19.02.2014 Version: 01 Projekt nr.: 6011-006 MOE A/S Åboulevarden 22 DK-8000 Aarhus

Læs mere

Den nationale cyklistundersøgelse

Den nationale cyklistundersøgelse 2016 Den nationale cyklistundersøgelse Kommunerne i Danmark Spørgsmålskatalog: Fællesspørgsmål og tilvalgsspørgsmål for undersøgelsen Fællesspørgsmål (Obligatoriske) 08.01.16 Den Nationale cyklistundersøgelse,

Læs mere

Nærværende notat beskriver hvilke kriterier der indgår i prioriteringsmodellen samt hvorledes den samlede prioritering er udført.

Nærværende notat beskriver hvilke kriterier der indgår i prioriteringsmodellen samt hvorledes den samlede prioritering er udført. Faxe Kommune Trafikplan ApS Enghavevej 12 8660 Skanderborg Prioritering af cykelstiprojekter Prioriteringsmodel Tlf.: 25 30 06 63 info@trafikplan.dk www.trafikplan.dk CVR: 37539163 Dato 11. januar 2016

Læs mere

Sønderborg Kommune. Skolevejsanalyse. april 2009. Baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen

Sønderborg Kommune. Skolevejsanalyse. april 2009. Baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen Sønderborg Kommune Skolevejsanalyse Baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen april 2009 Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 SAMMENFATNING

Læs mere

Principskitse. 1 Storegade

Principskitse. 1 Storegade 1 Storegade Strækning Som en del af byomdannelsen i Bredebro ønskes det at give Storegade et nyt profil mellem Søndergade og det nye torv. Det er et ønske at få bedre styr på parkering, skabe bedre forhold

Læs mere

Evaluering af Rådighedspuljeprojektet. Etablering af cykelruter i Næstved

Evaluering af Rådighedspuljeprojektet. Etablering af cykelruter i Næstved Evaluering af Rådighedspuljeprojektet Etablering af cykelruter i Næstved Oktober 2005 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Indledning...3 3. Baggrund for projektet...3 4. Beskrivelse af

Læs mere

Flere nævnte i deres gennemgang af de røde og grønne kort, at Politisk mod og vilje er vigtig.

Flere nævnte i deres gennemgang af de røde og grønne kort, at Politisk mod og vilje er vigtig. Røde og fra interessentmøde den 2. juni 2008 Essensen fra 1. møde i interessentgruppen: Flere nævnte i deres gennemgang af de røde og grønne kort, at Politisk mod og vilje er vigtig. Ellers kan følgende

Læs mere

Cykelregnskab En statusrapport. Randers Kommune

Cykelregnskab En statusrapport. Randers Kommune Cykelregnskab 2009 En statusrapport Randers Kommune Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indledning... 7 Formålet med cykel- og stiplanen... 7 Hvordan cykel- og stiplanen er blevet til... 7 Borger- og interessentinddragelse

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole

Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Cykelstiplan 2015. Indledning

Cykelstiplan 2015. Indledning Cykelstiplan 2015 En del af trafikplan 2015 Indledning Kommunale mål På landsplan er der i følge Transportvaneundersøgelsen 1992-2013 tendens til et generelt fald i cykelandelen af alle ture. I modsætning

Læs mere

243 personer har svaret på spørgeskemaundersøgelsen, heraf har 166 peget på en eller flere utrygge lokaliteter eller strækninger i Aalborg Øst.

243 personer har svaret på spørgeskemaundersøgelsen, heraf har 166 peget på en eller flere utrygge lokaliteter eller strækninger i Aalborg Øst. Tryg sti- kampagne spørgeundersøgelse Dette notat redegør for resultaterne af en spørgeundersøgelse gennemført den 7. april 2005 på forskellige lokaliteter på stisystemet i Aalborg Øst i forbindelse med

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Blåhøj Skole

Skolevejsanalyse 2013 Blåhøj Skole Skolevejsanalyse 2013 Blåhøj Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Ejstrupholm Skole

Skolevejsanalyse 2013 Ejstrupholm Skole Skolevejsanalyse 2013 Ejstrupholm Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Ikast Nordre Skole

Skolevejsanalyse 2013 Ikast Nordre Skole Skolevejsanalyse 2013 Ikast Nordre Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S

Læs mere

Evaluering af Trafikpuljeprojektet. Næstved Stibro

Evaluering af Trafikpuljeprojektet. Næstved Stibro Evaluering af Trafikpuljeprojektet Næstved Stibro Oktober 2005 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Indledning...3 3. Baggrund for projektet...4 4. Beskrivelse af projektet...5 5. Evaluering...6

Læs mere

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade TILLÆG TIL Hastighedsplan 2006-2012 Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade Tillæg til Hastighedsplan 2006-2012 for Klausdalsbrovej, Herlev Ringvej og Herlev Hovedgade er udarbejdet i 2007-08

Læs mere

Transportvaner. Sammenfatning af undersøgelse af transportvaner i Middelfart Kommune

Transportvaner. Sammenfatning af undersøgelse af transportvaner i Middelfart Kommune Transportvaner Sammenfatning af undersøgelse af transportvaner i Middelfart Kommune Sammenfatning af undersøgelse af transportvaner i Middelfart Kommune I denne folder findes sammenfatningen af Middelfart

Læs mere

Sammenfatning af den nationale cykelstrategi 2014: Danmark op på cyklen!

Sammenfatning af den nationale cykelstrategi 2014: Danmark op på cyklen! 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Sammenfatning af den nationale cykelstrategi 2014: Danmark op på cyklen! Side 1/6

Læs mere

KNALLERT - SIKKERT AF STED

KNALLERT - SIKKERT AF STED KNALLERT - SIKKERT AF STED Velkommen til den evaluerende knallertprøve A Du har ti minutter til at besvare alle spørgsmålene. Du skal lave en ring om det rigtige svar. Efter prøven er slut, skal du aflevere

Læs mere

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget Cykelpolitik En ny Cykelpolitik Det er med glæde at vi på Byrådets vegne kan præsentere Fredensborg Kommunes nye Cykelpolitik. En Cykelpolitik som fortæller, hvad vi mener om cykling i Fredensborg Kommune,

Læs mere

Cykelstiplan 2015. Teknisk Forvaltning Park og Vej

Cykelstiplan 2015. Teknisk Forvaltning Park og Vej Cykelstiplan 2015 Teknisk Forvaltning Park og Vej SKIVE. Udarbejdet af Skive Kommune i samarbejde med Grontmij A/S Maj 2015 2 Indholdsfortegnelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 FORORD INDLEDNING BAGGRUND 3.1 Skive

Læs mere

cykelpulje - Simmerbølle til Spodsbjergvej

cykelpulje - Simmerbølle til Spodsbjergvej [Modtager firma] cykelpulje - Simmerbølle til Spodsbjergvej CYKELFORBINDELSE SIMMERBØLLE VIA MØLLEMOSEVEJ TIL SPODSBJERGVEJ BILAG 1-5 Rekvirent Langeland Kommune Rådgiver Orbicon A/S Rolundvej 23 5260

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Bording Skole

Skolevejsanalyse 2013 Bording Skole Skolevejsanalyse 2013 Bording Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Cykelregnskab 2010. Udsendt i offentlig. Forslag 13.04.2011-11.05.2011. høring

Cykelregnskab 2010. Udsendt i offentlig. Forslag 13.04.2011-11.05.2011. høring Cykelregnskab 21 Forslag Udsendt i offentlig høring 13.4.211-11..211 Cykelregnskab 21 Indhold Cykelregnskab 21 Hvor meget cykler svendborggenserne? Hvorfor cykler svendborgenserne?...og hvorfor ikke? Cykling

Læs mere

Bilag 1: Fordele og ulemper ved en bussluse på Hejnstrupvej

Bilag 1: Fordele og ulemper ved en bussluse på Hejnstrupvej Veje og Grønne Områder Sagsnr. 265418 Brevid. 2072288 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk Veje og Grønne Områder Sagsnr. 265418 Brevid. 2072288 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Godkendt på Teknisk Udvalgs møde den 5. maj 2010 INDHOLD 1 Forord...3 2 Kortlægning af nuværende forhold...4 3 Utryghed blandt borgere i kommunen....5 4 Skolevejsundersøgelse...

Læs mere

Indhold Introduktion... 3 Cykeltrafik i Silkeborg... 3 Cyklens andel af ture... 3 Lidt samfundsøkonomiske tal... 4 Årsdøgntrafik...

Indhold Introduktion... 3 Cykeltrafik i Silkeborg... 3 Cyklens andel af ture... 3 Lidt samfundsøkonomiske tal... 4 Årsdøgntrafik... Cykelregnskab 2010 Indhold Introduktion... 3 Cykeltrafik i Silkeborg... 3 Cyklens andel af ture... 3 Lidt samfundsøkonomiske tal... 4 Årsdøgntrafik... 4 Infrastruktur... 5 Cykelstinettet... 5 Cykelparkering...

Læs mere

gravearbejder i en cykelby

gravearbejder i en cykelby gravearbejder i en cykelby syv gode afspærringsløsninger www.kk.dk/vejpladspark 2 syv gode afspærringsløsninger / gravearbejder i byen AFSPÆRRING I EN CYKELBY København har nogle af verdens mest cykeltrafikerede

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole. 0. 1. Skolevejsundersøgelse for Haresk

Indholdsfortegnelse. 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole. 0. 1. Skolevejsundersøgelse for Haresk Indholdsfortegnelse 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole...1 1.1 Beskrivelse af undersøgelsen...1 1.2 Besvarelsesprocenter...2 1.3 Transportmiddelvalg...3 1.4 Elevernes rutevalg...5 1.4.1 Ruter

Læs mere

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP Veje og Grønne områder Trekronerskolen 1 Skolerunde 2013 - Trekronerskole kolen Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. VGO: Veje og Grønne områder CP: Cyklistplan 2012 TSP:

Læs mere

INSPIRATION TIL SPØRGEUNDERSØGELSER OG TÆLLINGER. Vejledning

INSPIRATION TIL SPØRGEUNDERSØGELSER OG TÆLLINGER. Vejledning INSPIRATION TIL SPØRGEUNDERSØGELSER OG TÆLLINGER Vejledning Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Forslag til spørgsmål... 4 2.1 Spørgsmål med høj prioritet... 5 2.2 Supplerende spørgsmål... 6 2.3 Spørgsmål

Læs mere

Cyklistundersøgelse i Kolding Kommune En del af Den Nationale Cyklistundersøgelse 2016

Cyklistundersøgelse i Kolding Kommune En del af Den Nationale Cyklistundersøgelse 2016 Cyklistundersøgelse i Kolding Kommune En del af Den Nationale Cyklistundersøgelse 2016 Indhold Formål og baggrund. 3 Metode. 4 Fremstilling af resultater.. 5 Tendenser i årets undersøgelse.. 6 Tilfredshed

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Friskolen i Thorlund

Skolevejsanalyse 2013 Friskolen i Thorlund Skolevejsanalyse 2013 Friskolen i Thorlund Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen

Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S

Læs mere

Serviceniveau for fodgængere og cyklister

Serviceniveau for fodgængere og cyklister VEJFORUM Serviceniveau for fodgængere og cyklister Trafikanters oplevelser i trafikken er en særdeles væsentlig parameter i trafikpolitik, både lokalt, regionalt og nationalt. I faglige kredse benævnes

Læs mere

Cykelhandlingsplan 2013 for Aalborg Kommune.

Cykelhandlingsplan 2013 for Aalborg Kommune. Punkt 12. Cykelhandlingsplan 2013 for Aalborg Kommune. 2013-3793. Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender Cykelhandlingsplan 2013, der afløser Cykelstihandlingsplan

Læs mere

Dato 22. maj 2015 Sagsbehandler Zofia Anna Jagielska. Telefon Dokument 15/05025-6 Side 1/6. Telefon +45 7244 3333 vd@vd.dk vejdirektoratet.

Dato 22. maj 2015 Sagsbehandler Zofia Anna Jagielska. Telefon Dokument 15/05025-6 Side 1/6. Telefon +45 7244 3333 vd@vd.dk vejdirektoratet. Dato 22. maj 2015 Sagsbehandler Zofia Anna Jagielska Mail zaj@vd.dk Telefon Dokument 15/05025-6 Side 1/6 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon +45 7244 3333 vd@vd.dk vejdirektoratet.dk

Læs mere

Tema 5: Trafik og sikkerhed

Tema 5: Trafik og sikkerhed Tema 5: Trafik og sikkerhed Under udviklingstemaet Trafik & Sikkerhed ønsker vi at arbejde med projektet indenfor forbedring af trafiksikkerhed, offentlig transport og forbedrede skoleveje. en for temaet

Læs mere

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området.

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området. NOTAT Projekt Ombygning af krydset Søvej Rolighedsvej i Ringe Kunde Faaborg Midtfyn Kommune Notat nr. 2 Dato 29. juni 2012 Fra Erik Gersdorff Stilling 1. Baggrund Faaborg Midtfyn Kommune har i en trafiksikkerhedsrevision,

Læs mere

På vej til skole. Sikker skolevej et fælles ansvar

På vej til skole. Sikker skolevej et fælles ansvar På vej til skole Sikker skolevej et fælles ansvar Ny skolevej Sikker skolevej og sunde børn færre bilister - flere børn der cykler eller går Færre og færre børn går eller cykler til skole. Flere og flere

Læs mere

Cykelstier i Stevns Kommune

Cykelstier i Stevns Kommune Cykelstier i Stevns Kommune Langs Evt. navn Fra Til Type Belysning Bemærkninger By Land 1 Køgevej Kommunegrænse, Køge St. Tårnby nord Enkeltrettede cykelstier ja Belysning gennem Valløby 2 Køgevej St.

Læs mere

Sikker Skolevej til Favrdal-afdelingen - Forældreinformation

Sikker Skolevej til Favrdal-afdelingen - Forældreinformation Sikker Skolevej til Favrdal-afdelingen - Forældreinformation 4 Sikker Skolevej til Favrdal-afdelingen Til skolens forældre Haderslev Kommune har forbedret skolevejen til Favrdal-afdelingen. Særligt ruterne

Læs mere

Skolevejsanalyse. Skolevejsanalyse. Kerteminde Kommune 2007 1

Skolevejsanalyse. Skolevejsanalyse. Kerteminde Kommune 2007 1 Skolevejsanalyse Kerteminde Kommune 2007 1 December 2007 Kerteminde Kommune Skolevejsanalyse December 2007 Udgivelsesdato : 13. december 2007 Projekt : 21.2943.01 Udarbejdet : Trine Fog Nielsen Kontrolleret

Læs mere

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP NOTAT AF 14. SEPTEMBER 2011 ANBEFALINGER TIL FORBEDRING AF TRAFIKFORHOLD I FIRKANTEN BELDRINGEVEJ, BOGENSEVEJ, STÆREHUSVEJ OG SØHUSVEJ

Læs mere

Borgermøde mandag den 7. november 2016 Strøby Egede, den sydligste del, trafik. Noter i forbindelse med mødet

Borgermøde mandag den 7. november 2016 Strøby Egede, den sydligste del, trafik. Noter i forbindelse med mødet Borgermøde mandag den 7. november 2016 Strøby Egede, den sydligste del, trafik. Noter i forbindelse med mødet Hvad gør man med vejen mens der bliver etaberet en tunnel? Vil det ikke give køer? Kommentar:

Læs mere

Forslag til opgradering af National Cykelrute 9 og Strandvejen i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner

Forslag til opgradering af National Cykelrute 9 og Strandvejen i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner Lyngby-Taarbæk/Rudersdal lokalafdeling November 2016 Forslag til opgradering af National Cykelrute 9 og Strandvejen i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner https://www.cyklistforbundet.dk/find-din-afdeling/find-dit-lokale-cyklistforbund/hovedstaden-og-

Læs mere

BILAG 1: PROJEKTBESKRIVELSE

BILAG 1: PROJEKTBESKRIVELSE AABENRAA KOMMUNE BILAG 1: PROJEKTBESKRIVELSE PADBORG SKOLECYKELBY ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Baggrund og formål Aabenraa Kommune

Læs mere

Bilag 1 prioriterede trafikstianlæg 2009-2012

Bilag 1 prioriterede trafikstianlæg 2009-2012 Forslag til Stiplan Bilag 1: Prioritering af trafikstier 2009-2012 Bilag 2: Prioritering af rekreative stier 2009-2012 Bilag 3: Færdsel på veje og stier Bilag 4: Miljøvurdering 95 Bilag 1 prioriterede

Læs mere

Mange byrådskandidater parat til at give cyklister mere plads og bilister mindre

Mange byrådskandidater parat til at give cyklister mere plads og bilister mindre KOMMUNALVALG 2017 OG CYKELPOLITIK ANALYSEPAPIR OKTOBER 2017 Mange byrådskandidater parat til at give cyklister mere plads og bilister mindre Hver anden byrådskandidat er ifølge en ny undersøgelse fra Cyklistforbundet

Læs mere

1. Faxe Enkeltrettede fællesstier på Rådhusvej mellem Præstøvej og Ny Strandvej

1. Faxe Enkeltrettede fællesstier på Rådhusvej mellem Præstøvej og Ny Strandvej 1. Faxe Enkeltrettede fællesstier på Rådhusvej mellem Præstøvej og Ny Strandvej F1 - Nye enkeltrettede stier / cykelbaner (evt. fællesstier/ delte stier) Fortov på begge sider af Rådhusvej øst for Præstøvej

Læs mere

Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17

Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17 30 Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17 Gennemsnit af borgernes prioritering på hjemmesiden. Tema Point Uheld

Læs mere

UDKAST. Fredensborg og Hørsholm kommuner. Lågegyde Projektbeskrivelse. 25. marts 2010 mkk/jvl

UDKAST. Fredensborg og Hørsholm kommuner. Lågegyde Projektbeskrivelse. 25. marts 2010 mkk/jvl UDKAST Fredensborg og Hørsholm kommuner Lågegyde Projektbeskrivelse 25. marts 2010 mkk/jvl Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Analyser... 4 2.1 Trafiktællinger... 4 2.2 Uheld... 5 2.3 Tilfredshed...

Læs mere

Den 31. oktober 2011. Cykelundersøgelse 2011

Den 31. oktober 2011. Cykelundersøgelse 2011 Den 31. oktober 2011 Cykelundersøgelse 2011 Indhold Forord... 4 Hvilken kommune bor du i?... 5 Angiv dit køn... 6 Angiv din alder... 7 Hvilken uddannelse har du?... 8 Hvordan er din beskæftigelsessituation?...

Læs mere

Det er sundt at cykle

Det er sundt at cykle Cykelregnskab Indholdsfortegnelse 5 Forord 6-7 Vi cykler mere 8-9 Sund på cykel 10 Hvem cykler? 12-13 Cyklen hjælper klimaet 14-15 Borgernes holdning til cykling 16-17 Potentiale for mere cykling i Favrskov

Læs mere

Du klager endvidere på vegne af P, der ejer matr. nr. 2ag, 5be og 5ch Kinderup, Horsens.

Du klager endvidere på vegne af P, der ejer matr. nr. 2ag, 5be og 5ch Kinderup, Horsens. Dato 23. juni 2016 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 16/04087-36 Side 1/6 Ekspropriation til anlæg af cykelsti, Vodskovvej Vejdirektoratet har behandlet

Læs mere

KØBENHAVN CYKLERNES BY KØBENHAVN CYKLERNES BY CYKELREGNSKAB 2004

KØBENHAVN CYKLERNES BY KØBENHAVN CYKLERNES BY CYKELREGNSKAB 2004 KØBENHAVN CYKLERNES BY KØBENHAVN CYKLERNES BY Foto: Foto: Tine Tine Harden Harden CYKELREGNSKAB 2004 CYKELREGNSKAB 2004 København - cyklernes by! Cyklisterne synes godt om København som cykelby! Hele 8%

Læs mere

AALBORG ØST. Trafik & Miljø

AALBORG ØST. Trafik & Miljø AALBORG ØST Trafik & Miljø AALBORG KOMMUNE April 2002 Udgivet af: Aalborg Kommune Trafik & Veje Rådgiver: Nordlandsvej 60, 8240 Risskov, Telefon 8210 5100 - Fa 8210 5155 Forord I et moderne samfund er

Læs mere

Supercykelsti får flere pendlere i sadlen

Supercykelsti får flere pendlere i sadlen PRESSEMEDDELELSE: Supercykelsti får flere pendlere i sadlen Supercykelstien Farumruten har fået 52 procent flere pendlere til at vælge cyklen frem for bilen. Det viser ny undersøgelse foretaget af COWI

Læs mere

Indkøb og transportvaner i København. Trafikdage 2012

Indkøb og transportvaner i København. Trafikdage 2012 Indkøb og transportvaner i København Trafikdage 2012 Hvad vidste vi i forvejen? 2 Fra bl.a. Holland og Sverige Cyklister bruger færre penge pr. besøg, men kommer til gengæld oftere. Cyklister lægger samlet

Læs mere

Notat. Skoleveje i Erritsø. Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Erritsø Fællesskole med undervisning på 3 skoler:

Notat. Skoleveje i Erritsø. Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Erritsø Fællesskole med undervisning på 3 skoler: Notat Skoleveje i Erritsø Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Erritsø Fællesskole med undervisning på 3 skoler: Lyng Skole 0. 6. kl. fra eget tidligere distrikt. Erritsø Centralskole

Læs mere

f f: fcykelpolitikken2012-20

f f: fcykelpolitikken2012-20 -20 f f: fcykelpolitikken2012-20 Forord Cykling er ikke alene godt set ud fra økonomiske og sundheds- og miljøperspektiver. Cykling er en ideel transportform, som medfører uafhængighed for den enkelte

Læs mere

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej - et trafikpuljeprojekt Af Claus Rosenkilde, sektionsleder Vej & Park, Københavns Kommune Før ombygning Efter ombygning Frederikssundsvej er Københavns Kommunes længste

Læs mere

Cykelregnskab 2010. Ballerup Kommune. September 2010 BALLERUP KOMMUNE

Cykelregnskab 2010. Ballerup Kommune. September 2010 BALLERUP KOMMUNE Cykelregnskab 2010 Ballerup Kommune September 2010 BALLERUP KOMMUNE Indledning Indhold Indledning 2 Status 3 Nøgletal for trafik 4 Transportvaner 5 Skolebørns transportvaner 6 Tilfredshed og kendskab 8

Læs mere

Vurdering af vej- og trafikforhold i forbindelse med ny lokalplan for omdannelse af Varbergparken i Haderslev

Vurdering af vej- og trafikforhold i forbindelse med ny lokalplan for omdannelse af Varbergparken i Haderslev Haderslev Kommune Acadreafdeling Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 21. december 200910 Sagsident: 08/27575 Sagsbehandler: Majken Kobbelgaard

Læs mere

Forsøgsresultaterne skal opsamles og evalueres, så resultaterne også kan bruges til erfaringsopsamling og eventuelt en fortsættelse af kampagnen.

Forsøgsresultaterne skal opsamles og evalueres, så resultaterne også kan bruges til erfaringsopsamling og eventuelt en fortsættelse af kampagnen. Notat NIRAS A/S Sortemosevej 2 DK-34 Allerød Køge Kommune EVALUERING AF KAMPAGNE Telefon 48 Fax 48 43 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728 Tilsluttet F.R.I Aktiv Transport 14. december 9 1. Indledning

Læs mere

Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune

Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune Nørre Aaby Kommune Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune Nørre Aaby Kommune Udarbejdet i samarbejde med INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 PROBLEM- OG INDSATSOMRÅDER 4 2.1 Problemområder

Læs mere

CYKELPOLITIK for første gang

CYKELPOLITIK for første gang CYKELPOLITIK for første gang Planlægger Niels Jensen og planlægger Maria Helledi Streuli, Plankontoret, Vej&Park, Københavns Kommune. (nijen@btf.kk.dk/maste@btf.kk.dk). Københavns Kommune udgav i 2002

Læs mere

Trafikstrategi for Nr. Herlev

Trafikstrategi for Nr. Herlev Trafikstrategi for Nr. Herlev Beskrivelse af problemer Forslag til ændringer/forbedringer Ophævelsen af 40 km/t zonen ved indkørslen til Strædet er et eksempel på uheldig skilteplacering Udarbejdet i marts

Læs mere

Dobbeltrettet cykelsti på Skindersøvej & etablering af højkvalitetscykelrute - Bilag 1 Projektet Missing link Missing link Et anlæg af 1,54 km dobbeltrettet cykelsti vil skabe et 12 km ruteforløb af både

Læs mere

Stiplan 2010 UDKAST. Maj offentlige cykel- og gangstier til transport

Stiplan 2010 UDKAST. Maj offentlige cykel- og gangstier til transport Stiplan 2010 - offentlige cykel- og gangstier til transport Maj 2010 UDKAST Stiplan 2010 - Høringsudgave Ringsted Kommune Drift og Forsyning Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 7. maj 2010 2 Indhold

Læs mere

Et af de kommende indsatspunkter burde her være cyklisters vilkår ved broen over Fiskbæk Å,ad Skivevej (rute 26)

Et af de kommende indsatspunkter burde her være cyklisters vilkår ved broen over Fiskbæk Å,ad Skivevej (rute 26) Til Viborg Kommune Teknik og Miljø Prinsens Allé 5 8800 Viborg (Høringssvar ang debat vedr. Trafikplan Lokalitet: Broen ved Fiskbæk Å, Rute 20, Skivevej) 14-10-2016 Viborg Kommune har gennem de seneste

Læs mere

Brøndby Kommune. Skolevejsanalyse 2011 Brøndby Strand Skole. Brøndby Kommune

Brøndby Kommune. Skolevejsanalyse 2011 Brøndby Strand Skole. Brøndby Kommune Brøndby Kommune Skolevejsanalyse 2011 Brøndby Strand Skole Brøndby Kommune Brøndby Kommune Skolevejsanalyse for 3 skoler i Brøndby Kommune Brøndby Strand Skole Udarbejdet af Brøndby Kommune i samarbejde

Læs mere

Mere sikker på cykel i Randers

Mere sikker på cykel i Randers Mere sikker på cykel i Randers Randersbro i Randers centrum. af det totale antal ulykker med cyklister forventes. Signalregulerede kryds Bilisternes stoplinie er rykket fem meter tilbage i forhold til

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse Juni 203 ISBN 978-87-92689-79-5 Københavns Kommune Juni 203 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade 3 Postboks 453 Københavns

Læs mere

Tryghed langs skolevejen. - En undersøgelse af skolebørns opfattelse af tryghed i trafikken samt ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser

Tryghed langs skolevejen. - En undersøgelse af skolebørns opfattelse af tryghed i trafikken samt ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser Tryghed langs skolevejen - En undersøgelse af skolebørns opfattelse af tryghed i trafikken samt ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser Baggrund Marie Thesbjerg Ansat ved Rambøll Danmark Trine

Læs mere

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn Træn trafik med dit barn Side 1 Dit barn i trafikken Dit barn skal snart starte i skole, og det betyder en ny fase i livet også i trafikken. I skal måske til at køre en anden og længere vej, end I gør

Læs mere

# # # # ! " # # # " # $ % " " # & ' ( # ) * * + , " (# - #. ' / #. ' #. #. (# ! #. # #.

# # # # !  # # #  # $ %   # & ' ( # ) * * + ,  (# - #. ' / #. ' #. #. (# ! #. # #. !"!"# $% $#&!' ( )* )$# +!$!,)!( $#&!' ( )*)$# +!$!"!-! $#&!' ( )*)$ # "!!-!$# +!$ $%" "!.$-!-# $#&!' ( )*)$# +!$ &' (!,)!)!$#&!' ( )*)$# +!$ )* * +!%!/)*!))*#))$," (!- $0 ) - $ -.'! & $# (+!' ( $# +!$0

Læs mere

Allerød Kommune Skovvangsskolen Skolevejsanalyse 2015

Allerød Kommune Skovvangsskolen Skolevejsanalyse 2015 Skovvangsskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Knallerter på stier i eget tracé?

Knallerter på stier i eget tracé? Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen 2. august 2007/LYA Knallerter på stier i eget tracé? Baggrunden for dette notat er en række henvendelser om knallertkørsel på Gjernstien igennem Resenbro. Regler

Læs mere

Arbejde-Bolig-Cykel-projektet i Aalborg Kommune. Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune

Arbejde-Bolig-Cykel-projektet i Aalborg Kommune. Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune Arbejde-Bolig-Cykel-projektet i Aalborg Kommune. Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune Indledning. I Regeringens Transporthandlingsplan fra 1993 "Trafik 2005" fremhæves cyklen som et miljøvenligt

Læs mere

Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører.

Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører. Mit hjem Din Fart? 2010 Hvis du skal i kontakt med pressen kan det være rart at have gennemgået en række af de mest almindelige spørgsmål. Vi har listet nogle op her og også givet et bud på et svar. Kampagnebudskab:

Læs mere

Skoleveje Kirstinebjergskolen

Skoleveje Kirstinebjergskolen Notat Skoleveje Kirstinebjergskolen Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Kirstinebjergskolen med undervisning på 4 skoler: Bøgeskov Skole 0. 6. kl. fra eget tidligere distrikt. Egumvejens

Læs mere

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3 Kvalitets- og Designmanual Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Indhold Formål... 3 Generelt... 4 1. Byporte... 6 1.1 Visuel Byport specieldesignet i metal... 6 1.2 Visuel Byport

Læs mere

Indhold Side 1 Indledning 3

Indhold Side 1 Indledning 3 Indhold Side 1 Indledning 3 2 Vejstruktur 4 2.1 Overordnet trafikvej 5 2.2 Trafikvej 5 2.3 Overordnet lokalvej 5 2.4 Lokalvej 6 3 Målsætninger 7 3.1 Trafiksikkerhed 7 3.2 Uheldsudvikling 7 3.3 Tryghed

Læs mere