106 Børn - Undervisning Nedlæggelse af heldagsklassen i Aastrup og samling af aktivteterne i Heden-

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "106 Børn - Undervisning Nedlæggelse af heldagsklassen i Aastrup og samling af aktivteterne i Heden-"

Transkript

1 Omstilling og effektivisering Nr. Fag Prio Fagområde Projektnavn Drift Social og arbejdsmarked Strategisk integrationsindsats Social og arbejdsmarked Udgift til 2. aktør Social og arbejdsmarked Erhvervssamarbejde Social og arbejdsmarked Målrettede nyttejobs Drift 2016 Drift 2017 Drift 2018 Opstart 2015 Opstart 2016 Opstart 2017 Opstart Social og arbejdsmarked Reduktion af sygedagpengesager over 52 uger Børn - Undervisning Nedlæggelse af heldagsklassen i Aastrup og samling af aktivteterne i Heden- Vantinge 107 Børn - Undervisning Reduktion af skolernes inklusionsbudgetter/tildeling til store klassers undervisningsdifferentiering 108 Børn - Undervisning Reduktion af skolernes budget til specialundervisning som følge af lærernes højere undervisningsandel Børn - Undervisning Reduktion i Ungdomsskolens indsats i 10. klasse Børn - Undervisning Kapacitetstilpasning af heltidsundervisning i Ungdomsskolen Børn - Undervisning Nedlæggelse af juniorklubber Børn - Undervisning Etablering af SFO2 på skolerne jf. fremsat forslag Børn - Undervisning Besparelse af befordring til svømmeundervisning Børn - Undervisning Nedlæggelse af filmfestival som aktivitet Børn - Undervisning Besparelse på transporttilskud- kulturel rygsæk Børn - Undervisning Fagsekretariat Undervisning - rammebesparelse Børn - Undervisning Skolestruktur Scenarie 1 i Faaborg, indeholdende 1 skole (0.-6. kl.) og 1 skole ( kl.) 118 Børn - Undervisning Skolestruktur Scenarie 2 i Faaborg, indeholdende 2 skoler (0.-9./10. kl.) i Faaborg 119 Børn - Undervisning Skolestruktur Scenarie 3A i Faaborg m. Svanninge, Toftegårdsskolen og Faaborg Sundskole 120 Børn - Undervisning Skolestruktur Scenarie 3B i Faaborg: sammenlægn. af Horne og Svanninge, nedlægg. af Brahetrolleborg og Bøgebjerg 121 Børn - Undervisning Skolestruktur Scenarie 3C i Faaborg: Brahetrolleborg til Svanninge, Horne til Toftegårdsskolen, Bøgebjerg til Faaborg Sundskole 261 Børn - Undervisning Skolestruktur Scenarie 3d - ny - i Faaborg m. Toftegårdsskolen ( kl.), Faaborg Sundskole (0.-9. kl.), Horne Skole (0.-6. kl.) og Svanninge Skole (0.-6. kl.). Bøgebjergskolen og Brahetrolleborg Skole lukkes. 262 Børn - Undervisning Skolestruktur Scenarie 3e - ny - i Faaborg m. Toftegårdsskolen ( kl.), Faaborg Sundskole (0.-9. kl.), Horne Skole og Svanninge Skole som en skole på to matrikler. Bøgebjergskolen og Brahetrolleborg Skole lukkes. 122 Børn - Undervisning Skolestruktur Scenarie 4: Svanninge som afd. under Toftegårdsskolen m. 0-6 kl. Faaborg Sundskole m kl. Brahetrolleborg, Horne og Bøgebjerg nedlægges Børn - Undervisning Skolestruktur Scenarie 4b - ny - i Faaborg m. Toftegårdsskolen (0.-6. kl.), Faaborg Sundskole ( kl.), Svanninge Skole (0.-6. kl.) og Bøgebjerg Skole (0.-6. kl.). Horne og Brahetrolleborg Skoler lukkes. 260 Børn - Undervisning Skolestruktur Scenarie 4c - ny - i Faaborg m. Toftegårdsskolen (0.-10 kl.), Faaborg Sundskole (0.-9. kl.), Svanninge (0.-6. kl.) og Bøgebjerg Skole ( kl.). Horne og Brahetrolleborg Skoler lukkes. 129 Børn - Dagtilbud Tilpasning af dagtilbudsstruktur Børn - Dagtilbud Indførelse af 3-ugers sommerferielukning i Dagplejen Økonomi Side 1 af

2 Omstilling og effektivisering Nr. Fag Prio Fagområde Projektnavn Drift Børn og Unge Rådgivning MD-vuns huset - tidlig forebyggende indsats Børn og Unge Rådgivning Personaleoptimering i Børne- og Ungerådgivningen Plan og Kultur Reducering af instrumentalundervisning/personalereduktion Plan og Kultur Boldbaner: Nedlæggelse af boldbaner, samt fodboldklubbers selvfinansiering af forbrugsmaterialer Drift 2016 Drift 2017 Drift 2018 Opstart 2015 Opstart 2016 Opstart 2017 Opstart Plan og Kultur Besparelser på Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne Plan og Kultur Strukturtilpasninger på Fritidsområdet Plan og Kultur Omlægning af lån i idrætshaller Plan og Kultur Juniorklubber i Fritidshusene Sundhed og Handicap Reduktion i dagtilbud for ældre borgere med udviklingshæmning Sundhed og Handicap Øget betaling for kost på specialinstitutionerne Sundhed og Handicap Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Sundhed og Handicap Lejetab Sundhed og Handicap Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Sundhed og Handicap Forsorgshjem Sundhed og Handicap Ambulant behandlingstilbud til stofmisbrugere Sundhed og Handicap Længerevarende døgntilbud Sundhed og Handicap Reduktion af omkostninger til længerevarende døgntilbud Sundhed og Handicap Beskyttet beskæftigelse Sundhed og Handicap Aktivitets- og samværstilbud Sundhed og Handicap Akuttilbuddet på Toften eller mulige alternative forslag Sundhed og Handicap Task Forces Sundhed og Handicap Reducering af nattevagter på Solskrænten Sundhed og Handicap Sammenlægning af Job & Aktiv med Montagen til eet aftaleområde Administration og Service Reduktion af udgifter til førtidspension Sundhed og Handicap Hjemtage tale- og høreydelser til voksne - fra regionen Sundhed og Handicap VSU - synergieffekt med hjemtagelse af tale- høreydelser Pleje og Omsorg Madpakker leveret fra Kostforplejningen Pleje og Omsorg Alle borgere, der modtager sygepleje, der kan leveres på sygeplejeklinik, skal møde ind på sygeplejeklinik Pleje og Omsorg Borgerne skal selv anskaffe opvaskemaskine Pleje og Omsorg Borgere skal anskaffe robotstøvsugere Pleje og Omsorg Bad 1 gang ugentligt Pleje og Omsorg Rengøring hver 3. uge Pleje og Omsorg Mellemkommunale betalinger Sundhed og Handicap Reduktion af patienter, som ligger færdigbehandlede på sygehusene Sundhed og Handicap "På sporet af en løsning" Sundhed og Handicap Reduceret omkostninger til genoptræning Sundhed og Handicap Ambulant Specialiseret Genoptræning Sundhed og Handicap Vederlagsfri Fysioterapi Sundhed og Handicap Det digitale sundhedscenter Sundhed og Handicap Reduktion i antallet af sundhedsplejersker Økonomi Side 2 af

3 Omstilling og effektivisering Nr. Fag Prio Fagområde Projektnavn Drift Sundhed og Handicap Ændring af den børne ergo- og fysioterapeutiske indsats Sundhed og Handicap Ændret organisering i tandplejen Teknik Miljøbeskyttelse - Øvrige opgaver Teknik Skorstensfejer - Administrationsbidrag hæves fra 2,5% til 4% Teknik Beredskab - Drift Teknik Vejvedligehold - Brolægning - drift Teknik Vejveligehold - Vejafvandigsbidrag fra 8% til 6% Teknik Vejvedligehold - Bestillingsopgaver øvrige Teknik Vejvedligehold - Gadefejning Teknik Vejvedligeholdelse - afstribning Teknik Belægninger - asfalt Funktionskontrakt Teknik Belægninger - øvrige asfalt Teknik Vintertjenesten - anskaffelser Teknik Vintertjenesten - Reduktion i serviceniveau Teknik Færgedrift - Trimning af færgeafgange Teknik Nedlæggelse af 4 stillinger i administrationen Teknik Jordforsyning - Rørlagte vandløb Plan og Kultur Nedklassificering af vandløb Teknik Samling af Materialegårde - Forslag Teknik Samling af Materialegårde - Forslag Teknik Samling af Materialegårde - Forslag Plan og Kultur Kollektiv trafik Administration og Service Kompensation for udgifter til ny offentlighedslov Drift 2016 Drift 2017 Drift 2018 Opstart 2015 Opstart 2016 Opstart 2017 Opstart Administration og Service Fællessekretariatet - besparelser på forskellige driftskonti Administration og Service Annoncering, Indblik mv Administration og Service Fællessekretariatets administration Administration og Service Åben Kommune mv Plan og Kultur Personalereduktion Plan og Kultur/ekstern udviklingspulje Administration og Service Kommunalbestyrelsen - uddannelse, møder og rejser Administration og Service Administration - fællesudgifter Administration og Service Ny SKI-aftale på tele-data området Administration og Service Aflyst leasingaftale Plan og Kultur Reduktion af eksterne udviklingspulje Teknik Klimaskærm - Udvendig vedligeholdelse Administration og Service Monopoludbud Administration og Service Effektivisering i forbindelse med salg af ydelser Børn - Dagtilbud Udmøntning af rammebesparelse på 1,5 mio. kr. på dagtilbudsområdet Pleje og Omsorg Fælles Medicinkort Pleje og Omsorg Rammebesparelse Hjemmeplejen Administration og Service Besparelser på indkøbsområdet Administration og Service HR & Innovation, overført overskud på eksternt budget Økonomi Side 3 af

4 Omstilling og effektivisering Nr. Fag Prio Fagområde Projektnavn Drift 2015 Total Drift 2016 Drift 2017 Drift 2018 Opstart 2015 Opstart 2016 Opstart 2017 Opstart 2018 Forslag markeret med blå er ikke medtaget i totalen, eftersom forslagene skal ses som alternative forslag eller kræver anlægsinvesteringer, som ikke indgår i direktionens forslag til balanceret anlægsbudget Afledt anlægsudgifter (ekskl. forslag der ikke indgår i totalen) Afledt drift (ekskl. forslag der ikke indgår i totalen) I alt Økonomi Side 4 af

5 Omstilling & Effektivisering Nummer 101 Projektnavn Strategisk integrationsindsats Fagudvalg Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering Integrationsindsatsen i Faaborg-Midtfyns Kommune er kendetegnet ved en stærk faglig indsats overfor målgruppen. Imidlertid ses det, at niveauet for grundtilskud, tilskud ved bestået danskuddannelse og resultattilskud (ved ordinær beskæftigelse) er lavt i forhold til andre udvalgte kommuner. Ved en målrettet strategisk indsats med fokus på højere grad af virksomhedsvendt indsats, forventes der en højere succesrate. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudgifter Drift Anlæg I alt Ren effektivisering Ren servicetilpasning Begge dele Behandling i Med- / Hovedudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag Faaborg-Midtfyns Kommune modtager årligt mellem 30 og 50 flygtninge og indvandrere. Med en forventning om 25% i ordinær beskæftigelse efter endt introduktionsprogram vurderes 10 borgere i succesfuldt forløb som realistisk. Værdien af tilskud ved bestået dansk og resultattilskud er hhv ,- og 47000,- Endvidere ses det på nuværende, at en del borgere efter endt introduktionsprogram overgår til kontanthjælp. Ved 10 borgere i succesfuldt forløb vil resultatet se således ud: 10 X = kr 10 X = kr Besparelse på kontanthjælp beregnes ved ligelig fordeling mellem forsøger og ej forsørger: 5 X kr X 12 X 70% = kr 5 X kr X 12 X 70% = kr Ja Behandles i Medudvalg I alt = kr Der er erfaringsmæssigt altid en vis usikkerhed i besparelser på overførselsindkomster, så der indregnes 1.5 mio i besparelse Betydning for områdets udviklingsmål / politikker 4-1 Side 1

6 Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Personalemæssige konsekvenser Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter Fremlagt til drøftelse på møder d. 28/1, 28/2 og 31/3 beslutningsbehandlet d. 22/4. Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter Ingen bemærkninger. Øvrige bemærkninger 4-2 Side 2

7 Omstilling & Effektivisering Nummer 102 Projektnavn Udgift til 2. aktør Fagudvalg Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering I 2012 blev Center for Aktiv Indsats etableret. I den forbindelse er langt størstedelen af opgaver i forbindelse med beskæftigelsesindsatsen hjemtaget. På baggrund af gode resultater i 2012 og 2013 for forsikrede ledige og fortsat positiv udvikling i ledigheden vurderes det, at indsatsen på Center for Aktiv Indsats er dækkende for det behov for indsats der pt. er i forhold til målgruppen. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudgifter Drift Anlæg I alt Ren effektivisering Ren servicetilpasning Begge dele Behandling i Med- / Hovedudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag Der er afsat 5 mio på basisbudget pr. år. Under forudsætning af nuværende ledighedsudvikling og struktur på den aktive indsats forventes disse midler ikke at bringes i anvendelse. Sker der en ændring i ledighedsudviklingen vil der være behov for at bringe midlerne i anvendelse igen. Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Ja Behandles i Medudvalg Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Personalemæssige konsekvenser Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter Fremlagt til drøftelse på møder d. 28/1, 28/2 og 31/3 beslutningsbehandlet d. 22/4. Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter 4-3 Side 3

8 Ingen bemærkninger. Øvrige bemærkninger 4-4 Side 4

9 Omstilling & Effektivisering Nummer 103 Projektnavn Erhvervssamarbejde Fagudvalg Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Funktion 0557 Aftaleenhed Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering I beskæftigelsesplanen for 2013 var ministermål 4: Øget grad af samarbejde med virksomheder, og som følge heraf har Faaborg-Midtfyn Kommunes Jobcenter etableret et virksomhedsserviceteam. Endvidere har Faaborg-Midtfyns Kommune et stort fokus på erhvervssamarbejdet. Disse to forhold forventes at skabe et bedre samarbejde og et større antal pladser til borgere på virksomheder, som erfaringsmæssigt har langt den største effekt i forhold til jobskabelse. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudgifter Drift Anlæg I alt Ren effektivisering Ren servicetilpasning Begge dele Behandling i Med- / Hovedudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag Der er en vis usikkerhed forbundet med at vurdere effekt for forskellige målgrupper. I forudsætningen indlægges derfor en ligelig fordeling mellem forsikre ledige og jobparate kontakthjælpsmodtagere. Baseret på erfaring med jobskabelse i 2013 og viden om stort pres på virksomhedspladser indlægges en forventning om 20 borgere i beskæftigelse som følge af øget erhvervssamarbejde. Den kommunale besparelse ved en forsikret ledig i beskæftigelse estimeres til kr. 10 forsikrede ledige = Besparelse på kontanthjælp beregnes ved ligelig fordeling mellem forsøger og ej forsørger: 5 X kr X 12 X 70% = kr 5 X kr X 12 X 70% = kr I alt kr Der er stor usikkerhed ved besparelse på ydelse samt vurderingen af fordeling af effekt på målgrupper. Besparelsen sættes derfor til kr. 1 mio. Ja Behandles i Medudvalg Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi 4-5 Side 5

10 Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Personalemæssige konsekvenser Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter Fremlagt til drøftelse på møder d. 28/1, 28/2 og 31/3 beslutningsbehandlet d. 22/4. Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter Ingen bemærkninger. Øvrige bemærkninger 4-6 Side 6

11 Omstilling & Effektivisering Nummer 104 Projektnavn Målrettede nyttejobs Fagudvalg Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering Regeringen indførte i forbindelse med kontanthjælpsreformen nyttejobs. Fra andre kommuner er det erfaringen at nyttejobs overfor nogle målgrupper har et stort motiverende potentiale i forhold til at starte uddannelse eller selvstændigt finde ordinær beskæftigelse. Det er forventningen at anvendelse af nyttejobs til jobparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år har et potentiale i forhold til øget motivation. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudgifter Drift Anlæg I alt Ren effektivisering Ren servicetilpasning Begge dele Behandling i Med- / Hovedudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag Baseret på nuværende erfaringer med nyttejobs er det ikke noget stort antal borgere, der modtager tilbud om nyttejob. Antallet af borgere i beskæftigelse som følge af nyttejobs sættes derfor til 10. Besparelse på kontanthjælp beregnes ved ligelig fordeling mellem forsøger og ej forsørger: 5 X kr X 12 X 70% = kr 5 X kr X 12 X 70% = kr Der er erfaringsmæssigt altid en vis usikkerhed i besparelser på overførselsindkomster, så der indregnes mio i besparelse Ja Behandles i Medudvalg Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Personalemæssige konsekvenser 4-7 Side 7

12 Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter Fremlagt til drøftelse på møder d. 28/1, 28/2 og 31/3 beslutningsbehandlet d. 22/4. Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter Ingen bemærkninger. Øvrige bemærkninger 4-8 Side 8

13 Omstilling & Effektivisering Nummer 105 Projektnavn Reduktion af sygedagpengesager over 52 uger. Fagudvalg Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering Indsatsen overfor sygemeldte borgere følger præcise lovgivningsbestemte krav til varighed. Udgiften til ydelse er refusionsberettiget de første 52 uger, herefter er det ren kommunal udgift. På nuværende ses et for højt antal af sager over 52 uger i forhold til sammenlignelige kommuner. Med indførsel af resultatbaseret styring (RBS) i Faaborg-Midtfyns Kommune Jobcenter er det forventningen at reducere antallet af sager over 52 uger. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudgifter Drift Anlæg I alt Ren effektivisering Ren servicetilpasning Begge dele Behandling i Med- / Hovedudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag Udgiften til sygedagpenge ydelsen er 4075 kr pr uge. Det varierer en del fra sag til sag hvad der er årsag til at sager går over 52 uger. Baseret på erfaringer fra målrettede indsatser vurderes det realistisk med en reduktion på 250 uger over 52 uger. Det giver 250 uger X 4075 kr = kr Ja Behandles i Medudvalg Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Personalemæssige konsekvenser 4-9 Side 9

14 Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter Fremlagt til drøftelse på møder d. 28/1, 28/2 og 31/3 beslutningsbehandlet d. 22/4. Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter Ingen bemærkninger Øvrige bemærkninger 4-10 Side 10

15 Omstilling & Effektivisering Nummer 106 Projektnavn Nedlæggelse af heldagsklassen i Aastrup og samling af aktivteterne i Heden-Vantinge Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Undervisning Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering Toftegårdskolens heldagsklasseafdeling i Aastrup nedlægges Faaborg-Midtfyn Kommune har Heldagsklassetilbud 2 steder beliggende på Toftegårdskolens afd. Aastrup; 0. 6.kl, og på Nordagerskolens afd. Heden-Vantinge i Vantinge, Ringe; 0. 9.kl. Det samlede elevtal i Heldagsklassetilbudet har over de sidste år været faldende, dels på grund af det generelle fald i børnetallet og dels som en konsekvens af kompetenceudviklingen, hvilket yderligere er understøttet af processen omkring udlægning af ressourcer til skolerne. Fagsekretariatet for undervisning lægger derfor op til en udfasning af Heldagsklassetilbudene i sin nuværende form. I stedet ønsker FagU at etablere et videns- og kompetencecenter på området, som dels skal kunne forestå undervisningen af elever med omfattende AKT-vanskeligheder og dels understøtte og supervisere kommunens øvrige skoler indenfor AKT-området. Den nuværende samlede kapacitet på Heden-Vantinge og Aastrup på samlet 50 elever nedjusteres til 40 elever, som samles på Heden-Vantinge. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudgifter Drift Anlæg I alt Ren effektivisering Ren servicetilpasning Begge dele Behandling i Med- / Hovedudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag Mindreudgifterne vedr. Heldagsklassen i Åstrup pr. år: Servicemedhjælper: kr Grunde/bygninger: kr Rengøring: kr ½ afdelingslederstilling kr Alle øvrige udgifter overføres til enkeltintegrede elever og kompetencecenter på Nordagerskolen Ja Behandles i Medudvalg Betydning for områdets udviklingsmål / politikker 4-11 Side 11

16 Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Kommunens udviklingsstrategi lægger bl.a. vægt på: Kvalitet og kreativitet skal være i højsæde, og der arbejdes målrettet for at alle børn i kommunen får en uddannelse, der ruster dem til fremtiden. Opbygningen af et kompetencecenter med såvel undervisningsopgaver for en mindre gruppe heldagsklasseelever, som opgaver af understøttende karakter på kommunens øvrige skoler, tilgodeser ovenstående elementer fra udviklingsstrategien Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Servicemedhjælperstillingen og rengøring er flyttet til intern drift Grunde/bygninger er besluttet flyttet til teknisk afdeling Personalemæssige konsekvenser Der må forventes en reduktion af personalenormeringen i intern drift, samt 1/2 afdelingslederstilling på Toftegårdsskolen. Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter Der er udarbejdet en tids- og handleplan for budgetprocessen. MED-udvalgene har haft mulighed for at fremsende OEforslag i opstartsfasen. Herefter har Fagsekretariat Undervisning i samarbejde med Økonomi udarbejdet forslag, som er gennemgået på fælles møde med deltagelse af MED-udvalgene fra alle folkeskoler og Ungdomsskolen. Efterfølgende har de enkelte MED-udvalg afholdt møder og fremsendt bemærkninger til forslagene samt fremsendt egne OE-forslag. Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter Bemærkninger fra skolernes MED-udvalg tilkendegiver overordnet, at der skal ses på strukturændringer fremfor besparelser på omfang og indhold i undervisningen. MED-udvalget på Toftegårdsskolen (hvorunder Åstrup heldagsklasser hører) anbefaler forslaget. Øvrige bemærkninger 4-12 Side 12

17 Nummer 107 Projektnavn Omstilling & Effektivisering Reduktion af skolernes inklusionsbudgetter/tildeling til store klassers undervisningsdifferentiering Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Undervisning Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering Skolerne tildeles i resursetildelingen ekstra resurser til klasser med et elevtal over 18. Der tildeles 50 lektioner pr. ekstra elev pr. år. Forlaget indebærer en nedsættelse til 45 lektioner pr. elev pr. år, svarende til en reduktion på 10%. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudgifter Drift Anlæg I alt Ren effektivisering Ren servicetilpasning Begge dele Behandling i Med- / Hovedudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag I dag tildeles skolerne ekstra timer til klasser med flere en 18 elever. De økonomiske forudsætninger er beregnet ud fra at timetallet reduceres med 10 pct. fra 50 til 45 timer årligt og for 9. og 10. klasse fra 48 til 43 timer årligt. Beregningerne er foretaget ud fra nuværende klassestørrelser. Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Reduktionen vil medføre færre resurser til de store klasser på skolerne, og vil primært få betydning for de større skoler, hvor elevtallet oftest er over 18. Forslaget må derfor forventes af få konsekvenser, f.eks. i form af færre timer med 2 lærere. Reduktionen vil betyde forringet mulighed for undervisningsdifferentiering, hvilket har indflydelse på skolernes mulighed for at etablere udfordrende undervisning for de fagligt stærke elever. Reduktionen vil ligeledes betyde forringet mulighed for støtte til resursesvage elever og hermed forringe forudsætninger for inklusion. Ja Ingen behandling Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Forslaget må betragtes som en serviceforringelse, med færre muligheder for udvikling på skolerne. Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Personalemæssige konsekvenser 4-13 Side 13

18 Besparelsen svarer til en reduktion på 3,9 lærerstilling Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter Der er udarbejdet en tids- og handleplan for budgetprocessen. MED-udvalgene har haft mulighed for at fremsende OEforslag i opstartsfasen. Herefter har Fagsekretariat Undervisning i samarbejde med Økonomi udarbejdet forslag, som er gennemgået på fælles møde med deltagelse af MED-udvalgene fra alle folkeskoler og Ungdomsskolen. Efterfølgende har de enkelte MED-udvalg afholdt møder og fremsendt bemærkninger til forslagene samt fremsendt egne OE-forslag. Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter Bemærkninger fra skolernes MED-udvalg tilkendegiver overordnet, at der skal ses på strukturændringer fremfor besparelser på omfang og indhold i undervisningen. Øvrige bemærkninger 4-14 Side 14

19 Nummer 108 Projektnavn Omstilling & Effektivisering Reduktion af skolernes budget til specialundervisning som følge af lærernes højere undervisningsandel Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Undervisning Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering I forbindelse med implementeringen af lov 409 (lov om lærernes arbejdstid) har Kommunalbestyrelsen vedtaget at lærerene skal undervise flere timer ud af deres samlede årsnorm. Undervisningstimetallet er således hævet fra gennemsnitligt fra 690 til 750 timer årligt. Dette gælder også specialundervisning. Dermed kan der reduceres på budgettet til specialundervisning, svarede til den øgede undervisningsgrad. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudgifter Drift Anlæg I alt Ren effektivisering Ren servicetilpasning Begge dele Behandling i Med- / Hovedudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag I skoleåret 2014/15 tildeles skolerne pr. elev i klasse og pr. elev i Besparelsen er beregnet ud fra at beløb pr. elev reduceres med 8 pct. og ud fra et elevtal i klasse på og et elevtal i klasse på Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Forslaget har ingen indvirkning på områdets udviklingsmål/politikker, da det ikke indebærer mindre undervisning for eleverne. Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Ingen. Ja Ingen behandling Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Personalemæssige konsekvenser Forslaget må forventes at medføre personalereduktion svarende til ca. 4,5 stilling Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter 4-15 Side 15

20 Der er udarbejdet en tids- og handleplan for budgetprocessen. MED-udvalgene har haft mulighed for at fremsende OEforslag i opstartsfasen. Herefter har Fagsekretariat Undervisning i samarbejde med Økonomi udarbejdet forslag, som er gennemgået på fælles møde med deltagelse af MED-udvalgene fra alle folkeskoler og Ungdomsskolen. Efterfølgende har de enkelte MED-udvalg afholdt møder og fremsendt bemærkninger til forslagene samt fremsendt egne OE-forslag. Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter Bemærkninger fra skolernes MED-udvalg tilkendegiver overordnet, at der skal ses på strukturændringer fremfor besparelser på omfang og indhold i undervisningen. Øvrige bemærkninger 4-16 Side 16

21 Omstilling & Effektivisering Nummer 109 Projektnavn Reduktion i Ungdomsskolens indsats i 10. klasse Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Undervisning Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering Reduktion af Ungdomsskolens indsats i 10. klasserne på Toftegårdsskolen og Tingagerskolen. Ungdomsskolen tilbyder på begge skoler undervisning i dansk, matematik, engelsk, linjehold og introforløb. I skoleåret 2013/14 har omfanget været ca ugentlige lektioner pr. skole, svarende til lidt mindre end 1 fuldtidsstilling. En reduktion på kr. i Ungdomsskolens budget betyder, at Ungdomsskolens indsats i 10. klasse ophører, og fremadrettet udelukkende skal varetages af Toftegårdsskolen og Tingagerskolen indenfor Folkeskolelovens rammer. Derudover vil en del af besparelsen, ca kr., skulle tages på andre områder i Ungdomsskolen, hvor Ungdomsskolens forslag er en reduktion på 3-4 almene hold. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudgifter Drift Anlæg I alt Ren effektivisering Ren servicetilpasning Ja Begge dele Behandling i Med- / Hovedudvalg Behandles i Medudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Personalemæssige konsekvenser Besparelsen svarer til 1 stilling Side 17

22 Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter Der er udarbejdet en tids- og handleplan for budgetprocessen. MED-udvalgene har haft mulighed for at fremsende OEforslag i opstartsfasen. Herefter har Fagsekretariat Undervisning i samarbejde med Økonomi udarbejdet forslag, som er gennemgået på fælles møde med deltagelse af MED-udvalgene fra alle folkeskoler og Ungdomsskolen. Efterfølgende har de enkelte MED-udvalg afholdt møder og fremsendt bemærkninger til forslagene samt fremsendt egne OE-forslag. Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter Bemærkninger fra skolernes MED-udvalg tilkendegiver overordnet, at der skal ses på strukturændringer fremfor besparelser på omfang og indhold i undervisningen. Øvrige bemærkninger I det oprindelige OE-forslag fremgik, at en besparelse på kr. ville medføre en reduktion af Ungdomsskolens indsats fra 2 stillinger til 1 stilling. Ungdomsskolen har efterfølgende oplyst, at det samlede budget til indsatsen i 10. klasse er på ca kr., svarende til 2 deltidstillinger, og ikke 2 fuldtidsstillinger Side 18

23 Omstilling & Effektivisering Nummer 110 Projektnavn Kapacitetstilpasning af heltidsundervisning i Ungdomsskolen Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Undervisning Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering Prognosen for området udviser et fald i forventet behov, hvorfor det er foreslået, at tilpasse kapaciteten. Det foreslås, at samle heltidsundervisning, eneundervisning, tilbud til ikke-uddannelsesparate unge og samarbejdselever, som er elever, der visiteres for en aftalt periode af et skoleår, med henblik på inklusion i hjemklassen herefter, samt at tilpasse budget og normering hertil. Tilbuddet skal være et fleksibelt tilbud, som kan tilrettes det specifikke behov, som er varierende hen over året. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudgifter Drift Anlæg I alt Ren effektivisering Ren servicetilpasning Begge dele Behandling i Med- / Hovedudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag Heltidsundervisning, eneundervisning, tilbud til ikke uddannnelsesparate unge og undervisning af samarbejdselever samles på Søagerskolen Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Da der er færre elever til tilbuddene, omhandler forslaget tilpasning af kapaciteten, og forventes derfor ikke at have betydning for områdets udviklingsmål. Folkeskolereformen lægger desuden op til øget inklusion. Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Ingen. Ja Ingen behandling Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Personalemæssige konsekvenser Forslaget indebærer personalereduktion svarende til ca. 1,7 lærerstilling. Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter 4-19 Side 19

24 Der er udarbejdet en tids- og handleplan for budgetprocessen. MED-udvalgene har haft mulighed for at fremsende OEforslag i opstartsfasen. Herefter har Fagsekretariat Undervisning i samarbejde med Økonomi udarbejdet forslag, som er gennemgået på fælles møde med deltagelse af MED-udvalgene fra alle folkeskoler og Ungdomsskolen. Efterfølgende har de enkelte MED-udvalg afholdt møder og fremsendt bemærkninger til forslagene samt fremsendt egne OE-forslag. Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter Bemærkninger fra skolernes MED-udvalg tilkendegiver overordnet, at der skal ses på strukturændringer fremfor besparelser på omfang og indhold i undervisningen. Ungdomsskolens MED-udvalg ønsker de to tilbud opretholdt gennem visitation af flere elever. Øvrige bemærkninger Fagsekretarietet vurderer, at det er nødvendigt at tilpasse kapaciteten til det faktiske behov, og bemærker, at visitation sker efter saglige objektive kriterier og ikke efter at fylde pladserne op Side 20

25 Fagsekretariat Undervisning J. nr.: P Dato: 6. maj 2014 Notat vedr. høringsvar til forslag til tilpasning af kapaciteten af heltidsundervisningen Som der fremgår af sagsfremstillingen, er heltidsundervisningen et tilbud til elever fra klassetrin, der af forskellige grunde ikke trives i folkeskolen. Målgruppen er for hovedparten af elevernes vedkommende elever uden diagnose eller behov for vidtgående specialundervisningsbehov og dermed i den lettere" del af gruppen af elever med særlige undervisningsbehov. Fagchefen ønsker at præcisere, at visitationen af elever til specialtilbud sker på grundlag af kommunens politikker på området. Det vil sige, at der visiteres ud fra målsætningen om, at eleverne tilbydes det mindst indgribende, men tilstrækkelige tilbud. Ved hver enkelt elev foretages der en grundig og faglig funderet vurdering af elevens behov. Vurderingen foretages på baggrund af PPR s udredende arbejde og skolens beskrivelser samt hidtidige erfaringer med eleven. På baggrund af denne samlede vurdering tilbydes eleven det undervisningstilbud, som bedst tilgodeser elevens behov. Der visiteres ikke med henblik på at fylde pladserne op i kommunens specialtilbud. Skolevæsenet har jf. kommunens børne-ungepolitik, skolepolitikken og Målsætningen for specialundervisningen i Faaborg-Midtfyn Kommune siden 2007 arbejdet hen mod at færre elever ekskluderes fra folkeskolens fællesskab. Dette er sket gennem omfattende kompetenceudvikling af personalet, herunder LP, et tre-årigt udviklingsprojekt for alle lærere og pædagoger på skolerne. Desuden er der udlagt betydelige økonomiske midler til skolerne, således at de har fået øget både deres faglige og økonomiske muligheder for at arbejde inkluderende med børn med særlige undervisningsbehov. Det er derfor ganske naturligt og forventeligt, at behovet for pladser i heltidsundervisningen er faldet. I høringssvarene peges der på, at en plads i heltidsundervisningen er billigere end en plads på en specialskole. Dette er korrekt men kun, hvis pladserne i heltidsundervisningen er fyldt op. I den nuværende situation, hvor kun 9 elever er indskrevet, er udgiften pr. elev på niveau med eller dyrere end mange specialtilbud. Mere vigtigt er det dog at præcisere, at visitationen har sit primære udgangspunkt i elevens behov, og at der visiteres til det tilbud, der bedst tilgodeser dette. I denne sammenhæng skal det desuden nævnes, at de forskellige specialtilbud i og uden for kommunen retter sig mod meget forskellige elevgrupper. En elev med f.eks. vidtgående kognitive handicaps eller med behov for en sideløbende social indsats vil således blive visiteret til hhv. en specialskole og intern skole og ikke til vore egne specialklasser eller til heltidsundervisningen. Det nævnes i høringssvarene, at nogle elever vil få længere transportvej til heltidsundervisningen, hvis den samles et sted. Dette er korrekt for nogle elevers vedkommende, men det skal bemærkes, at der er tale om en elevgruppe fra klasse, som i høj grad er i stand til selv at befordre sig, og at det er en del af selve formålet og indholdet af heltidsundervisningen at ruste dem til at stå på egne ben, således at de f.eks. vil kunne tage bus/tog, når de forhåbentlig skal tage en ungdomsuddannelse, som ofte vil ligge i Svendborg eller Odense. Tonni Leicht Jørgensen undervisningschef Susanne Sommer ungdomsskoleleder 4-21

26 Omstilling & Effektivisering Nummer 111 Projektnavn Nedlæggelse af juniorklubber Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Undervisning Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering Forslag om nedlæggelse af juniorklubber. I forbindelse med indførelse af den nye folkeskolereform får eleverne en længere skoledag, hvorfor behovet for åbningstid bliver mindre. Børne og Uddannelsesudvalget har i den forbindelse anbefalet at juniorklubber overgår til skolerne, og med reduktion af åbningstiden. Økonomiudvalget har behandlet forslaget den , og sagen behandles i Kommunalbestyrelsen den 13/ I dette forslag ligger en besparelse. En alternativ mulighed er, at juniorklub/sfo2-tilbuddet nedlægges helt, således at der ikke er et kommunalt tilbud til elever fra klasse efter skoletid. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudgifter Drift Anlæg I alt Ren effektivisering Ren servicetilpasning Ja Begge dele Behandling i Med- / Hovedudvalg Ingen behandling Forudsætninger for økonomisk overslag Det afsatte budget til juniorklubber/sfo2 Betydning for områdets udviklingsmål / politikker En lukning af juniorklubber betyder, at der ikke er et tilbud til eleverne fra klasse efter skoletid. Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Nedlæggelse af juniorklubberne vil være en serviceforringelse, som må forventes at have en negativ påvirkning i forhold til tilflytningsstrategien. Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Beslutningen om at juniorklubber/sfo2 fremadrettet organiseres i regi af folkekskolerne betyder, at der bliver mulighed for en bedre faglig og økonomisk bæredygtighed for SFO og juniorklubber/sfo2. Ved en nedlæggelse af juniorklubber/sfo2 helt mistes denne efffekt. Personalemæssige konsekvenser Besparelsen svarer til en reduktion på ca. 10 fuldtidsstillinger Side 21

27 Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter Der er udarbejdet en tids- og handleplan for budgetprocessen. MED-udvalgene har haft mulighed for at fremsende OEforslag i opstartsfasen. Herefter har Fagsekretariat Undervisning i samarbejde med Økonomi udarbejdet forslag, som er gennemgået på fælles møde med deltagelse af MED-udvalgene fra alle folkeskoler og Ungdomsskolen. Efterfølgende har de enkelte MED-udvalg afholdt møder og fremsendt bemærkninger til forslagene samt fremsendt egne OE-forslag. Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter Bemærkninger fra skolernes MED-udvalg tilkendegiver overordnet, at der skal ses på strukturændringer fremfor besparelser på omfang og indhold i undervisningen. Et MED-udvalg peger på nedlæggelse af juniorklub som en besparelsesmulighed. 1 MED-udvalg mener ikke at der er behov for juniorklub grundet den længere skoledag. 2 MED-udvalg tilkendegiver, at juniorklubber ønskes bevaret Øvrige bemærkninger 4-23 Side 22

28 Omstilling & Effektivisering Nummer 112 Projektnavn Etablering af SFO2 på skolerne jf. fremsat forslag Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Undervisning Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering Økonomiudvalget behandlede den 5/ forslag om etablering af SFO2. Forslaget behandles i Kommunalbestyrelsen den 13/ Forslaget indebærer, at juniorklubberne overgår til skolerne og integreres med skolefritidsordningerne, og at åbningstiden reduceres. Forslaget indebærer en besparelse, som foreslås medtaget i den økonomiske strategi for Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudgifter Drift Anlæg I alt Ren effektivisering Ren servicetilpasning Begge dele Behandling i Med- / Hovedudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag Der etableres SFO2 i stedet for juniorklubber fra 1. august Der tildeles i kr. årligt pr. barn i SFO2 og forældrebetalingen er fastsat til 515 kr. pr. måned i 10 mdr. Der er medregnet merudgifter til friplads og søskenderabat. Budgetforudsætningerne er 354 SFO2 børn. Der er afsat 3,1 mio. kr. årligt til juniorklubber og SFO2 vil koste 2,4 mio. kr. årligt. Den årlige besparelse grundet færre børn udgør kr. Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Juniorklubberne fortsætter i regi af folkeskolerne, således at der fortsat er et tilbud til eleverne i klasse. Den nye folkeskolereform lægger op til en sammenhængdende dag, hvilket tilgodeses med forslaget. Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Da der fortsat vil være et tilbud til elever i klasse, har effektiviseringen ingen negativ effekt. Ja Ingen behandling Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Forslaget har indvirkning på Ungdomsskolen, idet juniorklubber hidtil har været forankret her. Der vil ske en personaleoverdragelse fra Ungdomsskolen til folkeskolerne. Personalemæssige konsekvenser Forslaget indebærer reduktion i åbningstiden og dermed også reduktion af personaletimer, svarende til ca. 2,5 fuldtidsstillinger 4-24 Side 23

29 Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter Der er udarbejdet en tids- og handleplan for budgetprocessen. MED-udvalgene har haft mulighed for at fremsende OEforslag i opstartsfasen. Herefter har Fagsekretariat Undervisning i samarbejde med Økonomi udarbejdet forslag, som er gennemgået på fælles møde med deltagelse af MED-udvalgene fra alle folkeskoler og Ungdomsskolen. Efterfølgende har de enkelte MED-udvalg afholdt møder og fremsendt bemærkninger til forslagene samt fremsendt egne OE-forslag. Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter Bemærkninger fra skolernes MED-udvalg tilkendegiver overordnet, at der skal ses på strukturændringer fremfor besparelser på omfang og indhold i undervisningen. Øvrige bemærkninger 4-25 Side 24

30 Omstilling & Effektivisering Nummer 113 Projektnavn Besparelse af befordring til svømmeundervisning Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Undervisning Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering Der gives i dag tilskud til befordring af elever til svømmeundervisning. Budgettet er centralt placeret. Befordringstilskuddet kan fjernes. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudgifter Drift Anlæg I alt Ren effektivisering Ren servicetilpasning Ja Begge dele Behandling i Med- / Hovedudvalg Ingen behandling Forudsætninger for økonomisk overslag Der er afsat kr. årligt til befordring til svømmeundervisning Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Den nye folkeskolereform indebærer mere motion og bevægelse, og svømning ses som et element heri. Såfremt budget til befordring til svømning fjernes som følge af besparelser, kan det betyde, at den enkelte skole ikke kan finansiere befordringen, og at svømmeundervisning derfor må ophøre. Fjernelse af budget til befordring til svømmeundervisning vil endvidere stille skolerne forskelligt, idet skolerne i Ringe og Faaborg fortsat vil kunne tilbyde svømmeundervisning. Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Svømning ses som et attraktivt tilbud til eleverne, og ophør som følge af afskaffelse af befordringstilskud vil være en serviceforringelse. Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Såfremt skolerne ikke benytter svømmehallerne, vil der være mulighed for at nedsætte tilskuddet til disse. Personalemæssige konsekvenser Ingen Side 25

31 Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter Der er udarbejdet en tids- og handleplan for budgetprocessen. MED-udvalgene har haft mulighed for at fremsende OEforslag i opstartsfasen. Herefter har Fagsekretariat Undervisning i samarbejde med Økonomi udarbejdet forslag, som er gennemgået på fælles møde med deltagelse af MED-udvalgene fra alle folkeskoler og Ungdomsskolen. Efterfølgende har de enkelte MED-udvalg afholdt møder og fremsendt bemærkninger til forslagene samt fremsendt egne OE-forslag. Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter Bemærkninger fra skolernes MED-udvalg tilkendegiver overordnet, at der skal ses på strukturændringer fremfor besparelser på omfang og indhold i undervisningen. Øvrige bemærkninger 4-27 Side 26

32 Omstilling & Effektivisering Nummer 114 Projektnavn Nedlæggelse af filmfestival som aktivitet Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Undervisning Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering Tilskud til afholdelse af filmfestival kan afskaffes. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudgifter Drift Anlæg I alt Ren effektivisering Ren servicetilpasning Ja Begge dele Behandling i Med- / Hovedudvalg Ingen behandling Forudsætninger for økonomisk overslag Det afsatte budget til tilskud til filmfestival Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Konsekvens af en besparelse, kan betyde, at der ikke fremadrettet holdes filmfestival, og udgør dermed en reduktion i mangfoldigheden af tilbud til eleverne og en mindre profilering af kommunen. Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Besparelsen kan have negativ effekt på profileringen af og bosætningen i kommunen. Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Personalemæssige konsekvenser I meget begrænset omfang. Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter Der er udarbejdet en tids- og handleplan for budgetprocessen. MED-udvalgene har haft mulighed for at fremsende OEforslag i opstartsfasen. Herefter har Fagsekretariat Undervisning i samarbejde med Økonomi udarbejdet forslag, som er gennemgået på fælles møde med deltagelse af MED-udvalgene fra alle folkeskoler og Ungdomsskolen. Efterfølgende har de enkelte MED-udvalg afholdt møder og fremsendt bemærkninger til forslagene samt fremsendt egne OE-forslag. Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter 4-28 Side 27

33 Bemærkninger fra skolernes MED-udvalg tilkendegiver overordnet, at der skal ses på strukturændringer fremfor besparelser på omfang og indhold i undervisningen. Øvrige bemærkninger 4-29 Side 28

34 Omstilling & Effektivisering Nummer 115 Projektnavn Besparelse på transporttilskud- kulturel rygsæk Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Undervisning Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering I Faaborg-Midtfyn Kommunes kulturstrategi udgør En kulturel rygsæk til skoleelever et af de centrale forslag til handlinger under indsatsområdet Børn og unges kulturelle dannelse. Visionen bag udvikling af en kulturel rygsæk til skoleelever i Faaborg-Midtfyn Kommune er, at samtlige børn og unge skal opleve inspirerende møder med kunstens forskellige udtryk og vores fælles kulturarv. Der er afsat budget til transporttilskud til folkeskolerne i forbindelse med aktiviteter i forbindelse med den kulturelle rygsæk. Det afsatte budget kan fjernes. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudgifter Drift Anlæg I alt Ren effektivisering Ren servicetilpasning Ja Begge dele Behandling i Med- / Hovedudvalg Ingen behandling Forudsætninger for økonomisk overslag Det afsatte budget til transport af elever til folkeskolers kulturelle aktiviteter/ekskursioner Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Såfremt transporttilskuddet afskaffes, vil grundlaget for deltagelse i aktiviteter i forbindelse med den kulturelle rygsæk stort set bortfalde. Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Besparelsen vurderes at have negativ indflydelse på kommunens udviklingsstrategi, herunder branding og bosætning. Skolerne i Faaborg-Midtfyn Kommune har gennem de seneste år haft fokus på udvikling af undervisningen inden for det naturvidenskabelige felt, så det vurderes, at der de kommende år er behov for et løft af den kulturelle og alment dannende dimension i undervisningen. En kulturel rygsæk, der udvikler eleverne og løfter den kulturelle dannelse, vil bidrage til at styrke skolerne, hvilket kan tiltrække flere børnefamilier og bidrage til øget bosætning i kommunen. Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed 4-30 Side 29

35 Den kulturelle rygsæk er forankret i Plan og Kultur, og er etableret i et samarbejde med Fagsekretariat Undervisning. Besparelser på transporttilskud må forventes at få konsekvenser for Kultur og Plan, såfremt besparelsen medfører færre deltagere i tilbuddene, eller at tilbuddene skal planlægges under hensyntagen til geografisk nærhed til skolerne. Personalemæssige konsekvenser Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter Der er udarbejdet en tids- og handleplan for budgetprocessen. MED-udvalgene har haft mulighed for at fremsende OEforslag i opstartsfasen. Herefter har Fagsekretariat Undervisning i samarbejde med Økonomi udarbejdet forslag, som er gennemgået på fælles møde med deltagelse af MED-udvalgene fra alle folkeskoler og Ungdomsskolen. Efterfølgende har de enkelte MED-udvalg afholdt møder og fremsendt bemærkninger til forslagene samt fremsendt egne OE-forslag. Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter Bemærkninger fra skolernes MED-udvalg tilkendegiver overordnet, at der skal ses på strukturændringer fremfor besparelser på omfang og indhold i undervisningen. Øvrige bemærkninger 4-31 Side 30

36 Omstilling & Effektivisering Nummer 116 Projektnavn Fagsekretariat Undervisning - rammebesparelse Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Undervisning Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering En rammebesparelse på Fagsekretariat Undervisnings budget vil medføre reduktion i personale, midler til skoleudvikling, lederudvikling samt til vidtgående specialundervisning. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudgifter Drift Anlæg I alt Ren effektivisering Ren servicetilpasning Ja Begge dele Behandling i Med- / Hovedudvalg Ingen behandling Forudsætninger for økonomisk overslag Rammebesparelse Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Reduktion i personale i fagsekretariatet vil medføre ændret serviceniveau i ydelser til skolerne, evaluering og opfølgning samt i betjeningen af det politiske niveau. En besparelse vil medføre serviceforringelse i form af færre udviklingstiltag. Besparelsen vil indebære en forringelse af fagsekretariatets muligheder for at støtte skolernes implementering af folkeskolereformen. Et forventet fald i elever med behov for vidtgående specialundervisningstilbud muliggør en mindre reduktion af budgettet hertil. Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi En besparelse kan medføre reduceret mulighed for udvikling og branding af kommunens undervisningstilbud. Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed 4-32 Side 31

37 Personalemæssige konsekvenser Besparelser må forventes at medføre personalereduktion. Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter Der er udarbejdet en tids- og handleplan for budgetprocessen. MED-udvalgene har haft mulighed for at fremsende OEforslag i opstartsfasen. Herefter har Fagsekretariat Undervisning i samarbejde med Økonomi udarbejdet forslag, som er gennemgået på fælles møde med deltagelse af MED-udvalgene fra alle folkeskoler og Ungdomsskolen. Efterfølgende har de enkelte MED-udvalg afholdt møder og fremsendt bemærkninger til forslagene samt fremsendt egne OE-forslag. Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter Bemærkninger fra skolernes MED-udvalg tilkendegiver overordnet, at der skal ses på strukturændringer fremfor besparelser på omfang og indhold i undervisningen. Nogle MED-udvalg foreslår organisatoriske ændringer af fagsekretariater og stabe, samt reduktioner indenfor disse. Øvrige bemærkninger 4-33 Side 32

38 Omstilling & Effektivisering Nummer 117 Projektnavn Skolestruktur Scenarie 1 i Faaborg, indeholdende 1 skole (0.-6. kl.) og 1 skole ( kl.) Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Undervisning Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering Med afsæt i elevtalsudviklingen er der udarbejdet 6 scenarier (scenarie 1, 2, 3A, 3B, 3C og 4) til ændret skolestruktur i Faaborg-området. Nuværende skoler i Faaborg-området består af: Faaborg Sundskole (0.-9. kl.) Toftegårdsskolen ( kl.) Brahetrolleborg Skole (0.-6. kl. + landsbyordning) Bøgebjergskolen (0.-6. kl. + landsbyordning) Horne Skole (0.-6. kl. + landsbyordning) Svanninge Skole (0.-6. kl. + landsbyordning). Scenarie 1 indebærer, at eleverne fra de 6 skoler samles på Toftegårdsskolen og Faaborg Sundskole klasse på Toftegårdsskolen klasse på Faaborg Sundskole. Svanninge Skole, Horne Skole, Brahetrolleborg Skole og Bøgebjergskolen lukkes. Forslaget indebærer, at der skal foretages tilbygning af 6 nye klasselokaler på Toftegårdsskolen. Der kan muligvis i en overgangsperiode være behov for yderligere SFO-kapacitet. Forslaget har en årlig driftsbesparelse på ca. 12 mio. kr. og en engangs anlægudgift på ca.10,4 mio. kr. Forslaget er tidligere præsenteret i udarbejdelsen af visionen for Fremtidens skole i Faaborg-området. Denne struktur understøtter såvel faglig som økonomisk bæredygtighed. Der er mulighed for at etablere faglige læringsrum. Mulighederne for systematisk differentiering af undervisningen forbedres, og samtidig øges elevernes muligheder for at foretage egne valg, hvilket har stor betydning for lysten til, glæden ved og motivationen for læring. Overbygningseleverne vil få et spændende ungdomsmiljø, hvor valgfriheden er stor, og der er mulighed for at etablerer linjer, såvel boglige som mere praktiske linjer. Der er også gode muligheder for holddeling i undervisningen, så elevernes forudsætninger tilgodeses. For underviserne fra ovenstående skoler vil der kunne skabes et stort fagligt miljø, som kan understøtte den faglige udveksling, sparring og videndeling både inden for fagene og metodisk. Modellen understøtter muligheden for at etablere et forpligtende netværk mellem lærere i folkeskolen og lærere fra ungdomsuddannelserne, hvilket betyder, at man har en meget høj grad af kendskab til og viden om hinanden. Man kender hinandens kultur, rammevilkår mv., og man kender de elevforudsætninger og faglige/pædagogiske mål, der karakteriserer såvel folkeskolen som ungdomsuddannelserne. Modellen giver gode muligheder for at skabe ressourcecentre med en bred vifte af ressourcepersoner, herunder også socialrådgivere, sundhedsplejersker og medarbejdere fra pædagogisk psykologisk rådgivning. Endelig giver denne model mulighed for at skabe to helt nye skoleprofiler, som ikke er præget af fortidige myter og fordomme om skolernes profil og kvalitet. Udfordringer ved denne struktur: Der er kun én klasse skole i Faaborg-området, og derved har forældrene ikke mulighed for at vælge en anden folkeskole i nærområdet. Dette gør sig også gældende for klasse-skolen. Der er ikke mulighed for at have landsbyordninger og hermed de fordele, der kan være i dette, f.eks. samme leder af dagtilbud og skole. Økonomi 4-34 Side 33

39 Beløb i hele kr. Prisniveau Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudgifter Drift Anlæg I alt Ren effektivisering Ren servicetilpasning Begge dele Behandling i Med- / Hovedudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag Alle beregninger er foretaget ud fra forudsætning om at alle elever bliver omfattet af overflytningerne. Det må forventes, at en andel vælger anden folkeskole i egen eller anden kommune, indenfor reglerne om frit skolevalg eller friskole. Sådanne ændringer vil influere på beregningsgrundlaget. Besparelserne på ejendomsudgifterne er beregnet ud fra at bygningerne afhændes. Merudgifter til befordring er baseret på et skøn fra Plan og Kultur. Anlægsudgifterne er fastsat ud fra gennemsnitstal fra Fagsekretariat Teknik I opstarts og implementeringsudgifter er der indregnet en årlig driftudgift pr. skole der lukkes. Der er indregnet kr. årligt pr. skole som skal dække udgifter til faste installationer samt varmeudgifter til at holde bygningerne frostfri. Ja Ingen behandling Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Forslaget understøtter Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune. Desuden understøtter forslaget målsætningen om flere unge i ungdomsuddannelser. Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Det er ikke muligt objektivt at vurdere forslagets betydning for udviklingsstrategien. Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Da fire af skolerne i forslaget har landsbyordning, har forslaget stor betydning for dagpasningsområdets fremtidige struktur. Der foreslås flg. scenarier i forhold til de fire berørte daginstitutioner: 1. Daginstitutionerne bevares på de fire matrikler 2. De fire daginstitutioner samles på en eller flere af matriklerne. 3. Alle fire daginstitutioner lukkes, og der bygges en ny daginstitution i Faaborg. Ovennævnte forslag kan kombineres med fordelingen af børn til øvrige daginstitutioner i Faaborg-området. Såfremt en eller flere børnehaver opretholdes, skal der afsættes budget til bygningerne. Personalemæssige konsekvenser Personalemæssigt vil det betyde følgende reduktion: 4,00 skoleledere 3,13 børnehaveklasseledere 5,94 lærerstillinger 0,84 pædagoger til understøttende undervisning 0,59 skolesekretærer herudover vil det betyde en reduktion af servicemedarbejdere 4-35 Side 34

40 Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter Der er udarbejdet en tids- og handleplan for budgetprocessen. MED-udvalgene har haft mulighed for at fremsende OEforslag i opstartsfasen. Herefter har Fagsekretariat Undervisning i samarbejde med Økonomi udarbejdet forslag, som er gennemgået på fælles møde med deltagelse af MED-udvalgene fra alle folkeskoler og Ungdomsskolen. Efterfølgende har de enkelte MED-udvalg afholdt møder og fremsendt bemærkninger til forslagene samt fremsendt egne OE-forslag. Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter Bemærkninger fra skolernes MED-udvalg tilkendegiver overordnet, at der skal ses på strukturændringer fremfor besparelser på omfang og indhold i undervisningen. MED-udvalgene på de store skoler i Faaborg foreslår en løsning med 2 skoler i Faaborgområdet med henholdsvis to skoler med 0.-9./10. klasse eller en skole klasse og en skole klasse. Evt. med en ekstra matrikel i en periode. MED-udvalgene fra 3 af de små skoler i Faaborg-området har fremsendt hvert sit forslag til strukturændringer: - bevare de 4 små skoler med grundskole. - bevare Horne og Svanninge med klasse. Lukke Bøgebjerg og Brahetrolleborg Skoler. - bevare Horne eller Svanninge skole som afdeling af Toftegårdsskolen. Bevare Bøgebjerg eller Brahetrolleborg skole som afdeling af Faaborg Sundskole. Alternativt bevare byskolerne og én landsbyordning både i den sydlige og nordlige del af kommunen. I alle tre forslag forslag fortsætter Faaborg Sundskole og Toftegårdsskolen (0.-9./10. klasse). Øvrige bemærkninger Strukturforslaget kan gennemføres med virkning pr. 1/ I det oprindelige OE-forslag var der ikke indregnet opstarts- / implementeringsudgifter. Der er efterfølgende beregnet forventede udgifter til drift af skoler, som lukkes og ikke benyttes til andet formål Side 35

41 Omstilling & Effektivisering Nummer 118 Projektnavn Skolestruktur Scenarie 2 i Faaborg, indeholdende 2 skoler (0.-9./10. kl.) i Faaborg Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Undervisning Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering Med afsæt i elevtalsudviklingen er der udarbejdet 6 scenarier (scenarie 1, 2, 3A, 3B, 3C og 4) til ændret skolestruktur i Faaborg-området. Nuværende skoler i Faaborg-området består af: Faaborg Sundskole (0.-9. kl.) Toftegårdsskolen ( kl.) Brahetrolleborg Skole (0.-6. kl. + landsbyordning) Bøgebjergskolen (0.-6. kl. + landsbyordning) Horne Skole (0.-6. kl. + landsbyordning) Svanninge Skole (0.-6. kl. + landsbyordning). Scenarie 2 indebærer, at eleverne fra Bøgebjergskolen og Brahetrolleborg Skole kommer til Faaborg Sundskole og eleverne fra Horne og Svanninge skoler kommer til Toftegårdsskolen. Faaborg Sundskole vil have klasse Toftegårdsskolen vil have klasse. Svanninge Skole, Horne Skole, Brahetrolleborg Skole og Bøgebjergskolen lukkes. Forslaget indebærer, at der skal foretages tilbygning af 7 nye klasselokaler. Forslaget har en årlig driftsbesparelse på ca. 11 mio. kr. og en engangs anlægudgift på ca. 12,3 mio. kr. Fordele ved denne struktur: Den understøtter, at den faglige og økonomiske bæredygtighed for skolerne er til stede. Der er mulighed for at etablere faglige læringsrum, hvor holddannelse foretages på baggrund af elever-nes kompetencer, køn, interesser, behov mv. Mulighederne for systematisk differentiering af undervis-ningen forbedres, og samtidig øges elevernes muligheder for at foretage egne valg, hvilket har stor be-tydning for lysten til, glæden ved og motivationen for læring. Der er mulighed for at danne fællesskaber på tværs af indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen, så eleverne er med til at lære af hinanden. Den røde tråd i hele skoleforløbet kan ligeledes fastholdes. Underviserne vil have adgang til et stort fagligt miljø, som kan understøtte faglige udveksling, sparring og videndeling både inden for fagene og metodisk. Der vil være to skoler, som konkurrerer mod hinanden og derved bliver ved med at udvikle sig. Foræl-drene har mulighed for at vælge den skole, som passer til deres barn. Modellen giver gode muligheder for at skabe ressourcecentre med et bredt vifte af ressourcepersoner, herunder også socialrådgivere, sundhedsplejersker og medarbejdere fra pædagogisk psykologisk rådgivning. Udfordringer ved denne struktur: At antallet af elever i overbygningen ikke vil være stort nok til, at der kan dannes et endnu mere spændende ungdomsmiljø, hvor der er mange valgmuligheder og mulighed for at etablere linjer, såvel boglige som mere praktiske linjer. Der er ikke mulighed for at køre landsbyordninger og hermed de fordele, der kan være i dette, f.eks. samme leder af dagtilbud og skole. Der vil ikke være en skole i lokalmiljøet, og nogle af eleverne vil få længere transporttid til skolen. Lokalsamfundets ejerskab til skolen forsvinder. Endelig giver denne model ikke mulighed for at skabe to helt nye skoleprofiler, som ikke er præget af fortidige myter og fordomme om skolernes profil og kvalitet. Økonomi 4-37 Side 36

42 Beløb i hele kr. Prisniveau Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudgifter Drift Anlæg I alt Ren effektivisering Ren servicetilpasning Begge dele Behandling i Med- / Hovedudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag Alle beregninger er foretaget ud fra forudsætning om at alle elever bliver omfattet af overflytningerne. Det må forventes, at en andel vælger anden folkeskole i egen eller anden kommune, indenfor reglerne om frit skolevalg eller friskole. Sådanne ændringer vil influere på beregningsgrundlaget. Besparelserne på ejendomsudgifter er beregnet ud fra at bygningerne afhændes. Merudgifter til befordring er baseret på et skøn fra Plan og Kultur. Anlægsudgifterne er fastsat ud fra gennemsnitstal fra Fagsekretariat Teknik I opstarts- og implementeringsudgifter er der indregnet en årlig driftudgift pr. skole, der lukkes. Der er indregnet kr. årligt pr. skole, som skal dække udgifter til faste installationer samt varmeudgifter til at holde bygningerne frostfri. Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Ja Behandles i Medudvalg Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Det er ikke muligt objektivt at vurdere forslagets betydning for udviklingsstrategien. Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Da fire af skolerne i forslaget har landsbyordning, har forslaget stor betydning for dagpasningsområdets fremtidige struktur. Der foreslås flg. scenarier i forhold til de fire berørte daginstitutioner: 1. Daginstitutionerne bevares på de fire matrikler 2. De fire daginstitutioner samles på en eller flere af matriklerne. 3. Alle fire daginstitutioner lukkes, og der bygges en ny daginstitution i Faaborg. Ovennævnte forslag kan kombineres med fordelingen af børn til øvrige daginstitutioner i Faaborg-området. Såfremt en eller flere børnehaver opretholdes, skal der afsættes budget til bygningerne. Personalemæssige konsekvenser Personalemæssigt vil det betyde følgende reduktion: 4,00 skoleledere 1,57 børnehaveklasseledere 4,94 lærere, incl. afdelingsledere 0,75 pædagoger i den understøttende undervisning 0,59 skolesekretærer herudover vil det betyde en reduktion af servicemedarbejdere Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter 4-38 Side 37

43 Der er udarbejdet en tids- og handleplan for budgetprocessen. MED-udvalgene har haft mulighed for at fremsende OEforslag i opstartsfasen. Herefter har Fagsekretariat Undervisning i samarbejde med Økonomi udarbejdet forslag, som er gennemgået på fælles møde med deltagelse af MED-udvalgene fra alle folkeskoler og Ungdomsskolen. Efterfølgende har de enkelte MED-udvalg afholdt møder og fremsendt bemærkninger til forslagene samt fremsendt egne OE-forslag. Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter Bemærkninger fra skolernes MED-udvalg tilkendegiver overordnet, at der skal ses på strukturændringer fremfor besparelser på omfang og indhold i undervisningen. Øvrige bemærkninger Strukturforslaget kan gennemføres med virkning pr. 1/ I det oprindelige OE-forslag var der ikke indregnet opstarts- / implementeringsudgifter. Der er efterfølgende beregnet forventede udgifter til drift af skoler, som lukkes og ikke benyttes til andet formål Side 38

44 Omstilling & Effektivisering Nummer 119 Projektnavn Skolestruktur Scenarie 3A i Faaborg m. Svanninge, Toftegårdsskolen og Faaborg Sundskole Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Undervisning Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering Med afsæt i elevtalsudviklingen er der udarbejdet 6 scenarier til ændret skolestruktur i Faaborg-området. Nuværende skoler i Faaborg-området består af: Faaborg Sundskole (0.-9. kl.) Toftegårdsskolen ( kl.) Brahetrolleborg Skole (0.-6. kl. + landsbyordning) Bøgebjergskolen (0.-6. kl. + landsbyordning) Horne Skole (0.-6. kl. + landsbyordning) Svanninge Skole (0.-6. kl. + landsbyordning). Scenarie 3A indebærer, at eleverne fra Horne og Brahetrolleborg skoler kommer til Svanninge Skole, og eleverne fra Bøgebjerg Skole kommer til Faaborg Sundskole. Horne Skole, Brahetrolleborg Skole og Bøgebjergskolen lukkes. Svanninge Skole vil have klasse Faaborg Sundskole vil have klasse Toftegårdsskolen vil have klasse. Forslaget har en årlig driftsbesparelse på ca. 8,7 mio. kr. og indebærer ingen anlægsudgifter, idet det forventes, at eleverne kan rummes i eksisterende rammer. Fordele og ulemper ved denne model kan vurderes ud fra beskrivelserne under scenarie 1 og 2. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudgifter Drift Anlæg I alt Ren effektivisering Ja Ren servicetilpasning Begge dele Behandling i Med- / Hovedudvalg Behandles i Medudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag 4-40 Side 39

45 Alle beregninger er foretaget ud fra forudsætning om at alle elever bliver omfattet af overflytningerne. Det må forventes, at en andel vælger anden folkeskole i egen eller anden kommune, indenfor reglerne om frit skolevalg eller friskole. Sådanne ændringer vil influere på beregningsgrundlaget. Besparelserne på ejendomsudgifter er beregnet ud fra at bygningerne afhændes. Merudgifter til befordring er baseret på et skøn fra Plan og Kultur. I opstarts og implementeringsudgifter er der indregnet en årlig driftudgift pr. skole der lukkes. Der er indregnet kr. pr. skole som skal dække udgifter til faste installationer samt varmeudgifter til at holde bygningerne frostfri. Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Det er ikke muligt objektivt at vurdere forslagets betydning for udviklingsstrategien. Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Da fire af skolerne i forslaget har landsbyordning, har forslaget stor betydning for dagpasningsområdets fremtidige struktur. Der foreslås flg. scenarier i forhold til de fire berørte daginstitutioner: 1. Daginstitutionerne bevares på de fire matrikler 2. De fire daginstitutioner samles på en eller flere af matriklerne. 3. Alle fire daginstitutioner lukkes, og der bygges en ny daginstitution i Faaborg. Ovennævnte forslag kan kombineres med fordelingen af børn til øvrige daginstitutioner i Faaborg-området. Såfremt en eller flere børnehaver opretholdes, skal der afsættes budget til bygningerne. Personalemæssige konsekvenser Personalemæssigt vil det betyde følgende reduktion: 3,00 skoleledere 0,79 børnehaveklasseledere 3,65 lærere, incl. afdelingsledere 0,42 pædagoger i den understøttende undervisning 0,52 skolesekretærer herudover vil det betyde en reduktion af servicemedarbejdere Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter Der er udarbejdet en tids- og handleplan for budgetprocessen. MED-udvalgene har haft mulighed for at fremsende OEforslag i opstartsfasen. Herefter har Fagsekretariat Undervisning i samarbejde med Økonomi udarbejdet forslag, som er gennemgået på fælles møde med deltagelse af MED-udvalgene fra alle folkeskoler og Ungdomsskolen. Efterfølgende har de enkelte MED-udvalg afholdt møder og fremsendt bemærkninger til forslagene samt fremsendt egne OE-forslag. Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter Bemærkninger fra skolernes MED-udvalg tilkendegiver overordnet, at der skal ses på strukturændringer fremfor besparelser på omfang og indhold i undervisningen. Øvrige bemærkninger I det oprindelige OE-forslag var der ikke indregnet opstarts- / implementeringsudgifter. Der er efterfølgende beregnet forventede udgifter til drift af skoler, som lukkes og ikke benyttes til andet formål Side 40

46 Nummer 120 Projektnavn Omstilling & Effektivisering Skolestruktur Scenarie 3B i Faaborg: sammenlægn. af Horne og Svanninge, nedlægg. af Brahetrolleborg og Bøgebjerg Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Undervisning Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering Med afsæt i elevtalsudviklingen er der udarbejdet 6 scenarier til ændret skolestruktur i Faaborg-området. Nuværende skoler i Faaborg-området består af: Faaborg Sundskole (0.-9. kl.) Toftegårdsskolen ( kl.) Brahetrolleborg Skole (0.-6. kl. + landsbyordning) Bøgebjergskolen (0.-6. kl. + landsbyordning) Horne Skole (0.-6. kl. + landsbyordning) Svanninge Skole (0.-6. kl. + landsbyordning). Scenarie 3B indebærer, at eleverne fra Horne Skole kommer til Svanninge Skole. Eleverne fra Brahetrolleborg Skole og Bøgebjergskolen kommer til Faaborg Sundskole. Svanninge Skole vil have klasse Faaborg Sundskole vil have klasse Toftegårdsskolen vil have klasse. Horne Skole, Brahetrolleborg Skole og Bøgebjergskolen lukkes. Faaborg Sundskole vil skulle udvides med et klasselokale. Forslaget har en årlig driftsbesparelse på ca. 8,4 mio. kr. og en engangs anlægudgift på ca. 2,0 mio. kr. Fordele og ulemper ved denne model kan vurderes ud fra beskrivelserne under scenarie 1 og 2. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudgifter Drift Anlæg I alt Ren effektivisering Ja Ren servicetilpasning Begge dele Behandling i Med- / Hovedudvalg Behandles i Medudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag 4-42 Side 41

47 Alle beregninger er foretaget ud fra forudsætning om at alle elever bliver omfattet af overflytningerne. Det må forventes, at en andel vælger anden folkeskole i egen eller anden kommune, indenfor reglerne om frit skolevalg eller friskole. Sådanne ændringer vil influere på beregningsgrundlaget. Besparelserne på ejendomsudgifterne er beregnet ud fra at bygningerne afhændes. Merudgifterne til befordring er baseret på et skøn fra Plan og Kultur. Anlægsudgifterne er fastsat ud fra gennemsnitstal fra Fagsekretariat Teknik. I opstarts- og implementeringsudgifter er der indregnet en årlig driftudgift pr. skole der lukkes. Der er indregnet kr. pr. skole som skal dække udgifter til faste installationer samt varmeudgifter til at holde bygningerne frostfri. Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Det er ikke muligt objektivt at vurdere forslagets betydning for udviklingsstrategien. Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Da fire af skolerne i forslaget har landsbyordning, har forslaget stor betydning for dagpasningsområdets fremtidige struktur. Der foreslås flg. scenarier i forhold til de fire berørte daginstitutioner: 1. Daginstitutionerne bevares på de fire matrikler 2. De fire daginstitutioner samles på en eller flere af matriklerne. 3. Alle fire daginstitutioner lukkes, og der bygges en ny daginstitution i Faaborg. Ovennævnte forslag kan kombineres med fordelingen af børn til øvrige daginstitutioner i Faaborg-området. Såfremt en eller flere børnehaver opretholdes, skal der afsættes budget til bygningerne. Personalemæssige konsekvenser Personalemæssigt vil det betyde følgende reduktion: 3,00 skoleledere 0,79 børnehaveklaseledere 3,63 lærere, incl. afdelingsledere 0,41 pædagoger i den understøttende undervisning 0,52 skolesekretærer herudover vil det betyde en reduktion af servicemedarbejdere Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter Der er udarbejdet en tids- og handleplan for budgetprocessen. MED-udvalgene har haft mulighed for at fremsende OEforslag i opstartsfasen. Herefter har Fagsekretariat Undervisning i samarbejde med Økonomi udarbejdet forslag, som er gennemgået på fælles møde med deltagelse af MED-udvalgene fra alle folkeskoler og Ungdomsskolen. Efterfølgende har de enkelte MED-udvalg afholdt møder og fremsendt bemærkninger til forslagene samt fremsendt egne OE-forslag. Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter Bemærkninger fra skolernes MED-udvalg tilkendegiver overordnet, at der skal ses på strukturændringer fremfor besparelser på omfang og indhold i undervisningen. Øvrige bemærkninger Strukturforslaget kan gennemføres med virkning pr. 1/ I det oprindelige OE-forslag var der ikke indregnet opstarts- / implementeringsudgifter. Der er efterfølgende beregnet forventede udgifter til drift af skoler, som lukkes og ikke benyttes til andet formål Side 42

48 Nummer 121 Projektnavn Omstilling & Effektivisering Skolestruktur Scenarie 3C i Faaborg: Brahetrolleborg til Svanninge, Horne til Toftegårdsskolen, Bøgebjerg til Faaborg Sundskole Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Undervisning Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering Med afsæt i elevtalsudviklingen er der udarbejdet 6 scenarier til ændret skolestruktur i Faaborg-området. Nuværende skoler i Faaborg-området består af: Faaborg Sundskole (0.-9. kl.) Toftegårdsskolen ( kl.) Brahetrolleborg Skole (0.-6. kl. + landsbyordning) Bøgebjergskolen (0.-6. kl. + landsbyordning) Horne Skole (0.-6. kl. + landsbyordning) Svanninge Skole (0.-6. kl. + landsbyordning). Scenarie 3C indebærer, at eleverne fra Brahetrolleborg Skole kommer til Svanninge Skole. Eleverne fra Horne Skole kommer til Toftegårdsskolen. Eleverne fra Bøgebjergskolen kommer til Faaborg Sundskole. Svanninge Skole vil have klasse Faaborg Sundskole vil have klasse Toftegårdsskolen vil have klasse. Horne Skole, Brahetrolleborg Skole og Bøgebjergskolen lukkes. Forslaget indebærer, at der skal udbygges med 2 klasselokaler på Toftegårdsskolen. Forslaget har en årlig driftsbesparelse på ca. 7,6 mio. kr. og en engangs anlægudgift på ca. 4,0 mio. kr. Den faglige og økonomiske bæredygtighed på Svanninge Skole forbedres ikke væsentligt ved dette forslag. Fordele og ulemper i øvrigt ved denne model kan vurderes ud fra beskrivelserne under scenarie 1 og 2. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudgifter Drift Anlæg I alt Ren effektivisering Ja Ren servicetilpasning Begge dele Behandling i Med- / Hovedudvalg Behandles i Medudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag 4-44 Side 43

49 Alle beregninger er foretaget ud fra forudsætning om at alle elever bliver omfattet af overflytningerne. Det må forventes, at en andel vælger anden folkeskole i egen eller anden kommune, indenfor reglerne om frit skolevalg eller friskole. Sådanne ændringer vil influere på beregningsgrundlaget. Besparelserne på ejendomsudgifterne er beregnet ud fra at bygningerne afhændes. Merudgifter til befordring er baseret på et skøn fra Plan og Kultur. Anlægsudgifterne er fastsat ud fra gennemsnitstal fra Fagsekretariat Teknik I opstarts- og implementeringsudgifter er der indregnet en årlig driftudgift pr. skole der lukkes. Der er indregnet kr. pr. skole, som skal dække udgifter til faste installationer samt varmeudgifter til at holde bygningerne frostfri. Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Det er ikke muligt objektivt at vurdere forslagets betydning for udviklingsstrategien. Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Da fire af skolerne i forslaget har landsbyordning, har forslaget stor betydning for dagpasningsområdets fremtidige struktur. Der foreslås flg. scenarier i forhold til de fire berørte daginstitutioner: 1. Daginstitutionerne bevares på de fire matrikler 2. De fire daginstitutioner samles på en eller flere af matriklerne. 3. Alle fire daginstitutioner lukkes, og der bygges en ny daginstitution i Faaborg. Ovennævnte forslag kan kombineres med fordelingen af børn til øvrige daginstitutioner i Faaborg-området. Såfremt en eller flere børnehaver opretholdes, skal der afsættes budget til bygningerne. Personalemæssige konsekvenser Personalemæssigt vil det betyde følgende reduktion: 3,00 skoleledere 0,76 børnehaveklasseledere 2,12 lærere, incl. afdelingsledere 0,32 pædagoger i den understøttende undervisning 0,52 skolesekretærer herudover vil det betyde en reduktion af servicemedarbejdere Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter Der er udarbejdet en tids- og handleplan for budgetprocessen. MED-udvalgene har haft mulighed for at fremsende OEforslag i opstartsfasen. Herefter har Fagsekretariat Undervisning i samarbejde med Økonomi udarbejdet forslag, som er gennemgået på fælles møde med deltagelse af MED-udvalgene fra alle folkeskoler og Ungdomsskolen. Efterfølgende har de enkelte MED-udvalg afholdt møder og fremsendt bemærkninger til forslagene samt fremsendt egne OE-forslag. Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter Bemærkninger fra skolernes MED-udvalg tilkendegiver overordnet, at der skal ses på strukturændringer fremfor besparelser på omfang og indhold i undervisningen. Øvrige bemærkninger Strukturforslaget kan gennemføres med virkning pr. 1/ I det oprindelige OE-forslag var der ikke indregnet opstarts- og implementeringsudgifter. Der er efterfølgende beregnet forventede udgifter til drift af skoler, som lukkes og ikke benyttes til andet formål Side 44

50 Nummer 122 Projektnavn Omstilling & Effektivisering Skolestruktur Scenarie 4: Svanninge som afd. under Toftegårdsskolen m. 0-6 kl. Faaborg Sundskole m kl. Brahetrolleborg, Horne og Bøgebjerg nedlægges. Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Undervisning Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering Med afsæt i elevtalsudviklingen er der udarbejdet 6 scenarier til ændret skolestruktur i Faaborg-området. Nuværende skoler i Faaborg-området består af: Faaborg Sundskole (0.-9. kl.) Toftegårdsskolen ( kl.) Brahetrolleborg Skole (0.-6. kl. + landsbyordning) Bøgebjergskolen (0.-6. kl. + landsbyordning) Horne Skole (0.-6. kl. + landsbyordning) Svanninge Skole (0.-6. kl. + landsbyordning). Scenarie 4 indebærer, at eleverne fra de 6 skoler samles på Toftegårdsskolen og Faaborg Sundskole klasse på Toftegårdsskolen med Svanninge Skole som afdeling for mellemtrin (4.-6. klasse) klasse på Faaborg Sundskole Horne Skole, Brahetrolleborg Skole og Bøgebjergskolen lukkes. Forslaget har en årlig driftsbesparelse på ca. 10,9 mio. kr. og indebærer ingen anlægsudgifter, idet det forventes, at eleverne kan rummes i de eksisterende rammer. Forslaget har samme fordele og udfordringer som scenarie 1, men er kendetegnet ved ingen anlægsudgifter at have. Hvis elevtalsprognosen holder, vil afdelingen i Svanninge formentlig kunne nedlægges på sigt. Den integrerede daginstitution kan fortsætte på matriklen, såfremt det stemmer overens med kapacitetstilpasningen på dagtilbudsområdet. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudgifter Drift Anlæg I alt Ren effektivisering Ja Ren servicetilpasning Begge dele Behandling i Med- / Hovedudvalg Behandles i Medudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag 4-46 Side 45

51 Alle beregninger er foretaget ud fra forudsætning om at alle elever bliver omfattet af overflytningerne. Det må forventes, at en andel vælger anden folkeskole i egen eller anden kommune, indenfor reglerne om frit skolevalg eller friskole. Sådanne ændringer vil influere på beregningsgrundlaget. Besparelserne på ejendomsudgifterne er beregnet ud fra at bygningerne afhændes. Merudgifter til befordring er baseret på et skøn fra Plan og Kultur. I opstarts- og implementeringsudgifter er der indregnet en årlig driftudgift pr. skole der lukkes. Der er indregnet kr. pr. skole som skal dække udgifter til faste installationer samt varmeudgifter til at holde bygningen frostfri. Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Forslaget understøtter Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune. Desuden understøtter forslaget målsætningen om flere unge i ungdomsuddannelser. Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Det er ikke muligt objektivt at vurdere forslagets betydning for udviklingsstrategien. Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Da fire af skolerne i forslaget har landsbyordning, har forslaget stor betydning for dagpasningsområdets fremtidige struktur. Der foreslås flg. scenarier i forhold til de fire berørte daginstitutioner: 1. Daginstitutionerne bevares på de fire matrikler 2. De fire daginstitutioner samles på en eller flere af matriklerne. 3. Alle fire daginstitutioner lukkes, og der bygges en ny daginstitution i Faaborg. Ovennævnte forslag kan kombineres med fordelingen af børn til øvrige daginstitutioner i Faaborg-området. Såfremt en eller flere børnehaver opretholdes, skal der afsættes budget til bygningerne. Personalemæssige konsekvenser Personalemæssigt vil det betyde følgende reduktion: 4,00 skoleledere 3,13 børenhaveklasseledere 5,39 lærere, incl. afdelingsledere 0,84 pædagoger i den undersøttende undervisning 0,47 skolesekretærer herudover vil det betyde en reduktion af servicemedarbejdere Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter Der er udarbejdet en tids- og handleplan for budgetprocessen. MED-udvalgene har haft mulighed for at fremsende OEforslag i opstartsfasen. Herefter har Fagsekretariat Undervisning i samarbejde med Økonomi udarbejdet forslag, som er gennemgået på fælles møde med deltagelse af MED-udvalgene fra alle folkeskoler og Ungdomsskolen. Efterfølgende har de enkelte MED-udvalg afholdt møder og fremsendt bemærkninger til forslagene samt fremsendt egne OE-forslag. Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter Bemærkninger fra skolernes MED-udvalg tilkendegiver overordnet, at der skal ses på strukturændringer fremfor besparelser på omfang og indhold i undervisningen. Øvrige bemærkninger I det oprindelige OE-forslag var der ikke indregnet opstarts- /implementeringsudgifter. Der er efterfølgende beregnet forventede udgifter til drift af skoler, som lukkes og ikke benyttes til andet formål Side 46

52 Omstilling & Effektivisering Nummer 129 Projektnavn Tilpasning af dagtilbudsstruktur Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Børn Dagtilbud Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering Jf. Økonomiudvalgets mål for omstilling og efferktivisering i budgetårene skal driften af dagtilbudsområdet effektiviseres med i alt 14,7 mio. kr. i perioden. Der er i samme periode afsat i alt 47 mio. kr. til renovering og nybyggeri på dagtilbudsområdet. Børne- og uddannelsesudvalget har den 12/ slået fast, at - Anlægsmidlerne SKAL bruges til at effektivisere driften af dagtilbudsområdet. - Dagtilbud SKAL være læringssteder og vi ønsker en kvalitetsdagsorden. - Vi skal IKKE have megabørnehaver. I Befolkningsprognosen udarbejdet i 2014 forventes børnetallet/pasningsbehovet at falde efter 2014 og frem mod 2017 således, at der i 2017 skal passes 282 færre børnehavebørn end i Børnetallet forventes at stabilisere sig fra 2018, dog med en lille stigning. Det faldende børnetal vil skabe behov for kapacitetstilpasning på området de kommende år. Det fremgår af budgetaftalen for 2014 at anlægspuljen skal understøtte en fortsat effeltiv drift i en tid med faldende børnetal, ændrede efterspørgselsmønstre samt behovet for mere fremtidssikrede institutioner. For at området kan effektiviseres med 14,7 mio. kr. samtidig med at den pædagogiske kvalitet skal opretholdes, er en effektiv kapacitetsudnyttelse nødvendig. Ved at samle børnepasningen på færre matrikler, åbnes mulighed for at opretholde økonomisk og faglig bæredygtighed i institutionerne, Forslaget indebærer således, at børnepasningen samles på færre børnehuse og at ledelsesstrukturen tilpasses. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudgifter Drift Anlæg I alt Ren effektivisering Ren servicetilpasning Begge dele Behandling i Med- / Hovedudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag Den angivede besparelse er netto. Lukning af Turbofluen er politisk vedtaget i Der skal i 2015 ske omstilling og effektivisering for yderligere via strukturtilpasning. Børne- og uddannelsesudvalget har besluttet at udskyde processen for beslutning af en samlet anlægsplan. Det er først muligt at konkretisere de øvrige strukturtilpasninger, når Kommunalbestyrelsen har vedtaget en samlet anlægsplan. Ja Behandles i Medudvalg 4-48 Side 47

53 Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Forslaget indebærer, at effektivisering opnås ved at samle kompetencerne på dagtilbudsområdet. Det enkelte dagtilbud skal dels efterleve målene i den Sammenhængende Børn- og ungepolitik, Handleguiden samt opfylde kvalitetsstandarden for dagtilbud. Det er krav som er svære at honorere for et lille dagtilbud med få medarbejdere. Forslaget understøtter i høj grad intentionen i de nævnte standarder og politikker, idet kompetencerne samles i større institutioner. Dette giver institutionerne mulighed for at have ressourcepersoner indenfor de forskellige områder så som inklusion, sprog, motorisk udvikling mv. Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Børn, unge og uddannelse nævnes i udviklingsstrategien som det første af 6 strategiske indsatsområder. Målet er, at institutioner og skoler skal være af højeste kvalitet. Attraktive dagtilbud er en vigtig del af kommunens bosætningsstrategi. Forslaget understøtter målene i udviklingsstrategien, idet effektivisering via omstrukturering giver mulighed for at bevare og udvikle kvaliteten på området, samtidig med at driftsudgifterne sænkes. Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed I forbindelse med det tværfaglige samarbejde og arbejdet med overgange, samarbejder dagtilbuddene med kolleger fra andre områder. Forslaget vil have en afledt effektivisering på andre områder, idet færre børnehuse giver et reduceret antal samarbejdsparter for konsulenter, terapeuter mv. Personalemæssige konsekvenser Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter MED-udvalg i kommunale og selvejende institutioner samt i landsbyordninger har haft mulighed for at afgive kvalificerende bemærkninger til forslaget i perioden 27/2-13/ Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter Fagsekretariatet har modtaget kvalificerende bemærkninger fra 14 MED-udvalg. I svarene er MED-udvalgene særligt optaget af at: - strukturtilpasning er vejen til effektivisering, fremfor forringelse af personalenormering i de enkelte tilbud - der skabes bæredygtige dagtilbud af en vis størrelse og med en strategisk placering - der i de enkelte børnehus skabes rammer for trygge og nærværende miljøer - der sikres den nødvendige ledelse i de enkelte børnehuse - der fortsat er en mangfoldighed i dagtilbudsstrukturen med forskellige størrelser og profiler - der sikres et godt arbejdsmiljø og at der skabes nogle fysiske rammer der matcher fremtidens dagtilbud - der fortsat er fokus på tidlig forebyggende indsats og gode overgange mellem dagtilbud og dagtilbud/skole Øvrige bemærkninger 4-49 Side 48

54 Omstilling & Effektivisering Nummer 133 Projektnavn Indførelse af 3-ugers sommerferielukning i Dagplejen Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Børn Dagtilbud Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering Det foreslås, at Dagplejen i lighed med daginstitutionerne harmoniserer sommerferien, således at flest mulige børn og personaler afholder sommerferie i ugerne 28, 29 og 30. Kommunen har forsyningsforpligtelse, hvilket betyder, at børn med behov for pasning vil blive passet i de pågældende uger. I institutionerne sker der sampasning i færre børnehuse. I Dagplejen foreslås pasningen tilrettelagt i legestuelokaler. På den måde kan gæstepasningen tilrettelægges rationelt, i rammer der er kendt af dagplejere, børn og forældre. Sampasningen indebærer, at nogle forældre vil have mere end 8 km. til pasning i ferieugerne. Ifølge dagplejernes overenskomst skal en dagplejer honoreres med gæstevederlag på kr. 350 pr. barn pr. dag + pension, når dagplejeren gæstepasser et barn, uanset om dagplejerens egne børn holder ferie den pågældende dag. Det betyder, at hovedferiens afvikling er forbundet med betydelige lønomkostninger for dagplejen. Ved at annoncere ugerne 28, 29 og 30 som faste ferieuger i dagplejen, har både forældre og dagplejere mulighed for, i videst mulig udstrækning at planlægge ferie de pågældende uger. Planlægning af hovedferien er endvidere en stor administrativ opgave at tilrettelægge, når dagplejere og børns ferieønsker skal tilgodeses. Med harmonisering af ferien, vil der kunne spares administrative ressourcer. Besparelsespotentialet opnås således både via administrative besparelse samt besparelse på gæstevederlag til dagplejere. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudgifter Drift Anlæg I alt Ren effektivisering Ren servicetilpasning Begge dele Behandling i Med- / Hovedudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag I 2013 var den gennemsnitlige udgift til gæstevederlag for juli og august måned pr. måned. Til sammenligning er gennemsnittet for gæstevederlag kr. om måneden i årets øvrige måneder. På den baggrund skønnes udgiften til gæstepasning i sommerferien at være i 2013 priser. På den baggrund anses et effektiviseringspotentiale på netto at være realistisk, når beslutningen kan kommunikeres i 2014 med virkning fra sommerferien Ja Behandles i Medudvalg Betydning for områdets udviklingsmål / politikker 4-50 Side 49

55 Ingen Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Sampasning i dagplejen kan have en negativ indvirkning på bosætningsstrategien, idet det bliver synligt at serviceniveauet er med udgangspunkt i 3-ugers sommerferielukning/sampasning. Praktisk vil harmonisering af ferieperioden dog kunne have en positiv effekt, idet den faste dagplejer i mindre omfang vil have ferie uden for ferieperioden, og gæstepasning dermed vil mindskes udenfor ferieperioden. Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Ingen Personalemæssige konsekvenser Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter Fagsekretariatet har haft en involverende proces med de berørte MED-udvalg omkring udarbejdelse af de forskellige forslag til omstilling og effektivisering. Processen har ført til fravalg af oprindelige forslag til Omstilling og effektivisering, som efterfølgende er blevet erstattet af andre forslag. Herunder forslag om indførelse af 3-ugers sommerferielukning i Dagplejen. Tilvalg af nye forslag sent i processen har ikke gjort det muligt at behandle forslaget i Dagplejens MEDudvalg inden fristen for fremsendelsen af forslag til omstilling og effektivisering. På ovenstående baggrund besluttede Hovedudvalget på sit møde i juni, at Dagplejens MED-udvalg kunne afgive et høringssvar forud for Kommunalbestyrelsens budgetseminar. Høringssvaret fremgår nedenfor. Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter Høringssvar ang. omstilling og effektiviseringsforslag Ferielukket i Dagplejen, ugerne 28, 29, 30. For personalet i Dagplejen, har forslaget flg. konsekvenser: Da der ikke længere er en fleksibilitet for ønske af ferie, der matcher familiens vilkår, vil der være en reel risiko for, at ferien ikke kan holdes sammen med partner og delebørn. For dagplejerne, har det særlige konsekvenser for de familier, som ikke kan få ferie samtidig, da partner og børn dermed skal holde ferie i et offentligt rum. Det betyder, at der holdes ferie i et hjem, hvor der passes 5 børn i et tidsrum fra kl 6.00 til 18, i 48 timer ugentlig. De overordnede personale politikker og retningslinjer der er vedtaget i dagplejen, skal også overholdes, når der arbejdes i hjemmet i ferien. Eksempler på konsekvenser: - at hele familien skal være passende påklædt. - at ens partner ikke kan have gæster, der f.eks. sidder og nyder en kold øl og ryger en cigaret på terrassen o.a. - Der er forventninger til at dagplejernes hjem hele tiden fremstår præsentable, og i overensstemmelse med krav til gode børnemiljøer og sikkerhed. Vedligeholdelse og forbedringer, bliver ofte udført i ferien. Dette kan ikke lade sig gøre, hvis der bliver passet børn samtidigt. Vi tænker også, at den service og fleksibilitet, der er i Dagplejen, forringes væsentligt, når børnene ikke kan blive passet i nærområdet i ferielukningsperioden. I forhold til branding- og til at tiltrække nye borgere til Faaborg-Midtfyn Kommune, så fremstår ferielukning i Dagplejen, ikke som et trækplaster. På Dagplejens MED-udvalgs vegne, Marianne Winther Christensen, FTR for dagplejerne Lisbeth Drostrup, TR for de pædagogiske supervisorer Øvrige bemærkninger Skemaet er blevet ændret den i forbindelse med, at Dagplejens MED-udvalg har afgivet høringssvar Side 50

56 Omstilling & Effektivisering Nummer 134 Projektnavn MD-vuns huset - tidlig forebyggende indsats Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Børn og Unge Rådgivning Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering En del af Vester Hæsinge gl. skole indrettes (for egne BUR-midler) i 2014 til et sted, hvor Børne- og Ungerådgivningen kan hjælpe børn og unge der er i mistrivsel, men som endnu ikke er i så store problemer, at de er i målgruppen for en børnefaglig undersøgelse jf. Servicelovens 50. Der sker således en udvidelse af BUR's målgruppe, idet det er målet at hjælpe de børn og unge, der kan være på vej til at blive en sag i BUR, så det undgås at de bliver det. Disse aktiviteter udspringer af intentionerne i Barnets Reform. Se Handleguidens børnelineal. Initiativerne skal således ses som yderligere forebyggende tiltag... en investering, som er en tidlig forebyggende hjælp til børn og familier Hjælpen kunne være: Forskellige rådgivningsforløb for børn/ grupper af børn. Skilsmisserådgivning Forebyggende familierådslagninger Forudsigelsesmøder Støtte-/kontaktaktiviteter (dog efter 50) m.m. Huset er døbt "MDvuns-huset", idet det er besluttet at hjælpen skal være hurtig, effektfuld og målrettet. Der vil løbende blive målt på borgernes oplevelse af kvalitet og effekt. På sigt skal tilbudsviften i huset kunne udvides/ændres/reduceres lige så hurtig som børnenes og familiernes behov kan ændre sig. Personalet i BUR har deltaget i gruppearbejde omkring de tilbud, som huset forventes at skulle rumme, Herudover er erfaringerne fra "Projekt forebyggelseskommune" som BUR deltager i (finansieret af Socialministeriet) medtaget i arbejdet. Det er målet, at investeringen skal kunne reducere BUR's samlede udgifter med 1 mio. kr. årligt fra Fagudvalget bliver løbende orienteret om tiltagene og resultaterne. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudgifter Drift Anlæg I alt Ren effektivisering Ja Ren servicetilpasning Begge dele Behandling i Med- / Hovedudvalg Behandles i Medudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag Forventet reduktion i udgifter pga. tidlig indgriben Side 51

57 Betydning for områdets udviklingsmål / politikker I den Sammenhængende Børnepolitik er der blandt andet fokus på tidlig og helhedsorienteret indsats og forebyggelse og samarbejde med familien. MDvuns-huset understøtter samtlige disse intentioner. Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Investeringen i MDvuns-huset har betydning for kommunens udviklingsstrategier på flere områder: Vedr. Lokalsamfundspolitik har BUR været (og er fortsat) i tæt samarbejde med lokalsamfundet i Vester Hæsinge omkring oprettelsen af MDvunshuset i en del af den gamle skole samtidig med, at lokalsamfundet har søgt og fået midler af LOA-fonden til ombygning af deres X-hus som ligger i en anden del af den gamle skole. MDvuns-huset støtter således op om flere af de indsatsområder, der er nævnt i Lokalsamfundspolitikken. I den Sammenhængende Børnepolitik er der blandt andet fokus på tidlig og helhedsorienteret indsats og forebyggelse og samarbejde med familien. MDvuns-huset understøtter disse intentioner. Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed På sigt vil huset kunne bruges af andre kommunale aktører samt frivillige. Personalemæssige konsekvenser Det har store personalemæssige konsekvenser, idet det understøtter BUR's personale i at yde en bedre service i fysiske rammer, der understøtter vores processer sammen med familierne og børnene. Personalets mulighed for at skabe succes sammen med familierne øges. Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter Medarbejderne er hørt ved ekstraordinært MED-udvalgsmøde den 7. maj Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter MED-udv. sætter pris på at Økonomiudvalget har givet BUR mulighed for at etablere et hus til de forbyggende indsatser i MDvuns. Det øger BUR s muligheder for at leve yderligere op til intentionerne i Barnets Reform, med tidlig indsats og fokus på barnets rettigheder. Idet MDvuns-huset hurtigt kan omstille sig til de behov der til enhver tid efterspørges af børn/unge og deres familier, forventer vi at sparemålet kan nås, uden at kvaliteten ifht. de sårbare børn falder. Øvrige bemærkninger 4-53 Side 52

58 Omstilling & Effektivisering Nummer 135 Projektnavn Personaleoptimering i Børne- og Ungerådgivningen Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion 03 og 06 Aftaleenhed Fagsekretariat Børn og Unge Rådgivning Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering Der er indført nyt IT-system DUBU (digitalisering af udsatte børn og unge). Dette system forventes på sigt at kunne effektivisere arbejdet for socialrådgiverne med 1 stilling. Herud over er der sket ledelsesmæssig omstrukturering, således at 1 stilling kan nedlægges. Det forventes yderligere, at der skal ske personalereduktion så målet nås. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudgifter Drift Anlæg I alt Ren effektivisering Ren servicetilpasning Begge dele Behandling i Med- / Hovedudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag Mindst 3 stillinger i Børne- og Ungerådgivningens administration nedlægges. Ja Behandles i Medudvalg Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Ingen Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Ingen Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Ingen, - besparelsen er ren effektivisering. Personalemæssige konsekvenser Der sker personalereduktion. Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter Ekstraordinært MED-udvalgsmøde den 7. maj Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter Høring vedr. 2015: MED-udv. mener at sparemålet er realistisk Side 53

59 Øvrige bemærkninger 4-55 Side 54

60 Omstilling & Effektivisering Nummer 137 Projektnavn Reducering af instrumentalundervisning/personalereduktion Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion Aftaleenhed Musikskole Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudgifter Drift Anlæg I alt Ren effektivisering Ren servicetilpasning Begge dele Ja Behandling i Med- / Hovedudvalg Behandles i Medudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag 4-56 Side 55

61 Musikskolen har kun mulighed for at spare på sin kerneydelse nemlig musikundervisningen. Vi stiller et forslag op til hvordan en besparelse i på ialt netto kr. kunne gennemføres. Musikskolens budget er sammensat af 3 elementer: Et kommunalt tilskud, et statstilskud og brugerbetaling. Når man sparer på det kommunale tilskud, får det følger på størrelsen af de 2 andre elementer. Det vil sige en besparelse vil reelt betyde at musikskolen udover de kr. mister statstilskud samt brugerbetaling, så den reelle brutto besparelse vil blive ca kr. ialt. Besparelse i 2015 på kr. Vi har tænkt os, en besparelse i på kr. kunne foretages ved at reducere i antal ugentlige soloinstrumental undervisningslektioner. Dette bl.a. ud fra - at elevens egenbetalling ikke kan hæves (vi ligger højt) - at kvaliteten i tilbuddene, til de elever der får undervisning, ikke bør reduceres, og der skal bla. være råd til aktiviteter ud over selve soloundervisningen. 1 lektion koster musikskolen netto kr. pr. år. For at finde netto kr., skal det ugentlige timetal reduceres med 19,5 lektioner. Besparelse i 2016 Hvis vi reducerer det ugentlige timetal med yderligere , skal det ugentlige timetal reduceres med yderligere 19,5 lektion. Besparelse i 2017 og 2018 Hvis vi reducerer det ugentlige timetal med yderligere , skal det ugentlige timetal reduceres med yderligere 9,25 lektion. Hvis musikskolen skal reducerer det ugentlige timetal svarende til kr., betyder det en reducering på 50 ugentlige lektioner = 115 instrumentalelever ud af ialt 656 instrumentalelever - svarende til reducering af instrumentalelever på %. Hvilket betyder en reduktion på 2 fuldtidsstillinger. Det får konsekvenser for musikskolens mulighed for at optage nye elever i musikskolen gennem hele perioden. På grund af den måde musikskolens budget er sammensat, vil en netto besparelse i 2018 betyde en brutto besparelse for musikskolen på ca kr. OBS! I 2015 kan vi kun finde 5/12 af kr. svarende til netto kr. Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Mulighederne for at opfylde Musikskolens udviklingsmål vanskeligøres ved, at økonomien bliver dårligere. Vi får svært ved at leve op til musikskolens forpligtelser i forhold til folkeskolereformen. Derudover vil vores mulighed for at medvirke aktivt i den kulturelle rygsæk også svækkes betydeligt. Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Kigger vi på kommunens udviklingsstrategi, er der udtrykt ønske om, at skabe gode vilkår for alle børn/unge. Kultur og fritidstilbud skal bruges som løftestang og være med til at få nye tilflyttere til kommunen og gøre den til en god bosætningskommune. Musikskolen er en af de institutioner, som skal være med til at understøtte kommunens strategiske retning: Beskæftigelse, Bosætning og Branding. Med ovenstående besparelse, kan vi ikke bevare Musikskolens serviceniveau, som det er nu, og får derved svært ved at understøtte kommunens strategiske retning. Musikskolen leverer mange musik- og kulturoplevelser til glæde for børn og voksne rundt om i FMK. Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed En besparelse i Musikskolen får indvirkning på samarbejdet med folkeskolen, så vi ikke kan leve op til lovens intentioner. Personalemæssige konsekvenser 4-57 Side 56

62 For at reducere ialt 50 antal undervisnings lektioner, vil medarbejdere svarende til 2 fuldtidsstillinger blive nedvarslet i årerne Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter Musikskolens MED-udvalg har været inddraget d. 19/ i et brainstormmøde, hvor medarbejderne kunne komme med input/ideer til ledelsen i forhold til den ramme, vi har fået meldt ud. Herefter er ledelsens konkrete forslag fremlagt på MED-møde d. 9/ Således at medarbejdersiden har haft mulighed for at få skrevet deres kommentarer ind. Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter 2 fuldtidsstillinger (50 undervisningstimer) vil ramme mere end 2 personer, da vi ikke kan skære hele stillinger bort grundet fagsammensætningen blandt lærerne. En reduktion svarende til 2 fuldtidsstillinger vil derfor ramme bredt i lærerkollegiet. Konsekvenser: Langt de fleste lærere er deltidsansatte; jo lavere ansættelsesgrad jo sværere er det at fastholde kvalificeret personale. Ansættelserne bliver generelt dårligere, idet lærerne er nødt til at supplere deres arbejde andetsteds. Foreslåede besparelsen vil for medarbejderne være ensbetydende med et væsentlig dårligere arbejdsmiljø større usikkerhed og ringere tilknytning til arbejdspladsen. Musikskolens tilbud forringes når fagligheden udhules. Det store arbejde, der gøres med musikundervisning for de 0-9 årige, vil ikke kunne videreføres til instrumentalundervisningen for de større elever. Øvrige bemærkninger 4-58 Side 57

63 Nummer 138 Projektnavn Omstilling & Effektivisering Boldbaner: Nedlæggelse af boldbaner, samt fodboldklubbers selvfinansiering af forbrugsmaterialer Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering Plan og kultur belyser mulige besparelser for kr. på boldbaneområdet, som primært vedrører fodboldklubbernes, men også skolernes brug af banerne. Kommunen råder i dag over mands fodboldbaner, samt flere mindre baner/græsarealer til f.eks. 5-7-mands fodbold og andre aktiviteter. Af de 65 baner er 18 kampbaner, 40 træningsbaner (hvor 2 af disse er vedtaget nedlagt), 3 brugsbaner/skolebaner, samt 4 kunstgræsbaner (den 4. bane er ved at blive bygget i Ringe og en 5. bane er på vej i Nr. Broby). Alle kunstgræsbanerne ligger på kommunalt jord, men drives udelukkende af de lokale klubber, samt en efterskole. I kommunen er der 19 idrætsforeninger, der har fodboldafdelinger. I følge en opgørelse fra 2013 var der i disse klubber 2562 spillere under 25 år og 790 spillere over 25 år (DBU Fyn). Opgørelsen er behæftet med nogen usikkerhed. Af de 65 boldbaner råder fodboldklubberne over i alt 55 stk. kommunalt drevet 11-mandsbaner. Klubberne betaler i dag et gebyr på kr. pr. 11-mandsbane de råder over pr. år, samt forbrugsudgifter til lysanlæg. Der er i gennemsnit 59 boldspillere pr. bane til rådighed (inkl. kunstgræsbaner). Den højeste tæthed af boldspillere pr. bane findes i Faaborg, Årslev, Kværndrup, Ringe, Nr. Lyndelse, Espe og Korinth med over 65 spillere pr. bane og med baner med den højeste tæthed nævnt først. Skoler, friskoler, og andre institutioner benytter sig også af mange af de samme baner i dagtimerne. Banerne er i øvrigt til rådighed for alle borgere, når de ikke anvendes til organiserede aktiviteter. På landsplan er udviklingen i fodboldklubbernes medlemstal nogenlunde status quo dog med en lille nedgang fra 2012 til Der er dog stor udvikling i gang på fodboldområdet, hvor der udvikles nye motionskoncepter og spil på mindre baner/mål. Kommunen har altså i dag udgifter til driften af 61 stk. 11-mandsbaner, plus flere mindre baner/græsarealer, i tilknytning til boldbanerne. Den årlige basisdrift udgør ca. 2.5 mio. kr. som går til den primære banepleje. Derudover er der ca kr. til variable udgifter såsom vedligeholdelse af lysanlæg, skadesdyrbekæmpelse, mv. Banerne har i dag en rimelig god standard. Basisdriften af banerne kører godt, men er også effektiviseret meget i de senere år. Der er dog udfordringer med at klare uforudsete opgaver, som f.eks. store boldfang der er væltet i blæsevejr, reparation og udskiftning af dræn, eller skadesdyrbekæmpelse (muldvarpe og gåsebiller). Kommunen afholder i dag udgifter til fodboldklubbernes forbrug af banemaling og fodboldmål i forskellige størrelser. Ved begyndelsen af året indhenter kommunen bestillinger fra de enkelte fodboldklubber på disse forbrugsmaterialer. Efter en prioritering inden for den afsatte budgetramme bestiller kommunen materialerne, der efterfølgende leveres til de enkelte klubber. Samlet er der en udgift for kommunen pr. år på indkøb af banemaling på ca kr. Dertil kommer indkøb af fodboldmål med tilhørende net på en udgift på kr. I alt en samlet udgift på kr. Disse beløb er excl. moms. Denne udgift dækker også skolernes behov for brug af boldbaner med mål og opstregning. Herunder er opstillet 4 forskellige muligheder og modeller for at gennemføre besparelsen på kr. 1) Nedlæggelse af et antal baner, hvor der forventes at kunne opnås en gennemsnitlig besparelse på ca kr. alt afhængigt af arealstørrelse og andre forhold. Fra en nøgtern betragtning bør den største del af besparelsen ligge her, da nogle baner kun benyttes af helt ned til 21 boldspillere pr. bane. 8 klubber/anlæg ligger under 59 spillere pr. bane og disse anlæg ligger primært i mindre lokalsamfund. Klubbene/boldbanerne, med den laveste tæthed nævnt først, er: Rolfsted, Horne, FC Broby, Søllinge, V. Åby/Bøgebjerg, Ryslinge, Allested-Vejle, Nr. Søby og Faldsled-Svanninge. Ved at nedlægge i alt 11,5 baner i de berørte områder vil der langt de fleste steder stadig kunne spilles/trænes fodbold og den samlede besparelse vil være ca kr. Der kan være tale om at enkelte klubber skal flytte anlæg eller indgå samarbejde med naboklubben, som f.eks. FC Broby er et godt eksempel på. 2) Banemaling er en udgift på kr. og her kunne der lægges en egenbetaling hos fodboldklubberne på f.eks. 50 % eller fuld egenfinansiering af udgifterne til banemaling. Dvs. en mulig besparelse på enten kr. eller kr., som klubberne selv skal finansiere Side 58

64 3) Indkøb af fodboldmål og tilhørende net er en årlig udgift på kr. og her kunne der lægges 50 % egenfinansiering hos fodboldklubberne på mål og net f.eks. ved at klubberne kan søge tilskud på op til 50 % af udgiften ved køb af nye mål. Grunden til at vi ikke lægger op til en fuld besparelse på dette område, er at skolerne også benytter målene i idrætsundervisningen, og at der derfor bør sikres en vis kommunal finansiering. 4) Reduktion i den generelle banepleje er en sidste mulighed. Der vil forsvarligt kunne spares op til ca kr. på den generelle banepleje årligt, men det kan få konsekvenser for banernes standard på længere sigt. Det kunne f.eks. være at reducere i antal af baner der vertidraines og topdresses En mulighed er evt. at droppe muldvarpe-bekæmpelsen til ca kr. årligt og lade klubberne selv stå for det. De 4 forslag til besparelser giver mulighed for at sætte dem sammen på forskellig vis. Plan og kultur anbefaler at man beslutter en rammebesparelse på området, og i dialog med boldklubberne finder den bedste og mest fremtidssikrede løsning på besparelserne. Plan og kultur er allerede gået i dialog med boldklubberne og har forelagt dem mulighederne og omfanget af besparelsen, som afsæt for videre dialog. Plan og kultur anbefaler dog at der nedlægges et antal baner uanset hvilken model eller besparelse der besluttes specielt baner eller en samling af baner, der ligger for sig selv vil give en større effektivisering af driften. Ved at tage størstedelen af besparelsen på nedlæggelse af baner, vil man også undgå at lægge yderligere betaling, arbejdskraft og administration over på fodboldklubberne. Nedlagte baner forslås i vid udstrækning omlagt til anden lokal rekreativ anvendelse i samarbejde med lokale brugere dels boldklubber, men også lokalråd, m.fl. Derfor søges der om implementeringsudgifter til at omlægge nedlagte baner til andre rekreative formål, som f.eks. skovrejsning og skabe en bynær skov i tilknytning til de øvrige fritidsfaciliteter, delvis bold- og legeplads, udendørs fitness/crossfit træning, hundeluftning, evt. i kombination hinanden eller til helt andre formål. Enkelte steder vil en alternativ løsning være at sælge de nedlagte boldbaner. Derfor søges i 2016 og i 2017 til opstarts- og implementeringsudgifter Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudgifter Drift Anlæg I alt Ren effektivisering Ren servicetilpasning Begge dele Behandling i Med- / Hovedudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag Det samlede årlige budget til drift af idrætsanlæg er tkr. Driften af idrætsanlæg har været i udbud og varetages i dag af Intern Drift. De faste driftsudgifter hertil udgør kr. årligt. Ud over alm. græsslåning og banepleje afholdes udgifter til vedligeholdelse af hegn, hække, ukrudtsbekæmpelse og affaldsopsamling inden for licitationen. Dertil kommer yderligere variable udgifter til eksempelvis skadedyrsbekæmpelse (muldvarpe og gåsebiller), reparation og udskiftning af dræn, eftersyn af lysanlæg, og lign. til et beløb på ca ,- kr. De resterende ,- anvendes til banemaling og mål med tilhørende net. Besparelsen er beregnet på baggrund af registrering af arealerne og det samlede budget. Gennemsnitlig udgift til drift af idrætsanlæg udgør i ,5 kr / m2. Desuden er anvendt opgørelser over forbrug og enhedspriser fra Intern Drift. Enhedspriserne er gennemsnitstal beregnet på de faktiske omkostninger til drift af de enkelte elementer på arealerne. Ja Ingen behandling Betydning for områdets udviklingsmål / politikker 4-60 Side 59

65 Faaborg-Midtfyn Kommune har i dag den 4. bedste dækning af idrætsfaciliteter i forhold til de andre kommuner. Vi ligger dog i den laveste tredjedel af kommuner og et stykke under landsgennemsnittet, hvad angår driftsbudgetterne til idrætsområdet pr. indbygger. Hvad angår fodboldbaner, så har kommunen 3. flest baner på Fyn med 801 indbyggere pr. bane, hvilket giver Faaborg-Midtfyn Kommune en 26. plads i tætheden af baner på landsplan. Hvis vi skulle ligge på landsgennemsnittet, så skulle kommunen kun have 46 baner. Det tyder derfor på en meget effektiv drift af baner og idrætsanlæg, hvor det kan være svært at bevare alle faciliteter uden at der begynder at komme større forringelser. Det taler for at der gennemføres større strukturtilpasninger, så standarden ikke falder. Nyere undersøgelser tyder på at nærheden til idrætsfaciliteter ikke har så stor betydning for idrætsdeltagelsen, som det før har været antaget det gælder for både voksne og børn og derfor bør der kunne etableres tættere lokale samarbejder på tværs af klubber i tilfælde af banenedlæggelser. For klubberne vil besparelsen sandsynligvis komme til at betyde at nogle aktiviteter/foreninger skal flytte til andre lokaliteter, forhøjede medlemskontingenter, flere frivillige opgaver og større administration. Sidstnævnte vil dog afhænge meget af hvilken struktur man kan blive enige om og om der kan etableres yderligere samarbejder på tværs af klubber. Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Besparelsen kan have en betydning for indsatsområderne Attraktive byer og landsbyer, Sundhed er livsglæde, samt Kultur, fritid og friluftsliv. Hvis nedlæggelse af boldbaner gøres i samarbejde og dialog med lokalsamfundene, så der skabes nye rekreative områder, vil betydningen dog have en mindsket effekt på de mindre lokalsamfund. Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Besparelsen kan have en vis effekt på idrætsundervisningen i skolerne, afhængigt af hvordan besparelsen udmøntes. Inden der evt. besluttes om en bane skal nedlægges bør der koordineres med en evt. strukturændring på skoleområdet. Personalemæssige konsekvenser Idet driften af boldbaneanlæg udføres af personale hos Intern Drift vil besparelsen få personalemæssige konsekvenser hos Intern Drift Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter Øvrige bemærkninger 4-61 Side 60

66 Omstilling & Effektivisering Nummer 139 Projektnavn Besparelser på Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion Aftaleenhed Bibliotek Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering Forslag til budget for FMB Budget 2015: Besparelse på kr Søges løst ved udmeldelse af Danmarks Biblioteksforening ( kr.) samt opsigelse af BibZoom ( kr.) samt generelle nedskæringer på administration, inventar og materialer på kr kr. Budget 2016 Besparelse på kr SAMT i forlængelse heraf yderligere besparelser på i alt kr kr. i 2017 og Biblioteket forventer implementering og ibrugtagning af nyt fælles nationalt bibliotekssystem i 2016, hvilket skønnes at give en årlig besparelse på kr kr. Resterende kr. tages fra personalekontoen. Personalekontoen skal i løbet af 2017 og 2018 yderligere reduceres med kr hvilket i alt svarer til ca. 1 3/4 årsværk. Reduktionen forventes at kunne klares ved naturlig afgang. Personalereduktionen kan bl.a. realiseres, fordi brugerne tilbydes de øgede selvbetjeningmuligheder, som digitaliseringen og De Åbne Biblioteker medfører. Det har derfor stor betydning for Faaborg-Midtfyn Bibliotekernes fortsatte udvikling, at der vedvarende investeres i digitalisering og i konceptet Åbne Biblioteker. Der er allerede hentet store effektiviserings-og innovative gevinster med selvbetjeningen i De Åbne Biblioteker i Broby og Årslev - hvor borgerne har mulighed for at benytte bibliotekerne i 105 timer/uge, mod tidligere ca. 25 timers åbningstid pr. uge. Faaborg Bibliotek omdannes i løbet af 2014 også til Åbent Bibliotek. I løbet af 2015 forventes Ringe Bibliotek etableret som Åbent Bibliotek (forudsat at anlægsbevilling 2015 godkendes). Det Åbne Bibliotek i Ringe skal fungere i tæt samspil med KulturZonen, som åbner i løbet af De Åbne Biblioteker med selvbetjeningsmuligheder for borgerne er en del af Kulturstrategien og dermed også Udviklingsstrategien. De udvidede biblioteksmuligheder er attraktive i forhold til Bosætning og Branding. Endelig vil biblioteket ved hjælp af et tæt fynsk bibliotekssamarbejde hente stordriftsfordele ved f.eks. at få materialeindkøb foretaget sammen med andre fynske biblioteker. For at FMB fortsat kan matche FMK med hensyn til blik for udvikling, sættes der turbo på arbejdet med at søge eksterne midler til biblioteksudviklingsprojekter. I øvrigt ser Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne fortsat økonomiske og faglige potentialer i et tættere samarbejde mellem Borgerservice og bibliotek. Med de skitserede besparelsesforslag er der foretaget et bevidst valg om at friholde de stærke brands, som biblioteket har, nemlig: IT-undervisning Læringsrum Fokus på Børne- og Ungekultur Kulturelle Arrangementer som formidles i halvårskataloger Kulturel Rygsæk - brands som alle er væsentlige i forhold til bosætning og kendskab til FMK. Økonomi 4-62 Side 61

67 Beløb i hele kr. Prisniveau Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudgifter Drift Anlæg I alt Ren effektivisering Ren servicetilpasning Begge dele Ja Behandling i Med- / Hovedudvalg Behandles i Medudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Personalemæssige konsekvenser Reduktion af ca. 2 stillinger Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter Vedlagte forslag til budgetbesparelser er vedtaget af et enigt MED-udvalg på et ekstraordinært MED-møde d Øvrige bemærkninger Besparelsen er vanskelig at opnå hvis der ikke gives anlægsbevilling på kr til etablering af Åbent Bibliotek i Ringe - et projekt som skal spille sammen med KulturZonen Side 62

68 Omstilling & Effektivisering Nummer 140 Projektnavn Strukturtilpasninger på Fritidsområdet Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering Plan og kultur belyser budgetreduktioner på samlet 4.0 mio. kr. på hele fritids- og folkeoplysningsområdet herunder tilskud til idrætshaller (foreningsaktivitet, samt skole- og institutionstimer), tilskud til folkeoplysende foreninger og folkeoplysende voksenundervisning, samt drift af kommunale boldbaner. Ud af de 4.0 mio. kr. belyses der besparelser på op til kr. på boldbaneområdet kr. af disse er belyst som en besparelse ved omlægning af lån i idrætshallerne (ud af en samlet besparelse alene på halområdet på 3,0, mio kr). Begge disse besparelsesforslag på samlet kr. belyses særskilt i 2 særskilte OE-forslag. Resten af forslagene på 3.1 mio. kr. for de forskellige områder under fritidsområdet er samlet i nærværende skema. Idrætshaller/Halområdet Dette forslag omhandler besparelser for 2.4 mio. kr. på halområdet (3.0 mio. kr. minus kr.). Idrætshallerne modtager i dag tilskud fra Faaborg-Midtfyn Kommune på ca mio. kr. inkl. driftsudgifter til Faaborg Svømmehal (som fortsat er kommunalt ejet, men forventes overtaget af Forum Faaborg pr. 1. januar 2015). Der er i alt 16 selvejende idrætshaller. De 14 mindre haller modtager i gennemsnit kr. i tilskud (inkl. tilskudsmoms) i 2014 (fra kr. til kr. afhængigt af forenings- og skole-/institutionstimer). De to store centre i Faaborg og Ringe (med hver 2 haller) får hver 1.25 mio. kr. i støtte. Desuden får de 2 svømmehaller i Ringe og Faaborg støtte på hhv. ca. 2.8 og 2.2 mio. kr. i Tilskuddene gives dels som et foreningstilskud under Folkeoplysningsloven og dels som et skole- og institutionstilskud til både offentlige skoler/institutioner og friskoler, og derudover ligger der også betaling af hallernes lån, som der er belyst besparelser på i andet forslag. Der henvises i øvrigt til Haltilskudsmodellen for yderligere info om fordelingen af tilskudsmidlerne. Der vil kunne laves flere forskellige modeller til fordelingsnøgler af besparelserne, hvor midlerne tages ud af budgettet fra hhv. forenings- og/eller skoletilskuddet. Hvis fordelingen af besparelsen skulle ramme hallerne ligeligt, vil det betyde en besparelse i hver af de 16 idrætshaller på kr. Et par mulige fordelingsnøgler: 1) En del af besparelsen kan findes ved at reducere en del af foreningstilskuddet, således at der f.eks. kun gives tilskud til børn og unge under 25 år, hvilket er det kommunen er forpligtiget til i forlængelse af Folkeoplysningsloven, og/eller at foreningernes egenpris kan stige. 2) ved kun at betale tilskud til det reelle antal skoletimer i hallerne eller at taksten pr. skoletime nedsættes. 3) ved at gøre 1) og 2) i forskellige kombinationer. Konsekvensen af dette kan betyde at nogle haller vil være nødt til at lukke eller som minimum omstrukturere til større grad af frivillighed eller andre løsninger. Derfor arbejder administrationen for tiden med forskellige scenarier, hvor vi ser på muligheden for at sammenlægge driften af nogle haller for at kunne spare på f.eks. lønudgifter, vedligeholdelse og fælles indkøbsaftaler, samt om det vil være en fordel med nye kompetencer i forhold til at øge hallernes egen indtjening og optimere driften. Vi ved fra andre organisatoriske sammenlægninger af idrætshaller, at lønudgiften kan reduceres til ca. 3 timers daglig drift i de perioder, hvor hallen er i brug afhængigt af aktivitetsniveau, mm. Ligeledes kan der kigges på tekniske løsninger som f.eks. elektronisk adgangskontrol, der vil kunne frigøre arbejdstid. Scenarierne kan udmøntes enten som et tættere økonomisk og praktisk samarbejde eller som en decideret fusion mellem et antal haller. Vi har taget den første indledende dialog med hallerne om disse muligheder og vil i samarbejde med hallerne arbejde videre i mulige løsninger. Da det er selvejende idrætshaller er det i sidste ende den enkelte hal, der skal beslutte, hvad de vil gøre, hvis de skal klare sig for et mindre kommunalt tilskud. I første omgang kan scenarierne for en besparelser på halområdet se således ud: 1) Strukturændring fra 16 idrætshaller/enheder til 2 store enheder. Dvs. at alle 16 idrætshaller kører videre organiseret i de 2 store centre (Ringe og Faaborg) med en fælles centerchef pr. 8 haller, samt et antal drifts- og udviklingsmedarbejdere. Denne strukturændring vurderer Plan og Kultur på sigt kan udløse en samlet besparelse på de 2.4 mio. kr ved en kombination af effektiviseringer og at andelen af frivilligt arbejde øges i de lokale haller for så vidt man ønsker en række lokale tilbud opretholdt (ex. kiosk/cafeteria. 2) Strukturændring fra 16 haller/enheder til 4 større enheder. Igen en løsning hvor alle 16 idrætshaller kører videre organiseret i 4 centre med en fælles centerchef pr. 4 haller, samt et antal drifts- og udviklingsmedarbejdere. Denne strukturændring vurderer Plan og Kultur på sigt kan udløse en samlet besparelse på ca 1.5 mio. kr ved en kombination af effektiviseringer og øget frivilligt arbejde lokalt for så vidt man ønsker en række lokale tilbud opretholdt 4-64 Side 63

69 3) Målretet lukning af nogle idrætshaller. Lukning af en idrætshal vil i gennemsnit give en besparelse på ca kr., da nogle af foreningerne, og dermed de tilskudsberettigede timer i den lukkede hal, vil skulle overflyttes til andre omkringliggende haller. Ved lukning af en hal vil der ligeledes stå et spørgsmål tilbage om hvad den lukkede hal skal bruges til efterfølgende. Ligeledes vil en beslutning om lukning skulle tages i sammenhæng med eventuelle ændringer i skolestrukturen. 4)Fastholdelse af den nuværende struktur med 16 selvstændige enheder (evt. at nogle idrætshaller indgår i tættere samarbejde eller fusionerer), hvor reduktionen i tilskuddet på de 2,4 mio kr. fordeles ligeligt mellem hallerne eller ved en fordelingsnøgle.det vil givetvis få store konsekvenser for nogle hallers drift og opretholdelse. Ovenstående scenarier kan kombineres. Foreningsområdet På foreningsområdet belyses besparelser for kr. ud af et budget på ca. 4.5 mio. kr. Besparelsen kan fordeles på lokaletilskuddet til foreninger med egne og lejede lokaler, samt på medlems-, aktivitets- og uddannelsestilskud. Der er for tiden et udviklingsarbejde i gang med en omstrukturering vedr. lokaletilskudsområdet, samt hele Faaborg-Midtfyn- Ordningen, som alle tilskuddene under Folkeoplysningsloven uddeles efter. Der er flere mulige fordelingsnøgler til besparelsen på området, og den kunne ramme med halvdelen ( kr.) på lokaletilskuddet, som udgør ca. 3.0 mio. kr. af budgettet, og den anden halvdel på medlems-, aktivitets- og uddannelsestilskuddet, som udgør ca. 1.5 mio. kr. af budgettet. Der har dog været stort pres på lokaletilskuddet de senere år, hvor foreningerne har søgt for ca kr. over lokaletilskudsbudgettet. Det kunne tale for at foretage hele besparelsen på medlems-, aktivitets- og uddannelsestilskuddet. Forslagene er lagt frem for foreningslivet og vi er gået i dialog om omstrukturerings- og besparelsesforslag. Voksenundervisningsområdet På voksenundervisnings-området belyses besparelser for kr. ud af et budget på ca. 1.9 mio. kr. Besparelsen vil dog umiddelbart kun ramme området med reelt ca kr. da området gennem de sidste par år har haft ubrugte midler på ca kr. Disse midler har de sidste par år dækket et voksende behov på lokaletilskuddet hos det folkeoplysende foreningsområde (idræts- og spejderforeninger). Besparelsen på de resterende kr. vil betyde at kommunen kan udbetale støtte til færre tilbud hos udbyderne af voksenundervisningstilbud (f.eks. Husflidsforeninger, Foredragsforeninger, LOF, AOF og andre mindre aftenskoler). Der er i alt 24 godkendte folkeoplysende aftenskoler eller udbydere på voksenundervisnings-området og de har fået fremlagt forslagene til videre dialog. Opsamling Der belyses samlet besparelser for 3.1 mio. kr. i dette forslag. Besparelserne på fritidsområdet er en kompleks samling af forskellige områder af frivillige, folkeoplysende aktiviteter, foreninger og faciliteter, der rammes på forskellig vis. På fritidsområdet går langt de fleste af tilskudsmidlerne til drift af idrætsfaciliteter næsten 90 % af budgettet. Det er altså i høj grad rammerne om de folkeoplysende aktiviteter (og i en vis udstrækning skolernes idrætsundervisning), der rammes af besparelserne. Plan og kultur vurderer, at en del af besparelserne kan hentes ved effektiviseringer og omstruktureringer i de eksisterende strukturer i idrætsfaciliteterne dels via haltilskudsmodellen til idrætshallerne og dels via lokaletilskud til foreninger i egne og lejede klubhuse. Resten findes i de direkte tilskud til foreninger og aftenskoler/voksenundervisning. Dertil kommer strukturtilpasning på boldbanerne og omlægning af lån i idrætshallerne i andre OE-forslag. I den politiske beslutningsproces skal fordelingen af besparelserne på områderne drøftes og endeligt fastlægges. Vi lægger umiddelbart op til en rammebesparelse på de enkelte områder, der ikke angiver fuldstændig konkrete besparelsesforslag, men at politikere, administration, foreninger, idrætshaller, aftenskoler/voksenundervisning, m.fl. i fælles dialog afgør den konkrete udmøntning af besparelserne i forlængelse af budgetdrøftelserne. Hvis der i beslutningsprocessen kan vedtages retningslinier eller klare målsætninger for udmøntningen af besparelserne, vil det være at foretrække i den efterfølgende proces med udmøntningen. Hvis der skal foretages sammenlægninger af idrætshaller kræver det en omstillingsproces og evt. nedlæggelse af de selvejende institutioner/erhvervsdrivende fonde, hvilket kræver et større juridisk og organisatorisk arbejde. Ligeledes er der forskellige udviklingstiltag, der kan gøres for at optimere en sammenlægning (f.eks. elektronisk adgangskontrol i et antal haller, it-platforme, mm). Derfor søges der om samlet kr. i opstarts- og implementeringsudgifter. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Side 64

70 Opstarts-/implementeringsudgifter Drift Anlæg I alt Ren effektivisering Ren servicetilpasning Begge dele Behandling i Med- / Hovedudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag Det samlede økonomiske overslag for besparelser på 4.0 mio. kr. på Fritidsområdet ser således ud: Boldbaner: kr. ud af et budget på ca. 2.9 mio. kr. Voksenundervisningsområdet: kr. ud af et budget på ca. 1.9 mio. kr. Foreningsområdet: kr. ud af et budget på ca. 4.5 mio. kr. Halområdet: 3.0 mio. kr. ud af et budget på ca mio. kr. Besparelser på lokaletilskud, samt tilskud til voksenundervisning under Folkeoplysningsloven har sine begrænsninger. I forhold til lokaletilskud/haltilskud inddrives der i dag gebyrer for brug af lokaler og boldbaner og det sætter en forhøjet grænse for hvor langt ned tilskuddet må sættes i forhold til minimumskravene. I følge Folkeoplysningslovens 22 skal kommunens supplerende tilskud (altså det ekstra tilskud som ligger over minimumsgrænsen i loven) være højere end de samlede indtægter fra gebyrer fra foreningerne. Indtægter fra gebyrer indgår i puljerne til lokaletilskud/halmodel og uddeles dermed til foreningslivet selv. De samlede indtægter fra gebyrer ligger på ca kr. fordelt med kr. på boldbaner og kr. på kommunale klubhuse og gymnastiksale. Kommunens supplerende tilskud ligger idag på ca. 5.7 mio. kr. på hele foreningsområdet primært ved at der i dag gives fuldt tilskud til voksne over 25 år i idrætshallerne. Vi vil altså kunne holde os inden for Folkeoplysningslovens minimumskrav med de opstillede besparelsesforslag. I forhold til tilskud til idrætshallerne vil der derudover være mulighed for at lave besparelser på basistilskuddet til idrætshallerne (skoler og institutioners brug af hallerne), og ligeledes vil der kunne spares på medlems-, aktivitets- og uddannelsestilskuddet til foreningerne, hvor der i følge loven blot skal uddeles et minimum af medlems-/aktivitetstilskud. Der er ikke nogen fast sats for medlems- eller aktivitetstilskud i Folkeoplysningsloven, men tilskuddet skal dog have en størrelse, så det udgør et reelt tilskud. Voksenundervisningsområdet udgør i 2014 et budget på ca. 1.9 mio. kr. inkl. tilskud til aktiviteter og lokaler. I budgettet ligger der også midler til mellemkommunal afregning til og fra andre kommuner. I 2013 betalte Faaborg- Midtfyn Kommune således kr. i mellemkommunal afregning til andre kommuner det er altså borgere her fra kommunen, der deltager i voksenundervisningsaktiviteter i de omkringliggende kommuner, og i særlig grad Odense Kommune. Faaborg-Midtfyn Kommune modtog i kr. fra andre kommuner, hvis borgere havde deltaget i aktiviteter her i kommunen. Voksenundervisningsområdet har i Folkeoplysningsloven nogle fastsatte minimumstakster for udbetaling af tilskud til undervisning og lokaletilskud, som der ikke kan fraviges fra. Det er derfor at der i givet fald vil skulle gives tilskud til færre aktiviteter og ikke færre midler i tilskud til den enkelte aktivitet. Det er altså ikke muligt at sprede tilskuddene tyndere ud på voksenundervisningsområdet. Ingen behandling Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Udgangspunktet for dette forslag er den prioritering, der er foretaget i kommunens fritidsstrategi. Af den fremgår det, at der særligt skal satses på at etablere to store centre i Faaborg og Ringe, som der arbejdes på at føre til kraftcentre for udviklingen i kommunen bl.a. med henblik på at tiltrække bosætning i stærk konkurrence med andre byer på Fyn. F.eks. har Assens Kommune satset meget på til- og ombygninger af tilsvarende idrætscentre i Assens Kommune. Desuden skal centrene fungere som inspiratorer og stærke samarbejdspartnere for de mindre idrætsanlæg. Det må imidlertid erkendes at det tager tid at skabe et stabilt underlag for sådanne centre og ikke mindst, at det kræver indledende investeringer, før deres fulde potentiale kan realiseres. Derfor er et væsentligt hensyn at en ændring af haltilskudsmodellen ikke i væsentlig grad stiller dem ringere end i dag. De øvrige haller er alle små selvejende haller, hvor hovedbrugergruppen er det lokale frivillige foreningsliv. Der er mange små haller i Faaborg-Midtfyn Kommune og der gøres allerede en stor indsats for at holde gang i disse. Vi må imidlertid erkende, at skal der fortsat være haller i alle de små samfund, er det nødvendigt at lokale kræfter i endnu højere grad end det er tilfældet i dag, bakker op omkring de lokale haller. At flere lokale kræfter kan samles og er med til at sikre den lokale idrætshals fremtid ved at bidrage med aktivitet og en frivillig indsats. Netop fordi den frivillige indsats står stærkt i de mindre lokalsamfund skønnes det, at der de fleste steder vil være en vilje og interesse i at bakke op om den lokale idrætshal. Bakker alle gode lokale kræfter op om den lokale idrætshal og arbejdes der på at placere andre lokale funktioner og aktiviteter i hallen, så hallens samlede bæredygtighed kan øges, vurderes det at der er gode muligheder 4-66 Side 65

71 for at hallerne kan bestå. Formår man ikke at gøre det lokalt, er det til gengæld tvivlsomt, hvor vidt det vil lykkes at fremtidssikre haldriften i Faaborg-Midtfyn Kommune. På det organisatoriske niveau vil fordelene ved sammenlægninger være en mere professionaliseret ledelse, administration og udviklingsparathed. Man vil ligeledes kunne øge specialiseringen og kompetencerne på nogle områder. Samtidig vil det frigøre mere tid til at lokale hal-brugerråd og foreninger kan fokusere på aktiviteter og udvikling i hallen. Det kræver dog at det lokale ejerskab og en vis lokal indflydelse bibeholdes. Ulempen kan være at ledelses- og administrative beslutninger tages længere væk fra brugeren, og derfor kræves en god dialog mellem hallernes brugerråd og en samlet bestyrelse/ledelse. Vi har i denne proces set på andre kommuners løsninger vedr. sammenlægninger af idrætshaller og umiddelbart er der flere gode eksempler på sammenlægninger af kommunale idrætshaller i større centre, men endnu kun få vedr. selvejende idrætsfaciliteter. I begge tilfælde er der dog fundet frigjorte midler, og lavet omstruktureringer der har medført nye aktiviteter. Faaborg-Midtfyn Kommune har i dag den 4. bedste dækning af idrætsfaciliteter i forhold til de andre kommuner. Vi ligger dog i den laveste tredjedel af kommuner og et stykke under landsgennemsnittet, hvad angår driftsbudgetterne til idrætsområdet pr. indbygger. Nyere undersøgelser tyder på at nærheden til idrætsfaciliteter ikke har så stor betydning for idrætsdeltagelsen, som det før har været antaget det gælder for både voksne og børn. Det tyder derfor på en meget effektiv drift, hvor det kan være svært at bevare alle faciliteter uden at der begynder at komme større forringelser. Det taler for at der gennemføres større strukturtilpasninger. På hal- og foreningsområdet vil besparelsen sandsynligvis komme til at betyde at nogle aktiviteter/foreninger skal flytte til andre lokaliteter, forhøjede medlemskontingenter, at de ansatte i hallerne vil få mindre tid og dermed vil der skulle indarbejdes en større grad af frivillighed omkring hallens vedligeholdelse og udvikling. Sidstnævnte vil dog afhænge meget af hvilken struktur man kan blive enige om på halområdet. Evt. lukning af en idrætshal vil få stor betydning for hele foreningslivet omkring hallen, samt for lokalsamfundet som helhed. Over borgere ca. lige mange børn og voksne er aktive i idræts- og spejderforeninger i kommunen og det er vigtigt at kommunen fremover kan tilbyde gode idrætsfaciliteter og rammer til foreningslivet og borgerne, så området kan udvikle sig og være med til at skabe trivsel, sundhed og fællesskaber for mange borgere. Der nye udviklingstiltag på vej på hele Folkeoplysningsområdet ved at omlægge og forenkle tilskud. En ny tilskudsordning skal laves i dialog med bl.a. foreningslivet og noget af det man kunne fokusere på fremadrettet er, at flere foreninger samles i færre faciliteter og dermed give en bedre udnyttelse af rum, større fleksibilitet i fordeling af haller, sale, mv. og måske et større fokus på at støtte uddannelse af frivillige og dermed fortsat øge kompetenceniveauet i foreningerne. Da lokaletilskudspuljen allerede er under pres, så vil omstruktureringen af lokaletilskuddene uanset besparelsens omfang betyde en generel nedgang i lokaletilskud for at kunne skabe råderum til nye aktiviteter og foreninger. Voksenundervisnings-området har medlemsmæssigt stagneret siden midten af 1990 erne med deltagelse af ca. 8 % af befolkningen. Området har igennem flere år haft svært ved at trænge igennem med sine folkeoplysende tilbud i et stadigt voksende udbud af nye fritidsaktiviteter og trends. Der er dobbelt så mange kvinder som mænd, der benytter sig af voksenundervisnings-tilbuddene, og så er det langt overvejende den ældre del af de voksne. Færre midler til voksenundervisningsområdet betyder tilskud til færre aktiviteter. Det er svært at give et billede af omfanget af aktiviteter, der ikke vil kunne sættes i gang, og hvor mange tilbud der alligevel vil kunne køre videre med f.eks. forhøjede kontingentpriser. Området har et uforløst potentiale til at lave mere samarbejde om visse aktiviteter på tværs af udbyderne. Ligeledes har den nye Folkeoplysningslov givet mulighed for mere fleksible aktivitetsformer, hvilket et par af udbydere allerede er i gang med, men på dette område vil der også kunne udvikles flere aktiviteter. Der er ligeledes et potentiale i at få flere af kommunens egne borgere til at benytte sig af tilbuddene her i kommunen i stedet for at køre til f.eks. Odense. Hvis det kan lade sig gøre, vil det betyde flere midler til at støtte aktiviteterne her i kommunen. Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Samme som ovenfor. Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Skoleområdet vil også blive berørt af besparelserne særligt hvis en idrætshal lukkes. Med den nye skolereform med flere idræts- og bevægelsestimer og med den politiske beslutning i Faaborg-Midtfyn Kommune om at øge friskolernes (frie) adgang til idrætshallerne, kommer der sandsynligvis lidt større pres på hallerne i dagtimerne fra efteråret Hvis det bliver nødvendigt at lukke en hal, bør der som minimum tages hensyn til, om der sker ændringer i skolestrukturen og evt. om nogle skoler skal lukke. Personalemæssige konsekvenser Jo større besparelse der vælges, jo større konsekvenser vil besparelsen givet have i form af personalenedskæringer i de selvejende idrætshaller Side 66

72 Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter Øvrige bemærkninger 4-68 Side 67

73 Omstilling & Effektivisering Nummer 141 Projektnavn Omlægning af lån i idrætshaller Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering Der belyses budgetreduktioner på samlet 4.0 mio. kr. på hele fritids- og folkeoplysningsområdet herunder tilskud/drift af boldbaner, idrætshaller, folkeoplysende foreninger og aftenskoler. På halområdet skal der belyses besparelser på op til 3.0 mio. kr. og dette forslag omhandler omlægning af alle idrætshallernes lån, som vil kunne frigøre midler svarende til ca kr. som en årlig varig besparelse. Ved kommunesammenlægningen hjemtog kommunen alle hallernes lån for at ligestille hallernes økonomi i den nye kommune. Selve lånene hører stadig hjemme i de enkelte haller. Kommunen betaler således afdrag og renter til de enkelte haller, som så selv afdrager hos deres låneudbydere. Der er 16 selvejende idrætshaller og der er meget stor variation i de selvejende institutioners lån. Nogle lån har vist sig at ligge på helt op til 10 % i rente. Derfor var det oplagt at se på en mulig gevinst ved en omlægning af lånene. Økonomistaben har udarbejdet en opgørelse over, hvad kommunen kan spare, såfremt vi indfrier alle hallernes gæld og i stedet optaget et samlet kommunalt lån på 30 mio. kr med 15 års løbetid. Ved at omlægge lånene kan kommunen spare ca. 9.0 mio. kr. over 15 år svarende til en årlig besparelse på kr. Økonomistaben undersøger for tiden hvorvidt der kan være forhold ved lånene der gør, at de af en eller anden grund ikke kan indfries, og derfor kan der være en vis usikkerhed forbundet med dette forslag indtil undersøgelsen er færdig. Kommunen har dog jf. Lånebekendtgørelsen ikke låneadgang til at optage et sådant lån på 30 mio. kr. Det betyder, at kommunen skal deponere et tilsvarende beløb og dette spørgsmål skal først godkendes af kommunalbestyrelsen før en mulig omlægning gennemføres. Sagen undersøges som sagt for tiden og spørgsmålet om deponering af 30 mio. kr. lægges snarest muligt op til politisk behandling. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudgifter Drift Anlæg I alt Ren effektivisering Ren servicetilpasning Begge dele Behandling i Med- / Hovedudvalg Ingen behandling Forudsætninger for økonomisk overslag 4-69 Side 68

74 Idrætshallernes lån udgør for tiden ca. 30 mio. kr. og ved en omlægning af lånene vil der sandsynligvis kunne spares ca. 9.0 mio. kr. over 15 år svarende til en årlig besparelse på kr. Haltilskudsmodellen er den økonomiske ramme for halområdet og det samlede budget ligger på ca mio. kr. inkl. budget til Faaborg Svømmehal. Det samlede økonomiske overslag for besparelser på 4.0 mio. kr. på Fritidsområdet ser således ud: Boldbaner: kr. ud af et budget på ca. 2.9 mio. kr. (yderligere besparelse fra budget 2014 på kr. skal udmøntes i sammenhæng med de kommende besparelser) Voksenundervisningsområdet: kr. ud af et budget på ca. 1.9 mio. kr. Foreningsområdet: kr. ud af et budget på ca. 4.5 mio. kr. Halområdet: 3.0 mio. kr. ud af et budget på ca mio. kr. Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Besparelsen vil umiddelbart ingen konsekvenser have for idrætshallerne, da udgiften for alle lånene idag ligger hos Faaborg-Midtfyn Kommune. Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi ingen Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Personalemæssige konsekvenser Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter Øvrige bemærkninger 4-70 Side 69

75 Omstilling & Effektivisering Nummer 142 Projektnavn Juniorklubber i Fritidshusene Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering Forslag: Fjernelse af tilskud til juniorklubber i de tre fritidshuse i forstadsbyerne til Odense fra Forslaget er lavet fordi folkeskolerne i Nr. Lyndelse, Årslev og Rolfsted fra august 2014 opretter SFO2 efter ønske fra skolebestyrelserne. SFO2 er et tilbud for børn i 4-6 klasse. Skolerne ønsker at skabe en pædagogisk sammenhængende dag for eleverne, som der lægges op til i folkeskolereformen. Ordningen vil det give en bedre udnyttelse af de pædagogiske og økonomiske resurser. De nuværende juniorklubber i ungdomsskoleregi i den resterende del af kommunen bliver lukket. I den nordlige del af kommunen drives juniorklubberne af fritidshusene Skullerodsholm i Nr. Lyndelse, Husmandsstedet i Årslev og Ferritslev Fritidshus. Kommunens tilskud til juniorklubdelen i husene udgør ca. det halve af de årlige driftstilskud til disse huse. De 3 huse modtager tilsammen ialt ca. 1,9 mio kr årligt. Bevares juniorklubberne i de tre fritidshusene vil der være to parallelle, delvis kommunalt finansierede tilbud, til børn i samme aldersklasse. Det skal bemærkes at der er en 1 årig driftsaftaler med fritidshusene, hvorfor besparelsen tidligst træde i kraft et år efter budgettets vedtagelse. Fritidshusenes tilbud om juniorklubber adskiller på flere punkter fra SFO2: Personalemæssigt er der forskel i normering, ligesom der benyttes frivillige. Forældrebetalingen er lavere. Fritidshusene afgør selv åbningstiden for juniorklubberne. Tilbuddet er ude af skoleregi. Fritidshusene kan optages elever fra både folke- og friskoler. (Skullerodsholm har pt. sine medlemmer fra folkeskolen, mens det modsatte er tilfældet for Ferritslev Fritidshus. Husmandsstedet medlemmer er 1/3 fra friskoler og 2/3 fra folkeskolen.) Der er udarbejdet to alternative forslag til en lukning. For begge gælder at tilskuddet til juniorklubberne foreslås reduceret med 25 %. Baggrunden er at Fagsekretariat Undervisning oplyser, at skoledagen forlænges med en time. Dette vil give en besparelse på kr. fra Da den nuværende økonomiske tildelingsmodel ikke tager hensyn til antallet af børn i klubberne, er der udarbejdet et alternativ 1, hvor tilskuddet bliver afhængigt af medlemmer i juniorklubberne. Alternativ 1. Der ydes tilskud beregnet på antallet af helårsklubmedlemmer. Hermed vil modellen blive svarende til øvrige aktivitetsbestemte tilskudsmodeller. F. eks den af Fagsekretariat Børn og Unge anvendte tilskudsmodel til SFO2. Modellen vil give et højere tilskud til juniorklubber med mange medlemmer. Det fremtidige tilskud holdes indenfor den eksisterende budgetramme. Med de nuværende budget og medlemstal vil et fuldtidsmedlemsskab udløse et årligt tilskud på kr. Konsekvensen af denne tilskudsmodel vil være, at tilskuddet til de tre fritidshuses juniorklubber formentlig bliver forskudt, da Husmandsstedet pt. har mere end dobbelt så mange juniorklubmedlemmer som de to øvrige fritidshuse. Fritidshusene skal føre fremmødekontrol i juniorklubberne og indberette hvor mange betalende årsmedlemmer de har i juniorklubberne. Hermed kan juniorklubberne indgå i fremtidige evaluering af pasningstilbuddet. Alternativ 2. Den nuværende model for fritidshusene bevares. Da den daglige skoledag forlænges med en time, reduceres det nuværende tilskuddet til juniorklubber med 25 % Fritidshusene skal føre fremmødekontrol i juniorklubberne og indberette hvor mange betalende årsmedlemmer de har i juniorklubberne Side 70

76 Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudgifter Drift Anlæg I alt Ren effektivisering Ren servicetilpasning Begge dele Behandling i Med- / Hovedudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag Fritidshusene har i deres driftsaftaler et opsigelsesvarsel på et år, hvorfor udgiftsreduktionen først vil få fuldstændig virkning fra Ja Ingen behandling Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Det er usikkert hvordan de lokale aktivitetssteder som helhed vil fungere fremover, såfremt man reducerer i tilskud til juniorklubdelen. Midlerne går til lønnet personale, der har flere funktioner også vedr stedernes bredere varetagelse af kultur-og fritidstilbud for borgerne som helhed i området. De tre friskoler i området har alle SFO og vil fremadrettet kunne tilbyde SFO2 for at imødekomme et pasningsbehov for deres elever i klasse på linie med folkeskolerne. Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Pasningstilbuddet til elever i klasse bevares. Det vurderes, at fritidshusene i dag har en væsentlig betydning for de forstæders attraktivitet for bosætning. Et større indgreb i stedernes økonomi og funktionsmåde kan blive påvirket negativt af forslaget og bidrage til en dårligt omdømme. Dette kan påvirke kommunens satsning på befolkningsvækst i områderne negativt. Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Det har hidtil været væsentlig billigere at benytte fritidshusenes juniorklubber i forhold til de kommunale juniorklubber. Fritidshusene har opkrævet mellem 1100 kr. og 2400 kr. pr. år, mens det har kostet 6000 kr. at benytte juniorklubber. Prisen for SFO2 bliver 5100 kr. pr. år. Lukning af juniorklubberne vil være medvirkende til at SFO2 bliver bæredygtige på skolerne, hvorved skolereformens intentioner fremmes. Med mindre fritidshusene hæver deres takster, kan det antages at de tre SFO2 i den nordlige del af kommunen vil får problemer med at fylde deres pladser det første år på grund af prisdifferencen. Personalemæssige konsekvenser For fritidshusene kan konsekvensen være at man må ændre stillingerne for husenes koordinatorerne. Stillinger som pædagoger eller pædagogmedhjælpere bortfalder. Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter 4-72 Side 71

77 Øvrige bemærkninger 4-73 Side 72

78 Nummer 145 Projektnavn Reduktion i dagtilbud for ældre borgere med udviklingshæmning Fagudvalg Socialudvalget Funktion Aftaleenhed Bo og Aktiv Omstilling & Effektivisering Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering Det forlyder at pensions alderen stiller krav om færre aktiviteter. Er der et rationale i at tilbud som 103 & 104 ophører for borgere der bliver 65 år måske finder en anden form hvor frivillige er en større del? Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudgifter Drift Anlæg I alt Ren effektivisering Ren servicetilpasning Begge dele Behandling i Med- / Hovedudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag Der er ikke i MED for BO & AKTIV overblik vedr. basisbudget for disse aktiviteter i FMK - så lige ud af boxen og uden beregning anslås kr. Kræver en nærmere analyse. Ja Behandles i Medudvalg Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Presser handicappolitikken og frivillighedspolitikken på det sociale område. Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Ingen Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Ingen Personalemæssige konsekvenser Ingen Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter MED er inddraget og har fået materialet i god tid inden behandlingen 4-74 Side 73

79 Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter Bemærkninger fra MED-Udvalget i Job og Aktiv: Hvad er konsekvensen hvis man trækker personalet fra 103 & 104 ind på borgenes botilbud og hvordan udfordre det loven? Vil det være muligt at udvikle og/eller vedligeholde funktioner! Findes der borgere for hvem livskvaliteten styrkes med færre indtryk og kendte rammer.? Man vil her kunne anvise et væsentlig mindre behov for kørsel! Hvad stiller man op med de tomme bygninger? Øvrige bemærkninger Ingen 4-75 Side 74

80 Omstilling & Effektivisering Nummer 146 Projektnavn Øget betaling for kost på specialinstitutionerne Fagudvalg Socialudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Sundhed og Handicap Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering Gennem socialdirektørforum rejses en debat om kostpriserne generelt kan hæves, så de matcher kostpriserne på ældreområdet. Herved sænkes taksterne imod større brugerbetaling - månedsprisen på specialinstitutionerne ligger på godt kr. imod godt kr. på ældreområdet. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudgifter Drift Anlæg I alt Ren effektivisering Ren servicetilpasning Begge dele Behandling i Med- / Hovedudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag Et potentiale på kr. kan hentes gennem en stigning i kostprisen pr. måned med 500 kr. for i alt 83 borgere. Ja Behandles i Medudvalg Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Øget brugerbetaling. Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Ingen. Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Forslaget kræver at Socialdirektørforum og KKR er med. Personalemæssige konsekvenser Ingen. Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter Drøftet i MED udvalg i Sundhed og Handicap. Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter 4-76 Side 75

81 Solskræntens MED: Dette forslag tilsluttes af MED, idet det giver god mening i forhold til sammenligningen med ældreområdet. Bemærkninger fra Psykiatri og Misbrugs MED-udvalg: Obs på særlige forhold i Botilbuddet Toften, hvor beboere deltager i madproduktionen, og derfor ikke betaler nogen andel af omkostninger til lønomkostninger. I botilbuddet Toften deltager alle beboere aktuelt i kostordningen med deltagelse. På sigt og i forbindelse med taksdifferentiering kan der være enkelte beboere som ikke kan eller ønsker at deltage i madproduktionen, så der vil for denne lille gruppe kunne opkræves yderligere betaling. Øvrige bemærkninger 4-77 Side 76

82 Omstilling & Effektivisering Nummer 147 Projektnavn Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Fagudvalg Socialudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Sundhed og Handicap Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering Der forventes en effektiviseringsgevinst begrundet i et tættere samarbejde mellem Arbejdsmarkedsområdet og Sundhed & Handicap om rehabiliteringsforløb og STU. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudgifter Drift Anlæg I alt Ren effektivisering Ren servicetilpasning Begge dele Behandling i Med- / Hovedudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag En reduktion i antallet af borgere der får tilbudt STU på 6 fra Ja Behandles i Medudvalg Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Borgerne skal tilbydes andre ungdomsuddannelser. Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Ingen. Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Et pres på alternative uddannelser, UU og skoleområdet. Personalemæssige konsekvenser? Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter Drøftet i MED-udvalg i Job og Aktiv og Sundhed og Handicap. Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter Job og Aktiv Hvis projektet gennemføres, ser det ud som om, vi kommer ned på det antal elever, som oprindelig er estimeret. I givet fald, vil det ikke få personalemæssige konsekvenser Side 77

83 Øvrige bemærkninger 4-79 Side 78

84 Omstilling & Effektivisering Nummer 148 Projektnavn Lejetab Fagudvalg Socialudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Sundhed og Handicap Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering Reduktion af kommunal udgift til dækning af lejetab hos boligforeninger Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudgifter Drift Anlæg I alt Ren effektivisering Ren servicetilpasning Begge dele Ja Behandling i Med- / Hovedudvalg Behandles i Medudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag Gældende budget på området Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Det kræver en politisk beslutning om anvendelse eller nedlæggelse af ledige boliger Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Ingen Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed? Personalemæssige konsekvenser Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter Drøftet i MED-udvalget i Sundhed og Handicap Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter MED-udvalget i Sundhed og Handicap mener at det ville være en optimal løsning, hvis der blev etableret et hjerneskadecenter i Hillerslev LandsbyCenter eventuel kombineret med et dagtilbud for BPA bruger og et trænings bofællesskab for fysisk handicappede eller nyskadede. MED-udvalget anbefaler, at der sættes gang i ommærkning af boligerne i Hillerslev Side 79

85 Øvrige bemærkninger 4-81 Side 80

86 Omstilling & Effektivisering Nummer 149 Projektnavn Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Fagudvalg Socialudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Sundhed og Handicap Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering Rationalet er begrundet i større selvhjulpenhed ved brug af velfærdsteknologiske hjælpemidler. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudgifter Drift Anlæg I alt Ren effektivisering Ren servicetilpasning Begge dele Behandling i Med- / Hovedudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag Reduktion i antallet af BPA brugere/støttetimer svarende til en fuld uges støtte (24/7), når forslaget er fuldt udrullet - dog nok fordelt på flere personer. Dette gennem brug af velfærdsteknologi. Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Forslaget tager udgangspunkt i kvalitetsstandard godkendt i Ja Behandles i Medudvalg Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Ingen Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Øget pres på hjemmeplejens område svarende til en mulig flytning af opgaver. Personalemæssige konsekvenser Ingen Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter Drøftet i MED-udvalget i Sundhed og Handicap Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter MED-udvalget i Sundhed og Handicap giver udtryk for: Forslaget indebærer et øget brug af velfærdsteknologi men forudsætter samtidig, at lovgivningen følger med Side 81

87 Øvrige bemærkninger 4-83 Side 82

88 Omstilling & Effektivisering Nummer 150 Projektnavn Forsorgshjem Fagudvalg Socialudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Sundhed og Handicap Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering Gennem en målrettet indsats reduceres budgettet til ophold på Forsorgshjem Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudgifter Drift Anlæg I alt Ren effektivisering Ren servicetilpasning Begge dele Behandling i Med- / Hovedudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag Endnu en gang reduceres budgettet til forsorgshjem fra 2016 og frem med kr.. Det skal bemærkes, at der er 50% statsrefusion på denne ydelse, hvorfor netto besparelsen kun er på kr. Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Forslaget falder i god tråd med gældende politik om hjemtagelse af opgaver. Ja Behandles i Medudvalg Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Ingen Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Forslaget giver reelt et større pres på socialpsykiatrien. Personalemæssige konsekvenser Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter Drøftet i Med-udvalgene i Sundhed og Handicap og Psykiatri og Misbrug Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter 4-84 Side 83

89 Bemærkninger fra Psykiatri og Misbrugs MED-udvalg: Der har fra fagsekretariatet Sundhed og handicap været særlig fokus på dette område igennem de sidste par år. Dette har medført øget pres på støttekontaktpersonopgaverne som leveres fra socialpsykiatrien. Psykiatri og Misbrug indgår gerne i hjemtagelses-opgaverne, forudsætningerne for en god hjemtagelse er at forberedelsen og aftalerne er indgået mellem borger og myndighedssagsbehandler, feks. varetager støttekontaktpersoner ikke opgaver som flyttefolk eller som garanter for, at der kan bevilges f.eks enkeltydelser eller boligindskudslån. Solskræntens MED: Solskrænten er enige at begrænse brugen af pladser på forsorgshjem, men i stedet løse opgaven i kommunal regi. Solskrænten stiller gerne op til at stille pladser til rådighed, når der skal tages borgere hjem. Solskrænten har tidligere været bragt i spil i forhold til husvilde-pladser, hvilket også ses som en mulighed i stedet for at bruge pladser på forsorgshjem MED-udvalget i Sundhed og Handicap giver udtryk for, om man ikke skulle overveje etablering af eget forsorgshjem i tomme boliger eksempelvis Hillerslev eller Klokkebo. Øvrige bemærkninger 4-85 Side 84

90 Omstilling & Effektivisering Nummer 151 Projektnavn Ambulant behandlingstilbud til stofmisbrugere Fagudvalg Socialudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Sundhed og Handicap Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering Psykiatri og Misbrug har skabt et velfungerende behandlingscenter med en løbende effektivisering. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudgifter Drift Anlæg I alt Ren effektivisering Ren servicetilpasning Begge dele Ja Behandling i Med- / Hovedudvalg Behandles i Medudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag Driftoptimering i forhold til gældende regnskab for Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Forslaget giver en reduceret mulighed for kompetenceudvikling Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Ingen Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Ingen Personalemæssige konsekvenser Ingen Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter Drøftet i MED-udvalget i Psykiatri og Misbrug. Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter 4-86 Side 85

91 Bemærkninger fra Psykiatri og Misbrugs MED-udvalg: Ved hjemtagning af den ambulante stofmisbrugsbehandling til egen kommune, er langt flere kommet i behandling, og der er især reduceret på døgnbehandlingsforløb som koster meget, men ikke på lang sigt har bedre behandlingseffekt. Vi indgår konstruktivt med at finde besparelsen på i Besparelsen vil dog have personalemæssig konsekvens, med forventet reduktion på 1 behandler i forhold til normeringen i En reduktion i behandlerressourcer vil medføre en nedgang i den direkte og individuelle samtalebehandling. Vi mener ikke der skal reduceres i muligheden for kompetenceudvikling. Hvis FMK skal fastholde et godt og behandlingsdygtigt Rusmiddelcenter, er det vigtigt at fastholde og udvikle behandlernes kompetence niveau. Øget fokus på forebyggende og tidlig indsats, forventes at kunne mindske konsekvenserne ved nedskæring. Konsekvensen af effektiviseringen og nednormeringen med en behandlerstilling, tænkes imødekommet ved fortsat udvikling af samarbejdet med andre områder som borgeren har kontakt med. F.eks. jobcentret, socialpsykiatri og skoler, således at der er en sammenhængende plan for borgeren, som igen kan medføre et bedre og til tider hurtigere behandlingsforløb. Ved at etablere et tættere samarbejde, sker der en oplæring af frontpersonale, hvorved vi kan opnå en tidligere indsats overfor borgeren med et misbrug, igen kortere og bedre behandlingsforløb. Solskræntens MED: Det giver anledning til bekymring fra vort steds side, hvis dette indebærer et reduceret ambulant tilbud til stofmisbrugere, da misbruget i perioder fylder meget på Solskrænten. Øvrige bemærkninger 4-87 Side 86

92 Omstilling & Effektivisering Nummer 152 Projektnavn Længerevarende døgntilbud Fagudvalg Socialudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Sundhed og Handicap Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering I forlængelse af arbejdet med kapacitetstilpasning på det specialiserede socialområde foretages organisationstilpasninger med et årligt potentiale på 1 mio. kr. på de administrative omkostninger. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudgifter Drift Anlæg I alt Ren effektivisering Ren servicetilpasning Begge dele Behandling i Med- / Hovedudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag Reduktion i omkostningerne til ledelse og administration Ja Behandles i Medudvalg Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Ændret organisering Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Ingen Personalemæssige konsekvenser Afskedigelse af 2 medarbejdere. Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter Drøftet i MED-udvalg i Sundhed og Handicap Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter 4-88 Side 87

93 Solskræntens MED: Det er svært at gennemskue konsekvenserne heri og hvad der skulle være formålet. Er der en organisatorisk fordel/ulempe i at samle tilbud, hvis det er dette, der ligges op til. Og skal vi gå efter større tilbud for at løse opgaven i forhold til borgerne bedst muligt, hvis det er tanken her. Der bliver lagt flere og flere opgaver ud administrativt, der gør at alle ressourcer bruges optimalt allerede, men det kunne være en mulighed at samle sekretariatsdelen på tværs af tilbuddene. Bemærkninger fra Psykiatri og Misbrugs MED-udvalg: Vi anser det ikke som muligt at finde besparelses potentiale på de administrative omkostninger ude i udføre områderne, heller ikke selv om der sker organisatoriske ændringer med yderligere sammenlægninger af funktionsområder og afdelinger. Der stilles til stadighed øgede krav om dokumentation, monitorering og kvalitetssikring, og vi har ved etablering af Psykiatri og Misbrug sparet en leder og en administrativ medarbejder. En reduktion i personalenormering vil betyde en nedgang og serviceforringelse i forhold til de ydelser som borgere modtager i det specialiserede socialområde. Øvrige bemærkninger 4-89 Side 88

94 Omstilling & Effektivisering Nummer 153 Projektnavn Reduktion af omkostninger til længerevarende døgntilbud Fagudvalg Socialudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Sundhed og Handicap Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering Gennem en målrettet indsats fortsætter bestræbelserne på at reducere omkostningerne til længerevarende døgntilbud gennem takstnedsættelser og brug af de billigste og mest effektive tilbud. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudgifter Drift Anlæg I alt Ren effektivisering Ren servicetilpasning Begge dele Behandling i Med- / Hovedudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag Sænkning af serviceniveau for borgere der har længerevarende botilbud efter Servicelovens dette gennem en reduktion af takster. Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Færre aktiviteter for målgruppen. Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Ingen. Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Ingen. Ja Behandles i Medudvalg Personalemæssige konsekvenser Ingen. Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter Drøftet i MED-udvalg i Sundhed og Handicap Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter 4-90 Side 89

95 MED-udvalget i Sundhed og Handicap er enige i at der på sigt skal være færre i længerevarende døgntilbud (den rehabiliterende tilgang) men at der trods alt skal sikres, at der er et tilpasset antal længerevarende døgntilbud. Solskræntens MED: Der udtrykkes en bekymring for aktivitetestilbudet i relation til beboerne på de længerevarende tilbud, sammenholdt med forslaget omhandlende beskyttet beskæftigelse. Det vil kræve en opmærksomhed i forhold til visitationen og VUM udredningen, og der italesættes en serviceforringelse. Bemærkninger fra Psykiatri og Misbrugs MED-udvalg: Selv om besparelsen ved effektivisering og servicetilpasning ligger i fagsekretariatet, vil den direkte takstreduktion på pladserne betyde reduktion af personale og serviceforringelser ude i de enkelte døgntilbud. Psykiatri og Misbrugs afdeling Toften, er i forvejen et af de absolut billigste længerevarende botilbud for mennesker med psykiatrisk lidelse. En yderligere takstnedsættelse vil have personalemæssige konsekvenser, og det vil betyde sænkning af serviceniveau og aktiviteter for målgruppen. Øvrige bemærkninger 4-91 Side 90

96 Omstilling & Effektivisering Nummer 154 Projektnavn Beskyttet beskæftigelse 103 Fagudvalg Socialudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Sundhed og Handicap Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering Som konsekvens af pensionsreformen vil området Beskyttet beskæftigelse efter servicelovens 103 på sigt (længere årrække) blive reduceret. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudgifter Drift Anlæg I alt Ren effektivisering Ren servicetilpasning Begge dele Behandling i Med- / Hovedudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag En reduktion i antallet af fuldtidspladser på beskyttet beskæftigelse på 10, når forslaget er fuld implementeret. Forslaget rettes til borgere som har tilbud i andre kommuner/region og i egne tilbud. Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Forslaget svarer til intentionerne i pensionsreformen Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Ja Behandles i Medudvalg Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Færre i beskyttet beskæftigelse efter Servicelovens 103 vil øge presset på ressourceforløb og på beskæftigelse efter Lov om Aktiv Beskæftigelse. Personalemæssige konsekvenser Ikke kendte. Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter Forslaget er drøftet i Montagens og Job og Aktivs MED-udvalg. Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter 4-92 Side 91

97 Solskræntens MED: Det vil stille større krav til at finde alternativ beskæftigelse til borgerne på Solskrænten og hvis ikke det findes, vil det begrænse udviklingsmulighederne for borgerne til at komme videre. Job og Aktiv Ressourceforløb kan evt. give øget efterspørgsel efter andre ydelser i FMK, hvis disse ydelser bliver en del af ressourceforløb. Eksempelvis efterspørgsel efter VSU (Voksen Specialundervisning). Montagen har ikke yderligere bemærkninger, da det vil være en naturlig regulering. På grund af pensionsreformen, vil antal af visiterede borgere falde med årene Øvrige bemærkninger 4-93 Side 92

98 Omstilling & Effektivisering Nummer 155 Projektnavn Aktivitets- og samværstilbud 104 Fagudvalg Socialudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Sundhed og Handicap Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering Gennem en målrettet indsats med at øge rehabiliteringsperspektivet med et øget udviklingspotentiale for alle brugere, kan omkostningerne til aktivitets- og samværstilbud efter servicelovens 104 reduceres. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudgifter Drift Anlæg I alt Ren effektivisering Ren servicetilpasning Begge dele Behandling i Med- / Hovedudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag Det forudsættes at indskrivningen i aktivitets- og samværstilbud reduceres svarende til 8 fuldtidsindskrivninger i 2016 stigende til 16 fuldtidsindskrivninger i 2017 og 20 fuldtidsindskrivninger i Reelt vil det betyde en generel reduktion i standarden for indskrivning i aktivitets- og samværstilbud fra 80-60%. Forslaget rettes bredt til at borgere der har tilbud såvel i eget regi som i andre kommuner/regioner. Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Forslaget vil give behov for at ændre gældende kvalitetsstandarder. Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Ingen Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Forslaget vil give et pres på døgntilbuddene, hvor borgerne vil komme til at opholde sig mere. Ja Behandles i Medudvalg Personalemæssige konsekvenser en reduktion i indskrivning fra % Vil betyde reduktion af personale. Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter Forslaget er sendt ud bredt til aftaleområderne indenfor Sundhed og Handicap. MED-udvalget udtrykker bekymring for om forslaget er realistisk, idet der er stor risiko for dyre alternative foranstaltninger og særbevillinger og at taksterne hæves tilsvarende Side 93

99 Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter Bemærkninger fra Psykiatri og Misbrugs MED-udvalg For at kunne være med til at indfri besparelsen i 2016 ved servicetilpasning, kan vi igennem det næste år lave en nærmere undersøgelse af borgernes behov og brug af væresteder. En mulighed kunne være lukke åbningstid i de åbne væresteder i weekender og tilpasning af åbningstid og aktivitetsmuligheder i de visiterede væresteder. I processen med kapacitetstilpasning kunne der samtidig ske en harmonisering i forhold til værestedstilbud og åbningstimer der er i Den Blå Ambassade og i Midtpunktet. Vi anser ikke det øgede pres på døgntilbud som en væsentlig konsekvens i det socialpsykiatriske Botilbud Toften, da aktivitetstilbud er en del af taksten og tilbuddet. Solskræntens MED: Der udtrykkes bekymring overfor dette forslag, da borgerne vil opholde sig mere på døgntilbuddene uden mulighed for at understøtte aktiviteter og samvær udenfor huset via 104 tilbud, der ved hurtig indsats kan medvirke til borgernes rehabilitering. Der kan i den forbindelse tænkes frivillige ind som et alternativ. MED-udvalget i Viften udtrykker bekymring over, at borgerne får mere tid i hjemmet uden personalestøtte da målgruppen for 104 typisk er de borgere med det største støttebehov. MED-UDVALGET I JOB OG AKTIV GIVER UDTRYK FOR FØLGENDE: Væsentlig forringelse i mængden og kvaliteten af aktiveringen ved nedskrivning Der er på nuværende tidspunkt få ressourcer til aktivering på bostederne, da personalet her også skal sikre, at borgerne f.eks. får udført praktiske opgaver. Muligheden for aktivering nedsættes yderligere, hvis presset på bostederne øges. Derudover vil en del af de borgere, der er indskrevet under 104, ikke modtage aktivering på de ekstra hjemmedage, da de bor alene. Med andre ord: Der vil være en væsentlig forringelse i kvantiteten og kvaliteten af aktiveringen, som borgerne vil modtage. På baggrund af erfaringen med borgernes adfærd og reaktioner, efter f.eks. fridage eller perioder med udmeldelse fra Job og Aktiv, vurderer personalet, at nedskrivning til 60 % som et minimum får menneskelige og økonomiske konsekvenser på følgende fire områder: 1.Vedligeholdelse af færdigheder samt tilegnelsen af nye bliver berørt En borgers mulighed for både at fastholde og udvikle nye færdigheder, der giver selvhjulpethed, påvirkes af en forringelse af aktivitetstilbuddet. Borgerens tab af basale færdigheder, som f.eks. at kunne kommunikere, kan have den konsekvens, at han/hun får udadreagerende eller selvskadende adfærd, hvilket vil udgøre en øget udgift i form af ekstra personaleressourcer. Når borgerens potentiale for selvhjulpethed ikke udnyttes pga. manglende støtte til at opnå nye færdigheder, vil det udgøre en øget udgift i form af ekstra personaleressourcer. 2. Borgernes generelle trivsel og sundhed bliver berørt Borgernes generelle trivsel påvirkes på flere områder ved en forringelse af aktivitetstilbuddet. De, der er aleneboende, får bl.a. støtte til at håndtere helbredsmæssige problemstillinger som f. eks. diabetes. Helbredsmæssige problemstillinger, som borgere med nedsat støtte ikke er i stand til at håndtere, kan føre til øget pres hos læger, flere indlæggelser samt øget behov for støtte i hjemmet, hvilket vil udgøre en øget udgift. Behovet for at deltage i negativt fællesskab, hvor f.eks. alkohol er omdrejningspunktet, forebygges. Borgere, som med nedsat støtte ikke kan håndtere omgangen med alkohol, og som får brug for behandlingstilbud, vil udgøre en øget udgift. Nogle borgere har det, bl.a. som følge af deres tilknytning til Job og aktiv, så godt at de er i stand til at håndtere at bo alene. Der vil komme øget pres på støttecentrene, og borgere der med nedsat støtte ikke længere kan håndtere at bo alene og derfor skal tilbydes et botilbud, vil udgøre en øget udgift Side 94

100 Borgere, der er hjemmeboende hos udearbejdende forældre, kan ligeledes være nødsaget til at flytte på et botilbud, hvis de har nedsat adgang til aktivitetstilbud. Den daglige bevægelse på Job og Aktiv er med til at understøtte den generelle sundhedstilstand. Nedsat bevægelse vil have indflydelse på borgernes sundhedstilstand på længere sigt. 3. Borgernes pårørende bliver berørt Borgere, der er hjemmeboende hos udearbejdende forældre, kan være nødsaget til at flytte på et botilbud, hvis de har nedsat adgang til aktivitetstilbud, hvilket fører til øgede udgifter. Borgernes pårørende vil blive belastede ved nedsat adgang til aktivitetstilbud, da borgerne i højere grad vil søge støtte hos dem. Da mange af de pårørende på nuværende tidspunkt består af ældre mennesker, er der risiko for, at øget belastning fører til, at også de får brug for ekstra støtte f. eks. i form af hjemmehjælp. Udover de økonomiske konsekvenser, har ovenstående naturligvis en drastisk indflydelse på den enkelte borgers livskvalitet og dennes mulighed for at være aktør i eget liv. Eksempel på borger der er omfattet af spareforslaget Borgeren er udviklingshæmmet og psykisk meget ustabil, men bor i egen bolig. Hun har perioder med nedsat koncentration, hvor hun vandrer hvileløst rundt eller sidder for sig selv og kigger. I disse perioder har hun ikke overskud til at være social og har meget lav tolerancetærskel. Borgeren beskriver det som at have "mylder" i hovedet og synes, at sygdom fylder det meste af hendes liv. Hun er ensom og kan ikke få tiden til at gå på nuværende hjemmedage. Hun kontakter tilfældige mennesker på gaden for at få dem til at hjælpe med at løse hendes problemstillinger. Hun har generelt vanskeligheder med hygiejnen omkring afføring. Borgeren har tidligere været indskrevet med 60 %, men hun fik det ændret til en indskrivning på 80 %, da hun efter eget udsagn ikke kunne holde det ud og ikke vidste, hvad hun skulle bruge tiden til. Hun har først og fremmest behov for massiv omsorg og opmærksomhed, ligesom hun har brug for nærvær og et tilhørsforhold. Personalet på dagtilbuddet i Job og Aktiv vurderer, at en nedskrivning fra de nuværende 80 % til 60 % øger risikoen for flere indlæggelser, flere lægebesøg, og at borgeren hurtigere end ellers vil have et botilbud som eneste udvej. De ovennævnte punkter vil betyde en væsentlig økonomisk belastning på længere sigt. 4. Personale Hvis forslaget gennemføres i fuldt omfang, så vil det betyde, at vi skal være færre medarbejdere. Øvrige bemærkninger 4-96 Side 95

101 Omstilling & Effektivisering Nummer 156 Projektnavn Akuttilbuddet på Toften eller mulige alternative forslag Fagudvalg Socialudvalget Funktion Aftaleenhed Psykiatri og Misbrug Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering Akuttilbuddet på Toften må muligvis lukkes fra 2018, i det omfang der ikke dukker alternative forslag op. Der skal forinden planlægges hvordan indsatsen skal tilrettelægges med akutte behov. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudgifter Drift Anlæg I alt Ren effektivisering Ren servicetilpasning Begge dele Behandling i Med- / Hovedudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag Totaløkonomien for Toftens akuttilbud Ja Behandles i Medudvalg Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Forslaget vil give problemer med at leve op til mål om at undgå uhensigtsmæssige indlæggelser og undgå færdigbehandlede patienter på psykiatrisk afdeling. Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Ingen Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Forslaget vil lægge et større pres på socialpsykiatrien med risiko for flere indlæggelser. Personalemæssige konsekvenser Afskedigelse af personalet i akuttilbuddet. Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter Forslaget er drøftet i MED-udvalgene i Sundhed og Handicap og Psykiatri og Misbrug. Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter 4-97 Side 96

102 Bemærkninger fra Psykiatri og Misbrugs MED-udvalg: Akuttilbuddet er vigtigt at bibeholde for at understøtte rehabilitering både for borgere, der kommer i længerevarende ophold (max 4 uger) og for borgere der bor i egen bolig og kun har behov for ophold i nogle få dage for at håndtere den akutte krisesituation og som kan anvende akuttilbuddet som et led i deres recoveryproces efter indlæggelser på psykiatrisk afdeling og psykisk sygdom. Hvis Akuttilbuddet ikke eksisterede, må man påregne øgede udgifter til akutte indlæggelser på afd. P og øgede udgifter på færdigbehandlede patienter, som har brug for længere støtte til at komme sig end det er relevant på en behandlingsafdeling eller som ikke har bolig, når de bliver udskrevet. Vi har et godt samarbejde med opsøgende psykoseteam, lokalpsykiatri, støttekontaktpersoner og 85 medarbejdere og i tiltagende omfang med borgerservice og jobcenter. Rusmiddelcenteret er også en væsentlig samarbejdspartner både i forbindelse med borgere, der har brug for døgnstøtte i forbindelse med afrusning eller som stabiliserende ophold som støtte til at komme helt ud af misbruget. Dette er et forslag der undrer os i Psykiatri og Misbrug meget, da flere af de øvrige forslag om besparelser ved effektivisering og servicetilpasninger, netop begrundes i at opgaverne varetages i akuttilbudet. vi saver den gren over, vi selv sidder på. Fagligt er Akuttilbuddet ofte en forebyggende, hurtige og bedre hjælp jf. ovenstående. Desuden bliver vi ofte af samarbejdspartnere som myndighedssagsbehandlere og Jobcentret opfordret til at udvide med flere akutpladser. Solskræntens MED: Det anbefales at finde pengene på anden vis og fastholde Akuttilbudet på Toften, det anses som et stort aktiv for FMK, især hvis der også er tale om at reducere budgettet til ambulant og stationær psykiatrisk behandling(under projektnavn: På sporet af en løsning ). MED-udvalget i Sundhed og Handicap giver udtryk for bekymring over det hensigtsmæssige i at lukke akuttilbuddet. og mener der i så fald skal findes et alternativ for at undgå dyre indlæggelser. Øvrige bemærkninger Budgettet til Akuttilbuddet er ikke 2 mill. men 1,7 mill. kr Side 97

103 Omstilling & Effektivisering Nummer 157 Projektnavn Task Forces Fagudvalg Socialudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Sundhed og Handicap Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering Der blev i 2013 nedsat 2 task forces på handicap- og psykiatriområdet. Disse 2 grupper har tilvejebragt kr. mere end der var sparemålet for Potentialet på medtages som sparemål for 2015 og overslagsårene. De kr. findes gennem effektiviseringer på servicelovens områder for beskyttet beskæftigelse og aktivitet- og samværstilbud på såvel handicap- som psykiatriområdet. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudgifter Drift Anlæg I alt Ren effektivisering Ren servicetilpasning Begge dele Behandling i Med- / Hovedudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag Forudsætning er en indskrivning på handicapområdet på 80 % i dag- og aktivitetstilbud samt beskyttet beskæftigelse. Målgruppen i socialpsykiatrien fastsættes til 175 brugere. Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Der er ny politisk godkendt kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud på handicapområdet og strategi for psykiatriområdet. Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Ingen. Ja Behandles i Medudvalg Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Tiltag har kun i midre omfang indflydelse på andre områder, således flere hjemmedage for de beboere, som også har et døgntilbud. Personalemæssige konsekvenser Ingen. Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter Forslaget er drøftet i MED-udvalg i Sundhed og Handicap samt de relevante aftaleområder Side 98

104 Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter Job og Aktiv Med-udvalg Hvis borgerens potentiale for selvhjulpenhed ikke udnyttes pga. manglende støtte til at opnå nye færdigheder, kan det udgøre en øget udgift i form af ekstra personaleressourcer eller besparelser som ikke opnås. F.eks. vil den målrettede forberedelse til job med løntilskud for førtidspensionister foregå i mindre omfang. (Til orientering udplaceres en borger i job med løntilskud til en indskrivning på kun 30% mod en normal indskrivning på 80%). Der kan evt. være borgere, som med nedsat støtte ikke længere kan håndtere at bo alene. Disse vil i givet fald tilbydes et botilbud og vil udgøre en øget udgift. Der kan evt. være borgere, som med nedsat støtte ikke kan håndtere omgangen med alkohol. Disse vil i givet fald få brug for behandlingstilbud og vil udgøre en øget udgift. Øvrige bemærkninger Side 99

105 Omstilling & Effektivisering Nummer 158 Projektnavn Reducering af nattevagter på Solskrænten Fagudvalg Socialudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Sundhed og Handicap Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering Ekstern tilsyn har angivet, at antallet af nattevagter på Solskrænten kan reduceres fra 4 til 3. Dette er effektueret medio Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudgifter Drift Anlæg I alt Ren effektivisering Ren servicetilpasning Begge dele Behandling i Med- / Hovedudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag Potentialet er udregnet ud fra de faktiske lønomkostninger til nattevagter på Solskrænten. Ja Behandles i Medudvalg Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Ingen. Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Ingen. Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Ingen Personalemæssige konsekvenser Reduktion af nattevagts-personale på Solskrænten ved naturlig afgang. Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter Reduktionen er afklaret i MED-udvalg på Solskrænten Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter Side 100

106 Solskræntens MED: Reduktionen af nattevagter er kommet i stand ved at omlægge og evaluere den faglige indsats, hvilket betyder, at der p.t. kan reduceres på antallet i nattevagt. Der er og vil konstant være fokus på den faglige indsats, hvilket gælder alle døgnets timer. Øvrige bemærkninger Side 101

107 Omstilling & Effektivisering Nummer 159 Projektnavn Sammenlægning af Job & Aktiv med Montagen til eet aftaleområde Fagudvalg Socialudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Sundhed og Handicap Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering Sammenlægning af Job & Aktiv med Montagen til eet aftaleområde. Reduktionen hentes ved effektivisering omkring administrative arbejdsgange. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudgifter Drift Anlæg I alt Ren effektivisering Ren servicetilpasning Begge dele Behandling i Med- / Hovedudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag Det økonomiske overslag bygger på reduktion af 1 lederstilling Ja Behandles i Medudvalg Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Projektet får betydning for at kunne imødekomme nye krav i forbindelse med pensions- og kontanthjælpsreformerne. Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Ingen. Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Tiltaget har en positiv effekt i forhold til arbejdsmarkedsområdet. Personalemæssige konsekvenser Reduktion af 1 lederstilling Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter Forslaget til drøftet i MED-udvalg for Montagen såvel Job & Aktiv. Forslaget er endvidere drøftet i tværgående MEDudvalg. Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter Side 102

108 På Montagen undrer vi os over, at det forslås en besparelse på , ved reduktion af lederstilling, når politikerne endnu ikke har taget stilling til en evt. sammenlægning. Fagchefen skriver, at denne besparelse er drøftet i Med udvalg og i Tværgående Med udvalg. Dette er ikke korrekt. Der er ikke sket nogen drøftelse i det tværgående Med udvalg omkring en besparelse. Vi har kun drøftet en evt. sammenlægning med Job & Aktiv/Montagen ud fra et fagligt perspektiv, idet det var opgaven stillet af fagchefen. Besparelse på er ikke drøftet og skulle heller ikke, ifølge fagchefen, danne grundlag for vores faglige drøftelse. Vi har i vores høringssvar fra Tværgående Medudvalg, mellem Job&Aktiv og Montagen, peget på at en evt. beslutning om sammenlægningen bør udskydes, til vi kender konsekvenserne af pension- og kontanthjælp- og tillidsreformen. Vi undrer os over hvilken evidens, der danner grundlag for at en økonomisk besparelse, har en positiv effekt på arbejdsmarkedsområdet. Såfremt politikkerne beslutter, at en besparelse skal gennemføres, har vi følgende kommentarer: Montagens budget er gennem årene i FMK reduceret med ca. 35%, og bare i 2014 er den reduceret med kr. Konsekvensen af besparelsen er på nuværende tidspunkt, at vi nu har 2,5 fastansatte værkstedspersonale på værkstedet inklusiv stedfortræderen, til at varetage 54 borgere med psykiatriske lidelser. Ved en eventuel sammenlægning af Montagen og Job & Aktiv, vil der være behov for en afdelingsleder på Montagen. Hvis denne rekrutteres fra Montagen egne rækker via stedfortræderen, vil der blive behov for personaledækning til værksteds og dokumentationsarbejdet. Der vil derfor være behov for at ansætte en socialfaglig uddannet personale til dækning af disse opgaver. En besparelse i reduktion på en lederstilling, vil derfor udelukkende udmøntes ved forskellen i lønnen fra en lederstilling og en personale i basisstilling. Vi mener, at der ikke er fagligt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt, at spare yderligere på personalenormering på Montagen. Job og Aktiv Med-udvalget i Job og Aktiv ønsker, at en eventuel besparelse findes på lederløn, da både Montagen og Job og Aktiv i forvejen har en stram normering. - Forudsætningen vil være, at der omorganiseres i Job og Aktiv/Montagen. - Dette har naturligvis konsekvenser begge steder i forhold til fordelingen af arbejdsopgaver for lederne. Vi er opmærksomme på, at Montagen ønsker en leder, som dagligt er til stede på Montagen. Øvrige bemærkninger Side 103

109 Omstilling & Effektivisering Nummer 160 Projektnavn Reduktion af udgifter til førtidspension Fagudvalg Socialudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Borgerservice Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering Førtidspensionsreformen indikerer et fald i tilkendelserne til førtidspension, som på sigt vil medføre faldende udgifter til ordningen. En foreløbig vurdering understøtter en årlig reduktion af budgettet på 5,1 mio. kr. som varslet i budgetopfølgningen pr. den 28. februar Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudgifter Drift Anlæg I alt Ren effektivisering Ren servicetilpasning Begge dele Behandling i Med- / Hovedudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag Ja Ingen behandling Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Personalemæssige konsekvenser Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter Side 104

110 Øvrige bemærkninger Side 105

111 Omstilling & Effektivisering Nummer 161 Projektnavn Hjemtage tale- og høreydelser til voksne - fra regionen Fagudvalg Socialudvalget Funktion Aftaleenhed Job og Aktiv Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering Vi foreslår, at Job og Aktiv fremover leverer tale- høreydelser til voksne. Disse ydelser leveres på nuværende tidspunkt af regionen i CRS-regi (Center for Rehabilitering og Specialrådgivning) i Odense. Ydelserne skal i givet fald leveres med base i vores nuværende VSU-tilbud (Voksen Specialundervisning) i Hillerlslev. Baggrund - Logopædisk intervention har størst effekt indenfor det første år - herefter er det sparsomt med fremgang - Sygedagpenge-perioden reduceres fra 12 mdr til 5 mdr 1 juli. Det stiller større krav til hurtigere rehabilitering. Nuværende udbud fra CRS - Aktuelt påbegynder logopæd indsats under indlæggelse, men efter udskrivning er der ventetid på 3-4 mdr på at komme ind til udredning på CRS. - Manglende logopædiske intervention efter udskrivning fra sygehus, sætter borgerne tilbage. Hvis Job og Aktiv fremover udbyder ydelserne, så kan borgerne tilbydes - En mere helhedsorienteret indsats i forhold til vedkommendes 141 handleplan, som pt ikke indeholder logopædisk intervention. - Tværfaglig rehabilitering, ergoterapeut, fysioterapeut og logopæd. samt 85 og 104 tilbud - Besøg/intervention indenfor 14 dage efter udskrivning Se vedlagte oplæg, som har været behandlet i socialudvalget den 2. april Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudgifter Drift Anlæg I alt Ren effektivisering Ren servicetilpasning Begge dele Ja Behandling i Med- / Hovedudvalg Behandles i Medudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Side 106

112 Hjemtagelse af tale- høreydelser - vil betyde, at borgerne i højere grad kan modtage ydelser i nærmiljøet. - vil medvirke til, at FMK i endnu højere grad kan leve op til Sundhedsstyrelsens Forløbsprogram for borgere med senhjerneskade - vil øge fagligheden i et evt. senhjerneskadehus, herunder sikre en helhedsorienteret indsats på tværs af fag EVT. HJEMTAGELSE VIL UNDERSTØTTE FMK S HANDICAPPOLITIK Kommunens tilbud skal så vidt muligt dække Kommunens egne borgeres behov Kommunens borgere skal fremover i større udstrækning have mulighed for at vælge gode og egnede tilbud i det nære miljø i egen Kommune uanset alder eller karakter af handicap. Kommunen vil derfor arbejde hen imod at gøre viften af egne tilbud på handicap- og psykiatriområdet mere komplet Borgerne skal opleve en høj værdi og kvalitet af de anvendte ressourcer Kommunen lægger vægt på, at der til enhver tid skal være en god sammenhæng mellem den faglige udvikling, den tværgående planlægning og den praktiske tilrettelæggelse af driften, således at der opnås en høj nytteværdi af de anvendte ressourcer. Personale og ledelse skal finde mening i arbejdet og kunne se resultaterne af deres indsats. Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed ØGET SERVICE FOR BORGERNE Øvrige interessenter i FMK, som arbejder med borgere med senhjerneskade, vil opleve, at borgerne kan tilbydes en mere helhedsorienteret indsats. Borgere med senhjerneskade vil opleve en hurtigere intervention/forbedret service. Personalemæssige konsekvenser Der ansættes to medarbejdere. Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter Medudvalget har ingen bemærkninger Øvrige bemærkninger TALE- HØREOMRÅDET HØRER IND UNDER VSU-LOVGIVNINGEN (Voksen Specialundervisning) Hvis forslaget gennemføres, er der et potentiale for yderligere besparelse på kr. på nuværende VSU i Hillerslev, Dette er begrundet i - øget volumen i VSU, som giver større robusthed - synergieffekt NB. Se OE forslag "Synergieffekt med hjemtagelse af tale- høreydelser" Side 107

113 Oplæg til Socialudvalget den 2. april 2014 Forslag om, at Job og Aktiv udbyder Tale- Høreydelser til voksne fra 1. januar Tale- og Høreområdet er en del af den pakke, som FMK køber hos CRS-Odense. (Center for Rehabilitering og Specialrådgivning) Baggrund og Motivation Job og Aktiv udbyder støtte, aktivitet, undervisning og erhverv til målgrupper med særlige behov med det formål at - tilbyde borgerne ydelser af høj kvalitet i deres nærmiljø - ydelserne gives sikkert, effektivt og økonomisk ansvarligt VSU (Voksen Specialundervisning) Job og Aktiv leverer på nuværende tidspunkt VSU til forskellige målgrupper, herunder borgere med senhjerneskade (fase tre i sundhedsstyrelsens forløbsprogram for personer med senhjerneskade). Ydelserne gives med udgangspunkt i Hillerslev, hvor Job og Aktiv også driver et dagtilbud til personer med senhjerneskade. VSU drives af to speciallærere, som er ansat på fuld tid samt en logopæd. Denne er ansat 15 timer/uge. Logopæd giver specialiserede ydelser til personer med senhjerneskade. Hos CRS er der i øjeblikket ventetid på taleundervisning på 3 4 måneder. Dette har ført til, at senhjerneskadekoordinator Stig Frederiksen er begyndt at anvende Job og Aktivs logopæd til ydelser i fase to, som er den vigtige fase lige efter udskrivning fra sygehus. Odense Kommune har hjemtaget ydelser på Tale- Høreområdet. Disse tilbydes nu fra Sprogets Hus og CSV-Odense. Lovgrundlag VSU-lovgivningen, Sundhedsloven og Lov om Social Service Organisering og samarbejde Det foreslås, at tale/høreydelserne organiseres i Job og Aktiv med base i Hillerslev. Der etableres et tæt samarbejde med senhjerneskadekoordinator Stig Frederiksen, Hjerneskadefaglig socialrådgiver Mette Basse, ergo- og fysioterapeuter i TAR, dagtilbud og øvrig VSU-undervisning i Hillerslev samt 85 neuroteam. ( 85 neuroteam flyttes 1. maj fra Solskrænten til Job og Aktiv afdeling Hillerslev) Desuden samarbejdes eksternt med Sprogets Hus i Odense, CRS, sygehuse i Odense, Ringe og Svendborg samt praktiserende læger og øre-næse-halslæger. Hvis ydelserne på børneområdet også hjemtages (BUR), så etableres der naturligvis et samarbejde med kollegaerne i BUR

114 Ydelser TALE - Senhjerneskadeområdet - Stemme- og talevanskeligheder - Mundhulecancer - Laryngectomi - borgere uden strube (tilkøbes i Sprogets Hus i Odense ved behov) HØRE - Træffetid - Grundkursus for hørehæmmede og pårørende, herunder evaluering - Vejledning i høretekniske hjælpemidler - Tinnitus, mèniére og hyperacusis - Cochlear implant, herunder alternativ kommunikation (tilkøbes også i Sprogets Hus) Betalinger til CRS FMK s betaling til CRS i 2014 Faaborg Midtfyn Kommune FORESLÅS HJEMTAGET Høreområdet Taleområdet ekskl. T23, T24 og T25 I alt KØBES FORTSAT HOS CRS Synsområdet inkl. S9 S11 IKT området Mobilitetsområdet, ekskl M10 og M11 Grundtakst (tværgående ledelse, administration, service, IT, forretning og afskrivning af kapitalapparat samt ejendomsudgifter og forsyning) Alt i alt Hertil kommer betaling for kørsel Basisabonnement ud fra befolkningstal på pr. 1. januar kr kr kr kr kr kr kr kr. Kommentarer til betalinger til CRS Høreområdet CRS har i 2012 og 2013 i alt ydet År ,5 personaletimer År ,0 personaletimer CRS yder altså ca ,5 timer/år, hvilket de tager kr. for. Nettoarbejdstiden for en fuldtidsansat er 1642,8 timer/år fordelt på 222 dage. Vi vurderer på den baggrund, at der et potentiale for besparelser

115 Taleområdet CRS kan ikke oplyse os om antallet af ydede timer, der er brugt indenfor taleområdet. Vi kan derfor ikke se, hvor mange timer der ydes for kr. Vi vurderer, på baggrund af tal fra høreområdet, at der også er et potentiale for besparelser på taleområdet. Grundtakst FMK betaler i 2014 kr i Grundtakst. Betaling til grundtakst bliver i første omgang desværre ikke sat ned, selvom FMK selv udbyder eksempelvis tale/høreområdet. Det må dog formodes, at grundtaksten på et tidspunkt kommer under pres, når flere kommuner selv udbyder dele af ydelserne. Vi har talt med økonomifunktionen i Odense Kommune der oplyser, at Odense kommune vil lægge pres på CRS for at få en ny aftale om grundtakst. FMK har samlet betalt følgende beløb til kørsel indenfor alle typer af ydelser hos CRS 2012 kr , kr ,35 Der er store udsving på kørslen. Tale/høreområdet udgør kun en del af denne kørsel. Det er svært at sige noget konkret om mulige besparelser på kørslen, men det er sikkert, at der i det enkelte år vil blive brugt færre penge på kørsel, hvis Job og Aktiv med base i Hillerslev bliver udbyder af ydelser indenfor tale/høreområdet. Borgerne skal så ikke længere køres ud af kommunen, og Hillerslev ligger jo helt centralt i Faaborg-Midtfyn Kommune. Estimeret budget for Tale- og Høreområdet i regi af Job og Aktiv Anlæg 2015 Emne Kr. Depositum to lejligheder Lyddæmpning, lamper og elarbejde ( ) x Kontorborde, stole m.v. (det undersøges om inventar kan findes i FMK) IT-hardware og software samt undervisningsmaterialer Bil (størrelse som C1) Uforudsete udgifter I alt

116 Drift 2015 Emne Kr. Løn, herunder vikar og kurser Leje af to lejligheder inkl. vand, varme og el IT hardware og software samt undervisningsmaterialer Journalsystem og telefoni Drift af bil Befordringsgodtgørelse til personale Teknologisikring, arbejdsskade I alt Estimeret Besparelse for Tale- Høreområdet i regi af Job og Aktiv Besparelse 2015 Emne Kr. CRS tale- høreområdet Leje af to lejligheder besparelse i fællessekretariat Færdiggørelse af borgere ved CRS - anslået Job og Aktiv tale- høreområdet Anlæg I alt Besparelse 2016 Emne Kr. CRS tale- høreområdet Leje af to lejligheder besparelse i fællessekretariat Job og Aktiv tale- høreområdet Anlæg 0 I alt Hertil kommer: 1. Mulig besparelse på kørsel 2. evt. besparelse på Grundtakst, hvis dette kan forhandles 3. evt. yderligere besparelse på drift (vurderes primo 2016) Borgeren Borgeren vil opleve - en mere helhedsorienteret indsats i forhold til vedkommendes handleplan efter Servicelovens 141, idet: Den logopædiske intervention inddrages i den kommunale genoptræningsplan Den logopædiske indsats starter i FMK senest 14 dage efter udskrivelse fra sygehus, hvilket giver hurtigere rehabilitering 4-112

117 Den logopædiske indsats gennemføres i tæt samarbejde med senhjerneskadekoordinator Indsatsen gives i nærmiljøet, herunder at vedkommende får større udbytte af undervisningen, idet vedkommende har kortere transporttid bliver mindre træt Større mulighed for intervention i hjemmet, når der er behov for dette Sygedagpengereformen er vedtaget og træder i kraft 1. juli Med den nye sygedagpengereform skal det allerede efter fem måneder, mod nu 12 måneder, vurderes om en sygemeldt person kan fortsætte på dagpenge, eller om vedkommende skal videre i et jobafklaringsforløb og modtage en lavere ydelse. Dette stiller krav til hurtigere rehabilitering. (Oplyst af Jobcenterchef) Uddannelsessted Der er mulighed for at logopæd- og audiologistuderende ved SDU tilbydes praktik i Job og Aktiv. Dette kan gøres udgiftsneutralt, idet der udbetales honorar til praktiksted. SDU er informeret om, at FMK administrativt overvejer at hjemtage CRS ydelser på tale/høreområdet og er positivt indstillet overfor et eventuelt fremtidigt samarbejde. Implementering af ydelserne Hvis tale- og/eller høreområdet ønskes hjemtaget - udarbejdes kvalitetsstandard til drøftelse og godkendelse i Socialudvalg - gennemføres anlæg - ansættes personale - aftales samarbejde med interne og eksterne interessenter - aftales overlevering fra CRS-Odense (CRS gør igangværende kursister færdige) Fordele, ulemper og risici Fordele ved at overtage ydelserne - FMK får større mulighed for styring af midlerne indenfor området - Job og Aktivs tilbud i Hillerslev bliver mere rummelige og robuste, når der er flere ansatte - Borgerne vil opleve en hurtigere og mere sammenhængende indsats Vi gør os uafhængige af CRS, som på sigt sandsynligvis vil blive mere sårbare. Udover Odense har vi kendskab til at Esbjerg, Vejle, Kolding og Randers kommuner arbejder med hjemtagelse af CRS-ydelser. Det er tænkeligt at flere kommuner på Fyn vil følge samme spor. Vi har en aftale med lederen af Sprogets hus i Odense Kommune om, at Faaborg-Midtfyn Kommune kan købe ydelser hos Odense Kommune indenfor særlige/små områder - laryngectomi, CI-patienter og svært hørehæmmet. Desuden kan vi samarbejde indenfor relevante områder

118 Hvis CRS-ydelser på børneområdet på et tidspunkt hjemtages, vil det være muligt at sikre en bedre sammenhæng/overgang i ydelserne når borgeren fylder 18 år. Ulemper ved at overtage ydelserne Indtil videre skal FMK betale fuld grundtakst til CRS samtidig med, at FMK selv har udgifter til overhead. (Dette ændrer dog ikke ved, at der er et potentiale for besparelser) Risici ved at overtage ydelserne i CRS-regi I øjeblikket har Region Syddanmark via deres udbyder CRS-Odense forsyningsforpligtelsen indenfor tale/høreområdet. Denne forsyningsforpligtelse overtager FMK selv, hvis Job og Aktiv fremover leverer ydelser indenfor tale/høreområdet, herunder de meget særlige områder laryngectomi, CIpatienter og svært hørehæmmet Risici ved at beholde ydelserne i CRS-regi Hvis flere kommuner vælger selv at udbyde ydelser, kan det få betydning for CRS mulighed for at leve op til deres forsyningspligt. Odense Kommune har hjemtaget flere områder herunder tale/høreområdet. CRS lever pt. ikke særligt godt op til deres forsyningsforpligtigelse med en ventetid på taleundervisning på 3 4 måneder. NB. Det skal understreges, at ovenstående beskrivelser i høj grad bygger på sammenhængen mellem nuværende indsats i FMK indenfor senhjerneskadeområdet og de mulige fremtidige ydelser indenfor taleområdet. Det giver dog rigtig god mening også at hjemtage høreområdet, idet der er et potentiale for besparelse, og det vil som tidligere nævnt gøre tilbuddet i Hillerslev mere rummeligt og robust. Job og Aktiv

Omstilling & Effektivisering

Omstilling & Effektivisering Omstilling & Effektivisering Nummer 101 Projektnavn Strategisk integrationsindsats Fagudvalg Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Funktion 054660 Aftaleenhed Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked

Læs mere

By Land og Kultur Reduktion i musikskolens budget Svømmehaller: Reduktion i drift vedr. energioptimering

By Land og Kultur Reduktion i musikskolens budget Svømmehaller: Reduktion i drift vedr. energioptimering Nr. Fagudvalg Fagområde Projektnavn 2017 2018 2019 2020 17 Kultur- og Fritidsudvalget 18 Kultur- og Fritidsudvalget By Land og Kultur Reduktion i musikskolens budget 200 200 200 200 By Land og Kultur Svømmehaller:

Læs mere

Omstilling & Effektivisering

Omstilling & Effektivisering Omstilling & Effektivisering Nummer 1 Projektnavn Øget virksomhedsvendt aktivering i Ressourceforløb Fagudvalg Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Funktion 05.58.82 Aftaleenhed Fagsekretariat Social

Læs mere

Omstilling, effektivisering og innovation

Omstilling, effektivisering og innovation Nr. 38 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Administration/stabe Strukturtilpasning Engangsbesparelse - Fællessekretariatet Økonomiudvalg

Læs mere

Omstilling & Effektivisering

Omstilling & Effektivisering Omstilling & Effektivisering Nummer 191 Projektnavn Færgedrift - Trimning af færgeafgange Fagudvalg Økonomiudvalget Funktion 02.32.33 Aftaleenhed Fagsekretariat Teknik Beskrivelse af forslag til Omstilling

Læs mere

Aftale om Genåbning af Budget 2010

Aftale om Genåbning af Budget 2010 Ringe, den 23. marts 2010 Aftale om Genåbning af Budget 2010 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune står, som mange af landets øvrige kommuner, over for store økonomiske udfordringer. Dette skyldes bl.a. den

Læs mere

Nr. Fagudvalg Fagområde Projektnavn Opvækst og Læring Nedlæggelse af kommunale klubtilbud til elever i

Nr. Fagudvalg Fagområde Projektnavn Opvækst og Læring Nedlæggelse af kommunale klubtilbud til elever i Nr. Fagudvalg Fagområde Projektnavn 2017 2018 2019 2020 7 Børne- og Uddannelsesudvalget Opvækst og Læring Nedlæggelse af kommunale klubtilbud til elever i 4. - 6. klasse 722 1.733 1.733 1.733 8 Børne-

Læs mere

Omstilling & Effektivisering i Overskrifter

Omstilling & Effektivisering i Overskrifter Nummer 246 Rammereduktion Fagudvalg Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Funktion Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked Rammereduktion i forlængelse af besluttet OE strategi Mindreudgifter 0 2.184

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 8 Omstilling og effektivisering Område: Indsatsområde: Plan og kultur Strukturtilpasning Emne: Besparelse på halmodellens puljemidler/rådighedsbeløb kun i 2014 Aftaleholder: Christian Tønnesen Fagudvalg:

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

Omstilling & Effektivisering

Omstilling & Effektivisering Omstilling & Effektivisering Nummer 90 Projektnavn Reduktion af international pulje Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion 03.35.64 Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Beskrivelse af forslag

Læs mere

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre:

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre: SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Til: Ressourcetildelingsmodel - folkeskolen Byrådet Dato: 23. januar 2014 Sagsbeh.: Thomas Petersen Sagsnr.: Tildelingsmodellen i Solrød Kommune er baseret

Læs mere

kopier dit/jeres høringssvar DH Faaborg-Midtfyn har følgende bemærkninger til budgetforslaget for 2015: Forslag til omstilling og effektivisering:

kopier dit/jeres høringssvar DH Faaborg-Midtfyn har følgende bemærkninger til budgetforslaget for 2015: Forslag til omstilling og effektivisering: Navn Pia Pedersen Adresse Boltingevej 7 By 5750 Ringe E-mail piabpedersen@gmail.com Repræsenterer du et udvalg, Danske Handicaporganisationer Faaborg-Midtfyn forening, råd eller bestyrelse? Hvilket fagområde

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

Notatet er udarbejdet på baggrund af drøftelser på kommunalbestyrelsens budgetseminar august 2015.

Notatet er udarbejdet på baggrund af drøftelser på kommunalbestyrelsens budgetseminar august 2015. Notat vedr. Heldagsklassetilbud i Faaborg-Midtfyn Kommune Notatet er udarbejdet på baggrund af drøftelser på kommunalbestyrelsens budgetseminar august 2015. Notatet indeholder en beskrivelse af en ændring

Læs mere

Omstilling og effektivisering. Anlæg. Ny drift

Omstilling og effektivisering. Anlæg. Ny drift Til brug for Budget 2014 og overslagsår er der udarbejdet et skema til omstilling og effektivisering, forslag til anlæg samt forslag til ny drift. Forslag til nye anlæg (inkl. nye anlægsønsker omfattet

Læs mere

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. juni Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Resultatet på de

Læs mere

For hver af politikområdets delområder er frihedsgrader og bindinger beskrevet nedenfor.

For hver af politikområdets delområder er frihedsgrader og bindinger beskrevet nedenfor. Politikområde Undervisning - Oversigt Frihedsgrader og bindinger Politikområdet undervisning består af følgende delområder: Inden for selvforvaltningen 1. Skoler - almen undervisning (391 mio. kr.) - specialundervisning,

Læs mere

Omstilling, effektivisering og innovation

Omstilling, effektivisering og innovation Nr. Område: Kategori: Emne: Fagudvalg: Funktion: Omstilling, effektivisering og innovation BUR Strukturtilpasning Sammenlægning af de 2 områder til 1 område Børne- og undervisningsudvalg Fagchefs prioritering:

Læs mere

Omstilling & Effektivisering

Omstilling & Effektivisering Omstilling & Effektivisering Nummer 170 Projektnavn Reduktion af patienter, som ligger færdigbehandlede på sygehusene Fagudvalg Sundhedsudvalget Funktion 04.62.90 Aftaleenhed Fagsekretariat Sundhed og

Læs mere

Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014

Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014 Notat Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør OPDATERET NOTAT 2. juni 2014 Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014 I forhold til det oprindelige udkast til notat om økonomien i folkeskolereformen

Læs mere

Omstilling & Effektivisering

Omstilling & Effektivisering Nummer 145 Projektnavn Reduktion i dagtilbud for ældre borgere med udviklingshæmning Fagudvalg Socialudvalget Funktion Aftaleenhed Bo og Aktiv Omstilling & Effektivisering Beskrivelse af forslag til Omstilling

Læs mere

Tommy Neesgaard Adresse Toften 1 By. Navn. 5772 Kværndrup E-mail

Tommy Neesgaard Adresse Toften 1 By. Navn. 5772 Kværndrup E-mail Navn Tommy Neesgaard Adresse Toften 1 By 5772 Kværndrup E-mail tone@fmk.dk Repræsenterer du et udvalg, forening, råd eller Psykiatri og Misbrugs MED-udvalg bestyrelse? Hvilket fagområde vil du indgive

Læs mere

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Resumé I det netop vedtagne budget for 2014-2017 er det indlagt som forudsætning, at reformen er udgiftsneutral, dvs. den finansieres efter den model, der er lagt

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE. Casebeskrivelse

KERTEMINDE KOMMUNE. Casebeskrivelse KERTEMINDE KOMMUNE Casebeskrivelse 58 Overblik Region: Region Syddanmark Kommunestørrelse: 23.787 Socioøkonomisk indeks: Mellem Antal folkeskoler: 7 (inkl. et 10. klassecenter) Antal elever: Total:3146

Læs mere

Hovedpunkter fra temaanalysen

Hovedpunkter fra temaanalysen Hovedpunkter fra temaanalysen Faaborg-Midtfyn Kommune er den landkommune, der har det næsthøjeste udgiftsniveau til folkeskolen pr. elev. Udgiftsniveauet pr. elev er 12,4 pct. højere end gennemsnittet

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Folkeskolereformens økonomi

Folkeskolereformens økonomi KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 2: Folkeskolereformens finansieringsudfordring I det følgende præsenteres Københavns Kommunes samlede finansiering af folkeskolereformen,

Læs mere

Omstilling, effektivisering og innovation

Omstilling, effektivisering og innovation Nr. 29 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Plan og kultur Indkøb, udbud og konkurrenceudsættelse Udbud af vandløbsvedligeholdelse

Læs mere

Ny drift. Forudsætninger for økonomisk overslag. Side 1

Ny drift. Forudsætninger for økonomisk overslag. Side 1 Nummer 215 Projektnavn Bliv læsehest med Mor og Far - tilbud til forældre med børn i alderen 0-6 år Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion 05 Aftaleenhed Fagsekretariat Børn Dagtilbud Indsatsområde

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Økonomien i folkeskolereformen.

Økonomien i folkeskolereformen. Notat Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Bilag 3 Fremtidens Folkeskole i Helsingør Kommune 14. oktober 2013 Økonomien i folkeskolereformen. Resume og sammenfatning I tabel 1 nedenfor

Læs mere

Notat. Ny folkeskolereform 2014. Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra:

Notat. Ny folkeskolereform 2014. Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra: Notat Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra: Ny folkeskolereform 2014 Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Et væsentligt element i den nye folkeskolereform er den udvidede skoledag, hvor understøttende

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er

Læs mere

SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT

SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT Spørgsmål Til spørgsmålet vedr. 10. klasse spørger vi til sammenlægning med Kattegatskolen, vil også gerne have belyst konsekvenserne ved en sammenlægning med Ung Norddjurs.

Læs mere

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Dagsorden Uddannelsesudvalget Mødedato 20. januar 2014 kl. 17:00 Mødelokale Deltagere Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Johnny Persson (V), Bodil Knudsen (A), Pernille Ivalo Frandsen (V), Niels Christian

Læs mere

Sagsbeh.: Aase Schmidt/Jan Heilmann Sagsnr.: 2013-21177

Sagsbeh.: Aase Schmidt/Jan Heilmann Sagsnr.: 2013-21177 Sagsbeh.: Aase Schmidt/Jan Heilmann Sagsnr.: 2013-21177 Sagsfremstilling Sag nr. 178 Finansiering af folkeskolereformen blev udsat på mødet i Børneudvalget den 28. oktober. Sagen fremlægges nu med et supplement

Læs mere

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154.

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154. Bilag 1 til Masterplan for specialundervisningen i 2015-2018: Økonomisk redegørelse Denne masterplan vedrører kun den del af det indsatsstyrede område for specialundervisning. Den økonomiske masterplan

Læs mere

Folkeskolereform. Sektorudvalg. www.ballerup.dk

Folkeskolereform. Sektorudvalg. www.ballerup.dk Folkeskolereform Sektorudvalg www.ballerup.dk Folkeskolereformen Folkeskolereformen Den 13. juni 2013 blev regeringen, DF, V og K enige om en folkeskolereform. Reformen træder i kraft med skoleåret 14/15,

Læs mere

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag 1 Ansættelse af borgere på ledighedsydelse... 2 Forslag 2 Intensiveret indsats for sygedagpengemodtagere... 5 Forslag 3 Intensiveret indsats

Læs mere

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje 2010-2013 Oversigt over bidrag til råderumspulje Råderumspulje total 75.000 75.000 75.000 75.000 I alt specifikke bidrag til råderumspulje 47.500 46.500 46.500 46.500 Forsikring Reduktion af opsparing

Læs mere

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13

Læs mere

Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014)

Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014) Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014) Indledning Indledning tilrettet i forhold til ny skolereform, herunder en samlet ressourcetildelingsmodel for skoler,

Læs mere

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 KAPACITET OG BØRNETAL 4 Pasningsbehov 4 Bygningskapacitet 4 OVERSIGT OVER SCENARIER 5 BEMÆRKNINGER

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 03092014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014 Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune

Læs mere

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2017 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 14,8 mio. kr. Børne-

Læs mere

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012 212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486

Læs mere

NOTAT: Demografinotat budget 2018

NOTAT: Demografinotat budget 2018 Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290603 Brevid. 2541560 Ref. BTL/LHS Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Demografinotat budget 2018 4. april 2017 Baggrund I Roskilde Kommune er der igennem en længere årrække

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Formålet med en decentral visitation er at øge den lokale handlekompetence i det pædagogiske arbejde.

Formålet med en decentral visitation er at øge den lokale handlekompetence i det pædagogiske arbejde. 1 NOTAT om Decentral visitation Af Anbefaling 10 fremgår, at Familie- og Kulturudvalget forelægger model/modeller for, hvordan en decentral visitationsmodel til særlige ydelser og tilbud med lokal visitation

Læs mere

Høringsmateriale: Omstilling af specialtilbud i Odder Kommune

Høringsmateriale: Omstilling af specialtilbud i Odder Kommune Høringsmateriale: Omstilling af specialtilbud i Odder Kommune Indhold 1.0 Baggrund for omstilling af specialområdet... 2 1.1 BUK-udvalgets indstilling til høringsmaterialet... 3 1.2 Overblik over effekt

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

Budgetkatalog Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Budgetkatalog Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget EAU O1 Nedbringelse af antal sygedagpengesager over 52 uger -1.742-1.742-1.742-1.742 EAU O2 Tidlig og intensiv indsats over for sygedagpengemodtagere -1.912-1.912-1.912-1.912 EAU O3 Oprettelse af kommunal

Læs mere

Målsætning: At øge andelen af unge, som starter på og gennemfører en ungdomsuddannelse.

Målsætning: At øge andelen af unge, som starter på og gennemfører en ungdomsuddannelse. Forslag til aftale 2011 Kvalitetskontrakt: Flere unge i ungdomsuddannelse Vi skal sikre, at så mange unge som muligt får en ungdomsuddannelse og derved udvikler sig såvel fagligt som personligt. Skolerne

Læs mere

Center for Undervisning

Center for Undervisning Center for Undervisning Dato 31-07-2013 j./sagsnr. Notat vedrørende ny skolestruktur Notat udarbejdet af: Lars Sørensen I forbindelse med 1. temadag i juni har medlemmer af byrådet ønsket en uddybning

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 01102014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

(i mio.kr.) Antal Budget 2007 Forbrug 31/8-07

(i mio.kr.) Antal Budget 2007 Forbrug 31/8-07 50.20. Undervisning (i mio.kr.) Antal Budget Forbrug 31/8-07 Budget 25 24 28 Svømmeundervisning 0,1 0,1 0,1 Syge.hjemme.Uv. 0,2 0,1 0,5 Befordring af elever 4,8 4,2 6,3 Bidrag private skoler 421 13,1 13,6

Læs mere

Høringssvar vedr. afdækningskatalog for budget 2016

Høringssvar vedr. afdækningskatalog for budget 2016 Høringssvar vedr. afdækningskatalog for budget 2016 Skolebestyrelsen og MED-udvalget ved Hjallerup Skole Inden Skolebestyrelsen og MED-udvalget afgiver høringssvar til de enkelte forslag, vil vi gerne

Læs mere

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform:

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform: Udgiftssiden - Almenområdet Flere undervisningstimer i almenundervisningen: Ifølge den indgåede aftale vil undervisningstimetallet blive udvidet med 14 lektioner mere om ugen i forhold til det nuværende

Læs mere

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02 Bevillingsområde 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger 1. Beskrivelse af opgaver Beskæftigelsesområdet har til opgave at motivere og kvalificere ledige til hurtigst muligt at kunne få job eller

Læs mere

Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler

Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler ØKONOMI, PERSONALE O G BORGERSERVICE Perspektivnotat Dato: 19. februar 2013 Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler Faktaoplysninger Center

Læs mere

Omstilling & Effektivisering i Overskrifter

Omstilling & Effektivisering i Overskrifter Nummer 247 Overgang til børnehave ved 2,10 år I forbindelse med den seneste strukturtilpasning i 2012, blev strukturen ændret, så børn tilbydes børnehaveplads i den måned de bliver 2 år og 11 måneder.

Læs mere

Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole

Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole Børn, unge og læring oktober 2015 1 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Tidsplan 3 2. Forslag til nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole

Læs mere

Elever i specialpædagogiske tilbud i alt Antal elever i specialklasse Andel elever i specialpædagogiske tilbud i alt

Elever i specialpædagogiske tilbud i alt Antal elever i specialklasse Andel elever i specialpædagogiske tilbud i alt Emne: Til Kopi til Budgetudfordringer på det specialpædagogiske område Børn og Unge-udvalget Side 1 af 5 Indledning Formålet med dette notat er at lave en kort sammenfatning af de budgetudfordringer, som

Læs mere

Afsnit 8 Hverdagseffektiviseringer

Afsnit 8 Hverdagseffektiviseringer Afsnit 8 Hverdagseffektiviseringer Afsnit 8 - side 1 Afsnit 8 - side 2 Nr. Fagudvalg Bevillingsområde 2018 2019 2020 2021 500 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarked Arbejdsmarked - hverdagseffektivisering

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM - SAMLET ØKONOMISK OVERSIGT

FOLKESKOLEREFORM - SAMLET ØKONOMISK OVERSIGT SIDE 1/5 FOLKESKOLEREFORM - SAMLET ØKONOMISK OVERSIGT SAGSFREMSTILLING: Regeringen og et flertal af folketingets partier har indgået forlig om reform af folkeskolen. Børne- og Undervisningsudvalget blev

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

Budget orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014

Budget orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014 - orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014 Dagsorden 1. Budgetforlig - hovedlinjerne 2. Den overordnede balance og kort orientering om indtægtssiden 3. Præsentation af de vigtigste

Læs mere

Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning

Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning Social og Sundhed, Roskilde Kommune, april 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 4 FORMÅL OG MÅL... 4 KONKLUSIONER OG INDSTILLINGER... 4 TRÆNINGSOMRÅDETS

Læs mere

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr.

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 886.000 kr. På nuværende

Læs mere

Udvalg Børne- og Skoleudvalget

Udvalg Børne- og Skoleudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Harmonisering af forholdene vedr. Rolfsted heldagsklasse og Aastrup Skole

Harmonisering af forholdene vedr. Rolfsted heldagsklasse og Aastrup Skole Notat Harmonisering af forholdene vedr. Rolfsted heldagsklasse og Aastrup Skole Faaborg-Midtfyn Kommune har to specialafdelinger for normaltbegavede børn med AKTproblemer ( adfærd-kontakt-trivsel), heldagsklassen

Læs mere

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer Sektor: Forslagets betegnelse: 5.50 Børn og Unge Forslag til alternative besparelser i Børn og Unge i stedet for forslaget om børnehavestart ved to år og ni måneder Økonomiske konsekvenser og personaleændringer

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev

Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 OVERSIGT OVER SCENARIER 4 BEMÆRKNINGER TIL SCENARIER 7 KAPACITET OG BØRNETAL 9

Læs mere

Forslag til ny skolestruktur i Køge Kommune

Forslag til ny skolestruktur i Køge Kommune Forslag til ny skolestruktur i Køge Kommune 1 Hvorfor forslag om ny skolestruktur? Køge Kommunes skolevæsen skal over de næste år foretage besparelser svarende til ca. 40 millioner kr. for at bidrage til

Læs mere

Merudgifter og mindreindtægter anføres uden fortegn. Mindreudgifter og merindtægter anføres med negativt fortegn. Alle beløb er vist i kr.

Merudgifter og mindreindtægter anføres uden fortegn. Mindreudgifter og merindtægter anføres med negativt fortegn. Alle beløb er vist i kr. for Ruderdal Kommune af lov- og cirkulæreprogrammet på Børne- og Skoleudvalgets område. Skole og Familie samt Psykiatri og Handicap har i samarbejde med Økonomi vurderet det lov- og cirkulæreprogram, der

Læs mere

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Børn og Unge 20. november 2013 Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Det er vigtigt, at der er en klar defineret lokalpolitisk ramme for implementering af den nye

Læs mere

$"" " %" # # # # ' " +!"+ #,

$  % # # # # '  +!+ #, !# % & & # # ) # # # # *# +!+ #, -. FORSLAG TIL REDUKTIONER DER KAN INDGÅ I FINANSIERINGEN AF ODENSE - EN NY VIRKELIGHED beløb er i 1.000 kr.) 2012 2013 2014 2015 2012-15 sidetal Ophør af økonomisk friplads

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498

Læs mere

Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion Fagsekretariat Undervisning Indsatsområde Nye initiativer i øvrigt

Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion Fagsekretariat Undervisning Indsatsområde Nye initiativer i øvrigt Ny drift Nummer 64 Brugerportalsinitiativ Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion 03.22.01 Fagsekretariat Undervisning Indsatsområde Nye initiativer i øvrigt Den digitale omstilling af folkeskolen

Læs mere

Afsnit 3 Forslag til omstilling og effektivisering

Afsnit 3 Forslag til omstilling og effektivisering Forslag til omstilling og effektivisering Nr. Fagudvalg Fagområde Projektnavn 2017 2018 2019 2020 Opstart 2017 Opstart 2018 Opstart 2019 Opstart 2020 1 Beskæftigelses- og Arbejdsmarked Øget digitalisering

Læs mere

Takst-tabel 2013/ /15. Undervisning. Skolefritidsordninger. Bemærkninger til budget Folkeskolereformen

Takst-tabel 2013/ /15. Undervisning. Skolefritidsordninger. Bemærkninger til budget Folkeskolereformen Bemærkninger til budget 2014 Folkeskolereformen Som følge af folkeskolereformen er der sket en ajourføring af den model, der blev besluttet i Børne-, Unge og Familieudvalget den 19.3.2012 til beregningen

Læs mere

Pol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger. 003.00.01 Skoleområdet -375-1.500-1.500-1.500

Pol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger. 003.00.01 Skoleområdet -375-1.500-1.500-1.500 BUDGET 2016-19 UDVALGET for BØRN OG UNGE REDUKTIONSBLOKKE Afsnit: Side: Oprettet:11.03.15 Rev.:28.04.15 1000 kr. DRIFT Pol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger 003.00.01 Skoleområdet -375-1.500-1.500-1.500

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 10.1 10 Social

Læs mere

2013-09-13. Skolereform

2013-09-13. Skolereform 2013-09-13 Skolereform 27.9.2013 Budget til skolereform Beløb til skolereformen, i 1000 kr. 2014 2015 2016 2017 Ø01 - DUT kompensation til den nye skolereform 1.500 3.000 3.000 3.000 Ø02 - Ekstraordinært

Læs mere

Baggrund for budgetanalyse på specialundervisningsområdet

Baggrund for budgetanalyse på specialundervisningsområdet Baggrund for budgetanalyse på specialundervisningsområdet Afgrænsning Specialundervisning og specialtilbud er begreber, der bruges i mange forskellige sammenhænge og kontekster. I nedenstående tages der

Læs mere

Analyse af visiteringen til specialundervisning i ekskluderende undervisningstilbud på skoleområdet

Analyse af visiteringen til specialundervisning i ekskluderende undervisningstilbud på skoleområdet Analyse af visiteringen til specialundervisning i ekskluderende undervisningstilbud på skoleområdet Maj 2016 Indledning Børne-, Unge- og Familieudvalget har i forbindelse med behandlingen af en samlet

Læs mere

BUDGET 2008-11 Afsnit: 5 BØRN OG UNGE UDVALG Side: 41. 1.000 kr. 2008 2009 2010 2011 27 Heldagsskoler -520-520 -520-520 I alt -520-520 -520-520

BUDGET 2008-11 Afsnit: 5 BØRN OG UNGE UDVALG Side: 41. 1.000 kr. 2008 2009 2010 2011 27 Heldagsskoler -520-520 -520-520 I alt -520-520 -520-520 BØRN OG UNGE UDVALG Side: 41 Familieafdelingen 27 Heldagsskoler -520-520 -520-520 I alt -520-520 -520-520 27: Heldagsskoler Svendborg Kommune driver heldagsskolerne Gl. Nyby og Juulgaarden, samt har ca.

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

2. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Undervisningsudvalget (inkl. modposter

Læs mere

Folkeskoler. Bemærkninger:

Folkeskoler. Bemærkninger: 144 Fagligt område: Politiske mål: Undervisning Hensigtserklæringer: Folkeskolen Den enkelte skole skal så vidt muligt tilbyde undervisning svarende til de vejledende timetal. Skolebesparelsen skal hæftes

Læs mere

Formålet med notatet er at give foreningens forskellige led et politisk redskab til at komme i offensiven i debatten om specialundervisningen.

Formålet med notatet er at give foreningens forskellige led et politisk redskab til at komme i offensiven i debatten om specialundervisningen. E.1 Kvaliteten af specialundervisningen efter kommunalreformen Den 17. september 2009 Emne: Kvalitet i specialundervisningen Notatet Kvalitet i specialundervisningen er et baggrundspapir til hovedstyrelsens

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 13. maj 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 13. maj 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedato: 13. maj 2014 Mødelokale: Lokale 120, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 13. maj 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Budget 2015 3 2 Inklusion 4 4

Læs mere

LANGELAND KOMMUNE Bilag 5. Sparekatalog i alt

LANGELAND KOMMUNE Bilag 5. Sparekatalog i alt LANGELAND KOMMUNE Bilag 5 Sparekatalog i alt 2010 2011 2012 2013 Økonomiudvalget i alt -7.955-6.860-6.860-6.860 Uddannelses-, social- og kulturudvalget i alt -1.450-5.354-6.644-7.144 Sundhedsudvalget i

Læs mere

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Notat Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Byrådet godkendte 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune som grundlag

Læs mere

Drift - reduktionsforslag 2014-2017

Drift - reduktionsforslag 2014-2017 TMU R-01 Reduktion/tilretning af ruter inden for den kollektive trafik TMU R-02 Reduktion i midler til konsulenter til godkendelser til virksomheder og landbrug 0-400 -400-400 -400-400 -400-400 TMU R-03

Læs mere