Omstilling, effektivisering og innovation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Omstilling, effektivisering og innovation"

Transkript

1 Nr. 29 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Plan og kultur Indkøb, udbud og konkurrenceudsættelse Udbud af vandløbsvedligeholdelse Teknik- og miljøudvalg Adm. prioritering: Udbud og konkurrenceudsættelse 1 Beskrivelse af forslag til omstilling, effektivisering og innovation: Faaborg-Midtfyn kommue har ansvaret for drift og vedligeholdelse af ca. 350 km. offentlige vandløb. Her af er ca. 67 km rørlagte vandløb. Omfanget af vedligeholdelsen er fastlagt i retligt bindende vandløbsregulativer. Arbejdet med vandløbvedligeholdelsen har været udbudt i licitation i 2011 med virkning fra Ved budget 2012 blev indarbejdet en estimeret besparelse på 150 tkr. Driftsbudgettet er herefter på 2267 tkr. Ved licitationen gav 3 private firmaer bud. Intern Drift afgav kontrolbud. Det billigste bud blev afgivet af et privat firma, buddet var på 1632 tkr. Kontrakten er 4-årig og gældende fra 1. marts Der er option på yderligere 2 år. Efter gennemførelse af udbuddet kan der udmøntes yderligere besparelser ud over den 150 tkr., som er inarbejdet i budget Ren effektivisering: Ren servicetilpasning: Begge dele: Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudg. Drift Anlæg I alt Forudsætninger for økonomisk overslag: I forbindelse med indgåelse af kontrakt med ekstern entreprenør vil der set i forhold til tidligere være forøgede udgifter i forbindelse med øget kontrol og tilsyn med udført arbejde. Dette arbejde vurderes over en årrække at aflede en merudgift på 50 tkr. pr år. Tilsvarende vil der i lighed med andre entreprenørarbejder kunne opstå uforudsete situationer, hvor entreprenøren skal rekvireres til ekstraarbejder, og som derfor ikke er omfattet af det faste tilbud. Skønsmæssigt kan det sættes til 5% af tilbudssummen, svarende til ca. 80 tkr. Den samlede budgetramme for vandløbsvedligeholdelsen er herefter på 1762 tkr. pr. år. Betydning for områdets udviklingsmål/politikker:

2 Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi: Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed: Personalemæssige konsekvenser: Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system/medarbejderrepræsentanter: Bemærkninger fra MED-system/medarbejderrepræsentanter: Øvrige bemærkninger:

3 Nr. 30 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Plan og kultur Strukturtilpasning Lysanlæg - Harmonisering af forbrugsafgifter Teknik- og miljøudvalg Adm. prioritering: 1 Beskrivelse af forslag til omstilling, effektivisering og innovation: På de kommunale idrætsanlæg står der i dag 29 lysanlæg (18 kommunale/11 klubejede). Fordeling og afholdelse af forbrugsafgifter idag stammer fra de tidligere kommuners aftaler med foreningerne. Derfor er der forskel på hvornår kommunen afholder forbrugsafgifterne. Der er ikke sammenfald mellem aftalerne og om anlægget er kommunalt eller klubejet. I 13 tilfælde betales forbrugsafgifterne af kommunen. De sidste 16 steder afholder foreningerne selv forbrugsafgifterne. Det anbefales at harmonisere området og overdrage udgiften vedr. forbrugsafgifter til brugerne af anlæggene. Ren effektivisering: Ren servicetilpasning: Begge dele: Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudg. Drift Anlæg 50 I alt 50 Forudsætninger for økonomisk overslag: Inden harmonisering af forbrugsafgifterne skal der opsættes bimålere, således at forbrugsudgiften kan adskilles fra klubhuse og andre anlæg. Årsagen til dette er, at der via Folkeoplysningsloven ikke ydes tilskud til forbrugsafgifter til lysanlæg. Bimålere sikrer også, at der ikke bliver en øget udgift til tilskud til drift af klubhusene. I dag er der forskel på om lysanlæggene har selvstændige målere eller om de er koblet sammen med klubhusene. Betydning for områdets udviklingsmål/politikker: Projektet vurderes at at have begrænset negativ betydning på de klubber der nu selv skal til at betale for driften af lysanlæg ligesom en række klubber allerede gør.

4 Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi: Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed: Personalemæssige konsekvenser: Ingen personalemæssige konsekvenser. Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system/medarbejderrepræsentanter: ikke relevant Bemærkninger fra MED-system/medarbejderrepræsentanter: Ikke relevant Øvrige bemærkninger:

5 Nr. 31 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reducere i klippede hække i parker/grønne områder og vejplantninger Teknik- og miljøudvalg Adm. prioritering: 1 Beskrivelse af forslag til omstilling, effektivisering og innovation: Der anvendes i dag betydelige ressourcer på at klippe hække håndklippere. En del af hækkene står i eller omkring parker og grønne områder og danner afgrænsninger til forskellige landskabsrum. Samtidig er de også med til at lukke af for den visuelle oplevelse og de offentlige arealer. Det vurderes at der kan opnås både oplevelsesmæssige og funktionelle forbedringer ved at fjerne - ofte gamle - hække, samtidig med at der efterfølgende kan ske driftsmæssige besparelser. Via en systematisk gennemgang af klippede hække i parker, grønne områder og vejplantninger, forventes det at ca. 30 % af hækkene er overflødige og derfor kan fjernes. På nuværende tidspunkt er der registreret ca m2 hække, ca m2 forventes fjernet. For at opnå besparelsen skal hækkene fjernes og områderne inddrages i f.eks. græsarealet. Ren effektivisering: Ren servicetilpasning: Begge dele: Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudg. Drift 160 Anlæg I alt 160 Forudsætninger for økonomisk overslag: Der skal foretages tilsyn og kortlægning af hvilke hække der skal prioriteres fjernet fra områderne. Udgiften til kortlægning kan afholdes på driftsbudgettet i 2012 Der skal afholdes en engangsinvestering med henblik på at fjerne hækkene og få retableret området til det element, - typisk græsareal, - der ligger umiddelbart op til. Betydning for områdets udviklingsmål/politikker: Mange hække er plantet i en tid, hvor der var større økonomisk råderum og i første omgang vil hække der har mistet deres oprindeligebetydning blive fjernet. I visse områder kan fjernelsen af hække og åbningen af området være med til at styrke tilgængeligheden til de offentlige arealer.

6 Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi: Ingen Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed: Personalemæssige konsekvenser: Færre drifsmidler til Intern Drift. Det kan således betyde reduktion af medarbejderstaben. Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system/medarbejderrepræsentanter: Bemærkninger fra MED-system/medarbejderrepræsentanter: Øvrige bemærkninger:

7 Nr. 32 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Strukturtilpasning Lysanlæg - Harmonisering af vedligehold og eftersyn Teknik- og miljøudvalg Adm. prioritering: 1 Beskrivelse af forslag til omstilling, effektivisering og innovation: På de kommunale idrætsanlæg står der i dag 29 lysanlæg (18 kommunale/11 klubejede). Praksis idag stammer fra de tidligere kommuners aftaler med foreningerne. Derfor er der forskel på hvornår kommunen afholder udgifter til eftersyn og vedligehold af lysanlæggene. Der er ikke sammenfald mellem aftalerne og om anlægget er kommunalt eller klubejet. Det anbefales at harmonisere udgifter til eftersyn og vedligehold af anlæggene og overdrage udgiften til de foreninger, der i dag ikke selv afholder udgiften til eftersyn og vedligehold. Udgifter til vedligehold og eftersyn af kommunale anlæg udgør i dag kr. ekskl. moms. Samtlige udgifter og ansvar for anlæggene kan overdrages til klubberne, så det bliver ens vilkår for alle. 3 anlæg, der ikke længere er i brug kan nedlægges og fjernes. Anlæg der ikke ønskes overtaget af klubberne, bør desuden også fjernes. Enkelte anlæg står for at skulle renoveres. Praksis de senere år har været at udgiften til renovering eller udskiftning af armaturer har været fordelt mellem klubberne og kommunen. Det anbefales at klubberne får mulighed for at søge om tilskud til disse opgaver inden en overtagelse af anlægget. Ren effektivisering: Ren servicetilpasning: Begge dele: Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudg. Drift Anlæg 300 I alt 300 Forudsætninger for økonomisk overslag: At lysanlæggene overdrages til klubberne og at der indgås skriftlige aftaler omkring overdragelse. Kommunen skal fortsat være påtaleberettiget. At der afsættes midler til nedtagning af de anlæg, som klubberne ikke ønsker at overtage, samt tilskud til klubbernes renovering/udskiftning af gamle armaturer, der er dyre i vedligeholdelse og el-forbrug. Formålet med at afsætte tilskudsmidler til renovering og udskiftning af armaturerne/renovering af lysanlæg er at ligestille klubberne, så lysanlæg der overdrages er i en rimelig stand v/ overdragelsen.

8 Betydning for områdets udviklingsmål/politikker: Projektet vurderes at at have begrænset negativ betydning på de klubber der nu selv skal til at betale for driften af lysanlæg ligesom en række klubber allerede gør. Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi: Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed: Personalemæssige konsekvenser: Ingen personalemæssige konsekvenser. Opgaverne er udført af lokale el-installatører. Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system/medarbejderrepræsentanter: Ikke relevant Bemærkninger fra MED-system/medarbejderrepræsentanter: Ingen Øvrige bemærkninger: Ved overdragelse af drifts- og vedligeholdelsen til klubberne overdrages også ansvaret for, at anlæggene er i forskriftsmæssig stand. Klubberne bliver erstatningsansvarlig for skader og uheld, men kun i de tilfælde hvor det skyldes mangelfuld vedligehold af lysanlæggene. Det anbefales at klubberne tegner en ansvarsforsikring.

9 Nr. 33 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Teknik Strukturtilpasning Nedlæggelse af asfalthold i Intern Drift Teknik- og miljøudvalg Adm. prioritering: Forslag fra administrationen Beskrivelse af forslag til omstilling, effektivisering og innovation: Der nedlægges et asfalthold i Intern Drift. Den hidtil udførte ydelse udføres fremover af ekstern entreprenør. De udførte ydelser vil kunne laves billigere af asfaltfirmaer, med et nyere og mere effektivt grej. Ved nedlæggelse af asfaltholdet, fratræder 1 person og går på efterløn. Ren effektivisering: Ren servicetilpasning: Begge dele: Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudg. Drift Anlæg I alt Forudsætninger for økonomisk overslag: Betydning for områdets udviklingsmål/politikker:

10 Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi: Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed: Personalemæssige konsekvenser: Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system/medarbejderrepræsentanter: En generel drøftelse af OEI forslag til budget 2013 er foregået på MED møde den 18. april 2012 og de konkrete forslag er drøftet på ekstra MED den 3. maj Desuden er der afholdt ekstra MED i Intern Drift den 2. maj Bemærkninger fra MED-system/medarbejderrepræsentanter: Bemærkninger fra MED i Intern Drift: Der køres med den lille asfaltcontainer i stedet for den store, og samtidig er planen, at når en af vores medarbejdere går på efterløn, så ansættes der ingen erstatning. Der er ingen yderligere kommentarer. Forslagene er vedtaget Øvrige bemærkninger:

11 Nr. 34 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Teknik Strukturtilpasning Nedlæggelse af offentligt toilet Teknik- og miljøudvalg Adm. prioritering: Forslag fra administrationen Beskrivelse af forslag til omstilling, effektivisering og innovation: Toilettet er beliggende på Degnetorvet / Grønnegade i Faaborg. Toilettet er nedslidt og er bliver kun lidt brugt af gæster i byen. Ren effektivisering: Ren servicetilpasning: Begge dele: Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudg. Drift Anlæg I alt Forudsætninger for økonomisk overslag: Betydning for områdets udviklingsmål/politikker:

12 Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi: Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed: Personalemæssige konsekvenser: Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system/medarbejderrepræsentanter: En generel drøftelse af OEI forslag til budget 2013 er foregået på MED møde den 18. april 2012 og de konkrete forslag er drøftet på ekstra MED den 3. maj Bemærkninger fra MED-system/medarbejderrepræsentanter: Øvrige bemærkninger:

13 Nr. 35 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Teknik Afbureaukratisering og effektivisering Omstruktureringer i beredskabsafdelingen Teknik- og miljøudvalg Adm. prioritering: Forslag fra administrationen Beskrivelse af forslag til omstilling, effektivisering og innovation: Internt i beredskabsafdelingen foretages forskellige omstruktureringer der kan generere en mere effektiv drift. Ren effektivisering: Ren servicetilpasning: Begge dele: Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudg. Drift Anlæg I alt Forudsætninger for økonomisk overslag: Forventet besparelse. Betydning for områdets udviklingsmål/politikker:

14 Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi: Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed: - Personalemæssige konsekvenser: Ingen. Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system/medarbejderrepræsentanter: En generel drøftelse af OEI forslag til budget 2013 er foregået på MED møde den 18. april 2012 og de konkrete forslag er drøftet på ekstra MED den 3. maj Bemærkninger fra MED-system/medarbejderrepræsentanter: Øvrige bemærkninger:

15 Nr. 36 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Teknik Indkøb, udbud og konkurrenceudsættelse Stordrift fordele - driftudbud i Vej- og trafikafdelingen Teknik- og miljøudvalg Adm. prioritering: Forslag fra administrationen Beskrivelse af forslag til omstilling, effektivisering og innovation: Stordrift fordele ved samling af driftopgaver i større driftudbud i Vej- og trafikafdelingen. Ren effektivisering: Ren servicetilpasning: Begge dele: Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudg. Drift Anlæg I alt Forudsætninger for økonomisk overslag: Det er en forudsætning at større driftudbud giver billigere tilbud. Betydning for områdets udviklingsmål/politikker:

16 Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi: Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed: Personalemæssige konsekvenser: Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system/medarbejderrepræsentanter: En generel drøftelse af OEI forslag til budget 2013 er foregået på MED møde den 18. april 2012 og de konkrete forslag er drøftet på ekstra MED den 3. maj Bemærkninger fra MED-system/medarbejderrepræsentanter: Øvrige bemærkninger:

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 8 Omstilling og effektivisering Område: Indsatsområde: Plan og kultur Strukturtilpasning Emne: Besparelse på halmodellens puljemidler/rådighedsbeløb kun i 2014 Aftaleholder: Christian Tønnesen Fagudvalg:

Læs mere

Omstilling & Effektivisering

Omstilling & Effektivisering Omstilling & Effektivisering Nummer 90 Projektnavn Reduktion af international pulje Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion 03.35.64 Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Beskrivelse af forslag

Læs mere

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling April 2014 2 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Definition af udbud og udlicitering... 3 1.2

Læs mere

Beregningsprincipper for kontrolbud Fredericia Kommune

Beregningsprincipper for kontrolbud Fredericia Kommune Beregningsprincipper for kontrolbud Fredericia Kommune April 2011 Baggrunden for Deloittes notat Indledning I forbindelse med byrådets vedtagelse af Strategi for konkurrenceudsættelse den 6. december 2010

Læs mere

Udbudsstrategi Udbudspolitik 2010-2013

Udbudsstrategi Udbudspolitik 2010-2013 Udbudsstrategi Udbudspolitik 2010-2013 Vejen Kommune 1 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Fotos: Vejen Kommune, Udarbejdelse: Udvikling & Erhverv, Vejen

Læs mere

Modtager(e): MBU. Temadrøftelse: Betalingsmodel for vej- og stibelysning

Modtager(e): MBU. Temadrøftelse: Betalingsmodel for vej- og stibelysning Modtager(e): MBU Temadrøftelse: Betalingsmodel for vej- og stibelysning Baggrund og formål Notatet her beskriver baggrund og model for grundejerforeninger og boligforeningers fremtidige betaling for vej-

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

Businesscase for modernisering af det kommunale gadelys i Viborg Kommune

Businesscase for modernisering af det kommunale gadelys i Viborg Kommune Businesscase for modernisering af det kommunale gadelys i Viborg Kommune Tema: Politikområde: Investeringer, Effektiv administration, Strukturtilpasninger eller Tværgående prioriteringsforslag Trafik Beskrivelse:

Læs mere

Forslag til effektiviseringer anbefalet af partierne bag budgetforliget - samlet sum 30,05 mio. kr.

Forslag til effektiviseringer anbefalet af partierne bag budgetforliget - samlet sum 30,05 mio. kr. Forslag til effektiviseringer anbefalet af partierne bag budgetforliget - samlet sum 30,05 mio. kr. Beskrivelse Roskilde Kommune i alt 30.050 Forslag til mere hensigtsmæssige arbejdsgange 10.300 Økonomiudvalget

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2013 Anlægsforslag

Favrskov Kommune Budget 2013 Anlægsforslag Nr. A-101 LAG Favrskov Projekt- og administrationspulje Politikområde Nr.: 102 Navn: Borgerservice og administration Økonomiudvalget Det forslås, at Favrskov Kommune afsætter 300.000 kr. til administration

Læs mere

Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til

Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger og lov om autorisation af

Læs mere

Anlæg Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Anlæg Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Anlæg Nummer 81 Projektnavn Nyt multifunktionelt fritidsanlæg i Ringe Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion 00.32.31 Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Kick start udviklingsstrategi

Læs mere

Budgetoplæg 2015. Budgetseminar 28. august 2014. Beredskabskatalog Driftsudvidelsesforslag Anlægsforslag

Budgetoplæg 2015. Budgetseminar 28. august 2014. Beredskabskatalog Driftsudvidelsesforslag Anlægsforslag Budgetoplæg 2015 Budgetseminar 28. august 2014 Beredskabskatalog Driftsudvidelsesforslag Anlægsforslag 1 2 Beredskabsforslag budget 2015-2018 skattefinansierede område (hele 1.000 kr.) Udvalget for Teknik

Læs mere

Budget 2010 (2011-2013)

Budget 2010 (2011-2013) Budget 2010 (2011-2013) Forslag til nye anlæg til Budget 2010 (2011-2013) Enig Nr. Projektnavn Udvalg Kvalfond Priorit. - Udvalg Type BO10 BO11 BO12 B013 Afledt drift 10 x 1 Ny indskolingsdel på Broskolen,

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 OMPRIORITERINGSFORSLAG... 5

Indholdsfortegnelse 1 OMPRIORITERINGSFORSLAG... 5 Omprioriterings- og ønskeforslag til budget 2016-2019 Indholdsfortegnelse 1 OMPRIORITERINGSFORSLAG... 5 1.1 Opsummering af omprioriteringsforslag og finansiering... 5 1.2 Oversigt over omprioriteringsforslag

Læs mere

1.502 1.502 3.026 3.026 100 0 0 0 0 1.016 9.245 0 0 10 10 10 0 3.471 0 0 0 0 0 0. bygningsvedligehol. flere borgere frem. Bosætning - 2000.

1.502 1.502 3.026 3.026 100 0 0 0 0 1.016 9.245 0 0 10 10 10 0 3.471 0 0 0 0 0 0. bygningsvedligehol. flere borgere frem. Bosætning - 2000. Nr. Fagchefens prioritering 12 1 Børne- og Uddannelsesudvalget 20 1 Børne- og Uddannelsesudvalget 21 3 Børne- og Uddannelsesudvalget 22 12 Børne- og Uddannelsesudvalget 23 18 Børne- og Uddannelsesudvalget

Læs mere

Generelle bemærkninger Side 1

Generelle bemærkninger Side 1 Generelle bemærkninger Side 1 INDLEDNING Det foreliggende budget er det første for den nye Hedensted kommune. Arbejdet med at tilvejebringe et reelt og holdbart budgetgrundlag for den ny kommune har afstedkommet

Læs mere

Effektiviseringsstrategi 2015: Katalog med tværgående effektiviseringsforslag

Effektiviseringsstrategi 2015: Katalog med tværgående effektiviseringsforslag Bilag 6 Effektiviseringsstrategi 2015: Katalog med tværgående effektiviseringsforslag Dette er et samlet katalog med de tværgående effektiviseringsforslag, der indgår i effektiviseringsstrategi 2015. Der

Læs mere

Budgetoplæg 2011 Beredskabskatalog 2011-2014

Budgetoplæg 2011 Beredskabskatalog 2011-2014 Budgetoplæg 2011 Beredskabskatalog 2011-2014 Version, 9. juli 2010. 1 Forord Skive Kommunes økonomi er i lighed med landets andre kommuner under pres og set i lyset af udmeldingerne fra KL og regeringen

Læs mere

Samlet for Kultur- og Fritidsudvalget 2.391 2.392 2.389 2.389

Samlet for Kultur- og Fritidsudvalget 2.391 2.392 2.389 2.389 F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2013 2014 2015 2016 Status Kultur & Fritid Kultur- og Fritidsudvalgets

Læs mere

Budgetaftale 2011 (12-14).

Budgetaftale 2011 (12-14). Sorø, den 21. september 2010. Budgetaftale 2011 (12-14). Indledning Sorø Kommunes byråd vedtog i marts 2010 kodeks for det gode budgetarbejde. Et kodeks, der skulle være med til at sikre, at Sorø Kommune

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet. Mødedato: Torsdag den 25-03-2010. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet. Mødedato: Torsdag den 25-03-2010. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Møde slut: 21:30 Fraværende: Helle Astrup og Anders Norup. REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Udpegning af medlemmer til Erhvervsudviklingsrådet

Læs mere

Vejledning om kommuners og regioners beregning og afgivelse af kontrolbud

Vejledning om kommuners og regioners beregning og afgivelse af kontrolbud Velfærdsministeriet Dato: 15. april 2008 Kontor: Administrationspolitisk kontor J.nr.: Sagsbeh.: SNW Fil-navn: Dokument 2 Vejledning om kommuners og regioners beregning og afgivelse af kontrolbud 1. Indledning

Læs mere

Silkeborg Kommunes udbudspolitik 2007 2009

Silkeborg Kommunes udbudspolitik 2007 2009 Udkast til Silkeborg Kommunes udbudspolitik 2007 2009 Sagsnr.: 07/20819 Dato: 10. oktober 2007 Politik for konkurrenceudsættelse af kommunale driftsopgaver, for konkurrenceudsættelsers afvikling og indhold

Læs mere

Børne- og uddannelsesudvalgets

Børne- og uddannelsesudvalgets Børne- og uddannelsesudvalgets forslag til ny dagtilbudsstruktur 2015-2018 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 Version 2 BU møde den 9/12 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Baggrund... 1 Dagpasningsprognosen...

Læs mere

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Budget 2014 2017 1 Indledning Formålet med Mål- og Budgetfokus maj 13 er at give et samlet overblik over budgetsituationen

Læs mere

Budgetforslag 2016 2019 Beskrivelse af ændringsforslag (drift og anlæg)

Budgetforslag 2016 2019 Beskrivelse af ændringsforslag (drift og anlæg) BUDGET 2016-2019 Budgetforslag 2016 2019 Beskrivelse af ændringsforslag (drift og anlæg) Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 SELVSTÆNDIGE FORSLAG... 5 001 Forøget belastningsgrad i skolefritidsordninger

Læs mere

Et løft. Genopretningsprogram for infrastrukturen i København 2014-22

Et løft. Genopretningsprogram for infrastrukturen i København 2014-22 Et løft til vejene Genopretningsprogram for infrastrukturen i København 2014-22 Januar 2014 Genopretningsprogrammet 2.0 Godt i gang og med større viden Genopretningen af infrastrukturen i København er

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Plan og Teknik

Åbent Referat. til. Udvalget for Plan og Teknik Åbent Referat til Udvalget for Plan og Teknik Mødedato: Tirsdag den 21. maj 2013 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2, Årre Preben Olesen, Hans Jørgen Gammelgaard,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. maj 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben

Læs mere