Endeligt referat Centerrådsmøde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Endeligt referat Centerrådsmøde"

Transkript

1 Endeligt referat Centerrådsmøde Mødedato: Mandag den 4. marts 2013 Tidspunkt: Kl Sted: Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, Høgevej 4, 8600 Silkeborg. Mødelokale 1 Mødeleder: Jens Chr. Sørensen Referent: Annike Martínez Dato: Referat: Pkt. 1 Velkomst ved næstformanden Jens Christian Sørensen, næstformand, bød velkommen til Centerrådsmødet, da Peter Bæk var forhindret i at deltage i dagens møde. Bente Strager, direktør for Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg bød velkommen og fortalte kort om skolen. Pkt. 2 Godkendelse af dagsorden Bemærkninger: Ingen bemærkninger til dagsordenen. 1. Dagsorden blev godkendt. Pkt. 3 Drøftelse af eventuelle tiltag i forbindelse med Akutpakken Annette Lauridsen indledte med at fortælle om baggrunden for direktørgruppens ønske om en henvendelse til borgmestrene. Skolerne udtrykte på sidste direktørmøde en bekymring for at blive taget til indtægt for, at uddannelsesordningen etableret i forbindelse med Akutpakken, måske ikke lever op til de politiske intentioner. Skolerne oplever, at efterspørgslen på uddannelsesforløbene er divergerende afhængig af kommune/jobcenter og at ordningen udmøntes forskelligt. Skolerne ønsker at blive brugt i højere grad end hidtil og gøre opmærksom på at de gerne vil være med til at løfte opgaverne. Tilbagemeldingerne fra Centerrådet rummede mange interessante vinkler på hvordan Direktørkreds og Centerråd i fællesskab kan dagsordensætte tiltag i forhold til uddannelsesordningen etableret i forbindelse med Akutpakken. Centerrådet tvivler dog på effekten af et brev og foreslår følgende i forhold til at sikre et samarbejde til gavn for de udfaldstruede ledige: Brug de eksisterende netværk i lokalområderne, tag en direkte dialog med de implicerede parter (f.eks. jobcentercheferne) og gør opmærksom på, at vi kan samarbejde på tværs. Opfordring om at være mere målrettet og specifik, hvilke skoler / kommuner er det helt konkret det drejer sig om? Der er i gang sat 4 parts møder i Aarhus og Silkeborg. Horsens og Hedensted kører eksemplarisk. Opfordring om at uddannelsesinstitutionerne har en stand på det lokale Jobcenter. Der er brug for en uddannelses-/jobbutik, hvor man kunne blive vejledt i forhold til erhvervelsen af nye kompetencer. Tænk ud af Boxen, det handler ikke om at gøre de ledige arbejdsparate. Langt de fleste er bare ledige fordi der ikke er jobs til alle. Udfordringerne er også at det ikke nødvendigvis findes på hylderne i forvejen. Uddannelsesinstitutionerne skal tale sammen, i forhold til at kunne skabe nye varer. A4 beskriver direktørernes bekymring godt. Hvad ender det med? Hvem får skylden hvis det ikke virker? Artiklen i A4 kan læses her Side 1 af 6

2 Centerrådet var enige om at det er tankevækkende den måde erhvervsuddannelserne italesættes på. 1. Centerrådet opfordrer direktørerne til at bruge de eksisterende netværk og tager en direkte dialog med de implicerede parter de steder hvor samarbejdet endnu ikke er optimalt. Pkt. 4 Udbudskoordinering og annonceringsforpligtelsen (fokusområde 3) Niels Petterson indledte punktet med en kort gennemgang af resumeet fra dialogmødet med Ministeriet den 4. februar Centerrådet besluttede på sit møde den 7. januar 2013, at Centerrådet i 2013 vil have fokus på fire strategiske temaer, hvor et af dem er udbudskoordinering. De tre VEU-centre i Region Midtjylland har taget initiativ til en fælles løsning af denne opgave. Der nedsættes på tværs af regionen et antal branchegrupper, som skal koordinere udbuddet af FKB ere, som udbydes af mere én skole i regionen. Social- og Sundhedsskolerne deltager ikke, da de allerede koordinerer deres udbud i henhold til gældende lovgivning. Tiltag omkring koordinering på VUC erne går i gang på et senere tidspunkt. På denne måde vil Centerrådet udmønte Centerrådets strategiske tema om udbudskoordinering, opfyldelse af ændrede regler omkring håndtering af annonceringspligten, sikre udbudsforpligtigelsen og VEU-centrene påtager sig rollen som koordinator. Tovholder funktionen går på omgang mellem de skoler, der har godkendelsen. 1. Centerrådet bakker op om tiltaget med at sikre annonceringspligten og koordinere udbuddet. Pkt. 5 Tiltag om koordineret åben vejledning i Region Midtjylland Skolerne i de tre VEU-centre i region Midtjylland vil tilbyde individuel vejledning på samme ugedag og tidspunkt. Individuel vejledning betyder, at den enkelte borger henvender sig direkte til den enkelte skole og benytter det ordinære vejledningssystem. Side 2 af 6

3 Initiativet skal ses i lyset af, at det ikke er muligt at efterkomme de mange ønsker til VEUcentrene om individuel vejledning hos A-kasser, fagforeninger og jobcentre. De enkelte partsinstitutioner stiller vejlederressourcer til rådighed (som godkendt AMUudbyder har man i forvejen vejledningsforpligtelse).veu-centrene i Region Midtjylland koordinerer opgaven i forhold til jobcentre, a-kasser og fagforeninger og betaler for markedsføring. Tiltaget evalueres ved udgangen af 2013 og der laves effektmåling på forsøget (VEUsekretariaterne). Bemærkninger: God idé, opfordring om at få det ud i relevante fagblade. 1. Centerrådet støtter op om tiltaget med koordineret åben vejledning i Region Midtjylland. Tiltaget evalueres ved udgangen af De tre VEU-center sekretariater er ansvarlige for markedsføring af tiltaget og sekretariaterne sørger for at der bliver lavet effektmåling på forsøget. Pkt. 6 Tema: Livslang læring og det dobbelte kompetenceløft (fokusområde 2) På Centerrådsmødet mandag den 7. januar udtrykte Centerrådet ønske om at få skabt fokus og få samlet VEU-center Østjyllands 41 resultatmål i Udviklingskontrakten til strategiske temaer. Herved forventer Centerrådet, at det endnu bedre kan understøtte VEU-centrets opgaveportefølje samt endnu tydeligere udøve rådets uddannelsesstrategiske rolle i udmeldinger til omverdenen i aktuelle uddannelses- erhvervs- og arbejdsmarkedspolitiske debatter. Centerrådet besluttede nedenstående 4 strategiske temaer for 2013: 1. Uddannelsesforløb, der understøtter lokale og regionale strategier 2. Livslang læring 3. Udbudskoordinering 4. Strategisk samarbejde mellem de tre politikområder Endvidere opfordrede Centerrådet på Resultatseminaret 19. november 2012, direktørerne til mere aktivt at benytte Centerrådets medlemmer til at italesætte skolernes uddannelsespolitisk udfordringer i eget bagland samt ind i relevante og aktuelle debatter. På den foranledning indledte direktør for Horsens HF & VUC, Kim Sundbøll og Annette Lauridsen, direktør for AARHUS TECH, mødets tema-drøftelse over Livslang læring med 2 korte indlæg om hvilke udfordringer de - fra deres stol ser i forhold til Livslang læring og det dobbelte kompetenceløft. Indlæggene kom ind på, hvordan Livslang læring og det dobbelte kompetenceløft er dagsordensat i dag og hvordan direktørerne ser der kan skabes yderligere fokus på at løfte opgaven i institutionernes uddannelsesudbud frem over. Endvidere kom de 2 direktører med ønsker til Centerrådets rolle og indspil i den offentlige debat. Indlæggene dannede grundlag for drøftelse af Livslang læring og de muligheder, ønsker og udfordringer Centerrådet ser Livslang læring giver i eget bagland, på institutionerne og som tema i den uddannelsespolitiske debat. Side 3 af 6

4 Kim Sundbøll, Horsens HF & VUC Kim opfordrede til at styrke realkompetencevurderingen i forhold til at flere kan få papir på det man kan. Det dobbelte kompetenceløft er fint, men pas på med at være for fokuseret på de formelle kompetencer. Husk å ogrealkompetencerne. Kim kom også ind på at der 2 vidt forskellige måder at se på begrebet livslang læring 1) du skal uddanne /efteruddanne dig hele livet d.v.s du bliver aldrig god nok - dine kompetencer og dermed din værdi som arbejdskraft er aldrig god nok derfor livslang læring. 2)Begrebet livslang læring er ødelæggende for et positivt liv/livssyn: du er god nok - selvom du ikke efteruddanner dig hele livet igennem. Andre kompetencer end formelle/faglige er også vigtige. Mange kompetencer kan ikke måles og vejes og kan derfor ikke indgå i en realkompetencevurdering. Annette Lauridsen, AARHUS TECH På AAARHUS TECH tales der ikke i dagligdagen om livslang læring og det dobbelte kompetenceløft. Det eksisterer i praksis, f.eks.: Skolens organisering i centre. Hvert center er organiseret med en uddannelsesportefølje, der rummer Introduktionskurser til folkeskoleelever, EUD-uddannelser, AMU kurser og for nogle centres vedkommende også akademiuddannelser tilknyttet. Tanken bag er at synliggøre de forskellige karriereveje der er indenfor branchen. Der findes også uddannelser med udprægede voksenmiljøer f.eks. Ejendomsservicetekniker, Serviceassistet, Cater og Servicevagt. Disse uddannelser lægger alle op til GVU. FVU er integreret i organiseringen af undervisningen. Samtlige elever på erhvervsuddannelserne testet ved studiestart. Virksomhedskonsulenterne dyrker og styrker relationer og sagsgange for de involverede parter i en uddannelsesaftale erhvervsskole, elev og arbejdsgiver. I virksomhedskonsulentfunktionen ligger også, at der skal udføres både kort- og langsigtet sparring med parterne. Uddannelseskonsulenterne har i deres opsøgende arbejde fokus på langsigtet uddannelsesplanlægning med opbygning af netværksrelationer til virksomhederne. Aldersgennemsnittet på erhvervsuddannelserne på AARHUS TECH er 24,3 år. Det er de færreste der kommer direkte fra folkeskolen. Yderligere fokus fremover på AARHUS TECH Øget og tættere samarbejde mellem interessenterne for at vi kan løfte det dobbelte kompetenceløft og livslang læring (uddannelsesinstitutionerne, brancheforeninger, kommunernes erhvervsservice, jobcentre og fagforeninger m.fl.). Ønsker til Centerrådets rolle og indspil i den offentlige debat Understøtte at vi kan komme ind i det tættere samarbejde. Tættere dialog mellem de tre politikområder. Udfordringer i forhold til Livslang læring og det dobbelte kompetenceløft: Matthæuseffektten i videre- og efteruddannelsessystemet. De, der i forvejen har mest uddannelse, har størst sandsynlighed for at deltage i voksen- og efteruddannelse. Ligesom de kortest uddannede vurderer, at de får mindst ud af at deltage. Kortuddannede og ufaglærte medarbejderes syn på livslang læring og opkvalificering rettet mod arbejdsmarkedet. Hvordan det ufaglærte arbejdsliv udgør en særlig erfarings- Side 4 af 6

5 horisont, som har betydning for medarbejdernes orientering mod livslang læring og opkvalificering. Bemærkninger til oplæggene: Hvordan kan vi få uddannelse afmystificeret? Skab et trygt miljø, så nervøsiteten bliver pillet ud af folk. Brug rollemodeller på f.eks. GVU, de kan inviteres ud på fagforeninger, jobcentre. Vigtigt at få skabt samarbejde på tværs af politikområderne - også med folkeskolen. At forfølge dagens drøftelser på det kommende fælles direktør- og centerrådsmøde mandag den 3. juni. Pkt. 7 Gensidig orientering Vækstforum Et af fokusområderne er Foodfestival, der afholdes igen i august Kompetencerådet møde på fredag, temaet er jobrotation og RKV: Forsøger at søge Beskæftigelsesregionen om midler i forhold til RKV. RBR: intet nyt LBR: Vækstforhandlinger i Aarhus hvor det offentlige også inddrages. Øvrige 1. Centerrådet tog orienteringen til efterretning. Pkt. 8 Pkt. 9 Evt. På dagens møde var der mange gode afbud, men der skal alligevel lyde en opfordring om at prioritere centerrådsmøderne. Næste møde: Fælles møde for Centerråd og direktører: Mandag den 3. juni 2013 kl , VIA University College, Hedeager 2, 8200 Aarhus N. Lokale Deltagere: Centerrådet: Jens Chr. Sørensen, Horsens HF & VUC Kirsten Normann Andersen, Århus Social- og Sundhedsskole Thor Jensen, VIA University College Viggo Thinggaard, Handelsskolen Silkeborg Tilforordnet, Centerrådet: Annette E. Lauridsen, AARHUS TECH Jørgen Thyde, AOF Midtjylland Direktørgruppen, oplægsholder: Kim Sundbøll, Horsens HF & VUC VEU-Center Østjylland, sekretariatet: Niels Petterson Side 5 af 6

6 Dorthe Jensen Annike V. Martínez Afbud: Centerrådet: Bodil Otto, COK Britta Bang, TH. LANGS HF & VUC Cliff Præstegård, Handelsfagskolen Hans A. Sørensen, Learnmark, Horsens Hans-Jørgen Hørning, Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Leo Jensen, Århus Købmandsskole Peter Bæk, AARHUS TECH Sonja Mikkelsen, Skanderborg-Odder Center for Uddannelse -syg Tilforordnet: John Hermansen, Det Regionale Beskæftigelsesråd Midtjylland Fraværende uden afbud: Johan Schmidt, Bygholm Landbrugsskole Peter Bonfils, VUC Århus Svend Skov Jensen, Silkeborg Tekniske Skole Thomas Møller, Jordbrugets Uddannelsescenter Århus Tilforordnet: Steen Rønnow, Region Midtjylland Side 6 af 6

Endeligt referat Centerrådet og direktører

Endeligt referat Centerrådet og direktører AARHUS TECH telefon: 70 20 40 20 web: www.veu-ostjylland.dk Endeligt referat Centerrådet og direktører Mødedato: Mandag den 13. august 2012 Tidspunkt: Kl. 14.00-16.00 Sted: Mødeleder: Bygholm Landbrugsskole,

Læs mere

Dagsorden Centerrådsmøde

Dagsorden Centerrådsmøde 1/20 Dagsorden Centerrådsmøde Tidspunkt: Mandag den 20. oktober 2014 Kl. 14.00-16.00 Sted: Horsens HF & VUC Holmboes Allé 1 8700 Horsens Link til kort: http://map.krak.dk/m/zfdnf Lokale: 1.30 Parkering:

Læs mere

Dagsorden Centerrådsmøde

Dagsorden Centerrådsmøde 1/33 Konstituerende og ordinært Centerrådsmøde den 16. juni 2014 Dagsorden Centerrådsmøde Tidspunkt: Mandag 16. juni 2014 Kl. 14.00-16.30 Sted: Århus Købmandsskole Sønderhøj 9 8260 Viby J Link til kort:

Læs mere

Svend Skov Jensen, Ole V. Christiansen, Erik Krarup, Anette Ørbæk Andersen, Karina Boldsen, Helge Albertsen, Bent Mikkelsen og Brian Kjær Andreasen.

Svend Skov Jensen, Ole V. Christiansen, Erik Krarup, Anette Ørbæk Andersen, Karina Boldsen, Helge Albertsen, Bent Mikkelsen og Brian Kjær Andreasen. MØDEREFERAT 27. maj 2013 Emne Kompetencerådsmøde Mødedato Fredag den 24. maj 2013 kl. 9:00-11:30 Sted Deltagere HK Østjylland, Sødalsparken 22, 8220 Brabrand Viggo Thinggård, Henrik Gottlieb Hansen, Niels

Læs mere

Kontrakt for VEU-center Østjylland 2014-2015

Kontrakt for VEU-center Østjylland 2014-2015 Kontrakt for VEU-center Østjylland 2014-2015 Revideret november 2014 1 Kontraktens formål og rammer VEU-centrene har til formål at medvirke til at skabe større fokus på kvalitet og effekt i forhold til

Læs mere

Afrapportering. Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering.

Afrapportering. Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering. Afrapporteringsskema Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering. Resultatmål 1: Et koordineret samarbejde og én indgang til rådgivning og vejledning skaber bedre kvalitet, større kendskab og mere

Læs mere

Referat af LUU AMU møde den 9. marts 2015 (kl. 10.00-12.30)

Referat af LUU AMU møde den 9. marts 2015 (kl. 10.00-12.30) side 1 Referat af LUU AMU møde den 9. marts 2015 (kl. 10.00-12.30) Inviterede: Irene Frederiksen, Silkeborg Kommune Jonna Christiansen, Skanderborg Kommune (AFBUD) Lone Smedegaard, FOA Susanne Døssing,

Læs mere

MØDEREFERAT 8. oktober 2012

MØDEREFERAT 8. oktober 2012 MØDEREFERAT 8. oktober 2012 Emne Kompetencerådsmøde Mødedato Fredag den 5. oktober 2012 kl. 9:00-12:00 Sted Deltagere Hotel Scandic, Udgårdsvej, Silkeborg. Viggo Thinggård, Ole V. Christiansen, John Hermansen,

Læs mere

Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14

Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14 Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14 Aalborg Kommune 28.01.2013 2 Indhold Indledning... 3 1. Fundamentet for vores arbejde... 4 2. Målet er flest mulige får en uddannelse... 5 3. Flest mulige unge

Læs mere

Udbudspolitik 2015. vedrørende erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

Udbudspolitik 2015. vedrørende erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Udbudspolitik 2015 vedrørende erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Indledning Udbudspolitikken er en orientering til SOPU s kunder, samarbejdspartnere og andre interessenter om skolens strategi og

Læs mere

VEU-Center MidtØst. Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om:

VEU-Center MidtØst. Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om: VEU-Center MidtØst Én indgang til voksenog efteruddannelse Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om: Grundlæggende voksenuddannelse (GVU)

Læs mere

SOSU Nord, kursus- og udviklingschef SOSU Nord, direktionssekretær (referent)

SOSU Nord, kursus- og udviklingschef SOSU Nord, direktionssekretær (referent) Referat fra møde i Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for SOSU området onsdag den 16. november 2011, kl. 8.30-12.00 Undervisningslokale 6, Storemosevej 19, Vodskov Deltagere: Jette Nissen Ingrid Mose

Læs mere

Unge-strategi for Aalborg Kommune

Unge-strategi for Aalborg Kommune Unge-strategi for Aalborg Kommune Aalborg Kommune 25.oktober 21 2 Indhold Indledning... 4 1. Flere unge i uddannelse... 5 Vi skal hjælpe de unge med til at træffe kvalificerede valg... 5 Vi skal turde

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Onsdag den 24. april 2013 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:00 Medlemmer: John Saaby Jensen, formand Torben Nielsen, DA Vakant,

Læs mere

Resultatkontrakt. Journalnummer: 1-33-76-120-07. Kontraktens parter. Resumè

Resultatkontrakt. Journalnummer: 1-33-76-120-07. Kontraktens parter. Resumè Resultatkontrakt Vedrørende Udviklingsplatform i Region Midtjylland for virksomhedernes sociale engagement og et rummeligt arbejdsmarked 1.4.2008 31.3.2009. Journalnummer: 1-33-76-120-07 Kontraktens parter

Læs mere

Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne

Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne Rapport fra et TUP-projekt September 2009 EUC Vest /Kursuscenter Vest Metal College Aalborg Silkeborg Tekniske Skole Analyse og Erhvervsfremme

Læs mere

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne SIDE 1 INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING 6 KAPITEL 1 OVERSIGT OVER DDANNELSESSYSTEMET Du er kontakten Du har hjælpere Bolden er din 8 KAPITEL 2 TIPS TIL DET PRAKTISKE ARBEJDE 1. OM SELVE MØDERNE Formøder

Læs mere

SLUTRAPPORT. KOMPETENCEmidt 2.0. SLUTRAPPORT KOMPETENCEmidt 2.0

SLUTRAPPORT. KOMPETENCEmidt 2.0. SLUTRAPPORT KOMPETENCEmidt 2.0 SLUTRAPPORT KOMPETENCEmidt 2.0 1 30 INDHOLD 25 32 RAPPORT 23 06 Om KOMPETENCEmidt 1.0 & 2.0 11 Projekternes resultater & erfaringer 15 Erhvervsstyrelsens effektvurderinger 20 Projekternes forløb: value

Læs mere

Århus Total Rengøring pudser kompetencerne af. Hele virksomheden på efteruddannelse: Ledige får nye veje til arbejdsmarkedet med efteruddannelse

Århus Total Rengøring pudser kompetencerne af. Hele virksomheden på efteruddannelse: Ledige får nye veje til arbejdsmarkedet med efteruddannelse Magasin om efteruddannelse og kompetenceløft. Nr. 2 2009 Hele virksomheden på efteruddannelse: Århus Total Rengøring pudser kompetencerne af Kursus i glædens pædagogik skaber stjernestunder i børnehaven

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

VEU-centrenes vejledningsstrategier

VEU-centrenes vejledningsstrategier VEU-centrenes vejledningsstrategier Kristina Mariager-Anderson & Bjarne Wahlgren Oktober 2012 1 INDLEDNING 1 BAGGRUND 1 HISTORIK 1 METODEBESKRIVELSE 2 VOKSENVEJLEDNINGSSTRATEGIER 3 FORSKELLIGE VEJLEDNINGSSTRATEGIER

Læs mere

Midtvejsstatus. Kvalitetssikret IKV et bidrag til løft fra ufaglært til faglært. September 2013

Midtvejsstatus. Kvalitetssikret IKV et bidrag til løft fra ufaglært til faglært. September 2013 Midtvejsstatus Kvalitetssikret IKV et bidrag til løft fra ufaglært til faglært September 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Problembeskrivelse... 4 1.2 Målgruppe... 4 2. Aktiviteter... 5 2.1

Læs mere

Strategiske fokusområder

Strategiske fokusområder Strategiske fokusområder Rådet for Voksenog Efteruddannelse VEU-rådet december 2011 Strategiske fokusområder VEU-rådet december 2011 Forfattere: VEU-rådet Artikelredaktion: Ministeriet for Børn og Undervisning,

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015 Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Velkommen Endnu engang velkommen til repræsentantskabsmøde. Vi skal i dag i fællesskab drøfte emner med stor betydning

Læs mere

Jobrotation. Brug jobrotation. - få efteruddannet medarbejdere og brug ledige som vikarer. Faktaark - oversigt. Kontakt os

Jobrotation. Brug jobrotation. - få efteruddannet medarbejdere og brug ledige som vikarer. Faktaark - oversigt. Kontakt os 1 Brug jobrotation - få efteruddannet medarbejdere og brug ledige som vikarer Hvem har ikke brug for efteruddannelse? Prøv en gang at se på jeres virksomhed i et uddannelsesperspektiv. Hvornår har I sidst

Læs mere

Årsrapport. Studievalg Østjylland

Årsrapport. Studievalg Østjylland 2014 Årsrapport Studievalg Østjylland Indhold 1. Gennemgang af årets væsentligste aktiviteter og tiltag, herunder en opdeling/vægtning i forhold til hvilke målgrupper samt hvilke vejledningstiltag, der

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 23. november

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 23. november Til LBR Syddjurs Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 23. november Dato: 30.11.2010 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.:

Læs mere

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER Projekt Jobrotationsanalyse i Jobcenter Næstved Kunde Næstved Kommune Dato 2011-12-15 Indledning Følgende oversigt er et resultat af en screening af jobrotationsprojekter

Læs mere