DANMARKS NATIONALBANK STATSGÆLDSPOLITIKKEN. Strategi 2. halvår 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANMARKS NATIONALBANK STATSGÆLDSPOLITIKKEN. Strategi 2. halvår 2014"

Transkript

1 DANMARKS NATIONALBANK STATSGÆLDSPOLITIKKEN Strategi 2. halvår 2014 Offentliggjort 24. juni 2014

2 HOVEDPUNKTER 2. HALVÅR 2014 Strategien for statsgældspolitikken i 2. halvår 2014 kan opsummeres i følgende punkter: Statens indenlandske finansieringsbehov i 2014 er i forbindelse med Budgetoversigt 1, maj 2014 opjusteret med 32 mia. kr. På den baggrund ændres sigtepunktet for den indenlandske obligationsudstedelse fra 75 mia. kr. til 100 mia. kr. i Til og med valørdato 24. juni er der solgt statsobligationer for 58,1 mia. kr. Sigtepunktet for udeståendet i skatkammerbevisprogrammet ved udgangen af 2014 fastholdes på 30 mia. kr. Udstedelserne fortsætter i de 2-, 5-, 10- og 30-årige nominelle løbetidssegmenter samt i det 10-årige inflationsindekserede segment. Det er strategien at foretage hovedparten af obligationsudstedelserne i de længere løbetidssegmenter, særligt i det 10-årige nominelle segment. Fra 6. oktober 2014 overgår standarden for afvikling af primære og sekundære handler i danske statsobligationer fra tre til to valørdage. Auktionsdagen for danske statsobligationer ændres i den forbindelse fra tirsdag til onsdag, således at afvikling fortsat sker om fredagen. Derudover flyttes den månedlige tilbagekøbsauktion fra tredjesidste til næstsidste bankdag i måneden. Henvendelse om meddelelsen rettes til Lars Mayland Nielsen på telefon eller 2 DANMARKS NATIONALBANK STATSGÆLDSPOLITIKKEN STRATEGI 2. HALVÅR 2014

3 INDENLANDSK LÅNTAGNING SIGTEPUNKT FOR INDENLANDSKE OBLIGATIONSUDSTEDELSER Sigtepunktet for statens indenlandske obligationsudstedelser i 2014 blev på baggrund af Budgetoversigt 3 (BO3), december 2013 fastsat til 75 mia. kr. I forbindelse med BO1, maj 2014 er statens indenlandske finansieringsbehov i 2014 opjusteret med 32 mia. kr., jf. tabel 1. På baggrund af det øgede finansieringsbehov opjusteres sigtepunktet for den indenlandske obligationsudstedelse fra 75 til 100 mia. kr. i Samtidig fastholdes sigtepunktet for udestående i skatkammerbevisprogrammet ved udgangen af 2014 på 30 mia. kr. Det betyder, at der i år fortsat tages hul på finansieringen af næste års finansieringsbehov, og statens konto bevares på et niveau, der svarer nogenlunde til hele næste års finansieringsbehov. Statens indenlandske finansieringsbehov og sigtepunkt for udstedelser i 2014 Tabel 1 UDSTEDELSER I 2014 Mia. kr. Indenlandsk nettofinansieringsbehov Afdrag på indenlandsk langfristet statsgæld mv. Udestående i skatkammerbeviser ved indgangen af året BO BO Indenlandsk finansieringsbehov Udstedelse af indenlandske obligationer Forventet udestående i skatkammerbeviser ultimo året Efterspørgslen efter danske statspapirer har i 1. halvår 2014 været solid, og det samlede salg er således godt med i forhold til sigtepunktet for årets salg også efter opjusteringen til 100 mia. kr., jf. figur 1. Udstedelsen af statsobligationer til og med valørdato 24. juni udgør 58,1 mia. kr. Udstedelserne er foretaget til lave renter, hvilket bl.a. afspejler Danmarks AAA-kreditvurdering. Den gennemsnitlige løbetid på udstedelserne i de nominelle obligationer var 8,0 år, og den gennemsnitlige effektive rente var 1,1 pct., jf. tabel 2. Træk på statens konto (indenlandsk låntagning) 1 Anm.: Trækket på statens konto er ekskl. påvirkningen fra den udenlandske låntagning. Kilde: Finansministeriet og egne beregninger. 1. Negativt tal svarer til opbygning af statens konto. DANMARKS NATIONALBANK STATSGÆLDSPOLITIKKEN STRATEGI 2. HALVÅR

4 Statens akkumulerede indenlandske obligationsudstedelser i 2014 Figur 1 Mia. kr jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 2-årig 5-årig 10-årig 30-årig 10-årig indeks Sigtepunkt 75 mia. kr. Sigtepunkt 100 mia. kr. Anm.: Til og med valørdato 24. juni Udstedelse af statsobligationer, 1. halvår 2014 Tabel 2 Salg, kursværdi, mio. kr. Gennemsnitlig rente, pct. Gennemsnitlig løbetid, år 2,5 pct. stående lån ,20 2,7 4 pct. stående lån ,83 5,6 1,5 pct. stående lån ,71 9,7 1,75 pct. stående lån ,73 11,4 4,5 pct. stående lån ,45 25,7 I alt, nominelt ,10 8,0 0,1 pct. indekseret lån ,22 1 9,6 I alt ,3 Anm.: Salg til og med valørdato 24. juni De effektive renter er vægtet efter kursværdi. Løbetiderne er vægtet efter nominel værdi. 1. Effektiv realrente. UDSTEDELSESSTRATEGI 2. HALVÅR 2014 Det er strategien i 2014 at foretage hovedparten af obligationsudstedelserne i de længere løbetidssegmenter, særligt i det 10-årige nominelle segment. Ved at foretage hovedparten af udstedelserne i de længere løbetidssegmenter fastholdes et lavt statsligt refinansieringsbehov, og rentestigninger vil have et langsomt gennemslag på renteomkostningerne. Dertil kommer, at den estimerede meromkostning ved at udstede i lange frem for i korte obligationer vurderes lav. Den gennemsnitlige varighed på statsgælden i 2014 ventes at blive knap 12 år. 1 LÅNEVIFTE 2. HALVÅR 2014 Statens indenlandske lånevifte i 2. halvår 2014 fremgår af tabel 3. 1 Opgjort med en fast diskonteringsrente på nul. 4 DANMARKS NATIONALBANK STATSGÆLDSPOLITIKKEN STRATEGI 2. HALVÅR 2014

5 Lånevifte, 2. halvår 2014 Tabel 3 Segment Løbetid < 1 år Udstedelsespapir Skatkammerbeviser 2-årigt segment 2,5 pct. stående lån årigt segment 4 pct. stående lån årigt segment 1,75 pct. stående lån årigt segment 4,5 pct. stående lån årig indeksobligation 0,1 pct. indekseret lån 2023 INFLATIONSINDEKSEREDE OBLIGATIONS UDSTEDELSER Udeståendet i den inflationsindekserede 10-årige obligation er på nominelt 33,4 mia. kr. Dermed har obligationen opnået en størrelse på over 4 mia. dollar, og statens inflationsindekserede program er blevet inkluderet i Barclays World Government Inflation-Linked Index. Det er strategien at fortsætte udstedelserne i den 10-årige indeksobligation, 0,1 pct. indekseret lån SKATKAMMERBEVISER Der åbnes et nyt 6-måneders papir hver 3. måned, næste gang ved auktionen med valør primo september. Der sigtes mod et udestående i skatkammerbevisprogrammet på 30 mia. kr. ved udgangen af året. OPKØB Der kan købes op i alle indenlandske og udenlandske papirer, dog som udgangspunkt ikke i låneviftepapirer. Der kan købes op via auktioner, tap eller ombytningsauktioner. I 2. halvår 2014 holdes månedlige opkøbsauktioner i 2 pct. stående lån 2014 og 4 pct. stående lån Staten køber op for at dække placeringsbehovet hos statens fonde og for at sikre et velfungerende marked for statsobligationer. DANMARKS NATIONALBANK STATSGÆLDSPOLITIKKEN STRATEGI 2. HALVÅR

6 UDENLANDSK LÅNTAGNING I tråd med den udmeldte strategi for statens udenlandske låntagning i 2014 udstedte staten i marts et dollarlån på 1,5 mia. dollar, som blev swappet til en fast eurorente på 0,48 pct. Investorkvaliteten i udstedelsen var meget høj med stor deltagelse fra centralbanker og offentlige institutioner, jf. figur 2. Geografisk var der en stor spredning med deltagelse fra hele verden. Staten udsteder udenlandske lån af hensyn til valutareserven og for at bevare og udbrede investorbasen. Med dollarudstedelsen i marts har staten færdiggjort sin langfristede udenlandske låntagning i obligationer for Der udstedes fortsat i Commercial Papers for at holde programmerne likvide. Investorfordeling (type og geografi) ved dollarlånet i marts 2014 Figur 2 Type Geografi Virksomheder 5 pct. Banker 9 pct. Europa, Mellemøsten og Afrika 44 pct. Amerika 26 pct. Porteføljeforvaltere 17 pct. Centralbanker og offentlige institutioner 69 pct. Asien 30 pct. 6 DANMARKS NATIONALBANK STATSGÆLDSPOLITIKKEN STRATEGI 2. HALVÅR 2014

7 AUKTIONER OG UDSTEDELSE Danske statspapirer udstedes via regelmæssige auktioner suppleret med elektronisk tapsalg. Ved auktionerne har investorerne mulighed for købe en større mængde statspapirer ved at indgive bud gennem en af statens primary dealere. Auktionskalender Tabel 4 Juni Juli August September Obligationer 1. jul. 19. aug.* 2. sep.* 16. sep.* Staten har indgået primary dealer-aftaler med en række regionale og internationale banker, jf. tabel 5. Primary dealerne understøtter det danske statspapirmarked, som modpart i sta- Skatkammerbeviser 27. jun. 30. jul. 28. aug. 29. sep. AUKTIONER OVER STATSOBLIGATIONER Anm.: (*) angiver foreløbig auktionsdato. Der offentliggøres en auktionskalender over foreløbige auktionsdatoer for de kommende tre måneder. Senest tre handelsdage før en auktion annonceres det hvilke(n) statsobligation(er), der udbydes på auktionen. Annonceringen af auktioner og auktionsresultat sker via Nationalbankens system til udsendelse af nyheder, DN-Nyheder, og informationen offentliggøres på AUKTIONER OVER SKATKAMMERBEVISER Der afholdes månedlige auktioner over skatkammerbeviser med valør den første bankdag i måneden. Ved auktioner med valør den første bankdag i september og december 2014 åbnes nye 6-måneders skatkammerbeviser. Auktionskalenderen for de kommende måneder er vist i tabel 4. OVERGANG TIL T+2 Fra 6. oktober 2014 overgår standarden for afvikling af primære og sekundære handler i danske statsobligationer fra tre til to valørdage. Ændringen afspejler en europæisk harmonisering af afviklingsperioden for handler i det sekundære obligationsmarked. Auktionsdagen for danske statsobligationer ændres i den forbindelse fra tirsdag til onsdag, således at afvikling fortsat sker om fredagen. Derudover flyttes den månedlige tilbagekøbsauktion fra tredjesidste til næstsidste bankdag i måneden. PRIMARY DEALERE I DANSKE STATSPAPIRER DANMARKS NATIONALBANK STATSGÆLDSPOLITIKKEN STRATEGI 2. HALVÅR

8 tens transaktioner i det primære marked, ved løbende at stille to-vejs priser i det sekundære marked og gennem distribution af statspapirer til investorer. Primary dealere i danske statspapirer, juni 2014 Primary dealer i statsobligationer Primary dealer i skatkammerbeviser Tabel 5 BENCHMARKPAPIRER Benchmarkpapirerne er ved indgangen til 2. halvår 2014 uændrede i forhold til 1. halvår 2014, jf. tabel 6. I løbet af 2. halvår ventes det nye 10-årige nominelle udstedelsespapir, 1,75 pct. stående lån 2025, at erstatte 1,5 pct. stående lån 2023 som 10-årigt nominelt benchmarkpapir. Barclays Bank BNP Paribas Danske Bank Deutsche Bank HSBC J.P. Morgan Morgan Stanley Nordea Nykredit Bank SEB Spar Nord Bank Sydbank Danske Bank Nordea Nykredit Bank SEB Sydbank Statens benchmarkpapirer, juni 2014 Tabel 6 Løbetidssegment Benchmarkpapirer Udestående 1, mia. kr. Nominelle papirer 2-årigt nominelt 2,5 pct. stående lån ,7 5-årigt nominelt 4 pct. stående lån ,3 10-årigt nominelt 1,5 pct. stående lån ,8 30-årigt nominelt 4,5 pct. stående lån ,3 Indekserede papirer 10-årig indeksobligation 0,1 pct. indekseret lån ,7 1. Udestående er opgjort pr. 24. juni Indeksobligationen er opgjort til indekseret nominel værdi. 8 DANMARKS NATIONALBANK STATSGÆLDSPOLITIKKEN STRATEGI 2. HALVÅR 2014

9 INFORMATION Statsgældspolitikken er en halvårlig meddelelse fra statsgældsforvaltningen i Danmarks Nationalbank, der indeholder information om strategien for forvaltning af statens gæld. Denne meddelelse er offentliggjort den 24. juni Meddelelsen er et supplement til den årlige publikation Statens låntagning og gæld, som giver en bredere beskrivelse af statsgældspolitikken. I publikationen beskrives udviklingstendenser inden for året, og der gives en afrapportering om nye emneområder. Yderligere information om statsgæld kan fås på webstedet: Hvis der foretages registrering under nyhedsservice, modtages automatisk s, når der er ny information om statens låntagning og gæld. Henvendelse om meddelelsen rettes til Lars Mayland Nielsen på telefon eller DANMARKS NATIONALBANK STATSGÆLDSPOLITIKKEN STRATEGI 2. HALVÅR

danmarks nationalbank Statens låntagning og gæld

danmarks nationalbank Statens låntagning og gæld danmarks nationalbank Statens låntagning og gæld 2013 Danmarks Nationalbank Statens låntagning og gæld 2013 Statens låntagning og gæld 2013 Det er tilladt vederlagsfrit at kopiere fra publikationen, forudsat

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK STATENS LÅNTAGNING OG GÆLD

DANMARKS NATIONALBANK STATENS LÅNTAGNING OG GÆLD DANMARKS NATIONALBANK STATENS LÅNTAGNING OG GÆLD 2014 DANMARKS NATIONALBANK STATENS LÅNTAGNING OG GÆLD 2014 STATENS LÅNTAGNING OG GÆLD 2014 Det er tilladt vederlagsfrit at kopiere fra publikationen, forudsat

Læs mere

Statens låntagning og gæld

Statens låntagning og gæld Statens låntagning og gæld Danmarks Nationalbank Telefon 33 63 63 63 Statens låntagning og gæld 1093 København K Fax 33 63 71 15 www.nationalbanken.dk SLOG-DK-og-UK_2009.indd 1 Havnegade 5 2009 Danmarks

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Statens lån tag ning og gæld

Danmarks Nationalbank. Statens lån tag ning og gæld Danmarks Nationalbank Statens lån tag ning og gæld 2010 Statens låntagning og gæld 2010 Billedet på forsiden viser Storebæltsbroen. Det er tilladt vederlagsfrit at kopiere fra publikationen, forudsat at

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Statens lån tag ning og gæld

Danmarks Nationalbank. Statens lån tag ning og gæld Danmarks Nationalbank Statens lån tag ning og gæld 2011 Statens låntagning og gæld 2011 På forsiden vises Nationalbanken, der blev passeret ved VM i cykelløb i september 2011. Det er tilladt vederlagsfrit

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Statens lån tag ning og gæld

Danmarks Nationalbank. Statens lån tag ning og gæld Danmarks Nationalbank Statens lån tag ning og gæld 2007 STATENS LÅNTAGNING OG GÆLD 2007 Tryk: Schultz Grafisk A/S ISSN: 0902-6681 1398-3873 (online) Danmarks Nationalbank Havnegade 5 1093 København K Telefon:

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Statens lån tag ning og gæld

Danmarks Nationalbank. Statens lån tag ning og gæld Danmarks Nationalbank Statens lån tag ning og gæld 2004 STATENS LÅNTAGNING OG GÆLD 2004 Tryk: Schultz Grafisk A/S ISSN: 0902-6681 1398-3873 (online) Danmarks Nationalbank Havnegade 5 1093 København K Telefon:

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Statens lån tag ning og gæld

Danmarks Nationalbank. Statens lån tag ning og gæld Danmarks Nationalbank Statens lån tag ning og gæld 2003 STATENS LÅNTAGNING OG GÆLD 2003 Tryk: Schultz Grafisk A/S ISSN: 0902-6681 1398-3873 (online) Danmarks Nationalbank Havnegade 5 1093 København K Telefon:

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Statens lån tag ning og gæld

Danmarks Nationalbank. Statens lån tag ning og gæld Danmarks Nationalbank Statens lån tag ning og gæld 2008 STATENS LÅNTAGNING OG GÆLD 2008 Tryk: Schultz Grafisk A/S ISSN: 0902-6681 1398-3873 (online) Danmarks Nationalbank Havnegade 5 1093 København K Telefon:

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Statens lån tag ning og gæld

Danmarks Nationalbank. Statens lån tag ning og gæld Danmarks Nationalbank Statens lån tag ning og gæld 2006 STATENS LÅNTAGNING OG GÆLD 2006 Tryk: Datagraf ISSN: 0902-6681 1398-3873 (online) Danmarks Nationalbank Havnegade 5 1093 København K Telefon: 33

Læs mere

Statens låntagning og gæld 1997

Statens låntagning og gæld 1997 Statens låntagning og gæld 1997 DANMARKS NATIONALBANK STATENS LÅNTAGNING OG GÆLD 1997 Tryk: Schultz Grafisk Papir: Scandia 2000, 115 g Oplag: 2.400 ISSN: 0902-6681 Omslag: Palle Lorentzen Danmarks Nationalbank

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Statens låntagning og gæld

Danmarks Nationalbank. Statens låntagning og gæld Danmarks Nationalbank Statens låntagning og gæld 1998 Danmarks Nationalbank Statens låntagning og gæld 1998 STATENS LÅNTAGNING OG GÆLD 1998 Tryk: Schultz Grafisk ISSN: 0902-6681 Danmarks Nationalbank Havnegade

Læs mere

Statens nye inflationsindekserede obligation

Statens nye inflationsindekserede obligation 1 Danmarks Nationalbank Statsgældsforvaltningen Statens nye inflationsindekserede obligation Offentliggjort 22. maj 2012 2 Indhold HVAD ER EN INFLATIONSINDEKSERET OBLIGATION?...3 UDVIKLINGEN PÅ MARKEDET

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt 4. kvartal Del 1 2013 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 3 4 KVARTALSOVERSIGT, 4. KVARTAL 2013 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur, "Banker's

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL

DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 215 DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 215 KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 215 Det er tilladt at kopiere fra publikationen, forudsat at Danmarks

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 13

KonjunkturNYT - uge 13 KonjunkturNYT - uge. marts 7. marts Danmark Stigende forbrugertillid i marts Stigende huspriser i. kvartal Lave energipriser holder stadig forbrugerpriserne nede i både Danmark og euroområdet Stigning

Læs mere

AKTUELLE ØKONOMISKE OG MONETÆRE TENDENSER

AKTUELLE ØKONOMISKE OG MONETÆRE TENDENSER AKTUELLE ØKONOMISKE OG MONETÆRE TENDENSER SAMMENFATNING Aktiviteten i den globale økonomi vokser langsomt, men med betydelige forskelle på tværs af regioner. Blandt de avancerede økonomier er væksten stærkest

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL

DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 214 DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 214 KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 214 Det er tilladt at kopiere fra publikationen, forudsat at Danmarks

Læs mere

Likviditetsstyring i Danmark

Likviditetsstyring i Danmark Likviditetsstyring i Danmark Nationalbanken tildeler i kraft af sin rolle som "bankernes bank" likviditet 1 til penge- og realkreditinstitutterne. Som grundlag for at styre likviditeten udarbejder Nationalbanken

Læs mere

Finansiel Strategi. Afrapportering for 1. halvår 2014

Finansiel Strategi. Afrapportering for 1. halvår 2014 Finansiel Strategi Afrapportering for 1. halvår 2014 Økonomiafdelingen 22 08 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Gennemsnitlig kassebeholdning... 3 3. Placering af likviditet (Aftaleindskud

Læs mere

AKTUELLE ØKONOMISKE OG MONETÆRE TENDENSER

AKTUELLE ØKONOMISKE OG MONETÆRE TENDENSER AKTUELLE ØKONOMISKE OG MONETÆRE TENDENSER SAMMENFATNING Aktiviteten i den internationale økonomi tager gradvist til, om end der er betydelige forskelle på tværs af lande. I euroområdet har væksten været

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Kvartalsoversigt 2. kvartal B A N K 1 9 9 9

Danmarks Nationalbank. Kvartalsoversigt 2. kvartal B A N K 1 9 9 9 Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt 2. kvartal 1999 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 1 9 9 9 Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt 2. kvartal 1999 Kvartalsoversigten udgives af Danmarks Nationalbank

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Kvartalsoversigt 1. kvartal D A N M A R K S

Danmarks Nationalbank. Kvartalsoversigt 1. kvartal D A N M A R K S Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt 1. kvartal 2001 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 1 Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt 1. kvartal 2001 Kvartalsoversigten udgives af Danmarks Nationalbank

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 2. kvartal Del 1 2011 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 1 2 KVARTALSOVERSIGT, 2. KVARTAL 2011 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 18 7. april 3. april 15 Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i februar Stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving i øvrige

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 52-2

KonjunkturNYT - uge 52-2 KonjunkturNYT - uge -. december 1 9. januar 1 Danmark Fremgang i BNP i 3. kvartal 1 Lille fald i bruttoledigheden i november Stilstand i industriproduktionen, men på et højere niveau end i 13 Vareeksporten

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 3. kvartal Del 1 2011 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 1 3 KVARTALSOVERSIGT, 3. KVARTAL 2011 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur,

Læs mere

Budgetoversigt 1 Maj 2012

Budgetoversigt 1 Maj 2012 Budgetoversigt 1 Maj 2012 Budgetoversigt 1 Maj 2012 Budgetoversigt 1 Maj 2012 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes hos: Rosendahls

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt 3. kvartal Del 1 2013 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 3 3 KVARTALSOVERSIGT, 3. KVARTAL 2013 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur, "Banker's

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge maj 2010 I maj måned, den mest volatile å-t-d, gav HP Hedge et afkast på 1,40%. Samlet set betyder det indtil videre et afkast på 10,71% i år. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det

Læs mere