DANMARKS NATIONALBANK STATENS LÅNTAGNING OG GÆLD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANMARKS NATIONALBANK STATENS LÅNTAGNING OG GÆLD"

Transkript

1 DANMARKS NATIONALBANK STATENS LÅNTAGNING OG GÆLD 2014

2

3 DANMARKS NATIONALBANK STATENS LÅNTAGNING OG GÆLD 2014

4 STATENS LÅNTAGNING OG GÆLD 2014 Det er tilladt vederlagsfrit at kopiere fra publikationen, forudsat at Danmarks Nationalbank udtrykkeligt anføres som kilde. Det er ikke tilladt at ændre eller forvanske indholdet. Statens låntagning og gæld 2014 er tilgængelig på statsgældsforvaltningens hjemmeside: Publikationen er oversat til engelsk. Information om publikationen kan fås ved henvendelse til: Danmarks Nationalbank Kommunikation Havnegade København K Telefon: (direkte) eller Ekspeditionstider: mandag-fredag kl Redaktionen er afsluttet 20. februar Signaturforklaring: - Nul 0 Mindre end en halv af den anvendte enhed Tal kan efter sagens natur ikke forekomme na. Tal foreligger ikke I tabeller kan afrunding medføre, at beløbene ikke summer til totalen. ISSN (Online)

5 INDHOLD 7 HOVEDPUNKTER FOR STATSGÆLDS POLITIKKEN BERETNINGSKAPITLER 13 1 INDENLANDSK LÅNTAGNING 21 2 UDENLANDSK LÅNTAGNING 25 3 GÆLD OG RENTEUDGIFTER 31 4 MARKEDSRISIKO 37 5 UDSTEDELSE OG HANDEL MED STATSPAPIRER SPECIALKAPITLER 45 6 GENUDLÅN OG STATSGARANTIER APPENDIKS 55 HOVEDPRINCIPPER FOR FORVALTNINGEN AF STATENS GÆLD 59 MIDLERNE I DE STATSLIGE FONDE BILAGSTABELLER

6

7 HOVEDPUNKTER FOR STATSGÆLDS- POLITIKKEN GÆLD OG LÅNTAGNING I 2014 FALDENDE STATSGÆLD Ved udgangen af 2014 udgjorde den danske statsgæld 458 mia. kr., svarende til 24 pct. af BNP eller ca kr. pr. indbygger. Statsgælden faldt med 2 pct. af BNP fra 2013 til 2014, jf. figur 1, som følge af overskud på statens finanser. Den danske statsgæld har den højest mulige kreditvurdering (AAA/Aaa) hos de største internationale kreditvurderingsbureauer, hvilket bl.a. skyldes gældens lave niveau og sammensætning med lange passiver. Derudover er statens eventualforpligtelser også begrænsede, jf. kapitel 6: Genudlån og statsgarantier. Statens renteomkostninger var 0,8 pct. af BNP i Det er et fald i forhold til 2013, hvilket både Statsgælden Figur 1 Pct. af BNP skyldes gældsreduktionen og lavere finansieringsomkostninger. LAVE RENTER PÅ UDSTEDELSER Udstedelserne af danske statsobligationer skete til historisk lave renter i Den gennemsnitlige effektive rente på de nominelle udstedelser var 1,1 pct. De lave finansieringsomkostninger skyldtes især, at renterne i de længere løbetidssegmenter faldt kraftigt igennem året, jf. figur 2. Renteudviklingen skal ses i lyset af, at forventningerne til vækst- og inflationsudvikling i euroområdet aftog igennem året. SOLID EFTERSPØRGSEL EFTER DANSKE STATSPAPIRER I 2014 udstedte staten indenlandske obligationer for 103 mia. kr. til kursværdi. Der blev udstedt i alle låneviftepapirer, men hovedparten af udstedelserne blev i overensstemmelse med strategien foretaget i de lange løbetidssegmenter, især i det 10-årige nominelle løbetidssegment. Det resulterede i en gennemsnitlig restløbetid på obligationsudstedelserne på 9,3 år. Der var stor efterspørgsel efter danske statspapirer fra både danske og internationale investorer med solide bud på auktionerne gennem hele året. Ultimo 2014 ejede den indenlandske forsikringsog pensionssektor samt udenlandske investorer hovedparten af papirerne, jf. figur 3. DANMARKS NATIONALBANK STATENS LÅNTAGNING OG GÆLD

8 Effektive renter på nominelle obligationer i låneviften, 2014 Figur 2 Pct. 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 2,5 pct. stående lån pct. stående lån ,5 pct. stående lån ,75 pct. stående lån ,5 pct. stående lån 2039 Kilde: Bloomberg. Ejerandele, ultimo 2014 Figur 3 INDENLANDSK LÅNTAGNING I 2015 skønnes et finansieringsbehov på 135 mia. kr. Ved indgangen til 2015 var sigtepunktet for ud- Investeringsforeninger mv. 9 pct. Udland 41 pct. Banker 4 pct. STRATEGI FOR 2015 Forsikring og pension 46 pct. Anm.: Ejerandelen er beregnet ud fra nominelle beholdninger. Der ses bort fra statslige fondes beholdninger. Investeringsforeninger mv. svarer til kategorien Andre finansielle formidlere m.m. i værdipapirstatistikken, mens Banker svarer til MFI-sektoren. Kilde: Danmarks Nationalbank, Værdipapirstatistikken. stedelser af indenlandske obligationer 75 mia. kr., og sigtepunktet for udeståendet i skatkammerbevisprogrammet 30 mia. kr. ultimo året. Strategien indebar en gradvis reduktion af de senere års oversalg. Den 30. januar 2015 besluttede Finansministeriet, efter indstilling fra Nationalbanken, at stoppe udstedelsen af statsobligationer indtil videre. I lyset af valutasituationen blev det ikke længere vurderet hensigtsmæssigt at foretage en flerårig aftrapning af de senere års oversalg. Hensigten med at indstille udstedelsen af statsobligationer var at reducere de længere rentespænd for at begrænse valutaindstrømningen. Der udmeldes en ny strategi for salget af statsobligationer, når det besluttes at genoptage udstedelserne. Indeståendet på statens konto er mere end tilstrækkeligt til at dække finansieringsbehovet frem til udgangen af UDENLANDSK LÅNTAGNING Ved indgangen til 2015 var det strategien at optage et udenlandsk lån med sluteksponering i euro for op til 10 mia. kr. Strategien indebar en nedbringelse af den udenlandske gæld som følge af udenlandske afdrag på 21 mia. kr. Den 30. januar 2015 blev udstedelse af udenlandske obligationslån stoppet indtil videre som følge af valutaind- 8 DANMARKS NATIONALBANK STATENS LÅNTAGNING OG GÆLD 2014

9 strømningen. Det er fortsat strategien at udstede Commercial Paper i samme omfang i 2015 som i de foregående år. STYRING AF MARKEDSRISIKO Sigtepunktet for den gennemsnitlige varighed på statens gæld er 12,5 år ± 1 år i Den høje varighed på statsgælden sikrer en robust gældstruktur, hvor rentestigninger slår meget langsomt igennem på statens renteomkostninger. Sigtebåndet er hævet med ét år i forhold til Det skyldes primært, at den forventede meromkostning ved højere varighed vurderes meget lav under de nuværende markedsforhold. Beslutningen om at stoppe udstedelserne af statsobligationer påvirker kun varigheden på gælden i begrænset omfang. DANMARKS NATIONALBANK STATENS LÅNTAGNING OG GÆLD

10

11 BERETNINGSKAPITLER

12

13 1 INDENLANDSK LÅNTAGNING I 2014 blev der udstedt statsobligationer for 103 mia. kr. Der var solid efterspørgsel fra både danske og internationale investorer. Fokus var på lange udstedelser, især det 10-årige løbetidssegment. I gennemsnit skete de nominelle obligationsudstedelser til en historisk lav rente på 1,1 pct. og en gennemsnitlig løbetid på godt 9 år. Efterspørgslen i de enkelte løbetidssegmenter varierede over året, hvilket understreger vigtigheden af en bred lånevifte. Store uventede budgetforbedringer i slutningen af 2014 medførte en opbygning af indeståendet på statens konto til et niveau, der vurderes betydeligt højere end nødvendigt. For at sikre kontinuitet i obligationsudstedelserne var det strategien at nedbringe kontoindeståendet gradvist frem for en kraftig reduktion i udstedelserne i Sigtepunktet for udstedelser af indenlandske obligationer blev på den baggrund fastsat til 75 mia. kr. i 2015, mens sigtepunktet for udeståendet i skatkammerbevisprogrammet blev fastholdt på 30 mia. kr. I lyset af valutaindstrømningen i begyndelsen af året besluttede Finansministeriet efter indstilling fra Nationalbanken at stoppe udstedelsen af statsobligationer indtil videre. INDENLANDSK LÅNTAGNING I 2014 FINANSIERINGSBEHOV Sigtepunktet for obligationsudstedelser blev i juni 2014 øget fra 75 mia. kr. til 100 mia. kr., mens udeståendet i skatkammerbeviser blev fastholdt på 30 mia. kr. Det indebar en planlagt overfinansiering, jf. tabel 1.1, for at imødegå et højt forventet finansieringsbehov i I 2. halvår 2014 blev statens finanser forbedret med omkring 50 mia. kr., hvilket bl.a. skyldtes markant større engangsindtægter i slutningen af året som følge af omlægninger af kapitalpension. Det forventede underskud blev dermed vendt til et overskud, og overfinansieringen blev betydeligt større end ventet. DANMARKS NATIONALBANK STATENS LÅNTAGNING OG GÆLD

14 Statens indenlandske finansierings behov Tabel 1.1 Akkumulerede obligationsudstedelser i 2014 Figur 1.1 Mia. kr. Medio 2014 Ultimo 2014 Indenlandsk nettofinansieringsbehov Afdrag på indenlandsk langfristet statsgæld mv Udestående i skatkammerbeviser ved indgangen af året Indenlandsk finansieringsbehov Finansiering: Mia. kr jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Udstedelser af indenlandske obligationer Anm.: Udstedelserne er opgjort til kursværdi. Udestående i skatkammerbeviser ultimo året Træk på statens konto Statens obligationsudstedelser i 2014 Tabel 1.2 Anm.: Medio 2014 er baseret på Budgetoversigt 1, maj 2014, og strategien for låntagningen udmeldt i juni Ultimo 2014 er endelige tal for finansieringsbehovet og låntagningen. Træk på statens konto er ekskl. påvirkning fra udenlandsk låntagning. Kilde: Finansministeriet og egne beregninger. 1. Negativt fortegn betyder overfinansiering. Salg til kursværdi, mia. kr. Effektiv rente, pct. Løbetid, år 2,5 pct. stående lån ,1 0,16 2,6 4,0 pct. stående lån ,7 0,72 5,5 1,5 pct. stående lån ,9 1,71 9,7 SALG AF DANSKE STATSOBLIGATIONER I 2014 udstedte staten indenlandske obligationer for 103 mia. kr. til kursværdi. Der var stor efterspørgsel fra både danske og internationale investorer. Gennem hele året var der solide bud på auktionerne med en gennemsnitlig bid-to-cover 1, der var lidt højere end i de forudgående år. Udstedelserne var nogenlunde ligeligt fordelt over året, jf. figur 1.1. Der blev udstedt i alle låneviftepapirer, men hovedparten af udstedelserne blev foretaget i de lange løbetidssegmenter, især i det 10-årige nominelle løbetidssegment, jf. tabel 1.2. Det resulterede i en gennemsnitlig restløbetid på obligationsudstedelserne på 9,3 år. De nominelle udstedelser skete til en gennemsnitlig effektiv rente på 1,1 pct., hvilket var historisk lavt. De lave finansieringsomkostninger skyldtes især, at renterne i de længere løbetidssegmenter faldt kraftigt igennem året, jf. figur 1.2. Renteud- 1 1Forholdet mellem bud og solgt mængde på en auktion. 1,75 pct. stående lån ,6 1,38 11,2 4,5 pct. stående lån ,3 2,13 25,4 I alt, nominelle obligationer 90,6 1,11 9,3 0,10 pct. indekslån ,0 0,18 1 9,6 I alt 102,6 9,3 Anm.: De effektive renter er vægtet efter kursværdi. Løbetiderne er vægtet efter nominel værdi. 1. Effektiv realrente. viklingen skal ses i lyset af, at forventningerne til vækst- og inflationsudviklingen i euroområdet aftog igennem året. Mod slutningen af året bidrog forventninger om et nyt opkøbsprogram fra ECB til yderligere rentefald. Rentefaldet i 2014 blev ledsaget af en yderligere indsnævring af rentespændene til Tyskland for de fleste eurolande, jf. figur 1.3. Faldet i periferilandenes rentespænd afspejler den gradvise strukturelle forbedring af landenes offentlige finanser. Derudover kan de lave renter i kernelandene have øget investorernes appetit på mere 14 DANMARKS NATIONALBANK STATENS LÅNTAGNING OG GÆLD 2014

15 Effektive renter på nominelle obligationer i låneviften, 2014 Figur 1.2 Pct. 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 2,5 pct. stående lån pct. stående lån ,5 pct. stående lån ,75 pct. stående lån ,5 pct. stående lån 2039 Kilde: Bloomberg. 10-årige statsrentespænd til Tyskland for udvalgte lande Figur 1.3 Basispoint Danmark Belgien Finland Frankrig Holland Italien Spanien Anm.: Baseret på 10-årige parrenter. Kilde: Bloomberg. risikofyldte obligationer i deres søgen efter større afkast. Det danske rentespænd til Tyskland var fortsat blandt de laveste i Europa. De danske statsrenter faldt betydeligt i begyndelsen af 2015, jf. boks 1.1, hvilket medførte et negativt spænd til Tyskland for hele rentekurven. DANMARKS NATIONALBANK STATENS LÅNTAGNING OG GÆLD

16 Markedsudvikling i begyndelsen af 2015 Boks 1.1 To begivenheder dominerede udviklingen på de europæiske statsgældsmarkeder i begyndelsen af Den 15. januar valgte den schweiziske centralbank at ophæve minimumskursen på 1,2 franc pr. euro. Samtidig satte centralbanken renten på bankernes marginale indskud ned med 50 basispoint til -0,75 pct. 1 Ophævelsen af minimumskursen resulterede i høj volatilitet på de finansielle markeder og en styrkelse af den schweiziske valuta. Den 22. januar annoncerede ECB, at det eksisterende opkøbsprogram udvides til også at omfatte statsobligationer og statsgaranterede obligationer. De samlede månedlige opkøb ventes at blive på 60 mia. euro og vil som minimum fortsætte til september Målet med opkøbene er at lette husholdningers og virksomheders adgang til billig finansiering for derigennem at stimulere økonomien i en situation, hvor de pengepolitiske renter befinder sig tæt på nul, og prisstigningstakten er et stykke fra ECB s inflationsmålsætning. 2 Beslutningen om at udvide opkøbsprogrammet var ventet i markedet, men størrelsen af programmet overgik markedsforventningerne. De danske statsrenter er faldet betydeligt på tværs af alle løbetider i forhold til niveauet ultimo 2014, jf. figur. Øget valutaindstrømning i begyndelsen af året førte til, at Nationalbanken satte de pengepolitiske renter ned, hvilket resulterede i lavere statsrenter for de korte løbetider. Finansministeriet besluttede, efter indstilling fra Nationalbanken, at stoppe udstedelserne af statsobligationer den 30. januar Det bidrog til lavere renter og et negativt spænd til Tyskland for hele rentekurven. Dansk statsrentekurve, ultimo 2014 og medio februar 2015 Pct. 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0-1,5-2, Løbetid, år Ultimo december 2014 Medio februar 2015 Anm.: Extended Nelson-Siegel nulkuponrentekurve. Kilde: RIO. 1. Se pressemeddelelse fra den schweiziske centralbank den 15. januar Se pressemeddelelse fra ECB den 22. januar Udvikling i den danske statsrentekurve, 2014 Pct. 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5 Figur Løbetid, år Primo Medio Ultimo Anm.: Primo: 2. januar 2014, medio: 1. juli 2014 og ultimo: 30. december Extended Nelson-Siegel nulkuponrentekurve. Kilde: RIO. VARIERENDE EFTERSPØRGSEL PÅ TVÆRS AF LØBETIDSSEGMENTER Der lægges i statsgældspolitikken normalt vægt på at have en bred lånevifte for at kunne imødekomme udsving i efterspørgslen. I begyndelsen af 2014 var efterspørgslen koncentreret i de korte løbetidssegmenter trods renter tæt på nul. Den afdæmpede efterspørgsel efter lange obligationer afspejlede bl.a., at mange investorer forventede, at de kraftige kursfald på lange obligationer i slutningen af 2013 ville fortsætte i Det medførte en midlertidig overvægt af udstedelser i de korte segmenter i årets første måneder. I løbet af foråret skuffede de økonomiske nøgletal for euroområdet, hvilket var med til at skabe forventninger om et lavt renteniveau over en længere periode. På den baggrund steg efterspørgslen efter de længere løbetidssegmenter, hvilket medførte en udfladning af rentekurven, jf. figur 1.4. I løbet af 2. halvår blev udstedelsesfordelingen bragt i overensstemmelse med strategien om hovedsageligt at udstede i de længere løbetidssegmenter. SALG AF SKATKAMMERBEVISER Udeståendet i skatkammerbeviser var 30 mia. kr. ultimo 2014, hvilket var i overensstemmelse med det fastsatte sigtepunkt. Efterspørgslen var generelt høj, især fra udenlandske investorer, og der blev stort set igennem hele året udstedt til negative renter. Den store interesse fra udlandet skyldtes primært, at investorer har kunnet opnå 16 DANMARKS NATIONALBANK STATENS LÅNTAGNING OG GÆLD 2014

17 Skatkammerbevisrente og merafkast for dollarinvestorer Pct. p.a. 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0-0,1-0,2 Figur 1.5 OPKØB I 2014 Der blev i 2014 afholdt regelmæssige opkøbsauktioner i 2 pct. stående lån 2014 og 4 pct. stående lån Behovet for statslige opkøb i de korteste papirer var begrænset, da der var ekstraordinær efterspørgsel efter papirerne fra udenlandske investorer som følge af skævheden i dollarswapmarkedet, jf. ovenfor. De statslige fondes placeringsbehov blev dækket af mindre opkøb i de længere løbetidssegmenter, jf. tabel ,3 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Skatkammerbevisrente Merafkast, dollarinvestorer Anm.: Merafkast, dollarinvestorer er beregnet som forskellen mellem afkast af valutaswap kombineret med skatkammerbevis fratrukket afkast af amerikansk T-bill, begge med løbetider på 3 måneder. Renten på skatkammerbeviser er interpoleret lineært for 3-månederspunktet. Renterne er angivet som den årlige effektive rente. Afkast fra valutaswap er beregnet som spotkurs i forhold til 3-måneders terminskurs for kroner over for dollar på annualiseret basis. Kilde: Bloomberg, Nordea Analytics og egne beregninger. et merafkast på basispoint ved at swappe dollar til kroner og placere kronebeløbet i danske skatkammerbeviser i forhold til placering direkte i amerikanske skatkammerbeviser (T-bills), jf. figur BRED INVESTORBASE I DANSKE STATSPAPIRER Danske statsobligationer er ejet af en bred kreds af investorer, og udstedelser i flere forskellige løbetidssegmenter bidrager til diversifikation af investorbasen. Som i tidligere år udgjorde den indenlandske forsikrings- og pensionssektor samt udenlandske investorer de to største investorgrupper, jf. figur 1.6. Forsikrings- og pensionssektoren har en særlig høj ejerandel i det 30-årige løbetidssegment. Udenlandske investorer har store ejerandele i alle statspapirer til og med det 10-årige segment, herunder i den inflationsindekserede obligation. Den udenlandske ejerandel er øget i de seneste år. I steg efterspørgslen efter danske statsobligationer som følge af statsgældskrisen i Statens opkøb og fondenes nettoopkøb i 2014 Tabel 1.3 Mio. kr., kursværdi Staten Den Sociale Pensionsfond Fonden for forebyggelse og fastholdelse Danmarks Innovationsfond Opkøb fra markedet, i alt 2,0 pct. stående lån ,0 pct. stående lån ,0 pct. stående lån ,5 pct. stående lån ,0 pct. stående lån I alt, indenlandske statspapirer Anm.: Negativt fortegn betyder nettosalg. 2 For mere baggrund om skævheden i valutaswapmarkedet mellem kroner og dollar se Mindested, Toftdahl og Risbjerg, Det danske pengemarked ved lave renter, Danmarks Nationalbank, Kvartalsoversigt, 4. kvartal 2012, Del 1. DANMARKS NATIONALBANK STATENS LÅNTAGNING OG GÆLD

18 Ejerandele i indenlandske statspapirer fordelt på løbetidssegmenter, ultimo 2014 Figur 1.6 Mia. kr Pct Skatkammerbeviser < 1 år 2-årig 5-årig 10-årig 10-årig indeks 30-årig Samlet (højre akse) 0 Udland Forsikring og pension Banker Investeringsforeninger mv. Anm.: Ejerandelen er beregnet ud fra nominelle beholdninger. Statslige fondes beholdninger er ekskluderet. Investeringsforeninger mv. svarer til kategorien Andre finansielle formidlere m.m. i værdipapirstatistikken, mens Banker svarer til MFI-sektoren. Kilde: Danmarks Nationalbank, Værdipapirstatistikken. Udenlandsk ejerandel i danske statspapirer Pct Figur 1.7 betød, at udenlandske investorer ikke i samme grad anvendte Danmark som sikker havn. Reduktionen i den udenlandske ejerandel fra slutningen af 2012 til midten af 2013 blev delvist genoprettet i Samlet set er den udenlandske ejerandel øget med ca. 10 procentpoint siden begyndelsen af Kilde: Danmarks Nationalbank, Værdipapirstatistikken. Europa, jf. figur 1.7. Flere institutionelle investorer, især uden for Europa, oprettede i den periode nye investeringsmandater i danske statspapirer. Særligt investering af centralbankernes valutareserver blev som en følge af krisen diversificeret til mindre statspapirmarkeder med høj kreditværdighed. I 2013 blev usikkerheden på de europæiske statspapirmarkeder gradvist reduceret, hvilket UDSTEDELSESSTRATEGI FOR 2015 I 2015 skønnes et finansieringsbehov på 135 mia. kr., primært som følge af afdrag på indenlandsk gæld, jf. tabel 1.4. Den uventede forbedring af statens finanser i slutningen af 2014 betød, at statens likviditetsberedskab, i form af indeståendet på statens konto i Nationalbanken, steg til 213 mia. kr. ved udgangen af Det niveau vurderes betydeligt højere end nødvendigt. Ved indgangen til 2015 var sigtepunktet for udstedelser af indenlandske obligationer 75 mia. kr., og sigtepunktet for udeståendet i skatkammerbevisprogrammet 30 mia. kr. ultimo året. Det indebar et forventet træk på statens konto på 30 mia. kr. i Den 30. januar 2015 besluttede Finansministeriet, efter indstilling fra Nationalbanken, at stoppe 18 DANMARKS NATIONALBANK STATENS LÅNTAGNING OG GÆLD 2014

19 Statens indenlandske finansieringsbehov Tabel 1.4 Mia. kr Indenlandsk nettofinansieringsbehov Afdrag på indenlandsk langfristet statsgæld mv Udestående i skatkammerbeviser ved indgangen af året Opkøb og ombytninger Der kan foretages opkøb, såfremt markedspriserne vurderes fair, fx i forhold til priserne på statens udstedelser. Der kan som udgangspunkt ikke købes op i primære låneviftepapirer. Opkøb sker via auktioner, tap eller ombytningsauktioner. I 2015 holdes regelmæssige opkøbsauktioner i 4 pct. stående lån Indenlandsk finansieringsbehov Finansiering: Udstedelse af indenlandske obligationer (75) Udestående i skatkammerbeviser ultimo året (30) Træk på statens konto (30) Anm.: Træk på statens konto er ekskl. påvirkning fra udenlandsk låntagning. For finansiering af 2015 svarer tallene i parentes til udmeldingen i Statsgældspolitikken, Strategi 2015, 16. december Tallene uden parentes svarer til finansieringsfordelingen i det tilfælde, hvor der ikke udstedes yderligere statsobligationer i Inden salget af statsobligationer blev stoppet, var der udstedt statsobligationer for 7 mia. kr. til kursværdi. Kilde: Budgetoversigt 3, december 2014 og egne beregninger. 1. Negativt fortegn betyder overfinansiering. udstedelsen af statsobligationer indtil videre. I lyset af valutasituationen blev det ikke længere vurderet hensigtsmæssigt at foretage en flerårig aftrapning af de senere års oversalg. Hensigten med at indstille udstedelsen af statsobligationer var at reducere de længere rentespænd for at begrænse valutaindstrømningen. 3 Der udmeldes en ny strategi for salget af statsobligationer, når det besluttes at genoptage udstedelserne. Indeståendet på statens konto er mere end tilstrækkeligt til at dække finansieringsbehovet frem til udgangen af Såfremt der ikke udstedes yderligere statsobligationer i 2015, forventes indeståendet på statens konto ultimo året at være omkring 100 mia. kr. 3 Nationalbankens nedsættelser af de pengepolitiske renter havde udvidet det negative spænd mellem pengemarkedsrenterne i Danmark og euroområdet, mens rentespændene for statsobligationer imidlertid fortsat var positive i de længere løbetidssegmenter, jf. pressemeddelelse 30. januar DANMARKS NATIONALBANK STATENS LÅNTAGNING OG GÆLD

20

21 2 UDENLANDSK LÅNTAGNING I 2014 optog staten et 3-årigt lån på 1,5 mia. dollar. Lånet blev swappet til 1,1 mia. euro, svarende til 8,1 mia. kr. Statens udenlandske gæld blev som følge af afdrag på 26 mia. kr. nedbragt. Ved indgangen til 2015 var det strategien at optage et udenlandsk lån med slutekspo- nering i euro for op til 10 mia. kr. Strategien indebar en nedbringelse af den udenlandske gæld som følge af udenlandske afdrag på 21 mia. kr. Den 30. januar 2015 blev udstedelse af udenlandske obligationslån stoppet indtil videre som følge af valutaindstrømningen. UDENLANDSK LÅNTAGNING I 2014 Statens udenlandske gæld Figur 2.1 Statens udenlandske låntagning bestod i 2014 af et 3-årigt lån på 1,5 mia. dollar, jf. boks 2.1. Lånet er i tråd med de seneste års strategi om årligt at optage ét udenlandsk lån med sluteksponering i euro på op til 10 mia. kr. Med samlede forfald af udenlandske obligationslån og swaps i 2014 på knap 26 mia. kr. blev statens bidrag til valutareserven 1 nedbragt fra knap 70 mia. kr. ultimo 2013 til 53 mia. kr. ultimo 2014, jf. figur 2.1. UDSTEDELSE AF COMMERCIAL PAPER Der udstedes Commercial Paper i et begrænset omfang gennem statens to Commercial Paper- Milliarder Mia. kr Anm.: Ekskl. valutaswaps indgået i forbindelse med genudlån til Danmarks Skibskredit A/S. 1 Svarer til statens udenlandske gæld ekskl. valutaswaps indgået i forbindelse med genudlån til Danmarks Skibskredit A/S. DANMARKS NATIONALBANK STATENS LÅNTAGNING OG GÆLD

22 Udstedelse af dollarlån i marts 2014 Boks 2.1 Staten foretog den 11. marts 2014 en syndikeret udstedelse af et 3-årigt lån på 1,5 mia. dollar. Lead managers i syndikeringen var BNP Paribas, HSBC, J.P. Morgan og Nordea. Den effektive rente i dollar var 0,9 pct., svarende til 2 basispoint under mid-swaprenten eller 13 basispoint over en tilsvarende amerikansk statsobligation. Syndikatbankerne blev på linje med tidligere år anmodet om at stille en pris på en valutaswap med en notionel værdi på 0,5 mia. dollar. Der blev indgået en swap med den bank, der stillede den bedste pris. Den resterende del af lånet blev swappet med Nationalbanken på samme vilkår. Låneprovenuet blev derved swappet til 1,1 mia. euro med en effektiv 3-årig rente i euro på 0,48 pct., hvilket var på niveau med renterne på udstedelser med tilsvarende løbetid i Holland og Frankrig. Investorinteressen for udstedelsen var stor. Centralbanker og offentlige institutioner aftog størstedelen af udstedelsen, og den geografiske fordeling var bred med deltagelse af investorer fra store dele af verden, jf. figuren nedenfor. Fordeling af investorer på type og geografi Type Geografi Porteføljeforvaltere 17 pct. Banker 9 pct. Virksomheder 5 pct. Centralbanker og offentlige institutioner 70 pct. Nord- og Sydamerika 26 pct. Asien 30 pct. Europa, Mellemøsten og Afrika 44 pct. programmer, det amerikanske USCP-program og det europæiske ECP-program. Det samlede udestående i programmerne var i 2014 på omkring 5 mia. kr., hvilket var på linje med de foregående år. Udstedelserne i begge programmer var primært i dollar. Det skyldes, at skævheder i valutaswapmarkedet i store dele af året gav staten en fordel ved at udstede i dollar kombineret med en valutaswap til euro frem for at udstede direkte i euro. En udvidelse af skævheden i terminsmarkedet betød, at udstedelserne i 2. halvdel af 2014 blev foretaget til negative renter efter swappen til euro, jf. figur 2.2. Ændringer i USCP-programmet i 2015 I januar 2015 blev det juridiske grundlag for US- CP-programmet opdateret. Det skete i forbindelse med, at Bank of America erstattede JP Morgan som Issuer and Payer Agent. Antallet af dealere i programmet blev samtidig øget fra tre til fem. De to nye dealere er Citibank og Goldman Sachs, jf. kapitel 5. Renten på 1-mdrs. Commercial Paperudstedelser i dollar efter swap til euro Basispoint jan feb mar apr maj jun Anm.: Punkterne angiver faktiske udstedelser. Figur 2.2 jul aug sep okt nov dec 22 DANMARKS NATIONALBANK STATENS LÅNTAGNING OG GÆLD 2014

23 UDSTEDELSESSTRATEGI FOR 2015 Staten optager udenlandske lån af hensyn til valutareserven. Normen for den udenlandske låntagning indebærer, at staten som udgangspunkt optager gæld i udenlandsk valuta svarende til afdragene på den udenlandske gæld. Der kan afviges fra udgangspunktet i tilfælde af, at Nationalbanken ønsker en opbygning eller nedbringelse af valutareserven. Som udgangspunkt er det strategien årligt at udstede et syndikeret udenlandsk lån med sluteksponering i euro for op til 10 mia. kr. Som følge af valutaindstrømningen i begyndelsen af året blev det besluttet, at udstedelse af udenlandske obligationslån stoppes ind til videre. Det er fortsat strategien at udstede Commercial Paper i samme omfang som i de foregående år. Med samlede afdrag på 21 mia. kr., jf. tabel 2.1, ventes den udenlandske gæld nedbragt yderligere i Udenlandske forfald Tabel 2.1 Mia. kr Eurolån 11,2 9,3 - Dollarlån 10,2 8,6 8,1 Svensk kronelån - 2,2 - I alt 21,3 20,1 8,1 Anm.: Inkl. valutaswaps knyttet til de enkelte lån, men ekskl. valutaswaps indgået i forbindelse med genudlån til Danmarks Skibskredit A/S. DANMARKS NATIONALBANK STATENS LÅNTAGNING OG GÆLD

24

25 3 GÆLD OG RENTEUDGIFTER Overskuddet på statens finanser i 2014 medførte et fald i statsgælden fra 26 pct. af BNP i 2013 til 24 pct. af BNP i Gælden er lav sammenlignet med andre EU-lande, hvilket er medvirkende til, at danske statspapirer har den højest mulige kreditvurdering (AAA/Aaa) hos de største internationale kreditvurderingsbureauer. Statens renteomkostninger var 0,8 pct. af BNP i Det er et fald i forhold til 2013, hvilket både skyldes gældsreduktionen og lavere finansieringsomkostninger. FORTSAT LAV STATSGÆLD I 2014 Den danske statsgæld har den højest mulige kreditvurdering (AAA/Aaa) hos de største internationale kreditvurderingsbureauer 1, hvilket bl.a. skyldes gældens lave niveau og sammensætning med lange passiver. De sidste to års fald i statsgælden som andel af BNP er en vending i forhold til gældsopbygningen under finanskrisen, jf. figur 3.1. En del af statsgælden afspejler låntagning på vegne af statslige selskaber. Korrigeret for disse genudlån var statsgælden 19 pct. af BNP i Statsgælden Figur 3.1 Pct. af BNP Statsgæld Statsgæld korrigeret for genudlån 1 Se bilagstabel 8.1 og 8.2 for et overblik over de aktuelle ratings fra Moody s, Standard & Poor s, DBRS Rating og Fictch Ratings. DANMARKS NATIONALBANK STATENS LÅNTAGNING OG GÆLD

DANMARKS NATIONALBANK 15.

DANMARKS NATIONALBANK 15. ANALYSE DANMARKS NATIONALBANK 15. DECEMBER 216 STRATEGIMEDDELELSE Strategi for statens låntagning og risikostyring i 217 Uændrede sigtepunkter for salg Fokus på 2- og 1-årige obligationer Staten vil fortsat

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK STATSGÆLDSPOLITIKKEN. Strategi 2. halvår 2014

DANMARKS NATIONALBANK STATSGÆLDSPOLITIKKEN. Strategi 2. halvår 2014 DANMARKS NATIONALBANK STATSGÆLDSPOLITIKKEN Strategi 2. halvår 2014 Offentliggjort 24. juni 2014 HOVEDPUNKTER 2. HALVÅR 2014 Strategien for statsgældspolitikken i 2. halvår 2014 kan opsummeres i følgende

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK STATSGÆLDSPOLITIKKEN. Strategi 2015

DANMARKS NATIONALBANK STATSGÆLDSPOLITIKKEN. Strategi 2015 DANMARKS NATIONALBANK STATSGÆLDSPOLITIKKEN Strategi 2015 Offentliggjort 16. december 2014 HOVEDPUNKTER FOR STRATEGIEN 2015 INDENLANDSK LÅNTAGNING I 2015 er sigtepunktet for udstedelser af indenlandske

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Statsgældspolitikken. Strategi 2. halvår 2012. Offentliggjort 21. juni 2012

Danmarks Nationalbank. Statsgældspolitikken. Strategi 2. halvår 2012. Offentliggjort 21. juni 2012 Danmarks Nationalbank Statsgældspolitikken Strategi 2. halvår 2012 2012 Offentliggjort 21. juni 2012 2 Hovedpunkter, 2. halvår 2012 Efterspørgslen efter danske statspapirer var høj i 1. halvår 2012. Det

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Statsgældspolitikken. Strategi 2008, 18. december 2007

Danmarks Nationalbank. Statsgældspolitikken. Strategi 2008, 18. december 2007 2008 Danmarks Nationalbank Statsgældspolitikken Strategi 2008, 18. december 2007 2 Statsgældspolitikken i de kommende år I lyset af den faldende statsgæld har statsgældspolitikken i de seneste år været

Læs mere

danmarks nationalbank Statens låntagning og gæld

danmarks nationalbank Statens låntagning og gæld danmarks nationalbank Statens låntagning og gæld 2013 Danmarks Nationalbank Statens låntagning og gæld 2013 Statens låntagning og gæld 2013 Det er tilladt vederlagsfrit at kopiere fra publikationen, forudsat

Læs mere

STYRING AF MARKEDSRISIKO I LAVRENTEMILJØ

STYRING AF MARKEDSRISIKO I LAVRENTEMILJØ 3 STYRING AF MARKEDSRISIKO I LAVRENTEMILJØ I det seneste årti har finanskrisen, den europæiske statsgældskrise og senest presset mod kronen i begyndelsen af 215 sat sine tydelige spor på risikoprofilen

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Statens lån tag ning og gæld

Danmarks Nationalbank. Statens lån tag ning og gæld Danmarks Nationalbank Statens lån tag ning og gæld 2011 Statens låntagning og gæld 2011 På forsiden vises Nationalbanken, der blev passeret ved VM i cykelløb i september 2011. Det er tilladt vederlagsfrit

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Statsgældspolitikken. Strategi 2011. Offentliggjort 16. december 2010

Danmarks Nationalbank. Statsgældspolitikken. Strategi 2011. Offentliggjort 16. december 2010 Danmarks Nationalbank Statsgældspolitikken Strategi 2011 2011 Offentliggjort 16. december 2010 2 Hovedpunkter 2011 Indenlandsk låntagning Statens indenlandske finansieringsbehov i 2011 er opgjort til 110

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Statens låntagning og gæld

Danmarks Nationalbank. Statens låntagning og gæld Danmarks Nationalbank Statens låntagning og gæld 22 Statens låntagning og gæld 22 På forsiden ses operahuset i København. Det er tilladt vederlagsfrit at kopiere fra publikationen, forudsat at Danmarks

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Statens lån tag ning og gæld

Danmarks Nationalbank. Statens lån tag ning og gæld Danmarks Nationalbank Statens lån tag ning og gæld 2010 Statens låntagning og gæld 2010 Billedet på forsiden viser Storebæltsbroen. Det er tilladt vederlagsfrit at kopiere fra publikationen, forudsat at

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK 31.

DANMARKS NATIONALBANK 31. RAPPORT DANMARKS NATIONALBANK 31. JANUAR 217 NR. 1 Statens låntagning og gæld 216 Den danske statsgæld udgjorde 23 pct. af BNP ved udgangen af 216. Dermed forblev statsgælden lav, og Danmark bevarede den

Læs mere

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld I 14 havde Danmark det største offentlige overskud i EU. Det danske overskud var på 1, pct. af BNP. Kun fire lande i EU havde et overskud. Selvom

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Statsgældspolitikken. Strategi 2. halvår Offentliggjort 12. juni 2009

Danmarks Nationalbank. Statsgældspolitikken. Strategi 2. halvår Offentliggjort 12. juni 2009 Danmarks Nationalbank Statsgældspolitikken Strategi 2. halvår 2009 2009 Offentliggjort 12. juni 2009 2 Hovedpunkter, 2. halvår 2009 De senere år er statsgælden nedbragt fra 53 pct. af BNP ved udgangen

Læs mere

Statens låntagning og gæld

Statens låntagning og gæld Statens låntagning og gæld Danmarks Nationalbank Telefon 33 63 63 63 Statens låntagning og gæld 1093 København K Fax 33 63 71 15 www.nationalbanken.dk SLOG-DK-og-UK_2009.indd 1 Havnegade 5 2009 Danmarks

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK PRESSEMØDE 16. SEPTEMBER 2015

DANMARKS NATIONALBANK PRESSEMØDE 16. SEPTEMBER 2015 DANMARKS NATIONALBANK PRESSEMØDE 16. SEPTEMBER 2015 Hovedbudskaber Valutamarkedet viser tegn på normalisering valutareserven er reduceret. Udstedelse af statsobligationer genoptages, og rammen for bankernes

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Statens lån tag ning og gæld

Danmarks Nationalbank. Statens lån tag ning og gæld Danmarks Nationalbank Statens lån tag ning og gæld 2005 STATENS LÅNTAGNING OG GÆLD 2005 Tryk: Datagraf ISSN: 0902-6681 1398-3873 (online) Danmarks Nationalbank Havnegade 5 1093 København K Telefon: 33

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Statens lån tag ning og gæld

Danmarks Nationalbank. Statens lån tag ning og gæld Danmarks Nationalbank Statens lån tag ning og gæld 2007 STATENS LÅNTAGNING OG GÆLD 2007 Tryk: Schultz Grafisk A/S ISSN: 0902-6681 1398-3873 (online) Danmarks Nationalbank Havnegade 5 1093 København K Telefon:

Læs mere

Statens nye inflationsindekserede obligation

Statens nye inflationsindekserede obligation 1 Danmarks Nationalbank Statsgældsforvaltningen Statens nye inflationsindekserede obligation Offentliggjort 22. maj 2012 2 Indhold HVAD ER EN INFLATIONSINDEKSERET OBLIGATION?...3 UDVIKLINGEN PÅ MARKEDET

Læs mere

Valutareserven og styring af risiko under krisen

Valutareserven og styring af risiko under krisen Valutareserven og styring af risiko under krisen Præsentation til Den Danske Finansanalytikerforening 25. april 2012 Søren Schrøder, Kapitalmarkedsafdelingen Agenda Udviklingen i valutareserven Resultatet

Læs mere

LISTE OVER ACCEPTABLE LÅNTYPER

LISTE OVER ACCEPTABLE LÅNTYPER LISTE OVER ACCEPTABLE LÅNTYPER Gældende for Energinet.dk August 2014 Listen omfatter de finansielle transaktioner, Energinet.dk (virksomheden) kan benytte i relation til låntagning, herunder lån og afledte

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Statens lån tag ning og gæld

Danmarks Nationalbank. Statens lån tag ning og gæld Danmarks Nationalbank Statens lån tag ning og gæld 2004 STATENS LÅNTAGNING OG GÆLD 2004 Tryk: Schultz Grafisk A/S ISSN: 0902-6681 1398-3873 (online) Danmarks Nationalbank Havnegade 5 1093 København K Telefon:

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Statens lån tag ning og gæld

Danmarks Nationalbank. Statens lån tag ning og gæld Danmarks Nationalbank Statens lån tag ning og gæld 2008 STATENS LÅNTAGNING OG GÆLD 2008 Tryk: Schultz Grafisk A/S ISSN: 0902-6681 1398-3873 (online) Danmarks Nationalbank Havnegade 5 1093 København K Telefon:

Læs mere

Liste over acceptable låntyper Gældende for Energinet.dk

Liste over acceptable låntyper Gældende for Energinet.dk Juni 2012 Liste over acceptable låntyper Gældende for Energinet.dk Listen omfatter de finansielle transaktioner, Energinet.dk (virksomheden) kan benytte i relation til låntagning, herunder lån og afledte

Læs mere

Liste over acceptable låntyper Gældende for Energinet.dk

Liste over acceptable låntyper Gældende for Energinet.dk marts 2010 Liste over acceptable låntyper Gældende for Energinet.dk Listen omfatter de finansielle transaktioner, Energinet.dk (virksomheden) kan benytte i relation til låntagning, herunder lån og afledte

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Statens lån tag ning og gæld

Danmarks Nationalbank. Statens lån tag ning og gæld Danmarks Nationalbank Statens lån tag ning og gæld 2003 STATENS LÅNTAGNING OG GÆLD 2003 Tryk: Schultz Grafisk A/S ISSN: 0902-6681 1398-3873 (online) Danmarks Nationalbank Havnegade 5 1093 København K Telefon:

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007 HP Hedge april 2010 HP Hedge gav et afkast på 1,29% i april. Det er ensbetydende med et samlet afkast for 2010 på 9,18%. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det var målsætningen minimum at matche

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge maj 2010 I maj måned, den mest volatile å-t-d, gav HP Hedge et afkast på 1,40%. Samlet set betyder det indtil videre et afkast på 10,71% i år. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det

Læs mere

Internationale stresstest

Internationale stresstest 147 Internationale stresstest INDLEDNING OG SAMMENFATNING Den 23. juli 2010 offentliggjorde Det Europæiske Banktilsynsudvalg, CEBS, resultaterne af en stresstest af den europæiske banksektor. Testen omfattede

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 3. KVARTAL 2015 NR. 3 NYT FRA NATIONALBANKEN SKÆRPEDE KRAV TIL FINANSPOLITIKKEN Der er gode takter i dansk økonomi og udsigt til fortsat vækst og øget beskæftigelse de kommende år. Men hvis denne udvikling

Læs mere

Konverteringer af 30-årige realkreditobligationer

Konverteringer af 30-årige realkreditobligationer 59 Konverteringer af 3-årige realkreditobligationer gennem de sidste 1 år Ulrik Knudsen, Handelsafdelingen INDLEDNING OG SAMMENFATNING Det generelle rentefald siden begyndelsen af 199'erne har sammen med

Læs mere

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005 Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 255 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005 Til

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge marts 2010 HP Hedge gav et afkast på 2,90% i marts måned. Det betyder, at det samlede afkast for første kvartal 2010 blev 7,79%. Afdelingen har nu eksisteret i lige over 3 år, og det er tid at

Læs mere

Danske realkreditobligationer under den finansielle uro

Danske realkreditobligationer under den finansielle uro Kvartalsoversigt - 3. kvartal 29 51 Danske realkreditobligationer under den finansielle uro Carsten Andersen, Handelsafdelingen og Claus Johansen, Kapitalmarkedsafdelingen INDLEDNING OG SAMMENFATNING I

Læs mere

Afkast rapportering - oktober 2008

Afkast rapportering - oktober 2008 HP Hedge Ultimo oktober 2008 I oktober gav afdelingen et afkast på -13,50%. Det betyder, at afkast Å-t-d er -30,37% mens afkastet siden afdelingens start, medio marts 2007, har været -27,39%. Index 100

Læs mere

Først vil udviklingen i størrelsen af valutareserven og valutareservens bestanddele blive beskrevet kort.

Først vil udviklingen i størrelsen af valutareserven og valutareservens bestanddele blive beskrevet kort. 28 Valutareserven Peter Kjær Jensen, Kapitalmarkedsafdelingen INDLEDNING Valutareserven består først og fremmest af Nationalbankens beholdning af udenlandske obligationer og bankindskud. Den giver Nationalbanken

Læs mere

31. marts 2008 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM-

31. marts 2008 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM- 31. marts 2008 Signe Hansen direkte tlf. 33557714 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM- MER DANSK ØKONOMI Væksten forventes at geare ned i år særligt i USA, men også i Euroområdet. Usikkerheden

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Statens låntagning og gæld

Danmarks Nationalbank. Statens låntagning og gæld Danmarks Nationalbank Statens låntagning og gæld 1998 Danmarks Nationalbank Statens låntagning og gæld 1998 STATENS LÅNTAGNING OG GÆLD 1998 Tryk: Schultz Grafisk ISSN: 0902-6681 Danmarks Nationalbank Havnegade

Læs mere

Landbrugets gælds- og renteforhold 2007

Landbrugets gælds- og renteforhold 2007 Dansk Landbrug 25. august 2008 Sektionen for økonomi, statistik og analyse Landbrugets gælds- og renteforhold 2007 Sammendrag dansk Landbrug foretager hvert år en opgørelse af realkreditinstitutternes

Læs mere

Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012

Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012 ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE Dato: 28. april 2013 NOTAT Sagsbehandler: Niels F.K. Madsen Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012 Indledning Økonomi- og Erhvervsudvalget skal

Læs mere

Danmark lysår fra græske tilstande

Danmark lysår fra græske tilstande Danmark lysår fra græske tilstande Danmark ligger fortsat i Superligaen målt på de offentlige finanser, når vi sammenligner os med de europæiske lande. Hvad angår den økonomiske stilling, har vi i den

Læs mere

Evalueringsnotat finansiel styring 2013

Evalueringsnotat finansiel styring 2013 Dato 30. april 2014 Dok.nr. 58.643/14 Sagsnr. 13/6645 Ref. jobr Evalueringsnotat finansiel styring 2013 I henhold til rammerne i Finansieringspolitikken for Varde Kommune er der udarbejdet denne rapport

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 42. Afdrag på statsgælden (netto)

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 42. Afdrag på statsgælden (netto) Forslag til finanslov for finansåret 2017 Tekst og anmærkninger 42. Afdrag på statsgælden (netto) 42. Afdrag på statsgælden (netto) Tekst 3 42. Afdrag på statsgælden (netto) Realøkonomisk oversigt: A.

Læs mere

Region Hovedstaden Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Region Hovedstaden Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Region Hovedstaden Kvartalsrapport januar 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Region Hovedstaden har en passende fordeling mellem

Læs mere

Rente og udbytte af Danmarks udlandsgæld

Rente og udbytte af Danmarks udlandsgæld 23 Rente og udbytte af Danmarks udlandsgæld Frank Øland Hansen og Lill Thanning Hansen, Statistisk Afdeling INDLEDNING I 998 var den gennemsnitlige nettoforrentning af Danmarks udlandsgæld 8,7 pct. Dette

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport januar 2015 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport januar 2015 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport januar 215 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Med det store rentefald de seneste kvartaler,

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 HP Hedge juli 2009 Juli måned var atter en rigtig god måned for HP Hedge, som endelig er tilbage i en kurs omkring 100. Den indre værdi er nu 100,64, og det betyder at afkastet i juli var 4,44%. Afkastet

Læs mere

Kvartalsrapport april 2010 Faxe Kommune

Kvartalsrapport april 2010 Faxe Kommune Faxe Kommune Kvartalsrapport april Kvartalsrapport april Faxe Kommune Anbefalinger: Med de nuværende renteforventninger vurderes Faxe Kommunes spredning mellem fast og variabel finansiering passende. En

Læs mere

Lejre Kommune - Finansielle aktiver & passiver pr. 30. Sep 2016

Lejre Kommune - Finansielle aktiver & passiver pr. 30. Sep 2016 Lejre Kommune - Finansielle aktiver & passiver pr. 30. Sep 2016 Indhold Lejre Kommunes finansielle situation i hovedtal 3 Låntagning 2016 4 Fordeling af aktiver og afkast 5 Markedsudvikling 6 Ændringer

Læs mere

Aktuelle tendenser i pengemarkedet for kroner

Aktuelle tendenser i pengemarkedet for kroner 117 Aktuelle tendenser i pengemarkedet for kroner Anders Jørgensen, Handelsafdelingen, og Lars Risbjerg, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING I pengemarkedet for kroner udveksler pengeinstitutterne

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en passende fordeling i porteføljen

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Statens lån tag ning og gæld

Danmarks Nationalbank. Statens lån tag ning og gæld Danmarks Nationalbank Statens lån tag ning og gæld 2006 STATENS LÅNTAGNING OG GÆLD 2006 Tryk: Datagraf ISSN: 0902-6681 1398-3873 (online) Danmarks Nationalbank Havnegade 5 1093 København K Telefon: 33

Læs mere

Markedsdynamik ved lave renter

Markedsdynamik ved lave renter 69 Markedsdynamik ved lave renter Louise Mogensen, Kapitalmarkedsafdelingen INDLEDNING I perioder med lave obligationsrenter, fx i efteråret 2001, forekommer der selvforstærkende effekter i rentebevægelserne.

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

Notat. Sparede renteudgifter ved nedbragt offentlig gæld og holdbar finanspolitik. 5. januar 2018

Notat. Sparede renteudgifter ved nedbragt offentlig gæld og holdbar finanspolitik. 5. januar 2018 Notat. januar 218 Sparede renteudgifter ved nedbragt offentlig gæld og holdbar finanspolitik Sammenfatning Danmark er det EU-land, der har præsteret den største reduktion i ØMU-gælden siden 199. Det skønnes,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge 1 3. marts 7. marts 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i januar, større stigning i omsætningen Stigende priser på enfamiliehuse i 213 Stort fald i antallet af konkurser

Læs mere

STYRING AF KREDITRISIKO: OVERGANG TIL GENSIDIG SIKKERHEDSSTILLELSE

STYRING AF KREDITRISIKO: OVERGANG TIL GENSIDIG SIKKERHEDSSTILLELSE 4 STYRING AF KREDITRISIKO: OVERGANG TIL GENSIDIG SIKKERHEDSSTILLELSE Staten har anvendt swaps i styringen af rente- og valutakursrisikoen på gældsporteføljen siden 1983. Kreditrisikoen på swapporteføljen

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret 2016

Forslag til finanslov for finansåret 2016 Forslag til finanslov for finansåret 2016 Tekst og anmærkninger 42. Afdrag på statsgælden (netto) 42. Afdrag på statsgælden (netto) Tekst 3 42. Afdrag på statsgælden (netto) Realøkonomisk oversigt: A.

Læs mere

Finansrapport. pr. 31. juli 2014

Finansrapport. pr. 31. juli 2014 pr. 31. juli ØKONOMI Assens Kommune 30. august 1 Resume I henhold til kommunens finansielle strategi skal der hvert kvartal gives en afrapportering vedrørende kommunens finansielle forhold på både aktiv

Læs mere

Fastkurspolitik, valutaindstrømning og negative renter i Danmark Per Callesen, Nationalbankdirektør

Fastkurspolitik, valutaindstrømning og negative renter i Danmark Per Callesen, Nationalbankdirektør DANMARKS NATIONALBANK Fastkurspolitik, valutaindstrømning og negative renter i Danmark Per Callesen, Nationalbankdirektør Fastkurspolitik og historik Fastkurspolitik siden 1982 Kroner per euro 9.0 8.5

Læs mere

Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen

Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen . marts 9 af Jeppe Druedahl og chefanalytiker Frederik I. Pedersen (tlf. 1) Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen Analysen viser, at de renter, som virksomhederne og husholdninger låner til, på trods af gentagne

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport april 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport april 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport april 212 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en passende høj andel af fast finansiering

Læs mere

Kvartalsoversigt, 3. kvartal 2012, del 1. Anders Jørgensen, Handelsafdelingen, og Lars Risbjerg, Økonomisk Afdeling

Kvartalsoversigt, 3. kvartal 2012, del 1. Anders Jørgensen, Handelsafdelingen, og Lars Risbjerg, Økonomisk Afdeling 57 Negative renter Anders Jørgensen, Handelsafdelingen, og Lars Risbjerg, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING Nationalbanken nedsatte i begyndelsen af juli 202 sine pengepolitiske renter til

Læs mere

Glostrup Kommune Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Glostrup Kommune Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Glostrup Kommune Kvartalsrapport januar 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Glostrup Kommune har en passende andel af fast finansiering,

Læs mere

Kvartalsrapport juli 2009 Faxe Kommune

Kvartalsrapport juli 2009 Faxe Kommune Kvartalsrapport juli 29 Faxe Kommune Anbefalinger: Faxe Kommune har en lav gennemsnitlig rente og en passende varighed på porteføljen. Med de nuværende renteforventninger vurderes porteføljesammensætningen

Læs mere

KRONEN UNDER PRES I JANUAR-FEBRUAR 2015

KRONEN UNDER PRES I JANUAR-FEBRUAR 2015 KRONEN UNDER PRES I JANUAR-FEBRUAR 2015 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Nationalbanken har siden 1982 ført fastkurspolitik over for først D-mark og siden 1999 over for euro. 1 Det sker inden for rammerne af

Læs mere

Dragør Kommune Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Dragør Kommune Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Dragør Kommune Kvartalsrapport januar 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Dragør Kommune har en passende fordeling mellem fast

Læs mere

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager Return on Knowledge KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager 16. april 2015 Dagsorden Årsagen til de lave renter Nationalbankens og ECB s pengepolitiske tiltag herunder opkøb af obligationer

Læs mere

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og nettorenteudgifter i 2016-2019

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og nettorenteudgifter i 2016-2019 x½ Notat om Midtjyllands langfristede gæld og nettorenteudgifter i 2016-2019 Notat om Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter 1.1 Indledning Der bliver hvert år ved budgetlægningen lavet et notat,

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 212 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en passende porteføljefordeling og høj

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering pr. 17. august 2015 Modtagere: Økonomiafdelingen Afsender: Ole Dyhr Dato: 18. august 2015 Side 1 af 7 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er at sammenholde

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport oktober 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Med de nuværende renteforventninger har Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Introduktion Lange rentespænd over for

Introduktion Lange rentespænd over for Introduktion Lange rentespænd over for Tyskland I årene op til introduktionen af euroen blev rentespændene mellem statsobligationer fra landene i euroområdet stort set elimineret. Indsnævringen af rentespændene

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Renteprognose juli 2015

Renteprognose juli 2015 Renteprognose juli 15 Konklusion: Den danske og tyske 1-årige rente ligger om et år - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse På måneders sigt er vores hovedscenarie uændrede renter, hvilket

Læs mere

Kapitel 6 De finansielle markeder

Kapitel 6 De finansielle markeder Kapitel 6. De finansielle markeder 2 Kapitel 6 De finansielle markeder 6.1 Verdens finansielle markeder For bedre at forstå størrelsen af verdens finansielle markeder vises i de følgende tabeller udviklingen

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport juli 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport juli 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport juli 212 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en høj andel af fast finansiering og varighed.

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

Statens låntagning og gæld 1997

Statens låntagning og gæld 1997 Statens låntagning og gæld 1997 DANMARKS NATIONALBANK STATENS LÅNTAGNING OG GÆLD 1997 Tryk: Schultz Grafisk Papir: Scandia 2000, 115 g Oplag: 2.400 ISSN: 0902-6681 Omslag: Palle Lorentzen Danmarks Nationalbank

Læs mere

Danmark er EU's duks trods stort offentligt underskud i 2010

Danmark er EU's duks trods stort offentligt underskud i 2010 Danmark er EU's duks trods stort offentligt underskud i 21 Regeringen henviser til, at finanslovsstramningerne i 211 er afgørende for at fastholde tilliden til dansk økonomi, så renten holdes nede. Argumentet

Læs mere

Renteprognose september 2015

Renteprognose september 2015 07.09.2015 Renteprognose september 2015 Konklusion: Vi ser pt. to store emner for de danske renter: For de korte renters vedkommende peger pilen opad, da Nationalbanken nu må være tæt på at begynde deres

Læs mere

Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, forår 2009

Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, forår 2009 Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, forår 2009 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 28. maj 2009 Konjunktursituationen og aktuel økonomisk politik Udsigt til produktionsfald både i Danmark og internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

Aabenraa Kommune Kvartalsrapport juli 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Aabenraa Kommune Kvartalsrapport juli 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Aabenraa Kommune Kvartalsrapport juli 212 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Portefølje er godt afdækning med god spredning på rentekurven

Læs mere

Risk & Cash Management. 6. januar Finansiel strategi. - rapportering pr. 31. december 2009

Risk & Cash Management. 6. januar Finansiel strategi. - rapportering pr. 31. december 2009 6. januar 2010 Finansiel strategi - rapportering pr. 31. december 2009 Indhold Nøgletal til risikostyring -side 3- Kommentarer til risikooverblik -side 4- Låneporteføljen -side 5- Placeringsporteføljen

Læs mere

Renteprognose august 2015

Renteprognose august 2015 .8.15 Renteprognose august 15 Konklusion: Vi forventer, at den danske og tyske 1-årige rente om et år ligger - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse Første rentestigning fra Nationalbanken

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune 6. marts 2012 Bornholms Regionskommune Finansiel strategi - Rapportering pr. 29. februar 2012 Ordforklaring VaR = Value at Risk risiko hvor stor er vores risiko i kroner? Her: Med 95% sandsynlighed det

Læs mere

Finansrapport. pr. 1. april 2015

Finansrapport. pr. 1. april 2015 Finansrapport pr. 1. april 215 1 Indledning Finansrapporten giver en status på renteudviklingen samt bevægelserne indenfor aktivsiden med fokus på kassebeholdningen samt afkastet på de likvide midler.

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015 d. 02.10.2015 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015 Notatet uddyber elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015. Indhold 1 Offentlig

Læs mere

Vordingborg Kommune. Finansiel Politik. Finansiel politik, bilag til Økonomisk Politik 1

Vordingborg Kommune. Finansiel Politik. Finansiel politik, bilag til Økonomisk Politik 1 Vordingborg Kommune Finansiel Politik Finansiel politik, bilag til Økonomisk Politik 1 Finansiel Politik Vordingborg Kommune Indholdsfortegnelse Formål...3 Vordingborg Kommunes likviditet (aktivsiden)...3

Læs mere

Direkte investeringer Ultimo 2014

Direkte investeringer Ultimo 2014 Direkte investeringer Ultimo 24 4. oktober 25 IGEN FREMGANG I DIREKTE INVESTERINGER I 24 Værdien af danske direkte investeringer i udlandet og udenlandske direkte investeringer i Danmark steg i 24 efter

Læs mere

Finansiel stabilitet. Jens Lundager, Danmarks Nationalbank Investorseminar i Nykredit 17. juni 2008

Finansiel stabilitet. Jens Lundager, Danmarks Nationalbank Investorseminar i Nykredit 17. juni 2008 Finansiel stabilitet Jens Lundager, Danmarks Nationalbank Investorseminar i Nykredit 17. juni 2008 Introduktion Finansiel stabilitet: det finansielle system er tilstrækkeligt robust, så eventuelle problemer

Læs mere

Anvendelse af Value-at-Risk som mål for Nationalbankens markedsrisiko

Anvendelse af Value-at-Risk som mål for Nationalbankens markedsrisiko 35 Anvendelse af Value-at-Risk som mål for Nationalbankens markedsrisiko Morten Malle Høyer, Kapitalmarkedsafdelingen INDLEDNING I løbet af de seneste 0 år er der sket en kolossal udvikling med hensyn

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Konklusioner Foreningernes samlede formue er vokset med 206 mia. kr. i 2005, og udgjorde ved udgangen af året

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken

DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken 2 Historiske highlights 1813 1818 1936 Statsbankerotten: Gennemgribende pengereform som følge af voldsom krigsinflation efter Napoleons-krigene. Nationalbanken

Læs mere

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN Den nuværende finanskrise skal i høj grad tilskrives en meget lempelig pengepolitik i USA og til dels eurolandene, hvor renteniveau har ligget

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport januar 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport januar 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport januar 212 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Ved den forventede kommende låneoptagelse, anbefales det

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere