DANMARKS NATIONALBANK STATSGÆLDSPOLITIKKEN. Strategi 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANMARKS NATIONALBANK STATSGÆLDSPOLITIKKEN. Strategi 2015"

Transkript

1 DANMARKS NATIONALBANK STATSGÆLDSPOLITIKKEN Strategi 2015 Offentliggjort 16. december 2014

2 HOVEDPUNKTER FOR STRATEGIEN 2015 INDENLANDSK LÅNTAGNING I 2015 er sigtepunktet for udstedelser af indenlandske obligationer 75 mia. kr. Sigtepunktet for udestående skatkammerbeviser ultimo 2015 er 30 mia. kr. UDENLANDSK LÅNTAGNING Strategien for den udenlandske låntagning i 2015 er at optage et udenlandsk lån med sluteksponering i euro på op til 10 mia. kr. Valg af valuta og tidspunkt for udstedelsen vil afhænge af markedsforholdene. Det er strategien at fokusere på udstedelser i det 10-årige låneviftepapir og på opbygningen af de to nye låneviftepapirer. Henvendelse om meddelelsen rettes til Lars Mayland Nielsen på telefon eller På auktionen den 4. februar åbnes et nyt 5-årigt låneviftepapir med udløb i Obligationens kupon vil blive meldt ud i januar I 1. halvår 2015 åbnes et nyt 2-årigt låneviftepapir med udløb i Indtil åbningen fortsætter 2,5 procent stående lån 2016 som 2-årigt låneviftepapir. Derudover indgår det 30-årige nominelle papir og det 10-årige in flationsindekserede papir fortsat i låneviften. Skatkammerbevisprogrammet fortsætter uændret, men for at understøtte likviditeten i skatkammerbeviser, vil der fra januar 2015 blive afholdt to månedlige auktioner. 2 DANMARKS NATIONALBANK STATSGÆLDSPOLITIKKEN STRATEGI 2015

3 UDSTEDELSES- STRATEGI 2015 INDENLANDSK LÅNTAGNING SIGTEPUNKT FOR INDENLANDSKE OBLIGATIONS UDSTEDELSER PÅ 75 MIA. KR. Finansieringsbehovet i 2014 og 2015 er samlet set nedjusteret med 60 mia. kr. i forbindelse med Budgetoversigt 3 (december). Forbedringen i 2014 har medført en opbygning af indeståendet på statens konto til et niveau, der vurderes at være højere end nødvendigt. For at sikre kontinuiteten i obligationsudstedelserne er det strategien at nedbringe kontoen gradvist og dermed holde et forholdsvist stabilt udstedelsesniveau fra år til år. På den baggrund fastsættes sigtepunktet for udstedelser af indenlandske obligationer til 75 mia. kr. i Udstedelser i det omfang gør det muligt at opbygge nye 2- og 5-årige låneviftepapirer i Åbningen af de to nye papirer vil bidrage til en jævn afdragsprofil ved at udfylde hullerne i afdragsprofilen i 2018 og 2020, jf. figur 1. Strategien for 2015 er at fokusere udstedelserne i det 10-årige nominelle låneviftepapir. Udstedelser i det 10-årige løbetidssegment fastholder et lavt statsligt refinansieringsbehov, og den forventede meromkostning ved at udstede lange Afdragsprofil for eksisterende obligationer Figur 1 Mia. kr Nominelle obligationer Indekserede obligationer Anm.: Opgjort pr. handelsdag 15. december Afdraget på indeksobligationer er fremskrevet med en årlig inflation på 2 pct. DANMARKS NATIONALBANK STATSGÆLDSPOLITIKKEN STRATEGI

4 Lånevifte 1. halvår 2015 Tabel 1 Segment Udstedelsespapir primo 2015 Afløsende udstedelsespapir Løbetid < 1 år Skatkammerbeviser 2-årigt segment 2,50 pct. stående lån 2016 x pct. stående lån årigt segment 4,00 pct. stående lån 2019 x pct. stående lån årigt segment 1,75 pct. stående lån årigt segment 4,50 pct. stående lån årig indeksobligation 0,10 pct. indekslån 2023 obligationer vurderes lav. Der fokuseres desuden på opbyg ning af de nye 2- og 5-årige låneviftepapirer: I 1. halvår 2015 åbnes et nyt 2-årigt låneviftepapir med udløb i Indtil åbningen fortsætter 2,5 pct. stående lån 2016 som 2-årigt låneviftepapir. På auktionen 4. februar åbnes et nyt 5-årigt låneviftepapir med udløb i Obligationens kupon vil blive meldt ud i januar Den 30-årige statsobligation, 4,5 pct. stående lån 2039 og den inflationsindekserede obligation, 0,1 pct. indeksobligation 2023, indgår fortsat i låneviften i Den samlede lånevifte fremgår af tabel 1. Opkøb Statens opkøbspolitik er rettet mod at udjævne afdragsprofilen og sikre et velfungerende marked for statsobligationer. Der kan købes op i alle indenlandske og udenlandske papirer, dog som udgangspunkt ikke i primære låneviftepapirer. Der kan købes op via auktioner, tap eller ombytningsauktioner. I 2015 holdes regelmæssige opkøbsauktioner i 4 pct. stående lån onsdag, der falder mellem de to månedlige statsobligationsauktioner. På auktionerne med valør 1. bankdag i marts, juni, september og december åbnes nye 6-måneders skatkammerbeviser. RISIKOSTYRING For 2015 styres statens renterisiko inden for et sigtebånd på 12,5 år +/- 1 år for statsgældens gennemsnitlige varighed opgjort uden diskontering. Sigtebåndet er hævet med 1 år i forhold til 2014, hvilket afspejler, at den forventede omkostning ved højere varighed vurderes at være lav under de nuværende markedsforhold. UDENLANDSK LÅNTAGNING Strategien for statens udenlandske låntagning i 2015 er at optage et udenlandsk lån med sluteksponering i euro på op til 10 mia. kr. Valg af udstedelsesvaluta og tidspunkt for udstedelsen afhænger af markedsforholdene. I 2015 har staten udenlandske obligationsforfald for 21 mia. kr., hvorved statens udenlandske gæld, og dermed bidraget til valutareserven, forventes reduceret. Der udstedes fortsat i Commercial Paperprogrammerne for at opretholde likviditeten og in vestorernes kendskab til programmerne. SKATKAMMERBEVISER Sigtepunktet for udestående skatkammerbeviser fastholdes på 30 mia. kr. ultimo For at understøtte likviditeten i programmet vil der fra januar 2015 blive afholdt to månedlige skatkammerbevisauktioner. Auktionerne afholdes som udgangspunkt på næstsidste bankdag og på den 4 DANMARKS NATIONALBANK STATSGÆLDSPOLITIKKEN STRATEGI 2015

5 UDSTEDELSER I 2014 Udstedelser i 2014 har fulgt strategien. Der er udstedt indenlandske statsobligationer for 103 mia. kr. Fokus har været på udstedelser i det 10-årige løbetidssegment, jf. figur 2. Der har været solid efterspørgsel efter danske statsobligationer. Efterspørgslen i de enkelte løbetidssegmenter har varieret over året, hvilket understreger vigtigheden af en bred lånevifte og en fleksibel udstedelsesstrategi. I gennemsnit er de nominelle obligationsudstedelser sket til en effektiv rente på 1,1 pct. og en gennemsnitlig løbetid på godt 9 år, jf. tabel 2. Udeståendet i skatkammerbeviser er ultimo 2014 på 30 mia. kr. Størstedelen af årets udstedelser i skatkammerbeviser er sket til negative renter. Obligationsudstedelser fordelt på løbetidssegmenter Figur 2 Mia. kr jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 2-årig 5-årig 10-årig 30-årig 10-årig indeks Anm.: Opdateret til og med valør 15. december DANMARKS NATIONALBANK STATSGÆLDSPOLITIKKEN STRATEGI

6 Statens obligationsudstedelser i 2014 Tabel 2 Salg til kursværdi, mio.kr. Gns. effektiv rente, pct. Gennemsnitlig løbetid, år Vægt, pct. 2,50 pct. stående lån ,16 2,6 19 4,00 pct. stående lån ,72 5,5 13 1,50 pct. stående lån ,71 9,7 8 1,75 pct. stående lån ,38 11,2 42 4,50 pct. stående lån ,13 25,4 7 I alt, nominelle obligationer ,11 9,3 88 0,10 pct. indekslån ,18 1 9,6 12 I alt ,3 100 Anm.: Opdateret til og med valør 15. december De effektive renter er vægtet efter kursværdi. Løbetiderne er vægtet efter nominel værdi. 1. Effektiv realrente. 6 DANMARKS NATIONALBANK STATSGÆLDSPOLITIKKEN STRATEGI 2015

7 STATENS GÆLD Efter en stigning i statsgælden under finanskrisen, har gælden stabiliseret sig siden 2012 og skønnes ved udgangen af 2015 at udgøre ca. 26 pct. af BNP, jf. figur 3. Til sammenligning ventes ØMUgælden, som omfatter gæld hos staten, regioner, kommuner samt sociale kasser og fonde, at udgøre 42 pct. af BNP ultimo Forskellen afspejler bl.a., at staten har et højt likviditetsberedskab i form af indeståendet på statens konto, som ikke modregnes i ØMU-gælden. Sammenlignet med andre EU-lande er den danske stats- og ØMU- gæld lav. Danske statspapirer har den højest mulige rating hos Moody s (Aaa), Standard & Poor s (AAA), Fitch Ratings (AAA) og DBRS (AAA). Udvikling i statsgæld og ØMU-gæld Figur 3 Pct. af BNP f 2015f ØMU-gæld Statsgæld Kilde: Danmarks Nationalbank, Danmarks Statistik og Budgetoversigt 3, december DANMARKS NATIONALBANK STATSGÆLDSPOLITIKKEN STRATEGI

8 INVESTORER I DANSKE STATSPAPIRER Danske statsobligationer er ejet af en bred kreds af investorer. De to største investorgrupper udgøres af den indenlandske forsikrings- og pensionssektor samt udenlandske investorer, jf. figur 4. Forsikrings- og pensionssektoren har en naturlig interesse i danske kroneobligationer til afdækning af deres forpligtelser i kroner. Den udenlandske ejerandel steg under statsgældskrisen i Europa som følge af øget efterspørgsel efter danske statsobligationer, jf. figur 5. Trods den gradvise normalisering af statsgældsmarkederne er den udenlandske ejerandel samlet set øget med 10 procentpoint fra begyndelsen af 2011 til udgangen af Udlandets ejerandel i danske statspapirer Figur 5 Kilde: Danmarks Nationalbank, Værdipapirstatistikken. Ejerandele i indenlandske statspapirer fordelt på løbetidssegmenter Figur 4 Mia. kr Pct Skatkammerbeviser < 1 år 2-årig 5-årig 10-årig 10-årig indeks 30-årig Samlet (højre akse) 0 Udland Forsikring og pension Banker Investeringsforeninger mv. Anm.: Kilde: Opgjort ultimo oktober Ejerandelene er beregnet ud fra nominelle beholdninger ekskl. de statslige fondes beholdninger. Banker svarer til kategorien MFI er, og investeringsforeninger svarer til andre finansielle formidlere i Værdipapirstatistikken. Danmarks Nationalbank, Værdipapirstatistik. 8 DANMARKS NATIONALBANK STATSGÆLDSPOLITIKKEN STRATEGI 2015

9 AUKTIONER OG UDSTEDELSE Danske statspapirer udstedes via regelmæssige auktioner. Ved auktionerne har investorerne mu lighed for købe en større mængde statspapirer ved at indgive bud gennem statens primary dealere. Auktionerne suppleres med elektronisk tapsalg. Auktioner over statsobligationer Der offentliggøres en auktionskalender over foreløbige auktionsdatoer for de kommende tre måneder. Senest tre handelsdage før en auktion annonceres det hvilke(n) statsobligation(er), der udbydes på auktionen. Annonceringen af auktioner og auktionsresultater sker via Nationalbankens system til udsendelse af nyheder, DN-Nyheder og offentliggøres ligeledes på PRIMARY DEALERE I DANSKE STATSPAPIRER Staten har indgået primary dealer-aftaler med en række regionale og internationale banker, jf. tabel 4. Primary dealerne understøtter det danske statspapirmarked som modpart i statens transaktioner i det primære marked og ved løbende at stille to vejs priser i det sekundære marked. Benchmarkpapirer 1. halvår 2015 Benchmarkpapirerne er pr. 1. januar 2015 uændrede i forhold til 2. halvår 2014, jf. tabel 5. Auktioner over skatkammerbeviser Der afholdes som udgangspunkt to månedlige auktioner over skatkammerbeviser. Auktionerne afholdes som udgangspunkt på næstsidste bankdag og på den onsdag, der falder mellem de to månedlige stats obligationsauktioner. Ved auktioner med valør den første bankdag i marts, juni, september og december 2015 åbnes nye 6-måneders skatkammerbeviser. Auktionskalenderen for de første tre måneder af 2015 er vist i tabel 3. Primary dealere i danske statspapirer, januar 2015 Primary dealer i statsobligationer Barclays Bank BNP Paribas Danske Bank HSBC Primary dealer i skatkammerbeviser Danske Bank Nordea Nykredit Bank SEB Tabel 4 J.P. Morgan Sydbank Auktionskalender Tabel 3 Obligationer Skatkammerbeviser Januar Februar Marts 7. jan 21. jan 14. jan 29. jan 4. feb 18. feb 11. feb 26. feb 4. mar 18. mar 11. mar 30. mar Morgan Stanley Nordea Nykredit Bank SEB Spar Nord Bank Sydbank DANMARKS NATIONALBANK STATSGÆLDSPOLITIKKEN STRATEGI

10 Statens benchmarkpapirer, januar 2015 Tabel 5 Løbetidssegment Benchmarkpapirer Udestående 1, mia. kr. 2-årigt nominelt 2,50 pct. stående lån ,3 5-årigt nominelt 4,00 pct. stående lån ,7 10-årigt nominelt 1,75 pct. stående lån ,1 30-årigt nominelt 4,50 pct. stående lån ,8 Indekserede papirer 10-årig indeksobligation 0,1 pct. indekslån ,5 1. Udestående er opgjort pr. handelsdato 15. december. Indeksobligationen er opgjort til indekseret nominel værdi. 10 DANMARKS NATIONALBANK STATSGÆLDSPOLITIKKEN STRATEGI 2015

11 INFORMATION Statsgældspolitikken er en halvårlig meddelelse, der beskriver strategien for statens låntagning. Denne meddelelse er offentliggjort den 16. december Meddelelsen er et supplement til den årlige publikation Statens låntagning og gæld, som giver en bredere beskrivelse af statsgældspolitikken. I publikationen beskrives udviklingstendenser inden for året, og der gives en afrapportering om nye emneområder. Statens låntagning og gæld 2014 bliver offentliggjort i februar 2015 på både dansk og engelsk. Yderligere information om statsgæld kan fås på webstedet: Hvis der foretages registrering under nyhedsservice, modtages automatisk s, når der er ny information om statens låntagning og gæld. Henvendelse om meddelelsen rettes til Lars Mayland Nielsen på telefon eller DANMARKS NATIONALBANK STATSGÆLDSPOLITIKKEN STRATEGI

DANMARKS NATIONALBANK STATSGÆLDSPOLITIKKEN. Strategi 2. halvår 2014

DANMARKS NATIONALBANK STATSGÆLDSPOLITIKKEN. Strategi 2. halvår 2014 DANMARKS NATIONALBANK STATSGÆLDSPOLITIKKEN Strategi 2. halvår 2014 Offentliggjort 24. juni 2014 HOVEDPUNKTER 2. HALVÅR 2014 Strategien for statsgældspolitikken i 2. halvår 2014 kan opsummeres i følgende

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Statsgældspolitikken. Strategi 2. halvår 2012. Offentliggjort 21. juni 2012

Danmarks Nationalbank. Statsgældspolitikken. Strategi 2. halvår 2012. Offentliggjort 21. juni 2012 Danmarks Nationalbank Statsgældspolitikken Strategi 2. halvår 2012 2012 Offentliggjort 21. juni 2012 2 Hovedpunkter, 2. halvår 2012 Efterspørgslen efter danske statspapirer var høj i 1. halvår 2012. Det

Læs mere

danmarks nationalbank Statens låntagning og gæld

danmarks nationalbank Statens låntagning og gæld danmarks nationalbank Statens låntagning og gæld 2013 Danmarks Nationalbank Statens låntagning og gæld 2013 Statens låntagning og gæld 2013 Det er tilladt vederlagsfrit at kopiere fra publikationen, forudsat

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK STATENS LÅNTAGNING OG GÆLD

DANMARKS NATIONALBANK STATENS LÅNTAGNING OG GÆLD DANMARKS NATIONALBANK STATENS LÅNTAGNING OG GÆLD 2014 DANMARKS NATIONALBANK STATENS LÅNTAGNING OG GÆLD 2014 STATENS LÅNTAGNING OG GÆLD 2014 Det er tilladt vederlagsfrit at kopiere fra publikationen, forudsat

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Statens lån tag ning og gæld

Danmarks Nationalbank. Statens lån tag ning og gæld Danmarks Nationalbank Statens lån tag ning og gæld 2010 Statens låntagning og gæld 2010 Billedet på forsiden viser Storebæltsbroen. Det er tilladt vederlagsfrit at kopiere fra publikationen, forudsat at

Læs mere

Statens låntagning og gæld

Statens låntagning og gæld Statens låntagning og gæld Danmarks Nationalbank Telefon 33 63 63 63 Statens låntagning og gæld 1093 København K Fax 33 63 71 15 www.nationalbanken.dk SLOG-DK-og-UK_2009.indd 1 Havnegade 5 2009 Danmarks

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Statens lån tag ning og gæld

Danmarks Nationalbank. Statens lån tag ning og gæld Danmarks Nationalbank Statens lån tag ning og gæld 2011 Statens låntagning og gæld 2011 På forsiden vises Nationalbanken, der blev passeret ved VM i cykelløb i september 2011. Det er tilladt vederlagsfrit

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Statens lån tag ning og gæld

Danmarks Nationalbank. Statens lån tag ning og gæld Danmarks Nationalbank Statens lån tag ning og gæld 2007 STATENS LÅNTAGNING OG GÆLD 2007 Tryk: Schultz Grafisk A/S ISSN: 0902-6681 1398-3873 (online) Danmarks Nationalbank Havnegade 5 1093 København K Telefon:

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Statens låntagning og gæld

Danmarks Nationalbank. Statens låntagning og gæld Danmarks Nationalbank Statens låntagning og gæld 22 Statens låntagning og gæld 22 På forsiden ses operahuset i København. Det er tilladt vederlagsfrit at kopiere fra publikationen, forudsat at Danmarks

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Statens lån tag ning og gæld

Danmarks Nationalbank. Statens lån tag ning og gæld Danmarks Nationalbank Statens lån tag ning og gæld 2003 STATENS LÅNTAGNING OG GÆLD 2003 Tryk: Schultz Grafisk A/S ISSN: 0902-6681 1398-3873 (online) Danmarks Nationalbank Havnegade 5 1093 København K Telefon:

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Statens lån tag ning og gæld

Danmarks Nationalbank. Statens lån tag ning og gæld Danmarks Nationalbank Statens lån tag ning og gæld 2004 STATENS LÅNTAGNING OG GÆLD 2004 Tryk: Schultz Grafisk A/S ISSN: 0902-6681 1398-3873 (online) Danmarks Nationalbank Havnegade 5 1093 København K Telefon:

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Statens lån tag ning og gæld

Danmarks Nationalbank. Statens lån tag ning og gæld Danmarks Nationalbank Statens lån tag ning og gæld 2008 STATENS LÅNTAGNING OG GÆLD 2008 Tryk: Schultz Grafisk A/S ISSN: 0902-6681 1398-3873 (online) Danmarks Nationalbank Havnegade 5 1093 København K Telefon:

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Statens lån tag ning og gæld

Danmarks Nationalbank. Statens lån tag ning og gæld Danmarks Nationalbank Statens lån tag ning og gæld 2005 STATENS LÅNTAGNING OG GÆLD 2005 Tryk: Datagraf ISSN: 0902-6681 1398-3873 (online) Danmarks Nationalbank Havnegade 5 1093 København K Telefon: 33

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Statens lån tag ning og gæld

Danmarks Nationalbank. Statens lån tag ning og gæld Danmarks Nationalbank Statens lån tag ning og gæld 2006 STATENS LÅNTAGNING OG GÆLD 2006 Tryk: Datagraf ISSN: 0902-6681 1398-3873 (online) Danmarks Nationalbank Havnegade 5 1093 København K Telefon: 33

Læs mere

Statens låntagning og gæld 1997

Statens låntagning og gæld 1997 Statens låntagning og gæld 1997 DANMARKS NATIONALBANK STATENS LÅNTAGNING OG GÆLD 1997 Tryk: Schultz Grafisk Papir: Scandia 2000, 115 g Oplag: 2.400 ISSN: 0902-6681 Omslag: Palle Lorentzen Danmarks Nationalbank

Læs mere

Statens nye inflationsindekserede obligation

Statens nye inflationsindekserede obligation 1 Danmarks Nationalbank Statsgældsforvaltningen Statens nye inflationsindekserede obligation Offentliggjort 22. maj 2012 2 Indhold HVAD ER EN INFLATIONSINDEKSERET OBLIGATION?...3 UDVIKLINGEN PÅ MARKEDET

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Statens låntagning og gæld

Danmarks Nationalbank. Statens låntagning og gæld Danmarks Nationalbank Statens låntagning og gæld 1998 Danmarks Nationalbank Statens låntagning og gæld 1998 STATENS LÅNTAGNING OG GÆLD 1998 Tryk: Schultz Grafisk ISSN: 0902-6681 Danmarks Nationalbank Havnegade

Læs mere

KRONEN UNDER PRES I JANUAR-FEBRUAR 2015

KRONEN UNDER PRES I JANUAR-FEBRUAR 2015 KRONEN UNDER PRES I JANUAR-FEBRUAR 2015 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Nationalbanken har siden 1982 ført fastkurspolitik over for først D-mark og siden 1999 over for euro. 1 Det sker inden for rammerne af

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK FINANSIEL STABILITET 1. HALVÅR

DANMARKS NATIONALBANK FINANSIEL STABILITET 1. HALVÅR DANMARKS NATIONALBANK FINANSIEL STABILITET 1. HALVÅR 215 DANMARKS NATIONALBANK FINANSIEL STABILITET 1. HALVÅR 215 FINANSIEL STABILITET 1. HALVÅR 215 Det er tilladt at kopiere fra publikationen, forudsat

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 1. KVARTAL

DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 1. KVARTAL DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 1. KVARTAL 215 DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 1. KVARTAL 215 KVARTALSOVERSIGT 1. KVARTAL 215 Det er tilladt at kopiere fra publikationen, forudsat at Danmarks

Læs mere

AKTUELLE ØKONOMISKE OG MONETÆRE TENDENSER

AKTUELLE ØKONOMISKE OG MONETÆRE TENDENSER AKTUELLE ØKONOMISKE OG MONETÆRE TENDENSER SAMMENFATNING Aktiviteten i den globale økonomi tager gradvist til. Et opsving er i gang i USA og Storbritannien, hvor væksten i den indenlandske efterspørgsel

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 13

KonjunkturNYT - uge 13 KonjunkturNYT - uge. marts 7. marts Danmark Stigende forbrugertillid i marts Stigende huspriser i. kvartal Lave energipriser holder stadig forbrugerpriserne nede i både Danmark og euroområdet Stigning

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt 4. kvartal Del 1 2013 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 3 4 KVARTALSOVERSIGT, 4. KVARTAL 2013 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur, "Banker's

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 3. KVARTAL

DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 3. KVARTAL DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 3. KVARTAL 215 DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 3. KVARTAL 215 KVARTALSOVERSIGT 3. KVARTAL 215 Det er tilladt at kopiere fra publikationen, forudsat at Danmarks

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Finansiel styring i D A N M A R K S N A T I O N A L

Danmarks Nationalbank. Finansiel styring i D A N M A R K S N A T I O N A L Danmarks Nationalbank Finansiel styring i Danmarks Nationalbank D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 4 Det er tilladt at kopiere fra publikationen, forudsat at Danmarks Nationalbank udtrykkeligt

Læs mere

AKTUELLE ØKONOMISKE OG MONETÆRE TENDENSER

AKTUELLE ØKONOMISKE OG MONETÆRE TENDENSER AKTUELLE ØKONOMISKE OG MONETÆRE TENDENSER SAMMENFATNING Blandt de avancerede økonomier er væksten i euroområdet tiltaget, mens den er bremset lidt op i USA og Storbritannien, om end fra høje niveauer.

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL

DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 215 DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 215 KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 215 Det er tilladt at kopiere fra publikationen, forudsat at Danmarks

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Kvartalsoversigt 2. kvartal B A N K 1 9 9 9

Danmarks Nationalbank. Kvartalsoversigt 2. kvartal B A N K 1 9 9 9 Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt 2. kvartal 1999 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 1 9 9 9 Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt 2. kvartal 1999 Kvartalsoversigten udgives af Danmarks Nationalbank

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 3. kvartal Del 1 2011 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 1 3 KVARTALSOVERSIGT, 3. KVARTAL 2011 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur,

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Finansiel sta bi li tet 2. halvår D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 8

Danmarks Nationalbank. Finansiel sta bi li tet 2. halvår D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 8 Danmarks Nationalbank Finansiel sta bi li tet 2. halvår 28 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 8 FINANSIEL STABILITET 28, 2. halvår Det lille billede på forsiden viser et karakteristisk udsnit af

Læs mere