Näringslivets manifest för Öresundsregionen. Erhvervslivets manifest for Øresund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Näringslivets manifest för Öresundsregionen. Erhvervslivets manifest for Øresund"

Transkript

1 Näringslivets manifest för Öresundsregionen Erhvervslivets manifest for Øresund

2

3 Näringslivets manifest för Öresundsregionen Erhvervslivets manifest for Øresund

4 Innehållsförteckning Inledning/förord 2 Sammanfattning 4 1. Mål för Öresundsregionen 5 Integrationens faser 6 Integration av första graden ( ) - Informationsfasen 7 Integration av andra graden ( ) - Integrationsfasen 7 Folkomröstning om euro 7 Beslut om att bygga Fehmarn Bält förbindelsen 8 Ett centrum för kommunikation och logistik i regionen 8 Attraktion av internationella företag och investeringar 8 Integration av arbetsmarknaden 8 Folklig opinion pressar broavgifterna 8 Överskådliga och tydliga lagar och regelsystem 9 Integration av tredje graden ( ) - Fusionsfasen? 9 Euron införs 9 Centrum för kommunikation och logistik för Skandinavien 10 Samarbete inom den offentliga sektorn 10 En mer sammanhängande region genom bättre infrastruktur 10 Integrerad arbetsmarknad 10 Förbindelsen över Fehmarn Bält öppnar 11 Integration av fjärde graden (2011-?) 11 Näringslivet är redo för integrationen två exempel från regionen Vägen till målet Införande av en gemensam valuta - euro Underlätta integrationen av arbetsmarknaden pendlarpriser och information Integration och uppbyggnad av utbildning och forskning Utveckla den fysiska infrastrukturen Samarbete inom den offentliga sektorn Gemensam bostadsmarknad, anpassad plan- och bygglag och lukkelov Marknadsför regionen för investeringar och turism Överskådliga avgifter och skatter Mätkriterier på att regionen är integrerad Mått på Öresundsregionens välstånd Mått på graden av integration Mått på förutsättningarna för integrationen Sammanfattning och slutsatser 22 Indholdsfortegnelse Indledning/forord 2 Indholdsfortegnelse 3 Sammenfatning 4 1. Mål for Øresund 5 Integrationens faser 6 Integration af første grad ( ) Informationsfasen 7 Integration af anden grad ( ) Integrationsfasen 7 Afstemning om euroen 7 Beslutning om at bygge Femer Bælt forbindelsen8 Ét center i regionen for kommunikation og logistik 8 Tiltrækning af internationale virksomheder og investeringer 8 Integration af arbejdsmarkedet 8 Folkeligt pres medfører nedsatte takster 8 Gennemsigtige regler 9 Integration af tredje grad ( ) Fusionsfasen? 9 Euroen indført 9 Center for kommunikation og logistik for Skandinavien 10 Samarbejde mellem den offentlige sektor i regionen 10 En mere sammenhængende region gennem bedre infrastruktur 10 Integreret arbejdsmarked 11 Femer Bælt forbindelsen åbner 11 Integration af fjerde grad (2011-?) 11 Erhvervslivet er klar til integration - to cases fra regionen Vejen til målet Indførelse af den fælles valuta - euro Understøttelse af integrationen af arbejdsmarkedet - pendlerpriser og information Integration og opbygning af uddannelse og forskning Udvikle den fysiske infrastruktur Samarbejde mellem den offentlige sektor i regionen Fælles boligmarked, tilpasset byggeregulering og lukkelov Markedsføring af regionen for investeringer og turisme Gennemsigtige afgifter og skatter Måling af integrationsgraden Mål for Øresundsregionens velstand Mål for graden af integration Måling af faktorer, der påvirker integration Afslutning og opsummering 22 2

5 Inledning/förord Detta manifest är näringslivets syn på vad som krävs för att Öresundsregionens potential skall kunna utnyttjas. Manifestet uttrycker hur Øresund Industri & Handelskammares anser att regionen skall utvecklas och vad som erfordras för att skapa den nödvändiga integrationen. Manifestet tecknar alltså en vision för Öresundsregionen och ger samtidigt en klar illustration av vilka vinster som riskerar att gå förlorade, om vi inte drar fördel av möjligheterna. Utvecklingen i regionen har de senaste sju åren varit starkt präglad av byggnationen av bron. Bron har varit ett riktmärke, ett mål i horisonten, som har fastställt dagordningen i regionen. Nu när bron är färdigbyggd finns det ett behov av nya riktmärken. Syftet med detta manifest är att visa vilken utveckling som är möjlig och vilka riktmärken som regionen kan sträva mot. Vi visar också på vad som måste till för att realisera visionerna. Manifestet bidrar på detta sätt till att fastställa en ny dagordning för regionen. För att följa utvecklingen och säkerställa att den går i rätt riktning är det helt avgörande att mäta integrationen. Vi redovisar hur det är möjligt att göra detta och hur man kan jämföra regionens utveckling med andra regioner. Øresund Industri & Handelskammare kommer att följa utvecklingen noga. Skapandet av Öresundsregionen är ett nytt projekt, som inte har sin motsvarighet i någon annan del av världen. Det är inte möjligt att i förväg känna till slutresultatet, men det råder inga tvivel om att optimismen är stor och att det är upp till oss själva att forma framtiden. Indledning/forord Dette manifest er erhvervslivets bud på det, der skal til for at udnytte Øresundsregionens potentiale. Manifestet udtrykker Øresund Industri & Handelskammares syn på den vej, som udviklingen bør gå, og hvad der skal til for at skabe den nødvendige integration. Dette manifest er en vision for Øresund, men samtidig er det en illustration af, hvilke gevinster vi risikerer at gå glip af, hvis ikke vi udnytter mulighederne. Udviklingen i regionen har de seneste syv år været meget præget af brobygningen. Det har været et pejlemærke et mål i horisonten som har sat dagsordenen i regionen. Nu står broen klar, og der er brug for nye pejlemærker for regionen. Manifestets mål er at vise, hvilken udvikling og hvilke pejlemærker vi kan gå imod. Men vi viser også, hvad der skal til, for at visionerne for udviklingen kan blive en realitet. Manifestet er et bidrag til den nye dagsorden for regionen. For at følge om udviklingen er på rette spor, er det helt afgørende at måle integrationen. Vi opstiller, hvordan integrationen kan blive målt og hvordan man kan benchmarke regionens udvikling. Øresund Industri- & Handelskammare vil følge udviklingen tæt. Skabelsen af Øresundsregionen er et projekt, der ikke har sit lige andre steder i verden. Det er ikke til at vide, hvad resultatet bliver, men der er ingen tvivl om, at optimismen er stor, og det er op til os selv at forme fremtiden. Svend Holst-Nielsen Bent Larsen Svend Holst-Nielsen Bent Larsen Ordförande Vice ordförande Formand Næstformand 3

6 Sammanfattning Manifestet beskriver de mål som regionen skall sträva mot och hur vi når dit. Det överordnade målet för Öresundsregionen är att skapa en stark funktionell region med högre ekonomisk tillväxt än andra europeiska regioner. För att skapa en stark Öresundsregion måste samtliga regionens resurser utnyttjas gemensamt. Integrationen kommer att utvecklas i faser. Den första fasen är avslutad i och med att Öresundsbron öppnar och har inneburit stora förberedelser bland företag, organisationer och politiker. Förberedelserna har lett till att det redan finns en Öresundsregion. Den andra fasen i integrationen är tiden från brons öppnande till det att vi får en gemensam valuta på båda sidor om sundet i och med att euron införs i Danmark och Sverige. En helt ny regional logistik bidrar till att skapa tillväxt i regionen. Företag utnyttjar tillgången till Nordens största arbetsmarknad. Under denna fas är det angeläget att man beslutar sig för att delta i eurosamarbetet och att anlägga en fast förbindelse över Fehmarn Bält. Pendlingsavgifterna över Öresund måste också sänkas kraftigt. Öresundsuniversitetet kommer att spela en viktig roll i integrationen. Skillnader i regler och lagar skall vara kända och lätta att hantera för såväl företag som privatpersoner. Den tredje fasen inleds med att Sverige och Danmark kommer med i eurosamarbetet. Euron betyder reducerad osäkerhet och lägre transaktionskostnader i Öresundsregionen. Arbetsmarknaden integreras ytterligare genom fortsatt pendling. Den offentliga sektorn och de politiska systemen börjar på allvar att samarbeta för att svara upp mot invånarnas och företagens behov. Viktiga infrastrukturanläggningar kan tas i bruk såsom E22 i Sydsverige, Citytunneln i Malmö, utbyggnad av Öresundsmotorväg på Amager och havnetunnel i Köpenhamn. Beslut kan tas om byggnationen av en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör. Förbindelsen över Fehmarn Bält kan öppnas år Sammenfatning Manifestet ser på de mål, der pejles mod, og hvordan vi når målene. Det overordnede mål med Øresundsregionen er at skabe en stærk funktionel region med højere vækst end andre europæiske regioner. For at opnå en stærk Øresundsregion skal samtlige ressourcer i regionen udnyttes i fællesskab. Integrationen vil udvikle sig i faser. Den første fase er afsluttet med, at Øresundsbroen åbner. Denne fase har medført store forberedelser blandt virksomheder, organisationer og politikere, der allerede har skabt en Øresundsregion. Den anden fase i integrationen er tiden fra broen åbner til vi får en fælles valuta på begge side af sundet, når euroen bliver indført i Danmark og Sverige. En helt ny regional logistik skaber vækst i regionen. Virksomheder udnytter adgangen til Nordens største arbejdsmarked. I denne fase er det nødvendigt, at man beslutter sig for at deltage i eurosamarbejdet og at man vil anlægge en fast forbindelse over Femer Bælt. Men også pendlertaksterne over Øresund må nedsættes kraftigt. Øresundsuniversitetet vil i denne fase spille en vigtig rolle i integrationen. Regler skal være kendte og lette at forstå for virksomheder og borgere. Den tredje fase, indledes med, at Sverige og Danmark kommer med i eurosamarbejdet. Euroen betyder mindre usikkerhed og lavere transaktionsomkostninger i Øresundsregionen. Arbejdsmarkedet integreres fortsat gennem øget pendling. Den offentlige sektor og de politiske systemer begynder for alvor at samarbejde for at imødekomme borgernes og virksomhedernes behov. Vigtige infrastrukturanlæg kan tages i drift. E22 i Sydsverige, Citytunnel i Malmø, udvidelse af Øresundsmotorvej på Amager, havnetunnel i København og bygningen af en fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg kan blive besluttet. I år 2011 kan Femer Bælt forbindelsen åbnes. 4

7 För att nå ovanstående mål måste ett antal beslut fattas. Manifestet visar på följande behov: ~ En gemensam valuta är viktig ~ Integrationen av arbetsmarknaden uppnås genom lägre pendlingsavgifter och transparenta regelsystem ~ Utbildning och forskning skall integreras och öka i omfattning ~ Den offentliga sektorn skall samarbeta ~ Flera investeringar i infrastruktur är nödvändiga för att utnyttja effekten av Öresundsbron på bästa möjliga sätt ~ Lagar och regler skall vara överskådliga och enkla att hantera ~ Regionens internationella attraktionskraft skall utnyttjas genom intensiv marknadsföring Det blir möjligt att följa utvecklingen av integrationen genom att mäta olika indikatorer såsom prisutveckling, skillnader i konjunktur, mediabevakning, pendling, specialiseringsgrad med mera. En mycket viktig uppgift för ansvariga myndigheter blir att skapa ett gemensamt statistikunderlag för regionen. Det är inte nödvändigt att allt i Öresundsregionen integreras. Det finns skillnader som kan vara berikande. Om regionen förmår att nå de mål som diskuteras i detta manifest kommer integrationen dock att hinna långt inom det närmaste decenniet, vilket kommer att skapa tillväxt för företagen och välstånd för invånarna i regionen. For at nå disse mål må der træffes nogle beslutninger. Manifestet konkluderer følgende: ~ En fælles valuta er vigtig ~ Integration af arbejdsmarkedet opnås gennem lavere pendlertakster og gennemsigtige regler ~ Uddannelse og forskning skal integreres og udbygges ~ Den offentlige sektor skal samarbejde ~ Flere investeringer i infrastruktur er nødvendige for at udnytte effekten af Øresundsforbindelsen fuldt ud ~ Reglerne skal være gennemsigtige og enkle at håndtere ~ Regionens internationale attraktivitet skal udnyttes gennem intensiv markedsføring Det bliver muligt at følge integrationens udvikling gennem måling af indikatorer, såsom udviklingen i priser, konjunkturforskelle, medierapportering, pendling, specialiseringsgrad med mere. En meget vigtig offentlig opgave bliver at skabe en fælles statistik. Det er ikke nødvendigt, at alt i Øresundsregionen integreres. Der findes forskelle, som kan være berigende. Men hvis regionen formår at nå de ønsker og mål, som diskuteres i dette manifest, så kommer integrationen til at nå langt om ti år, og det vil skabe vækst for såvel virksomheder og borgere i regionen. 5

8 1

9 1 Mål för Öresundsregionen 1 Mål for Øresund Det finns en mycket bred uppslutning bakom målet med integrationen. I regeringsavtalet om byggandet av den fasta förbindelsen (1991) uttrycks målet som ekonomisk integration i synnerhet avseende bostads- och arbetsmarknaden. Skall detta tolkas som full integration är det tal om ett mycket långtgående, men samtidigt på sikt realistiskt mål. Färdigställandet av den fasta förbindelsen mellan Malmö och Köpenhamn innebär att en nödvändig förutsättning för integrationen är på plats. Den mycket starka uppslutningen i regionen kring visionen om en gemensam Öresundsregion, som baseras på insikter om de fördelar som denna erbjuder, har redan innan förbindelsens öppnande gett mycket större effekter än vad man kunde förvänta sig så sent som vid mitten av 90-talet. Det är viktigt att målbilden för den nya regionen är tydlig. På ett övergripande plan finns stor och bred enighet om att vi skall skapa en sammanhållen region. Uppfattningen delas av politiker, näringsliv, kulturliv och andra delar av samhället i regionen både i Sydsverige och på Själland. I takt med att detta nu undan för undan förverkligas är det viktigt att diskutera på vilket sätt integrationen skall ske. Man kan tänka sig integration som är till det sämre, nämligen om en dålig regel från ena sidan införs på den andra enkom för utjämningens skull. Exempel finns redan. Dansk planlagstiftning, som är mycket mer restriktiva än de svenska, studeras nu även i Sverige som ett alternativ. Detta är en form av integration som inte ger de avsedda effekterna. Ett övergripande syfte med Öresundsregionen är att skapa en stark funktionell region med högre tillväxt än andra europeiska regioner. En region som i de flesta sammanhang uppfattas som den starkaste, mest dynamiska och intressanta nordeuropeiska regionen i omvärldens ögon. Företag som skall välja en enda etableringsort för verksamhet i norra Europa skall se till Öresundsregionen som det naturliga första alternativet. Förvaltare av finansiellt riskvilligt kapital skall söka sig till regionen eftersom avkastningsmöjligheterna bedöms som goda. För företag som redan finns i regionen skall fortsatt uppbyggnad av nyckelfunktioner i den egna regionen upplevas som ett självklart förstahandsval. Regionen skall vara världsledande i ett antal kluster såsom biomedicin/life sciences, livsmedel och åt- Der er bred enighed om målet med integrationen. I regeringsaftalen om anlæggelsen af den faste forbindelse (1991) udtrykkes målet som økonomisk integration specielt fælles bolig- og arbejdsmarked. Skal dette tolkes som fuld integration, er der tale om et meget vidtgående, men samtidig på sigt realistisk mål. Den faste forbindelse mellem Malmø og København betyder, at en nødvendig forudsætning for integration er på plads. Den meget stærke opslutning i regionen om visionen om en fælles Øresundsregion har allerede nu, inden forbindelsen er åbnet, skabt langt flere resultater end man forventede i midten af 90 erne. Det er vigtigt at være tydelig i målsætningen for den nye region. På et overordnet plan findes der stor og bred enighed om, at vi skal skabe en sammenhængende region. Dette mål deles af politikere, erhvervsliv, kulturliv, og andre dele af samfundet i regionen både i Sydsverige og på Sjælland. I takt med at en sammenhængende region realiseres, er det vigtigt at diskutere, hvordan integrationen skal foregå. Man kan tænke sig integration til det værre: Hvis en regel på den ene side af sundet overføres til den anden side blot for, at der skal være ensartethed. Eksemplerne findes allerede. Dansk planlov, der er meget mere restriktiv end den svenske, undersøges som et alternativ til svensk lovgivning. Dette er en form for integration, der ikke går den rigtige vej. Et overordnet mål med Øresundsregionen er at skabe en stærk, funktionel region med højere økonomisk vækst end i andre europæiske regioner. Målet er en region, som omverdenen i de fleste sammenhænge opfatter som den stærkeste, mest dynamiske og interessante nordeuropæiske region. Virksomheder, der skal etablere sig ét enkelt sted på det nordeuropæiske marked, skal se på Øresund som det naturlige første alternativ. Forvaltere af finansielt risikovillig kapital skal føle sig tiltrukket af regionen, fordi der er gode muligheder for afkast. For virksomheder, der allerede findes i regionen, skal fortsat opbygning af nøglefunktioner være et selvfølgeligt førstehåndsvalg. Regionen skal være verdensledende i et antal kernekompetencer såsom bio og medicin, fødevarer og en del af IT-området. Regionens samlede ressourcer skal udnyttes. Det er til Øresundsregionen man skal komme for at benchmarke fremgang. Dette opnås ved, at de svenske og danske regions- 7

10 minstone segment inom IT. Regionens samlade resurser skall utnyttjas av aktörer i hela regionen. Det är till Öresundsregionen man skall komma för att benchmarka framgång. Detta uppnås genom att de svenska och danska regionhalvorna i allt högre grad integreras. När ett företag skall handla upp en IT-tjänst är det naturligt att hämta in offerter från regionens företag, utan att ens reflektera över om de har kontor i Lyngby eller Lund. När ett sponsorföretag söker sponsorer till en teateruppsättning i Malmö är det en självklarhet att det finns goda chanser att företag med säte i Köpenhamn är tänkbara kandidater. Man kommer aldrig på tanken att ha två distributionscentra för en livsmedelskedja i regionen. All företagsverksamhet sker inte nödvändigtvis över hela regionen, men indelningskriteriet för ett företags verksamhetsområde är aldrig nationsgränsen i sig. Företagens effektivitet och produktivitet förbättras helt enkelt genom att de kan utnyttja den samlade regionen som operationsbas och marknad. Det är detta Øresund Industri & Handelskammare menar med ekonomisk integration. När privatpersoner söker arbete har de lika god information och tillgång till det själländska som det sydsvenska utbudet av företag. Bostad väljs enbart utifrån kriterier som pris, kvalitet och läge oavsett om det ligger i ena eller andra regionhalvan. Fritidslivet berikas eftersom utbudet av olika specialintressen ökar och på samma sätt som underlaget för större arrangemang. Det är detta Øresund Industri & Handelskammare menar med en integrerad bostads- och arbetsmarknad. Denna status nås genom förstklassig infrastruktur i ordets vidaste bemärkelse; FoU-resurser, utbildningsnivå, fysisk infrastruktur och attraktivt affärsklimat. Men också genom att regler som är diskriminerande mellan regionhalvorna anpassas. På så sätt kan Öresundsregionen nå en hög bruttoregionprodukt och starka tillväxttal. Integrationens faser Att uppnå en totalt integrerad Öresundsregion kommer att ta lång tid, om man med total integration menar att det finns en djupt rotad gemensam kulturell identitet i hela regionen, som är lika stark som den som dyker upp i Danmark och Sverige till exempel i samband med fotbollslandskamper. För effektiv ekonomisk integration, eller funktionell integration, är emellertid detta djup inte nödvändigt. halvdele integreres. Når en virksomhed skal bruge en IT-ydelse, er det naturligt at hente tilbud fra regionens virksomheder uden at overveje, om de har kontor i Lyngby eller i Lund. Når et sponsorfirma søger sponsorer til en teateropsætning i Malmø, er det oplagt at kontakte en virksomhed i København. En virksomhed vil aldrig få den ide at have to distributionscentre for deres varer i regionen. Alle virksomheder opererer ikke nødvendigvis i hele regionen, men grænsen for virksomhedens afsætningsmarked er aldrig kun nationsgrænsen. Virksomhedernes effektivitet og produktivitet forbedres helt enkelt ved, at de udnytter den samlede region som operationsbase og afsætningsmarked. Dette er, hvad Øresund Industri & Handelskammare mener med økonomisk integration. Når personer søger arbejde, har de lige god information og adgang til det sjællandske som til det sydsvenske udbud af virksomheder. Bolig vælges alene ud fra kriterier som pris, kvalitet og beliggenhed, uanset om det ligger i den ene eller den anden regionshalvdel. Fritidslivet beriges, idet udbuddet af forskellige specialinteresser stiger, ligesom grundlaget for brede arrangementer vokser. Dette er, hvad Øresund Industri & Handelskammare mener med et integreret bolig- og arbejdsmarked. Denne status nås gennem førsteklasses infrastruktur i ordets videste forstand; forsknings- og uddannelsesniveau, fysisk infrastruktur, og attraktivt erhvervsklima. Men også ved at regler, der er diskriminerende mellem regionshalvdelene, tilpasses. På den måde kan Øresundsregionen opnå højt bruttonationalprodukt på regionsniveau og stærke væksttal. Integrationens faser At opnå en fuldstændig integreret Øresundsregion vil tage et stykke tid. Særligt hvis man med fuldstændig integration mener, at der findes en dybtliggende fælles kulturel identitet i hele regionen. En fælles kulturel identitet, der er lige så stærk som den, der findes i Danmark og i Sverige, når der er landsholdskampe. Men denne dybde er ikke nødvendig for at opnå økonomisk eller funktionel integration. Integration vil udvikle sig over tid. Det er dog meningsløst at forsøge at forudsige udviklingen halvtreds år frem i tiden. I stedet vil vi præsentere en vision for, hvordan integrationen kan udvikle sig. Derefter må aktiv handling skabe fremtiden. Det bør også påpeges, at der findes forskelle mellem 8

11 Integrationen kommer att utvecklas över tiden. Det är dock meningslöst att försöka göra förutsägelser femtio år in i framtiden. I stället kan man teckna en en vision av hur integrationen utvecklas. Därefter måste aktiv handling skapa framtiden. Det bör också påpekas att det finns skillnader mellan regionhalvorna som kommer att driva konsumtion och produktionsresurser över sundet. Det kan röra sig om skatter, priser och utbud som skiljer sig åt. Skillnader driver alltså i viss mån på integrationen. På sikt kommer många av skillnaderna att försvinna såsom t ex olikheter i prissättning. Andra skillnader är naturliga och beror på skilda förutsättningar i efterfrågan och utbud. De onaturliga skillnaderna är skapade av regleringar, skatter eller avgifter och berör inte minst bostadsmarknad och arbetsmarknad. Det är möjligt att dela in integrationsprocessen i olika faser eller grader av integration. På så sätt kan man tala om en slags tidtabell för integrationen. Utgångspunkten är tiden före brobeslutet. Detta kan definieras som noll integration, även om det fanns ett visst utbyte redan då. regionshalvdelene, der kommer til at drive forbrug og produktionsressourcer over sundet. Det kan dreje sig om forskelle i skatter, priser og udbud. Forskellene vil på den måde bidrage til at skabe integration. Over tid vil nogle af disse forskelle forsvinde, såsom forskelle i priser. Mens andre forskelle er naturlige og vil blive ved med at eksistere, fordi de skyldes forskelle i efterspørgsel og i udbud. Nogle forskelle er skabt af regulering, skatter eller afgifter, ikke mindst på bolig- og arbejdsmarkedet. Det er hensigtsmæssigt at opdele integrationsprocessen i forskellige faser, eller grader af integration. På den måde kan man tale om en tidstabel for integration. Udgangspunktet er tiden før beslutningen om at bygge broen. Denne fase kan defineres som nul integration, selv om der naturligvis også i den periode skete udvekslinger og samarbejder. 9

12 Integration av första graden ( ) ~ Informationsfasen Tiden från det slutgiltiga brobeslutet i Sverige 1994, då bygget av bron kunde starta, fram till dess öppnande markerar den första fasen; Integration av första graden ( ). Tidpunkten för brons öppnande har i vissa sammanhang fungerat som ett målsnöre för regionen, på samma sätt som den inre marknadens måldatum 1992 gjorde avseende EU:s integration. Fasen har kännetecknats av förberedelser och informationsinsamling i syfte att ha hög beredskap när bron öppnar. En stor mängd företag har vidtagit mått och steg inför denna händelse. Samtidigt har den gemensamma marknaden faktiskt tjuvstartat. Det finns distinkta produkter och företag som tar sikte på hela regionen och har regionen som bas. Vår bedömning är att omkring 200 företag och organisationer har integrerat i olika grad. Informationsfasen har också präglats av ett omfattande politiskt närmande, men fram tills nu har det hela varit av förberedande karaktär. Den egentliga integrationen börjar först nu. Integration av andra graden ( ) ~ Integrationsfasen När bron öppnas kommer integrationen av de två regionhalvorna att börja på allvar. Denna period har vi valt att kalla integration av andra graden, integrationsfasen. Under denna period finns det många aktiviteter att genomföra och många mål att sträva mot, både för företag och för politiker. Den fasta förbindelsen är redo att utnyttjas av konsumenter, arbets- och utbildningspendlare, turister, konferensgäster, med flera. Nästa stora företeelse som berör alla i regionen blir besluten om Danmarks och Sveriges deltagande i den europeiska valutaunionen. Under integrationsfasen skall det fattas många viktiga beslut och dessutom måste ytterligare åtgärder vidtas för att accelerera integrationen. Folkomröstning om euro Euron kan vara införd i Sverige och Danmark år Om länderna beslutar om medlemskap blir år 2004 en ny milstolpe för Öresundsintegrationen, vilken man kommer att se fram emot på samma sätt som med broöppnandet. Integration af første grad ( ) ~ Informationsfasen Tiden fra den endelige beslutning om at bygge Øresundsforbindelsen i 1994, så brobygningen kunne komme i gang, frem til dens åbning i 2000 markerer den første fase; Integration af første grad ( ). Tidspunktet for broåbningen har fungeret som en deadline i regionen, på samme måde som det indre markeds måldato i 1992 for det Indre Marked eller indførelsen af euro i Fasen indtil broens åbning har været kendetegnet af forberedelser og informationsindsamling, således at mest muligt er klar til broens åbning. Mange virksomheder har vedtaget mål og skridt op til broåbningen. Samtidig er skabelsen af det fælles marked tyvstartet. Der findes forskellige produkter og virksomheder, der henvender sig til hele regionen og har regionen som base. Vores bedømmelse er, at omkring 200 virksomheder og organisationer har integreret i forskellig grad. Informationsfasen har også været kendetegnet af stor politisk tilnærmelse, men indtil nu har det hele være forberedelse. Den egentlige integration skal først til at starte nu. Integration af anden grad ( ) ~ Integrationsfasen Når broen står klar vil integrationen af de to regionshalvdele for alvor begynde. Denne periode har vi valgt at kalde integration af anden grad og integrationsfasen. I denne periode vil der være mange aktiviteter og mange mål at arbejde hen mod, både for virksomhederne og for politikerne. Forbindelsen står klar til at betjene forbrugere, arbejds- og uddannelsespendlere, turister, konferencegæster, gods mv. Den næste store begivenhed i regionen, der vil berøre alle, bliver en eventuel beslutning om at indføre euro i både Danmark og Sverige. I integrationsfasen er der mange vigtige beslutninger, der skal træffes, og det er nødvendigt at forberede sig på yderligere integration. Afstemning om euroen Indførelse af euro i de to lande kan ske i 2004, og hvis det besluttes, at euro skal indføres bliver 2004 en ny milepæl for Øresundsintegration. En milepæl, som man vil se frem mod, ligesom man har gjort med broåbningen. 10

13 Valutasamarbetet är precis som bron en mycket viktig komponent för ökad integration. Dagens situation är den sämsta tänkbara ur integrationssynpunkt. En dansk valuta med fast kurs mot euron, men ändå inte en del av EMU och en svensk valuta som flyter. Detta leder till transaktionskostnader som inte är enkelt förutsägbara. Extremfallet har vi redan upplevt. Det svenska kronfallet i början av 90-talet innebar faktiskt en kantring i valutakurs på 40 procentenheter. Plötsligt var det danskar som handlade konsumtionsvaror i Sverige och inte tvärtom. Även mindre fluktuationer leder till kostnader och osäkerhet som bromsar integrationen. Perioden fram till införande av den gemensamma valutan är inte enkel att förutse längden av, men den representerar integration av andra graden. Den gemensamma valutan kommer mot slutet av denna fas och medför i kombination med de logistiska möjligheter som bron skapar att omkostnader blir lägre och att gränserna i regionen ytterligare raderas ut. För konsumenten leder detta också till full pristransparens över sundet och därmed lägre och likartade priser i hela regionen. Det datum som sätts för införande av euron kommer att bli ett nytt psykologiskt måldatum för integrationsarbetet. Beslut om att bygga Fehmarn Bält förbindelsen Regionens potential är beroende av en mer utvecklad infrastruktur. En av de viktigaste förbättringarna blir att anlägga en fast förbindelse över Fehmarn Bält. Om Öresundsregionen på allvar skall knytas närmare övriga Europa måste kommunikationerna bli bättre. En fast förbindelse över Fehmarn Bält är dessutom en del av det svensk-danska avtalet om Öresundsbron. I avtalet står det uttryckt: Danmarks regering erklærer sig rede til at arbejde for, at en fast forbindelse over Femer Bælt bliver gennemført under forudsætning af, at hensyn til miljø og økonomi kan tilgodeses (art. 21) Det förpliktigar. Fehmarn Bält-förbindelsen kan stå klar i slutet av decenniet. Ett centrum för kommunikation och logistik i regionen I denna integrationsfas slår Öresundsförbindelsens betydelse för kommunikation och logistik igenom och en helt ny varudistribution och integration av tjänstemarknader blir möjlig. Detta kommer att leda till fördelar för både kunder och producenter: lägre priser och högre vinster. I en del fall kommer det också att leda till Ud fra en økonomisk synsvinkel er euroen meget vigtig for integrationen i Øresund ved, at man får en fælles valuta for hele regionen. Dagens valutasituation er hæmmende for integration. En dansk valuta der er bundet med en fast kurs til euro, men uden dansk deltagelse i ØMU ens tredje fase og en svensk valuta, der flyder. Dette leder til transaktionsomkostninger, som ikke er enkle at forudse. Den ekstreme situation har vi allerede oplevet. Det svenske kronefald i starten af 90 erne indebar en devaluering af den svenske krone i forhold til danske kroner på 40 procent. Pludselig var det danskere, der handlede forbrugsvarer i Sverige og ikke omvendt. Selv små ændringer i de to landes valutakurser leder til omkostninger og usikkerhed. Begge dele bremser integrationen. Længden på perioden frem til indførelsen af den fælles valuta er ikke til at forudsige. Men den repræsenterer integration af anden grad. Den fælles valuta kommer mod slutningen af denne fase. Kombineret med de logistiske muligheder, som broen vil skabe, vil den fælles valuta åbne op for lavere omkostninger. Denne udvikling vil fjerne yderligere grænser i regionen. For forbrugerne vil det betyde fuld prissammenlignelighed i hele regionen med deraf følgende øget konkurrence, samt lavere og mere ensartede priser. Datoen for indførelsen af euro bliver et nyt psykologisk mål for integrationsforberedelserne. Beslutning om at bygge Femer Bælt forbindelsen Regionens potentiale afhænger af en bedre infrastruktur i regionen. En af de vigtigste forbedringer bliver at opføre en fast forbindelse over Femer Bælt. Hvis Øresund for alvor skal kobles sammen med resten af Europa, skal vejen fra Øresund til resten af Europa blive kortere. Desuden er en fast forbindelse over Øresund en del af aftalen mellem Danmark og Sverige, da man besluttede at opføre Øresundsforbindelsen. I aftalen står der direkte:»danmarks regering erklærer sig rede til at arbejde for, at en fast forbindelse over Femer Bælt bliver gennemført under forudsætning af, at hensyn til miljø og økonomi kan tilgodeses«(art. 21) Det forpligter. Femer Bælt forbindelsen kan stå klar i slutningen af årtiet. Ét center i regionen for kommunikation og logistik I Integrationsfasen slår Øresundsforbindelsens betydning for kommunikation og logistik igennem. En helt ny varedistribution og integration af tjenestemarkeder- 11

14 en prispress på vissa varor, som inte alltid kommer att uppskattas av enskilda producenter/distributörer. Det leder till en konkurrenssituation där de företag som kan erbjuda bäst produkter till lägsta priser kommer att skörda framgångar och delvis vinna på bekostnad av andra producenter. Detta blir avstampet för en fortsatt utveckling mot att Öresundsregionen uppfattas som center för hela Skandinavien och Östersjöområdet. Attraktion av internationella företag och investeringar Att Öresundsregionen tilldrar sig intresse internationellt vet vi redan i dag. Men detta intresse fordrar en aktiv marknadsföring om det skall omvandlas till investeringar. Enbart i kraft av Öresundsregionen storlek kommer den att vara i fokus. Etableringar i regionen innebär att man i många fall kan nå två marknader för samma pris som en. Det handlar inte bara om den privata sektorn. Också internationella myndigheter kan med framgång placeras i regionen, såsom EU- eller FNkontor. Under denna period måste marknadsföring av regionen ges betydiga resurser. Öresundsregionen kommer under denna period att etablera sig som en gemensam värd för stora idrottshändelser, för kulturella arrangemang (konserter, utställningar) och politiska sammankomster (toppmöten för EU, FN). Integration av arbetsmarknaden Från att människor arbetspendlar över Öresund blir det möjligt för ett mycket större antal att bo på ena och arbeta på andra sidan sundet. Om det på sikt blir eller pendlare beror på politikernas integrationsvilja. I slutet av perioden sker en intressant förändring på arbetsmarknaden. Den första kull studenter som läst hela sin utbildning efter brons öppnande tar då sin examen. Välutbildad arbetskraft som kan fungera i hela regionen är ett viktigt mål för den regionala utbildningspolitiken. Studenterna bör under sin utbildning få riklig kunskap om regionen och om möjligheterna att arbeta här. Om projektet lyckas får arbetsmarknaden i Öresundsregionen ett tillskott på mentalt integrerade och välutbildade personer varje år. Denna arbetskraft kommer att skapa möjligheter som är svåra att mäta i euro och cent. ne bliver mulig, og der bliver gevinster til både kunder og producenter: Lavere priser og højere fortjenester. I nogen tilfælde vil det også føre til prispres på visse varer. Et prispres, som rammer enkelte producenter og distributører. Der bliver derfor et udskilningsløb, hvor virksomhederne med de bedste produkter til de bedste priser vil vokse sig større, medens de resterende virksomheder klarer sig dårligere. Udviklingen mod ét center for kommunikation og logistik i regionen vil betyde, at regionen bliver hovedcentret for kommunikation og logistik for hele Skandinavien og Østersøområdet. Tiltrækning af internationale virksomheder og investeringer At Øresundsregionen tiltrækker international interesse, ved vi allerede i dag. Men denne interesse kræver en aktiv indsats i markedsføring af regionen for at forvandles til investeringer. Alene i kraft af regionens størrelse kommer Øresundsregionen i fokus. Etablering i regionen indebærer, at man i visse tilfælde når to markeder for samme pris. Og det handler ikke blot om den private sektor. Også internationale myndigheder kan med fordel placere sig i regionen såsom EU eller FN kontorer. I den første tid efter broåbningen, i integrationsfasen, er det vigtigt, at markedsføring af regionen får betydelige ressourcer. Øresundsregionen vil i denne periode etablere sig som en fælles vært for store internationale idrætsbegivenheder, for kulturelle arrangementer (koncerter, kunstudstillinger) og politiske arrangementer (Topmøder for EU, FN). Integration af arbejdsmarkedet Fra at kun omkring mennesker pendler mellem hjem og job over Øresund, bliver det muligt for mange flere at tage arbejde på den anden side af sundet. Om der bliver eller pendlere på sigt, afhænger af politikernes vilje til integration. I slutningen af perioden sker der en interessant forandring på arbejdsmarkedet. Den første kuld studenter som har læst hele deres uddannelse efter broens åbning tager deres eksamen. Veluddannet arbejdskraft, der kan fungere i hele regionen er et vigtigt mål for uddannelsespolitikken i regionen. De studerende bør have viden om regionen og mulighederne for uddannelse og arbejde i regionen. Hvis dette projekt lykkes, får regionen tilført mentalt integrerede og veluddannede personer til arbejdsmarkedet hvert år. Denne arbejdskraft vil skabe muligheder, der er svære at måle i euro og cent. 12

15 Folklig opinion pressar broavgifterna Broavgifterna är idag för höga för att man skall erhålla de fulla vinsterna från Öresundsförbindelsen. När bron öppnar kommer invånarna i regionen att kräva lägre taxor och pressen kommer att öka på politikerna. Möjligheterna för daglig pendling finns, men det stora utbytet uppstår inte förrän pendlingskostnaderna reduceras. Politikerna kommer att ha svårt att motivera varför den fasta förbindelsen till en kostnad av flera miljarder inte gör det möjligt att anställa arbetskraft från den andra sidan av sundet. Först när pendlingsavgifterna sänks för både tåg-, bil- och färjependlare blir det möjligt att skapa en gemensam arbetsmarknad. Detta gäller för såväl den södra som den norra delen av Öresund. Även avgiften för sällanresenärer kommer att pressas av invånarna, vilka vill gå på teater, museum, stora konserter och internationella idrottsevenemang. De senare blir möjliga tack vare den potentiella publiken på drygt tre miljoner människor. Överskådliga och tydliga lagar och regelsystem Helt avgörande för integrationen blir att lagar och regler inom alla områden blir enkla och tydliga. Vid slutet av den andra integrationsfasen kommer en omfattande anpassning att ha ägt rum. På arbetsmarknaden har man fått enkla och lätthanterliga regler eller överskådliga översättningar så att föräldraledighet, pensionssystem, semesterregler med mera är anpassade för en gemensam arbetsmarknad. På skatteområdet är både person- och företagsbeskattning anpassad så att ett företag kan vara verksamt på båda sidor om sundet. Målet är inte nödvändigtvis samma skatteregler utan ett system som kommunicerar och skapar förutsättning för konkurrens på lika villkor. Regionens invånare skall känna till konsekvenserna av att ta anställning på andra sidan av sundet. Under perioden anpassas utbildningarna och meritvärderingen blir gemensam så att studenter kan läsa på alla universitet och högskolor i regionen. På samma sätt anpassas också specifikationerna för olika utbildningar, så att företagen kan värdera studenternas kvalifikationer. Folkeligt pres medfører nedsatte takster Taksterne er i dag fastsat for højt, hvis man skal opnå de fulde gevinster af Øresundsforbindelsen. Men når broen først åbner, vil befolkningerne kræve lavere takster, og der vil komme et stort pres på politikerne. Mulighederne for daglig pendling findes, men store antal pendlere i begge retninger opnås ikke, før pendlerpriserne nedsættes. Politikerne vil have svært ved at legitimere en fast forbindelse til flere milliarder kroner, hvis virksomhederne på trods af efterspørgsel og udbud af arbejdskraft ikke har råd til at ansætte arbejdskraft fra den ene til den anden side af sundet. Først når pendlerpriserne nedsættes for både bil- og togpendlere, bliver det muligt at skabe et fælles arbejdsmarked. Dette gælder såvel i nedre som øvre del af Øresundsregionen. Og taksterne for de sjældent rejsende vil også blive presset ned af folk, der vil i teater, på museum, eller til de kæmpekoncerter og internationale sportsarrangementer, som bliver mulige, når potentialet er 3 millioner tilskuere. Gennemsigtige regler Helt afgørende for integrationen bliver det at opnå gennemsigtige regler på alle områder. Ved udgangen af integrationsfasen af anden grad, vil de fleste regler være tilpasset hinanden. På arbejdsmarkedet, har man fået samme regler eller overskuelige oversættelser og konverterings -regler, så barselsregler, efterløns- og pensionsordninger, ferieregler mv. er tilpasset. Regionen kan fungere som ét samlet arbejdsmarked. På skatteområdet er både person og selskabsskatter tilpasset, så virksomheder kan operere på begge sider. Målet er ikke samme skatteregler, men et skattesystem, der kan tale sammen og som ikke skaber unfair konkurrence. Brandbeskatning skal undgås, og alle tvivlsspørgsmål skal udryddes. En person skal kunne vide, hvad skatten bliver, hvis der tages et job på den anden side af Øresundsforbindelsen, eller hvad det betyder at flytte fra den ene side til den anden. Uddannelserne er også tilpasset, så virksomhederne kan vide, hvilke kvalifikationer, der kan forventes af hvilken uddannelse, men også så de studerende kan læse på alle universiteter i regionen uden forhindringer. 13

16 Integration av tredje graden ( ) ~ Fusionsfasen? Nästa fas, vilken vi valt att kalla integration av tredje graden ( ) eller fusionsfasen, inleds år 2004 med att euron införs som betalningsmedel i Danmark och Sverige och avslutas med nästa milstolpe i form av öppnandet av Fehmarn Bält-förbindelsen år Fusionsfasen kommer att karakteriseras av fördjupad integration på alla nivåer och den gemensamma valutan kommer att accelerera processen. Euron införs Införandet av euron medför att transaktionskostnader reduceras, risken för dramatiska valutaförändringar mellan Danmark och Sverige och i relation till andra europeiska regioner försvinner, räntan sjunker och utländska investerare lockas till regionen. Samtidigt är euron en säkerhet för företag i regionen gentemot andra EU-länders möjlighet till devalveringar och medföljande konkurrensfördelar. För företagen kommer euron också att medföra en ökad tillgång till kapital. Företag som förmedlar riskvilligt kapital kommer att etablera sig i regionen. Med skandinaviska mått blir det runt Öresund man finner störst utbud av bolag för riskkapital. Pristransparens kommer att leda till ytterligare rationaliseringstryck på handeln av varor, både business-to-business och business-to-consumer. Centrum för kommunikation och logistik för Skandinavien Möjligheten att dela lager och distribuera varor i hela Öresundsregionen kommer leda till att den redan starka positionen som logistikcentrum förstärks. Copenhagen Malmö Port är ett redan känt exempel. Företag som arbetar med distribution av högvärdiga varor och dokument kan finna driftsfördelar. Samtidigt har marknaderna för e-handel avseende business-to-consumer börjat mogna på allvar, vilket totalt sett innebär ytterligare möjligheter för att utnyttja den samlade regionens logistiska förutsättningar. I kraft av Öresundsregionens position som Nordens största lokala distributionsmarknad, kommer rollen som skandinaviskt centrum att förstärkas. Samarbete inom den offentliga sektorn Företag och privatpersoner ser regionen som en naturlig enhet. Myndigheter och politiker likaså, men det Integration af tredje grad ( ) ~ Fusionsfasen? Den næste fase, som vi har kaldt integration af tredje grad og fusionsfasen indledes i 2004 med indførelsen af euro som betalingsmiddel i Danmark og Sverige, og afsluttes med den næste milepæl, som er åbning af Femer Bælt-forbindelsen i Fusionsfasen vil være kendetegnet af yderligere integration på alle niveauer, men i et hurtigere tempo, fordi den fælles valuta skaber gennemsigtighed. Euroen indført Indførelsen af euroen vil betyde, at transaktionsomkostningerne falder, omkostninger til valutaomveksling forsvinder, risiko for valutaskred mellem Danmark og Sverige samt mellem Øresundsregionen og andre regioner i EU forsvinder, renten falder og udenlandske investorer tiltrækkes. Samtidig er euroen en sikring for virksomheder i regionen mod andre EU-landes mulighed for devalueringer. Devalueringer, der vil give udenlandske virksomheder unfair konkurrencefordele på grund af lavere valutakurser. For virksomhederne vil euroen også betyde forøget tilgang til kapital. Virksomheder, der formidler risikovillig kapital, vil placere sig i regionen. Ud fra skandinaviske mål bliver det i Øresundsregionen, hvor man skal finde det største udbud af formidlere af risikovillig kapital. En fælles valuta vil skabe prisgennemsigtighed og dermed øget pres på rationaliseringer i handelen af varer. Dette gælder såvel i business-to-business relationer som i business-to-consumer relationer. Center for kommunikation og logistik for Skandinavien Mulighed for at dele lagre og distribuere varer i hele Øresundsregionen vil lede til, at den i forvejen stærke position forstærkes. Copenhagen Malmö Port er et kendt eksempel. Virksomheder, der arbejder med distribution af varer af høj værdi og dokumenter vil finde driftsfordele. Samtidig er e-handel i business-to-consumer markedet begyndt at modnes for alvor, hvilket indebærer yderligere muligheder for at udnytte regionens logistiske forudsætninger. Positionen som skandinavisk centrum bliver forstærket yderligere, når regionen opnår status som Nordens største lokale distributionsmarked. Samarbejde mellem den offentlige sektor I denne fase begynder virksomheder og privatpersoner 14

17 offentliga riskerar att vara den samhällssektor som ännu är minst integrerad i den meningen att en svensk eller dansk kommun eller myndighet ligger kvar där den alltid legat. Deras legala gränser ändras inte i grunden, men förmågan att hantera gränssituationer har ökat. Säkert kommer irritation att uppstå i mötet mellan de företag som nu är helt integrerade och dessa organisationer som inte kan gå hur långt som helst i sin integration. Behovet av och kraven på utökat offentligt samarbete kommer att öka, om inte tillräckligt mycket har skett. Processen kommer också att ge positiva möjligheter för den offentliga sektorn. Offentlig upphandling på kommunal nivå underlättas genom euron och möjligheten till gemensamma inköp ger besparingar. Genom koordination över sundet kan även den offentliga sektorn göra rationaliseringsvinster. Kongevejen i Helsingör är ett typiskt projekt som är lokaliserat till ena sidan sundet, men vars utbyggnad är ett starkt gemensamt intresse. En mer sammanhängande region genom bättre infrastruktur Infrastrukturen i regionen genomgår en betydande modernisering och utbyggnad under denna fas. Världens första internationella metro/tunnelbana skapas i och med att Citytunneln öppnas för trafik. Detta gör att Malmö och Köpenhamn på allvar blir stadsdelar i varandra och bidrar till att tågtrafiken blir konkurrenskraftig i hela regionen. Samtidigt kortas restiden med tåg och bil i hela regionen. Detta kan innebära att det blir än vanligare att bo och arbete på olika sidor sundet. Vidare gör utbyggnaden av infrastrukturen integrationens vinster tillgängliga för långt fler människor och företag. En utbyggd E22 till motorväg genom Skåne öppnar och även annan infrastruktur finns på plats. I Köpenhamn byggs en havnetunnel, så att trafiken kan ledas utanför stadskärnan och Köge motorväg byggs ut söder om huvudstaden. Under denna fas kommer den fasta Öresundsförbindelsens betydelse i södra delen av sundet att innebära att visionen om ytterligare en fast förbindelse mellan Helsingör och Helsingborg upplevs som nödvändig att realisera av allt fler. En sådan gör det möjligt att arbetspendla till Själland från städer som Halland på den svenska västkusten. Dessutom möjliggörs en ytterligare stärkt logistik och varudistribution. Integrerad arbetsmarknad dagliga Öresundspendlare är ett realistiskt mål, om integrationen blir en realitet. Företagen kommer att at se regionen som en naturlig enhed. Det gælder også myndigheder og politikere, men det offentlige sektor risikerer at være mindst integreret alene ud fra det faktum, at en dansk og en svensk kommune ligger der, hvor den altid har ligget. Kommunernes legale grænser ændres ikke, men muligheden for at håndtere grænsesituationen er forbedret. Der vil givet opstå problemer, når fuldt integrerede virksomheder skal samarbejde med offentlige organisationer, der kun administrerer lovgivning for den ene side af sundet. Behovet og kravet om bedre politisk koordinering vil øges, hvis ikke politikerne selv har handlet. Konkret vil der opstå behov for at diskutere den fælles infrastruktur. Skabelsen af regionen vil dog også give positive muligheder for den offentlige sektor. Euroen vil give mulighed for billigere offentlige indkøb, og gennem fælles indkøb på tværs af Øresund vil borgerne have meget at spare. Gennem koordinering på tværs af sundet kan det offentlige opnå rationaliseringsgevinster. Kongevejen til Helsingør er et oplagt eksempel på et projekt, der er beliggende på den ene side af sundet, selv om udbyggelsen har fælles interesse på begge sider. En mere sammenhængende region gennem bedre infrastruktur Infrastrukturen i regionen gennemgår en betydelig modernisering og udbygning i denne fase. Øresundsregionen får verdens første internationale metro/tunnelbane, når Citytunnelen åbner. Dette gør for alvor Malmø og København til bydele hos hinanden. Der sker moderniseringer af skinnenet og udbygning af motorveje, hvorved rejsetiden forkortes for tog og bil i hele regionen. Det indebærer, at det bliver mere normalt at bo og arbejde på forskellige sider af sundet. Dermed bliver integrationens gevinster tilgængelige for flere personer og virksomheder. En udbygget E22 i Sverige og en udbygget Køge Motorvej syd for København. En ny motorvej i Skåne og en ny havnetunnel i København er blot nogle af forbedringerne. I denne fase vil Øresundsforbindelsens betydning i den sydlige del af sundet medføre, at visionen om en fast forbindelsen mellem Helsingør og Helsingborg kan realiseres. En af de mange fordele bliver mulighed for arbejdspendling til Sjælland fra byer som Halmstad på den svenske vestkyst. Og logistikken samt varedistributionen bliver styrket yderligere. Integreret arbejdsmarked daglige pendlere fra hjem til arbejde eller uddannelsessted er et realistisk mål, hvis integrationen er 15

18 ha ett huvudkontor antingen i Danmark eller i Sydsverige, medan medarbetarna kommer från båda länderna. I slutet av perioden har omkring studenter examinerats i regionen och slussats in på arbetsmarknaden. Öresundsregionen kommer att bli tvungen att importera arbetskraft från andra regioner i Danmark och Sverige, men också från andra länder för att svara upp mot efterfrågan från det kraftigt växande näringslivet. Förbindelsen över Fehmarn Bält öppnar Slutpunkten för denna period är öppnandet av den fasta förbindelsen över Fehmarn Bält. Regionen knyts därmed närmare Tyskland och starka regioner som Hamburg och Berlin. Effekten av förbindelsen blir en förbättrad internationell långväga trafik och ger dessutom liknande effekter som Stora Bält-förbindelsen. Integration av fjärde graden (2011?) Hur långt kan integrationen nå? Gränsen kommer sättas av hur väl de två nationella regelsystemen kommunicerar inbördes och av de trafikvolymer som kan passera sundet. En fjärde grad av integration måste därför innebära en ökad grad av politisk anpassning, vilket bland annat kommer att ske inom EU:s ram. De fysiska kommunikationernas begränsning måste elimineras om Själland och Skåne skall integreras i samma grad som städerna i respektive regionhalva. Öresundsbrons konstruktiva maxgräns på ca vägfordon är endast i nivå med dagens trafik mellan Malmö och Lund på E22. Behovet av ökad kapacitet kommer vara kännbart om integrationen kommer verkligt långt. En Öresundsregion som funktionellt ger företag och medborgare en mängd fördelar skapas naturligtvis långt innan dess. Näringslivet ställer inga orimliga krav. Det är nödvändigt att lagar och regler kan översättas och att de är överskådliga. Därtill kommer att regler bör anpassas om de leder till en ineffektiv och suboptimal situation. Till exempel bör det naturligtvis vara möjligt att uträtta sin inköp på söndagar i Danmark, om invånarna i Själland reser till Sverige bara för att få denna möjlighet. Ett optimalt utnyttjande av Öresundsförbindelsen kräver också väsentliga tilläggsinvesteringar i bland annat infrastruktur. Det är dock helt klart att dessa investeringar betalar sig flera gånger om tack vare den ökade dynamik som de medför. blevet en realitet. Virksomhederne vil have et center enten i Danmark eller i Sydsverige, og medarbejderne kommer fra både Danmark og Sverige. Mod slutningen af perioden er omkring studenter eksamineret i regionen og er klar til at blive indsluset på arbejdsmarkedet. Øresundsregionen bliver nødt til at importere arbejdskraft fra andre regioner i Danmark og Sverige, men også fra tredjelande for at leve op til efterspørgselen fra det kraftigt voksende erhvervsliv. Femer Bælt forbindelsen åbner En markering af sluttidspunktet for denne periode er åbningen af den faste forbindelse over Femer Bælt. Regionen bliver koblet på Tyskland og nærliggende stærke regioner som Hamborg og Berlin. Effekten af Femer Bælt-forbindelsen vil være bedre international fjerntrafik. Forbindelsen vil have lighedstræk til effekten af Storebæltsforbindelsen. Integration af fjerde grad (2011?) Hvor langt kan integration nå? Grænsen for integration bestemmes af, hvor godt de to nationers love og regler spiller sammen og af hvor meget trafik, der kan passere sundet. En fjerde grad af integration må derfor indebære politisk koordinering, hvilket blandt andet vil ske gennem tilpasninger til EU. Men trafikbegrænsningerne er for store, hvis målet er, at Sjælland og Skåne skal integreres lige så vidtrækkende som integrationen mellem kommuner på Sjælland. Øresundsforbindelsens kapacitetsgrænse er på ca biler pr. dag, hvilket er på niveau med, hvad der i dag transporteres mellem Malmø og Lund på E22. Det taler for kapacitetsudvidelser, hvis integrationen for alvor kommer i gang. En funktionel Øresundsregion, der giver virksomheder og indbyggere en mængde fordele bliver naturligvis skabt længe inde kapacitetsgrænserne. Erhvervslivet stiller ikke umulige krav. Det er nødvendigt, at love og regler kan oversættes og at de er gennemskuelige. Dertil kommer, at regler bør tilpasses, hvis de leder til uhensigtsmæssig og ikke-optimal adfærd. For eksempel bør det naturligvis være muligt at handle om søndagen i Danmark, hvis borgerne på sjællandssiden kun tager til Sverige, fordi de kan handle om søndagen. En optimal udnyttelse af Øresundsforbindelsen kræver også væsentlige tillægsinvesteringer i blandt andet infrastruktur, men det er givet, at pengene kommer mange gange tilbage ved disse investeringer på grund af øget aktivitet. 16

19 Näringslivet är redo för integrationen ~ två exempel från regionen Primant IT-koncern i expansion i Öresundsregionen Primant är en IT-koncern med två bärande affärsidéer för sin konsultverksamhet. Man skall vara specialiserad på Microsofts produkter och man skall ha hela Öresundsregionen som hemmamarknad. Många företag verkar bara avvakta integrationen över Öresund. Vi ville göra mer än så och för två år sedan öppnade vi vårt kontor i Malmö, vilket följdes av Köpenhamnskontoret ett år senare, säger Hans Möller, Primants koncernchef. Det är värt att ta sig tid att känna den danska marknaden. Vi vet till exempel nu att det är en stor fördel att ha ett Köpenhamnskontor när man bearbetar danska kunder, eftersom det inger förtroende. IT-branschen i Sverige ligger rent tekniskt ett till två år före Danmark, men däremot drivs den danska utvecklingen av en mycket konkret affärsnytta. Hans Möller anser att skillnaden gynnar företaget: Ett danskt företag utgår ofta från ett konkret problem som de försöker lösa med t ex ett nytt affärssystem. Svenska företag är snabbare att acceptera ny teknik, även om man är osäker på fördelarna. I Öresundsregionen kan vi dra nytta av erfarenheterna från båda sidor, vilket leder till att vi blir mer effektiva i vårt arbete. Primant ser ytterligare fördelar med Öresundsregionen. I en integrerad region finns tillräckligt med kritisk massa för att även specialiserade tjänster skall finna tillräcklig avsättning. Ur personalperspektiv ökar möjligheterna att hitta rätt personal samtidigt som Primant kan utnyttja att konjunkturcyklerna varierar mellan Sverige och Danmark och flytta personal mellan kontoren. Trots allt positivt med regionen finns det fortfarande klara skillnader som beror på att en formell nationsgräns korsas: Ett företag kan t ex inte kvitta en vinst på den ena sidan om sundet mot en förlust på den andra sidan och det finns många andra skillnader som måste harmoniseras, säger Hans Möller. De juridiska olikheterna mellan den danska och den svenska sidan sköter en av de större revisionsbyråerna åt Primant. Det har helt klart uppstått en marknad för att hantera skillnaderna mellan länderna. Även om olika konsultbyråer har utvecklat mycket hög kompetens inom Erhvervslivet er klar til integration ~ to cases fra regionen Primant IT-koncern i ekspansion i Øresund Primant er en IT-koncern med to primære virksomhedsideer for sin konsulentvirksomhed. Man skal være specialiseret i Microsofts produkter, og man skal have hele Øresundsregionen som hjemmemarked. Mange virksomheder holder blot øje med integrationen i Øresundsregionen. Vi vil gøre mere end det og for to år siden åbnede vi en afdeling i Malmø fulgt af en afdeling i København et år senere, siger Hans Møller, Primants koncernchef. Det er værd at tage sig tid til at lære det danske marked at kende. Vi har f.eks. nu erfaret, hvor stor en fordel det er at have en afdeling i København, når man handler med danske kunder. IT-branchen i Sverige er rent teknisk et par år foran Danmark, men derimod drives den danske udvikling af mere konkrete problemstillinger. Hans Møller anser at forskellene mellem de to lande gavner virksomheden. En dansk virksomhed har ofte et konkret problem som de forsøger at løse med f.eks. et nyt virksomhedssystem. Svenske virksomheder er hurtigere til at acceptere ny teknologi, selvom man er usikker på fordelene. I Øresundsregionen kan vi drage nytte af erfaringer fra begge sider, hvilket vil føre til, at vi bliver mere effektive i vores arbejde. Primant ser flere fordele med Øresundsregionen. I en integreret region findes tilstrækkeligt kritisk masse til, at selv specialiserede tjenester kan have en tilstrækkelig afsætning. I et job/ansættelsesperspektiv vil mulighederne for at finde den specielle arbejdskraft blive forøget. Samtidig kan Primant også udnytte mulighederne for at flytte arbejdskraften mellem afdelingerne i Sverige og i Danmark, når konjunkturudviklingen er forskellig i Danmark og Sverige. Trods alle fordelene ved regionen findes der vidtgående forskelle, som opstår når en nationalgrænse krydses: En virksomhed kan f.eks. ikke fratrække tabene på virksomheden fra driften på den ene side af sundet i gevinsterne fra den anden side af sundet, ligesom det kan lade sig gøre inden for nationalgrænserne. Og der findes mange andre forskelle, som må harmoniseres, siger Hans Møller. De juridiske forskelle mellem Danmark og Sverige varetager en af Sveriges største revisionsbureauer for Primant. Der er helt klart opstået 17

20 detta område tror jag att även de skulle välkomna en större grad av harmonisering mellan Sverige och Danmark, säger Hans Möller. Hans Möller tror att studenterna kommer att spela en mycket viktig roll för integrationen och menar att de borde få trafikera bron gratis: Det är enklare att lära nya hundar att sitta än gamla. Studenter och ungdomar som har lärt sig att utnyttja hela regionen blir därför viktiga för arbetsmarknaden. Själv hoppas jag att mina barn skall kunna välja gymnasium oberoende av vilken sida av sundet det ligger på. Primant har nyligen inlett ett samarbete med ett amerikanskt företag, Primix Solutions Inc. Hans Möller anser att detta samarbete varit möjligt tack vare det ökade intresset för Öresundsregionen: För bara några år sedan skulle våra amerikanska vänner sökt sig till Stockholmsregionen och inte hit. Jag tror att detta är ett första tecken på en maktförskjutning inom IT-området från Stockholm till Öresundsregionen. För Primant känns det självfallet bra att ligga i framkant av en sådan utveckling! Novo Nordisk Farmaka Danmark skandinaviskt huvudkontor i Öresundsregionen Novo Nordisk Farmaka är försäljningsorganisation för Novo Nordisk A/S i Skandinavien. Tidigare täcktes den skandinaviska marknaden av nationella kontor, lokaliserade i Norge, Sverige och Danmark. Dessa funktioner samlas nu i den svenska delen av Öresundsregionen med avsikt att bearbeta hela Skandinavien. Novo Nordisk Farmakas strategi är att samla sina marknader i regioner över hela världen och det skandinaviska exemplet är det första uttrycket för strategin. Förändringen innebär stora initiala investeringar. Etableringen av det regionala huvudkontoret innebär att de ca 50 medarbetarna i Novo Nordisk Farmaka framöver kommer att ha sin arbetsplats i Malmö. Etableringen av det regionala huvudkontoret i Malmö kommer att göra det möjligt för Novo Nordisk Farmaka att stärka försäljningen och marknadsföringen på de skandinaviska marknaderna. Samtidigt utnyttjar man från början de fördelar som samlandet av Köpenhamn och Malmö i en Örestadsregion kommer att medföra. et marked for at håndtere forskelle mellem landene. Men selvom forskellige konsulentfirmaer har udviklet høj kompetence på dette område, tror jeg, at også de vil hilse en større grad af harmonisering mellem Sverige og Danmark velkommen, siger Hans Møller. Hans Møller tror, at de studerende kommer til at spille en meget vigtig rolle for integrationen og mener, at de burde kunne køre over broen gratis: Det er enklere at lære nye hunde at sidde end gamle. Studerende og unge som har lært at udnytte hele regionen, bliver betydningsfulde for arbejdsmarkedet. Selv håber jeg, at mine børn kan komme til at vælge at gå på et gymnasium, uanset hvilken side af sundet det ligger på. Primant har netop indledt et samarbejde med en amerikansk virksomhed, Primix Solutions Inc. Hans Møller mener, at dette samarbejde er muligt takket være den stigende interesse for Øresundsregionen. For bare nogle få år siden søgte vores amerikanske venner til Stockholmregionen og ikke her. Jeg tror, at dette er det første tegn på en magtforskydning indenfor IT-området fra Stockholm til Øresundsregionen. For Primant føles det naturligvis godt at ligge i spidsen af sådan en udvikling! Novo Nordisk Farmaka Danmark Skandinavisk hovedkvarter i Øresundsregionen Novo Nordisk Farmaka er skandinavisk salgsorganisation for Novo Nordisk A/S. Tidligere har det skandinaviske marked været dækket af landekontorer, lokaliseret i Norge, Sverige og Danmark. Disse funktioner samles nu i Øresundsregionen i Sverige og forventes at dække hele Skandinavien. Novo Nordisk Farmakas strategi er at samle sine markeder i regioner worldwide og den skandinaviske region er den første. Ændringerne medfører store førstegangsinvesteringer. Etableringen af det regionale hovedkontor betyder, at hovedparten af de ca. 50 medarbejdere i Novo Nordisk Farmaka Danmark fremover vil have deres arbejdsplads i Malmø. Etableringen af et regionalt hovedkontor i Malmø gør det muligt for Novo Nordisk Farmaka at styrke salgs- og markedsføringsindsatsen på de skandinaviske markeder. Samtidig udnytter man fra starten de fordele, som samlingen af København og Malmø i en Ørestadsregion vil medføre. 18

Øresundsområdet: det regionale udviklingsprojekt status og forslag. Christian Wichmann Matthiessen & Åke E Andersson

Øresundsområdet: det regionale udviklingsprojekt status og forslag. Christian Wichmann Matthiessen & Åke E Andersson Øresundsområdet: det regionale udviklingsprojekt status og forslag Christian Wichmann Matthiessen & Åke E Andersson Øresundsområdet: det regionale udviklingsprojekt Øresundsområdet: det regionale udviklingsprojekt

Læs mere

resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi

resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi ANTAGEN MAJ 2010 VEDTAGET MAJ 2010 2 indhold 4 forord 6 bakgrund 8 vision og strategi 12 öresundsregionens största utmaningar och strategiska satsningar

Læs mere

Hvordan skal. Tävling/idékonkurrence og debat om Öresundsregionens fremtid. Öresunds regionen se ud om 30 år?

Hvordan skal. Tävling/idékonkurrence og debat om Öresundsregionens fremtid. Öresunds regionen se ud om 30 år? Hvordan skal Tävling/idékonkurrence og debat om Öresundsregionens fremtid Öresunds regionen se ud om 30 år? Indhold År 2040, en omväldsbild Henrik Persson, fremtidsforsker och forfatter Der var engang

Læs mere

hindringer, udfordringer muligheder Øresundsmodellen

hindringer, udfordringer muligheder Øresundsmodellen 33 udfordringer hindringer, og muligheder Øresundsmodellen 2010 2 04 07 13 Kapitel 1. Kapitel 2. INDHOLD Forord ØRUS - en sammanhållen och varierad arbetsmarknad Øresundsmodellen - beskrivelse af projektet

Læs mere

resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi

resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi ANTAGEN MAJ 2010 VEDTAGET MAJ 2010 2 indhold 4 forord 6 bakgrund 8 vision og strategi 12 öresundsregionens största utmaningar och strategiska satsningar

Læs mere

Erhvervslivets Øresundserklæring/ Näringslivets Öresundsdeklaration. Barriere-rapport

Erhvervslivets Øresundserklæring/ Näringslivets Öresundsdeklaration. Barriere-rapport Erhvervslivets Øresundserklæring/ Näringslivets Öresundsdeklaration + Barriere-rapport Rapport om barrierer for integration i Øresundsregionen Udarbejdet af Øresund Industri & Handelskammare, December

Læs mere

ERHVERVSLIVETS ØRESUNDSINDEKS NÄRINGSLIVETS ÖRESUNDSINDEX RAPPORT UDARBEJDET FOR ØRESUND INDUSTRI & HANDELSKAMMARE JUNI 2008

ERHVERVSLIVETS ØRESUNDSINDEKS NÄRINGSLIVETS ÖRESUNDSINDEX RAPPORT UDARBEJDET FOR ØRESUND INDUSTRI & HANDELSKAMMARE JUNI 2008 Øresund Industri & Handelskammare ERHVERVSLIVETS ØRESUNDSINDEKS NÄRINGSLIVETS ÖRESUNDSINDEX 2008 RAPPORT UDARBEJDET FOR ØRESUND INDUSTRI & HANDELSKAMMARE JUNI 2008 KOLOFON Forfatter: Kunde: Dato: 11. juni

Læs mere

Den er samtidig tilgængelig i elektronisk form på www.joboresund.com

Den er samtidig tilgængelig i elektronisk form på www.joboresund.com J O B Ö R E S U N D Ledernes Hovedorganisation, Ledarna og AS/3 ønsker med denne publikation at sætte fokus på nogle af de spørgsmål, der rejser sig i forbindelse med det nye arbejdsmarked i Øresundsregionen.

Læs mere

ØRESUNDSREGIONEN ERFARINGER FRA BILAGSDEL. Interviews med udvalgte projekter i Øresundsregionen

ØRESUNDSREGIONEN ERFARINGER FRA BILAGSDEL. Interviews med udvalgte projekter i Øresundsregionen - RESULTAT OCH MÖJLIGHETER ØRESUNDSREGIONENS ARBEJDSMARKEDSPOLITISKE RÅD Öresundskomiteen DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling ERFARINGER FRA ØRESUNDSREGIONEN Interviews med udvalgte

Læs mere

Side 7 Smart Cities-løsninger: Ny innovationsplatform for alvor i gang

Side 7 Smart Cities-løsninger: Ny innovationsplatform for alvor i gang ÖRESUNDSBREV SEPTEMBER 2012 Side 3 Life science: Massachusetts og Øresundsregionen indgår samarbejde Side 7 Smart Cities-løsninger: Ny innovationsplatform for alvor i gang Side 11 Fremtiden: Ungdommen

Læs mere

UNIVERSITETET & BYEN. hvidbog fra ncn seminar Juni 2009. nordic city network

UNIVERSITETET & BYEN. hvidbog fra ncn seminar Juni 2009. nordic city network UNIVERSITETET & BYEN hvidbog fra ncn seminar Juni 2009 nordic city network nordic city network Chairman for Nordic City Network: christer larsson urban planning director malmö city tel +46 40 34 22 98

Læs mere

Erhvervslivets Øresundsindeks. Näringslivets Öresundsindex. Rapport udarbejdet for Øresund Industri & Handelskammare af Copenhagen Economics.

Erhvervslivets Øresundsindeks. Näringslivets Öresundsindex. Rapport udarbejdet for Øresund Industri & Handelskammare af Copenhagen Economics. Erhvervslivets Øresundsindeks Näringslivets Öresundsindex 2003 Rapport udarbejdet for Øresund Industri & Handelskammare af Copenhagen Economics Maj 2003 Side 1 Erhvervslivets Øresundsindeks - Maj 2003

Læs mere

ØresundsInsTITuTTeTs TIdskrIfT om ekonomi och samhälle december 2012 PrIs 65 dkk / 80 sek www.jobomagt.org. . Side 46

ØresundsInsTITuTTeTs TIdskrIfT om ekonomi och samhälle december 2012 PrIs 65 dkk / 80 sek www.jobomagt.org. . Side 46 SVENSK OCH DANSK MINISTER LOVAR ATT LÖSA TRE GRÄNSHINDER MEN SVENSKA NORDENMINISTERN TYCKER ATT DANMARK HAR FLER HINDER ATT KOMMA TILLRÄTTA MED ÄN SVERIGE. Side 14 ØresundsInsTITuTTeTs TIdskrIfT om ekonomi

Læs mere

Öresundsregionen Ett center for miljövänlig teknologi

Öresundsregionen Ett center for miljövänlig teknologi Öresundsregionen Ett center for miljövänlig teknologi I Øresundsregionen arbejdes der seriøst og ambitiøst mod en grøn fremtid Med denne lille folder vil vi gerne vise nogle eksempler på, hvor seriøst

Læs mere

resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi

resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi Öresundskomiteen er en politisk platform for Øresundsregionen. Komiteen består af Region Skåne, Malmö stad, Lunds kommun, Landskrona stad, Helsingborgs

Læs mere

Rapport efter seminariet om Hållbart friluftsliv hållet i Stockholm den 24-25 mars 2003.

Rapport efter seminariet om Hållbart friluftsliv hållet i Stockholm den 24-25 mars 2003. Rapport efter seminariet om Hållbart friluftsliv hållet i Stockholm den 24-25 mars 2003. Innehåll Förord 4 Inledning Eva Bjernudd, ordförande FRISAM 6 Lars Erik Liljelund, generaldirektör Naturvårdsverket

Læs mere

BOLIGMARKEDET I ØRESUNDSREGIONEN HANS SKIFTER ANDERSEN LARS-ERIK BORGEGÅRD

BOLIGMARKEDET I ØRESUNDSREGIONEN HANS SKIFTER ANDERSEN LARS-ERIK BORGEGÅRD BOLIGMARKEDET I ØRESUNDSREGIONEN HANS SKIFTER ANDERSEN LARS-ERIK BORGEGÅRD SBI-RAPPORT 315 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTIT 1999 SBI-rapporter er beretninger om afsluttede forskningsprojekter. SBI-publikationer

Læs mere

Et godt ældreliv med kombineret sansetab

Et godt ældreliv med kombineret sansetab Et godt ældreliv med kombineret sansetab Nordens Velfærdscenter Inspirationshefte 1 2 Et godt ældreliv med kombineret sansetab Udgivet af Nordens Velfærdscenter www.nordicwelfare.org marts 2013 Redaktør:

Læs mere

Årsrapport 2011. - kort version

Årsrapport 2011. - kort version Årsrapport 2011 - kort version Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak er et EU-program for samarbejdsprojekter mellem Danmark, Sverige og Norge. Vores program dækker en stor geografi, mange målgrupper

Læs mere

04/05/15. Analyse af grænsebarrierer i Øresundsregionen. Rapport af DAMVAD til Öresundskomiteen

04/05/15. Analyse af grænsebarrierer i Øresundsregionen. Rapport af DAMVAD til Öresundskomiteen 04/05/15 Analyse af grænsebarrierer i Øresundsregionen Rapport af DAMVAD til Öresundskomiteen For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other

Læs mere

VELKOMMEN TIL REJSER I NORDEN MED FOKUS PÅ ISLAND

VELKOMMEN TIL REJSER I NORDEN MED FOKUS PÅ ISLAND Nr. 1 - januar, 2015 VELKOMMEN TIL REJSER I NORDEN MED FOKUS PÅ ISLAND Velkommen til en ny udgave af NORDEN Nu med tillægget Rejsemagasinet - atter i år med gode rejsetilbud og beretninger om ferie i Norden.

Læs mere

DELTAGELSE OG KREATIVITET Resultater og erfaringer fra Kreativ Metapol

DELTAGELSE OG KREATIVITET Resultater og erfaringer fra Kreativ Metapol DELTAGELSE OG KREATIVITET Resultater og erfaringer fra Kreativ Metapol antologi Øresundsregionen som KREATIV METAPOL INDHOLD KOLOFON Øresundsregionen som Kreativ Metapol 2011 Børne- og Kulturforvaltningen

Læs mere

3 Øresundsregionens. 5 Workshop i Tornio- fremtid til debat. Haparanda om arbejdsmarked på tværs af grænsen. Interreg-seminar fokus på erhvervsområdet

3 Øresundsregionens. 5 Workshop i Tornio- fremtid til debat. Haparanda om arbejdsmarked på tværs af grænsen. Interreg-seminar fokus på erhvervsområdet I N F O R M A T I O N F R Å N Ö R E S U N D S K O M I T E E N N U M M E R 1. 2 0 0 4 3 Øresundsregionens fremtid til debat 5 Workshop i Tornio- Haparanda om arbejdsmarked på tværs af grænsen 6 Interreg-seminar

Læs mere

Rapport fra Öresundskomiteens Mediearbejdsgruppe 20. april 2009

Rapport fra Öresundskomiteens Mediearbejdsgruppe 20. april 2009 Rapport fra Öresundskomiteens Mediearbejdsgruppe 20. april 2009 1 Baggrund De 3. 6 mio. indbyggere i Øresundsregionen oplever i disse år en integration over landegrænserne som ingensinde før. Hver dag

Læs mere

Konfliktløsning i familieretten hensynet til barnets bedste

Konfliktløsning i familieretten hensynet til barnets bedste Konfliktløsning i familieretten hensynet til barnets bedste Fredag 22. august kl. 9 10.30 Sektionsmøde Konfliktløsning i familieretten hensynet til barnets bedste (Se siderne 243-260 i Bind I) Referent:

Læs mere

Konsumentens ställning inom e-handeln - särskilt med hänsyn till lagval och jurisdiktion

Konsumentens ställning inom e-handeln - särskilt med hänsyn till lagval och jurisdiktion Konsumentens ställning inom e-handeln - särskilt med hänsyn till lagval och jurisdiktion Fredagen den 16 augusti 2002 kl. 15.00 Sektionsmöte Konsumentens ställning inom e-handeln - särskilt med hänsyn

Læs mere

Tema: Konstitutionalisme og det frie samfund. Konstitutionen och den ekonomiska utvecklingen Niclas Berggren og Fredrik Bergström

Tema: Konstitutionalisme og det frie samfund. Konstitutionen och den ekonomiska utvecklingen Niclas Berggren og Fredrik Bergström Nr. 31 Juni-August 1999 Tema: Konstitutionalisme og det frie samfund Konstitutionen och den ekonomiska utvecklingen Niclas Berggren og Fredrik Bergström Frihed, demokrati og forfatninger Mette Strange

Læs mere

ARBEJDSRAPPORT. fra studietur 5-8 april 2005 til 2 grænseregioner i EU:

ARBEJDSRAPPORT. fra studietur 5-8 april 2005 til 2 grænseregioner i EU: ARBEJDSRAPPORT fra studietur 5-8 april 2005 til 2 grænseregioner i EU: Euregio Scheldemond (Belgien og Nederlandene) og Euregio Maas-Rijn (Belgien, Nederlandene og Tyskland) Helsingborg maj 2005 ARBEJDSRAPPORT

Læs mere

Engelsk som undervisningssprog på nordiske universiteter hvordan gør man?

Engelsk som undervisningssprog på nordiske universiteter hvordan gør man? Engelsk som undervisningssprog på nordiske universiteter hvordan gør man? Engelska som undervisningsspråk på nordiska universitet hur gör man? Erfaringer og anbefalinger fra netværket for parallelsproglige

Læs mere

FORFATTEREN VAGN LUNDBYE fik hædersprisen for trebindsværket

FORFATTEREN VAGN LUNDBYE fik hædersprisen for trebindsværket MALMØ HENTER SINE NYE KULTURCHEFER I DANMARK Sejlivede myter og fordomme sættes til vægs i Sydsverige FORFATTEREN VAGN LUNDBYE fik hædersprisen for trebindsværket Det nordiske testamente og et bredt, livslangt

Læs mere