Undersøgelse af TDC for misbrug af dominerende stilling ved salg af ADSL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelse af TDC for misbrug af dominerende stilling ved salg af ADSL"

Transkript

1 Undersøgelse af TDC for misbrug af dominerende stilling ved salg af ADSL Rådsmødet den 29. januar 2003 Journal nr.3/ /infrastruktur/ln Resumé 1. IT- og Telestyrelsen henledte ved brev af 14. december 2001 Konkurrencestyrelsens opmærksomhed på, at der kunne foreligge en overtrædelse af konkurrenceloven i form af krydssubsidiering/predatory pricing ved, at TDC Tele Danmark A/S (TDC) fastsætter sine slutbrugerpriser ved salg af ADSL-forbindelser så lavt, at konkurrenterne presses ud af markedet. 2. TDC s konkurrenter (CyberCity og Tiscali A/S 1 ) har over for Konkurrencestyrelsen anført, at TDC misbruger sin dominerende stilling ved at sælge dets produkter til slutbrugerne til så lave priser, at konkurrenterne ikke kan opnå en positiv margin, når konkurrenterne skal betale TDC s engrospriser (TDC s salgspriser til konkurrenterne) for de enkelte ADSL-komponenter, TDC har misbrugt sin dominans ved i lang tid at have nægtet konkurrenterne adgang til kun at benytte den højfrekvente del af det rå kobber (delt anvendelse af rå kobber), TDC misbruger sin dominerende stilling ved ikke at tilbyde TDC s konkurrenter lige så fordelagtige adgangsog tilslutningsvilkår, som TDC tilbyder sig selv, og skævheder i priserne på de forskellige teknologier på engrosmarkedet er til TDC s fordel. 3. Spørgsmålet om manglende adgang til delt rå kobber er et telespecifikt spørgsmål, som behandledes af IT- og Telestyrelsen med hjemmel i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2887/2000 af 18. december 2000 om ubundtet adgang til abonnentledninger. Spørgsmålet om lige adgangsvilkår til TDC s faciliteter i øvrigt (tredje pind) henhører også under telelovgivningen, og IT- og Telestyrelsen har i forsommeren 2002 fået KPMG til at undersøge, om dette forhold udgjorde en overtrædelse af 52 i lov nr. 418 af 31. maj 2000 om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet. Et vigtigt spørgsmål var her, om TDC har behandlet ordrer for konkurrenternes ADSL-kunder langsommere end ordrer fra TDC s egne ADSLkunder. Konklusionen var, at KPMG ikke kunne give TDC s konkurrenter medhold i deres klage på dette punkt. Konkurrencestyrelsen har ikke taget stilling til disse forhold eller vurderet KPMG s rapport. 4. Spørgsmålet om skævheder i priserne på de forskellige teknologier på engrosmarkedet til TDC s fordel er også i al væsentlighed et telespecifikt spørgsmål, idet priserne på engrosmarkedet og priserne for hel og delt anvendelse af kobber er reguleret af telelovgivningen i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2887/2000 af 18. december Det er fx alt andet lige billigere for TDC s konkurrenter at købe adgang til bit stream access end at etablere egen tilstedeværelse på centralerne fx ved delt rå kobber, hvilket indebærer større reel konkurrence og større frihed til fx produktudvikling. Med konkurrenternes brug af bit stream access har TDC afgørende indflydelse på fx introduktionen af nye produkter og teknologier, der kræver tilpasning af centraludstyr. Det kan fx hæmme fremtidig konkurrence til TDC s telefoniprodukter fra nye netbaserede teknologier. 5. Det spørgsmål, der herefter tilbagestår, er at vurdere efter konkurrencelovens regler, om TDC misbruger sin dominerende stilling på markedet for højhastigheds internetadgang til at sælge ADSL-produkter til slutbrugerpriser, der ikke giver dækning for TDC s omkostninger, og ved at sælge med tab med henblik på at fjerne konkurrenter fra markedet. Priserne på engrosmarkedet og priserne for hel og delt anvendelse af kobber samt bit stream access godkendes af IT- og Telestyrelsen på basis af omkostningsdokumentation (jf. Lov nr. 418 af 31/05/ ) og lægges derfor til grund ved bedømmelsen. Ved TDC s udbud af ADSL via bit stream access udgør omkostningerne ved køb af engrosydelserne ca. x\% af de samlede omkostninger. 6. Der foreligger dumping (predatory pricing) i strid med konkurrencelovens 11, når slutbrugerpriserne fastsættes under de gennemsnitlige variable omkostninger, fordi så lave priser ikke har anden rationel forklaring end at eliminere konkurrencen på markedet. Hvis priserne sættes under de gennemsnitlige totale omkostninger (men over de variable) kræves der yderligere argumenter for at bevise, at hensigten er at fjerne konkurrenter fra markedet. Praksis fra Kommissionen 2 fastslår, at krydssubsidiering kun vil finde sted, når de specifikke meromkostninger ved udbud af en ydelse (incremental costs) ikke dækkes af indtægterne fra pågældende tjeneste.

2 7. Sagen vedrører markedet for udbud af højhastigheds internetforbindelser (ADSL og kabelmodem) til slutbrugere i Danmark. Det er et marked i eksplosiv vækst. I perioden 1. januar 2001 og til 1. juli 2002 steg antallet af abonnementer fra godt til ca TDC s markedsandel på slutbrugermarkedet er i perioden steget fra 28 til 64\%. Tallene dækker over, at TDC står relativt stærkt på udbud ved ADSL (79\%) og mindre stærkt på udbud ved kabelmodem (35\%). Markedsandelsberegninger viser, at TDC først i midten af 2001 nåede en markedsandel på ca. 40\%. TDC har derfor først opnået en dominerende stilling på det relevante marked fra medio TDC var det første teleselskab, som gennem aggressive prisfald, henvendte sig til mindre private brugere. Det er således ikke overraskende, at TDC s store og voksende markedsandel i høj grad skyldes eksplosiv vækst i netop dette segment. 8. Konkurrencestyrelsen har analyseret TDC s regnskaber for ADSL og TDC s pris- og omkostningskalkulationer for de hyppigst anvendte ADSL-produkter. Regnskaberne viser betydelige underskud, som kan henføres til engangsinvesteringer i opstartsfasen. Sådanne underskud kort efter opstarten af en ny forretningsaktivitet er imidlertid ikke i sig selv ulovlig eller betænkelig. Det afgørende er, om underskuddet er varigt (med mindre der fra starten foreligger klare indikationer af tilsigtet dumping, hvilket der ikke gjorde i foreliggende sag). Styrelsen valgte derfor at afvente en dybtgående undersøgelse, til der medio 2002 forelå et regnskab for TDC s ADSL-aktiviteter for På grund af engangsinvesteringer ved indledningen af et kundeforhold, afhænger opgørelsen af omkostningerne af den forventede varighed af et gennemsnitlige kundeforhold. Inden- og udenlandske 3 erfaringer for churn 4 indikerer, at fem år er en passende tidshorisont. Konkurrencestyrelsen har lagt såvel en 3-årig som en 5-årig afskrivningsperiode til grund ved opgørelsen af omkostningerne. I begge tilfælde giver de opnåede slutbrugerpriser omkostningsdækning bortset fra i andet halvår af 2001 ved treårige kundeforhold for TDK Bredbånd 256/128 5 kbit/s. 10. Den mindste forbindelse ved TDC s ADSL-produkt NetExpress ville ved konsekvent opkrævning af gældende listepriser give overskud over hele den belyste periode for samtlige kundeforhold. Fratrækkes rabatter fremkommer samme resultat, omend marginen i perioder har været meget lav. 11. I perioder i 2001 blev det bundtede ADSL-produkt TDK Bredbånd 6 solgt med rabatter, som ville medføre, at de gennemsnitlige totale omkostninger ikke kunne forventes dækket ved et femårigt kundeforhold. Det er dog Konkurrencestyrelsens vurdering, at de gennemsnitlige variable- såvel som specifikke meromkostninger blev dækket, og der er derfor ikke var tale om dumping (predatory pricing), jf. Kommissionens og EF-domstolens praksis Konkurrencestyrelsen har sammenholdt TDC s pris- og omkostningskalkuler med CyberCitys og Tiscalis. Sammenligningerne viser, at TDC har visse stordriftsfordele (economies of scale) og desuden kan opnå omkostningsbesparelser gennem sin position som udbyder af mange andre teleydelser (economies of scope). Konkurrenterne har ikke tilsvarende muligheder. 13. Konkurrenterne befinder sig derfor i en situation, hvor forskellen mellem engrospriserne og TDC s slutbrugerpriser næppe kan forventes at give omkostningsdækning, selv om TDC ikke sætter slutbrugerpriserne under de gennemsnitlige totale omkostninger. TDC s komparative konkurrencefordel svinder dog, jo større forbindelse, der er tale om. For forbindelser på 512/128 kbit/s og derover, er det således Konkurrencestyrelsens vurdering, at der også er plads til et business case for konkurrenterne. 14. TDC s aggressive prisstrategi, som har ført til, at TDC egenhændigt har fastlagt et prisniveau, som kun lige akkurat dækkede omkostningerne, kan forklares ud fra ønsket om så hurtigt som muligt at få volumen i markedet og ud fra ønsket om at tilegne sig markedet, mens det endnu er i vækst. Samtidig skal det dog tages i med i betragtningen, at de af TDC drevne prisfald i høj grad har medvirket til at skabe væksten i markedet. For at sikre at TDC ikke benytter den herved opnåede markedsposition til sidenhen at hæve priserne drastisk, vil et øget fokus på sikring af lige vilkår og eliminering af markedsbarrierer være nødvendigt i fremtiden. Der kan derfor være god grund til fortsat at følge TDC s slutbrugerpriser på ADSL markedet, selv om de gældende priser dækker selskabets gennemsnitlige totale omkostninger. 15. Konkurrencestyrelsens væsentligste hensyn er samfundsøkonomisk effektivitet, og det er i overensstemmelse med et ønske om effektivitet ikke at gribe ind overfor TDC s aggressive prisfastsættelse, når der ikke foreligger dumping, selv når denne adfærd sikrer TDC en høj markedsandel. Konkurrencestyrelsen skal beskytte konkurrencemulighederne men ikke nødvendigvis konkurrenterne. Samfundet og kunderne har først et problem, hvis TDC hæver priserne igen. I en sådan situation vil det være afgørende, at der ikke er entrybarrierer for eksisterende eller nye konkurrenter og det er dette forhold, der bør fokuseres på.

3 Afgørelse 16. Det meddeles TDC, at TDC ikke har misbrugt sin dominerende position på slutbrugermarkedet for ADSL-forbindelser ved predatory pricing i strid med konkurrencelovens 11. Sagsfremstilling Indledning 17. Med henvisning til drøftelser med en række teleudbydere af ADSL (CyberCity, Orange, Telia, Tiscali og TDC), rettede ITog Telestyrelsen ved brev af 14. december 2001 henvendelse til Konkurrencestyrelsen. IT- og Telestyrelsen udtrykte i henvendelsen til Konkurrencestyrelsen bekymring over TDC s hastigt stigende markedsandel, selskabets lave slutbrugerpriser og selskabets formodede underskud på salg af ADSL. Telestyrelsen konstaterede, at der kunne være tale om en overtrædelse af konkurrenceloven i form af krydssubsidiering/predatory pricing fra TDC s side ved, at TDC gennem urimeligt lave slutbrugerpriser forsøger at presse konkurrenterne ud af markedet. 18. TDC s konkurrenter 8 har over for Konkurrencestyrelsen anført, at TDC sælger dets produkter til slutbrugerne til så lave slutbrugerpriser, at konkurrenterne ikke kan opnå omkostningsdækning, når konkurrenterne skal betale TDC s engrospriser for de enkelte ADSL-komponenter. Herved sætter TDC sig på en stor markedsandel, mens markedet er i vækst, og kunderne skal vælge operatør for første gang, hvilket er fordelagtigt, fordi kundernes mobilitet reduceres i et stabilt marked som følge af skifteomkostninger. Det bemærkes i den forbindelse, at den del af slutbrugerpriserne, der vedrører prisen for kobberanvendelse eller prisen for engrosproduktet bit stream access, er reguleret af telelovgivningen, hvilket lægges til grund i styrelsens afgørelse. 19. TDC s konkurrenter har desuden anført, at TDC har misbrugt sin dominans ved i lang tid at have nægtet konkurrenterne adgang til kun at benytte den højfrekvente del af det rå kobber (delt anvendelse af rå kobber). TDC har selv benyttet delt anvendelse af det rå kobber, men kunne understøttet af telelovgivningen kræve, at konkurrenterne overtog hele kobberforbindelsen og dermed også telefonidelen, uagtet at selskaberne kun markedsførte sig som internetudbydere. IT- og Telestyrelsen har oplyst, at konkurrenterne har haft adgang til at anmode om adgang til delt anvendelse af det rå kobber og bit stream access siden medio 2000 uden at dette skete. Der er i dag indgået aftaler om adgang til delt rå kobber, og om adgang til engrosproduktet bit stream access. 20. Konkurrenterne har også anført over for Konkurrencestyrelsen, at de ikke kan opnå ligeså fordelagtige adgangs- og tilslutningsvilkår hos TDC, som TDC kan tilbyde sig selv. TDC skulle således have behandlet ordrer for konkurrenternes ADSL-kunder langsommere end ordrer fra TDC s egne ADSL-kunder. Dette forhold henhører under telelovgivningen, og ITog Telestyrelsen har derfor i forsommeren 2002 fået KPMG til at undersøge dette forhold nærmere i medfør af 52 i lov 418 af 31. maj 2000 om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet. Konklusionen var, at KPMG ikke kunne give konkurrenterne medhold i deres klager. På denne baggrund har Konkurrencestyrelsen ikke taget stilling til dette spørgsmål eller KPMG s rapport. 21. Konkurrencestyrelsen har i anledning af IT- og Telestyrelsens henvendelse og med udgangspunkt i de forhold, der er omfattet af konkurrenceloven foretaget en vurdering af, om TDC misbruger sin dominerende stilling på markedet for højhastigheds internetforbindelser ved at sælge ADSL-produkter til priser, der ikke giver dækning for TDC s omkostninger ved salg af ADSL til slutbrugere, eller ved at sælge med tab med henblik på at fjerne konkurrenter fra markedet. Priserne på engrosmarkedet og priserne for hel og delt anvendelse af kobber er som nævnt omfattet af telereguleringen og derfor ikke underlagt konkurrencelovens regler. Høring 22. Konkurrencestyrelsen sendte den 27. november 2002 udkast til afgørelse i høring til Telia, TDC, Tele2, Orange, Tiscali, CyberCity og Sonofon. 23. Tiscali og Orange er ikke fremkommet med høringssvar. TDC s høringssvar indeholdt kun mindre præciseringer. De øvrige teleselskabers høringssvar indeholder de samme to hovedpunkter, som er opsummeret i det følgende. 24. Der er utilfredshed med, at undersøgelsen er indsnævret til udelukkende at omhandle marginen mellem engrospriser og detailpriser og ikke også omfatter en vurdering af priserne på engrosprodukterne. Hermed findes der en risiko for, at gebyrer, som betales ved køb af engrosydelser men som ikke er regulerede af IT- og Telestyrelsen, også kan udgøre et misbrug men ikke analyseres. I forlængelse heraf har CyberCity påpeget, at risikoen for margin squeeze ikke er tilstrækkeligt

4 belyst i sagsfremstillingen. Der efterlyses således en samlet vurdering, som både inkluderer regulerede som ikke regulerede områder. 25. Konkurrenterne finder, at en tidshorisont på 5 år ikke er realistisk for kundeforhold. Alle foreslår en treårig tidshorisont i stedet. 26. Med hensyn til spørgsmålet om afgrænsningen af undersøgelsen er Konkurrencestyrelsen enig i, at undersøgelsen er koncentreret om spørgsmålet om predatory pricing og ikke forholder sig til spørgsmålet om, hvorvidt TDC og konkurrenterne opererer under lige vilkår. Dette spørgsmål vil med fordel kunne undersøges selvstændigt. Konkurrencestyrelsen vil derfor tage kontakt til de konkurrerede teleselskaber med henblik på at opnå større indsigt i de fremførte problemstillinger om mulig konkurrenceforvridning. 27. Kritikken af at TDC lægger et 5-årigt kundeforhold til grund i sine kalkuler giver ikke anledning til revision af styrelsens vurdering jf. afsnit 86. Markedsbeskrivelse 28. Henvendelsen vedrører markedet for udbud af højhastigheds internetforbindelser (ADSL og kabelmodem) til slutbrugere (slutbrugermarkedet) og markedet for adgang til infrastruktur til højhastigheds internetforbindelser (engrosmarkedet). 29. Det geografiske marked er som udgangspunkt i begge tilfælde Danmark, da der er tale om salg til og betjening af kunder i Danmark. Der kan i konkrete sager afgrænses lokale markeder, når der lokalt ikke er efterspørgsels- og udbudssubstitution i forhold til konkurrerende teknologier. Engrosmarkedet 30. Engrosmarkedet vedrører adgang til transmission af data fra slutbrugere til centraler, hvorfra videre transmission kan foretages, hvilket påvirker hvilke produkter, der kan udbydes til slutbrugerne. Mulighederne for entry er begrænsede på grund af store omkostninger ved opbygning af infrastruktur helt ud til slutbrugerne. Adgang til slutbrugerne vil på kort og mellemlang sigt skulle foregå via eksisterende infrastruktur. 31. Den eksisterende infrastruktur består af TDC s kobbernet (telefonnettet), Sonofons FWA net og kabeltv-nettet, hvor Telias StofaNet er den største konkurrent til TDC s kabelnet. 32. TDC s kobbernet udmærker sig ved at være landsdækkende. Ca. 95\% af alle danske husstande kan således få leveret ADSL via TDC s kobbernet. 33. Sonofons FWA net er også landsdækkende, men prisen på hardware er ikke kommet ned i et leje, der gør det interessant at udbyde til private, hvilket understreges af, at kun knap 800 bruger FWA på landsplan til ADSL. FWA kræver, at der er fri sigt mellem punkterne, hvorfra signalet sendes og modtages. Benyttelse af FWA kræver derfor opstilling af tilstrækkeligt høje master ved slutbrugeren, hvilket begrænser den praktiske anvendelighed. Selv om et landsdækkende net således eksisterer, er det ikke på nuværende tidspunkt et reelt alternativ til fastnettet og til kabelnettene for privatbrugere. 34. TDC s kabeltv-net benyttes i dag til at levere højhastigheds Internet (kaldet WebSpeed) til ca brugere. TDC Kabel TV regner med at have x brugere af kabelmodem ved udgangen af TDC Kabel TV har ca tv-kunder, hvilket kan ses som en indikator for potentialet for udbredelse. 35. Næst efter TDC har Telias StofaNet de mest udbredte kabelnet ud til slutbrugerne. StofaNet er i stand til at levere højhastigheds internetforbindelser til (ca. 15\% af Danmarks ca. 2,4 mio. husstande). Heraf er ca husstande i dag tilsluttet højhastighedsinternetforbindelse. StofaNets begrænsede udbredelse betyder dog, at StofaNet kun er konkurrent til TDC på markedet for fastnetadgang til slutbrugere i begrænsede geografiske områder. 36. IT- og Telestyrelsen opgjorde ved udgangen af juni 2002, at ca. 30\% af Danmarks husstande kan benytte kabelmodem til ADSL svarende til ca. 60\% af husstandene med kabeltv. OECD har i en rapport 9 om udviklingen i adgangen til bredbånd i OECD-landene forudset, at der pr. medio 2002 ville være adgang til Internettet via kabelmodem for ca. 70\% af den danske befolkning. Selv om udrulningen ikke i praksis har foregået så hurtigt, giver dette dog en kvalificeret indikation af det umiddelbare potentiale for adgang via kabelnettet. StofaNet og TDC Kabel TV når sjældent ud til de samme kunder og er derfor ikke i konkurrence med hinanden. De er til gengæld begge i konkurrence med ADSL-løsninger via TDC s fastnet og FWA-løsninger.

5 37. Engrosmarkedet er reguleret via telelovgivningen, som bl.a. regulerer priserne for adgang til brug af TDC s kobbernet. Engrosmarkedet er reguleret for så vidt angår lejeafgifter ved benyttelse af TDC s infrastruktur og samhusning. På kabel tvnettet er der også adgang til samtrafik. IT- og Telestyrelsen kontrollerer og godkender priserne på engrosmarkedet på basis af omkostningsdokumentation. 38. TDC s opgørelser viser, at engrosomkostningerne andrager ca. x\% af de samlede omkostninger ved levering af ADSL ved bit stream access og ca. x\% ved rå kobber og delt anvendelse, som ikke inkluderer samme mængde udstyr. 39. Engrosprisen på bit stream access er ca. 10\% lavere end prisen for rå kobber, når der korrigeres for udgifterne til tekniske installationer. Hermed opnår TDC to fordele. 40. Den første er, at TDC selv benytter bit stream access og dermed opnår konkurrencestyrke over for de konkurrenter, der benytter rå kobber eller delt rå kobber. Denne fordel var især markant i perioden, hvor konkurrenterne ikke havde adgang til anvendelse af delt rå kobber løsningen. Konkurrenterne opbyggede på daværende tidspunkt egen infrastruktur, og det kan nu ikke betale sig at skifte til bit stream access. Overfor disse konkurrenter har TDC opnået en varig konkurrencefordel. 41. Den anden fordel består i, at TDC overfor andre brugere af bit stream access opnår at have first mover advantage ved introduktion af nye tekniske løsninger i kraft af selskabets kontrol med udstyret på centralerne, som afgør, hvad der er teknisk muligt at udbyde. 42. Da priserne på engrosmarkedet fastlægges via telelovgivningen er disse priser ikke gjort til genstand for yderligere bedømmelse. Slutbrugermarkedet 43. ADSL-produkter markedsført på slutbrugermarkedet er som udgangspunkt identiske uanset om produkterne markedsføres overfor virksomheder eller private. Virksomheder køber dog i større omfang end private tillægsydelser (sikkerhedspakker etc.), hvilket bevirker, at der er bedre indtjeningsmuligheder i dette segment. 44. Det er således ikke muligt at opdele markedet i et forbruger- og et erhvervssegment. Konkurrencestyrelsen har derfor udelukkende fokuseret på, om de til enhver tid gældende priser for de forskellige ADSL-forbindelser har kunnet dække omkostningerne. 45. Slutbrugermarkedet for salg af ADSL via kobbernettet eller højhastigheds Internet via kabelnettet er ikke reguleret. 46. En typisk telefonforbindelse til slutbrugere består af en kobberledning, hvorigennem signaler kan sendes ved forskellige frekvenser. Ved almindelig samtaletelefoni benyttes lave frekvenser. Ved fremkomsten af de første internetforbindelser var det ikke muligt at differentiere anvendelsen af kobberforbindelsen, således at brugeren både kunne benytte telefonforbindelsen til almindelig telefoni og samtidig være tilkoblet Internettet. Det blev muliggjort ved de senere ISDN forbindelser. Hastigheden for en ISDN-forbindelse er maksimalt 128 kbit/s. 47. En teknisk opgradering af kobberledningen har medført muligheden for yderligere transmissionshastighed ved at transmittere data ved høje frekvenser, hvilket benævnes DSL. Samtidig har udviklingen medført så lave omkostninger ved datatransmission, at der nu almindeligvis ikke betales efter faktisk forbrug, men at kunden er opkoblet døgnet rundt og betaler et såkaldt flatrate-abonnement. Det månedlige abonnement er betinget af, hvor stor kapacitet (hastighed) forbindelsen besidder. Den typiske ADSL-forbindelse, som rigeligt modsvarer en normal forbrugers behov, har en hastighed på 256/128 kbit/s. Der kan abonneres på varierende hastigheder på op til typisk 2048/512 kbit/s. 48. ADSL sælges som udgangspunkt i konkurrence med andre teknologier til opkobling til Internettet (PSTN 10, ISDN, kabelmodem 11 eller evt. GPRS over mobiltelefon). 49. Der er store ligheder mellem ADSL og kabelmodem hvad angår ydeevne. Kabelmodemer er jævnfør ovenfor dog kun tilgængelige for en begrænset andel (30\%) af husstandene, hvilket begrænser konkurrencepresset fra denne løsning. I hvor stort et omfang dette gør sig gældende afhænger af omfanget af overlappet mellem den befolkningsgruppe, der både kan efterspørge højhastighedsinternet via fastnettet og via kabeltv-nettet. Størrelsen på dette overlap er bestemt af kabelnettenes geografiske udbredelse, som er koncentreret omkring de større byområder. I disse områder forekommer der således konkurrence mellem de to løsninger. Den største udbyder af kabelnet er dog TDC, der således er i konkurrence med sig selv.

6 50. ADSL og kabelmodem (højhastigheds internetforbindelser) adskiller sig betydeligt fra et konventionelt internetabonnement (PSTN) og GPRS i kraft af overlegen kapacitet for datatransmission og henvender sig derfor til kundegrupper med andre behov. 51. Højhastigheds internetforbindelser og ISDN er i højere grad substituerbare, idet begge typer er internetforbindelser, der tilbyder relativt høje transmissionshastigheder. Der er dog forskel på produkternes ydeevne samt spektret af anvendelsesmuligheder. Hvor højhastigheds internetforbindelser er ISDN overlegen, hvad angår transmissionshastighed, udmærker ISDN sig ved at tilbyde kunden to telefonlinier og dermed mulighed for at føre to uafhængige telefonsamtaler. 52. Efter Konkurrencestyrelsens vurdering er der tre afgørende forskelle på de to produkter. Først og fremmest medfører højhastigheds internetforbindelser, at kunden altid er på nettet. 53. Takststrukturen ved højhastigheds internetforbindelser er en anden afgørende faktor. Ved højhastigheds internetforbindelser betales der typisk ikke efter forbrug, som ved ISDN, men efter kapacitet, hvorved brugeren opnår en større fleksibilitet i anvendelsen. 54. Hastigheden for datatransmission er den tredje afgørende forskel. De mindste ADSL-forbindelser medfører mellem dobbelt og fire gange så stor hastighed som ISDN, afhængig af om telefonen samtidig benyttes. 55. ISDN og højhastigheds internetforbindelser har hver deres styrker og retter sig dermed imod imødekommelse af forskellige behov os brugeren, hvilket understreges af, at efterspørgslen efter ISDN kun er faldet marginalt efter introduktionen af ADSL. Det er derfor Konkurrencestyrelsens vurdering, at højhastigheds internetforbindelser og ISDN er forskellige produkter, som snarere komplementerer end substituerer hinanden. ISDN vurderes derfor ikke at være på samme marked som ADSL og kabelmodem. 56. Markedet for højhastighedsforbindelser til internettet omfatter således de på markedet udbudte ADSL-produkter til slutbrugere, hvad enten de foregår via fastnettet eller via kabelmodem. Udviklingen på slutbrugermarkedet for ADSL 57. Udviklingen i antallet af ADSL- og kabelopkoblinger er illustreret i følgende tabel: Tabel 1: udvikling i højhastigheds internetopkoblinger Ultimo 2000 Ultimo 2001 Medio 2002 Stigning Kabelmodem \% ADSL \% Total \% 58. Ud af en samlet stigning i antallet af abonnementer fra ultimo 2000 til medio 2002 på ca tilfaldt TDC, hvilket giver TDC en markedsandel på 72\% af nytegningerne. 59. Efterspørgslen efter de forskellige størrelser ADSL-forbindelser fordeler sig blandt TDC s privatkunder med ca. x\% på 256/128 kbit/s forbindelser. Denne forbindelse er således den vigtigste målt på antal solgte enheder, men samtidig den mindst profitable. 60. Udviklingen i de tre største aktørers markedsandele på markedssegmentet for ADSL er illustreret i søjlediagrammerne i figur 1. Diagrammerne er opdelt på udbud via henholdsvis kobbernettet og kabelnettet samt det samlede billede. Potentiel konkurrence 61. Markedet er generelt i voldsom vækst båret frem af lave priser og fortjenester på de mindste forbindelser. Denne kombination giver tvetydige indikationer, hvad angår incitamenter til entry.

7 Figur 1: Udvikling i markedsandele på slutbrugermarkedet Udvikling i markedsandele for ADSL Udvikling i markedsandele for udbud via kabelmodem Udvikling i samlede markedsandele 62. Lav margin udgør i sig selv en barriere for entry, idet nye operatører påføres en betydelig risiko. Selv små udsving i omkostninger eller gennemsnitlig længde af kundeforhold vil kunne medføre, at forretningen bliver tabsgivende. Den lave

8 profitabilitet sammenholdt med en vis koncentration af omkostninger ved indledningen af kundeforholdet medfører ydermere store krav til likviditet, hvilket kan virke som en barriere. 63. På trods af meget lave profitmarginer for de mindste (men vigtige) forbindelser, kan entry på nuværende tidspunkt være attraktivt under forventning om, at profitraterne vil stige, når væksten i markedet flader ud, og det til gengæld bliver dyrere at tiltrække kunder. Dette sænker entrybarrieren, idet det er lettere at tiltrække kunder i et voksende marked. 64. Som udgangspunkt er de produkter, der sælges til privat- og erhvervskunder identiske. Erhvervskunder efterspørger dog generelt forbindelser med større kapacitet samt yderligere ydelser i form af fx produkter til fremme af datasikkerhed. Hermed er indtægtsgrundlaget for erhvervssegmentet bedre end for privatsegmentet, hvilket giver bedre muligheder for entry og konkurrence på dette område. Der findes udbydere, der primært udbyder til erhvervskunder. 65. Landsdækkende entry på markedet via kobbernettet vil med de eksisterende teknologier kunne foregå ved delt rå kobber eller bit stream access. En rå kobber løsning er relativt dyrere at etablere end en bit stream løsning. Rå kobber løsningen udgør derfor ikke et reelt konkurrencedygtigt alternativ for TDC s konkurrenter, idet prisen herfor ikke levner mulighed for en business case ved de gældende slutbrugerpriser for de mindste ADSL-forbindelser. 66. Bit stream access er den mindst kapitalkrævende af de to løsninger, idet delt rå kobber kræver selvstændig tilstedeværelse på slutbrugernes lokale telefoncentraler, hvilket er relativt omkostningstungt i særdeleshed indledningsvis, hvor volumen må forventes at være lille. 67. I den daglige brug af produkterne mærker slutbrugerne ikke forskel på hvilken bagvedliggende teknologi, der benyttes af udbyderen. Udbydere har derfor på kort sigt et stærkt incitament til at benytte den billigste teknologi, hvilket for indeværende er bit stream access. 68. Adgang til distribution kan ligeledes være en adgangsbarriere. TDC besidder et landsdækkende net af butikker, hvilket konkurrenterne kun i begrænset omfang kan konkurrere med. Konkurrenternes betjening af kunder vil derfor i højere grad skulle foregå via Internettet eller call-centre. Denne mere indirekte adgang til kunderne stiller større krav til markedsføringsindsats og øger værdien af at have et kendt varemærke, hvilket bidrager til at hæve adgangsbarriererne Barriererne for entry vurderes som værende høje hvis operatøren ikke allerede er et etableret navn i industrien. For etablerede navne er adgangsbarriererne ved bit stream access overkommelige. Ved udbud via delt rå kobber er entrybarriererne betydelige også for kendte virksomheder. Dominerende stilling 70. På markedet for højhastigheds Internet til slutbrugere via fastnettet og via kabelnettet har TDC i dag en markedsandel på 64\%. Markedsandelen fordeles på 79\% på ADSL-kunderne og 34\% af kunderne med kabelmodem. Med en samlet markedsandel på 64\% vurderes TDC at have en dominerende stilling på markedet for højhastighedsinternet til slutbrugere. 71. Markedsandelen har siden starten af ADSL i 2000 været for opadgående. Ultimo 2000 og ultimo 2001 var markedsandelene på det samlede marked på henholdsvis 28\% og 59\%. Det er således pr. medio 2001, at TDC kan siges at have opnået en tilstrækkelig markedsandel til at indtage en dominerende stilling på markedet for højhastigheds internetforbindelser til slutbrugere. Misbrug 72. Konkurrencestyrelsens har gennemført en analyse af TDC s pris- og omkostningskalkulationer på ADSL-området med henblik på at vurdere, om TDC misbruger sin dominerende stilling på markedet for ADSL ved i strid med konkurrencelovens 11 at sælge ADSL-produkter til slutbrugerpriser, der ikke giver dækning for TDC s omkostninger, og ved at sælge med tab med henblik på at fjerne konkurrenter fra markedet med konkurrenceforvridende krydssubsidiering til følge. Priserne på engrosmarkedet og priserne for hel og delt anvendelse af kobber er som nævnt omfattet af telereguleringen. Undersøgelsen koncentrerer sig derfor om forskellen mellem slutbrugerpriserne og de regulerede indkøbspriser. Styrelsen har endvidere foretaget en analyse af de tilsvarende pris- og omkostningskalkulationer hos to af TDC s konkurrenter for at teste årsagerne til eventuelle forskelle. 73. Predatory pricing defineres jævnfør EU-retten som urimeligt lave priser, som benyttes med henblik på at eliminere en konkurrent. Såfremt prisen er under de gennemsnitlige variable omkostninger er der altid tale om predatory pricing, da det

9 bedre ville kunne betale sig for virksomheden at undlade at producere. Predatory pricing er forbudt, jf. forbudet mod misbrug af dominerede stilling i konkurrencelovens 11, stk Om prisfastsættelse over de gennemsnitlige variable omkostninger, men under de gennemsnitlige totale omkostninger udtaler EF-Domstolen i sagen AKZO 13 mod Kommissionen (SAG C-62/86): Priser, der er lavere end de gennemsnitlige samlede omkostninger, dvs. de faste plus de variable omkostninger, men højere end de gennemsnitlige variable omkostninger, må anses for misbrug, når de fastsættes som led i en plan om at eliminere en konkurrent. Sådanne priser kan nemlig udelukke virksomheder fra markedet, der måske er lige så effektive som den dominerende virksomhed, men som ikke er i stand til at modstå den konkurrence, de udsættes for, som følge af deres mindre økonomiske styrke. 75. I nærværende sag vil TDC således have benyttet predatory pricing, såfremt priserne ikke i gennemsnit dækkede de gennemsnitlige variable omkostninger eller såfremt de gennemsnitlige totale omkostninger ikke ville blive dækket og dette indgik i en strategi med henblik på at eliminere konkurrencen. 76. Kommissionen udtaler i sag COMP/ Deutsche Post AG følgende om, hvornår der foreligger krydssubsidiering: Ud fra et økonomisk synspunkt foreligger der krydssubsidiering, når på den ene side indtægterne fra en tjeneste ikke er tilstrækkelige til at dække de specifikke meromkostninger (incremental costs), der opstår i forbindelse med denne tjeneste, TDC s priser ved salg af ADSL-produkter skal således også kunne dække de omkostninger, der ville falde bort såfremt TDC ikke udbød ADSL. 77. For at belyse hvorvidt TDC misbruger sin dominerende stilling ved at tilbyde ADSL til slutbrugerne til kunstigt lave priser, har Konkurrencestyrelsen modtaget regnskab for salget af produktet NetExpress (kun ADSL) fra IT- og Telestyrelsen for år 2000 og 2001 samt regnskab for salget af produktet TDK Bredbånd (ADSL bundtet med telefoni) for Regnskaberne for NetExpress og ADSL delen af Bredbånd er opsummeret i følgende tabel: Tabel 2: Omsætning og indtjening på TDC's salg af ADSL i 2000 og 2001 Tal i mio. kr. NetExpress 00 NetExpress 01 Bredbånd 01 Akkumuleret Omsætning x x x x Overskud x x x x 79. På 1½ års drift har TDC akkumuleret et underskud på x mio. kr. ved ca kunder 14. TDC har overfor Konkurrencestyrelsen redegjort for årsagen til underskuddene, og har i den forbindelse henvist til, at en stor del af de samlede omkostninger ligger i starten af kundeforholdet, samt ekstraordinære omkostninger ved at opstarten af et nyt forretningsområde. 80. Konkurrencestyrelsen har ydermere anmodet TDC om at indsende kalkuler for indtjening og omkostninger ved kundeforhold af henholdsvis 3 og 5 års varighed. Klagerne har ligeledes indsendt udregninger for deres indtjeningsmuligheder ved køb af ADSL fra TDC Branchesalg. 81. Der er store forskelle såvel relativt som absolut på TDC s henholdsvis konkurrenternes angivelser af omkostninger. En gennemgang af de bagvedliggende principper for kalkulerne kan forklare en del af forskellene, men ikke alle. 82. En afgørende forklaring på forskellene i omkostninger er efter styrelsens vurdering, at TDC s samtidige optræden på markedet for telefoni medfører en række fordele ved udbud af ADSL (economies of scope). 83. Efter indgående drøftelser med klagerne og ud fra de foretagne pris- og omkostningskalkulationer er det tydeligt, at forretningsmulighederne for TDC s konkurrenter klart er ringest ved salg af de mindste (og billigste) ADSL-forbindelser til private. Det er på de mindste forbindelser, at konkurrenternes største kalkulatoriske underskud forekommer. Dette peger i

10 retning af, at TDC s priser for disse forbindelser måske ikke giver omkostningsdækning. I modsat fald vil det kunne konkluderes, at TDC nødvendigvis også opnår omkostningsdækning for sine øvrige produkter. Konkurrencestyrelsen har derfor anmodet TDC om at kalkulere priserne og udregne profitabiliteten for den mest almindelige forbindelse (256/128). Overskuddene er opsummeret i følgende tabel: Tabel 3: TDC s overskud pr. kunde for NetExpress 256/128 kbit/s 15 Bit Stream Access Delt rå kobber Rå kobber Overskud 3 år x x x Overskud 5 år x x x 84. Der er nogen usikkerhed omkring den økonomiske levetid af udstyr benyttet ved udbud af ADSL. Amerikanske tal for såkaldt churn (dvs. andelen af kunder, der forlader en operatør) på DSL forbindelser indikerer en rate på 15\% om året. Dette er relativt lavt i forhold til PSTN 16 baserede internetforbindelser, der oplever churn på op imod 30\%. Disse churntal indikerer afskrivningstider på mellem 6 og 3 år. TDC s opgørelser for churn viser tal på x-x\%, hvilket giver forventede kundeforhold på godt x år. Tal fra europæiske udbydere indikerer churn på under 12\% om året. 85. Der er væsentlige forskelle på kundernes omkostning ved at skifte mellem PSTN baserede abonnementer eller ADSL abonnementer. Ved et PSTN abonnement besidder kunden selv modemmet og skiftet mellem udbyderne vil uden nævneværdige omkostninger kunne foretages uden at kundens forbindelse afbrydes, mens skiftet foretages. Ved ADSL lejes modemmet typisk af udbyderen og vil derfor forventes at skulle leveres tilbage ved afslutningen af kundeforholdet, hvorefter et nyt modem vil skulle fremskaffes. Hermed vil kunderne kunne opleve større besvær ved at skifte udbyder, hvilket bør reducere churn. 86. Med churn på 15-30\% vil det forventede kundeforhold være mellem 3 og 6 år. TDC regner med 5 år, hvilket således ligger inden for hvad der kan forsvares baseret på udenlandske erfaringer. TDC har ligeledes lagt en femårig tidshorisont til grund ved prisfastsættelsen af bit stream access. Kommissionens praksis på området ligger mellem 3 og 5 år. Konkurrencestyrelsen finder derfor ikke samlet belæg for at afvise TDC s antagelse om et femårigt business-case. Desuden har Konkurrencestyrelsen foretaget beregninger på grundlag af en treårig tidshorisont. Konkurrencestyrelsens vurdering og konklusioner er robuste overfor en sådan reduktion af den af TDC benyttede tidshorisont. 87. Som det fremgår af tabellen er der kun en beskeden margin for prisreduktioner for ADSL udbudt ved bit stream access over en treårig tidshorisont. Ved delt rå kobber er der ingen margin, hvilket er endnu mere udtalt ved en rå kobber løsning. Ved et femårigt forløb er der overskud på samtlige opkoblingsmetoder. 88. Jo større ADSL-forbindelse, jo mindre relativ betydning får TDC s omkostningsfordele og jo bedre er forudsætningerne for bæredygtig konkurrence. En væsentligt årsag til konkurrenternes stærkt faldende markedsandel er således, at hovedparten af væksten i antallet af opkoblinger forekommer ved de små forbindelser. 89. TDC s relativt store tilgængelighed kan også være en tungtvejende årsag til TDC s store fremgang på markedet. TDC har et udbredt net af telebutikker hvorfra produktet TDK Bredbånd, men ikke NetExpress, forhandles Konkurrencestyrelsen har med henblik på belysning af årsagerne til den lave profitabilitet på de mindste forbindelser undersøgt prisudviklingen på 256/128 kbit/s forbindelserne for de forskellige konkurrerende selskaber. 91. TDC har i situationer med stigende markedsandel foretaget unilaterale prisreduktioner, mens konkurrenterne har hævet deres priser på sammenlignelige produkter på trods af faldende markedsandele. Der er således ikke tale om, at TDC er blevet konkurreret ned i pris, men at TDC selv har sænket prisen til et niveau, hvor omkostningerne kun akkurat dækkes. 92. TDC s incitament til at drive profitabiliteten for pågældende typer forbindelser i bund må være, at TDC hermed får en høj markedsandel, mens markedet er i vækst og samtidig reducerer konkurrenternes evne til at trænge ind på markedet, idet der ikke er margin til prisreduktioner i forhold til TDC s pris.

11 93. For at belyse hvorvidt der foregår eller har foregået predatory pricing og/eller krydssubsidiering, har Konkurrencestyrelsen indhentet data for TDC s prisudvikling og sammenholdt priserne med de gennemsnitlige omkostninger opgjort pr. 14. juni Figur 2 viser de gennemsnitlige totale omkostninger 18 og de gennemsnitlige månedlige indtægter ved de gældende prisniveauer. De fuldt optrukne linier refererer til kundeforhold af 36 måneders varighed, mens det stiplede linier refererer til kundeforhold af 60 måneders varighed. 95. Grafen viser, at NetExpress konsekvent er blevet solgt til omkostningsdækkende priser uanset om det gennemsnitlige kundeforhold varer 36 eller 60 måneder ved opkrævning af listepriserne. Brugen af rabatter vil ikke medføre underdækning af de gennemsnitlige totale omkostninger ved kundeforhold på 5 år og kun i begrænset omfang, såfremt det gennemsnitlige kundeforhold kun løber i tre år. Dette rækker dog ikke til at konstatere predatory pricing, jf. diskussionen om forventningen til kundeforholdets varighed. Figur 2: Priser og omkostninger ved TDC s udbud af ADSL-produkterne Net-Express og TDK Bredbånd Kilde: Konkurrencestyrelsens udregninger baseret på tal fra TDC 96. Frem til prisstigningen i januar 2001 er 256/128 TDK Bredbånd blevet solgt til priser, som gav et forventet tab ved kundeforhold på 3 år, mens kundeforhold på 5 år ville medføre et overskud. I en række tilfælde er der ydermere blevet givet rabatter eller specielle tilbud ved oprettelse, hvilket bidrager til usikkerheden omkring profitabiliteten og for en del af kunderne kan medføre, at de gennemsnitlige totale omkostninger ikke kan forventes dækket. 97. De relevante perioder er ugerne (introduktionstilbud) og (juletilbud) i Allerede pr. 30. november 2001 blev der dog annonceret prisstigninger hvorfor kunderne i ugerne må forventes at have indgået kundeforholdet under forventning til et højere (og omkostningsdækkende) prisniveau end det gældende. Under forudsætning om fastholdelse af gældende priser og kundeforhold på 5 år ville TDC kunne forvente et tab på ca. x kr./måned ved kundeforhold indgået i ugerne og ca. x kr./måned ved kundeforhold indgået i ugerne i forhold til de gennemsnitlige totale omkostninger. I samlet set 15 uger har kunder således indgået kundeforhold, som, på basis af den for kunden til rådighed

12 værende information, kunne forventes at give underdækning i forhold til de gennemsnitlige totale omkostninger. Ca. x kunder blev omfattet af pågældende vilkår. 98. I de tilfælde hvor de gennemsnitlige totale omkostninger ikke kunne forventes dækket er en nærmere analyse nødvendig for at fastslå, hvorvidt der har foregået predatory pricing. 99. En del af de gennemsnitlige totale omkostninger udgøres af faste omkostninger, som fordeles ligeligt på eksisterende kundeforhold. Dette er således omkostninger, der er nødvendige for at betjene alle kunderne men ikke kan relateres direkte til den enkelte kunde og dermed ikke (eller kun delvist) falder bort, såfremt kunden forlader udbyderen Dækning af de gennemsnitlige totale omkostninger er et langsigtet krav af hensyn til en virksomheds overlevelse. På kort sigt kan det dog være rationelt at prisfastsætte under de gennemsnitlige totale omkostninger med henblik på fx at opbygge kritisk volumen eller for at promovere et produkt/varemærke. For at det er rationelt for en virksomhed at indgå et kundeforhold skal indtægterne, som dette forventes at generere dække de udgifter, der direkte kan relateres til pågældende kundeforhold (de variable omkostninger). Inden for spektret mellem de gennemsnitlige totale og de gennemsnitlige variable omkostninger findes der således et råderum for prisfastsættelse, som ikke vil kunne anses for predatory selv om de gennemsnitlige totale omkostninger ikke dækkes I nærværende tilfælde udgjorde underdækningen af de gennemsnitlige totale omkostninger x-x\% og det er Konkurrencestyrelsens klare vurdering, at de gennemsnitlige variable omkostninger konsekvent er blevet dækket ved de benyttede priser og rabatter. Ethvert kundeforhold ville derfor ved de benyttede priser og rabatter forventes at dække omkostningerne direkte forbundet med at betjene pågældende kunde Det lave niveau for underdækning af de gennemsnitlige totale omkostninger, den konsekvente dækning af de gennemsnitlige variable omkostninger og den begrænsede periode hvori prispolitikken benyttedes taget i betragtning, finder Konkurrencestyrelsen ikke tilstrækkeligt belæg for at konkludere, at TDC har udført predatory pricing Konkurrencestyrelsen bemærker dog, at en kombination af en meget aggressiv prispolitik fra TDC s side og generelle strukturelle vilkår, som giver TDC fordele i forhold til konkurrenterne, i praksis kan medføre, at konkurrenterne ikke vil kunne opnå omkostningsdækning hvis TDC s priser skal mødes. Dette understreger, at absolut lige vilkår for TDC og konkurrenterne er strengt nødvendigt, såfremt markedet skal kunne forventes at fungere. Sammenfattende konklusion 104. ADSL-forbindelser er højhastigheds internetforbindelser og er et marked i eksplosiv vækst. TDC har en dominerende stilling på markedet for højhastigheds internetforbindelser En analyse af TDC s priser og omkostninger ved udbud af ADSL ved bit stream access indikerer, at TDC har forfulgt en aggressiv prisstrategi, der dog ikke har haft karakter af predatory pricing. Tiscali A/S har den 25. februar 2003 indbragt afgørelsen for Konkurrenceankenævnet. Kendelse af 2. marts 2004 stadfæstes. 1 Af de oprindelige udbydere af ADSL, nemlig CyberCity, Telia, Tiscali, Orange og TDC har Orange og Telia trukket sig ud fra markedet, mens Tele 2 netop er gået ind 2 Sag COMP/ Deutsche Post 3 En amerikansk undersøgelse fastlægger forventet churn på dsl-produkter til 15\% hvilket indikerer, at det gennemsnitlige kundeforhold kan forventes langt at overstige 3 år. 4 Andelen af kunder som forlader en operatør i løbet af et år 5 Tallene henviser til datamængden, der kan udveksles pr. sekund. Med en 256/128 kbit/s forbindelse kan kunden således hente 256 kbit data pr. sekund og afsende 128 kbit data pr sekund. 6 TDK Bredbånd består af et telefoniabonnement med en såkaldt favoritaftale samt ADSL 7 Kommissionens afgørelse i sag COMP/ Deutsche Post og EF-domstolens afgørelse i sag C-62/86 AKZO mod

13 Kommissionen 8 Af de oprindelige udbydere af ADSL, nemlig CyberCity, Telia, Tiscali, Orange og TDC har Orange og Telia trukket sig ud fra markedet, mens Tele 2 netop er gået ind 9 The Development of Broadband Access in OECD Countries 29. oktober Ved PSTN (Public Switched Telephone Network) forstås internetadgang ved et almindeligt dial-up modem 11 Kabelmodem vil sige at slutbrugeren har adgang til Internettet via kabeltv nettet. 12 Denne faktor kan have været afgørende for udviklingen i markedet, idet TDC s vækst i markedsandel er opnået til trods for, at TDC kun undtagelsesvis har haft det billigste produkt. 13 CyberCity har under henvisning til Kommissionens Notice on application of the competition rules to access agreements in the telecommunication sector (97/C 372/03) sat spørgsmålstegn ved styrelsens brug af AKZO-afgørelsen i nærværende sag. På grund af TDC s opdeling af virksomheden i to afdelinger, hvor afdelingen, der betjener slutbrugere, køber netydelserne af en anden afdeling, står man i nærværende sag ikke i en situation lig den, som Kommissionens direktiv skal tage højde for (stor initialinvestering, små marginalomkostninger). Konkurrencestyrelsens analyse er foretaget under hensyntagen til Kommissionens retningslinier såvel som retspraksis. 14 Omfatter ikke opkoblinger ved kabelmodem, der er udskilt i TDC s kabeltv forretning On-cable 15 Kalkulen er opstillet på basis af vilkårene gældende juni Priserne er siden steget med forbedret profitabilitet til følge. Prisudviklingen og forholdet mellem pris og omkostninger over tid fremgår af figur 2 bragt senere. 16 Ved PSTN (Public Switched Telephone Network) forstås internetadgang ved et almindeligt dial-up modem 17 At kun det bundlede produkt forhandles i telebutikkerne kan give anledning til bekymring, idet TDC s relative styrke på markedet for ADSL kan få en afsmittende virkning på markedet for telefoni, fordi kunder, der køber TDK Bredbånd, vil være nødt til at opgive at have PSTN-abonnement eller fast operatørforvalg hos en anden teleoperatør. TDC oplevede således stigende markedsandel for udgående minutter ved den seneste opgørelse fra IT- og Telestyrelsen. 18 De gennemsnitlige totale omkostninger er opgjort på basis af TDC s produktkalkuler af 14. juni Omkostningerne kan ikke forventes at have været konstante som vist i figuren, men vil i et vist omfang ændres (nedad) afhængig af antallet af kunder. Det vil dog ikke være retvisende, at tage udgangspunkt i gennemsnitsomkostningerne på et tidspunkt hvor et nyt forretningsområde introduceres og opstartsomkostningerne kun kan fordeles på få kunder og umiddelbart realiserbare stordriftsfordele endnu ikke er realiseret.

Undersøgelse 10/11/12 af TDC f or misbrug af dominerende stilling v ed salg af ADSL

Undersøgelse 10/11/12 af TDC f or misbrug af dominerende stilling v ed salg af ADSL Undersøgelse af TDC for misbrug af dominerende stilling ved salg af ADSL Journal nr.3/1120-0100-0478/infrastruktur/ln Rådsmødet den 29. januar 2003 Resumé 1. IT- og Telestyrelsen henledte ved brev af 14.

Læs mere

2004-03-02: Tiscali A/S og Cybercity A/S mod Konkurrencerådet

2004-03-02: Tiscali A/S og Cybercity A/S mod Konkurrencerådet 2004-03-02: Tiscali A/S og Cybercity A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 2. marts 2004 i sagerne 03-89.375 og 03-89.382 Tiscali A/S og Cybercity A/S (advokat Katja

Læs mere

2. Adgangsveje til internettet

2. Adgangsveje til internettet Adgang til internettet 11 2. Adgangsveje til internettet 2.1 Introduktion Informationssamfundets infrastruktur er en af de væsentligste forudsætninger for befolkningens og virksomhedernes muligheder for

Læs mere

19501 Cybercity Løsning af dobbeltdækningsproblemet

19501 Cybercity Løsning af dobbeltdækningsproblemet 19501 Cybercity Løsning af dobbeltdækningsproblemet 31. marts 2006 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 SAMMENFATNING... 4 KAPITEL 1 DET RÅ KOBBER OG DOBBELTDÆKNING... 6 1.1. ANVENDELSEN

Læs mere

65 afgørelse vedr. anmodning om at hvilende abonnement ikke kan begrunde afvisning af adgang til delt rå kobber

65 afgørelse vedr. anmodning om at hvilende abonnement ikke kan begrunde afvisning af adgang til delt rå kobber Cybercity A/S Overgaden Neden Vandet 7 1414 København K 65 afgørelse vedr. anmodning om at hvilende abonnement ikke kan begrunde afvisning af adgang til delt rå kobber Cybercity har ved brev af 10. juni

Læs mere

Byrden ved befordringspligt til enhedstakster

Byrden ved befordringspligt til enhedstakster 1 af 5 21-08-2013 11:33 Byrden ved befordringspligt til enhedstakster Journal nr. 4/0106-0402-0006/ISA/CHJ 1.1. Definition Byrden ved befordringspligten opstår, når postoperatøren er forpligtet til at

Læs mere

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet)

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) 2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 11. august 2005 i sag 04-109.248: Falkon Cykler (advokat K.L. Németh) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Cybercity A/S Ovengaden Neden Vandet 7 1414 København K. Ved. 65-anmodning om afvisning på adgang til VDSL

Cybercity A/S Ovengaden Neden Vandet 7 1414 København K. Ved. 65-anmodning om afvisning på adgang til VDSL Cybercity A/S Ovengaden Neden Vandet 7 1414 København K Ved. 65-anmodning om afvisning på adgang til VDSL Cybercity har i brev af 2. august 2004 anmodet om at træffe afgørelse efter telelovens 65, fordi

Læs mere

Telelovens 77 - forhåndsbesked om videregivelse af oplysninger om kabler og fordelere i et afgrænset område til brug for Cybercitys netplanlægning,

Telelovens 77 - forhåndsbesked om videregivelse af oplysninger om kabler og fordelere i et afgrænset område til brug for Cybercitys netplanlægning, TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Telelovens 77 - forhåndsbesked om videregivelse af oplysninger om kabler og fordelere i et afgrænset område til brug for Cybercitys netplanlægning, jf. telelovens

Læs mere

Aftaler om samtrafik i telesektoren

Aftaler om samtrafik i telesektoren 1 af 5 06-08-2012 13:43 Aftaler om samtrafik i telesektoren Rådsmødet den 25. februar 1998 Jnr.: 2:800-6/TPH 1. Resume Samtrafikaftaler er reguleret i henhold til lov om konkurrenceforhold og samtrafik

Læs mere

Vort ref. nr.: DFT/dll (Anføres ved besvarelser) Vedr.: Høring over IT- og Telestyrelsens forsyningspligtsanalyse 2006

Vort ref. nr.: DFT/dll (Anføres ved besvarelser) Vedr.: Høring over IT- og Telestyrelsens forsyningspligtsanalyse 2006 IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø DANSK METAL IT-Sekretariatet Nyropsgade 38 1780 København V Postboks 308 Tlf.: 3363 2000 Fax: 3363 2140 e-mail: it@danskmetal.dk IT- og Telestyrelsen

Læs mere

Telia Danmark regulatory@telia.dk. TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail

Telia Danmark regulatory@telia.dk. TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail Telia Danmark regulatory@telia.dk TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse om mulig diskriminerende adfærd i forbindelse med adgang til TDC's fibernet 1 Indledning Telia Danmark (herefter

Læs mere

Telia Danmark Frederik.Siegumfeldt@teliasonera.com. TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail

Telia Danmark Frederik.Siegumfeldt@teliasonera.com. TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail Telia Danmark Frederik.Siegumfeldt@teliasonera.com TDC A/S regulering@tdc.dk 9. maj 2014 /andlon Fremsendes alene via e-mail Afgørelse af Telias klage vedrørende udveksling af oplysninger internt i TDC

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test TDC A/S regulering@tdc.dk 8. oktober 2013 /chkjgi Fremsendes alene via e-mail Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test Erhvervsstyrelsen har undersøgt, hvorvidt TDC i løbet af kampagnen

Læs mere

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold:

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold: Værditest: Generelle retningslinier for vurdering af nye tjenesters indvirkning på markedet Denne vejledning indeholder retningslinier for den vurdering af en planlagt ny tjenestes indvirkning på markedet,

Læs mere

Anmeldelse af offentlig støtte Herning Kommune

Anmeldelse af offentlig støtte Herning Kommune 1 af 5 Anmeldelse af offentlig støtte Herning Kommune Journal nr. 3:1120-0304-4/csk/Udbud Rådsmødet den 28. november 2001 Resumé 1. Herning Centralbibliotek har med brev af 22. december 2000 (registreret

Læs mere

Afgørelse overfor TDC vedrørende fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen for sparede omkostninger i forbindelse med salg af tjenester på

Afgørelse overfor TDC vedrørende fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen for sparede omkostninger i forbindelse med salg af tjenester på TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via e-mail Afgørelse overfor TDC vedrørende fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen for sparede omkostninger i forbindelse med salg af tjenester på fastnetområdet

Læs mere

Afgørelse vedrørende klage over konkret misbrug af oplysninger i strid med telelovens 64

Afgørelse vedrørende klage over konkret misbrug af oplysninger i strid med telelovens 64 Cybercity A/S Frederikskaj 1780 København V TDC A/S Nørregade 21 0900 København C 2. juli 2008 Afgørelse vedrørende klage over konkret misbrug af oplysninger i strid med telelovens 64 Cybercity har d.

Læs mere

Erhvervsstyrelsen anfører på side 69 i det udsendte udkast til markedsafgrænsning på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1), at:

Erhvervsstyrelsen anfører på side 69 i det udsendte udkast til markedsafgrænsning på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1), at: Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Sendt til e-mail: postmar@erst.dk Telia Danmark Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige Holmbladsgade 139 2300 København S Tlf.: 82 33 70 00

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test TDC A/S regulering@tdc.dk 17. september 2013 /chkjgi Fremsendes alene via e-mail Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test Erhvervsstyrelsen har undersøgt, hvorvidt TDC iværksatte en prisklemme

Læs mere

Fastsættelse af priser og vilkår for VOIP-grænseflader til det offentlige telenet

Fastsættelse af priser og vilkår for VOIP-grænseflader til det offentlige telenet AFGØRELSE Sags nr. 2015-1893 26-06-2015 Fastsættelse af priser og vilkår for VOIP-grænseflader til det offentlige telenet N A L U N A A R A S U A R T A A T E Q A R N E R M I A Q U T S I S U T T E L E S

Læs mere

statens regulering af markedet for hurtige adgangsveje til internettet

statens regulering af markedet for hurtige adgangsveje til internettet Beretning til statsrevisorerne om statens regulering af markedet for hurtige adgangsveje til internettet September 2003 RB B401/03 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning,

Læs mere

Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger

Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) Ændring af marked 5-afgørelsen med henblik på at relevante slutbrugerbredbåndsprodukter baseret på pair bonding medtages

Læs mere

Song Networks klager vedr. erhvervstelemarkederne

Song Networks klager vedr. erhvervstelemarkederne Song Networks klager vedr. erhvervstelemarkederne Journal nr.3/1120-0100-0557/mha/sek Rådsmødet den 28. april 2004 Resumé 1. Song Networks A/S (Song), der udbyder fastnettelefoni til erhvervsvirksomheder,

Læs mere

Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger

Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) Forpligtelse om regnskabsmæssig opsplitning for så vidt angår bredbåndstilslutninger via TDC s kabel-tv-net UDKAST af 27.

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Sendt pr. mail til postmar@erst.dk. 15. november 2013

Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Sendt pr. mail til postmar@erst.dk. 15. november 2013 Returadresse: HR & Stakeholder Relations, Teglholmsgade 3, 0900 København C, Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Sendt pr. mail til postmar@erst.dk 15. november 2013 Høringssvar vedr.

Læs mere

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside:

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: ISSN: 1903-3753 2 Telestatistikken for andet halvår af 2014 giver et indblik i den seneste udvikling på telemarkedet. Her beskrives de væsentligste

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail. Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af maksimale engrospriser for uncontended VULA ved POI0

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail. Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af maksimale engrospriser for uncontended VULA ved POI0 TDC A/S regulering@tdc.dk Dato 25. september 2013 /Jonas Østrup Fremsendes alene via mail Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af maksimale engrospriser for uncontended VULA ved POI0 Indledning TDC

Læs mere

SuperTel A/S GlobalConnect. Fremsendes alene via mail

SuperTel A/S GlobalConnect. Fremsendes alene via mail SuperTel A/S GlobalConnect Fremsendes alene via mail Afgørelse efter telelovens 65 vedrørende TDC A/S prissætning af mobilaccess til SuperTel A/S frikaldsnumre Indledning SuperTel A/S (herefter SuperTel)

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Hermed fremsendes i 2 eksemplarer et notat fra IT- og Telestyrelsen om omkostninger ved at sikre 100 % s dækning med bredbånd

Læs mere

Telenor Fremsendes alene via mail. Afgørelse vedrørende TDC s priser ved engrossalg af PSTN- og ISDNabonnementer

Telenor Fremsendes alene via mail. Afgørelse vedrørende TDC s priser ved engrossalg af PSTN- og ISDNabonnementer Telenor regulation@telenor.dk 2. maj 2013 /mobljo Fremsendes alene via mail Afgørelse vedrørende TDC s priser ved engrossalg af PSTN- og ISDNabonnementer Indledning Telenor har i brev af 18. december 2012

Læs mere

TDC A/S Juridisk Afdeling Nørregade København C. TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade København C

TDC A/S Juridisk Afdeling Nørregade København C. TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade København C TDC A/S Juridisk Afdeling Nørregade 21 0900 København C TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade 1 0900 København C Afgørelse om fastsættelse af pris for samtrafikproduktet "gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet"

Læs mere

Høringssvar på LRIAC model på fiber samt udkast til prisafgørelse på TDC fiber, kabel-tv net samt multicast

Høringssvar på LRIAC model på fiber samt udkast til prisafgørelse på TDC fiber, kabel-tv net samt multicast IT- og Telestyrelsen Att.: Markedskontoret Sendt pr. e-mail til mk@itst.dk Rosenørns Allé 9 DK 1970 Frederiksberg C Tlf: 35 300 400 Fax: 35 300 401 e-mail: de@danskenergi.dk www.danskenergi.dk Dok. ansvarlig:

Læs mere

Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af prisen for ydelsen opsætning af nettermineringspunkt

Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af prisen for ydelsen opsætning af nettermineringspunkt TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af prisen for ydelsen opsætning af nettermineringspunkt 1 Indledning modtog den 26. november 2009 TDC s nye

Læs mere

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Journal nr.3:1120-0301-122/lob/infrastraktur Rådsmødet den 30. januar 2002 Resumé 1. Brancheorganisationen

Læs mere

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 2. juni 2006. Klage over tv-reklame for Cybercity udsendt på TV 2/Danmark A/S

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 2. juni 2006. Klage over tv-reklame for Cybercity udsendt på TV 2/Danmark A/S RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup København den 2. juni 2006 Klage over tv-reklame for Cybercity udsendt på TV 2/Danmark A/S Jan Lauridtsen har den 8. marts 2006 indgivet

Læs mere

9. Statistiske oplysninger

9. Statistiske oplysninger 9. Statistiske oplysninger I. Indkomne sager 1.1 Samlet antal behandlede sager: 1. januar - 31. december : Indkomne klager 1234 Overført fra 2003 351 I alt til behandling 1.585 - afsluttet i sekretariatet

Læs mere

De nye bilag vedrører produktbeskrivelse (bilag 1f) og priser (bilag 2c) for ethernet BSA G.SHDSL.

De nye bilag vedrører produktbeskrivelse (bilag 1f) og priser (bilag 2c) for ethernet BSA G.SHDSL. Notat G.SHDSL Et marked 5- eller marked 6-produkt? 1 Indledning Den 14. marts 2011 har TDC A/S (TDC) fremsendt nye bilag 1f og bilag 2c til selskabets produkttillæg for ethernet BSA. De nye bilag er således

Læs mere

AEC-testen og relevante omkostningsbegreber. Young Competition Law Professionals d. 3. februar 2016

AEC-testen og relevante omkostningsbegreber. Young Competition Law Professionals d. 3. februar 2016 AEC-testen og relevante omkostningsbegreber Young Competition Law Professionals d. 3. februar 2016 2 Agenda Introduktion Relevante omkostningsbegreber Anvendelse af AEC-test i praksis Introduktion 4 Introduktion

Læs mere

Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S

Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S Jnr.: 2:8032-19/lot Rådsmødet den 27. maj 1998 1. Resumé Sonofon og debitel har anmeldt en service provision-aftale og anmodet Konkurrencerådet om en ikke-indgrebserklæring,

Læs mere

Telia Danmark TDC A/S Fremsendes alene via mail

Telia Danmark TDC A/S Fremsendes alene via mail Telia Danmark regulatory@telia.dk TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse om TDC s opkrævning af transitafgift i forbindelse med aflevering af opkaldstrafik til Fullrates og A+ Telecoms

Læs mere

Bilag 1: Tidslinje/historie (Egen fremstilling)

Bilag 1: Tidslinje/historie (Egen fremstilling) Bilagsoversigt Bilag 1: Tidslinje/historie... 2 Bilag 2: Backbone- og acessnettet... 4 Bilag 3: Investeringer i telesektoren... 5 Bilag 4: Bredbåndsabonnementer... 6 Bilag 5: Udviklingen i internet trafik...

Læs mere

HØRINGSSVAR - UDKAST TIL MARKEDSAFGRÆNSNING PÅ ENGROSMARKEDET FOR TERMINERING AF SMS I INDIVIDUELLE MOBILNET

HØRINGSSVAR - UDKAST TIL MARKEDSAFGRÆNSNING PÅ ENGROSMARKEDET FOR TERMINERING AF SMS I INDIVIDUELLE MOBILNET E-MAIL (postmar@erst.dk) Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø HØRINGSSVAR - UDKAST TIL MARKEDSAFGRÆNSNING PÅ ENGROSMARKEDET FOR TERMINERING AF SMS I INDIVIDUELLE MOBILNET 1. INDLEDNING

Læs mere

Advokaters beslutning om anvendelse af økonomiske argumenter i konkurrencesager

Advokaters beslutning om anvendelse af økonomiske argumenter i konkurrencesager Advokaters beslutning om anvendelse af økonomiske argumenter i konkurrencesager Barrierer for advokaters anvendelse af økonomiske argumenter i konkurrencesager undersøges, og det konkluderes, at disse

Læs mere

De indkomne høringssvar har givet anledning til tilføjelser, præciseringer og uddybninger enkelte steder i markedsafgrænsningen og markedsanalysen.

De indkomne høringssvar har givet anledning til tilføjelser, præciseringer og uddybninger enkelte steder i markedsafgrænsningen og markedsanalysen. NOTAT Høringsnotat vedrørende udkast til markedsafgrænsning og markedsanalyse på engrosmarket for bredbåndstilslutninger (marked 5) Den danske Telemyndighed har i perioden den 30. september 2011 til den

Læs mere

0 20 40 60 80 100 Procent

0 20 40 60 80 100 Procent It-infrastruktur 9 1. It-infrastruktur Figur 1.1 Tilgængelighed af xdsl. Medio 2005 Holland* Luxembourg Korea* Belgien Schweiz* * Japan* New Zealand* Island Tyskland* 99,8 98,0 98,0 96,0 95,7 94,1 93,0

Læs mere

Lovgrundlag I lovbemærkningerne til telelovens 51 f, stk. 5 og 6, er bl.a. anført følgende:

Lovgrundlag I lovbemærkningerne til telelovens 51 f, stk. 5 og 6, er bl.a. anført følgende: TDC A/S Nørregade 21 0900 København C TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade 1 0900 København C Afgørelse om ændring af afgørelse af 2. november 2005 på engrosmarkedet for bredbåndstilslutning (marked 12)

Læs mere

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank 1 af 6 08-08-2012 13:36 Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank Journal nr 2:8032-213. Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé Zurich Forsikring har ved brev af 26. juni 1998 anmeldt en

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

TDC A/S Nørregade København C. Cybercity A/S Frederikskaj 1780 København V

TDC A/S Nørregade København C. Cybercity A/S Frederikskaj 1780 København V TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Cybercity A/S Frederikskaj 1780 København V Afgørelse om diskrimination i forbindelse med udbetaling af samlerabat I denne afgørelse tages der stilling til Cybercitys

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Sendt til e-mail: postmar@erst.dk

Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Sendt til e-mail: postmar@erst.dk Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Sendt til e-mail: postmar@erst.dk Telia Danmark Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige Holmbladsgade 139 2300 København S

Læs mere

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009 2,5 GHz auktion Auktion over frekvenser i frekvensbåndene 2500-2690 MHz og 2010-2025 MHz Informationsmemorandum Udkast juli 2009 Udsendt af IT- og Telestyrelsen Danmark www.itst.dk Dette bilag giver en

Læs mere

Høringsnotat vedr. udkast til markedsanalyse på engrosmarkedet for netadgang af særlig kvalitet på et fast sted.

Høringsnotat vedr. udkast til markedsanalyse på engrosmarkedet for netadgang af særlig kvalitet på et fast sted. 5. april 2016 /andbec Høringsnotat vedr. udkast til markedsanalyse på engrosmarkedet for netadgang af særlig kvalitet på et fast sted. Erhvervsstyrelsen har i perioden 27. oktober 2015 til og med den 16.

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K. Til udvalget fremsendes hermed til orientering: ./.

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K. Til udvalget fremsendes hermed til orientering: ./. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Til udvalget fremsendes hermed til orientering:./. Supplerende grundnotat

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag til landstingsforordning om telekommunikation og teletjenester

Høringssvar vedr. forslag til landstingsforordning om telekommunikation og teletjenester Direktoratet for Boliger og Infrastruktur Postboks 909 3900 Nuuk 13. marts 2006 TTO Høringssvar vedr. forslag til landstingsforordning om telekommunikation og teletjenester Der henvises til Direktoratets

Læs mere

I medfør af telelovens 72, stk. 1, jf. 73, stk. 1, træffer IT- og Telestyrelsen herefter følgende afgørelse:

I medfør af telelovens 72, stk. 1, jf. 73, stk. 1, træffer IT- og Telestyrelsen herefter følgende afgørelse: Afgørelse vedrørende Hi3G s standardtilbud af 19. juni 2008 på engrosmarkedet for terminering i Hi3G Denmark ApS s mobilnet (marked 16) 2. september 2009 Indledning Den 4. april 2008 traf afgørelse over

Læs mere

Prisforskel på coatede engangskatetre

Prisforskel på coatede engangskatetre 1 af 7 18-06-2012 14:17 Prisforskel på coatede engangskatetre Journal nr. 2:801-227 Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé Odense Kommune har indgivet en klage over priserne på coatede engangskatetre.

Læs mere

TDC A/S Nørregade København K. TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade København C

TDC A/S Nørregade København K. TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade København C TDC A/S Nørregade 21 0900 København K TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade 1 0900 København C Klage fra Cybercity A/S over bundtning af samtrafiktjenesterne indkobling af rå kobber i centraler, herunder

Læs mere

Resultat af den nationale høring

Resultat af den nationale høring 19. august 2015 /dajosc Høringsnotat vedr. udkast til markedsafgrænsning, markedsanalyser og markedsafgørelser på engrosmarkedet for terminering af sms i individuelle mobilnet Erhvervsstyrelsen har i perioden

Læs mere

NOTAT. Høringsnotat vedrørende udkast til markedsafgørelse på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1)

NOTAT. Høringsnotat vedrørende udkast til markedsafgørelse på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1) NOTAT 18. december 2013 /memebr-erst Høringsnotat vedrørende udkast til markedsafgørelse på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1) Erhvervsstyrelsen har i perioden den 6. september 2013 til

Læs mere

Parternes anbringender. TDH anfører i selskabets svar blandt andet, at:

Parternes anbringender. TDH anfører i selskabets svar blandt andet, at: Telenor Danmark Holding A/S Regulering og Samtrafik, Wholesale Frederikskaj DK- 1780 København V Tele2 DMT2 A/S Gammel Køge Landevej 55 2500 Valby Afgørelse efter telelovens 1 76 vedr. Telenor Danmark

Læs mere

Høring over analyse om konkurrencen på bredbåndsmarkedet

Høring over analyse om konkurrencen på bredbåndsmarkedet Erhvervs- og Vækstministerie Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. postmar@erst.dk København den 26. januar 2015 Høring over analyse om konkurrencen på bredbåndsmarkedet Generelle bemærkninger Dansk Erhverv

Læs mere

IT-BESKÆFTIGELSEN FALDT I 2. KVARTAL AF 2004

IT-BESKÆFTIGELSEN FALDT I 2. KVARTAL AF 2004 Af Martin Windelin - Direkte telefon: 33 55 77 20 29. september 2004 IT-BESKÆFTIGELSEN FALDT I 2. KVARTAL AF 2004 IT-beskæftigelsen faldt ifølge ATP-beskæftigelsesstatistikken med ca. 2.800 fuldtidsansatte

Læs mere

december 2014 høring over notat vedr. relevante emner i relation til bredbåndsmarkederne.

december 2014 høring over notat vedr. relevante emner i relation til bredbåndsmarkederne. 19. februar 2015 Sag 2014-7957 /dajosc Høring over notat vedr. relevante emner i relation til bredbåndsmarkederne ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Erhvervsstyrelsen

Læs mere

,!~. maj Teleklagenævnet

,!~. maj Teleklagenævnet Teleklagenævnet Advokatfirmaet Plesner Svane Grønborg Att.: advokat Niels Christian Ellegaard Amerika Plads 37 2100 København ø Bredgade 43 DK-1260 København K Tit 3392 9700 Fax 3392 9988 Deres anmodning

Læs mere

MD Foods og Kløver Mælks mælkepriser til det danske marked

MD Foods og Kløver Mælks mælkepriser til det danske marked MD Foods og Kløver Mælks mælkepriser til det danske marked Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Jnr.: 2:802-2/mda Rådet skal tage stilling til MD Foods og Kløver Mælks priser for mælk til det danske

Læs mere

Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser

Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser 1 af 7 09-08-2012 09:05 Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser Journal nr. 2:8032-318/bhh/serviceerhverv Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Odder Barnevognsfabrik A/S, der er et

Læs mere

Telia og Telenor anmoder derfor om, at Erhvervsstyrelsen genoptager og revurderer den tilgrundliggende markedsundersøgelse.

Telia og Telenor anmoder derfor om, at Erhvervsstyrelsen genoptager og revurderer den tilgrundliggende markedsundersøgelse. 5. december 2014 Høringsnotat for LRAIC-mobil tale og sms Erhvervsstyrelsen sendte udkast til LRAIC-prisafgørelser for mobilterminering af taleopkald og sms for 2015 med tilhørende LRAIC-model i høring

Læs mere

Om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-23/14, Post Danmark mod Konkurrencerådet, vedrørende Post Danmarks direct mail- rabatsystem

Om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-23/14, Post Danmark mod Konkurrencerådet, vedrørende Post Danmarks direct mail- rabatsystem Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 402 Offentligt Dato: 10. april 2014 Sag: 12/07711-287 Notat til Folketingets Europaudvalg Om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-23/14, Post Danmark mod Konkurrencerådet,

Læs mere

Informationsmemorandum. Bilag B: Oversigt over det danske telemarked. Februar 2010

Informationsmemorandum. Bilag B: Oversigt over det danske telemarked. Februar 2010 2,5 GHz auktion Auktion over frekvenser i frekvensbåndene 2500-2690 MHz og 2010-2025 MHz Informationsmemorandum Bilag B: Oversigt over det danske telemarked Februar 2010 Udsendt af IT- og Telestyrelsen

Læs mere

2. It-infrastruktur. 2.1 Introduktion

2. It-infrastruktur. 2.1 Introduktion It-infrastruktur 21 2. It-infrastruktur 2.1 Introduktion Informationssamfundets infrastruktur er en af de væsentligste forudsætninger for befolkningens og virksomhedernes mulighed for at bruge de ny it-muligheder.

Læs mere

Den nærværende dokumentation beskriver opbygningen af prisklemmeværktøjet samt en beskrivelse af data anvendt til beregningerne.

Den nærværende dokumentation beskriver opbygningen af prisklemmeværktøjet samt en beskrivelse af data anvendt til beregningerne. Dokumentation af prisklemmeværktøj Erhvervsstyrelsen har i nærværende udkast til markedsafgørelsen for marked 3a og 3b pålagt TDC en forpligtelse om ikke at iværksætte pris-klemmer, herefter prisklemmeforpligtelsen.

Læs mere

1 Indledning. IT- og Telestyrelsen har modtaget høringssvar fra TDC, Telenor og Telia.

1 Indledning. IT- og Telestyrelsen har modtaget høringssvar fra TDC, Telenor og Telia. Notat s høringsnotat over udkast til markedsafgrænsning på detailmarkedet for fastnettilslutning (marked 1), engrosmarkedet for fastnetoriginering (marked 2) og engrosmarkedet for fastnetterminering (marked

Læs mere

i~ juni 2002 Teleklagenævnet TDC A/S Nørregade 21 0900 København C

i~ juni 2002 Teleklagenævnet TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Teleklagenævnet TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Bredgade 43 DK-1260 København K TIt 33929700 Fax 33929988 Afgørelse i klagesag indbragt af TDC A/S på vegne af TDC Tele Danmark A/S vedrørende IT-

Læs mere

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen.

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen. KONKURRENCERET I. KONKURRENCERETTEN 1. Indledning De konkurrenceretlige regler er nogle en af de retsregler, der regulerer erhvervslivets bestræbelser på at afsætte varer og tjenesteydelser. Vi har nationale

Læs mere

TDC A/S Nørregade København C

TDC A/S Nørregade København C TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Afgørelse i 65 sag om ændring af aftale om tjenesteudbyderadgang på fastnettet mellem Tele2 og TDC ( hvilende abonnement ) Tele2 anmodede med brev af 7. juli 2004

Læs mere

Høring over analyse af alternative anvendelser af det digitale frekvensspektrum i Danmark.

Høring over analyse af alternative anvendelser af det digitale frekvensspektrum i Danmark. IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Att: Thomas Woldiderich digitalt-tv@itst.dk København, d. 23. oktober 2006 J.nr. cc/nkp/672 Høring over analyse af alternative anvendelser af det

Læs mere

Afgørelse i 65 sag om indførelse af et håndteringsvarsel i gensalgsaftalen mellem Tele2 og TDC

Afgørelse i 65 sag om indførelse af et håndteringsvarsel i gensalgsaftalen mellem Tele2 og TDC TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Afgørelse i 65 sag om indførelse af et håndteringsvarsel i gensalgsaftalen mellem Tele2 og TDC Tele2s indgav den 12. marts 2004 en klage til Konkurrencestyrelsen vedrørende

Læs mere

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. - Compliance Program

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. - Compliance Program Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI - Compliance Program August 2010 DI s politik på konkurrenceområdet En væsentlig opgave for DI er at skabe et miljø, hvor medlemsvirksomheder

Læs mere

2000-10-25: Telia A/S ctr. Konkurrencerådet

2000-10-25: Telia A/S ctr. Konkurrencerådet 2000-10-25: Telia A/S ctr. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 25. oktober 2000 i sag 00-67.280 Telia A/S (advokat Jens Ottosen-Støtt) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig

Læs mere

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser 1 af 8 08-08-2012 15:34 Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser Journal nr.2:8032-718/fødevarer/finans, che Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension (F&P) har den 30. juni 1998

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Teknologi og Udvikling Europa-Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

TDC A/S. 31. maj 2010. Beskrivelse af TDC's kalkulationssystem

TDC A/S. 31. maj 2010. Beskrivelse af TDC's kalkulationssystem TDC A/S 31. maj 2010 Beskrivelse af TDC's kalkulationssystem 1. Overordnede principper for TDC's produktregnskaber Ifølge bekendtgørelse nr. 374 af 27. april 2006 skal produktregnskaberne for 2009 indeholde

Læs mere

Danske Svineproducenter Direktør Hans Aarestrup Karetmagervej 9 7000 Fredericia

Danske Svineproducenter Direktør Hans Aarestrup Karetmagervej 9 7000 Fredericia Danske Svineproducenter Direktør Hans Aarestrup Karetmagervej 9 7000 Fredericia Dato: 6. maj 2013 Sag: MEDS-12/06669-11 Sagsbehandler: MST/ KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Danske Svineproducenters prisportal

Læs mere

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program Medicoindustriens politik på konkurrenceområdet En vigtig opgave for Medicoindustrien, er at medlemsvirksomhederne

Læs mere

I den forbindelse iværksættes en høring vedrørende en eventuel ny forsyningspligtregulering.

I den forbindelse iværksættes en høring vedrørende en eventuel ny forsyningspligtregulering. Debatoplæg Forsyningspligtanalyse 2006 Debatoplæg om en fremtidig regulering af forsyningspligt på teleområdet 10. marts 2006 Anmodning om høringssvar Den gældende lovgivning på teleområdet indeholder

Læs mere

Markedsafgrænsning i praksis

Markedsafgrænsning i praksis Markedsafgrænsning i praksis Young Competition Law Professionals, 24. august 2017 Louise Kastfelt, Souschef, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Agenda 1. Rammen for markedsafgrænsningen 2. Markedsundersøgelser

Læs mere

Post Danmarks fremtidige prissætning

Post Danmarks fremtidige prissætning Post Danmarks fremtidige prissætning Journal nr. 1120-0289-0076/ISA/twa/chj Rådsmødet den 23. februar 2005 Resumé 1. I anledning af en klage fra Forbruger-Kontakt traf Konkurrencerådet den 29. september

Læs mere

TDC A/S Fremsendes alene via mail

TDC A/S Fremsendes alene via mail TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse vedrørende standardservice i TDC s standardtilbud om rå kobber/delt rå kobber (marked 4) og Ethernet BSA (marked 5) 1 Indledning TDC A/S (herefter

Læs mere

Tema: Pris og kvalitet på internettet

Tema: Pris og kvalitet på internettet Hallo,hallo, ved du hvad det koster? Tema: Pris og kvalitet på internettet Fokus: Det rå kobber November 03 Tema: Pris og kvalitet på internettet Bag flappen finder du oplysninger om pris og kvalitet på

Læs mere

Klage over TDC Tele Danmark for misbrug af dominerende stilling

Klage over TDC Tele Danmark for misbrug af dominerende stilling Klage over TDC Tele Danmark for misbrug af dominerende stilling Journal nr. 3:1120-0100-190/Infrastruktur/ln/tph Rådsmødet den 29. maj 2002 Resumé 1. Consorte Danmark A/S har den 17. januar 2001 klaget

Læs mere

900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion. Informationsmemorandum. Bilag D: Oversigt over det danske telemarked. September 2010

900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion. Informationsmemorandum. Bilag D: Oversigt over det danske telemarked. September 2010 900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion Auktion over frekvenserne 891,9 896,9 MHz og 936,9 941,9 MHz samt 1710,1-1720,1 MHz og 1805,1-1815,1 MHz Informationsmemorandum Bilag D: Oversigt over det danske telemarked

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0580 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0580 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0580 Bilag 2 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

2006-09-13: TDC Totalløsninger A/S mod Konkurrencerådet/IT- og Telestyrelsen (Ophævet)

2006-09-13: TDC Totalløsninger A/S mod Konkurrencerådet/IT- og Telestyrelsen (Ophævet) 1 af 45 2006-09-13: TDC Totalløsninger A/S mod Konkurrencerådet/IT- og Telestyrelsen (Ophævet) K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 13. september 2006 i sag 2005-0004479. TDC Totalløsninger

Læs mere

Teleankenævnet i tal I. Indkomne sager 1.1 Samlet antal behandlede sager: 2011 Indkomne klager 474 507 Overført fra tidligere år 114 245 I alt til behandling 588 752 Afsluttede klager Afsluttet i sekretariatet

Læs mere

Teleklagenævnet. TDC AIS Jura & Regulering Teglholmsgade 1 0900 København C

Teleklagenævnet. TDC AIS Jura & Regulering Teglholmsgade 1 0900 København C Teleklagenævnet TDC AIS Jura & Regulering Teglholmsgade 1 0900 København C Bredgade 43 DK-1260 København K Tlf 3392 9700 Fax 3392 9988 Teleklagenævnets afgørelse af TDC AIS' (TDC) klage over IT- og Telestyreisens

Læs mere

Analyse af mulige løsninger af dobbeltdækningsproblematikken 2006

Analyse af mulige løsninger af dobbeltdækningsproblematikken 2006 Notat Analyse af mulige løsninger af dobbeltdækningsproblematikken 2006 Ved brev af 30. november 2005 har Videnskabsministeriet anmodet om at foretage en analyse af mulige løsninger på dobbeltdækningsproblematikken.

Læs mere

Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S

Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S Side 1 af 6 Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S Journal nr.3:1120-0401-20/service/osk Rådsmødet den 29. august 2001 Beslutning vedrørende virksomhedsovertagelse jf. konkurrencelovens 12

Læs mere

Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang

Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang (marked 4) Ændring af marked 4-afgørelsen med henblik på at relevante slutbrugerbredbåndsprodukter baseret på pair bonding

Læs mere