/98. Videregående uddannelse - udland. Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte. 2 Personnummer _

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "/98. Videregående uddannelse - udland. Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte. 2 Personnummer _"

Transkript

1 Ansøgning om uddannesesstøtte og ændring af uddannesesstøtte Videregående uddannese udand /98 1 Navn c/o navn Udfydes af SUstyresen Institutionskode Retningskode Postadresse Postnr. By/postdistrikt Modtaget i SUstyresen Dag SNR. Land 2 Personnummer Er du dansk statsborger? Ja Nej Ae ska udfyde 1 og 2 og skrive under i 17. Skriv dit personnummer nederst på ae siderne i ansøgningen, undtagen på side 1 hvor det ska stå i fet 2. Er det første gang du søger støtte ti din uddannese eer overbygningsuddannese, eer søger du støtte efter en periode uden støtte, ska du udfyde 39 og eventuet Søger du din støtte ændret, ska du KUN udfyde de feter, ændringerne vedrører. Læs i vejedningen, hvike feter du ska udfyde. 3 Hvor bor du den første støttemåned Du ska opyse, hvor du bor den 1. i den måned, du søger støtte fra se 7. Fytter du efter den 1. i den måned, du søger støtte fra, ska du også udfyde 10. Bor du på samme adresse som dine forædre eer en af dem?... Ja, hjemmeboende Nej, udeboende 4 Anden offentig støtte i 1998 Opys, om du får anden offentig støtte i Du ska kun opyse, om du får det i en periode, der igger efter, du er begyndt din uddannese. Hvis JA, ska sociaforvatning, Akasse eer anden tideende myndighed stempe her og skrive under: Får du uddannesesgodtgørese, fast revaideringsydese eer orovsydese?... Ja Får du anden form for offentig støtte, der ska dække dine eveomkostninger?.. Ja Hviken sags? Nej Nej Tideingsperiode i 1998 og frem. Udfydes af myndigheden. Dag Dag Uddannesesydese/uddannesesgodtgørese/ fast revaideringsydese/orovsydese Har du fået uddannesesgodtgørese, eer uddannesesydese fra din Akasse, fast revaideringsydese eer orovsydese ti uddannese efter ov om orov?... Ja Nej Hvis ja, ska du opyse, hvor mange måneder du har fået denne støtte ti din nuværende uddannese... Anta mdr. Anta mdr. ti en tidigere uddannese... Du ska skrive under på side 3 Side 1 af 4

2 6 Kontonummer Opys registrerings og kontonummer i det pengeinstitut i Danmark, hvorti uddannesesstøtten ska overføres... Har du Dankort, Visadankort eer hævekort, må du ikke skrive KORTnummeret. Og har du Visadankort, kan reg.nr ikke bruges. Reg.nr. i pengeinstitut Konto.nr. i pengeinstitut Skriv tydeigt Kontoen ska oprettes i Danmark 7 Stipendium Jeg ønsker stipendium fra (opys fra hviken måned)... 8 Studieån Jeg ønsker ån fra (opys fra hviken måned)... 9 Uddannesens start sut Hvornår er du begyndt/begynder du den uddannese, du søger støtte ti? Hvornår forventer du at afsutte den? Ændring af bopæsstatus efter støttestart Fytter du fra hjemmeboende ti udeboende, så du ikke ængere bor på samme adresse som dine forædre eer en af dem?... Ja Fytter du fra udeboende ti hjemmeboende?... Ja Hviken fyttedato anmeder du ti fokeregistret?... Dag 11 Fravag af støtte Jeg ønsker udbetaingen af både stipendium og ån stoppet fra (opys den første måned, du ikke vi have støtte)... ti (opys den sidste måned, du ikke vi have støtte) Jeg ønsker udbetaingen af kun mit ån stoppet fra (opys den første måned, du ikke vi have ån) Tiæg af kip Tiæg kan kun søges, hvis du er bevet forsinket i en videregående uddannese, mens du har fået støtte. Jeg søger tiæg på grund af: Sygdom Rådsarbejde Andre særige forhod Anta mdr. Opys hvor mange måneder med uddannesesstøtte du er bevet forsinket i din uddannese... Opys hee perioden med sygdom, rådsarbejde m.v Udfydes af SUstyresen Anta tiægskip Udfydes af SUstyresen Periode med sygdom, rådsarbejde m.v Vedæg dokumentation Personnummer SU ti videregående uddannese udand Side 2 af 4

3 13 Tideing af fødseskip Jeg er gravid/bevet mor og søger fødseskip... Sæt kryds (Vedæg kopi af fødsesattest, vandrejourna e..) Anta kip Udfydes af SUstyresen Jeg er bevet far og søger fødseskip... Sæt kryds (Vedæg kopi af fødsesattest, faderskabserkæring eer anden dokumentation for faderskabet) Opys (forventet) fødsestidspunkt... Fødsestidspunkt 1 9 Opys i 14, hvornår du vi have fødseskippene udbetat. 14 Udbetaing af fødseskip Jeg ønsker fødseskip udbetat i perioden Jeg ønsker fødseskip som enketkip... Sæt kryds Jeg ønsker mikskip bestående af 1 amindeigt kip og 1 fødseskip om måneden.. Sæt kryds Jeg ønsker dobbetkip bestående af 2 fødseskip om måneden... Sæt kryds 15 Dobbetkip Jeg ønsker tidigere opsparede kip udbetat som dobbetkip fra (opys fra hviken måned se vejedningen) Supperende opysninger Er der vedagt biag ti denne ansøgning? Ja Mærk biagene med CPRnr. 17 Underskrift Jeg bekræfter under strafansvar, at de opysninger, jeg har givet, er rigtige, herunder at jeg ikke jævnigt bor hos mine forædre eer den ene af dem, hvis jeg i 3 eer 10 har opyst, at jeg er udeboende. Jeg er bekendt med, at jeg under strafansvar er forpigtet ti straks at give meddeese, hvis de forhod, der er givet opysning om, ændrer sig såedes, at støtten ska nedsættes, herunder hvis jeg fytter hjem ti mine forædre eer den ene af dem. Jeg er endvidere bekendt med, at opysning om, at jeg ikke bor hos mine forædre, ska kunne dokumenteres når som hest, fx. med husejekvittering. Dato Ansøgerens underskrift Teefonnummer Skemaet ska sendes ti SUstyresen Personnummer SU ti videregående uddannese udand Side 3 af 4

4 Fet udfydes af SUstyresen 18 Lønnet praktik Periode 1... Periode 2... Periode 3... Periode 4... Periode 5... Periode Undervisningsafgift Kroner pr. måned Opys undervisningsafgiften Individue normeret studietid Anfør individue normeret studietid, dvs. uden tiæg af 12 ekstra kip. Udfydes kun efter aftae med styresen... Anta måneder 21 Individue tiæg ti rammen Anta mdr. Udfydes kun efter aftae med styresen Udfydes af SUstyresen sag ti tiæg... Personnummer SU ti videregående uddannese udand Side 4 af 4

5 Vejedning ti ansøgningsskema for 1998 Videregående uddannese udand Det er vigtigt du æser denne vejedning Når du har udfydt skemaet, ska du sende det ti: SUstyresens Udandsafdeing Danasvej 30 DK1780 København V direkte teefon: direkte teefax: Du ska huske at vedægge dokumentation for, at du er optaget på uddannesen, eer at du er studieaktiv. Der ska også stå på dokumentationen, hviken dato/år du starter/er startet på uddannesen. Er dokumentationen mangefud, sender vi skemaet retur. Har du udfydt ansøgningen korrekt, vi vi udbetae din SU 34 uger efter, at vi har modtaget skemaet og den nødvendige dokumentation. Som studerende i udandet ska du henvende dig direkte ti SUstyresens udandsafdeing, hvis du har spørgsmå ti din SU og ikke ti dit uddannesessted/skoe. Ved ae henvendeser ska du opyse dit personnummer og sagsnummer. Vi vi gennemføre en række kontroer af, at de opysninger, vi har agt ti grund for støtteberegningen, er korrekte. Vi ska gøre dig opmærksom på, at det kan være strafbart bevidst at give urigtige opysninger eer at undade at give opysninger. Har du fået for meget støtte udbetat, ska støtten betaes tibage med renter. Frister i 1998 Du kan først få støtte fra den måned, hvor din uddannese starter, dog tidigst fra den måned hvor vi har modtaget din ansøgning om godkendese af uddannesen. Ændringer i din støtte kan tidigst ske fra den måned, vi får anmodningen om det. 2. november 1998 er sidste frist for at afevere ansøgningen ti SUstyresen. Får du støtte som hjemmeboende og biver udeboende efter 1. november 1998, gæder fristen ikke. Det gør den heer ikke, hvis du får et barn efter 1. november og søger fødseskip i Hvad kan du tjene ved siden af? Vi udbetaer i første omgang støtte uden hensyn ti, hvor meget du tjener. Tjener du for meget, kan du væge kip fra. Hvis du får støtte hee året, kan du tjene 12 x det ave fribeøb ved siden af din SU. Efter støtteårets udøb sker der en endeig støtteberegning, hvor din indkomst indgår. Vi henter opysning herom fra skattemyndighederne. Læs brochuren om SU i 1998 Læs vejedningen grundigt. Læs mere i brochuren om SU ti videregående uddanneser i 1998 og de særige fodere om speciee emner. De fås hos SUstyresen. Her kan man også hjæpe, hvis du har spørgsmå om SU. Hvike feter ska du udfyde? Ae ska udfyde 1 og 2 og skrive under i 17. Er det første gang, du søger støtte ti din uddannese eer overbygningsuddannese, eer søger du støtte igen efter en periode uden støtte, f.eks. efter orov eer en periode med fravag af kip, ska du udfyde 39 og eventuet Søger du din støtte ændret, ska du kun udfyde de feter, ændringerne angår. Ændring på grund af anden offentig støtte...udfyd 4 kontoændring...udfyd 6 ønske om studieån...udfyd 8 uddannese sut ændrer sig...udfyd 9 ændret bopæsstatus...udfyd 10 ønske om fravag...udfyd 11 ønske om stop for studieån...udfyd 11 ønske om tiæg...udfyd 9 og 12 ønske om ekstra kip ved fødse...udfyd 9 og 13 ønske om udbetaing af fødseskip...udfyd 9 og 14 ønske om dobbetkip...udfyd 9 og 15 Fere ændringer kan søges på samme skema. Så ska de spørgsmå, der vedrører samtige ændringer, besvares. Vejedning ti de enkete feter 1 Postadresse Du ska opyse den adresse, vi kan sende dig post på. Du kan få støtte som udeboende, uanset hviken adresse du er timedt i fokeregistret, hvis du ikke i udandet bor hos dine forædre eer en af dem. 2 Personnummer Du ska opyse dit danske personnummer, også sev om du ikke er timedt fokeregistret i Danmark. Har du adrig haft et dansk personnummer, ska du sende os en aktue dokumentation for, at du har dansk statsborgerskab, f.eks. indfødsretsbevis. (Et dansk pas betragtes ikke som gydigt bevis) Du vi herefter få et personnummer, som du ska bruge, når du i fremtiden henvender dig ti os i SUstyresen eer andre offentige myndigheder i Danmark. Er du færing, gæder samme betingeser. Har du tidigere haft et konstrueret personnummer, ska du skrive det i 16. Ikke danske statsborgere EU og EØSborgere kan efter særige reger få SU ti uddannese i udandet. 3 Hvor bor du den første støttemåned Hvis du sætter kryds i NEJ, ska du når som hest kunne fremægge husejekvitteringer eer på anden måde kunne dokumentere, at du ikke bor hos dine forædre. Søger du din støtte ændret, fordi du ikke ængere bor hos dine forædre, eer fordi du er fyttet hjem ti dine forædre igen, må du ikke udfyde 3. Du ska bruge Anden offentig støtte i 1998 Du kan ikke få uddannesesstøtte, hvis du får anden offentig støtte, der ska dække dine eveomkostninger. Det gæder, hvis du fx modtager: Uddannesesgodtgørese fast revaideringsydese efter bistandsovens 43, stk. 2. kontanthjæp efter bistandsoven i en pe riode, hvor du er under forrevaidering arbejdsøshedsdagpenge overgangsydese orovsydese voksenuddannesesstøtte førtidspension efterøn fokepension hjæp efter regerne om støtte ti eever på fokehøjskoer, hushodningsskoer, andbrugsskoer og efterskoer eer kan få hjæp efter disse reger studiestøtte fra Det Grønandkse Hjemme styre, eer hvis du afsoner en dom under Kriminaforsorgen. Det samme gæder, hvis du får støtte fra studieandet Den myndighed, du får støtte fra, ska med underskrift og stempe bekræfte dine opysninger. Myndigheden ska også udfyde rubrikken, der viser den periode i 1998 og frem, de giver dig søttte. Der ska ikke sættes periode på, hvis du får supperende hjæp efter bistandsoven. Får du skoarstipendium afhodt af offentige mider, kommer det an på beøbets størrese. Du bør i så fad kontakte SUstyresen. Du kan godt søge uddannesesstøtte, hvis du får supperende hjæp efter bistandsoven, boigsikring eer børnepenge. Det gæder også, hvis du får barsesdagpenge eer sygedagpenge, medmindre pengene træder i stedet for en praktikøn, som udeukker uddannesesstøtte. 5 Uddannesesydese/ uddannesesgodtgørese/ fast revaideringsydese/ orovsydese Du ska kun medregne de måneder, hvor du eers kunne have søgt SU. Du ska derfor ikke medregne måneder, hvor du har været i Side 1 af 2

6 ønnet praktik, heer ikke sev om praktikønnen bev supperet med den pågædende ydese. Du ska opyse de måneder, du har fået eer får den pågædende ydese. Har du fået, eer får du ydesen i f.eks. 20 måneder, skriver du 20. Har du fået den i f.eks. 19½ måned, skriver du 19. Uddannesesydese ska kun medregnes ti en uddannese, der er begyndt efter 13. December Som tidigere videregående uddannese betragtes også tidigere trin i en trindet uddannese f.eks. bacheor i forhod ti kandidatstudiet. 6 Kontonummer Udfyder du fetet forkert, når pengene ikke frem ti din konto. Du ska sikre dig, at det er dit pengeinstituts reg.nr. og dit kontonummer, du skriver. Vi kan kun udbetae ti et pengeinstitut i Danmark. Pas på, hvis du bruger Dankort, Visadankort eer hævekort. Kortet sev har et kortnummer (som rege det tydeigste på kortet). Det kan du ikke bruge. Du ska bruge reg.nr. og kontonummer. Hvis du ændrer dit kontonummer, eer hvis pengeinstituttet ændrer dit kontonummer, ska du straks give os meddeese om det. Det kan ske pr. brev. Husk personnummer. 7 Stipendium Du ska opyse, hvornår du søger støtte fra. Søger du støtte fra 1. februar 1998, ska du skrive 02. Du kan tidigst søge støtte fra den måned, din uddannese begynder. Begynder den efter den 20. i måneden, kan du først søge støtte fra måneden efter. Du kan tidigst få støtte fra det kvarta efter, at du er fydt 18 år. 8 Studieån Du ska kun svare på 8, hvis du vi have studieån. Du kan tidigst få studieån fra den måned, hvor vi har modtaget din anmodning om ån. Også sev om du aerede får stipendium. Vi du f.eks. have ån fra 1. august 1998, ska du skrive Uddannesens start sut Begynder du f.eks. din uddannese i august 1998, ska du skrive Sutter du din uddannese f.eks. januar 2000, ska du skrive Du ska skrive begyndeses og afsutningstidspunktet for hee uddannesen, sev om din uddannese består af skoeperioder uden øn og perioder, hvor du er i praktik med øn. Er du i gang med en trindet uddannese som f.eks. bacheor/kandidat, ska du skrive begyndesestidspunkt og afsutningstidspunkt for det trin, du er i gang med. Begynder din uddannese efter den 20. i måneden, ska du skrive en føgende måned som startmåned, se Ændring af bopæsstatus efter støttestart Søger du din støttetideing ændret, fordi du er fyttet hjemmefra eer er fyttet hjem ti dine forædre igen, ska du svare på 10. Du må tidigst afevere ansøgningen 3 måneder, før du fytter. Fytter du hjemmefra eer hjem igen efter den 1. i den måned, du søger støtte fra i 7, ska du svare på både 3 og Fravag af støtte Du ska udfyde 11, hvis du ønsker at fravæge støtte (stipendium og et eventuet ån) fra et senere tidspunkt inden for støtteåret. Du ska kun bruge dette skema ti fravag, hvis der er mere end en måned, ti fravaget ska have virkning. Hvis du sender os et brev om fravag, ska vi have modtaget det senest den 15. i måneden, før fravaget ska have virkning. Ved du aerede nu, at du vi have udbetaingen af støtte sat i gang efter 7 måneder eer derunder, ska du også opyse det. Vi du f.eks. ikke have støtte i månederne fra og med november 1998 ti og med februar 1999, ska du ud for spørgsmået: Jeg ønsker udbetaingen af både stipendium og ån stoppet fra : skrive 11 og ud for ti skrive Ønsker du kun støtteudbetaingen stoppet for 1 måned, f.eks. jui måned, ska du skrive 07 begge steder. Du kan kun søge din støtteudbetaing stoppet fra en måned i Du kan søge din støtteudbetaing sat i gang igen fra en måned i 1998 eer Ønsker du støtteudbetaingen stoppet for en periode på 8 måneder eer derover, eer ved du ikke, hvornår du vi have udbetaingen sat i gang igen, ska du sende os et brev med dokumentation for dine studier, når du vi have støtte igen. Hvis du kun vi have stoppet udbetaingen af dit studieån, ska du opyse fra hviken måned. 12 Tiæg af kip Forsinkesen, du søger tiæg for, ska være indtrådt i en videregående uddannese, mens du fik SU, uddannesesgodtgørese, uddannesesydese, orovsydese ti uddannese eer fast revaideringsydese. Hvis du søger tiæg, fordi du er bevet forsinket i din uddannese på grund af sygdom, ska du vedægge en udtaese fra æge eer hospita. Det ska fremgå, at sygdom er årsag ti forsinkesen. Hvis det ikke står i udtaesen eer ægeerkæringen, ska du sev fortæe herom enten i 16 eer i et brev, du ægger ved. Søger du tiæg, fordi du har afbrudt en tidigere uddannese, som du ikke har kunnet gennemføre på grund af sygdom eer andre særige forhod, er det ikke en betingese, at du var forsinket i den afbrudte uddannese. Du ska også vedægge dokumentation, hvis du søger om tiæg, fordi du er bevet forsinket på grund af rådsarbejde. Her kan højst gives et tiæg på 12 kip. Søger du om dispensation, fordi du er bevet forsinket på grund af andre særige forhod, ska du fortæe hvorfor i 16 og vedægge dokumentation. 13 Tideing af fødseskip Hvis du biver mor, mens du er i gang med en videregående uddannese, kan du få støttetiden forænget med 12 kip. Hvis du biver far, mens du er i gang med en videregående uddannese, kan du få støttetiden forænget med 6 kip. Som mor kan du give op ti 6 af dine kip ti barnets far efter fødsen, hvis han opfyder betingeserne for at få støtte. Skriv hans navn, adresse, cpr.nr. og uddannesessted i 16. Opys også hvor mange kip der ska overføres. Fik du et barn, før du begyndte på uddannesen, kan der aigeve være muighed for at få fødseshjæp. Spørg SUstyresen. Du kan også få fødseskip, når du adopterer et barn. 14 Udbetaing af fødseskip Du kan som mor få udbetat fødseskip fra 2 måneder før fødsen. Som far kan du først få udbetat fødseskip fra den måned, fødsen sker. Derefter kan du sev bestemme, hvornår under uddannesen du vi have fødseskip, og om de ska udbetaes som dobbetkip. Du ska være studieaktiv i måneden før udbetaingen. Når du får fødseskip, får du ikke amindeige kip samtidig, medmindre du væger mikskip. Du ska kun udfyde 14, hvis du vi have fødseskip udbetat i Vi du først have fødseskip udbetat i 1999 eer senere, ska du søge om det ti den tid. Du ska dog bruge fødseskippene, inden du afsutter eer afbryder uddannesen. De fødseskip, du ikke bruger, fader væk. 15 Dobbetkip Har du sparet kip op, kan du få dobbetkip inden for de sidste 12 måneder af uddannesen. Du ska vedægge dokumentation fra dit uddannesessted om, at du kan afsutte uddannesen på det tidspunkt, der er angivet i 9. Du ska have et anta kip ti rest, der overstiger det anta måneder, du har tibage af uddannesen. Det er herudover en betingese, at du ikke bruger fere kip end uddannesen er normeret ti + kip givet på grund af sygdom, rådsarbejde mv. + kip ti fødse. Ska du have dobbetkip, må du ikke bruge af de 12 ekstra kip, du har ti uddannesen (gæder kun for uddanneser i Norden). Du ska skrive, hvornår du ønsker udbetat dobbetkip. Vi du f.eks. have dobbetkip fra 1. november 1998, ska du skrive 11. Dobbetkippene vi derefter bive udbetat fra den 1. november, og så ænge kippene rækker. Side 2 af 2

/98. Videregående uddannelse. Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte

/98. Videregående uddannelse. Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Ansøgning om uddannesesstøtte og ændring af uddannesesstøtte Videregående uddannese /98 1 Navn c/o navn Nuværende adresse Postnr. By/postdistrikt Institutionskode Retningskode Uddannesesretning 0 0 0 5

Læs mere

/99. Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Ungdomsuddannelse. 2 Personnummer. 3 Hvor bor du den første støttemåned

/99. Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Ungdomsuddannelse. 2 Personnummer. 3 Hvor bor du den første støttemåned Ansøgning om uddannesesstøtte og ændring af uddannesesstøtte Ungdomsuddannese /99 1 Navn c/o navn Udfydes af skoen Institutionskode Retningskode Uddannesesretning Nuværende adresse Postnr. By/postdistrikt

Læs mere

/98. Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Ungdomsuddannelse - udland SNR. 2 Personnummer

/98. Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Ungdomsuddannelse - udland SNR. 2 Personnummer Ansøgning om uddannesesstøtte og ændring af uddannesesstøtte Ungdomsuddannese udand /98 1 Navn c/o navn Udfydes af SUstyresen Institutionskode Retningskode Postadresse Postnr. By/postdistrikt Modtaget

Læs mere

/98. Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Ungdomsuddannelse. 2 Personnummer. 3 Hvor bor du den første støttemåned

/98. Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Ungdomsuddannelse. 2 Personnummer. 3 Hvor bor du den første støttemåned Ansøgning om uddannesesstøtte og ændring af uddannesesstøtte Ungdomsuddannese /98 1 Navn c/o navn Udfydes af skoen Institutionskode Retningskode Uddannesesretning Nuværende adresse Postnr. By/postdistrikt

Læs mere

. Udfyld skemaet med kuglepen...

. Udfyld skemaet med kuglepen... Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Videregående uddannelse - udland SU/2014 1 Navn 0 Udfyldes af Styrelsen for Videregående Uddannelser c/o navn Institutionskode Retningskode

Læs mere

1 Udfyldes af Styrelsen for Videregående Uddannelser. Tlf.nr. UDL.nr. Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til

1 Udfyldes af Styrelsen for Videregående Uddannelser. Tlf.nr. UDL.nr. Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Ungdomsuddannelse - udland SU/2014 1 Navn c/o navn 1 Udfyldes af Styrelsen for Videregående Uddannelser Institutionskode Retningskode Postadresse

Læs mere

0 Min uddannelse er på Fast Track listen...

0 Min uddannelse er på Fast Track listen... Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Videregående uddannelse, der er på Fast Track listen SU/2015 1 Navn c/o navn Nuværende adresse 0 Min uddannelse er på Fast Track listen...

Læs mere

Nuværende adresse Modtaget på uddannelsesstedet Dag Md. År Skal skemaet til særlig behandling skrives 1 her. Ja Nej. Nej. Nej. Fra.

Nuværende adresse Modtaget på uddannelsesstedet Dag Md. År Skal skemaet til særlig behandling skrives 1 her. Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Videregående uddannelse 1 Navn c/o navn SU/2009 0 Udfyldes af uddannelsesstedet Institutionskode Retningskode Nuværende adresse Postnr. By/postdistrikt

Læs mere

Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til. Aktiveringsydelse/uddannelsesydelse/uddannelsesgodtgørelse/revalideringsydelse/orlovsydelse (ikke SU) Antal mdr.

Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til. Aktiveringsydelse/uddannelsesydelse/uddannelsesgodtgørelse/revalideringsydelse/orlovsydelse (ikke SU) Antal mdr. Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Videregående uddannelse 1 Navn c/o navn SU/2015 0 Udfyldes af uddannelsesstedet Institutionskode Retningskode Nuværende adresse Postnr By/postdistrikt

Læs mere

Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til. SU består af stipendium (SU-stipendium) og lån (SU-lån). Du skal derfor udfylde 7 og evt. 8 for at få SU. Md.

Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til. SU består af stipendium (SU-stipendium) og lån (SU-lån). Du skal derfor udfylde 7 og evt. 8 for at få SU. Md. Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Ungdomsuddannelse SU/2013 1 Navn c/o navn Nuværende adresse Postnr By/postdistrikt 1 Udfyldes af uddannelsesstedet Institutionskode Retningskode

Læs mere

Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til. SU består af stipendium (SU-stipendium og lån (SU-lån). Du skal derfor udfylde 7 og evt. 8 for at få SU. Md.

Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til. SU består af stipendium (SU-stipendium og lån (SU-lån). Du skal derfor udfylde 7 og evt. 8 for at få SU. Md. Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Ungdomsuddannelse - udland SU/2009 1 Navn c/o navn 1 Udfyldes af Styrelsen for Statens Uddannelsstøtte Institutionskode Retningskode Postadresse

Læs mere

2015 1. UDGAVE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE

2015 1. UDGAVE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE 2015 1. UDGAVE DANMARKS STÆRKESTE FAGFORENING FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER INDHOLD Side Tiykke 3 Før du starter 6 Tjekisten

Læs mere

Efteruddannelse sosu og psykiatri

Efteruddannelse sosu og psykiatri Efteruddannese sosu og psykiatri Kursusprogram efterår 2010 Kursuscenter SOSU Sjæand og Loand-Faster Vekommen ti Kursuscenter SOSU Sjæand og Loand-Faster og ti et nyt og større kursuskataog! r Kursusafdeingerne

Læs mere

OVERENS- KOMSTER. for mejeribestyrere, driftsledere og arbejdsledere, holdledere, formænd o.lign.

OVERENS- KOMSTER. for mejeribestyrere, driftsledere og arbejdsledere, holdledere, formænd o.lign. 2008 OVERENS- KOMSTER for mejeribestyrere, driftsedere og arbejdsedere, hodedere, formænd o.ign. meem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriedere og funktionærer Indhod Overenskomst

Læs mere

EUX. Hvad er en EUX uddannelse for dig som elev?

EUX. Hvad er en EUX uddannelse for dig som elev? EUX Hvad er en EUX uddannese for dig som eev? Hvad er en EUX uddannese? EUX er teknisk skoes ungdomsuddannese hvor man på 4,5 år biver både fagært håndværker OG student i samme uddannese. Uddannesens opbygning

Læs mere

1 Udfyldes af Styrelsen for Videregående Uddannelser. Tlf.nr. UDL.nr. Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til

1 Udfyldes af Styrelsen for Videregående Uddannelser. Tlf.nr. UDL.nr. Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Ungdomsuddannelse - udland SU/2017 1 Navn c/o navn 1 Udfyldes af Styrelsen for Videregående Uddannelser Institutionskode Retningskode Postadresse

Læs mere

. Udfyld skemaet med kuglepen...

. Udfyld skemaet med kuglepen... Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Videregående uddannelse - udland SU/2017 1 Navn 0 Udfyldes af Styrelsen for Videregående Uddannelser c/o navn Institutionskode Retningskode

Læs mere

MINDJUICE LEDERUDDANNELSE Leadership Curriculum

MINDJUICE LEDERUDDANNELSE Leadership Curriculum MINDJUICE LEDERUDDANNELSE Leadership Curricuum Ledese baseret på Purpose before profit betaer sig. Forsti dig en hverdag, hvor dine medarbejdere går på arbejde, fordi det er dybt meningsfudt. Fordi du

Læs mere

Plejetestamente. Mit plejetestamente. Skabelon. svb 2985

Plejetestamente. Mit plejetestamente. Skabelon. svb 2985 Pejetestamente Skabeon Mit pejetestamente svb 2985 Pejetestamente Med et pejetestamente har du den tryghed, at du på forhånd har taget stiing ti het amindeige hverdagsting. Eksempevis hviket tøj du gerne

Læs mere

Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches?

Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches? Vi du være bandt verdens bedste edere og teamcoaches? Så er Mindjuice Masteruddannese sikkert noget for dig. Her biver du trænet i kraftfud kommunikation på højt niveau, mindfuness, ekstraordinært ederskab,

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Styrkelse af ungdomssanktionen

Styrkelse af ungdomssanktionen Styrkese af ungdomssanktionen Hvad er en ungdomssanktion? Unge på 15 17 år, der begår grovere personfarig kriminaitet eer anden avorig kriminaitet, har siden 2001 kunnet idømmes en ungdomssanktion som

Læs mere

ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN

ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN Bo Hejskov Evén Studiemateriae Det gæder mig, at du/i har æst min bog, Adfærdsprobemer i skoen, og er interesseret i at fordybe dig/jer i den viden, den bygger på. Da min forrige

Læs mere

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvatning Skanska Øresunds AS Havnehomen 25 1561 København V Att. Jacob Hovmøer Dato 26.11.201 2 Deres ref. Vores ref. Sag.2868907 Dok.2900919 Direkte nr. 32471522 sothoa Tiadese

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

VEJLEDNING VEDLAGT Der skal kun udfyldes og indsendes eet ansøgningsskema Medsend kun den dokumentation, der nævnes i vejledningen

VEJLEDNING VEDLAGT Der skal kun udfyldes og indsendes eet ansøgningsskema Medsend kun den dokumentation, der nævnes i vejledningen Senest den 31. marts 2015 skal ansøgningen indsendes til Københavns eller KVIK - Se adresser på side 5 i ansøgningsskemaet Eventuel personlig henvendelse de samme steder. ANSØGNINGSSKEMA til Københavns

Læs mere

STÆVNING. 2. Finn Ben~n

STÆVNING. 2. Finn Ben~n _ PHILIP & PARTNERE Advouztfirma.nr. 8044007 01 Dok af 14. apri2008 STÆVNING _ som bobestyrer i Sam Zingersens dødsbo CPR.nr. 2202122267 ) indstævner jeg hermed v/bobestyrer, advok Bjørn Wittrup. Finn

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator: Professionshøjskolen Metropol Professionshøjskolen Lillebælt University

Læs mere

ADVARSEL Læs dette materiale, før du samler og anvender trampolinen

ADVARSEL Læs dette materiale, før du samler og anvender trampolinen Brugervejedning ti rektanguær trampoin Størrese: 3,05 m x 4,57 m x 80 fjedre 3,05 m x 4,88 m x 86 fjedre 3,05 m x 5,18 m x 92 fjedre 3,05 m x 5,49 m x 98 fjedre Vejedning ti saming, instaation, peje, vedigehodese

Læs mere

/99. Videregående uddannelse. Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte. 2 Personnummer _. 3 Hvor bor du den første støttemåned

/99. Videregående uddannelse. Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte. 2 Personnummer _. 3 Hvor bor du den første støttemåned Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Videregående uddannelse /99 1 Navn c/o navn Institutionskode Retningskode Uddannelsesretning Nuværende adresse Postnr. By/postdistrikt Modtaget

Læs mere

MINDJUICE ACADEMY. Dine handlinger forandrer verden. ICF-godkendt Coach Uddannelse. Grunduddannelsen. Coachuddannelsen

MINDJUICE ACADEMY. Dine handlinger forandrer verden. ICF-godkendt Coach Uddannelse. Grunduddannelsen. Coachuddannelsen MINDJUICE ACADEMY Dine handinger forandrer verden ICF-godkendt Coach Uddannese Grunduddannesen Coachuddannesen Mindjuice s Coachuddannese Mindjuice s Coachuddannese er opstået ud af mange års erfaring

Læs mere

Beregning af middellevetid

Beregning af middellevetid Beregning af middeevetid Hvad er middeevetid? Ta for middeevetiden for -årige drenge og piger anvendes hyppigt ti beysning af befokningens sundhedsmæssige tistand. Taet angiver det gennemsnitige anta år,

Læs mere

OPTIMERING, TILPASNING OG ADMINISTRATION AF TELELØSNINGER

OPTIMERING, TILPASNING OG ADMINISTRATION AF TELELØSNINGER OPTIMERING, TILPASNING OG ADMINISTRATION AF TELELØSNINGER INTRODUKTION TIL er en virksomhed, som består af garvede fok fra Teebranchen, der ae har en stor erfaring inden for tee- og datakommunikationsindustrien.

Læs mere

Vision Præsenteret ved generalforsamlingen søndag den 8. marts

Vision Præsenteret ved generalforsamlingen søndag den 8. marts Vision 2015 Præsenteret ved generaforsamingen søndag den 8. marts VI ØNSKER AT MENNESKER SKAL MØDE FÆLLESSKAB VI VIL VÆRE ET INDBYDENDE, DELTAGENDE OG VARMT FÆLLESSKAB GUD ER FUNDAMENTET VI ØNSKER AT MENNESKER

Læs mere

Oplysninger til elever og studerende fra Sydslesvig om

Oplysninger til elever og studerende fra Sydslesvig om Birgitte Dohm Studievejleder Duborg-Skolen, Flensborg 24.07.2009. Oplysninger til elever og studerende fra Sydslesvig om Indledning og kontakt Det følgende er en sammenskrivning af reglerne for at elever

Læs mere

Brøndby Fjernvarme. Information om fjernvarme til Vesterled. Borgermøde den 17. august 2015 kl. 19.00 i Tjørnehøjhallen (dørene åbnes kl. 18.

Brøndby Fjernvarme. Information om fjernvarme til Vesterled. Borgermøde den 17. august 2015 kl. 19.00 i Tjørnehøjhallen (dørene åbnes kl. 18. Bi ig me Brøndby Fjernvarme ere var Information om fjernvarme ti Vestered Borgermøde den 17. august 2015 k. 19.00 i Tjørnehøjhaen (dørene åbnes k. 18.30) Fordee ved fjernvarme Forsyningssikkerhed (nu og

Læs mere

Dirigerings træning. v. Annette Vestmar og Elisabeth Johansen 2015

Dirigerings træning. v. Annette Vestmar og Elisabeth Johansen 2015 Dirigerings træning v. Annette Vestmar og Eisabeth Johansen 2015 Dirigeringstræningen har føgende eementer: Ligeudsending Bagud, højre og venstre dirigering Søgesigna Stop Disse trænes og udbygges ved

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Høreværn Vejledning om valg og anvendelse af høreværn

Høreværn Vejledning om valg og anvendelse af høreværn Høreværn Vejedning om vag og anvendese af høreværn Industriens Branchearbejdsmijøråd Postbox 7777 1790 København V E-mai: ibar@ibar.dk www.ibar.dk Medarbejdersekretariat CO-industri Vester Søgade 12 1790

Læs mere

En vejledning til SU-ansøgere

En vejledning til SU-ansøgere 1 En vejledning til SU-ansøgere 2 3 I denne lille folder kan du måske få svar på dine spørgsmål om SU. Du er også altid velkommen til at kontakte SU-vejleder på kontoret eller tale med din studievejleder.

Læs mere

Alm Brand FORSIKRING Midtermolen København Ø Telefon almbrand.dk. Alm. Brand Droneforsikring. Betingelser. Nr.

Alm Brand FORSIKRING Midtermolen København Ø Telefon almbrand.dk. Alm. Brand Droneforsikring. Betingelser. Nr. Am Brand FORSIKRING Midtermoen 7 2100 København Ø Teefon 35 47 47 47 ambrand.dk Am. Brand Droneforsikring Betingeser Nr. 8701 Indhodsfortegnese Vejedning 1 10 Fæesbestemmeser 1 Hvem dækker forsikringen?

Læs mere

Birgitta Staflund-Wiberg Brahetrolleborg

Birgitta Staflund-Wiberg Brahetrolleborg Birgitta Stafund-Wiberg - http://www.meadowark.nu/ 27.4.2014 Brahetroeborg Refereret af Eisabeth Johansen og Annette Vestmar Birgitta startede med noge synspunkter om trænerens roe og understregede, at

Læs mere

Hovedvægten i museets ansvarsomrade lægges pa den animalske produktionsog distributions historie og udvikling.

Hovedvægten i museets ansvarsomrade lægges pa den animalske produktionsog distributions historie og udvikling. NYT om GAMMELT Årgang - nr. Sagterbutikken anno 1920 Biv medem Dette første nummer af "NYT OM GAMMELT" har ti forma at skabe interesse for Sagterimuseet i Roskide. Et spedamuseum kan kun fungere, hvis

Læs mere

Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædlede papirprodukter

Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædlede papirprodukter Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædede papirprodukter Version 5.3 15. december 2011 31. december 2017 Nordisk Mijømærkning Indhod Hvad er et svanemærket trykkeri/tryksag? 3

Læs mere

Ansøgningsskema til ansøgning om Legatportion fra Hvidovre Kommunes Jubilæumslegat

Ansøgningsskema til ansøgning om Legatportion fra Hvidovre Kommunes Jubilæumslegat Ansøgningsskema til ansøgning om Legatportion fra Hvidovre Kommunes Jubilæumslegat I december måned hvert år uddeles legatportioner på 2.500 kroner og/eller 5.000 kroner af Hvidovre Kommunes Jubilæumslegat.

Læs mere

Nyt fra Nørreå-Gruppe 14. årgang Nr. 4.

Nyt fra Nørreå-Gruppe 14. årgang Nr. 4. Nyt fra Nørreå-Gruppe 14. årgang Nr. 4. okt. - dec. 2015 Facebook gruppe Obs Nørreå gruppe har fået en åben facebokkgruppe. Vi vi b.a. bruge den ti at gøre opmærksom på, at vi har pads ti fere spejdere.

Læs mere

Sikkerhedsvejledning ved anlæg af golfbaner

Sikkerhedsvejledning ved anlæg af golfbaner DANSK GOLF UNION Sikkerhedsvejedning sikkerhedszoner topografi og ayout Afstande MULIGE LØSNINGER Indhod 3 Hensynet ti sikkerheden Ingen 100 procents garanti 4 Gofbanens afgrænsning Sikkerhedszoner Hvor

Læs mere

Julehandel på nettet hitter hos danskerne

Julehandel på nettet hitter hos danskerne Pressemeddeese København den 12. December 2012 Juehande på nettet hitter hos danskerne For danskerne er juen synonym med hygge og kvitetstid. Vi gider ikke stresse rundt i de sidste hektiske timer før

Læs mere

Private investeringer

Private investeringer Byfornyese Private investeringer i områdeindsatser SOCIALMINISTERIET Private investeringer i områdeindsatser Udgivet af: Sociaministeriet Homens Kana 22 1060 København K Støttet af: byfornyesesovens forsøgsmider

Læs mere

Trestemmig bloksats i rockarrangement - 1 Akkordtoner

Trestemmig bloksats i rockarrangement - 1 Akkordtoner Trestemmig boksats i rockarrangement - 1 Akkordtoner I en boksats har en af korets stemmer meodien mens de andre føger så paraet som muigt. Boksatsen er nemmest at ave hvis meodien har få store spring

Læs mere

VEJLEDNING VEDRØRENDE INSTALLATION, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE

VEJLEDNING VEDRØRENDE INSTALLATION, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE VEJLEDNING VEDRØRENDE INSTALLATION, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE MASKINE TIL AUTOMATISK FREMSTILLING AF GRANULEREDE ISFLAGER Ed. 01-2000 Date 12-2000 1 2 7 8 5 3 4 17 Mod. N. V. 16 1 2 11a 6 3 7 4 ~ 100 mm

Læs mere

VEJLEDNING VEDLAGT Der skal kun udfyldes og indsendes eet ansøgningsskema Medsend kun den dokumentation, der nævnes i vejledningen

VEJLEDNING VEDLAGT Der skal kun udfyldes og indsendes eet ansøgningsskema Medsend kun den dokumentation, der nævnes i vejledningen Indsendes senest den 31. marts 2016 til: Kultur- Fritidsforvaltningen Sekretariat og Presse Telefon: 3366 3366 Evt. personlig henvendelse til et Borgerservicecenter eller Borgerservice KVIK Se adresser

Læs mere

Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædlede papirprodukter

Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædlede papirprodukter Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædede papirprodukter Version 5.8 15. december 2011 31. december 2017 Nordisk Mijømærkning Indhod Hvad er et svanemærket trykkeri/tryksag? 3

Læs mere

Er du behandler eller instruktør og måske allerede selvstændig - eller med et ønske om at blive det?

Er du behandler eller instruktør og måske allerede selvstændig - eller med et ønske om at blive det? Biv Kontor-YogaTM instruktør Er du behander eer instruktør og måske aerede sevstændig - eer med et ønske om at bive det? Og kunne du tænke dig at tibyde Kontor-Yoga ti virksomheder i dit område? Kontor-Yogas

Læs mere

Pas på dig selv. Udfordringer i dit psykiske arbejdsmiljø og hvordan du tackler dem F O A F A G O G A R B E J D E

Pas på dig selv. Udfordringer i dit psykiske arbejdsmiljø og hvordan du tackler dem F O A F A G O G A R B E J D E Ti eder-/meemedere inden for ædrepejen: F O A F A G O G A R B E J D E Pas på dig sev Udfordringer i dit psykiske arbejdsmijø og hvordan du tacker dem D E L 1 : U D F O R D R I N G E R Ti socia- og sundhedsederne

Læs mere

KARL OVERGAARDS MINDEFOND

KARL OVERGAARDS MINDEFOND J.nr. 21006397 ANL/ds/anl Kristian Dalsgaard, Advokat (H) Bent Aagaard, Advokat (H) Karsten Hjorth Larsen, Advokat (H) Janny L. Mikkelsen, Advokat (H) Claus M. Klausen, Advokat (L) Ruth Caddock Hansen,

Læs mere

Avl med kort og langpelsede hunde

Avl med kort og langpelsede hunde Av med kort og angpesede hunde Hundens pesængde bestemmes af et gen-par, hvoraf hunden arver 1 gen fra hver af forædrene hhv: Inden for pesængde er der atså tae om 3 varianter: = KORTpeset = ANGpeset =

Læs mere

Ansøgning om dansk indfødsret ved naturalisation - Til statsløse født i Danmark -

Ansøgning om dansk indfødsret ved naturalisation - Til statsløse født i Danmark - Ansøgning om dansk indfødsret ved naturalisation - Til statsløse født i Danmark - Hvem skal bruge dette skema? Dette skema skal bruges af ansøgere, der er: Født statsløse i Danmark Ansøgere under 18 år

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge (optjent i 2004 for ferieåret 2005/2006) Du skal kun bruge denne blanket, når du vil søge om at få udbetalt uhævede feriepenge, hvis A) restbeløbet er mindre end 3.000 kr.

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge (optjent i 2002 for ferieåret 2003/2004) FE1 at læse vejledningen på side 3-5, før du udfylder blanketten. 1. Personoplysninger Navn CPR nr. E-mail Post nr. Land 2. Oplysninger

Læs mere

Fra indsat til værdsat

Fra indsat til værdsat Beretning 2013 Fra indsat ti værdsat Historien om Exit går tibage ti 2006, hvor Fangekoret fra Vridsøseie Statsfængse begyndte at øve i Apostekirken på Vesterbro i København med de medemmer, der ikke ængere

Læs mere

Opsamling på Nærdemokratiudvalgets dialogmøder

Opsamling på Nærdemokratiudvalgets dialogmøder deta Kirkeby 30/9 50 Udstykning Panafdeingen kontakter Peder Skov vedr. udstykninger Arne Ebsen kontakter formanden for Kutur og Panudvaget for at formide kontakt vedr. Reginahaven. Panafdeing Peder Skov

Læs mere

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245.

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245. Din vej til kurset Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. 1 Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema

Læs mere

JØRGEN ESMERS MINDELEGAT

JØRGEN ESMERS MINDELEGAT ANSØGNING TIL JØRGEN ESMERS MINDELEGAT LÆS DEN GRØNNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT FØR DE UDFYLDER ANSØGNINGEN ARKIV KUPON Ansøgningens dato / År: Hvilken gruppe søger De støtte under? (A, B, C?) SKRIV TYDELIGT

Læs mere

ATOS Terminaler. Terminaler til ethvert behov. 2014 Verifone, Inc. Alle rettigheder er forbeholdt.

ATOS Terminaler. Terminaler til ethvert behov. 2014 Verifone, Inc. Alle rettigheder er forbeholdt. VEJLEDNING VERIFONE.DK ATOS Terminaer. Terminaer ti ethvert behov 2014 Verifone, Inc. Ae rettigheder er forbehodt. VERIFONE.DK Tak for, at du har vagt en betaingstermina fra Verifone. Din termina er designet

Læs mere

MATEMATIK NOTAT 04 - LIGNINGER AF: CAND. POLYT. MICHEL MANDIX

MATEMATIK NOTAT 04 - LIGNINGER AF: CAND. POLYT. MICHEL MANDIX MATEMATIK NOTAT 04 - LIGNINGER AF: CAND. POLYT. MICHEL MANDIX SIDSTE REVISION: AUGUST 07 Miche Mandi (07) Enheder Side af 9 Indhodsfortegnese: INDHOLDSFORTEGNELSE:... LIGNINGER... 3 HVAD ER EN LIGNING?...

Læs mere

Ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse på jobrettet uddannelse for ledige dagpengemodtagere

Ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse på jobrettet uddannelse for ledige dagpengemodtagere Pædagogmedhjælper 1111 111111 liii AR 237 Ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse på jobrettet uddannelse for ledige dagpengemodtagere Husk at læse vejledningen på sidste side, før du udfylder

Læs mere

Hvidbog om hvidhvaler. Rapport til fangerne i Grønland om den videnskabelige viden om hvidhvaler

Hvidbog om hvidhvaler. Rapport til fangerne i Grønland om den videnskabelige viden om hvidhvaler Hvidbog om hvidhvaer Rapport ti fangerne i Grønand om den videnskabeige viden om hvidhvaer Teknisk rapport nr. 35, 2001 Pinngortitaeriffik, Grønands Naturinstitut 1 Tite: Forfattere: Oversættese: Layout:

Læs mere

For vognmænd og kørselsledere

For vognmænd og kørselsledere Lederuddannese For vognmænd og kørsesedere ederuddannese-vognmaend-sig3.indd 1 Introduktion v/ Martin Daniesen, fmd. for DTL. Er vi vognmænd gode nok ti at håndtere medarbejderne og finde de rigtige ti

Læs mere

Ansøgning om uddannelsesydelse til lediges uddannelse på videregående niveau

Ansøgning om uddannelsesydelse til lediges uddannelse på videregående niveau AR 238 Ansøgning om uddannelsesydelse til lediges uddannelse på videregående niveau Husk at læse vejledningen på side 4, før du udfylder blanketten. CPR-nummer Udfyldes af a-kassen Ansøgningen er modtaget

Læs mere

Formål for Skole og Dagtilbud frem mod år 2014

Formål for Skole og Dagtilbud frem mod år 2014 Formå for Skoe og Dagtibud frem mod år 2014 1 Efter høringsperioden bev formået revideret og behandet på Byrådsmøde den 1. december 2009. Byrådet godkendte det reviderede formå. 2 Indhodsfortegnese 1.

Læs mere

Hverdagsrehabilitering i praksis

Hverdagsrehabilitering i praksis fagig Hverdagsrehabiitering i praksis Erfaringer fra Fredericia 2008-2010 Abstract Fredericia Kommune, Danmark, har gode erfaringer med Hverdagsrehabiitering. Her samarbejder ergoterapeuter og fysioterapeuter

Læs mere

2/15. Vi skal være skarpe, når det gælder. juni. Brandmændene i Københavns Lufthavn venter ikke bare på en katastrofe side 6-7

2/15. Vi skal være skarpe, når det gælder. juni. Brandmændene i Københavns Lufthavn venter ikke bare på en katastrofe side 6-7 avisen 3 F K A S T R U P 2/15 juni Ryanair-kampagne styrker sammenhod i ufthavnen Side 3 Muighed for kommunaisering af skradehåndtering i København? Side 4-5 Sevvagt uddannese: Dejig at hvie kroppen og

Læs mere

Hermed fremsendes vores indsigelse vedr. benyttelsen af ejendommen beliggende Holmenevej 31, 3140 Ålsgårde. Sagsfremstilling

Hermed fremsendes vores indsigelse vedr. benyttelsen af ejendommen beliggende Holmenevej 31, 3140 Ålsgårde. Sagsfremstilling Hesingør kommune Teknik og mijø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Att. Hanne Wagnkide Åsgårde, den 13-01-2013 Overbragt Landzonemyndigheden og mijø myndigheden i Hesingør Kommune Hermed fremsendes vores indsigese

Læs mere

Svanemærkning af Primærbatterier

Svanemærkning af Primærbatterier Svanemærkning af Primærbatterier Version 4.2 22. juni 2011 30. juni 2016 Nordisk Mijømærkning Indhod Hvad er et Svanemærket Primærbatteri? 3 Hvorfor væge Svanemærkning? 3 Hvad kan Svanemærkes? 3 Hvordan

Læs mere

FUGT OG ERRÆNDÆK. i.,~j.j~ox' ~1~ tflif'9// SI TENS BYG6EFO SKNIN6SINSTITUT. FUc*- - - Der kan imidlertid også konstateres flere

FUGT OG ERRÆNDÆK. i.,~j.j~ox' ~1~ tflif'9// SI TENS BYG6EFO SKNIN6SINSTITUT. FUc*- - - Der kan imidlertid også konstateres flere .58/-Ø2tbi: FUc*- - - 6 UDK 69.025.' : 699.82 FUGT OG ERRÆNDÆK STATENS BYGGEFORSKNNGSNSTTUT København 1974 kommission hos Teknisk Forag Hvorfor terrændæk? Det er igennem mere end femten år stadig bevet

Læs mere

FOA Silkeborg-Skanderborg. Tlf FOA Silkeborg-Skanderborg. Dalgasgade 24, 8600 Silkeborg. Tlf

FOA Silkeborg-Skanderborg. Tlf FOA Silkeborg-Skanderborg. Dalgasgade 24, 8600 Silkeborg. Tlf 2016 FOA Sikeborg-Skanderborg Tf. 4697 2020 FOA Sikeborg-Skanderborg Dagasgade 24, 8600 Sikeborg Tf. 4697 2020 www.foa.dk/sikeborg-skanderborg FOA Sikeborg- Skanderborg er en moderne fagforening, der tibyder

Læs mere

Navision Axapta Personale - medarbejderne er det største aktiv

Navision Axapta Personale - medarbejderne er det største aktiv 2025852 PC.qxd 17-04-2002 13:07 Side 1 Moduet Personae ( ) i Navision Axapta gør personaeadministration meget enkere, samtidig med at det kan forbedre kommunikationen meem dig, dine medarbejdere og din

Læs mere

M's. M har nedlagt selvstændig påstand om, at X til M skal betale 75.000 kr. med procesrente fra den 19. oktober 2010.

M's. M har nedlagt selvstændig påstand om, at X til M skal betale 75.000 kr. med procesrente fra den 19. oktober 2010. 6 24-04-20'3-KAW999SC:Sess. -617231 ' RETTEN HOLSTEBRO ti C ti (X) (X) Udskrift af dbgen DOM Afsagt den 23. apri 2013 i sag nr. BS 7-1 89/ 2012: Uddannesescenter X d Ligebehandingsnævnet s andatar fr Aaiegade

Læs mere

Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere, der ikke er medlem af en a-kasse

Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere, der ikke er medlem af en a-kasse Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere der ikke er medlem af en a-kasse Er du medlem af en a-kasse skal du udfylde et andet skema. Husk at læse vejledningen til dette skema. Du

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema om uddannelse og uddannelsesstøtte i Grønland

Vejledning til ansøgningsskema om uddannelse og uddannelsesstøtte i Grønland Vejledning til ansøgningsskema om uddannelse og uddannelsesstøtte i Grønland Denne vejledning er en hjælp til at udfylde skemaet: Ansøgningsskema om uddannelse og uddannelsesstøtte i Grønland. Vejledningen

Læs mere

I UhIIIIIIIIIIIIIIIH. Ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse påjobrettet uddannelse for ledige dagpengemodtagere AR 237

I UhIIIIIIIIIIIIIIIH. Ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse påjobrettet uddannelse for ledige dagpengemodtagere AR 237 Pædagogmedhjælper UhH AR 237 Ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse påjobrettet uddannelse for ledige dagpengemodtagere AR 237-01-2015 Husk at læse vejledningen på sidste side, før du udfylder

Læs mere

Det store udvalg åbner alle vinduer og døre...

Det store udvalg åbner alle vinduer og døre... Vinduer med kobede rammer Vinduer med kitfas Vinduer med buer Runde vinduer Skoddeeementer Speciaeementer Facadedøre i speciaudførese Fodedøre Hæveskydedøre Hæveskydedøre i træ/au Eementer i træ/au Eementer

Læs mere

Tid og penge TEMA: Derfor skulle vi spare. Efter 22 november. Hvordan bruger vi tiden bedst. Tæt på lønaftale. Studerende vil øge indflydelse

Tid og penge TEMA: Derfor skulle vi spare. Efter 22 november. Hvordan bruger vi tiden bedst. Tæt på lønaftale. Studerende vil øge indflydelse Nr. 1 feb. 2011 TEMA: Tid og penge Derfor skue vi spare Efter 22 november Hvordan bruger vi tiden bedst Tæt på ønaftae Studerende vi øge indfydese Hvordan ser en metropoit ud? Fire programmer styrker fokus

Læs mere

Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1:

Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1: Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1: Cpr.nr. Privat Gade Post nr./by Tlf./Mobil E-mail Følgende e-mail ønskes benyttet ved udsendelse af div. mails fra VIA University College: (VIGTIGT! Notér

Læs mere

PLS vejleder om: BARSEL

PLS vejleder om: BARSEL PLS vejleder om: BARSEL PLS Pædagogstuderendes PLS Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade 25 X Bredgade 1260 København 25 X 1260 K København Tlf 3546 5880 K Tlf pls@pls.dk

Læs mere

Mobil / Direkte telefonnr. Mobil / Direkte telefonnr. Mobil / Direkte telefonnr.

Mobil / Direkte telefonnr. Mobil / Direkte telefonnr. Mobil / Direkte telefonnr. Side 1 / 4 Referencenummer Sagsbestillings-id (SB-ID) Sagsbestillings-id Ansøger betaler gebyr Er al nødvendig dokumentation vedhæftet i elektronisk form? Oplysninger om uddannelsesinstitutionen i Danmark

Læs mere

Seksualitet på dagsordenen En håndbog om professionel støtte til voksne med funktionsnedsættelse

Seksualitet på dagsordenen En håndbog om professionel støtte til voksne med funktionsnedsættelse Sociaudvaget 2011-12 SOU am. de Biag 285 Offentigt Seksuaitet på dagsordenen En håndbog om professione støtte ti voksne med funktionsnedsættese Seksuaitet på dagsordenen En håndbog om professione støtte

Læs mere

Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere bosat i Danmark

Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere bosat i Danmark 262-2 Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere bosat i Danmark I henhold til 4 i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk

Læs mere

Ansøgning om En Håndsrækning til efterskoleophold i 2017/2018 Et samarbejde mellem Egmont Fonden og Efterskoleforeningen

Ansøgning om En Håndsrækning til efterskoleophold i 2017/2018 Et samarbejde mellem Egmont Fonden og Efterskoleforeningen Ansøgning om En Håndsrækning til efterskoleophold i 2017/2018 Et samarbejde mellem Egmont Fonden og Efterskoleforeningen 1. Elevens navn: 2. Køn: 3. Fødselsdato: 4. Adresse: 5. Nuværende klassetrin og

Læs mere

Bliv Kontor-Yoga instruktør. Kunne du tænke dig at tilbyde Kontor-Yoga til virksomheder i dit område?

Bliv Kontor-Yoga instruktør. Kunne du tænke dig at tilbyde Kontor-Yoga til virksomheder i dit område? Biv Kontor-Yoga instruktør Kunne du tænke dig at tibyde Kontor-Yoga ti virksomheder i dit område? Kontor-Yogas intensive hedagskursus giver dig redskaberne ti at instruere medarbejdere med stiesiddende

Læs mere

A. Afløbsinstallationer

A. Afløbsinstallationer A. Aføbintaationer I dette afnit redegøre for den vagte pacering af edningerne ti pidevand og regnvand, amt for dimenioneringen af die. Aføbytemet udforme om et eparatytem, dv. et ytem, hvor pidevandet

Læs mere

Vejledning - til ansøgningsskema om uddannelse og uddannelsesstøtte i Grønland

Vejledning - til ansøgningsskema om uddannelse og uddannelsesstøtte i Grønland Vejledning - til ansøgningsskema om uddannelse og uddannelsesstøtte i Grønland Denne vejledning er en hjælp til at udfylde skemaet: "Ansøgningsskema om uddannelse og uddannelsesstøtte i Grønland". Vejledningen

Læs mere

KURSUSTILBUD 2. halvår 2016

KURSUSTILBUD 2. halvår 2016 KURSUSTILBUD 2. havår 2016 Om os Rådgivningsafdeingen Rådgivningsafdeingen er en afdeing under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefagig rådgivning, supervision, vejedning og undervisning både internt

Læs mere

NOTAT. SU-systemets betydning for studiegennemstrømningen samt en kort beskrivelse af reglerne for støtte til uddannelse

NOTAT. SU-systemets betydning for studiegennemstrømningen samt en kort beskrivelse af reglerne for støtte til uddannelse NOTAT SU-systemets betydning for studiegennemstrømningen samt en kort beskrivelse af reglerne for støtte til uddannelse i udlandet 3. oktober 2008 1. SU-systemets betydning for studiegennemstrømningen

Læs mere

Unghundens træning Planlægning af træningen

Unghundens træning Planlægning af træningen Keith Mathews 28.-29. august 2014 Refereret af Eisabeth Johansen - Redigeret af Annette Vestmar Foredrag 28. august Med reference ti DVD sættet "Retriever training - Guru stye - The Bueprint to Success"

Læs mere

Se mere på www.naagruppe.dk

Se mere på www.naagruppe.dk Nyt fra Nørreå-Gruppe 11. årgang Nr. 4 okt. - dec. 2012 Se mere på www.naagruppe.dk Kort & godt Fra Nørreå Gruppe Fra Grupperådet (Grupperådet er forædrebestyresen for spejderne) Vi håber, I har haft en

Læs mere

OPQ Manager Plus-rapport

OPQ Manager Plus-rapport OPQ Profi OPQ Manager Pus-rapport Navn Sampe Candidate Dato 25. september 2013 www.ceb.sh.com INTRODUKTION Denne rapport henvender sig ti injeedere og HR-konsuenter. Den indehoder opysninger, som kan være

Læs mere

Nyt fra Nørreå-Gruppe 10. årgang Nr. 2 april - juni 2011. Bæverne gir den gas til spejderfesten. Se mere på www.naagruppe.dk

Nyt fra Nørreå-Gruppe 10. årgang Nr. 2 april - juni 2011. Bæverne gir den gas til spejderfesten. Se mere på www.naagruppe.dk Nyt fra Nørreå-Gruppe 10. årgang Nr. 2 apri - juni 2011 Bæverne gir den gas ti spejderfesten Se mere på www.naagruppe.dk Kort & godt Fra Nørreå Gruppe Generaforsaming Der bev afhodt generaforsaming for

Læs mere