Private investeringer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Private investeringer"

Transkript

1 Byfornyese Private investeringer i områdeindsatser SOCIALMINISTERIET

2 Private investeringer i områdeindsatser Udgivet af: Sociaministeriet Homens Kana København K Støttet af: byfornyesesovens forsøgsmider Udgivet august 2010 Opag: 500 Forfatter: Jesper Oe Jensen Fotos: Jesper Oe Jensen, Pernie Arborg, Jacob Hjortskov Jensen Tryk: GP TRYK A/S ISBN trykt: ISBN eektronisk: Pubikationen kan besties hos: Sociaministeriet Homens Kana København K Tf.: E-post: De senere år har der været et stigende fokus på privat engagement og medfinansiering af byfornyesen. Det gæder ikke mindst de områdebaserede byfornyesesindsatser: Hehedsorienteret byfornyese, områdefornyese og kvarterøft, der for mange kommuner har været en væsentig øftestang for byudvikingen. Mens fere nyere SBi-undersøgeser har påvist, at den områdebaserede byfornyese har været i stand ti at generere store private føgeinvesteringer, så har der manget viden om investorernes motiver for at investere i forskeige typer byfornyesesområder og en forståese af investorernes rationaer. Det er håbet, at denne sammenfatning kan tiføre kommunerne denne viden og inspirere ti at inddrage fere private ressourcer i den områdebaserede byfornyese. I SBi-rapporten Private investeringer i områdebaseret byfornyese ses byfornyesen fra private deveoperes og investorers synsvinke for dermed at forbedre samarbejdet meem den offentige og private part i byfornyesen. Det er sket gennem en opsaming af dansk og udenandsk viden på området, en række danske cases og interviews med forskeige private investorer og deveopere. Denne pjece sammenfatter resutaterne fra SBi-rapporten ved først at beskrive forskeen på deveopere og investorer og forskeige typer af dem. Dernæst beskrives, hviken roe og hvike motiver, deveoperne og investorer har for at detage i byfornyesen. Det munder ud i en række forsag ti kommunerne om, hvordan man kommer i gang med at titrække private investorer ti områdebaseret byfornyese. Undersøgesen i SBi-rapporten er gennemført i samarbejde meem Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) ved Aaborg Universitet og Sociaministeriet med bidrag fra: Jesper Oe Jensen, seniorforsker SBi Jacob Norvig Larsen, seniorforsker SBi Lars Engberg, seniorforsker SBi Thorkid Ærø, direktør SBi Jan K. Staunstrup, ektor AAU Pernie Arborg, studentermedhjæp SBi 3

3 By- og områdefornyese giver mange private føgeinvesteringer Tidigere undersøgeser har vist, at den områdebaserede byfornyese har været veegnet ti at motivere private ti at investere i området. En undersøgese bandt bygningsejere i områder med hehedsorienteret byfornyese har vist, at for hver krone det offentige investerer i byfornyesen, investerer private bygningsejere i gennemsnit 5 kr. i deres egen ejendom som føge af byfornyesen. Dog med variationer fra område ti område. Andre undersøgeser har vist, at eksterne investorer i mange tifæde indgår som aktive medspiere i byfornyesen og kan bidrage ganske betydeigt ti de samede investeringer. Mere viden for at optimere den private føgeinvestering Gadeforskønnesen i Søerødgade på Nørrebro i København er sket med stor grad af privat medfinansiering fra de okae ejer- og andesboigforeninger i gaden med støtte fra Kvarterøft Nørrebro Park. Her har en oka forskønnesesforening ageret deveoper, hvor et omfattende sagsarbejde af projektet har medført private investeringer på 3,5 mio. kr. fra gadens ejer-, andes- og ejerforeninger ud af samede investeringer på 6,7 mio. kr. Kvarterøft Nørrebro Park bidrog med finansie støtte, vejedning og bå-stemping af projektet. [foto: Pernie Arborg] Det vurderes, at der er et stort uudnyttet potentiae for at øge samarbejdet meem kommunerne og private deveopere og investorer i byfornyesen. Den områdebaserede byfor nyese har givet mange kommuner og panæggere de første erfaringer med offentigprivate samarbejder, og det fører ofte ti ambitioner om at fortsætte ignede samarbejde i andre byfornyesesprojekter. Der har imidertid manget viden om, hvad der får private investorer ti at investere i områder, hvor der gennemføres områdebaseret byfornyese. Udenandske undersøgeser har vist, at der er store forskee på investeringsmotiver bandt potentiee investorer. Mens institutionee investorer, som eksempevis pensionskasser og kapitafonde, atovervejende har profit og afkast som de atafgørende årsager ti at investere i et byfornyesesområde, så kan okae deveopere og investorer arbejde ud fra et mere okat og sociat perspektiv. Der er såedes grund ti at forvente en ignende differentiering i danske forhod. 4 5

4 Gode erfaringer fra forskeige byfornyesesområder De hidtidige erfaringer med private investeringer i byfornyesen har omfattet des okae investorer i form af ejendomsejere, butikker m.m., des investorer der er kommet ti området udefra, ofte i form af deveopere. I SBi-rapporten Private investeringer i områdebaseret byfornyese er indgået cases af områdebaseret byfornyese, hvor der i særig grad har været indtænkt eer praktiseret privat engagement. De pågædende cases er vagt med henbik på at repræsentere forskeige typer af privat engagement i forskeige typer af sammenhænge: Abertsund Syd: Samarbejde med okae boigseskaber Rosenbæk-karreen i Odense: Deveoper som proceskonsuent Hoands Gård i Nykøbing F: Afsmittende effekt på okae butikker Ikast: Privat engagement gennem partnerskabskontrakter Lohas: Privat engagement og titrækning af eksterne investorer gennem okae partnerskaber Arden: Eksterne investeringer gennem deveoper Fjerritsev: Deveoper som fødseshjæper Pandrup: Byfornyese gennem okafiantropisk udvikingsseskab Indre Nørrebro: Privat engagement i samspi med kvarterøftsindsats. Nyt center med butik og boiger i Fjerritsev bymidte bev gennemført paraet med den hehedsorienterede byfornyese. En deveoper har fundet investorer ti centeret og desuden detaget i panægningen og beboersamarbejdet. En de af byfornyesen handede om at fytte den game rutebistation ti en ny beiggenhed og etabere et torv, hvor den å før. I stedet for at kommunen sev opførte et nyt busanæg, som det først var tanken, har en deveoper overtaget opførese og drift af anægget og i tiæg ti busgaragen opført en dagigvarebutik (Netto) og 14 boiger for det okae boigseskab. Dette omfatter investeringer på ca. 20 mio. kr. [ foto: Jesper Oe Jensen ]. 6 7

5 Investorer, deveopere og projektudviking Det er væsentigt at skene meem forskeige typer af private aktører som bidrager, eer potentiet kan bidrage, ti byfornyesen. For det første er der investorer, for det andet er der deveopere. Bandt investorer skenes meem okae og ikke-okae, hvor de sidste kan inkudere mange typer het op ti gobat niveau. Mens okae investorer, for eksempe butiks- og boigejere og virksomheder, kan have direkte interesse i et okaområdets udviking og fornyese, hoder ikke-okae investorer først og fremmest opmærksomheden rettet mod forrentning. De større investorer ser sjædent det konkrete byfornyesesområde, men overbevises af det projekt, som deveoperen præsenterer for dem og af tiiden ti deveoperen. På havnen i Lohas har en privat deveoper opført 14 boiger gennem en investering på ca. 20 mio. kr. Deveoperen bev opmærksom på grunden, fordi han i forvejen havde engagement i byen. Grunden kom ti sag, fordi kommunen krævede medfinansiering af den okae sejkub og Lohas Havn ti opførese af kombineret aktivitets- og kubhus. En de af medfinansieringen bev skaffet gennem sag af grunden, og dermed banede byfornyesen vej for de omfattende investeringer. [foto: Jakob Hjortskov Jensen ]. Både okae og ikke-okae investorer kan rangere fra enketmandsfirmaer ti aktieseskaber over forskeige andre seskabsformer. Mens investorer typisk interesserer sig for perspektivet for en angsigtet forrentning (> 5-10 år), tager deveopere en større risiko i forventning om en gevinst på reativt kort sigt (< 5 år). Den projektudviking, som deveopere står for, er et speciaiseret erhverv, hvor en særig opgave er at rejse projektfinansiering hos de forskeige aktører i gruppen af investorer. En væsentig de af deveoperens evne igger såedes i at kunne skabe visionen for et projekt, der kan overbevise investor om, at det er værd at investere i. 8 9

6 Bestyresen i en boigafdeing og en privat bygningsejer kan i den forståese og i mindre skaa optræde som en deveoper eer projektudviker, når bestyresen ska overbevise beboerne om fornuften i at investere i forbedringer gennem husejestigninger, eer når ejeren ska overbevise sin bank om at give et ån ti ombygning af Aktør og projektudviker Investorer/investeringskide ejendommen i forbindese med byfornyesen. Projektudviking i forbindese med byfornyese er derfor en het nødvendig aktivitet for at titrække private investeringer, og den kan varetages af forskeige kategorier af aktører, eksempevis okae idsjæe og foreninger, men også af professionee deveopere. Eksemper på private aktører, der kan agere som projektudviker og investorer i byfornyesen. Der kan i mange tifæde være et sammenfad meem projektudviker og investor (fx med ejere af boiger og butikker), mens der i andre tifæde er en kar forske på projektudviker og investor (fx foreninger og idsjæe, der agerer deveopere, og titrækker investeringer fra fonde m.m.). Deveoperens roe i byfornyesen Deveoperes evner igger ikke kun i, at de er i stand ti at skaffe investorer ti området. De har også en genere evne ti at samarbejde med forskeige aktører omkring et sted, en okaitet eer et byggeprojekt. Udfordringen for de kommunae panæggere består derfor ikke kun i at fytte investeringerne over på private hænder, eer at øge byggeriet i bydeen, det hander også om kvaitativt at forbedre samspiet meem private og kommunae aktører, så man samet set opnår de bedste øsninger. projekter, derti anses miderne at være at for små. Deveopere har som udgangspunkt et ret begrænset kendskab ti den områdebaserede byfornyese, herunder de indsatser for borgerdetagese og oka forankring, der er centrae for ordningen. For at få det optimae samspi er det afgørende for kommunerne at skabe gensidig forståese for denne proces, og for de forskeige rammer som kommunae panæggere og private deveopere arbejder indenfor. Boigejere Privat udejning Amene boiger Butiksejere Virksomheder Egenfinansiering (opsparing) Bank og kreditforening Egenfinansiering (opsparing) Beboere (huseje) Grundejernes Investeringsfond (ån) Bank og kreditforening (ån og kredit) Bygningsfornyese Beboere, afdeing (opsparing, drift, øget huseje) Boigseskab (fx dispositionsfonden) Landsbyggefonden Egenfinansiering (opsparing, drift m.m.) Bank og kreditforening (ån og kredit) Egenfinansiering (opsparing, drift m.m.) Bank og kreditforening (ån og kredit) I mange tifæde er der okae aktører, som udfører en væsentig deveoper-indsats, og formår at få andre ti at investere i områder. I andre tifæde er det eksterne og professionee deveopere, der detager i områdefornyesen, og derigennem titrækker privat kapita og investeringer ti området. Deveopere, der ikke i forvejen er okaiseret eer invoveret i området, kan bive opmærksomme på det konkrete byfornyesesområde på mange forskeige måder. Det sker oftest gennem egne netværk, så som ejendomsmægere og andinspektører. Deveopere tiægger som udgangspunkt sjædent byfornyese stor betydning for rentabiiteten af deres Foreninger og idsjæe Deveopere Egenfinansiering (opsparing) Fonde (okae, nationae) Offentige myndigheder, herunder kommunen og EU Diverse bidragydere (privatpersoner, virksomheder m.m., der bidrager gennem indsaminger) Egenfinansiering Kommanditseskab (10 mands-projekter) Bank og kreditforening Institutionee investorer Fremtidige ejere og ejere (boiger, butikker, erhverv m.m.) Fornyeser i bymidten under den hehedsorienterede byfornyese har været medvirkende ti, at en privat projektudviker har kunnet skaffe investorer ti et center i Arden. Deveoperen kom ind i projektet gennem en henvendese fra Arden kommune. Deveoperen har speciaiseret sig i at ave projekter i små og meemstore kommuner, hvor de store deveopere ikke er interesserede. Normat er det svært at skaffe kapita ti byer som Arden, men investoren var interesseret i at sprede sine investeringer, samtidig med at den hehedsorienterede byfornyese medvirkede ti at gøre projektet mere attraktivt. [ foto: Jesper Oe Jensen ]

7 Hvad kommunerne kan gøre for at titrække private investorer Det er vigtigt, at kommunerne er bevidste om, hvike aktiviteter, de væger sev at udføre, og hvike der kan ægges i private hænder hos aktører, der har bedre ressourcer ti at udføre dem. Det er væsentigt, at kommunerne gør sig kart, hvad de vi opnå med at titrække privat kapita ti en byfornyesesopgave. Derefter ska de se rundt i kredsen af muige deveopere eer investorer, der har et forretningsområde, der matcher opgaven. Noge deveopere arbejder kun med store projekter i større byer, andre arbejder kun inden for visse segmenter (fx ejendomsinvestering inden for kontorbyggeri). Endeig er der bandt deveopere også forskeige kompetencer og praksisser for b.a., om man går efter hurtige gevinster eer angsigtede øsninger. I forsøget på at titrække eksterne investorer kan kommunerne gøre mere brug af de okae personer og netværk, der aerede har reationer ti deveopere, og derigennem ti investorerne. Dette netværk vi i høj grad vide, hvem der vi være interesseret i at investere i området. Det kan også være givende for kommunerne på et tidigt tidspunkt at indgå i en diaog med deveoper omkring strategi og udvikingsmuigheder for det konkrete område. Erfaringerne viser, at kontakten ti en deveoper kan være skabt andre steder i den kommunae forvatning end hos de panæggere, der arbejder med byfornyesen. Ved at øge det interne kommunae samarbejde kan man i stigende grad benytte de netværk ti deveopere, der eksisterer aerede. For deveopere er det afgørende at kende vikår og spiereger i et givent byfornyesesområde. Kommunen ska derfor være parat med udførig information og materiae om opgaven. Kommunen kan gøre processen mere strøminet og attraktiv over for deveopere og investorer ved b.a.: at vise, at kommunen er parat ti at satse på området ved at kæde byfornyese sammen med andre initiativer i kommunen, fx kommunepan, strategipaner og okae udvikingspaner. Hvis investors sigte er 30 år, er det vigtigt, at kommunen har angsigtede paner for området, særigt hvis man er i byområder, hvor man ikke ubetinget kan forvente vækst. internt i kommunen at være afkaret og have en kommunikations- og besutningsstruktur på pads. at skabe én indgang ti kommunen. at være afkaret med, hvad det er kommunen vi opnå og stie krav ti samarbejdet, som fx at indgå partnerskaber. Der kan opnås store gevinster ved at inddrage private aktører og private investeringer i byfornyesen. Ofte sker det via en afsmittende effekt som her i Hoands Gaard i Nykøbing F. Større privat engagement kræver imidertid, at kommunen også er kar ti at ade private få større indfydese på proces og udformning af titag under byfornyesen

8 at bruge tiskudspujer ti okae samarbejdsprojekter som suppement ti kommunat finansierede projekter. m.m. Det kan være vigtigt at indgå i en diaog omkring strategier og udvikingsmuighederne for det konkrete område. at skaffe forståese i okaområdet for udvikingspanerne og få okae aktører ti at spie med som investorer, også sevom det ikke drejer sig om de store beøb. at orientere sig om hvike deveopere og investorer, der agerer på det okae marked, og hvike der potentiet kunne gøre det. at skabe bedre forståese for privates vikår og kompetencer. at give bedre forståese for byfornyesen ti deveopere, der ofte vurderer byfornyese udeukkende på omfanget af offentige subsidier og ofte forbinder byfornyesen med bureaukrati. at arbejde bevidst på at inddrage deveoperes kontaktnetværk, fx okae ejendomsmægere, andinspektører, okae arkitekter at arbejde med borgerinddragese, og fra starten fastægge spiereger og besutningskompetencer. Hee SBi-rapporten Private føgeinvesteringer i områdefornyesen kan ses eer downoades på sbi.dk 14

9

~ BRYGGEBLADET. Hvad laver de egentlig? H vad laver de i beboerforeningen? Og hvad sker der i BiB? Skal man tro

~ BRYGGEBLADET. Hvad laver de egentlig? H vad laver de i beboerforeningen? Og hvad sker der i BiB? Skal man tro Bryggen år 2000? Det hander om fere famiieboiger og dermed fere børn på Bryggen - om mindre trafik og mere grønt - og om at fasthode de særige træk der atid har være Bryggens styrke Det siger okarådsformand

Læs mere

ET GODT ARBEJDSMILJØ BETALER SIG

ET GODT ARBEJDSMILJØ BETALER SIG ET GODT ARBEJDSMILJØ BETALER SIG B A T KARTELLET Indhodsfortegnese 1. Resumé... 4 2. Formå og indedning... 5 3. Metode... 7 4. BAT s undersøgese af prisen på arbejdsuykker i bygge- og anægssektoren i 2011...

Læs mere

Hverdagsrehabilitering i praksis

Hverdagsrehabilitering i praksis fagig Hverdagsrehabiitering i praksis Erfaringer fra Fredericia 2008-2010 Abstract Fredericia Kommune, Danmark, har gode erfaringer med Hverdagsrehabiitering. Her samarbejder ergoterapeuter og fysioterapeuter

Læs mere

Formål for Skole og Dagtilbud frem mod år 2014

Formål for Skole og Dagtilbud frem mod år 2014 Formå for Skoe og Dagtibud frem mod år 2014 1 Efter høringsperioden bev formået revideret og behandet på Byrådsmøde den 1. december 2009. Byrådet godkendte det reviderede formå. 2 Indhodsfortegnese 1.

Læs mere

Private følgeinvesteringer ved områdefornyelse

Private følgeinvesteringer ved områdefornyelse Private følgeinvesteringer ved områdefornyelse KOLOFON INTRODUKTION Foto: Områdeløft Sundholmskvarteret Områdeløft i Sundholmskvarteret i København skaber lokalt engagement og private følgeinvesteringer.

Læs mere

Brygge bo evakueret i sidste øjeblik

Brygge bo evakueret i sidste øjeblik 26. marts 997 5. årgang nr. 6 BRYGGEBLADET Brygge bo evakueret i sidste øjebik Som en af de sidste danske re i Abanien, ykkedes det for nyig bryggeboeren Vivi an Kruse at undsippe kam pene meem de regering

Læs mere

Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer

Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer SBi 2008:02 Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer Sammenfatning Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer Sammenfatning Thorkild Ærø Hans Skifter Andersen Georg Gottschalk

Læs mere

SBi 2011:02. Virksomheders stedstilknytning, byfornyelse og socialt ansvar

SBi 2011:02. Virksomheders stedstilknytning, byfornyelse og socialt ansvar SBi 2011:02 Virksomheders stedstilknytning, byfornyelse og socialt ansvar Virksomheders stedstilknytning, byfornyelse og socialt ansvar Jacob Norvig Larsen Anne Clementsen Ellen Højgaard Jensen Jesper

Læs mere

2015 1. UDGAVE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE

2015 1. UDGAVE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE 2015 1. UDGAVE DANMARKS STÆRKESTE FAGFORENING FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER INDHOLD Side Tiykke 3 Før du starter 6 Tjekisten

Læs mere

ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN

ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN Bo Hejskov Evén Studiemateriae Det gæder mig, at du/i har æst min bog, Adfærdsprobemer i skoen, og er interesseret i at fordybe dig/jer i den viden, den bygger på. Da min forrige

Læs mere

OPTIMERING, TILPASNING OG ADMINISTRATION AF TELELØSNINGER

OPTIMERING, TILPASNING OG ADMINISTRATION AF TELELØSNINGER OPTIMERING, TILPASNING OG ADMINISTRATION AF TELELØSNINGER INTRODUKTION TIL er en virksomhed, som består af garvede fok fra Teebranchen, der ae har en stor erfaring inden for tee- og datakommunikationsindustrien.

Læs mere

Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer

Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer 85 Titel Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer Udgiver Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Forfattere Jakob Klint, Lykke

Læs mere

FREDAG LÆGEDAGE. Det er rart at være to chefer. Få taget temperaturen på din økonomi Kig forbi stand A-015E og deltag i vores konkurrence

FREDAG LÆGEDAGE. Det er rart at være to chefer. Få taget temperaturen på din økonomi Kig forbi stand A-015E og deltag i vores konkurrence Hvad er fremtiden for amen praksis? Læs disse personers bud på side 6. Hvorfor så hurtigt hjem? Ta et par ifige dråber i foyeren k. 15.45, og vend ugens indtryk. FREDAG Den 14. november 2014 Udgivet af

Læs mere

SBi 2008:03. Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer samt helhedsorienteret byfornyelse efter lov om byfornyelse

SBi 2008:03. Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer samt helhedsorienteret byfornyelse efter lov om byfornyelse SBi 2008:03 Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer samt helhedsorienteret byfornyelse efter lov om byfornyelse Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer samt helhedsorienteret

Læs mere

Mindre nedbrud Vejledning om sikkerhed ved mindre nedbrud i produktionen

Mindre nedbrud Vejledning om sikkerhed ved mindre nedbrud i produktionen Mindre nedbrud Vejedning om sikkerhed ved mindre nedbrud i produktionen Industriens Branchearbejdsmijøråd Postbox 7777 1790 København V E-mai: ibar@ibar.dk www.ibar.dk Medarbejdersekretariat CO-industri

Læs mere

Kapitel 20. Målopfyldelse, erfaringer og kapacitetsopbygning

Kapitel 20. Målopfyldelse, erfaringer og kapacitetsopbygning Kapitel 20 Målopfyldelse, e r fa r i n g e r o g k a p a c i t e t s o p b y g n i n g Kapitel 20. Målopfyldelse, erfaringer og kapacitetsopbygning 219 KRAM-kommunernes opgave var at planlægge og gennemføre

Læs mere

FRA IDÉ TIL EN GUIDE TIL UDVIKLINGSPROJEKTERS OVERGANG TIL MARKEDET KAPITAL

FRA IDÉ TIL EN GUIDE TIL UDVIKLINGSPROJEKTERS OVERGANG TIL MARKEDET KAPITAL FRA IDÉ TIL EN GUIDE TIL UDVIKLINGSPROJEKTERS OVERGANG TIL MARKEDET KAPITAL Pjecen er udarbejdet af Smith Innovation i vinteren 2014. Smith Innovation er operatør på Innovationsradar.dk. Læs mere på smithinnovation.dk

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND ARBEJDER FOR DANMARK Østjylland er Danmarks næststørste vækstregion. Vi vil udvikle og styrke det østjyske område som den ene af to førende vækstmetropoler

Læs mere

GEVINSTER VED INVESTERINGER I BYLIV OG BYKVALITET

GEVINSTER VED INVESTERINGER I BYLIV OG BYKVALITET PARTER MILJØMINISTERIET KØBENHAVNS UNIVERSITET REGION HOVEDSTADEN KØBENHAVNS KOMMUNE RINGBY KOMMUNERNE AARHUS KOMMUNE FREDERIKSBERG KOMMUNE SKANDERBORG KOMMUNE BY & HAVN KILDEBJERG RY A/S KOLOFON Tekst

Læs mere

Videnregnskabets elementer

Videnregnskabets elementer Videnregnskabets elementer Videnregnskabets elementer af BDO professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus og professor Jan Mouritsen, jm.om@cbs.dk, Handelshøjskolen i København

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

SBi 2008:15. Miljøstyret bygningsdrift i danske boligejendomme - under forskellige ejerformer

SBi 2008:15. Miljøstyret bygningsdrift i danske boligejendomme - under forskellige ejerformer SBi 2008:15 Miljøstyret bygningsdrift i danske boligejendomme - under forskellige ejerformer Miljøstyret bygningsdrift i danske boligejendomme - under forskellige ejerformer Jesper Ole Jensen Per Anker

Læs mere

Miljøstyret bygningsdrift i danske boligejendomme. - under forskellige ejerformer

Miljøstyret bygningsdrift i danske boligejendomme. - under forskellige ejerformer Miljøstyret bygningsdrift i danske boligejendomme - under forskellige ejerformer SBi. Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2008 Titel Undertitel Miljøstyret bygningsdrift i danske boligejendomme

Læs mere

For vognmænd og kørselsledere

For vognmænd og kørselsledere Lederuddannese For vognmænd og kørsesedere ederuddannese-vognmaend-sig3.indd 1 Introduktion v/ Martin Daniesen, fmd. for DTL. Er vi vognmænd gode nok ti at håndtere medarbejderne og finde de rigtige ti

Læs mere

KONKURRENCEUDSÆTTELSE: FORTSÆT DEN BEGRÆNSEDE UDVIKLING ELLER INTENSIVÉR INDSATSEN NU!

KONKURRENCEUDSÆTTELSE: FORTSÆT DEN BEGRÆNSEDE UDVIKLING ELLER INTENSIVÉR INDSATSEN NU! KONKURRENCEUDSÆTTELSE: FORTSÆT DEN BEGRÆNSEDE UDVIKLING ELLER INTENSIVÉR INDSATSEN NU! BDO Kommunernes Revisions Tænketank i offentligt-privat samarbejde INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indhold 1 Forord 3

Læs mere

OMRÅDEINDSATS - PÅ TVÆRS AF POLITIKKER

OMRÅDEINDSATS - PÅ TVÆRS AF POLITIKKER OMRÅDEINDSATS - PÅ TVÆRS AF POLITIKKER Denne folder formidler resultatet af projektet Et strategisk udviklingsperspektiv for områdeindsatser i Københavns Kommune! 1 OMRÅDEINDSATS - PÅ TVÆRS AF POLITIKKER

Læs mere

Tid nok til varige forandringer?

Tid nok til varige forandringer? Tid nok til varige forandringer? Udfordringer ved tidsafgrænsningen af boligsociale indsatser Tid nok til varige forandringer? Udfordringer ved tidsafgrænsningen af boligsociale indsatser Anne Stampe,

Læs mere

Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed

Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed 1 Om denne guide Guiden henvender sig til kommunernes erhvervsrådgivning og til beskæftigelsesforvaltninger og jobcentre og beskriver de særlige opmærksomhedspunkter

Læs mere