CSR-rapportering. Online undersøgelse blandt topledere i de største danske virksomheder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CSR-rapportering. Online undersøgelse blandt topledere i de største danske virksomheder"

Transkript

1 CSR-rapportering Online undersøgelse blandt topledere i de største danske virksomheder

2 Indholdsfortegnelse Metode Konklusioner & resumé Målgruppe karakteristika Resultater Appendiks Side 2

3 Metode

4 Metodebeskrivelse Baggrund & formål FSR danske revisorer har ønsket at afdække, hvad en virksomheds rapportering om samfundsansvar bør indeholde, for at den har ledelsesmæssig og forretningsmæssig brugsværdi for en CEO, CFO eller bestyrelsesformand. I brevet er CSR beskrevet som omhandlende, hvordan virksomheder bidrager til en bæredygtig udvikling og tager hensyn til - og ansvar for - at balancere økonomiske, miljømæssige, sociale og etiske forhold i den måde, organisationen drives og udvikles på. Hypotesen har været, at mange virksomheders CSR-rapportering i deres nuværende form ikke giver værdi for topledelsen fordi informationerne ikke i tilstrækkeligt omfang er koblet til virksomhedens risici og værdiskabelse. Formålet med undersøgelsen har således været at afprøve hypotesen og få indblik i, hvad topledelsen gerne vil se mere eller mindre af i en CSR-rapportering for at den har ledelsesmæssig og forretningsmæssig brugsværdi. På vegne af FSR danske revisorer har YouGov derfor gennemført denne undersøgelse, som er sendt ud til CFO er, CEO er og bestyrelsesformænd i de største danske virksomheder samlet set over 2300 personer. Virksomhederne har været udvalgt efter følgende krav: En balancesum på mere end 143 mio. kr.; en nettoomsætning på mere end 286 mio. kr.; og et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på mere end 250. Udtræk af virksomheder, der er inviteret til at deltage i undersøgelsen er godkendt af FSR - danske revisorer. Undersøgelsesperiode & dataindsamlingsmetode Undersøgelsen er gennemført online i juni og juli 2014 og efter følgende metode: Målgruppe Undersøgelsen er gennemført blandt CFO er og CEO er i de største danske virksomheder. Svar er også modtaget fra øvrig ledelse. Ingen bestyrelsesformænd ønskede at deltage i undersøgelsen. I alt har 73 personer besvaret undersøgelsen - heraf var 26 CEO er, 37 CFO er og 10 Øvrig ledelse. Resultater I lyset af det lille antal besvarelser skal undersøgelsens resultater tages med forbehold og ses som en indikation af topledelsens syn på CSR og CSR-rapportering. Grafisk fremstilling af resultater Graferne i rapporten afbilder hovedresultatet for det givne spørgsmål og afbilder på totalniveau, hvad personerne i målgruppen har svaret i undersøgelsen. Signifikante afvigelser Talmaterialet i tabellerne er testet for signifikans (signifikante afvigelser se appendiks for udførte tests). Målgruppen er lille og derfor er skal konklusioner på delmålgrupper tages med forbehold for afvigelser. Generelt set er der ikke store forskelle i svarene fra de forskellige typer af delmålgrupper. Postalt brev blev sendt til de tre målgrupper CEOs, CFOs og bestyrelsesformænd - adresseret personligt og på FSR danske Offentliggørelse af resultater revisorers brevpapir Ved enhver offentliggørelse af undersøgelsens resultater skal YouGov Brevet indeholdt et unikt link til anonym besvarelse af online CSR regnskab Side 4 angives tydeligt som kilde. Se appendiks for yderligere information. Juni og juli 2014 undersøgelsen (CAWI Computer Assisted Web Interviewing).

5 Konklusioner & resumé

6 Topledelsen om CSR : CSR er kommet for at blive Hvem har vi i tale? 86% af de adspurgte er topledere med titel af CEO eller CFO og 14% repræsenterer øvrig ledelse inden for Danmarks 1000 største virksomheder, som er forpligtet jf. Årsregnskabslovens 99a til at redegøre for samfundsansvar. De adspurgte repræsenterer virksomheder med forskellige typer af ejerforhold herunder børsnoteret, ejerledet, fondsejet, dattervirksomhed mv. Knap 75% af de adspurgte repræsenterer et dansk moderselskab. Hvad kendetegner topledelsens forventning til CSR? Et flertal af toplederne - syv ud af 10 - siger at CSR er kommet for at blive. I dag er otte ud af 10 af de adspurgte topledere involveret i arbejdet og tilgangen til CSR. Endnu flere forventer at blive mere involveret i CSRarbejdet i de kommende år. Otte ud af 10 er enige om, at virksomheden skal interessere sig for CSR for at styrke sit image. Tre ud af fire mener, at CSR bidrager positivt til virksomhedskulturen og til at skabe engagement blandt medarbejdere. Der er også bred enighed om, at CSR helt eller delvist skaber bedre relationer til virksomhedens interessenter, og at CSR er med til at forbedre virksomhedens langsigtede værdiskabelse. Til gengæld er der mindre enighed om, at CSR bidrager til at udvikle nye produkter og finde besparelser. Flertallet af de adspurgte forventer helt eller delvist, at CSR indgår i indkøbsbeslutninger, i valg af underleverandører og at CSR integreres i salg og marketingsbeslutninger. Hele otte ud af 10 forventer helt eller delvist, at CSR er integreret i virksomhedens langsigtede strategi. Side 6 CSR regnskab Juni og juli 2014

7 Topledelsen om CSR-rapportering : CSR-rapportering er kommet for at blive men kun få tillægger den værdi Hvad karakteriserer virksomhedernes nuværende praksis inden for CSR-rapportering og deres forventninger til fremtiden? Flertallet af toplederne - syv ud af 10 - mener, at CSR-rapportering er kommet for at blive. I dag rapporterer virksomhederne som oftest om CSR i årsrapporten, frem for i en særskilt rapport om CSR. Det er dog langt fra alle virksomheder, der rapporterer systematisk om CSR til topledelsen. Fire ud af 10 topledere svarer i undersøgelsen, at der ikke bliver rapporteret internt om CSR til den øverste ledelse i deres virksomhed. Når topledelsen ikke systematisk får rapporter om CSR-arbejdet, kan det hænge sammen med at CSR-rapportering vurderes at have begrænset værdi: Kun tre ud af 10 virksomhedsledere tillægger rapporteringen værdi, fire ud af 10 tillægger den nogen grad af værdi, mens tre ud af 10 ikke ser rapporteringen som værdifuld for ledelsens arbejde. Når toplederne ser fremad er syv ud af 10 enige eller delvist enige om, at CSR-rapportering vil få stigende betydning for finansmarkedet og regnskabsanalytikere. Og kun én ud af 10 afviser, at integreret rapportering bliver den fremtidige norm. Hvad er topledelsens forventninger til CSR-rapporteringens indhold? CSR rapporteringen skal informere om virksomhedens ambitioner, aktiviteter, resultater og risici inden for CSR-området. Samlet set lægger topledelsen vægt på følgende indhold i en CSR-rapport: Sammenhæng til forretningen: Mere fokus på sammenhængen mellem virksomhedens CSR-tilgang og forretningsstrategien end indblik i virksomhedens opbakning til principper og standarder, samt beskrivelser af politikker inden for CSR. Overblik: Hellere et godt overblik over gennemførte og planlagte aktiviteter og projekter inden for CSR-området, samt information om aktiviteternes karakter, end beskrivelser af de anvendte ledelsessystemer. Målbarhed: Flere nøgletal og indikatorer på de udvalgte CSR-områder, samt information om målsætninger og status og fremdrift i forhold til mål og i mindre grad beretninger om modtagne priser og anerkendelse for virksomhedens CSR-arbejde. Risikobilledet: Større fokus på betydningen af CSR-relaterede risici i forhold til virksomhedens bundlinje, vækstmuligheder og omdømme. Mere information om virksomhedens kontroller og handlinger for at reducere CSR-relaterede risici end informationer om erfarede og forventede dilemmaer, samt udfordringer i forbindelse med CSR-arbejdet. Side 7 CSR regnskab Juni og juli 2014

8 Målgruppe karakteristika

9 Målgruppen repræsenterer 86% topledere og 14% øvrig ledelse Titel Base: (n=73) Gruppen Øvrig ledelse indeholder følgende forskellige titler: Øvrig ledelse 14% CEO 36% Ansvarlig for CSR COO CSR og Kommunikationschef Direktør Divisionsdirektør Kommunikationsdirektør VP, CSR CFO 50% Side 9

10 Knap 75% af målgruppen repræsenterer et dansk moderselskab Hvilken nationalitet har det ultimative moderselskab for den virksomhed du er ansat/aktiv i? Base: (n=73) Udenlandsk 27% Dansk 73% Side 10

11 Målgruppen repræsenterer forskellige typer af virksomhedsejerforhold 100% Hvilken af følgende beskriver bedst den virksomhed, du er ansat/aktiv i? Du kan markere op til 2 svar Base: (n=73) 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 32% 23% 19% 14% 18% 10% 7% 0% Børsnoteret virksomhed Ejerledet virksomhed Dattervirksomhed af udenlandsk ejer Fondsejet Kapitalfondsejet Andet Side 11

12 Resultater

13 CSR rapporteres som oftest i årsrapporten, frem for i en særskilt rapport 100% Rapporterer virksomheden eksternt om CSR? Base: (n=73) 90% 80% 70% 60% Ja - som del af 59% 50% 40% 36% Ja - i en særskilt 33% 30% 20% 10% 23% 18% 15% 8% 0% Ja - som en del af virksomhedens årsrapport Ja - som en del af koncernårsrapporten fra moderselskabet Ja - i en særskilt CSRrapportering fra virksomheden Ja - som en del i en særskilt CSR koncernrapportering Nej 59% rapporterer eksternt om CSR som en del af årsrapporten, mens 33% rapporterer CSR i en særskilt CSR rapport. Virksomheder med dansk moderselskab: 96% rapporterer eksternt om CSR. 42% rapporterer om CSR som en del af virksomhedens årsrapport. 36% udarbejder en særskilt CSR rapportering Virksomhederne med udenlandsk moderselskab: 80% rapporterer eksternt om CSR. 35% rapporterer om CSR som en del af koncernårsrapporten. 25% udarbejder en særskilt CSR rapportering Side 13

14 6 ud af 10 virksomheder rapporterer internt om CSR til topledelsen 100% Er CSR-rapportering en del af virksomhedens interne rapportering til direktion og bestyrelse? Base: (n=73) 90% 80% 70% Ja - 56% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 41% Ja - både til direktion og bestyrelse 42% 10% 5% 1% Ja - til bestyrelsen Ja - til direktionen Nej Ved ikke Af de virksomheder, der rapporter internt om CSR til topledelsen rapporteres, der som oftest til både direktion og bestyrelse (41%). Samtidig er der 42%, der ikke rapporter internt om CSR til topledelsen. Virksomheder med dansk moderselskab: 62% rapporterer internt om CSR til direktion og/eller bestyrelse Virksomhederne med udenlandsk moderselskab: 40% rapporterer internt om CSR til direktion og bestyrelse Side 14 FSR danske revisorer: CSR rapportering

15 Det er ikke et klart billede af, hvorvidt CSR-rapporteringen er værdifuld 100% I hvilken grad er virksomhedens CSR-rapportering værdifuld for dig? Base: Virksomheden rapporterer CSR (n=67) 90% 80% 70% Ja : 65% 60% 50% 40% Nej : 34% 37% 30% 20% 10% 0% 22% 22% 12% 6% 0 Slet ikke [1] I mindre grad [2] I nogen grad [3] I høj grad [4] I meget høj grad [5] Ved ikke Med en jævn spredning over alle kategorier for i hvilken grad virksomhedens rapportering er værdifuld er der ikke et klart billede blandt de adspurgte. Dette billede gør sig gældende for både virksomheder med dansk og udenlandsk moderselskab Side 15

16 8 ud ad 10 er involveret i arbejdet og tilgangen til CSR 100% Hvad beskriver bedst din nuværende involveringsgrad i virksomhedens arbejde med og tilgang til CSR? Base: Virksomheden rapporterer CSR (n=67) 90% 80% 70% 60% 50% Involveret (NET) 97 % 48% 40% 30% 20% 31% 18% 10% 0% Fuldt involveret Periodisk involveret Sjældent involveret Aldrig involveret 3% Stort set alle er involverede i virksomhedens arbejde med og tilgang til CSR. 79% er fuldt eller periodisk involveret. Dette billede gør sig gældende for både virksomheder med dansk og udenlandsk moderselskab Side 16

17 Rapporter om ambitioner, aktiviteter, resultater og risici inden for CSR I hvilken grad forventer du, at følgende informationer er indeholdt i en virksomheds CSR-rapportering? Base: (n=73) Ambitionen inden for CSR 5% 32% 44% 18% Alle fire informationsområder er forventelige i virksomhedens CSR-rapportering. Der er ikke de store forskelle på relevansen dog opleves information om risici mindre relevant end de øvrige tre områder. Aktiviteter inden for CSR 8% 25% 45% 22% Dette billede gør sig stort set gældende for både virksomheder med dansk og udenlandsk moderselskab Resultater inden for CSR-området 7% 25% 48% 21% Risici i relation til CSR-området 1% 16% 38% 29% 15% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Slet ikke [1] I mindre grad [2] I nogen grad [3] I høj grad [4] I meget høj grad [5] Side 17

18 Ambitionen: Mere vægt på linket til forretningsstrategien end på principper og standarder Ambitionen inden for CSR Hvilken betydning har det for dig, at følgende informationer vedr. ambitionen findes i en virksomheds CSR-rapportering? Base: (n=73) Indblik i virksomhedens opbakning til principper og standarder inden for CSR 8% 25% 27% 32% 5% Beskrivelse af virksomhedens politik/ker inden for CSR 4% 19% 34% 36% 7% Begrundelse for hvilke CSR-emner, der arbejdes med 4% 11% 36% 42% 7% Indblik i ledelsens CSR-ambition 4% 4% 40% 37% 15% Klar sammenhæng mellem virksomhedens CSR-tilgang og forretningsstrategien 4% 11% 23% 37% 25% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Slet ingen betydning [1] Mindre betydning [2] Nogen betydning [3] Stor betydning [4] Afgørende betydning [5] Den information, der vægtes højest er klar sammenhæng mellem CSR-tilgangen og forretningsstrategien, hvor 25% mener det er af afgørende betydning og 37% tillægger det stor betydning. Ligeledes tillægger over halvdelen indblik i ledelsens CSR-ambition stor eller afgørende betydning. Til gengæld er indblik i principper og standarder af mindre betydning her tillægger 33% det slet ingen eller mindre betydning. Dette billede gør sig stort set gældende for både virksomheder med dansk og udenlandsk moderselskab Side 18

19 Aktiviteter: Mere vægt på overblik og karakteren af aktiviteter og projekter end på ledelsessystemer Aktiviteter inden for CSR Hvilke af følgende informationer vedr. aktiviteter forventer du at finde i en virksomheds CSR-rapportering? Du kan markere op til fire svar Base: (n=73) Overblik over gennemførte/planlagte aktiviteter og projekter inden for CSR-området Information om aktiviteternes karakter (f.eks. lovmæssigt/frivilligt tiltag, forretningsorienteret/velgørenhed, 68% 84% Overordnet set er de gennemførte/planlagte aktiviteter og deres karakter, det de adspurgte forventer at kunne læse om i CSR-rapporteringen. Beskrivelse af anvendte ledelsessystemer er der færrest, der udviser interesse for. Indføring i hvordan eksterne interessenter involveres i CSRarbejdet er der heller ikke stor forventning til. Information om hvordan CSR-indsatsen er organiseret Indblik i hvordan manglende overholdelse af politikker og kodeks inden for CSR håndteres 38% 38% Dette billede gør sig stort set gældende for både virksomheder med dansk og udenlandsk moderselskab Indføring i hvordan eksterne interessenter involveres i virksomhedens CSR-arbejde 27% Beskrivelse af anvendte ledelsessystemer (ISO, OHSAS, EMAS mv.) 18% Ingen af disse 0% Ved ikke 3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Side 19

20 Resultater: Mere vægt på KPI er, målsætninger og status end på priser og verifikation Resultater inden for CSR-området I hvilken grad forventer du, at følgende informationer vedr. resultater er at finde i en virksomheds CSR-rapportering? Base: (n=73) Målsætninger og status/fremdrift i forhold til mål 1% 8% 23% 47% 19% Nøgletal og indikatorer på udvalgte CSR-områder (f.eks. arbejdsulykker, energiforbrug mv.) 3% 10% 29% 32% 27% Kriterier for valg af CSR-indhold og data (vurdering af relevans og væsentlighed) 4% 14% 52% 26% 3% Benchmarking af nøgletal i forhold til tidligere år/nærmeste konkurrenter 12% 12% 38% 27% 10% Anvendt regnskabspraksis (inkl. foretagne skøn og usikkerhed ved opgørelse af data) 8% 19% 45% 16% 10% Kobling mellem CSR-relaterede og finansielle nøgletal (f.eks. CO2/produceret enhed) 8% 27% 36% 25% 4% Oversigt over modtagne priser og anerkendelse for virksomhedens CSR-arbejde 16% 34% 30% 15% 3% Revisorerklæring eller anden form for tredjeparts verifikation af CSR-rapporteringens oplysninger 22% 26% 34% 12% 4% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Slet ikke [1] I mindre grad [2] I nogen grad [3] I høj grad [4] I meget høj grad [5] Den information, der vægtes højest er målsætninger og status, samt nøgletal og indikatorer, hvor henholdsvis 66% og 59% forventer dette i høj og i meget høj grad. Derimod er information om priser og anerkendelse, samt en form for verifikation vægtet lavest med henholdsvis 50% og 48% der slet ikke og i mindre grad forventer dette. Dette billede gør sig stort set gældende for både virksomheder med dansk og udenlandsk moderselskab Side 20

21 Risici: Mere vægt på betydningen for forretningen og på risikovillighed end dilemmaer og udfordringer Risici i relation til CSR-området I hvilken grad forventer du, at følgende informationer vedr. risici findes i en virksomheds CSR-rapportering? Base: (n=73) Vurdering af betydningen af CSR-relaterede risici i forhold til virksomhedens bundlinje, vækstmuligheder og omdømme 5% 18% 40% 25% 12% Information om virksomhedens kontroller og handlinger for at reducere CSR-relaterede risici 4% 23% 29% 38% 4% Indblik i virksomhedens risikovillighed og dermed håndtering af CSR-relaterede risici 3% 22% 40% 29% 7% Indblik i CSR-relaterede risici i virksomhedens globale forsyningskæde, f.eks. leverandører i 3. verdenslande 4% 21% 40% 27% 5% Information om CSR-relaterede risici (f.eks. materielle, regulative, omdømme mv.) 1% 26% 40% 25% 7% Indsigt i hvordan CSR-relaterede risici har ændret sig/forventes at ændre sig i fremtiden 4% 26% 51% 16% 3% Erfarede/forventede dilemmaer og udfordringer i forbindelse med CSR-arbejdet 8% 32% 34% 25% 1% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Slet ikke [1] I mindre grad [2] I nogen grad [3] I høj grad [4] I meget høj grad [5] Den information, der vægtes højest er forholdet mellem CSR-relaterede risici og virksomhedens bundlinje, vækstmuligheder og omdømme med 77%, der i nogen, i høj og i meget høj grad forventer det. Tilsvarende vægtes virksomhedens risikovillighed med 75% (i nogen, i høj og i meget høj grad). 40% forventer slet ikke eller i mindre grad information om erfarede/forventede dilemmaer og udfordringer i forbindelse med CSR-arbejdet. Dette billede gør sig stort set gældende for både virksomheder med dansk og udenlandsk moderselskab Side 21

22 Hvorfor CSR? For at styrke image, virksomhedskultur & relationer - knap så meget for at udvikle nye produkter eller finde besparelser En virksomhed bør interessere sig for CSR fordi: Base: (n=73) CSR styrker virksomhedens image 1% 4% 48% 38% CSR bidrager positivt til virksomhedskulturen og medarbejderengagementet 5% 4% 45% 29% CSR skaber bedre relationer til virksomhedens interessenter 7% 5% 40% 27% CSR forbedrer virksomhedens langsigtede værdiskabelse 8% 5% 33% 30% CSR bidrager med nye elementer i virksomhedens risikostyring 10% 4% 40% 21% CSR giver større sikkerhed for overholdelse af lovgivning 8% 16% 36% 21% CSR bidrager positivt, når virksomheden skal penetrere nye markeder 12% 8% 34% 14% CSR forbedrer muligheden for at operere på markeder, hvor særegne kulturer og normer har stor betydning 15% 5% 26% 12% CSR bidrager til udviklingen af nye produkter/services 19% 15% 25% 14% CSR understøtter arbejdet med at finde besparelser/effektivisere 25% 12% 15% 12% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Helt uenig [1] Delvist uenig [2] Delvist enig [4] Helt enig [5] Der er bred enighed om, at CSR styrker virksomhedens image - 86% der erklærer sig helt eller delvist enig i det udsagn. Der er ligeledes enighed om at CSR bidrager positivt til virksomhedskulturen, medarbejderengagementet og skaber bedre relationer til virksomhedens interessenter. Flere i målgruppen ser ikke udvikling af nye produkter/ services og besparelser/ effektivitet som noget der understøttes af CSR her er henholdsvis 34% og 37% helt eller delvist uenige i det udsagn. Dette billede gør sig stort set gældende for både virksomheder med dansk og udenlandsk moderselskab Side 22

23 CSR forventes at i overvejende grad at være integreret i virksomhedens langsigtede strategi og en række aktiviteter I hvilken grad forventer du at følgende indgår som led i driften og udviklingen af virksomheden? Base: (n=73) CSR-forhold indgår i indkøbsbeslutninger og i valg af underleverandører 4% 22% 19% 47% 8% CSR-forhold er integreret i virksomhedens langsigtede strategi 5% 14% 37% 33% 11% CSR-forhold integreres i salg- og marketingsaktiviteter 7% 22% 38% 29% 4% CSR-indikatorer er indeholdt i den løbende interne rapportering til direktionen 11% 19% 36% 32% 3% CSR-indikatorer er indeholdt i den løbende rapportering til bestyrelsen 11% 21% 32% 36% 1% CSR-forhold indgår når virksomheden laver investeringsvurderinger 10% 26% 37% 23% 4% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Slet ikke [1] I mindre grad [2] I nogen grad [3] I høj grad [4] I meget høj grad [5] CSR forventes i overvejende gard at indgå som led i driften og udviklingen af virksomheden blandt de adspurgte. 55% og 44% forventer i høj og i meget høj grad at CSR forhold skal integreres i virksomhedens langsigtede strategi, samt indgå i indkøbsbeslutninger og valg af underleverandører. 36%, 32% og 30% forventer slet ikke og i mindre grad at CSR forhold skal indgå i investeringsvurderinger, samt at CSR-indikatorer skal rapporteres løbende til henholdsvis bestyrelse og direktion. Dette billede gør sig stort set gældende for både virksomheder med dansk og udenlandsk moderselskab Side 23

24 Tiltro til at CSR og CSR-rapportering er kommet for at blive, men mindre klarhed om rapporteringens fremtidige betydning og form Er det din forventning? Base: (n=73) At integreret rapportering bliver den fremtidige norm inden for virksomheders rapportering inden for de næste 10 år 12% 44% 32% At topledelsen bliver mere involveret i virksomhedens arbejde og tilgang til CSR i de kommende år 11% 44% 41% At CSR-rapportering får stigende betydning for finansmarkedet og regnskabsanalytikere 27% 40% 29% At CSR-rapportering er kommet for at blive 7% 22% 66% At CSR er kommet for at blive 3% 25% 68% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Nej Ja, måske Ja 68% forventer klart, at CSR er kommet for at blive og 66% forventer klart at CSR-rapportering er kommet for blive. 41% forventer klart at topledelsen vil blive mere involveret i CSR-arbejdet. Med hensyn til rapporteringen forventer 32% klart at integreret rapportering bliver den fremtidige norm og 29% mener klart, at CSR-rapportering får stigende betydning for finansmarkedet og regnskabsanalytikere. Dette billede gør sig stort set gældende for både virksomheder med dansk og udenlandsk moderselskab Side 24

25 Appendiks

26 Vedrørende fremstilling & tolkning af data Offentliggørelse af resultater Ved enhver offentliggørelse af undersøgelsens resultater skal YouGov angives tydeligt som kilde. Forud for offentliggørelse af undersøgelsens resultater skal YouGov have pressemeddelelsen eller anden brug af resultaterne til godkendelse. Formålet hermed er alene at sikre, at YouGov analyseteknisk kan stå inde for brugen af resultaterne. Ved pressemeddelelser skal dette ske i henhold til reglerne fra ESOMAR, hvorfor en tekst som følger skal inkluderes: Undersøgelsen er gennemført af analyseinstituttet YouGov. Der er i juni og juli måned 2014 i alt gennemført 73 CAWI-interview med CFO er, CEO er og øvrig ledelse i de største danske virksomheder. Grafisk fremstilling af resultater Graferne i rapporten afbilder hovedresultatet for det givne spørgsmål og afbilder på totalniveau, hvad personerne i målgruppen har svaret i undersøgelsen. Tabelsættet Svarene for hvert spørgsmål er krydset med alle baggrundsvariable, hvorfor det i tabelsættet er muligt at se svarene for hvert spørgsmål fordelt på de forskellige nedbrydningsgrupper. Signifikante afvigelser Talmaterialet i tabellerne er testet for signifikans (signifikante afvigelser). Målgruppen er lille og derfor er skal konklusioner på delmålgrupper tages med forbehold for afvigelser. Statistiske tests til afdækning af signifikante afvigelser Chi 2 - test og T-test For at afdække de signifikante afvigelser på tværs af forskellige grupper af danskere er der foretaget to forskellige statistiske tests, Chi 2 -test og T-test: Chi 2 -test: Chi 2 -testformen er repræsenteret i tabellerne ved henholdsvis + eller -. Hvis + er vist i tabellerne, betyder det, at resultatet i den givne kolonne er signifikant højere end totalen. Hvis - er vist i tabellerne, betyder det, at resultatet i den givne kolonne er signifikant lavere end totalen. Der er valgt et konfidensinterval på 95%. T-test: T-testen er repræsenteret i tabellerne ved blokbogstaver. Hvis et blokbogstav er vist i tabellerne, betyder det, at resultatet i den givne kolonne er signifikant forskelligt fra den kolonne, som blokbogstavet henviser til. Til denne test er der ligeledes valgt et konfidensinterval på 95%. Side 26

Risikoanalyse Spørgeskemaundersøgelse blandt CFO s i de største danske virksomheder

Risikoanalyse Spørgeskemaundersøgelse blandt CFO s i de største danske virksomheder Risikoanalyse 2013 Spørgeskemaundersøgelse blandt CFO s i de største danske virksomheder Indholdsfortegnelse Metodebeskrivelse Opsummering og konklusion Virksomhedernes karakteristika Resultater Side 2

Læs mere

Bankrådgiver Penge og pensionspanelet

Bankrådgiver Penge og pensionspanelet Bankrådgiver 2014 Penge og pensionspanelet Statistisk usikkerhed ved forskellige stikprøvestørrelser Tabellen nedenfor viser beregninger for, hvilke fejlmarginer (statistiske usikkerheder) der er ved forskellige

Læs mere

Boliglån Penge og Pensionspanelet

Boliglån Penge og Pensionspanelet Boliglån 2014 Penge og Pensionspanelet Statistisk usikkerhed ved forskellige stikprøvestørrelser 30-06-2014 Tabellen nedenfor viser beregninger for, hvilke fejlmarginer (statistiske usikkerheder) der er

Læs mere

Vilde dyr. Målgruppe: Den danske befolkning år

Vilde dyr. Målgruppe: Den danske befolkning år Vilde dyr Målgruppe: Den danske befolkning - 18+ år Sp.22 Hvad er din overordnede holdning til at se shows med vilde dyr? Med "shows med vilde dyr" menes underholdning, der foregår foran et publikum, hvor

Læs mere

Hvad danskerne mener Undersøgelse blandt den danske befolkning 18-64 år

Hvad danskerne mener Undersøgelse blandt den danske befolkning 18-64 år Hvad danskerne mener Undersøgelse blandt den danske befolkning 18-64 år Contact: Dorte Barfod +45 35 200 654 dorte-barfod@yougov.com Jeanette Bertelsen +45 35 200 641 jeanette.bertelsen@yougov.com 1 Metode

Læs mere

Danskernes syn på elbiler 2014. YouGov-undersøgelse for Dansk Elbil Alliance

Danskernes syn på elbiler 2014. YouGov-undersøgelse for Dansk Elbil Alliance Danskernes syn på elbiler 2014 YouGov-undersøgelse for Dansk Elbil Alliance Danskerne kræver politisk handling Politikerne bør gøre en særlig indsats for at fremme elbilen i Danmark Sp. 8 Mener du, at

Læs mere

Skilsmisse og privatøkonomi august 2014. Penge- og Pensionspanelet

Skilsmisse og privatøkonomi august 2014. Penge- og Pensionspanelet Skilsmisse og privatøkonomi august 2014 Penge- og Pensionspanelet Statistisk usikkerhed ved forskellige stikprøvestørrelser 31-10-2014 Tabellen nedenfor viser beregninger for, hvilke fejlmarginer (statistiske

Læs mere

Danske Erhvervsskoler

Danske Erhvervsskoler Danske Erhvervsskoler Undersøgelse om virksomheders kendskab til samt erfaring med erhvervsskolernes praktikordning Opfølgning på undersøgelse fra 2009 Summary med grafer og kommentarer på hovedresultater

Læs mere

Medievaner 2016. Koda

Medievaner 2016. Koda Medievaner 2016 Koda Metodebeskrivelse Interviewperiode & dataindsamlingsmetode Undersøgelsen er gennemført i perioden 16. 21. marts 2016 via internettet med udgangspunkt i YouGov Panelet i Danmark. Målgruppe

Læs mere

Danskernes forhold til sundhedsinformation på internettet Undersøgelse til Sundhedsagenda 2013

Danskernes forhold til sundhedsinformation på internettet Undersøgelse til Sundhedsagenda 2013 Danskernes forhold til sundhedsinformation på internettet Undersøgelse til Sundhedsagenda 2013 Indholdsfortegnelse Metodebeskrivelse > Baggrund of formål > Spørgsmål i undersøgelsen > Datagrundlag Del

Læs mere

Papirløst samlevende 2014. Penge- og Pensionspanelet Marts 2014

Papirløst samlevende 2014. Penge- og Pensionspanelet Marts 2014 Papirløst samlevende 2014 Penge- og Pensionspanelet Marts 2014 Statistisk usikkerhed ved forskellige stikprøvestørrelser 25-04-2014 Tabellen nedenfor viser beregninger for, hvilke fejlmarginer (statistiske

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Danskere, der er blevet separeret eller skilt inden for de seneste 36 måneder Grafikrapport København, november 2011 Udarbejdet af: Anja

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Danskere, der inden for de seneste 36 måneder har oplevet, at deres ægtefælle/samlever er gået bort ved døden Grafikrapport København,

Læs mere

Financial Literacy 2016

Financial Literacy 2016 Financial Literacy 2016 Undersøgelse om børns forhold til og viden om penge Gennemført blandt børn i alderen 10-15 år i perioden den 16.-22. marts 2016. Indhold 3 Hovedkonklusioner 9 Baggrund og metode

Læs mere

SINGLER NY Aldersfordeling

SINGLER NY Aldersfordeling SINGLER NY Aldersfordeling Metode Interviewperiode & dataindsamlingsmetode: Undersøgelsen er gennemført i perioden 28. november- 1. december 2014 via internettet med udgangspunkt i YouGov Panelet. Målgruppe:

Læs mere

Livsmedelsverket, Mattilsynet og

Livsmedelsverket, Mattilsynet og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Livsmedelsverket, Mattilsynet og Helsedirektoratet Kendskab til Nøglehulsmærket i DK, S og NO Summary med grafer og kommentarer på hovedresultater København,

Læs mere

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a -og deres generelle regnskabspraksis Udarbejdet af: Center for Corporate Social Responsibility, Copenhagen Business School Peter

Læs mere

Roskilde Kommune Borgerpanelundersøgelse 1. kvartal 2013. Januar 2013

Roskilde Kommune Borgerpanelundersøgelse 1. kvartal 2013. Januar 2013 Roskilde Kommune Borgerpanelundersøgelse 1. kvartal 2013 Januar 2013 Indholdsfortegnelse 1) Metode, formål og målgruppe mv....... side 3-8 2) Kommenteret grafisk fremstilling af hovedresultater. side 8-24

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Danskere, der inden for de seneste 36 måneder har fået permanent nedsat erhvervsevne Grafikrapport København, november 2011 Udarbejdet

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Grafikrapport Danskere, der inden for de seneste 36 måneder er blevet gift/har indgået registreret partnerskab for første gang København,

Læs mere

Formål med undersøgelsen side 3-5. Målgrupper side 6-12. Tolkning og grafisk fremstilling af data side 13-15. Offentliggørelse af data side 16-17

Formål med undersøgelsen side 3-5. Målgrupper side 6-12. Tolkning og grafisk fremstilling af data side 13-15. Offentliggørelse af data side 16-17 Danske Erhvervsskoler Undersøgelse blandt unge, forældre og virksomheder Opfølgning på undersøgelse fra 2009 Samlet summary rapport - grafer og kommentarer på hovedresultater København, maj 2010 Marie

Læs mere

Det økologiske spisemærke, det røde Ø- og EU-mærket. Resultater og hovedkonklusioner

Det økologiske spisemærke, det røde Ø- og EU-mærket. Resultater og hovedkonklusioner Befolkningsundersøgelse 2013 Gennemført for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Det økologiske spisemærke, det røde Ø- og EU-mærket Resultater og hovedkonklusioner Indhold Introduktion Baggrund

Læs mere

revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. redeørelse for samfundsansvar

revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. redeørelse for samfundsansvar revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. redeørelse for samfundsansvar HVEM: Store virksomheder i regnskabsklasse C og virksomheder i regnskabsklasse D med færre end 500 medarbejdere HVORNÅR:

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

Rapport Undersøgelse af holdninger til mærkningsordninger blandt danske fremstillingsvirksomheder

Rapport Undersøgelse af holdninger til mærkningsordninger blandt danske fremstillingsvirksomheder Rapport Undersøgelse af holdninger til mærkningsordninger blandt danske fremstillingsvirksomheder Udarbejdet af Oxford Research A/S for LO Marts 2007 Revi- Forfatter: jbe Sidst gemt: 21-03-2007 10:56 Sidst

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Danskere, der inden for de seneste 24 måneder er flyttet papirløst sammen med en partner Grafikrapport København, november 2011 Udarbejdet

Læs mere

børsnoterede virksomhedens rapportering om samfundsansvar.

børsnoterede virksomhedens rapportering om samfundsansvar. analyse børsnoterede virksomheders rapportering om samfundsansvar Verden kalder på ansvarlig ledelse. Det var tydeligt ved årets World Economic Forum 1, hvor behovet for langsigtet bæredygtig udvikling

Læs mere

KPMG Oktober/november 2009

KPMG Oktober/november 2009 KPMG CSR undersøgelse Jobno. DK2009-805 Oktober/november 2009 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode Tabeller Åbne besvarelser Spørgeskema 2009 YouGov Zapera A/S Ryesgade 3 DK-2200 København N - Tel 70

Læs mere

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation CSR ER AFGØRENDE FOR FORRETNINGEN Forretningsdrevet CSR handler om at tage ansvar og bidrage positivt til samfundsudviklingen

Læs mere

Danskerne undervurderer sundhedsfaren ved stearinlys

Danskerne undervurderer sundhedsfaren ved stearinlys Danskerne undervurderer sundhedsfaren ved stearinlys Danskernes forbrug af stearinlys Minirapport fra Bolius, november 2014 1 Et helejet Realdaniaselskab Danskerne undervurderer sundhedsfaren ved stearinlys

Læs mere

revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. redeørelse for samfundsansvar

revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. redeørelse for samfundsansvar revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. redeørelse for samfundsansvar HVEM: Store virksomheder i regnskabsklasse C og virksomheder i regnskabsklasse D med færre end 500 medarbejdere HVORNÅR:

Læs mere

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar DS/16/157 Den 23. november 2016 Politik for samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Regelgrundlag... 3 3 Målsætning... 4 4 Fokusområder... 4 4.1 Miljø- og klimahensyn... 4 4.2 Medarbejdere...

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Danskere, der inden for de seneste 36 måneder er blevet forældre for første gang Grafikrapport København, november 2011 Udarbejdet af:

Læs mere

revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. redegørelse for samfundsansvar

revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. redegørelse for samfundsansvar revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. HVEM: Virksomheder i regnskabsklasse D med 500 eller flere medarbejdere HVORNÅR: Gældende for regnskabsår startende 1. nuar, 2016 eller senere November,

Læs mere

Nordisk saltundersøgelse samlet grafikrapport. Befolkningsundersøgelse gennemført på vegne af de nordiske fødevaremyndigheder

Nordisk saltundersøgelse samlet grafikrapport. Befolkningsundersøgelse gennemført på vegne af de nordiske fødevaremyndigheder Nordisk saltundersøgelse samlet grafikrapport Befolkningsundersøgelse gennemført på vegne af de nordiske fødevaremyndigheder Juli 2014 Metode Metodebeskrivelse Baggrund og formål De nordiske fødevaremyndigheder

Læs mere

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S 20. maj 2015 Side: 1 af 5 PSO/lijo Retningslinjer for Danske Spil A/S I medfør af selskabslovens (SEL) 357 skal bestyrelsen i et statsligt aktieselskab sørge for, at der fastsættes retningslinjer, som

Læs mere

Kendskab og kundskab om Ø-mærket, De Økologiske Spisemærker og EU-mærket. Befolkningsundersøgelse november/december 2015

Kendskab og kundskab om Ø-mærket, De Økologiske Spisemærker og EU-mærket. Befolkningsundersøgelse november/december 2015 Kendskab og kundskab om Ø-mærket, De Økologiske Spisemærker og EU-mærket Befolkningsundersøgelse november/december 2015 Indhold Metode side 3-9 Hovedresultater i opsummering side 10-15 Præsentation af

Læs mere

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Denne lovpligtige redegørelse for virksomhedens samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a, er en del af ledelsesberetningen i årsregnskabet for

Læs mere

Samarbejdet i ledergruppen

Samarbejdet i ledergruppen Samarbejdet i ledergruppen Lederne Januar 16 Indledning Undersøgelsen belyser: Hvad der kendetegner ledergruppen og samarbejdet i ledergruppen Hyppigheden af uenighed i ledergruppen og årsagerne til uenighed

Læs mere

Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009

Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009 Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009 MEDIERÅDET For Børn og Unge Februar 2009 Zapera A/S Robert Clausen, rc@zapera.com, 3022 4253. Side 1 af 53 Ideen og baggrunden for undersøgelsen. Medierådet for

Læs mere

Hørsholm Kommune Undersøgelse i borgerpanelet, 2. kvartal 2011

Hørsholm Kommune Undersøgelse i borgerpanelet, 2. kvartal 2011 Hørsholm Kommune Undersøgelse i borgerpanelet, 2. kvartal 2011 Summary med grafer og kommentarer på hovedresultater København, juni 2011 Udarbejdet af: Marie Christiansen Krøyer Ida Mørch Pernille Jønsson

Læs mere

Vejledning i informationssikkerhedspolitik. Februar 2015

Vejledning i informationssikkerhedspolitik. Februar 2015 Vejledning i informationssikkerhedspolitik Februar 2015 Udgivet februar 2015 Udgivet af Digitaliseringsstyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til:

Læs mere

Metodebeskrivelse. Målgruppe: Undersøgelsen er gennemført blandt danskere i alderen 18-74 år.

Metodebeskrivelse. Målgruppe: Undersøgelsen er gennemført blandt danskere i alderen 18-74 år. Metodebeskrivelse Interviewperiode & dataindsamlingsmetode: Undersøgelsen er gennemført i perioden 18. - 19. november 2015 via internettet med udgangspunkt i YouGov Panelet. Målgruppe: Undersøgelsen er

Læs mere

REDEGØRELSE FOR DET UNDERREPRÆSENTEREDE KØN I DANSKE VIRKSOMHEDER

REDEGØRELSE FOR DET UNDERREPRÆSENTEREDE KØN I DANSKE VIRKSOMHEDER SEPTEMBER 2014 ERHVERVSSTYRELSEN REDEGØRELSE FOR DET UNDERREPRÆSENTEREDE KØN I DANSKE VIRKSOMHEDER RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW

Læs mere

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

Digital Service Københavnernes vurdering og brug af Teknik- og Miljøforvaltningens selvbetjeningsløsninger. August 2013

Digital Service Københavnernes vurdering og brug af Teknik- og Miljøforvaltningens selvbetjeningsløsninger. August 2013 Digital Service Københavnernes vurdering og brug af Teknik- og Miljøforvaltningens selvbetjeningsløsninger August 2013 ISBN 978-87-92689-81-8 August 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

REVISOR- TJEKLISTE. Årsregnskabslovens 99 a

REVISOR- TJEKLISTE. Årsregnskabslovens 99 a REVISOR- TJEKLISTE Årsregnskabslovens 99 a I henhold til 99 a i årsregnskabsloven skal store virksomheder (regnskabsklasse store C og D) i ledelsesberetningen redegøre for samfundsansvar.1 Erhvervs- og

Læs mere

Giver danske virksomheders CSR-indsats en højere værdiansættelse?

Giver danske virksomheders CSR-indsats en højere værdiansættelse? Giver danske virksomheders CSR-indsats en højere værdiansættelse? -En undersøgelse af danske aktieanalytikeres & børsnoterede virksomheders brug af CSR-rapportering September 2008 1 VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION

Læs mere

Fokus i undersøgelsen side 7-11. Tolkning og grafisk fremstilling af resultater side 12-14. Offentliggørelse af data side 15-16

Fokus i undersøgelsen side 7-11. Tolkning og grafisk fremstilling af resultater side 12-14. Offentliggørelse af data side 15-16 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kendskab til Nøglehulsmærket og kampagnen Nemt at vælge sundere Summary med grafer og kommentarer på hovedresultater København, april 2010

Læs mere

2012 Nøglehulsmærket og Nøglehullet på spisesteder. Kommentarrapport med grafik for hovedresultater

2012 Nøglehulsmærket og Nøglehullet på spisesteder. Kommentarrapport med grafik for hovedresultater 2012 Nøglehulsmærket og Nøglehullet på spisesteder Kommentarrapport med grafik for hovedresultater Indhold 05-12-2012 Side Introduktion 3-4 Dataindsamling 5-6 Tolkning og grafisk fremstilling af resultater

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0207 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0207 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0207 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF

Læs mere

Status og erfaringer med CSR-rapportering

Status og erfaringer med CSR-rapportering Status og erfaringer med CSR-rapportering - hvad er effekten af lovkravet? Mette Andersen Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Agenda Kort om Center for Samfundsansvar (CenSa) Regeringens

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

KORTLÆGNING AF DANSKE VIRKSOMHEDERS REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR

KORTLÆGNING AF DANSKE VIRKSOMHEDERS REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR OKTOBER 2014 ERHVERVSSTYRELSEN KORTLÆGNING AF DANSKE VIRKSOMHEDERS REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW

Læs mere

Nedenfor er undersøgelsens væsentligste resultater sammenfattet.

Nedenfor er undersøgelsens væsentligste resultater sammenfattet. Sammenfatning Til brug for Erhvervsfondsudvalgets arbejde har Erhvervsstyrelsen i perioden maj til august 2012 gennemført nærværende undersøgelse af en række forhold i de erhvervsdrivende fonde. Undersøgelsen

Læs mere

Lederens ferie 2015 Lederne August 2015

Lederens ferie 2015 Lederne August 2015 Lederens ferie 15 Lederne August 15 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet om respondenterne får holdt den ferie, de er berettiget til respondenternes virksomhed eller dele heraf holder sommerferielukket

Læs mere

Børn med diabetes. og deres trivsel i skolen

Børn med diabetes. og deres trivsel i skolen Børn med diabetes og deres trivsel i skolen Indholdsfortegnelse Indledning Hovedresultater Baggrund..... 3 Formål....... 4 Metode og gennemførelse.... 6 Udvalgets sammensætning.... 7 Kommunikation med

Læs mere

Brugertilfredshed i SOF 2016

Brugertilfredshed i SOF 2016 Brugertilfredshed i SOF 2016 Bilag Den 15. juni 2016 Socialforvaltningen KØBENHAVNS www.kk.dk KOMMUNE Side Kort om undersøgelsen Socialudvalget har besluttet, at Socialforvaltningen skal arbejde systematisk

Læs mere

Byliv. En undersøgelse af borgernes holdning til det udendørs byliv i Københavns Kommune. December 2013

Byliv. En undersøgelse af borgernes holdning til det udendørs byliv i Københavns Kommune. December 2013 Byliv En undersøgelse af borgernes holdning til det udendørs byliv i Københavns Kommune December 2013 ISBN 978-87-92689-83-2 December 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling

Læs mere

REVISOR- TJEKLISTE. Årsregnskabslovens 99 b

REVISOR- TJEKLISTE. Årsregnskabslovens 99 b REVISOR- TJEKLISTE Årsregnskabslovens 99 b I henhold til årsregnskabslovens 99 b, skal store virksomheder (regnskabsklasse C og D) i ledelsesberetningen redegøre for: - status for det opstillede måltal

Læs mere

csr rapporteringsprisen hvem udmærker sig og udgiver de bedste csr rapporter i danmark?

csr rapporteringsprisen hvem udmærker sig og udgiver de bedste csr rapporter i danmark? csr rapporteringsprisen 2017 hvem udmærker sig og udgiver de bedste csr rapporter i danmark? Med CSR Rapporteringsprisen 2017 har dommerpanelet nomineret de syv virksomheder, som har lavet de bedste rapporter,

Læs mere

Trivselsundersøgelse Virksomhedsrapport

Trivselsundersøgelse Virksomhedsrapport Trivselsundersøgelse Virksomhedsrapport Rengøring April 2008 Udarbejdet af: Personaleservice Økonomi og Analyse Indledning. Baggrund og formål Byrådet besluttede i 2007 at sætte forstærket fokus på trivslen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Metodebeskrivelse 2. Grafer. Operate Miljømærkning generelt

Indholdsfortegnelse. 1. Metodebeskrivelse 2. Grafer. Operate Miljømærkning generelt Operate Miljømærkning generelt Oktober 2010 DK2010-0965 1 Indholdsfortegnelse 1. Metodebeskrivelse 2. Grafer 2 1 Metodebeskrivelse 3 1 Metodebeskrivelse Interviewperiode & dataindsamlingsmetode: Undersøgelsen

Læs mere

ANALYSE. Honorarer til børsnoterede selskabers revisorer.

ANALYSE. Honorarer til børsnoterede selskabers revisorer. Honorarer til børsnoterede s revisorer ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt og politisk.

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2016

Trivselsundersøgelse 2016 Trivselsundersøgelse 2016 Resultater for: Rapportspecifikationer Gennemførte 57 Inviterede 71 Svarprocent 80% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 6 Din arbejdsplads'

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2017

Trivselsundersøgelse 2017 Trivselsundersøgelse 2017 Resultater for: Rapportspecifikationer Gennemførte 64 Inviterede 78 Svarprocent 82% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 6 Din arbejdsplads'

Læs mere

Andersen & Martini A/S

Andersen & Martini A/S Udkast til kommissorium for revisionsudvalget 1. Formål Revisionsudvalget udpeges af bestyrelsen til at bistå denne i udførelsen af bestyrelsens tilsynsopgaver. Revisionsudvalget overvåger: Effektiviteten

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

KOMMISSORIUM FOR REVISIONS- OG RISIKOUDVALG KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR

KOMMISSORIUM FOR REVISIONS- OG RISIKOUDVALG KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR KOMMISSORIUM FOR REVISIONS- OG RISIKOUDVALG KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR. 14 70 22 04 1 Indholdsfortegnelse 1 Sammensætning... 3 2 Formand... 3 3 Valgperiode... 3 4 Beslutningsdygtighed og stemmeafgivelse...

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2016 (jf. årsregnskabsloven 107 b.)

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2016 (jf. årsregnskabsloven 107 b.) Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2016 (jf. årsregnskabsloven 107 b.) Denne redegørelse er en del af ledelsesberetningen i GN Store Nord A/S årsrapport for regnskabsperioden

Læs mere

RepTrak Danmark Tracking af virksomhedsomdømme Januar December 2006 Reputation Institute

RepTrak Danmark Tracking af virksomhedsomdømme Januar December 2006 Reputation Institute RepTrak Danmark Tracking af virksomhedsomdømme Januar December 2006 Reputation Institute DSB RepTrak 2006 DANMARK 1 Indholdsfortegnelse Sektion 1: Introduktion 3 Sektion 2: DSBs Omdømmelandskab 11 Sektion

Læs mere

NOTAT Ledelsesrum og ledernes psykiske arbejdsmiljø

NOTAT Ledelsesrum og ledernes psykiske arbejdsmiljø Louise Kryspin Sørensen Juni 2016 NOTAT Ledelsesrum og ledernes psykiske arbejdsmiljø 44% af lederne angiver, at de i høj eller meget høj kan løse deres arbejde som leder inden for de rammer de er givet.

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier Februar 2014 INDHOLD KONKLUSION............................................ 3 OM ANALYSEN...........................................

Læs mere

Offentliggørelse af redegørelse for virksomhedsledelse og redegørelse for samfundsansvar på virksomhedens hjemmeside mv.

Offentliggørelse af redegørelse for virksomhedsledelse og redegørelse for samfundsansvar på virksomhedens hjemmeside mv. I det følgende gengives med tilladelse fra Revision & Regnskabsvæsen indholdet af en artikel, som er offentliggjort i Revision & Regnskabsvæsen nr. 9, 2009, s. 31 ff. Af chefkonsulent Grethe Krogh Jensen,

Læs mere

Revision giver bonus på bundlinjen

Revision giver bonus på bundlinjen Revision giver bonus på bundlinjen Dansk Erhverv har i samarbejde med FSR danske revisorer gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt sine medlemsvirksomheder om deres syn på værdien af revision. Resultaterne

Læs mere

Skolebestyrelsens rolle i den nye skole. Tabelrapport

Skolebestyrelsens rolle i den nye skole. Tabelrapport Skolebestyrelsens rolle i den nye skole Tabelrapport Skolebestyrelsens rolle i den nye skole Tabelrapport 2016 Skolebestyrelsens rolle i den nye skole 2016 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

Brugertilfredshed i SOF 2017

Brugertilfredshed i SOF 2017 Brugertilfredshed i SOF 2017 Bilag Den 21. juni 2017 Socialforvaltningen KØBENHAVNS www.kk.dk KOMMUNE Side Kort om undersøgelsen Socialudvalget har besluttet, at Socialforvaltningen skal arbejde systematisk

Læs mere

Topchefens vigtigste lederroller og motivation af medarbejdere

Topchefens vigtigste lederroller og motivation af medarbejdere Topchefens vigtigste lederroller og motivation af medarbejdere Lederne December 2013 Indledning Undersøgelsen belyser, hvilke lederroller der er de vigtigste for en topchef, hvad der er forudsætningerne

Læs mere

DK2013-19379 Feltperiode: 17-05-2013-27-05-2013

DK2013-19379 Feltperiode: 17-05-2013-27-05-2013 Feltperiode: 17-05-2013-27-05-2013 Gennemført af YouGov PlanMiljø ps YouGov 2013 Metodebeskrivelse Interviewperiode & dataindsamlingsmetode: Undersøgelsen er gennemført i perioden 17. - 27. maj 2013 via

Læs mere

REVISOR- TJEKLISTE. Årsregnskabslovens 99 b

REVISOR- TJEKLISTE. Årsregnskabslovens 99 b REVISOR- TJEKLISTE Årsregnskabslovens 99 b I henhold til årsregnskabslovens 99 b, skal store virksomheder (regnskabsklasse C og D) i ledelsesberetningen redegøre for: - status for det opstillede måltal

Læs mere

Revision eller udvidet gennemgang?

Revision eller udvidet gennemgang? www.pwc.dk/udvidetgennemgang Revision eller udvidet gennemgang? Stil skarpt på din virksomheds behov Få et indblik i de overvejelser, du skal gøre dig, når du skal vælge mellem fortsat revision eller udvidet

Læs mere

Fra beslutning til pris. Om arbejdet med udvikling af Carlsbergs årsrapport 2005 Anne-Marie Skov, DIRF-møde d. 9.1-2007

Fra beslutning til pris. Om arbejdet med udvikling af Carlsbergs årsrapport 2005 Anne-Marie Skov, DIRF-møde d. 9.1-2007 Fra beslutning til pris Om arbejdet med udvikling af Carlsbergs årsrapport 2005 Anne-Marie Skov, DIRF-møde d. 9.1-2007 Min præsentation Baggrunden for udvikling af årsrapporten Ambitioner for årsrapporteringen

Læs mere

Flere revisoranmærkninger i regnskaberne

Flere revisoranmærkninger i regnskaberne Analysenotat på baggrund af survey, juni 2012 Flere revisoranmærkninger i regnskaberne Knap seks ud af 10 revisorer i undersøgelsen (57 pct.) har givet flere supplerende oplysninger i revisionen af årsregnskaberne

Læs mere

CSR - en del af vores DNA

CSR - en del af vores DNA CSR - en del af vores DNA Hvordan CSR er en naturlig del af Brenntag s DNA? Hvordan skaber CSR værdi for Brenntag, og hvordan ser vi CSR som en naturlig del af vores værdigrundlag inkl. Code of Conduct"?

Læs mere

Adecco A/S 7.-14. marts 2006

Adecco A/S 7.-14. marts 2006 Adecco A/S Rekruttering - Danmark Jobnr. DK2005-1104 7.-14. marts 2006 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode Management Summary Grafer Tabeller Spørgeskema 2006 Zapera.com A/S Ryesgade 3-2200 København

Læs mere

SURVEY. Årsregnskaberne Hvilke væsentlige fejl retter revisor under revisionen af 2013-årsregnskaberne.

SURVEY. Årsregnskaberne Hvilke væsentlige fejl retter revisor under revisionen af 2013-årsregnskaberne. Årsregnskaberne 2013 - Hvilke væsentlige fejl retter revisor under revisionen af 2013-årsregnskaberne SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

Vestmors VVS og El ApS

Vestmors VVS og El ApS Vestmors VVS og El ApS Vildsundvej 11 Solbjerg 7950 Erslev CVR-nr. 36 56 36 05 Årsrapport for perioden 13. marts til 31. december 2015 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

CSR-forankring i danske virksomheder Resultater fra Deloittes CSR-undersøgelse 2011

CSR-forankring i danske virksomheder Resultater fra Deloittes CSR-undersøgelse 2011 CSR-forankring i danske virksomheder Resultater fra Deloittes CSR-undersøgelse 2011 Udenrigsudvalget - høring den 27. april 2011 Lars Konggaard, director, Deloitte Tilgang til CSR-survey Der blev identificeret

Læs mere

ANALYSE. Honorarer til børsnoterede selskabers revisorer.

ANALYSE. Honorarer til børsnoterede selskabers revisorer. Honorarer til børsnoterede selskabers revisorer ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt

Læs mere

SURVEY. Hvilke væsentlige fejl finder revisor i 2012-årsregnskaberne.

SURVEY. Hvilke væsentlige fejl finder revisor i 2012-årsregnskaberne. Hvilke væsentlige fejl finder revisor i 2012-årsregnskaberne SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser

Læs mere

OVERSIGT OVER FORHOLD, SOM KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE ANBEFALER ADRESSERES I ÅRSRAPPORTEN OG/ELLER PÅ SELSKABETS HJEMMESIDE

OVERSIGT OVER FORHOLD, SOM KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE ANBEFALER ADRESSERES I ÅRSRAPPORTEN OG/ELLER PÅ SELSKABETS HJEMMESIDE OVERSIGT OVER FORHOLD, SOM KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE ANBEFALER ADRESSERES I ÅRSRAPPORTEN OG/ELLER PÅ SELSKABETS HJEMMESIDE Oversigt over forhold, som Komitéen for god Selskabsledelse anbefaler adresseres

Læs mere

Køkken, Bad og Garderobe Roskilde IVS

Køkken, Bad og Garderobe Roskilde IVS ÅRSRAPPORT 2014/2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/11 2015 Jon Lorentsfeldt Dirigent CVR-nr. 35 64 08 86 Årsrapport 2014/2015 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2015

Trivselsundersøgelse 2015 Trivselsundersøgelse 2015 Resultater for: Rapportspecifikationer Gennemførte 56 Inviterede 67 Svarprocent 84% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 6 Din arbejdsplads'

Læs mere

Skattespekulation og samfundsansvar

Skattespekulation og samfundsansvar Skattespekulation og samfundsansvar Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark A/S for Mellemfolkeligt Samvirke 2014 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Metode...3 1.1.1. Dataindsamlingsperiode...3 1.1.2.

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Side 1 af

Læs mere

Virksomheder øger den ansvarlige indsats

Virksomheder øger den ansvarlige indsats Organisation for erhvervslivet. maj 2 Virksomheder øger den ansvarlige indsats AF CSR KONSULENT DORTE GRAM NYBROE, DGNY@DI.DK OG ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK Den økonomiske krise rammer

Læs mere

Lederens ferie 2016 Lederne August 2016

Lederens ferie 2016 Lederne August 2016 Lederens ferie 16 Lederne August 16 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet om respondenterne får holdt den ferie, de er berettiget til respondenternes virksomhed eller dele heraf holder sommerferielukket

Læs mere

OLO Invest, Tyrkiet ApS Stærevej Aars CVR-nr Årsrapport 2016

OLO Invest, Tyrkiet ApS Stærevej Aars CVR-nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Løgstørvej 14 Postboks 46 9600 Aars Telefon 96 98 23 00 Telefax 96 98 23 23 www.deloitte.dk OLO Invest, Tyrkiet ApS Stærevej 1 9600 Aars

Læs mere

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Marts 2015 Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Energistyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Interview 3 2. Survey 4 Survey af energiselskaber 5 Survey af eksterne aktører 7 Survey af slutbrugere 9 2.3.1.

Læs mere