ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Horsens. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Horsens. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Horsens - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2014

2 2 1. Indledning kort præsentation af retten Indledning Retten i Horsens er lokal byret for Horsens, Skanderborg og Hedensted Kommuner. Retten er normeret med en præsident, 7 dommere og 8 øvrige jurister, svarende til 14,1 årsværk. Det samlede administrative personale udgjorde 25,3 årsværk. Den samlede lønsum var på 24,5 mio. kr. Retten i Horsens er således en af landets mindre retskredse. Retten i Horsens har ikke overbeholdning af sager, hvorfor hovedsigtet i 2013 som i de tidligere år har været at opretholde en høj produktivitet, således at Domstolenes overordnede målsætninger så vidt muligt holdes, samtidig med, at der fastholdes og udvikles højeste kvalitet. Der er endvidere lagt vægt på, at det daglige arbejde for den enkelte skal indeholde faglige udfordringer og at der skal være tid til kollegialt og socialt samspil. Der er i efteråret 2013 arbejdet med en ændret organisation, idet Fællessekretariatet og Fogedretten slås sammen pr. 1. januar Hensigten er at løfte medarbejdernes kompetencer og sprede fogedsagsområdet ud til et større antal medarbejdere. Personale Den ene af rettens syv faste dommere har i 2013 været konstitueret i en anden byret. Dommerstillingen har frem til 1. juli 2013 været besat af en udnævnt dommer fra en anden retskreds. Rettens funktionschef i retsafdelingen var i 3 måneder i efteråret 2013 konstitueret dommer i en anden retskreds. Det samlede årsværkforbrug for kontorfunktionærer er steget en smule, blandt andet som følge af ansættelse af en medarbejder i akutjob. Retten har som tidligere år 3 medarbejdere ansat i fleksjob. Resultater i 2013 Embedsregnskabet består af to dele. Første del er et excel regneark, nøgletal, udarbejdet af Domstolsstyrelsen, hvori man kan læse årets resultater og sammenholde disse med gennemsnittet for samtlige byretter. Regnearket giver også mulighed for at sammenligne med 5. bedste ret og med en vilkårligt valgt anden byret. Anden del af embedsregnskabet består af en beretning og med udvalgte nøgletal. Embedsregnskabets tal er for så vidt angår aktivitet og produktivitet en kombination af udtræk fra sagsbehandlingssystemerne over modtagne og afsluttede sager, sammenholdt med medarbejdernes indberetninger om deres tidsforbrug på de enkelte årsværk. Statistikken for 2013 er tilgængelig på domstol.dk under punktet Tal og fakta.

3 3 Aktivitet: Modtagne sager, udvalgte sagskategorier: Alle straffesager heraf domsmandssager heraf nævningesager Civile sager heraf småsager Forældreansvar Fogedsager Betalingspåkrav Antallet af modtagne sager er relevant, fordi dette regulerer den fremadrettede bevilling til løn og drift. Sammenholdt med 2012 modtog Retten i Horsens i 2013 færre civile sager, også når man ser på de civile sager og betalingspåkravene samlet. Der var et fald i antallet af straffesager, dog først og fremmet på antallet af bødesager til behandling uden retsmøde. Antallet af domsmandssager er steget med godt 5 %. Antallet af nævningesager er stabilt. Retten har som følge af en øget indsats fra anklagemyndigheden haft en betydelig stigning i antallet af efterforskningsskridt og grundlovsforhør. Konklusionen er derfor, at den samlede belastning med behandlingen af straffesagerne er steget. Produktivitet: Måles som antal vægtede sluttede sager pr. årsværk. Tallet er interessant fordi det viser, om retten holder et konstant flow af sager, der færdiggøres, og dermed hindrer, at sager hobes op. Det giver derfor et godt ledelsesværktøj til om nødvendigt at ændre på ressourcernes fordeling. I domstolsstyrelsens tal er der taget udgangspunkt i gennemsnittet for byretterne i 2011, der således svarer til indeks 100. Retten i Horsens som helhed: Ret Samlet Retssager Straffesager Civile sager Fogedsager Skiftesager 5. BEDSTE RET 103,7 103,0 106,3 105,6 117,1 111,8 95,6 103,2 109,4 103,5 126,2 123,8 SAMLET BYRETTERNE 100,8 99,4 102,0 98,9 109,2 103,2 90,2 90,4 95,3 97,2 109,9 109,3 Retten i Horsens 100,6 96,3 98,5 100,3 123,4 125,1 81,4 81,4 100,6 82,8 112,0 102,2 Ser man alene på juristerne er tallene således: Ret Samlet Retssager Straffesager Civile sager Fogedsager Skiftesager 5. BEDSTE RET 103,9 101,2 104,2 102,4 117,2 110,9 99,8 102,4 116,6 114,9 141,8 138,0 SAMLET BYRETTERNE 98,40 95,9 98,6 95,6 105,6 100,9 87,4 87,3 92,8 93,0 110,1 104,7 Retten i Horsens 92,5 91,0 89,6 95,6 102,9 110,9 79,6 82,4 108,6 79,1 87,9 78,9 De tilsvarende tal for kontorpersonalet ser således ud:

4 4 Ret Samlet Retssager Straffesager Civile sager Fogedsager Skiftesager 5. BEDSTE RET 106,9 110,8 115,7 111,9 133,3 122,0 107,8 108,7 108,3 114,1 120,0 120,3 SAMLET BYRETTERNE 103,0 103,0 106,2 102,7 113,3 104,7 93,5 95,9 95,0 98,1 108,4 110,8 Retten i Horsens 111,1 103,1 119,3 107,8 181,7 156,1 84,7 77,7 95,4 83,6 132,7 121,8 Fra tallene kan uddrages følgende: Rettens samlede produktivitet ligger tæt på landsgennemsnittet. For straffesagerne gør det sig fortsat gældende, at Retten i Horsens på kontorsiden ligger ekstremt over andre embeder, hvilket indikerer, at ressourcerne på kontorsiden er i underkanten og at dette kan have direkte sammenhæng med juristernes produktivitet i disse sager. Der vil derfor også fremover være fokus på kvaliteten i kontorpersonalets arbejde med straffesagerne og på snitfladen mellem juristers og kontormedarbejdernes arbejdsopgaver. For så vidt angår de civile sager har Retten i Horsens også i 2013 lagt mange kræfter i at behandle de civile sager hurtigt og effektivt. Opfyldelse af domstolenes målsætning på dette område viser, at det er lykkedes. Retten har målbevidst arbejdet med implementeringen af den civile vejledning. Indholdet af vejledningen har været genstand for et fælles møde med embedets sagsbehandlere på dette område og retskredsens advokater. Det er i de civile sager lykkedes at digitalisere meget store dele af kommunikationen mellem advokatkontorerne og retten, alt under hensyn til reglerne for beskyttelse af personoplysninger. Retten i Horsens lægger fortsat mange kræfter i behandlingen af småsagerne i overensstemmelse med lovens intentioner. Det er ressourcekrævende og et område, hvor vi arbejder med at revidere de valgte arbejdsgange. Samtidig har retten til stadighed haft en meget fin gennemløbstid for disse sager. Tallene giver i øvrigt anledning til overvejelser af, hvordan juristressourcerne i henholdsvis skifteret og fogedret anvendes, idet produktivitets tallene for disse afdelinger er markant dalet. Målopfyldelse og gennemsnitlig sagsbehandlingstid: Retten i Horsens lægger stor energi i opfyldelse af Domstolenes mål for sagsbehandlingstid. Der er til stadighed fokus på emnet og målrapporten, blinklysene, har derfor stor bevågenhed, når den offentliggøres. Straffesager Målopfyldelse i procent: Ret Nævningesager Domsmandssager Sager uden domsmænd <4 MDR. <6 MDR. <3 MDR. <6 MDR. <2 MDR. <6 MDR. MÅL (procent)

5 5 SAMLET BYRETTERNE 44,4 55,4 70,7 80,7 53,4 55,6 77,4 79,7 62,2 84,2 92,7 95,5 5. BEDSTE RET 66,7 100,0 100,0 100,0 69,7 69,8 89,6 88,7 87,9 89,1 98,6 98,1 Retten i Horsens 40,0 60,0 100,0 100,0 75,9 73,8 91,7 86,6 87,7 86,6 98,6 96,9 Ret Tilståelsessager Voldssager Voldtægtssager <2 MDR. <6 MDR. <37 DG. <2 MDR. <37 DG. <2 MDR. MÅL (procent) SAMLET BYRETTERNE 51,4 56,9 86,3 90,5 48,9 52,7 64,6 66,0 41,6 42,2 63,6 57,8 5. BEDSTE RET 65,2 72,7 95,3 96,3 63,0 70,0 74,4 82,4 66, ,0 100,0 Retten i Horsens 68,3 63,8 94,3 96,3 48,3 47,1 62,1 64,7 40,0 0,0 40,0 100,0 Som det ses har retten i 2013 opfyldt målene i 8 ud af 12 sagskategorier. I 2012 var målene opfyldt i 7 ud af de 12 kategorier. Retten i Horsens oplevede fra 2011 til 2012 en halvering af antallet af voldssager fra 160 til 80 sager. Antallet af voldssager er igen på vej op. Der er i 2013 gennemført i alt 105 voldssager, hvoraf 47 er afgjort indenfor 37 dage og 69 er afgjort indenfor 2 måneder. I de 34 voldssager, hvor der blev idømt en ubetinget frihedsstraf blev 16 af sagerne afgjort inden for 37 dage. Årsagen til den manglende målopfyldelse i de resterende 18 personsager, svarende til 14 sager, er forskellig. I 8 af sagerne skyldtes det forsvarerens forhold, i 2 af sagerne skyldtes det anklagemyndighedens forhold, i en enkelt sag skyldtes det rettens forhold. I de 3 resterende sager var årsagen problemer med forkyndelsen, lovligt forfald og/eller udeblivelse. Der er fortsat et betydeligt fokus på berammelsen af voldssagerne indenfor 37 dage. Det sker blandt andet ved, at en erfaren sekretær alene har ansvaret for berammelsen og at alle sager, hvor lovens krav ikke kan opfyldes, forelægges en dommer eller præsidenten. Som det ses af tallene, er tiltaltes ret til en bestemt forsvarer en væsentlig del af årsagen til den manglende målopfyldelse. I sagsbehandlingen er der derfor til stadighed fokus på Den særlige Klagerets praksis på dette område. Det bemærkes, at tallene dækker over behandlingen af 5 nævningesager og 1 voldtægtssag. Gennemsnitlig sagsbehandling i dage: Ret Nævningesager Domsmandssager Sager uden domsmænd Tilståelsessager BEDSTE RET SAMLET BYRETTERNE Retten i Horsens Tallene er et udtryk for det, som også ses i produktivitetstallene, nemlig at det store antal af ukom-

6 6 plicerede sager behandles stabilt, hurtigt og effektivt. Civile sager Retten i Horsens lægger stor vægt på en kort samlet behandlingstid for hovedforhandlede almindelige civile sager og forældreansvarssager. En af parametrene for dette er antallet af afgjorte sager pr. dommer ved embedet, sammenholdt med embedets dommernormering. Ved Retten i Horsens blev der i 2013 sluttet 155 almindelige sager og boligretssager med dom eller forlig efter hovedforhandling, svarende til godt 19 sager pr. normeret dommer. Det tilsvarende tal i 2012 var knapt 22 sager, hvilket stemmer fint overens med et faldende sagsantal indenfor dette område. Antallet af afgjorte tunge sager, efter hovedforhandling, d.v.s. sager med en sagsgenstand over 1 mio. kr., sager med kollegial behandling og forvaltningssager var uændret 30. Der blev i 2012 sluttet 100 forældreansvarssager efter retsmøde/retsmægling, svarende til 12,5 sager pr. normeret dommer. Det tilsvarende tal i 2012 var godt 13 sager. En forventet nedgang i disse sager som følge af en lovændring fra efteråret 2012 er således ikke slået igennem. Målopfyldelse i procent: Ret "Tunge" almindelige sager Øvrige almindelige sager Alle almindelige civile sager <15 MDR. <18 MDR. <12 MDR. <15 MDR. <6 MDR. <12 MDR. MÅL (procent) SAMLET BYRETTERNE 41,2 46,1 54,5 58,5 46,6 55,1 62,4 67,9 64,0 66,5 81,8 84,8 5. BEDSTE RET 53,3 55,0 68,0 69,2 58,4 68,4 73,0 79,5 69,2 73,4 87,1 88,8 Retten i Horsens 53,3 80,0 66,7 93,3 55,9 65,5 73,0 77,2 66,9 67,7 86,3 88,6 Ret Ægteskabssager Forældreansvarssager <4 MDR. <6 MDR. <6 MDR. <8 MDR. MÅL (procent) SAMLET BYRETTERNE 58,2 56,0 81,0 79,2 61,3 65,8 78,3 80,6 5. BEDSTE RET 74,1 74,4 91,3 90,5 74,4 81,4 88,0 92,1 Retten i Horsens 66,7 76,2 74,1 90,5 74,4 81,4 88,0 89,9

7 7 Retten i Horsens opfylder således i 9 af 10 kategorier de opstillede måltal, hvilket må siges at være meget tilfredsstillende. I 2012 var målene opfyldt i 7 ud af 10 kategorier. Sagsbehandlingstiden for de tunge civile sager, hvor der som anført ovenfor blev sluttet 30 i 2013, er særdeles tilfredsstillende og ligger langt over landsgennemsnittet. Gennemsnitlig sagsbehandlingstid i dage: Ret Hovedforhandle de almindelige sager Hovedforhandle de boligretssager Hovedforhandle de småsager Alle civile sager m. forhandlingsmaksi me Alle ægteskabssag er Alle forældreansvarssag er 5. BEDSTE RET SAMLET BYRETTER NE Retten i Horsens Det kan noteres, at Retten i Horsens i alle sagskategorierne ligger over landsgennemsnittet og i 3 af de 6 kategorier ligger blandt de 5 bedste. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid belyser på udmærket vis, at sagsflowet er tilfredsstillende og at der lægges mange kræfter i at sikre, at civile sager ikke forhales unødigt. Dette kræver daglig bevågenhed og en håndfast praksis omkring eksempelvis forlængelse af frister og omberammelse af sager. Køreplanerne er løbende justeret for at forhindre ufrugtbar liggetid, eksempelvis for sagsomkostningsafgørelser. Særligt for forældreansvarssagerne bemærkes, at disse behandles straks i afdelingen og at opståede ledige tider i juristernes kalendere anvendes til disse sager. Fogedsager Målopfyldelse i procent: Ret Alm. fogedsager Særlige fogedsager Betalingspåkrav <2 MDR. <4 MDR. <2 MDR. <4 MDR. <2 MDR. <4 MDR. MÅL (procent) SAMLET BYRETTERNE 67,3 71,1 89,3 91,8 79,3 83,4 95,1 96,6 68,5 68,2 89,9 91,6 5. BEDSTE RET 78,8 82,08 96,2 96,0 89,3 89,6 97,6 97,8 80,5 82,3 96,7 96,3 Retten i Horsens 74,8 73,4 94,7 95,6 83,7 81,9 95,7 97,2 77,5 78,6 95,6 95,6 Retten i Horsens opfylder således alle de opstillede måltal, hvilket må siges at være meget tilfredsstillende.

8 8 Gennemsnitlig sagsbehandlingstid i dage: Ret Alm. fogedsager Særlige fogedsager Betalingspåkrav Tvangsauktioner BEDSTE RET SAMLET BYRETTERNE Retten i Horsens Som det ses ligger Retten i Horsens fint i forhold til landsgennemsnittet, men kan arbejde med en målsætning om at nå op blandt landets 5 bedste. Skiftesager For skiftesagsbehandlingen gælder, at det i løbet af 2013 blev klart, at der var behov for en mere koncentreret indsats, særligt for insolvensskifterne, som juristerne har hovedansvaret for. Det kunne forudses, at de opstillede vejledende mål for sagsbehandlingen ville være svære at opfylde. Ved årets udgang var det lykkedes at få en del af bunkerne afviklet. Konkursboer blev afsluttet på 371 dage, mod det opstillede mål på 425 dage, tvangsopløsningssager blev afsluttet på 74 dage, mod det opstillede mål på 115 dage, og gældssaneringer blev afsluttet på 229 dage, mod det opstillede mål på 175 dage. Dødsboerne blev afviklet stort set i overensstemmelse med de vejledende mål. Gennemsnitlig sagsbehandlingstid for dødsboerne i dage var således: Ret Boudlæg Uskiftet bo Privat skifte Forenklet privat skifte BEDSTE RET SAMLET BYRETTERNE Retten i Horsens Tallene for skifteretten viser, at der fortsat skal være fokus på arbejdsgangene. Udlevering af dødsboerne kan ske hurtigere, idet det er en vigtig parameter i betjening af borgerne. Det har formentligt også en god effekt, at der i et stort antal dødsboer afholdes telefonmøder. Imidlertid tyder tallene på, at der ikke i tilstrækkeligt omfang følges op på afslutning af sagerne. Ved årsskiftet 2013/2014 er ledelsen af afdelingen styrket, der er iværksat tiltag til at bedre trivslen i afdelingen, og det overvejes i iværksætte et leanprojekt med hjælp fra bedste praksis i efteråret Faglig kvalitet Det er også i 2013 tilstræbt, at plenar- og juristmøder har et fagligt relevant indhold, og både dommere og øvrige jurister deltager i vidt omfang i erfa-grupper. Øvrige jurister har i årets løb deltaget i behandlingen af kollegiale sager. Den daglige kvalitet i retsarbejdet søges fremmet ved ugentlige frokostmøder i dommerkollegiet til drøftelse af aktuelle sager

9 9 Der er afholdt seminar for dommerne med fokus på behandling af efterforskningsskridt i strafferetsplejen. Retten har ca. 8 gange i årets løb haft møde med chefanklageren/en advokaturchef for Sydøstjyllands Politi med henblik på en praktisk tilrettelæggelse af arbejdet og på udveksling af informationer om organisationernes aktuelle udfordringer. Der er i efteråret 2013 arbejdet på en berammelsesaftale med Sydøstjyllands Politi. Aftalen, der forventes indgået i foråret 2014, omfatter også Retten i Kolding. I maj 2013 blev der som introduktion til den civile vejledning afholdt et fællesmøde med kredsens advokater og med oplægsholdere fra advokatkredsen og rettens jurister om diverse emner i relation til forberedelsen og afviklingen af de civile sager. I juni 2013 blev der afholdt et fælles møde mellem dommerne ved retterne i Kolding og Horsens og anklagere fra Sydøstjyllands Politi om afvikling af nævningesagerne. Rettens præsident har deltaget i arbejdet med udarbejdelsen af den civile vejledning, og vil også deltage i opfølgningen af denne, når den forventede lovpakke om blandt andet de civile sagers behandling, gennemføres. En af rettens dommere deltager i den arbejdsgruppe, der skal opstille et sæt etiske regler for dommere. Digitalisering Retten i Horsens var i 2012 udset til at være pilotembede på JFS 0.6, digital modtagelse og oprettelse, og havde i den anledning i årets løb forsøgt at sprede viden om projektet ud i organisationen, så vi var klar til modtagelsen. Efter at Domstolsstyrelsen bestemte, at JFS 0.6 i den foreliggende form ikke var klar til udrulning ved embederne, blev det besluttet, at selve JFS-platformen skulle afprøves gennem et begrænset forløb i efteråret Afprøvningen omfattede civile sagers behandling fra modtagelse til dom. Retten i Horsens var sammen med Vestre Landsret valgt som testembede, og testen fandt sted under et særdeles intensivt forløb i november/december Fra retten deltog medarbejdere fra de afdelinger, der behandler civile sager, samt en dommer. Testforløbet førte til, at Domstolsstyrelsen i januar 2014 besluttede at arbejde videre med JFSplatformen som det kommende, fuldt digitale, grundlag for sagsbehandlingssystemerne ved Danmarks Domstole. Retten i Horsens skal være pilotembede på de civile sager, som er første del af projektet. En dommer fra Retten i Horsens deltager i den løbende evaluering af projektet. Retten i Horsens har i en lang periode forsøgt at digitalisere arbejdsgangene indenfor den givne lovgivning og gjorde en ekstra indsats for dette i Retten var således forsøgsembede for send digital knappen og har i alle afdelinger tilstræbt en digitalisering, selvom dette ikke umiddelbart gav en tidsmæssig gevinst. Indsatsen har senest vist sig ved, at Retten i Horsens ligger særdeles højt placeret på listen over embeder, der bruger den digitale afsendelse. Samtlige dommere og øvrige jurister er udstyret med ipads og bruger disse til blandt andet litteratursøgning i sagsbehandlingen. Konsulentundersøgelser

10 10 Efter politisk ønske blev der i foråret 2013 iværksat to konsulentundersøgelser til afdækning af sagsgangene i behandlingen af de civile sager og skiftesagerne. Retten i Horsens deltog i begge undersøgelser. Resultatet af de iværksatte undersøgelser kan læses andetsteds, men vi kan blot konstatere, at Retten i Horsens på værdifuld måde har bidraget til afdækningen af, hvordan der arbejdes ved domstolene. Brugerundersøgelse Domstolsstyrelsen gennemførte via et eksternt bureau i maj-juni 2013 en brugerundersøgelse ved Danmarks Domstole. Brugerundersøgelsen blev gennemført ved spørgeskemaundersøgelse. Såvel professionelle brugere som almindelige brugere med kontakt til retten i undersøgelsesperioden blev spurgt. Professionelle brugere, advokater og anklagemyndigheden fik mulighed for at svare på spørgeskemaet elektronisk. Almindelige brugere fik tilbudt et skema til udfyldelse og aflevering i til formålet opsatte postkasser. Det var vigtigt for Retten i Horsens, at få flest mulige borgere til at svare på spørgeskemaet. Derfor blev der op til undersøgelsesperioden gjort meget for at informere medarbejderne om undersøgelsen og vigtigheden af denne. En af rettens medarbejdere lavede postkasser, så skemaerne kunne afleveres anonymt flere steder i bygningen. I undersøgelsesperioden gjorde retten meget for, at medarbejderne hele tiden var bevidste om at tilbyde borgerne et spørgeskema inden de forlod retten. Medarbejdernes positive indsats kan blandt andet aflæses af, at svarprocenten ved Retten i Horsens set i forhold til alle retter var på 9,1 pct., hvor man objektivt set ville kunne forvente mellem 3 pct. og 4 pct. Ser man på resultaterne af undersøgelsen må der også konstateres et fint resultat for Retten i Horsens. I mere end 90 pct. af besvarelserne fra borgere og professionelle brugere er det tilkendegivet, at man føler sig ordentlig behandlet og møder hjælpsomhed ved Retten i Horsens. I ni ud af ti tilfælde har borgeren oplevet venlighed, neutralitet og kompetence i mødet med dommeren. 96 pct. af de professionelle brugere er enige i, at mødet med Retten i Horsens er professionelt. Danmarks Domstole har stor fokus på korte sagsbehandlingstider. I brugerundersøgelsen er 72 pct. af brugerne tilfredse med sagsbehandlingstiderne ved Retten i Horsens. Det er en fremgang på 5 procentpoint i forhold til 2009 og 18 procentpoint bedre end landsgennemsnittet. Tallet viser også, at Retten i Horsens fortsat skal arbejde med at nedbringe sagsbehandlingstiden. Trivsel og motivation samt udvalgte HR-nøgletal Trivselsundersøgelsen 2013 Danmarks Domstole gennemførte i efteråret 2013 en trivselsundersøgelse blandt samtlige ansatte. For Retten i Horsens deltog 44 medarbejdere, svarende til en besvarelsesprocent på 86. Til sammenligning var svarprocenten på landsbasis 88. Trivslen blev målt på en række parametre, der skulle belyse så forskellige områder som motivation, tilfredshed og engagement, opgaver, personlig og faglig udvikling, samt arbejdsforhold og relation til nærmeste og øverste leder. Skalaen løb fra 0 til 7 med 7 som højeste scorer. Resultatet for retten i Horsens må siges at være rigtig godt. Det samlede trivselsindeks landede på 5,8 (ud af 7 mulige), mod 5,6 for domstolene som helhed og 5,6 ved seneste trivselsundersøgelse i 2010.

11 11 Udsagnet Jeg behandler rettens brugere respektfuldt var topscorer med 6,8 og at udsagnene om engagement i det hele taget scorede højt. Spørgsmål om samarbejde og forhold til kolleger scorede lavest, omkring 4,7. Uanset de pæne resultater, er der altid en mulighed for endnu bedre trivsel, og resultaterne af trivselsundersøgelser giver en god vejledning i, hvor der bør sættes ind. Retten i Horsens tog i foråret 2012 ligesom resten af landet del i opstillingen af nye mål og værdier for Danmarks Domstole, og det er tilstræbt, at der løbende følges op på dette. På en temadag i oktober 2013 blev formiddagen brugt til at spille Debattle. Retten i Horsens var i juni 2013 en af de 4 byretter, der deltog i Domstolenes repræsentation på Folkemødet på Bornholm. Fra retten deltog tre medarbejdere i forskellige arrangementer med relation til domstolenes daglige arbejde, herunder en restmægling og en samværssag. Sygefraværet Retten i Horsens har løbende haft fokus på sygefraværet, og udarbejdede i 2012 som led i Domstolsstyrelsens indsats for nedbringelse af sygefraværet, en ny sygefraværspolitik. Sygefraværspolitikken tager sit udgangspunkt i, at det for alle parter er bedst, hvis der følges hurtigt op på sygemeldinger og at det tilstræbes, at arbejdet hurtig genoptages på de vilkår, som den sygdomsramte kan magte. Et blandt flere tiltag i sygefraværspolitikken har været fokussamtalen, der finder sted, hvis en medarbejder har haft mere end 3 sygeperioder indenfor de seneste 6 måneder. Fokussamtalen skal afdække, om det er arbejdsrelaterede forhold, der ligger til grund for sygefraværet og om arbejdspladsen kan gøre noget for at løse problemerne for den enkelte. Ved langtids sygefravær søger retten ligeledes ved sygefraværssamtaler at sikre kontakt til arbejdspladsen samt iværksættelse af eventuelle tiltag, som kan lette og fremskynde en raskmelding. Hyppige fravær gav i 2013 anledning til 3 fokussamtaler. Det samlede gennemsnitlige fravær pr. medarbejder ved Retten i Horsens var 5,3 dage svarende til 5. bedste ret. I 2012 var tallet 7,4. Det vurderes, at den øgede opmærksomhed og fokussamtalerne har været medvirkende til nedbringelsen af sygefraværet ved Retten i Horsens i Udviklingsaktiviteter i 2014 Det er forventningen, at et lovforslag om effektivisering af den civile retspleje gennemføres i sommeren 2014, og at vejen for den fremtidige digitale proces dermed er banet. Retten i Horsens vil som pilotembede på JFS arbejde endnu mere målrettet med den digitale proces, og herunder i første omgang med den digitale afsendelse. Et andet fokusområde vil være igangsættelse af telefonforkyndelser på de områder, hvor det er hensigtsmæssigt. Et tredje fokusområde vil være offentliggørelse af rettens afgørelser. Retten i Horsens, den 28. april 2014 Ingrid Thorsboe, byretspræsident

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Horsens]

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Horsens] ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Horsens] - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 2 Indledning kort præsentation af retten Retten i Horsens er

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Horsens. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Horsens. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Horsens - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Maj 2013 2 Indledning Retten i Horsens er lokal byret for Horsens, Skanderborg

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Roskilde. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Roskilde. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Roskilde - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 Indledning Retten i Roskilde er fortsat placeret i fire bygninger

Læs mere

ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Roskilde. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Roskilde. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Roskilde - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2016 2 Indledning 2015 var det første hele år, hvor retten var samlet

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg]

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg] ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg] - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Sønderborg

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal. Retten i Esbjerg. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal. Retten i Esbjerg. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Esbjerg udøver

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011. Retten i Hjørring. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2011. Retten i Hjørring. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2011 Retten i Hjørring - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 1. Indledning kort præsentation af retten 2 Retten i Hjørring blev etableret den 1. januar 2007

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 Retten i Esbjerg

ÅRSBERETNING 2011 Retten i Esbjerg ÅRSBERETNING 2011 Retten i Esbjerg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 Strategi og planlægning God ressourceudnyttelse Fogedret Strafferet Civilret Skifteret Udviklende

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 Bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg

ÅRSBERETNING 2014 Bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg ÅRSBERETNING 2014 Bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 Strategi og planlægning God ressourceudnyttelse Fogedret Strafferet

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2014 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Holstebro

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2014 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Sønderborg

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg

ÅRSBERETNING 2013 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg ÅRSBERETNING 2013 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2014 Strategi og planlægning God ressourceudnyttelse Fogedret Strafferet

Læs mere

ÅRSNØGLETAL Retten i Horsens. Evt. sammenligning Retten i Kolding Datatabeller 5. bedste KLIK PÅ PILENE FOR AT HOPPE TIL DATA:

ÅRSNØGLETAL Retten i Horsens. Evt. sammenligning Retten i Kolding Datatabeller 5. bedste KLIK PÅ PILENE FOR AT HOPPE TIL DATA: ÅRSNØGLETAL 2015 ten i Horsens 2014 2015 Gnst. BR 2015 Evt. sammenligning ten i Kolding Datatabeller 5. bedste 2015 2014 2015 KLIK PÅ PILENE FOR AT HOPPE TIL DATA: Samlet produktivitet, retten (indeks)

Læs mere

ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg

ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Marts 2016 Strategi og planlægning God ressourceudnyttelse Fogedret Strafferet

Læs mere

ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) [retten i Odense]

ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) [retten i Odense] ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) [retten i Odense] - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Marts 2016 2 1. Indledning kort præsentation af retten Vi har her ved retten

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Odense

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Odense ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 2 1. Indledning kort præsentation af retten Overordnet er det et særdeles tilfredsstillende

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Glostrup - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Glostrup er kommet

Læs mere

Nøgletal for domstolene. November 2013

Nøgletal for domstolene. November 2013 Nøgletal for domstolene 1.-3. kvartal November Sagsflow byretterne Straffesager 1 Modtagne straffesager 99.484 108.635 107.504 110.860 148.677 123.818 100 109 108 111 149 124 - heraf nævningesager 118

Læs mere

ÅRSBERETNING 2016 Retten på Frederiksberg

ÅRSBERETNING 2016 Retten på Frederiksberg ÅRSBERETNING 2016 Retten på Frederiksberg April 2017 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten på Frederiksberg er en af landets 24 byretter. Retskredsen omfatter Frederiksberg kommune samt visse

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 for Retten i Næstved

ÅRSBERETNING 2011 for Retten i Næstved ÅRSBERETNING 2011 for Retten i Næstved - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 1. Indledning kort præsentation af retten 2 Næstved retskreds omfatter Næstved kommune, Slagelse

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 for Retten i Næstved

ÅRSBERETNING 2012 for Retten i Næstved ÅRSBERETNING 2012 for Retten i Næstved (bemærkninger til årsnøgletal) - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 1. Indledning kort præsentation af retten Næstved retskreds

Læs mere

ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro

ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Marts 2016 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Holstebro

Læs mere

ÅRSBERETNING Retten i Næstved

ÅRSBERETNING Retten i Næstved ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Næstved - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2014 2 1. Indledning kort præsentation af retten Næstved retskreds omfatter

Læs mere

NØGLETAL FOR DOMSTOLENE 1. kvartal 2015. 1. halvår 2014

NØGLETAL FOR DOMSTOLENE 1. kvartal 2015. 1. halvår 2014 NØGLETAL FOR DOMSTOLENE 1. kvartal 2015 1. halvår 2014 NØGLETAL: SAGSFLOW OG SAGSBEHANDLINGSTIDER BYRETTERNE OG TINGLYSNINGSRETTEN 1. kvartal 2015 Modtagne sager Afsluttede sager Bunkeeffekt⁷ 1. kvartal

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Holstebro

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aarhus. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aarhus. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aarhus - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2014 2 1. Indledning kort præsentation af retten I årsrapporten for 2011

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Næstved

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Næstved ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Næstved - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 2 1. Indledning kort præsentation af retten Næstved retskreds omfatter

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Svendborg

ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Svendborg ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Svendborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Svendborg

Læs mere

Nøgletal for domstolene marts 2011

Nøgletal for domstolene marts 2011 Nøgletal for domstolene 2010 4. marts 2011 Sagsflow ved byretterne Modtagne og afsluttede sager 2006-2010 Antal modtagne sager ved byretterne i alt 599.040 607.626 689.961 774.648 776.685 100 101 115 129

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Glostrup - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Glostrup

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Odense

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Odense ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Odense - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 1. Indledning kort præsentation af retten Overordnet har vi på

Læs mere

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet.

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet. April 2009 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 5 3. Aktivitet og sagsmængde... 8 4. Produktivitet... 10 5. Sagsbehandlingstider... 13 6. Udvalgte HR-data

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Glostrup - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Glostrup

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) retten i Aalborg

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) retten i Aalborg ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) retten i Aalborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Aalborg, der

Læs mere

mellem retten og Domstolsstyrelsen

mellem retten og Domstolsstyrelsen mellem retten og Domstolsstyrelsen 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Svendborg, der har til huse på Tinghuset, Tinghusgade 43 og på adressen Østre Havnevej 16B i Svendborg, betjener

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) retten i Aalborg

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) retten i Aalborg ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) retten i Aalborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 Strategi og planlægning God ressourceudnyttelse Fogedret Strafferet

Læs mere

Handlingsplan for Retten i Horsens 2013

Handlingsplan for Retten i Horsens 2013 Handlingsplan for Retten i Horsens 2013 Danmarks Domstole har i 2012 arbejdet med udviklingsprojektet Danmark Domstole værdier og mål. Som led i dette projekt er der med Danmarks Domstole for ret og retfærdighed

Læs mere

ÅRSBERETNING (bemærkninger til årsnøgletal)

ÅRSBERETNING (bemærkninger til årsnøgletal) ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) - udarbejdet i samarbejde mellem Retten i Svendborg og Domstolsstyrelsen INDHOLD Indledning kort præsentation af retten... 3 Aktivitet og produktivitet

Læs mere

Statistik for Danmarks Domstole 2013

Statistik for Danmarks Domstole 2013 Statistik for Danmarks Domstole 2013 STRAFFESAGER 2 Statistik for straffesager - 2013 Afsluttede (A) og modtagne (M) almindelige straffesager inden for forskellige sagskategorier Straffesager: ALMINDELIGE

Læs mere

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Odense

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Odense EMBEDSREGNSKAB 2009 Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 6 4. Effektivitet (produktivitet)... 7 5. Sagsbehandlingstider...

Læs mere

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet.

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet. April 2009 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 5 3. Aktivitet og sagsmængde... 10 4. Produktivitet... 12 5. Sagsbehandlingstider... 15 6. Udvalgte HR-data

Læs mere

Årsberetning for Retten i Lyngby 2011

Årsberetning for Retten i Lyngby 2011 Årsberetning for Retten i Lyngby Retten i Lyngby er en af landets 24 byretter. Retskredsen omfatter Lyngby-Taarbæk, Gentofte, Rudersdal og Furesø kommune. Der bor i retskredsen ca. 216.000 personer. Rettens

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aalborg

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aalborg ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aalborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 Strategi og planlægning God ressourceudnyttelse Fogedret Strafferet

Læs mere

Statistik for 1. halvår 2010

Statistik for 1. halvår 2010 Statistik for 1. halvår 2010 1 STRAFFESAGER 2 Statistik for straffesager - 1. halvår 2010 Afsluttede (A) og modtagne (M) almindelige straffesager inden for forskellige sagskategorier Straffesager: ALMINDELIGE

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Århus

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Århus ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Århus - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 2 1. Indledning kort præsentation af retten Der skete i perioden

Læs mere

ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aarhus. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aarhus. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aarhus - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2016 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Aarhus har

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Århus] - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Århus] - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Århus] - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 1. Indledning kort præsentation af retten I årsrapporten for

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2015 RETTEN I Horsens

HANDLINGSPLAN 2015 RETTEN I Horsens HANDLINGSPLAN 2015 RETTEN I Horsens Bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole Fokusområde Indsats Procesmål Resultatmål 1. Kvalitet gennem videndeling RAFD: Deltagelse i workshops/kurser

Læs mere

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet.

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet. April 2009 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 5 3. Aktivitet og sagsmængde... 7 4. Produktivitet... 9 5. Sagsbehandlingstider... 12 6. Udvalgte HR-data

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Viborg

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Viborg ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Viborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 Strategi og planlægning God ressourceudnyttelse Fogedret Strafferet

Læs mere

Østre Landsret Præsidenten. Handlingsplan for Østre Landsret 2017

Østre Landsret Præsidenten. Handlingsplan for Østre Landsret 2017 Østre Landsret Præsidenten Den 17/3-2017 J.nr. 42A-ØL-1-16 Handlingsplan for Østre Landsret 2017 Denne handlingsplan indeholder en beskrivelse af de væsentligste initiativer, som Østre Landsret vil iværksætte

Læs mere

Embedsregnskab 2010. Retten i Horsens. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

Embedsregnskab 2010. Retten i Horsens. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Embedsregnskab 2010 - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2011 2 DOMHUSET RETSSIKKERHED UAFHÆNGIGHED En ramme om kvalitetsudvikling i Danmarks Domstole STRATEGISK Administrationschef

Læs mere

Embedsregnskab 2010. Retten i Horsens. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

Embedsregnskab 2010. Retten i Horsens. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Embedsregnskab 2010 - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2011 2 DOMHUSET RETSSIKKERHED UAFHÆNGIGHED En ramme om kvalitetsudvikling i Danmarks Domstole STRATEGISK Administrationschef

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2017 RETTEN I HOLSTEBRO

HANDLINGSPLAN 2017 RETTEN I HOLSTEBRO HANDLINGSPLAN 2017 RETTEN I HOLSTEBRO Danmarks Domstole har frem til 2018 fastlagt fire overordnede/strategiske mål: Korte sagsbehandlingstider Mere ensartethed i opgaveløsningen Tidssvarende kommunikation

Læs mere

ÅRSBERETNING 2015 Retten i Hjørring

ÅRSBERETNING 2015 Retten i Hjørring ÅRSBERETNING 2015 Retten i Hjørring - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2016 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Hjørring dækker et geografisk områder, der

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Viborg. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Viborg. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Viborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Viborg er en

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Viborg. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Viborg. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Viborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2014 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Viborg er en

Læs mere

Der er for 2012 fastsat følgende indsatsområder: 1. Konkrete forbedringer af kvalitet, service og effektivitet i rettens ydelser.

Der er for 2012 fastsat følgende indsatsområder: 1. Konkrete forbedringer af kvalitet, service og effektivitet i rettens ydelser. Handlingsplan 2012 Der er for 2012 fastsat følgende indsatsområder: 1. Konkrete forbedringer af kvalitet, service og effektivitet i rettens ydelser. Der er særlig fokus på indsatser, der forbedrer: 1.

Læs mere

Embedsregnskab Retten i Næstved. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

Embedsregnskab Retten i Næstved. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Embedsregnskab 2010 - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2011 2 DOMHUSET RETSSIKKERHED UAFHÆNGIGHED En ramme om kvalitetsudvikling i Danmarks Domstole STRATEGISK Administrationschef

Læs mere

Handlingsplan for Vestre Landsret 2011.

Handlingsplan for Vestre Landsret 2011. Handlingsplan for Vestre Landsret. Denne handlingsplan indeholder en beskrivelse af de væsentligste initiativer, som landsretten vil iværksætte og/eller følge op på i. Den internt ansvarlige for den enkelte

Læs mere

Embedsregnskab Retten i Roskilde. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

Embedsregnskab Retten i Roskilde. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Embedsregnskab 2010 - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Marts 2011 2 DOMHUSET RETSSIKKERHED UAFHÆNGIGHED En ramme om kvalitetsudvikling i Danmarks Domstole STRATEGISK Administrationschef

Læs mere

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet.

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet. April 2009 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 5 3. Aktivitet og sagsmængde... 7 4. Produktivitet... 9 5. Sagsbehandlingstider... 12 6. Udvalgte HR-data

Læs mere

ÅRSBERETNING 2016 (bemærkninger til årsnøgletal) - udarbejdet i samarbejde mellem Retten i Svendborg og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2016 (bemærkninger til årsnøgletal) - udarbejdet i samarbejde mellem Retten i Svendborg og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2016 (bemærkninger til årsnøgletal) - udarbejdet i samarbejde mellem Retten i Svendborg og Domstolsstyrelsen RETTEN I SVENDBORG 1 INDHOLD Indledning kort præsentation af retten... 3 Aktivitet

Læs mere

I - Byrettens organisation

I - Byrettens organisation Overordnet handlingsplan for Københavns Byret 2013 Handlingsplanen for Danmarks Domstole opregner den overordnede målsætning for retterne i perioden 2013 til 2018. Målsætningerne er: Korte sagsbehandlingstider

Læs mere

EMBEDSREGNSKAB Retten i Sønderborg

EMBEDSREGNSKAB Retten i Sønderborg EMBEDSREGNSKAB 2009 Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 5 4. Effektivitet (produktivitet)... 6 5. Sagsbehandlingstider...

Læs mere

Embedsregnskab 2010. Retten i Århus. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

Embedsregnskab 2010. Retten i Århus. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Embedsregnskab 2010 - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2011 2 DOMHUSET RETSSIKKERHED UAFHÆNGIGHED En ramme om kvalitetsudvikling i Danmarks Domstole STRATEGISK Administrationschef

Læs mere

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Horsens

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Horsens EMBEDSREGNSKAB 2009 Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 8 4. Effektivitet (produktivitet)... 9 5. Sagsbehandlingstider...

Læs mere

Årsberetning 2016 Københavns Byret

Årsberetning 2016 Københavns Byret Årsberetning 2016 Københavns Byret 1 1. Indledning kort præsentation af retten Københavns Byret er den største af Danmarks 24 byretter. Retten betjener en stor del af Københavns Kommune samt Dragør og

Læs mere

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet.

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet. April 2009 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 5 3. Aktivitet og sagsmængde... 7 4. Produktivitet... 9 5. Sagsbehandlingstider... 12 6. Udvalgte HR-data

Læs mere

Embedsregnskab Retten i Roskilde. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

Embedsregnskab Retten i Roskilde. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Embedsregnskab 2010 - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2011 2 DOMHUSET RETSSIKKERHED UAFHÆNGIGHED En ramme om kvalitetsudvikling i Danmarks Domstole STRATEGISK Administrationschef

Læs mere

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Viborg

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Viborg EMBEDSREGNSKAB 2009 Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 9 4. Effektivitet (produktivitet)... 10 5. Sagsbehandlingstider...

Læs mere

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Kolding

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Kolding EMBEDSREGNSKAB 2009 Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 s bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 7 4. Effektivitet

Læs mere

Embedsregnskab 2010. Retten i Herning. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

Embedsregnskab 2010. Retten i Herning. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Embedsregnskab 2010 - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2011 2 DOMHUSET RETSSIKKERHED UAFHÆNGIGHED En ramme om kvalitetsudvikling i Danmarks Domstole STRATEGISK Administrationschef

Læs mere

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet.

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet. April 2009 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 5 3. Aktivitet og sagsmængde... 6 4. Produktivitet... 8 5. Sagsbehandlingstider... 11 6. Udvalgte HR-data

Læs mere

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Næstved

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Næstved EMBEDSREGNSKAB 2009 Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 9 4. Effektivitet (produktivitet)... 10 5. Sagsbehandlingstider...

Læs mere

EMBEDSREGNSKAB Retten i Århus

EMBEDSREGNSKAB Retten i Århus EMBEDSREGNSKAB 2009 Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 8 4. Effektivitet (produktivitet)... 9 5. Sagsbehandlingstider...

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 (med bemærkninger til årsnøgletal) for Retten på Frederiksberg

ÅRSBERETNING 2012 (med bemærkninger til årsnøgletal) for Retten på Frederiksberg ÅRSBERETNING 2012 (med bemærkninger til årsnøgletal) for - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 1. Indledning kort præsentation af retten er en af Danmarks 24 byretter.

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal. Københavns Byret

ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal. Københavns Byret ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal Københavns Byret April 2013 2 1. Indledning Københavns Byret er den største byret i Danmark. Byretten afslutter cirka 12,5 % af alle landets vægtede civile

Læs mere

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet.

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet. April 2009 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 5 3. Aktivitet og sagsmængde... 6 4. Produktivitet... 8 5. Sagsbehandlingstider... 11 6. Udvalgte HR-data

Læs mere

Embedsregnskab 2010. Retten på Frederiksberg. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

Embedsregnskab 2010. Retten på Frederiksberg. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Embedsregnskab 2010 - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2011 2 DOMHUSET RETSSIKKERHED UAFHÆNGIGHED En ramme om kvalitetsudvikling i Danmarks Domstole STRATEGISK Administrationschef

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. april 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. april 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. april 2012 Sag 13/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Martin Simonsen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 27. april

Læs mere

Embedsregnskab Retten i Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

Embedsregnskab Retten i Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Embedsregnskab 2010 - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2011 2 DOMHUSET RETSSIKKERHED UAFHÆNGIGHED En ramme om kvalitetsudvikling i Danmarks Domstole STRATEGISK Administrationschef

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2014 RETTEN I Horsens

HANDLINGSPLAN 2014 RETTEN I Horsens HANDLINGSPLAN 2014 RETTEN I Horsens Bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole Fokusområde Indsats Procesmål Resultatmål 1. Klar-parat-digital Sikre at alle medarbejdere kan betjene

Læs mere

ÅRSBERETNING emærkninger til årsnøgletal. bemærkninger. Københavns Byret

ÅRSBERETNING emærkninger til årsnøgletal. bemærkninger. Københavns Byret ÅRSBERETNING 2013 bemærkninger emærkninger til årsnøgletal Københavns Byret April 2014 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning kort præsentation af retten... 3 2. Resultater i 2013 produktivitet og aktivitet...

Læs mere

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Roskilde

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Roskilde EMBEDSREGNSKAB 2009 Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 7 4. Effektivitet (produktivitet)... 8 5. Sagsbehandlingstider...

Læs mere

EMBEDSREGNSKAB Retten i Nykøbing Falster

EMBEDSREGNSKAB Retten i Nykøbing Falster EMBEDSREGNSKAB 2009 Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 5 4. Effektivitet (produktivitet)... 6 5. Sagsbehandlingstider...

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Side

Indholdsfortegnelse: Side Indholdsfortegnelse: Side 1. Sammenfatning 2 2. Voldtægtssager 4 2.1 Baggrund for målsætningen 4 2.2 Status for målopfyldelsen i 1. halvår 2007 4 3. Voldssager 5 3.1 Kriterier for at en sag indgår i voldsstatistikken

Læs mere

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet.

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet. April 2009 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 5 3. Aktivitet og sagsmængde... 12 4. Produktivitet... 14 5. Sagsbehandlingstider... 17 6. Udvalgte HR-data

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Maj 2013 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Holstebro

Læs mere

Handlingsplan for Retten i Næstved 2013

Handlingsplan for Retten i Næstved 2013 Handlingsplan for Retten i Næstved 2013 Fokusområde RETSAFDELINGEN Det overordnede mål for afdelingen i 2013 er, at få organiseret og implementeret en ny team-model. Dommerne organiseres i 2 teams, som

Læs mere

NOTAT om beregningsgrundlaget mv. ved fastlæggelse af årsnøgletal

NOTAT om beregningsgrundlaget mv. ved fastlæggelse af årsnøgletal NOTAT om beregningsgrundlaget mv. ved fastlæggelse af årsnøgletal Marts 2014 2 1. Generelt Siden 2001 har Domstolsstyrelsen i samarbejde med de enkelte retter hvert år udarbejdet et embedsregnskab med

Læs mere

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten på Bornholm

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten på Bornholm EMBEDSREGNSKAB 2009 Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 10 4. Effektivitet (produktivitet)... 11 5. Sagsbehandlingstider...

Læs mere

Den 1. januar 2007 trådte den mest omfattende reform på domstolsområdet i 100 år i kraft.

Den 1. januar 2007 trådte den mest omfattende reform på domstolsområdet i 100 år i kraft. Nye mål for Danmarks Domstole Mål for domstolsreformen (sagsbehandlingstider, kvalitet og service mv.) Januar 2008 2 1. Indledning Den 1. januar 2007 trådte den mest omfattende reform på domstolsområdet

Læs mere

Embedsregnskab Retten i Holbæk. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

Embedsregnskab Retten i Holbæk. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Embedsregnskab 2010 - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2011 2 DOMHUSET RETSSIKKERHED UAFHÆNGIGHED En ramme om kvalitetsudvikling i Danmarks Domstole STRATEGISK Administrationschef

Læs mere

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet.

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet. April 2009 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 5 3. Aktivitet og sagsmængde... 10 4. Produktivitet... 12 5. Sagsbehandlingstider... 15 6. Udvalgte HR-data

Læs mere

Dette embedsregnskab for 2007 er udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen.

Dette embedsregnskab for 2007 er udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen. Maj 2008 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 9 4. Produktivitet... 11 5. Sagsbehandlingstider... 14 6. Udvalgte HR-data og

Læs mere

EMBEDSREGNSKAB Retten i Hjørring

EMBEDSREGNSKAB Retten i Hjørring EMBEDSREGNSKAB 2009 Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 8 4. Effektivitet (produktivitet)... 9 5. Sagsbehandlingstider...

Læs mere

Københavns Byrets Handlingsplan 2015

Københavns Byrets Handlingsplan 2015 Københavns Byrets Handlingsplan 2015 Side 1 af 31 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til handlingsplanen... 3 2. Kort om Københavns Byret... 4 3. Byrettens organisation... 5 4. Overordnet handlingsplan

Læs mere

(bemærkninger til nøgletal)

(bemærkninger til nøgletal) ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til nøgletal) Retten på Bornholm - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten på Bornholm er

Læs mere

Årsberetning 2014 Københavns Byret

Årsberetning 2014 Københavns Byret Årsberetning 2014 Københavns Byret 1 1. Indledning kort præsentation af retten Københavns Byret er den største af Danmarks 24 byretter. Retten betjener en stor del af Københavns Kommune samt Dragør og

Læs mere