) h. november Teleklagenævnet. Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade København K

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ") h. november 1999. Teleklagenævnet. Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K"

Transkript

1 Teleklagenævnet Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade København K Bredgade 43 DK-1260 København K Tlf Fax Teleklagenævnets afgørelse vedrørende klage fra Sonofon Holding A/S over Telestyrelsens afgørelse af 12. maj 1999 vedrørende kryds subsidiering i Tele Danmarks Duet-koncept samt muligheden for at tilbyde en tilsvarende tjeneste, jf. 14, stk. 1, i bekendtgørelse ni. 860 af 4. december 1998 af lov om konkurrenceforhold og samtrafik i telesektoren. ) h. november 1999 J.nr '26 Ved brev af 9. juni 1999 har Advokatfirmaet Jonas Bruun på vegne af Sonofon Holding A/S klaget over Telestyrelsens afgørelse af 12. maj 1999, hvori Telestyrelsen traf afgørelse om, at Tele Danmarks Duetkoncept ikke indebærer krydssubsidiering. Det er i klagen gjort gældende, at der foreligger krydssubsidiering, at Tele Danmark udøver diskrimination ved ikke at tilbyde Sonofon de samme vilkår, som Tele Danmark fastnet tilbyder Tele Danmark Mobil i Duet, og at Sonofon ikke har haft mulighed for at udbyde et konkurrencedygtigt produkt før indgåelse af brancheaftaler i maj Teleklagenævnet ~ ve.mber har behandlet klagen på et møde i nævnet den 8. no-.i. Teleklagenævnet traf på grundlag af det i sagen foreliggende materiale, jf. den vedhæftede sagsfremstilling, afgørelse om at påbyde Tele Danmark at opfylde den lovpligtige klare adskillelse af forretningsområdet Duet i forhold til Tele Danmark fastnet og Tele Danmark Mobil på en sådan måde, at blandt andet betalingsstrømme klart og tydeligt fremgår af regnskaberne, og at der udarbejdes et selvstændigt regnskab for Duet. De tre selvstændige regnskaber skal som minimum gælde fra og med regnskabsåret Teleklagenævnet fandt, at nævnet ikke på nuværende tidspunkt er i stand til at træffe en egentlig afgørelse vedrørende spørgsmålet om krydssubsidiering, idet der mangler de fornødne faktuelle regnskabsmæssige oplysninger.

2 2 Teleklagenævnet har ved afgørelsen ikke taget stilling til Sonofons øvrige klagepunkter, da klagepunkterne efter nævnets opfattelse ikke længere har den fornødne aktualitet. Ifølge 17, stk. 3, nr. 4, i lov nr. 467 af 12. juni 1996 om konkurrenceforhold og samtrafik i telesektoren, jf.lovbekendtgørelse nr. 860 af 4. december 1998 (herefter benævnt samtrafikloven) kan forskningsministeren fastsætte nærmere regler om samarbejdsprocedurer mellem Telestyrelsen og Konkurrencerådet vedrørende tilsynet med regnskabsreglerne, herunder regler om indhentelse af en bindende udtalelse fra Konkurrencerådet svarende til lovens 5, stk. 2 og 3, eller regler om overførsel af dele af tilsynet til Konkurrencerådet. _ I medfør af samtrafiklovens 17, stk. 3, er der fastsat en ny bestemmelse i bekendtgørelse nr. 861 af 4. december 1998 om aftaler om samtrafik i telesektoren m.v. (herefter benævnt samtrafikbekendtgørelsen) 13, stk. 2, jf. stk. 3, hvorefter Telestyrelsen indhenter en bindende udtalelse fra Konkurrencerådet om, hvorvidt der foreligger en overtrædelse af reglerne om krydssubsidiering i samtrafikbekendtgørelsens 11, stk. 1. Nævnet konstaterer, at det ikke fremgår af udtalelsen af 28. april 1999 fra Konkurrencestyrelsen, som Telestyrelsens afgørelse er baseret på, at der er tale om en udtalelse på vegne af Konkurrencerådet. Det fremgår endvidere, at Konkurrencestyrelsen er af den opfattelse, at udtalelsen kan indbringes for Konkurrenceankenævnet, hvilket har vist sig ikke at være tilfældet, jf. Konkurrenceankenævnets kendelse af 13. august Teleklagenævnet har dog konstateret, at både Konkurrencestyrelsen og Konkurrenceankenævnet synes at betragte udtalelsen som en udtalelse i henhold til samtrafikbekendtgørelsens 13. Teleklagenævnet lægger herefter til grund, at Konkurrencestyrelsens udtalelse er en bindende udtalelse på vegne af Konkurrencerådet i henhold til samtrafikbekendtgørelsens 13. Teleklagenævnet har konstateret, at Telestyrelsen alene bygger sin afgørelse på Konkurrencerådets bindende udtalelse, og at Telestyrelsen ikke i så henseende ses at have foretaget nogen selvstændig behandling af sagen. Det er Teleklagenævnets opfattelse, at Telestyrelsen næppe heller var forpligtet hertil. Efter nævnets opfattelse kan der imidlertid sættes spørgsmålstegn ved, om sagen regnskabsmæssigt set var tilstrækkelig oplyst til, at der kunne træffes afgørelse. Teleklagenævnet finder, at det er betænkeligt, at man på det foreliggende grundlag har truffet afgørelse om, at der ikke

3 3 foreligger krydssubsidiering. Teleklagenævnet finder i øvrigt, at afgørelsen er ufuldstændig, henset til at der alene er truffet afgørelse om, hvorvidt der foreligger krydssubsidiering, hvorimod Sonofons klage til Konkurrencestyrelsen blandt andet tillige omfatter spørgsmålet, om der i strid med konkurrencelovens 11 foreligger konkurrenceforvridning i form af misbrug af Tele Danmarks dominerende stilling. Konkurrencestyrelsen har i den forbindelse oplyst til sekretariatet for Teleklagenævnet, at Konkurrencestyrelsen i anledning af klagen har henvist sagen i sin helhed til behandling i Telestyrelsen, og at der således i øvrigt ikke er foretaget nogen mere omfattende behandling af sagen i Konkurrencestyrelsen. Teleklagenævnet finder, at Tele Danmark, herunder Tele Danmark Mobil må antages at have en stærk markedsposition både på markedet for fastnet og på mobilrnarkedet og i øvrigt som udbyder af offentlige telenet og teletjenester må være omfattet af samtrafikbekendtgørelsens 10, stk. 1, nr. 1. Tele Danmark er således omfattet af de særlige regnskabsregler i og skal gennemføre en regnskabsmæssig adskillelse af en række forretningsområder. Teleklagenævnet tillægger det betydning, at Konkurrencestyrelsen og Telestyrelsen i overensstemmelse hermed før markedsføringen af Duet tilkendegav, at en af forudsætningerne for, at Duet kunne accepteres, var, at den regnskabsmæssige rapportering vedrørende betalingsstrømme i forbindelse med Duet blev indrettet således, at selskabet på ethvert tidspunkt over for tele- og konkurrencemyndigheder kan dokumentere, at udbudet af Duet sker på vilkår, der ikke indebærer krydssubsidiering. O Teleklagenævnet konstaterer, at der ikke er opstillet et særskilt regnskab for Duet. Nævnet finder, at det af Tele Danmark fremlagte regnskabsmateriale og tabeller for betalingsstrømme mv. er "konstrueret" til brug for sagen og på grundlag af kalkulationer. Det er således nævnets opfattelse, at der ikke på forhånd forelå den påbudte adskillelse af regnskaberne. Herudover finder nævnet, at de fremlagte regnskaber ikke er gennemsigtige, da det ikke fremgår klart og tydeligt, hvorledes de forskellige betalingsstrømme løber. () De nævnte forhold gør efter Teleklagenævnets opfattelse, at Tele Danmark ikke har opfyldt betingelsen om, at selskabet på et hvilket som helst tidspunkt skal kunne fremlægge regnskabsoplysningerne for Telestyrelsen. Teleklagenævnet lægger således vægt på, at det ikke klart og tydeligt fremgår af de fremlagte regnskaber, at der er foretaget en regnskabsmæssig adskillelse af Duet fra de øvrige forretningsområder i Tele Danmark, samt på at regnskaberne i øvrigt er ugennemsigtige.

4 4 Efter samtrafikbekendtgørelsens 11, stk. l, nr. 1, skal etablering af åbningsbalancer og overførsler af midler, herunder pengeoverførsler og tilrådighedstillelse af kapital og udstyr mellem et selvstændigt forretningsområde og den øvrige virksomhed ske på markedsøkonomiske vilkår og være baseret på en normal forrentning af den investerede kapital. Intern afregning af ydelser mellem et selvstændigt forretningsområde og den øvrige virksomhed skal efter samtrafikbekendtgørelsens 11, stk. l, nr. 2,1. pkt., ske til markedspriser. Samtrafikafgiften på 126 øre svarer efter det oplyste til, hvad andre mobiloperatører også opkræver ved kald, der terminer er i selskabernes mobilnet, hvorfor betalingen af 126 øre til Tele Danmark Mobil isoleret set må antages at ske til markedspriser. Det er oplyst, at Tele Danmark fastnet eksempelvis betaler Tele Danmark Mobil 126 øre for kald i Tele Danmark Mobils net, mens Tele Danmark fastnet alene opkræver 56 øre af Tele Danmarks Duet-kunder ved kald indenfor Duet. Tele Danmark anfører, at Duet på længere sigt vil skabe overskud, og at der allerede nu er overskud på blandt andet kald ud af Duet samt på kald til aflytning af Duet-svar. Ud fra de oplysninger, der foreligger i sagen, finder Teleklagenævnet, at det er tvivlsomt, om pengeoverførslerne sker på markedsøkonomiske vilkår, og om det rent markedsøkonomisk er muligt for Tele Danmark at drive Duet som et selvstændigt forretningsområde uden at trække på kapital fra Tele Danmarks øvrige områder. Teleklagenævnet finder, at Tele Danmarks ugennemsigtige regnskaber, jf. ovenfor, herunder det manglende særskilte regnskab for Duet, skaber en usikkerhed om, hvorvidt der foreligger krydssubsidiering. Ydelser skal ifølge samtrafikbekendtgørelsens 11, stk. 1, nr. 2, sidste pkt., leveres til tredjemand på samme vilkår og til samme priser som dem, der gælder for udbyderens interne afregning af tilsvarende ydelser. Tele Danmark skal således holde de samme priser internt i Duet som de priser, der tilbydes eksternt til Sonofon. Sonofon påstår, at Tele Danmark har stillet som betingelse, at Sonofon nedsætter selskabets termineringsafgift fra 126 øre til 26 øre, hvis Tele Danmark skal være tjenesteudbyder på Sonofons net. Tele Danmark har oplyst, at Tele Danmark ikke har stillet dette krav, men at Sonofon, for at kunne tilbyde en ydelse på tilsvarende vilkår som i Duet, er nødsaget til at give abonnenten i "Sonofon-Duet" en "rabat" på 100 øre pr. minut for kald, der terminerer i Sonofons mobilnet, hvorved abonnenten, som det er tilfældet i Duet, alene skal betale 56 øre og ikke 156 øre for disse kald.

5 5 Efter Teleklagenævnets opfattelse er det ikke afgørende, om der foreligger et "krav" fra Tele Danmark om, at Sonofon direkte over for abonnenten må yde et prisnedslag på 100 øre, så prisen på 56 øre kan opretholdes over for abonnenterne, eller om Tele Danmark stiller som betingelse, at Sonofon nedsætter sin samtrafikafgift med 100 øre til 26 øre pr. minut over for Tele Danmark, da nævnet finder, at virkningen for Sonofon må blive den samme. Teleklagenævnet finder, at der foreligger en så betydelig usikkerhed om, hvorvidt Tele Danmark benytter en anden pris internt i selskabet, end selskabet tilbyder Sonofon, at det er tvivlsomt, om Tele Danmark overholder reglerne i samtrafikbekendtgørelsens 11. Sammenfattende om krvdssubsidierinq Teleklagenævnet finder på baggrund af det ugennemsigtige regnskab, at der foreligger en sådan grad af usikkerhed om betalingsstrømmene i Tele Danmark og Duet, at det ikke kan udelukkes, at der foreligger ulovlig krydssubsidiering. Teleklagenævnet er imidlertid ikke i stand til at træffe afgørelse herom på nuværende tidspunkt, idet nævnet dels savner de fornødne faktuelle oplysninger, dels må påpege, at de gældende retsregler vanskeliggør en velbegrundet stillingtagen, jf. herved Konkurrenceankenævnets kendelse af 13. august Teleklagenævnet finder i øvrigt, at det vil være fordelagtigt, hvis Telestyrelsen foretager en undersøgelse af slutbrugerpriserne med henblik på at vurdere, om den interne afregning i Duet er foretaget til markedspriser. Sonofons øvriqe klaqepunkter Teleklagenævnet har ved afgørelsen ikke taget stilling til Sonofons øvrige klagepunkter, da klagepunkterne på grund af ændringen af samtrafikloven ved lov nr. 470 af 1. juli 1998 efter nævnets opfattelse ikke længere har den fornødne aktualitet. Med lovændringen blev der skabt mulighed for de øvrige teleselskaber til at udbyde et Duet-lignende koncept, idet selskaberne herefter fik krav på at få adgang til Tele Danmarks ledningsnet, populært benævnt "det rå kobber". Nævnet bemærker, at Sonofon ikke har bestridt, at selskabet efter indgåelse af brancheaftaler i maj 1999 har fået mulighed for at konstruere et Duet-lignende produkt på samme vilkår som Tele Danmark. Spørgsmålet om hvorvidt Tele Danmark rent konkurrenceretligt udøver diskrimination ved ikke at tilbyde Sonofon de samme vilkår, som Tele Danmark tilbyder Tele Danmark Mobil, herunder spørgsmålet om misbrug af dominerende stilling, har en sådan sammenhæng med krydssubsidieringsspørgsmålet og dets behandling i Konkurrencestyrelsen, at Teleklagenævnet ikke for nærværende kan tage stilling hertil.

6 6 Teleklagenævnets afgørelse er i henhold til 13, stk. 1, i lov om konkurrenceforhold og samtrafik i telesektoren endelig og kan derfor ikke påklages til en højere administrativ myndighed, herunder til forskningsministeren. Teleklagenævnets afgørelse kan indbringes for landsretten senest 8 uger efter, at afgørelsen er meddelt til den pågældende, jf. 13, stk. 2, i lov om konkurrenceforhold og samtrafik i telesektoren. ~~~ Sekretær

7 Sagsfremstilling. Klage fra Sonofon Holding A/S over Telestyrelsen afgørelse af 12. maj 1999 vedrørende kryds subsidiering i Tele Danmarks Duet-koncept samt muligheden for at tilbyde en tilsvarende tjeneste. J.nr lndledninq Sonofon anmoder i brev af 6. maj 1998 Konkurrencestyrelsen om at gribe ind over for den konkurrenceforvridning, som Tele Danmarks markedsføring af et nyt telefoni-koncept kaldet Duet efter Sonofons opfattelse indebærer. Sonofon anfører, at Tele Danmark misbruger sin dominerende stilling i strid med 11 i konkurrenceloven (lov nr. 384 af 10. juni 1997). Sonofons påstande kan opstilles som: at der foreligger krydssubsidiering, idet Tele Danmark pådrager sig et tab, når interne opkald i Duet terminerer i Tele Danmark Mobils net. Der sker herved en ensidig overførsel af midler fra monopoldelen (Tele Danmark fastnet) til konkurrencedelen (Tele Danmark Mobil). Sonofon mener, at tabet kun kan dækkes ind af andre af Tele Danmarks indtægter. at Tele Danmark udøver diskrimination ved ikke at tilbyde Sonofon de samme vilkår, som Tele Danmark tilbyder Tele Danmark Mobil i Duet. Tele Danmark misbruger herved sin dominerende stilling på markedet for fastnettelefoni til at forvride konkurrencen på markedet for mobiltelefoni. at Sonofon ikke har haft mulighed for at udbyde et konkurrencedygtigt produkt før vedtagelsen af lov nr. 470 af 1. juli 1998, hvorved lov nr. 467 af 12. juni 1996 om konkurrenceforhold og samtrafik i telesektoren (herefter benævnt samtrafikloven) blev ændret, og der blev åbnet mulighed for adgang til "det rå kobber", samt indgåelse af brancheaftaler i maj 1999 på baggrund af ændringen af samtrafikloven. Da samtrafiklovens særlige regnskabsregler som udgangspunkt hører under Telestyrelsens ressort, og da Telestyrelsen udøver det regnskabsmæssige tilsyn over for de udbydere, der er omfattet af samtrafiklovens regnskabsregler, jf. 13 i samtrafikbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 861 af 4. december 1998 om aftaler om samtrafik i telesektoren m.v.), er spørgsmålet om krydssubsidiering henvist til behandling i Telestyrelsen.

8 2 I forbindelse med Telestyrelsens tilsyn skal styrelsen indhente en bindende udtalelse fra Konkurrencerådet om, hvorvidt der foreligger en overtrædelse af samtrafiklovgivningens regler om krydssubsidiering. Konkurrencestyrelsen1 udtalte, at der ikke i det økonomiske grundlag for Duet-tjenesten sker et misbrug i form af krydssubsidiering fra Tele Danmarks side i strid med konkurrencelovens 11, og at der således ikke herigennem sker en diskrimination af andre selskaber, samt at der på det foreliggende grundlag ligeledes ikke ud fra konkurrenceloven er grundlag for at fastslå, at der lovqivninqsmæssiqt eller teknisk sker en forvridning af konkurrencen til skade for Sonofon. Telestyrelsen traf den 12. maj 1999 afgørelse om, at Duet ikke indebærer ulovlig krydssubsidiering. sens bindende udtalelse. Afgørelsen var baseret på Konkurrencestyrel Sonofon A/S indbragte den 9. juni 1999 ved Advokatfirmaet Jonas Bruun sagen for såvel Teleklagenævnet net. som for Konkurrenceankenæv Konkurrenceankenævnet afviste den 13. august 1999 klagen, idet man ikke fandt, at den var omfattet af ankenævnets kompetence. ********** Om Duet forklarer Tele Danmark, at selskabet, som følge af den tekniske udvikling, har udviklet en ny tjeneste, hvor fastnettet kombineres med mobile tjenester. Kunderne opnår herved en betydelig grad af mobilitet og fleksibilitet, idet de kan modtage kald via et nummer, uanset om de er i nærheden af fastnettelelefonen eller mobiltelefonen. Hver Duet-kunde tildeles 3 numre; et nummer på fastnetforbindelsen, et ekstra nummer på fastnetforbindelsen og et mobilnummer. Ved opkald til fastnetnummeret vil intelligent network (IN)switcheren i Tele Danmarks faste net afgøre, hvor opkaldet skal routes hen. Alle opkald til Duet-nummeret går til mobiltelefonen, når den er tændt. Hvis den er slukket, ringer telefonen hjemme hos kunden. Der er tilknyttet en fælles telefonsvarer for fastnettelefonen og mobiltelefonen, som tager imod besked, hvis kunden ikke svarer, eller hvis der er optaget. Duet-konstruktionen indebærer, at Tele Danmark udbyder Duet som en tillægstjeneste til den almindelig PSTN2-tjeneste. Duet omfatter således 1 Det fremgår ikke af sagens oplysninger, om Konkurrencerådet har delegeret kompetencen til at komme med en bindende udtalelse efter samtrafikbekendtgørelsens 13, stk. 2, til Konkurrencestyrelsen. Der gås i det følgende ud fra, at Konkurrencestyrelsens udtalelse er afgivet på vegne af Konkurrencerådet. 2 PSTN: Public Switched Telephon Network.

9 3 mobiltelefoni, viderestilling fra kundens fastnettelefon til mobilforbindelsen, voic og en samlet regning for såvel mobil som fastnet. ********** Til illustration af de forskellige synspunkter er der af begge parter udarbejdet og fremlagt diverse regnskaber, figurer, tabeller mv. ********** Generelt - forudqående forhold Forud for den konkrete sag havde Tele Danmark i sommeren 1997 anmodet Telestyrelsen om såvel en tele- som en konkurrencernæssig vurdering af telefonikonceptet Duet, som Tele Danmark fastnet i samarbejde med Tele Danmark Mobil havde planer om at markedsføre. Telestyrelsen fremsendte oplægget til Konkurrencestyrelsens kommentarer. Konkurrencestyrelsen redegør i brev af 4. september 1997 for styrelsens holdning til Duet-konceptet. Konkurrencestyrelsens generelle vurdering er, at Duet-konceptet kan blive en gevinst for konkurrenceudviklingen på teleområdet, og at udkastet til Duet-konceptet ikke isoleret betragtet indeholder bestemmelser, der på forhånd strider mod disse grundlæggende konkurrenceretlige principper. Q Konkurrencestyrelsen understreger dog, at der, på grund af de to deltagende virksomheders stærke position på markedet, skal være en sikkerhed for, at praktiseringen af konceptet ikke medfører begrænsning af adgangen til markedet eller konkurrenceforvridning til fordel for de deltagende parter. Praktiseringen må således ikke føre til, at andre operatører på markedet i praksis (teknisk eller økonomisk) udelukkes fra at tilbyde en lignende service i konkurrence med Duet på åbne og ikkediskriminerende vilkår. Det er endvidere afgørende, at der ikke sker krydssubsidiering. I brev af 15. september 1997 giver Telestyrelsen blandt andet på baggrund af Konkurrencestyrelsens brev af 4. september 1997 en samlet tele- og konkurrenceretlig vurdering af Duet-konceptet. Vurderingen bygger på en række forudsætninger, men Telestyrelsen finder, at det foreliggende udkast til konceptet for Duet ikke ses at stride imod hverken telelovgivningen eller konkurrencelovgivningen. En af forudsætningerne for vurderingen er, at den regnskabsmæssige rapportering vedrørende betalingsstrømme i forbindelse med Duettjenesten skal indrettes således, at selskabet på ethvert tidspunkt over for tele- og konkurrencemyndighederne vil kunne dokumentere, at ud-

10 4 budet af Duet-tjenesten sker på vilkår, der ikke indebærer krydssubsidiering, jf. samtrafikbekendtgørelsens 11. Sonofon anmoder i brev af 24. oktober 1997 Tele Danmark om indgåelse af en aftale, hvorefter Sonofon kan tilbyde et lignende koncept til sine abonnenter. Den konkrete saq Sonofon anmoder i brev af 6. maj 1998 Konkurrencestyrelsen om at gribe ind over for den konkurrenceforvridning, som Tele Danmarks markedsføring af Duet-konceptet, efter Sonofons opfattelse, indebærer. Sonofon finder, at Tele Danmark misbruger sin dominerende stilling i strid med konkurrencelovens 11. Sonofon finder endvidere, at Tele Danmark med Duet udøver konkurrenceforvridende krydssubsidiering ved at betale en samtrafikafgift til Tele Danmark Mobil til priser, som langt overstiger den tilsvarende indtægt, som Tele Danmark opnår fra Duet-kunderne. Sonofon anfører, at Tele Danmark for så vidt angår højtakstperioden, betaler en minutpris på 126 øre samt en opkaldsafgift på 8 øre til Tele Danmark Mobil, når Duet-abonnenten foretager opkald fra Duetfastnettelefonen til Duet-mobiltelefonen. Tele Danmark opkræver imidlertid kun en minutpris på 56 øre og en opkaldsafgift på 20 øre fra Duetabonnenter for disse opkald. Sonofon mener således, at Tele Danmark har et tab på (126-56) 70 øre for hvert minut Duet-kunden ringer fra fastnettelefonen til mobiltelefonen. Tele Danmark har en fortjeneste på opkaldsafgift på (20-8) 12 øre, men samlet er der tale om en forretning med et betydeligt tab for Tele Danmark. For så vidt angår lavtakstperioderne anfører Sonofon, at Tele Danmark samlet har et tab, når kunden taler i mere end et minut. Efter Sonofons opfattelse er denne prispolitik i sig selv konkurrenceforvridende. Ifølge den samtrafikaftale, som Tele Danmark har med Sonofon, betaler Tele Danmark 126 øre pr. minut for opkald, der ender i Sonofons net, hvilket er den samme pris, som Tele Danmark betaler til Tele Danmark Mobil. Tele Danmark kræver 156 øre pr. minut fra Tele Danmarkkunder, som ringer til Sonofons net. Tele Danmark har således et provenu på ( ) 30 øre pr. minut på denne trafik. Tele Danmark har ifølge Sonofon meddelt, at hvis Sonofon ønsker at tilbyde sine kunder "Sonofon-Duet" til 56 øre pr. minut, vil Tele Danmark for denne trafik kræve, at Sonofon nedsætter sin samtrafikafgift fra

11 5 126 øre til 26 øre pr. minut, hvorved Tele Danmark opretholder et uændret provenu på 30 øre pr. minut. Sonofon henviser til, at Sonofon ifølge samtrafikloven ikke må have diskriminerende samtrafikpriser. Hvis Sonofon således nedsætter sine samtrafikpriser til 26 øre pr. minut til Tele Danmark på den trafik, der vedrører "Sonofon-Duet", skal Sonofon generelt nedsætte sin samtrafikpris til 26 øre pr. minut. Dette ville resultere i et provenutab på flere hundrede millioner kroner årligt og betyde, at Sonofon måtte indstille sin virksomhed. Sonofon er derfor i praksis afskåret fra at tilbyde en tjeneste i konkurrence med Duet. Sonofon anmoder på denne baggrund Konkurrencestyrelsen om at bringe den eksisterende konkurrenceforvridning til ophør ved at standse Tele Danmarks samkøring af sine monopolaktiviteter på fastnetområdet og Tele Danmark-koncernens øvrige aktiviteter. Tele Danmark redegør i brev af 1. juli 1998 til Konkurrencestyrelsen selskabets synspunkter. for Tele Danmark oplyser, at parterne i Duet-samarbejdet ved lanceringen af Duet var Tele Danmark A/S og det 100% ejede datterselskab Tele Danmark Mobil A/S, som pr. 1. januar 1998 blev fusioneret ind i Tele Danmark A/S. Tele Danmark Mobil udgør nu et selvstændigt forretningsområde. Der foreligger ikke formelle logbøger over møder og forhandlinger eller brevveksling mellem Tele Danmark og Tele Danmark Mobil i forbindelse med udviklingen og implementeringen af Duettjenesten. o o Tele Danmark oplyser endvidere, at der er indgået to aftaler mellem Tele Danmark og Tele Danmark Mobil, der har betydning for vurderingen af Duet-tjenesten. Den ene aftale er den almindeliqe Oqoffentliq Q"iortesamtrafikaftale. Tele Danmark betaler den aftale termineringsafgift i alle tilfælde, hvor der kaldes fra fastnetnumrene til mobilnumre i Tele Danmark Mobils net. Tilsvarende gør sig gældende, hvis der kaldes fra Tele Danmark Mobil-numre til Tele Danmark fastnetnumre, herunder fastnetnummeret, der anvendes i forbindelse med Duettjenesten. Den anden aftale er en særliq tienesteudbvderaftale, som Tele Danmark og Tele Danmark Mobil har indgået med henblik på udbud af Duet. Aftalen er indgået på kommercielle vilkår og indebærer, at Tele Danmark Fastnet er tjenesteudbyder på Tele Danmark Mobils GSM-tjeneste. Tele Danmark anfører, at Tele Danmark Mobil har indgået en tilsvarende tjenesteudbyderaftale med Debitel, og at selskabet er indstillet på at indgå tilsvarende aftale med andre, der måtte ønske at optræde som tjenesteudbyder på Tele Danmark Mobils tjeneste.

12 " 6 Tele Danmark oplyser, at prisen for Duet-abonnement er 70 øre pr. minut (56 øre ekskl. moms) ved opkald til et Duet-nummer, som viderestilles til Duet-abonnentens mobilnummer, ved opkald mellem abonnentens fastnettelefon og mobiltelefonen, ved opkald mellem abonnentens mobiltelefon og fastnettelefon samt ved telefonsvaraflytning, både fra fastnet og fra mobiltelefon. Den pris, som Tele Danmark betaler Tele Danmark Mobil for den pågældende airtime i Tele Danmark Mobils net, der benyttes af Duetmobiltelefonen, er lavere end Tele Danmark Mobils sædvanlige slutbrugerpriser. Dette hænger sammen med, at der er tale om grossistsalg, hvor Tele Danmark Mobil optræder som reseller og dermed sparer visse omkostninger. Tele Danmark bemærker, at reduktionen i forhold til almindelige slutbrugerpriser muliggør den særlige interne prissætning i Duet, hvor Tele Danmark på visse trafikstrækninger har tab, men på andre fortjeneste, Tele Danmark oplyser, at den financielle konstruktion af Duet forudsætter et forholdsvis højt antal trafikminutter på mobiltelefonerne i Duet. Kalkulationer viser, at Duet efter beregninger over en rimelig tidshorisont vil fremstå som en markedsøkonomisk sund forretning. Tele Danmark forklarer, at de enkelte omkostningselementer i Duet henføres til særlige forretningsområde-regnskaber i henhold til den danske teleregulering for at sikre gennemsigtighed, og at Tele Danmark herved kontrollerer, at der ikke sker krydssubsidiering fra det basale fastnet til Duet-tjenesten. Tele Danmark mener, at virksomheder, som ønsker at tilbyde produkter i lighed med Duet på markedet for tjenester, der kombinerer fastnet og mobiltelefoni, har mulighed herfor blandt andet ved Tele Danmarks tillægstjeneste telebro, RLL eller med Tele Danmark som tjenesteudbyder. Tele Danmark forklarer, at telebro indeholder en viderestillingsfunktion, der bygger på IN switches. Telebro indebærer de samme muligheder som viderestillingsfunktionen i Duet, således at kald til en kundes faste nummer ved aktivering af telebro kan viderestilles umiddelbart til et mobilnummer hos en anden mobiloperatør. Med telebro-løsningen kan Tele Danmarks fastnetkunder således forbinde deres fastnetnummer i Tele Danmarks net med et mobilnummer i et af konkurrenternes net. Den eneste forskel i forhold til Duet er ifølge Tele Danmark, at kunden fortsat skal modtage to regninger. RLL giver mulighed for at tilbyde produkter med funktionalitet i lighed med Duet, Konkurrerende virksomheder vil ved hjælp af RLLkunne sammenbinde fastnet og mobiltelefoni uden Tele Danmarks medvirken.

13 7 Endeligt har Tele Danmark tilbudt de konkurrerende mobiloperatører at fungere som tjenesteudbyder for deres mobilydelser, således at konkurrenternes mobilkunder ad denne vej kan få adgang til Duet-funktionaliteten. Ændringen af samtrafikloven, som giver adgang til udbud af tjenester på fastnettet eller det rå kobber, indebærer, at Sonofon kan opnå direkte adgang til fastnettet, hvorved selskabet kan udbyde Duet-lignende tjenester på dette grundlag. t3 Tele Danmark finder, at forbudsbestemmelserne i Konkurrenceloven ikke finder anvendelse overfor Duet, samt at adfærden ikke direkte eller indirekte har til følge at begrænse konkurrencen. Sonofon uddyber i brev af 16. juli 1998, at det omtalte tab, som Tele Danmark har på visse kald i Duet, ifølge Sonofon, kun kan dækkes ind af andre af Tele Danmarks indtægter, hvilket udgør ulovlig krydssubsidiering. Sonofon anfører, at det aldrig for Sonofon eller andre kan være en markeds økonomisk sund forretning at videresælge minutter til priser, der er lavere end de gennemsnitlige variable omkostninger. Sonofon har ikke mulighed for at subsidiere et sådant tab med andre forretningsområder. På grund af denne konkurrenceforvridende krydssubsidiering vil Sonofon ikke kunne tilbyde et produkt, som prisrnæssigt kan konkurrere med Duet. Sonofon bestrider, at de 3 muligheder, som Tele Danmark har foreslået, udgør reelle konkurrencedygtige alternativer. Sonofon finder, at Tele Danmarks telebro hverken for så vidt angår funktionalitet eller pris kan matche Duet. Sonofon anfører, at Duet er mere avanceret end telebro-konceptet, da Duet-kunden modtager en regning, da kald i Duet switces frem og tilbage mellem fastnettet og mobilnettet, hvorimod en gang viderestillede kald med telebro ikke kan terminere i fastnettet, da Duet har et skjult fastnetnummer, og da alle kald i Duet besvares endeligt af Duet-svar, hvorimod ubesvarede kald i fastnettet ved telebro ikke besvares af en telefonsvarer. RLL-løsningen udgør efter Sonofons opfattelse ingen reel mulighed. Ligeledes udgør tilbudet om, at Tele Danmark bliver service provider, intet reelt alternativ for Sonofon for så vidt angår prisfastsættelsen, idet Tele Danmark tvinger Sonofon til at sænke den nuværende sam trafiktakst fra 126 øre i minuttet til 26 øre i minuttet, hvilket forstærker det konkurrenceforvridende element og samtidig udgør misbrug af Tele Danmarks dominerende stilling. Hertil kommer, at Tele Danmark herved vil overtage kunderelationen til Sonofons kunder, hvilket har som konsekvens, at Sonofon alene bliver netleverandør til Tele Danmark. Ud

14 8 fra en konkurrencemæssig synsvinkel giver dette ifølge Sonofon ingen mening, da Tele Danmark i forvejen råder over et tilsvarende mobilnet. I brev af 1. september 1998 redegør Tele Danmark blandt andet for de økonomiske transaktioner mellem Tele Danmark Fastnet, Tele Danmark Mobil og Duet. Tele Danmark forklarer, at termineringsafgifterne for Tele Danmark ved kald i Tele Danmark Mobils net pr. 1. januar 1998 blev nedsat til 126 øre i højtakstperioden og 63 øre i lavtakstperioden. Tele Danmark påpeger, at samtrafikaftalen er parallel til den samtrafikaftale, der er indgået mellem Tele Danmark og Sonofon, og at tilsvarende priser således gælder for opkald mellem Tele Danmarks fastnet og Sonofons mobilnet. _ Tele Danmark finder imidlertid, at det interessante i forhold til Duet er tjenesteudbyderaftalen, som Tele Danmark Mobil har indgået med Tele Danmark Fastnet, hvorefter Tele Danmark betaler 112 øre pr. minut for kald i normaltid i GSM-tjenesten og 56 øre i lavtakstperioden. Det følger heraf, at der afregnes fra Tele Danmark Duet til Tele Danmark Mobil for al trafik, der foretages fra den mobiltelefon, der er tilknyttet Duet. Det gælder uanset, hvor det pågældende opkald terminerer. Hvis kaldet skal terminere andre steder end i Tele Danmark Mobils net, varetager Tele Danmark Mobil den videre fremføring og afregner eventuelle samtrafikafgifter i overensstemmelse med de samtrafikaftaler, som Tele Danmark Mobil måtte have indgået. I brev af 20. oktober 1998 anmoder Telestyrelsen Tele Danmark om at indsende regnskabsoplysninger for Duet med tilhørende redegørelse for involverede betalingsstrømme mv. under henvisning til de i brev af 15. september 1997 nævnte forudsætninger. Tele Danmark redegør i brev af 7. december 1998 for regnskabsoplysninger og for involverede betalingsstrømme inddelt i perioden fra Duettjenestens start til den 31. december 1997 og i perioden fra den 1. januar 1998 til den 30. juni 1998 (halvårsregnskab) på baggrund af en række driftsøkonomiske kalkulationer, baseret på trafikstrømme og -afregninger samt omkostningsfordelinger for de nævnte opgørelsesperioder, som Tele Danmark havde udarbejdet til brug for besvarelse af Telestyrelsens henvendelse af 20. oktober Det fremgår af notat af 7. december 1998 om regnskabsoplysninger for kombinationstjenesten Duet, at Tele Danmarks forretningsområderegnskaber ikke indeholder særskilte regnskabsmæssige opgørelser over Duet-tjenesten.

15 9 Tele Danmark anfører, at det fremgår af en fremsendt opgørelse, at der opnås et overskud pr. kunde for Duet-tjenesten over en rimelig tidshorisont, og at der er taget højde for samtrafikafregninger til fastnettet samt afregning af serviceprovisionafgifter, hvorved der er sket en forretningsmæssig adskillelse af Duet fra henholdsvis mobilområdet og det øvrige fastnet. Tele Danmark forklarer, at Duet i opstarts-perioden belastes af en række engangsudgifter, som på kort sigt reducerer det økonomiske resultat, og at et sådant mønster er normalt for nye forretningsinitiativer. Efter endnu en anmodning fra Telestyrelsen om dokumentation for betalingsstrømmene i Duet fremsender Tele Danmark i brev af 22. februar 1999 et bilag indeholdende en driftsøkonomisk kalkulation af Duettjenestens samlede indtægter og udgifter. Tele Danmark påpeger, at det fremgår af opgørelsen, at Duet-tjenesten i det store og hele hviler i sig selv. Ved brev af 28. april 1999 til Telestyrelsen kommer Konkurrencestyrelsen med den for Telestyrelsen bindende udtalelse. Konkurrencestyrelsen henviser hovedsageligt til de opstillede forudsætninger i den ikkebindende udtalelse af 4. september 1997 vedrørende det foreløbige udkast til Duet-konceptet, jf. ovenfor. Herudover fremhæver Konkurrencestyrelsen, at Tele Danmark havde oplyst, at kalkulationer viste, at Duet over en rimelig tids horisont vil fremstå som en markedsøkonomisk sund forretning. Konkurrencestyrelsen understreger, at Tele Danmark Mobil i sin handel med Tele Danmark skal tilstræbe at opnå en fortjeneste, der svarer til, hvad der normalt kan opnås for videresalg af mobilminutter, jf. 11, stk. 1, nr. 2, i samtrafikbekendtgørelsen. Konkurrencestyrelsen finder, at det ikke konkurrenceretligt er problematisk, at Tele Danmark Mobil ved salg af mobilminutter til Tele Danmark opnår en normal fortjeneste. De mobilminutter Tele Danmark videresælger gennem Duet sælges dels til almindelig mobiltakst (svarende til Tele Danmark Mobils slutbrugerpris) og dels til en særlig favorabel takst, når kaldet foregår indenfor Duet. Det faktum, at Tele Danmark har valgt at videresælge nogle af mobilminutteme til priser, der ligger under termineringsagfgiften til Tele Danmark Mobil samt under indkøbsprisen, er ikke ensbetydende med, at der sker krydssubsidiering. Konkurrencestyrelsen fremhæver, at det fremgår af det fremsendte materiale, at Tele Danmark Mobil tilbyder andre at indkøbe mobilminutter på samme vilkår. Den termineringsafgift på 126 øre, som Tele Danmark Mobil opkræver for at modtage opkald til mobilnettet, er fastsat i samtrafikaftalen mellem Tele Danmark Mobil og Tele Danmark, og er i øv-

16 10 rigt den sammen afgift, som selskabet opkræver for at videreføre andre operatørers samtaler. Der foreligger en tilsvarende samtrafikaftale mellem Tele Danmark og Sonofon, hvorefter Sonofon også modtager 126 øre for at videreføre samtaler i deres net. Det er således ifølge Konkurrencestyrelsen ikke korrekt, når Sonofon anfører, at selskabet for at kunne udbyde en Duet-lignende tjeneste er nødsaget til generelt at nedsætte sin termineringspris med tab til følge. Sonofon kan på samme måde som Tele Danmark afregne på gældende samtrafikvilkår og lade rabatteringen foregå internt i forretningsområdet for kombinationstjenesten. Duet er baseret på en forudsætning om, at det tab, som isoleret opstår ved salg af billige mobilminutter til den interne trafik i Duet, dækkes ind af salg af de mobilminutter, som går ud fra Duet, og som medfører en fortjeneste. Det fremgår af det for Konkurrencestyrelsen foreliggende regnskabsmateriale for 1. halvår 1998, at det samlede regnskab for forretningsområdet Duet udviser et mindre overskud. Dette overskud må forventes at blive større, i takt med at etablerings- og akkvisitionsomkostningerne falder, og kundernassen forøges. Konkurrencestyrelsen bemærker, at indtægter genereret ved samtaletrafik mellem Duetfastnettelefon ud af sys tern met samt fastnetabonnement ikke indgår i Duet-regnskabet. Det må herefter konstateres, at Duet fremstår som en markedsøkonomisk sund forretning. Konkurrencestyrelsen finder, at der ikke sker overførsel af midler fra Tele Danmarks fastnet til det selvstændige forretningsområde Duet, ligesom der ikke sker overførsler af midler til Tele Danmark Mobil. Selve prissammensætningen i Duet-produktet medfører ikke konkurrenceretlige implikationer. Der er tale om et nyt, selvstændigt forretningsområde og om et nyt produkt, der ikke kan henføres som en ydelse henhørende under enten fastnet- eller mobilnettelefoni. Der er ikke tale om bundling af ydelser i konkurrenceretlig forstand. Konkurrencestyrelsen fastslår udfra de foreliggende oplysninger, at der ikke i det økonomiske grundlag for Duet-tjenesten sker et misbrug i form af krydssubsidiering fra Tele Danmarks side i strid med konkurrencelovens 11, og at der således ikke herigennem sker en diskrimination af andre selskaber. Konkurrencestyrelsen forklarer videre, at Telestyrelsen har oplyst, at der ikke teknisk set foreligger hindringer for, at Sonofon kan udbyde et lignende produkt. ()

17 11 Der er intet holdepunkt for at antage, at de økonomiske konsekvenser for Sonofon ved oprettelse af et Duet-lignende koncept vil være afgørende anderledes end konsekvenserne for Tele Danmark. Konkurrencestyrelsen finder, at der på det foreliggende grundlag ikke ud fra konkurrenceloven er grundlag for at fastslå, at der lovgivningsmæssigt eller teknisk sker en forvridning af konkurrencen til skade for Sonofon. I brev af 12. maj 1999 til Sonofon besvarer Konkurrencestyrelsen Sonofons anmodning af 6. maj Konkurrencestyrelsen finder, at de i klagen rejste forhold er omfattet af Telestyrelsens regnskabsmæssige tilsyn over for Tele Danmark og samtrafiklovgivningens særlige regnskabsregler. Telestyrelsen træffer ligeledes den 12. maj 1999 afgørelse i sagen for så vidt angår de dele af Sonofons klage, der relaterer til telereguleringen. Telestyrelsen oplyser, at styrelsen således primært har behandlet spørgsmålet om kontrol med kryds subsidiering gennem det regnskabsmæssige tilsyn med Duet-tjenesten samt Sonofons påståede manglende muligheder for at konstruere Duet-lignende produkter. Telestyrelsen henviser til de af Telestyrelsen og Konkurrencestyrelsen opstillede forudsætninger i brev af 15. september 1997 samt til Konkurrencestyreisens udtalelse af 28. april Telestyrelsen oplyser, at Telestyrelsens egen gennemgang af det fremsendte regnskabsmateriale vedrørende Duet-tjenesten som helhed ligeledes ikke giver anledning til bemærkninger. ~ For så vidt angår spørgsmålet om kryds subsidiering og regnskaberne i øvrigt finder Telestyrelsen under henvisning til 13 i samtrafikbekendtgørelsen og til Konkurrencestyrelsens udtalelse, at der ikke ud fra de foreliggende oplysninger sker et misbrug i form af krydssubsidiering. Udover selve afgørelsen kommer Telestyrelsen med en vurdering af de øvrige teleretlige forhold vedrørende konkurrenternes mulighed for at udbyde tilsvarende tjenester som Duet. Telestyrelsen anfører, at ændringen af samtrafikloven under sagens behandling har medført, at Sonofon har fået yderligere muligheder for at skaffe sig den nødvendige adgang til abonnenter og samtaletrafik, enten som tjenesteudbyder på Tele Danmarks fastnet eller ved at overtage abonnentledningsstrækningen(det rå kobber).

18 12 Det er endvidere Telestyrelsens opfattelse, at Sonofon kan anskaffe sig udstyr til brug for udbud af et Duet-lignende produkt, f.eks. viderestillingsfaciliteter mv. Ligesom Sonofon på samme måde som Tele Danmark strategisk kan sigte efter høj omsætning med den deraf følgende mulighed for at tilbyde kunderne lavere priser internt i tjenesten. De iuridiske Oq tekniske muligheder for at udbyde Duet-lignende tjenester er efter Telestyrelsen opfattelse således til stede. Økonomisk bør der heller ikke være noget til hinder for konkurrenters udbud af en lignende tjeneste, da Duet-tjenesten ikke ses at indebære krydssubsidiering. Telestyrelsen bemærker afslutningsvis, at hvis Sonofon ikke er i stand til at opnå de konkrete aftaler, der skønnes nødvendige med henblik på udbud af Duet-lignende tjenester, kan selskabet indbringe spørgsmålet for Telestyrelsen. Advokatfirmaet Jonas Bruun indbragte i brev af 9. juni 1999 på vegne af Sonofon sagen for Teleklagenævnet. (I det følgende benyttes "Sonofon" som fællesbetegnelse for advokaten og teleselskabet) Sonofon gør gældende, at Tele Danmark med Duet misbruger sin dominerende stilling på markedet for fastnettelefoni til at forvride konkurrencen på markedet for mobiltelefoni, og at Telestyreisens afgørelse således bør ændres. Sonofon henleder opmærksomheden på, at Telestyrelsen ikke har behandlet samtlige punkter i Sonofons klage, blandt andet ikke spørgsmålet om misbrug af dominerende stilling og diskrimination. Sonofon fastholder, at Duet indebærer en ulovlig krydssubsidiering mellem Tele Danmark Fastnet og Tele Danmark Mobil, herunder at der ikke er en saglig begrundelse for, at der i Duet sker ensidig overførsel af værdier fra et forretningsområde (Tele Danmark) til et andet forretningsområde (Tele Danmark Mobil), samt at Tele Danmark til sine kunder sælger fastnetminutter (interne eller viderestillede kald fra fastnettelefonen i Duet til Duet-mobiltelefonen) med tab. o Sonofon anfører, at der ingen sammenhæng er mellem videresalg af mobilminutter (udgående minutter fra mobiltelefonen) på den ene side og betaling af termineringsafgift til Tele Danmark Mobil på den anden side. Betaling af termineringsafgift til Tele Danmark Mobil sker alene ved de opkald fra fastnettet, der modtages i Tele Danmark Mobils net. Konkurrencestyrelsen har ifølge Sonofon kun behandlet videresalg af mobilminutter (kald fra Duet-mobiltelefonen til Duet-fastnettelefonen). Sonofon fastholder, at Tele Danmarks tilbud om at blive tjenesteudbyder på Sonofons net ikke var på samme vilkår, som de vilkår Tele Dan-

19 13 mark i Duet tilbyder Tele Danmark Mobil. Forskellen består i, at Tele Danmark ikke ville give sine kunder adgang til at foretage interne og viderestillede kald fra fastnettet til Sonofons mobilnet til 70 øre (56 øre) i minuttet og samtidig - som det sker til Tele Danmark Mobil i Duet betale almindelig termineringsafgift til Sonofon. Tele Danmark vil i ellers ens situationer således kun acceptere et tab ved salg af fastnetminutter, når kunder ringer/viderestiller til det koncernrelaterede selskab Tele Danmark Mobil, men ikke når kunder ringer/viderestiller til Sonofon. Sonofon anfører, at Sonofon i en tilsvarende ordning skulle acceptere at nedsætte sin termineringsafgift til 26 øre i minuttet, hvilket på intet tidspunkt var fremsat over for Tele Danmark Mobil i Duet. () Sonofon finder, at den rabat, der i Duet opnås ved interne og viderestillede kald (fastnetminutter og mobilminutter) samt den rabat, der opnås på abonnementsafgiften, ikke har en saglig omkostningsmæssig begrund else. Sonofon påpeger, at styrelserne ikke tager stilling til forholdene før lovændringen i sommeren Sonofon bestrider ikke, at der med lovændringen formelt er skabt et retligt grundlag for, at andre operatørerefter omstændighederne - kan udbyde en Duet-lignende løsning. O Sonofon forklarer, at Sonofon siden maj 1999 har udbudt en DuoFontjeneste, der funktionelt kan sammenlignes med Tele Danmarks Duet. Sonofon gør imidlertid gældende, at der på tidspunktet for Tele Danmarks markedsføring af Duet i september 1997 og på tidspunktet for Sonofons indgivelse af klage i maj 1998 ikke var et retligt grundlag for, at andre operatører kunne udbyde en Duet-lignende løsning. Andre operatører kunne på daværende tidspunkt ikke kræve - og Tele Danmark ville ikke give - adgang til indgåelse af en tjenesteudbyderaftale eller indgåelse af aftale om leje af infrastrukturkapacitet (det rå kobber). Først i maj 1999 er der i brancheregi etableret et konkret grundlag for indgåelse af de samtrafikaftaler, som er en forudsætning for, at andre operatører kan udbyde en Duet-lignende løsning til deres kunder. Sonofon henviser til, at Tele Danmark ikke forud for lovændringen har tilbudt Sonofon løsninger, som gav Sonofon mulighed for at udbyde et produkt, der prisrnæssigt og teknisk kunne svare til Duet. o Uanset at der nu er et retligt grundlag for at konstruere et Duetlignende produkt, er det for Sonofon væsentligt, at Teleklagenævnet tager stilling til de retlige og økonomiske muligheder, som Sonofon havde på tidspunktet for markedsføringen af Duet (august 1997) og

20 14 Sonofons indgivelse af klage (maj 1998). Det er også af væsentlig betydning, at Tele Danmarks markeds adfærd, herunder Tele Danmarks krav om at Sonofon skulle nedsætte sin termineringsafgift væsentligt, indgår i Teleklagenævnets bedømmelse. Sonofon fastholder i brev af 1. juli 1999 sine anbringender. Telestyrelsen kommenterer i brev af 23. juli 1999 Sonofons klage til Teleklagenævnet og uddyber styreisens afgørelse. Telestyrelsen fremhæver, at Konkurrencestyrelsens konklusion på regnskabsanalysen er bestemmende for Telestyreisens afgørelse, da udtalelsen er bindende for Telestyrelsen. Telestyrelsen er således ikke i stand til at træffe en anden afgørelse end den trufne. Telestyrelsen finder heller ikke anledning til at anmode Konkurrencestyrelsen om en fornyet udtalelse. Telestyrelsen bemærker, at et tab for Tele Danmark, når en Duet-kunde viderestiller en samtale fra sin fastnettelefonen til sin mobiltelefon ikke er ensbetydende med en tilsvarende ekstraordinær fortjeneste til Tele Danmark Mobil. Tele Danmark Mobils fortjeneste pr. minut er på et normalt niveau, idet Tele Danmark Mobils termineringstakst på 126 øre er generelt gældende. Duet kompenser for sit tab på trafik til Duetabonnentens mobiltelefon igennem fortjenesten på andre af de i Duetkonceptet indgående betalingsstrømme. Telestyrelsen gør opmærksom på, at Konkurrencestyrelsen i sin udtalelse betragter Duet som et nyt produkt, der udgør en samlet konvergeret integrering af forskellige teknologier og produkter, herunder faciliteter såsom mobilabonnement, viderestilling og telefonsvarer. Duet og Duets takstfastsættelse skal derfor ikke nødvendigvis "balancere" i alle de enkelte led. Denne betragtning ses efter Telestyrelsens umiddelbare vurdering heller ikke at stride mod telereguleringens bestemmelser om udbud af telenet eller teletjenester. Tele Danmark kommenterer i brev af 4. august 1999 blandt andet Sonofons klage og gentager sine tidligere forklaringer. Tele Danmark henviser til en skematiske opstilling af betalingsstrømme i Tele Danmarks Duet-tjeneste og i en konkurrentbaseret Duet-lignende tjeneste. Tele Danmark oplyser, at ved den samlede opgørelse af Duettjenestens indtægter og udgifter, såvel som i redegørelsen for betalingsstrømmen, er Duet udskilt som et særskilt regnskabsområde og belastet med visse nærmere angivne omkostninger både for abonnent og trafik samt med omkostninger til kundehåndtering, fakturering mv. o

Aftaler om samtrafik i telesektoren

Aftaler om samtrafik i telesektoren 1 af 5 06-08-2012 13:43 Aftaler om samtrafik i telesektoren Rådsmødet den 25. februar 1998 Jnr.: 2:800-6/TPH 1. Resume Samtrafikaftaler er reguleret i henhold til lov om konkurrenceforhold og samtrafik

Læs mere

Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S

Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S Jnr.: 2:8032-19/lot Rådsmødet den 27. maj 1998 1. Resumé Sonofon og debitel har anmeldt en service provision-aftale og anmodet Konkurrencerådet om en ikke-indgrebserklæring,

Læs mere

SONOFONs standardaftaler for fastnettelefoni

SONOFONs standardaftaler for fastnettelefoni 1 af 10 18-06-2012 11:18 SONOFONs standardaftaler for fastnettelefoni Rådsmødet den 24. november 1999 1. Resumé Dansk MobilTelefoni I/S har den 30. juni 1998 foretaget anmeldelse af to standardaftaler,

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Prisplan 2. Denne prisliste erstatter hidtidige bilag 12 i mobil gensalgsaftale, og er gældende fra 1. januar 2007.

Prisplan 2. Denne prisliste erstatter hidtidige bilag 12 i mobil gensalgsaftale, og er gældende fra 1. januar 2007. Bilag 8 Prisplan 2 Denne prisliste erstatter hidtidige bilag 12 i mobil gensalgsaftale, og er gældende fra 1. januar 2007. Denne prisliste er indgået under forbehold for eventuelle ændringer som følge

Læs mere

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende:

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende: Kendelse af 21. november 2007 (J.nr. 2007-0013002). Klage afvist, da Finanstilsynets skrivelse ikke kunne anses som en afgørelse i forhold til klager. 12 i bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december 2006

Læs mere

Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden)

Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden) TF2004-05 Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden) 1. Indledning Teleloven er blevet ændret med virkning fra den 25. juli 2003[1]. Dette betyder, at reglerne om samtrafik

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 8. januar 2013 (J.nr. 2011-0026121) Ikke godkendt

Læs mere

Erhvervsstyrelsen anfører på side 69 i det udsendte udkast til markedsafgrænsning på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1), at:

Erhvervsstyrelsen anfører på side 69 i det udsendte udkast til markedsafgrænsning på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1), at: Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Sendt til e-mail: postmar@erst.dk Telia Danmark Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige Holmbladsgade 139 2300 København S Tlf.: 82 33 70 00

Læs mere

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg. Afgørelse

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg. Afgørelse EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg 29. oktober 2010 Sag 4/0720-0101-0170 / DM Deres ref. Afgørelse ENERGITILSYNET sekretariatsbetjenes af KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Energitilsynet

Læs mere

Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K

Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K Dato: 19. december 2013 Sag: MEDS-13/02724-6 Sagsbehandler: /STP Vejledende udtalelse om

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning)

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 25. juli 2001 J.nr. 97-2311-0014 HJD A F G Ø R E

Læs mere

1999-08-03: Sygeforsikringen "danmark"ctr. Konkurrencerådet

1999-08-03: Sygeforsikringen danmarkctr. Konkurrencerådet 1999-08-03: Sygeforsikringen "danmark"ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 3. august afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-194.423, Sygeforsikringen "danmark" ctr. Konkurrencerådet, sålydende: 1.

Læs mere

ØSTRE LANDSRETS DOMBOG

ØSTRE LANDSRETS DOMBOG B1932002 - JRH UDS~FT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 1. februar 2002 af østre Landsrets 9. afdeling (landsdommerne Teilmann l Lodberg og Steen Mejer Hansen (kst.)). 9. afd. nr. B-1932-00: Advok

Læs mere

Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat Dansk Erhverv

Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat Dansk Erhverv Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat Dansk Erhverv Bestilling vedrørende TDC ForeningsRabat Fastnet Valg af rabataftale: Sæt kryds Aftaleperiode Forbrug pr. år Fastnet til fastnet Fastnet

Læs mere

Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler

Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler Jnr.: 2:801-9/HTh Rådsmødet den 28. januar 1998 1. Resumé I anledning af en klage fra HH-Ferries over Scandlines pris og rabatbetingelser

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Kalundborg Vandforsyning A/S Att.: Susanne Lüthgens Holbækvej 189B 4400 Kalundborg Den 10. juli 2014 Sag nr. 12/17510 Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

2001-11-15: Kirudan A/S mod Konkurrencerådet

2001-11-15: Kirudan A/S mod Konkurrencerådet 2001-11-15: Kirudan A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 15. november 2001 i sag 00-213.839 Kirudan A/S (advokat Erik Korpela-Andersen) mod Konkurrencerådet (specialkonsulent

Læs mere

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed.

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed. Kendelse af 18. oktober 2004. (j.nr. 03-242.069) Påtænkt ændring af selskabs formålsbestemmelse ville indebære erhvervsmæssig sikkerhedsstillelse, som kun må udøves af pengeinstitutter og skades-forsikringsselskaber,

Læs mere

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Fastnet (herunder ForeningsKombi) Erhvervskunder

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Fastnet (herunder ForeningsKombi) Erhvervskunder Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Fastnet (herunder ForeningsKombi) Erhvervskunder Oktober 2010 1 Omfang Aftale om TDC ForeningsRabat forudsætter, at kunden har abonnement på fastnettelefoni hos TDC,

Læs mere

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Jnr.: 2:8032-30/cb Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Post Danmark og ARTE har anmeldt en aftale om etablering

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse

Læs mere

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet 1 af 6 2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 16. maj 2000 i sag 99-193.956, Viborg Asfaltfabrik I/S (advokat Karen Dyekjær-Hansen)

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 5. april 2011 blev der i sag 136-2010 KK mod Ejendomsmægler JJ afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. september 2010 har KK indbragt ejendomsmægler JJ for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 2. december 2010 i sag nr. 2010-0022402. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 2. december 2010 i sag nr. 2010-0022402. mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 2. december 2010 i sag nr. 2010-0022402 Nykredit Realkredit A/S (advokat Jan-Erik Svensson) mod Konkurrencerådet (chefkonsulent Vibeke Ulf Dumrath) Resume

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. december 2008 blev der i sag nr. 28-2007 KK mod statsaut. ejendomsmægler BB afsagt sålydende Kendelse Med brev af 16. oktober 2007 har KK indbragt statsaut. ejendomsmægler BB for Disciplinærnævnet.

Læs mere

Prisplan 2. Denne prisliste erstatter hidtidige bilag 8 i mobil gensalgsaftale, og er, hvis ikke andet står anført, gældende fra 1. januar 2008.

Prisplan 2. Denne prisliste erstatter hidtidige bilag 8 i mobil gensalgsaftale, og er, hvis ikke andet står anført, gældende fra 1. januar 2008. Bilag 8 Prisplan 2 Denne prisliste erstatter hidtidige bilag 8 i mobil gensalgsaftale, og er, hvis ikke andet står anført, gældende fra 1. januar 2008. Denne prisliste er indgået under forbehold for eventuelle

Læs mere

Udkast til bindende svar

Udkast til bindende svar Nordjylland Sagscenter Erhverv PwC Att.: Arne Frederiksen / Morten K. Nielsen Toldbuen 1 4700 Næstved Østbanegade 123 2100 København Ø Telefon 72 22 18 18 E-mail via www.skat.dk/kontakt www.skat.dk 8.

Læs mere

Østjysk Energi over Energitilsynet af 19. maj 2005 Østjysk Energi Nets ændring af betalingsbetingelser

Østjysk Energi over Energitilsynet af 19. maj 2005 Østjysk Energi Nets ændring af betalingsbetingelser (Elforsyning) Østjysk Energi over Energitilsynet af 19. maj 2005 Østjysk Energi Nets ændring af betalingsbetingelser Fungerende nævnsformand, Professor, dr.polit. Chr. Hjorth-Andersen Professor, cand.jur.

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet 2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2001 i sag 00-200.925 Interflora-Danmark (advokat Hanne Magnussen v/ advokat Jens Ahrendt)

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test TDC A/S regulering@tdc.dk 8. oktober 2013 /chkjgi Fremsendes alene via e-mail Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test Erhvervsstyrelsen har undersøgt, hvorvidt TDC i løbet af kampagnen

Læs mere

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder 2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. juni 2002 i sag 01-172.007 Tandlæge Flemming Harder (advokat Knud Lundblad) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1075 Klager: Klager 1: 365 Media Scandinavia A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K Klager 2: Nyhedsavisen A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K v/advokat Peter Clemmen Christensen Indklagede:

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 K E N D E L S E KK-Ventilation A/S (selv) mod Vejle Amt (advokat Mads Danielsen, Vejle) Den 31.

Læs mere

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning 1. Formål Det elektroniske mærke skal fremme, at erhvervsdrivende udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet eller i tilsvarende

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032331). Pengeinstituts

Læs mere

Tilsagn over for Forbrugerombudsmanden

Tilsagn over for Forbrugerombudsmanden Teleområdet Teleselskabernes behandling af klager over indholdstakserede tjenester mv. Teleselskaberne, TDC, Telenor, Telia og 3 har ved tilsagn bl.a. forpligtet sig til at behandle klager over indholdstakserede

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V 6. september 2010 Sag 2010-0021345 /rfr CVR-nr 43 62 28 11 Undersøgelse af gennemsigtighedsrapport

Læs mere

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse Dato: 27. august 2015 Sag: SIF 13/11527 Sagsbehandler: KB/SAM/AKE Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse af konkurrenceforholdene

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

Rungsted Havn A/S 22. november 2006 J.nr.: 521361-MRP

Rungsted Havn A/S 22. november 2006 J.nr.: 521361-MRP Hørsholm Kommune Kommunalbestyrelsen v/borgmester Uffe Thorndahl Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Lett Advokatfirma Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlf. 33 77 00 00 Fax 33 77 00 01 lett@lett.dk www.lett.dk

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1.

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. AFGØRELSE Sags nr. 2008-010185 03-04-2009 Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. A T U I S A R T O Q A R N E R M U T

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 K E N D E L S E Eurofins Miljø A/S (advokat Henrik Holtse, Århus) mod Aalborg Kommune (advokat

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. november 2012 (J.nr. 2012-0031859) Udøvede

Læs mere

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. Compliance Program

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. Compliance Program Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI Compliance Program November 2014 DI s politik på konkurrenceområdet En væsentlig opgave for DI er at skabe et miljø, hvor medlemsvirksomheder

Læs mere

HØRINGSSVAR - UDKAST TIL MARKEDSAFGRÆNSNING PÅ ENGROSMARKEDET FOR TERMINERING AF SMS I INDIVIDUELLE MOBILNET

HØRINGSSVAR - UDKAST TIL MARKEDSAFGRÆNSNING PÅ ENGROSMARKEDET FOR TERMINERING AF SMS I INDIVIDUELLE MOBILNET E-MAIL (postmar@erst.dk) Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø HØRINGSSVAR - UDKAST TIL MARKEDSAFGRÆNSNING PÅ ENGROSMARKEDET FOR TERMINERING AF SMS I INDIVIDUELLE MOBILNET 1. INDLEDNING

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Konsulent, civilingeniør Knut Berge Lektor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Konsulent, civilingeniør Knut Berge Lektor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energistyrelsen af 1. juli 2002 Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab A.m.b.A. s stiftelse af aktieselskab med henblik

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE /TFL Klager: CØV 7800 Skive Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Indklaget energiselskab: I/S Skive Fjernvarme CVR 6832 6214 Marius Jensens Vej 3 7800 Skive Amagerfælledvej

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

DIFO har foreslået følgende nye definition af en registrant. Tilføjelsen er markeret med fed og kursiv skrift.

DIFO har foreslået følgende nye definition af en registrant. Tilføjelsen er markeret med fed og kursiv skrift. Høringsnotat om forslag til ændrede regler vedr. typosquatting Dansk Internet Forum (herefter DIFO) og DK Hostmaster sendte den 13. april 2010 et forslag til ændring af Generelle vilkår for tildeling,

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

Klage over afgørelse fra Energitilsynet, for meget opkrævet arealbidrag m.v.

Klage over afgørelse fra Energitilsynet, for meget opkrævet arealbidrag m.v. Den Kristlige Fagbevægelse Engboulevarden 30 8900 Randers Klage over afgørelse fra Energitilsynet, for meget opkrævet arealbidrag m.v. Ved brev af 24. september 2002 har Den Kristelige Fagbevægelse til

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1622 Klager: PixelPrint.dk (PixelPartner) Vester Allé 7, 2. 8000 Århus C Indklagede: CJC Invest ApS Kvorupvej 155 9490 Pandrup v/advokat Lars Munch Andersen Parternes

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (el- og varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 30. marts 2001 fra

A F G Ø R E L S E. (el- og varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 30. marts 2001 fra ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 3. oktober 2001 J.nr. 97-2311-0045 SPR A F G Ø R

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Advokatfirma Plesner Att.: Gitte Holtsø Amerika Plads 37 2100 København Ø. Telenors overtagelse af Tele 2

Advokatfirma Plesner Att.: Gitte Holtsø Amerika Plads 37 2100 København Ø. Telenors overtagelse af Tele 2 Advokatfirma Plesner Att.: Gitte Holtsø Amerika Plads 37 2100 København Ø 4. juli 2007 Sag 4/0120-0401-0016 / FIB / MIK Deres ref. 70035618 GHO/MBU Telenors overtagelse af Tele 2 Telenor Danmark har med

Læs mere

Priser og vilkår. Grundpriser. Fastnet. Fastnet 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2,3

Priser og vilkår. Grundpriser. Fastnet. Fastnet 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2,3 Grundpriser Fastnet Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 07,0 ISDN-basis, Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 5,0 ISDN-erhverv, Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 75,0 FlexISDN inkl. 8 kanaler

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011 K E N D E L S E GE Healthcare Danmark A/S (advokat Søren Hilbert, København) mod Region Midtjylland (advokat Tina Braad, Århus) Denne

Læs mere

Det gives rabat på abonnementer og forbrug efter gældende rabatsatser under Basis-, Forenings-, eller Erhvervsaftalen.

Det gives rabat på abonnementer og forbrug efter gældende rabatsatser under Basis-, Forenings-, eller Erhvervsaftalen. Priser Det gives rabat på abonnementer og forbrug efter gældende rabatsatser under Basis-, Forenings-, eller Erhvervsaftalen. Grundpriser Oprettelse 79,20 Abonnement pr. måned 48,00 Forbrug Standard minuttakst*

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0369 /MLD

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0369 /MLD ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0369 /MLD Klager: Indklaget energiselskab: NN 7250 Hejnsvig SEAS-NVE Net A/S CVR 2811 3285 & SEAS-NVE Strømmen A/S CVR 2421 3528 v / SEAS-NVE Holding A/S Hovedgaden 36

Læs mere

Høring over analyse af alternative anvendelser af det digitale frekvensspektrum i Danmark.

Høring over analyse af alternative anvendelser af det digitale frekvensspektrum i Danmark. IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Att: Thomas Woldiderich digitalt-tv@itst.dk København, d. 23. oktober 2006 J.nr. cc/nkp/672 Høring over analyse af alternative anvendelser af det

Læs mere

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt 1 af 6 18-06-2012 14:47 Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt Journal nr. 2:801-455/Infrastruktur, mje Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Konkurrencestyrelsen har modtaget

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX 18. januar 2005 Tillægsaftale om Hvilende Abonnement til standardaftale om gensalg fastnet mellem TDC Totalløsninger A/S og XXX 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 1.1 Bilagsliste... 2 2 Præambel...

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ 2005-0002361 (Kirsten Thorup, Thomas Jensen og Niels Sørensen) 30. september 2005 K E N D E L S E Løgten murer- og entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik

Læs mere

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer.

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer. Roskilde Kommune Teknik-og Miljøudvalget Postboks 100 4000 Roskilde Ballerup, den 21. oktober 2005 J.nr. 7308 eg/bt Vedr.:J.nr. 13.06.04P20 Støjskærm langs Holbækvej Grundejerforeningen Hyrdehøj ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

K E N D E L S E angående begæring om opsættende virkning

K E N D E L S E angående begæring om opsættende virkning K E N D E L S E angående begæring om opsættende virkning afsagt af Konkurrenceankenævnet den 22. december 2009 i sag nr. 2009-0020551 Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg)

Læs mere

Høring over udkast til bekendtgørelser om frekvnsauktioner i 450 og 870 Mhz Frekvensbåndene, tilladelser samt informationsmemoranda

Høring over udkast til bekendtgørelser om frekvnsauktioner i 450 og 870 Mhz Frekvensbåndene, tilladelser samt informationsmemoranda Hi3G Denmark ApS Tel +45 3333 0135 Arne Jacobsens Allé 17 Fax +45 3333 0155 DK-2300 København S www.3.dk Danmark IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø København den, 6. september 2006

Læs mere

Prioriteret adgang for kald i mobilnettet Fortrinsstilling for beredskabsaktører Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Prioriteret adgang for kald i mobilnettet Fortrinsstilling for beredskabsaktører Udgivet af: IT- & Telestyrelsen > Prioriteret adgang for kald i mobilnettet Fortrinsstilling for beredskabsaktører Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Telefon: 3545 0000 Fax: 3545 0010

Læs mere

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 20. marts 2012 om påbud om lovliggørelse

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 20. marts 2012 om påbud om lovliggørelse Alaska A/S Att.: Michael Damsø Rebslagervej 6 4300 Holbæk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Klager. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov

Klager. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav på salær med mere i forbindelse

Læs mere

1.Foreningen for Lokal-TV 2. Lokalradio- og fjernsynsnævnet for Nordi Sønderborg og omegn borg, Augustenborg, Sydals, Gråsten,

1.Foreningen for Lokal-TV 2. Lokalradio- og fjernsynsnævnet for Nordi Sønderborg og omegn borg, Augustenborg, Sydals, Gråsten, RADIO- OG TV-NÆVNET 1.Foreningen for Lokal-TV 2. Lokalradio- og fjernsynsnævnet for Nordi Sønderborg og omegn borg, Augustenborg, Sydals, Gråsten, Kamillevænget 8 Sundeved, Broager og Sønderborg 5270 Odense

Læs mere

1999-11-19: LK a/s ctr. Konkurrencerådet

1999-11-19: LK a/s ctr. Konkurrencerådet 1999-11-19: LK a/s ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 19. november 1999 afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-194.449, LK a/s ctr. Konkurrencerådet, sålydende: 1. K E N D E L S E Ved skrivelse

Læs mere

Oprettelse 79,20. Abonnement pr. måned 48,00. Standard minuttakst* 0,80. Servicenumre pr. minut** 1,00. Standard SMS takst*** 0,32

Oprettelse 79,20. Abonnement pr. måned 48,00. Standard minuttakst* 0,80. Servicenumre pr. minut** 1,00. Standard SMS takst*** 0,32 Priser Grundpriser Oprettelse 79,20 Abonnement pr. måned 48,00 Forbrug Standard minuttakst* 0,80 Opkald til udlandet/modtaget i udlandet Gældende udlandspriser, se www.telenor.dk Servicenumre pr. minut**

Læs mere

til overførelse af data,.

til overførelse af data,. Teleklagenævnet Bredgade 43 DK-1260 Kobenhavn K Tlf 3392 9700 Fax 3392 9988 Teleklagenævnets afgørelse, jf. lov om radiokommunikation 6 c, som indsat ved lov nr. 470 af 12. juni 1996 om ændring af lov

Læs mere

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd 2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd Resumé Nørhald Kommunes sag om overskudskapacitet af bredbånd Statsamtet Århus udtalte i brev af 14.4.2004, at man

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 3/1922-0101-0022 /SEN

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 3/1922-0101-0022 /SEN ANKENÆVNETS AFGØRELSE /SEN Klager: Indklaget energiselskab: HM 4930 Maribo Maribo Varmeværk a.m.b.a. C. E. Christiansensvej 40 4930 Maribo Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00 Fax 33 18 14 29

Læs mere

Post Danmarks fremtidige prissætning

Post Danmarks fremtidige prissætning Post Danmarks fremtidige prissætning Journal nr. 1120-0289-0076/ISA/twa/chj Rådsmødet den 23. februar 2005 Resumé 1. I anledning af en klage fra Forbruger-Kontakt traf Konkurrencerådet den 29. september

Læs mere

Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring

Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring Brevdato: 19.08.08 Journalnummer: 2008-632-0034 Datatilsynet vender hermed tilbage til sagen, hvor Forsvarets Personeltjeneste

Læs mere

Dansk Energi Rosenørns Alle 9 1970 Frederiksberg C

Dansk Energi Rosenørns Alle 9 1970 Frederiksberg C Dansk Energi Rosenørns Alle 9 1970 Frederiksberg C 15. december 2011 Sag 4/0720-8901-0211 / LBA Deres ref. Anmeldelse af betaling af tilslutningsbidrag for ladestandere til elbiler opstillet i det offentlige

Læs mere

IT- og Telestyrelsen træffer herved afgørelse i sagen vedr. Cybercitys klage af 24. juni 2008 over TDC s priser for 30A- og 60A-strømydelser.

IT- og Telestyrelsen træffer herved afgørelse i sagen vedr. Cybercitys klage af 24. juni 2008 over TDC s priser for 30A- og 60A-strømydelser. TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via e-mail Klage fra Cybercity (nu Telenor) over høje priser for strømydelser på samhusningslokaliteter træffer herved afgørelse i sagen vedr. Cybercitys klage

Læs mere

2. Nedenfor refereres høringssvar, opdelt på høringssvarets emner, som efterfølges af sekretariatets bemærkninger (i kursiv).

2. Nedenfor refereres høringssvar, opdelt på høringssvarets emner, som efterfølges af sekretariatets bemærkninger (i kursiv). PUNKT 6 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. JUNI 2015 HØRINGSSVAR BILAG 1 10. juni 2015 Varme 13/12063 MLD 5. HØRINGSSVAR 1. Udkast til afgørelse blev sendt i høring den 20. februar 2015 med frist den 6. marts

Læs mere

Teleklagenævnet. Lindholm Havnevej 33. Lokalradioforeningen Fyn EastcoastFM

Teleklagenævnet. Lindholm Havnevej 33. Lokalradioforeningen Fyn EastcoastFM Teleklagenævnet Lokalradioforeningen Fyn EastcoastFM Lindholm Havnevej 33 Bredgade 43 DK-1260 København K 5800 Nyborg Tlf 3392 9700 Fax 3392 9988 Afgørelse i klage sag indbragt af Lokalradioforeningen

Læs mere