Spørgeskema til skolelederne Folkeskolereformen 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgeskema til skolelederne Folkeskolereformen 2015"

Transkript

1 Masterskema Skleleder Spørgeskema til sklelederne Flkesklerefrmen 2015 Tekst: Undersøgelse af Flkesklerefrmens betydning. Velkmmen til spørgeskemaet fr skleledere. Spørgsmålene mhandler dit ledelsesarbejde samt frberedelsen g gennemførelsen af Flkesklerefrmen på din skle. Dine svar er vigtige, fr at vi kan undersøge refrmens betydning fr den danske flkeskle. I mailen fra DST Survey kan du se din persnlige adgangskde. Indtast din adgangskde g klik på > fr at gå videre Klik > fr at gå til næste spørgsmål. Klik Gem g afslut, hvis du vil hlde pause g senere starte besvarelsen ved sidst besvarede spørgsmål. Nr. Spørgsmål Svarkategrier Kmmentarer Spørgsmålshistrik (fra 2013, 2014 eller nyt spm.) AFSNIT 1: DIN BAGGRUND 1 Er du kvinde eller mand? 1 = Kvinde 2 = Mand 2 I hvilket år er du født? [Årstal] Rll-dwn menu med mulighed fr at svare: I hvilket år blev du skleleder på sklen? [Årstal] Rll-dwn menu med mulighed fr at svare: Hvr mange år har du arbejdet sm lærer, før du blev skleleder? Skriv venligst 0 (nul), hvis du aldrig har arbejdet sm lærer. 5 Hvilke af følgende frmer fr lederuddannelse har du evt. fuldført eller er i gang med? Krterevarende kurser i ledelse (1-3 dages kurser) [Antal år] 1 = Har fuldført 2 = Er i gang med 3 = Har hverken fuldført eller er i gang med Rll-dwn menu med mulighed fr at svare: (sp43), 2013 (q38) g (sp45), 2013 (q39) g (sp46) 2013 (q40) g (sp49) 2013 (q41) 2011 (sp52) 2013 (q43) Sklelederuddannelse ved Den Kmmunale Højskle/COK, herunder gså mduler sm led i en diplmuddannelse Anden sklelederuddannelse Fuld diplmuddannelse i ledelse eller tilsvarende Masteruddannelse i ledelse eller tilsvarende 6 Hvr mange dage har du deltaget i efteruddannelseskursus m flkesklerefrmen? (Hvis ikke du har deltaget i sådanne kurser, bedes du markere 0 [Antal dage] Nyt spm. 1

2 Masterskema Skleleder dage) 7 I hvilken grad føler du dig fagligt rustet til at lede sklen med de ændringer, sm flkesklerefrmen betyder? 3 = I ngen grad AFSNIT 2: IMPLEMENTERING AF FOLKESKOLEREFORMEN PÅ DIN SKOLE 8 I hvilken grad mener du, det er nødvendigt at øge elevernes faglige niveau i flkesklen? at hæve det faglige niveau i flkesklen hs elever med scialt svag familiebaggrund? 3 = I ngen grad at øge elevernes trivsel i flkesklen? at styrke tilliden til flkesklen? 9 I hvilken grad vurderer du, at flkesklerefrmen vil føre til en bedre flkeskle? 10 I hvilken grad har skleledelsen ver fr sklens persnale givet udtryk fr, at det er nødvendigt at ændre sklens hidtidige undervisning fr at hæve elevernes faglige niveau? 11 Findes der en frm fr kernegruppe, sm har hvedansvaret fr at gennemføre flkesklerefrmen på sklen? 3 = I ngen grad 3 = I ngen grad 1 = Nej 2 = Ja, en ufrmel gruppe 3 = Ja, en frmel gruppe SPRING: Næste t spørgsmål m kernegruppe springes ver, hvis der er svaret [1=nej] i venstående spørgsmål. 12 Er der repræsentanter fr følgende grupper i denne kernegruppe? (Gerne flere markeringer) Afkrydsning Sklelederen Mellemledere (Med mellemledere tænker vi her på viceskleledere, suschefer, afdelingsledere, pædaggiske ledere, SFO-ledere, tekniske ledere m.fl.) Lærerne Pædaggerne Andet persnale Elever Sklebestyrelsen Kmmunen 2

3 Masterskema Skleleder Nej, ingen af de nævnte grupper 13 Hvrdan vil du beskrive samarbejdet i denne kernegruppe vedrørende gennemførelsen af sklerefrmen? 14 I hvilken grad har sklens ledelse præsenteret medarbejderne fr en krt g klar visin fr, hvad sklen vil pnå med flkesklerefrmen? 15 I hvilken grad har sklens ledelse præsenteret medarbejderne fr en klar handleplan fr, hvrdan flkesklerefrmen skal føres ud i livet på sklen? 1 = Meget knfliktfyldt 2 = Knfliktfyldt 3 = Neutralt 4 = Gdt 5 = Meget gdt 3 = I ngen grad 3 = I ngen grad FILTER så der ikke står eller repræsentanter fr den mtalte kernegruppe, hvis de tidligere i spm. 11 har svaret, at der ikke findes en kernegruppe 16 I hvilken grad har sklens ledelse (eller repræsentanter fr den mtalte kernegruppe) talt med hver enkelt underviser m, hvad en gennemførelse af refrmen vil betyde fr vedkmmende? 17 I hvilken grad har underviserne haft indflydelse på frberedelsen g gennemførelsen af flkesklerefrmen på sklen? 18 I hvilken grad har lærerne haft indflydelse på principper fr frdelingen af deres arbejdstid på undervisning g andre pgaver på sklen? 19 Nedenfr præsenteres en række udsagn m kmmunens frberedelse g implementering af flkesklerefrmen. I hvilken grad er du enig eller uenig i følgende udsagn? Kmmunens sklefrvaltning har lavet en klar plan fr implementering af flkesklerefrmen på sklerne 3 = I ngen grad 3 = I ngen grad 3 = I ngen grad 7 = Principper er endnu ikke fastlagt 1 = Helt enig 2 = Delvist enig 3 = Neutral 4 = Delvist uenig 5 = Helt uenig Kmmunens sklefrvaltning har understøttet sklens frberedelse g implementering af flkesklerefrmen gennem knsulentbistand Alt i alt har kmmunen ydet en gd støtte til sklens frberedelse g implementering af flkesklerefrmen 20 I hvilken grad vurderer du, at der i dette skleår har været tilstrækkelige ressurcer til at implementere flkesklerefrmen på din skle? 3 = I ngen grad 3

4 Masterskema Skleleder AFSNIT 3. MÅL, EVALUERING OG OPFØLGNING 21 I hvilket mfang indebærer krav eller resultatmål fra kmmunen til din skle en større regulering, end der allerede er i de natinale mål g krav, vedrørende: Elevernes faglige niveau Elevernes trivsel Undervisningens indhld Lærernes arbejdsfrhld 22 Har sklen fastsat mål eller værdier fr nedenstående frhld i dette skleår? Hvis ja, afviger sklens mål/værdier fra de mål/værdier, der er fastsat på natinalt eller kmmunalt niveau? Hvad sklens faglige niveau skal være? 3 = I ngen grad 4 = I mindre grad 5 = Slet ikke 6 = Kmmunen har ikke frmuleret krav eller resultatmål herm 1 = NEJ, sklen har ikke fastsat mål/værdier 2 = JA, sklens værdier/mål afviger ikke fra de natinale/kmmunale Nyt spm (sp18) 2013 (q10) Hvad eleverne skal lære i hvert enkelt fag? Hvr mange af sklens elever der efterfølgende skal tage en ungdmsuddannelse? Elevernes trivsel g sciale velbefindende? 3 = JA, sklens værdier/mål afviger fra de natinale/kmmunale 23 Har sklen eller kmmunen i dette skleår fastlagt indikatrer fr, hvrdan sklens pfyldelse af følgende mål/krav skal måles? Elevernes faglige niveau? Elevernes trivsel? 1 = Nej, hverken sklen eller kmmunen har fastlagt indikatrer 2 = Ja, sklen har fastlagt indikatrer 3 = Ja, kmmunen har fastlagt indikatrer 4 = Ja, både sklen g kmmunen har fastlagt indikatrer 5 = Ved ikke Tilpasset fra 2011 ( sp15pub) g 2013 ( q7) 24 Hvr str betydning har følgende mål/værdier på sklen? At udvikle elevernes faglige viden g færdigheder At mtivere g frberede eleverne til en ungdmsuddannelse At sikre elevernes trivsel g sciale udvikling 1 = Uden betydning = Meget str betydning 2011 (sp19) 2013 (q11) At gøre eleverne til hele g velfungerende samfundsbrgere 4

5 Masterskema Skleleder I det følgende fremsættes en række påstande m din skle. Hvr enig eller uenig er du heri? På min skle er det vigtigere at udvikle elevernes sciale kmpetencer end at hæve deres faglige færdigheder 1 = Helt enig 2 = Delvist enig 3 = Neutral 4 = Delvist uenig 5 = Helt uenig 6 = Ved ikke 2011 (sp20) 2013 (q12) vigtigere med undervisningsprcessen end resultatet vigtigere med alternative undervisningsfrmer end almindelig klasseundervisning 26 Her er t mdsatrettede udsagn. Hvrdan vil du beskrive ledelsen af sklen i dette skleår på en skala fra 1 (helt enig med A) til 5 (helt enig med B)? A: Jeg g de øvrige ledere frventer, at sklens afgangselever vil klare sig bedre rent karaktermæssigt end tilsvarende elever på andre skler B: Jeg g de øvrige ledere nærer ikke ngen frventninger m, hvrdan sklens afgangselever vil klare sig rent karaktermæssigt i frhld til tilsvarende elever på andre skler 27 Har sklen eller kmmunen fulgt p på, i hvilken grad sklen pnåede sidste skleårs mål fr: Elevernes faglige niveau? Elevernes trivsel? 1 = Helt enig med A 2 = Overvejende enig med A 3 = Neutral 4 = Overvejende enig med B 5 = Helt enig med B 1 = Der var ikke fastsat nget mål 2 = NEJ, hverken sklen eller kmmunen har fulgt p 3 = JA, sklen har fulgt p 4 = JA, kmmunen har fulgt p 5 = JA, både sklen g kmmunen har fulgt p 6 = Ved ikke 2011 (sp34g) 2013 (q30) Tilpasset fra 2011 ( sp16pub) g 2013 ( q8) FILTER: Item 1 g 3 skal kun stilles til skler med 9. klassetrin. 28 Anvendes følgende redskaber til at følge med i, m sklen når sine mål g værdier? 1 = Ja 2 = Nej (sp21) 2013 (q14) Analyser der sammenligner afgangselevernes karaktergennemsnit ver tid eller mellem skler (egne eller andre analyser, fx fra Undervisningsministeriet, CEPOS mv.) Natinale test Analyser af elevernes efterfølgende deltagelse i ungdmsuddannelse Trivselsmåling blandt eleverne Skriftlige undersøgelser af frældretilfredshed Opgørelser ver elevfravær Opgørelser ver lærernes sygefravær 5

6 Masterskema Skleleder I hvilken grad benytter skleledelsen infrmatin m elevernes faglige resultater, når I: pririterer nye indsatser? udarbejder budget fr det kmmende år? sætter nye mål eller justerer eksisterende læringsmål fr sklens elever? 3 = I ngen grad taler med kmmunens sklefrvaltning m sklens udvikling? 30 Hæmmes sklens muligheder fr at levere en ptimal undervisning i øjeblikket af følgende frhld? Mangel på kvalificerede lærere Mangel på kvalificerede mellemledere 2 = I temmelig høj grad 3 = I ngen grad 4 = I mindre grad 5 = Slet ikke 2011 (sp22) 2013 (q15) Dårlig klasserden/ur i timerne Dårligt skle-hjem samarbejde Det nuværende timetal Lv nr. 409 m kllektive verenskmster fr lærere (brtfald af aftaler m lærernes arbejdstid, sm fremver fastlægges af sklens ledelse) Krav fra sklebestyrelsen Krav fra kmmunen Sklens elevgrundlag (Fra 2011) (Fra 2011) (fra 2011) AFSNIT 4: LEDELSESFORMER OG STILE 31 Hvr enig eller uenig er du i følgende udsagn m anerkendelse af særligt gde lærere? Jeg anerkender særligt gde lærere på sklen ved at indstille dem til et funktins- eller kvalifikatinstillæg eller give dem merløn fr ekstra arbejde 1 = Helt enig 2 = Delvist enig 3 = Neutral 4 = Delvist uenig 5 = Helt uenig 2011 (sp30) 2013 (q17) at pfylde særlige efteruddannelsesønsker at pfylde evt. ferieønsker uden fr sædvanlige ferieperider at give dem særlige ansvarsmråder at rse dem fr deres indsats 6

7 Masterskema Skleleder Hvr fte har sklens ledelse gjrt følgende i dette skleår? verværet undervisning i klasserne hs lærere givet feedback til lærere m deres undervisning diskuteret lærernes undervisning med dem enkeltvis eller i mindre grupper 1 = Aldrig 2 = 1-2 gange 3 = 3-10 gange 4 = gange 5 = gange 6 = Mere end 50 gange 2011 (sp33) 2013 (q26) deltaget i klasseknference eller lignende, hvr de enkelte elevers udbytte af undervisningen blev drøftet frtalt lærerne m frskningsresultater m mere effektive undervisningsfrmer 33 Tænk venligst på dette skleår: Har sklens ledelse været invlveret i lærernes tilrettelæggelse af undervisningen på følgende mråder g hvrdan? Sæt venligst svar i den bks, der passer bedst til situatinen. Opfyldelse af kravene i Fælles Mål i lærernes undervisning Fastsættelse af specifikke læringsmål fr eleverne i alle fag g på alle klassetrin Løbende tydeliggørelse af målene fr undervisningen ver fr eleverne JA, sklens ledelse har 1 = haft en dialg med lærerne herm 2 = freslået lærerne at gennemføre dette 3 = stillet krav til lærerne herm 4 = sikret sig, at det strt set frhlder sig sådan 5 = NEJ, sklens ledelse har ikke været invlveret 2011 (sp37) 2013 (q33) Kmbinering af abstrakt undervisning med praktiske øvelser Tilpasning af undervisningen til den enkelte elevs behv g faglige standpunkt Anvendelse af elevplaner sm et middel til at tilpasse undervisningen til den enkelte elev Regelmæssig anvendelse af tests til at måle den enkelte elevs udvikling Lærer-feedback til den enkelte elev m elevens udvikling Sikring af arbejdsr i klasserne Sikring af et gdt klasseklima (fx gensidig respekt eleverne imellem g mellem elever g lærer, undgå mbning mv.) 34 I hvilket mfang blev frdelingen af sklens budget i dette skleår anvendt til at understøtte sklens mål g pririteringer? 35 I hvilken grad har du tillid til, at lærerne på sklen yder deres bedste? 3 = I ngen grad 4 = I begrænset grad 5 = Slet ikke 3 = I ngen grad 4 = I begrænset grad 5 = Slet ikke 2013 (q13_1) 2011 (sp38a) 2013 (q13_3) 7

8 Masterskema Skleleder I hvilken grad føler du, at lærerne på sklen har tillid til dig sm skleleder? 3 = I ngen grad 4 = I begrænset grad 5 = Slet ikke Tilpasset fra 2011 ( sp38b) AFSNIT 5: DIT LEDELSESARBEJDE, LEDELSESUDVIKLING, DELEGATION OG AUTONOMI 37 Hvr mange timer arbejder du i en nrmal arbejdsuge? [Antal timer, ca.] Rll dwn menu med svarmulighederne Hvr str en andel af din samlede arbejdstid bruger du gennemsnitligt på følgende pgaver (i pct.)? Svarene skal summere til 100 en bks i bunden af siden viser summen af de svar, du har afgivet g klikket på Øknmisk ledelse (budget, regnskab, lønindberetning) Faglig/pædaggisk ledelse (fx vedr. lærernes undervisning g pædaggiske metder, årsplaner, trinmål, mv.) Persnaleledelse (fx persnalesager/-prblemer, MUS mv.) Strategisk ledelse (ledelse vedr. sklens visin, missin g mål, udvikling af plitikker g planer til at nå de pstillede mål) Anden administrativ ledelse (fx rapprteringer, skemalægning, herunder frdeling af lærernes arbejdstid på pgaver, eksaminer, vikardækning mv.) [Andel i prcent] Rll dwn menu med svarmulighederne Hvis muligt: Løbende prcentvis ptælling vises på skærmen. Hvis prcentangivelserne ikke summerer til 100, når de går videre til næste spørgsmål, skal sklelederne gøres pmærksm herpå via rød tekst på skærmen (sp8) 2013 (q3) 2011 (sp9) 2013 (q4) Ledelsespgaver vedr. individuelle elever, sklehjemsamarbejde g samarbejde med sklebestyrelsen Undervisning Andet 39 Hvr mange mellemledere er der på sklen i dette skleår? Med mellemledere tænker vi her på viceskleledere, suschefer, afdelingsledere, pædaggiske ledere, SFO-ledere, tekniske ledere m.fl. [Antal] Rll-dwn menu med svarmulighederne: (sp4b) 2013 (q1) 40 Har sklen anvendt ekstern knsulenthjælp til ledelsesudvikling på sklen i dette skleår? 1 = Ja 2 = Nej FILTER: Hvis [Nej eller Ønsker ikke at svare] ] i sidste spørgsmål springes næste spørgsmål ver 41 Hvilke typer af ekstern knsulenthjælp har sklen anvendt til ledelsesudvikling i dette skleår? (markér gerne flere felter) Knsulent fra kmmunen Det natinale krps af Læringsknsulenter (herunder T-sprgstaskfrcen g Inklusins-udvikling) 8

9 Masterskema Skleleder Sklelederfreningen Offentlige uddannelsesinstitutiner Privat knsulentfirma Andet Hvis andet, skriv evt. hvad (valgfrit). String[200]. 42 I hvilket mfang udfører følgende persner eller grupper pgaver vedrørende pædaggisk ledelse med hensyn til undervisningsmetder, g hvrdan undervisningen tilrettelægges på sklen? Sklelederen Mellemledere 3 = I ngen grad Nyt spm. Knsulenter/vejledere/Pædaggisk Læringscenter Underviserteams 43 Hvilke af følgende rganiseringsfrmer anvender din skle? Fagteams (fx team af danskundervisere) Afkrydsning Tilpasset fra 2011 ( sp6) g 2013 ( q2) Klasseteams (fx team af undervisere fr en given 9. klasse) Årgangsteams (fx team af undervisere fr alle 9. klasser) Afdelingsteams (fx fr indskling, mellemtrin g udskling, evt. med en leder af hver afdeling) 44 Hvr str indflydelse har du i dette skleår haft på: Fastsættelse af sklens samlede budgetramme? Ansættelse af lærere? Fastsættelse af de faglige mål fr eleverne? 1 = Ingen indflydelse 2 = Mindre indflydelse 3 = Ngen indflydelse 4 = Temmelig str indflydelse 5 = Meget str indflydelse 2013 (q5) Jf. gså 2011 (sp11c) g (sp12c) Fastsættelse af undervisningsmetder g hvrdan undervisningen tilrettelægges på sklen? (Fx trinmål, årsplaner, valg af lærebøger, pædaggiske metder, fagdidaktik, klasserumsledelse, prjektarbejde mv.) AFSNIT 6: SKOLELEDELSENS SAMARBEJDSRELATIONER 45 Hvr fte har en eller flere fra skleledelsen mødtes med følgende parter i dette skleår? Pædaggisk Psyklgisk Rådgivning (PPR) Den kmmunale sklefrvaltning 1 = Dagligt 2 = Et par gange m ugen 3 = Ugentligt 4 = Månedligt 5 = Kvartalsvist 6 = Halvårligt 2013 (q35). De sidste fire items fra

10 Masterskema Skleleder Scialfrvaltningen eller afdelingen fr sårbare børn i børnefrvaltningen Skle-/Børne- g Kulturudvalget Ungdmmens Uddannelsesvejledning (UU) Sklebestyrelsen Lærernes tillidsrepræsentant Arbejdsmiljørepræsentant Lkale fagfreninger fr sklens persnale Skleledere på andre grundskler (frmelle g ufrmelle møder, netværksmøder) Kmmunale dagtilbud Ungdmsuddannelsesinstitutiner Ungdmssklen, lkale kunst-, musik- g kulturskler Lkale kultur-, flkeplysnings-, idræts- g fritidsfreninger 7 = Årligt 8 = Aldrig Repræsentanter fr det lkale erhvervsliv 46 Hvr mange undervisningstilbud i skletiden er gennemført i samarbejde med hver af følgende parter i dette skleår? (Markér 0, hvis ingen tilbud) Antal tilbud (ca.): Ungdmsuddannelsesinstitutiner Ungdmssklen, lkale kunst-, musik g kulturskler Lkale kultur-, flkeplysnings-, idræts- g fritidsfreninger Repræsentanter fr det lkale erhvervsliv AFSNIT 7: PRINCIPPER FOR LÆRERARBEJDSTID OG TILSTEDEVÆRELSE 47 Angiv venligst, hvr enig eller uenig du er i de følgende udsagn: Da skleledelsen fastlagde, hvr mange undervisningslektiner den enkelte lærer skulle varetage i dette skleår, tg ledelsen individuelt hensyn til følgende frhld: 1 = Helt enig 2 = Delvist enig 3 = Neutral 4 = Delvist uenig 5 = Helt uenig Lærerens faglige kmpetencer Lærerens erfaring Hvilke fag læreren underviser i Hvilke knkrete klasser/hld læreren skulle undervise Lærerens persnlige frhld Nyt 48 Har der i dette skleår været et fast tilstedeværelseskrav fr lærerne på din skle? 1 = Ja 2 = Nej 2014 FILTER: Næste spørgsmål stilles kun hvis [1 = Ja] i frrige spørgsmål 10

11 Masterskema Skleleder Hvr mange timer m ugen frventes lærerne at være til stede på sklen i dette skleår? (Angiv antal timer m ugen i de gældende arbejdsuger) [Antal timer pr. arbejdsuge] Rll-dwn menu med mulighed fr at svare:

Spørgeskema til skolelederne Folkeskolereformen 2016

Spørgeskema til skolelederne Folkeskolereformen 2016 Masterskema Skleleder - 2016 Spørgeskema til sklelederne Flkesklerefrmen 2016 Tekst: Undersøgelse af Flkesklerefrmens betydning. Velkmmen til spørgeskemaet fr skleledere. Spørgsmålene mhandler dit ledelsesarbejde

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1

Indholdsfortegnelse 1 Indhold Indholdsfortegnelse 1 1 Lederskema år 2014 16 1.1 2014 - LQ01: Er du kvinde eller mand?....................................... 17 1.2 2014 - LQ04: Hvor tit har der været møde i skolens ledelsesgruppe

Læs mere

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet Frslag til øget videndeling mellem almentilbud g specialtilbud på sklemrådet Specialtilbuddene sm kmpetencecentre Allerede i frbindelse med Fremtidens specialundervisning, sm blev plitisk vedtaget i 2008,

Læs mere

Folkeskolereform. Kære forældre

Folkeskolereform. Kære forældre Flkesklerefrm Kære frældre Arbejdet med flkesklerefrmen i Nrddjurs Kmmune skrider hastigt frem. Flere arbejdsgrupper har afsluttet deres arbejde g udarbejdet frslag til indhldet i fremtidens flkeskle.

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden Samarbejde mellem lærere g pædagger i undervisningen Sklefagenheden Indhld Frrd... Side 3 Samarbejde... Side 4 Frmål... Side 5 Perspektiv...... Side 5 Opmærksmhedspunkter... Side 6 Udviklingsperspektiver...

Læs mere

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune Jbprfil Skleleder på Jægerspris Skle Frederikssund Kmmune 1. Indledning Frederikssund Kmmune ønsker at ansætte en skleleder på Jægerspris Skle. Stillingen er ledig g ønskes besat snarest muligt. Dette

Læs mere

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015 SKOLER OG INSTITUTIONER Dat: 17. april 2015 Tlf. dir.: 4477 3258 Fax. dir.: 4477 2707 E-mail: shl@balk.dk Kntakt: Susanne Hlst Larsen Sagsid: 17.00.00-G01-1-15 Ntat Indledning Dette ntat er en beskrivelse

Læs mere

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 KVALITET I LIVET HELE LIVET. FORORD. I 2008 vedtg byrådet et sæt skleplitiske målsætninger. De blev til efter knapt et års grundige drøftelser i en arbejdsgruppe

Læs mere

Værdiregelsæt er opbygget sammen med vores vision og mission

Værdiregelsæt er opbygget sammen med vores vision og mission Værdiregelsæt er pbygget sammen med vres visin g missin Sklens visin: Flere lærer mere Østbirk skle bygger fremtiden Sklens missin: 1. Flkesklen skal udfrdre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015

FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015 FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015 Østbirk Skle Sklegade 2 8752 Østbirk 7629 7240 www.estbirk-skle.dk estbirk-skle@hrsens.dk Indledning Med denne skrivelse vil vi i skleledelsen give jer et

Læs mere

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20 Glstrup Kmmune Center fr Dagtilbud g Skle Versin: maj 2015 Kmpetenceplan fr Glstrup Kmmunes sklevæsen 2014-20 Indhld 1. Indledning... 2 2. Baggrund... 2 3. Frmålet med kmpetenceudvikling... 3 3.2. Principper...

Læs mere

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Revideret 2014 Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Indledning Peder Lykke Sklen har en sammenhængende trivselsplan, sm løbende gennemarbejdes g revideres, således at den

Læs mere

Skolebestyrelsen Ølsted Skole. Dagsorden og referat

Skolebestyrelsen Ølsted Skole. Dagsorden og referat Sklebestyrelsen Ølsted Skle Dagsrden g referat til møde den 22. ktber 2008 kl. 17.00-19.00 i mødelkalet 1/7 Medlemmer: Klaus Jakbsen, frmand Lyng Grundtvig Bente Davidsen Henrik Tlstrup Nielsen Peter Hvidberg

Læs mere

Mobbe-politik. Mobning kan ikke tolereres!

Mobbe-politik. Mobning kan ikke tolereres! Mbbe-plitik på Næsby Skle g fritidsrdning. Mbning kan ikke tlereres! Definitin: Mbning er regelmæssige nde drillerier g frfølgelser, hvr fferet bliver ked af det. Mbning er gså, hvis man bevidst hlder

Læs mere

BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune

BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune Side 1 af 5 Besvarelse af spørgsmål fra byrådsbehandlingen, sag 14: Ekstrardinær kvalitetsrapprt fr flkeskler 2014/15 Spørgsmål fra Lars Bje Mathiesen (LA): I frhld til tankerne m 'super-mver' frløb vil

Læs mere

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012 Handicapplitik fr Gentfte Kmmune 2008-2012 Høring Handicapplitikken er i høring frem til fredag den 18. januar 2008. Alle er velkmne til at skrive et høringssvar. Skriv dit høringssvar på e-mail adressen:

Læs mere

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang Nrddjurs Kmmune Implementering Plitik fr inklusin g tidlig indsats samt plitik fr 7.-10. årgang Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET Faglig g rganisatrisk visin 2014 Pririterede

Læs mere

Grundlagt 1781. Principper og handleplaner. Avedøre Skole. 16.april 2013. 2013-04-16 Principper og handleplaner samlede 1

Grundlagt 1781. Principper og handleplaner. Avedøre Skole. 16.april 2013. 2013-04-16 Principper og handleplaner samlede 1 Principper g handleplaner Avedøre Skle 16.april 2013 2013-04-16 Principper g handleplaner samlede 1 Indhld Underretning m elevernes udbytte af undervisningen... 3 Ordensregler... 4 Sklens budget... 5 Undervisningens

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune 2012 Frmål Den sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune skal sikre en tæt sammenhæng mellem det generelle frebyggende arbejde i kmmunen g den målrettede

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

Budget og Økonomi. Ledelsen (se bilag)

Budget og Økonomi. Ledelsen (se bilag) Slvang skle g FFO På baggrund af kmmunalbestyrelsens vedtagne principper vedr. FFO, er følgende ramme udgangspunkt fr etableringen af FFO i distrikt Slvang. Budget g Øknmi FFO budgettet udgør en del af

Læs mere

Visitation og revisitation på skoleområdet i Norddjurs Kommune

Visitation og revisitation på skoleområdet i Norddjurs Kommune SKOLE DAGTILBUDSAFDELINGEN September 2012 Trvet 3, 8500 Grenaa tlf. 89591000 Visitatin g revisitatin på sklemrådet i Nrddjurs Kmmune 1 Visitatinens frmål Visitatinen i Nrddjurs kmmune har til frmål at

Læs mere

Evaluering af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag

Evaluering af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag Evaluering af udviklingsprjekter m en længere g mere varieret skledag Kmmune: Vesthimmerland Invlverede skler i prjektet: Løgstør skle Evalueringsrapprten er udarbejdet af: Malene Wennerlin Kntaktplysninger:

Læs mere

Rammer for arbejdstidsanvendelse i Frederiksberg Kommune

Rammer for arbejdstidsanvendelse i Frederiksberg Kommune Rammer fr arbejdstidsanvendelse i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 28. maj 2015 Kære alle lærere, børnehaveklasseledere g ledere Dette brev udsendes til alle lærere g børnehaveklasseledere ansat

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen Ydelsesbeskrivelse Specialpædaggiske pladser ved Symfnien Børnehuset Regnbuen Frmål: Ydelsesbeskrivelsen bruges til at synliggøre fr frældre, fagsekretariatet g andre samarbejdspartnere, hvad det er fr

Læs mere

Skoleleder Langhøjskolen Hvidovre Kommune

Skoleleder Langhøjskolen Hvidovre Kommune Skleleder Langhøjsklen Hvidvre Kmmune Præsentatin Materialet indledes med en intrduktin til kmmunen. Herefter præsenteres frhld vedrørende den ledige stilling såsm ansvarsmråder, pgaver g udfrdringer.

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE PÆDAGOGISK AFDELING / SUNDHED OG TRIVSEL Link til hjemmesiden SEKTIONSLEDER

Læs mere

Kommunikationspolitik. Rungsted Skole

Kommunikationspolitik. Rungsted Skole Kmmunikatinsplitik Rungsted Skle 1 Frmål g visin Kmmunikatinsplitikken fr Rungsted Skle fastsætter en frmaliseret ramme, der sikrer fundamentet fr et gensidigt respektfuldt samarbejde både internt mellem

Læs mere

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune Opsamling på høringssvar i frbindelse med frslaget m at etablere ferieinstitutiner i sklefritidsrdninger i Randers Kmmune 1. Indledning Børn g skleudvalget besluttede på deres møde d. 7. februar 2012,

Læs mere

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft Rungsted d, 5. Maj 2014 Undervisningsministeriet Kvalitets- g tilsynsstyrelsen Frederikshlms Kanal 25 1220 København K. Vedr. pfølgningsplan rettet md sklens resultater: Prjekt Fagligt Løft I henhld til

Læs mere

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune 14. nvember 2013 Ntat Et nyt paradigme den samarbejdende reginskmmune Den ffentlige sektr er til debat. Gennem de seneste år er fkus i stigende grad blevet rettet md, hvrdan vi indretter det danske velfærdssamfund

Læs mere

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden Idé katalg fr samarbejde mellem lærere g pædagger Sklefagenheden Indhld Frmål... Side 2 Ledelse... Side 3 Skleårets planlægning... Side 3 Samarbejde m undervisning... Side 4 Samarbejde mellem skle/hjem...

Læs mere

Oplæg til sammenlægning af matrikel Vinderød og matrikel Enghave (nedlæggelse af matrikel Vinderød).

Oplæg til sammenlægning af matrikel Vinderød og matrikel Enghave (nedlæggelse af matrikel Vinderød). Oplæg til sammenlægning af matrikel Vinderød g matrikel Enghave (nedlæggelse af matrikel Vinderød). Vi har i Frederiksværk Skle fkus på at skabe den bedste skle fr alle elever, indenfr de rammer vi har.

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

Strategi for udvikling af det talte og skrevne sprog hos børn og unge mellem 0 16 år i Rebild Kommune

Strategi for udvikling af det talte og skrevne sprog hos børn og unge mellem 0 16 år i Rebild Kommune Strategi fr udvikling af det talte g skrevne sprg hs børn g unge mellem 0 16 år i Rebild Kmmune 1 2 Indledning Med denne strategi ønsker Rebild Kmmune at understøtte g styrke den røde tråd i indsatsen

Læs mere

Implementering. Norddjurs Kommune

Implementering. Norddjurs Kommune Nrddjurs Kmmune Implementering Organisatin, rammer g strategier vedrørende implementering af plitikker g indsatser i Skle- g dagtilbudsmrådet Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET

Læs mere

NOTAT. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 3

NOTAT. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 3 NOTAT Flkesklerefrmen Arbejdsgruppe 3 Arbejdsgruppe 3 Sklens indhld g rganisering herunder ledelse Kmmissrium 1. Arbejdsgruppen skal kmme med knkrete frslag til rammerne fr rganisering af sklerne, der

Læs mere

MUS Et samlet koncept for Bjerringbro gymnasium

MUS Et samlet koncept for Bjerringbro gymnasium MUS Et samlet kncept fr Bjerringbr gymnasium Udarbejdet fr samarbejdsudvalget af CC, CI, CK, La, RC, AJ, PF, LN, PS g DG Indhldsfrtegnelse Medarbejderudviklingssamtalen MUS... 2 Specielt fr lærere... 2

Læs mere

4 Folkeskolen. Figur 4.2 PISA-score i matematik, 2012

4 Folkeskolen. Figur 4.2 PISA-score i matematik, 2012 4 Flkesklen Viden er en frudsætning fr frtsat udvikling g vækst i samfundet. Uddannelse øger den enkeltes deltagelse på arbejdsmarkedet, prduktivitet g livsindkmst. Fr samfundet bidrager uddannelse til

Læs mere

Om Sorgs plan Outrup Skole

Om Sorgs plan Outrup Skole Om Srgs plan Outrup Skle Denne plan skal pfattes sm en "beredskabsplan", der kan bruges, når " det, der ikke må ske", sker. 1. Skilsmisse, alvrlig sygdm, kassituatiner.l. 2. Når et barn ved dødsfald mister

Læs mere

Temamøde om ny Sundhedspolitik den 6. oktober Byrådet

Temamøde om ny Sundhedspolitik den 6. oktober Byrådet Temamøde m ny Sundhedsplitik den 6. ktber 2016 Byrådet Scial- g Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på udvalgsmødet den 20. september 2016 at igangsætte arbejdet med udviklingen af en ny sundhedsplitik.

Læs mere

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dat: 3. juni 2016 Sagsid: 00.17.00-A00-1-14 Fællesskab fr alle - Alle i fællesskab Børne- g Ungestrategi Ballerup Kmmune INDLEDNING Børne- g Ungestrategien er den verrdnede strategiske

Læs mere

Evaluering af inklusionsindsatsen 2014

Evaluering af inklusionsindsatsen 2014 Evaluering af inklusinsindsatsen 2014 Indledning LTK har i flere år arbejdet med at sikre den bedst mulige inklusinsindsats med fkus på læring g trivsel. Det betyder at inklusinsindsatsen retter sig md,

Læs mere

Førskoletilbud og rullende skolestart

Førskoletilbud og rullende skolestart Førskletilbud g rullende sklestart Evaluering af frsøgsprjekter 2010-2014 Tønder Kmmune Evalueringsrapprtens indhld 1. Indledning 2. Knklusiner 3. Anbefalinger 4. Frsøgsperidens længde, deltagere g prjekter

Læs mere

Kandidatlisten Vedrørende skolebestyrelsesvalget 2010

Kandidatlisten Vedrørende skolebestyrelsesvalget 2010 Lerbjergsklen 25.03.10 Marts 2010 Kandidatlisten Vedrørende sklebestyrelsesvalget 2010 Hvem er du? Navn: Mette Dræby Alder: 37 år Børn på hvilke klassetrin Jeg har børn i 1. A, 3.A g 5. X Evt. erfaring

Læs mere

Vidensrejse. Ontario, Canada. 28. maj 1. juni 2016

Vidensrejse. Ontario, Canada. 28. maj 1. juni 2016 Vidensrejse Ontari, Canada 28. maj 1. juni 2016 Indhld Indledning... 3 Prgram... 4 Inspiratin g refleksin ver besøget... 5 Side 2 af 6 Indledning Børn & Familieudvalget, direktøren fr Børn & Kultur, chef

Læs mere

Spørgeskema. Bilag 3. Brugen af supervision

Spørgeskema. Bilag 3. Brugen af supervision Spørgeskema Brugen af supervisin Brugen af supervisin 1. Anvender I supervisin i jeres afdeling? Hvis ja, hvr mange års praksis? (Ved nej svar kun på spørgsmål 3, ved tidligere praksis svar alligevel spørgsmålene)

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Naturbørnehaven Mls Bjerge. ML-CONSULT, Østergårdsparken

Læs mere

Er genopretningsaftalen er et forvarsel om nye måder at tænke tilskud?

Er genopretningsaftalen er et forvarsel om nye måder at tænke tilskud? nr. 32 Er genpretningsaftalen er et frvarsel m nye måder at tænke tilskud? INDHOLD Genpretningsaftalen - finanslv 2011. Regeringens aftale med Danske Flkeparti indebærer en nedsættelse af tilskuddet til

Læs mere

[KRITERIER FOR TILPASNING I OMRÅDE SYD]

[KRITERIER FOR TILPASNING I OMRÅDE SYD] 2. Feb. 2014 Fra Områdebestyrelsen fr Område Syd, Daginstitutiner Til Skle- & Børneudvalget Att.: Frmand, Claus Larsen, clausl@rskilde.dk Dagtilbud, Velfærd Att.: Vicedirektør, Jakb Skriver, Jakbs@rskilde.dk,

Læs mere

TRIVSELSPOLITIK. På Brørupskolen er alle forskellige og har behov for at blive mødt med anerkendelse og med respekt for forskelligheder.

TRIVSELSPOLITIK. På Brørupskolen er alle forskellige og har behov for at blive mødt med anerkendelse og med respekt for forskelligheder. TRIVSELSPOLITIK Medarbejdernes indsats: Alle elever på Brørupsklen skal pleve sig sm deltager i et fællesskab præget af glæde g tryghed ved mødet med sklens vksne samt med klassekammerater g andre børn.

Læs mere

Skolecenter Jetsmark Skolegade 4, Kaas, 9490 Pandrup Skolebestyrelsen. Indhold

Skolecenter Jetsmark Skolegade 4, Kaas, 9490 Pandrup Skolebestyrelsen. Indhold Sklebestyrelsen Sklecenter Jetsmark Sklegade 4, Kaas, 7257 8130 7257 8139 sklecenterjetsmark@jammerbugt.dk Tid: 27. ktber 2014, kl. 19.00 21.30 Sted: Mødelkalet i afd. Kaas Dagsrdnen blev udsendt nsdag

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG KÆRBO

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG KÆRBO BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG KÆRBO Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Brugerundersøgelse : Plejeblig 1 Brugerundersøgelse Plejeblig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinin P/S g Afdeling fr Data g Analyse,

Læs mere

Skal afdække lærerens mulighed for den professionelle opgavevaretagelse under Lov409 og Folkeskolereformen.

Skal afdække lærerens mulighed for den professionelle opgavevaretagelse under Lov409 og Folkeskolereformen. Prblemstilling 1: Den prfessinelle lærerrlle Skal afdække lærerens mulighed fr den prfessinelle pgavevaretagelse under Lv409 g Flkesklerefrmen. Lærerautriteten hvrdan fasthldes den, når læreren ikke kan

Læs mere

Skolereform, Spørgeskema til Skolebestyrelsesformænd

Skolereform, Spørgeskema til Skolebestyrelsesformænd Skolereform, Spørgeskema til Skolebestyrelsesformænd Undersøgelse omkring den nye folkeskolereform. Velkommen til spørgeskemaet for skolebestyrelsesformænd. Juni 2014 Spørgsmålene handler om din oplevelse

Læs mere

REFERAT af SKOLEBETYRELSESMØDET TIRSDAG D. 24.02.15 KL 18 21 PÅ PERSONALEVÆRELSET.

REFERAT af SKOLEBETYRELSESMØDET TIRSDAG D. 24.02.15 KL 18 21 PÅ PERSONALEVÆRELSET. Gentfte Skle Gentfte Skle, 24.02.15. REFERAT af SKOLEBETYRELSESMØDET TIRSDAG D. 24.02.15 KL 18 21 PÅ PERSONALEVÆRELSET. Til stede: Hanne S, Amalie, Mette, Susanne, Michelle, Asger, Hanne O, Mgens L, Mgens

Læs mere

Dragør Kommune Teknik og Miljø Side nr. 1

Dragør Kommune Teknik og Miljø Side nr. 1 Dragør Kmmune Teknik g Miljø Side nr. 1 Baggrund Børne-, Fritids,- g Kulturudvalget har på mødet den 5. marts 2014 bl.a. besluttet: at der med baggrund i knstitueringsaftalen, ikke gennemføres sprreduktin

Læs mere

Referat MED-Områdeudvalg for skoler

Referat MED-Områdeudvalg for skoler Næstved Kmmune Center fr Uddannelse www.naestved.dk Referat 31.08.2015 MED-Områdeudvalg fr skler Mødedat 31-8- 2015 Tid 14:00-16:00 Sted Mødelkale 4, Rådmandshaven Mødedeltagere Lars Nedergaard, centerchef,

Læs mere

Udviklingen af det nære samfund fx udbygning, byggegrunde, der har betydning for bosætning og erhverv, skole og forretningslivet

Udviklingen af det nære samfund fx udbygning, byggegrunde, der har betydning for bosætning og erhverv, skole og forretningslivet OPSAMLING PÅ EKSTERN MINIRESEARCH SAMMENDRAG INDHOLD Alle de adspurgte brgere tager udgangspunkt i eget mråde g understreger aktuelle lkale emner er vigtige, hvis de skal invlvere sig i nærdemkratiet.

Læs mere

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune Din læringsrejse En guide til Det Fælles Lederaspirantfrløb i Aarhus Kmmune Indhldsfrtegnelse 1. Indledning 3 2. Samtale med nærmeste leder 4 3. Skabeln fr samtale med nærmeste leder 4 4. Lederpraktikken

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

Mange måder at lære på Et forskningsbaseret udviklingssamarbejde mellem Vejle Kommune og Universe Research Lab

Mange måder at lære på Et forskningsbaseret udviklingssamarbejde mellem Vejle Kommune og Universe Research Lab Mange måder at lære på Et frskningsbaseret udviklingssamarbejde mellem Vejle Kmmune g Universe Research Lab Resumé December 2009 Sønderbrg, Danmark 1 Universe Research Lab Alsin 2 DK - 6400 Sønderbrg Telefn

Læs mere

Handleplan mad og måltider Indsatsområde i skoleåret 2008/2009

Handleplan mad og måltider Indsatsområde i skoleåret 2008/2009 Lystrup Skle Dat: Juni 2008 Handleplan mad g måltider Indsatsmråde i skleåret 2008/2009 Indledning Indtil smmerferien i 2007 var sklens kantine karakteriseret sm en minikantine, sm alene udbød frkstretter,

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Rmlehøj. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Vigen. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Vigen. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2014. Børnehuset Vigen. Frmål: I 2012 blev der udført pædaggisk tilsyn på samtlige kmmunale g private institutiner i Syddjurs kmmune. Sm resultat

Læs mere

Skolereform, Spørgeskema til Skolebestyrelsesformænd

Skolereform, Spørgeskema til Skolebestyrelsesformænd Skolereform, Spørgeskema til Skolebestyrelsesformænd Undersøgelse omkring Folkeskolereformen. Velkommen til spørgeskemaet for skolebestyrelsesformænd. 2016 Spørgsmålene handler om din oplevelse af skolebestyrelsens

Læs mere

ÅRSBERETNING FOR SKOLEÅR 2011/2012

ÅRSBERETNING FOR SKOLEÅR 2011/2012 ÅRSBERETNING FOR SKOLEÅR 2011/2012 Marbæksklen i Skibby, nvember 2012 Sklebestyrelsens sammensætning i skleåret 2011/2012 efter nyvalg april 2010: Frældrerepræsentanter: Bjarne Rasmussen Frmand Jette Christensen

Læs mere

Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL)

Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) Baggrundsntat Pædaggisk Analyse i dagtilbud, skle g klub 0-18 år Ballerup Kmmune December 2016 1. Indledning Med Børne- g Ungestrategien Fællesskab fr alle - Alle

Læs mere

Beskæftigelsesgrader september 2007

Beskæftigelsesgrader september 2007 Beskæftigelsesgrader september 2007 29. nvember 2007 Indhld 1 Beskæftigelsesgrader 3 - g stillingsgrupper 5 - g gegrafi 5 - g alder 6 - g køn 7 - g flere ansættelsesfrhld 8 Metde Beskæftigelsesgrader fr

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 6. oktober 2015. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 6. oktober 2015. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Møded: 6. ktber 2015 Mødelkale: Lkale 121, Tønder Starttidspunkt fr møde: 09:00 Fraværende: 6. ktber 2015 Indhldsfrtegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsrdenspunkter 1 Sager til rientering 3 2 Henvendelse

Læs mere

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Indhld Flkeplysningsplitik - plitik fr flkeplysende virksmhed Intrduktin side 3 Visin side 4 Målsætninger side 4 Knkretisering af målsætninger side 4 Guldbrgsund Kmmune g den Flkeplysende virksmhed side

Læs mere

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond Systematisk feedback Et udviklingsprjekt på Ekstra Bladet 2007-08 Prjektet er støttet af Pressens Uddannelsesfnd En UPDATE-evaluering april 2008 1 Indhld 1. Baggrund 2. Målsætning g succeskriterier 3.

Læs mere

Strategisk agenda for it i folkeskolen April 2010

Strategisk agenda for it i folkeskolen April 2010 Strategisk agenda fr it i flkesklen April 2010

Læs mere

Skolebestyrelsen Ølsted Skole. Dagsorden og referat

Skolebestyrelsen Ølsted Skole. Dagsorden og referat Sklebestyrelsen Ølsted Skle Dagsrden g referat til møde den 23. september 2008 kl. 19.00 til 21.30 i mødelkalet 1/7 Medlemmer: Klaus Jakbsen, frmand Lyng Grundtvig Bente Davidsen Henrik Tlstrup Nielsen

Læs mere

Pædagogisk tilsyn med dag-, fritids- og klubtilbud i Faxe Kommune.

Pædagogisk tilsyn med dag-, fritids- og klubtilbud i Faxe Kommune. Pædaggisk tilsyn med dag-, fritids- g klubtilbud i Faxe Kmmune. Indledning Ifølge Lv m dag-, fritids- g klubtilbud (Dagtilbudslven) 5 skal Byrådet føre tilsyn med alle dagtilbud i kmmunen. Herunder gælder

Læs mere

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder PLEJECENTRET EGEBO Jbprfil fr teamleder Beskrivelse af teamlederens pgaver g ansvar Teamlederens pgaver g ansvarsmråder er struktureret ud fra de 3 hvedansvarsmråder: Faglig ledelse, Persnaleledelse g

Læs mere

Samarbejdsaftale 2017

Samarbejdsaftale 2017 Ballerup Kmmune Måløvhøj Distrikt Samarbejdsaftale 2017 Dagtilbud g skle Samarbejdsaftale Måløvhøj distrikt 2017 Vi har inddelt vres samarbejdsaftale i følgende tre hvedverskrifter, sm vi mener, danner

Læs mere

HG Fodbold. Vi kan rumme både bredde og elite

HG Fodbold. Vi kan rumme både bredde og elite HG Fdbld Vi kan rumme både bredde g elite Seminar fr HG Fdbld d. 29/2-2008 g 1/3-2008 Søren F. Jørgensen Side 1 Indhld Del 1...3 Om baggrund g frmål...3 Om rapprtens indhld...3 Om arbejdsfrmen...3 HG på

Læs mere

Forslag til diskussion

Forslag til diskussion Frslag til diskussin Her bliver der vist ngle frslag til temaer, sm eleverne kan diskutere efter de har set præsentatinen. Disse temaer kan diskuteres i grupper eller i plenum. 1. Præsentatinen kmmer med

Læs mere

Udbudspolitik 2014. Udbudsgodkendelse og dækningsområde

Udbudspolitik 2014. Udbudsgodkendelse og dækningsområde Randers Scial- g Sundhedsskle Udbudsplitik 2014 Randers Scial- g Sundhedsskle udbyder erhvervsrettet vksen- g efteruddannelse i henhld til Lv m arbejdsmarkedsuddannelser samt Lv m Åben uddannelse. Udbudsplitikken

Læs mere

Vejledning før-fasen IKV i AMU for ledige

Vejledning før-fasen IKV i AMU for ledige Vejledning før-fasen IKV i AMU fr ledige Side 1 af 11 Organisering af før-fasen Virkeligheden er ikke at ledige står i kø fr at få udarbejdet en IKV. Derfr bør der være et tæt samarbejde mellem uddannelsesinstitutinen,

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Middelfart Musikskole En politik om nærvær, langtidsfriskhed, interesse, omsorg og fastholdelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kommune.

Middelfart Musikskole En politik om nærvær, langtidsfriskhed, interesse, omsorg og fastholdelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kommune. Middelfart Musikskle En plitik m nærvær, langtidsfriskhed, interesse, msrg g fasthldelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kmmune. Indhldsfrtegnelse Baggrund/visin... 2 Generelt m plitikken... 3

Læs mere

Skolereform, Spørgeskema til Skolebestyrelsesformænd

Skolereform, Spørgeskema til Skolebestyrelsesformænd Skolereform, Spørgeskema til Skolebestyrelsesformænd Undersøgelse omkring Folkeskolereformen. Velkommen til spørgeskemaet for skolebestyrelsesformænd. 2015 Spørgsmålene handler om din oplevelse af skolebestyrelsens

Læs mere

Finn Sonne Holm, konsulent i Center for Børn og Undervisning, Tingvej 7, 4690 Haslev, Tlf , mail

Finn Sonne Holm, konsulent i Center for Børn og Undervisning, Tingvej 7, 4690 Haslev, Tlf , mail Center fr Børn g Undervisning Dat: 20. juni 2017 TILSYNSERKLÆRING 2016/2017 Ntat udarbejdet af: Finn Snne Hlm Tilsynsførende / Knsulent i Center fr Børn g Undervisning HELDAGSSKOLEN LINDERSVOLD LINDERSVOLDVEJ

Læs mere

Reformen og undervisning i fremmedsprog

Reformen og undervisning i fremmedsprog Refrm g undervisning i fremmedsprg Refrmen g undervisning i fremmedsprg Virum, den 22.04. Dkument udarbejdet af - Dea Jespersen, fagknsulent fr fremmedsprg i Lyngby-Taarbæk Kmmune g - Len Aktr, frmand

Læs mere

Evaluering af de faglige koordinationsfora

Evaluering af de faglige koordinationsfora 21. december 2006 CSB j.nr. 20-067/2006 Evaluering af de faglige krdinatinsfra 2006 1. Resumé I 2004 blev der nedsat seks faglige krdinatinsfra fr at styrke netværk, krdinatin g videns- g erfaringsudveksling

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring Vesthimmerlands Kommune. Aftale mellem Dagplejen og Børne-& Skoleforvaltningen 2013-2014

Dialogbaseret aftalestyring Vesthimmerlands Kommune. Aftale mellem Dagplejen og Børne-& Skoleforvaltningen 2013-2014 Dialgbaseret aftalestyring Vesthimmerlands Kmmune. Aftale mellem Dagplejen g Børne-& Sklefrvaltningen 2013-2014 1. Frmål Frmålet med dialgbaseret aftalestyring i Vesthimmerlands Kmmune er: - at udvikle

Læs mere

Erhvervsskolen Søbæk SØBÆK SKOLE DAGBEHANDLINGSTILBUDDET STU Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse

Erhvervsskolen Søbæk SØBÆK SKOLE DAGBEHANDLINGSTILBUDDET STU Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse Red 2011-02-06 EF Erhvervssklen Søbæk SØBÆK SKOLE DAGBEHANDLINGSTILBUDDET STU Særligt tilrettelagt ungdmsuddannelse SKOLE ÅRET 2011-2012 ADMINISTRATION TLF. 59 24 83 00 51 21 30 50 SØBÆKSPARKEN 10, 4450

Læs mere

SKOLEBESTYRELSESVALG Assens Kommune 2014

SKOLEBESTYRELSESVALG Assens Kommune 2014 SKOLEBESTYRELSESVALG Assens Kmmune 2014 Denne vejledning tager udgangspunkt i gældende lvgivning sm træder i kraft henhldsvis januar 2014 g august 2014. Vejledningen beskriver på dette grundlag udmøntning

Læs mere

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger Fagligt g øknmisk tilsyn på BPA-rdninger Tilsynspunkt Stikrd Frberedelse Egne bservatiner Afdækning af behvet fr hjælp Nuværende behv, jf. bevilling Aktivitetsbehv med ledsagelse det seneste år Seneste

Læs mere

Sociale Forhold og Beskæftigelses udtalelse vedr. SF s beslutningsforslag om Stærkere unge

Sociale Forhold og Beskæftigelses udtalelse vedr. SF s beslutningsforslag om Stærkere unge Dat fr byrådsbehandling 21.06.2017 Sciale Frhld g Beskæftigelses udtalelse vedr. SF s beslutningsfrslag m Stærkere unge Resume af beslutningsfrslaget: Mange aarhusianere kæmper med psykiske prblemer. Budgetfrslaget

Læs mere

Ny inklusionsfremmende ressourcemodel på specialundervisnings området i Hedensted Kommune

Ny inklusionsfremmende ressourcemodel på specialundervisnings området i Hedensted Kommune Læring i sklen Ny inklusinsfremmende ressurcemdel på specialundervisnings mrådet i Hedensted Kmmune Tfteskvvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 25.11.2015 Baggrund Fra skleåret 2011/12 indførte Hedensted

Læs mere

Oplæg Forstanderkredsens efterårsmøde 2012 i Aalborg. Mulige strategier for produktionsskoler i ny virkelighed

Oplæg Forstanderkredsens efterårsmøde 2012 i Aalborg. Mulige strategier for produktionsskoler i ny virkelighed Oplæg Frstanderkredsens efterårsmøde 2012 i Aalbrg Pædaggisk i ledelse fremtidens uddannelsesmarked Mulige strategier fr prduktinsskler i ny virkelighed Målrettet i første mgang til bestyrelser g ledelser

Læs mere

Brugermanual til Folkeskoledatabasen

Brugermanual til Folkeskoledatabasen Brugermanual til Flkeskledatabasen SKRIV CLIENT NAME INDHOLD. 1. FOLKESKOLEDATABASEN 2 2. HJEM 2 3. RAPPORTER 3 3.1 EKSEMPEL - SÅDAN FINDER DU EN RAPPORT 3 4. BYG EGEN TABEL 5 4.1 Eksempel sådan laver

Læs mere

Skolebestyrelsen Sammensætning og valg

Skolebestyrelsen Sammensætning og valg STYRELSESVEDTÆGT FOR FREDERIKSBERG KOMMUNES SKOLEVÆSEN Gdkendt af kmmunalbestyrelsen den 28. april 2014 Sklebestyrelsen Frældrevalgte rådgivende rganer ved den enkelte skle Lkale udvalg fr skleudvikling

Læs mere