Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug"

Transkript

1 Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug Vedtaget af Silkeborg Kommunes Sundheds- & forebyggelsesudvalg i henhold til Bekendtgørelse nr. 430 af fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold.

2 Indhold 1. Kvalitetsstandardens formål og indhold De opgaver, som udføres på misbrugsbehandlingsområdet Målgrupper for tilbuddene om misbrugsbehandling Det overordnende mål for indsatsen, herunder de værdier og normer som indsatsen bygger på Den organisatoriske struktur i forhold til behandlingstilbuddene, herunder en beskrivelse af de konkrete typer af behandlingstilbud der tilbydes Visitation Ambulant behandling Visitation - Døgnbehandling Behandlingsgaranti og frit valg Behandlingsplan, udarbejdelse og opfølgning Brugerinddragelsen Regler for betaling for kost og logi Information om klageadgang Personalets faglige kvalifikationer og kompetenceudvikling Monitorering af indsatsen Hjemmeboende børn under 18 år Ad.15. Kvalitetskrav til døgnbehandlingstilbud Fremtidig indsats...19

3 1. Kvalitetsstandardens formål og indhold Misbrug af illegale rusmidler og alkohol er et omfattende problem, som præger mange menneskers liv og hverdag i Danmark, og således også i Silkeborg. Problemets eksakte størrelse er vanskeligt at vurdere. I dag er der ca. 115 Silkeborg-borgere, der er i længere - varende medicinsk og social behandling for problemer med brug af illegale rusmidler og dertil ca. 80, som er i korterevarende behandling uden medicinsk understøttelse. Udover disse cirka 200 borgere, der således er i behandling, er der naturligvis yderligere et skyggetal af borgere, der har et forbrug af illegale rusmidler, uden at det, endnu, medfører så store problemer fysisk, psykisk og socialt, at de søger behandling. Hertil kommer der så en gruppe af unge som regelmæssigt bruger og eksperimenterer med stoffer, og som derfor er i fare for at udvikle et egentligt misbrug. Tilsvarende kan det anslås, på baggrund af befolkningsundersøgelser, at omkring borgere har et risikabelt alkoholforbrug i en kommune af Silkeborgs størrelse og at mindst af disse vil have en egentlig alkoholafhængighed. Rusmiddelcenter Silkeborg har løbende af disse borgere i behandling. Denne kvalitetsstandard henvender sig til borgere i Silkeborg kommune, pårørende og samarbejdspartnere og beskriver den behandlingsmæssige hjælp, man kan få i tilfælde af et problematisk forbrug af illegale rusmidler og/eller alkohol. Lovgivningsmæssigt er der krav om at kommunen fastsætter en kvalitetsstandard for den sociale behandling for stofmisbrug, men der er ikke tilsvarende lovgivningsmæssigt krav om en kvalitetsstandard for alkoholbehandlingen. Stofmisbrugsområdet og alkoholområdet har imidlertid siden 2010 været under samme ledelse, og er i 2014 tillige samlet i Rusmiddelcenter Silkeborg i en bygning ombygget til formålet. Fokus i indsatsen er behandling af afhængighed og følgerne af misbrug uafhængigt af hvilket rusmiddel der er tale om. Således prøver man hvor det er muligt og relevant at integrere behandlingsindsatsen. Af samme grund omfatter denne kvalitetsstandard indsatsen både på stofmisbrugs- og alkoholområdet. Formålet med kvalitetsstandarden er at oplyse om det serviceniveau for misbrugsbehandling, som Silkeborg Byråd har fastsat og som borgere i Silkeborg kommune kan forvente i årene Kvalitetsstandarden indeholder en beskrivelse af: De opgaver, som udføres på misbrugsbehandlingsområdet. Målgrupper for tilbuddene om misbrugsbehandling. Det overordnende mål for indsatsen, herunder de værdier og normer som indsatsen bygger på. Den organisatoriske struktur i forhold til behandlingstilbuddene, herunder en beskrivelse af de konkrete typer af behandlingstilbud der tilbydes. Visitationsproceduren. Behandlingsgaranti og frit valg. Behandlingsplan, udarbejdelse og opfølgning Brugerinddragelsen Regler for betaling for kost og logi Information om klageadgang. Personalets faglige kvalifikationer og kompetenceudvikling 3

4 Monitorering af indsatsen Hjemmeboende børn under 18 år. Kvalitetskrav til døgnbehandlingstilbud Fremtidig indsats Kvalitetsstandarden er drøftet og vedtaget i Silkeborg Kommunes Sundheds- & forebyggelsesudvalg d og revideres igen i De opgaver, som udføres på misbrugsbehandlingsområdet Rusmiddelcenter Silkeborg tilbyder behandling, råd og vejledning til borgere, der ønsker at ophøre, reducere eller stabilisere et forbrug af illegale rusmidler og/eller alkohol. Rusmiddelcenter Silkeborg tilbyder endvidere støtte, vejledning og rådgivning til pårørende til borgere, der har et problem med illegale rusmidler og/eller alkohol. Behandling i Rusmiddelcenter Silkeborgs ambulante tilbud er gratis. I forhold til alkoholbehandling kan denne behandling endvidere modtages anonymt. Rusmiddelcenter Silkeborg varetager, i samarbejde med Socialsektionen i Silkeborg kommune, visitation til døgnbehandling for borgere med behov herfor. Lovgrundlaget for behandlingstilbuddene i Rusmiddelcenter Silkeborg findes dels i Serviceloven og dels i Sundhedsloven. Serviceloven: 101. Bestemmelserne i denne paragraf omhandler kommunens forpligtelse til at tilbyde behandling til stofmisbrugere. Tilbuddet skal gives senest 14 dage efter at en borger har henvendt sig. Borgere, der er visiteret til et tilbud, kan vælge at modtage et tilsvarende tilbud i en anden offentlig eller i en godkendt privat behandlingsinstitution. Sundhedsloven: 142. Bestemmelserne i denne paragraf omhandler kommunes forpligtelse til at tilbyde gratis lægelig behandling med substitutionsmedicin til stofmisbrugere Bestemmelserne i denne paragraf omhandler kommunens forpligtelse til at tilbyde gratis behandling til alkoholmisbrugere Udover disse centrale lovbestemmelser har følgende bestemmelser relevans for misbrugsbehandlingen: Serviceloven: 85. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktions evne eller særlige sociale problemer. 99. Kommunen sørger for tilbud om en støtte- og kontaktperson til personer med sindslidelser, til personer med et stof- eller alkoholmisbrug og til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig. Serviceloven: 107. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for det. 4

5 110. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp. 3. Målgrupper for tilbuddene om misbrugsbehandling Rusmiddelcenter Silkeborg varetager kommunens stof- og alkoholbehandling af borgere over 18 år. Behandlingen af unge under 18 år varetages af Ungecentret. Rusmiddelcenter Silkeborg er dog også godkendt til varetagelse af stofmisbrugsbehandling af unge fra 15 år og kan løse sådanne opgaver efter aftale og i samarbejde med Ungecentret. Rusmiddelcenter Silkeborgs tilbud henvender sig overordnet set til borgere der har problemer med et eller flere rusmidler eller alkohol i en sådan grad, at det medfører skader eller problemer for vedkommende selv og/eller nærtstående samt samfundet. Rusmiddelcenter Silkeborg tilbyder også rådgivning og støtte til pårørende til borgere, der har et problematisk forhold til illegale rusmidler eller alkohol. Indenfor Rusmiddelcenter Silkeborgs overordnede målgruppe, findes der forskellige undergrupper, hvor det kan være nødvendigt med en mere specialiseret indsats. Det handler eksempelvis om: Serviceloven: Unge. Unge som, på grund af et eksperimenterende brug af alkohol eller andre rusmidler, er i en risikogruppe. Indsatsen er især en opsøgende indsats rettet mod risikogrupper. De unge tilbydes rådgivning, vejledning og behandling. Rusmiddelcenter Silkeborg har, gennem de seneste år, oplevet en øget tilstrømning af unge til centrets behandlingstilbud. Rusmiddelcenter Silkeborgs tilbud til unge foregår blandt andet i tæt samarbejde med Ungecentret og Garantiskolen. Storforbrugere og deres pårørende Voksne, som er i risiko for at udvikle et misbrug og pårørende til disse voksne. Indsatsen har oplysende, opsporende, rådgivende, motiverende og vejledende karakter. Indsatsen foregår i tæt samarbejde med især Sundhedshusets forebyggelseskonsulenter. Borgere med dobbeltdiagnoseproblematikker En særlig målgruppe er borgere, som foruden et problem atisk brug af rusmidler har psykiatriske problem stillinger. Indsatsen overfor denne målgruppe sker i samarbejde med især Regionspsykiatrien i Silkeborg, blandt andet gennem Fællesteamet, der blev etableret i forlængelse af Sundhedsaftalen Borgere med følger efter et langvarigt misbrug Borgere hvis misbrug konstant eller i perioder tager overhånd, og som er alvorligt prægede af følgerne af misbruget. Disse følger er både fysiske, psykiske og sociale og disse borgere har brug for støtte, omsorg og eventuelt pleje. Indsatsen varetages foruden af rusmiddelcentret - især af Socialsektionens Udsatteteam i samarbejde med den øvrige socialsektion, prakti serende læge, hjemmeplejen, kirkens korshær m.fl. 5

6 4. Det overordnende mål for indsatsen, herunder de værdier og normer som indsatsen bygger på Rusmiddelcenter Silkeborg arbejder indenfor rammerne af Silkeborg Kommunes Socialpolitik. Socialpolitikken har som overordnet vision at sikre en attraktiv kommune med plads til alle baseret på et fælles ansvar, respekt og dialog. Tilsvarende er den overordnede mission i socialpolitikken at forebygge og støtte ved at skabe og opretholde social tryghed for sårbare borgere. Rusmiddelcenter Silkeborg arbejder for at opfylde visionen og missionen i forhold til borgere, der har problemer med alkohol eller illegale rusmidler, ofte kombineret med psykiske, sociale og somatiske problemstillinger. Rusmiddelcenter Silkeborg løser sin opgave med udgangspunkt i kommunens grundlæggende værdier, der er: Dialog Dynamik Kvalitet Sammenhæng Socialpolitikken afspejler den hensigt at indsatsen i høj grad skal afhænge af de ønsker som borgerne udtrykker og bygge på de ressourcer den enkelte er i besiddelse af. Det er i det respektfulde møde med borgeren, at de grundlæggende værdier skal komme til udtryk. Omsat i praksis betyder det at; -- behandling i Rusmiddelcenter Silkeborg altid til rettelægges individuelt og i samarbejde og dialog med den enkelte borger, og med omdrejningspunkt i en skriftlig behandlingsplan. -- behandlingen i Rusmiddelcenter Silkeborg løbende tilpasses borgerens behov -- Rusmiddelcenter Silkeborg gør brug af evidensbaserede metoder, men også samtidigt arbejder innovativt med henblik på at indsamle ny viden og udvikle nye tilbud til målgruppen for indsatsen. -- Rusmiddelcenter Silkeborg samarbejder bredt med andre offentlige og private aktører med henblik på at yde en sammenhængende indsats i forhold til den enkelte borger. Det kan for eksempel være med Kirkens Korshær, Regionspsykiatrien, praktiserende læger, jobcenter såvel som internt i socialsektionen, med myndighedsafdelingen, Støtte- og vejledningsteamet samt den nyoprettede udsatteafdeling. Det er Rusmiddelcenter Silkeborgs mål med indsatsen, at borgere, der indskrives i centrets tilbud, opnår et forhold til alkohol og/eller illegale rusmidler, der mu liggør at de lever en tilværelse, hvor de kan realisere deres ønsker og mål. 6

7 5. Den organisatoriske struktur i forhold til behandlingstilbuddene, herunder en beskrivelse af de konkrete typer af behandlingstilbud der tilbydes Rusmiddelcenter Silkeborg er organisatorisk placeret i Socialsektionen under Job - & Borgerservice. Figur 1 Socialsektionen Administration Udvikling og projekt Støtte- og Vejledningsafdeling Social- og Integrationsmyndighed Udsatteafdeling Rusmiddelcenter Socialteam Korterevarende team Integrationsteam Længerevarende team 7

8 Den organisatoriske struktur for Rusmiddelcenter Silkeborg fremgår af figur 2 Centerleder Administration og Økonomi Souschef Projekt Forbyggelse Udvikling Rådgivning og Visitation Korterevarende behandling, Stof og Alkohol Længerevarende behandling Substitution 8

9 Når man, som borger, søger behandling, råd eller vejledning i Rusmiddelcenter Silkeborg, er indgangen til rusmiddelcentret afdelingen Rådgivning & Visitation. Enheden varetager den første motiverende indsats, modtagelse og indskrivning af borgere og forbereder visitation til de enkelte behandlingsydelser efter SEL 101 og SUL 141 og SUL 142. Den behandlingsmæssige indgang i Rusmiddelcenter Silkeborg fremgår af nedenstående figur 3 Rådgivning og visitation: Afklarende samtale Indskrivningssamtale Motiverende samtale Visitation KORTEREVARENDE INDSATS: Individuelle samtaler Hashgrupper Intro kurser Dagbehandling Motivende samtaler Afrusning Pårørende samtaler Visitation til døgnbehandling NADA LÆNGEREVARENDE INDSATS: Individuelle samtaler Social støtte Motiverende samtale Substitionbehandling Klinikfunktion Centersygeplejerske Tandprojekt; Bedre bisser På vej til et bedre liv Nada Visitation til døgnbehandling 9

10 Beskrivelse af de enkelte behandlingstilbud i Rusmiddelcenter Silkeborg: Afklarende samtale I den afklarende samtale orienteres borgeren, der har henvendt sig, om de behandlingstilbud, der er mulige i Rusmiddelcenter Silkeborg. Det afklares om borgeren skal indskrives i alkohol- eller stofmisbrugsbehandling. Det aftales endvidere om borgeren skal vurderes hos læge eller sygeplejerske for medicinsk behandling, abstinensbehandling, antabusbehandling eller substitutionsbehandling. Hvis borgeren er uafklaret i forhold til sit behandlingsbehov, kan der aftales flere afklarende samtaler. Indskrivningssamtale I indskrivningssamtalen kortlægges borgerens samlede situation gennem et struktureret interview kaldet ASI, Addiction Severity Index. Interviewet dækker fysisk og psykisk helbred, sociale forhold, misbrugshistorie m.m. Visitation På baggrund af den afklarende samtale og indskrivningssamtale visiteres borgeren enten til korterevarende indsats stof, korterevarende indsats alkohol eller længerevarende indsats stof. Motiverende samtaler Den motiverende indsats finder især sted i indledningen af et behandlingsforløb, men kan også tages op på senere tidspunkter, hvor borgeren har behov for at genfinde sin motivation for forandring. I den motiverende del af behandlingen bruges Motivational Interviewing, Den motiverende samtale, hvor hensigten er at hjælpe borgeren til at ræsonnere sig frem til sit eget ønske om forandring. Individuelle samtaler. I de individuelle samtaler mødes borgeren jævnligt med sin behandler. Der arbejdes ud fra kognitiv referenceramme og holdes primært fokus på borgerens misbrugsproblem. Arbejdet handler om at øge indsigt, ændre misbrugsmønstre og få kontrol over misbrugsproblemerne. Borgeren udarbejder sammen med behandleren en individuel målsætning for det fremtidige forhold til rusmidler, herunder alkohol, og indholdet af forløbet. Hashgrupper Rusmiddelcenter Silkeborg har to kurser på hashområdet. Det ene er Forberedelsesgruppen, der kører over et 8 ugers forløb med 6-8 deltagere. Gruppen mødes 1 gang om ugen i 1½ time. Målsætningen for forberedelsesgruppen er at gøre den enkelte deltager i forløbet klar til at beslutte at ændre sit forhold til hash. Stopgruppen, er for borgere, der er klar til at stoppe med at ryge hash. Kurset forløber over 12 uger med 6-8 deltagere. Gruppen mødes 1 gang om ugen i 2 timer og gennemgår et fælles rygestop i løbet af forløbet. Introkursus Introkurset er et gruppeforløb som tilbydes alle nyindskrevne borgere, der visiteres til alkoholbehandlingstilbud. Der er primært tale om undervisning med det formål, at give deltagerne indsigt i og viden om alkohol og konsekvenser af alkoholmisbrug. Intro forløbet, som strækker sig over fem uger, hvor gruppen mødes én gang om ugen i 2 timer. Dagbehandling Dagbehandling er et intensivt gruppeforløb i forhold til borgere, der har et alkoholproblem. Den faste gruppe i dagbehandlingen mødes 3 dage om ugen i 4 uger hver gang i 4 timer. Forløbet veksler mellem undervisning og gruppebehandling. 10

11 Dagbehandlingen er en del af et samlet behandlingsforløb. Der vil altid være tilbud om individuelle samtaler efter endt dagbehandling. Visitation til døgnbehandling Rusmiddelcenter Silkeborg sender hvert år et mindre antal borgere i døgnbehandling. Det er en forudsætning for visitationen til døgnbehandling, at der er gennemført en udredning af borgeren og udarbejdet en behandlingsplan der peger mod døgnbehandling i samarbejde med borgeren. Døgnbehandling indgår altid i sammenhæng med den ambulante behandling, det vil sige at borgeren er i ambulant behandling op til døgnbehandlingen og at døgnbehandlingen følges op ambulant, når den er afsluttet. Afrusning Borgere der har haft et stort eller langvarigt alkoholforbrug risikerer, at udvikle alvorlige abstinenssymptomer ved ophør. Det kan være øget puls, svedtendens, rysten på hænderne, søvnproblemer, kvalme og opkastning, forbigående hallucinationer, angst og/eller kramper. Alle disse symptomer kan og bør behandles. Rusmiddelcenter Silkeborgs abz stinenssygeplejerske vil derfor, sammen med borgeren vurdere risikoen for, at han/hun kan udvikle abstinenssymptomer. Hvis borgeren er i risikogruppen kan Rusmiddelcenter Silkeborg tilbyde en ambulant afrusning i samråd med praktiserende læge Pårørendesamtaler Pårørende inddrages i nogle tilfælde direkte i behandlingen i form af par/familiesamtaler. Her arbejder vi med de konsekvenser misbrugsproblemet for familien. Pårørende til borgere, der har et problem med stoffer eller alkohol, har i øvrigt adgang til råd og vejledning i Rusmiddelcenter Silkeborg, uafhængigt af om den pågældende borger er i behandling eller ej. Social støtte Den kognitive og motiverende tilgang i de individuelle samtaler suppleres i den længerevarende behandling med social støtte. Det er dokumenteret at psykosocial støtte til borgere i substitutionsbehandling medfører en signifikant reduktion i de psykosociale problemer for målgruppen. Borgeren mødes jævnligt med sin behandler. Reduktion af skader som følge af misbruget vil være det centrale omdrejningspunkt for behandlingen, derudover vil behandlingsindsatsen oftest rette sig mod en forbedring af borgerens aktuelle livssituation, afklaring af problemfelter og ressourcer og arbejde efter en individuel behandlingsplan, der tilrettelægges i tæt samarbejde med borgeren. Sundhedsydelser Ved siden af den samtalebaserede, terapeutiske behandling tilbydes en række sundhedsfaglige ydelser, det handler om lægeordineret substitutionsbehandling, forskellige sygeplejefaglige ydelser og abstinensbehandling i forhold til alkoholafhængighed. Substitutionsbehandling Rusmiddelcenter Silkeborg har indgået en aftale med Region Midtjylland omkring brug af regionsansatte speciallæger. Lægerne varetager den medicinske behandling, substitutionsbehandlingen af borgere, der er afhængige af opioider. Derudover yder misbrugslægerne konsulentbistand efter behov. Rusmiddelcenter Silkeborg tilstræber et tæt samarbejde mellem den lægelige, den sundhedsfaglige og den socialfaglige behandling. For at modtage medicinsk misbrugsbehandling skal man samtidig være tilknyttet den sociale behandling i Rusmiddelcentret. 11

12 Klinik I Rusmiddelcenter Silkeborg har vi tilknyttet en klinikfunktion. Herfra administreres substitutionsmedicin - Suboxone, Subutex og Metadon. I en række tilfælde administrer klinikken, i samråd med borgeren selv, praktiserende læge eller lokalpsykiatrien osv. anden medicin for borgeren. Centersygeplejerske Rusmiddelcenter Silkeborg har ansat en centersygeplejerske. Sygeplejersken primære målgruppe er de borgere, der er indskrevet i længerevarende behandling. Centersygeplejersken varetager almene sundhedsfaglige og sygeplejefaglige opgaver i forhold til borgerne. Det kan handle om råd og vejledning i forhold til livsstil, sårpleje, helbredstjek, hygiejne m.m. Rusmiddelcenter Silkeborg deltager i den nationale handleplan til forebyggelse af hepatitis, her har sygeplejersken sammen med lægerne en vigtig rolle med hensyn til oplysning, rådgivning og vaccination. Der arbejdes tæt sammen mellem Rusmiddelcenter Silkeborg og Silkeborg Regionshospital. Tandplejeprojektet Bedre Bisser Rusmiddelcenter Silkeborg har, i samarbejde med Kirkens Korshær den kommunale tandpleje, drevet projekt Bedre Bisser gennem de sidste par år. Det er et opsøgende projekt, der tilbyder tandpleje og tandbehandling til socialt vanskeligt stillede borgere i Silkeborg kommune. Hoved ideen i projektet er gøre adgangen til tandpleje og tandbehandling så let og enkel som muligt, for de socialt og misbrugsmæssigt set mest udsatte borgere i Silkeborg Kommune. Projektet har klinikfaciliteter både på Rusmiddelcenter Silkeborg og på Kirkens Korshærs varmestue. Kursusforløb På vej til et bedre liv På vej til et bedre liv er et kursusforløb, som tilbydes borgere indskrevet i Rusmiddelcenter Silkeborg. Kursets indhold består af gennemgang, viden og træning inden for følgende 4 færdighedsområder: Selvfølelse Selvhævdelse/mestring af vanskelige situationer At modstå ruspres og rustrang Fritid og venner. Der arbejdes med enkle kognitive principper, indøvelse af færdigheder, f.eks. ved hjælp af rollespil, brug af enkle ordvalg, hjemmearbejde. Den anerkendende tilgang er bærende i kurset. Nada NADA-behandlingen, der tilbydes alle borgere der er tilknyttet Rusmiddelcenter Silkeborg, er en akupunktur behandling, der kan have en lindrende effekt på blandt andet angst, uro, abstinenser, stoftrang m.m. Vurderingen af NADA behandlingens positive effekter er primært baseret på udsagn fra borgere, der har modtaget behandlingen. 12

13 Behandling af unge under 18 år Behandlingen af unge under 18 år varetages primært af Ungecentret. Behandlingen i Ungecentret er struktureret i følgende faser: Afklaring, her kortlægges den unges misbrug og hendes/hans ønsker og behov for den videre behandling. Motivation, her afklares den unges motivation for at gøre noget ved sin rusmiddelproblematik. Arbejdet tager udgangspunkt i projekt KM (Kognitiv Motivation). Behandling, her arbejdes der med årsag og sammen hæng i forhold til misbruget samt målsætninger for hvad den unge vil fremadrettet. Der opsættes delmål fra uge til uge. Tilbagefaldsforebyggelse, her arbejdes med nyt netværk, ny livsstil og nyt livsindhold. Arbejdet er fremtidsrettet. Metodegrundlaget for arbejdet i Ungecentret: Anerkendende tilgang Relationsarbejde Systemisk tænkning Kognitiv tilgang Kognitiv Motivation NADA 6. Visitation Ambulant behandling Visitationsprocedurerne i Rusmiddelcenter Silkeborg har til formål at sikre en effektiv, fagligt forsvarlig visitation til stofmisbrugs og alkoholbehandling. Rusmiddelcenter Silkeborg tilbyder gratis behandling til alle borgere, der har et ønske om at opnå en forandring i deres forhold til illegale rusmidler og/eller alkohol. Alle borgere kan henvende sig til Rusmiddelcenter Silkeborg telefonisk, personligt eller via . Der kræves ingen forudgående henvisning eller visitation. Behandling i forhold til alkohol kan tilbydes anonymt. Ved anmodning om medicinsk substitutionsbehandling, træffer centrets lægekonsulent afgørelse efter samtale med brugeren og i samråd med primær behandler. Rusmiddelcenter Silkeborg tilbyder behandling for både stofmisbrug og alkohol indenfor lovgivningens 14 dages frist fra borgeren har henvendt sig. Kontaktoplysninger. Rusmiddelcenter Silkeborg Færgevej 1 Tlf.: Mail: Telefontider: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

14 6. Visitation - Døgnbehandling Visitationen til døgnbehandling varetages i et fast visitationsudvalg bestående af afdelingsleder i Rusmiddelcenter Silkeborg, faglig konsulent, konsulent samt repræsentant for Socialteamet, Silkeborg kommune. Det er en forudsætning for at blive visiteret til døgnbehandling, at der er gennemført en udredning af borgeren og udarbejdet en behandlingsplan i samarbejde med borgeren, der peger i retning af døgnbehandling. Hvis en borger lader sig indskrive i døgnbehandling uden forudgående visitation, skal vedkommende selv afholde udgiften. 7. Behandlingsgaranti og frit valg Kommunen skal, jævnfør servicelovens 101 og sundhedslovens 141, sørge for tilbud om behandling af stof- og alkoholmisbrug indenfor 14 dage efter at borgeren har henvendt sig. Borgeren har frit valg, hvad angår valg af behandlingssted, dog med nogle enkelte begrænsninger afhængigt af om henvendelsen drejer sig om stof- eller alkoholbehandling. For stofbehandling gælder det, at der skal udarbejdes en behandlingsplan af borgerens bopælskommune. Det skal fremgå af behandlingsplanen hvilket behandlingstilbud borgeren er visiteret til. Borgeren er herefter fri til at vælge et tilsvarende tilbud i et andet offentligt behandlingscenter eller et privat behandlingscenter, der er godkendt efter serviceloven. Der er ikke frit valg mellem dagbehandling og døgnbehandling. 8. Behandlingsplan, udarbejdelse og opfølgning Ved indskrivning i Rusmiddelcenter Silkeborg udfærdiger behandler i Rådgivning & Visitation i samarbejde med borgeren en indledende behandlingsplan. Denne behandlings plan evalueres og revideres senest 3 måneder efter indskrivningen. Behandlingsplanerne indeholder beskrivelse af målsætning, metoder, succeskriterier, tidsramme for behandlingen og er individuelt udformet i dialog med den enkelte klient. Efter endt behandling kontakter Rusmiddelcenter Silkeborg borgeren efter 1 og 6 måneder med henblik på opfølgning på behandlingen, såfremt borgeren har givet sit samtykke hertil. 9. Brugerinddragelsen Det er helt centralt for Rusmiddelcenter Silkeborg at den enkelte borger oplever at være inddraget i tilrettelæggelsen af sin behandling og målene for behandlingen, da dette er forudsætningen for at der kan ske en forandring af pågældendes tilværelse. Brugerinddragelsen sikres dels gennem den daglige dialog og dels gennem behandlingsplanerne, der altid udarbejdes i dialog og samarbejde med den enkelte borger. Rusmiddelcenter Silkeborg gennemfører med mellemrum brugertilfredshedsunder-søgelser, hvor der dels spørges til tilfredsheden med den givne behandling, men også spørges til, om der er tilbud, borgeren har manglet. For alkoholbehandling gælder det, at borgeren frit kan henvende sig til en anden kommunes behandlings center uden foregående henvisning. 14

15 10 Regler for betaling for kost og logi Den ambulante behandling i Rusmiddelcenter Silkeborg er gratis for den enkelte borger. Ved ophold på botræningstilbudet Marienlundsvej betales husleje, medmindre man i forvejen har en bolig, man er selv ansvarlig for kosten. Ved døgnbehandling for stofmisbrug er der en egenbetaling for kost og logi. Her følger Silkeborg Kommune de betalingsregler, der er fastsat i Socialministeriets bekendtgørelse nr af Borgeren er sikret et beløb til personlige fornødenheder under døgnopholdet. 11. Information om klageadgang. Rusmiddelcenter Silkeborg arbejder, som tidligere nævnt efter flere forskellige paragraffer i henholdsvis Serviceloven og Sundhedsloven. Klageadgangen er lidt forskellig afhængig af hvilken paragraf en ydelse er knyttet til. Stofmisbrugsbehandling. Her kan der klages over den sundhedsfaglige del af stofmisbrugsbehandlingen. Det kan for eksempel handle om afslag på behandling med bestemte lægemidler, over ændringer af dosisstørrelse, udleveringshyppighed, overtrædelse af tavshedspligt eller muligheden for og omfanget af tag-med hjem-ordninger m.m. En klage over den sundhedsfaglige behandling rettes til: Patientkontoret, Region Midtjylland, Regionshuset, Skottenborg 26, 8800 Viborg. Der kan også klages over den socialfaglige misbrugsbehandling, for eksempel afslag på døgnbehandling, ændring af behandlingstilbud, over personalet eller at reglerne om aktindsigt ikke er overholdt. Klagen rettes i så tilfælde direkte til Rusmiddelcenter Silkeborg eller til Silkeborg Kommune. Der kan klages både mundtligt og skriftligt. Kommunen har 4 uger til at genvurdere sagen. Hvis kommunen fasholder den oprindelige beslutning, sendes klagen videre til Det sociale nævn. Der er en klagefrist på 28 dage, fra den hændelse, man ønsker at klage over. Klager over personalet eller klager over aktindsigt har dog ingen klagefrist. I forbindelse med udformningen af behandlingsplanen informeres den enkelte klient om muligheden for at klage. Dette fremgår også skriftligt af behandlingsplanen, som både behandler og klient underskriver. 12. Personalets faglige kvalifikationer og kompetenceudvikling Personalet i Rusmiddelcenter Silkeborg er tvær fagligt sammensat. Metodemæssigt er den kognitive reference ramme og den motiverende tilgang det samlende grundlag for indsatsen i Rusmiddelcenter Silkeborg. Disse metoder er forholdsvis velbeskrevne, og anses at have en relativt høj grad af evidens både i forhold til stofmisbrugs- og alkoholbehandling. Den kognitive adfærdsterapi har især fokus på tankernes betydning for menneskers relationer og adfærd. Udover adfærdsterapien benyttes der elementer af den såkaldte 3. bølge indenfor den kognitive terapi som f.eks. ACT, der inddrager borgerens accept af sin situation og kobler det til de underliggende værdier for borgeren. Ofte kan systemiske elementer inddrages i behandlingen, f.eks. i familiesamtaler for at synliggøre uhensigtsmæssige mønstre i de indbyrdes relationer. I den motiverende del af behandlingen bruges Motivational Interviewing, Den motiverende samtale, hvor hensigten er at hjælpe borgeren til at ræsonnere sig frem til sit eget ønske om forandring. 15

16 Her er behandlerens indsats tilbagelænet og afventende i modsætning til den kognitive tilgang, som er mere direktiv uden at være konfronterende. Der indgår også elementer af coaching både i den motiverende del og i den almindelige behandling. Bag metodevalget ligger et ønske om at arbejde struktureret og på et fælles metodegrundlag i Rusmiddelcenter Silkeborg. Dette betyder at medarbejderne har en fælles faglig og metodisk platform, hvilket optimerer både den gensidige faglige sparring og supervisionen. Den kognitive og motiverende tilgang suppleres i den længerevarende behandling med social støtte. Det er dokumenteret at psykosocial støtte til personer i substitutionsbehandling medfører en signifikant reduktion i de psykosociale problemer for målgruppen. NADA-behandlingen, der tilbydes alle borgere der er tilknyttet Rusmiddelcenter Silkeborg, er en akupunktur behandling, der kan have en lindrende effekt på blandt andet angst, uro, abstinenser, stoftrang m.m. Vurderingen af NADA behandlingens positive effekter er primært baseret på udsagn fra borgere, der har modtaget behandlingen. Den samtalebaserede, terapeutiske behandling i Rusmiddelcenter Silkeborg suppleres med en række sundhedsfaglige ydelser, det handler om lægeordineret substitutionsbehandling, klinikfunktion, forskellige sygeplejefaglige ydelser, opsøgende tandpleje/- behandling og abstinensbehandling i forhold til alkoholafhængighed. Internationale undersøgelser viser generelt, at effekten af social stofmisbrugsbehandling øges, når behandlingen suppleres med sundhedsfaglige ydelser, som er tilpasset den enkeltes behov. Rusmiddelcenter Silkeborg prioriterer som udgangspunkt at udvikle medarbejdernes faglige kvalifikationer og kompetencer indenfor de områder, der er afledt af ovenstående og som understøtter metodevalget. Dette betyder, at der primært vil blive tilbudt kompetence udvikling inden for følgende felter: Kognitiv grund- og evt. videreuddannelse Case management Gruppeterapeutisk efteruddannelse Uddannelse inden for social gruppebehandling eksempelvis På vej til et bedre liv Familieorienteret indsats alkohol/stof Screening af dobbeltbelastning Dobbeltdiagnoseuddannelse Viden om neuropsykologi Motivational Interviewing ACT (Acceptance and Commitment Therapy) Coachende teknikker Abstinensbehandlingen varetages af sygeplejerske i samarbejde med klientens praktiserende læge. Behandlingen følger Sundhedsstyrelsens vejledning for almen praksis. Det er vel dokumenteret at behandlingen reducerer abstinenssymptomer, udvikling af kramper og risikoen for delirium tremens. 16

17 13. Monitorering af indsatsen Rusmiddelcenter Silkeborg kontakter borgere, der har været i behandling for stofmisbrug, 1 måned og 6 måneder efter at behandlingen er afsluttet, såfremt de har givet samtykke hertil. Henvendelsen sker med henblik på at spørge borgeren om hun/han: Har holdt fast i de mål hun/han satte for sig selv i behandlingen Har opfyldt de mål hun/han satte for sig selv i behandlingen Har behov for yderligere behandling I øvrigt rådgives og vejledes borgeren ud fra de svar, der gives på ovenstående spørgsmål. Måltal Regeringen udsendte i efteråret 2013 deres sociale 2020 mål. I 2020 målene slås det fast, i forhold til stofmisbrug, at 31 % af de stofmisbrugere, der i 2011 afsluttede deres behandling oplyste at de havde ophørt eller reduceret deres misbrug. Regeringen har som mål, at dette tal øges til 50 % i Kommunen skal i kvalitetsstandarden angive et lokalt måltal for andelen af borgere med udskrivningsstatus som stoffri eller reduceret forbrug. Det er målsætningen at man i Silkeborg Kommune, med udgangen af 2016, har minimum 40 % af alle afsluttede forløb med udskrivningsstatus som stoffri eller reduktion af stofmisbruget. have haft et tilbagefald (og vi ved at det sker) og behøver hjælp igen henvender sig i vores system. Registreringen af hvor mange borgere der vender tilbage er påbegyndt 1. september 2014 og fastsættelse af præcist måltal forventes muligt efter 1. september Øvrig monitorering Rusmiddelcenter Silkeborg foretager registrering dels i Socialstyrelsens stofmisbrugsdatabase, SMDB, og dels i den nationale alkoholbehandlingsdatabase, NAB. 14. Hjemmeboende børn under 18 år I den behandlingsplan, der udarbejdes for samtlige borgere, der kommer i behandling i Rusmiddelcenter Silkeborg indgår en vurdering af klientens familiemæssige og sociale relationer. I forbindelse med denne vurdering indgår en vurdering af forholdene for eventuelt hjemmeboende børn. Behandlerne på Rusmiddelcenter Silkeborg orienterer, i forbindelse med udarbejdelse af behandlingsplanen, klienter om at de har skærpet underretningspligt i forhold til børn under 18 år. I de tilfælde hvor det er relevant foretages underretning. Rusmiddelcenter Silkeborg samarbejder tæt med familieafdelingen i Silkeborg kommune i den enkelte konkrete sag. Kommunen skal endvidere fastsætte et måltal for antallet af borgere, som vender tilbage til behandling i løbet af 12 måneder. Det kan være svært at fastsætte et sådant måltal. Principielt ønsker vi ikke, at der er behov for at vende tilbage i behandling. På den anden side har vi et ønske om at alle de borgere der måtte 17

18 Ad.15. Kvalitetskrav til døgnbehandlingstilbud Forudsætningen for at Silkeborg kommune tilbyder en borger et døgnbehandlingsforløb er, at der er gennemført en udredning af klienten og udarbejdet en behandlingsplan der peger mod døgnbehandling i samarbejde med klienten. Af behandlingsplanen skal tydeligt fremgå målsætning, metoder, succeskriterier, tidsramme og pris for døgnbehandlingsopholdet. Silkeborg Kommune benytter sig kun af døgnbehandlingstilbud, der er godkendt af de lokale myndigheder, det vil sige, hvor der er en sikkerhed for at der er et rimeligt fagligt niveau. Desuden tilstræber man benytte et mindre antal forskellige tilbud, som man så til gengæld opbygger et tættere samarbejde med. Når en klient er i døgnbehandling fører Rusmiddelcenter Silkeborg løbende tilsyn med forløbet. Som følge af det frie valg af behandlingssted, forekommer det at klienter vælger tilbud, som Rusmiddelcenter Silkeborg ikke har det dybe kendskab til. I disse tilfælde henholder man sig til den offentlige godkendelse og tilsynene med stedet. RCS har benyttet følgende behandlingssteder indenfor det seneste år: Kongens Ø, Springbrættet, Sct.Ols, Toftehuset, Høybyegaard, Ringgården, Behandlingscenter Tjele, Rusziddelcenter Silkeborg visiterer kun få borgere til døgnbehandling. Når vi gør det er vigtigt at døgnhandlingen indgår som en integreret det almene behandling stilbud. Et tilbud om døgnbehandling følges altid af et tilbud om opfølgende ambulant behandling. Oplysninger kan også søges på socialministeriets tilbudsportal: Hvilke døgnbehandlingstilbud benytter Silkeborg Kommune? Rusmiddelcenter Silkeborg har samarbejde med behandlingstilbud med en bred vifte af behandlingstilgange. Tilbuddene er udvalgt med henblik på at kunne matche den enkelte klients behov og ressourcer med et konkret behandlingstilbud. Tilbuddene præsenterer således kognitive tilgange, Minnesota tilgange, terapeutiske tilgange og socialpædagogiske tilgange. 18

19 6. Fremtidig indsats Rusmiddelcenter Silkeborg flyttede, i september 2014, alle sine ambulante aktiviteter sammen på Færgevej 1. Efterhånden som man finder sig til rette i de nye lokaler vil der ske justeringer i Rusmiddelcentrets ydelser. Indtil 1. november 2014 har kommunens udsatte indsats i form af bostøtte, skæve boliger, opsøgende arbejde (SKP) samt mobil/gadesygepleje været en integreret del af Rusmiddelcenter Silkeborg. Fra 1. november er der dannet en selvstændig udsatteafdeling, som skal varetage og udvikle denne indsats. Denne organisatoriske ændring vil påvirke arbejdet i Rusmiddelcenter Silkeborg. Der er en forventning om at indsatsen vil fokusere mere specifikt på den rent behandlingsmæssige indsats, fremfor den bredere, til tider case-management-orienterede indsats, som man har ydet hidtil. Det er dog forventningen, at bestræbelsen på at lave helhedsorienteret indsats i forhold til borgere med misbrugsproblemer fortsætter, blot i en anden organisatorisk ramme. Stofmisbrugsområdet Rusmiddelcenter Silkeborg deltager, i tæt samarbejde med Ungecentret, i Social-styrelsens 4 årige metodeprogram vedr. stofmisbrugsbehandling af de årige. Programmet kører indtil udgangen af Indsatsen i forhold til denne målgruppe vil være domineret af dette program i de kommende år. Metodeprogrammet består pr. definition af individuel behandling. Rusmiddelcenter Silkeborg vil derudover øge fokus på at tilbyde gruppemæssig behandling for de unge, som ikke kan eller ikke ønsker at deltage i metodeprogrammet. Det forventes at et lovforslag om anonym behandling for stofmisbrug i nær fremtid vil blive vedtaget. Dette indebærer at borgere som det i dag er tilfældet på alkohol-området vil kunne være anonyme når de søger behandling. I lovudkastet lægges der op til, at der anonymt skal tilbydes såvel gruppe- som individuel behandling, og at behandlingen ikke må finde sted i Rusmiddelbehandlingens sædvanlige lokaler. Det er ikke vores forventning, at der bliver stor søgning på dette tilbud. Arbejdet med nationale retningslinjer for behandlingen af stofmisbrug, der pågår i Socialstyrelsens regi, forventes afsluttet i Det er meget sandsynligt at dette arbejde vil munde ud i en række anbefalinger, som vil gøre det relevant at overveje at ændre behandlingspraksis på enkelte områder. Rusmiddelcenter Silkeborg har i dag opsøgende og rådgivende indsatser på erhvervsskoler og ungdomsuddannelser. Disse aktiviteter er delvist puljefinansierede. Det er vores forventning at fokus på ungdomsuddannelser og erhvervsskoler vil blive øget i de kommende år, og at der vil være et stigende samarbejde, og et stigende behov for sparring, opsøgende indsats, rådgivning og behandling i forhold til uddannelsessøgende unge. Behovet for rådgivningsindsatser i forhold til unges alkoholvaner forventes også at være stigende. I relation til det specifikt sundhedsmæssige på stofområdet, bliver én af de fremtidige udfordringer at finde en blivende løsning i forhold til tandbehandling for udsatte grupper. Der er iværksat projekt bedre Bisser i samarbejde med den kommunale tandpleje, og der er håb om at en social tandplejeplan i Silkeborg kommune i 2015, vil kunne give permanent løft af området. Rusmiddelcenter Silkeborg, i 2014, ansat en sygeplejerske til at løfte kvaliteten af den ambulante og døgnmæssige medicinske abstinensbehandling. Indsatsen skal lægges i mere faste rammer og yderligere kvalitetsudvikles i

20 Alkoholområdet På alkoholområdet er der i 2014 blevet arbejdet med at skabe Kliniske retningslinjer for alkoholbehandling i Sundhedsstyrelsens regi. Det forventes at arbejdet med retningslinjerne er færdigt i starten af 2015, og vil munde ud i en række anbefalinger vedr. alkoholbehandling. Det er uvist om disse anbefalinger vil give anledning til at ændre på behandlingen på alkoholområdet. Én af de ting som rusmiddelcentret længe har haft ønske om at udvikle er den familieorienterede behandling. Såvel Regeringen som KL har meldt ud at den familieorienterede indsats bør prioriteres. Rusmiddelcenter Silkeborg har søgt om andel af satspujemidler til at opkvalificere arbejdet i den familieorienterede indsats, men har 1. november 14 endnu ikke fået svar på ansøgningen. Det står klart, at Rusmiddelcenter Silkeborg bør og skal udvikle på dette område, også selvom man ikke måtte opnå andel i satspulje. Der vil i de kommende år blive arbejdet på at udbygge og styrke samarbejdet og sammenhængen med den indsats der ydes i familieafdelingen, og på samlet at kunne levere en helhedsorienteret indsats med familien i fokus. 2 medarbejdere fra Rusmiddelcenter Silkeborg er sendt på uddannelse i denne særlige behandlingsform. Rusmiddelområdet generelt Det er kendetegnende for rusmiddelområdet, at for få søger behandling. Specielt på alkoholområdet er det øjensynligt således, at 80 % af de borgere, som er afhængige af alkohol, ikke er i behandling. På stof området er det sandsynligvis noget mindre, men også her er tilskyndelsen til at søge behandling ikke tilstrækkelig stor. Der skal i de kommende år fokuseres på, hvorledes man kan få flere til at søge behandling. De landsdækkende statistikker siger os, at der går mellem 12 og 14 år fra et misbrug af alkohol starter til man søger behandling. Da prognosen for at slippe af, med et alkoholmisbrug er bedre jo tidligere behandlingen søges, er der god mening i at udvikle metoder, som kan få borgere til at søge hjælpen tidligere. Denne indsats vil skulle foregå i tæt samarbejde med Sundhed & Omsorgs forebyggelseskonsulenter. Rusmiddelcenter Silkeborg tilbyder rådgivning til pårørende af såvel alkohol- som stofmisbrugere. I dag er der flere indgange til denne rådgivning, og arten af rådgivning, støtte og behandling er præget af traditioner på henholdsvis stof- og alkoholområdet. Det er en ambition at gentænke rusmiddelcentrets pårørendeindsats, således at der skabes bedre overblik over muligheder og begrænsninger. Layout: J&B Rusmiddelcenter

God social misbrugsbehandling

God social misbrugsbehandling God social misbrugsbehandling - hvad virker og hvad kan der gøres Udarbejdet for KL af: Birgitte Thylstrup, psykolog p.hd., Center for Rusmiddelforskning Resume Formålet med rapporten er at give et overblik

Læs mere

Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv

Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv Servicestyrelsen 2010 Teksten kan frit citeres med tydelig kildeangivelse Forfattere:

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: Version 1 Indledning Med henblik

Læs mere

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov Rebild Kommune Center for Familie & Handicap Sundhed Hobrovej 88 9530 Støvring www.rebild.dk Tlf. 99 88 99 88 Fax 99 88 89 99 E-mail: bu@rebild.dk Sikker e-post kan sendes til adressen sikkerpost@rebild.dk

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Trænings- og Plejeafdelingen Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp December 2013 J. nr. 00.01.00A26 1 Indhold

Læs mere

Beskrivelse af ydelser Silkeborg kommunes Familiecenter

Beskrivelse af ydelser Silkeborg kommunes Familiecenter 1 Beskrivelse af ydelser i Silkeborg kommunes Familiecenter Hostrupsgade 20 8600 Silkeborg tlf.: 89 70 51 10 www.familiecentret.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse: Maj 2015 Indledning...side 3 Organisering,

Læs mere

KVALITET I ALKOHOLBEHANDLING

KVALITET I ALKOHOLBEHANDLING KVALITET I ALKOHOLBEHANDLING - et rådgivningsmateriale 2008 Kvalitet i alkoholbehandling - et rådgivningsmateriale Manuskript: Ulrik Becker, Helene Bygholm, Kit Broholm, Anette Søegaard Nielsen, Per Nielsen

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA RØGESKOV

12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA RØGESKOV Et liv i egen bolig Analyse af bostøtte til borgere med sindslidelser 12:19 Steen Bengtsson Maria Røgeskov 12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA

Læs mere

Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder

Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder 2 0 1 1 Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder 2010 1 Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder

Læs mere

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning...

Læs mere

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen i samarbejde med Sundhedsstyrelsen. Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C. Tlf.: 72 42 37 00 www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Det har gjort en forskel. en evaluering af Lærkehøj, et herberg for hjemløse med misbrug

Det har gjort en forskel. en evaluering af Lærkehøj, et herberg for hjemløse med misbrug Det har gjort en forskel en evaluering af Lærkehøj, et herberg for hjemløse med misbrug 1 Indhold Forord 3 1 Boform for hjemløse med misbrug 4 2 Lærkehøjs formål 5 3 Beboerne på Lærkehøj 6 4 Hverdagen

Læs mere

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 4 Alle skal med Indhold Sociale 2020-mål... 5 Opfølgning...

Læs mere

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer HELE VEJEN RUNDT Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer Hele vejen rundt. Redskaber i arbejdet med unges rusmiddelproblemer. Socialstyrelsen 2012 Forfattere: Lene Sook Emmeche, Mette Nielsen

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER. Til Socialstyrelsen. Dokumenttype Rapportudkast

FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER. Til Socialstyrelsen. Dokumenttype Rapportudkast Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING

Læs mere

2015 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution

2015 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution BØRN STATUS 2014-15 BØRN STATUS 2014-15 Denne delrapport er en del af Institut for Menneskerettigheders rapport Menneskerettigheder i Danmark, Status 2014-15. Rapporten behandler udvalgte menneskeretlige

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

DEN SOCIALE STOFMISBRUGS BEHANDLING

DEN SOCIALE STOFMISBRUGS BEHANDLING DEN SOCIALE STOFMISBRUGS BEHANDLING i danmark Del 6 Del 1 Del 2 Hovedrapport 09:19 Del 5 Del 4 Del 3 Lars Benjaminsen Ditte Andersen Maren Sørensen 09:19 DEN SOCIALE STOFMISBRUGSBEHANDLING I DANMARK HOVEDRAPPORT

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for sundhed - samt deltemaplaner for kost og rusmidler Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune 2008 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Udarbejdelse:

Læs mere

BEDRE KVALITET I ARBEJDET MED HJEMLØSE

BEDRE KVALITET I ARBEJDET MED HJEMLØSE EVALUERINGSRAPPORT Jeg Jeg er kommet rigtig langt. Jeg havde ingenting for et år siden (deltager) Vi lærer at håndtere denne gruppe borgere på en helt anden måde (sagsbehandler) Jeg ser virkelig en lettelse

Læs mere

Sikrede institutioner for børn og unge. - lovgrundlag og socialpædagogisk praksis

Sikrede institutioner for børn og unge. - lovgrundlag og socialpædagogisk praksis Sikrede institutioner for børn og unge - lovgrundlag og socialpædagogisk praksis 6 korte om de sikrede institutioner Høj behandlingskvalitet De sikrede institutioner har modtaget tre puljer af Regeringen

Læs mere