Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug"

Transkript

1 Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug Vedtaget af Silkeborg Kommunes Sundheds- & forebyggelsesudvalg i henhold til Bekendtgørelse nr. 430 af fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold.

2 Indhold 1. Kvalitetsstandardens formål og indhold De opgaver, som udføres på misbrugsbehandlingsområdet Målgrupper for tilbuddene om misbrugsbehandling Det overordnende mål for indsatsen, herunder de værdier og normer som indsatsen bygger på Den organisatoriske struktur i forhold til behandlingstilbuddene, herunder en beskrivelse af de konkrete typer af behandlingstilbud der tilbydes Visitation Ambulant behandling Visitation - Døgnbehandling Behandlingsgaranti og frit valg Behandlingsplan, udarbejdelse og opfølgning Brugerinddragelsen Regler for betaling for kost og logi Information om klageadgang Personalets faglige kvalifikationer og kompetenceudvikling Monitorering af indsatsen Hjemmeboende børn under 18 år Ad.15. Kvalitetskrav til døgnbehandlingstilbud Fremtidig indsats...19

3 1. Kvalitetsstandardens formål og indhold Misbrug af illegale rusmidler og alkohol er et omfattende problem, som præger mange menneskers liv og hverdag i Danmark, og således også i Silkeborg. Problemets eksakte størrelse er vanskeligt at vurdere. I dag er der ca. 115 Silkeborg-borgere, der er i længere - varende medicinsk og social behandling for problemer med brug af illegale rusmidler og dertil ca. 80, som er i korterevarende behandling uden medicinsk understøttelse. Udover disse cirka 200 borgere, der således er i behandling, er der naturligvis yderligere et skyggetal af borgere, der har et forbrug af illegale rusmidler, uden at det, endnu, medfører så store problemer fysisk, psykisk og socialt, at de søger behandling. Hertil kommer der så en gruppe af unge som regelmæssigt bruger og eksperimenterer med stoffer, og som derfor er i fare for at udvikle et egentligt misbrug. Tilsvarende kan det anslås, på baggrund af befolkningsundersøgelser, at omkring borgere har et risikabelt alkoholforbrug i en kommune af Silkeborgs størrelse og at mindst af disse vil have en egentlig alkoholafhængighed. Rusmiddelcenter Silkeborg har løbende af disse borgere i behandling. Denne kvalitetsstandard henvender sig til borgere i Silkeborg kommune, pårørende og samarbejdspartnere og beskriver den behandlingsmæssige hjælp, man kan få i tilfælde af et problematisk forbrug af illegale rusmidler og/eller alkohol. Lovgivningsmæssigt er der krav om at kommunen fastsætter en kvalitetsstandard for den sociale behandling for stofmisbrug, men der er ikke tilsvarende lovgivningsmæssigt krav om en kvalitetsstandard for alkoholbehandlingen. Stofmisbrugsområdet og alkoholområdet har imidlertid siden 2010 været under samme ledelse, og er i 2014 tillige samlet i Rusmiddelcenter Silkeborg i en bygning ombygget til formålet. Fokus i indsatsen er behandling af afhængighed og følgerne af misbrug uafhængigt af hvilket rusmiddel der er tale om. Således prøver man hvor det er muligt og relevant at integrere behandlingsindsatsen. Af samme grund omfatter denne kvalitetsstandard indsatsen både på stofmisbrugs- og alkoholområdet. Formålet med kvalitetsstandarden er at oplyse om det serviceniveau for misbrugsbehandling, som Silkeborg Byråd har fastsat og som borgere i Silkeborg kommune kan forvente i årene Kvalitetsstandarden indeholder en beskrivelse af: De opgaver, som udføres på misbrugsbehandlingsområdet. Målgrupper for tilbuddene om misbrugsbehandling. Det overordnende mål for indsatsen, herunder de værdier og normer som indsatsen bygger på. Den organisatoriske struktur i forhold til behandlingstilbuddene, herunder en beskrivelse af de konkrete typer af behandlingstilbud der tilbydes. Visitationsproceduren. Behandlingsgaranti og frit valg. Behandlingsplan, udarbejdelse og opfølgning Brugerinddragelsen Regler for betaling for kost og logi Information om klageadgang. Personalets faglige kvalifikationer og kompetenceudvikling 3

4 Monitorering af indsatsen Hjemmeboende børn under 18 år. Kvalitetskrav til døgnbehandlingstilbud Fremtidig indsats Kvalitetsstandarden er drøftet og vedtaget i Silkeborg Kommunes Sundheds- & forebyggelsesudvalg d og revideres igen i De opgaver, som udføres på misbrugsbehandlingsområdet Rusmiddelcenter Silkeborg tilbyder behandling, råd og vejledning til borgere, der ønsker at ophøre, reducere eller stabilisere et forbrug af illegale rusmidler og/eller alkohol. Rusmiddelcenter Silkeborg tilbyder endvidere støtte, vejledning og rådgivning til pårørende til borgere, der har et problem med illegale rusmidler og/eller alkohol. Behandling i Rusmiddelcenter Silkeborgs ambulante tilbud er gratis. I forhold til alkoholbehandling kan denne behandling endvidere modtages anonymt. Rusmiddelcenter Silkeborg varetager, i samarbejde med Socialsektionen i Silkeborg kommune, visitation til døgnbehandling for borgere med behov herfor. Lovgrundlaget for behandlingstilbuddene i Rusmiddelcenter Silkeborg findes dels i Serviceloven og dels i Sundhedsloven. Serviceloven: 101. Bestemmelserne i denne paragraf omhandler kommunens forpligtelse til at tilbyde behandling til stofmisbrugere. Tilbuddet skal gives senest 14 dage efter at en borger har henvendt sig. Borgere, der er visiteret til et tilbud, kan vælge at modtage et tilsvarende tilbud i en anden offentlig eller i en godkendt privat behandlingsinstitution. Sundhedsloven: 142. Bestemmelserne i denne paragraf omhandler kommunes forpligtelse til at tilbyde gratis lægelig behandling med substitutionsmedicin til stofmisbrugere Bestemmelserne i denne paragraf omhandler kommunens forpligtelse til at tilbyde gratis behandling til alkoholmisbrugere Udover disse centrale lovbestemmelser har følgende bestemmelser relevans for misbrugsbehandlingen: Serviceloven: 85. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktions evne eller særlige sociale problemer. 99. Kommunen sørger for tilbud om en støtte- og kontaktperson til personer med sindslidelser, til personer med et stof- eller alkoholmisbrug og til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig. Serviceloven: 107. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for det. 4

5 110. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp. 3. Målgrupper for tilbuddene om misbrugsbehandling Rusmiddelcenter Silkeborg varetager kommunens stof- og alkoholbehandling af borgere over 18 år. Behandlingen af unge under 18 år varetages af Ungecentret. Rusmiddelcenter Silkeborg er dog også godkendt til varetagelse af stofmisbrugsbehandling af unge fra 15 år og kan løse sådanne opgaver efter aftale og i samarbejde med Ungecentret. Rusmiddelcenter Silkeborgs tilbud henvender sig overordnet set til borgere der har problemer med et eller flere rusmidler eller alkohol i en sådan grad, at det medfører skader eller problemer for vedkommende selv og/eller nærtstående samt samfundet. Rusmiddelcenter Silkeborg tilbyder også rådgivning og støtte til pårørende til borgere, der har et problematisk forhold til illegale rusmidler eller alkohol. Indenfor Rusmiddelcenter Silkeborgs overordnede målgruppe, findes der forskellige undergrupper, hvor det kan være nødvendigt med en mere specialiseret indsats. Det handler eksempelvis om: Serviceloven: Unge. Unge som, på grund af et eksperimenterende brug af alkohol eller andre rusmidler, er i en risikogruppe. Indsatsen er især en opsøgende indsats rettet mod risikogrupper. De unge tilbydes rådgivning, vejledning og behandling. Rusmiddelcenter Silkeborg har, gennem de seneste år, oplevet en øget tilstrømning af unge til centrets behandlingstilbud. Rusmiddelcenter Silkeborgs tilbud til unge foregår blandt andet i tæt samarbejde med Ungecentret og Garantiskolen. Storforbrugere og deres pårørende Voksne, som er i risiko for at udvikle et misbrug og pårørende til disse voksne. Indsatsen har oplysende, opsporende, rådgivende, motiverende og vejledende karakter. Indsatsen foregår i tæt samarbejde med især Sundhedshusets forebyggelseskonsulenter. Borgere med dobbeltdiagnoseproblematikker En særlig målgruppe er borgere, som foruden et problem atisk brug af rusmidler har psykiatriske problem stillinger. Indsatsen overfor denne målgruppe sker i samarbejde med især Regionspsykiatrien i Silkeborg, blandt andet gennem Fællesteamet, der blev etableret i forlængelse af Sundhedsaftalen Borgere med følger efter et langvarigt misbrug Borgere hvis misbrug konstant eller i perioder tager overhånd, og som er alvorligt prægede af følgerne af misbruget. Disse følger er både fysiske, psykiske og sociale og disse borgere har brug for støtte, omsorg og eventuelt pleje. Indsatsen varetages foruden af rusmiddelcentret - især af Socialsektionens Udsatteteam i samarbejde med den øvrige socialsektion, prakti serende læge, hjemmeplejen, kirkens korshær m.fl. 5

6 4. Det overordnende mål for indsatsen, herunder de værdier og normer som indsatsen bygger på Rusmiddelcenter Silkeborg arbejder indenfor rammerne af Silkeborg Kommunes Socialpolitik. Socialpolitikken har som overordnet vision at sikre en attraktiv kommune med plads til alle baseret på et fælles ansvar, respekt og dialog. Tilsvarende er den overordnede mission i socialpolitikken at forebygge og støtte ved at skabe og opretholde social tryghed for sårbare borgere. Rusmiddelcenter Silkeborg arbejder for at opfylde visionen og missionen i forhold til borgere, der har problemer med alkohol eller illegale rusmidler, ofte kombineret med psykiske, sociale og somatiske problemstillinger. Rusmiddelcenter Silkeborg løser sin opgave med udgangspunkt i kommunens grundlæggende værdier, der er: Dialog Dynamik Kvalitet Sammenhæng Socialpolitikken afspejler den hensigt at indsatsen i høj grad skal afhænge af de ønsker som borgerne udtrykker og bygge på de ressourcer den enkelte er i besiddelse af. Det er i det respektfulde møde med borgeren, at de grundlæggende værdier skal komme til udtryk. Omsat i praksis betyder det at; -- behandling i Rusmiddelcenter Silkeborg altid til rettelægges individuelt og i samarbejde og dialog med den enkelte borger, og med omdrejningspunkt i en skriftlig behandlingsplan. -- behandlingen i Rusmiddelcenter Silkeborg løbende tilpasses borgerens behov -- Rusmiddelcenter Silkeborg gør brug af evidensbaserede metoder, men også samtidigt arbejder innovativt med henblik på at indsamle ny viden og udvikle nye tilbud til målgruppen for indsatsen. -- Rusmiddelcenter Silkeborg samarbejder bredt med andre offentlige og private aktører med henblik på at yde en sammenhængende indsats i forhold til den enkelte borger. Det kan for eksempel være med Kirkens Korshær, Regionspsykiatrien, praktiserende læger, jobcenter såvel som internt i socialsektionen, med myndighedsafdelingen, Støtte- og vejledningsteamet samt den nyoprettede udsatteafdeling. Det er Rusmiddelcenter Silkeborgs mål med indsatsen, at borgere, der indskrives i centrets tilbud, opnår et forhold til alkohol og/eller illegale rusmidler, der mu liggør at de lever en tilværelse, hvor de kan realisere deres ønsker og mål. 6

7 5. Den organisatoriske struktur i forhold til behandlingstilbuddene, herunder en beskrivelse af de konkrete typer af behandlingstilbud der tilbydes Rusmiddelcenter Silkeborg er organisatorisk placeret i Socialsektionen under Job - & Borgerservice. Figur 1 Socialsektionen Administration Udvikling og projekt Støtte- og Vejledningsafdeling Social- og Integrationsmyndighed Udsatteafdeling Rusmiddelcenter Socialteam Korterevarende team Integrationsteam Længerevarende team 7

8 Den organisatoriske struktur for Rusmiddelcenter Silkeborg fremgår af figur 2 Centerleder Administration og Økonomi Souschef Projekt Forbyggelse Udvikling Rådgivning og Visitation Korterevarende behandling, Stof og Alkohol Længerevarende behandling Substitution 8

9 Når man, som borger, søger behandling, råd eller vejledning i Rusmiddelcenter Silkeborg, er indgangen til rusmiddelcentret afdelingen Rådgivning & Visitation. Enheden varetager den første motiverende indsats, modtagelse og indskrivning af borgere og forbereder visitation til de enkelte behandlingsydelser efter SEL 101 og SUL 141 og SUL 142. Den behandlingsmæssige indgang i Rusmiddelcenter Silkeborg fremgår af nedenstående figur 3 Rådgivning og visitation: Afklarende samtale Indskrivningssamtale Motiverende samtale Visitation KORTEREVARENDE INDSATS: Individuelle samtaler Hashgrupper Intro kurser Dagbehandling Motivende samtaler Afrusning Pårørende samtaler Visitation til døgnbehandling NADA LÆNGEREVARENDE INDSATS: Individuelle samtaler Social støtte Motiverende samtale Substitionbehandling Klinikfunktion Centersygeplejerske Tandprojekt; Bedre bisser På vej til et bedre liv Nada Visitation til døgnbehandling 9

10 Beskrivelse af de enkelte behandlingstilbud i Rusmiddelcenter Silkeborg: Afklarende samtale I den afklarende samtale orienteres borgeren, der har henvendt sig, om de behandlingstilbud, der er mulige i Rusmiddelcenter Silkeborg. Det afklares om borgeren skal indskrives i alkohol- eller stofmisbrugsbehandling. Det aftales endvidere om borgeren skal vurderes hos læge eller sygeplejerske for medicinsk behandling, abstinensbehandling, antabusbehandling eller substitutionsbehandling. Hvis borgeren er uafklaret i forhold til sit behandlingsbehov, kan der aftales flere afklarende samtaler. Indskrivningssamtale I indskrivningssamtalen kortlægges borgerens samlede situation gennem et struktureret interview kaldet ASI, Addiction Severity Index. Interviewet dækker fysisk og psykisk helbred, sociale forhold, misbrugshistorie m.m. Visitation På baggrund af den afklarende samtale og indskrivningssamtale visiteres borgeren enten til korterevarende indsats stof, korterevarende indsats alkohol eller længerevarende indsats stof. Motiverende samtaler Den motiverende indsats finder især sted i indledningen af et behandlingsforløb, men kan også tages op på senere tidspunkter, hvor borgeren har behov for at genfinde sin motivation for forandring. I den motiverende del af behandlingen bruges Motivational Interviewing, Den motiverende samtale, hvor hensigten er at hjælpe borgeren til at ræsonnere sig frem til sit eget ønske om forandring. Individuelle samtaler. I de individuelle samtaler mødes borgeren jævnligt med sin behandler. Der arbejdes ud fra kognitiv referenceramme og holdes primært fokus på borgerens misbrugsproblem. Arbejdet handler om at øge indsigt, ændre misbrugsmønstre og få kontrol over misbrugsproblemerne. Borgeren udarbejder sammen med behandleren en individuel målsætning for det fremtidige forhold til rusmidler, herunder alkohol, og indholdet af forløbet. Hashgrupper Rusmiddelcenter Silkeborg har to kurser på hashområdet. Det ene er Forberedelsesgruppen, der kører over et 8 ugers forløb med 6-8 deltagere. Gruppen mødes 1 gang om ugen i 1½ time. Målsætningen for forberedelsesgruppen er at gøre den enkelte deltager i forløbet klar til at beslutte at ændre sit forhold til hash. Stopgruppen, er for borgere, der er klar til at stoppe med at ryge hash. Kurset forløber over 12 uger med 6-8 deltagere. Gruppen mødes 1 gang om ugen i 2 timer og gennemgår et fælles rygestop i løbet af forløbet. Introkursus Introkurset er et gruppeforløb som tilbydes alle nyindskrevne borgere, der visiteres til alkoholbehandlingstilbud. Der er primært tale om undervisning med det formål, at give deltagerne indsigt i og viden om alkohol og konsekvenser af alkoholmisbrug. Intro forløbet, som strækker sig over fem uger, hvor gruppen mødes én gang om ugen i 2 timer. Dagbehandling Dagbehandling er et intensivt gruppeforløb i forhold til borgere, der har et alkoholproblem. Den faste gruppe i dagbehandlingen mødes 3 dage om ugen i 4 uger hver gang i 4 timer. Forløbet veksler mellem undervisning og gruppebehandling. 10

11 Dagbehandlingen er en del af et samlet behandlingsforløb. Der vil altid være tilbud om individuelle samtaler efter endt dagbehandling. Visitation til døgnbehandling Rusmiddelcenter Silkeborg sender hvert år et mindre antal borgere i døgnbehandling. Det er en forudsætning for visitationen til døgnbehandling, at der er gennemført en udredning af borgeren og udarbejdet en behandlingsplan der peger mod døgnbehandling i samarbejde med borgeren. Døgnbehandling indgår altid i sammenhæng med den ambulante behandling, det vil sige at borgeren er i ambulant behandling op til døgnbehandlingen og at døgnbehandlingen følges op ambulant, når den er afsluttet. Afrusning Borgere der har haft et stort eller langvarigt alkoholforbrug risikerer, at udvikle alvorlige abstinenssymptomer ved ophør. Det kan være øget puls, svedtendens, rysten på hænderne, søvnproblemer, kvalme og opkastning, forbigående hallucinationer, angst og/eller kramper. Alle disse symptomer kan og bør behandles. Rusmiddelcenter Silkeborgs abz stinenssygeplejerske vil derfor, sammen med borgeren vurdere risikoen for, at han/hun kan udvikle abstinenssymptomer. Hvis borgeren er i risikogruppen kan Rusmiddelcenter Silkeborg tilbyde en ambulant afrusning i samråd med praktiserende læge Pårørendesamtaler Pårørende inddrages i nogle tilfælde direkte i behandlingen i form af par/familiesamtaler. Her arbejder vi med de konsekvenser misbrugsproblemet for familien. Pårørende til borgere, der har et problem med stoffer eller alkohol, har i øvrigt adgang til råd og vejledning i Rusmiddelcenter Silkeborg, uafhængigt af om den pågældende borger er i behandling eller ej. Social støtte Den kognitive og motiverende tilgang i de individuelle samtaler suppleres i den længerevarende behandling med social støtte. Det er dokumenteret at psykosocial støtte til borgere i substitutionsbehandling medfører en signifikant reduktion i de psykosociale problemer for målgruppen. Borgeren mødes jævnligt med sin behandler. Reduktion af skader som følge af misbruget vil være det centrale omdrejningspunkt for behandlingen, derudover vil behandlingsindsatsen oftest rette sig mod en forbedring af borgerens aktuelle livssituation, afklaring af problemfelter og ressourcer og arbejde efter en individuel behandlingsplan, der tilrettelægges i tæt samarbejde med borgeren. Sundhedsydelser Ved siden af den samtalebaserede, terapeutiske behandling tilbydes en række sundhedsfaglige ydelser, det handler om lægeordineret substitutionsbehandling, forskellige sygeplejefaglige ydelser og abstinensbehandling i forhold til alkoholafhængighed. Substitutionsbehandling Rusmiddelcenter Silkeborg har indgået en aftale med Region Midtjylland omkring brug af regionsansatte speciallæger. Lægerne varetager den medicinske behandling, substitutionsbehandlingen af borgere, der er afhængige af opioider. Derudover yder misbrugslægerne konsulentbistand efter behov. Rusmiddelcenter Silkeborg tilstræber et tæt samarbejde mellem den lægelige, den sundhedsfaglige og den socialfaglige behandling. For at modtage medicinsk misbrugsbehandling skal man samtidig være tilknyttet den sociale behandling i Rusmiddelcentret. 11

12 Klinik I Rusmiddelcenter Silkeborg har vi tilknyttet en klinikfunktion. Herfra administreres substitutionsmedicin - Suboxone, Subutex og Metadon. I en række tilfælde administrer klinikken, i samråd med borgeren selv, praktiserende læge eller lokalpsykiatrien osv. anden medicin for borgeren. Centersygeplejerske Rusmiddelcenter Silkeborg har ansat en centersygeplejerske. Sygeplejersken primære målgruppe er de borgere, der er indskrevet i længerevarende behandling. Centersygeplejersken varetager almene sundhedsfaglige og sygeplejefaglige opgaver i forhold til borgerne. Det kan handle om råd og vejledning i forhold til livsstil, sårpleje, helbredstjek, hygiejne m.m. Rusmiddelcenter Silkeborg deltager i den nationale handleplan til forebyggelse af hepatitis, her har sygeplejersken sammen med lægerne en vigtig rolle med hensyn til oplysning, rådgivning og vaccination. Der arbejdes tæt sammen mellem Rusmiddelcenter Silkeborg og Silkeborg Regionshospital. Tandplejeprojektet Bedre Bisser Rusmiddelcenter Silkeborg har, i samarbejde med Kirkens Korshær den kommunale tandpleje, drevet projekt Bedre Bisser gennem de sidste par år. Det er et opsøgende projekt, der tilbyder tandpleje og tandbehandling til socialt vanskeligt stillede borgere i Silkeborg kommune. Hoved ideen i projektet er gøre adgangen til tandpleje og tandbehandling så let og enkel som muligt, for de socialt og misbrugsmæssigt set mest udsatte borgere i Silkeborg Kommune. Projektet har klinikfaciliteter både på Rusmiddelcenter Silkeborg og på Kirkens Korshærs varmestue. Kursusforløb På vej til et bedre liv På vej til et bedre liv er et kursusforløb, som tilbydes borgere indskrevet i Rusmiddelcenter Silkeborg. Kursets indhold består af gennemgang, viden og træning inden for følgende 4 færdighedsområder: Selvfølelse Selvhævdelse/mestring af vanskelige situationer At modstå ruspres og rustrang Fritid og venner. Der arbejdes med enkle kognitive principper, indøvelse af færdigheder, f.eks. ved hjælp af rollespil, brug af enkle ordvalg, hjemmearbejde. Den anerkendende tilgang er bærende i kurset. Nada NADA-behandlingen, der tilbydes alle borgere der er tilknyttet Rusmiddelcenter Silkeborg, er en akupunktur behandling, der kan have en lindrende effekt på blandt andet angst, uro, abstinenser, stoftrang m.m. Vurderingen af NADA behandlingens positive effekter er primært baseret på udsagn fra borgere, der har modtaget behandlingen. 12

13 Behandling af unge under 18 år Behandlingen af unge under 18 år varetages primært af Ungecentret. Behandlingen i Ungecentret er struktureret i følgende faser: Afklaring, her kortlægges den unges misbrug og hendes/hans ønsker og behov for den videre behandling. Motivation, her afklares den unges motivation for at gøre noget ved sin rusmiddelproblematik. Arbejdet tager udgangspunkt i projekt KM (Kognitiv Motivation). Behandling, her arbejdes der med årsag og sammen hæng i forhold til misbruget samt målsætninger for hvad den unge vil fremadrettet. Der opsættes delmål fra uge til uge. Tilbagefaldsforebyggelse, her arbejdes med nyt netværk, ny livsstil og nyt livsindhold. Arbejdet er fremtidsrettet. Metodegrundlaget for arbejdet i Ungecentret: Anerkendende tilgang Relationsarbejde Systemisk tænkning Kognitiv tilgang Kognitiv Motivation NADA 6. Visitation Ambulant behandling Visitationsprocedurerne i Rusmiddelcenter Silkeborg har til formål at sikre en effektiv, fagligt forsvarlig visitation til stofmisbrugs og alkoholbehandling. Rusmiddelcenter Silkeborg tilbyder gratis behandling til alle borgere, der har et ønske om at opnå en forandring i deres forhold til illegale rusmidler og/eller alkohol. Alle borgere kan henvende sig til Rusmiddelcenter Silkeborg telefonisk, personligt eller via . Der kræves ingen forudgående henvisning eller visitation. Behandling i forhold til alkohol kan tilbydes anonymt. Ved anmodning om medicinsk substitutionsbehandling, træffer centrets lægekonsulent afgørelse efter samtale med brugeren og i samråd med primær behandler. Rusmiddelcenter Silkeborg tilbyder behandling for både stofmisbrug og alkohol indenfor lovgivningens 14 dages frist fra borgeren har henvendt sig. Kontaktoplysninger. Rusmiddelcenter Silkeborg Færgevej 1 Tlf.: Mail: Telefontider: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

14 6. Visitation - Døgnbehandling Visitationen til døgnbehandling varetages i et fast visitationsudvalg bestående af afdelingsleder i Rusmiddelcenter Silkeborg, faglig konsulent, konsulent samt repræsentant for Socialteamet, Silkeborg kommune. Det er en forudsætning for at blive visiteret til døgnbehandling, at der er gennemført en udredning af borgeren og udarbejdet en behandlingsplan i samarbejde med borgeren, der peger i retning af døgnbehandling. Hvis en borger lader sig indskrive i døgnbehandling uden forudgående visitation, skal vedkommende selv afholde udgiften. 7. Behandlingsgaranti og frit valg Kommunen skal, jævnfør servicelovens 101 og sundhedslovens 141, sørge for tilbud om behandling af stof- og alkoholmisbrug indenfor 14 dage efter at borgeren har henvendt sig. Borgeren har frit valg, hvad angår valg af behandlingssted, dog med nogle enkelte begrænsninger afhængigt af om henvendelsen drejer sig om stof- eller alkoholbehandling. For stofbehandling gælder det, at der skal udarbejdes en behandlingsplan af borgerens bopælskommune. Det skal fremgå af behandlingsplanen hvilket behandlingstilbud borgeren er visiteret til. Borgeren er herefter fri til at vælge et tilsvarende tilbud i et andet offentligt behandlingscenter eller et privat behandlingscenter, der er godkendt efter serviceloven. Der er ikke frit valg mellem dagbehandling og døgnbehandling. 8. Behandlingsplan, udarbejdelse og opfølgning Ved indskrivning i Rusmiddelcenter Silkeborg udfærdiger behandler i Rådgivning & Visitation i samarbejde med borgeren en indledende behandlingsplan. Denne behandlings plan evalueres og revideres senest 3 måneder efter indskrivningen. Behandlingsplanerne indeholder beskrivelse af målsætning, metoder, succeskriterier, tidsramme for behandlingen og er individuelt udformet i dialog med den enkelte klient. Efter endt behandling kontakter Rusmiddelcenter Silkeborg borgeren efter 1 og 6 måneder med henblik på opfølgning på behandlingen, såfremt borgeren har givet sit samtykke hertil. 9. Brugerinddragelsen Det er helt centralt for Rusmiddelcenter Silkeborg at den enkelte borger oplever at være inddraget i tilrettelæggelsen af sin behandling og målene for behandlingen, da dette er forudsætningen for at der kan ske en forandring af pågældendes tilværelse. Brugerinddragelsen sikres dels gennem den daglige dialog og dels gennem behandlingsplanerne, der altid udarbejdes i dialog og samarbejde med den enkelte borger. Rusmiddelcenter Silkeborg gennemfører med mellemrum brugertilfredshedsunder-søgelser, hvor der dels spørges til tilfredsheden med den givne behandling, men også spørges til, om der er tilbud, borgeren har manglet. For alkoholbehandling gælder det, at borgeren frit kan henvende sig til en anden kommunes behandlings center uden foregående henvisning. 14

15 10 Regler for betaling for kost og logi Den ambulante behandling i Rusmiddelcenter Silkeborg er gratis for den enkelte borger. Ved ophold på botræningstilbudet Marienlundsvej betales husleje, medmindre man i forvejen har en bolig, man er selv ansvarlig for kosten. Ved døgnbehandling for stofmisbrug er der en egenbetaling for kost og logi. Her følger Silkeborg Kommune de betalingsregler, der er fastsat i Socialministeriets bekendtgørelse nr af Borgeren er sikret et beløb til personlige fornødenheder under døgnopholdet. 11. Information om klageadgang. Rusmiddelcenter Silkeborg arbejder, som tidligere nævnt efter flere forskellige paragraffer i henholdsvis Serviceloven og Sundhedsloven. Klageadgangen er lidt forskellig afhængig af hvilken paragraf en ydelse er knyttet til. Stofmisbrugsbehandling. Her kan der klages over den sundhedsfaglige del af stofmisbrugsbehandlingen. Det kan for eksempel handle om afslag på behandling med bestemte lægemidler, over ændringer af dosisstørrelse, udleveringshyppighed, overtrædelse af tavshedspligt eller muligheden for og omfanget af tag-med hjem-ordninger m.m. En klage over den sundhedsfaglige behandling rettes til: Patientkontoret, Region Midtjylland, Regionshuset, Skottenborg 26, 8800 Viborg. Der kan også klages over den socialfaglige misbrugsbehandling, for eksempel afslag på døgnbehandling, ændring af behandlingstilbud, over personalet eller at reglerne om aktindsigt ikke er overholdt. Klagen rettes i så tilfælde direkte til Rusmiddelcenter Silkeborg eller til Silkeborg Kommune. Der kan klages både mundtligt og skriftligt. Kommunen har 4 uger til at genvurdere sagen. Hvis kommunen fasholder den oprindelige beslutning, sendes klagen videre til Det sociale nævn. Der er en klagefrist på 28 dage, fra den hændelse, man ønsker at klage over. Klager over personalet eller klager over aktindsigt har dog ingen klagefrist. I forbindelse med udformningen af behandlingsplanen informeres den enkelte klient om muligheden for at klage. Dette fremgår også skriftligt af behandlingsplanen, som både behandler og klient underskriver. 12. Personalets faglige kvalifikationer og kompetenceudvikling Personalet i Rusmiddelcenter Silkeborg er tvær fagligt sammensat. Metodemæssigt er den kognitive reference ramme og den motiverende tilgang det samlende grundlag for indsatsen i Rusmiddelcenter Silkeborg. Disse metoder er forholdsvis velbeskrevne, og anses at have en relativt høj grad af evidens både i forhold til stofmisbrugs- og alkoholbehandling. Den kognitive adfærdsterapi har især fokus på tankernes betydning for menneskers relationer og adfærd. Udover adfærdsterapien benyttes der elementer af den såkaldte 3. bølge indenfor den kognitive terapi som f.eks. ACT, der inddrager borgerens accept af sin situation og kobler det til de underliggende værdier for borgeren. Ofte kan systemiske elementer inddrages i behandlingen, f.eks. i familiesamtaler for at synliggøre uhensigtsmæssige mønstre i de indbyrdes relationer. I den motiverende del af behandlingen bruges Motivational Interviewing, Den motiverende samtale, hvor hensigten er at hjælpe borgeren til at ræsonnere sig frem til sit eget ønske om forandring. 15

16 Her er behandlerens indsats tilbagelænet og afventende i modsætning til den kognitive tilgang, som er mere direktiv uden at være konfronterende. Der indgår også elementer af coaching både i den motiverende del og i den almindelige behandling. Bag metodevalget ligger et ønske om at arbejde struktureret og på et fælles metodegrundlag i Rusmiddelcenter Silkeborg. Dette betyder at medarbejderne har en fælles faglig og metodisk platform, hvilket optimerer både den gensidige faglige sparring og supervisionen. Den kognitive og motiverende tilgang suppleres i den længerevarende behandling med social støtte. Det er dokumenteret at psykosocial støtte til personer i substitutionsbehandling medfører en signifikant reduktion i de psykosociale problemer for målgruppen. NADA-behandlingen, der tilbydes alle borgere der er tilknyttet Rusmiddelcenter Silkeborg, er en akupunktur behandling, der kan have en lindrende effekt på blandt andet angst, uro, abstinenser, stoftrang m.m. Vurderingen af NADA behandlingens positive effekter er primært baseret på udsagn fra borgere, der har modtaget behandlingen. Den samtalebaserede, terapeutiske behandling i Rusmiddelcenter Silkeborg suppleres med en række sundhedsfaglige ydelser, det handler om lægeordineret substitutionsbehandling, klinikfunktion, forskellige sygeplejefaglige ydelser, opsøgende tandpleje/- behandling og abstinensbehandling i forhold til alkoholafhængighed. Internationale undersøgelser viser generelt, at effekten af social stofmisbrugsbehandling øges, når behandlingen suppleres med sundhedsfaglige ydelser, som er tilpasset den enkeltes behov. Rusmiddelcenter Silkeborg prioriterer som udgangspunkt at udvikle medarbejdernes faglige kvalifikationer og kompetencer indenfor de områder, der er afledt af ovenstående og som understøtter metodevalget. Dette betyder, at der primært vil blive tilbudt kompetence udvikling inden for følgende felter: Kognitiv grund- og evt. videreuddannelse Case management Gruppeterapeutisk efteruddannelse Uddannelse inden for social gruppebehandling eksempelvis På vej til et bedre liv Familieorienteret indsats alkohol/stof Screening af dobbeltbelastning Dobbeltdiagnoseuddannelse Viden om neuropsykologi Motivational Interviewing ACT (Acceptance and Commitment Therapy) Coachende teknikker Abstinensbehandlingen varetages af sygeplejerske i samarbejde med klientens praktiserende læge. Behandlingen følger Sundhedsstyrelsens vejledning for almen praksis. Det er vel dokumenteret at behandlingen reducerer abstinenssymptomer, udvikling af kramper og risikoen for delirium tremens. 16

17 13. Monitorering af indsatsen Rusmiddelcenter Silkeborg kontakter borgere, der har været i behandling for stofmisbrug, 1 måned og 6 måneder efter at behandlingen er afsluttet, såfremt de har givet samtykke hertil. Henvendelsen sker med henblik på at spørge borgeren om hun/han: Har holdt fast i de mål hun/han satte for sig selv i behandlingen Har opfyldt de mål hun/han satte for sig selv i behandlingen Har behov for yderligere behandling I øvrigt rådgives og vejledes borgeren ud fra de svar, der gives på ovenstående spørgsmål. Måltal Regeringen udsendte i efteråret 2013 deres sociale 2020 mål. I 2020 målene slås det fast, i forhold til stofmisbrug, at 31 % af de stofmisbrugere, der i 2011 afsluttede deres behandling oplyste at de havde ophørt eller reduceret deres misbrug. Regeringen har som mål, at dette tal øges til 50 % i Kommunen skal i kvalitetsstandarden angive et lokalt måltal for andelen af borgere med udskrivningsstatus som stoffri eller reduceret forbrug. Det er målsætningen at man i Silkeborg Kommune, med udgangen af 2016, har minimum 40 % af alle afsluttede forløb med udskrivningsstatus som stoffri eller reduktion af stofmisbruget. have haft et tilbagefald (og vi ved at det sker) og behøver hjælp igen henvender sig i vores system. Registreringen af hvor mange borgere der vender tilbage er påbegyndt 1. september 2014 og fastsættelse af præcist måltal forventes muligt efter 1. september Øvrig monitorering Rusmiddelcenter Silkeborg foretager registrering dels i Socialstyrelsens stofmisbrugsdatabase, SMDB, og dels i den nationale alkoholbehandlingsdatabase, NAB. 14. Hjemmeboende børn under 18 år I den behandlingsplan, der udarbejdes for samtlige borgere, der kommer i behandling i Rusmiddelcenter Silkeborg indgår en vurdering af klientens familiemæssige og sociale relationer. I forbindelse med denne vurdering indgår en vurdering af forholdene for eventuelt hjemmeboende børn. Behandlerne på Rusmiddelcenter Silkeborg orienterer, i forbindelse med udarbejdelse af behandlingsplanen, klienter om at de har skærpet underretningspligt i forhold til børn under 18 år. I de tilfælde hvor det er relevant foretages underretning. Rusmiddelcenter Silkeborg samarbejder tæt med familieafdelingen i Silkeborg kommune i den enkelte konkrete sag. Kommunen skal endvidere fastsætte et måltal for antallet af borgere, som vender tilbage til behandling i løbet af 12 måneder. Det kan være svært at fastsætte et sådant måltal. Principielt ønsker vi ikke, at der er behov for at vende tilbage i behandling. På den anden side har vi et ønske om at alle de borgere der måtte 17

18 Ad.15. Kvalitetskrav til døgnbehandlingstilbud Forudsætningen for at Silkeborg kommune tilbyder en borger et døgnbehandlingsforløb er, at der er gennemført en udredning af klienten og udarbejdet en behandlingsplan der peger mod døgnbehandling i samarbejde med klienten. Af behandlingsplanen skal tydeligt fremgå målsætning, metoder, succeskriterier, tidsramme og pris for døgnbehandlingsopholdet. Silkeborg Kommune benytter sig kun af døgnbehandlingstilbud, der er godkendt af de lokale myndigheder, det vil sige, hvor der er en sikkerhed for at der er et rimeligt fagligt niveau. Desuden tilstræber man benytte et mindre antal forskellige tilbud, som man så til gengæld opbygger et tættere samarbejde med. Når en klient er i døgnbehandling fører Rusmiddelcenter Silkeborg løbende tilsyn med forløbet. Som følge af det frie valg af behandlingssted, forekommer det at klienter vælger tilbud, som Rusmiddelcenter Silkeborg ikke har det dybe kendskab til. I disse tilfælde henholder man sig til den offentlige godkendelse og tilsynene med stedet. RCS har benyttet følgende behandlingssteder indenfor det seneste år: Kongens Ø, Springbrættet, Sct.Ols, Toftehuset, Høybyegaard, Ringgården, Behandlingscenter Tjele, Rusziddelcenter Silkeborg visiterer kun få borgere til døgnbehandling. Når vi gør det er vigtigt at døgnhandlingen indgår som en integreret det almene behandling stilbud. Et tilbud om døgnbehandling følges altid af et tilbud om opfølgende ambulant behandling. Oplysninger kan også søges på socialministeriets tilbudsportal: Hvilke døgnbehandlingstilbud benytter Silkeborg Kommune? Rusmiddelcenter Silkeborg har samarbejde med behandlingstilbud med en bred vifte af behandlingstilgange. Tilbuddene er udvalgt med henblik på at kunne matche den enkelte klients behov og ressourcer med et konkret behandlingstilbud. Tilbuddene præsenterer således kognitive tilgange, Minnesota tilgange, terapeutiske tilgange og socialpædagogiske tilgange. 18

19 6. Fremtidig indsats Rusmiddelcenter Silkeborg flyttede, i september 2014, alle sine ambulante aktiviteter sammen på Færgevej 1. Efterhånden som man finder sig til rette i de nye lokaler vil der ske justeringer i Rusmiddelcentrets ydelser. Indtil 1. november 2014 har kommunens udsatte indsats i form af bostøtte, skæve boliger, opsøgende arbejde (SKP) samt mobil/gadesygepleje været en integreret del af Rusmiddelcenter Silkeborg. Fra 1. november er der dannet en selvstændig udsatteafdeling, som skal varetage og udvikle denne indsats. Denne organisatoriske ændring vil påvirke arbejdet i Rusmiddelcenter Silkeborg. Der er en forventning om at indsatsen vil fokusere mere specifikt på den rent behandlingsmæssige indsats, fremfor den bredere, til tider case-management-orienterede indsats, som man har ydet hidtil. Det er dog forventningen, at bestræbelsen på at lave helhedsorienteret indsats i forhold til borgere med misbrugsproblemer fortsætter, blot i en anden organisatorisk ramme. Stofmisbrugsområdet Rusmiddelcenter Silkeborg deltager, i tæt samarbejde med Ungecentret, i Social-styrelsens 4 årige metodeprogram vedr. stofmisbrugsbehandling af de årige. Programmet kører indtil udgangen af Indsatsen i forhold til denne målgruppe vil være domineret af dette program i de kommende år. Metodeprogrammet består pr. definition af individuel behandling. Rusmiddelcenter Silkeborg vil derudover øge fokus på at tilbyde gruppemæssig behandling for de unge, som ikke kan eller ikke ønsker at deltage i metodeprogrammet. Det forventes at et lovforslag om anonym behandling for stofmisbrug i nær fremtid vil blive vedtaget. Dette indebærer at borgere som det i dag er tilfældet på alkohol-området vil kunne være anonyme når de søger behandling. I lovudkastet lægges der op til, at der anonymt skal tilbydes såvel gruppe- som individuel behandling, og at behandlingen ikke må finde sted i Rusmiddelbehandlingens sædvanlige lokaler. Det er ikke vores forventning, at der bliver stor søgning på dette tilbud. Arbejdet med nationale retningslinjer for behandlingen af stofmisbrug, der pågår i Socialstyrelsens regi, forventes afsluttet i Det er meget sandsynligt at dette arbejde vil munde ud i en række anbefalinger, som vil gøre det relevant at overveje at ændre behandlingspraksis på enkelte områder. Rusmiddelcenter Silkeborg har i dag opsøgende og rådgivende indsatser på erhvervsskoler og ungdomsuddannelser. Disse aktiviteter er delvist puljefinansierede. Det er vores forventning at fokus på ungdomsuddannelser og erhvervsskoler vil blive øget i de kommende år, og at der vil være et stigende samarbejde, og et stigende behov for sparring, opsøgende indsats, rådgivning og behandling i forhold til uddannelsessøgende unge. Behovet for rådgivningsindsatser i forhold til unges alkoholvaner forventes også at være stigende. I relation til det specifikt sundhedsmæssige på stofområdet, bliver én af de fremtidige udfordringer at finde en blivende løsning i forhold til tandbehandling for udsatte grupper. Der er iværksat projekt bedre Bisser i samarbejde med den kommunale tandpleje, og der er håb om at en social tandplejeplan i Silkeborg kommune i 2015, vil kunne give permanent løft af området. Rusmiddelcenter Silkeborg, i 2014, ansat en sygeplejerske til at løfte kvaliteten af den ambulante og døgnmæssige medicinske abstinensbehandling. Indsatsen skal lægges i mere faste rammer og yderligere kvalitetsudvikles i

20 Alkoholområdet På alkoholområdet er der i 2014 blevet arbejdet med at skabe Kliniske retningslinjer for alkoholbehandling i Sundhedsstyrelsens regi. Det forventes at arbejdet med retningslinjerne er færdigt i starten af 2015, og vil munde ud i en række anbefalinger vedr. alkoholbehandling. Det er uvist om disse anbefalinger vil give anledning til at ændre på behandlingen på alkoholområdet. Én af de ting som rusmiddelcentret længe har haft ønske om at udvikle er den familieorienterede behandling. Såvel Regeringen som KL har meldt ud at den familieorienterede indsats bør prioriteres. Rusmiddelcenter Silkeborg har søgt om andel af satspujemidler til at opkvalificere arbejdet i den familieorienterede indsats, men har 1. november 14 endnu ikke fået svar på ansøgningen. Det står klart, at Rusmiddelcenter Silkeborg bør og skal udvikle på dette område, også selvom man ikke måtte opnå andel i satspulje. Der vil i de kommende år blive arbejdet på at udbygge og styrke samarbejdet og sammenhængen med den indsats der ydes i familieafdelingen, og på samlet at kunne levere en helhedsorienteret indsats med familien i fokus. 2 medarbejdere fra Rusmiddelcenter Silkeborg er sendt på uddannelse i denne særlige behandlingsform. Rusmiddelområdet generelt Det er kendetegnende for rusmiddelområdet, at for få søger behandling. Specielt på alkoholområdet er det øjensynligt således, at 80 % af de borgere, som er afhængige af alkohol, ikke er i behandling. På stof området er det sandsynligvis noget mindre, men også her er tilskyndelsen til at søge behandling ikke tilstrækkelig stor. Der skal i de kommende år fokuseres på, hvorledes man kan få flere til at søge behandling. De landsdækkende statistikker siger os, at der går mellem 12 og 14 år fra et misbrug af alkohol starter til man søger behandling. Da prognosen for at slippe af, med et alkoholmisbrug er bedre jo tidligere behandlingen søges, er der god mening i at udvikle metoder, som kan få borgere til at søge hjælpen tidligere. Denne indsats vil skulle foregå i tæt samarbejde med Sundhed & Omsorgs forebyggelseskonsulenter. Rusmiddelcenter Silkeborg tilbyder rådgivning til pårørende af såvel alkohol- som stofmisbrugere. I dag er der flere indgange til denne rådgivning, og arten af rådgivning, støtte og behandling er præget af traditioner på henholdsvis stof- og alkoholområdet. Det er en ambition at gentænke rusmiddelcentrets pårørendeindsats, således at der skabes bedre overblik over muligheder og begrænsninger. Layout: J&B Rusmiddelcenter

Kvalitetsstandard for behandling for Stof- og alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard for behandling for Stof- og alkoholmisbrug Kvalitetsstandard for behandling for Stof- og alkoholmisbrug Vedtaget af Silkeborg Kommunes Sundheds- & forebyggelsesudvalg d.11.11.2014 i henhold til Bekendtgørelse nr. 430 af 30.4.2014 fra Ministeriet

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 34 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 2016 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Kvalitetsstandard Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag alkohol- og stofmisbrugsbehandlingsområdet... 3 2. Ydelser... 3 3. Målgruppen for alkohol-

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

Center for Familie, Social & Beskæftigelse

Center for Familie, Social & Beskæftigelse Center for Familie, Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 samt 101 a Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 5 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE Rådgivning om behandling til borgere med alkoholproblemer Hvad kan vi tilbyde dig, der har et overforbrug eller misbrug af alkohol? I alkoholbehandlingen

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune tilbyder behandling til borgere med et alkohol og/eller

Læs mere

Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101

Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 2012 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune skal tilbyde gratis alkoholbehandling til alle greveborgere

Læs mere

Udkast til. Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven 101 og Sundhedsloven 142

Udkast til. Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven 101 og Sundhedsloven 142 Udkast til Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven 101 og Sundhedsloven 142 Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere eller

Læs mere

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier...

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier... Kvalitetsstandard Behandling af stofmisbrug 2013-2014 Indholdsfortegnelse. Organisering... 3 De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3 Målgruppe for tilbuddene... 4 Mål og værdier...

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Til Godkendt i Byrådet april 2015 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år Indhold Indledning...3 Lovgrundlag...4 Organisering...4 Det overordnede mål...4...5 Krav til borger...5 Brugerinddragelse...5 Visitationsproceduren...5

Læs mere

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for behandling af voksne borgere over 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101, og alkoholmisbrug baseret på Sundhedslovens

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune OKTOBER 2013 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Godkendt af Byrådet den xxxxx Indhold Indhold... 2 1. Opgaver som udføres på misbrugsbehandlingsområdet... 5 Råd og vejledning... 5 Udredning...

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Version 5 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Indledning Frederikssund Kommunes Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet indeholder en samlet information

Læs mere

Udkast til. Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141

Udkast til. Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141 Udkast til Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141 Kvalitetsstandard for Behandling til alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141 Lovgrundlag for ydelsen: Sundhedslovens 141 141

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Målgruppe Målgruppen for stofmisbrugsbehandling er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af euforiserende og afhængighedsskabende

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE. Oktober 2013

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE. Oktober 2013 INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE Oktober 2013 Kvalitetsstandard for alkoholområdet i Næstved Kommune Lovgrundlag for kvalitetsstandarden Kvalitetsstandard for behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Rusmiddelcenter Viborg - Alkoholbehandlingen Tilbuddets navn og

Læs mere

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard Skanderborg Rusmiddelcenter Kvalitetsstandard For behandling af alkoholog stofmisbrug Godkendt af Byrådet den XX. XX 2014 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse 1. Kvalitetsstandardens formål og indhold s. 3

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social stof- og alkoholmisbrugsbehandling af unge i Favrskov Kommune

Kvalitetsstandard. for social stof- og alkoholmisbrugsbehandling af unge i Favrskov Kommune Kvalitetsstandard for social stof- og alkoholmisbrugsbehandling af unge i Favrskov Kommune 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for

Læs mere

Kvalitetsstandard for den sociale behandling for stofmisbrug i Silkeborg Kommune

Kvalitetsstandard for den sociale behandling for stofmisbrug i Silkeborg Kommune Kvalitetsstandard for den sociale behandling for stofmisbrug i Silkeborg Kommune I henhold til Socialministeriets Bekendtgørelse nr. 622 af 15. juni 2006. Opgaverne Den sociale behandling for stofmisbrug

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse. Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Næstved Kommune... 3 Lovgrundlag for kvalitetsstandarden... 3 Ambulant

Læs mere

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 t KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 Social- og Sundhedsudvalget, den 30. januar 2017 Indledning... 3 1. Opgaver der udføres på stofmisbrugsområdet... 3 2.

Læs mere

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12 Kvalitetsstandard for Norddjurs kommunes tilbud om behandling af borgere over 18 år med stofmisbrug jvf. lov om Social Service 101 samt alkoholmisbrug jvf. Sundhedslovens 141 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget

Læs mere

For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service.

For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service. Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service. Voksen- og Sundhedsservice Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse. Organisering...3 De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet...3

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse. Kvalitetsstandard for alkoholområdet i Næstved Kommune... 3 Ambulant alkoholbehandling... 6 Indsats 1: Informationssamtale....

Læs mere

Velkommen til Kolding Kommunes Alkoholbehandling

Velkommen til Kolding Kommunes Alkoholbehandling Velkommen til Kolding Kommunes Alkoholbehandling Kolding Kommune Senior- og Socialforvaltningen, Alkoholbehandlingen Rådgivning om behandling til borgere med alkoholproblemer Hvad kan vi tilbyde dig, der

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE Godkendt af D...2015 Kvalitetsstandard for behandling af unge under 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101,

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Godkendt i Byrådet 29. august 2013 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

Serviceloven 101 og Sundhedsloven 141-142 - Social behandling af stofmisbrug

Serviceloven 101 og Sundhedsloven 141-142 - Social behandling af stofmisbrug Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Serviceloven 101 og Sundhedsloven 141-142 - Social behandling af stofmisbrug Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Behandlingen af unge under 18 år gives i

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Social behandling af stofmisbrug

Social behandling af stofmisbrug September 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes Kvalitetsstandard for Lov om Social Service 101 og Sundhedslovens 141-142 Helsingør Rusmiddelcenter Godkendt af Socialudvalget 30. september

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling Udarbejdet af: Tone Dato: November 2014 Sagsid.: Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandling Ydelsens lovgrundlag Sundhedsloven 141. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE November 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag: Servicelovens 101: Enhver borger har ret til ambulant

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141

Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141 Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141 Målgruppe Målgruppen for behandling af alkoholmisbrug er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af alkohol, bosat

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Kvalitetsstandard for Social behandling for stofmisbrug for borgere over 18 år efter 101 i lov om social service

Kvalitetsstandard for Social behandling for stofmisbrug for borgere over 18 år efter 101 i lov om social service Kvalitetsstandard for Social behandling for stofmisbrug for borgere over 18 år efter 101 i lov om social service December 2010 Lovgrundlag I medfør af 139 i Lov om social service har Socialministeren i

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service. Social- og Sundhedsforvaltningen Familie-Handicap

Kvalitetsstandard. for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service. Social- og Sundhedsforvaltningen Familie-Handicap Social- og Sundhedsforvaltningen Familie-Handicap 25. september 2009 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Fanø Kommune og Center for Misbrug, Esbjerg Kommune.

Samarbejdsaftale mellem Fanø Kommune og Center for Misbrug, Esbjerg Kommune. Samarbejdsaftale mellem Fanø Kommune og Center for Misbrug, Esbjerg Kommune. Denne samarbejdsaftale dækker områderne Alkoholbehandling og Stofmisbrugsbehandling. Aftalen indgås med udgangspunkt i Region

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12 Furesø Kommune Center for Social og Sundhed Voksen Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12 Kvalitetsstandard for social behandling

Læs mere

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale.

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale. Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune gældende i 2015 Baggrund og formål Frederikssund Kommune

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune September 2012 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Indledning...2 Målgruppe...2 Formål og værdigrundlag...2 Tilbuddets indhold...3 1. Misbrugsrådgivning...3 2. Stofbehandling...3 3. Efterværn...5 Øvrige forhold...5 Behandlingsgaranti...5 Frit valg...5

Læs mere

1. De overordnede mål, værdier og normer som indsatsen bygger på. 4. Den organisatoriske struktur - hvilke typer behandlingstilbud tilbydes

1. De overordnede mål, værdier og normer som indsatsen bygger på. 4. Den organisatoriske struktur - hvilke typer behandlingstilbud tilbydes Følgende kvalitetsstandard er udarbejdet på baggrund af Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service. Kvalitetsstandarden er politisk behandlet

Læs mere

Kvalitetsstandard For Social behandling af alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard For Social behandling af alkoholmisbrug Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 35 Kvalitetsstandard For Social behandling af alkoholmisbrug Sundhedslovens 141 2016 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere

Læs mere

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ydelseskatalog Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ambulant alkohol- og stofmisbrugsbehandling i Rusmiddelcenter Lolland YDELSESKATALOG FOR RUSMIDDELCENTER LOLLAND Indhold Alkoholbehandling...

Læs mere

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Indledning. I henhold til Socialministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan...

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan... Kvalitetsstandard Misbrugsbehandling 2014 Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Misbrugscentrets ydelser...3 Overordnende mål, værdier og normer for misbrugsbehandlingen...4 Behandlingstilbuddene...4

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug 1 Indhold Politisk godkendelse af kvalitetsstandarden... 3 Formål og indhold... 3 Lovgrundlag... 4 Serviceloven:... 4 Sundhedsloven:... 5 Opgaver

Læs mere

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Servicelovens 101: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes

Læs mere

Kolding Kommunes kvalitetsstandard for social behandling af Stofmisbrug efter 101 i lov om social service.

Kolding Kommunes kvalitetsstandard for social behandling af Stofmisbrug efter 101 i lov om social service. Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Det grundlæggende lovgrundlag... 2 Indsatsområder med baggrund i bekendtgørelsen... 2 Opgaver, som udføres på stofmisbrugsbehandlingsområdet (Jf. bekendtgørelsen 2 stk.1)...

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne

Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne (Vejledning nr. 5 til serviceloven) Kapitel 44 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service Opbygning

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social stofmisbrugsbehandling af voksne i Favrskov Kommune

Kvalitetsstandard. for social stofmisbrugsbehandling af voksne i Favrskov Kommune Kvalitetsstandard for social stofmisbrugsbehandling af voksne i Favrskov Kommune 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8 Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen XXXX Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere

Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere Lovgrundlag Lov om Social Service 101: 101. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk.

Læs mere

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 Social- og Sundhedsudvalget, den 27. oktober 2014 Jr. nr. 27.36.04P27-0001 Indledning... 3 1. Opgaver der udføres på stofmisbrugsområdet...

Læs mere

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Sundhedslovens 141: Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling

Læs mere

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem En vejledning for medarbejdere på Lindegårdshusene: Hvem gør hvad hvornår? Sammenhængende behandling for borgere

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune

Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune Baggrund Frederikssund Kommune ønsker at udgiften til misbrugsbehandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal.

Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal. Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal. Udarbejdet af: Sundhed og Handicap Dato: Oktober 13 Sagsid.: Tone Version nr.: 2 Kvalitetsstandard

Læs mere

Notat. Kvalitetsstandarder for alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling i Albertslund Kommune Området Voksne med særlige Behov

Notat. Kvalitetsstandarder for alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling i Albertslund Kommune Området Voksne med særlige Behov Notat Kvalitetsstandarder for alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling i Albertslund Kommune 2015 Området Voksne med særlige Behov Acadre 14/14415-18 Lov om socialservice 101 og 101 a om social behandling

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandlingen i Syddjurs Kommune Servicelovens 101 og 101a samt Sundhedslovens 141og142.

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandlingen i Syddjurs Kommune Servicelovens 101 og 101a samt Sundhedslovens 141og142. Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandlingen i Syddjurs Kommune 2017-2018 Servicelovens 101 og 101a samt Sundhedslovens 141og142. Side 1 af 11 Introduktion Det følger af sundhedsloven 141

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen Marts 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 Kvalitetsstandard for

Læs mere

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard Skanderborg Rusmiddelcenter Kvalitetsstandard For behandling af alkoholog stofmisbrug Godkendt af Byrådet den XX. XX 2014 Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse 1. Kvalitetsstandardens formål og indhold s. 3

Læs mere

Alkoholmisbrugsbehandling

Alkoholmisbrugsbehandling Stofmisbrugsbehandling 101 og Alkoholmisbrugsbehandling 141 2015 2 Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling SEL 101 og alkoholmisbrugsbehandling SL 141 Lovgrundlag Lov om social service 101 om behandling

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service

KVALITETSSTANDARD. For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service Godkendt af Kommunalbestyrelsen 30-06-2011 Indholdsfortegnelse Indledning.... 4 1. Opgaver der udføres på stofmisbrugsbehandlingsområdet....

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune

Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune Baggrund og formål Frederikssund Kommune ønsker at misbrugsbehandlingen,

Læs mere

Alkohol- og stofmisbrug

Alkohol- og stofmisbrug Alkohol- og stofmisbrug Kvalitetsstandard 2015 Problemer med alkohol eller stoffer? Hvis du har mistanke om, at du selv, en pårørende eller en bekendt har et overforbrug af alkohol, hash eller andet stofmisbrug,

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 I Vesthimmerlands Kommune varetages opgaven for social stofmisbrugsbehandling af: Behandlerhuset Vest Anlægsvej 32 9600 Aars Tlf.: 99 66 77 90 E-mail: behandlerhusetvest@vesthimmerland.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard. Stofmisbrugsbehandling i henhold til servicelovens 101

Kvalitetsstandard. Stofmisbrugsbehandling i henhold til servicelovens 101 Kvalitetsstandard Stofmisbrugsbehandling i henhold til servicelovens 101 1 Kvalitetsstandard for Stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6.

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. 1 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. Behandlingsydelser... 4 7. Dokumentation... 6 8. Behandlingsgaranti...

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE Godkendt af Besk. udvalget Januar 2017 Kvalitetsstandard for behandling af unge under 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens

Læs mere

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Spørgeskema Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Bred afdækning af praksis i den sociale stofmisbrugsbehandling med udgangspunkt i de nationale

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Albertslund Kommune Februar 2009 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 1. INDLEDNING... 2 2. LOVGRUNDLAG... 2 3. MÅLGRUPPE

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling jf. Serviceloven 101og 101a

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling jf. Serviceloven 101og 101a Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling jf. Serviceloven 101og 101a 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere efter Serviceloven 101. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske rammer for behandling af stofmisbrugere Lovgrundlaget for den sociale

Læs mere

ORGANISERING... 1 MISBRUGSBEHANDLING...

ORGANISERING... 1 MISBRUGSBEHANDLING... Kvalitetsstandard Behandling af misbrug 2016-2017 Indholdsfortegnelse. ORGANISERING... 1 MISBRUGSBEHANDLING... 1 Misbrugscentrets ydelser... 1 Overordnende mål, værdier og normer for misbrugsbehandlingen...

Læs mere

TEGLPORTEN - RUSMIDDELCENTER 10.2015 1

TEGLPORTEN - RUSMIDDELCENTER 10.2015 1 TEGLPORTEN - RUSMIDDELCENTER 10.2015 1 Teglporten - Rusmiddelcenter Åben for alle Teglporten - Rusmiddelcenter er et gratis tilbud til borgere over 18 år, som søger behandling for at ændre på brugen af

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen Sundhedsloven:

Læs mere