1. De overordnede mål, værdier og normer som indsatsen bygger på. 4. Den organisatoriske struktur - hvilke typer behandlingstilbud tilbydes

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. De overordnede mål, værdier og normer som indsatsen bygger på. 4. Den organisatoriske struktur - hvilke typer behandlingstilbud tilbydes"

Transkript

1 Følgende kvalitetsstandard er udarbejdet på baggrund af Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service. Kvalitetsstandarden er politisk behandlet den. 29/10/2014 af Social- og Arbejdsmarkedsudvalget. 1. De overordnede mål, værdier og normer som indsatsen bygger på 2. Lovgrundlag 3. Målgruppe 4. Den organisatoriske struktur - hvilke typer behandlingstilbud tilbydes 5. Behandlingsgaranti 6. Mulighed for frit valg 7. Handleplaner og brugerinddragelse 8. Regler for betaling for kost og logi 9. Visitationsproceduren, information om sagsbehandling og klageadgang 10. Personalets faglige kvalifikationer og kompetenceudvikling 11. Monitorering af indsatsen 12. Hvordan sikres opmærksomhed på forholdene for hjemmeboende børn 13. Den fremtidige indsats på stofmisbrugsbehandlingsområdet 14. Kvalitetskrav til døgnbehandlingstilbud 15. Hvilke døgnbehandlingstilbud benytter Viborg Kommune 1

2 1. De overordnede mål, værdier og normer som indsatsen bygger på Formålet er, at yde et tilbud efter Servicelovens 101. Viborg Kommunes indsats på stofmisbrugsområdet er målrettet mod at skabe et sammenhængende behandlingstilbud som er tilpasset den enkelte borger. Indsatsen tager afsæt i harm reduktion skadesreduktion samt princippet om mindst indgribende tiltag. Endelig er indsatsen funderet på en høj grad af rummelighed over for målgruppen. Der arbejdes ud fra en anerkendende praksis i borgerkontakten. Ud over disse principper bygger indsatsen i Viborg Kommune på følgende fagetiske tilgange: Det enkelte menneske er unikt og værdifuldt og har krav på at blive mødt med anerkendelse Det enkelte menneske er et socialt individ og har krav på at være del af et socialt fællesskab Det enkelte menneske er sammensat af sin egen historie og kultur Det enkelte menneske har ressourcer til at ændre fremtiden Det enkelte menneske handler optimalt ud fra de kompetencer det måtte have Det enkelte menneske har ansvar for eget liv, egen forandring og fremskridt 2

3 2. Lovgrundlag: Ambulant stofmisbrugsbehandling, Serviceloven 101 og 104 Behandling 101. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes senest 14 dage efter henvendelse til Kommunen. Stk. 3. Socialministeren fastsætter i en bekendtgørelse regler om behandling efter stk. 1 og 2 af Stofmisbrugere under 18 år i særlige tilfælde. Stk. 4. En person, der er visiteret til behandling, kan vælge at blive behandlet i et andet offentligt behandlingstilbud eller godkendt privat behandlingstilbud af tilsvarende karakter som det, der er visiteret til efter stk. 1. Stk. 5. Fristen efter stk. 2 kan fraviges, hvis personen vælger at blive behandlet i et andet offentligt eller godkendt privat behandlingstilbud end det, kommunalbestyrelsen har visiteret til efter stk. 1. Stk. 6. Retten til at vælge efter stk. 4 kan begrænses, hvis hensynet til stofmisbrugeren taler for det Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene. Døgnbehandling stofmisbrug, Serviceloven 107 Botilbud 107. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på Grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har Behov for det. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold 1) til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller for pleje, eller som i en periode har behov for særlig behandlingsmæssig støtte og 2) til personer med nedsat psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, der her behov for pleje eller behandling, og som på grund af disse vanskeligheder ikke kan klare sig uden støtte. Medikamentel understøttende stofmisbrugsbehandling, Sundhedsloven 142 Lægelig behandling for stofmisbrug 3

4 142. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri lægelig behandling med afhængighedsskabende lægemidler til stofmisbrugere. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan tilvejebringe tilbud om lægelig behandling i henhold til stk. 1 ved at etablere behandlingstilbud på egne institutioner eller ved indgåelse af aftaler herom med andre kommunalbestyrelser, regionsråd eller private institutioner. Stk. 3. Regionsrådet stiller efter aftale med de enkelte kommunalbestyrelser i regionen behandlingspladser m.v., jf. stk. 1, til rådighed for kommunerne og yder faglig bistand og rådgivning. 3. Målgruppe Tilbuddet er målrettet personer over 18 år, som har et illegalt stofmisbrug. Henvises til nærmere målgruppebeskrivelse under pkt. 4 behandlingstilbud. 4. Den organisatoriske struktur - hvilke typer behandlingstilbud tilbydes Råd og vejledningssamtale: Tilbuddet er rettet mod borgere som ønsker råd og vejledning om mulighed for behandling. Såfremt borgeren ønsker et behandlingsforløb, indgår borgeren i Viborg Rusmiddelcenters ambulante behandlingstilbud. Råd og vejledningssamtalen er uforpligtende, og kan være anonym. Ambulante tilbud: Det primære behandlingsmæssige sigte med de ambulante forløb fremgår af de individuelle mål, som borgeren i samarbejde med Rusmiddelcenterets konsulenter har opstillet for forløbet. Der tilbydes social behandling i form af forskellige typer af samtaletilbud. Samtaletilbuddene tager afsæt i borgerens egen målsætning om et reduceret forbrug, eller ønske om stoffrihed. Der arbejdes i tilbuddene generelt ud fra kognitive tilbagefaldsforebyggende teorier, suppleret med en gruppe terapeutisk tilgang. Såfremt der vurderes et behov for et tilbud i ekstern regi, vil konsulenterne udfærdige en skriftlig indstilling, indeholdende blandt andet konsulentens vurdering af behandlingsbehovet og borgerens ønske om behandling. Sagen drøftes herefter på teammødet, og indstilles herefter til Det Centrale Visitationsudvalg ved Viborg Kommune, som træffer endelig afgørelse i sager om døgnbehandling. Såfremt borgeren lader sig indskrive i døgnbehandling uden bevilling fra Det Centrale Visitations udvalg i Viborg Kommune, hæfter borgeren selv økonomisk for døgnopholdet. Indenfor Rusmiddelcenter Viborgs ambulante tilbud skelnes mellem følgende forløb: Støttende forløb: Tilbuddet består som hovedregel af 6 til 8 støttende samtaler almindeligvis inden for en halvårlig periode, hvorefter forløbet evalueres med borgeren med henblik på en vurdering og afklaring af det fremtidige behandlingsbehov. Tilbuddet tager udgangspunkt i borgerens behov for støtte. Tilbuddets målgruppe er borgere over 18 år, der ikke formår eller ønsker at indgå i en fast behandlingsstruktur. Det kan være borgere, der ikke er motiveret for at arbejde intensivt og forandringsorienteret, men f.eks. er interesseret i professionel støtte til, at misbruget ikke forværres. 4

5 Struktureret forløb: Formålet med et individuelt struktureret ambulant samtaleforløb er, at borgeren via det strukturerede samtaleforløb får igangsat erkendelse og motivation til forandring i forhold til afhængighed. Formålet er desuden: at skabe forandring i forhold til stoffernes indflydelse på borgerens liv at borgeren opnår indsigt i egen afhængighedsadfærd at borgeren får viden og indsigt i de konsekvenser stofindtaget har, og har haft for dennes liv at borgeren opnår indsigt i, hvilken styrende funktion stoffet har nu og tidligere har haft. at borgeren gennem behandlingen lærer at finde alternative måder til at håndtere sit liv på uden stoffer som det styrende element Et samtaleforløb består som hovedregel af følgende elementer: 1. Afklarings- og motivationsskabende samtaler med stofkonsulent 2. Påbegyndelse af det specifikke behandlingsforløb: Det strukturerede samtaleforløb. En del af behandlingen består af hjemmeopgaver til borgeren. Disse er udarbejdet som et element i behandlingen ud fra et tematiseret procesforløb over 6 måneder bestående af samtaler 3. Eventuel efterbehandling i ambulant regi aftales individuelt med borgeren. Tilbuddet er målrettet personer over 18 år, der er afhængige af illegale euforiserende stoffer, og som ønsker at skabe en forandring i forhold til deres afhængighed. De er interesserede i at arbejde med deres afhængighed og integrere den nye indsigt i deres liv. Deres psykiske og fysiske funktionsniveau muliggør refleksion og gør dem i stand til at omsætte behandling til handling. Dagbehandling, Fasen: Dagbehandlingen tager udgangspunkt i gruppebehandling, og mødes 2 gange om ugen. Der arbejdes på at fastholde og udvikle kontakten, og derigennem opnå en relation til borgeren. For de borgere, som har personlige problematikker, der vanskeliggør en fastholdelse i gruppetilbuddet, kan der tilbydes individuelle samtaler med kontaktpersonen. Dagbehandlingen har til formål at fremme en afklaring hos deltagerne omkring stofproblematikken, og hvad behandling indebærer. Afklaringsprocessen kan bevirke, at deltagerne fravælger stofferne. Dagbehandlingen kan imødekomme den enkeltes behov for en mere intensiv afklaring omkring stofrelaterede problemstillinger, behandlingsbehov og motivation for at indgå i behandling. Indholdet i Dagbehandlingen består af social gruppetræning, opbygning af sociale og personlige kompetencer og temabaserede undervisningsoplæg, der relaterer sig til borgernes konkrete og aktuelle livssituation. Varigheden af tilknytningen til Dagbehandlingen er individuelt. Tilbuddet er til personer over 18 år, som vurderes egnet af stofkonsulenten til at kunne profitere af gruppebehandling. Efterbehandling: 5

6 Efterbehandling har til formål at følge op på de forandringer borgerne har opnået gennem den hidtidige behandling. Endvidere støttes borgeren i forhold til nye mål, og fastholdelse af stoffriheden. Tilbuddet er til personer over 18 år, som er stoffri og som ønsker tilbagefaldsforebyggende forløb. Substitutionsbehandling i henhold til Sundhedslovens 142: Viborg Rusmiddelcenter tilbyder substitutionsbehandling af opioid afhængige borgere. Den medicinske behandling sker i samråd med sociallægen på Rusmiddelcenter Viborg, og varetages af sygeplejefagligt personale som er tilknyttet substitutionsambulatoriet. Substitutionsbehandlingen vil endvidere suppleres, efter behov med en social indsats for at sikre, eller øge det aktuelle funktionsniveau. Som hovedregel anvendes Suboxone/Subutex til alle nye borgere og alle substitutionsbrugere tilbydes medicinskift fra Metadon til Suboxone/Subutex. Medicinen udleveres af ambulatoriet i åbningstiden mandag til fredag fra I samme tidsrum er der åbent i den tilhørende kaffestue, hvor der er personale tilstede. Kaffestuen er kun til brug for borgere i substitutionsbehandling. Tilbuddet retter sig mod opioid afhængige personer over 18 år. Aktivitets og samværstilbud, Dagtilbuddet i henhold til Servicelovens 104: Tilbuddet er åbent 4 dage om ugen. Åbningstiderne ligger i forlængelse af substitutionsambulatoriets åbningstid. Mandage, tirsdage og torsdage fra kl til kl Fredage fra kl til kl Onsdage lukket 2 af åbningsdagene anvendes af Det Matrikelløse Dagtilbud til udekørende aktiviteter og samvær i ressourcesvage borgeres eget hjem. Der arbejdes ud fra en anerkendende praksis i borgerkontakten, men der er ikke noget primært behandlingsmæssigt sigte med tilbuddet. Tilbuddet har egne lokaler i under etagen. Der er tilknyttet minibus. Tilbuddet retter sig mod personer over 18 år med et stofmisbrug, som er i substitutionsbehandling i henhold til Sundhedslovens 142. Andre tilbud under Rusmiddelcenter Viborg: Forbehandling i Viborg Arrest: Som indsat i Viborg Arrest tilbydes den indsatte afklaring af motivation for forandring/behandling. Stofkonsulenten vil orientere om mulighederne for behandling under og efter afsoning, og medvirke til etablering af kontakt til behandlingssystemer i, og udenfor Kriminalforsorgen med henblik på at planlægge og etablere det mest hensigtsmæssige behandlingstilbud under og efter afsoning. 6

7 Tilbuddets målgruppe er indsatte i arresten der har et problematisk forbrug af euforiserende stoffer, og som ønsker en forandring i forhold til dette, samt indsatte der er ambivalente i forhold til om de ønsker en forandring, men som er interesserede i at afklare dette. Forbehandlingen i Viborg Arrest er en entreprenøropgave for Kriminalforsorgen, Midt-og Vest Jylland. Kontrakten er indgået for perioden Behandlingsgaranti Henvendelse Alle kan henvende sig enten personligt eller telefonisk. Hvis der søges behandling efter servicelovens 101, påbegyndes denne indenfor behandlingsgarantien senest 14 dage fra behandlingsansøgning. Påbegyndelse af behandling består i første led af en afklaring omkring den enkeltes situation, konsulentens vurdering af behandlingsbehov, motivation samt ansøgers eget behandlingsønske og vurdering af behandlingsbehov for det videre behandlingsforløb. Der arbejdes ud fra et vejledende sagstal på 25 sager for en fuldtidsansat stofbehandler. 6. Mulighed for frit valg For stofmisbrugsområdet gælder, at borgeren ifølge serviceloven har mulighed for frit valg af ambulante behandlingstilbud. Hvis borgeren vælger en anden udbyder indenfor samme koncept, der er visiteret til, kan behandlingsgarantien på 14 dage dog fraviges, ligesom retten til frit valg kan fraviges, hvis hensynet til borgeren taler for det. 7. Handleplaner og Brugerindflydelse Behandlingsplan Når en borger henvender sig til Rusmiddelcenteret, startes et afklaringsforløb, hvor der udarbejdes en behandlingsplan i samarbejde med borgeren. Her beskrives grundlaget for intern visitation, borgerens behov, formålet for indsatsen, samt hvilken indsats der er nødvendig. Behandlingsplanen er ligeledes grundlag for visitering til en eventuel døgnbehandling i ekstern regi, ved Viborg Kommunes Centrale Visitationsudvalg. Behandlingsplanen fra Rusmiddelcenter Viborg indgår som et element i 141 handleplanen der i øvrigt varetages af kommunens myndighedsafdeling. Rusmiddelcenter Viborg vil følge op på behandlingsplanen henholdsvis 1 måned, 6 måneder og eventuelt 12 måneder efter færdiggjort behandling, i henhold til Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug, efter 101 i Lov om Social Service. Som udgangspunkt vil det være konsulenten som har forestået forløbet, som vil foretage opfølgningen. Brugerindflydelse: I alle Rusmiddelcentrets tilbud er der brugerindflydelse med kontaktpersonordning, samt gruppemøder i 104 tilbuddet og i Dagbehandlingen. Udgangspunktet i alle tilbud er frivillighed og et tæt samarbejde med borgeren. Arbejdet foregår som udgangspunkt på borgernes præmisser, og kontaktfladen udvikles i borgernes tempo. Der er ikke formaliseret pårørende samarbejde. 8. Regler for betaling for kost og logi I forbindelse med stoffri døgnbehandling visiteret af Viborg Kommune, er selve beregningen af kost og logi uddelegeret fra Viborg Kommunes myndighedsafdeling til stofkonsulenterne ved Rusmiddelcenter Viborg. 7

8 Borgeren kan aldrig sættes i egenbetaling til selve behandlingsudgiften, men kun bidrage til kost og logidelen. Såfremt den konkrete institution har beregnet kost og logi delen, anvendes denne beregning i forbindelse med klientens egenbetaling. 1. Fastsættelse / beregning af evt. egenbetaling til kost og logi for den enkelte borger, er gældende fra den efterfølgende måned efter behandlingsopholdet er iværksat. 2. Alle borgeres beregning starter med udgangspunkt i, at borgeren skal sikres et månedligt rådighedsbeløb på 2014 niveau af tidligere beregnet rådighedsbeløb. 3. Såfremt det beregnes, at borgeren kan bidrage til kost og/eller logidelen af sin indtægt, tages der udgangspunkt i det kost og logibeløb som den konkrete institution har beregnet. I andre tilfælde tages udgangspunkt i den beregning som tidligere er udarbejdet i Rusmiddelcentret. 4. Såfremt en borger ikke, eller kun i begrænset omfang, kan bidrage til den konkrete kost og logidelen, overføres den resterende udgift til behandlingsudgiften. 5. En evt. beregnet egenbetaling trækkes hvis muligt af borgerens overførselsindkomst og indtægtsføres ved den centrale visitation. 6. Bevarer borgeren sin bolig i Viborg Kommune under døgnbehandling på ekstern institution, bidrager borgeren ikke til logi på institutionen. Udgiften overføres som en del af den månedlige opholdsbetaling. 9. Visitationsproceduren Information om sagsbehandling og klagegang Rusmiddelcenter Viborg visiterer selv til alle tilbud inden for rusmiddelområdet på nær døgnbehandling. Rusmiddelcenter Viborgs visitation sker på interne visitationsmøder på baggrund af visitationsskemaer og konsulentens faglige indstillinger. Forud for de interne visitionsmøder har Rusmiddelcenter Viborgs konsulenter på baggrund af samtaler med den pågældende borger foretaget en afklaring af, hvilke behov og ønsker borgeren har. Borgerens ønsker samt konsulentens faglige vurdering ligger til grund for hvilket tilbud, den pågældende borger indstilles til. Sager med indstilling til døgnbehandling bliver videresendt til Det Centrale Visitationsudvalg som træffer beslutning om, hvorvidt der skal visiteres til døgnbehandling. Når visitationsudvalget behandler sagen vedrørende rusmiddelområdet deltager afdelingsleder/fagpersonale fra Rusmiddelcentret på mødet. I forbindelse med alle afgørelser i visitationsudvalget i Visitation Social udleveres en klagevejledning. Heri er borgerens klagemuligheder beskrevet, ligesom det er beskrevet, hvordan borgeren skal forholde sig, såfremt de ønsker at klage over en afgørelse. Borgeren tilbydes at deltage når visitationsudvalget behandler pågældendes sag. 10. Personalets faglige kvalifikationer og kompetenceudvikling Medarbejdere Der er ansat medarbejdere med social- og sundhedsfaglig uddannelse, overvejende sygeplejersker, socialrådgivere og pædagoger. For en detaljeret beskrivelse af personalesammensætningen henvises til samt Rusmiddelcenter Viborg hjemmeside. Rusmiddelcenter Viborgs medarbejdere gennemgår løbende relevant efter- og videreuddannelse, indenfor et bredt spekter af behandlingstilgange, således at disse er rustet til at løse opgaverne på en faglig kompetent måde. 8

9 Der gennemføres årligt MUS samtale med vægt på kompetenceudvikling. 11. Monitorering af indsatsen Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling Monitorering og evaluering af indsatsen indgår som et fast element i arbejdet på Rusmiddelcenter Viborg. Både i forhold til de enkelte borgere og på det overordnede plan i forhold til de igangværende projekter. Statistik trækkes fra Bosted-systemet generelt. Evalueringerne er et vigtigt element i kvalitetsudviklingen af tilbuddene på Rusmiddelcenter Viborg. 12. Hvordan sikres opmærksomhed på forholdene for borgerens hjemmeboende børn I den behandlingsplan, der udarbejdes for samtlige borgere i Rusmiddelcentret indgår en vurdering af klientens familiemæssige og sociale relationer. I forbindelse med denne vurdering indgår en vurdering af forholdene for eventuelt hjemmeboende børn. Behandlerne på Rusmiddelcentret orienterer, i forbindelse med udarbejdelse af behandlingsplanen, borgeren om at de har skærpet underretningspligt i forhold til børn under 18 år. I de tilfælde hvor det er relevant foretages underretning. Denne udarbejdes af den enkelte konsulent i samarbejde med afdelingslederen. 13. Den fremtidige indsats på stofmisbrugsbehandlingsområdet Udviklingsområder/visioner: 1. Etablering af et pårørendetilbud. 2. Implementering af projekt Frivillige til stoffri eller maximalt stabiliserede borgere. 3. Politisk godkendelse til et vejledende sagstal på 25 behandlingsager for en fuldtidsansat stofbehandler. 4. At kunne tilbyde faglig og opkvalificering til både interne og eksterne samarbejdspartnere, eksempelvis i form af undervisning/oplysning 14. Kvalitetskrav til døgnbehandlingstilbud Forudsætningen for at Viborg Kommune tilbyder en borger et døgnbehandlingsophold er, at der er gennemført en udredning af borgeren og udarbejdet en behandlingsplan der peger mod døgnbehandling i samarbejde med borgeren. Af behandlingsplanen skal tydelig fremgå målsætning, metoder og tidsramme i døgnbehandling. Viborg Kommune benytter sig kun af døgnbehandlingstilbud hvor der er en sikkerhed for at der er et højt fagligt niveau, og er godkendt af de Sociale Tilsyn. Når en borger er i døgnbehandling fører Rusmiddelcenter Viborg løbende tilsyn med forløbet. 15. Hvilke døgnbehandlingstilbud benytter Viborg Kommune Rusmiddelcenter Viborg samarbejder med en bred vifte af behandlingsinstitutioner. Tilbuddene er udvalgt med henblik på at kunne matche den enkelte borgers behov og ressourcer med et konkret behandlingstilbud, og en evidensbaseret tilgang. Behandlingscenter Vendsyssel Elmegården Højløkke 9

10 Høybyegård Midtgården Opbygningsgården Springbrættet Adobe Acrobat PDFXML Document Faglig samarbejdsaftale som evalueres 1-2 gange årligt af afdelingslederen. 10

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning NOTAT Den 16. september 2010 Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning På grundlag af en Partnerskabsaftale har

Læs mere

Kvalitetsstandard - Stofmisbrug

Kvalitetsstandard - Stofmisbrug Kvalitetsstandard - Stofmisbrug Formål Denne kvalitetsstandard beskriver Nordfyns Kommunes tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

101 - Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune.

101 - Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune. 101 - Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune. Formål Denne kvalitetsstandard beskriver Nordfyns Kommunes tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

Kolding Kommunes kvalitetsstandard for social behandling af Stofmisbrug efter 101 i lov om social service.

Kolding Kommunes kvalitetsstandard for social behandling af Stofmisbrug efter 101 i lov om social service. Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Det grundlæggende lovgrundlag... 2 Indsatsområder med baggrund i bekendtgørelsen... 2 Opgaver, som udføres på stofmisbrugsbehandlingsområdet (Jf. bekendtgørelsen 2 stk.1)...

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service

KVALITETSSTANDARD. For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service Godkendt af Kommunalbestyrelsen 30-06-2011 Indholdsfortegnelse Indledning.... 4 1. Opgaver der udføres på stofmisbrugsbehandlingsområdet....

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug Vedtaget af Silkeborg Kommunes Sundheds- & forebyggelsesudvalg 11.11.2014 i henhold til Bekendtgørelse nr. 430 af 30.4.2014 fra Ministeriet

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Lyngby-Taarbæk Kommune. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Lyngby-Taarbæk Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...3 1.1 LOVGRUNDLAG FOR STOFMISBRUGSBEHANDLING...3 2. OPGAVER PÅ STOFMISBRUGSOMRÅDET...4

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune Revideret 2013 Indledning I medfør af 139 i lov om social service er der den 15. juni 2006 blevet fastsat bekendtgørelse nr. 622

Læs mere

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske rammer for behandling af stofmisbrugere Lovgrundlaget for den sociale

Læs mere

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Kvalitetsstandard Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag alkohol- og stofmisbrugsbehandlingsområdet... 3 2. Ydelser... 3 3. Målgruppen for alkohol-

Læs mere

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard Skanderborg Rusmiddelcenter Kvalitetsstandard For behandling af alkoholog stofmisbrug Godkendt af Byrådet den XX. XX 2014 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse 1. Kvalitetsstandardens formål og indhold s. 3

Læs mere

Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101

Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101 Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101 September 2014 Formål Denne kvalitetsstandard er en beskrivelse af Svendborg Kommunes tilbud om behandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune September 2012 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune OKTOBER 2013 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE November 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag: Servicelovens 101: Enhver borger har ret til ambulant

Læs mere

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 Social- og Sundhedsudvalget, den 27. oktober 2014 Jr. nr. 27.36.04P27-0001 Indledning... 3 1. Opgaver der udføres på stofmisbrugsområdet...

Læs mere

Stevns Kommune. Kvalitetsstandard. for social behandling af voksne stofmisbrugere MYNDIGHED

Stevns Kommune. Kvalitetsstandard. for social behandling af voksne stofmisbrugere MYNDIGHED Stevns Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af voksne stofmisbrugere MYNDIGHED Stevns Kommune Sundhedsafdeligen Bjælkerupvej 32 4660 Store Heddinge Tlf.nr. 56 57 57 57 UDFØRER Køge Rådgivnings-

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandlingen. 1. Rammer

Varde Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandlingen. 1. Rammer Varde Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandlingen Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Formålet Standarden er godkendt af Udvalget for Social og Sundhed

Læs mere

Kvalitetsstandard for Aarhus Kommune, Center for Misbrugsbehandlings tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard for Aarhus Kommune, Center for Misbrugsbehandlings tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard for Aarhus Kommune, Center for Misbrugsbehandlings tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service 1 Formål med kvalitetsstandarden Ifølge bekendtgørelse

Læs mere

Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune

Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune 1 Kvalitetsstandard Misbrugscenter Djursland Behandling af stofmisbrug og alkoholmisbrug Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune 2 Indledning Kontaktinformation Hvis du har behov

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Rusmiddelcenter Middelfart Teglgårdsparken 27 5500 Middelfart. Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006

KVALITETSSTANDARD. Rusmiddelcenter Middelfart Teglgårdsparken 27 5500 Middelfart. Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006 KVALITETSSTANDARD FOR SOCIAL BEHANDLING AF STOFMISBRUG JF. SERVICELOVEN SAMT ALKOHOLBEHANDLING I FLG. SUNDHEDSLOVEN I MIDDELFART KOMMUNES RUSMIDDELCENTER Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006 Rusmiddelcenter

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Bilag 1. Slagelse Kommunens Misbrugscenter Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Ambulant psykosocial behandling...2 Dagbehandling...3 Kursusforløb Krop og Læring :...3 Forbehandlingsgruppen:...3

Læs mere

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12 Kvalitetsstandard for Norddjurs kommunes tilbud om behandling af borgere over 18 år med stofmisbrug jvf. lov om Social Service 101 samt alkoholmisbrug jvf. Sundhedslovens 141 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug i Odsherred Kommune

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug i Odsherred Kommune Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug i Odsherred Kommune September 2011 Organisatorisk struktur. Lovgrundlag Rusmiddelteamet er en del af Afdelingen for Socialpsykiatri og Rusmidler som er forankret

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug Kvalitetsstandarden indeholder en samlet og let tilgængelig information til borgerne om de tilbud og ydelser der tilbydes, hvis de ønsker social behandling

Læs mere

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Indledning. I henhold til Socialministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 5 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere