Voksne med Handicap 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Voksne med Handicap 2014"

Transkript

1 Brugertilfredshedsundersøgelse Voksne med Handicap 2014 Delrapport: Boformer

2 UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade Aarhus C KONTAKT Mette Okkels Hansen, udviklingskonsulent I INDSAMLING OG ANALYSE AF DATA CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland Jon Hadsund, konsulent Anne Eskesen Würtz, praktikant Udgivet februar 2015 Kan frit gengives med tydelig kildeangivelse 2

3 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Sammenfatning 5 Spørgeskemaet 6 Resultater - Boformer samlet 7 Læsevejledning 14 Resultater - Boformer Bocenter Nord 19 Resultater - Boformer Center for Voksne med Autisme og ADHD 23 Resultater - Boformer NeuroFysisk Handicapcenter 27 Resultater - Den selvejende institution Stefanshjemmet 31 Indsamlingsmetode 35 Vurdering af datagrundlaget 36 3

4 Indledning I Socialforvaltningen arbejder vi hele tiden på at udvikle og forbedre tilbuddene til vores brugere. En del af det arbejde er at spørge brugerne, hvad de synes om indsatsen og om deres samarbejde med medarbejderne. Denne brugertilfredshedsundersøgelse omfatter alle brugere, der modtager tilbud i form af bostøtte, bofællesskab eller boform. På undersøgelsestidspunktet var der i alt 1539 brugere i målgruppen, og af disse var 1450 i stand til at deltage i undersøgelsen. I alt har 828 valgt at besvare spørgeskemaet, hvilket giver en samlet svarprocent på 57. Denne delrapport præsenterer det samlede resultat af brugertilfredshedsundersøgelsen blandt beboere i boformer til voksne med handicap. Rapporten anvender begrebet "brugere" om alle borgere, der bor i boformer. I boformerne var der 171 beboere, og af disse var 112 beboere i stand til at deltage i undersøgelsen. 79 beboere har valgt at besvare spørgeskemaet. Dette giver en svarprocent på 71. For de enkelte centre er svarprocenten: Bocenter Nord: 82 Center for Voksne med Autisme og ADHD: 68 NeuroFysisk Handicapcenter: 100 Den selvejende institution Stefanshjemmet: 48 Da boformen under Bocenter Syd ikke opfylder anonymitetskravet om minimum 10 besvarelser, fremgår resultaterne fra dette center ikke selvstændigt. Resultaterne fra indgår dog i den samlede rapport. Undersøgelsen er tilrettelagt og gennemført i efteråret Dataindsamling og analyse er gennemført af CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland. Ud over denne boformsrapport er der udarbejdet delrapporter for tilbudstyperne bofællesskaber og bostøtte samt en sammenfattende rapport for hele Voksenhandicap i Aarhus Kommune. De kan findes på: 4

5 Sammenfatning I boformerne er beboernes tilfredshed overordnet høj. Dette gælder særligt beboernes generelle tilfredshed (respekt, støtte, samarbejde og information). Sammenlignet med resultaterne fra en tilsvarende undersøgelse i 2012 er der fremgang i forhold til beboernes generelle tilfredshed og oplevelse af progression, mens beboernes samlede vurdering er uændret fra 2012 til Tilfredsheden er højest på spørgsmålene omhandlende respekt og samarbejde, hvor henholdsvis 80 og 79 procent svarer positivt. Tilfredshed er lavest på spørgsmålet vedrørende inddragelse, hvor 68 procent af beboerne angiver et positivt svar og 18 procent svarer negativt. Der er en relativ svag sammenhæng mellem inddragelse og den samlede vurdering, hvorfor en forbedringsindsats vigtig på dette område, men ikke akut. I undersøgelsen har beboerne haft mulighed for at knytte kommentarer om deres oplevelse af boformerne til spørgeskemaet. Her roser beboerne generelt boformerne. Samtidig får medarbejderne ros, og boformerne roses ligeledes for gode aktiviteter. Beboerne har imidlertid også negative kommentarer, hvor blandt andet manglende tid og behov for bedre bemanding samt beboersammensætningen bliver kritiseret. 5

6 Spørgeskemaet I undersøgelsen er der anvendt et kortfattet spørgeskema med ni lukkede og ét åbent spørgsmål. Afhængigt af brugergruppen anvendes en tilfredshedsskala, der har henholdsvis fem kategorier fra Ja, i høj grad til Nej, slet ikke eller tre kategorier fra Ja til Nej. Spørgsmålene omhandler blandt andet beboernes generelle tilfredshed med boformen i forhold til respekt, støtte, samarbejde og information samt beboernes oplevelse af progression. Afslutningsvis spørges beboerne til deres samlede vurdering af boformen. Spørgeskemaet indeholder herudover tre baggrundsspørgsmål vedrørende beboernes modersmål og støtteomfang. Til højre vises en udgave af spørgeskemaet med tre kategorier, som er anvendt i botilbuddet Skovlund. 6

7 Samlet vurdering af boformer Figur 1 viser, at beboernes samlede vurdering af boformerne er overvejende positiv. Over halvdelen af beboerne svarer således Meget godt eller Godt på spørgsmålet. Samtidig er der dog 12 procent af beboerne, som svarer Dårligt eller Uacceptabelt, og sammenlignet med de øvrige tilbudstyper er der flere beboere i boformer, der vurderer deres tilbud negativt. Figur 1: Beboernes samlede vurdering af boformer Samlet vurdering (76 svar) 7% 5% Meget godt Godt 21% 46% Både godt og dårligt Dårligt Uacceptabelt 21% 7

8 Overordnede resultater I For at give et overblik over beboernes overordnede vurdering og muliggøre sammenligning på tværs af tilbuddene er der lavet tre tilfredshedsindeks, som henholdsvis måler deres generelle tilfredshed (spørgsmål 2-5), oplevelse af positiv udvikling (spørgsmål 6 og 7) og samlede vurdering (spørgsmål 10). Figur 2 viser det overordnede resultat for boformerne. Der er fremgang fra 2012 til 2014 i forhold til beboernes generelle tilfredshed og oplevelse af progression, hvor det dog kun er i forhold til beboernes oplevelse af progression, at fremgangen er statistisk signifikant. Beboernes samlede vurdering er uændret fra 2012 til Figur 2: Beboernes overordnede tilfredshed med boformer GENEREL TILFREDSHED 2014 (75 svar) 2012 (48 svar) 2010 (79 svar) OPLEVELSE AF PROGRESSION 2014 (71 svar) 2012 (46 svar) 2010 (63 svar) SAMLET VURDERING 2014 (76 svar) 2012 (50 svar) 2010 (81 svar) Note I: Oplevelse af progression er beregnet på baggrund af spørgsmål, der er formuleret lidt forskelligt i henholdsvis 2010, 2012 og Note II: I undersøgelsen opereres der med et signifikansniveau på p < 0.05.

9 Overordnede resultater II I figur 3 sammenlignes resultatet i 2014 på tværs af de tre tilbudstyper. Figuren viser, at beboerne i boformerne generelt er en smule mindre tilfredse end modtagere af bostøtte og beboere i bofællesskaber. Figur 3: Brugernes overordnede tilfredshed med Voksenhandicaps tilbud fordelt på tilbudstype GENEREL TILFREDSHED OPLEVELSE AF PROGRESSION Bofællesskab (258 svar) Boform (75 svar) Bostøtte (420 svar) Aarhus Kommune (753 svar) Bofællesskab (236 svar) Boform (71 svar) Bostøtte (417 svar) Aarhus Kommune (724 svar) Bofællesskab (258 svar) SAMLET VURDERING Boform (76 svar) Bostøtte (438 svar) Aarhus Kommune (772 svar) Note I: Der er ikke testet for signifikante forskelle mellem tilbudstyperne. 9

10 Overordnede resultater III På de følgende sider er beboernes generelle tilfredshed, oplevelse af progression og samlede vurdering opsplittet på centerniveau. Figur 4 viser beboernes generelle tilfredshed på de forskellige centre. Figuren viser, at den generelle tilfredshed varierer en smule fra center til center. Tilfredsheden blandt beboerne i boformen Nordbyvænget (NeuroFysisk Handicapcenter) er signifikant lavere end gennemsnittet for de øvrige centre, mens tilfredsheden blandt beboere i boformer under Bocenter Nord er signifikant højere. Figur 4: Generel tilfredshed med boformer opdelt på center Stefanshjemmet (10 svar) 83 GENEREL TILFREDSHED NeuroFysisk Handicapcenter (15 svar) Center f. Autisme og ADHD (21 svar) Bocenter Nord (28 svar) Aarhus Kommune (75 svar) Note I: I undersøgelsen opereres der med et signifikansniveau på p <

11 Overordnede resultater IV I figur 5 er beboernes oplevelse af progression sammenlignet på centerniveau. Figuren viser, at beboernes oplevelse af progression ligeledes varierer fra center til center. Oplevelsen af progression blandt beboerne i boformen Nordbyvænget (NeuroFysisk Handicapcenter) er signifikant lavere end gennemsnittet for de øvrige centre, mens oplevelsen af progression blandt beboere i boformer under Bocenter Nord er signifikant højere. Figur 5: Oplevelse af progression i boformer opdelt på center Stefanshjemmet (9 svar) 83 OPLEVELSE AF PROGRESSION NeuroFysisk Handicapcenter (15 svar) Center f. Autisme og ADHD (19 svar) Bocenter Nord (27 svar) Aarhus Kommune (71 svar) Note I: I undersøgelsen opereres der med et signifikansniveau på p <

12 Overordnede resultater V I figur 6 sammenlignes beboernes samlede vurdering på tværs af de forskellige centre. Den samlede vurdering blandt beboerne i boformer under Center for Voksne med Autisme og ADHD er signifikant lavere end gennemsnittet for de øvrige centre, mens tilfredsheden blandt beboere i boformer under Bocenter Nord er signifikant højere. Figur 6: Samlet vurdering af boformer opdelt på center Stefanshjemmet (11 svar) 73 SAMLET VURDERING NeuroFysisk Handicapcenter (16 svar) Center f. Autisme og ADHD (21 svar) Bocenter Nord (28 svar) Aarhus Kommune (76 svar) Note I: I undersøgelsen opereres der med et signifikansniveau på p <

13 Overordnede resultater VI Tabel 1 viser det overordnede resultat fordelt på baggrundsvariablene alder, modersmål og støttereduktion. Tabellen viser, at tilfredsheden varierer en smule på tværs af alder, modersmål og støttereduktion. Brugere med dansk som modersmål er signifikant mere positive i deres generelle tilfredshed end brugere med andet modersmål end dansk. Der er ingen signifikante forskelle i forhold til alder og støttereduktion. Tabel 1: Beboernes overordnede tilfredshed med tilbuddet fordelt på alder, modersmål og støttereduktion Generel tilfredshed Progression Samlet vurdering Alder Under 30 år år år år eller derover Modersmål Dansk Andet Støttereduktion Ja Nej Note I: I undersøgelsen opereres der med et signifikansniveau på p <

14 Læsevejledning På næste side fremstilles svarene på tilfredshedsspørgsmålene i én samlet figur. Illustrationen nedenfor viser, hvordan figuren skal læses. Eksempel: Sådan læses figuren, der viser svarfordelingen Spørgsmål, som brugeren har besvaret. (xx svar) angiver antallet af brugere, der har besvaret det pågældende spørgsmål Svarfordelingen angivet i procent på det pågældende spørgsmål Spørgsmålstema Svarskalaen på spørgeskemaet (omkodet) 14

15 OMRÅDE- SPECIFIKKE OPLEVELSE AF PROGRESSION GENEREL TILFREDSHED Svarfordeling - Boformer samlet Figur 7 viser den samlede svarfordeling på tilfredshedsspørgsmålene. Figur 7: Den samlede svarfordeling i boformer 2. Respekt (79 svar) 80% 13% På baggrund heraf kan følgende resultater fremhæves: 3. Støtte (78 svar) 78% 18% Tilfredsheden er højest på spørgsmålene om generel tilfredshed samt spørgsmålet om hjælp til kontakt. Henholdsvis 80 og 79 procent svarer positivt på spørgsmålene vedrørende respekt og samarbejdet. 4. Samarbejdet (78 svar) 5. Information (77 svar) 6. Bedre hverdag (76 svar) 79% 75% 71% 14% 13% 16% 12% 13% Tilfredsheden er lavest på spørgsmålet vedrørende inddragelse, hvor 68 procent svarer positivt og hele 18 procent svarer negativt. 7. Klare sig selv (71 svar) 8. Inddragelse (74 svar) 9. Hjælp til kontakt (53 svar) 70% 68% 78% 14% 15% 12% 15% 18% 10% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Positiv Neutral Negativ 15

16 Tilfredshed Identifikation af indsatsområder I det følgende præsenteres sammenhængen mellem de enkelte tilfredshedsspørgsmål og den samlede vurdering af boformer. Sammenhængen kan illustreres i en prioriteringsfigur. Formålet med figuren er at identificere de områder, der mest effektivt kan styrke den samlede vurdering, og dermed bidrage til arbejdet med forbedring af den brugeroplevede kvalitet i boformerne. I prioriteringsfiguren angiver den horisontale placering af et spørgsmål, hvor stor betydning det pågældende spørgsmål har for den samlede vurdering. Jo længere mod højre et spørgsmål placerer sig, desto større betydning har spørgsmålet for den samlede vurdering. Spørgsmålets vertikale placering viser tilfredsheden på det pågældende spørgsmål. Jo højere oppe i figuren desto højere er tilfredsheden på spørgsmålet. Figuren kan inddeles i fire områder, der er karakteriseret af varierende forbedringsmuligheder: Fastholdelse af resultat meget vigtig Spørgsmål i dette felt har både relativ høj tilfredshed og relativ stor betydning for den samlede vurdering. Fokus bør være på at fastholde det gode resultat. Fastholdelse af resultat mindre vigtig Spørgsmål i dette felt har relativ høj tilfredshed, men lille betydning for den samlede vurdering. Fastholdelse af resultat mindre vigtig Fastholdelse af resultat meget vigtigt Forbedringsindsats vigtigt, men ikke akut Spørgsmål i dette felt har både relativ lav tilfredshed og relativ lille betydning for den samlede vurdering. Oplagt forbedringsmulighed Spørgsmål i dette felt har relativ stor betydning for den samlede vurdering og samtidig relativ lav tilfredshed. Der er et oplagt forbedringspotentiale, og fokus bør være på at realisere dette. Forbedringsindsats vigtig, men ikke akut Sammenhæng med samlet vurdering Oplagt forbedringsmulighed 16

17 Tilfredshed Prioritering af indsatsområder i boformer Prioriteringsfiguren nedenfor viser, at tilfredsheden på spørgsmålene om selve støtten og medarbejdernes samarbejde med beboerne er relativ høj, og sammenhængen med den samlede vurdering er samtidig stærkest for disse spørgsmål. Derfor er det vigtigt at fastholde det nuværende tilfredshedsniveau på disse områder. Tilfredsheden på spørgsmålet vedrørende inddragelse er relativ lav. Den relativt moderate sammenhæng med den samlede vurdering betyder, at en forbedringsindsats på området er vigtig, men ikke akut. Figur 8: Indsatsområder for boformer Fastholdelse af resultatet mindre vigtigt Fastholdelse af resultat meget vigtigt 4. Samarbejdet 3. Støtte 2. Respekt 9. Hjælp til kontakt 5. Information 6. Bedre hverdag 7. Klare sig selv 8. Inddragelse Forbedringsindsats vigtig, men ikke akut Sammenhæng med samlet vurdering Akut behov for forberingsindsats 17

18 Beboernes kommentarer Ud over de lukkede spørgsmål i spørgeskemaet blev beboerne også stillet et åbent spørgsmål om deres umiddelbare oplevelse af boformerne. I disse kommentarer roses boformerne generelt. Samtidig får medarbejderne ros, og beboerne fremhæver gode aktiviteter og ture. Beboerne har imidlertid også negative kommentarer, hvor blandt andet manglende tid og behov for bedre bemanding samt beboersammensætningen bliver nævnt. Nedenfor er de tre hyppigst forekommende positive og negative udsagn fra beboerne vist. Tallet i parenteserne angiver antallet af beboere i boformer, der i kommentarerne nævner det pågældende forhold. Positive kommentarer Generel ros af bostedet (43) Generel ros af medarbejder (8) Gode aktiviteter/ture (4) Negative kommentarer Manglende tid/fleksibilitet/bedre bemanding/mere hjælp (11) Utilfredshed med øvrige beboere/beboersammensætningen (7) Utilfredshed med medarbejdere (6) 18

19 Samlet vurdering - Bocenter Nord Figur 9 viser, at beboernes samlede vurdering af boformerne under Bocenter Nord er særdeles positiv. Tre ud af fire svarer således Meget godt. I boformerne Lyngåkollegiet og Botilbuddet Skovlund svarer 93 procent af beboerne positivt på spørgsmålet, mens 7 procent af beboerne svarer Dårligt eller Uacceptabelt. Ingen beboere svarer Både godt og dårligt. Figur 9: Beboernes samlede vurdering af boformer under Bocenter Nord Samlet vurdering (28 svar) Meget godt 18% Godt Både godt og dårligt Dårligt Uacceptabelt 75% 19

20 Overordnede resultater - Bocenter Nord Figuren nedenfor viser det overordnede resultat for boformerne under Bocenter Nord. Sammenlignet med 2012 har der været fremgang på alle tre indeks. Fremgangen er størst i forhold til beboernes oplevelse af progression, men ingen af forskellene fra 2012 til 2014 er imidlertid statistisk signifikante. Figur 10: Beboernes overordnede tilfredshed med boformer under Bocenter Nord GENEREL TILFREDSHED 2014 (28 svar) 2012 (8 svar) 2010 (18 svar) OPLEVELSE AF PROGRESSION 2014 (27 svar) 2012 (5 svar) 2010 (15 svar) SAMLET VURDERING 2014 (28 svar) 2012 (8 svar) 2010 (18 svar) Note I: I undersøgelsen opereres der med et signifikansniveau på p <

21 OMRÅDE- SPECIFIKKE OPLEVELSE AF PROGRESSION GENEREL TILFREDSHED Svarfordeling - Bocenter Nord Figur 11 viser den samlede svarfordeling på tilfredshedsspørgsmålene. Figur 11: Den samlede svarfordeling - Bocenter Nord 2. Respekt (28 svar) 86% På baggrund heraf kan følgende resultater fremhæves: 3. Støtte (28 svar) 89% 11% Tilfredsheden er højest på spørgsmålet om samarbejdet, hvor 93 procent svarer positivt. Ingen beboere har svaret negativt på dette spørgsmål, hvilket også gælder for spørgsmålet angående støtten beboerne modtager. 4. Samarbejdet (28 svar) 5. Information (28 svar) 6. Bedre hverdag (28 svar) 7. Klare sig selv (27 svar) 93% 89% 89% 85% 11% Tilfredsheden er lavest på spørgsmålet vedrørende inddragelse, men det er dog stadig hele 81 procent af beboerne, der har svaret positivt på spørgsmålet. 8. Inddragelse (26 svar) 9. Hjælp til kontakt (25 svar) 81% 12% 88% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Positiv Neutral Negativ 21

22 Beboernes kommentarer - Bocenter Nord Ud over de lukkede spørgsmål i spørgeskemaet blev beboerne også stillet et åbent spørgsmål om deres umiddelbare oplevelser med boformerne. I kommentarerne gives der primært generel ros til boformerne. De hyppigst forekommende positive og negative udsagn fra beboerne vist nedenfor. Udsagn der kun forekommer en gang er ikke vist. Positive kommentarer Generel ros af bostedet (13) Generel ros af medarbejder (2) Negative kommentarer Manglende tid/fleksibilitet/bedre bemanding (3) 22

23 Samlet vurdering - Center for Voksne med Autisme og ADHD Figur 12 viser, at beboernes samlede vurdering af boformerne under Center for Voksne med Autisme og ADHD er overvejende positiv. Godt halvdelen af beboerne i boformerne Snåstrup Vestergaard og Tingagergården svarer Meget godt eller Godt, mens 18 procent svarer Dårligt eller Uacceptabelt. Næsten en tredjedel af beboerne i boformer under Center for Voksne med Autisme og ADHD svarer Både godt og dårligt. Figur 12: Beboernes samlede vurdering af boformer under Center for Voksne med Autisme og ADHD Samlet vurdering (21 svar) 5% 29% 14% 24% 29% Meget godt Godt Både godt og dårligt Dårligt Uacceptabelt 23

24 Overordnede resultater - Center for Voksne med Autisme og ADHD Figuren nedenfor viser det overordnede resultat for boformerne under Center for Voksne med Autisme og ADHD. Samlet set er beboernes tilfredshed høj. Der er ingen statistisk signifikante forskelle mellem tilfredsheden i 2012 og 2014, men der er dog statistisk signifikant forskel mellem den generelle tilfredshed og den samlede vurdering i 2010 og Figur 13: Beboernes overordnet tilfredshed med boformer under Center for Voksne med Autisme og ADHD GENEREL TILFREDSHED 2014 (21 svar) 2012 (14 svar) 2010 (20 svar) OPLEVELSE AF PROGRESSION 2014 (19 svar) 2012 (18 svar) 2010 (13 svar) SAMLET VURDERING 2014 (21 svar) 2012 (16 svar) 2010 (20 svar) Note I: Oplevelse af progression er beregnet på baggrund af spørgsmål, der er formuleret lidt forskelligt i henholdsvis 2010, 2012 og Note II: I undersøgelsen opereres der med et signifikansniveau på p < 0.05.

25 OMRÅDE- SPECIFIKKE OPLEVELSE AF PROGRESSION GENEREL TILFREDSHED Svarfordeling - Center for Voksne med Autisme og ADHD Figur 14 viser den samlede svarfordeling på tilfredshedsspørgsmålene. På baggrund heraf kan følgende resultater fremhæves: Figur 14: Den samlede svarfordeling - Center for Voksne med Autisme og ADHD 2. Respekt (23 svar) 3. Støtte (23 svar) 78% 74% 13% 17% 9% 9% Foruden spørgsmålet om hjælp til kontakt er tilfredsheden højest blandt beboere i boformer under Center for Voksne med Autisme og ADHD er højest på spørgsmålene om generel tilfredshed. Beboerne er især meget tilfredse på spørgsmålet om respekt, hvor 78 procent svarer positivt og kun 9 procent svarer negativt. 4. Samarbejdet (22 svar) 5. Information (22 svar) 6. Bedre hverdag (21 svar) 7. Klare sig selv (19 svar) 8. Inddragelse (21 svar) 68% 73% 62% 63% 52% 24% 23% 9% 18% 9% 19% 19% 26% 11% 24% Tilfredsheden er lavest på spørgsmålet vedrørende inddragelse, hvor 52 procent svarer positivt, mens 24 procent svarer negativt. 9. Hjælp til kontakt (16 svar) 75% 19% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Positiv Neutral Negativ 25

26 Beboernes kommentarer - Center for Voksne med Autisme og ADHD Ud over de lukkede spørgsmål i spørgeskemaet blev beboerne også stillet et åbent spørgsmål om deres umiddelbare oplevelser med boformerne. Beboernes kommentarer består oftest af generel ros til bostedet. Nedenfor er de hyppigst forekommende positive og negative udsagn fra beboerne vist. Positive kommentarer Generel ros af bostedet (11) Gode aktiviteter/ture (3) Samvær med ligestillede/fællesskab (2) Negative kommentarer Utilfredshed med øvrige beboere/beboersammensætningen (3) Manglende tid/fleksibilitet/bedre bemanding (2) Utilfredshed med medarbejdere (2) Note I: Medarbejderne bliver ligeledes rost af 2 beboere. 26

27 Samlet vurdering - NeuroFysisk Handicapcenter Figur 15 viser, at beboernes samlede vurdering af boformen Nordbyvænget under NeuroFysisk Handicapcenter er overvejende negativ, da under halvdelen giver et positivt svar. Hele 44 procent af beboerne svarer Både godt og dårligt, og 13 procent svarer Dårligt. Der er dog ingen af beboerne, der svarer det mest negative, Uacceptabelt. Figur 15: Beboernes samlede vurdering af boformer under NeuroFysisk Handicapcenter Samlet vurdering (16 svar) 13% 31% Meget godt Godt Både godt og dårligt Dårligt 44% 13% Uacceptabelt 27

28 Overordnede resultater - NeuroFysisk Handicapcenter Figuren nedenfor viser det overordnede resultat for boformen under NeuroFysisk Handicapcenter. Tilfredsheden har forandret sig meget i de tre undersøgelsesrunder. Både den generelle tilfredshed, oplevelsen af progression og den samlede vurdering er på nuværende tidspunkt på vej op mod niveauet fra 2010 og er således steget fra 2012 til Det er dog kun i beboernes oplevelse af progression, at der er en statistisk signifikant stigning fra 2012 til Figur 16: Beboernes overordnede vurdering af boformen under NeuroFysisk Handicapcenter GENEREL TILFREDSHED 2014 (15 svar) 2012 (10 svar) 2010 (12 svar) OPLEVELSE AF PROGRESSION 2014 (15 svar) 2012 (8 svar) 2010 (9 svar) SAMLET VURDERING 2014 (16 svar) 2012 (11 svar) 2010 (13 svar) Note I: Oplevelse af progression er beregnet på baggrund af spørgsmål, der er formuleret lidt forskelligt i henholdsvis 2010, 2012 og Note II: I undersøgelsen opereres der med et signifikansniveau på p < 0.05.

29 OMRÅDE- SPECIFIKKE OPLEVELSE AF PROGRESSION GENEREL TILFREDSHED Svarfordeling - NeuroFysisk Handicapcenter Figur 17 viser den samlede svarfordeling på tilfredshedsspørgsmålene. Figur 17: Den samlede svarfordeling - NeuroFysisk Handicapcenter På baggrund heraf kan følgende resultater fremhæves: 2. Respekt (16 svar) 75% 25% Tilfredsheden er højest på spørgsmålene om generel tilfredshed og inddragelse. 75 procent angiver et positivt svar både på spørgsmålet om respekt og inddragelse. 3. Støtte (15 svar) 4. Samarbejdet (16 svar) 5. Information (16 svar) 6. Bedre hverdag (15 svar) 67% 69% 63% 53% 27% 13% 19% 33% 19% 19% 13% Den laveste tilfredshed er på spørgsmålet om medarbejderne hjælper beboerne til at klare sig selv, hvor 40 procent af beboerne giver et negativt svar. 7. Klare sig selv (15 svar) 8. Inddragelse (16 svar) 40% 75% 20% 40% 13% 13% 9. Hjælp til kontakt (10 svar) 50% 50% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Positiv Neutral Negativ 29

30 Beboernes kommentarer - NeuroFysisk Handicapcenter Ud over de lukkede spørgsmål i spørgeskemaet blev beboerne også stillet et åbent spørgsmål om deres umiddelbare oplevelser med boformerne. Nedenfor er de hyppigst forekommende positive og negative udsagn fra beboerne vist. Positive kommentarer Generel ros af bostedet (3) Generel ros af medarbejder (2) Negative kommentarer Kritik af nedskæringer (3) Manglende tid/fleksibilitet/bedre bemanding (3) Personalets manglende faglige eller menneskelig kompetencer (2) Note I: Utilfredshed med medarbejdere samt beboersammensætningen bliver ligeledes nævnt som kritikpunkter af 2 beboere. 30

31 Samlet vurdering - Den selvejende institution Stefanshjemmet Figur 18 viser, at beboernes samlede vurdering af Den selvejende institution Stefanshjemmet er positiv. Godt halvdelen af beboerne svarer Meget godt eller Godt, mens kun 9 procent svarer Dårligt. Figur 18: Beboernes samlede vurdering af Den selvejende institution Stefanshjemmet Samlet vurdering (11 svar) 9% Meget godt 36% Godt 27% Både godt og dårligt Dårligt Uacceptabelt 27% 31

32 Overordnede resultater - Den selvejende institution Stefanshjemmet Figuren nedenfor viser det overordnede resultat for Den selvejende institution Stefanshjemmet. Beboernes tilfredshed forandrede sig ikke meget fra 2010 til 2012, men figuren viser, at den generelle tilfredshed og samlede vurdering er gået tilbage fra 2012 til Der er dog ingen statistisk signifikante forskelle mellem tilfredsheden i 2012 og 2014 på nogle af indeksene. Figur 19: Beboernes overordnede vurdering af Den selvejende institution Stefanshjemmet GENEREL TILFREDSHED OPLEVELSE AF PROGRESSION 2014 (10 svar) 2012 (16 svar) 2010 (19 svar) 2014 (9 svar) 2012 (15 svar) 2010 (15 svar) SAMLET VURDERING 2014 (11 svar) 2012 (15 svar) 2010 (19 svar) Note I: Oplevelse af progression er beregnet på baggrund af spørgsmål, der er formuleret forskelligt i henholdsvis 2010, 2012 og Note II: I undersøgelsen opereres der med et signifikansniveau på p <

33 OMRÅDE- SPECIFIKKE OPLEVELSE AF PROGRESSION GENEREL TILFREDSHED Svarfordeling - Den selvejende institution Stefanshjemmet Figur 20 viser den samlede svarfordeling på tilfredshedsspørgsmålene. Figur 20: Den samlede svarfordeling - Den selvejende institution Stefanshjemmet 2. Respekt (11 svar) 73% 9% 18% På baggrund heraf kan følgende resultater fremhæves: 3. Støtte (11 svar) 73% 27% Tilfredsheden er højest på spørgsmålet om medarbejderne hjælper beboerne på Stefanshjemmet til at klare sig selv, hvor 89 procent svarer Ja. 4. Samarbejdet (11 svar) 5. Information (10 svar) 6. Bedre hverdag (11 svar) 60% 64% 82% 20% 18% 18% 20% 18% Der er lavest tilfredshed på spørgsmålet vedrørende inddragelse, hvor halvdelen svarer Ja, mens 40 procent svarer Nej. 7. Klare sig selv (9 svar) 8. Inddragelse (10 svar) 50% 89% 10% 40% 11% 9. Hjælp til kontakt (7 svar) 86% 14% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Positiv Neutral Negativ 33

34 Beboernes kommentarer - Den selvejende institution Stefanshjemmet Ud over de lukkede spørgsmål i spørgeskemaet blev beboerne også stillet et åbent spørgsmål om deres umiddelbare oplevelser med boformerne. Nedenfor er de hyppigst forekommende positive og negative udsagn fra beboerne vist. Udsagn der kun forekommer en gang er ikke vist. Positive kommentarer Generel ros af bostedet (6) Negative kommentarer Manglende tid/fleksibilitet/bedre bemanding (3) Ustabilitet/manglende kommunikation/skiftende personale (2) Utilfredshed med medarbejdere (2) 34

35 Indsamlingsmetode Undersøgelsen er gennemført blandt brugere af Aarhus Kommunes tilbud til voksne med handicap. Beboere i boformer har primært deltaget ved fællesarrangementer, hvor en eller to interviewere fra CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling har interviewet eller uddelt spørgeskemaer til beboerne. Enkelte beboere, der ikke var tilstede ved fællesarrangementet, har efterfølgende kunnet indsende et spørgeskema med posten. På boformen Tingagergården deltog CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling ikke i fællesarrangementet, og det var i stedet personale fra et andet bosted, der uddelte spørgeskemaer og interviewede beboerne. Forud for dataindsamlingen har alle beboere modtaget et brev fra Socialforvaltningen, hvor de er blevet informeret om undersøgelsen. Ligeledes har medarbejderne på tilbuddene forud for dataindsamlingen modtaget information om undersøgelsen. Brugere med etnisk minoritetsbaggrund og behov for tolk er blevet kontaktet af tolk og interviewet over telefon. Det har naturligvis været frivilligt for beboerne, om de ville deltage eller ej. 35

36 Vurdering af datagrundlaget - Boformer Svarprocenten for boformer er 71. Det er en meget tilfredsstillende svarprocent, og besvarelserne udgør et godt datagrundlag. For at vurdere om resultaterne af brugerundersøgelsen i boformer kan generaliseres til hele målgruppen (samtlige beboere i boformer), er det dog også vigtigt at undersøge, om der er systematiske forskelle mellem målgruppen og de beboere, der har besvaret spørgeskemaet. Tabel 2 viser, hvordan målgruppen og beboerne, der har besvaret spørgeskemaet, er fordelt i forhold til herkomst og alder. Overordnet afspejler beboerne, der har besvaret spørgeskemaet, målgruppen ganske godt. Der er dog statistisk signifikante forskelle i forhold til alder, og beboere under 30 år er en smule overrepræsenteret. Tabel 2: Vurdering af datagrundlaget Population Besvarelser n % n % Herkomst Andet 8 5% 3 4% Dansk % 75 96% Alder Under 30 år 55 32% 31 39% år 26 15% 15 19% år 16 9% 5 6% 50 år eller derover 74 43% 28 35% Note I: I undersøgelsen opereres der med et signifikansniveau på p <

Voksne med Handicap 2014

Voksne med Handicap 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Voksne med Handicap 2014 Delrapport: Bostøtte UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Mette

Læs mere

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Delrapport: Boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus C

Læs mere

Voksne med Handicap 2014

Voksne med Handicap 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Voksne med Handicap 2014 Delrapport: Bofællesskaber UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT

Læs mere

Voksne med Handicap 2014

Voksne med Handicap 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Voksne med Handicap 2014 Bostøtte, Bofællesskaber og Boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus

Læs mere

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Bostøtte, Bofællesskaber og Boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15

Læs mere

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Delrapport: Bofællesskaber UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus

Læs mere

UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade Aarhus C

UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade Aarhus C UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent M: bkab@aarhus.dk T: 89 40 43 12 INDSAMLING OG ANALYSE AF DATA CFK

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. Voksne med Handicap 2015

Brugertilfredshedsundersøgelse. Voksne med Handicap 2015 Brugertilfredshedsundersøgelse Voksne med Handicap 2015 Rapporten er udarbejdet for: Drift og Udvikling Socialafdelingen Randers Kommune Laksetorvet 1 8900 Randers Kontakt Randers Kommune: Lise Suhr Pedersen,

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. Socialt Udsatte 2015

Brugertilfredshedsundersøgelse. Socialt Udsatte 2015 Brugertilfredshedsundersøgelse Socialt Udsatte 2015 Rapporten er udarbejdet for: Drift og Udvikling Socialafdelingen Randers Kommune Laksetorvet 1 8900 Randers Kontakt Randers Kommune: Lise Suhr Pedersen,

Læs mere

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 Brugertilfredshedsundersøgelse For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent

Læs mere

For Aarhus Kommune, Myndighedsområdet

For Aarhus Kommune, Myndighedsområdet Brugertilfredshedsundersøgelse For Aarhus Kommune, Myndighedsområdet 2013-2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent

Læs mere

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse blandt brugere og pårørende på døgnområdet

Tilfredshedsundersøgelse blandt brugere og pårørende på døgnområdet Tilfredshedsundersøgelse blandt brugere og pårørende på døgnområdet Familier, Børn og Unge 2015 Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Ungdomscentret UDGIVER Ressourcestyring Socialforvaltningen, Aarhus Kommune

Læs mere

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Delrapport: Bostøtte UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus C

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse På området for voksne med sindslidelse og udsatte voksne - efteråret 2011 Bostøtte, bofællesskaber og boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15

Læs mere

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe

Læs mere

Pårørendeundersøgelse Familieplejen 2012

Pårørendeundersøgelse Familieplejen 2012 Pårørendeundersøgelse Familieplejen 2012 Aarhus Kommune CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Sammenfatning 3. Spørgeskemaet 4. Overordnede resultater

Læs mere

For Familiecentret 2013

For Familiecentret 2013 Brugertilfredshedsundersøgelse For Familiecentret 2013 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent M: bkab@aarhus.dk

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse blandt brugere og pårørende på døgnområdet

Tilfredshedsundersøgelse blandt brugere og pårørende på døgnområdet Tilfredshedsundersøgelse blandt brugere og pårørende på døgnområdet Familier, Børn og Unge 2015 Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Center for Specialpædagogiske Børnetilbud (CSB) UDGIVER Ressourcestyring

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse blandt brugere og pårørende på døgnområdet

Tilfredshedsundersøgelse blandt brugere og pårørende på døgnområdet Tilfredshedsundersøgelse blandt brugere og pårørende på døgnområdet Familier, Børn og Unge 2015 Socialforvaltningen Aarhus Kommune UDGIVER Ressourcestyring Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade

Læs mere

Århus Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på området for voksne med handiap, botilbud. februar-april 2010

Århus Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på området for voksne med handiap, botilbud. februar-april 2010 Århus Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse på området for voksne med handiap, botilbud februar-april 2010 Pilotprojekt for sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Maj 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse På området for voksne med sindslidelse og udsatte voksne - efteråret 2011 Bofællesskaber UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8100 Aarhus C Udgivet

Læs mere

Pårørendetilfredshedsundersøgelse - Området for Handicap 2015

Pårørendetilfredshedsundersøgelse - Området for Handicap 2015 Pårørendetilfredshedsundersøgelse - Området for Handicap 2015 CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet Rapporten er udarbejdet for: Drift

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune Brugerundersøgelse på handicapområdet, januar-februar 2010 Pilotprojekt for sammenlignelige brugerundersøgelser Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Sammenfatning

Læs mere

Gladsaxe Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på plejeboligområdet. Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser

Gladsaxe Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på plejeboligområdet. Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse på plejeboligområdet Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Marts 2010 Indhold Indledning 3 Sammenfatning 4 Læsevejledning 5 Spørgeskemaet

Læs mere

Brugertilfredshed med botilbud til børn, unge og familier 2009

Brugertilfredshed med botilbud til børn, unge og familier 2009 Bruger -og Pårørendeugerundersøgelser Brugertilfredshed med botilbud til børn, unge og familier 2009 RESUME Århus Kommune Socialforvaltningen Rapport udarbejdet af Center for Kvalitetsudvikling Tilfredshedsundersøgelser

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED FORÆLDRE TIL ELEVER I FOLKESKOLER (INKL. SPECIALSKOLER) LANDSDÆKKENDE BASELINEMÅLING 2017

BRUGERTILFREDSHED FORÆLDRE TIL ELEVER I FOLKESKOLER (INKL. SPECIALSKOLER) LANDSDÆKKENDE BASELINEMÅLING 2017 BRUGERTILFREDSHED FORÆLDRE TIL ELEVER I FOLKESKOLER (INKL. SPECIALSKOLER) LANDSDÆKKENDE BASELINEMÅLING 2017 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Læsevejledning Side 04 Afsnit 03 Sammenfatning

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Ambulante patienter 27-11-2015 Indledning I efteråret 2015 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 01-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i

Læs mere

Specialiseret retspsykiatri

Specialiseret retspsykiatri LUP Psykiatri 2015 Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Specialiseret retspsykiatri 17-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse På området for voksne med sindslidelse og udsatte voksne - efteråret 2011 Bostøtte, bofællesskaber og boformer Lidt om fremgangsmåden Formål Tilfredshed og progression for

Læs mere

Gladsaxe Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på handicap- og psykiatriområdet. Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser

Gladsaxe Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på handicap- og psykiatriområdet. Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse på handicap- og psykiatriområdet Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Maj 2010-1 - Indholdsfortegnelse (side 1 af 2) 1. Indledning

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN XXXX KOMMUNE 13. marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2. Hovedresultater 3. Læsevejledning 4. Undersøgelsens resultater 5. Prioriteringskort 6. Baggrundsoplysninger

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Syddanmark. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Syddanmark. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Ambulante patienter Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne- og

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2013 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 15-04-2014 Indledning I efteråret 2013 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Midtjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Midtjylland LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Ambulante patienter Region Midtjylland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT 04-01-2016 Referat af brugerundersøgelser 2015 I 2015 er der for sjette år i træk gennemført brugerundersøgelser

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien 17-12-2015 Indledning I efteråret 2015 blev patienter på børne- og ungdomspsykiatriens dag- og døgnafsnit i en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Hovedstaden 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Sjælland 17-12-2015 Indledning I efteråret 2015 blev patienter på børne- og ungdomspsykiatriens dag- og døgnafsnit

Læs mere

GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB

GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB 1 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Sammenfatning Side 05 Afsnit 03 Dagtilbud Side 09 Afsnit 04 Skole

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Finansministeriet Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser

Finansministeriet Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Finansministeriet Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Hjemmeplejeområdet: Resultater på tværs af de deltagende kommuner Deloitte Business Consulting A/S Maj 2010 Indledning

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev patienter i børne- og ungdomspsykiatriens ambulatorier i en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Brugertilfredshed i SOF 2017

Brugertilfredshed i SOF 2017 Brugertilfredshed i SOF 2017 Bilag Den 21. juni 2017 Socialforvaltningen KØBENHAVNS www.kk.dk KOMMUNE Side Kort om undersøgelsen Socialudvalget har besluttet, at Socialforvaltningen skal arbejde systematisk

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Ambulante patienter Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Midtjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Midtjylland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Midtjylland 11-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt

Læs mere

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE)

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE) MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE) INDHOLD 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Indledning Dataindsamling Deltagernes baggrundsdata Sammenfatning Læsevejledning

Læs mere

LUP Psykiatri 2015. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 18-12-2015

LUP Psykiatri 2015. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 18-12-2015 LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Region Nordjylland 18-12-2015 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

Notat. Naboskabsundersøgelse for Det hvide snit. #JobInfo Criteria=KABside1# Notat til: Afdelingsbestyrelsen i Det hvide snit

Notat. Naboskabsundersøgelse for Det hvide snit. #JobInfo Criteria=KABside1# Notat til: Afdelingsbestyrelsen i Det hvide snit Notat til: Afdelingsbestyrelsen i Det hvide snit Kopi til: Københavns Kommune (Socialforvaltningen) Kontaktoplysninger Stine Kofod Konsulent T 38381853 sti@kab-bolig.dk Naboskabsundersøgelse for Det hvide

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Sjælland 11-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit 27-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2013 Regional rapport Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Hovedstaden 18-04-2014 Indledning I efteråret 2013 blev patienter på børne- og ungdomspsykiatriens dag- og døgnafsnit

Læs mere

Specialiseret retspsykiatri

Specialiseret retspsykiatri LUP Psykiatri 2016 Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Specialiseret retspsykiatri 24-02-2017 Indledning I efteråret 2016 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til ambulante patienter. Region Syddanmark. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til ambulante patienter. Region Syddanmark. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Pårørende til ambulante patienter Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev pårørende til ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Midtjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Midtjylland LUP Psykiatri 2013 Regional rapport Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Midtjylland 15-04-2014 Indledning I efteråret 2013 blev forældre til patienter i børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Syddanmark

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Syddanmark LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Syddanmark 11-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden.

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden. LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev forældre til patienter i børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE NORDDJURS KOMMUNE 5. marts 2014 INDHOLD 1. Om rapporten 2. Tilfredsheden med hjemmeplejen i Norddjurs Kommune 3. Leverandører af hjemmepleje

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center 1 Indhold Samlet opsummering...4 Indledning...6 Undersøgelsesmetode...6 Læsevejledning...8 Del-rapport

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Nordjylland. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Nordjylland. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Nordjylland Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Syddanmark. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Syddanmark. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Syddanmark Dato: 12-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Århus Kommune. Undersøgelse på tilsynsområdet. Telefonundersøgelse foretaget november respondenter

Århus Kommune. Undersøgelse på tilsynsområdet. Telefonundersøgelse foretaget november respondenter Århus Kommune Undersøgelse på tilsynsområdet Telefonundersøgelse foretaget 1.-7. november 2010 54 respondenter Om undersøgelsen Undersøgelsen blev gennemført planmæssigt og fuldt tilfredsstillende i perioden

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Haderslev Kommune Antal beelser: 321 Svarprocent: 67,58% Haderslev 2013 Side 1 ud af 16 sider Introduktion Haderslev kommune har i 2013 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Vallensbæk Kommune Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen Tekstrapport Maj 2013 Projektkonsulenter Connie Flausø Larsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Indlagte patienter Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Midtjylland. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Midtjylland. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Midtjylland Dato: 25-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Randers kommune Pårørendeundersøgelse på boformer for voksne og på døgninstitutioner for børn med handicap Juni 2010 Udarbejdet af Center for Kvalitetsudvikling for Randers Kommune

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Hjemmeplejen Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen. April 2013

Hjemmeplejen Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen. April 2013 Hjemmeplejen Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen April 2013 Baggrund og beskrivelse af undersøgelsen - Hjemmeplejens primære opgave er i samarbejde med borgere, at levere personlig pleje

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Sår- og Varice Dagafsnit Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest Den

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011 Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 27-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 27-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Region Nordjylland 27-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

Brugertilfredshed på plejeboligområdet i Assens Kommune 2011

Brugertilfredshed på plejeboligområdet i Assens Kommune 2011 Brugertilfredshed på plejeboligområdet i Assens Kommune 2011 Antal besvarelser: 20 Svarprocent: 61% Social, Sundhed og Arbejdsmarked Rådhus Allé 5, 5610 Assens socialogsundhed@assens.dk Indledning Som

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland LUP Psykiatri 2016 Regional rapport Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Sjælland 04-01-2017 Indledning I efteråret 2016 blev forældre til patienter i børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen.

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen. 3. juni 2015 1. Indledning Dette notat sammenfatter resultaterne af Skive Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse vedr. hjemmepleje og plejeboliger, som er gennemført i foråret 2015. Undersøgelsen er igangsat

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Bruger- og pårørendeundersøgelse Familieplejen Socialforvaltningen Aarhus Kommune

Bruger- og pårørendeundersøgelse Familieplejen Socialforvaltningen Aarhus Kommune Bruger- og pårørendeundersøgelse Familieplejen 2012 Socialforvaltningen Aarhus Kommune Pårørendeundersøgelsen Overordnede resultater De samlede resultater viser overordnet: Borgernes generelle tilfredshed

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse sundersøgelse Hjemmepleje Fredericia Kommune Fredericia 2012 beelser: 1.229 Svarprocent: 80,01% Side 1 ud af 18 sider Introduktion Fredericia kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Knæ-Ambulatoriet Ortopædkirurgisk afdeling Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Nordjylland 26-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Nordjylland 26-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Nordjylland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev patienter i børne- og ungdomspsykiatriens ambulatorier

Læs mere

FAVRSKOV KOMMUNE 2016 FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGPLEJE- OG DAGINSTITUTIONSOMRÅDET

FAVRSKOV KOMMUNE 2016 FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGPLEJE- OG DAGINSTITUTIONSOMRÅDET FAVRSKOV KOMMUNE 2016 FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGPLEJE- OG DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 1 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Sammenfatning og svarprocent Side 05 Afsnit 03 Dagplejen

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse blandt pårørende på handicap- og senhjerneskadeområdet, psykiatriområdet og området for socialt udsatte i Randers Kommune

Tilfredshedsundersøgelse blandt pårørende på handicap- og senhjerneskadeområdet, psykiatriområdet og området for socialt udsatte i Randers Kommune Notat Vedrørende: Notat Sagsnavn: Bruger- og pårørendetilfredshedsundersøgelse på socialområdet Sagsnummer: 27.15.00-P05-1-15 Skrevet af: Vicki Christensen E-mail: Vicki.Christensen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området

Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området Gladsaxe Kommune Udviklingssekretariatet Januar 2007 Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området Gladsaxe, januar 2007 Indholdsfortegnelse: Rapportens opbygning:... 2 1. Sammenfatning...

Læs mere