Den internationale finansielle krise

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den internationale finansielle krise"

Transkript

1 25 Den internationale finansielle krise I mere end et år har den internationale finansielle krise raset med varierende styrke. I lang tid var vurderingen, at krisen var begrænset til enkelte dele af det finansielle system, og selv om der kunne opstå betydelige tab for flere banker og finanshuse, var den finansielle stabilitet som sådan ikke truet. Korrektionerne på de finansielle markeder kunne faktisk være gavnlige for finansiel stabilitet, idet de kunne føre til bedre risikostyring i bankerne og mere korrekt prisfastsættelse af risiko. Dette billede ændredes i efteråret 2008, hvor den finansielle krise for alvor tog fart og blev en reel trussel mod den finansielle stabilitet i USA og Europa. Regeringer og centralbanker verden over har reageret resolut og gennemført en række tiltag i forhold til enkeltinstitutioner, og der er vedtaget en række generelle redningspakker. Det primære formål er at få kortsluttet den proces, hvor de finansielle markeder går i panik, tilliden forsvinder, og der skabes en negativ spiral med store realøkonomiske konsekvenser. Danmark har i lighed med de fleste andre europæiske lande indført en stats for bankernes simple kreditorer. Den internationale finansielle krise har fået et pusterum med de forskellige landes statser, men dermed er krisen formentlig ikke overstået. Der vil fortsat ske en tilpasning af de finansielle institutioners balancer, som vil kunne give store bevægelser på de finansielle markeder. Derudover vil krisen spille tilbage på realøkonomien og medvirke til lav vækst i en periode, hvilket alt andet lige vil forøge de finansielle institutioners tab. Krisen vil få konsekvenser for den fremtidige indretning og regulering af den finansielle sektor, såvel nationalt som internationalt, men det er endnu for tidligt at drage konklusioner. Det vil først kræve en yderligere analyse af årsagerne til krisen. Der er dog ingen tvivl om, at kravene til finansielle institutioners kapital i forhold til risikotagning vil blive strammet. Et centralt problem fremadrettet vil være, hvorledes de mange forskellige statser igen bliver afviklet. Der vil formentlig blive behov for en internationalt koordineret indsats, hvor det sikres, at de indbyrdes konkurrenceforhold mellem landene ikke forrykkes. KRISEN UDSPRANG AF DET AMERIKANSKE BOLIGMARKED Årene op til den internationale finansielle krise var kendetegnet ved bankers høje udlånsvækst og gearing af egenkapital. Renterne var lave

2 26 Kvartalsoversigt 4. kvartal 2008 og likviditeten rigelig. Mange banker øgede udlånene langt over indlånene og fik dermed betydelige indlånsunderskud og blev afhængige af finansiering på de finansielle markeder. De makroøkonomiske forhold var desuden generelt gunstige, og i mange lande var boligpriserne kraftigt stigende. Samtidig gjorde finansiel innovation det muligt at sælge kreditrisiko videre. 1 Banker fokuserede på den forventede fortsatte vækst i prisen på bagvedliggende sikkerheder, herunder boligpriser, frem for låntagers kreditværdighed. Disse forhold medvirkede til, at likviditets- og kreditrisici generelt blev undervurderet. Den internationale finansielle krise tog sin begyndelse i sommeren 2007 og udsprang af tab på det amerikanske marked for subprime boliglån. Der var tale om et stort, men dog afgrænset finansielt marked. Med udviklingen af nye finansielle instrumenter var tabsrisikoen imidlertid blevet spredt ud over mange forskellige typer af investorer. Usikkerhed om, hvor tabene lå, og hvilke finansielle institutioner der var eksponerede over for mulige tab, gav nervøsitet på de finansielle markeder. Mistillid mellem bankerne førte til tilbageholdenhed med hensyn til at yde usikrede lån på pengemarkederne. Deltagerne bestræbte sig på at sikre egen likviditet og var samtidig tøvende med at låne ud til modparter, især med længere løbetider. I løbet af august 2007 blev spændet mellem sikrede og usikrede 3-måneders pengemarkedsrenter mangedoblet, jf. figur 1. Centralbanker verden over har i flere omgange forsøgt at modgå den stramme likviditet på pengemarkederne ved at udvide lånemulighederne. For at inddæmme krisen har centralbankerne således udvidet viften af accepterede sikkerheder, tilbudt nye lånefaciliteter, og for at forbedre likviditeten i andre valutaer har de indbyrdes indgået aftaler om at udveksle valuta (swapaftaler). Resultatet har i vid udstrækning været, at bankerne har øget låntagningen i centralbankerne, uden at udvekslingen af likviditet mellem banker er steget, og dermed er pengemarkederne flyttet ind på centralbankernes balance. Den spændte situation har det forløbne år bølget henover de internationale finansielle markeder med varierende styrke, som det illustreres ved udviklingen i bankernes CDS-spænd 2, jf. figur 2. CDS-spænd afspejler bl.a. markedets forventning til, at en bank går konkurs eller misligholder sine forpligtelser. 1 2 Se Jakob Windfeld Lund, Uro på de finansielle markeder, Danmarks Nationalbank, Kvartalsoversigt, 3. kvartal En Credit Default Swap, CDS, er et finansielt instrument, der bl.a. anvendes til afdækning af kreditrisikoen på fx en bank. Udviklingen på en banks CDS-spænd, der typisk måles ved den årlige betaling pr. pålydende værdi af referenceaktivet, afspejler således markedets vurdering af den pågældende banks sandsynlighed for konkurs inden for en given periode. Alt andet lige betyder højere CDSspænd, at markedet vurderer, at bankens konkurssandsynlighed er øget. For uddybning af CDS se Annemette Skak Jensen, Kreditderivater Credit Default Swaps, Danmarks Nationalbank, Kvartalsoversigt, 3. kvartal 2008.

3 27 SIKREDE OG USIKREDE PENGEMARKEDSRENTER I EUROOMRÅDET OG DANMARK, Figur 1 Pct jan apr jul okt jan apr jul okt Kilde: Bloomberg. Euribor 3 mdr. Eonia 3 mdr. swap Eurospænd Cibor 3 mdr. DKK 3 mdr. swap DKK-spænd Det har ofte været enkeltbegivenheder, som har været udløsende faktor i forhold til nye bølger af krisen. Boks 1 indeholder en kronologisk oversigt over udvalgte begivenheder i den internationale finansielle krise, herunder også danske begivenheder. CDS-SPÆND FOR UDVALGTE EUROPÆISKE BANKER, Figur 2 Basispoint jan apr jul okt jan apr jul okt Danske Bank Deutsche Bank ABN Amro BNP Paribas Barclays Kilde: Bloomberg.

4 28 Kvartalsoversigt 4. kvartal 2008 UDVALGTE BEGIVENHEDER OP TIL OG UNDER FINANSKRISEN Boks 1 2. april 2007 New Century Financial, der var specialiseret i subprime-lån, indgiver konkursbegæring (Chapter 11). 22. juni 2007 Bear Stearns annoncerer, at banken har stillet op til 3,2 mia.dollar til rådighed for hedgefonden High-Grade Structured Credit Fund, mens hedgefonden High-Grade Structured Credit Enhanced Leverage Fund vil blive nedgearet på markedet uden økonomisk hjælp fra Bear Stearns. 30. juli 2007 IKB Deutsche Industriebank (IKB) meddeler, at banken er blevet ramt af subprime-krisen. Rhineland Funding (conduit), der har en kreditfacilitet hos IKB, og i mindre omfang IKB selv, har investeret i strukturerede kreditprodukter relateret til amerikanske subprime-lån. IKBs hovedaktionær, KfW Banking Group, og tre tyske bankforeninger havde sammen med myndighederne etableret en redningspakke i dagene forud for 30. juli. 9. august 2007 BNP Paribas suspenderer beregning af mark-to-market for tre pengemarkedsfonde, der er eksponeret over for subprime, og stopper amortiseringerne. 9. august 2007 Den Europæiske Centralbank, ECB, tilfører 95 mia.euro i pengemarkedet med dag-til-dag-løbetid. I de følgende dage foretages yderligere tre operationer på i alt knap 117 mia.euro. 26. august 2007 Landesbank Baden-Württemberg meddeler, at banken pr. 1. januar 2008 overtager Sachsen LB, som har haft store tab på subprime-investeringer. 14. september 2007 Bank of England meddeler, at den står klar med likviditetsstøtte til Northern Rock. Dette afføder et regulært stormløb på Northern Rock, som 17. september følges op af en stats på Northern Rocks eksisterende indskud. 11. januar 2008 Bank of America annoncerer købet af Countrywide Financial. 21. januar 2008 Sydbank overtager banktrelleborg efter finansielle problemer i bank- Trelleborg. 13. februar 2008 IKB meddeler, at bankens portefølje er faldet så meget i værdi, at banken må reddes endnu en gang. 17. februar 2008 Den engelske regering meddeler, at Northern Rock bliver midlertidigt nationaliseret. 14. marts 2008 Den amerikanske centralbank, Federal Reserve, og JPMorgan Chase stiller likviditet til rådighed for Bear Stearns. To dage senere annoncerer JPMorgan Chase, at de overtager Bear Stearns. 10. juli 2008 Nationalbanken stiller en likviditets til Roskilde Bank, og banken sættes til salg. 11. juli 2008 IndyMac Bank, der havde fokus på boliglån, bliver overtaget af Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC). IndyMac Bank er lokaliseret i Californien og har før overtagelsen haft store tab og været udsat for et regulært stormløb.

5 29 FORTSAT Boks juli 2008 Federal Reserve stiller lånefacilitet til rådighed for realkreditselskaberne Fannie Mae og Freddie Mac. 24. august 2008 Nationalbanken og Det Private Beredskab overtager Roskilde Banks aktiver og forpligtelser, bortset fra ansvarlig lånekapital og hybrid kernekapital. 7. september 2008 The Federal Housing Finance Agency (FHFA) overtager kontrollen med Fannie Mae og Freddie Mac. 15. september 2008 Nykredit Realkredit fremsætter anbefalet købstilbud på den samlede udestående aktiekapital i Forstædernes Bank. Købet gennemføres i oktober. 15. september 2008 Lehman Brothers Holding indgiver konkursbegæring (Chapter 11). 15. september 2008 Bank of America annoncerer købet af Merrill Lynch. 16. september 2008 Federal Reserve stiller et lån på 85 mia.dollar til rådighed for AIG, mod at den amerikanske stat får en ejerandel på 79,9 pct. i AIG. Staten får vetoret vedrørende udbyttebetaling til ejere af både ordinære aktier og præferenceaktier. 18. september 2008 Lloyds TSB annoncerer, at de vil overtage HBOS. 20. september 2008 Det amerikanske finansministerium annoncerer en hjælpepakke, hvor staten bl.a. vil købe "problemaktiver" for op til 700 mia.dollar. Planen, den såkaldte TARP ("Troubled Asset Relief Program"), vedtages af Repræsentanternes Hus 3. oktober, efter en tidligere version af TARP blev nedstemt 29. september. 21. september 2008 Goldman Sachs og Morgan Stanley opgiver deres status som investeringsbanker og bliver underlagt samme reguleringskrav som almindelige forretningsbanker. 22. september 2008 ebh bank tilføres likviditetsstøtte fra Nationalbanken og et antal private banker for at kunne fortsætte den daglige drift. 25. september 2008 The Office of Thrift Supervision under det amerikanske finansministerium overtager kontrollen med Washington Mutual Bank, der samme dag overtages af JPMorgan Chase. 29. september 2008 Roskilde Banks filialnet sælges til Nordea (9 stk.), Spar Nord Bank (7 stk.) og Arbejdernes Landsbank (5 stk.). 29. september 2008 vestjyskbank overtager Bonusbanken, hvis egenkapital anses for tabt. vestjyskbank fusionerer samme dag med Ringkjøbing Bank. 29. september 2008 Fortis meddeler, at regeringerne i Belgien, Luxembourg og Holland vil investere 11,2 mia.euro i de respektive dele af Fortis i de forskellige lande, hvorved regeringerne opnår en ejerandel på 49 pct. Derudover skal Fortis sælge sin andel i ABN Amro. 29. september 2008 Bradford & Bingley bliver nationaliseret. Detailindlånsporteføljen samt filialnettet bliver overtaget af Abbey National.

6 30 Kvartalsoversigt 4. kvartal 2008 FORTSAT Boks september 2008 Den islandske centralbank meddeler, at regeringen gennem centralbanken vil skyde egenkapital svarende til 600 mio.euro i Glitnir. Regeringen vil derefter eje 75 pct. af aktiekapitalen i Glitnir. 29. september 2008 Hypo Real Estate meddeler, at de har fået kort- og mellemsigts kreditfaciliteter af et konsortium fra den tyske finansielle sektor. Få dage senere falder redningsforsøget dog fra hinanden, da de private banker trækker sig fra aftalen. 29. september 2008 FDIC annoncerer, at Citigroup vil overtage bankdelen af Wachovia i en transaktion støttet af FDIC. Transaktionen bliver dog aldrig en realitet. 30. september 2008 Dexia meddeler at have modtaget 6,4 mia.euro fra regeringerne i Belgien, Frankrig og Luxembourg samt eksisterende aktionærer. 30. september 2008 Den irske regering annoncerer ubegrænset af alle indskud, inkl. bankers gæld, særligt dækkede obligationer, seniorgæld og dateret efterstillet gæld. Omfattede banker skønnes at skulle betale tilsammen 1 mia.euro over to år. 3. oktober 2008 Wells Fargo og Wachovia annoncerer, at de fusionerer uden nogen form for finansiel hjælp fra offentlige myndigheder. 5. oktober 2008 Den danske regering annoncerer en redningspakke for banker i Danmark. Pakken indeholder ubegrænset stats af indskud og bankernes gæld med undtagelse af SDOer, aktiekapital, hybrid kernekapital og supplerende kapital. Deltagende banker, dvs. medlemmer af Det Private Beredskab, betaler op til 35 mia.kr. over to år. 6. oktober 2008 BNP Paribas annoncerer, at banken har indgået en aftale om at overtage den belgiske, luxembourgske og internationale del af Fortis. 6. oktober 2008 Hypo Real Estate meddeler, at der nu er indgået en ny aftale, hvor den tyske regering og den finansielle sektor tilsammen tilbyder en kreditfacilitet på 50 mia.euro. Regeringen stiller en på 35 mia.euro. 7. oktober 2008 Det islandske finanstilsyn annoncerer, at de har overtaget kontrollen med Glitnir og Landsbanki. 8. oktober 2008 Storbritannien fremlægger redningspakke for den finansielle sektor, hvor der afsættes 50 mia.pund til rekapitalisering af nødlidende banker og 250 mia.pund til af bankernes fremtidige låntagning med kort- og mellemfristet løbetid (ekskl. efterstillet gæld). 8. oktober 2008 Koordineret rentenedsættelse fra en række centralbanker, herunder ECB, Federal Reserve, Bank of England og Sveriges Riksbank. 9. oktober 2008 Det islandske finanstilsyn annoncerer, at de har overtaget kontrollen med Kaupthing.

7 31 FORTSAT Boks oktober 2008 Eurolandene lancerer fælles principper for bankredninger, der bl.a. inkluderer mulighed for rekapitalisering af banker og midlertidig stats på fremtidig udstedelse af seniorbankgæld med løbetid op til 5 år. I kølvandet følger flere lande med lancering af redningspakker, og de 27 EU-landes regeringer bifalder principperne på et topmøde 15. oktober. 14. oktober 2008 Det amerikanske finansministerium oplyser, at ni store amerikanske banker på frivillig basis og til styrkelse af kapitalbasen har solgt seniorpræferenceaktier til staten. Det samlede beløb udgør godt 125 mia.dollar fra TARP, mens 21 finansielle institutioner sælger for godt 30 mia.dollar i november. 19. oktober 2008 ING meddeler, at de vil modtage 10 mia.euro fra den hollandske stat til styrkelse af kernekapitalen. 30. oktober 2008 Morsø Bank overtager pr. 3. november aktiviteterne, ekskl. kapitalen, i Sparekassen Spar Mors, idet sparekassen ikke opfylder lovens kapitalkrav som konsekvens af betydelige nedskrivninger på udlån og et højt individuelt solvensbehov. 10. november 2008 Den svenske stat overtager investeringsbanken Carnegie. 13. november 2008 ebh bank meddeler, at bankens solvens er under lovkravet. 21. november overdrages aktiver og passiver (bortset fra aktiekapital og anden efterstillet gæld) til Afviklingsselskabet til Sikring af Finansiel Stabilitet A/S. 23. november 2008 I en fælles erklæring fra det amerikanske finansministerium, FDIC og Federal Reserve stiller myndighederne en på 306 mia.dollar til Citigroup. Citigroup tager alle tab op til 29 mia.dollar og 10 pct. af tab herover. Staten tilfører ligeledes yderligere 20 mia.dollar i kapital fra TARP. 25. november 2008 Federal Reserve annoncerer køb af op til 600 mia.dollar realkreditobligationer og MBSer (mortgage-backed securities). Derudover lancerer centralbanken en ny facilitet TALF (Term Asset-Backed Securities Loan Facility), der skal understøtte lån til mindre virksomheder, studielån, billån og kreditkortlån. Faciliteten får en ramme på op til 200 mia.dollar. DET SENESTE FORLØB Finanskrisen eskalerede i september 2008, mere end et år efter dens begyndelse. Begivenhederne tog for alvor fart, da de amerikanske myndigheder overtog kontrollen med de amerikanske realkreditkæmper, Freddie Mac og Fannie Mae, der står for knap halvdelen af alle realkreditudlån og -er på det amerikanske marked. Redningen reducerede forventningerne til tab på usikret gæld og udstedte obligationer fra de to institutioner, men medførte samtidig tab for aktionærerne. Freddie Macs og Fannie Maes problemer bragte andre banker i fokus, især store investeringsbanker med eksponering mod nødlidende aktiver og afhængighed af finansiering på kapitalmarkederne.

8 32 Kvartalsoversigt 4. kvartal 2008 Investeringsbanken Lehman Brothers var betydeligt eksponeret mod erhvervsejendomslån (commercial real estate), hvilket var en af årsagerne til, at flere investorer tvivlede på, at banken var tilstrækkeligt kapitaliseret. I løbet af september blev det vanskeligt for banken at opnå fortsat finansiering af sine aktiviteter. De amerikanske myndigheder valgte at undlade at redde Lehman Brothers, der 15. september måtte indgive konkursbegæring. Det rystede de finansielle markeder, som havde forventet en redning, som det havde været tilfældet med investeringsbanken Bear Stearns i foråret Som følge af Lehman Brothers' kompleksitet med et utal af finansielle kontrakter med andre finansielle institutioner og som følge af den grænseoverskridende struktur gav konkursen en kraftig negativ påvirkning af de finansielle markeder. Resultatet blev en yderligere forstærket uvilje blandt banker mod at låne usikret til hinanden. De globale pengemarkeder frøs fuldstændig til, og spændet mellem sikrede og usikrede pengemarkedsrenter blev øget til næsten 200 basispunkter, jf. figur 1. Senere samme uge annoncerede den amerikanske finansminister Paulson en plan, som bl.a. indeholdt opkøb af problemaktiver fra finansielle institutioner for 700 mia.dollar. Den endelige lov kunne underskrives af præsident Bush den 3. oktober. Europa blev også ramt af det stigende pres. Inden udgangen af september måtte flere europæiske banker have akutte kapitalindskud, overvejende fra de respektive landes regeringer. Værst gik det Island, hvor hele det finansielle system kollapsede, og de tre store islandske banker 1 blev overtaget af de islandske myndigheder, jf. omtale side 4. Med hver af disse begivenheder steg andre institutioners sårbarhed, dels på grund af den indbyrdes afhængighed, som kendetegner det finansielle system, og dels fordi tilliden til, at andre institutioner kunne overleve, blev mindre. Bankerne forsøgte at reducere deres eksponeringer mod andre finansielle institutioner, og løbetider på bankernes lån til hinanden blev kortere. De finansielle markeder befandt sig i en tilstand af panik. Investorer, banker og andre finansielle institutioner holdt brandudsalg af aktiver for at skaffe likviditet, hvilket medvirkede til yderligere faldende aktivpriser. De ekstremt volatile markeder gav anledning til, at der blev spekuleret i yderligere faldende priser, hvilket forstærkede krisestemningen. Flere lande, herunder USA og England, indførte i løbet af september midlertidige forbud mod kortsalg 2 af finansielle aktier i et forsøg på 1 2 Kaupthing, Glitnir og Landsbanki. Kortsalg vil sige, at en investor sælger en aktie, han ikke ejer, mod at købe den tilbage på et senere tidspunkt. Investor tjener penge, hvis værdifaldet i aktien overstiger betalingen for at have lånt den.

9 33 at stoppe prisfaldene og de urolige markedsforhold. 1 Danmark fulgte 13. oktober 2008 efter med et generelt forbud mod kortsalg af danske pengeinstitutaktier. Det stod klart, at den internationale finansielle krise udgjorde en reel trussel mod den finansielle stabilitet. Samtidig var der ikke længere blot tale om en likviditetskrise, som centralbankerne kunne afhjælpe ved at tilføre likviditet til markederne. Krisen stak dybere, der blev sat spørgsmål ved bankers solvens, og der var behov for helt ekstraordinære tiltag, hvis roen og tilliden på de finansielle markeder skulle genskabes. I Europa var Irland først med en stats af banksektoren. Denne blev annonceret den 30. september og omfattede seks navngivne irske banker. Skridtet var af de irske myndigheder begrundet i hensynet til den finansielle stabilitet i Irland og irsk økonomi. Garantien omfattede i første omgang ikke filialer af udenlandske banker, som derved blev sat under pres på det irske marked. Det irske tiltag satte gang i en regulær sneboldeffekt i Europa, og de fleste EU-lande, inkl. Danmark, har i den forløbne periode været nødsaget til at garantere hele eller dele af deres banksektor. Der er tale om en stor variation i statser, både hvad angår løbetid, dækkede institutioner og dækkede fordringer. Bilaget side 39 indeholder en oversigt over redningspakker i USA og i de europæiske lande. Globalisering af de finansielle markeder har medvirket til, at også lande, hvis banker har ført en relativt konservativ udlånspolitik, har været nødt til at udstede statser. Det skyldes, at finansieringsforholdene er blevet strammere for alle, og det er vanskeligt at stå udenfor, når andre lande giver statser til deres banker. Investorer, indskydere og andre banker vil generelt, men især i disse usikre tider, søge mod lande, hvor der er stats. Dette illustrerer vigtigheden af en koordineret indsats, når problemerne er globale. Eurolandene blev 12. oktober enige om fælles principper for bankredninger, og de øvrige EU-lande tilsluttede sig principperne den 15. oktober. EU-landene får mulighed for rekapitalisering af banker og kan udstede en midlertidig stats på bankers fremtidige låntagning med løbetid op til 5 år. Redningspakkerne skal være indrettet således, at de ikke er konkurrenceforvridende, og der er lagt vægt på, at bankerne skal betale for erne. G20-landene 2 blev 15. november enige om fem grundprincipper for, hvordan den finansielle krise skal adresseres. Principperne overlapper i 1 2 Det amerikanske forbud mod kortsalg udløb 17. oktober G20 består af finansministre og centralbankchefer fra følgende 19 lande: Argentina, Australien, Brasilien, Canada, Frankrig, Indien, Indonesien, Italien, Japan, Kina, Mexico, Rusland, Saudi Arabien, Storbritannien, Sydafrika, Sydkorea, Tyrkiet, Tyskland og USA. EU er det 20. medlem og repræsenteres af henholdsvis Europa-Kommissionen og Den Europæiske Centralbank.

10 34 Kvartalsoversigt 4. kvartal 2008 høj grad det, som EUs stats- og regeringschefer er blevet enige om. De fem principper er: Øget transparens og styrkelse af regnskabspligt Styrkelse af god regulering Fremme af finansielle markeders integritet Styrkelse af internationalt samarbejde Reformer af internationale finansielle institutioner. FORLØBET AF DEN FINANSIELLE KRISE I DANMARK Likviditetsstøtten til Roskilde Bank i juli 2008 og overtagelsen af banken den 24. august bragte Danmark i et uheldigt fokus på de internationale finansielle markeder. Roskilde Bank havde haft en meget stor eksponering på ejendomsmarkedet i en uheldig kombination med en lemfældig kreditkultur, som endte med at give banken solvensproblemer. Der var på den måde tale om selvskabte problemer, som var uafhængige af den internationale finansielle krise. Men under den internationale uro var det vanskeligt for udenlandske investorer at vurdere, om Roskilde Bank var et særtilfælde. Dermed blev det generelt særdeles vanskeligt faktisk umuligt for små og mellemstore danske banker at finansiere sig i udlandet, og samtidig reagerede danske banker ved at begrænse den indbyrdes likviditetsudveksling yderligere. Hertil kom, at store aftaleindlån fra kommuner, virksomheder og privatpersoner flyttede væk fra de små og mellemstore banker. Nationalbankens tiltag for at øge bankernes lånemuligheder, jf. boks 2, kunne ikke dække de enkelte bankers store indlånsunderskud. Resultatet blev, at mange banker hutlede sig igennem ved at rulle store finansieringsbeløb foran sig, dvs. at de hver dag skulle refinansiere store beløb frem til næste dag. Det gav meget stor sårbarhed. Den 5. oktober indgik regeringen en aftale med Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre samt med den finansielle sektor, der skulle sikre fortsat finansiel stabilitet i Danmark. Med aftalen, som blev vedtaget ved lov den 10. oktober, spænder staten sammen med den finansielle sektor et sikkerhedsnet ud, så alle indskydere og andre simple kreditorer får fuld sikkerhed for deres tilgodehavender i pengeinstitutter i Kongeriget Danmark, idet staten går ind og garanterer alle indskydere og andre simple kreditorer. Den finansielle sektor (Det Private Beredskab) skal bidrage til ordningen med op til 35 mia.kr., svarende til ca. 2 pct. af BNP. Det Private Beredskab stiller en kaution til dækning af tab på 10 mia.kr. (selvrisiko) og betaler derudover en markedskonform provision på 7,5 mia.kr.

11 35 NATIONALBANKENS TILTAG Boks 2 Lån mod sikkerhed i låneobligationer I maj 2008 oprettede Nationalbanken en midlertidig lånefacilitet, hvor penge- og realkreditinstitutter kan belåne særlige låneobligationer udstedt af pengeinstitutter i Kongeriget Danmark. Renten ved belåning af låneobligationer er under normale omstændigheder Nationalbankens udlånsrente plus 2 procentpoint. Det enkelte penge- eller realkreditinstitut kan belåne erhvervede låneobligationer i Nationalbanken op til en samlet ramme på 25 pct. af instituttets kernekapital ultimo Instituttet kan dog højst belåne låneobligationer udstedt af en enkelt udsteder svarende til 75 pct. af det udstedende instituts kernekapital ultimo Ved belåning i Nationalbanken fratrækkes 10 pct. af den nominelle værdi af låneobligationerne. Låneobligationer, der er belånbare i Nationalbanken, kan medregnes til et långivende pengeinstituts likviditet, jf. 152 i lov om finansiel virksomhed, frem til en måned inden facilitetens udløb 30. september Midlertidig lånemulighed på basis af overskydende lovmæssig solvens Penge- og realkreditinstitutter kan frem til 30. september 2010 låne i Nationalbanken på basis af deres overskydende lovmæssige solvens. Institutterne kan låne et beløb svarende til deres overskydende lovmæssige solvens, dvs. forskellen mellem basiskapital og solvensbehov, med fradrag af en margin på 1 procentpoint. Den maksimale låneramme er almindeligvis 800 mio.kr. Renten på lånet er Nationalbankens udlånsrente plus 2 procentpoint. Et institut kan midlertidigt opnå tilsagn om låneramme på baggrund af en ledelseserklæring og en revisorerklæring om aftalte arbejdshandlinger samt afgivelse af likviditetsbudget og udlånsudvikling på månedlig basis. Et institut, der har fået bevilget en låneramme i Nationalbanken, bestemmer herefter ved den ugentlige lånoptagelse, hvor meget det vil låne inden for lånerammen. Lånerammen kan medregnes i instituttets likviditet, jf. 152 i lov om finansiel virksomhed, frem til en måned inden udløb af lånemuligheden. Midlertidig udvidelse af sikkerhedsgrundlaget ved lån i Nationalbanken Nationalbanken har også midlertidigt udvidet sikkerhedsgrundlaget for penge- og realkreditinstitutters lån i Nationalbanken (pengepolitiske lån og intradag-kredit) med en række nye typer af værdipapirer. Udvidelsen ophører 30. september Swapaftaler med den amerikanske og Den Europæiske Centralbank Den amerikanske centralbank, Federal Reserve, har indgået aftaler med en række centralbanker, herunder Nationalbanken, om midlertidige gensidige valutaaftaler (swap lines). Swapaftalen mellem Federal Reserve og Nationalbanken beløber sig til i alt 15 mia.dollar og løber til 30. april For at forbedre likviditeten i markederne for kort likviditet i euro har Nationalbanken indgået en lignende aftale med Den Europæiske Centralbank. Aftalen er på i alt 12 mia.euro og løber, så længe det er nødvendigt. pr. år. Der er etableret et afviklingsselskab, der tager hånd om nødlidende pengeinstitutter. Afviklingsselskabet vil i tilfælde af, at et pengeinstitut ikke opfylder lovens solvenskrav, og der ikke er mulighed for at finde en holdbar privatsektorløsning, skyde kapital ind i et nyoprettet

12 36 Kvartalsoversigt 4. kvartal 2008 datterselskab, som overtager og afvikler pengeinstituttet. Overstiger de skønnede tab inkl. forrentning af indskudt kapital i afviklingsselskabet den stillede kaution og den betalte provision, skal Det Private Beredskab via en forhøjet provision dække yderligere tab på 10 mia.kr. I aftalen om finansiel stabilitet lægges der endvidere vægt på, at sikkerhedsnettet skal modsvares af, at den finansielle sektor udviser tilbageholdenhed og bruger de næste to år på konsolidering. Aftalen indeholder derfor et forbud mod udbyttebetaling fra pengeinstitutter og et stop for nye tilbagekøbsprogrammer af egne aktier. Nye aktieoptionsprogrammer må ikke indgås, og eksisterende må ikke forlænges. Ordningen løber til og med 30. september AFTALE OM FINANSIEL STABILITET PÅ PENSIONSOMRÅDET I DANMARK I løbet af oktober opstod der uro omkring danske realkreditobligationer, og der skete en markant udvidelse af spændet i forhold til statsobligationer, jf. figur 3. De unormale markedsforhold bragte flere pensionsselskaber i en situation, hvor de blev nødt til at sælge ud af deres beholdning af danske realkreditobligationer. Et stort frasalg af danske realkreditobligationer ville kunne få alvorlige konsekvenser for pensionsopsparere og bolig- OAS-SPÆND TIL STATOBLIGATIONER FOR NYKREDITS KONVERTERBARE 30-ÅRIGE REALKREDITOBLIGATIONER MED FORSKELLIGE KUPONER Figur 3 Basispoint jun aug okt dec feb apr jun aug okt pct. 5 pct. 6 pct. Anm.: OAS viser det optionsjusterede spænd til swaprentekurven i basispoint. Kilde: Nordea Analytics.

13 37 ejere i form af faldende kurser og stigende renter. På den baggrund aftalte Økonomi- og Erhvervsministeriet og Forsikring & Pension den 31. oktober at iværksætte en række initiativer, som skal sikre markedsstabilitet og forebygge systematisk frasalg af danske realkreditobligationer: Realkreditrenten vil midlertidigt indgå i den rentekurve, som pensionsselskaberne skal bruge til at beregne deres forpligtelser med. Det vil modvirke den betydelige stigning i hensættelserne, der har været en følge af den usædvanlige renteudvikling. For at fremme en konsolidering af sektoren sættes der loft over selskabernes bonuspolitik og fastlæggelse af kontorenter. Pensionsselskaberne kan i beregningen af deres individuelle solvensbehov i forsvarligt omfang tage højde for den resultatforbedring, selskaberne vil opnå, når situationen normaliseres. Brugen af Finanstilsynets gule "trafiklys" afvikles for at undgå uheldig markedsadfærd. I stedet skal pensionsselskaberne i lighed med andre danske finansielle virksomheder indsende kvartalsregnskaber med oplysning om forbrug af reserver til Finanstilsynet. Aftalen har haft en markant positiv effekt på prisfastsættelsen af realkreditobligationer, og en stor del af spændudvidelsen er reverseret, jf. figur 3. AFRUNDING Redningspakkerne i en række lande har haft en positiv effekt på pengemarkederne. De fleste indikatorer viser således, at den accelererende forværring af udviklingen er stoppet, og situationen er stabiliseret. Nervøsiteten for forestående bankkonkurser er aftaget. På det danske pengemarked spores en positiv effekt af den danske redningspakke, hvilket bl.a. har givet sig udslag i, at bankerne har nedbragt deres beholdning af indskudsbeviser og deres folioindestående i Nationalbanken. Flere banker beretter desuden om en opblødning i deres adgang til likviditet efter redningspakkens vedtagelse. Derimod er spændet mellem sikrede og usikrede pengemarkedsrenter på stort set samme niveau, som før pakken blev vedtaget, hvilket også er tilfældet i euroområdet, jf. figur 4. Genskabelse af tillid mellem bankerne må formodes at være en langvarig proces, hvorfor redningspakkerne kun langsomt vil forbedre markedsforholdene. Med statens over for bankernes simple kreditorer er der indtil videre skabt et godt grundlag for, at bankerne igen kan finansiere sig på de nationale og de internationale finansielle markeder. Det vurderes dog at kunne blive nødvendigt, at der i Danmark, på linje med hvad der

14 38 SPÆND MELLEM SIKREDE OG USIKREDE PENGEMARKEDSRENTER, 3 MÅNEDERS LØBETID, 2008 Figur 4 Pct. 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 1. aug 15. aug 29. aug 12. sep 26. sep 10. okt 24. okt 7. nov 21. nov Eurospænd DKK-spænd Kilde: Bloomberg. er gjort i andre lande, gennemføres en midlertidig ordning, hvor der som supplement til den kapital, der kan rejses på det private marked, kan ske en midlertidig kapitaltilførsel til veldrevne danske pengeinstitutter på vilkår, der er så tæt på de markedsmæssige som muligt.

15 39 BILAG: OVERSIGT OVER UDVALGTE BANKREDNINGSPAKKER Land Indskyder (private indskud) Garanti for bankers gæld Rekapitalisering Belgien EUR Garanti på refinansiering af gæld med løbetid indtil 31.oktober Systemisk vigtige og tilstrækkeligt kapitaliserede banker. Bulgarien EUR Interbank-lån. Cypern EUR Tilkendegivet at ville støtte banker i vanskeligheder Ad hoc-rekapitalisering af banker i nød. Tilkendegivet at ville støtte banker i vanskeligheder. Danmark Estland Ubegrænset EUR Ubegrænset af bankernes gæld med undtagelse af særligt dækkede obligationer, efterstillet kapital og hybridkapital. Banker betaler op til 35 mia.kr. over 2 år. Dækker medlemmer af Det Private Beredskab. Finland EUR 50 mia.eur. Nye gældudstedelser med løbetid op til 5 år. Betaling til staten sker på markedsvilkår. Dækker solvente finske banker. 4 mia.eur. Renten på kapitalindskud fra staten skal sikre, at den finske stat modtager tilstrækkelig kompensation for risikoen. Frankrig* Grækenland Politisk: Ubegrænset Juridisk: EUR Politisk: Ubegrænset Oprettelse af fond på 320 mia.eur til refinansiering af interbank-lån. 15 mia.eur. Nyudstedt gæld med løbetid op til 5 år. Gebyr på basispoint eller et gebyr afspejlende modpartens kreditrisiko. Oprettelse af statsejet selskab på 40 mia.eur til rekapitalisering. Indskydes i banker mod præferenceaktier, som efterstillet kapital eller mod almindelige aktier. 5 mia.eur. Præferenceaktier med tilbagekøbsoption efter minimum 5 år og bærende en rente på 10 pct. Holland EUR 200 mia.eur. Interbank-lån og seniorgæld med løbetid fra 3 måneder til 3 år. Pris baseret på historiske CDS-spænd + 50 basispoint (løbetid under 1 år fast præmie på 50 basispoint). Dækker nationale banker og udenlandske datterbanker med væsentlige aktiviteter i Holland. 20 mia.eur Irland Ubegrænset Ubegrænset af bankers gæld inkl. særligt dækkede obligationer, seniorgæld og dateret efterstillet gæld. Omfattede banker skønnes at skulle betale 1 mia.eur over de to år, som en løber.

16 40 Kvartalsoversigt 4. kvartal 2008 Land Island Indskyder (private indskud) Garanti for bankers gæld Rekapitalisering Ubegrænset for indskud i islandske banker. Ca EUR for indskud i filialer i EU. Italien* Garantien dækker nye udstedelser med løbetid op til 5 år. Pris fastsættes på markedsvilkår. Banker hjemmehørende i Italien. Mulighed for, at den italienske stat kan yde kapitaltilskud mod at modtage præferenceaktier. Letland Litauen Luxembourg Malta EUR EUR EUR EUR Norge* Swapaftale (350 mia.nok) mellem banker og den norske stat (særligt dækkede obligationer for statsobligationer). Norske banker og filialer af udenlandske banker kan gøre brug af ordningen. Polen EUR Mulighed for at udstede stats. Mulighed for midlertidigt ejerskab af nødlidende pengeinstitutter. Portugal Juridisk: EUR Politisk: Ubegrænset Rumænien EUR 20 mia.eur. Nyudstedt gæld (ikke efterstillet kapital) med løbetid fra 3 måneder op til 3 år. Pris baseret på historiske CDS-spænd + 50 basispoint (løbetid op til 1 år fast præmie på 50 basispoint). Banker med hjemsted i Portugal er omfattet. Mulighed for, at den portugisiske stat kan yde kapitaltilskud mod at modtage præferenceaktier. Schweiz CHF Tilkendegivet at ville garantere nye korte og mellemlange interbank-forpligtelser og pengemarkedstransaktioner. Ikke et officielt program, men har fx hjulpet UBS. Slovakiet Slovenien Ubegrænset Ubegrænset Spanien EUR Garanti for bankers gæld (inkl. interbankindskud) på 100 mia.eur. Oprettet en midlertidig fond på op til 50 mia.eur til at købe "high quality"- aktiver af banker. Pris baseret på den underliggende risiko. Alle banker med aktiviteter i Spanien kan deltage i ordningen.

17 41 Land Indskyder (private indskud) Garanti for bankers gæld Rekapitalisering Storbritannien GBP Ca. 250 mia.gbp. Garantien dækker nye gældsudstedelser med løbetid op til 3 år. Pris baseret på CDS-spænd + 50 basispoint. 50 mia.gbp er afsat til rekapitalisering. Sverige SEK Garanti på nye mellemlange gældudstedelser for mia.sek. Risikobaseret afgift. Banker og realkreditinstitutter er omfattet. Stabilitetsfond på 15 mia.sek. Kapitaltilskud mod at staten modtager præferenceaktier. Tjekkiet EUR Tyskland Juridisk EUR Politisk: Ubegrænset Etablering af fond, der kan stille er for 400 mia.eur for nyudstedt gæld med løbetid op til 3 år. Markedsbaseret afgift. Solvente tyske finansielle institutioner og datterselskaber af udenlandske finansielle institutioner er dækket. Fonden kan anvende op til 80 mia.eur til rekapitalisering af finansielle institutioner gennem fx præferenceaktier. Ungarn Juridisk: 13 mio.huf (ca EUR) Politisk: Ubegrænset Østrig Ubegrænset Fond på 85 mia.eur oprettes til at garantere bankgæld. Fond på 15 mia.eur oprettes til rekapitalisering af banker. USA USD Ubegrænset for visse afviklingskonti og al usikret seniorgæld inkl. commercial paper og interbank-lån udstedt før 30. juni Garantiprogrammet er gratis de første 30 dage. Herefter betaler de deltagende institutioner 75 basispoint pr. år for nye udstedelser. For afviklingskonti tillægges en ekstrabetaling på 10 basispoint til den deltagende banks eksisterende risikojusterede indskyderpræmie. 700 mia.usd er afsat til køb af problemaktiver og rekapitalisering af finansielle institutioner gennem præferenceaktier. * Frankrig, Italien og Norge har ikke ændret indskyder. De respektive landes indskyder dækker EUR, EUR og 2 mio.nok.

Den finansielle situation set fra Nationalbanken. Anders Møller Christensen Ejendomsøkonomisk Forum 13. november 2008

Den finansielle situation set fra Nationalbanken. Anders Møller Christensen Ejendomsøkonomisk Forum 13. november 2008 Den finansielle situation set fra Nationalbanken Anders Møller Christensen Ejendomsøkonomisk Forum 13. november 2008 De finansielle markeder 14-11-2008 DANMARKS NATIONALBANK 2 Dansk Økonomi, Maj 2008 Finansrådets

Læs mere

Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv

Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv INDLÆG FOR VIDENCENTER FOR ØKONOMI OG FINANS - KONFERENCE MARTS 2012 VED JESPER RANGVID COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Aktuel tilstand

Læs mere

Europa. Børsen Online - september 2010

Europa. Børsen Online - september 2010 Igennem finanskrisen har en stor del af verdens lande søsat forskellige projekter for at stimulere og give en håndsrækning til økonomien. Følgende er en oversigt over de hjælpepakker og garantier til banker

Læs mere

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Finansudvalget Folketinget 1240 København K 4. november 2008 Eksp.nr. 568014 a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at

Læs mere

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed.

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed. Finansudvalget FIU alm. del - 8 Bilag 6 Offentligt 24. november 2008 Eksp.nr. 579816 Redegørelse vedrørende Roskilde Bank Roskilde Bank A/S var landets 8. største bank (målt ved arbejdende kapital) med

Læs mere

Den finansielle sektors udfordringer Set fra bankerne

Den finansielle sektors udfordringer Set fra bankerne Den finansielle sektors udfordringer Set fra bankerne Videncenter for Økonomi og Finans Horsens d. 13. marts 2012 V. Niels Storm Stenbæk Punkter Danske bankers situation pt. Udfordringer Funding Presset

Læs mere

Afkast rapportering - oktober 2008

Afkast rapportering - oktober 2008 HP Hedge Ultimo oktober 2008 I oktober gav afdelingen et afkast på -13,50%. Det betyder, at afkast Å-t-d er -30,37% mens afkastet siden afdelingens start, medio marts 2007, har været -27,39%. Index 100

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge maj 2010 I maj måned, den mest volatile å-t-d, gav HP Hedge et afkast på 1,40%. Samlet set betyder det indtil videre et afkast på 10,71% i år. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det

Læs mere

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld I 14 havde Danmark det største offentlige overskud i EU. Det danske overskud var på 1, pct. af BNP. Kun fire lande i EU havde et overskud. Selvom

Læs mere

FINANSKRISEN: HVORDAN KUNNE DET SKE? HVAD KAN DER GØRES?

FINANSKRISEN: HVORDAN KUNNE DET SKE? HVAD KAN DER GØRES? FINANSKRISEN: HVORDAN KUNNE DET SKE? HVAD KAN DER GØRES? Peter Birch Sørensen Professor ved Københavns Universitets Økonomiske Institut og Formand for De Økonomiske Råd November 2008 Finanskrisen: Hvordan

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

Dansk Forening for Konkurrenceret: Statsstøtte til banker. v/peter Biering, partner

Dansk Forening for Konkurrenceret: Statsstøtte til banker. v/peter Biering, partner Dansk Forening for Konkurrenceret: Statsstøtte til banker v/peter Biering, partner DISPOSITION 1. Krisen starter: August 2007 - august 2. Krisen intensiveres: September - marts 2009 3. Krisens fase 2:

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken 1 Introduktion Den 10. oktober 2008 vedtog folketinget lov om finansiel stabilitet, der introducerer en garantiordning

Læs mere

Stabilitetspakken i hovedtr k. Dansk Forening for Konkurrenceret 21. januar 2009 v/susanne Dolberg Finansr det

Stabilitetspakken i hovedtr k. Dansk Forening for Konkurrenceret 21. januar 2009 v/susanne Dolberg Finansr det Stabilitetspakken i hovedtr k Dansk Forening for Konkurrenceret 21. januar 2009 v/susanne Dolberg Emner Baggrund og form l Grundlag Vilk r Pris D kkede krav Afviklingsselsskabet Misbrug og eksklusion Afvikling

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank 3. april 2009 TIF 4/0120-0401-0039 /JKM Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank Den 11. marts 2009 meddelte Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken

DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken 2 Historiske highlights 1813 1818 1936 Statsbankerotten: Gennemgribende pengereform som følge af voldsom krigsinflation efter Napoleons-krigene. Nationalbanken

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 9 2009

ØkonomiNyt nr. 9 2009 ØkonomiNyt nr. 9 2009 Indledning til denne Økonominyt: Hvilken betydning har de kommende udviklingstendenser i bruttonationalproduktet (BNP) og dermed væksten i forskellige lande og geografiske områder,

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007 HP Hedge april 2010 HP Hedge gav et afkast på 1,29% i april. Det er ensbetydende med et samlet afkast for 2010 på 9,18%. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det var målsætningen minimum at matche

Læs mere

a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at økonomi- og erhvervsministeren

a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at økonomi- og erhvervsministeren Aktstykke nr. 181 Folketinget 2010-11 Afgjort den 7. september 2011 181 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 29. august 2011. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk. Notat

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk. Notat 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Notat EU BANKUNION: Godt eller skidt for dansk økonomi? Medlemskab af EU s bankunion risikerer

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge marts 2010 HP Hedge gav et afkast på 2,90% i marts måned. Det betyder, at det samlede afkast for første kvartal 2010 blev 7,79%. Afdelingen har nu eksisteret i lige over 3 år, og det er tid at

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken. Akademiet for talentfulde unge 5. marts 2014

DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken. Akademiet for talentfulde unge 5. marts 2014 DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken Akademiet for talentfulde unge 5. marts 2014 2 Nationalbankloven Formålsparagraf, 1: "Danmarks Nationalbank, der ved denne Lovs Ikrafttræden overtager

Læs mere

DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES

DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES BRIEF DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +4 21 4 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME I denne uge skal der være møde mellem grækerne og eurogruppen, og efter alt at

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Status for eurozonen i 2015 europæiske økonomier i krise siden start af finanskrise i 2007-08: produktion stagnerende,

Læs mere

Lidt om finanskrisen, redningspakker og risikostyring i liv & pensionssektoren. Peter Løchte Jørgensen FDC konference 19. maj 2009

Lidt om finanskrisen, redningspakker og risikostyring i liv & pensionssektoren. Peter Løchte Jørgensen FDC konference 19. maj 2009 Lidt om finanskrisen, redningspakker og risikostyring i liv & pensionssektoren Peter Løchte Jørgensen FDC konference 19. maj 2009 Oversigt Opsummering af og baggrund om den finansielle krise Reaktioner

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens analyse Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 4 ud af 1 kvinder på arbejdsmarkedet er på deltid Mere deltid i Danmark end

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 8 2008

ØkonomiNyt nr. 8 2008 ØkonomiNyt nr. 8 2008 Finanskrisen Det liberaliserede mar ked Likviditets og kapitalkrise Den kommende rentetilpasning Fast forrentede lån Valuta Den økonomiske krises betydning for landbr ugets finansielle

Læs mere

Rigets økonomiske tilstand

Rigets økonomiske tilstand Rigets økonomiske tilstand Koncernchef Peter Engberg Jensen Kongres for Svineproducenter 2011 25. oktober 2011 Nykredit et overblik Danmarks største långiver ydet 29% af alle lån i 2. kvt. 2011 3 1,1 mio.

Læs mere

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Gældende fra 01.01-2018 Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter...2

Læs mere

Hvordan får vi Danmark op i gear?

Hvordan får vi Danmark op i gear? MainTech 2013 15. maj 13 Hvordan får vi Danmark op i gear? Kent Damsgaard Underdirektør, DI Kan du få 500 kr. ud af en femmer? 2 Danske virksomheder har globale styrker Blandt de bedste til at levere i

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

Koordineret EU-krisepolitik kan skabe 36.000 job i Danmark

Koordineret EU-krisepolitik kan skabe 36.000 job i Danmark Koordineret EU-krisepolitik kan skabe 36.000 job i Danmark Der er meget store usikkerheder forbundet med international økonomi i øjeblikket og meget taler for, at væksten i udlandet bliver lavere end først

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse VEJ nr. 9047 af 07/02/2013 1. Indledning 2. Tilsynsdiamantens pejlemærker 2.1. Summen af store engagementer under 125 pct. 2.2. Udlånsvækst

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

Den finansielle krise. Bjarke Roed Frederiksen November 2008

Den finansielle krise. Bjarke Roed Frederiksen November 2008 Den finansielle krise 1 Bjarke Roed Frederiksen November 008 Det begyndte med sub-prime... 7. 7.0 % % 13 1..0..0..0 3. 30 årig realkreditobligation 11 10 9 8 7 3.0 10 årige statspapir 3. 03 0 0 0 07 08

Læs mere

Finansierings- og rentemøde mandag, den 10. oktober 2011

Finansierings- og rentemøde mandag, den 10. oktober 2011 Finansierings- og rentemøde mandag, den 10. oktober 2011 v/ Driftsøkonom Jørgen Thorø KHL Temaer: Er Europa på vej i Japans vækstfælde? Overlever euroen? Renteniveauer pt. Stigende marginer og bidragssatser

Læs mere

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test)

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) Finanstilsynet 26. oktober 2014 Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) 1. Indledning Finanstilsynet har efter anbefaling fra Den Europæiske Banktilsynsmyndighed

Læs mere

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk NR. 6 JUNI 2010 Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk tumult I den senere tid har usikkerheden omkring den græske gældssituation skabt uro på mange finansielle markeder, men danske realkreditobligationer

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser 2010 Cirkulære af 20. december 2010 Perst. nr. 049-10 J.nr. 10-5411-10 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 HP Hedge juli 2009 Juli måned var atter en rigtig god måned for HP Hedge, som endelig er tilbage i en kurs omkring 100. Den indre værdi er nu 100,64, og det betyder at afkastet i juli var 4,44%. Afkastet

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S 29-07-2009 TIF 4/0120-0401-0042 /SAH Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S Den 22. juli 2009 meddelte Danmarks Nationalbank (herefter Nationalbanken), at denne sammen med

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge ultimo november 2011 I november opnåede afdelingen et afkast på -0,12% og har dermed givet et afkast i 2011 på 6,66 %. Benchmark er cibor+5% kilde: Egen produktion November har som sagt været

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Finansiel sta bi li tet 2. halvår D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 8

Danmarks Nationalbank. Finansiel sta bi li tet 2. halvår D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 8 Danmarks Nationalbank Finansiel sta bi li tet 2. halvår 28 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 8 FINANSIEL STABILITET 28, 2. halvår Det lille billede på forsiden viser et karakteristisk udsnit af

Læs mere

Parterne er derfor enige om, at det er nødvendigt at tilbyde penge- og realkreditinstitutterne statslige kapitalindskud.

Parterne er derfor enige om, at det er nødvendigt at tilbyde penge- og realkreditinstitutterne statslige kapitalindskud. 18. januar 2009 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance om en kreditpakke

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser Cirkulære af 20. december 2012 Modst.nr. 040-12 J.nr. 12-5411-18 Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser 2012 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen

Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen . marts 9 af Jeppe Druedahl og chefanalytiker Frederik I. Pedersen (tlf. 1) Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen Analysen viser, at de renter, som virksomhederne og husholdninger låner til, på trods af gentagne

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

Gebyroversigt. Kontogebyr. Udbetaling. Valuta. Gældende fra: 1. maj 2015. Gebyr Min. Max. Frekvens

Gebyroversigt. Kontogebyr. Udbetaling. Valuta. Gældende fra: 1. maj 2015. Gebyr Min. Max. Frekvens Kontogebyr Kontogebyr - oprettelse 0 Kontogebyr løbende pr. måned 0 Kopi af kontoudskrifter og kundeuddata pr. stk 50 Udskrifter, fast bestilling på papir pr. stk. 12 Udskrifter, fast bestilling via e-boks

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Lars Goldschmidt. Konkurrenceevne DK. 30. okt. 12. Konkurrenceevne DK

Lars Goldschmidt. Konkurrenceevne DK. 30. okt. 12. Konkurrenceevne DK Konkurrenceevne DK 30. okt. 12 Konkurrenceevne DK Lars Disposition Hvad skal vi leve af Danmark er udfordret Rammebetingelser er afgørende Hvad kan vi selv gøre DI s indsats 2 Hvad skal Danmark leve af

Læs mere

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011 Formandens beretning Alf Duch-Pedersen Formand 29. marts 2011 1 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede værdipapirer

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Til Københavns Fondsbørs 16. august 2007 Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Læs mere

konsekvenser for erhvervslivet

konsekvenser for erhvervslivet Olieprisens fald 27. maj 15 Olieprisens fald konsekvenser for erhvervslivet Hovedbudskaber olieprisens fald Erhvervenes omsætning øges Konkurrenceevnen forværres Olie- og gasindustrien rammes negativt

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007

Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007 Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007 5 sider i alt Tillæg nr. 6 til BRFkredits prospekt BRFkredit offentliggør hermed tillæg nr. 6 til BRFkredits prospekt for realkreditobligationer,

Læs mere

Velkommen til temamøde om: Rentetilpasning december 2012. Ved Senior Erhvervsrådgiver Rasmus Østergaard

Velkommen til temamøde om: Rentetilpasning december 2012. Ved Senior Erhvervsrådgiver Rasmus Østergaard Velkommen til temamøde om: Rentetilpasning december 2012 Ved Senior Erhvervsrådgiver Rasmus Østergaard Konceptrådgivning 24-10-2012 1 Agenda Status på økonomien og lav rente Nykredits forventninger til

Læs mere

Finansrapport. pr. 31. juli 2014

Finansrapport. pr. 31. juli 2014 pr. 31. juli ØKONOMI Assens Kommune 30. august 1 Resume I henhold til kommunens finansielle strategi skal der hvert kvartal gives en afrapportering vedrørende kommunens finansielle forhold på både aktiv

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK STATSGÆLDSPOLITIKKEN. Strategi 2. halvår 2014

DANMARKS NATIONALBANK STATSGÆLDSPOLITIKKEN. Strategi 2. halvår 2014 DANMARKS NATIONALBANK STATSGÆLDSPOLITIKKEN Strategi 2. halvår 2014 Offentliggjort 24. juni 2014 HOVEDPUNKTER 2. HALVÅR 2014 Strategien for statsgældspolitikken i 2. halvår 2014 kan opsummeres i følgende

Læs mere

Renteprognose september 2015

Renteprognose september 2015 07.09.2015 Renteprognose september 2015 Konklusion: Vi ser pt. to store emner for de danske renter: For de korte renters vedkommende peger pilen opad, da Nationalbanken nu må være tæt på at begynde deres

Læs mere

Gebyroversigt. Kontogebyr. Udbetaling. Valuta. Gældende fra: 1. oktober 2013. Gebyr Min. Max. Frekvens

Gebyroversigt. Kontogebyr. Udbetaling. Valuta. Gældende fra: 1. oktober 2013. Gebyr Min. Max. Frekvens Kontogebyr Checkhæfte kontogebyr, uanset kontoform Kopi af kontoudskrifter og kundeuddata pr. stk 50 Udskrifter, fast bestilling på papir pr. stk. 12 Udskrifter, fast bestilling via e-boks pr. stk. 4 Udskrifter,

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 970 97 97 97 97 97 97 977 978 979 980 98 98 98 98 98 98 987 988 989 990 99 99 99 99 99 99 000 00 00 00 00 00 00 007 008 009 00 0 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 79. december 0 DET PRIVATE

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere

Kul, olie, gas og CO2

Kul, olie, gas og CO2 Kul, olie, gas og CO2 Prisudvikling i lyset af den finansielle krise Henrik Gaarn Christensen Senior Portfolio Manager Energy Markets Dong Energy Brændslernes udvikling siden 27 5 1 15 2 25 jan-7 mar-7

Læs mere

Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012.

Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 54 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land DI Analysepapir, juli 2012 Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk Danmark er blandt de lande, der er bedst rustet til få styr på de

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission.

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 30. august 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 28/2013 Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. Bestyrelsen

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del EU Note 3 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del EU Note 3 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del EU Note 3 Offentligt Europaudvalget EU-Oplysningen & Den Økonomiske Konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 6. august 2015 Den nye lånepakke

Læs mere

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne?

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? 17. april 2015 Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? Siden begyndelsen af 2008 er den gennemsnitlige bidragssats for udlån til private steget fra 0,5 pct. til 0,8 pct. Det har medført

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Økonomikongres for landmænd. Nationalbankdirektør Nils Bernstein

Økonomikongres for landmænd. Nationalbankdirektør Nils Bernstein Økonomikongres for landmænd Nationalbankdirektør Nils Bernstein Global konjunktur 4. kvt. 2007 = 100 2007 = 100 140 140 130 130 120 120 110 110 100 100 90 2007 2008 2009 2010 2011 Euroområdet USA Japan

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l l S. FEBR AR 2013 J.nr.: 8915935 BOR/J F RICHO Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l Sparekassen Lolland A/S under konkurs Skifteretten i Nykøbing Falster - SKS 12-28/2013 Konkursdag: 28. januar

Læs mere

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark Udlandspriser privat Priser og zoner Telia har indført en prisstruktur, som gør det lettere at gennemskue prisen på opkald til og fra udlandet. Hver udlandsszone har en ensartet prisstruktur. Du betaler

Læs mere

Fastkurspolitik, valutaindstrømning og negative renter i Danmark Per Callesen, Nationalbankdirektør

Fastkurspolitik, valutaindstrømning og negative renter i Danmark Per Callesen, Nationalbankdirektør DANMARKS NATIONALBANK Fastkurspolitik, valutaindstrømning og negative renter i Danmark Per Callesen, Nationalbankdirektør Fastkurspolitik og historik Fastkurspolitik siden 1982 Kroner per euro 9.0 8.5

Læs mere

Finansudvalget 2008-09 FIU alm. del Bilag 159 Offentligt

Finansudvalget 2008-09 FIU alm. del Bilag 159 Offentligt Finansudvalget 28-9 FIU alm. del Bilag 19 Offentligt N O T A T Møde med Folketingets finansudvalg d. 3/9 29 Den verdensomspændende økonomiske krise har ført til et så markant fald i efterspørgslen efter

Læs mere

Kommer der inflation efter krisen? - Weimar tilstande vildt overdrevne

Kommer der inflation efter krisen? - Weimar tilstande vildt overdrevne Kommer der inflation efter krisen? - Weimar tilstande vildt overdrevne Regeringerne og centralbankerne kæmper side om side for at stoppe den økonomiske krise spørgsmålet er, om de kortsigtede initiativer

Læs mere

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Global update Cheføkonom Ulrik Harald Bie ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Konklusioner Forhøjede gældsniveauer bremser væksten globalt Råvarepriser er fortsat under pres Kina har strukturelt lavere vækst,

Læs mere

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015 ULTIMO JULI 2015 Foreningens formål Foreningens formål er fra offentligheden at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om absolut afkast anbringes i danske stats og realkreditobligationer,

Læs mere