En lille båd, der gynger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En lille båd, der gynger"

Transkript

1 En lille båd, der gynger INDHOLD Afl ønning af hovedaktionærer Succession ved overdragelse i levende live... 3 Gulpladebiler - virker nye regler? Overgangssaldo for aktionærer... 6 Revisionspåtegningen - modifi ceret... 7 det bemærkes... 8 Erhvervslivet er i krise, kan man læse i alle landets aviser. Der er ingen grænser for ulykkerne, der rasler ned over os, og hvad skal det ikke blive til? Den ældre del af personkredsen i erhvervslivet nikker måske lidt genkendende og siger, at krise er sådan noget, der kommer af og til og kan nogen i øvrigt huske de bilfrie søndage? Næh, dengang var der krise! De yngre har aldrig prøvet det før, og de har for manges vedkommende kun kendt én retning: Opad og fremad! Sådan har de ældre også i perioder haft det i deres yngre dage. Så kom der en krise, og der lærte de noget. Desværre ryger mange uskyldige mennesker med i købet. Mennesker, der ikke har en særlig indsigt i økonomi, men havde (bemærk datiden) lidt penge at gøre med, og dem har nogle rådgivere så hjulpet dem med at investere. Så er vi tilbage i tyrkertroen på, at det bare går fremad. Opad og fremad. Det kan ikke gå galt, og al erfaring viser, at det set i det lange løb aldrig er gået galt. Lige pludselig står de uskyldige mennesker så med en kasse aktiebreve, som højest kan bruges til optænding i brændeovnen. Andre står på et eksotisk feriested med en billig fl ybillet, der ikke længere kan bruges til at komme hjem på for fl yselskabet er krakket. Nogen har reelt tabt en masse penge, og det er naturligvis ærgerligt og for nogen kan det endog være en katastrofe. For de fl este er situationen lidt anderledes. Aktieejerne blev x milliarder fattigere i går, skriger avisens forside. Blev de nu også det? Er dagsværdien faldet til under den pris, de gav for aktierne? Har aktierne nogensinde haft den værdi, som børskursen var udtryk for? Har de lidt noget som helst tab før den dag, hvor aktierne sælges? Nogle af alle de milliarder, som boligejerne ifølge pressen har tabt, har de kun haft i fantasien. Det er lidt værre, hvis disse milliarder samtidig er blevet belånt og omsat i forbrug. Denne forside kunne ligne en moralprædiken fra den ældre generation men det er nu ikke hensigten. Formålet er at sige: Tag det roligt, mange har prøvet det før, hysteriet har ingen grænser men så galt er det heller ikke. Krise er en produktiv tilstand. Man skal blot fjerne bismagen af katastrofe, har forfatteren Max Frisch udtalt. Vi håber, det kan bidrage til at bevare os som homo ludens hver især

2 Aflønning af hovedaktionærer Skal hovedaktionæren tage løn eller udbytte? Selskaber kan ikke fradrage udbytte 2 x bundfradrag for ægtefæller Når et selskab udbetaler løn til hovedaktionæren, kan selskabet fradrage beløbet i den skattepligtige indkomst, og hovedaktionæren bliver beskattet med marginalt cirka 44 % 63 %, afhængigt af, om beløbet overstiger grænsen for mellemskat og topskat. Ved udlodning af udbytte kan selskabet ikke fradrage beløbet, og hovedaktionæren beskattes i 2009 med 43 % / 45 % af den del af aktieindkomsten, der overstiger kr., og 28 % af den del, der ligger under, svarende til en samlet beskatning på 46 % 58,75 %. Hovedaktionærer må derfor vurdere, hvilket forhold mellem udlodning af udbytte og udbetaling af løn der er mest fordelagtigt. Det optimale forhold mellem løn og udbytte afhænger blandt andet af satser for kommune-, regions- og kirkeskat i hovedaktionærens kommune, og hvor stort et beløb hovedaktionæren samlet set har brug for efter skat. Beskatning af udbytte Samlet årlig aktieindkomst, herunder udbytte Skatte-% Op til kr. 28 % Mellem kr. og kr. 43 % Over kr. 45 % De nævnte beløbsgrænser er for indkomståret 2009 og reguleres årligt. Der er dobbelte bundgrænser for ægtefæller. Udlodning af en eventuel overgangssaldo pr. 1. januar 2007 beskattes kun med 43 %. Man kan ikke frit bestemme i hvilket forhold, der skal udbetales udbytte og løn, men normalt accepterer skattemyndighederne den løn, som er aftalt mellem hovedaktionæren og selskabet. Overstiger beløbet væsentligt den løn, som en uafhængig ansat i samme stilling og med samme kvalifi kationer ville have fået, er der risiko for, at det overskydende beløb i stedet bliver anset for udbytte. Lønudbetalinger og personalegoder fra holding- og investeringsselskaber med begrænset arbejdsindsats bør derfor altid vurderes nøje. Personalegoder En hovedaktionær kan ligesom andre ansatte modtage personalegoder, hvilket bør indgå i overvejelserne om optimering af afl ønningen. Indbetalinger til pensioner Ud over løn, personalegoder og udbytte kan pensionsindbetalinger med fordel indgå i den samlede afl ønning af hovedaktionæren, idet det beløb, som selskabet indbetaler på en arbejdsgiveradministreret ordning, ikke skal medregnes i hovedaktionærens skattepligtige indkomst. Samlet personlig indkomst før AM-bidrag Skatte-% inkl. AM-bidrag Fra 0 kr. til kr. 8 % Fra kr. til kr. Cirka 44 % Fra kr. til kr. Cirka 50 % Over kr. Cirka 63 % De nævnte beløbsgrænser er for indkomståret 2008 inklusive kirkeskat i en gennemsnitskommune. I 2009 bliver grænsen for mellemskat den samme som for topskat, og satserne bliver samtidig reguleret. Beskatning af pensionsmidlerne sker først ved udbetaling. Det løbende afkast i en pensionsordning beskattes dog med 15 %. Pensionsordninger kan dermed bidrage til at fl ytte højt beskattet indkomst til lavere beskatningsprocent ved pensionering og til optimering af arveplanlægning. For hovedaktionærer bør spørgsmålet om størrelsen af henholdsvis løn og udbytte være et af de faste punkter ved den årlige skatteplanlægning, hvor hovedaktionærens forventede 2

3 privatforbrug skal fi nansieres på den mest hensigtsmæssige måde. Spørgsmålet om, hvorvidt det er løn eller udbytte, der beskattes hårdest, afhænger af hovedaktionærens og dennes ægtefælles samlede indtægter, herunder om de har indtægter ud over indtægterne fra eget selskab. Selskabets kapitalstruktur Selskabets kapitalstruktur bør blandt andet overvejes ud fra hovedaktionærens skattemæssige situation. Har hovedaktionæren negativ kapitalindkomst, kan delvis fi nansiering med lånekapital ofte være et alternativ til selskabskapital, når virksomheden er i vækst. Dette skyldes, at hovedaktionærens tilgodehavende i selskabet skal forrentes med markedsrenten, hvori der bør være indregnet et risikotillæg. Renteindtægten beskattes hos hovedaktionæren som kapitalindkomst, og som modstykke til denne beskatning har selskabet fradrag for renteudgiften. Forrentning Succession ved overdragelse i levende live Reglerne om skattefri succession er blevet lempet Der er mulighed for at overdrage virksomheden til næste generation efter reglerne om skattefri succession. Disse regler bliver nu lempet. Kravet om, at der kun kan ske succession, når der sker overdragelse af hovedaktionæraktier, bliver ophævet fra og med 1. januar Samtidig fjerner Folketinget kravet om, at der kun kan ske succession, når den enkelte aktieoverdragelse repræsenterer en stemmeværdi på mindst 15 %. Det bliver et krav, at der sker overdragelse af mindst 1 % af kapitalen. Reglerne gælder som før ved overdragelse til børn og nære medarbejdere. Hermed bliver reglerne om succession i levende live og ved død ens på disse to punkter. Kravet om fuldtidsbeskæftigelse er blevet lempet Defi nitionen af nær medarbejder bliver også ændret. Det gældende krav om 3 års fuldtidsbeskæftigelse inden for de seneste 4 år forud for aktieoverdragelsen ændres til, at de 3 års beskæftigelse skal ligge inden for de seneste 5 år forud for aktieoverdragelsen. Der kan således fra og med 1. januar 2009 ske overdragelse med succession, selv om medarbejderen ikke er ansat i virksomheden på overdragelsestidspunktet. En nær medarbejder kan efter gældende regler kun succedere ved død, hvis han/hun er arving eller legatar i boet. Efter de nye regler kan nære medarbejdere også succedere, selv om de ikke er arvinger eller legatarer i boet. Dette gælder uanset virksomhedsform. Fortrydelsesparagraf Reglerne om, at der ikke kan succederes i udlejningsejendomme (bortset fra landbrug med videre), bliver justeret. Det hidtidige krav for succession i en fast ejendom var, at mere end 50 % af ejendommen anvendtes i egen eller ægtefælles virksomhed. 50 %-reglen bliver nu afskaffet, således at der fremover altid kan ske succession i den erhvervsmæssige del af en ejendom, der bliver anvendt i overdragerens og erhververens virksomhed. Dette gælder såvel ved overdragelse i levende live som ved død. Udlejningsejendom En efterlevende ægtefælle kan fremover succedere i al fast ejendom, også selv om der er tale om en udlejningsejendom. Reglerne bliver således også på dette punkt ens ved overdragelse i levende live og ved død. Der bliver også mulighed for, at en ægtefælle kan overdrage sine etableringskontomidler med succession til den anden ægtefælle. Ikke længere krav om 50 % 3

4 Gulpladebiler virker nye regler? Skatte- og momsregler for brug af varevogne ændres med virkning fra 1. januar 2009 Pas på med private tjenester Tekniske forhold Regeringen indgik den 4. april 2008 en politisk aftale om initiativer vedrørende varebiler. Aftalen omfattede en række administrative ændringer og nogle lovændringer. Ændringerne af praksis på skatteområdet vedrører vagtordninger, kørsel til spisning og madafhentning samt afhentning af kollega. Man kan nu også uden moms- og skattemæssige konsekvenser hente eller afl evere kolleger i forbindelse med den erhvervsmæssige brug af varevognen. Hvis man på eget initiativ og som en privat tjeneste medbringer en kollega, er der dog tale om privat kørsel, og vedkommende skal beskattes af fri bil eller eventuelt efter reglerne for privat brug af specialkøretøjer. Begrebet specialindrettet køretøj, som i dag kendes fra skattereglerne, indføres på momsområdet. På momsområdet gælder begrebet specialindrettet køretøj dog kun varevogne med tilladt totalvægt under 3 tons. Momsmæssigt er der dermed forskel på varevogne med tilladt totalvægt over 3 tons, specialindrettede varevogne med tilladt totalvægt under 3 tons og andre varevogne med tilladt totalvægt under 3 tons. Specialindrettede køretøjer under 3 tons Afgørelsen af, om en varevogn kan anses for specialindrettet, sker på grundlag af en individuel bedømmelse. Ejerens branche er blandt de elementer, der indgår i bedømmelsen, og elementer som lukket lastrum uden sideruder, fastmonterede reoler i lastrummet, særlige installationer i passagersiden i førerkabinen og lugt/snavs fra den erhvervsmæssige brug taler for, at varevognen er specialindrettet. Er der tvivl om en varevogn er specialindrettet eller ej, kan man indhente et bindende svar fra SKAT. En specialindrettet varevogn kan nu anvendes til kørsel mellem brugerens private bolig og det faste arbejdssted og til private ærinder, for eksempel indkøb eller afhentning af børn, så længe det sker i forbindelse med erhvervsmæssig kørsel og ikke kræver, at man afviger fra den erhvervsbetingede rute. Ved større afvigelser fra den erhvervsbetingede rute er der mulighed for privat kørsel i tilknytning til erhvervsmæssig kørsel med op til km årligt. Der er ikke harmoni i konsekvenserne ved overskridelse af km-grænsen for specialindrettede varevogne. Momsfradraget bortfalder helt, hvis der køres over km, mens de skattemæssige konsekvenser er til at overse. Varevogne med tilladt totalvægt på 3 tons og derover er stadig omfattet af momsmæssige begrænsninger, hvis vognene anvendes til kørsel mellem hjemmet og det faste arbejdssted. I disse tilfælde må der altså stadig kun ske lejlighedsvis kørsel mellem bopæl og det faste arbejdssted. Alle varevogne under 3 tons Der kan køres indtil 25 gange årligt mellem arbejdssted og hjemmet i en varevogn under 3 tons, når bilen den efterfølgende dag udelukkende skal anvendes erhvervsmæssigt. Det forudsættes, at der føres kørselsregnskab, og at bilen ikke må anvendes privat. Det er nu muligt at køre til spisning eller at hente mad til fortæring i forbindelse med arbejdet, uden at det får moms- og skattemæssige konsekvenser, når blot det sker i arbejdstiden. Modsætningsvis er det ikke muligt skattefrit at anvende arbejdsgiverens bil, hvis det sker efter arbejdsdagens afslutning, med mindre der køres i et specialindrettet køretøj, og der er tale om et svinkeærinde på vej hjem fra arbejde. Der kan køres ubegrænset mellem skiftende arbejdssteder og hovedarbejdsstedet. Vagtordninger Kørsel mellem hjemmet og virksomhedens faste forretningssted som led i en vagtordning anses ikke for privat kørsel i følgende tilfælde: 4

5 Motorkøretøjet er udstyret med værktøj eller lignende, som de forekommende reparationer kan udføres med. Der er lavet en vagtplan, og der er rapportpligt over udkald med videre. Det kan konstateres, hvilket motorkøretøj der er brugt til de enkelte vagter. Antallet af motorkøretøjer står i rimeligt forhold til vagtordningens omfang. Den vagthavende skal være i tjeneste hele vagtperioden. Ansatte, der har tilkaldevagter fra bopælen, og som tager bilen med hjem, fordi den skal bruges i forbindelse med tilkaldene, anses ikke af den grund for at have bil til rådighed for privat kørsel. Hidtil har det blandt andet været en betingelse, at tilkaldene ikke sker til et fast arbejdssted, men til midlertidige arbejdspladser (uvisse adresser). Dagsafgift for privat benyttelse Der indføres mulighed for at købe et dagsbevis, der giver tilladelse til at benytte en varebil privat. Beviset skal koste 225 kr./dag. Der kan købes op til 10 dages privatbenyttelse pr. motorkøretøj pr. kalenderår. Beviset for den private benyttelse skal medbringes i bilen under kørslen og fremvises på forlangende. Papegøjeplader De såkaldte papegøjeplader bliver igen et almindeligt syn på de danske veje. Papegøjepladen er en fl erfarvet nummerplade, der ligesom klistermærket skal vise, hvilke varebiler, der lovligt kan benyttes privat. Køb af tilladelse Lovændringerne Skatteministeriet har fremsat et lovforslag, som ventes at gælde fra 1. januar 2009, hvori der foreslås ændringer på følgende væsentlige områder: Ændring af 60-dagesreglen Indførelse af dagsafgift for privat benyttelse af varebiler Afgiftsfritagelse for indretning af fast soveplads i ledsagebiler 60-dagesreglen bestemmer, at kørsel mellem hjem og arbejde i indtil 60 arbejdsdage inden for de forudgående 12 måneder er erhvervsmæssig. Kørsel mellem hjem og arbejde anses dermed først som privat efter dag 60. Køres der således fra hjemmet til konstant skiftende arbejdspladser og ikke til samme arbejdsplads i mere end 60 dage, er befordringen hele tiden erhvervsmæssig. De 60 dage på en arbejdsplads kan ligge i forlængelse af hinanden, eller de kan ligge spredt ud over perioden på 12 måneder. Overstiger antallet af transporter til samme sted 60 dage, anses arbejdspladsen for fast og befordringen er dermed privat. SKAT vil fra den 1. januar 2009 i stedet for klistermærker udlevere papegøjeplader til varebiler, der anmeldes til privat eller til blandet privat og erhvervsmæssigt brug. For varebiler, der er registreret før 1. januar 2009, vil den gældende mærkningsordning fortsætte. Disse varebiler skal ikke have nye nummerplader, med mindre bilen efter denne dato ændrer anvendelse fra erhvervsmæssig til privat eller til blandet privat og erhvervsmæssig brug. Slut med klistermærker 5

6 Overgangssaldo for aktionærer Overgangssaldo ved aktieindkomst over kr. fra aktier erhvervet før 1. januar 2007 Overførsel mellem ægtefæller Selvangivelsen for 2008 indeholder for første gang et felt til indberetning af overgangssaldoen. Reglerne om overgangssaldo blev indført i forbindelse med, at selskabsskatteprocenten blev sat ned fra 28 % til 25 %. Nedsættelsen har virkning for indkomståret 2007 og senere indkomstår. Samtidig blev skatten af aktieindkomst forhøjet fra 43 % til 45 %, for så vidt angår den del af aktieindkomsten, der overstiger kr. (2007-niveau). Uudnyttet beløbsgrænse kan overføres til ægtefællen. Beløbsgrænsen reguleres årligt. Forhøjelsen af skatten har virkning for indkomståret 2008 og senere indkomstår. For indkomståret 2008 udgør beløbsgrænsen kr. For at undgå, at aktionærer skal betale 45 % af en aktieavance eller et aktieudbytte, der hidrører fra et overskud, der i selskabet er beskattet med 28 % (eller højere), er det fastsat, at beskatningsprocenten på 45 % ikke fi nder anvendelse i tilfælde af, at aktieindkomsten kan rummes i en positiv overgangssaldo. Overgangssaldoen skal først opgøres og selvangives, når eller hvis skatteyderens samlede aktieindkomst i et indkomstår overstiger ovennævnte beløbsgrænse på kr. for ægtefæller kr. (for 2008). For såvel børsnoterede som unoterede aktier medregnes kun aktier, for hvilke opgørelsen giver et positivt beløb, det vil sige aktier, hvor den opgjorte værdi pr. 1. januar 2007 er større end anskaffelsessummen. Hvis den skattepligtige kan vælge en anden anskaffelsessum end den faktiske anskaffelsessum, lægges den højest mulige anskaffelsessum til grund ved opgørelsen. Overgangssaldo på 0 kr. Overstiger overgangssaldoen pr. 1. januar 2007 ikke kr., sættes den til 0 kr. For ægtefæller sættes overgangssaldoen til 0 kr., hvis summen af ægtefællernes overgangssaldi pr. 1. januar 2007 ikke overstiger kr. Overgangssaldoen påvirkes ikke af, at den skattepligtige efterfølgende ombytter aktier, der er medregnet ved opgørelsen af saldoen, med aktier i et andet selskab. Overgangssaldo for børsnoterede aktier Frivillig selvangivelse Overgangssaldoen kan dog selvangives frivilligt fra og med indkomståret 2008, uden at beløbsgrænsen er overskredet. Hver ægtefælle opgør sin egen overgangssaldo. Overgangssaldoen gælder uden tidsbegrænsning. For børsnoterede aktier opgøres overgangssaldoen pr. 1. januar 2007 som differencen mellem aktiernes kursværdi pr. 1. januar 2007 og aktiernes anskaffelsessum. Med aktiernes kursværdi pr. 1. januar 2007 menes typisk børskursen den 30. december For unoterede aktier opgøres overgangssaldoen pr. 1. januar 2007 som differencen mellem den skattepligtiges andel af selskabets regnskabsmæssige egenkapital ved udløbet af regnskabsåret 2006 og aktiernes oprindelige anskaffelsessum. Overgangssaldoen pr. 1. januar 2007 nedskrives med den skattepligtiges positive nettoaktieindkomst, der erhverves i indkomståret 2007 og efterfølgende indkomstår. Nedskrivningen foretages, uanset hvor aktieindkomsten stammer fra, altså også aktieindkomst, der stammer fra aktier og investeringsfondsbeviser, der ikke er medregnet ved opgørelsen af saldoen. Nedskrivningen foretages, indtil saldoen er nedbragt til 0 kr. (uden tidsbegrænsning). Overgangssaldoen skal også nedskrives med aktieindkomst, der overføres til kapitalindkomst. Overgangssaldoen skal nedskrives med den skattepligtiges positive nettoaktieindkomst efter nedsættelse med fremførte tab fra tidligere år. 6

7 Revisionspåtegningen - modificeret Forbehold kontra supplerende oplysninger En modifi ceret revisionspåtegning giver som regel og med god grund anledning til skærpet opmærksomhed hos regnskabslæseren. Lykkeligvis er langt de fl este revisionspåtegninger blanke, hvilket kort beskrevet betyder, at revisor: er enig i den måde, regnskabet er afl agt på har opnået tilstrækkeligt revisionsbevis ikke har fundet anledning til at give supplerende oplysninger. Vi opdeler modifi kationerne i to hovedkategorier forbehold og supplerende oplysninger. Når revisionspåtegningen indeholder forbehold, vil konklusionen i revisionspåtegningen altid være påvirket af forbeholdet. Vi vil (og skal) tydeligt tilkendegive, om revisionspåtegningen indeholder forbehold. Det sker via den passus i påtegningen som lyder: Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Er der forbehold i påtegningen, skal disse angives i et særskilt afsnit med overskriften Forbehold. Konklusionsafsnittet vil aldrig være påvirket af eventuelle supplerende oplysninger. Derfor er afsnittet om supplerende oplysninger altid placeret efter konklusionsafsnittet. Forbehold De typiske forbeholdssituationer er følgende: Regnskabet opfylder ikke kravet om, at det skal give et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver, fi nansielle stilling samt resultat. Der mangler oplysninger i regnskabet. Der er utilstrækkelig oplysning om usikkerhed eller usædvanlige forhold. Der er fejl eller mangler i regnskabet. Forudsætningerne for fortsat drift er ikke opfyldt. Regnskabet er afl agt i strid med lovgivning, vedtægter eller andre bestemmelser. Forhold af betydning for regnskabet er ikke tilstrækkeligt oplyst over for revisor. Ingen mulighed for at konkludere på dele af regnskabet eller regnskabet som helhed. I nogle situationer vil et forbehold være af så afgørende betydning, at generalforsamlingen efter revisors opfattelse ikke bør godkende regnskabet. I sådanne tilfælde vil vi tydeligt anføre forbeholdet i revisionspåtegningen. Supplerende oplysninger Supplerende oplysninger er ikke forbehold og kan ikke gives som erstatning for nødvendige forbehold. Oplysningerne udgør et supplement til regnskabslæserens forståelse af regnskabet. Supplerende oplysninger forekommer eksempelvis i følgende situationer: Der er væsentlig usikkerhed forbundet med virksomhedens fortsatte drift. Det er nødvendigt at omtale en anden væsentlig usikkerhed eller særlige forhold, som kan påvirke regnskabet. Afklaringen heraf afhænger af fremtidige begivenheder. Der er en begrundet formodning om, at medlemmer af ledelsen kan ifalde erstatningsansvar eller strafansvar. Lovgivningen om bogføring og opbevaring af regnskabsmateriale overholdes ikke. Revisionsprotokollatet Vi vil normalt uddybe og forklare de modifi kationer, der indgår i revisionspåtegningen. Denne yderligere specifi kation af forbehold og/eller supplerende oplysninger foretages i revisionsprotokollatet. Når revisionspåtegningen forventes afgivet med modifi kationer, skal vi altid gengive modifi - kationerne og den forventede konklusion i revisionsprotokollatet. Generalforsamlingens godkendelse Forklarende tekst 7

8 d e t b e m æ r k e s Aktuelle datoer 30. december 2008 Sidste frist for indbetaling på kapitalpension og ratepension for indkomståret Sidste frist for anmodning om tilbagebetaling af for meget betalt skat for indkomståret Sidste frist for rentefri indbetaling af restskat for 2008 ud over kr. 16. marts 2009 Sidste frist for ubegrænset indbetaling af restskat for Der betales et tillæg på 2 % af beløb over kr. Tillægget anses for indeholdt i indbetalingen og fragår heri, inden indbetalingen godskrives den skattepligtige. Aktuelle satser Mindsterenten for perioden 1. juli 31. december 2008 udgør 4 % p.a. Diskonto ,75 % ,00 % ,25 % ,50 % ,75 % ,00 % ,25 % ,50 % Indskydergaranti Folketinget vedtog i starten af oktober måned en lovpakke om fi nansiel stabilitet. Finanskrisen med deraf følgende krak i den fi nansielle sektor betød, at der skulle handles hurtigt, hvis effekten af krisen ikke skulle blive helt uoverskuelig. Kernen i lovpakken er, at staten ubetinget garanterer simple kreditorers krav mod pengeinstitutter i Danmark. Med ministerens egne ord kan alle bankkunder, virksomheder og fi nansielle långivere uanset størrelsen af deres indestående være helt trygge ved at have deres penge stående i banken. Loven blev vedtaget med tilbagevirkende kraft fra søndag den 5. oktober, og den er således allerede gældende. Forskudsopgørelsen 2009 Siden medio november har forskudsopgørelsen og skattekortoplysninger for 2009 været tilgængelige på SKATs hjemmeside. Oplysningerne kan ses på den del af hjemmesiden, der hedder TastSelv Borger Skattemappe. Forskudsopgørelsen og skattekortet sendes ikke længere på papir med almindelig post. Hvis man ønsker at få oplysningerne på papir, skal man tilvælge dette. Fristen for 2009-oplysningerne var imidlertid 1. september Ønskes oplysningerne for 2010 tilsendt med almindelig post, skal disse bestilles ved brug af TastSelv-telefon eller ved at udfylde den slip, der følger med 2009-forskudsopgørelsen i papirudgaven. Elektronisk momsangivelse Cirka 25 % af alle virksomheder benytter i dag momsgirokortet. Fra 1. januar 2009 bliver disse momsregistrerede virksomheder automatisk tilmeldt TastSelv, hvis de ikke i forvejen er tilmeldt. Nyregistrerede virksomheder bliver i dag automatisk tilmeldt TastSelv, men man har mulighed for at vælge TastSelv fra. Efter 1. januar 2009 kan man ikke uden ansøgning og en dispensation fravælge Tast- Selv vedrørende momsangivelsen. SKAT sender ikke længere kopi til revisor SKAT har hidtil sendt en kopi af korrespondance med skatteyder til revisor. Denne fremgangsmåde er blevet kritiseret af ombudsmanden, idet SKAT ufrivilligt kan komme til at overtræde tavshedspligten. Derfor vil SKAT ikke længere sende kopi til revisor, med mindre der foreligger en samtykkeerklæring, hvor man giver SKAT tilladelse til, at alle henvendelser fra SKAT også sendes til revisor. Fremover skal man således være opmærksom på, om det fremgår, at der er sendt kopi til revisor. Hvis det ikke fremgår, kan din revisor hjælpe med at udfylde og indberette samtykkeerklæringen. December 2008 er en videnbaseret sammenslutning af uafhængige, statsautoriserede revisionsfi rmaer: Busch-Sørensen Århus / Skanderborg Christensen Kjærulff København Grønlands Revisionskontor A/S Nuuk Gunni Pedersen København Gyrn Lops Brandt København, Køge Krøyer Pedersen Holstebro / Struer Kvist & Jensen Randers / Hammel / Hadsund / Grenaa / Hadsten Martinsen Esbjerg / Grindsted / Kolding / Tørring / Varde / Vejen / Vejle MGI Revision København Nielsen & Christensen Aalborg / København / Aars Partner Revision Brande / Galten / Herning / Ikast / Jelling / Ringkøbing / Silkeborg / Skjern / Tarm PKF Kresten Foged København PKF Munkebo Jensen Vindelev Glostrup Qurios Horsens Revision Syd Nykøbing F Revisionskontoret Lemvig-Thyborøn Lemvig / Thyborøn rgd revision Århus / Åbyhøj / Hobro RIR Revision Roskilde / Holbæk Sønderjyllands Revision Aabenraa / Padborg / Sønderborg Ullits & Winther Viborg Redaktion: Jens Skovby (ansv.), Thomas Bjerrehus. Redaktionen er afsluttet den 11. november Vi tager forbehold for fejl og mangler i vort referat af lovgivning med mere, og vi påtager os intet rådgivningsansvar uden forudgående konsultation vedrørende de omhandlede emner. Eftertryk af hele artikler med kildeangivelse tilladt. Tryk:

2004/2005 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk Andersen Hübertz Kirkhoff, statsautoriseret

Læs mere

Overgangsbekendtgørelsen

Overgangsbekendtgørelsen vedrørende Overgangsbekendtgørelsen Den længe ventede bekendtgørelse er nu en realitet Væsentligt supplement 2 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har udsendt Bekendtgørelse om undtagelser fra lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Varebiler på gule plader

Varebiler på gule plader Varebiler på gule plader Vejledningen beskriver en række regler for varebiler på gule nummerplader med en tilladt totalvægt på højst 4 tons, der ikke er fritaget for registreringsafgift. Vi har lagt vægt

Læs mere

Ændring af praksis for kørsel i vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt totalvægt på over 3 ton men ikke over 4 ton - styresignal

Ændring af praksis for kørsel i vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt totalvægt på over 3 ton men ikke over 4 ton - styresignal Page 1 of 5 Ændring af praksis for kørsel i vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt totalvægt på over 3 ton men ikke over 4 ton - styresignal Dokumentets dato 13 mar 2009 Dato for 13 mar 2009 10:18 offentliggørelse

Læs mere

Revision eller ej? vedrørende. Revision eller ej? En kort beskrivelse af de nye regler - og muligheder

Revision eller ej? vedrørende. Revision eller ej? En kort beskrivelse af de nye regler - og muligheder vedrørende Revision eller ej? En kort beskrivelse af de nye regler - og muligheder FORORD Debatten er foregået over et langt tidsrum: Skal revisionspligten for de små anparts- og aktieselskaber afskaffes

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 248-253 af 20. maj 2008. Spørgsmål er stillet efter ønske fra Colette Brix (DF).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 248-253 af 20. maj 2008. Spørgsmål er stillet efter ønske fra Colette Brix (DF). Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 251 Offentligt J.nr. 2008-318-0050 Dato: 13. juni 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 248-253 af 20. maj

Læs mere

Kørebog. Vagtordning. Gulpladebiler Specialindrettede biler. Firmabil. Kørselsregnskab. Privat kørsel FIRMABIL. Hvide plader.

Kørebog. Vagtordning. Gulpladebiler Specialindrettede biler. Firmabil. Kørselsregnskab. Privat kørsel FIRMABIL. Hvide plader. Værd at vide om FIRMABIL Kørselsregnskab Gulpladebiler Specialindrettede biler Kørebog Vagtordning Kassevogn med fastmonterede reoler Firmabil Transport fra hjemmet Erhvervsbetingede køreruter Privat kørsel

Læs mere

Nye regler for beskatning af aktieavance

Nye regler for beskatning af aktieavance Nye regler for beskatning af aktieavance Tommy V. Christiansen advokat (H) Folketinget vedtog den 16. december 2005 nye regler for beskatning af fortjenester og tab på aktier. Reglerne trådte i kraft den

Læs mere

Favrskov Erhvervsråd Skatter og afgifter på gulpladebiler

Favrskov Erhvervsråd Skatter og afgifter på gulpladebiler Favrskov Erhvervsråd Skatter og afgifter på gulpladebiler Skattekonsulent Bjarne Sall Hansen, Deloitte Momskonsulent Asger Laustsen, Deloitte November 2007 Privatbenyttelsesafgift Tillæg til vægtafgiften

Læs mere

vedrørende Revision eller ej? En kort beskrivelse af reglerne - og mulighederne, herunder ændringer pr. 1. januar 2011

vedrørende Revision eller ej? En kort beskrivelse af reglerne - og mulighederne, herunder ændringer pr. 1. januar 2011 vedrørende Revision eller ej?? En kort beskrivelse af reglerne - og mulighederne, herunder ændringer pr. 1. januar 2011 FORORD Revision af de små anparts- og aktieselskaber i Danmark har været frivillig

Læs mere

Ændring af praksis for kørsel i vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt totalvægt på ikke over 3 ton, hvor der er fratrukket moms ved anskaffelsen

Ændring af praksis for kørsel i vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt totalvægt på ikke over 3 ton, hvor der er fratrukket moms ved anskaffelsen Udskrift af Ændring af praksis for kørsel i vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt total... Page 1 of 11 Ændring af praksis for kørsel i vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt totalvægt på ikke over

Læs mere

WorldTrack A/S informer

WorldTrack A/S informer WorldTrack A/S informer Omkring brug af elektronisk kørebog og beskatning af fri bil (firmabil), 60-dages-reglen og 25-gange-reglen mv. Indholdsfortegnelse Side 1 af 10 De forskellige kategorier af køretøjer

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

GULPLADEVEJLEDNING. Gulpladebiler op til 3,0 tons almindelig indretning Gulpladebiler op til 3,0 tons specialindretning Gulpladebiler over 3,0 tons

GULPLADEVEJLEDNING. Gulpladebiler op til 3,0 tons almindelig indretning Gulpladebiler op til 3,0 tons specialindretning Gulpladebiler over 3,0 tons GULPLADEVEJLEDNING Gulpladebiler, og især hvordan man må bruge dem, er et af de områder, som størstedelen af landets virksomheder interesserer sig for. I april 2008 blev der indgået et forlig mellem et

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 27. august 2007.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 27. august 2007. Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt J.nr. 2007-418-0020 Dato: 17. september 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 350-359 af 27. august 2007.

Læs mere

1/6. Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3. Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat

1/6. Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3. Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3 Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat Skatteprocenter 2006-2009 2007 2008 2009 2010 Pct. Pct. Pct. Pct. Gennemsnitlig kommuneskatteprocent 24,6 24,8 24,8

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Skatteudvalget L Svar på Spørgsmål 3 Offentligt. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget L Svar på Spørgsmål 3 Offentligt. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget L 213 - Svar på Spørgsmål 3 Offentligt j.nr. 07-081220 Dato : 15. maj 2007 Til Folketingets Skatteudvalg L L 213 - forslag til lov om Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og

Læs mere

Varebiler på gule plader. Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv

Varebiler på gule plader. Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv Varebiler på gule plader Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv AUGUST 2007 Indhold Få godt styr på reglerne 4 Har du trukket momsen fra, da du købte varebilen? 5 Bruger du eller

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. vedrørende

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. vedrørende vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne for dækning

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. vedrørende

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. vedrørende vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne for dækning

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende:

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende: nyhedsbrev skat QUICKGUIDE TIL SELVANGIVELSEN 2009 Personer skal indtaste eller indsende selvangivelse for 2009 til SKAT inden den 2. maj 2010 eller den 1. juli 2010 (selvstændige erhvervsdrivende m.fl.

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2016 Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne

Læs mere

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Juledag. 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2014 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende

Læs mere

L Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skattelove (CFC-beskatning og indgreb mod kapitalfonde m.v.).

L Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skattelove (CFC-beskatning og indgreb mod kapitalfonde m.v.). Skatteudvalget L 213 - Svar på Spørgsmål 78 Offentligt J.nr. 2007-411-0081 Dato: 22. maj 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 213 - Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre

Læs mere

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: joost@revisor.dk

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: joost@revisor.dk JOOST & PARTNER ApS REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: joost@revisor.dk side 1 Tillæg til Revisor Informerer Januar 2009 Tab på børsnoterede

Læs mere

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene = Juledag, 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2015 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at

Læs mere

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2012 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2012 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 1 Generelt om investering i investeringsbeviser... 4 2 Investering for frie

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt J.nr. J.nr. 07-079332 Dato : 6. juni 2007 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 245 og 246 af 9. maj 2007. (Alm.

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg.

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Nedenstående er en oversigt over de vigtigste rettelser til "Skatteret kompendium", 3. udg., som følge af lovændringer efter kompendiets udgivelse. Bemærk,

Læs mere

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Januar 2007 RevisorInformerer Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Specialkøretøjer og vagtordninger er to forskellige og uafhængige definitioner. Hvis du opfylder reglerne

Læs mere

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber 7. januar 2010 Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser for aktionærerne i Spar Nord Formueinvest A/S som følge af Folketingets

Læs mere

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Skattereformen Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009 Kuppelsalen v/afdelingsdirektør Marianne Bossen, Tax Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Kommisssiorium i 2008 Lavere

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 195 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 195 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 195 Offentligt 25. februar 2016 J.nr. 16-0111050 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 195 af 28. januar 2016

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). GEVINST OG TAB AKTIER OG INVESTERINGSFORENINGSBEVISER Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse af den

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-511-0026 Dato: 14. maj 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 167- Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, dødsboskatteloven og kildeskatteloven (Mere ensartet beskatning

Læs mere

Pensionsordninger, skatter og afgifter

Pensionsordninger, skatter og afgifter Pensionsordninger, skatter og afgifter FORORD Pensionering handler i høj grad om opsparing altså at udskyde forbrug til senere. Politisk set har man i mange år ønsket at fremme privat pensionsopsparing

Læs mere

i forhold til pensionsopsparing

i forhold til pensionsopsparing Fakta om skattereformen i forhold til pensionsopsparing WWW.ALM BRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Ny skatteaftale Regeringen har vedtaget den såkaldte Forårspakke 2.0. med nye regler på skatteområdet. Forårspakken

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 41/2014 29.01.2014 11.02.2014

TimeTax NYHEDSBREV 41/2014 29.01.2014 11.02.2014 SELVANGIVELSE 2013 Ingen papirselvangivelser til SKAT Nyheder i forbindelse med selvangivelsen for 2013 Dette nyhedsbrev vil fortrinsvis fortælle om de nyheder, man skal være opmærksom på når der skal

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Skatteudvalget L 213 - Bilag 34 Offentligt Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skatteloven (CFC-beskatning

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

Biler. Biler. Skat & Moms. redmark.dk

Biler. Biler. Skat & Moms. redmark.dk Biler Biler Skat & Moms redmark.dk Kan du styre en firmabil sikkert igennem skatte- og momslandskabet? Inden du sætter dig bag rattet i en firmabil og kører en tur, er det vigtig at kende de særlige regler

Læs mere

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING 12. november 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver / Skat Skattereform 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver - Skat Hovedelementer Nedsættelse af skatten på arbejde og dermed også virksomhedsindkomst

Læs mere

1. Acontoskat for selskaber

1. Acontoskat for selskaber STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Skatteinformation november 2013 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK

Læs mere

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning Generalforsamling DKBL den 25. august 2009 Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning PFA Pension og Jens Nordentoft Stiftet i 1917 Etableret i samarbejde mellem

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget

Læs mere

ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2011

ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2011 ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt

Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt Skatteudvalget Til Skatteministeriet Departementet Formand: Jesper Kiholm Skattecenter Tønder Pioner Allé 1 6270 Tønder Telefon: 72 38 94 68 E-mail:

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Grund- og Nærhedsnotat

Grund- og Nærhedsnotat Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0185 Bilag 1 Offentligt Notat Til Folketingets Europaudvalg (Kopi til Folketingets Skatteudvalg) 22. juni 2012 J.nr. 2012-721-0039 Grund- og Nærhedsnotat Forslag til Rådets

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. l Delortte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Hawindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Fri bil til rådighed. Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil.

Fri bil til rådighed. Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil. Fri bil til rådighed Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil. Rapporten indeholder: Baggrund for rapporten Retsgrundlag for beskatning af fri bil Sager om rådighed

Læs mere

Danske Invest og skatten. Juni 2010

Danske Invest og skatten. Juni 2010 10 Danske Invest og skatten Juni 2010 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 31. maj 2007.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 31. maj 2007. Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 263 Offentligt J.nr. 2007-418-0431 Dato: 27. juni 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 259-265 af 31. maj 2007. (Alm.

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2007 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Til selskabernes aktionærer Videresendelse Hvis nærværende skrivelse er

Læs mere

SELSKABER OG FRIVILLIG ACONTO SKAT

SELSKABER OG FRIVILLIG ACONTO SKAT Side 1/5 Selskaber og frivillig aconto skat Side 1 Skat i Finanslovsaftalen for 2016 Side 2 SELSKABER OG FRIVILLIG ACONTO SKAT SKAT giver nu selskaber mulighed for at indbetale en 3. rate aconto skat til

Læs mere

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste - 1 Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Reglerne for skattemæssig håndtering af udgifter i forbindelse med medarbejderes kørsel i arbejdsgiverens

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Forårspakke 2.0 Udkast til lovforslag der skal udmønte aftalen Dansk Aktionærforening, der repræsenterer private

Læs mere

For personaktionærer foreslås, at gevinst og tab fremover beskattes som aktieindkomst, uanset ejertid, aktietype eller beløbsstørrelse.

For personaktionærer foreslås, at gevinst og tab fremover beskattes som aktieindkomst, uanset ejertid, aktietype eller beløbsstørrelse. i:\oktober-2000\6-a-okt-00.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 6. oktober 2000 RESUMÈ ÆNDRING I AKTIEAVANCEBESKATNINGEN En arbejdsgruppe under Skatteministeriet er fremkommet med forslag

Læs mere

Investeringsforeninger

Investeringsforeninger Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: js@skat.dk 23. september 2011 mbl (X:\Faglig\HORSVAR\2011\H080-11.doc) Høring over lovforslag om enklere beskatning af udlodninger fra

Læs mere

Kørsel i gulpladebiler op til 4 tons Skat Tax

Kørsel i gulpladebiler op til 4 tons Skat Tax Kørsel i gulpladebiler op til 4 tons Skat 2017 Tax 2 Kørsel i gulpladebiler op til 4 tons Indhold 1. Kørsel i gulpladebiler 1.1 Generelt om privat kørsel kontra erhvervsmæssig kørsel 2. Moms 2.1 Gulpladebiler

Læs mere

Skat 2013. Kørsel i gulplade biler op til 4 tons.

Skat 2013. Kørsel i gulplade biler op til 4 tons. Skat 2013 Kørsel i gulplade biler op til 4 tons. 1. Kørsel i gulpladebiler 1.1 Generelt om privat kørsel kontra erhvervsmæssig kørsel 2. Moms 2.1 Gulpladebiler på højest 3 tons 2.2 Gulpladebiler over 3

Læs mere

Skærpede pengetank-regler generationsskifte og succession

Skærpede pengetank-regler generationsskifte og succession - 1 Skærpede pengetank-regler generationsskifte og succession Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med skatteministerens forslag om skærpelse af den såkaldte pengetankregel kan et generationsskifte

Læs mere

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater Dato 29. oktober 2014 J.nr. 6020324-248228 Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater UDVALGTE SKATTEREGLER Selskabsskatteloven 12 A Selskabsskatteloven 31 Personskatteloven

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2006 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Til selskabernes aktionærer Videresendelse Hvis nærværende skrivelse er

Læs mere

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger Skatteguide ved investering i investeringsforeninger 01.06.2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. Privates investeringer i investeringsbeviser - Frie midler... 2 2.1 Beskatning af aktieindkomst... 2 2.2 Beskatning

Læs mere

Skatteudvalget L 195 - Bilag 14 Offentligt

Skatteudvalget L 195 - Bilag 14 Offentligt Skatteudvalget L 195 - Bilag 14 Offentligt J.nr. 2009-311-0027 Dato: 13. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 195 - Forslag til lov om ændring af personskatteloven og forskellige andre love. (Forårspakke

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Personligt regi ctr. Selskabskonstruktion herunder mulige virksomhedsformer fordele/ulemper Virksomhedsstrukturens betydning for pensionsopsparing

Læs mere

UENS BESKATNING AF KAPITALAFKAST

UENS BESKATNING AF KAPITALAFKAST 4. april 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: UENS BESKATNING AF KAPITALAFKAST Kapitalafkast beskattes meget forskelligt afhængigt af, om opsparing foretages i form af en pensionsopsparing

Læs mere

Skærpede regler for 10-mands-projekter

Skærpede regler for 10-mands-projekter - 1 Skærpede regler for 10-mands-projekter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med et lovforslag fremsat den 14. december 2016 ønsker regeringen at stoppe skattetænkning i forbindelse med de

Læs mere

RÅDGIVNING REVISION OG REGNSKAB SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT

RÅDGIVNING REVISION OG REGNSKAB SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT RÅDGIVNING REVISION RÅDGIVNING ØKONOMISK VEJLEDNING REVISION OG REGNSKAB INDSIGT OG FORSTÅELSE SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT Nyt fra Roesgaard & Partners December 2015 Rådgivning - økonomisk vejledning Husk

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 17. december 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 SKATTEFRI FRAFLYTNING TIL FRANKRIG Den bindende forhåndsbesked fra Ligningsrådet om at kunne flytte skattefrit til Frankrig afdækker et

Læs mere

Helt oppe at køre...

Helt oppe at køre... Helt oppe at køre... INDHOLD Beskatning af fi rmabil... 2-4 Skat ved salg af aktier... 4-5 Aktionærlån... 6-7 det bemærkes... 8 Måske et af de mere populistiske udtryk - i hvert tilfælde, når ordet helt

Læs mere

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Januar 2007 RevisorInformerer Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Specialkøretøjer og vagtordninger er to forskellige og uafhængige definitioner. Hvis du opfylder reglerne

Læs mere

Forskerordningen. Skat 2015

Forskerordningen. Skat 2015 Forskerordningen Skat 2015 Danskere og udlændinge kan med fordel vælge en favorabel beskatning af lønindkomst i op til 5 år. Skatte ordningen kan bruges af lønmodtagere, der kommer til Danmark for at arbejde,

Læs mere

Fonde skattemæssige forhold

Fonde skattemæssige forhold www.pwc.dk Fonde skattemæssige forhold Juni 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Givers skattemæssige stilling Fondens skattemæssige stilling Vækstplan succession til erhvervsdrivende fonde Opgørelse

Læs mere

Aktieaflønning. Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.

Aktieaflønning. Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen. Aktieaflønning Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk FORORD Aktieaflønning omhandler forskellige former for

Læs mere

Bedre sent end aldrig...

Bedre sent end aldrig... Bedre sent end aldrig... INDHOLD: Pensionsordninger... 2-3 Skattefri rejsegodtgørelse... 3-4 Arbejdsgiverbetalt sundhedsudgift... 4-5 Tilbagebetaling af AM-bidrag... 5 Generelle regler om genoptagelse...

Læs mere

Varebiler (gulpladebiler)

Varebiler (gulpladebiler) Varebiler (gulpladebiler) - skat, moms og afgifter 2014 FORORD Denne information omhandler skatte-, moms- og afgiftsregler for varebiler. Det er en daglig udfordring for rådgivere, virksomheder og ansatte

Læs mere

Kørsel i gulplade biler op til 4 tons. Skat 2015

Kørsel i gulplade biler op til 4 tons. Skat 2015 Kørsel i gulplade biler op til 4 tons Skat 2015 1. Kørsel i gulpladebiler 1.1 Generelt om privat kørsel kontra erhvervsmæssig kørsel 2. Moms 2.1 Gulpladebiler på højest 3 tons 2.2 Gulpladebiler over 3

Læs mere

Ludvig Christensen Holding ApS CVR-nr

Ludvig Christensen Holding ApS CVR-nr Ludvig Christensen Holding ApS CVR-nr. 31 75 45 77 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. april 2015. Ludvig Dalsgaard Christensen dirigent

Læs mere

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Personskat m.v. 22. april 2009

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Personskat m.v. 22. april 2009 Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 22. april 2009 Kort overblik- Lempelser Mellemskatten på 6% afskaffes. Grænsen for betaling af topskat sættes op til 389.900 kr. og til 409.100 kr. (2010-niveau)

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation 2012 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk E-mail: postmester@udligningskontoret.dk

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Har I en plan? Hvad vil I?

Har I en plan? Hvad vil I? 1 Har I en plan? Hvad vil I? Overblik over fremtidig indkomst og formue Skat Efterløn Risikovillighed Folkepension Investering Pensionsformue Gaver og Arv Løn Efterløn? Modregning Folkepension 60 65 Alder

Læs mere