NYHEDSBREV. December 2008 Blad 805. Årsmøde 2008 og Tak for et godt årsmøde og velkommen igen den november 2009 på Munkebjerg.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYHEDSBREV. December 2008 Blad 805. Årsmøde 2008 og 2009. Tak for et godt årsmøde og velkommen igen den 11.-13. november 2009 på Munkebjerg."

Transkript

1 December 2008 Blad 805 Årsmøde 2008 og 2009 Tak for et godt årsmøde og velkommen igen den november 2009 på Munkebjerg. Det var endnu engang en fornøjelse at afholde årsmøde for BKF s engagerede medlemskreds. Bestyrelsen har modtaget mange positive tilkendegivelser fra deltagerne, så vi er klar til en ny runde. Planlægningen af næste årsmøde starter allerede nu. Munkebjerg har været bestilt i flere år, og nu er der også indgået kontrakt med Collage, som endnu engang vil underholde ved aftenfesten. I de kommende måneder går den mere faglige planlægning i gang. Husk at sætte kryds i kalenderen den november BKFgeneralforsamling: Formandens beretning Vi skal forny samarbejdet Slut med tungt bureaukrati og unødige regler Formanden roste i sin mundtlige beretning bl.a. de selvejende institutioner for deres rolle omkring velfærdssamfundets udvikling. Det er dog som om, vi alle har glemt disse initiativer. Der har i mange år eksisteret nogle driftsoverenskomster, som ankrede dem fast i det kommunale system. Vi diskuterer administration og formueforhold med de selvejende. Ikke længere pædagogik. Revisorer og advokater har taget over. Hvor er entusiasterne og ildsjælene? Det kan føre til, at de selvejende ikke bidrager med noget unikt, men blot er dyrere end kommunernes egne tilbud, sagde formanden. Lad os forny samarbejdet med de frivillige og selvejende. Vi har brug for en fornyelse af indhold og arbejdsformer. Naturligvis skal de økonomiske og administrative betingelser være fair. Men vi vil altså hellere bruge penge på udvikling af pædagogik og indhold end på bogføring. Formanden omtalte den frivillige sektor som velfærdssamfundets udviklingslaboratorium, fordi de frivillige organisationer har bidraget til udviklingen af dagtilbud, specialskoler til handicappede og opholdssteder til udsatte børn og unge. I det offentlige har vi brug for dynamikken fra andre sektorer. Selvom vi står midt i stram økonomi og mere komplekse opgaver, har vi brug for at blive udfordret, kritiseret og inspireret. De frivillige organisationer og også mere uformelle grupper kan danne partnerskaber, der kan forny de offentlige ydelser. Hvis vi har viljen, åbenheden og modet. Formanden opfordrede også til at vende blikket indad for at forsøge at gøre op med bureaukrati og unødige regler. Vi må gøre op med vores iver efter at bureaukratisere i kommunerne. Det kommunale selvstyre betyder ikke, at alt inden for lovgivningens rammer skal opfindes og udvikles i hver enkelt kommune. Det er umuligt, uhensigtsmæssigt og spild af ressourcer. BKF har i det sidste år deltaget i en række udvalg om afbureaukratisering af børneområdet. Foreningen arbejder her for at sætte barnet i centrum og undgå unødige regler. Men bestyrelsen frygter, at resultatet ikke står mål med indsatsen. Ikke alle politikere på Christiansborg har viljen til forenkling.

2 December 2008 Blad 806 Læs beretningen i sin helhed på Nyt bestyrelsesmedlem Ungdomskommission På generalforsamlingen blev Børne- og Kulturdirektør Flemming Olsen, Herlev nyvalgt til bestyrelsen. Han erstatter Klaus Nørskov, Gladsaxe, der har været medlem af bestyrelsen i 7 år. Klaus blev på årsmødet hyldet for sin indsats. Karl Erik Olesen, Anna Marie Illum og Jette Runchel blev genvalgt til bestyrelsen. På generalforsamlingen foreslog BKF, at der nedsættes en hurtigt arbejdende ny ungdomskommission. Foreningen har modtaget megen opbakning til sit forslag, bl.a. fra DUF, Ungdomsringen og BUPL. Vi vil nu drøfte forslaget med KL og forskellige ministerier. Læs herom på under årsmøde Ny rapport om børn og unge i bevægelse Overvægtige og motorisk svage børn holder sig væk fra idrætsforeningerne, men de vil gerne dyrke motion. Det handler blot om at give dem de rigtige tilbud, lyder konklusionen på en ny rapport fra Skoleidrættens Udviklingscenter. Centret har opsamlet resultaterne fra Kulturministeriets pulje Børn og unge i bevægelse. 24 projekter fik i alt 24 millioner kroner i 2004 og 2005 til at udvikle nye idrætstilbud, hvor idrætsforeningerne samarbejder med de kommunale myndigheder og skole- og institutionsverdenen om at gøre de idrætsusikre børn aktive. Kræver større variation Rapporten konkluderer endvidere, at de idrætsusikre børn kræver mere varierede, legeprægede og alternative aktiviteter, end dem mange idrætsforeninger tilbyder. Desuden er det en fordel, hvis idrætstilbuddet foregår i skolens nærmiljø lige efter skoletid. Læs mere på: evalueringsrapport.pdf Forbedring af vejledningsindsatsen I forbindelse med forligspartiernes aftale om anvendelse af globaliseringsmidlerne er der sat fokus på styrkelse af vejledningsindsatsen. Der er afsat godt 140 mio. til: Styrket overgang til ungdomsuddannelser Pædagogisk udvikling på erhvervsuddannelserne og fremme af EGU Mere attraktive professionshøjskoler og styrket indsats for det store frafald her (se også AKF-rapporten om sammenhæng mellem teori og praktik i professionsuddannelserne) Øget målretning af vejledningsindsatsen. Blandt andet inspireret af BKF er der også afsat midler til udvikling af sommerskoler.

3 December 2008 Blad 807 Der anvendes 1.2 mia. på vejledning i uddannelsessystemet Foreløbige resultater I perioden maj til august 2008 er der gennemført en spørgeskemaanalyse af overgangs- og gennemførelsesvejledningen på institutioner under Undervisningsministeriet, Videnskabsministeriet, Kulturministeriet og Økonomi og Erhvervsministeriet samt i Studievalgcentrene og Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU). De foreløbige resultater viser blandt andet følgende: De samlede udgifter til uddannelses- og erhvervsvejledning udgør omtrent 1,2 mia. kr. årligt. De samlede udgifter til overgangsvejledningen udgør henholdsvis ca. 442 mio. kr. for UU-centrene og ca. 43 mio. kr. for Studievalgscentrene, mens de samlede udgifter til gennemførelsesvejledningen opgøres til ca. 687 mio. kr. Stor variation Der er en omfattende variation i vejledningsindsatsen og ressourceforbruget inden for de enkelte grupper af uddannelsesinstitutioner, UU er og Studievalg-centre, herunder i forhold til målretningen mod og prioriteringen af frafaldstruede elever, og elever som vurderes at have svage forudsætninger. Ledelsespublikation Vi har tidligere i BKF-nyt omtalt BKF's nye publikation Vi er ledere og linedansere. Publikationen er nu udsendt til medlemmer og en række lederorganisationer. Publikationen er bl.a. omtalt på den mest læste portal om offentlig ledelse Madordninger Forældrebetalt Folketinget vedtog i sidste uge et forslag om madordninger i dagtilbud. Loven forpligter alle landets daginstitutioner til at tilbyde alle børn et sundt frokostmåltid i daginstitutionen som en del af dagtilbudsydelsen. Frokostmåltidet skal være sundt og leve op til gældende officielle danske anbefalinger. Madordningen bliver fuldt forældrebetalt for de forældre, der ikke er omfattet af økonomisk friplads eller søskenderabat, idet det er aftalt, at kommunerne kan finansiere frokostmåltidet ved at hæve loftet for forældrenes egenbetaling fra de nuværende 25 procent til maksimalt 30 procent af de budgetterede bruttodriftsudgifter. For kommuner som allerede har en madordning i daginstitutioner, er det en lokalpolitisk prioritering at vælge at hæve egenbetalingen fra de nuværende 25 pct. Betalingen for madordningen vil blive opkrævet i forbindelse med den almindelige betaling til daginstitutionen. Forældre, der er omfattet af økonomisk friplads eller søskenderabat, vil få maden gratis eller til nedsat pris.

4 December 2008 Blad 808 Loven om frokostmåltid i daginstitutioner er en del af finanslovsaftalen for 2008, som blev indgået mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance. Ét år til planlægning Interesse for BKFnotat Loven træder i kraft den 1. januar dog åbnes der mulighed for, at kommunerne kan hæve forældrebetalingen fra 1. januar 2009, hvis kommunen tilbyder et frokostmåltid til alle børn i daginstitutioner i kommunen. BKF s notat herom har været genstand for meget opmærksomhed, såvel i pressen som blandt de politiske partier på Christiansborg. Der henvises til: BKF- nyt skal resumere hvad foreningen mener i denne sag: At det er en god ide at tilbyde et måltid til alle børn At Velfærds- og Fødevareministeriet har et fælles ansvar for at sikre en klar og koordineret rådgivning angående krav til køkkener i den korte periode op til, at ordningerne skal være på plads At det er ulogisk, at finansieringen er fastsat som en procent af de samlede bruttoudgifter, da det giver store forskelle på, hvad der er til rådighed til et måltid fra den ene kommune til den anden. BKF er i tæt dialog med de involverede ministerier om disse forhold. Møde med Kulturministeren I begyndelsen af januar har bestyrelsen et møde med Kulturminister Carina Christensen. Vi skal drøfte ministerens syn på kulturarbejdet i kommunerne og bestyrelsen forventer konkret at drøfte Regionale kulturaftaler, egnsteatre, breddeidrætsudvalget og BKF s forslag om en ny ungdomskommission med ministeren. Hvis du har emner vi skal tage op overfor ministeren så mail til Tosprogs - Task Force Tilbud til skoler med mange indvandrere Undervisningsministeriet har søsat et nyt initiativ på tosprogsområdet. I forlængelse af bl.a. PISA-undersøgelserne, som viser, at der er behov for en særlig indsats i forhold til at forbedre de faglige kompetencer blandt tosprogede elever, er der i forbindelse med aftalen om Satspuljeaftalen afsat 32 mio. kr. i perioden under initiativet Lige muligheder til en Tosprogs Task Force. Tosprogs Task Forcen er et tilbud til skoler med en relativ høj andel af tosprogede elever, og intentionen er, at de konsulenter der er tilknyttet Task Forcen i samarbejde med den kommunale forvaltning og den enkelte skole, skal udarbejde en målrettet handlingsplan,

5 December 2008 Blad 809 som skal styrke skolens indsats for at forbedre de tosprogede elevers faglige kompetence. Rådgivning og vejledning Task Forcen kan f. eks. hjælpe de enkelte kommuner og skoler med rådgivning og vejledning i forhold til: Udviklingen i elevgrundlaget hvornår skal man sætte ind og hvordan Organisering og tilrettelæggelse af dansk som andet sprog i tilknytning til skolens øvrige fag Tilrettelæggelse af lektiehjælp Tilrettelæggelse af mentorordninger Identificering af behov for nye undervisningsmetoder, der bygger på de ressourcer eleverne har og deres forskellige måder at lære på. Opgaven er placeret i Skolestyrelsen, og allerede her i 2008 bliver de første kommuner udvalgt på baggrund af en ansøgning, som skal være skolestyrelsen i hænde senest den 13. december Ansøgningen kan have form som en forhåndstilkendegivelse, og ansøgningsskema og mere om projektet kan findes på Skolestyrelsens hjemmeside og på hjemmesiden Også kommuner, der ikke deltager i projektet kan få gavn af projektet via task forces hjemmeside hvor der vil blive oprettet blandt andet vidensbank og brevkasse fortællinger om Danmark Kulturarven rykker tættere på danskerne, når det om to år er muligt med et enkelt museklik at lytte til de gode fortællinger om f.eks. Skipper Clement, runestenene i Jelling, Søfortet Trekroner eller Leonora Christina Ulfeldt. Et nyt website, 1001 fortællinger, vil ikke alene være et midtpunkt, som når oldemor kunne samle familien med gamle historier; men vil også fungere som en moderne kulturguide med video- og lydklip. Læs mere på Ny publikation fra kulturarvsstyrelsen Kulturarvsstyrelsen udgiver mange læseværdige publikationer. Senest har styrelsen udgivet en bog om Industrisamfundets havne. Læs herom på 12 udfordringer for videnpolitikken Videnskabsministeriet har udgivet en ny og spændende publikation med 12 udfordringer for videnpolitikken i Danmark. Publikationen indeholder visioner for bl.a. universiteter, forskning og innovation. Den kan downloades eller bestilles på

6 December 2008 Blad 810 Ledelsesevaluering De fleste offentlige ledere er glade for at få deres indsats evalueret af medarbejdere og chefer. Og hvis ledelsesevaluering udføres ordentligt, er det et dynamisk redskab til at udvikle bedre ledelse. Derfor har Væksthus for ledelse udarbejdet en ny publikation om lederevaluering med 10 principper herfor. Læs herom på KL arbejder med en ny læreruddannelse KL har nedsat en hurtigtarbejdende gruppe, der skal komme med forslag til KL s forventninger til læreruddannelse, lærerkvalificering og lærerrekruttering i fremtiden. Arbejdsgruppen afholdt sit første møde den 1. december. Læs BKF-formandens oplæg ved mødet på Konference om den pædagogiske assistentuddannelse Social- og sundhedsskolerne og det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse holder konference om den nye uddannelse den 3. december i København. Læs BKF s bidrag til konferencen på Ny bibliotekaruddannelse Syddansk Universitet har udviklet en ny uddannelse til biblioteksbachelor. Uddannelsen er en kærkommen fornyelse til sektoren og den skal nu akkrediteres. Læs mere herom på eller på Ny bog om skolekunst Kommunernes skolebiblioteksforening har udarbejdet en læseværdig bog om Skolekunst en håndbog om kultur. Bogen er på 112 sider og har bl.a. bidrag fra BKF. Læs mere på Konference om ungdomskriminalitet Justitsministeriet afholder den 11. december en konference om den forebyggende indsats mod ungdomskriminalitet. BKF er her opponent til et oplæg om forebyggelse af ungdomskriminalitet. BKF s pponentbidrag vil blive lagt på nettet den 11. december. Læs også rapporten på: dokumentation/endelig_rapport_01.pdf KL s skolerigsdag Husk KL s skolerigsdag den 5. og 6. februar 2009 i Aalborg. Du kan fortsat nå at tilmelde dig på Høringssvar BKF er på vej med en række høringssvar om sammenhæng i anbringelser, barnets retsstilling og den såkaldte barnets reform. Hertil kommer en høring vedr. uddannelsesbog, elevplan og uddannelsesplan.

7 December 2008 Blad 811 Læs høringssvarene når de lægges på nettet i løbet af december. Fastholdelseskaravanen Integrationsministeriet har i samarbejde med Undervisningsministeriet fået midler fra Den Europæiske Socialfond og satspuljen. Pengene skal anvendes til at få flere unge med en anden etnisk baggrund end dansk til at påbegynde en erhvervsuddannelse. En række erhvervsskoler med stort frafald og med mange tosprogede deltager allerede nu i projektet. Læs mere på Ændring af lov om retssikkerhed på det sociale område BKF har fået ovenstående lovændring i høring. Af vores høringssvar vil bl.a. fremgå, at BKF støtter understregningen af kommunalbestyrelsens ansvar for opgavevaretagelsen på det sociale område på en sådan måde, at politiske målsætninger skal være styrende for indsatsen. Ligeledes anerkender BKF behovet for at arbejde hen imod en øget dokumentation og kvalitetssikring på det sociale område, så mål og resultater synliggøres. BKF opfordrer Velfærdsministeriet til at udarbejde konkret inspirationsmateriale, som kan understøtte kommunernes arbejde med målformulering og dokumentation især på området for børn, unge og voksne med særlige behov. Fokus på mål og kvalitet frem for enkeltsager Nej til sociale enkeltsager i byrådet Derimod forudser BKF, at den foreslåede lovændring vedrørende behandling af enkeltsager i den samlede kommunalbestyrelse vi flytte politisk fokus fra mål og kvalitet til konkret enkeltsagsbehandling. Det faktum, at én kommunalpolitiker vil kunne forlange én konkret personsag behandlet i den samlede kommunalbestyrelse forventes ikke alene at give usikkerhed omkring den kommunale visitation, men også stille spørgsmål ved, om den nødvendige anonymitet matcher med det generelle ønske om, at så langt den overvejende andel af den samlede kommunalbestyrelses arbejde sker for åbne døre. BKF finder det uhensigtsmæssigt at åbne for, at sociale enkeltsager kan behandles af den samlede kommunalbestyrelse, da det ønskede formål med at sikre den samlede kommunalbestyrelse grundlag for at varetage sit politiske ledelsesansvar menes at kunne opnås inden for allerede gældende lovgivning. Høringssvaret lægges på den 3. december. Læs nyheder fra Danske Kommuner på BKF s hjemmeside Læs nyheder fra Danske Kommuner på BKF s hjemmeside BKF har indgået et samarbejdet med netudgaven af Danske kommuner. Du kan fremover checke de nyeste kommunale nyheder på BKF s hjemmeside.

8 December 2008 Blad 812 Få kommunens børn til at danse Dans for Børn er en landsdækkende ordning med danseforløb af høj kvalitet. Ordningen giver jer som kommune mulighed for på en overskuelig og billig måde at præsentere børnehaver og skoler for dans som et kunstnerisk udtryk. Dans for Børn er et tilbud om besøg på institutionerne af professionelle dansere. Et besøg, som indeholder både en forestilling og et praktisk laboratorie for deltagerne. I hver kommune, der tilmelder sig ordningen, arrangeres også en danseworkshop for de deltagende lærere og pædagoger. Det er en god måde at få lærere og pædagoger i tale på før dansebesøget, samtidig med at der lægges tråde ud til en videre brug af dansen i skolen og institutionen. Der er deadline for tilmelding til Dans for Børn sæson 2009/10 den 20. januar For mere information om ordningen se: (Børn og Unge) Kontakt: Dansekonsulenterne i Dansens Hus Anna Katrine Korning og Ulla Gad / BKF s sekretariat: Børne- og Kulturforvaltningen Rådmandshaven 20, 4700 Næstved Tlf Fax

Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Regeringen. Oktober 2009

Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Regeringen. Oktober 2009 Mere tid til velfærd Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner Oktober 2009 Regeringen Indhold Forord Mindre tid på administration mere tid til mennesker Regeringen fremlægger hermed

Læs mere

En lille forening i udvikling - fra Skoledirektørforening til Børne- og Kulturchefforening. - et rids over aktiviteter og historie fra 1995-2005

En lille forening i udvikling - fra Skoledirektørforening til Børne- og Kulturchefforening. - et rids over aktiviteter og historie fra 1995-2005 Børne- og Kulturchefforeningen 20 år. En lille forening i udvikling - fra Skoledirektørforening til Børne- og Kulturchefforening. - et rids over aktiviteter og historie fra 1995-2005 Forord Der er al mulig

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Af Jacob Hess, Louise Weinreich Jakobsen og Henriette Holmsgaard, Kontor for Kvalitetssikring og Kvalitetsudvikling, Skolestyrelsen. I artiklen fortælles

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005 Nye mål Regeringsgrundlag Februar 2005 VK Regeringen II Nye mål Regeringsgrundlag VK Regeringen II Februar 2005 1 2 Indholdsfortegnelse Side Nye mål... 5 Danmark som førende vidensamfund... 9 Danmark som

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 4 Alle skal med Indhold Sociale 2020-mål... 5 Opfølgning...

Læs mere

Handicappolitisk handlingsplan status 2014. Et samfund for alle

Handicappolitisk handlingsplan status 2014. Et samfund for alle Handicappolitisk handlingsplan status 2014 Et samfund for alle September 2014 Et samfund for alle Indholdsfortegnelse Et samfund for alle 4 Medborgerskab og deltagelse 6 Uddannelse 14 Beskæftigelse 20

Læs mere

Omstilling til en ny skole

Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En ny folkeskole 2 Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En stor forandringsproces er i gang i folkeskolen. Det handler ikke blot om implementering af en ny lov.

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar

hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar fjkdsgfjkhgdsjhfgsjhkfgkdsgfkj gfdjhssgfjhdsgjhfgdsjhfgjhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lovforslag nr. L 150 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Forenkling

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Velkommen til Messen Lyt og lær om arbejdet med udsatte børn og unge

Velkommen til Messen Lyt og lær om arbejdet med udsatte børn og unge Velkommen til Messen Lyt og lær om arbejdet med udsatte børn og unge Formålet med Messen er at synliggøre og anerkende det fantastiske arbejde, der udføres på området for børn og unge med særlige behov.

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 25 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN

ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN TORSKEROGNEN ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN OKTOBER 2011 TORSKEROGNS G R U N D L A G 5 ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN Tæppeland er et fantastisk land. Det er et land med fri og lige adgang til sundhed. Det

Læs mere

Next practice. netværksorienteret udvikling

Next practice. netværksorienteret udvikling Next practice i UU-vejledningen netværksorienteret udvikling Indhold Forord 3 Indledning 5 Metode og datagrundlag 6 Anbefalinger 8 Vejledning for alle? 10 Relationerne til de unge er vigtige 14 Samarbejde

Læs mere

Handleplan for dansk som andetsprog

Handleplan for dansk som andetsprog Handleplan for dansk som andetsprog 2009-2012 Skoleområdet 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning til Dansk som andetsprog...3 1.1. Elektronisk elevjournal for tosprogede elever...4 2. Regelgrundlag - Fælles

Læs mere

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne!

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! FRIVILLIGRÅDET Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet April 2010 Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere