Forslag til Lov om sommerhuse på fremmed grund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til Lov om sommerhuse på fremmed grund"

Transkript

1 NOTAT Dato: Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: Sagsbehandler: mpk/map Dok id: Forslag til Lov om sommerhuse på fremmed grund Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for leje af grunde, hvorpå der er opført et sommerhus, som helt eller delvist tilhører lejeren og anvendes af denne som ferie- og fritidsbolig. Stk. 2. Loven gælder, når sommerhuset er taget i brug, jf. dog stk. 3. Stk. 3. Loven gælder ikke, hvis det af lejeren opførte sommerhus benyttes til erhvervsmæssig udlejning. Stk. 4. Lovens bestemmelser kan ikke fraviges ved aftale mellem parterne, medmindre dette fremgår af loven. Kapitel 2 Lejeaftalen 2. En lejeaftale og andre aftaler om det lejede skal udfærdiges skriftligt, når en af parterne kræver det. Kapitel 3 Lejefastsættelse og regulering 3. Fastsættelse af lejens størrelse ved lejeaftalens indgåelse sker ved parternes aftale. Stk. 2. Er lejens størrelse ikke aftalt, anses den for at udgøre det beløb, der svarer til markedslejen for det pågældende lejeforhold, jf. 4, stk. 1. Gammel Mønt København K T E

2 Stk. 3. Det kan i lejekontrakten aftales, at lejen kan reguleres én gang årligt efter udviklingen i Danmarks Statistiks nettoprisindeks, første gang et år efter lejeforholdets begyndelse. Lejeregulering kan gennemføres ved udlejerens skriftlige meddelelse herom til lejeren med oplysning om den ændrede lejes beregning. Bestemmelsen kan ikke ved aftale fraviges til skade for lejeren. 4. Hver part i lejeforholdet kan i lejeperioden forlange lejen reguleret til markedslejen, hvis den gældende leje afviger væsentligt fra markedslejen. Ved markedslejen forstås den leje, som en kyndig lejer og en kyndig udlejer på varslingstidspunktet ville aftale for det pågældende lejeforhold under hensyntagen til blandt andet vilkår, grundens beliggenhed, anvendelse og størrelse. Stk. 2. Kravet om regulering kan dog tidligst få virkning 5 år efter lejeperiodens begyndelse eller 5 år efter regulering i henhold til stk.1. Regulering, jf. stk. 1, fordeles over 5 år, således at den årlige regulering udgør 1/5 af den samlede regulering. 5. Lejeregulering efter 4, stk. 1 skal gennemføres med 3 måneders varsel. Kravet om lejeregulering skal fremsættes skriftligt og indeholde oplysning om, hvorledes ændringen af lejen fremkommer, samt oplysning om lejerens adgang til at gøre indsigelse. Indeholder kravet ikke disse oplysninger, er det ugyldigt. Stk. 2. Den part, som har modtaget kravet om regulering af lejens størrelse, skal skriftligt fremsætte indsigelse over for den anden part senest 6 uger efter, at kravet om lejeregulering er kommet frem, hvis kravet ikke kan godkendes. Stk. 3. Den part, som rettidigt har modtaget indsigelse efter stk. 2, skal senest 6 uger efter udløbet af fristen i stk. 2 anlægge sag, hvis kravet om lejeregulering ønskes fastholdt. 6. Ved genudlejning af grunden til samme lejer eller en ny lejer må lejens størrelse ikke overstige markedslejen, jf. 4, stk. 1. Der skal ved fastsættelsen af lejens størrelse for grunden ses bort fra værdien af sommerhuset samt eventuelle andre bygninger, som er opført af lejeren eller en tidligere lejer. Kapitel 4 Brugsrettens overgang til andre 7. Lejeren kan overdrage en lejeaftale ved salg af sommerhuset. Ved overdragelse af lejeaftalen for grunden til en ny lejer, har denne ret til at fortsætte lejemålet på uændrede vilkår. Lejevilkårene kan dog aftales ændret i det omfang, det ikke er til skade for lejeren. Stk. 2. Udlejer kan modsætte sig overdragelsen af lejeaftalen, hvis udlejeren har en rimelig grund hertil. 8. Dør lejeren, har ægtefællen ret til at fortsætte lejeforholdet. Kapitel 5 Opsigelse og lejemålets ophør 9. Lejeren kan frit opsige lejeaftalen. Lejeren kan dog ikke uden sin ægtefælles samtykke opsige lejeforholdet. Opsigelsesvarslet er 6 måneder til den første hverdag i en måned. Parterne kan dog aftale et kortere opsigelsesvarsel for lejeren, når denne har afgivet opsigelse. 2 af 12

3 Stk. 2. Udlejeren kan ikke opsige lejeaftalen i lejeperioden. 10. Når lejemålet ophører, skal grunden være fraflyttet inden opsigelsesvarslets udløb. Lejeren skal aflevere det lejede i samme stand som ved overlevering. Lejeren skal således fjerne sommerhus og eventuelle tilhørende bygninger mv. på grunden, medmindre andet er aftalt. Bestemmelsen kan ikke ved aftale fraviges til skade for lejeren. Kapitel 6 Ikrafttrædelse 11. Loven træder i kraft den 1. januar Stk. 2. Loven gælder ikke for aftaler om leje af grund, som er indgået inden lovens ikrafttræden. 3 af 12

4 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund 2. Lovforslagets indhold 2.1 Gældende ret 2.2 Lovforslaget 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet 5. Administrative konsekvenser for borgerne 6. Miljømæssige konsekvenser 7. Forholdet til EU-retten 8. Hørte myndigheder og organisationer m.v. 9. Sammenfattende skema 1. Indledning og baggrund Som alternativ til at købe en sommerhusgrund enten med et sommerhus på eller med henblik på at opføre et sommerhus er der inden for de gældende regler visse begrænsede muligheder for at leje en grund og på grunden opføre et sommerhus eller overtage et på grunden værende sommerhus. Denne mulighed er blevet benyttet igennem tiden, og der findes i dag ifølge Bygnings- og Boligregistret (BBR) knap sommerhuse, som tilhører lejeren af den grund, hvorpå sommerhuset er beliggende. I 1972 trådte lov om sommerhuse og campering mv. (sommerhusloven) i kraft. Efter loven kan en sommerhusgrund kun udlejes lovligt, hvis udlejeren har tilladelse til udlejning. Et af formålene med loven er at hindre et øget pres på arealer der anvendes til fritidsformål ved at sikre kontrol med en forventet øget efterspørgsel efter jord til dette formål og at hindre, at der gennem erhvervsmæssig udlejning og aftaler om langtidsleje sker en omgåelse af de hensyn, der ligger bag loven om erhvervelse af fast ejendom. Som følge heraf administreres lovens bestemmelser meget restriktivt. I forbindelse med sommerhuslovens ikrafttræden blev der søgt og givet tilladelse til erhvervsmæssig udlejning til fortsættelse af allerede eksisterende lejeforhold om sommerhusgrunde. Ved udskiftning af lejere for disse lejeforhold meddeles der efter praksis tilladelse til udlejeren til fortsat erhvervsmæssig udlejning. Med hensyn til meddelelse af tilladelse til ny udlejning af grunde til opførelse af nye sommerhuse er praksis, at dette som alt overvejende hovedregel ikke gives. Som følge af denne praksis er bestanden af sommerhuse på lejet grund ikke øget nævneværdigt siden Som følge af den restriktive praksis vedrørende meddelelse af tilladelse til udlejning af sommerhusgrunde, jf. nærmere ovenfor, vil den foreslåede lov i altovervejende grad kun få virkning for eksisterende lejeforhold, når disse genforhandles med henblik på at indgå en ny lejeaftale. Loven gælder dog selvom der ikke er givet udlejningstilladelse efter sommerhusloven. Ordningen med sommerhus på fremmed grund (herefter benævnt lejet grund) har både fordele og ulemper, herunder at lejeren ikke påtager sig den økonomiske risiko, som er forbundet med at være grundejer, samt at transaktionsomkostningerne ved erhvervelse og afhændelse for en lejer typisk er lavere end for ejere. Af ulemper kan nævnes det forhold, at man som lejer af en grund vil være 4 af 12

5 afhængig af de vilkår, der er aftalt i lejeaftalen, og at det kan være meget vanskeligt at overskue, om de aftalte vilkår dækker de centrale dele af lejeforholdet på en hensigtsmæssig og rimelig måde, herunder især forhold, som har betydning for lejefastsættelsen både i lejeperioden og ved en evt. genforhandling, når den aftalte lejeperiode, hvis den er tidsbegrænset, udløber. Der har igennem tiden været rejst sager, hvor der fra udlejeren er stillet krav om lejeforhøjelser ved genforhandling af aftalen i en størrelsesorden, som forekommer uhensigtsmæssig. Man skal i den sammenhæng være opmærksom på, at forholdet imellem grundejeren og grundlejeren ændres væsentligt, når lejeren har opført et sommerhus på grunden, som typisk repræsenterer en ikke uvæsentlig værdi. Det vil sædvanligvis være forbundet med betydelige udgifter for lejeren at flytte sommerhuset. Endvidere er der i mange tilfælde ikke fastsat nærmere vilkår i lejeaftalen om lejerens ret til at forlænge lejeperioden. Lejeren vil derfor ofte være tilbøjelig til at acceptere en større lejestigning for at undgå at skulle bekoste en flytning af sommerhuset eller alternativt at overlade sommerhuset til grundejeren uden at kunne forlange betaling herfor. Grundlaget for lejeforhold om sommerhusgrunde er efter den gældende lovgivning parternes aftale samt den gældende aftaleretlige lovgivning. Det er imidlertid regeringens opfattelse, at denne retsstilling ikke yder lejeren en tilstrækkelig beskyttelse. Der er på statens område (Miljøministeriet) i 2006 udarbejdet en standardkontrakt for sommerhuse på lejet grund tilhørende staten. Det indgår heri, at lejefastsættelsen tages op til fornyet vurdering efter 5 år i overensstemmelse med princippet om fredningsperioder i erhvervslejeloven. Miljøministeriet har sammen med Finansministeriet udarbejdet en beregningsmetode, således at lejen fra 2006 blev reguleret med nettoprisindekset i stedet for sommerhusprisindekset. I 2008 blev Forbrugerombudsmanden af den tidligere regering opfordret til at se nærmere på forholdene omkring sommerhuse på lejet grund. Forbrugerombudsmanden havde dog ikke mulighed for at forhandle retningslinjer for, hvordan vilkår i standardkontrakter bør udformes, bl.a. fordi udlejere af sommerhusgrunde ikke er organiserede i en interesseorganisation. I to sager om vilkårene for leje af sommerhusgrunde indtrådte Forbrugerombudsmanden imidlertid som biintervenient. Den første sag som er fra Retten i Århus (BS 9-728/2008) drejede sig om, hvorvidt lejeforhøjelser og vilkår i lejeaftaler, der afløste tidligere indgåede lejeaftaler, var urimelige, idet de bl.a. indeholdt lejestigninger på flere hundrede pct. Retten tilsidesatte delvist de nye lejekontrakter under henvisning til, at lejerne havde fået en berettiget forventning om, at lejemålene kunne fortsættes på samme vilkår som hidtil eller på vilkår, som ikke indebar urimelig store lejestigninger. Retten nedsatte herefter på baggrund af oplysningerne i en indhentet syns- og skønserklæring lejen til den beregnede lejeværdi, jf. aftalelovens 38c, jf. 36. For så vidt angik den fremtidige regulering af lejen, anvendte retten den standardlejekontrakt på statens område, som miljøministeren havde udarbejdet. I den anden sag som er fra Vestre Landsret (V.L. B ) havde lejeren følt sig nødsaget til at opsige lejemålet. Sagen drejede sig om, hvorvidt lejeren havde haft krav på at fortsætte lejemålet på de vilkår, der var anført i den oprindelige kontrakt, som var udløbet, og om de ca kr. som lejeren havde nægtet at betale for godt et års leje, var et urimeligt beløb henset til kontraktens øvrige vilkår. Skønsmanden fandt, at den forlangte leje ikke var urimelig, selvom den lå en smule i overkanten i forhold til den leje, der ud fra et investeringssynspunkt var rimelig. Landsretten fandt under henvisning hertil ikke grundlag for at tilsidesætte lejeaftalen som urimelig, og frifandt udlejeren på alle punkter. De to afgørelser synes at illustrere, at der ikke i dag er en klar retstilstand, som indebærer rimelige og hensigtsmæssige vilkår for lejere af sommerhusgrunde. På denne baggrund vurderes der at være behov for at regulere det aftaleretslige forhold mellem lejere og udlejere af sommerhusgrunde med det 5 af 12

6 formål at klargøre retsstillingen for aftaler om leje af grund, hvor lejeren opfører et sommerhus og dermed begrænse konfliktpotentialet. 2. Lovforslagets indhold 2.1 Gældende ret Aftaler om leje af sommerhusgrunde er ikke omfattet af lejelovgivningen eller erhvervslejeloven, da disse lovgivninger omfatter aftaler om leje af hus eller husrum/lokaler og dermed ikke udlejning af grunde. Lejeforholdet er dermed alene omfattet af aftalelovgivningen, og lejevilkårene, herunder vilkår om regulering af lejen kan derfor tilsidesættes eller justeres efter aftalelovens bestemmelser. Der kræves udlejningstilladelse efter sommerhusloven til udlejere af grunde til sommerhuse ejet af lejeren. 2.2 Lovforslaget Med lovforslaget foreslås indført et regelsæt, som fastsætter nærmere regler omfattende de centrale dele af lejeforholdet om sommerhusgrunde. Reglerne vedrører lejefastsættelse ved lejeaftalens indgåelse, lejeregulering i lejeperioden, lejerens ret til at sætte en ny lejer i sit sted, opsigelse og fraflytning. Det følger af forslaget, at lejefastsættelsen ved lejeaftalens indgåelse overlades til parternes aftale således, at der fortsat vil være tale om markedsleje for sommerhusgrunde. Det foreslås samtidig, at det kan aftales, at lejen i lejeperioden kan reguleres efter udviklingen i nettoprisindekset. Samtidig foreslås, at begge parter hvert femte år kan forlange lejen tilpasset til markedslejen. Endvidere foreslås der indført en ret for lejeren til at indsætte en ny lejer i sit sted i forbindelse med salg af et sommerhus på lejet grund Når lejeaftalen ophører, skal grunden ryddes og fraflyttes, medmindre andet er aftalt mellem parterne. Som følge af sommerhuslovens regler om, at sommerhuse ikke uden tilladelse må udlejes, og hvor praksis for tilladelse er restriktiv, vil lovforslaget reelt kun få virkning for de lejeforhold, der eksisterede ved sommerhuslovens ikrafttræden, når disse genforhandles. Det er dog ikke en betingelse for, at loven får virkning, at der er givet udlejningstilladelse efter sommerhusloven. 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Lovforslaget medfører ikke økonomiske eller administrative konsekvenser for det offentlige. 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Lovforslaget medfører ikke økonomiske eller administrative konsekvenser for erhvervslivet. 5. Administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget medfører ikke administrative konsekvenser for borgerne. 6. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. 7. Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. 6 af 12

7 8. Hørte myndigheder og organisationer m.v. Et udkast til lovforslaget har været sendt i høring hos følgende organisationer og myndigheder m.v.: Advokatrådet, Danske Regioner, Den Danske Dommerforening, Dommerfuldmægtigforeningen, Forbrugerombudsmanden, Forbrugerrådet, Fritidshusejernes Landsforening, KL (kommunernes Landsforening), Patriotisk Selskab, Præsidenten for Vestre Landsret, Præsidenten for Østre Landsret. 9. Sammenfattende skema Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og regioner Administrative konsekvenser for det offentlige Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for erhvervslivet Positive konsekvenser/mindre udgifter Negative konsekvenser/merudgifter Miljømæssige konsekvenser Administrative konsekvenser for borgerne Forholdet til EU-retten Forslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter Bemærkninger til de enkelte bestemmelser Til kapitel 1 Til 1 Det foreslås, at loven skal være gældende for leje af en grund eller et grundstykke, hvorpå der er opført et sommerhus, som tilhører lejeren og anvendes af denne som ferie- og fritidsbolig. Det afgørende moment er således, at ejerskabet til grunden og sommerhuset ikke følges ad. Hvis der er tale om udlejning af en sommerhusgrund med et sommerhus, som tilhører udlejeren, vil lejeforholdet således ikke være omfattet af loven. Ved udlejer forstås ejeren af grunden, og ved lejer forstås ejeren af sommerhuset. Udlejeren kan dog også være lejer af grunden, som fremlejer til lejeren, der er ejer af sommerhuset. Lovforslaget omfatter ikke en udlejning af en grund til en forening, som videreudlejer grundstykker til medlemmerne af foreningen med henblik på opførelse af sommerhus. Et sommerhus på lejet grund skal forstås som en bolig, der anvendes som ferie- og fritidsbolig uanset zonestatus. Loven gælder ikke, såfremt lejeren benytter sommerhuset til erhvervsmæssig udlejning, jf. sommerhusloven. Lejeren kan dog i de perioder lejeren ikke selv bruger sommerhuset udleje det i sædvanligt omfang og fortsat være omfattet af loven. 7 af 12

8 Loven omfatter ikke sommerhuse, der udlejes erhvervsmæssigt. Hotelhuse og -hytter og campinghytter, jf. 1, stk. 4 og 4 i lov om sommerhuse og campering mv. omfattes derfor ikke af loven. Loven omfatter heller ikke kolonihaver, jf. kapitel 2 i lov om kolonihaver. I loven anses sommerhuset og alle bygninger, som lejeren opfører eller har opført på den lejede grund i tilknytning til sommerhuset herunder garage, carport, skur, udhus, m.v. for at udgøre en del af sommerhuset. Ifølge 16 i lov om udstykning og anden registrering i matriklen må der ikke stiftes brugsret over et areal for et længere tidsrum end 30 år, såfremt arealet udgør en del af en samlet fast ejendom, jf. lovens 2. Såfremt arealet udgør en del af en umatrikuleret ejendom er grænsen dog kun 10 år. Bestemmelsen er af domstolene fortolket således, at brugsretten godt kan være længerevarende, såfremt parterne til enhver tid kan opsige aftalen med en frist på højst 30 år, henholdsvis 10 år. I stk. 2 er det foreslået, at loven får virkning for lejeforholdet fra det tidspunkt, hvor sommerhuset er bygget og taget i brug Det følger af bygningsreglementets kap. 1.8, stk. 1 og 2, at der, når et byggearbejde er afsluttet, skal ske færdigmelding til kommunalbestyrelsen, og at byggearbejder, der kræver byggetilladelse ikke må tages i brug uden kommunalbestyrelsens tilladelse. Det følger dog af samme bestemmelses stk. 3, at byggearbejder, der er omfattet af kap , kan tages i brug uden tilladelse. Sommerhuse er omfattet af kap og kan således tages i brug efter færdigmelding til kommunalbestyrelsen. Færdigmeldingen skal indgives af ejeren. Indgives færdigmeldingen ikke af ejeren, skal den, der indgiver færdigmeldingen, på anden måde dokumentere sin ret til at indgive færdigmeldingen, f.eks. ved en fuldmagt fra ejeren. Loven gælder, selvom ejeren ikke har færdigmeldt byggeriet. Det er således den faktiske ibrugtagning, der er afgørende. Lovforslaget omfatter ikke lejeaftaler om ubebyggede grunde. Først når lejeren har opført sommerhuset, bliver lejeforholdet omfattet af loven. Dette indebærer, at lejevilkår, som aftaltes i forbindelse med udlejning af grunden, vil kunne være i strid med ufravigelige regler i loven, når sommerhuset er opført, og loven får virkning på lejeforholdet, Det følger heraf, at sådanne vilkår vil være ugyldige, og kan derfor ikke påberåbes. Loven gælder tillige, hvor lejeren overtager en eksisterende lejeaftale, som i denne henseende sidestilles med genudlejning, eller indgår en ny lejeaftale om en grund, hvor en tidligere lejer har opført sommerhuset. Det foreslås i stk. 3, at loven ikke omfatter lejeforhold om grunde, hvis lejeren benytter det opførte sommerhus til erhvervsmæssig udlejning. Ved erhvervsmæssig udlejning forstås udlejning i et omfang, som ligger ud over, hvad der er sædvanligt for ejere af sommerhuse. I stk. 4 foreslås, at lovens bestemmelser er præceptive og dermed ikke kan fraviges ved parternes aftale, dog således at bestemmelserne om nettoprisindeksering af lejen efter 3, om lejerens overdragelse af lejeaftalen ved salg af sommerhuset efter 7, stk. 1, om opsigelsesvarslet efter 9, stk. 1, og om lejerens fraflytning og aflevering af grunden efter 10 ikke kan fraviges til skade for lejeren. 8 af 12

9 Med forslaget er der som nævnt lagt op til en meget begrænset regulering af lejeforhold om grunde med sommerhus på. Der er således kun medtaget regler, som vedrører de helt centrale elementer i lejeforholdet, hvilket er lejefastsættelse og -regulering, overdragelse og fortsættelse af lejeforholdet samt opsigelse og ophør. For disses vedkommende er det fundet mest hensigtsmæssigt, at reglerne ikke kan fraviges bortset fra ovennævnte regler. At reglerne er præceptive indebærer, at lejeren ikke er bundet af et vilkår i lejeaftalen, som er i strid med loven. Til 2 Det er ikke i lovforslaget et krav, at lejeaftalen skal være skriftlig. Parterne kan dog på et hvilket som helst tidspunkt forlange, at lejeaftalen udfærdiges skriftligt. Som for andre lejeaftalers vedkommende antages dog, at det altovervejende flertal af aftaler om leje af sommerhusgrund bliver indgået skriftligt. Lejeaftalen og de foreslåede regler suppleres i øvrig af aftalelovgivningens almindelige regler. Til 3 Det foreslås, at parterne frit kan aftale begyndelseslejens størrelse. Lejefastsættelsen er dermed stadig overladt til markedsvilkårene. Er der ikke aftalt en begyndelsesleje foreslås i stk. 2, at lejen i så fald anses at udgøre et beløb, som svarer til markedslejen. Den foreslåede regel er således alene udfyldende i det tilfælde, hvor der ikke i lejeaftalen er fastsat en leje. Markedslejen er den leje, en kyndig lejer og udlejer på varslingstidspunktet ville aftale for det pågældende lejemål. Ved bedømmelsen skal der tages hensyn til de vilkår, der er aftalt, beliggenhed, anvendelse og størrelse. Princippet svarer til erhvervslejelovens definition af markedsleje. I praksis vil markedslejen kunne fastsættes på grundlag af en af parterne indhentet vurdering. I stk. 3 er det foreslået, at det kan aftales, at lejen i lejeperioden skal reguleres i forhold til udviklingen i nettoprisindekset. Det betyder, at udlejeren en gang om året og tidligst 1 år efter lejeaftalens indgåelse kan regulere lejen i overensstemmelse med stigningen hhv. faldet i nettoprisindekset. Det foreslås, at bestemmelsen ikke kan fraviges til skade for lejeren. Det kan således eksempelvis ikke aftales, at der kun reguleres med stigninger i nettoprisindekset. Reguleringen skal ikke varsles, idet der vil være tale om mindre årlige stigninger eller fald, som fremgår af lejeaftalen og modvirker, at lejen med længere intervaller udvikler sig i spring. Udlejeren kan derfor nøjes med skriftligt at meddele lejeren, hvor meget lejen stiger ved førstkommende betalingstermin samt hvordan den nye leje er beregnet. Kravet om skriftlighed og oplysning om den nye lejes beregning er betingelse for reguleringens gyldighed. Hensigten med at give mulighed for at regulere lejen efter udviklingen i nettoprisindekset er, at udlejeren dermed på en enkel måde kan fastholde værdien af den aftalte leje. Forslaget skal ses i sammenhæng med nedennævnte forslag om periodevis regulering til markedsleje. Til 4 Det foreslås, at begge parter i lejeforholdet kan forlange lejen reguleres til markedslejen, hvis den gældende leje er væsentlig lavere eller væsentlig højere end markedslejen. Bestemmelsen svarer til princippet i erhvervslejelovens 13, og reguleringen kan både ske i opadgående og nedadgående retning afhængig af markedslejens udvikling. I overensstemmelse med gældende praksis på erhvervslejeområdet vil væsentlighedskravet være opfyldt ved en forskel på 10 pct. 9 af 12

10 Formålet med bestemmelsen er, at parterne hermed har mulighed for at få lejen tilpasset til markedslejen, hvis markedet har ændret sig væsentligt siden den seneste lejefastsættelse. Det foreslås i stk. 2, at kravet om lejeregulering tidligst får virkning 5 år efter lejeperiodens begyndelse eller 5 år efter en regulering. En eventuel regulering indfases med en 1/5 pr. år fra det tidspunkt, hvor kravet om regulering blev fremsat, med det formål at udjævne tilpasningen. Forslaget svarer til reglen om tilpasning af lejen til markedslejen efter erhvervslejelovens 13, stk. 4. Den foreslåede regel hindrer, at større ændringer af lejen udløses på en gang, men skal fordeles over en 5-årig periode. Til 5 Det foreslås, at en lejeregulering efter 4 skal gennemføres med 3 måneders varsel. For at reguleringen er gyldig, skal den fremsættes skriftligt og indeholde oplysning om, hvorledes den nye leje er fastsat. I praksis vil der ofte være tale om en konkret vurdering af markedslejen f.eks. ved en ejendomsformidler, og en oplysning herom i varslingen vil være tilstrækkelig. Endvidere skal der oplyses om muligheden for at gøre indsigelse. Bestemmelsen svarer til erhvervslejelovens 13, stk. 8. Det foreslås i stk. 2, at den part, som har modtaget kravet om regulering af lejens størrelse, skal fremsætte skriftlig indsigelse over for den anden part senest 6 uger efter, at kravet om reguleringen er kommet frem, hvis kravet ikke kan godkendes. Bestemmelsen svarer til erhvervslejelovens 13, stk. 9. I stk. 3 foreslås, at den part, som rettidigt har modtaget en indsigelse, indenfor yderligere 6 ugers frist skal anlægge sag, hvis kravet om lejereguleringen ønskes fastholdt. Bestemmelsen svarer til princippet i erhvervslejelovens 13, stk. 10. Tvister om lejeforhold om grunde omfattet af denne lov skal indbringes for de almindelige domstole. Huslejenævnet og boligretten behandler alene sager, som falder ind under lejelovgivningen og for boligrettens vedkommende tillige erhvervslejeloven og er derfor ikke kompetente i sager vedrørende grunde. Til 6 Når lejeaftalen udløber, kan der ske genudlejning enten til den hidtidige lejer eller en ny lejer. Det foreslås, at der ved genudlejning ikke kan aftales en leje for grunden, som væsentligt overstiger markedslejen for grunden. Hensigten hermed er at sikre, at udlejeren ikke spekulerer i, at lejeren har opført og finansieret et sommerhus, som lejeren typisk vil have vanskeligt ved at tage med sig, når lejeforholdet ophører. Lejeren vil dermed, hvis der er tale om genudlejning, kunne forlange lejenedsættelse, hvis lejen væsentligt overstiger markedslejen for grunden. For at sikre, at udlejeren ikke vil føle sig tilskyndet til at leje ud til andre end den hidtidige lejer i forventning om at kunne overtage sommerhuset til en pris under markedsværdien foreslås, at ovennævnte regel ligeledes finder anvendelse ved genudlejning til en ny lejer. Det foreslås derfor, at der ved genudlejning til andre end den hidtidige lejer ikke kan aftales en leje, som væsentligt overstiger markedslejen på genudlejningstidspunktet. Der skal således ved fastsættelsen af lejen ved genudlejning af en grund med et sommerhus, som er opført af en lejer, ses bort fra den omstændighed, at der er opført et sommerhus på grunden. Til 7 10 af 12

11 Det foreslås, at der gives lejeren ret til at indsætte en ny lejer i sit sted. Dette giver lejeren mulighed for at sælge sit sommerhus, idet et sådant salg forudsætter, at køberen kan indtræde i den eksisterende lejeaftale. Det foreslås, at bestemmelsen ikke kan fraviges til skade for den nye lejer. Dette indebærer bl.a., at lejeforholdets vilkår vil kunne genforhandles i det omfang, de nye vilkår samlet set ikke er til skade for lejeren. En genforhandling vil f.eks. være nærliggende, hvis der kun er kort tid tilbage af lejeaftalen. I så fald kan det være en fordel at udarbejde en ny lejeaftale og dermed påbegynde en ny lejeperiode. Det foreslås i stk. 2, at en udlejer kan modsætte sig en overdragelse af lejeaftalen, hvis denne har en rimelig grund. Som rimelig grund kan f.eks. nævnes, at udlejeren tidligere har indgået i aftaleforhold med den nye lejer, som denne har misligholdt. Hensigten er således, at udlejeren skal kunne afvise en ny lejer, hvis udlejeren kan anvise sådanne konkrete begrundelser for, at det forekommer urimeligt at pålægge udlejeren at tåle lejerskiftet. Til 8 Registrerede partnere er stillet på samme måde som ægtefæller, hvorfor der i denne lov kun er nævnt ægtefæller. Det foreslås, at en efterlevende ægtefælle gives ret til at indtræde i lejeaftalen og fortsætte på uændrede vilkår. Bestemmelsen svarer til i lejelovens 75, stk. 1. Således kan den længstlevende ægtefælle eller registrerede partner indtræde i det bestående lejemål og fortsætte dette på uændrede vilkår. Retstillingen er den samme som den afdødes og omfatter også overtagelse af eventuelle restancer i form af manglende lejeindbetaling eller lignende. Til 9 Det foreslås, at lejeren frit kan opsige lejeaftalen, dog således, at lejeren ikke kan opsige uden ægtefællens samtykke. Bestemmelsen svarer til lejelovens 81, stk. 2, om, at lejeren ikke uden sin ægtefælles samtykke må opsige lejemål om familiens bolig mv. Endvidere foreslås, at opsigelsesvarslet er 6 måneder dog således, at parterne, når lejeren har afgivet opsigelse, kan aftale et opsigelsesvarsel, der er kortere, hvis lejeren har behov for at blive løst af lejeaftalen før, der er gået 6 måneder. Det foreslås videre, at bestemmelsen ikke kan aftales til skade for lejeren. For så vidt angår ophævelse af lejeaftaler, vil aftalelovgivningens almindelige regler om aftaleparters misligholdelsesbeføjelser være gældende. Således vil parterne kunne hæve lejeaftalen i de tilfælde, hvor modparten misligholder aftalen, og misligholdelsen ikke er uvæsentlig. Som eksempel kan nævnes det tilfælde, hvor lejeren ikke betaler leje, og den manglende lejebetaling ikke er uvæsentlig. Til 10 Det foreslås, at lejeforholdet, når det ophører, skal være fraflyttet og afleveret i samme stand som ved overtagelsen. I nogle tilfælde vil det betyde, at sommerhuset og eventuelle tilhørende bygninger m.v. skal fjernes. Bestemmelsen foreslås at kunne fraviges, medmindre fravigelsen er til skade for lejeren. Lejeaftalen vil således kunne indeholde fraflytningsvilkår, som er lempeligere for lejeren end lovens. Til 11 Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. januar af 12

12 I stk. 2 foreslås, at loven udelukkende får virkning for fremtidige aftaler og dermed ikke for eksisterende aftaler. Dette indebærer, at loven får virkning for nye aftaler og aftaler, som indgås efter genforhandling af en hidtidig lejeaftale. I en sådan situation vil lejeren efter indgåelse af en ny lejeaftale kunne forlange lejenedsættelse efter den foreslåede 6, hvis lejen væsentligt overstiger markedslejen for den pågældende grund. Som følge af den restriktive praksis ved meddeles af tilladelse til udlejning af sommerhusgrunde efter sommerhusloven, jf. ovenfor, vil loven i alt overvejende omfang kun omfatte genforhandling af eksisterende lejeaftaler. 12 af 12

By, Bolig og Landdistrikter 5. september 2013. Gammel Mønt 4 1117 København K

By, Bolig og Landdistrikter 5. september 2013. Gammel Mønt 4 1117 København K By- og Boligudvalget 2013-14 L 34 Bilag 1 Offentligt FRITIDSHUSEJERNES LANDSFORENING By, Bolig og Landdistrikter 5. september 2013. Gammel Mønt 4 1117 København K Vedr.: Høring over forslag til lov om

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Skatter og afgifter LL 50 52 Hvilke ejendomme Alle ejendomme uanset beliggenhed,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Forslag. lov om ændring af lov om leje

Forslag. lov om ændring af lov om leje Lovforslag nr. L 25 Folketinget 2017-18 Fremsat den 4. oktober 2017 af transport-, bygnings- og boligministeren Ole Birk Olesen Forslag til lov om ændring af lov om leje (Friplejeboliger i lejede lokaler)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 26. september 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 26. september 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 26. september 2011 Sag 204/2010 Ejendomsselskabet Kirsten Bang ApS (advokat Kristian Mølgaard) mod Isenkræmmer Lars Bjørn Hansen (advokat Lars Langkjær) I tidligere instanser

Læs mere

Tjekliste - Erhvervslejeloven

Tjekliste - Erhvervslejeloven Tjekliste - Erhvervslejeloven Denne vejledning er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen ikke

Læs mere

Boligselskabernes Landsforening og Bygherreforeningen har meddelt, at de ikke har bemærkninger

Boligselskabernes Landsforening og Bygherreforeningen har meddelt, at de ikke har bemærkninger NOTAT Dato: 22. november 2012 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2012-2417 Sagsbehandler: lag/mpk Dok id: Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering

Læs mere

Advokaterne Sankt Knuds Torv

Advokaterne Sankt Knuds Torv J.nr.: 02-H4-81917 NOTAT 2 Ryesgade 31 PO Boks 5009 8100 Århus C Telefon 86 13 06 00 Telefax 86 13 15 00 Mail: info@askt.dk CVR DK 14 23 37 09 vedr. arealerne, hvorpå Haveforeningen Aabrinken (HFA) er

Læs mere

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre Udkast Lejeaftale mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (I det følgende udlejer ) og Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre (I det følgende lejer ) vedrørende Sprøjtehuset,

Læs mere

Markedslejeregulering i erhvervslejemål

Markedslejeregulering i erhvervslejemål - 1 Markedslejeregulering i erhvervslejemål Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Går lejeniveauet op eller ned? Efter den generelle økonomiske krise har lejeniveauet de seneste år været faldende

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017 Sag 26/2017 (1. afdeling) Rokkevænget Middelfart ApS (advokat Bjarne Aarup) mod Elly Mortensen og Aage Mortensen (advokat Steen Jørgensen, beskikket

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008. Bopælspligt...1 Udlejers genforhandlingsadgang i erhvervslejemål...4

NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008. Bopælspligt...1 Udlejers genforhandlingsadgang i erhvervslejemål...4 NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008 ERHVERVSEJENDOMME Bopælspligt...1 Udlejers genforhandlingsadgang i erhvervslejemål...4 Bopælspligt Af advokat Peter Ledager En bolig uden bopælspligt vil typisk have en

Læs mere

[Ændring, så loven ikke er præceptiv] Ny paragraf

[Ændring, så loven ikke er præceptiv] Ny paragraf By- og Boligudvalget 2013-14 L 34 Bilag 17 Offentligt Til lovforslag nr. L 34 Folketinget 2013-14 Betænkning afgivet af By- og Boligudvalget den 00. januar 2014 4. udkast til Betænkning over Forslag til

Læs mere

Udkast til forslag til lov om ændring af lov om leje

Udkast til forslag til lov om ændring af lov om leje Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk tbst.dk Udkast til forslag til lov om ændring af lov om leje Notat BO0102-00006 22-06-2017 (Friplejeboliger i lejede

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T L E J E K O N T R A K T 1. Parterne 1.1. Mellem Halsnæs Kommune Cvr.nr 29188416 Rådhuset 3300 Frederiksværk (i det følgende kaldet udlejer) og Frivillighedscenteret Cvr.nr xxxxx xxx (i det følgende kaldet

Læs mere

16.00 16.05 Velkomst og BoligPortal generelt v. Preben. 16.05 16.20 Nyt fra BoligPortal v. Jørgen og Morten

16.00 16.05 Velkomst og BoligPortal generelt v. Preben. 16.05 16.20 Nyt fra BoligPortal v. Jørgen og Morten 16.00 16.05 Velkomst og BoligPortal generelt v. Preben 16.05 16.20 Nyt fra BoligPortal v. Jørgen og Morten 16.20 17.00 Huslejefastsættelse del 1 v. Louise Kaczor 17.00 17.20 Pause og netværk 17.20 17.55

Læs mere

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand:

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand: Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S Sagsøgers påstand: Sagsøgte tilpligtes at anerkende, at der er kontraktmæssig

Læs mere

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013 Titel Lov om midlertidig regulering af boligforholdene Status Gældende Ikrafttrådt 01-01-1980 Type Lov Nummer 238 Publiceret 08-06-1979 Udgiver By- og Boligministeriet Udskrevet af Bjørn Søeborg Dato 11-12-2013

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om sommerhuse på fremmed grund

Betænkning. Forslag til lov om sommerhuse på fremmed grund Til lovforslag nr. L 34 Folketinget 2013-14 Betænkning afgivet af By- og Boligudvalget den 28. februar 2014 Betænkning over Forslag til lov om sommerhuse på fremmed grund [af ministeren for by, bolig og

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT Retsudvalget 2011-12 L 6 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 24. oktober 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Rasmus Linding Sagsnr.: 2011-7002-0002 Dok.: 228365 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT om forslag

Læs mere

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme af energirenovering i erhvervslejemål)

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme af energirenovering i erhvervslejemål) Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme af energirenovering i erhvervslejemål) 1 I lov om leje af erhvervslokaler, jf. lovbekendtgørelse nr. 1714 af 16. december

Læs mere

Nyt fra lejeret. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015

Nyt fra lejeret. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015 Nyt fra lejeret Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015 Den 24. marts 2015 vedtog Folketinget Lovforslag om forenkling og modernisering af lejeloven og boligreguleringsloven. Loven trådte

Læs mere

Dansk Selskab for Boligret. 26. februar 2013. v/advokat Anne Louise Husen

Dansk Selskab for Boligret. 26. februar 2013. v/advokat Anne Louise Husen Dansk Selskab for Boligret 26. februar 2013 v/advokat Anne Louise Husen 1 Annullation U 2002.1109 Ø: Uopsigelighed (tidsbegrænsning) til 1. maj 2006 L opsiger 24. november 2000, flytter 24. marts 2001

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 Sag 9/2009 (2. afdeling) E-Bolig A/S (advokat John Bjerre Andersen) mod Knud Erik Mathiasen (advokat Lars Helms, beskikket) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Fremsat den {dato} af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag

Fremsat den {dato} af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag Fremsat den {dato} af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Tidsbegrænsning af erhvervslejeaftaler og vurdering af markedslejen)

Læs mere

L E J E K O N T R A K T edoc 2011/

L E J E K O N T R A K T edoc 2011/ L E J E K O N T R A K T edoc 2011/05143-52 1. Parterne 1.1. Mellem Halsnæs Kommune Cvr.nr 29188416 Rådhuset 3300 Frederiksværk (i det følgende kaldet udlejer) og Frivillighedscenteret Skjoldborg 3300 Frederiksværk

Læs mere

xx xx 2600 Glostrup Dato Sagsnr. Beboelsesejendom på adressen

xx xx 2600 Glostrup Dato Sagsnr. Beboelsesejendom på adressen xx xx 2600 Glostrup Center for HR og Politik Rådhusparken 2 2600 Glostrup HR.Politik@glostrup.dk www.glostrup.dk Tlf: 4323 61 00 Beboelsesejendom på adressen Dato Sagsnr. Da vi ikke har modtaget svar på

Læs mere

D O M. Afsagt den 24. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne B. Tegldal, Kåre Mønsted og Anders Raagaard (kst.)).

D O M. Afsagt den 24. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne B. Tegldal, Kåre Mønsted og Anders Raagaard (kst.)). D O M Afsagt den 24. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne B. Tegldal, Kåre Mønsted og Anders Raagaard (kst.)). 20. afd. nr. B-1994-14: A (advokat Jesper Bang) mod B (advokat Henrik

Læs mere

Forslag. Lov om sommerhuse på fremmed grund

Forslag. Lov om sommerhuse på fremmed grund Lovforslag nr. L 34 Folketinget 2013-14 Fremsat den 9. oktober 2013 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om sommerhuse på fremmed grund Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

Er der indgået følgende aftale om leje af del af matrikel nr. 6A, Ladegården, Holbæk jorder

Er der indgået følgende aftale om leje af del af matrikel nr. 6A, Ladegården, Holbæk jorder VÆKST OG BÆREDYGTIGHED Lejekontrakt Mellem Holbæk Kommune Kanalstræde 2, 4300 Holbæk CVR.nr.: 2918 9447 (herefter kaldet udlejer) Fonden Sidesporet Ahlgade 1B, 4300 Holbæk (herefter kaldet lejer) Er der

Læs mere

Forslag. Lov om sommerhuse på fremmed grund

Forslag. Lov om sommerhuse på fremmed grund 2013/1 LSF 34 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2012-136 Fremsat den 9. oktober

Læs mere

Indgrebet mod udlejning til videreudlejning er vedtaget Hvad er konsekvenserne?

Indgrebet mod udlejning til videreudlejning er vedtaget Hvad er konsekvenserne? Boligudvalget 2009-10 BOU alm. del Bilag 80 Offentligt Indgrebet mod udlejning til videreudlejning er vedtaget Hvad er konsekvenserne? EJENDOMSFORENINGEN DANMARK 1 Indholdsfortegnelse Hvilke ændringer

Læs mere

Udlejning af ejerboligen

Udlejning af ejerboligen - 1 Udlejning af ejerboligen Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Flere læsere har fremsendt spørgsmål om udlejning af ejerboliger, som ikke har kunnet sælges på et kriseramt boligmarked. Jeg

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Notat vedrørende grundlejekontrakt for Vester Søgade 14, 1601 København V

Notat vedrørende grundlejekontrakt for Vester Søgade 14, 1601 København V København 30. oktober 2017 Frederik Foged Specialistadvokat T +45 72 27 35 71 frf@bechbruun.com Sagsnr. 001445-0342 aa/frf/ssk Notat vedrørende grundlejekontrakt for Vester Søgade 14, 1601 København V

Læs mere

(Lejekontraktens løbetid kan ikke overstige 30 år).

(Lejekontraktens løbetid kan ikke overstige 30 år). . KONTRAKT OM LEJE AF SOMMERHUSGRUND Mellem den danske stat, Naturstyrelsen, som udlejer og nedenstående lejer oprettes følgende kontrakt angående leje af et areal. Navn: Adresse: Telf.: Grund nr.: Beliggende:

Læs mere

Lejeforhøjelse efter det lejedes værdi. Seks eller færre lejemål. Privat udlejning

Lejeforhøjelse efter det lejedes værdi. Seks eller færre lejemål. Privat udlejning Lejeforhøjelse efter det lejedes værdi Seks eller færre lejemål Privat udlejning Det lejedes værdi 1 I ejendomme hvor der pr 1. januar 1995 var færre end syv boliger, kan der varsles lejerforhøjelser efter

Læs mere

Svar: Indledning. Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt. Talepapir til brug for samråd i Boligudvalget den 29.

Svar: Indledning. Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt. Talepapir til brug for samråd i Boligudvalget den 29. Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt Talepapir til brug for samråd i Boligudvalget den 29. november 2006 DET TALTE ORD GÆLDER Spørgsmål: Der ønskes en generel drøftelse af de lejeretlige

Læs mere

BOLIGLEJERET LEJELOVGIVNINGEN

BOLIGLEJERET LEJELOVGIVNINGEN Indsæt billede: et billede skal du skifte til placeringen: PowerPointBilleder (L:), hvor alle Bech-Bruun billederne er gemt og Skift billede: Du skifter til et andet billede, ved at slette det eksisterende

Læs mere

2010/1 LSF 113 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar Fremsat den 20. januar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag.

2010/1 LSF 113 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar Fremsat den 20. januar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. 2010/1 LSF 113 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2010-740-0479 Fremsat den 20. januar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed)

Læs mere

3. udkast. Betænkning. Forslag til lov om sommerhuse på fremmed grund

3. udkast. Betænkning. Forslag til lov om sommerhuse på fremmed grund By- og Boligudvalget 2013-14 L 34 Bilag 11 Offentligt Til lovforslag nr. L 34 Folketinget 2013-14 Betænkning afgivet af By- og Boligudvalget den 00. december 2013 3. udkast til Betænkning over Forslag

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal OPP Kalvebod Brygge Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden og opsigelse 4 6 Lejemålets

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v UDKAST Dato: 5. december 2013 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2013-3229 Sagsbeh.: lni Dok id: 421062 Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v (Ommærkning af almene ældre- og almene familieboliger

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 82 Folketinget 2014-15 Fremsat den 26. november 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 3. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 3. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 3. december 2015 Sag 137/2015 A og B (advokat Michael Lindquist for begge) mod Søholm Boligselskab ApS (selv) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Den nye lejelov

Ejendomsforeningen Danmark Den nye lejelov Ejendomsforeningen Danmark Den nye lejelov Hjørring udlejere 5. november 2015 Elsebeth Due Kjeldsen, Ejendomsforeningen Danmark Ny lejelov 1. juli 2015 Lov nr. 310 af 30. marts 2015 Vigtigste elementer

Læs mere

Den nye lejelov hvad kan vi forvente?

Den nye lejelov hvad kan vi forvente? Ejendomsforeningen Danmark Den nye lejelov hvad kan vi forvente? Juridisk direktør og Advokat Lars Brondt Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Forlig af 11. juni 2014 og lovforslag

Læs mere

Boligudvalget L 92 - Bilag 3 Offentligt

Boligudvalget L 92 - Bilag 3 Offentligt Boligudvalget L 92 - Bilag 3 Offentligt Velfærdsministeriet Byfornyelse & leje J.nr. 2008-6877 nho 28. november 2008 Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring af lov om leje af almene boliger,

Læs mere

Modernisering af lejeloven

Modernisering af lejeloven - 1 Modernisering af lejeloven Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En række af Folketingets partier indgik den 11. juni 2014 et forlig om forenkling og modernisering af lejelovgivningen. Forliget

Læs mere

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri ændring af lejen privat udlejningsbyggeri Indholdsfortegnelse Når lejen stiger... 4 Omkostningsbestemt leje... 5 Skatter og afgifter... 6 Udgifter til vedligeholdelse... 8 Regulering af lejen i ejendomme

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT ERHVERVSLEJEKONTRAKT PARTERNE Mellem Køber Cvr.: (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Vej & Park Skovvej 2a 6400 Sønderborg er indgået følgende lejekontrakt: Cvr.: 29189773 (i det følgende

Læs mere

Markedsleje. Erhvervslejeret

Markedsleje. Erhvervslejeret Markedsleje Erhvervslejeret Eksamensspørgsmålet Markedsleje Vilkårsændringer i vedvarende kontraktforhold. Aftalt uopsigelighed. Lejefastsættelse og regulering i uregulerede kommuner. Introduktion Fastsættelse

Læs mere

Lejekontrakt Typeformular B 1998

Lejekontrakt Typeformular B 1998 Lejekontrakt Typeformular B 1998 Autoriseret af Bolig- og Byministeriet den 1. juli 1998 i henhold til 6 i lov om leje af almene boliger som typeformular B 6. udgave, til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder,

Læs mere

Erhvervslejekontrakter. Uddannelsesdagen 2017 Ved Andreas Antoniades og Cecilie Rust

Erhvervslejekontrakter. Uddannelsesdagen 2017 Ved Andreas Antoniades og Cecilie Rust 1 Erhvervslejekontrakter Uddannelsesdagen 2017 Ved Andreas Antoniades og Cecilie Rust Emner Lejerettens system og anvendelsesområde Det lejedes brug Vedligeholdelse Lejeregulering markedsleje indeksering

Læs mere

Orientering om ny lejelov (vedtaget)

Orientering om ny lejelov (vedtaget) Orientering om ny lejelov (vedtaget) Der skal fremover både afholdes indflytningssyn og fraflytningssyn. Lejer skal indkaldes, og der skal udarbejdes en rapport. Der kan ikke aftales nyistandsættelse af

Læs mere

LEJEKONTRAKT. mellem. By & Havn I/S Ndr. Toldbod 7 1013 København K. Husbådelauget Sluseholmen

LEJEKONTRAKT. mellem. By & Havn I/S Ndr. Toldbod 7 1013 København K. Husbådelauget Sluseholmen LEJEKONTRAKT mellem By & Havn I/S Ndr. Toldbod 7 1013 København K og Husbådelauget Sluseholmen INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Det lejede... 2 2. Det lejedes anvendelse... 3 3. Lejemålets ikrafttræden og opsigelse...

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 Sag 172/2014 L (advokat Henrik B. Jensen) mod U (advokat Simon Langvardt Müller) I tidligere instanser er afsagt beslutning af Boligretten i København

Læs mere

Energirenovering i erhvervslejemål

Energirenovering i erhvervslejemål - 1 Energirenovering i erhvervslejemål Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ministeren for by, bolig og landdistrikter fremsatte i november 2014 et lovforslag, der skal fremme energirenovering

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. marts 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. marts 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. marts 2011 Sag 3/2010 (1. afdeling) Jørgen Nørgaard (advokat Janus Fürst) mod Alm. Brand Ejendom II A/S (advokat Carl Henrik Petersen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

Bemærkninger i notatet, der direkte relaterer sig til konkrete modtagne spørgsmål, er fremhævet med fed skrift.

Bemærkninger i notatet, der direkte relaterer sig til konkrete modtagne spørgsmål, er fremhævet med fed skrift. NOTAT Størrelsen på kolonihavehuse Strategi & Udvikling, Jura Iben Brinkland isbri@slagelse.dk 24. februar 2012 Notatet er udarbejdet efter ønske fra Udviklingsdirektøren med baggrund i de forespørgsler

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: 8. oktober 2014 Kontor: Boliglov Sagsnr.: 2014-1615 Sagsbeh.: PML/NIH Dok id: 466043 Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T MILJØMINISTERIET Naturstyrelsen Midtjylland Mellem xxxx som lejer og Naturstyrelsen Midtjylland, Bjørnkærvej 18, 7540 Haderup som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T 1. Lejemålet Hastruphus

Læs mere

VEJLEDNING OM. Ejeraftaler (aktionæroverenskomster) UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Ejeraftaler (aktionæroverenskomster) UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Ejeraftaler (aktionæroverenskomster) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Juli 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Ejeraftalernes stilling før og efter den nye bestemmelse i selskabsloven...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2009/1 LSF 56 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0012398 Fremsat den 4. november 2009

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om leje og lov om midlertidig regulering af boligforholdene

Forslag. Lov om ændring af lov om leje og lov om midlertidig regulering af boligforholdene Lovforslag nr. L 200 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om leje og lov om midlertidig regulering af boligforholdene (Stråmandsudlejning

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 OPP Kalvebod Brygge Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden, opsigelse og købsret 4 6 Lejemålets

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 Sag 356/2012 Ejendomsselskabet X-gade ApS (advokat Carsten Led-Jensen) mod A (advokat Jesper Bang) og B (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instanser

Læs mere

ing b y g g e r p å v i d e n

ing b y g g e r p å v i d e n ing bygger på viden folderen er udarbejdet af sbs første udgave: september 2008 tekst: sbs foto: copyright sbs layout: sbs 2 INDHOLD GENHUSNING... 4 MIDLERTIDIG GENHUSNING... 5 - ved udflytning... 8 -

Læs mere

Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen

Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen Lov nr. 310 af 30. marts 2015 Obligatoriske ind- og fraflytningssyn Vedligeholdelse i lejeperioden Istandsættelse ved fraflytning Obligatoriske

Læs mere

VEJLEDNING. Bilag. for beboelse. Vejledning nr. 1 af 3. september 2001. typeformular A, 8. udgave, af 3. september

VEJLEDNING. Bilag. for beboelse. Vejledning nr. 1 af 3. september 2001. typeformular A, 8. udgave, af 3. september Bilag Vejledning nr. 1 af 3. september 2001 til typeformular A, 8. udgave, af 3. september 2001. VEJLEDNING for beboelse Vejledning vedrørende lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder,

Læs mere

Selandia Advokater. Havnevej 19 4300 Holbæk. Telefon 59480000 Telefax 59480001. Ny lejelov

Selandia Advokater. Havnevej 19 4300 Holbæk. Telefon 59480000 Telefax 59480001. Ny lejelov Selandia Advokater Havnevej 19 4300 Holbæk Telefon 59480000 Telefax 59480001 Ny lejelov Folketinget har vedtaget en række ændringer i lejelovene, som træder i kraft den 1. juli 2015. Reglerne var tænkt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. og lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter

Forslag. Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. og lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter Lovforslag nr. L 15 Folketinget 2014-15 Fremsat den 9. oktober 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau

Læs mere

LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015)

LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015) 1 LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015) Mellem ejerne (herefter Udlejer) af 63 a og 63 f Sebbersund by, Sebber, benævnt Ejerskabet Navet, Sebbersund : - Sebber Borgerforening Engvej 7 9240 Nibe (Som ejer

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

FREMLEJEKONTRAKT. mellem. Husbådelauget Sluseholmen. [indsæt navn]

FREMLEJEKONTRAKT. mellem. Husbådelauget Sluseholmen. [indsæt navn] FREMLEJEKONTRAKT mellem Husbådelauget Sluseholmen og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Liggepladsen... 2 2. Liggepladsens anvendelse... 2 3. Fremlejemålets ikrafttræden og opsigelse... 3 4. Deltagelse

Læs mere

Sommerhuslovens regler om erhvervelse og udleje

Sommerhuslovens regler om erhvervelse og udleje NOTAT J.nr. NST-609-00014 Ref. Den 5. september 2014 Sommerhuslovens regler om erhvervelse og udleje Sommerhuslovens regler gælder al udlejning af hus eller husrum til ferie- og fritidsformål, uanset om

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN TREKANTEN

VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN TREKANTEN VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN TREKANTEN 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Haveforeningen Trekanten, beliggende Hestehaven/ Folehaven 80 på matr.nr. 3074 Vigerslev, der er udlejet af Københavns

Læs mere

Mellem.xx... som lejer og Naturstyrelsen, Trekantsområdet som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T

Mellem.xx... som lejer og Naturstyrelsen, Trekantsområdet som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T Mellem.xx... som lejer og Naturstyrelsen, Trekantsområdet som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T Lejemålet omfatter stuehus, samt garage /staldbygning og have som vist på det vedhæftede

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er fzi en lejlighed O et enkeltværelse O en ejerlejlighed O andet: _ Beliggende: Bakken 26 1.

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er fzi en lejlighed O et enkeltværelse O en ejerlejlighed O andet: _ Beliggende: Bakken 26 1. Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Emner Lejefastsættelse og lejeregulering Lejefastsættelse - Omkostningsbestemt

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Flertallet af lejere skal vælge en talsmand, som udøver den kompetence, der er tillagt lejerflertallet.

Flertallet af lejere skal vælge en talsmand, som udøver den kompetence, der er tillagt lejerflertallet. Om beboerrepræsentation fra boligministeriet. Revideret pr. 4. maj 2017. Beboerrepræsentation Lejelovgivningen opererer med to former for beboerdemokrati i private udlejningsejendomme: talsmandsordningen

Læs mere

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen TEKNIK & MILJØ Team Administration Dato: 13-07-2014 Sagsnr.: 14/24150 Kontaktperson: Birgith M. Hansen Dir. tlf.: 7996 6203 E-mail: teknik@vejen.dk Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. september 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. september 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. september 2016 Sag 278/2015 (1. afdeling) Pensionskassen for Sygeplejersker (advokat Anne Louise Husen) mod Merete Lelund (advokat Stig Lynghøj Nielsen) I tidligere

Læs mere

Lejekontrakt vedrørende dele af Kongsholmcenteret

Lejekontrakt vedrørende dele af Kongsholmcenteret Lejekontrakt vedrørende dele af Kongsholmcenteret Albertslund Kommune Rådhuset 2620 Albertslund (herefter kaldet udlejer) og Gate 21 Vognporten 2 2620 Albertslund (herefter kaldet lejer) indgår hermed

Læs mere

Mellem. Den selvejende institution Danhostel Faxe Vandrerhjem. Østervej 4. 4640 Faxe. Cvr.nr. 14278184. (herefter lejer) Faxe Kommune.

Mellem. Den selvejende institution Danhostel Faxe Vandrerhjem. Østervej 4. 4640 Faxe. Cvr.nr. 14278184. (herefter lejer) Faxe Kommune. Lejekontrakt Mellem Den selvejende institution Danhostel Faxe Vandrerhjem Østervej 4 4640 Faxe Cvr.nr. 14278184 (herefter lejer) Og Faxe Kommune Frederiksgade 8 4690 Haslev Cvr.nr. 29188475 (herefter udlejer)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning 2013/1 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål

Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål Ejendomsforeningen Danmark Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål 25. november 2013 Juridisk konsulent Niklas B. Kejlskov, Ejendomsforeningen Danmark 1 Lejeregulering og betalinger ud

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 3. november 2016

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 3. november 2016 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 3. november 2016 Sag 264/2015 (2. afdeling) Tomas Hansen (advokat Thomas V. Bonnor) mod Preben Vibe-Petersen (advokat Carsten Pedersen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder 1 FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 4. maj 2005 Personalejuridisk Kontor J.nr. 03-204-42 Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager

Læs mere

FREMLEJE. Når lejer vil udleje sin lejlighed eller en del af sin lejlighed.

FREMLEJE. Når lejer vil udleje sin lejlighed eller en del af sin lejlighed. FREMLEJE Når lejer vil udleje sin lejlighed eller en del af sin lejlighed. Baggrund for informationsmøde O Lovliggørelse af udlejningsreglerne for supplementsboliger i foråret. O Efterfølgende tvivlspørgsmål

Læs mere

Kontrakt mellem Årslev/Sdr. Nærå Rideklub & Faaborg- Midtfyn Kommune v.1.2

Kontrakt mellem Årslev/Sdr. Nærå Rideklub & Faaborg- Midtfyn Kommune v.1.2 Kontrakt mellem Årslev/Sdr. Nærå Rideklub & Faaborg- Midtfyn Kommune v.1.2 1 Parterne og de omhandlende bygninger Årslev/Sdr. Nærå Rideklub har selvstændig bestyrelse, vedtægt og generalforsamling. Foreningens

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. Mellem. Udlejer A/S CVR-nr.: Bygade København Ø (Udlejer)

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. Mellem. Udlejer A/S CVR-nr.: Bygade København Ø (Udlejer) ERHVERVSLEJEKONTRAKT Mellem Udlejer A/S CVR-nr.: 87654321 Bygade 27 2100 København Ø (Udlejer) og Lejer A/S CVR-nr.: 12345678 Lokalevejen 27 2100 København Ø (Lejer) vedrørende lejemålet Industrivej 47,

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. juni 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. juni 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. juni 2017 Sag 147/2016 (1. afdeling) Anthon Seeberg (advokat Jan Toft Olesen) mod Else Bonde Koretke (advokat Claus Allan Bonnez) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Ophævelse af boligoverenskomst i almennyttig andelsboligforening

Ophævelse af boligoverenskomst i almennyttig andelsboligforening Ophævelse af boligoverenskomst i almennyttig andelsboligforening Boligministeriet havde givet udtryk for, at bestemmelsen i 17 i ministeriets bekendtgørelse om almennyttig boligvirksomhed, hvorefter en

Læs mere

Ophævelse af lejeaftalen

Ophævelse af lejeaftalen Ophævelse af lejeaftalen Erhvervslejeret Eksamensspørgsmålet Ophævelse af lejeaftalen Det formueretlige udgangspunkt Hæveerklæringen Modregning og deponering Betalingsmisligholdelse Erstatning Udsættelse

Læs mere

1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme

1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme Indhold 1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme 2 Moms på salg af byggegrunde 1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme Af advokat Jette

Læs mere