Generelt: Hvem er part: Hvem er kontraktspart:(udlejer)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generelt: Hvem er part: Hvem er kontraktspart:(udlejer)"

Transkript

1 Praktisk vejledning for Dats medlemsgrupper og scener omkring leje/lån af lokaler herunder bestyrelsens ansvar.(advokat Sven Brouer Seedorff, judica advokaterne. Generelt: En stor del af de etablerede teatergrupper under Dats baserer deres aktiviteter på at kunne råde over lokaler, som dels skal anvendes til opførelse af forestillinger med tilstedeværende publikummer, men også til at kunne øve og lave praktiske ting i tilknytning til disse forestillinger/aktiviteter. Nogle teatergrupper er gennem mange år blevet så veletablerede, at de har formået at eje deres egen bygning, medens størstedelen er afhængig af, at kunne leje lokaler til en for dem rimelig husleje. For de flestes vedkommende, kan dette alene ske, såfremt der ydes et tilskud fra den lokale kommune, da midlerne i disse teatergrupper er små. Der begås ofte en række grundlæggende fejl, når der laves aftaler omkring benyttelse af lokaler, og derfor håber jeg, at denne lille vejledning kan give en række værktøjer til at undgå, at komme ud på det dybe vand. Hvem er part: De etablerede amatørscener har normalt stiftet en forening, på grundlag af udarbejdede vedtægter og en valgt bestyrelse. De personer, som man indgår aftaler med, skal vide, hvem der juridisk forpligter foreningen. Det er derfor vigtigt, at vedtægterne er meget klare omkring dette. Dette anføres i vedtægterne på den måde, at man har et punkt, som hedder hvem kan tegne eller tegningsregel. Ved vigtige beslutninger, vil det være normalt, at formanden ikke alene kan indgå aftaler, men at aftalen skal være godkendt af flere medlemmer af bestyrelsen. Det gælder f.eks. indgåelse af lejeaftaler, pantsætning, optagelse af lån, køb af ejendom og lignende. Ved mindre dagligdags beslutninger, vil formanden eller kassereren normalt alene kunne lave aftaler. Det er blot vigtigt, at der foreligger klare retningslinjer omkring dette, så også den man skal lave en aftale med kan se, hvem der kan forpligte foreningen. Hvem er kontraktspart:(udlejer) Lige så vigtigt er det at gøre sig klart, hvem er det foreningen indgår aftale med. Det vil typisk være i situationer, hvor der skal indgås en lejekontrakt om leje af et lokale. Hvis det er et kommunalt lokale, kan udlejer have mange kasketter. F.eks. teknisk forvaltning, kulturforvaltningen eller økonomiforvaltningen osv. Men den overordnede part vil være kommunen. Derfor gælder det om, at der udarbejdes en egentlig lejekontrakt, hvoraf det tydeligt fremgår, at det er kommunen via en af forvaltningerne, som er udlejer.

2 Indgås der lejemål med private udlejere, er det også her vigtigt, at få klarlagt, om udlejer er en person eller et selskab (cvr. nr.for selskabet bør anføres i kontrakten). Indgåelse af lejekontrakt: De lokaler, som en forening lejer, skal ikke anvendes til beboelse og er derfor omfattet af reglerne i Erhvervslejeloven. Husk altid, at kræve en skriftlig lejekontrakt. I lejekontrakten skal/bør det fremgå 1. lejens størrelse 2. hvilke udgifter lejer skal betale udover lejen 3. udgifter, hvis størrelse ikke kendes, skal anslås 4. hvis udlejer har adgang til at regulere for skatter og afgifter, skal det fremgå, hvilken dato der er udgangspunkt for reguleringen. 5. hvem har vedligeholdelsespligten, indvendig og udvendig 6. en beskrivelse af det lejedes tilstand ved overtagelsen vigtigt! 7. om lejemålet er tidsbestemt for en længere periode 8. hvilke installationer og løsøre i lejemålet, der tilhører udlejer 9. om lejer selv må istandsætte ved fraflytning 10. aftalt uopsigelighed Det lejedes tilstand ved start på lejemålet: Her begås mange fejl! Normalt har lejer den indvendige vedligeholdelse, hvilket betyder, at lejer skal sørge for maling, hvidtning og tapet, men ofte vil der i Erhvervslejemål også være krav om vedligeholdelse af låse, afløb, forsyning med el, vand og varme. Da foreningen normalt vil have en beskeden økonomi, bør man som lejer undgå at påtage sig disse forpligtelser. Hvis det er kommunen der er udlejer, vil man efter forhandling ofte kunne undgå dette som led i kommunens tilskud. Påtager man sig alligevel forpligtelser i et eller andet omfang, bør man som lejer sørge for, at vedligeholdelsestilstanden noteres ned i kontrakten evt. med billedemateriale, således at man ikke ved en senere fraflytning kommer til at hæfte for en istandsættelse, som man egentlig ikke bærer ansvaret for. Eksempel: revnede eller punkterede ruder, revnede cisterner, defekte døre, vinduer og låse. Få oplyst varmeforbruget inden aftale indgås, hvis man som lejer skal betale særskilt for varmen. Det nytter ikke noget med en billig leje, hvis varmeforbruget er stort! Krav fra brandmyndigheder- når der inviteres publikummer til forestillinger, stiller brandmyndighederne krav til lokalerne. Sørg for, at udlejer skal påtage sig forpligtelsen til at opfylde de krævede forskrifter, (branddøre, nødudgang mv). Mangler, som en lejer vil påberåbe sig, skal af lejer gøres gældende senest 14 dage efter lejemålets start. Side 2

3 Lån af lokaler: Man kan også have situationer, hvor foreningen ikke betaler en egentlig leje til udlejer(kommunen), men f.eks. skal afholde de løbende driftsudgifter, varme, vand og el samt vedligeholdelse. Et sådant lån af lokale vil typisk også blive betragtet som omfattet af Erhvervslejeloven. Derfor vil de ovenfor anførte bemærkninger også gælde for disse lokaler. Foreningen skal være opmærksom på, at selv om der er tale om et låne lokale, er det af bevismæssige årsager fortsat vigtigt at sikre sig bevis for de aftaler, som er indgået, herunder hvem der hæfter for hvad! Aftale om lejens størrelse: Som forening, vil man normalt ikke kunne betale markedslejen på samme måde som en forretning vil kunne gøre det. Alligevel bør der medbringes et realistisk budget ved forhandling med udlejer (kommunen), så man ikke påtager sig større byrder end man kan bære. Derfor vil aftale om indbyggede stigninger være farlige! Stigninger som følge af pristal eller ejendomsskatter, kan være en farlig coktail for en fattig lejer. Derfor bør lejen være realistisk i forhold til foreningens indtægter og helst uden mulighed for regulering i lejeperioden. Et sådant vilkår skal være skriftligt. Aftaler indgået med politikere i kommunen binder ikke nødvendigvis nyvalgte eller udskiftede personer. Foreligger der derimod en skriftlig aftale, skal aftalens indhold overholdes i kontraktens løbetid. De nye storkommuner vil kunne medføre, at løse aftaler ikke længere vil blive overholdt fra kommunens side. Derfor er en skriftlig aftale vigtig. Tillægsaftaler, som indgås efterfølgende, bør altid foreligge på skrift. At vi *plejer* at gøre sådan, er ikke juridisk bindende. Aftale om lejemålets varighed: Det er vigtigt at have arbejdsro, så man kan koncentrere sig om at spille teater. Derfor bør aftaler med udlejer have indbygget bestemmelser om uopsigelighed fra udlejers side, gerne 10 år eller mere. På den måde ved foreningen, at såfremt man overholder sine forpligtelser over for udlejer, da kan man få udbytte af de investeringer, som skal foretages, for at opbygge et spillested. En sådan aftale er lige så vigtig, som aftalen omkring lejens størrelse. Aftale om brug og indretning: Ofte overtages et nøgent lokale, som lejer selv skal indrette. Sørg for, at det af kontrakten fremgår, hvad lokalerne skal anvendes til, hvad lejer må foretage af indretning og indgreb. F.eks. skal der ofte opbygges belysning og lyd, som kræver indgreb i nuværende installationer. Som udgangspunkt, har en lejer adgang til at foretage ombyg- Side 3

4 ninger, der er sædvanlige for den type virksomhed, som efter aftalen drives fra lokalerne. Hvis andre skal bruge de samme lokaler, bør det nøje præciseres, hvem der er den ansvarlige for de andre brugere, og omfanget af denne brug. Andres brug, bør smitte af på størrelsen af den leje, som skal betales. Erhvervslejelovens 14: det bør altid aftales, at Erhvervslejelovens 14 ikke skal være gældende. Derved opnås, at udlejer i lejeperioden ikke kan stille krav om en genforhandling af lejevilkårene. Det er muligt at lave aftaler om, at lejen ikke kan stige i lejeperioden( f. eks. 5 eller 10 år), og en sådan aftale bør tilstræbes. Alternativt, at der lægges loft over en stigning. Opsigelse: Hvis der ikke er indgået en aftale om et tidsbestemt lejemål (dvs. at der ikke er oprettet en skriftlig kontrakt om varighed af lejemålet), eller der ikke er aftalt uopsigelighed i en periode, kan begge parter opsige med 3 måneders varsel jfr. Erhvervslejelovens 64, hvis der foreligger gyldig opsigelsesgrund. Vigtigt: Som alt overvejende hovedregel vil et erhvervslejemål alene typisk kunne opsiges af udlejer i følgende 2 situationer: 1. når udlejer selv ønsker at benytte det lejede og vel at mærke ikke skal bruge lejemålet til at drive samme erhverv 2. når udlejer dokumenterer, at nedrivning eller ombygning af ejendommen medfører, at det lejede må fraflyttes På almindelig dansk betyder dette, at den lejer, der har et erhvervslejemål uden en kontrakt, også vil være beskyttet mod opsigelse, medmindre ovennævnte 2 grunde foreligger. Der vil være gråzoner, men en lejer skal derfor ikke bare efterkomme en opsigelse. I situation nr. 1 har en lejer 1 års opsigelse, nemlig hvis udlejer selv ønsker at benytte det lejede. Her er der dog tale om komplicerede regler. Udlejer skal nærmere begrunde sin opsigelse og opsigelsen skal indeholde en række oplysninger om lejers rettigheder. Hvis lejer protesterer, skal udlejer indbringe sagen inden 6 uger for Boligretten. Vigtig undtagelse: Hvis en lejer, der driver erhvervsvirksomhed( f.eks teater), hvis stedlige forbliven i ejendommen er af væsentlig betydning og værdi for virksomheden(teaterscenen), kan en lejer kun opsiges med begrundelserne: 1. udlejer skal selv bruge lokalerne Side 4

5 2. udlejer dokumenterer, at nedrivning eller ombygning nødvendiggør lejers fraflytning 3. når vægtige grunde gør det magt påliggende for udlejer at blive løst fra lejeforholdet Men opsigelsen skal være rimelig set ud fra begge parters forhold. En opsigelse med 1 års varsel, er således ikke en ubetinget ret, som udlejer har. Når en sådan afgørelse skal træffes, vil der blive lagt vægt på, hvor længe lejer har været i lokalerne, lejers forbedringer af disse og endelig værdien af kundekredsen. Man kan derfor godt opleve en situation, hvor en lejer på trods af manglende lejekontrakt og mange års forbliven i lokalerne er i en situation, hvor udlejers forhold ikke er så vægtige, at opsigelse kan finde sted. Det er dog ikke tilrådeligt at satse på dette, hvorfor skriftlige aftaler med tidsbestemte perioder med uopsigelighed, klart anbefales. Er man i en situation, hvor der ikke foreligger kontrakt og muligheden for at få en kontrakt efterfølgende ikke er til stede, skal man som lejer ikke uden videre acceptere en trussel om opsigelse, jfr. det ovenfor anførte. Lejelovens regler beskytter som udgangspunkt lejer. NB: De betragtninger, som jeg har anført, forudsætter i alle situationer, at lejer har overholdt sine forpligtelser over for udlejer! Fraflytning og mangler: I erhvervslejemål skal udlejer inden 4 uger fra lejers fraflytning gøre evt. krav gældende. Overholdes fristen ikke, bortfalder kravet. Det kan f.eks. være krav om istandsættelse efter installationer, som lejer har haft anbragt, ødelæggelse af gulve, for blot at give eksempler herpå. Det lejedes værdi: Der findes i loven regler om, at såfremt det lejede er mere værd end den leje, der betales, kan der finde en regulering sted, hvis der ikke som omtalt ovenfor er bestemt, at der ikke skal kunne ske en regulering. Tilsvarende, hvis lejen er for høj i forhold til markedslejen. Reglerne er komplicerede. Bestyrelsens opgaver og ansvar: Bestyrelserne er normalt kendetegnet ved at være baseret på frivillig ulønnet arbejdskraft, på samme måde som bestyrelsesmedlemmerne er det i sportsklubber og lignende. Det betyder imidlertid ikke, at ansvaret for de handlinger, som bestyrelsen foretager sig, bliver mindre, hvilket kan komme som en overraskelse. Det er vigtigt, at bestyrelsen på sine møder fører en protokol, således at beslutninger og divergerende meninger bliver nedfældet på skrift. Side 5

6 Det er bestyrelsens fornemmeste opgave, at være ansvarlig ud fra de økonomiske muligheder, som foreningen opererer med. Dette skal forstås helt bogstaveligt. Hvis et realistisk budget viser, at foreningen ikke har råd til at købe udstyr til foreningens brug, kan det ikke nytte, at man alligevel beslutter at købe udstyr (ud fra betragtningen- ske hvad der ske vil). Hvis en forretning lider tab som følge af manglende betaling, kan det komme på tale, at gøre de enkelte bestyrelsesmedlemmer personligt ansvarlige for tabet. Hvis en sælger har fået at vide, at salget sker til Det lille Teater, og at teatret kan få vanskeligt ved at betale her og nu, men vil prøve at afdrage over en årrække, kan sælger være bibragt en viden der betyder, at han ikke kan gøre noget krav gældende mod bestyrelsesmedlemmerne, hvis teatret ikke senere formår at betale. Som udgangspunkt, bør der ikke stiftes gæld, som man ikke inden for rimelig tid har en helt klar forventning om at kunne betale. At være personligt ansvarlig betyder, at man hæfter med alt hvad man ejer og har. Tilsvarende gælder, når foreningen indgår en aftale om et lejemål. Indgås der aftale, typisk med en kommune, bør foreningen give kommunen så mange oplysninger om sin økonomi som muligt. Når kommunen er vidende om, at det kan knibe, fratager det også bestyrelsesmedlemmerne for noget af ansvaret, hvis det går galt. Det betyder også, at indtræffer der nye omstændigheder, som betyder manglende evne til at betale i fremtiden, skal bestyrelsen handle herefter og forholde sig til mulighederne. Rettidig omhu: Det er altid en dårlig ide, at lade stå til. Måske kan foreningen ved forhandling med kommunen opnå en kommunegaranti over for banken, således af foreningen kan opnå en kredit til et bestemt formål. Der findes ligeledes flere fonde, som man kan søge og opnå tilskud hos. Det er blot vigtigt, at en ansøgning er velbegrundet og veldokumenteret. Det er altid nemmere at opnå tilskud før skuden er kæntret end efter! Side 6

Tjekliste - Erhvervslejeloven

Tjekliste - Erhvervslejeloven Tjekliste - Erhvervslejeloven Denne vejledning er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen ikke

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet Den frivillige retshjælp UNG RET har udarbejdet en folder til dig, der gerne vil have styr på, hvilke rettigheder og forpligtelser,

Læs mere

Leje af fast ejendom

Leje af fast ejendom Pensum: Formueretlige emner, 5. udg. kap. 9. + Mat.saml. Brugsret og servitutret Leje af fast ejendom - (begreber skal sidde fast, men ikke nødvendigvis omtales til eksamen) Brugsret: Ret til at råde over

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Hvidbog fra Dansk Ejendomsmæglerforening Marts 2012 Dansk Ejendomsmæglerforening har med stigende bekymring set på andelsboligmarkedet

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S.

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM Socialministeriet, juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Oversigt over sagsgangen i en

Læs mere

LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015)

LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015) 1 LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015) Mellem ejerne (herefter Udlejer) af 63 a og 63 f Sebbersund by, Sebber, benævnt Ejerskabet Navet, Sebbersund : - Sebber Borgerforening Engvej 7 9240 Nibe (Som ejer

Læs mere

Pensionist! Hvor svært kan det være? 2. Indtrædende og udtrædende interessenters hæftelse hæftelsesproblematikken i I/S 3

Pensionist! Hvor svært kan det være? 2. Indtrædende og udtrædende interessenters hæftelse hæftelsesproblematikken i I/S 3 2-2015 Cloud-computing er i dag en helt almindelig måde at 7 købe it-løsninger på. Få 10 gode råd til, hvad du skal være særligt opmæksom på, når du indgår cloud-aftaler. 4 Anvendelse af nøgletal det behøver

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13

Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13 Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13 1. Foreningens navn og hjemsted 2. Foreningens formål 3. Medlemmer 4. Indskud 5. Hæftelse 6. Andel 7. Foreningens formue 8. Boligaftale 9. Boligafgift l0.

Læs mere

Alt om andelsboliger. Landsdækkende serviceydelser

Alt om andelsboliger. Landsdækkende serviceydelser Alt om andelsboliger Landsdækkende serviceydelser 2 Forord Aldrig har du som andelshaver kunnet få så meget på et sted. Andelsboligforeningsområdet undergår for tiden en rivende udvikling og det stiller

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K Tlf. 33 13 78 00 J.nr. 450/KH 230408 Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København

Læs mere

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 2011 Indholdsfortegnelse 1. Resumé og konklusioner 4 2. Standardkontrakter 7 2.1. Hvad er en standardkontrakt? 7 2.2. Fordele og ulemper ved standardkontrakter

Læs mere

Vedtægter for. A/B Lindøhusene

Vedtægter for. A/B Lindøhusene Vedtægter for A/B Lindøhusene Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er A/B Lindøhusene, beliggende Toften, Bakkely, Højvangen, Rosendalen, og Solbakken, 5330 Munkebo. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE Vedtægter for Andelsboligforeningen Ladegård Bofællesskabet FÆLLESHAVE 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er (1.2) Foreningens hjemsted er i Haderslev Kommune. Formål (2.1) Foreningens formål er

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

Skolestart kræver en hjælpende hånd!

Skolestart kræver en hjælpende hånd! Skolestart kræver en hjælpende hånd! INDHOLDSFORTEGNELSE 1. HVAD SKAL DER TIL FOR, AT ØKONOMIEN KAN BÆRE?....7 Hvor kommer indtægterne fra?...8 Hvor skal vi bo?....10 Bæredygtighedsmodel....10 Økonomien

Læs mere

Pengestrømme i erhvervslejemål

Pengestrømme i erhvervslejemål Pengestrømme i erhvervslejemål Ved partner Andreas Antoniades Uddannelsesdagen 2014 Indledning Erhvervslejeloven baggrund og anvendelse ELL 1: Leje, herunder fremleje af lokaler, der udelukkende er udlejet

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1 Navn, hjemsted og formål: 1. Andelsboligforeningens navn er Andelsboligforeningen Kongelyset 1. Andelsboligforeningens hjemsted er i Holstebro kommune.

Læs mere

Bestyrelsens opgaver og pligter

Bestyrelsens opgaver og pligter Kendt dit bestyrelses ansvar. Uanset om du er medlem af bestyrelsen i en lille forening eller en større, eller en virksomhed er det vigtigt, at du er bekendt med dit ansvar, som bestyrelsesmedlem. Du har

Læs mere

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer)

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) 1. Parterne Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Herning kommune v/center for kommunikation Brahmsvej 8 7400 Herning (i det følgende kaldet

Læs mere