Digitaliseringsstrategi for Statens Administration i perioden år

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Digitaliseringsstrategi for Statens Administration i perioden år 2015-2020"

Transkript

1 Digitaliseringsstrategi for Statens Administration i perioden år December 2014

2

3 Side 3 af 26 Indhold J.nr Resumé 5 2. Baggrund 7 3. Pejlemærker for digitalisering It-principper Organisering og styring af it Handlingsplan 23

4 Side 4 af 26 Resumé

5 Side 5 af Resumé Statens Administration har udarbejdet denne digitaliseringsstrategi for at understøtte forretningens behov bedst muligt. Statens Administration er en del af Finansministeriet og skal derfor kunne levere nye, effektive løsninger til staten. Ændrede forretningsbehov kan kræve en tilpasset systemunderstøttelse, hvilket digitaliseringsstrategien også understøtter. Digitaliseringsstrategien består af fire overordnede elementer: Seks pejlemærker for digitalisering (kapitel 3), der skaber retning for arbejdet med digitalisering. Seks it-principper (kapitel 4), der skaber klare retningslinjer for indkøb, udvikling og anvendelse af it. Organisering og styring af it ved indkøb og udvikling (kapitel 5). Handlingsplan for digitaliseringsindsatser i perioden frem mod år 2020 (kapitel 6). Med udgangspunkt i digitaliseringsstrategien skal Statens Administration arbejde målrettet mod en effektiv digitalisering. Det skal ske gennem interne tiltag og samarbejdet med eksterne leverandører og samarbejdspartnere. Kombinationen af digitaliseringsstrategiens elementer skal skabe overblik over rejsen til en ny sammenhæng i systemlandskabet.

6 Side 6 af 26 Baggrund

7 Side 7 af Baggrund Statens Administration er en del af Finansministeriets koncern og leverer servicecenterydelser til statslige institutioner indenfor løn-, regnskabs- og finansområdet. Statens Administration (SAM) er opdelt i to driftscentre, Økonomiservicecentret og Finansservicecentret. Styrelsen er med til at sikre, at der arbejdes målrettet på optimering af de administrative driftsopgaver på tværs i staten. Denne digitaliseringsstrategi er udarbejdet indenfor rammerne af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi og Finansministeriets mission og vision. Digitaliseringsstrategien for SAM understøtter direkte styrelsens forretningsstrategi gennem fokus på driftssikkerhed og et systemgrundlag, der kan tilpasses forretningens udvikling. Finansministeriets mission: Finansministeriet giver regeringen det bedst mulige grundlag for at føre en sund økonomisk politik, der styrker vækst og produktivitet samt sikrer effektivisering af den offentlige sektor. Finansministeriets vision: Finansministeriet skal være et analytisk kraftcenter, udfordre og udvikle det fulde potentiale i medarbejderne og skabe fremtidens topledere. Finansministeriet skal agere som én koncern og være rollemodel for effektivisering, drift og udvikling af den offentlige sektor i Danmark. Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi: Fra Finansministeriet (Digitaliseringsstyrelsen) udarbejdes den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, der arbejder med tre hovedspor: Slut med papirblanketter og brevpost Ny digital velfærd Tættere offentligt digitalt samarbejde Med SAM s digitaliseringsstrategi lever SAM op til de tre spor og understøtter dermed den fællesoffentlige ambition om at forny og effektivisere den offentlige sektor i Danmark.

8 Side 8 af 26 SAM s forretningsstrategi SAM s forretningsstrategi 2020 understøtter Finansministeriets mission og vision gennem tre overordnede pejlemærker: Produkt (konsolidering) Kunder (nye kunder og nye produkter) Marked Gennem en kontinuerlig effektivisering og kvalitetsudvikling skal SAM s produkter konsolideres. Dette samtidig med en konstant opmærksomhed rettet mod sikring af et højt og ensartet kvalitetsniveau, overholdelse af regler og revisionskrav, og med tilfredse kunder. På baggrund af en fortsat konsolidering af driftsvirksomheden fokuserer SAM på at skabe rum til at udvide produkt- og kundeporteføljen. Dette med fokus på effektiviseringer i den statslige sektor og i et end-to-end perspektiv på tværs af kunder og leverandører. Endelig arbejder SAM for at sikre prisgennemsigtighed og en intern styring, der løbende optimerer og effektiviserer driften. Dette ved deltagelse i benchmarkprojekter, transparente og aktivitetsbaserede prismodeller samt systematiske interne effektiviserings- og læringsprocesser. SAM s kundekreds er bred og differentieret. Kundekredsen kan opdeles i: slutbrugere, forstået som borgere, virksomheder, myndigheder og rådgivere, som er i kontakt med SAM i forbindelse med selve behandlingen af en sag opdragsgivere, som er de statslige myndigheder, som har overladt opgavevaretagelsen på specifikke områder, til SAM SAM s udfordring SAM er et fuldt etableret shared servicecenter med Finansservicecentret og Økonomiservicecentret, hvor både kunde- og medarbejdertilfredshed er høj. Effektiviteten er fuldt på højde med de virksomheder, der benchmarkes mod. SAM er dog udfordret af en usammenhængende og i visse tilfælde forældet systemportefølje. SAM er selvstændig systemejer for hovedparten af de systemer, der understøtter driften i Finansservicecentret og er som systemejer forpligtiget til at sikre en tidssvarende og sikker håndtering af data. For at understøtte driftssikkerhed og forretningens udvikling kræves en konsolidering og modernisering af systemporteføljen. Økonomiservicecentrets område understøttes primært af fællesoffentlige systemer, hvor systemejerskabet ligger i Moderniseringsstyrelsen. Det tætte samarbej-

9 Side 9 af 26 de i Finansministeriets koncern skal fortsat sikre den bedst mulige systemunderstøttelse af Økonomiservicecentrets forretning. Udviklingen af fællesoffentlige systemer strækker sig ofte over længere tid, i visse tilfælde år, hvorfor SAM kan have behov for at implementere midlertidige løsninger for at understøtte forretningen. SAM skal kontinuerligt kunne tilpasse sig kunderne og markedets behov. Dette forudsætter en skalerbar systemportefølje og omstillingsparathed.

10 Side 10 af 26 Pejlemærker for digitalisering

11 Side 11 af Pejlemærker for digitalisering Det er af afgørende betydning for Statens Administration, at omgivelserne kan have tillid til driftssikkerheden. Med afsæt i denne prioritering og behovet for løbende tilpasning af forretningen, er nedenstående seks pejlemærker for digitalisering i Statens Administration (SAM) formuleret: Pejlemærker for digitalisering 1. SAM er rollemodel med fokus på lov- og revisionskrav. 2. SAM effektiviserer og mindsker risikoen for fejl gennem standardiserede end-toend processer. 3. SAM digitaliserer manuelle processer. 4. SAM anvender digitale løsninger som led i god kundeservice. 5. SAM sikrer optimale styringsmuligheder og et solidt grundlag for benchmarking. 6. SAM indfrier ambitiøse forretningsmål gennem stor omstillingsevne. 1. SAM er rollemodel med fokus på lov- og revisionskrav SAM håndterer opgaver, som er underlagt en lang række love om fx regnskabsaflæggelse, forvaltning og offentlighed, personfølsomme data og arkiver. Samtidig håndterer SAM betydelige offentlige og private midler. Det stiller store krav til overholdelse af et omfattende regelsæt og til løbende tilpasninger til krav fra Koncern- og Rigsrevision. SAM ser sig selv som rollemodel på området. Der kan forekomme tilfælde, hvor love og revisionskrav er uhensigtsmæssige i relation til standardisering af ensartede processer og end-to-end opgavevaretagelsen. SAM skal leve op til love og revisionskrav, men vil gennem dialog med relevante myndigheder søge at påvirke lovgrundlag og revisionskrav med henblik på tilpasning til SAM s forretningsbehov. 2. SAM effektiviserer og mindsker risikoen for fejl gennem standardiserede end-to-end processer SAM s opgaveportefølje er bred og mangfoldig. Dog løser SAM en række sammenlignelige opgaver, fx udbetaling af pensioner, ydelse af tilskud, tilbagebetaling af lån, fakturahåndtering og lønudbetalinger, der med fordel kan standardiseres, hvor muligt. Standardiseringen skal medvirke til effektivisering, sikker drift og ensartet kvalitet.

12 Side 12 af 26 Standardiseringen skal tage højde for processerne end-to-end, således at det er den samlede opgavevaretagelse, som effektiviseres, samtidig med at risikoen for fejl mindskes gennem fokus på sikring af kvalitet. Dvs. at der skal ses på processen fra sagen begynder, gennem SAM og ud til slutmodtager. 3. SAM digitaliserer manuelle processer SAM arbejder løbende med at digitalisere manuelle processer og papirarkiver. Når manuelle processer digitaliseres, er det afgørende, at processerne samtidig standardiseres. Hvor det overhovedet er muligt, skal processerne ikke blot digitaliseres, men også automatiseres. Dog er der en erkendelse af, at nogle opgaver er så små, at det ikke vil være rentabelt at digitalisere. En samlet vurdering af effektivitet, sikkerhed og kvalitet af disse ordninger kan føre til, at ordningerne besluttes videreført alene med understøttelse via fx journalsystem og Excel. 4. SAM anvender digitale løsninger til god kundeservice SAM arbejder løbende på at give god service til kunderne og prioriterer digitale løsninger til understøttelse af servicen. SAM medtænker kundernes oplevelse af god kundeservice, som afhænger af kundernes forventninger, af kundernes meget forskellige behov, og af kundernes teknologiske tilgang. Ved anvendelse af digitale løsninger lægges der således stor vægt på brugervenlighed. 5. SAM sikrer optimale styringsmuligheder og et solidt grundlag for benchmarking SAM ønsker forbedret datagrundlag og større gennemsigtighed i den interne styring, i den eksterne dokumentation og i forhold til muligheder for øget benchmark både internt og eksternt. SAM leverer intern ledelsesinformation på en række opgaver. I forlængelse heraf indeholder mål- og resultatplan samt driftsaftalen for SAM en række målbare KPI er. I forhold til eksterne kunder afregnes for hver ordning ud fra tidsforbrug. Forbedrede rapporter om produktion, pris, volumen, statistik og benchmark skal understøtte dette. 6. SAM indfrier ambitiøse forretningsmål gennem stor omstillingsevne SAM har en omfattende viden og erfaring i sammenlægning og standardisering af opgaver indenfor løn-, regnskabs- og finansområdet, hvor betydelige besparelser er opnået.

13 Side 13 af 26 SAM vil frem mod år 2020 anvende denne erfaring og derfra udvikle supplerende ydelser til eksisterende kunder samt udvide forretningen med nye kunder og nye produkter. SAM vil hermed kunne understøtte Finansministeriets vision og mission om øget effektivisering af den offentlige sektor yderligere. Strategien vil i de første år af strategiperioden lægge den helt afgørende vægt på at udvikle selve organisationen, således at effektivitet, sikker drift, kvalitetsudvikling og kundefokus prioriteres, mens det må forventes, at der senere i strategiperioden vil komme øget fokus på udvidelse af SAM med nye kunder og nye produkter.

14 Side 14 af 26 It-principper

15 Side 15 af It-principper It-principperne skal fungere som retningslinjer for de beslutninger, der fremover skal træffes om digitaliseringsinitiativer i Statens Administration. Med fastlæggelsen af principperne har Statens Administration (SAM) vægtet fordele og ulemper på tværs af SAM som helhed, vurderet nødvendige indsatser og dermed skabt et fundament for fremtidige beslutninger. It-principper 1. SAM påvirker og anvender fællesoffentlige it-systemer og standarder. 2. SAM it-understøtter ensartede opgaver ensartet. 3. SAM foretrækker standardsystemer fremfor specialudvikling. 4. SAM genbruger data. 5. SAM sikrer, at it-løsninger understøtter en kanalstrategi. 6. SAM anvender it-governance. 1. SAM påvirker og anvender fællesoffentlige it-systemer og -standarder SAM påvirker og anvender fællesoffentlige it-systemer og -standarder og drager nytte af den erfaring og viden, der ligger til grund for disse systemer og standarder. SAM søger indflydelse på de fællesoffentlige systemer og standarder, SAM hyppigst anvender, med henblik på bedst mulige betingelser for udviklingen af SAM s forretning. SAM er således aktivt opsøgende i forhold til at præge udviklingen af fællesoffentlige økonomisystemer hos Moderniseringsstyrelsen, relevante digitaliseringstiltag hos Digitaliseringsstyrelsen og fx valg af datastandarder hos SKAT. Bred anvendelse af fællesoffentlige systemer og standarder kan betyde tilpasning af SAM s arbejdsgange. Princippet kan også betyde, at der går lang tid, inden et forretningsbehov er systemunderstøttet, og at midlertidig it-understøttelse derfor skal etableres.

16 Side 16 af SAM it-understøtter ensartede opgaver ensartet Ensartet systemunderstøttelse med åbne grænseflader systemerne imellem medfører effektiviseringer og besparelser. Systemlandskabet er nemmere at vedligeholde og driftsstabiliteten er lettere at understøtte. Ensartetheden giver mulighed for øget fleksibilitet i forhold til ressourceallokering. Ved en ensartet systemunderstøttelse vil anvendelsen forenkles for både eksterne og interne brugere. Medarbejdere vil lettere kunne arbejde på tværs af SAM, hvorved der er mulighed for at anvende interne ressourcer optimalt og udjævne spidsbelastning af driften. I det omfang der findes relevante systemer i SAM, genanvendes disse. Dog vil det i hvert enkelt tilfælde skulle vurderes, om systemet har en funktionalitet og kapacitet, som indebærer, at alle relevante opgaver og processer kan håndteres indenfor det eksisterende system. Ved overtagelse af nye opgaver vil der være behov for overførsel til den ensartede it-understøttelse, hvilket kan besværliggøre overførslen. 3. SAM foretrækker standardsystemer fremfor specialudvikling It-udvikling er omkostningstung og medfører dyr vedligeholdelse og skal derfor kun foretages, hvis markedet ikke tilbyder en fornuftig standardløsning. Standardløsninger vil i mange tilfælde dække SAM s behov for systemunderstøttelse, idet standardsystemer afspejler et generelt behov på markedet. Yderligere har standardsystemer den fordel, at de testes, vedligeholdes og videreudvikles i højere grad end specialudviklede løsninger. Herved opnås en højere grad af driftssikkerhed og bedre mulighed for tilpasning til ny teknologi. Når der anskaffes standardsystemer er det afgørende, at de er skalér- og konfigurerbare. Samtidig kan standardsystemer betyde, at dele af eksisterende arbejdsgange skal tilpasses efter nyt system. 4. SAM genbruger data SAM skal, overalt hvor det er muligt, genbruge data fra eksisterende digitale kilder og systemer. Det gælder ikke blot internt, men også eksternt i end-to-end perspektivet. Ved at genanvende data undgås dobbeltregistreringer, der opnås ensartet kvalitet og fejl minimeres. Endvidere giver ensartede data mulighed for transparens og et bedre grundlag for ledelsesinformation og Business Intelligence.

17 Side 17 af 26 SAM anvender allerede i dag en lang række data, fx CVR- og CPR-oplysninger, oplysninger om kunder og kreditorer, etc. Nogle data hentes udefra, andre data findes internt i SAM. SAM skal anvende fællesoffentlige grunddata fra Digitaliseringsstyrelsen og fællesoffentligt BI (Business Intelligence) system fra Moderniseringsstyrelsen, når disse er tilgængelige. Internt genererede data skal fødes og opdateres ét sted, hvorfra data trækkes og genanvendes. I den forbindelse skalfælles terminologi og datadefinitioner anvendes. 5. SAM s it-løsninger skal understøtte en hensigtsmæssig kanalstrategi SAM vil sikre god kundeservice ved anvendelse af en samlet kanalstrategi for kommunikation med omverdenen. Kanalstrategien skal håndtere SAM s meget forskelligartede forretningsområder og tilhørende interessenter. Afgørende er, at SAM s systemportefølje understøtter kanalstrategiens valg i forhold til kontakten til kunder. 6. SAM anvender it-governance En effektiv intern it-governance i SAM med tværgående styring af it-indkøb, - udvikling og -drift skal sikre, at der ikke bygges parallel it-understøttelse i SAM. Samtidig sikres et samlet overblik over økonomi i forbindelse med it-indkøb og it-udvikling. En effektiv intern it-governance vil styrke varetagelsen af juridiske sikkerhedsaspekter og sikre driftssikkerheden.

18 Side 18 af 26 Organisering og styring af it

19 Side 19 af Organisering og styring af it Tværgående organisering og styring af it-indkøb og -udvikling skal sikre, at it-systemer kan bruges på tværs i Statens Administration og at itløsninger dækker bredt. Digitaliseringsstrategien for Statens Administration (SAM) er tilsigtet perioden år og her skal seks mål opfyldes: Der skal nedsættes et it-råd, der vedtager anskaffelse, udvikling og udfasning af it. Den udarbejdede målarkitektur skal finpudses, forankres og vedligeholdes i organisationen. Der skal vedligeholdes et systemoverblik i form af et it-landskab. Der skal ske en konsolidering af it-systemer, ligesom der skal ske en standardisering af software, programmer, processer og licenser. Projekt- og porteføljestyring skal styrke god, sikker og fornuftig ledelse af projekter i SAM. Ændringshåndtering og Applikationsforvaltning sikrer at systemer vedligeholdes og ændres i henhold til aftalte procedurer i hele deres livscyklus. Målene vedrørende hhv. it-råd og målarkitektur skal igangsættes allerede i 2014, idet målene vedrørende konsolidering af systemer og løbende vedligehold af systemoverblik afhænger af disse to. De seks mål bliver uddybet herunder. It-råd For at gennemføre it-governance, nedsættes der et styringsorgan (it-råd) bestående af personer med beslutningskompetence vedr. prioritering af it-indkøb, ressourcer, projekter og økonomi. It-rådet skal i overensstemmelse med de vedtagne pejlemærker, it-principper og mål-arkitektur beslutte nyanskaffelser, nyudvikling og nødvendige nedlæggelser af systemer. Som en af de første indsatser i handlingsplanen, afgøres hvem der indgår i it-rådet og hvor ofte der holdes møde. It-rådet kan kun acceptere midlertidige løsninger, som ikke overholder itprincipperne og/eller falder udenfor it-målarkitekturen, såfremt den midlertidige løsning er selvfinansieret i sin levetid. Det er et krav, at midlertidige løsninger let kan konvertere data til det blivende system.

20 Side 20 af 26 It-rådet skal have overblik over SAM s forretningsmæssige strategi og projektportefølje samt beslutningskompetence vedrørende systemportefølje og digitaliseringsstrategiske elementer. Ved at have overblik over styring af it-anskaffelser og it-projekter undgås dyre fejlinvesteringer og redundans i den it-mæssige opgaveløsning og i data. Det er it-rådets opdrag at gennemføre de it-strategiske mål, der ligger i SAM s digitaliseringsstrategi. It-arkitektens ansvarsområder Til it-rådet knyttes en it-arkitekt, eventuelt på konsulentbasis, som kan støtte itrådet i beslutninger vedrørende anskaffelse og udvikling af it. It-arkitektens ansvar bliver at bevare et overordnet teknologioverblik, sikre at der til stadighed er en sammenhæng mellem de systemer, som SAM anskaffer, samt at de lever op til digitaliseringsstrategiens pejlemærker, it-principper og målarkitektur. It-arkitekten skal sikre, at teknologivalg understøtter sikkerhedsforskrifter og overholder gældende love (eksempelvis persondata mm.). Yderligere har arkitekten ansvar for at vedligeholde og opdatere SAM s systemlandskab. Målarkitektur Der er udarbejdet en målarkitektur, som skal følges ved anskaffelse og nyudvikling af SAM s it-systemer. Tanken bag målarkitekturen er at: sikre at integrationer mellem systemer skal vedligeholdes kun ét sted ved at implementere én integrationsplatform til alle nye systemer skabe en løsning, hvor grunddata hentes fra ét centralt sted sikre at brugerrettigheder og adgangskontrol til SAM s systemer kun skal vedligeholdes ét sted muliggøre søgning på tværs af alle systemer sikre en ensartet brugergrænseflade til SAM s systemer ved at have én portal til interne og eksterne brugere sikre at ensartede opgaver løses ensartet Hele SAM organisationen skal løbende inddrages i vedligeholdelse og videreudvikling af målarkitekturen. Systemoverblik I det eksisterende it-systemlandskab er der generelt behov for at konsolidere og modernisere systemporteføljen af egne systemer, med henblik på at nedbringe antallet af systemer samt at standardisere de tekniske platforme systemerne er udviklet på. Systemlandskabet skal vedligeholdes og også på sigt give et samlet overblik over, hvilke systemer, der anvendes og i hvilken stand de er.

21 Side 21 af 26 Konsolidering af it-systemer Konsolidering, dvs. sammenlægning og nedlægning af systemer sker for at sikre, at SAM understøtter ensartede opgaver ensartet - og gerne med kun ét system, således at SAM undgår at vedligeholde unødigt mange systemer. Konsolideringen skal ske med et bredt afsæt i den samlede systemportefølje for at kunne høste synergieffekter. Igangsættelse af en konsolidering skal ses i sammenhæng med både økonomiske muligheder og vurdering af hensigtsmæssighed i forhold til vurderingskriterier som driftssikkerhed, business cases, timing, kompetencer og teknisk udvikling. Projekt- og porteføljestyring Der er oprettet formel portefølje- og projektstyring i SAM, som anvender en projektmodel, der er inspireret af Statens it-projektmodel og tilpasset SAM s organisation, størrelse af projekter og behov. Styringen er i overensstemmelse med hovedprincipper fra PRINCE2. Der arbejdes målrettet med kompetenceudvikling af projektlederne, både indenfor it-projektmodellen og brug deraf, samt god projektleder-skik. Der er oprettet projektstyregrupper med reference til porteføljestyregruppen. Hver projektstyregruppe har ansvar for at styre projekterne igennem indenfor de rammer for økonomi, ressourcer, kvalitet og tid, som er besluttet af porteføljestyregruppen, der er den øverst ansvarlige myndighed for projektarbejdet. Porteføljestyregruppen er identisk med chefgruppen i SAM. Projekter søges afgrænset til en varighed, der skaber sikkerhed omkring klart definerede leverancer og projektøkonomi. Ændringshåndtering og applikationsforvaltning Der er, sideløbende med projektet for digitaliseringsstrategien, oprettet et itdrifts-team i SAM, som med udgangspunkt i ITIL processer skal håndtere applikationsforvaltning og ændringshåndtering. Applikationsforvalteren er ansvarlig for forvaltningen af applikationer i hele deres livscyklus. Ændringshåndtering sikrer at alle ændringer, der skal foretages i en applikation, håndteres efter aftalte standarder for herigennem at sikre kvalitetsniveauet.

22 Side 22 af 26 Handlingsplan

23 Side 23 af Handlingsplan Digitaliseringsstrategien for Statens Administration indeholder en handlingsplan med 17 indsatser, der gennemføres frem mod år Handlingsplanen skal bevæge Statens Administration (SAM) i en retning mod målarkitekturen for SAM s it-systemportefølje. Indsats* 1. It-råd 2. Målarkitektur 3. Grunddata 4. Datahåndtering & -politik 5. Kanalstrategi 6. Integrationsplatform 7. Arkivsystem Beskrivelse Nedsættelse af et internt it-råd, som skal sikre effektiv itgovernance i SAM. Beslutninger om indkøb, udvikling og drift af SAM s egne it-systemer skal behandles i it-rådet. Herved skal overblik over økonomi, juridiske aspekter og tværgående itindsatser samles ét sted. Udbygning af målarkitekturen for SAM s interne systemportefølje med et it-teknisk detaljeringsniveau. Herved sikres rammen, der skal følges ved anskaffelse og nyudvikling af SAM s itsystemer. Etablering af systemadgang og automatisk indhentning af fællesoffentlige grunddata (CPR, CVR, mfl.) fra eksterne kilder til brug for interne fagsystemer. Dermed sikres at grunddata kun skal vedligeholdes ét sted. Udarbejdelse af retningslinjer for SAM s interne datahåndtering og politik, herunder standarder for systemintegration. Retningslinjerne etableres for at kunne have mulighed for at styre data og sikre, at data vedligeholdes. Udarbejdelse af en kanalstrategi, der beskriver de overordnede retningslinjer for anvendelsen af SAM s kommunikationskanaler. Hermed skal det sikres, at de rigtige kommunikationskanaler anvendes. Anskaffelsen af en integrationsplatform skal sikre, at it-systemer bindes sammen ensartet. Hermed sikres at (fag-)systemer kun har én integration, der skal vedligeholdes. Samling af eksisterende arkivløsninger i én arkivløsning (nyanskaffelse eller udbredelse af én eksisterende løsning)skal give SAM bedre, hurtigere og ensartet journalisering samt bedre mulighed for genfinding. Arkivsystemet skal samtænkes med workflowløsning.

24 Side 24 af Standard lånesystem 9. Medlemssystem 10. Workflowsystem 11. Sikkerheds- & brugerstyring 12. BI-system 13. Søgning 14. Fælles callcenter 15. Selvbetjeningsportal 16. Tilskudsadministration 17. Snitflader til fællesoffentlige systemer Anskaffelse af ét nyt standardlånesystem. Herved kan sikker drift og en effektivisering af arbejdsgange opnås. Skal erstatte eksisterende systemer på området. Anskaffelse af et nyt medlemssystem skal afløse eksisterende medlemssystemer i SAM. Sagsbehandlingen vil hermed kunne understøttes ensartet. Anskaffelse af et workflowsystem skal bidrage til overblik over sagsmængder i forskellige fagsystemer og muliggøre oversendelse af sager fra kontor til kontor. Skal samtænkes med arkivsystem (7). Anskaffelse af et sikkerheds- og brugerstyringsmodul skal sikre en central styring af SAM s egne systemer. Således undgås vedligeholdelse af adgange til flere systermer og dermed mindskes risiko for fejl. Anskaffelse af et internt BI-system skal udstille data og målinger til gavn for både interne og eksterne brugere. På sigt skal det interne BI-system tilpasses forretningens behov efter forventet idriftsættelse af fællesoffentligt BI-system fra Moderniseringsstyrelsen. Etablering af en tværgående søgefunktionalitet skal muliggøre søgning i alle interne fagsystemer til gavn for den interne sagsbehandling. Etablering af den tekniske understøttelse, der muliggør et fælles callcenter i SAM. Etablering af én portal til alle SAM s egne it-systemer skal give borger/kunde/sagsbehandler sikker og ensartet adgang til fagsystemer og data. En portal vil således have både interne og eksterne brugere. Anskaffelse af et tilskudsadministrationssystem skal understøtte tilskudsadministrative opgaver varetaget af SAM. Etablering af dette system vil erstatte eksisterende tilskudssystemer og give mulighed for udvidelse af denne del af SAM s forretning. Snitflader mellem SAM s interne målarkitektur og fællesoffentlige systemer kortlægges af it-arkitekt. Hermed dannes bedst mulige grundlag for tilretning af den interne systemportefølje og til samarbejdet omkring fællesoffentlige systemer. *Indsatsnummerering er fortløbende og tæller alene som identifikation for den enkelte indsats.

25 Side 25 af 26 En handlingsplan skal sikre implementeringen af indsatserne i digitaliseringsstrategien på mest hensigtsmæssige måde. Implementeringen er overordnet planlagt til at strække sig over perioden år Den tidsmæssige placering og prioritering af indsatserne samt eventuelle behov for tilretning af enkeltindsatser vil løbende blive vurderet af chefgruppen i SAM. En afgørende forudsætning for digitaliseringsstrategiens levedygtighed er, at enkelte, grundlæggende indsatser implementeres indledningsvis. En itgovernancestruktur med tilhørende kortlægning af it-tekniske snitflader og vedtagelse af relevante it-politiker er af vital betydning. Derfor skal følgende indsatser iværksættes initialt efter vedtagelse af digitaliseringsstrategien: It-råd (1) Målarkitektur (2) Datahåndtering & -politik (4) Snitflader til fællesoffentlige systemer (17) Med grundlæggende indsatser for it-governance på plads kan SAM fra foråret 2015 påbegynde indsatser, der direkte understøtter arbejdsgange i forretningen med fagsystemer. Således forventes det at iværksætte følgende indsatser fra forår 2015: Standard lånesystem (8) Medlemssystem (9) Tilskudsadministrativt system (16) Implementering af de første fagsystemer skal understøttes af en samtidig implementering af grundlæggende systemer i SAM s it-infrastruktur. Derfor skal følgende indsatser sideløbende påbegyndes i år 2015: Grunddata (3) Integrationsplatform (6) Sikkerheds- & brugerstyring (11) Med gennemførslen af de her oplistede indsatser for governance, fagsystemer og infrastruktur skabes det bedst mulige udgangspunkt for den videre konsolidering og fornyelse af SAM s it-systemportefølje med gennemførsel af digitaliseringsstrategiens øvrige indsatser frem mod år 2020.

26

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 1 Indhold Vision...4 Strategiske indsatsområder...5 Borgere, virksomheder og brugere...6 Kommunens opgaver og måden at løse dem på...8 Medarbejdere...10 Styring

Læs mere

Styringsdokument for Statens Administration 2014

Styringsdokument for Statens Administration 2014 Styringsdokument for Statens Administration 2014 Statens Administrations strategiske målbillede Statens Administrations mission og vision Statens Administration arbejder inden for Finansministeriets mission

Læs mere

Digitaliseringsindsatsen Middelfart Kommune 2014. April 2014-2017

Digitaliseringsindsatsen Middelfart Kommune 2014. April 2014-2017 Digitaliseringsindsatsen Middelfart Kommune 2014 April 2014-2017 Indholdsfortegnelse 1 Ledelsesoverblik... 2 2 Visioner og mål i Middelfart Kommune... 3 2.1 KOMMUNENS FORRETNINGSSTRATEGI VISION, MISSION

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Bilag 1. Strategi for digital forvaltning 2006-2009. Hørsholm Kommune

Bilag 1. Strategi for digital forvaltning 2006-2009. Hørsholm Kommune Bilag 1 Strategi for digital forvaltning 2006-2009 Hørsholm Kommune Indholdsfortegnelse 1 HØRSHOLM KOMMUNES IT-STRATEGI STRATEGI FOR DIGITAL FORVALTNING 2006-2009... 1 2 VISION... 1 3 PEJLEMÆRKER... 4

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

ØU 100517 pkt. 06_01. Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune

ØU 100517 pkt. 06_01. Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune It med ny mening Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune Indhold Borgmesterens forord 3 Baggrund 4 Strategiens gyldighed og sammenhæng 5 Organisering af digitaliseringsarbejdet

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Sagsnummer: 480-2011-10070 Dokumentnummer: 480-2011-163055 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Gunner Andersen 1 Indhold 2 Indledning

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder.

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder. It-strategi 1.0 Indledning Flere og flere forretningsprocesser i kommunerne stiller krav til it-understøttelse, og der er store forventninger til at den offentlige sektor hænger sammen inden for it-området.

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune. På ITU den 6 marts 2013

Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune. På ITU den 6 marts 2013 Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune På ITU den 6 marts 2013 CV Sarah Ebler - Enterprise Arkitekt Gentofte Kommune Erhvervserfaring: Enterprise Architect - Gentofte Kommune - 01.10.2011 - nuværende

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Børn og Unge

Digitaliseringsstrategi for Børn og Unge Digitaliseringsstrategi for Børn og Unge Børn og Unge arbejder for, at alle børn og unge fra 0 til 18 år bliver så dygtige de kan, får lige muligheder og trives. Digitaliseringsstrategien understøtter

Læs mere

28. november 2013. Fødevareministeriets. Koncerndigitaliseringsstrategi 2013-2016

28. november 2013. Fødevareministeriets. Koncerndigitaliseringsstrategi 2013-2016 28. november 2013 Fødevareministeriets Koncerndigitaliseringsstrategi 2013-2016 0 Indhold Indledning... 2 Udgangspunkt i de strategiske pejlemærker... 2 Koncerndigitaliseringsstrategiens formål... 2 Fokus

Læs mere

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata 18. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund Initiativet Genbrug af

Læs mere

Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen. Januar 2013

Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen. Januar 2013 Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen Januar 2013 1. Indledning Denne resultatkontrakt er udarbejdet i overensstemmelse med Finansministeriets retningslinjer for udarbejdelse af resultatkontrakter.

Læs mere

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet.

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Administration Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt

Læs mere

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Introduktion Besluttet af Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde, marts 2008 I forlængelse af den fællesoffentlige strategi for

Læs mere

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1 KU Digital Københavns Universitets digitaliseringsstrategi Dias 1 Universitetets formål Forskning Uddannelse Formidling og vidensudveksling Rådgivning Dias 2 KU er Skandinaviens største universitet Cirka

Læs mere

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016- 1 of 18 Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009.

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10 Afgjort den 19. november 2009 28 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark. Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen

På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark. Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen Dagens oplæg kort Hvorfor digitalisere? Det politiske mandat Strategier - og organisering

Læs mere

Beslutningsoplæg vedr. etablering af et forretningsstrategisk it- og digitaliseringssamarbejde mellem Silkeborg Kommune og Viborg Kommune

Beslutningsoplæg vedr. etablering af et forretningsstrategisk it- og digitaliseringssamarbejde mellem Silkeborg Kommune og Viborg Kommune 01. april 2015 Beslutningsoplæg vedr. etablering af et forretningsstrategisk it- og digitaliseringssamarbejde mellem Silkeborg Kommune og Viborg Kommune Baggrund I forsommeren 2014 indledte Silkeborg Kommunes

Læs mere

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem 1 Indholdsfortegnelse Baggrund for projekt... 3 Resultat af gennemført arkitekturanalyse... 5 Anvendelse af forretningsservices... 9 Baggrund for projekt Baggrund

Læs mere

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN HVORFOR EN FÆLLESKOMMUNAL RAMME ARKITEKTUR? Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, fordi Borgerne skal møde en nær og sammenhængende

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Driftsoptimering. Når selskaber tilrettelægger driften med fokus på de mest udsatte områder.

Driftsoptimering. Når selskaber tilrettelægger driften med fokus på de mest udsatte områder. Driftsoptimering Når selskaber tilrettelægger driften med fokus på de mest udsatte områder. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber tilrettelægger driften med fokus på de mest

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi Stevns Kommune 2011-2015 Indledning Denne digitaliseringsstrategi har til formål at sætte retning på digitaliseringen i Stevns Kommune 2011-15. Strategien består af en vision og

Læs mere

Den nye fælles offentlige kravspecifikation. v/ projektleder Anna Schou Johansen

Den nye fælles offentlige kravspecifikation. v/ projektleder Anna Schou Johansen Den nye fælles offentlige kravspecifikation v/ projektleder Anna Schou Johansen Mål og visioner for kravspecifikationen Øget intern og ekstern sammenhæng Effektivisere indkøb og systemopbygning Optimering/effektivisering

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

DELSTRATEGI FOR DIGITALISERING 2014-2017 IMAGINE VIA 2020

DELSTRATEGI FOR DIGITALISERING 2014-2017 IMAGINE VIA 2020 DELSTRATEGI FOR DIGITALISERING DELSTRATEGI FOR D I G I T A L I S E R I N G 2014-2017 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 IMAGINE VIA 2020 2 AMBITION DET VIL VI I FORHOLD TIL DIGITALISERING Ambitionen

Læs mere

Resultatkontrakt for Moderniseringsstyrelsen 2013 - Resultatkon...

Resultatkontrakt for Moderniseringsstyrelsen 2013 - Resultatkon... Resultatkontrakt for Moderniseringsstyrelsen 203 of 4 09/04/3 22.3 . Indledning Finansministeriets mission Finansministeriets vision Strategiske pejlemærker for Moderniseringsstyrelsens arbejde 2 2 of

Læs mere

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST It-sikkerhedspolitikken tilstræber at understøtte Odsherred Kommunes overordnede vision. It- og øvrig teknologianvendelse, er et af direktionens redskaber til at realisere kommunens

Læs mere

EDI til Microsoft Dynamics

EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics Anvend EDI og udnyt potentialet fuldt ud i økonomisystemer fra Microsoft Dynamics herved opnår din virksomhed et mindre ressourceforbrug og færre fejl.

Læs mere

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Dagsorden Baggrund Strategi indhold og status Fokus på grunddata Økonomisk modvind

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Videndeling via nye IT-platforme Digitalisering efter Virksomhedsudvalg II. Sune Impgaard Schou Kontorchef Miljøstyrelsen, Erhverv

Videndeling via nye IT-platforme Digitalisering efter Virksomhedsudvalg II. Sune Impgaard Schou Kontorchef Miljøstyrelsen, Erhverv Videndeling via nye IT-platforme Digitalisering efter Virksomhedsudvalg II Sune Impgaard Schou Kontorchef Miljøstyrelsen, Erhverv Emner Rammerne for PDE (Projekt Digitalisering Erhverv) Formål. Hvad er

Læs mere

Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller. Sarfarissoq 2015 1

Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller. Sarfarissoq 2015 1 Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller 1 Disposition RDK s udgangspunkt i 2009 Strategiske overvejelser samt forberedelse til implementeringen

Læs mere

Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje

Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje Indhold 01 Strategisk indsatsområde: Effektivisering 02 Strategisk indsatsområde: Bedre borgerinddragelse 03 Strategisk indsatsområde: Tværgående samarbejde

Læs mere

Bilag A. Opsummering af foranalysens centrale konklusioner og perspektiver

Bilag A. Opsummering af foranalysens centrale konklusioner og perspektiver Bilag A Opsummering af foranalysens centrale konklusioner og perspektiver Den nuværende telefonbetjening af borgerne Borgerne kontakter i dag de offentlige myndigheder for at få råd og vejledning, fx om

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Formål... 3. 3. Vision... 3. 4. Indsatsområder... 4. 4.1. Digital service og selvbetjening...

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Formål... 3. 3. Vision... 3. 4. Indsatsområder... 4. 4.1. Digital service og selvbetjening... Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål... 3 3. Vision... 3 4. Indsatsområder... 4 4.1. Digital service og selvbetjening... 4 Kanalvalg og kanalmuligheder er afgørende for service og effektivitet...

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

Kontorchef Cecile Christensen, Center for sikkerhed og systemforvaltning. 5. november 2014 1

Kontorchef Cecile Christensen, Center for sikkerhed og systemforvaltning. 5. november 2014 1 Tilgængelighed, fortrolighed og integritet. Høj kvalitet i informationssikkerhed og dokumentation Hvilken betydning har principper og anbefalinger i sikkerhedsstandarden ISO 27001 for kvaliteten af dokumentationen?

Læs mere

Sager på tværs. MOX giver sammenhængende processer på tværs af it-systemer

Sager på tværs. MOX giver sammenhængende processer på tværs af it-systemer Sager på tværs MOX giver sammenhængende processer på tværs af it-systemer 2 Sager på tværs Vil I gerne gøre det nemmere at sende dokumenter på tværs af jeres kommune? Så er MOX noget for jer! En kommune

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen Undervisningsministeriet Finansministeriet KL Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ

Læs mere

e-boks præsentation - januar 2014 16 JANUARY 2014 2014 COPYRIGHT E-BOKS

e-boks præsentation - januar 2014 16 JANUARY 2014 2014 COPYRIGHT E-BOKS 1 e-boks præsentation - januar 2014 2 Agenda e-boks kort fortalt Værdi for afsendere og slutbrugere Løsninger fra e-boks 3 e-boks kort fortalt 4 Ideen bag e-boks Fra omkostningstunge fysiske breve til

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

Oplæg til strategi for ledelsesinformation i Viborg Kommune

Oplæg til strategi for ledelsesinformation i Viborg Kommune Oplæg til strategi for ledelsesinformation i Viborg Kommune Godkendt på direktionsmødet den 26. november 2012 1 Indledning Ledelsesinformation (LIS) er en af direktionens indsatsområder. De kommende års

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014 1 Strategisk styring med resultater i fokus September 2014 INDHOLD FORORD 3 RAMME FOR MÅL- OG RESULTATPLANEN 4 MÅL- OG RESULTATPLANEN 6 1. STRATEGISK MÅLBILLEDE 7 2. MÅL 8 3. OPFØLGNING 10 DEN GODE MÅL-

Læs mere

NOTAT. Brugerportalsinitiativet

NOTAT. Brugerportalsinitiativet NOTAT Brugerportalsinitiativet Den 26. januar 2015 Sags ID: SAG-2014-07107 Dok.ID: 1966628 1. Baggrund Der har i de senere år været stort fokus på og investeret i at bringe folkeskolen ind i den digitale

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

En midlertidig organisation der etableres for at levere en eller flere leverancer til opnåelse af forandringsevne

En midlertidig organisation der etableres for at levere en eller flere leverancer til opnåelse af forandringsevne Sammenfattende definitioner Definition og beskrivelse Vision En portefølje er en samling af projekter/mer, som vurderes samlet med henblik på at optimere sammensætning og prioritering af strategiske indsatser

Læs mere

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt.

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. 8. april 2013 19-Partskontakt => Kontaktdata Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. I de oprindelige oplæg med visionen

Læs mere

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1 Kanalstrategien 2013-2015 Kanalstrategien 1 1. Baggrunden for Varde Kommunes kanalstrategi...4 Hvad er en kanalstrategi?... 4 Hvorfor skal Varde Kommune have en kanalstrategi?... 4 Hvem gælder kanalstrategien

Læs mere

DHUV. Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet metoder og it-anskaffelse Kommunemøder den 4., 7., 10. og 14.

DHUV. Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet metoder og it-anskaffelse Kommunemøder den 4., 7., 10. og 14. DHUV Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet metoder og it-anskaffelse Kommunemøder den 4., 7., 10. og 14. marts 2011 2 Vejledende program 12.45 Baggrund for projektet og formål med dagen

Læs mere

Borgerbetjenings- og kanalstrategi

Borgerbetjenings- og kanalstrategi Borgerbetjenings- og kanalstrategi Stevns Kommune 2012-2015 Indledning Borgerbetjenings- og kanalstrategi 2012-15 sætter retning for borgerbetjeningen og de kommunikationskanaler Stevns Kommunes kunder

Læs mere

Den nye styringsdagsorden i den offentlige sektor

Den nye styringsdagsorden i den offentlige sektor Den nye styringsdagsorden i den offentlige sektor Vicedirektør i Moderniseringsstyrelsen, Hanne Petersen StyringsAgenda 2014 18. september 1 DAGSORDEN 1. Styringsmæssige udfordringer 2. Den samlede styringsdagsorden

Læs mere

SOA i Lægemiddelstyrelsen - fra spaghetti til lasagne. Mikael Bay Skilbreid, leder af facility management og it IBM Softwaredag 2006

SOA i Lægemiddelstyrelsen - fra spaghetti til lasagne. Mikael Bay Skilbreid, leder af facility management og it IBM Softwaredag 2006 SOA i Lægemiddelstyrelsen - fra spaghetti til lasagne Mikael Bay Skilbreid, leder af facility management og it IBM Softwaredag 2006 19. september 2006 Agenda Udfordringer overvejelser om SOA Visionen driver

Læs mere

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering)

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Af Lars Zobbe Mortensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Hvorfor bedst practice processer (f.eks. ITIL)?... 3 2 Beslutning om forandring...

Læs mere

www.pwc.dk Sikker implementering af nye fælles it-løsninger

www.pwc.dk Sikker implementering af nye fælles it-løsninger www.pwc.dk Sikker implementering af nye fælles it-løsninger Udfordringer i monopolarbejdet i kommunerne Hvad er koblingen til andre systemer og UDK? Ansvarsfordeling mellem kommune og KOMBIT? Hvad kommer

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet. August 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet. August 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet August 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om samlingen af den statslige

Læs mere

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik Kulturministeriets Kulturministeriets Januar 2012 Udgivet af Kulturministeriet Udarbejdet af Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V www.kulturstyrelsen.dk post@kulturstyrelsen.dk Kulturministeriets

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD indgår nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT-løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens ressourceudnyttelse.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Forord Hillerød Kommunes Kanal- og Servicestrategi er en samlet strategi for kommunikation mellem kommune og borgere, virksomheder og foreninger. Service over

Læs mere

KL høringssvar vedr. beskæftigelsesreformen - bilag om digitalisering

KL høringssvar vedr. beskæftigelsesreformen - bilag om digitalisering NOTAT Den 17. oktober 2014 KL høringssvar vedr. beskæftigelsesreformen - bilag om digitalisering Dette bilag indeholder nærmere bemærkninger til bestemmelserne om itunderstøttelsen i de to lovudkast, som

Læs mere

Dynamisk hverdag Dynamiske processer

Dynamisk hverdag Dynamiske processer Dynamisk hverdag Dynamiske processer Verden og hverdagen er kompleks og i konstant forandring - og derfor skal den måde vi arbejder med projekter og implementering være enkel og forandringsparat. Agil

Læs mere

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Januar 2015 Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Effektiv drift og vedligeholdes af kulturejendomme Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (SLKE) blev oprettet i oktober

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD har pr. 15.01.07 indgået nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT- løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens

Læs mere

IT-sporet. Om IT-området

IT-sporet. Om IT-området IT-sporet Om IT-området o IT-infrastruktur: Ikke sammenhængende mellem de 9 hovedområder. Ingen mulighed for at dele systemer og ressourcer på en smidig måde. Ingen fælles bruger / identitetsstyring o

Læs mere

Konsulentydelser fra BDO

Konsulentydelser fra BDO Konsulentydelser fra BDO 3 Konsulentydelser fra BDO Viden og kompetencer til jeres organisation BDO s konsulentydelser har afsæt i vores erfaring og omfattende indblik i hele det grønlandske samfund.

Læs mere

Projektkontrakter med fokus på gevinstrealisering. Nicolai Dragsted, Bender von Haller Dragsted. 30. oktober 2012

Projektkontrakter med fokus på gevinstrealisering. Nicolai Dragsted, Bender von Haller Dragsted. 30. oktober 2012 Projektkontrakter med fokus på gevinstrealisering Nicolai Dragsted, Bender von Haller Dragsted 30. oktober 2012 Kontaktoplysninger Advokatvirksomheden BvHD www.bvhd.dk Blog: http://www.version2.dk/blogs/nicolai-dragsted

Læs mere

Samrådsspørgsmål. Akt 186

Samrådsspørgsmål. Akt 186 Samrådsspørgsmål Akt 186 Der ønskes en uddybende redegørelse for og en drøftelse af årsagerne til og konsekvenserne af den forventede meget betydelige fordyrelse og forsinkelse af projektet. Svar: Indledning

Læs mere

ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger

ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger Kammeradvokaten 8. november 2013 ATP Koncernens visioner Vi er her for at sikre hele Danmark økonomisk grundtryghed.

Læs mere

Økonomistyring i staten

Økonomistyring i staten Økonomistyring i staten Del 1 Målbillede Version 1.0 Januar 2014 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Formål med vejledningen 3 1.2 Opdatering 3 1.3 Behovet for god økonomistyring i staten 3 1.4 Økonomistyring i

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN VEJLEDNING Kravspecifikationen af de udbudte løn- og økonomisystemer udgøres af: Bilag 1 kravspecifikation A (fælles) Bilag 1 kravspecifikation B (løn) Bilag 1

Læs mere

SPORBESKRIVELSE FOR ØKONOMISTYRINGSSPORET

SPORBESKRIVELSE FOR ØKONOMISTYRINGSSPORET SPORBESKRIVELSE FOR ØKONOMISTYRINGSSPORET Sporbeskrivelse for Dokumentkontrol Revisionshistorik Ændringer: Ændrings dato Hvad er der blevet ændret 11062008 Dokument oprettet Distribution Dette dokument

Læs mere

IT-STRATEGI. Kort fortalt

IT-STRATEGI. Kort fortalt IT-STRATEGI Kort fortalt Indhold Side 3 Side 5 Side 6 Side 9 Velkommen til en ambitiøs it-strategi Introduktion It-strategien Sundheds-it Side 12 Administrativ-it Side 15 It-infrastruktur Side 17 It-principper

Læs mere

ANALYSE AF SIKKERHEDSSTANDARDER OG -LØSNINGER

ANALYSE AF SIKKERHEDSSTANDARDER OG -LØSNINGER ANALYSE AF SIKKERHEDSSTANDARDER OG -LØSNINGER Kommunernes it-arkitekturråd 8. maj 2014 AGENDA Væsentligste observationer og konklusioner Relevans for kommuner STRATEGI OG ARKITEKTUR Analysen giver et bud

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2014-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2014-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Aarhus Kommune, Styregruppen for borgerservice Juni 2014 Indhold Formål...3 Visionen...3 Mål og indsatser i Aarhus Kommunes kanalstrategi...3 1. Send al post

Læs mere

Fra vision til dagligdag Implementering af EU s reform af landbrugsstøtten. IMPULS, 17. september 2015

Fra vision til dagligdag Implementering af EU s reform af landbrugsstøtten. IMPULS, 17. september 2015 Fra vision til dagligdag Implementering af EU s reform af landbrugsstøtten IMPULS, 17. september 2015 Indhold NaturErhvervstyrelsen Lidt om vores it Implementeringen af landbrugsreformen 14. September

Læs mere

EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion

EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion Indhold 1. Indledning... 1 Rapportens indhold... 1 2. Kontekst for ansøgning om lån til ejendomsskat... 3 Livssituationer... 3

Læs mere

Værdibaseret styring og optimering af projektporteføljen

Værdibaseret styring og optimering af projektporteføljen 17. April 2007 Værdibaseret styring og optimering af projektporteføljen Programchef Thomas Steinmetz, G4S Teamleder Charlotte Blou Sand, Creuna Copyright Creuna Danmark A/S Om Creuna Skandinavisk IT-konsulenthus

Læs mere

Arkitekturrapport: KITOS - Kommunens It-Overbliks System

Arkitekturrapport: KITOS - Kommunens It-Overbliks System Arkitekturrapport: KITOS - Kommunens It-Overbliks System Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapport ejes af projektets it-arkitekt.

Læs mere