UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M"

Transkript

1 B073301H MRO/CHN/MKJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 12. maj 2014 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, John Mosegaard og Mads Bjerre Østergaard (kst.)). 10. afd. nr. B : 1) Boligadministratorerne A/S 2) Ejendomsadministrator Ole Ostenfeld (advokat Michael Christiani Havemann for begge) mod 1) Journalist, tilrettelægger Kåre Quist 2) Fotograf Marie Andersen Klareskov 3) Fotograf Birger Lund 4) Fotograf David Wittrock Rathje 5) Journalist Dorthe Vest Andersen 6) Journalist

2 - 2 - Sara Munck Andersen 7) Redaktionschef Lisbeth Kølster (advokat Peter Lambert for alle) Københavns Byrets dom af 1. marts 2011 (BS 12A-7034/2009) er anket af Boligadministratorerne A/S og ejendomsadministrator Ole Ostenfeld med påstand som for byretten med den ændring, at det påståede beløb i påstand 6 er nedsat fra 1 mio. kr. til kr. Påstandene er således følgende: 1. Indstævnte 1, journalist, tilrettelægger Kåre Quist, indstævnte 5, journalist Dorthe Vest Andersen, indstævnte 6, journalist Sara Munck Andersen, og indstævnte 7, redaktionschef Lisbeth Kølster, idømmes hver størst mulig straf i medfør af straffelovens 268 (bagvaskelse), subsidiært 267 (injurier). 2. De beskyldninger mod appellanterne, der er indeholdt i indslaget Kontant på DR 1 den 15. september 2009 kl om at have snydt, narret, fuppet, benyttet prispumper og løgn og for at have oppebåret et stiftelsesgebyr på 7 mio. kr. fra Andelsboligforeningen A/B Ringertoften mortificeres i medfør af straffelovens Indstævnte 2, fotograf Marie Andersen Klareskov, indstævnte 3, fotograf Birger Lund, og indstævnte 4, fotograf David Wittrock Rathje, idømmes størst mulig straf i medfør af straffelovens 264 a. 4. Indstævnte 1, journalist, tilrettelægger Kåre Quist, og indstævnte 6, journalist Sara Munck Andersen, idømmes hver størst mulig straf i medfør af straffelovens 264 a, jf De indstævnte idømmes principalt solidarisk, subsidiært individuelt at betale godtgørelse på i alt kr. i medfør af erstatningsansvarslovens De indstævnte idømmes principalt solidarisk, subsidiært individuelt at betale erstatning på i alt kr. i medfør af markedsføringslovens 1 og 3, jf. 20, stk. 2, og 27.

3 De indstævnte tilpligtes in solidum at udrede et beløb på kr. til dækning af udgifterne til offentliggørelse af landsrettens afgørelse, jf. straffelovens 273, stk. 2. De indstævnte, 1) journalist, tilrettelægger Kåre Quist, 2) fotograf Marie Andersen Klareskov, 3) fotograf Birger Lund, 4) fotograf David Wittrock Rathje, 5) journalist Dorthe Vest Andersen, 6) journalist Sara Munck Andersen og 7) redaktionschef Lisbeth Kølster, har alle påstået stadfæstelse. Nærmere om Boligadministratorerne A/S og Ole Ostenfelds påstand 2 I stævningen indleveret til byretten den 13. november 2009 var Boligadministratorerne A/S og Ole Ostenfelds påstand 2 formuleret som følger: De æresfornærmende sigtelser mortificeres i medfør af straffelovens 273, stk. 1. Det fremgår af byrettens retsbog, at retten i et telefonmøde den 5. marts 2010 bestemte, at Boligadministratorerne A/S og Ole Ostenfeld skulle indlevere et processkrift til retten med præcisering af påstandene, herunder en præcis angivelse af hvilke udsagn der af Boligadministratorerne A/S og Ole Ostenfeld anses for injurierende. I et processkrift 2 af 12. marts 2010 præciserede Boligadministratorerne A/S og Ole Ostenfeld herefter påstand 2, som det fremgår af byrettens dom. Den præciserede påstand var i processkriftet ledsaget af følgende bemærkninger: Her ud over fremlægges som bilag 24 en version af bilag 1 (udskrift af det omhandlede tv-indslag) med markering af de udtryk, der er injurierende. Det understreges, at vurderingen af hvorvidt indslaget er injurierende ikke udelukkende kan foretages af enkelt-ord/sætninger, men som anført i stævningen skal vurderes ud fra helheden, herunder vinklingen m.v. Der er under sagen enighed om, at udtrykkene snydt, narret, fuppet og løgn er anvendt i udsendelsen, og at ordet prispumpe ikke er anvendt ordret i udsendelsen, hvor dog betegnelserne pumper priserne kunstigt op og pumpede boligpriser er benyttet. Sagsfremstilling Stiftelse af A/B Ringertoften

4 - 4 - I et udateret brev og under overskriften Stiftelse af andelsboligforening i ejendommen rettede Amagerbanken A/S uopfordret henvendelse til beboerne i bebyggelsen beliggende Ringertoften 2-36, Skoleholdervej 21-23, Gravervænget 1-23 og Tomsgårdsvej (i det følgende benævnt A/B Ringertoften) i anledning af, at bebyggelsen var blevet solgt. Banken inviterede beboerne til et uforpligtende og gratis orienteringsmøde til afholdelse den 5. november 2005, hvor andelsrådgiver Torben Rasmussen fra Boligadministratorerne, en advokat og en repræsentant for banken nærmere ville orientere om mulighederne for at stifte en andelsboligforening. Den 14. november 2005 skrev Torben Rasmussen på vegne Andel og Bolig Administration A/S til Initiativgruppen og beboerrepræsentationen for Andelsboligforeningen Ringertoften under stiftelse. Af brevet fremgår følgende: Rådgiveraftale hensigtserklæring i forbindelse med stiftelse af andelsboligforeningen Ringertoften. På foranledning af ovennævnte initiativgruppe samt beboerrepræsentation er det aftalt at følgende arbejder udføres af Andel og Bolig Administration A/S: Stiftelse af andelsboligforeningen, herunder: Beboermøde samt gennemgang af tilbudsmateriale. Udarbejdelse af økonomiske konsekvenser samt individuelle beregninger. Udarbejdelse af vedtægter, indmeldelsesblanketter samt øvrige dokumenter. Afholdelse af møder med initiativgruppe, banker, kreditforeninger, byggeteknikere, forsikringsselskaber m.v. Kapitalformidling, banker og kreditforeninger samt etablering af forsikringer. Foranledige at notat over tilstanden på ejendommen udarbejdes. Diverse korrespondance samt ekspedition af telefoniske henvendelser og møde med beboere. Afholdelse af stiftende generalforsamling samt udarbejdelse af andelsbeviser. Opkrævning af andelsindskud med opgørelse af deposita og indvendige vedligeholdelse. Deltagelse i opstartsmøde med bestyrelsen. Indkøring af andelsboligforeningen, herunder løbende undervisning af bestyrelsen. Udarbejdelse af lejekontrakter ved familieoverdragelse. Afhentning af materiale og møde med tidligere administrator.

5 - 5 - Andel og Bolig Administration A/S honorar for førnævnte udgør i henhold til aftale 0,15 % af ejendommens købesum, hvortil skal lægges moms. Det er aftalt at arbejdet udføres efter princippet no cure no pay med andre ord, stiftes andelsboligforeningen ikke, er alt arbejde udført gratis for lejerne. Af en udateret generel orienteringsskrivelse benævnt Fordele og ulemper for Andelsbolig i forhold til lejebolig, som var udarbejdet af Andel og Bolig Administration A/S, og hvorpå der ikke er anført nogen adressat, fremgår blandt andet: Hvad min formue? Formuen består af andelsværdien. Denne værdi vil sandsynligvis allerede på den stiftende generalforsamling kunne fastsættes til en væsentlig højere værdi end det beløb som de nye andelshavere betaler ved stiftelsen. Med andre ord kan der opnås en betydelig fortjeneste. Andelsindskuddet fastsættes til f.eks. kr. 300,00 pr. m 2 eller måske kr. 500,00 m 2, hvorfra kan trækkes indbetalt deposita, forudbetalt leje samt konto for indvendig vedligeholdelse. Dette betyder, at beboerne gennemsnitligt kun skal indbetale et mindre beløb for at blive andelshavere nogle lidt mere andre lidt mindre alt afhængig af indbetalt deposita, forudbetalt leje og konto for indvendig vedligeholdelse. Såfremt f. eks. 75 % indmelder sig i andelsboligforeningen, så vil andelsværdien formentligt allerede på den stiftende generalforsamling kunne fastsættes til en højere værdi, f.eks. kr ,00 pr. m 2 måske mere måske mindre alt afhængig af resultatet af vurderingen af ejendommen som foretages, samt ikke mindst af hvor mange der indmelder sig i andelsboligforeningen. Dette betyder, at en andelsbolig på f.eks. 55 m 2 vil have en salgsværdi eller en formue på ca. kr ,00 i stiftelsesåret, hvilket skal sammenholdes med det forholdsvis beskedne andelsindskud, der skal betales for lejerne ved indmeldelse i foreningen. Den 12. december 2005 blev der afholdt stiftende generalforsamling i A/B Ringertoften. Af referatet fremgår blandt andet følgende: Generalforsamlingen blev åbnet af Morten Risby Hansen fra initiativgruppen, endvidere deltog Torben Rasmussen fra Andel og Bolig Administration A/S,

6 - 6 - Allan Rigelsø fra Boligadministratorerne A/S, Claus Dam fra Peter Jahn & Partnere A/S samt Per Larsen fra Datarevision FRR. Til stede på generalforsamlingen var ca. 275 lejere repræsenteret ud af i alt 412 lejere i ejendommen. Dagsordenen var som følger: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Gennemgang af og godkendelse af anskaffelsessum, finansieringsplan, driftsbudget og boligafgiftsberegning. 3. Gennemgang af og godkendelse af vedtægter. 4. Stiftelse og indmeldelse i andelsboligforeningen. 5. Valg af bestyrelse og suppleanter. 6. Valg af administrator og revisor. 7. Bemyndigelse til bestyrelsen til at erhverve ejendommen og optage nødvendige lån i forbindelse hermed. 8. Eventuelt. Punkt 1. Til dirigent valgtes enstemmigt Torben Rasmussen fra Andel og Bolig Administration A/S ligeledes blev Per Larsen fra DataRevision FRR enstemmigt valgt som referent. Punkt 2. Ejendommens beboere blev orienteret om de bestemmelser, som har medført, at ejendommen nu kan overtages af ejendommens lejere på andelsbasis, ligesom det udsendte tilbudsmateriale blev gennemgået. Ejendommen sælges af Tibirg A/S for en samlet pris på kr ,00. Derefter blev det økonomiske grundlag for andelsboligforeningen, som tidligere var udleveret til samtlige lejere, nøje gennemgået. Materialet bestod af en oversigt over finansieringssammensætning, budget for andelsboligforeningen, oplysning om fremtidig boligafgift samt oplysninger om andelsindskud. Det fremgår af ejendommens finansiering, at denne består af 3 typer kreditforeningslån. Det ene type lån, som andrager ca. 41 % af det samlede kreditforeningslån, udgør et lån som er afdragsfrit i ca. 10 år, ligesom renten kun er fastlagt for en ca. 5 års periode, hvilket betyder, at renten efter 4-5 år skal genforhandles. Det andet type lån, som andrager ca. 41 % af det samlede kreditforeningslån, udgør et lån som er afdragsfrit i ca. 10 år, ligesom renten kun er fastlagt for en ca. 10 års periode, hvilket betyder, at renten efter ca. 10 år skal genforhandles. Det tredje type lån, som andrager ca. 17 % af det samlede kreditforeningslån, udgør et lån som er afdragsfrit i ca. 10 år, ligesom renten kun er fastlagt for en 1 års periode, hvilket betyder, at renten efter 1 år skal genforhandles. Det samledes kreditforeningslån er foreløbigt beregnet til kr ,00, men kan blive større. Der er modtaget forskellige tilbud fra banker og kreditforeninger på finansiering af ejendommen primært rentetilpasningslån enkelte med et alternativ om en tilkoblet swap. Foreningens generalforsamling yder andelsboligforenin-

7 - 7 - gens nyvalgte bestyrelse fuldmagt til på vegne andelsboligforeningen at optage og vælge de nødvendige lån. Bestyrelsens beføjelse gælder optagelse af lån i ejendommen, som efter bestyrelsens opfattelse medfører den bedst mulige sikring af renten, under hensyntagen til de økonomiske rammer, som er afsat til rente og afdrag i det udsendte driftsbudget. Dette medfører, at bestyrelsen derved har modtaget en bemyndigelse til at hjemtage andre lånetyper end beskrevet ovenfor. Det blev oplyst at ingen af bankerne eller kreditforeningerne krævede pro-rata eller solidarisk hæftelse. I et særskilt udateret bilag var de samlede stiftelsesomkostninger, der var forbundet med stiftelsen af A/B Ringertoften, opgjort således: Omkostninger med moms Valuarvurdering Ejval ApS ,00 Revisionsomkostninger DataRevision FRR ,00 Arkitekt- og ingeniørbistand Peter Jahn & Partnere ,00 Advokat, berigtigelse Kyed & Jybæk ,00 Stiftelseshonorar Boligadministratorerne A/S ,00 Stiftelseshonorar TBR Rådgivning ,00 Udgifter til kopi/tryk In-Scan 4.622,50 Moms , ,63 Omkostninger til stat, kreditforening og bank Tinglysningsafgifter/-omkostninger ,00 Stempelafgift/-omkostninger ,00 Garantistillelse , ,33 Omkostninger i alt ,96 I forbindelse med den stiftende generalforsamling og med henblik på finansiering af A/B Ringertoftens erhvervelse af ejendommen indhentede Andel og Bolig Administration A/S lånetilbud hos forskellige realkreditinstitutioner, der størrelsesmæssigt kunne tilbyde følgende realkreditlån: Nykredit A/S, kr. BRFkredit A/S, kr. Realkredit Danmark A/S, kr. Nordea A/S, kr.

8 - 8 - Amagerbanken A/S, Nordea A/S og Danske Bank A/S tilbød at mellemfinansiere A/B Ringertoftens overtagelse af ejendommen, og Amagerbanken A/S, Nordea A/S og Danske Bank A/S tilbød endvidere at stille en kassekredit til rådighed på henholdsvis 19,3 mio. kr., 17 mio. kr. og 20 mio. kr. Forud for den stiftende generalforsamling blev statsautoriseret ejendomsmægler og valuar Gunnar Brandt bedt om at vurdere ejendommen. Af hans vurdering af 8. december 2005 pr. 12. december 2005 fremgår blandt andet følgende: 1.1. REKVIRENT Bestyrelsen for A/B Ringertoften København NV 1.7. TEMA Der ønskes en vurdering af ejendommens handelsværdi som udlejningsejendom pr. 12. december Nuværende ejendom er vurderet efter reglerne i andelsboligloven 5, stk. 2. Det betyder, at ejendommen er vurderet til den pris, som den vil kunne sælges til som udlejningsejendom, ud fra den forudsætning, at den aldrig har været ejet af en andelsboligforening. Forudsætningen er en fortolkning af andelsboliglovens bestemmelser, som Dansk Ejendomsmæglerforening har foretaget, og den pris, der er anført i nærværende rapport, kan derfor være forskellig fra den pris, som andelsboligforeningen vil kunne sælge ejendommen til på det åbne marked. Fortolkningen betyder også, at ejendommen skal vurderes med en ledig gennemsnitslejlighed, der er typisk for ejendommen FORMÅL Vurdering i forbindelse med bestyrelsens overvejelser om indstilling til andelsboligforeningens generalforsamling vedrørende fastsættelse af andelsværdien pr. 12. december BESIGTIGELSE Torsdag den 17. november Thomas Kristiansen fremviste hele ejendommen, sin egen lejlighed samt et repræsentativt udsnit af ejendommens øvrige lejligheder.

9 DOKUMENTER Jeg har fra Boligadministratorerne A/S, Dahlerupsgade 1-3, 1603 København V, modtaget i kopi: - Udkast til vedtægter for A/B Ringertoften. - BBR-ejermeddelelse. - Meddelelse om ejendomsvurdering pr. 1. oktober Udkast til budget for 2005/206 - Driftsregnskab for Opgørelse fra GI. - Beboerliste. - Forsikringspolice. Endvidere har jeg gennemgået ejendommens blad i tingbogen EJENDOMSVÆRDI Ifølge ejendomsvurderingen pr : Ejendomsværdi... kr Heraf grundværdi... kr EJENDOMSTYPE 4-længet beboelsesejendom bestående af 37 opgange med i alt 417 stk. 1 3 værelsers lejligheder i varierende størrelser mellem 41 og 93 kvm. alle med eget køkken. Ifølge BBR-ejermeddelelsen har ca. halvdelen af lejlighederne badeværelse, men ifølge det oplyste har samtlige lejligheder gulvafløb og mulighed for at bade på toilettet. Endvidere 2 stk. erhvervslejemål, der er beliggende i stueplan på Tomsgårdsvej BYGNINGSAREAL kvm. ifølge BBR-ejermeddelelse, heraf boligareal kvm. og erhvervsareal 228 kvm BESKRIVELSE TAGETAGEN & TAG: Ejendommen er forsynet med sadeltag, og den er forsynet med tagdækning af røde teglsten. Tagdækningen er den oprindelige, og det må nok på-

10 regnes, at den resterende levetid for denne er begrænset. Tagrender og nedløb er udført i plast. Tagetagen henstår ubenyttet, og den virkede ved besigtigelsen tør og velventileret KONKLUSION En god og sund ejendom, hvor det er mit indtryk, at alle uregelmæssigheder omgående bliver undersøgt og repareret efterhånden, som de opstår. Foranstående beskrivelse af ejendommen er kun summarisk og ikke fuldstændig VURDERING AF HANDELSVÆRDI Værdifastsættelsen sker i henhold til lov om andelsboliger og andre boligfællesskaber, 5, stk. 2, om ejendommens kontante værdi som udlejningsejendom, og ansættes til: Kr ,00 kontant. Skriver kroner femhundredetotimillioner 00/100 kontant. Såfremt ejendommen er belånt med lån, hvortil der er givet støtte, henledes opmærksomheden på, at evt. indfrielse af disse kan udløse krav om tilbagebetaling af støtten, helt eller delvist HABILITETS- ERKLÆRING Vurderingen er udført efter min bedste overbevisning. Jeg erklærer samtidig ikke at have andre interesser i sagen end denne vurdering TILSENDT Boligadministratorerne A/S Administrator bedes fremsende 3 eksemplarer til foreningens bestyrelse samt 1 eksemplar til foreningens revisor.

11 Rentabilitetsoversigt Boligleje ansl kvm. a kr Vaskeriindtægter Erhverv ansl. 228 kvm. a kr Skatter mv Forsikringer El Vicevært m.m Vedligeholdelse kvm. a kr Varmeregnskab Administration Kontant driftsoverskud Forrentningsprocent 1,93 Vurderingssum Værdi af 1 ledig lejlighed Vurderingssum Afrundet vurderingssum Vurderingspris pr. kvm ,66 Endvidere foretog Gunnar Brandt en beregning af, hvad det ville betyde for ejendommens værdi, hvis ejendommens tagetage blev omdannet til beboelseslejligheder, og hvad det ville betyde for ejendomsværdien, at de lejligheder, der ikke var moderniseret, blev moderniseret. I en udateret beregning nåede han frem til følgende: boliger i tagetagen Kvm. tagetage byggeomk kvm. Byggeomk Merleje Sparet GI årligt Forrentnings % nye lejligheder 4 Ejendommens merværdi

12 Modernisering af lejligheder (årligt) Ca. 1/2 delen er p.t. moderniseret (2005) Rest kvm. ca Fraflytnings % årligt 10 = kvm. til modernisering Merleje pr. kvm. ca. 300 = årligt Højere forrentnings % p.g.a. modernisering 4 Ejendommens merværdi (årligt) På den stiftende generalforsamling den 12. december 2005 blev Boligadministratorerne A/S valgt som administrator for A/B Ringertoften. Efterfølgende valgte A/B Ringertoften at optage realkreditlån hos BRFkredit A/S, som blev tinglyst på ejendommen. A/B Ringertoftens årsrapporter for Revisionsfirmaet DataRevision FRR, Registrerede revisorer, udarbejdede i årene A/B Ringertoftens årsrapporter. Af A/B Ringertoftens årsrapport for 1. februar til 31. december 2006 fremgår, at andelsboligforeningens driftsresultat før ekstraordinære poster var på kr. Foreningens aktiver var opgjort til kr., hvoraf ejendommens værdi var medtaget til kr. svarende til anskaffelsessummen på kr. med tillæg af tinglysnings- og stiftelsesomkostninger på kr. Andelsboligforeningens samlede passiver var opgjort til kr. Heraf udgjorde prioritetsgælden kr. Egenkapitalen var opgjort til kr., og under dette punkt var der henvist til note 12, hvoraf blandt andet fremgår: Ejendommen er vurderet af ejendomsmægler og valuarfirmaet Ejval ApS til en kontant handelspris på kr pr Foreningens formue til brug for salg af andele opgjort efter handelsværdien kan herefter opgøres således:

13 Bogført egenkapital pr. 31. december Handelsværdi som udlejningsejendom Bogført værdi for ejendommen Bogført værdi prioritetsgæld Kursværdi prioritetsgæld Foreningens formue pr. 31. december Hver andelshaver kan herefter i henhold til vedtægterne opgøre sin andel af foreningens formue (andelskronen) ved at indsætte det oprindelige indskud ifølge andelsbeviset i følgende brøk: x andelsindskud Andel af foreningens formue kan opgøres ved at gange indskuddet ifølge andelsbeviset med 15,42 eller antallet af m² med kr På den seneste ordinære generalforsamling blev andelskronen fastsat til kr pr. m². Bestyrelsen indstiller, at andelskronen, under hensyntagen til fremtidig vedligeholdelse og modernisering, sættes til kr Af A/B Ringertoftens årsrapport for 2007 fremgår, at andelsboligforeningens driftsresultat før ekstraordinære poster, aktiver og passiver i det væsentlige svarede til resultatet i Ejendommen var medtaget til anskaffelsessummen med tillæg af tinglysnings- og stiftelsesomkostninger. Egenkapitalen var medtaget under passiver til kr. Under dette punkt var der henvist til note 14, hvoraf blandt andet fremgår: Ejendommen er vurderet af ejendomsmægler og valuarfirmaet Ejval ApS til en kontant handelspris på kr pr Foreningens formue til brug for salg af andele opgjort efter handelsværdien kan herefter opgøres således: Bogført egenkapital pr. 31. december Handelsværdi som udlejningsejendom Bogført værdi for ejendommen Bogført værdi prioritetsgæld Kursværdi prioritetsgæld

14 Foreningens formue pr. 31. december Andel af foreningens formue kan opgøres ved at gange indskuddet ifølge andelsbeviset med 15,99 eller antallet af m² med kr På den seneste ordinære generalforsamling blev andelskronen fastsat til kr pr. m². Bestyrelsen indstiller, at andelskronen, under hensyntagen til fremtidig vedligeholdelse og modernisering, sættes til kr Af A/B Ringertoftens årsrapport for 2008 fremgår, at årets driftsresultat før ekstraordinære poster var kr. Foreningens aktiver og passiver var i det væsentlige opgjort som de foregående år. Ejendommen var medtaget til anskaffelsessummen med tillæg af tinglysnings- og stiftelsesomkostninger. Egenkapitalen var anført under passiver til kr. Under dette punkt var der henvist til note 14, hvoraf blandt andet fremgår: Ejendommen er vurderet af ejendomsmægler og valuarfirma Ejval ApS til en kontant handelspris på kr pr Foreningens formue til brug for salg af andele opgjort efter handelsværdien kan herefter opgøres således: Bogført egenkapital pr. 31. december Handelsværdi som udlejningsejendom Bogført værdi for ejendommen Bogført værdi prioritetsgæld Kursværdi prioritetsgæld Foreningens formue pr. 31. december Andel af foreningens formue kan opgøres ved at gange indskuddet ifølge andelsbeviset med 11,38 eller antallet af m² med kr På den seneste ordinære generalforsamling blev andelskronen fastsat til kr pr. m². Bestyrelsen indstiller, at andelskronen, under hensyntagen til fremtidig vedligeholdelse og modernisering, sættes til kr

15 Ophør af samarbejdet mellem A/B Ringertoften og Boligadministratorerne A/S På foranledning af A/B Ringertoften v/advokat Torben Winnerskjold og til brug for opgørelsen af den kontante handelsværdi foretog statsautoriseret ejendomsmægler og valuar Jette Lundsgaard ved rapport af 22. juni 2009 en vurdering af A/B Ringertoftens ejendom. Hun vurderede ejendommens markedsværdi til 270 mio. kr., heraf individuelle forbedringer på 18,5 mio. kr. I vurderingsrapporten anførte hun følgende om ejendomsmarkedet: Markedsforhold: Markedet for investeringsejendomme har, som på mange andre internationale markeder, meget været positivt med mange købere, faldende rente og et deraf afledt faldende afkast, hvilket har bevirket stærkt stigende markedsværdier. Dette bla. hjulpet på vej af let adgang til kapital / finansiering af ejendommene. Ultimo 2007 begyndte markedet at stagnere og mundede ud i betragtelige prisfald fra eftersommeren 2008, hvilke prisfald ikke er stoppet endnu. Det meget turbulente marked pt., med skærpede krav ved finansiering, stigende afkastkrav og en generel tilbageholdenhed gør, at der er meget få handler. Som valuar skal vi basere vor vurdering på et professionelt skøn, et markedskendskab og af historiske sammenligninger. Da antallet af handler og dermed sammenlignelige ejendomme er stærkt begrænset, ligesom markedsforholdene for tiden er meget atypiske, bevirker det, at der i det nuværende marked er en højere usikkerhed i vor vurdering end under normale markedsforhold. Ved brev af 7. juli 2009 til Dansk Ejendomsmæglerforening klagede advokat Torben Winnerskjold på vegne A/B Ringertoften over statsautoriseret ejendomsmægler og valuar Gunnar Brandt. I klagen er det blandt andet anført: Som advokat for AB Ringertoften skal jeg hermed indgive klage over et medlem af DE, statsautoriseret ejendomsmægler og valuar Gunnar Brandt, AB Ringertoften blev stiftet som en andelsboligforening den 12. december 2005, og erhvervede ejendomskomplekset, Ringertoften, Skoleholdervej, Gravervænget og Tomsgårdsvej for en samlet købesum på kr

16 I forbindelse med stiftelsen udarbejdede Gunnar Brandt en valuarvurdering efter reglerne i Andelsboligforeningsloven. Ejendommen blev vurderet til kr På stiftelsestidspunktet vurderes ejendommen således kr højere end den faktiske erhvervelsespris. Det er min opfattelse, at man i forbindelse med stiftelse af en andelsboligforening som udgangspunkt ikke kan foretage en valuarvurdering efter Andelsboligforeningslovens regler, der er højere end anskaffelsesprisen, medmindre der foreligger helt særlige forhold, hvilket der ikke er noget, der tyder på i nærværende sag. Ejendommen er herefter vurderet hvert år af Gunnar Brandt til følgende værdier: mio. kr mio. kr mio. kr. Det bemærkes, at de af Gunnar Brandt udarbejdede vurderinger har dannet baggrund for prisfastsættelse af andelene i foreningen. I foråret 2009 er foreningen blevet opmærksom på, at det muligvis kunne være, at de af Gunnar Brandt udarbejdede vurderinger ikke er korrekte, og rettede herefter henvendelse til statsaut. ejendomsmægler og valuar Jette Lundsgaard, som nu har foretaget en kontrolvurdering af ejendomskomplekset. Jette Lundsgaard har den 22. juni 2009 vurderet ejendommen uden individuelle forbedringer til kr , eller en forskel i vurderingerne på kr Det bemærkes, at Jette Lundsgaard har været bekendt med de af Gunnar Brandt udarbejdede vurderinger, ligesom Jette Lundsgaard har været bekendt med, at foreningen ønskede udarbejdet en egentlig kontrolvurdering. Det bemærkes i den forbindelse, at Jette Lundsgaard i sin vurderingsrapport på side 9 anfører, at kvadratmeterprisen for en sådan investeringsejendom i de gode tider kunne gå op til kr pr. m². Det bemærkes, at Gunnar Brandt i 2007 og 2006 har vurderet ejendommen til kr ,85 kr. pr. m², og selv den vurderer ejendommen til kr ,26 pr. m². Andelsboligforeningen må nu forvente, at der rejses en række krav af andelshavere, der har givet for meget for deres boliger, ligesom det må forventes, at en række andelshavere også rejser krav mod foreningen, idet foreningen har stået som sælger af en del af andelsboligerne.

17 Undertegnede har ved skrivelse af 1. juli 2009 taget erstatningsforbehold overfor Gunnar Brandt. Det bemærkes, at jeg er bekendt med en andelsboligforening i Århus Vest, som Gunnar Brandt har vurderet til kr., hvor en kontrolvurdering viste, at den reelle handelsværdi efter Andelsboligforeningslovens regler androg kr. AB Ringertoften er således næppe et enkeltstående tilfælde. Ved brev af 7. juli 2009 til Boligadministratorerne A/S med overskriften Prisfastsættelse AB Ringertoften, som fremstår som et svar på et brev af 6. juli 2009, som ikke er fremlagt under sagen, opsagde advokat Torben Winnerskjold på vegne A/B Ringertoften administrationsaftalen og meddelte samtidigt, at andelsboligforeningen havde anmodet advokat Winnerskjold om at varetage den fremtidige administration af foreningens ejendom. Advokaten satte endvidere spørgsmålstegn ved rigtigheden af de vurderinger, Gunnar Brandt havde foretaget af ejendommen i tidligere år. Endelig henviste han til et brev af 23. marts 2009 fra ham til Boligadministratorerne A/S, der vedrørte en ejendom på Bronzealdervej i Aarhus, som Gunnar Brandt efter advokatens opfattelse også havde vurderet for højt, og som tillige blev administreret af Boligadministratorerne A/S. Ved en udateret indkaldelse indkaldte A/B Ringertoftens bestyrelse til beboermøde til afholdelse den 8. juli 2009 kl I indkaldelsen orienterede bestyrelsen blandt andet om, at statsautoriseret ejendomsmægler Jette Lundsgaard havde foretaget en valuarvurdering af ejendommen og var fremkommet med en vurdering, der lå væsentligt under de vurderinger, som Gunnar Brandt var fremkommet med i tidligere år. Efter drøftelser med advokat Torben Winnerskjold og Jette Lundsgaard var bestyrelsen nået frem til, ar Gunnar Brandts vurderinger ikke kunne danne grundlag for prisfastsættelsen af foreningens lejligheder. Bestyrelsen lagde op til, at foreningen for fremtiden skulle tage udgangspunkt i den oprindelige anskaffelsessum og foretog på grundlag heraf en ny beregning af andelskronen. Endvidere ville det betyde, at andelsboligforeningens egenkapital ville falde betydeligt. Disse spørgsmål ønskede bestyrelsen at drøfte med andelshaverne på mødet. Den 18. august 2009 indkaldte A/B Ringertoften på ny til beboermøde til afholdelse den 26. august 2009 kl Af indkaldelsen fremgår blandt andet følgende:

18 Den 8. juli 2009 blev der afholdt et informationsmøde i Grøndalscentret, hvor advokat Torben Winnerskjold fra Advokatfirmaet Abel og Skovgård Larsen redegjorde nærmere for problematikken omkring prisfastsættelse. Det blev bl.a. oplyst, at anvender man anskaffelsesprisen som baggrund for prisfastsættelse, indebærer det, at andelsboligforeningens formue som ovenfor anført andrager kr , hvilket medfører, at andelskronen andrager kr. 1,22 eller kr. 613,64. Det er bestyrelsens opfattelse, at de enkelte andele ikke længere lovligt kan sælges til de priser, der blev vedtaget på generalforsamlingen, men at priserne for den enkelte lejligheder ved salg skal nedjusteres i overensstemmelse med det foranstående. Ved erklæring af 24. august 2009 fremkom to statsautoriserede ejendomsmæglere og valuarer fra virksomheden DTZ Egeskov & Lindquist A/S med en værdiansættelse af A/B Ringertoftens ejendom. Værdiansættelsen var rekvireret af advokat Winnerskjold på vegne A/B Ringertoften. Det fremgik af erklæringen, at opdraget ikke var at udarbejde en egentlig vurderingsrapport, men derimod at gennemgå de vurderinger, som Gunnar Brandt og Jette Lundsgaard hver især havde udarbejdet i henholdsvis 2008 og 2009 og herefter forholde sig til, om de var enige i en af de to værdiansættelser. Om ejendomsmarkedet hedder det: Markedet I perioden oplevede København stærkt stigende priser på boligudlejningsejendomme. Inden da var værdistigningen på boligudlejningsejendomme typisk nogle få procent pr. år, holdt i ave af en restriktiv lejelovgivning, men på få år steg ejendommene til omtrent det dobbelte eller mere i værdi. Efter Jyllandspostens afsløring af bytteklubben / pantebrevskarussellen i sommeren 2007, skete der et dramatisk fald på markedet. Det viste sig, at bytteklubbens medlemmer frem mod sommeren 2007 handlede mere og mere intensivt, således at alle statistikker viste både boom i antal handler og stigende priser, mens alle andre potentielle købere var stået af og ikke længere købte. Da disse handler stoppede, faldt antallet af handler til ganske få som følge deraf begyndte priserne rutcheturen mod den nuværende værdi.

19 Om værdiansættelsen konkluderede DTZ Egeskov & Lindquist A/S, at Jette Lundsgaards vurdering på kontant kr. inkl. forbedringer på kr. var korrekt ansat med den bemærkning, at hendes vurdering var pr. 22. juni 2009, mens DTZ Egeskov & Lindquist A/S værdiansættelse var pr. 31. december 2008, men at dette efter virksomhedens opfattelse ikke havde den store betydning, da markedet i perioden ikke havde ændret sig væsentligt. Den 9. september 2009 blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i A/B Ringertoften. Et punkt på dagsordenen var vedtagelse af ny andelskrone. Af referatet fremgår: Ad 2 Vedtagelse af ny andelskrone: Advokat Torben Winnerskjold redegjorde for, at de indhentede kontrolvurderinger måtte medføre, at andelsboligforeningen var nødt til at ændre værdifastsættelsesprincip, og dermed ændre andelskronen. Forslaget drøftedes. Idet der angiveligt forekom en mindre afvigelse i beregning af andelskronen, blev der stillet forslag om, at generalforsamlingen traf beslutning om at ændre værdifastsættelsesprincip fra Valuarvurdering, jfr. ABL 5, stk. 2, litra B, til Anskaffelsesprisen, jfr. ABL 5, stk. 2, litra A. Der blev begæret skriftlig afstemning. Generalforsamlingen besluttede med 111 stemmer for, 4 imod og 2 blanke at skifte værdifastsættelsesprincip, således at man for tiden indtil næste ordinære generalforsamling tager udgangspunkt i Anskaffelsesprisen for ejendommen med tillæg af omkostninger. En nøjagtig beregning af andelskronen vil ud fra foreningens årsregnskab for 2008 blive lagt ud på foreningens hjemmeside. Optakten til udsendelsen Kontant den 15. september 2009 kl på DR 1 Lisbeth Kølster har på vegne Danmarks Radio til brug for sagen udarbejdet en redegørelse om forløbet op til udsendelsen vedlagt diverse mailkorrespondance. Af redegørelsen fremgår blandt andet følgende:

20 Forløb Boligadministratorerne Dorthe har kontaktet Boligadm. for 2-3 uger siden (slutn. af august). Onsdag mell. 9 og 10: Opringning til BA for at få fat i Torben Binderup Rasmussen. Får at vide, at han er på ferie Ole Ostenfeldt vil prøve at finde ud af, om man kan komme i kontakt med Torben. Får nummer på Kåre. Ingen tilbagemelding. Torsdag fra kl. 9 Kåre ringer flere gange til Ole og lægger besked for at komme i kontakt med Torben og lave en interview-aftale. Ole er i møde han ringer og lægger besked om, at han er i møde. Kåre ringer igen fra kl. 12, hver 5. minut og til sidst bliver Ole hentet ud fra et møde. Ole lover igen at forsøge at få kontakt med Torben. Eftermiddag: Sara ringer til Ole og understreger, at vi skal have et endeligt svar m.h.t. Torbens medvirken (ell. alternativt Oles) torsdag inden 17. Ca. kl melder begge tilbage, at ingen af dem ønsker at deltage i et interview. Meldingen fra Ole Ostenfeld fremkom i mail af 10. september 2009 kl til Kåre Quist med følgende indhold: Hej Kåre. Jeg kan forstå på din sekretær, at I såfremt Torben Rasmussen ikke ønsker at deltage under de konditioner, som I kræver i stedet ønsker deltagelse af en medarbejder fra Boligadministratorerne A/S. Jeg må i den forbindelse meddele, at vi ikke ønsker at deltage i et tv-program som stand-in for Torben Rasmussen i dennes feriefravær, men at vi gerne vil være behjælpelige med besvarelse af jeres skriftlige spørgsmål omkring administrative forhold og dokumentfremskaffelse. Torben Rasmussens tilsvarende besked i mail af 10. september 2009 kl har blandt andet følgende indhold: Da jeg ligeledes har erfaret, at der ikke kan blive tale om af få tilsendt spørgsmål m.m. til brug for udsendelsen, således at jeg kan forberede og undersøge forholdene i blot nogen udstrækning, uanset min ferie, må jeg derfor meddele, at jeg ikke ser mig i stand at medvirke i et telefon interview.

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013 Sag 70/2012 (1. afdeling) Michael Juhl (advokat Rasmus Juvik, beskikket) mod Tanja Nielsen (advokat Knud-Erik Kofoed) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

- Overslag II af 23/2 2012 med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt

- Overslag II af 23/2 2012 med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt 13-03-2012 Referat af Stiftende Generalforsamling A/B Bomhoffs Have År 2012 den 13. marts afholdtes på Frederiksberg Gymnasium, Falkoneer Plads 2, Frede-riksberg, stiftende generalforsamling for en andelsboligforening

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B199900A - PJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 26. juni 2014 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne Anne Louise Bormann, Steen Mejer og Anders Rex Rønn (kst.)). 13. afd. nr.

Læs mere

A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING. Mødet afholdt: 25. april 2004. Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3

A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING. Mødet afholdt: 25. april 2004. Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3 A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING Mødet afholdt: 25. april 2004 Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3 Søndag den 25. april 2004 kl. 18.00 afholdtes stiftende generalforsamling med

Læs mere

pr. 31. december 2012 af: A/B Fyrrevænget 3630 Jægerspris Matr. nr.: 7 BG og 7 IX Neder Dråby by, Dråby

pr. 31. december 2012 af: A/B Fyrrevænget 3630 Jægerspris Matr. nr.: 7 BG og 7 IX Neder Dråby by, Dråby Vurdering af handelsværdi som udlejningsejendom pr. 31. december 2012 af: A/B Fyrrevænget 3630 Jægerspris Matr. nr.: 7 BG og 7 IX Neder Dråby by, Dråby EJendomsmægler og VALuar, anpartsselskabet EJVAL,

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Maivi Herup Jagtvej 76 2200 København N Nævnet har modtaget klagen den 21. december 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B312500D - HJS UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 5. december 2011 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Anne Thalbitzer, Hedegaard Madsen og Anette Voigt Arnsted (kst.)). 2. afd.

Læs mere

Klagerne. København, den 20. september 2010 KENDELSE. ctr. Claus Callesen v/advokat Poul Jensen Kongensgade 70 6700 Esbjerg

Klagerne. København, den 20. september 2010 KENDELSE. ctr. Claus Callesen v/advokat Poul Jensen Kongensgade 70 6700 Esbjerg 1 København, den 20. september 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Claus Callesen v/advokat Poul Jensen Kongensgade 70 6700 Esbjerg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet fejlagtige oplysninger om boligydelsen

Læs mere

Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, og som referenter valgtes Anne Sofie Pedersen

Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, og som referenter valgtes Anne Sofie Pedersen År 2009 den 29. oktober kl. 19.30 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Halgreen i Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, lokale 413, 4. sal, 2300 København S. Formanden, Asbjørn Lenbroch

Læs mere

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST MULIG STIFTELSE AF A/B SOFIEGÅRDEN Ove Bech Holdensen har den 6. oktober 2014 runddelt et brev til alle beboere i ejendommen Sofiegården. Ove Bech Holdensen repræsenterer ikke beboerrepræsentationens synspunkter

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

Undertegnede skal herved forespørge foreningen om tilladelse til overdragelse af andelsbevis [sælgers navn og boligens nr.] til [klagers navn].

Undertegnede skal herved forespørge foreningen om tilladelse til overdragelse af andelsbevis [sælgers navn og boligens nr.] til [klagers navn]. 1 København, den 28. juli 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Jørgen Steve Storegade 20 9560 Hadsund Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning for en difference i

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 14. juni 2006 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 14. juni 2006 (sag nr R) Side 1 af 6 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 14. juni 2006 (sag nr. 8-2005-R) K mod Revisionsfirmaet RR Registrerede revisorer aps Registreret revisor R Ved

Læs mere

-et firma i vækst. Slide no.

-et firma i vækst. Slide no. -et firma i vækst Slide no. A/B DUEGÅRDEN Beboermøde 19. november Slide no. 2 Andelsværdi og rente swaps v/ Kurt Christensen 3 Slide no. Lov om Andelsboligforeninger Myndighed: Erhvervs- og Byggestyrelsen

Læs mere

A/B KASTRUP HAVEBY REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 26. OKTOBER Advokat Henrik Qwist

A/B KASTRUP HAVEBY REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 26. OKTOBER Advokat Henrik Qwist A/B KASTRUP HAVEBY REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 26. OKTOBER 2016 Advokat Henrik Qwist hq@qbadv.dk 28. september 2016 J.nr. 10076 QWIST & BRÆMER ADVOKATPARTNERSELSKAB Rådhuspladsen

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark. Renteswaps i andelsboligforeninger og prisreguleringer seneste Højesteretspraksis. Den 3. april 2013

Ejendomsforeningen Danmark. Renteswaps i andelsboligforeninger og prisreguleringer seneste Højesteretspraksis. Den 3. april 2013 Ejendomsforeningen Danmark Renteswaps i andelsboligforeninger og prisreguleringer seneste Højesteretspraksis Den 3. april 2013 Århus Sønder Allé 9 8000 Århus C Tlf: +45 89 31 90 00 Højesteretsdom sag 365/2011

Læs mere

KØB AF ANDELSBOLIG. Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. HVAD ER EN ANDELSBOLIG? 2 ANDELSBOLIGENS PRIS 3

KØB AF ANDELSBOLIG. Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. HVAD ER EN ANDELSBOLIG? 2 ANDELSBOLIGENS PRIS 3 KØB AF ANDELSBOLIG Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. 128/01 19.06.2015 Andelsboligmarkedet kan være vanskeligt at gennemskue også vanskeligere end ejerlejlighedsmarkedet.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

G O D E R Å D V E D K Ø B A F A N D E L S B O L I G

G O D E R Å D V E D K Ø B A F A N D E L S B O L I G G O D E R Å D V E D K Ø B A F A N D E L S B O L I G Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I dette faktaark kan du få gode råd til, hvordan du skal forholde dig, hvis du overvejer at købe en

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Ved brev af 15. november 2006 har advokat og administrator for Andelsboligforeningen K, NN, indgivet klage over statsautoriseret revisor R.

Ved brev af 15. november 2006 har advokat og administrator for Andelsboligforeningen K, NN, indgivet klage over statsautoriseret revisor R. Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr. 72-2006-S) K mod Statsautoriseret revisor R Ved brev af 15. november 2006 har advokat

Læs mere

iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B

iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B Advokatfirmaet Vilh. Skouenborgs Eftf. Advokat Jens Duus Vejlands Allé 21-23 2300 København S Sendt pr. mail: jd@advoduus.dk Advokataktieselskab GammeltorvG 1457 København K Tel.

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak v/advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 Ganløse 3660 Stenløse og Home Erhverv Sjælland A/S v/advokat

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmægler Niels Hald City A/S v/advokat Thomas Dall Jensen Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 24. januar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 Sag 97/2012 (1. afdeling) Troels Grum-Schwensen (advokat Rasmus Juvik, beskikket) mod Ruth Olesen (advokat Thomas Højlund, beskikket) og CEJ Ejendomsadministration

Læs mere

Sagens nærmere omstændigheder er følgende:

Sagens nærmere omstændigheder er følgende: 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Dennis Thyme-Duvald Strandvejen 100 2900 Hellerup Nævnet har modtaget klagen den 8. april 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

Klagerne. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Hans Sylvest Lagonis Minde 9 5600 Faaborg

Klagerne. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Hans Sylvest Lagonis Minde 9 5600 Faaborg 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Hans Sylvest Lagonis Minde 9 5600 Faaborg Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at klagerne,

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0047 UL/li. København, den 27. september 2011 KENDELSE. ctr. Michael H. Jørgensen A/S Labæk 13 4300 Holbæk

Klager. J.nr. 2011-0047 UL/li. København, den 27. september 2011 KENDELSE. ctr. Michael H. Jørgensen A/S Labæk 13 4300 Holbæk 1 København, den 27. september 2011 KENDELSE Klager ctr. Michael H. Jørgensen A/S Labæk 13 4300 Holbæk Nævnet har modtaget klagen den 9. marts 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt det kan bebrejdes

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E B029200K-MJE UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E Afsagt den 8. maj 2015 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Louise Saul, Alex Puggaard og Bo Bjerregaard (kst.)). 17. afd. nr.

Læs mere

Westergaard & Alstrøm Advokatfirma Pilestræde København K Tlf J.nr LG R/es

Westergaard & Alstrøm Advokatfirma Pilestræde København K Tlf J.nr LG R/es Westergaard & Alstrøm Advokatfirma Pilestræde 43 1112 København K Tlf. 33 13 47 00 J.nr. 19.528 LG 01.06.2001 - R/es R E F E R A T fra stiftende generalforsamling i Andelsboligforeningen NJAL Artillerivej

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

31. december 2010 af: A/B Slangerupgård. 2200 København N. Matr. nr.: 5528 Udenbys Klædebo Kvarter

31. december 2010 af: A/B Slangerupgård. 2200 København N. Matr. nr.: 5528 Udenbys Klædebo Kvarter Vurdering af handelsværdi som udlejningsejendom pr. 31. december 2010 af: A/B Slangerupgård 2200 København N Matr. nr.: 5528 Udenbys Klædebo Kvarter EJendomsmægler og VALuar, anpartsselskabet EJVAL, reg.nr.:

Læs mere

Jytte Bille Erhverv ApS. Opdatering/tillæg til Vurdering Bergthora 2300 København S

Jytte Bille Erhverv ApS. Opdatering/tillæg til Vurdering Bergthora 2300 København S Opdatering/tillæg til Vurdering Bergthora 2300 København S Dato: 18. marts 2010 Beliggenhed: Matr. nr.: Ejer: Rekvirent: Bergthorasgade 37 m.fl., 2300 København S 180-183, Amagerbros Kvarter Andelsboligforeningen

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland År 2014, tirsdag den 29. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hampeland i fælleshuset, Hampelandvej 28, Ølstykke. Andelsboligforeningen er beliggende Hampelandvej 6-48 og Københavnsvej

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING År 2008, den 19. juni, afholdtes ekstraordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Amaliegade 26-36 i Quality Wines lokaler, Amaliegade 36, kælderen, 1256

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge.

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Karl Johannesen og Statsaut. ejendomsmægler MDE Jens Seidenfaden v/jens Seidenfaden Bakkedraget 3 7100 Vejle Nævnet har

Læs mere

Jeg formoder at de hårde hvidevarer mine døtre så i lejligheden, følger med i salget og at der ikke overtages gæld ud over købesummen.

Jeg formoder at de hårde hvidevarer mine døtre så i lejligheden, følger med i salget og at der ikke overtages gæld ud over købesummen. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. Anette Uttenthal Tuborg Boulevard 12, 3 2900 Hellerup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for klager som følge af, at

Læs mere

Forslag samt dagsorden

Forslag samt dagsorden Frederiksberg, fredag d. 17. maj 2013 Forslag samt dagsorden Til ekstraordinær generalforsamling - d. 29. maj 2013 - kl.19.00 Sted: I gården, Godthåbsvej 64 Dagsorden i henhold til vedtægter: 1. Valg af

Læs mere

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H).

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H). Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 61/2013 A mod Registreret revisor B afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse modtaget i Revisornævnet den 1. november 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 3107 12 Sydøstjyllands Politi (Kammeradvokaten

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 15. juni 2016 blev der i sag 319 2015-7960 AA mod BB [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomhed KBH Mæglerne [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 2. juli 2015 har AA indbragt BB og

Læs mere

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet klagerne fejlagtige oplysninger

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0075 li. København, den 11. april 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0075 li. København, den 11. april 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 11. april 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Rune Klarskov Amagerbrogade 196 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 27. april 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG I dette faktaark kan du læse meget mere om, hvad en andelsbolig er for noget. Hvis du mangler svar på spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os. Hvad er en andelsbolig?

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 23. maj 2013 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Karen Hald og Søren Schou Frandsen (kst.)). 10. afd. nr. B-2304-12: Skanska Øresund

Læs mere

ADVOKATKONTORET. k 1997,mandag den 21. april kl. 18.00 afholdtes orienterende møde i Medborgerhuset beliggende Ahlefeldtsgade 33, lokaie 1.

ADVOKATKONTORET. k 1997,mandag den 21. april kl. 18.00 afholdtes orienterende møde i Medborgerhuset beliggende Ahlefeldtsgade 33, lokaie 1. ADVOKATKONTORET Frederikssundsvej 26 B, 1. 2400 København NV. Telefon 35 83 8622 - Telefær 35 83 85 22 970216 REFERAT Vedr.: Beboernes eventuelle overtagelse af ejendommen "Turegården" på andelsbasis.

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts 2012. Klagen

Læs mere

Andelskronen. Vurderinger og Beregninger. 17-06-2011 Andelsbasen.dk 1

Andelskronen. Vurderinger og Beregninger. 17-06-2011 Andelsbasen.dk 1 Andelskronen Vurderinger og Beregninger 2. Hvad udtrykker andelskronen? 3. Metoder til vurdering 4. Hvornår benyttes en bestemt metode? 5. Hensættelser til værdiregulering 6. Hvad medfører en høj andelskrone?

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet.

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Jørgen Klug Jernbanegade 1 9460 Brovst Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i A/B Jæger

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i A/B Jæger Indkaldelse til ordinær generalforsamling i A/B Jæger Under henvisning til A/B Jægers vedtægter 26 indkaldes hermed på vegne af bestyrelsen til ordinær generalforsamling, som afholdes: mandag den 15. juni

Læs mere

Kasse-tjek for. A/B Amagerbrogade 173/Elbagade 1-3

Kasse-tjek for. A/B Amagerbrogade 173/Elbagade 1-3 Kasse-tjek for A/B Amagerbrogade 173/Elbagade 1-3 Udarbejdet for bestyrelsen af Dansk Andelsbolig Analyse i samarbejde med Bofinans November 2016 A/B Amagerbrogade 173/Elbagade 1-3 Stiftet: 1988 Bygget:

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0188 aq. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0188 aq. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Chartis Europe SA Kalvebod Brygge 45, 5. 1560 København V Nævnet har modtaget klagen den 7. september 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Andelsboligforeningen Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 afholdt ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling afholdt fredag den 1. maj 2009 i Fortegårdens Restaurant, Tirstrupvej 7, 8240 Risskov.

Referat af ordinær generalforsamling afholdt fredag den 1. maj 2009 i Fortegårdens Restaurant, Tirstrupvej 7, 8240 Risskov. Boligforeningen Marienlund af 1926 Referat af ordinær generalforsamling afholdt fredag den 1. maj 2009 i Fortegårdens Restaurant, Tirstrupvej 7, 8240 Risskov. Følgende huse var repræsenteret: Hans Egedes

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0243 UL/bib. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr. Poul Erik Bech A/S Godthåbsvej 117 2000 Frederiksberg

Klagerne. J.nr. 2011-0243 UL/bib. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr. Poul Erik Bech A/S Godthåbsvej 117 2000 Frederiksberg 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Poul Erik Bech A/S Godthåbsvej 117 2000 Frederiksberg Nævnet har modtaget klagen den 14. november 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede,

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

D O M. Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup, Hillerød) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokaterne Steffen Sværke og Clara Trolle, København)

D O M. Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup, Hillerød) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokaterne Steffen Sværke og Clara Trolle, København) D O M afsagt den 15. maj 2014 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Nikolaj Aarø-Hansen og Tine Børsen Smedegaard (kst.)) i ankesag V.L. B 3101 13 Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup,

Læs mere

pr. 31. december 2012 af: A/B Haraldsted 2200 København N Matr. nr.: 5691 Udenbys Klædebo Kvarter

pr. 31. december 2012 af: A/B Haraldsted 2200 København N Matr. nr.: 5691 Udenbys Klædebo Kvarter Vurdering af handelsværdi som udlejningsejendom pr. 31. december 2012 af: A/B Haraldsted 2200 København N Matr. nr.: 5691 Udenbys Klædebo Kvarter EJendomsmægler og VALuar, anpartsselskabet EJVAL, reg.nr.:

Læs mere

År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Mysundegade 6-10

År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Mysundegade 6-10 År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Mysundegade 6-10 på adressen, festlokalet Mysundegade 8. st. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent.

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Aaen, fælleslokalet den 30. juni 2009 kl.19.00

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Aaen, fælleslokalet den 30. juni 2009 kl.19.00 Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Aaen, fælleslokalet den 30. juni 2009 kl.19.00 Fremmødte andelshavere: nr. 5, 8, 13, 16, 18, 32, 36, 41, 45, 52, 53, 63, 68, 70, 71, 74, 86, 89, 90, 91,

Læs mere

Andelsboligforeningen Kyndby Huse

Andelsboligforeningen Kyndby Huse Andelsboligforeningen Kyndby Huse Regnskab for perioden 1/7 2002 til 30/6 2003 (1. regnskabsår) RESULTATOPGØRELSE FOR ÅRET 1. JULI 2002-30. JUNI 2003 Note REGNSKAB BUDGET BUDGET 2002/03 2002/03 2003/04

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt køberbudget og som følge heraf skal betale erstatning til klagerne.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt køberbudget og som følge heraf skal betale erstatning til klagerne. 1 København, den 10. juli 2008 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Jan Rasmussen Skomagergade 21 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt køberbudget

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. marts 2010 blev der i sag 96-2009 KK mod ejendomsmægler MM og Ejendomsmæglervirksomheden DD under konkurs afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 27. juli 2009 har advokat BB på vegne af KK indbragt

Læs mere

Direkte telefonnummer 33 177 450 København, den 7. marts 2012 J.nr.: «Ejd_ejdnr»-«Lej_lejemålsnr»-«Beb_beboernr»

Direkte telefonnummer 33 177 450 København, den 7. marts 2012 J.nr.: «Ejd_ejdnr»-«Lej_lejemålsnr»-«Beb_beboernr» PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 «Beb_opkræv_navn_1» «Beb_opkræv_navn_2» «Beb_opkræv_adresse_1» «Beb_opkræv_adresse_2»

Læs mere

Den 29. september 2015 kl. 16.22 skrev Per Hald :

Den 29. september 2015 kl. 16.22 skrev Per Hald <ph@bl-law.dk>: Den 29. september 2015 kl. 16.22 skrev Per Hald : Kære I forlængelse af nedenstående mail har jeg modtaget Nykredits kæresvarskrift i den verserende Højesteretssag. Jeg kan konstatere, at

Læs mere

Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø

Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø År 2004, den 20. april afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø. Til stede var 21 ud af 28 ejerlejlighedsejere,

Læs mere

Til medlemmer af Den 6. oktober 2009 A/B Ringertoften

Til medlemmer af Den 6. oktober 2009 A/B Ringertoften Til medlemmer af Den 6. oktober 2009 A/B Ringertoften INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B RINGERTOFTEN Hermed indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i A/B Ringertoften, der afholdes

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

A/B SANKT JØRGENS GAARD

A/B SANKT JØRGENS GAARD A/B SANKT JØRGENS GAARD År 2015, torsdag den 26. november kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Sankt Jørgens Gaard hos CEJ Ejendomsadministration, Meldahlsgade 5, 1613

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 27. maj 2008 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Claus Ernsø og Kenneth Thiemke Hovedgaden 514 2640 Hedehusene Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede er erstatningsansvarlige

Læs mere

B e s l u t n i n g. Den 14. marts 2012 blev der i. sag nr. 83/2011. A ApS (Cvr-nr. xx xx xx xx) under konkurs v/ kurator advokat B.

B e s l u t n i n g. Den 14. marts 2012 blev der i. sag nr. 83/2011. A ApS (Cvr-nr. xx xx xx xx) under konkurs v/ kurator advokat B. Den 14. marts 2012 blev der i sag nr. 83/2011 A ApS (Cvr-nr. xx xx xx xx) under konkurs v/ kurator advokat B mod Registreret revisor C truffet følgende B e s l u t n i n g Ved skrivelse af 17. oktober

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0220 aq. København, den 6. maj 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0220 aq. København, den 6. maj 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 6. maj 2011 KENDELSE Klagerne ctr. Kaas & Marksø ApS v/ Advokatfirmaet Erritzøe Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 15. september 2010. Klagen angår

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 Sag 281/2013 (1. afdeling) A (advokat Jens Larsen) mod Tinglysningsretten (selv) I tidligere instanser er truffet afgørelse af Tinglysningsretten

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om de indklagede har afgivet fejlagtige oplysninger om lovligheden af et badeværelse i ejendommen.

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om de indklagede har afgivet fejlagtige oplysninger om lovligheden af et badeværelse i ejendommen. 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Klaus Andersen og Flemming Møller Jensen Torvet 9 4930 Maribo Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede er erstatningsansvarlige

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

REFERAT. 46 andelshavere af 109 andelshavere (svarende til 42 %) var repræsenteret heraf 7 ved fuldmagt.

REFERAT. 46 andelshavere af 109 andelshavere (svarende til 42 %) var repræsenteret heraf 7 ved fuldmagt. REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Sigersted torsdag den 28. maj 2015, kl. 18.00 i Vesterbro Kulturhus, Lyrskovgade 4, 3. sal, lokale 6, 1758 København V 46 andelshavere af 109 andelshavere (svarende

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0241 UL/bib. København, den 14. juni 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Erik Skjoldelev Kongensgade 14 3000 Helsingør

Klager. J.nr. 2010-0241 UL/bib. København, den 14. juni 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Erik Skjoldelev Kongensgade 14 3000 Helsingør 1 København, den 14. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Erik Skjoldelev Kongensgade 14 3000 Helsingør Nævnet har modtaget klagen den 7. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

A/B Ingolf Ekstraordinær generalforsamling den 30. august 2003 Beslutningsreferat

A/B Ingolf Ekstraordinær generalforsamling den 30. august 2003 Beslutningsreferat Referat A/B Ingolf Ekstraordinær generalforsamling den 30. august 2003 Beslutningsreferat År 2003, lørdag den 30. august kl. 13.00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i gården til AB Ingolf Dagsorden

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0254 UL/bib. København, den 11. april 2012 KENDELSE. ctr. Lokalbolig Valby/SV/Vesterbro ApS Valby Langgade 142 2500 Valby

Klager. J.nr. 2011-0254 UL/bib. København, den 11. april 2012 KENDELSE. ctr. Lokalbolig Valby/SV/Vesterbro ApS Valby Langgade 142 2500 Valby 1 København, den 11. april 2012 KENDELSE Klager ctr. Lokalbolig Valby/SV/Vesterbro ApS Valby Langgade 142 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 28. november 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde for et dødsbo en andelsbolig til salg, som klagerne var interessere i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde for et dødsbo en andelsbolig til salg, som klagerne var interessere i at købe. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Preben Høyrup Reventlowsvej 11 5000 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 12. april 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 Sag 79/2014 A og B (advokat Peter Vilsøe) kærer afgørelse om nægtelse af genoptagelse i sagen: C (advokat Lars Langkjær) mod D (selv) I tidligere

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Åløkken ApS v/ advokat Lars Høj Andersson Hunderupvej 71, Boks 1311 5100 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 14. april 2010. Klagen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38,

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, 1 Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, der blev afholdt tirsdag den 24. november 2009 kl. 19.00 i Willemoesgade 53, kælderen. Der var følgende dagsorden: Dagsorden 1. valg af dirigent

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling for Andelsboligforeningen Valhøjs Allé, Rødovre den 25.11.2004

Referat af ekstraordinær generalforsamling for Andelsboligforeningen Valhøjs Allé, Rødovre den 25.11.2004 Referat af ekstraordinær generalforsamling for Andelsboligforeningen Valhøjs Allé, Rødovre den 25.11.2004 Deltagere: Lejlighed 1, 2 (m. fuldmagt), 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20 og 22

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Frederikssundsvej 36 B 2400 København NV

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Frederikssundsvej 36 B 2400 København NV 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Danmark A/S Frederikssundsvej 36 B 2400 København NV Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager i forbindelse med

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har solgt en andelslejlighed og i forbindelse hermed har modtaget kr. 50.000,00 udover købesummen.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har solgt en andelslejlighed og i forbindelse hermed har modtaget kr. 50.000,00 udover købesummen. 1 København, den 23. december 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Mariann Trolledahl Solrød Center 46 2680 Solrød Strand Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har solgt en andelslejlighed

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Det blev konstateret, at 10 ud af 17 boliger var mødt eller repræsenteret ved fuldmagt.

Referat af ordinær generalforsamling. Det blev konstateret, at 10 ud af 17 boliger var mødt eller repræsenteret ved fuldmagt. J.nr. 00196 mg/ih Referat af ordinær generalforsamling Den 28. april 2015 afholdtes ordinær generalforsamling i AB Terslev Skovpark. Det blev konstateret, at 10 ud af 17 boliger var mødt eller repræsenteret

Læs mere

OVERPRIS VED A N D E L S B O L I G H A N D L E R A D M I N I S T R A T O R S P L I G T E R O G A N S V A R

OVERPRIS VED A N D E L S B O L I G H A N D L E R A D M I N I S T R A T O R S P L I G T E R O G A N S V A R ORIENTERINGSSKRIVELSE TIL ADMINISTRATORER M.FL. OVERPRIS VED A N D E L S B O L I G H A N D L E R A D M I N I S T R A T O R S P L I G T E R O G A N S V A R A f d e l i n g e n f o r f a s t e j e n d o

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus Bech-Bruun Dragsted Advokatfirma Langelinie Allé 35 2100 København Ø Tlf. +45 72 27 00 00 Fax +45 72 27 00 27 J.nr. 025145-0018 jcn/idj GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus År

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Andelsboligforeningen Sølvholm. Årsrapport for perioden 1. juni december 2006

Andelsboligforeningen Sølvholm. Årsrapport for perioden 1. juni december 2006 Andelsboligforeningen Sølvholm Årsrapport for perioden 1. juni - 31. december 2006 Administrator: Dan Ejendomme A/S Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup Telefon 39 46 60 00 Indholdsfortegnelse Side Administrators

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Borups Plads, afholdt den 21. januar 2014.

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Borups Plads, afholdt den 21. januar 2014. Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Borups Plads, afholdt den 21. januar 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse af årsregnskab,

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt de indklagede har krav på betaling af et vurderingshonorar som krævet.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt de indklagede har krav på betaling af et vurderingshonorar som krævet. 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Ege Christiansen og Mads Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Nævnet har modtaget klagen den 26. juni 2012. Klagen

Læs mere

B Invest har endelig nedlagt påstand om, at advokat A skal betale ,02 kr. med procesrente af ,82 kr. fra den 23. juni 2010.

B Invest har endelig nedlagt påstand om, at advokat A skal betale ,02 kr. med procesrente af ,82 kr. fra den 23. juni 2010. DOM Afsagt den 1. marts 2012 i sag nr. BS 14-587/2011: B Invest A/S mod Advokat A Sagens baggrund og parternes påstande Sagen, der er anlagt den 2. marts 2011, vedrører størrelsen af et erstatningskrav,

Læs mere

Når du flytter. Hvad skal du være opmærksom på, når du sælger og flytter ud af din andelsbolig. A/B Frederik

Når du flytter. Hvad skal du være opmærksom på, når du sælger og flytter ud af din andelsbolig. A/B Frederik Hvad skal du være opmærksom på, når du sælger og flytter ud af din andelsbolig A/B Frederik Opsigelse 3 måneders varsel Ifølge din boligaftale med foreningen er der 3 måneders opsigelse. Denne tid skal

Læs mere