KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt de indklagede har krav på betaling af et vurderingshonorar som krævet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt de indklagede har krav på betaling af et vurderingshonorar som krævet."

Transkript

1 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Ege Christiansen og Mads Ege Christiansen Hersegade Roskilde Nævnet har modtaget klagen den 26. juni Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt de indklagede har krav på betaling af et vurderingshonorar som krævet. Sagens nærmere omstændigheder er følgende: Klager og dennes bror ønskede at sælge en ejendom, som de havde erhvervet i fælleskab i Ejendommen er en landbrugsejendom på ca. 13 ha. Klager ejede 80 % af ejendommen, og klagers bror ejede 20 %. I 1985 oprettede parterne en samejeoverenskomst, hvoraf bl.a. fremgik, at en beboelsesbygning opført i 1985 alene ejedes af klagers bror. Det fremgik videre, at klagers bror var tillagt en livslang boligret til beboelsen i tilfælde af enten klagers overtagelse af hele ejendommen eller i tilfælde af salg til tredjemand. Klager kontaktede i 2011 de indklagede for en vurdering af klagers og klagers brors fælles ejendom. Klagers bror var i forbindelse med afhændelse af ejendommen repræsenteret ved egen advokat. Den 31. juli 2011 skrev de indklagede til klager bl.a.:

2 2 Jeg anerkender modtagelsen af din anmodning om vurdering af ovennævnte ejendom. Jeg vil foretage besigtigelse af ejendommen efter min ferie, d.v.s. ca vil behandle sagen. Jeg har underrettet advokat [klagers brors advokat] om din henvendelse. Den 22. september 2011 skrev de indklagede til klagers advokat bl.a.: Får jeg instruks fra Jer om denne sag? [Klager] oplyser, at der skal foretages en samlet vurdering, udarbejdet i fællesskab af 2 ejendomsmæglere. [ ] Klagers advokat svarede den 23. september 2011 de indklagede bl.a.: Jeg er i øjeblikket ved at udarbejde vurderingstemaet i samarbejde med [klagers brors advokat]. Jeg vil, når vurderingstemaet er endeligt, fremsende dette samt bilag til dig. De indklagede svarede samme dag klagers advokat, at de indklagede herefter afventede nærmere instruks. Den 20. december 2011 sendte klagers advokat vurderingstema samt kopi af samejeaftale af 21. december 1985, som var indgået mellem klager og klagers bror, til de indklagede. Det fremgik af vurderingstema af 20. december 2011 udfærdiget af klagers advokat bl.a.: De af parterne antagne statsautoriserede bedes efter besigtigelse af ejendommen [ ], besvare følgende spørgsmål: 1. Vurderingsmændene bedes ansætte værdien af hele ejendommen i handel og vandel, således som dette er beskrevet i 7 i samejeaftalen af 21. december 1985 indgået mellem ejendommens ejere (herefter benævnt Samejeaftalen). 2.

3 3 Vurderingsmændene bedes udarbejde en særskilt værdiansættelse af ejendommen omfattende grunden, samtlige produktionsbygninger, driftsmateriel og driftsinventar, beplantninger og øvrige afgrøder, jf. Samejeaftalens 7 med undtagelse af beboelsesbygningen. 3. Vurderingsmændene bedes ligeledes udarbejde en særskilt værdiansættelse af beboelsesbygningen. Beboelsesbygningen skal vurderes som bygning på lejet grund. Vurderingen af beboelsesbygningen skal ske på grundlag af værdien af beboelsesbygningen i handel og vandel. Værdiansættelsen af beboelsesbygningen skal endvidere ske under hensyntagen til beboelsesretten i henhold til Samejeaftalens 10 og 11, hvorefter den ene ejer af ejendommen og dennes hustru har livsvarig boligret til beboelsesbygningen. Som vederlag for denne boligret betales husleje, der fastsættes på årsbasis svarende til beboelsesejendommens årlige driftsomkostninger, herunder renter på prioritetsgæld pr. overtagelsesdagen, ejendomsskatter, løbende vedligeholdelsesudgifter, varme, el mv. Den 10. januar 2012 orienterede klagers advokat indklagede om, at såfremt de indklagede og klagers brors ejendomsmægler ikke kunne blive enige om værdiansættelsen, skulle der udarbejdes to vurderingsrapporter. Den 16. marts 2012 udfærdigede de indklagede og klagers brors ejendomsmægler i fællesskab en vurdering af ejendommen. Den 1. juni 2012 sendte de indklagede faktura til klager, hvoraf fremgik, at de indklagedes vurderingshonorar var kr. Den 19. juni 2012 skrev klager til de indklagede bl.a.: De har efter vurderingen af ejendommen fremsendt en faktura til min advokat [ ] på kr ,00 incl. moms. Dertil er at bemærke, at aftalen med mig var at De ville foretage vurderingen for kr ,00 excl. moms. De har ingen aftale med min advokat om vurderingen, men derimod med mig kr ,00 excl. moms. De bedes fremsende en kreditnota til min advokat på kr ,00 og fremsende en faktura til mig på kr ,00 + moms og anføre at det drejer sig om vurderingen af [klagers og klagers brors ejendom]. Samme dag skrev klagers advokat til klager, at hun samme dag havde anmodet de

4 4 indklagede om at udstede og fremsende en ny faktura til klager, idet fakturaen var udstedt til klagers advokat. Den 20. juni 2012 skrev klager til de indklagede bl.a.: Jeg har nu modtaget en kopi af Deres faktura fra min advokat. Det viser sig, at den lyder på 12. excl. moms mod det aftalte honorar på kr Altså en stigning på 140 %. De bedes fremsende en faktura til mig på de aftalte kr moms. De indklagede svarede den 22. juni 2012 klager bl.a.: Jeg har alene en aftale med advokatformaet, idet anmodningen er kommet derfra. Ligeså er vurderingsgrundlaget kommet fra Advokatfirmaet. Den nævnte pris på kr ,- er givet ved et kort kig på ejendommen og med et løst slag på tasken om pris. Men det var jo ikke det, som advokatfirmaet bad om Advokatfirmaet har forelagt en lang kontrakt og med basis i denne skulle vurderingen udarbejdes. Du kan kontakte sin advokat og få en kopi af anmodningen om vurdering, der er fremsendt til mig og vurderingstemaet fremgår af denne anmodning. Klager har betalt kr. til de indklagede. Klager har bl.a. anført: De indklagede har ikke krav på betaling af vurderingshonorar ud over det aftalte beløb på kr. Den i sagen omhandlede ejendom blev i sin tid anskaffet med henblik på, at klagers bror, der netop var fraskilt og uden de store muligheder for erhvervsmæssig beskæftigelse, kunne opnå en meningsfyldt tilværelse. Klagers bror har efterfølgende bygget en bolig på ejendommen, som han har beboet. Han har derefter været på overførselsindkomst i mange år. Klager ejer 80 % af ejendommen og har foretaget indbetalinger i overensstemmelse hermed. Beboelsen ejes alene af klagers bror. Ejendommen drives som juletræsplantage, men der har ikke været de store indtægter i salg til private ved juletid. Der har ikke været juletræssalg siden december 2008, og ejendommens areal er alt for beskedent til egentlig erhvervsmæssig udnyttelse. Ejendommen har en smed som lejer i en af bygningerne. Lejeindtægt herfra udgør 2.368,75 kr. om måneden. Denne indtægt er ikke tilstrækkelig til at dække

5 5 omkostningerne ved ejendommen. Klager har således ikke erhvervet ejendommen med henblik på investering i erhvervsmæssig forstand. Købet af ejendommen er ment som en social foranstaltning for klagers bror. De indklagede accepterede skriftligt at vurdere klagers ejendom. Det blev aftalt telefonisk, at de indklagede skulle foretage vurderingen sammen med en anden ejendomsmægler, som blev udpeget af klagers bror. Dette accepterede de indklagede og meddelte, at de indklagedes honorar ville blive kr. Klagers advokat udarbejdede i fælleskab med klagers brors advokat et vurderingstema og sendte det til de indklagede. De indklagede sendte vurderingen til klagers advokat, hvorefter klagers advokat kontaktede klager telefonisk for at oplyse, at hun fejlagtigt havde modtaget de indklagedes faktura. De indklagede har ikke på noget tidspunkt henvendt sig til klager for at aftale en forhøjelse af deres honorar eller for at begrunde en forhøjelse. De indklagede har bl.a. anført: De indklagede har krav på honorar for vurdering af klagers ejendom. Ejendommen har status af landbrugsejendom og er noteret som frugtplantage i ejendomsvurderingen. Der er endvidere et erhvervslejemål på ejendommen. Da vurderingstemaet kom fra klagers advokat viste det sig, at dette tema var meget specielt og omfattende. De indklagede havde ikke fået oplyst, at temaet ville være så omfattende. Da temaet kom fra klagers advokat, blev de indklagede bedt om at lave en vurdering, men der blev ikke spurgt til vurderingshonorarets størrelse. De indklagedes vurderingshonorar er ganske normalt, og det beregnede honorar dækkede kun den forbrugte tid til vurderingen. Nævnet udtaler: Indledningsvis bemærker nævnet, at det må lægges til grund, at klager erhvervede ejendommen til brug for bolig for sin bror. Klager har oplyst, at klager ejede 80 % af ejendommen, og at ejendommens udgifter oversteg indtægterne. Nævnet finder ikke, at klager erhvervede ejendommen i investeringsøjemed. Nævnet finder, at klagers erhvervelse af ejendommen kan sidestilles med forældrekøb, og under disse omstændigheder finder nævnet, at klager må anses for forbruger i relation til vurderingen af ejendommen, hvorfor nævnet, der er et forbrugerklagenævn, kan behandle sagen. Der er ikke mellem parterne indgået en skriftlig aftale om det i sagen omhandlede honorar for vurdering af klagers ejendom.

6 6 Ifølge de forbrugeretiske regler aftalt mellem Dansk Ejendomsmæglerforening og Forbrugerrådet skal ejendomsmæglere sørge for, at væsentlige aftaler indgås eller bekræftes skriftligt. Henset hertil kan nævnet ikke godkende et honorar, der ligger udover det, som klager anerkender at skulle betale. Konklusion: De indklagede har ikke krav på yderligere betaling, hvorfor klagen tages til følge. Efter sagens udfald skal de indklagede betale klagegebyret på 250 kr. til klager. Betalingen skal ske inden 30 dage fra kendelsens dato. Kendelsen offentliggøres, jf. nævnets vedtægter 22, stk. 1. Forbrugerens navn anonymiseres ved offentliggørelsen, jf. nævnets vedtægter 22, stk. 2. P.N.V. Lone Kerrn-Jespersen formand

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0251 UL/bib. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0251 UL/bib. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 14. april 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Jesper Olsen og Henrik Petersson v/ advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 3660 Stenløse Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet klagerne fejlagtige oplysninger

Læs mere

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en fritidsgrund til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en fritidsgrund til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Sven Øvre Storegade 17 4550 Asnæs Sagen angår spørgsmålet, om indklagede i salgsopstilling og købsaftale har givet

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Inge Grandt Virum Torv 7, st. tv. 2830 Virum Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Jeg vil i den forbindelse bede dig indbetale følgende på vores klientkonto i [ ]:

Jeg vil i den forbindelse bede dig indbetale følgende på vores klientkonto i [ ]: 1 København, den 16. december 2011 KENDELSE Klager ctr. Boligbutikken Engelhardt ApS Allégade 1E 8700 Horsens Nævnet har modtaget klagen den 31. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0268 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0268 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jacob Andreasen og Jens Saugstrup Valby Langgade 203 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 20.

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 11. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelsbolig til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelsbolig til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Realmæglerne Nyborg ApS Vestergade 32 5800 Nyborg Nævnet har modtaget klagen den 25. juni 2012. Sagen angår spørgsmålet om, hvorvidt det kan bebrejdes

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og rettede derfor henvendelse til indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og rettede derfor henvendelse til indklagede. 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Jørgen Hedegaard Madsen Strandvejen 55, Lønstrup 9800 Hjørring Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

Klager. København, den 10. november 2009 KENDELSE. ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K

Klager. København, den 10. november 2009 KENDELSE. ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K 1 København, den 10. november 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K Sagen angår spørgsmålet, om klager skal betale bl.a.

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 17. juni 2010. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår videre spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har givet fejlagtige oplysninger om 1. års bruttoudgifter.

KENDELSE. Sagen angår videre spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har givet fejlagtige oplysninger om 1. års bruttoudgifter. 1 København, den 14. juni 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Michael Pedersen Marielyst Strandvej 48 4873 Væggerløse Nævnet har modtaget klagen den 27. september 2010. Klagen angår

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin villalejlighed og indgik derfor den 18. februar 2009 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin villalejlighed og indgik derfor den 18. februar 2009 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægleraktieselskabet Poul Erik Bech v/ advokat Steen Lundbye Nørre Voldgade 19 1358 København K Nævnet har modtaget klagen den 28. januar

Læs mere

Flot pudset hus med rigtig god kælder. Huset har fået nyt tegltag i 2004 og fremtræder meget velholdt både udvendigt og indvendigt.

Flot pudset hus med rigtig god kælder. Huset har fået nyt tegltag i 2004 og fremtræder meget velholdt både udvendigt og indvendigt. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Charlotte Lynggaard, Jørgen Lynggaard og Poul-Erik Hansen v/ AIG Europe S.A Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 Sag 345/2007 (2. afdeling) Galerie Birch ved Anette Birch (advokat Poul Hvilsted) mod Jørgen Smidt (advokat Jan Erik Kornerup Jensen) I tidligere instans

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 11. januar 2013 (J.nr. 2012-0026414) Selskab påbudt

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005. Den 21. december 2009 blev der i sag nr. 5/2009-R P J Service v/ Peter E. Jensen mod registreret revisor Henrik Andersen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 2. februar 2009 har P J Service

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032141). Afslag på

Læs mere

Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse.

Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse. Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse. Aftaler 4 og 7. Kommune H havde i 2003 solgt en erhvervsbyggegrund

Læs mere

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det:

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0005792). I strid med reglerne om videregivelse af fortrolige oplysninger i lov om finansiel virksomhed, når en bank uden kundens skriftlige samtykke meddeler en

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret revisor A. Den 24. september 2008 blev i sag nr. 2/2007-R Skattecenter [by] mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret

Læs mere

Betinget salgsaftale 27. november 2007

Betinget salgsaftale 27. november 2007 Udkast 27. november 2007 Torben Brøgger Partner LLM tb@holst-law.com T +45 7225 8110 J.nr. 035559-0002 TB/DHR/KKP Betinget salgsaftale 27. november 2007 Mellem Fanø Kommune og [Køber] vedrørende salg af

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2005 - 1 - INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2005. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets redegørelse for

Læs mere