Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb. Rammeaftale Vikarydelser Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb. Rammeaftale 17.17 Vikarydelser Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet"

Transkript

1 Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb Rammeaftale Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet

2 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb mellem SKIs kunde (herefter benævnt Kunden) og SKIs leverandør (herefter benævnt Leverandøren) Side 2 af 29

3 Bilagsfortegnelse bilag 1 : Leveringsaftalens indhold bilag 1.a : De i bestillingen afgivet i overensstemmelse med bilag B angivne vikarydelser med angivelse af vikartype, mødested og tidspunkt og varighed. bilag 1.b : De i Rammeaftalen indeholdte timepriser og definitioner af vikartyper. Side 3 af 29

4 Indholdsfortegnelse 1. Definitioner Baggrund og formål Leverancen Generelt Leveringssted m.v Samarbejdsorganisation Vikarerne Straffe- og børneattest Hæftelse for underleverandører og eventuel konsortiehæftelse Leverandørens anvendelse af underleverandører Eventuel solidarisk hæftelse og fælles befuldmægtiget Underretningspligt Levering m.v Afbestillingsret Leverandørens vederlag Priser Fakturering Betalingsbetingelser Garantier Generel garanti Præceptive retsregler Prisgaranti Misligholdelse Leverandørens forsinkelse Leverandørens forsinkelse Leverandørens afværgepligt Leverandørens underretningspligt Kundens fastholdelse Bod Mangler ved Leverancen Mangelsbegrebet og Kundens beføjelser (bortset fra hæveadgang) Kundens reklamation over mangler Kundens hæveadgang som følge af misligholdelse Kundens øvrige beføjelser Kundens misligholdelse Erstatningspligt og forsikring Force Majeure Force majeure Særlige omstændigheder hos Leverandørens underleverandør Fortrolighed Ændringer Annullation og uden virkning Annullation Uden virkning Fortolkning Side 4 af 29

5 17. Tvister, lovvalg og værneting Selvstændig aftale Side 5 af 29

6 1. Definitioner Definitioner fremgår af Rammeaftalen. Side 6 af 29

7 2. Baggrund og formål Leveringsaftalen er indgået mellem Parterne på baggrund af en af Kunden ved Direkte tildeling afgivet bestilling til Leverandøren. Bestillingen er afgivet med hjemmel i Rammeaftalen. Formålet med Leveringsaftalen er, at Kunden - uden at tilsidesætte den hos Kunden påhvilende forpligtelse til at overholde gældende udbudsregler - kan modtage de i Leveringsaftalen omhandlede vikarydelser ved Leverandørens levering heraf på de i Leveringsaftalen angivne vilkår. Side 7 af 29

8 3. Leverancen 3.1. Generelt Leverandøren skal levere de vikarydelser, der er anført i bilag 1. Vikaren skal besidde de kvalifikationer, som der er nødvendige for at opfylde opgaverne i den bestilte Vagt Leveringssted m.v. ne skal leveres på den adresse, der er angivet i Kundens bestilling Samarbejdsorganisation Leverandøren skal have tegnet overenskomst med de for området forhandlingsberettigede organisationer, eller skal i øvrigt tilbyde sine ansatte overenskomstmæssige vilkår. ne skal opfylde og leveres under overholdelse af de krav og beskrivelser, der er indeholdt i Leveringsaftalen, jf. bilag 1. Vikaren skal tillige følge almindelige etiske regler og loyalitet, samt indgå i samarbejde med Kundens eget personale. Leverandøren skal være indstillet på at efterleve lokale krav til vikaren i forhold til arbejdsmiljø Vikarerne Vikaren skal optræde på en diskret, høflig og velsoigneret måde, ligesom vikarerne skal beherske dansk i skrift og tale. Leverandøren skal sikre, at hver vikar på forlangende kan legitimere sig som ansat hos Leverandøren. Dette gælder både i forhold til den enkelte borger og i forhold til Kunden og dennes medarbejdere Straffe- og børneattest Vikarens straffeattest ( 22 attest) må ikke indeholde forhold, som gør vikaren uegnet til at udføre de bestilte vikarydelser. Såfremt vikariatet omfatter arbejde med børn skal Side 8 af 29

9 Leverandøren indhente børneattest ( 36 attest), og denne skal være negativ. Børneattesten skal på opfordring kunne forevises for Kunden. Straffe- og børneattest skal på opfordring kunne forevises for Kunden. Side 9 af 29

10 4. Hæftelse for underleverandører og eventuel konsortiehæftelse 4.1. Leverandørens anvendelse af underleverandører Leverandørens anvendelse af underleverandører indebærer ingen begrænsninger i Leverandørens ansvar, og Kunden kan i alle tilfælde rette direkte henvendelse til Leverandøren Eventuel solidarisk hæftelse og fælles befuldmægtiget Såfremt Leverandøren er en sammenslutning af juridiske enheder (et konsortium), hæfter de deltagende juridiske enheder solidarisk for opfyldelsen af Leveringsaftalen. Leverandøren har i så fald inden Leveringsaftalens indgåelse udpeget en fælles befuldmægtiget, til hvem Kunden er berettiget til at rette henvendelse om ethvert forhold i relation til Leveringsaftalen, herunder for så vidt angår eventuelle påkrav. Side 10 af 29

11 5. Underretningspligt Parterne er forpligtede til at underrette hinanden, såfremt der opstår tvivl om, hvorledes Leveringsaftalen skal opfyldes. Såfremt Leverandøren får kendskab til forhold, der udgør en ikke uvæsentlig risiko i forhold til Leverandørens korrekte opfyldelse af Leveringsaftalen, er Leverandøren forpligtet til uden ugrundet ophold at give Kunden meddelelse herom. Side 11 af 29

12 6. Levering m.v. Levering påbegyndes, når vikaren møder hos Kunden i henhold til Leveringsaftalen. Side 12 af 29

13 7. Afbestillingsret Kunden er ved meddelelse til Leverandøren berettiget til at afbestille vikarydelser, der endnu ikke er leveret. Ved afbestilling ophører Leverandørens forpligtelse til at levere det af afbestillingen omfattede. Leverandøren har ikke krav på afbestillingsgebyr eller anden kompensation i anledning af afbestillingen, såfremt Kunden meddeler afbestillingen senest fire timer inden vagtens påbegyndelse. Ved meddelelse om afbestilling senere end fire timer før vagtens påbegyndelse, er Kunden pligtig at betale minimumsvagten på 4 timer. Så snart Kunden bliver opmærksom på behovet for at udnytte sin afbestillingsret, skal denne uden ugrundet ophold meddele Leverandøren dette. Side 13 af 29

14 8. Leverandørens vederlag 8.1. Priser Leverandøren har krav på det i bilag 1 angivne vederlag inklusiv indeksregulering for Leverancen. Det skal ved bestillingen aftales mellem Kunden og Leverandøren, hvorvidt der er basis for at udbetale tillæg. I priserne er inkluderet samtlige omkostninger forbundet med transport, administration, forsikring mv. til den i bestillingen angivne adresse i området. Såfremt vikaren skal køre for Kunden i henhold til Leveringsaftalen i egen bil, faktureres Kunden, udover det i bilag 1 angivne vederlag inklusiv indeksregulering, kørselsgodtgørelse i overensstemmelse med Statens kilometertakster for Erhvervsmæssig befordringsgodtgørelse (under kilometer) på tidspunktet for kørslens udførelse, og eventuelle udgifter til færge og bro. Leverandøren skal klart specificere hvor meget og i hvilken anledning kørslen er sket. Herudover har Leverandøren ikke krav på godtgørelse, kompensation mv. Priser er angivet i danske kroner (DKK) inklusiv alle på tidspunktet for indgåelse af Leveringsaftalen gældende afgifter dog eksklusiv moms Fakturering Fakturering skal ske under overholdelse af lov om offentlige betalinger m.v. (lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. juni 2007). Fakturering kan tidligst ske, når levering har fundet sted og sker til Bestiller. Der skal faktureres til en given timepris, når mere end halvdelen af vagten falder inden for perioden. Denne timepris er gældende for hele vagten. Kunden faktureres i overensstemmelse med det faktisk leverede antal timer. Ved Bestilling af en Vagt, som er af kortere varighed end minimumslængden, kan Kunden faktureres for det antal timer, som ligger til grund for minimumslængden af en vagt, jf. bilag B. Side 14 af 29

15 Kunden kan kun faktureres for den bestilte vikartype, også selvom Leverandøren måtte levere en vikar med højere kvalifikationer. Faktura for Leverancen skal være specificeret, som minimum med angivelse af: 1. referencenummeret på Rammeaftalen, hvorunder Leveringsaftalen er indgået, 2. angivelse af hvert enkelt vikariat, herunder vikarens navn, vikartype, evt. angivelse af tillæg, dato og tidspunkt, vagtens varighed, timepris og subtotal for den samlede vikarydelse, 3. leverandørens SE-nr., 4. leverandørens CVR-nr., og 5. kundens EAN-nummer Betalingsbetingelser Vederlaget forfalder til betaling 30 Dage efter Kundens modtagelse af fyldestgørende faktura. Side 15 af 29

16 9. Garantier 9.1. Generel garanti Leverandøren indestår for, at Leverancen opfylder alle krav og beskrivelser i nærværende bilag Præceptive retsregler Leverandøren indestår for, at Leverancen opfylder alle relevante myndighedskrav og love, således som disse foreligger på tidspunktet for levering af Leverancen. Dette omfatter også krav til vikarydelsernes lovlighed og sikkerhed Prisgaranti Leverandøren indestår for, at Leverandøren ikke opkræver priser, der er i strid med Rammeaftalens bestemmelser. Side 16 af 29

17 10. Misligholdelse Leverandørens forsinkelse Leverandørens forsinkelse Såfremt Leverandøren som følge af forhold Leverandøren hæfter for ikke leverer Leverancen rettidigt, foreligger der forsinkelse. Ved forsinket levering kan Leverandøren kun fakturere Kunden for de faktiske leverede vikartimer, uafhængig af bestillingen Leverandørens afværgepligt Når forsinkelse indtræder eller forsinkelse må påregnes, påhviler det Leverandøren straks at foretage effektive skridt til at overvinde forsinkelsen eller hvis dette ikke er muligt at begrænse denne Leverandørens underretningspligt Leverandøren skal ligeledes straks telefonisk meddele Kunden med efterfølgende skriftlig bekræftelse, at forsinkelse er indtrådt eller påregnes, samt angive årsagen hertil og den forventede varighed. I meddelelsen skal Leverandøren endvidere angive, hvilke tiltag Leverandøren agter at iværksætte med henblik på at overvinde eller begrænse forsinkelsen Kundens fastholdelse Kunden kan afbestille vikarydelser, der ikke leveres rettidigt. I det omfang Kunden ikke benytter sig af sin afbestillingsret, anses Kunden for at fastholde sit krav på levering, indtil Kunden måtte ophæve Bod I tilfælde af forsinkelse på mere end én time betaler Leverandøren bod, svarende til to timer af den bestilte vikartype. Boden forfalder til betaling ugevis bagud og kan modregnes i førstkommende fakturering til Kunden. Har Leverandøren ikke senest 6 måneder efter forfald modtaget skriftligt påkrav om betaling af bod, bortfalder retten til den påløbne bod. Side 17 af 29

18 10.2. Mangler ved Leverancen Mangelsbegrebet og Kundens beføjelser (bortset fra hæveadgang) Der foreligger en mangel ved Leverancen, hvis Leverandørens vikarydelser ikke opfylder de afgivne garantier (indeståelser) i punkt , hvis Leverancen ikke i øvrigt lever op til, hvad Kunden med føje kan forvente eller hvis Leverancen ikke i øvrigt er i overensstemmelse med god skik i branchen, medmindre der er tale om bagatelagtige forhold Kundens reklamation over mangler Hvis Kunden måtte konstatere en mangel, skal Kunden meddele Leverandøren dette inden for rimelig tid, såfremt Kunden ønsker at påberåbe sig misligholdelsesbeføjelser i anledning af manglen,. Leverandøren skal anvende et formaliseret system for kundereklamationer for at sikre, at disse behandles seriøst. Registrering af reklamationer skal danne grundlag for korrigerende og forebyggende handlinger, således at gentagelsestilfælde undgås Kundens hæveadgang som følge af misligholdelse Kunden kan ophæve Leveringsaftalen helt eller delvist, såfremt Leverandøren væsentligt misligholder denne. Medmindre andet fremgår af bestemmelserne i det følgende tilkommer det Kunden at beslutte, hvorvidt ophævelse skal ske helt eller delvist. Følgende forhold anses altid for væsentlig misligholdelse, der berettiger Kunden til at ophæve Leveringsaftalen: a) Ved forsinket levering. b) Såfremt Leverancen ikke opfylder garantierne i punkt c) Såfremt misligholdelser, der hver for sig ikke udgør en væsentlig misligholdelse, samlet set er væsentlige for Kunden. d) Leverandørens konkurs, såfremt konkursboet ikke på baggrund af skriftlig henvendelse fra Kunden uden ugrundet ophold tilkendegiver, at boet indtræder i Leveringsaftalen. e) Såfremt Leverandøren tages under rekonstruktionsbehandling. Side 18 af 29

19 f) Leverandørens åbning af forhandlinger om akkord eller væsentligt forringede økonomiske forhold i øvrigt, der bringer Leveringsaftalens rette opfyldelse i fare. g) Leverandørens ophør med den virksomhed, som Leveringsaftalen vedrører, eller indtræden af andre omstændigheder, der bringer Leveringsaftalens rette opfyldelse i alvorlig fare. der er forbrugt af Kunden omfattes ikke af ophævelsen Kundens øvrige beføjelser Hvor andet ikke følger af bestemmelserne i Leveringsaftalen, gælder dansk rets almindelige regler om beføjelser i anledning af Leverandørens misligholdelse, jf. dog nedenfor i punkt 11 om erstatning og punkt 12 om force majeure Kundens misligholdelse Der foreligger bl.a. misligholdelse fra Kundens side i følgende tilfælde: a) Ved Kundens fordringshavermora (f.eks. hvis Kunden ikke er i stand til at modtage Leverancen inden for det i henhold til Leveringsaftalen gældende tidsrum for levering, som følge af forhold, som Kunden hæfter for); b) Kundens manglende rettidige betaling. Kundens eventuelle fordringshavermora reguleres efter dansk rets almindelige regler. Såfremt Kunden misligholder sine betalingsforpligtelser, er Leverandøren for den forsinkede del af Kundens betaling berettiget til rente i overensstemmelse med rentelovens til enhver tid gældende regler. Leverandøren er berettiget til at ophæve den del af Leveringsaftalen, som den manglende betaling vedrører, såfremt Leverandøren overfor Kunden skriftligt har afgivet påkrav om, dels at Kunden på nærmere specificeret måde har misligholdt sine betalingsforpligtelser, dels at manglende betaling inden en fastsat frist, der ikke kan være mindre end 20 Arbejdsdage, vil medføre ophævelse, såfremt Kunden ikke har opfyldt sine betalingsforpligtelser inden den fastsatte påkravsfrists udløb. Side 19 af 29

20 11. Erstatningspligt og forsikring Hver Part er erstatningspligtige over for hinanden efter dansk rets almindelige regler, idet Leverandørens ansvar for forsinkelse og mangler bedømmes efter købelovens bestemmelser om artsbestemte ydelser ("genuskøb"). Parterne er dog ikke ansvarlige for driftstab, tabt avance og andet indirekte tab. Hver Parts samlede erstatningsansvar under Leveringsaftalen kan maksimalt udgøre DKK 5 mio. inkl. eventuel bod og dækning af eventuelle meromkostninger i henhold til punkt 10. Foranstående begrænsninger gælder kun, såfremt tabet ikke kan henføres til grov uagtsomhed eller forsætlige forhold hos den skadevoldende Part. Leverandøren skal opretholde en ansvarsforsikring, der dækker Leverandørens ansvar i henhold til dette punkt op til maksimeringen i 2. afsnit. Leverandøren skal på Kundens anmodning dokumentere, at kravet om ansvarsforsikring er opfyldt. Side 20 af 29

21 12. Force Majeure Force majeure Ved force majeure suspenderes en Parts forpligtelser i henhold til Leveringsaftalen, så længe force majeure situationen varer, i det omfang Partens opfyldelse af forpligtelserne er forhindret af force majeure situationen. Force majeure dækker forhold af særlig kvalificeret karakter (f.eks. naturkatastrofer), som ligger uden for Partens kontrol, og som Parten ikke forud for indgåelse af Leveringsaftalen burde have taget i betragtning (f.eks. strejker), og ej heller efter Leveringsaftalens indgåelse burde have undgået eller overvundet. Forhold hos en underleverandør anses - uden for de tilfælde, der er omfattet af punkt kun for force majeure, såfremt der for underleverandøren foreligger en hindring, der omfattes af 1. punktum, og som Parten ikke burde have forudset, undgået eller overvundet. Den, der ønsker at påberåbe sig force majeure, skal give skriftlig meddelelse herom uden ugrundet ophold. Der skal samtidig gives en orientering om den forventede varighed af force majeure situationen. Force majeure kan kun påberåbes, såfremt den Part, der er berørt af force majeure, har givet skriftlig meddelelse herom til den anden Part som anført ovenfor. Kunden er berettiget til at afbestille vikarydelser, der forsinkes som følge af force majeure, jf. også punkt 7, og skal på forespørgsel fra Leverandøren inden for rimelig tid meddele, om Kunden ønsker at afbestille eller afvente levering efter ophør af force majeure. Såfremt en force majeure situation varer i mere end 3 Arbejdsdage, eller hvis force majeure situationen er af en sådan karakter eller har en sådan varighed, at Leveringsaftalens endelige opfyldelse må anses for umulig, er den anden Part berettiget til at bringe Leveringsaftalen til ophør med virkning for de vikarydelser, der er berørt af force majeure. Ingen af Parterne kan gøre krav gældende i anledning heraf. Side 21 af 29

22 12.2. Særlige omstændigheder hos Leverandørens underleverandør Forhold hos en underleverandør til Leverandøren anses - uden for tilfælde, der omfattes af punkt for force majeure, hvis Leverandørens manglende rettidige levering af vikarydelser kan henføres til underleverandørens forhold, og såfremt følgende betingelser samtidig er opfyldt: a) Underleverandøren er ikke koncernforbundet med Leverandøren; b) Leverandøren har ikke indgået aftale med andre underleverandører om leverancer af identiske vikarydelser; og c) Underleverandøren er ramt af en situation, som efter afgrænsningen i punkt 12.1, 2. afsnit, 1. punktum ville kvalificere til force majeure, og som udelukker eller væsentligt begrænser Leverandørens adgang til hos underleverandøren at opnå leverance af de forsinkede vikarydelser. d) Leverandøren ville ikke på andre måder end ved et større antal tilknyttede vikarer, eller ved indgåelse af aftaler med andre underleverandører om leverance af identiske vikarydelser, med rimelighed kunne have undgået eller overvundet den i litra c) beskrevne situation. Hvis Leverandøren ønsker at påberåbe sig force majeure i en sådan situation, skal Leverandøren give Kunden skriftlig meddelelse herom uden ugrundet ophold, dog senest 5 Arbejdsdage efter force majeure er indtrådt. Leverandøren skal samtidig give en orientering om den forventede varighed af force majeure situationen. Force majeure situationen kan kun påberåbes, såfremt Leverandøren har givet skriftlig meddelelse herom som anført ovenfor. Bestemmelserne i punkt 12.1, sidste og næstsidste afsnit finder i øvrigt anvendelse. Side 22 af 29

23 13. Fortrolighed Leverandøren, dennes medarbejdere samt underleverandører og disses medarbejdere, herunder vikarerne skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger vedrørende Kundens eller andres forhold, som de får kendskab til i forbindelse med Leveringsaftalen. For Kunden gælder reglerne for ansatte i den offentlige forvaltning. Hvis Kunden ikke er en del af den offentlige forvaltning, gælder 1. afsnit tilsvarende for Kunden. Denne tavshedspligt er også gældende efter Leveringsaftalens ophør uanset ophørsgrunden. Leverandøren kan på en simpel referenceliste medtage Kunden, men må ikke derudover uden Kundens forudgående samtykke udsende offentlig meddelelse om Leveringsaftalen, offentliggøre noget om indholdet heraf eller anvende Kunden eller Kundens navn i Leverandørens markedsføring. Side 23 af 29

24 14. Ændringer Kunden er berettiget til at ændre mødestedet for vikariatet i tilfælde, hvor Kunden ellers måtte foretage afbestilling. Afbestiller Kunden et vikariat efter afbestillingsfristens udløb, og Leverandøren ikke kan anvende den pågældende vikar andetsteds, forbeholder Kunden sig ret til, ved Leverandørens mellemkomst, at anvende vikaren til tilsvarende arbejde på andre af Kundens lokationer. Ændringer må kun ske under iagttagelse af de til enhver tid gældende udbudsregler. Side 24 af 29

25 15. Annullation og uden virkning Annullation Kunden kan også anvende den i punkt 7 beskrevne afbestillingsret, såfremt Leveringsaftalen annulleres af Klagenævnet for Udbud eller af domstolene Uden virkning I henhold til lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. kan Klagenævnet for Udbud i særlige tilfælde af overtrædelse af udbudsreglerne erklære en indgået kontrakt for uden virkning, og påbyde den kontraherende myndighed at bringe kontrakten til ophør inden for en af klagenævnet fastsat frist. På den baggrund fastsættes nedenstående bestemmelser om Kundens adgang til i sådanne tilfælde at opsige Leveringsaftalen. Kunden er berettiget til at opsige Leveringsaftalen helt eller delvist med et varsel i overensstemmelse med Klagenævnet for Udbuds eller domstolenes påbud. Leveringsaftalen ophører ved opsigelse således helt/delvist, som fastsat i påbuddet, med virkning fra påbuddets virkningstidspunkt. Såfremt der i det påbud, som udstedes, er indeholdt yderligere betingelser eller krav, er Kunden berettiget til at videreføre disse betingelser eller krav i opsigelsen over for Leverandøren under forudsætning af, at dette er sagligt begrundet, og Leverandøren skal i så fald efterleve disse. Leverandørens eventuelle krav om erstatning eller anden form for godtgørelse som følge af, at Leveringsaftalen erklæres uden virkning eller for påbud om ophør, herunder f.eks. for omkostninger ved at efterkomme yderligere betingelser eller krav, som Kunden har videreført i opsigelsen, skal som udgangspunkt afgøres efter dansk rets almindelige regler. Dog har Parterne aftalt, at indirekte tab ikke erstattes, jf. punkt 11. Ligeledes er erstatningen maksimeret svarende til det i punkt 11 anførte. Såfremt Leverandøren på tidspunktet for Leveringsaftalens indgåelse havde eller burde have haft kendskab til de faktiske og/eller retlige omstændigheder, som bevirker, at Leveringsaftalen erklæres uden virkning, kan Leverandøren ikke overfor Kunden rejse krav om erstatning eller krav om anden form for godtgørelse som følge af, at Leveringsaftalen erklæres uden virkning Side 25 af 29

26 eller for påbud om ophør, herunder f.eks. for omkostninger ved at efterkomme yderligere betingelser eller krav, som Kunden har videreført i opsigelsen. Side 26 af 29

27 16. Fortolkning Henvisning til et punkt (f.eks. "punkt 10.1") omfatter også eventuelle underpunkter (f.eks. "punkt "). De til Leveringsaftalen hørende bilag anses for en integreret del af Leveringsaftalen. Henvisning til Leveringsaftalen eller til en bestemmelse heri omfatter også de tilhørende bilag. Henvisning til et bilag omfatter også de nummererede og/eller litrerede bilag, der indgår i bilaget. Såfremt der måtte være uoverensstemmelse mellem ordlyden af nærværende aftaledokument og ordlyden af bilagene, har førstnævnte forrang frem for bilagene. Side 27 af 29

28 17. Tvister, lovvalg og værneting Leveringsaftalen er underlagt dansk ret. Ved tvister mellem Parterne i forbindelse med Leveringsaftalen, skal Parterne med en positiv, samarbejdende og ansvarlig holdning søge at indlede forhandlinger med henblik på at løse tvisten. Om nødvendigt skal forhandlingerne søges løftet op på højeste plan i Parternes organisationer. Kan Parterne ikke inden for 30 Dage finde en løsning, kan hver Part efter eget skøn anlægge retssag ved de almindelige domstole. Kundens hjemting er værneting. Side 28 af 29

29 18. Selvstændig aftale Kunden og Leverandøren er enige om, at leverancevilkårenes punkt 15.2 udgør en selvstændig aftale mellem Kunden og Leverandøren, som er gældende, uanset om Leveringsaftalen i øvrigt måtte blive erklæret uden virkning. Side 29 af 29