Rammeaftale Delaftale 4 - skoleartikler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler"

Transkript

1 Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler

2 Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge København S. (herefter benævnt SKI) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) Side 2 af 39

3 Bilagsfortegnelse bilag A : Liste over Kunder bilag B : Retningslinjer for gennemførelse af Direkte tildeling og Miniudbud. bilag C : bilag C.1 : Leverancevilkår bilag C.2 : Periodekøbsaftale bilag D : Leverandørens rapportering til SKI bilag E : Varerne bilag E.1 SKIs generelle kravspecifikation bilag E.2 SKIs varelinjespecifikke krav og Leverandørens produktbeskrivelser m.v. samt priser for fokus- og variantlister bilag F : Håndtering af udgåede varer og substitution heraf samt indeksregulering af priser bilag G : SKIs E-katalog og E-handel bilag H : CSR Side 3 af 39

4 Indholdsfortegnelse 1. Definitioner SKI Rammeaftalen Kredsen af Kunder Leverandørens hovedydelser under Rammeaftalen SKIs E-katalog Leverandørens organisation, varesortiment m.v Håndtering af udgåede varer og substitution heraf Leverandørens anvendelse af underleverandører Eventuel solidarisk hæftelse og fælles befuldmægtiget Vejledning m.v. af Kunder Leverandørens vejledning m.v SKIs vejledning m.v Kunders anvendelse af Rammeaftalen Dokumentations- og underretningspligt Dokumentation m.v Underretningspligt Priser SKIs andel i Leverandørens omsætning m.v Andelen Periodevis opgørelse Leverandørens ledelses- og revisorerklæring SKIs adgang til revision Fakturering og betalingsbetingelser Renter Præceptive regler og CSR Præceptive regler CSR Garantier Generel garanti Tredjemands rettigheder Miljø Prisgaranti Misligholdelse Generelt CSR Bod Suspension Afhjælpning SKIs E-katalog Ophævelse Erstatningspligt og ansvarsforsikring Force Majeure Fortrolighed Overdragelse Ændringer Varighed og opsigelse m.v Side 4 af 39

5 20.1. Varighed og forlængelse Opsigelse og uden virkning Generel opsigelsesadgang Opsigelse ved underkendelse Uden virkning Bistand i forbindelse med ophør Fortolkning Tvister, lovvalg og værneting Selvstændig aftale Digital signatur Side 5 af 39

6 1. Definitioner Nedenstående definitioner anvendes i Rammeaftalen (ekskl. bilag C.1, C.2 der indeholder de i hver af disse bilag anvendte definitioner). Ved Aftale forstås en Leveringsaftale, Periodekøbsaftale mellem en Kunde og Leverandøren. Ved Arbejdsdag forstås mandag til fredag bortset fra helligdage, juleaftensdag, nytårsaftendag og grundlovsdag. Ved Dag forstås kalenderdag. Ved Direkte tildeling forstås en Kundes tildeling af Leveringsaftale til et Firma i overensstemmelse med procedure m.v. i bilag B uden forudgående Miniudbud. Ved Firmaer forstås de juridiske enheder eller sammenslutninger heraf, inklusiv Leverandøren, som SKI har tildelt rammeaftaler svarende til nærværende Rammeaftale. SKI har tildelt [antal indsættes af SKI inden kontraktindgåelse] sådanne parallelle rammeaftaler, inklusiv nærværende Rammeaftale. Ved Kunde forstås en offentlig organisation eller institution, der i henhold til Rammeaftalens punkt 4 er berettiget til at gøre brug af Rammeaftalen. Ved Leveringsaftale forstås en konkret i henhold til en Direkte tildeling mellem Leverandøren og en Kunde indgået aftale om leverance af varer omfattet af Rammeaftalen. Ved Miniudbud forstås en Kundes tilbudsindhentning fra Firmaer, evaluering heraf og eventuel tildeling af Periodekøbsaftale i overensstemmelse med procedure m.v. i bilag B. Ved Parallelle rammeaftaler (i udbudsdirektivets artikel 32 omtalt som rammeaftale med flere økonomiske aktører) forstås de rammeaftaler svarende til nærværende, som efter SKIs konkurrenceudsættelse heraf i EU-udbud ved den nedenfor nævnte udbudsbekendtgørelse er blevet indgået mellem SKI og andre Firmaer end Leverandøren. Ved Part eller Parterne forstås henholdsvis SKI og/eller Leverandøren. Ved Periodekøbsaftale forstås en konkret mellem en Kunde og Leverandøren i henhold til et Miniudbud indgået aftale for en tidsbegrænset periode om løbende leverancer af varer under Rammeaftalen i henhold til bestillinger fra Kunden til Leverandøren. Ved Prisindekset forstås det indeks, som er angivet i bilag F. Side 6 af 39

7 Ved Rammeaftalen forstås nærværende aftaledokument, som Parterne har underskrevet efter SKIs konkurrenceudsættelse heraf i EU-udbud ved udbudsbekendtgørelse nr. 2011/S og eventuelle supplerende bekendtgørelser i EU-Tidende, med de til aftaledokumentet hørende bilag og eventuelle senere aftalte ændringer. Ved Udbudstidspunktet forstås tidspunktet for fremsendelse af ovennævnte udbudsbekendtgørelse til offentliggørelse i Supplement til EU-Tidende, dvs. den 8. marts Ved Underbilag forstås et nummereret og/eller litreret bilag, der indgår i et i nærværende aftaledokument anført litreret bilag. I Rammeaftalen anvendes ordene vare og produkt som synonymer. Side 7 af 39

8 2. SKI SKI er en indkøbscentral, der konkurrenceudsætter og indgår rammeaftaler om en lang række varer af relevans for danske offentlige organisationer og institutioner. Sådanne organisationer og institutioner kan ved at tegne abonnement blive kunde hos SKI. SKIs kunder får med et sådan abonnement adgang til at anskaffe varer, der er omfattet af de rammeaftaler, som SKI konkurrenceudsætter og indgår med leverandører efter kundens tegning af abonnement. SKI tilstræber generelt, at rammeaftalerne er juridisk holdbare, svarer til kundernes behov, har konkurrencedygtige og attraktive priser og er lette at anvende. Formålet med konkurrenceudsættelsen og indgåelsen af rammeaftalerne er endvidere at afløfte udbudspligten for SKIs kunder, således at kunderne med hjemmel i rammeaftalerne kan anskaffe varer og tjenesteydelser efter behov, uden først på egen hånd eller på anden vis at skulle konkurrenceudsætte varerne i et EU-udbud eller i en annoncering efter tilbudslovens regler. Det er vigtigt, at SKIs leverandører såvel som kunderne respekterer de rammer, som er fastlagt i rammeaftalerne i forbindelse med hhv. indkøb og leverancer iht. rammeaftalerne, herunder overholdelse af de i rammeaftalerne beskrevne procedurer for kundernes efterfølgende tildeling af konkrete leverancer. Side 8 af 39

9 3. Rammeaftalen Rammeaftalen er indgået mellem SKI og Leverandøren efter afholdelse af EU-udbud offentliggjort i Supplement til EU-Tidende. Rammeaftalen er en af flere tilsvarende rammeaftaler, som SKI i forlængelse af EU-udbuddet har indgået med et antal Firmaer, jf. herved Rammeaftalens punkt 1. I tråd med betragtningerne i punkt 2 er et væsentligt formål med Rammeaftalen og de Parallelle rammeaftaler at give Kunder adgang til hos Leverandøren eller andre Firmaer at anskaffe de af disse rammeaftaler omfattede varer under samtidig overholdelse af de relevante EU-retlige og/eller nationale udbudsregler i kraft af SKIs forudgående konkurrenceudsættelse i EUudbuddet. Kunder har ret, men ikke pligt til at anvende Rammeaftalen og de Parallelle rammeaftaler til anskaffelse af varer, idet rammeaftalerne ikke etablerer et eksklusivforhold mellem Kunder og Firmaer, herunder Leverandøren. Kunder er således ikke på forhånd forpligtede til at aftage noget mindstemål af varer fra Leverandøren eller de øvrige Firmaer. Den skønnede omsætning for Rammeaftalen og de Parallelle rammeaftaler under ét fremgår af den i punkt 1 anførte EU-udbudsbekendtgørelse. Hverken SKI eller Kunder indestår dog over for Leverandøren for, at denne omsætning indfries. Side 9 af 39

10 4. Kredsen af Kunder Offentlige organisationer og institutioner, der forud for Udbudstidspunktet har tegnet abonnement hos SKI, har indtil ophør af rammeaftalerne eller ophør af vedkommendes abonnement hos SKI ret til at indgå leveringsaftaler, periodekøbsaftaler med hjemmel i Rammeaftalen og de Parallelle rammeaftaler. Disse organisationer og institutioner er udtømmende angivet i bilag A. Side 10 af 39

11 5. Leverandørens hovedydelser under Rammeaftalen Rammeaftalen omfatter de varer, der er angivet i bilag E. Leverandøren er under Rammeaftalen forpligtet til at drage omsorg for, at de i bilag E angivne varer - når Kunder efter gennemførelse af Direkte tildeling eller Miniudbud måtte indgå Aftaler med Leverandøren - kan leveres under opfyldelse af de krav og beskrivelser, der er indeholdt i bilag C og bilag E. Leverandøren er under Rammeaftalen forpligtet til loyalt at deltage med tilbudsafgivelse i ethvert Miniudbud, som Kunder gennemfører. Dette gælder dog ikke i følgende tilfælde: a) Såfremt Miniudbuddet omfatter varer, der ikke forefindes i bilag E, herunder såfremt en vare er udgået i overensstemmelse med procedure m.v. herfor i bilag F, jf. herved punkt 6.1; b) Såfremt Leverandøren med høj grad af sandsynlighed må påregne, at de i Miniudbuddet konkurrenceudsatte varer ved en efterfølgende aftaleindgåelse mellem Kunden og Leverandøren vil blive forsinkede som følge af en situation, der vil være omfattet af bestemmelser om force majeure i bilag C eller Underbilag til bilaget; c) Såfremt den af Kunden angivne løbetid for den ved Miniudbuddet konkurrenceu d- satte periodekøbsaftale strider mod Rammeaftalens bestemmelser om ophør, jf. herved punkt 20.1, sidste afsnit SKIs E-katalog Blandt andet til brug for bestilling af varer omfattet af denne Rammeaftale stiller SKI et web-baseret varekatalog (SKIs E-katalog) til rådighed, jf. bilag G. SKIs E-katalog skal ved etableringen omfatte de varer, der er indeholdt i bilag E. Side 11 af 39

12 De nærmere krav til E-kataloget og Leverandørens medvirken m.h.t. E-kataloget fremgår af bilag G. Fra det tidspunkt, hvor SKI gør E-kataloget tilgængeligt for Kunderne træder E-kataloget i stedet for bilag E. Henvisninger i Rammeaftalens øvrige punkter til bilag E skal fra dette tidspunkt betragtes som henvisning til det til enhver tid gældende E-katalog. Opdatering, ajourføring eller ændring af bilag E i henhold til bestemmelser i Rammeaftalen, herunder f.eks. prisregulering ifølge bilag F, erstattes fra samme tidspunkt af opdatering, ajourføring eller ændring af E-kataloget. Side 12 af 39

13 6. Leverandørens organisation, varesortiment m.v. Leverandøren skal, i den udstrækning det har betydning for opfyldelsen af forpligtelserne i Rammeaftalens punkt 5, opretholde sin organisation, den heri forankrede viden, sit varesortiment og sine øvrige faciliteter og ressourcer, herunder aftaler med underleverandører Håndtering af udgåede varer og substitution heraf Enhver af de i bilag E angivne varer er omfattet af Leverandørens forpligtelser under Rammeaftalen, indtil varen måtte være udgået i henhold til 2. afsnit nedenfor. Leverandøren kan lade varer i udgå af bilag E i overensstemmelse med de betingelser og den procedure, der gælder herfor i bilag F, og inden for de grænser, som i øvrigt følger af Rammeaftalen, herunder bestemmelserne om misligholdelsesbeføjelser. Leverandøren skal substituere udgåede varer i bilag E med andre varer i overensstemmelse med de betingelser og den procedure m.v., der gælder herfor i bilag F, herunder for så vidt angår eventuelle prismæssige konsekvenser Leverandørens anvendelse af underleverandører Leverandøren er berettiget til at anvende og udskifte underleverandører i forbindelse med opfyldelse af Rammeaftalen og Aftaler i den udstrækning, anvendelse eller udskiftning ikke strider imod de til enhver tid gældende udbudsregler. Leverandørens adgang til at anvende og udskifte underleverandører begrænser dog ikke SKIs beføjelser og rettigheder under Rammeaftalen, herunder i henhold til dennes punkt 14. Leverandørens anvendelse af underleverandører indebærer ingen begrænsninger i Leverandørens ansvar. Leverandøren hæfter således for underleverandørers varer og forhold på ganske samme måde som for sine egne forhold, og SKI kan i alle tilfælde rette direkte henvendelse til Leverandøren. Side 13 af 39

14 6.3. Eventuel solidarisk hæftelse og fælles befuldmægtiget Såfremt Leverandøren er en sammenslutning af juridiske enheder (et konsortium), hæfter de deltagende juridiske enheder solidarisk for opfyldelsen af Rammeaftalen. Leverandøren har i så fald inden Rammeaftalens indgåelse udpeget en fælles befuldmægtiget, til hvem SKI er berettiget til at rette henvendelse om ethvert forhold i relation til Rammekontrakten, herunder for så vidt angår eventuelle påkrav. Side 14 af 39

15 7. Vejledning m.v. af Kunder 7.1. Leverandørens vejledning m.v. Når Leverandøren som led i sin bedrift måtte tage kontakt til eller blive kontaktet af en Kunde, skal Leverandøren udvise loyale bestræbelser på at vejlede Kunden om dennes muligheder for at gøre brug af Rammeaftalen og de Parallelle rammeaftaler, såfremt der er rimelig anledning hertil. Sådan rimelig anledning kan eksempelvis være til stede, såfremt Kunden over for Leveandøren giver udtryk for behov, der ville kunne opfyldes ved indgåelse af leveringsaftale, periodekøbsaftale i henhold til Rammeaftalen eller en af de Parallelle rammeaftaler, eller såfremt Leverandørens bestående kendskab til Kundens behov i sammenhæng med den konkrete anledning til kontakten mellem Leverandøren og Kunden gør det naturligt at yde Kunden vejledning om mulighederne. Leverandøren må ikke opfordre eller anspore Kunder til at foretage indkøb i strid med gældende udbudsregler, eller til at anvende Rammeaftalen eller de Parallelle rammeaftaler i strid med bestemmelserne i disse, f.eks. ved at iværksætte Direkte tildelinger eller Miniudbud om varer, som ikke er omfattet af Rammeaftalen, jf. herved Rammeaftalens punkt 5. Såfremt SKI bliver opmærksom på, at Leverandøren har overtrådt forpligtelsen i ovenstående 2. afsnit, er SKI berettiget til at fremsende en skriftlig meddelelse til Leverandøren med angivelse af de faktiske omstændigheder, der udgør tilsidesættelse af forpligtelsen, og med indskærpelse af, at fremtidige overtrædelser vil kunne føre til ophævelse af Rammeaftalen SKIs vejledning m.v. SKI må gøre alle dele af Leverandørens tilbud tilgængeligt for Kunder via log-in på SKI må endvidere med respekt af præceptive retsregler give Kunder enhver relevant information, der er fornøden eller hensigtsmæssig til administration og anvendelse af Rammeaftalen og de Parallelle rammeaftaler. Side 15 af 39

16 8. Kunders anvendelse af Rammeaftalen Når en Kunde måtte ønske at indgå en Leveringsaftale om konkrete varer under Rammeaftalen eller en af de Parallelle rammeaftaler, skal dette ske ved Direkte tildeling, som nærmere beskrevet i bilag B. Såfremt en Kunde ønsker at indgå en periodekøbsaftale om konkrete varer under Rammeaftalen eller en af de Parallelle rammeaftaler, skal dette ske ved fornyet konkurrenceudsættelse mellem Firmaerne. Fornyet konkurrenceudsættelse sker ved Kundens gennemførelse af et Miniudbud, som nærmere beskrevet i bilag B. Kunden er således ikke under Rammeaftalen eller de Parallelle rammeaftaler berettiget til uden Direkte tildeling eller forudgående Miniudbud at indgå Leveringsaftaler, Periodekøbsaftaler med Firmaer. Kunden er af SKI blevet gjort opmærksom på Kundens forpligtelse til at iagttage procedurerne i bilag B. Ved en Kundes Direkte tildeling af Leveringsaftale forpligtes Leverandøren i forhold til Kunden ved modtagelse af dennes bestilling. Når Leverandøren efter en Kundes gennemførelse af et Miniudbud måtte blive tildelt opgaven med at levere de konkurrenceudsatte varer, forpligtes Leverandøren til at indgå Periodekøbsaftale herom med Kunden i overensstemmelse med procedure for aftaleindgåelse i bilag B. En mellem Leverandøren og Kunden indgået Aftale forpligter Leverandøren og Kunden i overensstemmelse med Aftalens indhold. Side 16 af 39

17 9. Dokumentations- og underretningspligt 9.1. Dokumentation m.v. SKI kan til enhver tid kræve, at Leverandøren fremlægger dokumentation for - eller på anden for SKI tilfredsstillende måde redegør for - at de varer, som Leverandøren anvender til opfyldelse af Aftaler, overholder samtlige Rammeaftalens krav og beskrivelser, herunder særligt SKIs kravspecifikation og Leverandørens varebeskrivelser i bilag E. Dokumentationen eller redegørelsen skal foreligge senest 20 Arbejdsdage efter, at SKI skriftligt har fremsat påkrav herom. Hvor krav rejst mod Leverandøren eller andre omstændigheder måtte skabe begrundet tvivl om, hvorvidt varen overholder Rammeaftalens krav og beskrivelser, skal Leverandøren uden ugrundet ophold skriftligt underrette SKI herom samt oplyse, hvilke handlinger Leverandøren vil foretage for at verificere de pågældende forhold ved varen. Forholdene skal være adresseret på en for SKI tilfredsstillende måde senest 20 Arbejdsdage efter Leverandørens underretning af SKI, dog under alle omstændigheder ikke senere end 40 Arbejdsdage efter, at Leverandøren er blevet opmærksom på det krav eller de omstændigheder, der skaber tvivl om en vares kontraktmæssighed Underretningspligt Hvis Leverandøren undlader at deltage med tilbudsafgivelse i et Miniudbud på grund af forhold nævnt i punkt 5, litra b), skal Leverandøren uden ugrundet ophold skriftligt meddele den berørte Kunde og SKI dette, herunder med angivelse af den forventede varighed af force majeure samt retvisende og fyldestgørende begrundelse. Hvis Leverandøren under en Aftale påberåber sig Aftalens bestemmelser om force majeure i forhold til at afvise en bestilling eller i forhold til forsinkelse med leverance af varer omfattet af Aftalen, skal Leverandøren inden for fristerne i force majeure bestemmelserne skriftligt meddele SKI dette, herunder med angivelse af den forventede varighed af force majeure samt retvisende og fyldestgørende begrundelse. Side 17 af 39

18 Såfremt Leverandøren i øvrigt får kendskab til forhold, der udgør en ikke uvæsentlig risiko i forhold til Leverandørens korrekte opfyldelse af Rammeaftalen, er Leverandøren forpligtet til uden ugrundet ophold at give SKI skriftlig meddelelse herom. Underretning kan i overensstemmelse hermed udskydes, så længe underretning måtte stride mod præceptive retsregler. Underretningspligten i foregående afsnit gælder også, såfremt Leverandøren under opfyldelse af en Aftale bliver opmærksom på forhold, der udgør en ikke uvæsentlig risiko for, at andre Aftaler med andre Kunder ikke kan opfyldes korrekt. SKI og Leverandøren er herudover forpligtede til inden for rimelig tid at underrette hinanden om forhold af betydning for Rammeaftalens opfyldelse. Side 18 af 39

19 10. Priser Leverandøren opnår ikke krav på noget vederlag, godtgørelse e.lign. fra SKI for opfyldelsen af Rammeaftalen, idet Leverandørens optjening af vederlag i det hele beror på de Aftaler, som Leverandøren indgår med Kunder. Alle priser i bilag E er angivet i danske kroner (DKK), inklusiv alle på tidspunktet for indgåelse af Rammeaftalen gældende afgifter og told, dog eksklusiv moms. Priserne i bilag E skal anvendes ved indgåelse af Leveringsaftaler efter Direkte tildeling, og udgør endvidere de maksimale priser, som Leverandøren må anvende ved deltagelse med tilbudsafgivelse i Miniudbud, jf. dog bilag F om indeksregulering af priserne på grundlag af den forholdsmæssige ændring i Prisindekset. Side 19 af 39

20 11. SKIs andel i Leverandørens omsætning m.v Andelen Leverandøren skal til SKI betale en andel på 1 % af den samlede fakturerede omsætning på alle Aftaler under Rammeaftalen, herunder inklusiv fakturering efter Rammeaftalens ophør baseret på Aftaler indgået før Rammeaftalens ophør. Den samlede fakturerede omsætning skal opgøres eksklusiv moms og eventuelle afgifter. Andelen opgøres, faktureres og betales periodevis, jf. punkt 11.2 og Periodevis opgørelse Leverandøren skal foretage månedsvis opgørelse af Leverandørens samlede fakturering i perioden, jf. bilag D. Opgørelsen skal være SKI i hænde senest 10 Dage efter udgangen af en opgørelsesperiode (kalendermåned). Ud fra opgørelsen beregner SKI sin andel. Hvis den af Leverandøren fremsendte opgørelse først er SKI i hænde efter fristudløb, eller er behæftet med ikke uvæsentlige mangler eller udeladelser, er SKI berettiget til i stedet at beregne sin andel på grundlag af en af SKI skønnet omsætning for perioden, og udstede faktura herfor, jf. punkt Når SKI senere måtte have modtaget opgørelsen/korrigeret opgørelse, regulerer SKI snarest muligt herfor i efterfølgende beregninger af andel. SKI har ret til at bearbejde og sammenstille indholdet af Leverandørens rapportering til SKI til intern brug, samt gøre bearbejdninger og sammenstillinger af en Kundes anskaffelse af varer under Rammeaftalen tilgængelige for Kunden til dennes interne brug, herunder i forbindelse med eventuelle begæringer om aktindsigt Leverandørens ledelses- og revisorerklæring Leverandøren skal indsende ledelses- og revisionserklæring til SKI som anført i bilag D. Side 20 af 39

21 11.4. SKIs adgang til revision SKI er berettiget til at foretage revision som anført i bilag D Fakturering og betalingsbetingelser SKI fremsender på baggrund af sin beregning af andel, jf. punkt 11.2, faktura på beløbet til Leverandøren. Sådanne beløb forfalder til betaling 30 Dage efter SKIs fremsendelse af faktura Renter Ved forsinket betaling af fakturaer har SKI ret til at beregne sig rente i henhold til rentelovens regler, regnet fra betalingsfristens udløb til betaling sker. Side 21 af 39

22 12. Præceptive regler og CSR Præceptive regler Leverandøren har pligt til at sikre, at varerne i bilag E og Leverandørens opfyldelse af Rammeaftalen overholder de til enhver tid gældende præceptive retsregler. Dette omfatter også krav til varernes lovlighed og sikkerhed CSR Leverandøren skal efterleve de krav og beskrivelser om CSR, som er indeholdt i bilag H, samt afrapportere herom i overensstemmelse med kravene i samme bilag. Side 22 af 39

23 13. Garantier Generel garanti Leverandøren indestår indtil ophør af Rammeaftalen for opfyldelse af Rammeaftalens punkt Tredjemands rettigheder Leverandøren indestår for, at Leverandøren under opfyldelsen af Rammeaftalen ikke krænker tredjemands rettigheder, herunder ejendomsret og immaterielle rettigheder Miljø Leverandøren indestår for, at alle varer i bilag E opfylder de generelle miljøkrav i samme bilag, og at varer i bilag E, der er markeret som miljøvarer, opfylder bilagets krav til sådanne varer Prisgaranti Leverandøren indestår for, at Leverandøren ikke i forbindelse med Direkte tildeling anvender eller i Miniudbud tilbyder priser, der er i strid med Rammeaftalens punkt 10, 3. afsnit. Side 23 af 39

24 14. Misligholdelse Generelt Dansk rets almindelige regler gælder i forhold til Leverandørens og SKIs indbyrdes ansvar og misligholdelse, herunder reglerne om adgang til ophævelse, afhjælpning og erstatning, med mindre andet følger af Rammeaftalen, herunder punkt 15 nedenfor om erstatning Leverandøren er forpligtet til straks ved enhver opstået misligholdelse, eller når misligholdelse må påregnes at indtræde, skriftligt at meddele SKI dette, samt årsagen hertil og, hvornår misligholdelsen forventes afhjulpet CSR Der foreligger en mangel, hvis en leveret vare eller dele heraf, herunder materialer, som indgår i varen, er tilvirket efter produktionsprocesser eller -metoder, hvor de i bilag H nævnte krav til menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og miljø ikke er overholdt. Ved konkret begrundet mistanke om manglende overholdelse af krav til menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder eller miljø ved tilvirkningen af varen eller dele heraf følges proceduren som beskrevet i bilag H, herunder skal Leverandøren straks efter SKIs anmodning fremsende en skriftlig redegørelse og dokumentation mv., hvorefter SKI vil foretage en konkret vurdering af den enkelte sag. Ved vurderingen af om Leverandøren kan holdes ansvarlig for en opfyldelse af Rammeaftalen, som strider mod de nævnte krav i bilag H, lægges der bl.a. vægt på, hvorledes Leverandøren har tilrettelagt sine egne produktionsprocesser eller -metoder, ligesom der lægges vægt på, i hvilket omfang Leverandøren ved sin adfærd i forbindelse med opfyldelse af Rammeaftalen har kunnet påvirke opfyldelsen i øvrigt, herunder ved valg af underleverandører eller ved valg af dele til det leverede. SKI kan i tilfælde af, at der foreligger en mangel, hvor de i bilag H nævnte krav til menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og miljø ikke er overholdt, kræve: at Leverandøren straks efter SKIs fremsættelse af påkrav herom afhjælper manglen, Side 24 af 39

25 at at Leverandøren fremover ved opfyldelse af Rammeaftalen leverer under overholdelse af de i bilag H nævnte krav til menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og miljø, Leverandøren fuldt ud genopretter forvoldt skade, herunder ved udbetaling af passende skadeserstatning. Vurderingen af, om en ved opfyldelse af Rammeaftalen forvoldt skade er genoprettet fuldt ud er om nødvendigt uafhængig af, at de nationale erstatningsregler, der regulerer det konkrete forhold, evt. alene tillader delvis skadesløsholdelse Bod Såfremt forskriftsmæssig og korrekt rapportering, jf. Rammeaftalens punkt 11.2, ikke finder sted inden 2. rykker, jf. bilag D, kan SKI kræve en bod på DKK 5.000,- samt en yderligere dagbod på DKK 1.000,- pr. påbegyndt Arbejdsdag efter udløb af det i 1. rykker anførte varsel. Boden for en således mangelfuld eller forsinket rapportering kan i alt ikke overstige DKK ,-. Såfremt forskriftsmæssig og korrekt ledelses- og revisorerklæring, jf. Rammeaftalens punkt 11.3, ikke foreligger inden 2. rykker, jf. bilag D, kan SKI kræve en bod på DKK 5.000,- samt en yderligere dagbod på DKK 1.000,- pr. påbegyndt Arbejdsdag efter udløb af det i 1. rykker anførte varsel. Boden for en således mangelfuld eller forsinket revisorerklæring kan i alt ikke overstige DKK ,-. Såfremt Leverandøren ikke rettidigt fremsender de til brug for SKIs etablering af E-kataloget i bilag G foreskrevne oplysninger i det krævede format, kan SKI kræve en dagbod på DKK 5.000,- pr. påbegyndt Arbejdsdags forsinkelse. Bodsbeløbet til SKI vedrørende E-katalog kan ikke overstige i alt DKK ,-. Bod forfalder til betaling ugevis bagud. Har Leverandøren ikke senest 6 måneder efter forfald modtaget skriftligt påkrav om betaling af bod, bortfalder retten til den påløbne bod Suspension Såfremt Leverandøren ikke inden for fristen i punkt 9, 1. afsnit har fremsendt dokumentation eller tilfredsstillende redegørelse for, at en vare er i overensstemmelse med Rammeaftalens krav og beskrivelser, er SKI berettiget til ved skriftligt påkrav straks at suspendere Kunders ret til i henhold til Rammeaftalen, at indgå Aftaler med Leverandøren om denne vare. Fra Leverandørens modtagelse af påkravet er Leverandøren forpligtet til at afstå fra at indgå Aftaler omfattende den suspenderede vare, indtil forholdene måtte være berigtiget af Leverandøren, og dette er dokumenteret over for SKI. Tilsvarende beføjelser tilkommer SKI, såfremt Leverandøren ikke inden for fristerne i punkt 9.1, 2. afsnit på tilfredsstillende vis har afkræftet en begrundet tvivl om kontraktmæssighed af en vare. Side 25 af 39

26 14.5. Afhjælpning SKIs E-katalog Leverandøren skal uden ugrundet ophold i nødvendigt omfang loyalt medvirke til at afhjælpe mangler ved oplysninger i SKIs E-katalog, såfremt de mangelfulde eller manglende oplysninger er eller har skullet tilvejebringes af Leverandøren Ophævelse SKI og Leverandøren kan med virkning for fremtiden ophæve Rammeaftalen, såfremt der foreligger væsentlig misligholdelse fra den anden Parts side. Følgende forhold anses altid for væsentlig misligholdelse, der berettiger SKI til at ophæve Rammeaftalen med virkning for fremtiden: a) Såfremt en eller flere af Leverandørens garantier i Rammeaftalens punkt 13 svigter, og Leverandøren ikke senest 30 Dage efter skriftligt påkrav fra SKI har afhjulpet dette; b) Såfremt Leverandøren inden for en 12 måneders periode mere end 3 gange undlader at deltage i Miniudbud uden at betingelserne i punkt 5, litra a) eller b) er opfyldt, eller i mere end 2 Aftaler påberåber sig Aftalernes force majeure bestemmelser i forhold til forsinkelse med leverance af varer, selvom betingelserne for at anse situationen for force majeure ikke er til stede; c) Såfremt Leverandøren tilsidesætter en suspension, der er meddelt Leverandøren i henhold til Rammeaftalens punkt 14.4, ved at indgå Aftale omfattende suspenderet vare efter modtagelse af SKIs påkrav; d) Såfremt Leverandøren har ifaldet maksimal bod i henhold til punkt 14.3, 2. afsnit; e) Manglende rettidig betaling af fakturaer (uanset om faktura er baseret på leverandørens opgørelse eller et af SKI anlagt skøn), jf. Rammeaftalens punkt 11.5 eller bodskrav, jf. Rammeaftalens punkt 14.3., såfremt Leverandøren mere end 2 gange i løbet af en 12 måneders periode overskrider den relevante betalingsfrist med mere end 30 Dage; f) Leverandørens konkurs, såfremt konkursboet ikke på baggrund af skriftlig henvendelse fra SKI uden ugrundet ophold tilkendegiver, at boet indtræder i Rammeaftalen; g) Såfremt Leverandøren tages under rekonstruktionsbehandling; h) Leverandørens åbning af forhandlinger om akkord eller væsentligt forringede økonomiske forhold i øvrigt, der bringer Rammeaftalens rette opfyldelse i fare; Side 26 af 39

27 i) Leverandørens ophør med den virksomhed, som Rammeaftalen vedrører, eller indtræden af andre omstændigheder, der bringer Rammeaftalens rette opfylde l- se i alvorlig fare; j) Manglende overholdelse af kravet om opretholdelse af ansvarsforsikring i henhold til Rammeaftalens punkt 15; k) Såfremt Leverandøren i mere end 2 Aftaler i løbet af en 12 måneders periode ovetræder krav om opretholdelse af ansvarsforsikring eller produktansvarsforsikring; l) Såfremt flere end 5 Kunder i løbet af en 12 måneders periode har ophævet Aftale med Leverandøren som følge af dennes væsentlige misligholdelse; m) Såfremt Leverandøren efter at have modtaget en skriftlig indskærpelse i henhold til Rammeaftalens punkt 7, 2. afsnit, desuagtet har opfordret eller ansp o- ret Kunder til at foretage indkøb i strid med gældende udbudsregler, eller til at anvende Rammeaftalen eller de Parallelle rammeaftaler i strid med bestemme l- serne i disse, f.eks. ved at iværksætte Direkte tildeling eller Miniudbud om varer, som ikke er omfattet af rammeaftalerne; n) Såfremt flere end 10 % af Leverandørens varer på fokuslisten i bilag E udgår uanset årsagen hertil og uanset, om en eller flere af de udgåede varer måtte være blevet substitueret, jf. punkt 6.1; o) Såfremt flere end 10 % af Leverandørens varer på variantlisten i bilag E udgår uanset årsagen hertil og uanset, om en eller flere af de udgåede varer måtte være blevet substitueret, jf. punkt 6.1. Ophævelse af Rammeaftalen som følge af misligholdelse kan aldrig medføre, at Aftaler af den grund ophæves. Periodekøbsaftaler indeholder dog bestemmelser om Kundens adgang til at opsige, såfremt Rammeaftalen ophæves. Side 27 af 39

Rammeaftale. Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører

Rammeaftale. Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører Rammeaftale Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører Rammeaftale 09.01 mellem Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S CVR-nr. 17 47 24 37 Zeppelinerhallen Islands Brygge 55 DK-2300

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv.

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale mellem SKI og Leverandøren 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Rammeaftale 02.02 Computere. Rammeaftale 02.02 Computere

Rammeaftale 02.02 Computere. Rammeaftale 02.02 Computere Rammeaftale 02.02 Computere Rammeaftale 02.02 Computere Rammeaftale 02.02 Computere mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge 55 2300 København S. (herefter benævnt

Læs mere

Rammeaftale Delaftale 2 Køb af arbejdsbiler

Rammeaftale Delaftale 2 Køb af arbejdsbiler Delaftale 2 Køb af arbejdsbiler Rammeaftale 07100012 Biler (Delaftale 2 Køb af arbejdsbiler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Islands Brygge 55 2300 København S (herefter benævnt SKI) og

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale Vejsalt

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale Vejsalt Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.80 Vejsalt Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen Islands Brygge 55 København

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb. Rammeaftale 17.17 Vikarydelser Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet

Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb. Rammeaftale 17.17 Vikarydelser Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb Rammeaftale 17.17 Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb mellem SKIs kunde (herefter benævnt Kunden)

Læs mere

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens Kontrakt Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens SOSU Nord mellem SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) og ( ) (Herefter Leverandør ) Hver for sig benævnt Part og tilsammen

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Kontrakt mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og Kunde CVR-nr. Adresse (herefter benævnt Leverandøren) (sammen benævnt

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING AFTALE - TOTALRÅDGIVNING MELLEM OG ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER TOTALRÅDGIVER INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND...3 2. DEFINITIONER...3 3. AFTALEGRUNDLAG...4 4. YDELSERNE...5 5. VEDERLAG...5 6. MISLIGHOLDELSE...6

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Rammekontrakt. Indkøb af Software Assurance og licenser til Oracle-software. mellem

Rammekontrakt. Indkøb af Software Assurance og licenser til Oracle-software. mellem Rammekontrakt om Indkøb af Software Assurance og licenser til Oracle-software mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (i det følgende benævnt "Kunden") og [leverandør] [adresse] [postnummer/by]

Læs mere

AFTALE November 2015. Kulstofapparatur. mellem. Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark. (i det følgende benævnt "Kunden )

AFTALE November 2015. Kulstofapparatur. mellem. Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark. (i det følgende benævnt Kunden ) AFTALE November 2015 Kulstofapparatur mellem Aarhus Universitet Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark (i det følgende benævnt "Kunden ) og (i det følgende benævnt "Leverandøren )

Læs mere

Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk. Kontrakt

Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk. Kontrakt Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk Kontrakt om orienteringsmodul om arbejdsmiljø

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V

Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Mellem Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V som Ordregiver og KONSULENT som Konsulent er dags dato indgået følgende RAMMEAFTALE vedrørende økonomiske og mediefaglige konsulentvurderinger

Læs mere

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter J.nr.: 7509468 AEI/LYFO Kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter mellem Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, Indtægtsdækket Virksomhed c/o Kulturstyrelsen

Læs mere

Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt Leverandøren) [dato]

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr.

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr. J.nr. 17/00220 Udkast til KONTRAKT vedr. Service Level Agreement for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system 1. Parterne Mellem Det Kgl. Bibliotek Søren Kierkegaards Plads 1 1016 København K Side 2/8 herefter

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole

Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole 1. PARTER Folketinget Byggesekretariatet Christiansborg 1240 København K (herefter Ordregiver ) og Navn Adresse (herefter Leverandøren ) Aftalen vedrører

Læs mere

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Nærværende kontrakt er indgået mellem: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7 2860 Søborg (herefter Ordregiver) og < Indsæt leverandørens navn>

Læs mere

Kontrakt. Levering af jobannoncer til Jobnet. mellem. Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal København K (herefter betegnet Kunden) [CVR-nr.

Kontrakt. Levering af jobannoncer til Jobnet. mellem. Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal København K (herefter betegnet Kunden) [CVR-nr. Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Dato: 25. maj 2010 J.nr.: 34-1348 KRO/IMP/jwi Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 mail@kammeradv.dk www.kammeradv.dk Kontrakt om Levering af jobannoncer

Læs mere

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned.

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 5. Kontor Økonomi- og Resultater AFTALE Mellem Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København

Læs mere

Rammeaftale. Trykning, pakning og distribution af Min grundlov. mellem. Folketinget Christiansborg 1240 København K (herefter benævnt Kunden )

Rammeaftale. Trykning, pakning og distribution af Min grundlov. mellem. Folketinget Christiansborg 1240 København K (herefter benævnt Kunden ) Rammeaftale om Trykning, pakning og distribution af Min grundlov mellem Folketinget Christiansborg 1240 København K (herefter benævnt Kunden ) og [ ] [ ] [ ] CVR.nr. [ ] (herefter benævnt Leverandøren

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren)

Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren) Udkast til kontrakt 1. Parterne Kontrakten indgås mellem: Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren) og Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade

Læs mere

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1. 1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.5 Kvalitetskontrol...2 1.6 Priser...2 1.7 Prisregulering...3 1.8 Betalingsbetingelser...3

Læs mere

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Kontrakt vedrørende levering af personalefrokost indgået mellem (XXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Bilagsfortegnelse Bilag 1: Udbudsmateriale (kravspecifikation).

Læs mere

Kontrakt. Administration af selvforsikringsordning Delaftale 1. mellem

Kontrakt. Administration af selvforsikringsordning Delaftale 1. mellem Kontrakt om Administration af selvforsikringsordning Delaftale 1 mellem Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 DK-1448 København K (Herefter Udenrigsministeriet) og [ ] (Herefter Leverandøren) Indhold 1

Læs mere

Rammeaftale om levering af konsulentydelser til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi

Rammeaftale om levering af konsulentydelser til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi Rammeaftale om levering af konsulentydelser til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi 1 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Baggrund... 3 3. Rammeaftalens omfang... 4 4. Aftalegrundlag Rammeaftalen...

Læs mere

UDKAST TIL KONTRAKT December 2016

UDKAST TIL KONTRAKT December 2016 UDKAST TIL KONTRAKT December 2016 Vedrørende indkøb af mikroovn til oplukning/destruktion af forskellige prøvetyper til mineralanalyser mellem Aarhus Universitet Institut for Hysdyrvidenskab Blichers Allé

Læs mere

Vejledning til Rammeaftale 50.80 Vejsalt

Vejledning til Rammeaftale 50.80 Vejsalt - Om håndtering af forsinkelser ved en leverance - Om håndtering af forsinkelse ved en leverance Side 1 Indhold Hvornår foreligger der forsinkelse?... 3 Undersøgelsespligt (Særligt for det tilfælde at

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software

Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software Rammeaftale 05.02 Kontorvarer Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Udkast til Kontrakt. Vedrørende levering af

Udkast til Kontrakt. Vedrørende levering af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Udkast til Kontrakt Vedrørende levering af Evaluering og afrapportering af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens projekter vedrørende borgere med kroniske sygdomme og den

Læs mere

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Februar 2016 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45 8934 0000 holst-law.com CVR nr. 35680470 ID: 40035 104586

Læs mere

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1.1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved CVR.

Læs mere

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services.

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services. Abonnementsbetingelser for brug af Toolpack -Online Services 1. Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse betingelser ( Betingelserne ) for anvendelse af Toolpack Online Services ( Services ) gælder for enhver

Læs mere

Rammeaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. CVR-nr.: (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [CVR-nr.

Rammeaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. CVR-nr.: (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [CVR-nr. Rammeaftale mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V CVR-nr.: 20814616 (herefter benævnt Kunden) og [navn] [adresse] [CVR-nr.] (herefter benævnt Leverandøren) [dato] Bistand til planlægning

Læs mere

Kontrakt. Vedrørende levering af. Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse. mellem. NaturErhvervstyrelsen

Kontrakt. Vedrørende levering af. Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse. mellem. NaturErhvervstyrelsen Kontrakt Vedrørende levering af Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og [navn]

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

Bilag B. Retningslinjer for gennemførelse af Direkte tildeling eller Miniudbud. Rammeaftale Fødevarer & drikkevarer Totalleverandører

Bilag B. Retningslinjer for gennemførelse af Direkte tildeling eller Miniudbud. Rammeaftale Fødevarer & drikkevarer Totalleverandører Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Direkte tildeling eller Miniudbud Rammeaftale 09.01 Fødevarer & drikkevarer Totalleverandører Indholdsfortegnelse 1. Proces for tildeling sådan vælger SKI-Rammeaftalen

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Juni 2014

AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Juni 2014 AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Juni 2014 Omhandlende udvikling og implementering af softwareløsning med tilhørende algoritme til individuel ædetids-monitorering

Læs mere

Kontrakt. mellem. Landsskatteretten. Ved Vesterport 6, 6. sal. 1612 København V SKAT. Østbanegade 123. 2100 København Ø

Kontrakt. mellem. Landsskatteretten. Ved Vesterport 6, 6. sal. 1612 København V SKAT. Østbanegade 123. 2100 København Ø Kontrakt mellem Landsskatteretten Ved Vesterport 6, 6. sal 1612 København V og SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø (i det følgende kaldet Kunden) og LEVERANDØRNAVN ADRESSE POSTNUMMER (i det følgende

Læs mere

KONTRAKT (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Juni Vedrørende køb af flydende Helium i tanke.

KONTRAKT (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Juni Vedrørende køb af flydende Helium i tanke. KONTRAKT (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Juni 2013 Vedrørende køb af flydende Helium i tanke mellem Aarhus Universitet inano Gustav Wiedsvej 14 8000 Aarhus C Danmark

Læs mere

Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system

Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK NSA 2 BO KRANTZ SIMONSEN J.nr. 16/00868 Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system

Læs mere

Teknisk rådgivning og bistand ved fase 2 kortlægning af råstofferne sand, grus og sten i Region Syddanmark 1. Bilag 3 Skabelon for rammeaftale

Teknisk rådgivning og bistand ved fase 2 kortlægning af råstofferne sand, grus og sten i Region Syddanmark 1. Bilag 3 Skabelon for rammeaftale Teknisk rådgivning og bistand ved fase 2 kortlægning af råstofferne sand, grus og sten i Region Syddanmark 1 Bilag 3 Skabelon for rammeaftale Teknisk rådgivning og bistand ved fase 2 kortlægning af råstofferne

Læs mere

Rettelsesblad 3 pr. 16. marts 2015 vedr. EU Udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af. Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak

Rettelsesblad 3 pr. 16. marts 2015 vedr. EU Udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af. Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak Rettelsesblad 3 pr. 16. marts 2015 vedr. EU Udbud nr. 2015/S 026-043564 Udbud af Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak Sagsnummer: 1-32-76-4-14-1 - Indkøb & Medicoteknik Rettelser

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 7 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER University College Nordjylland Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

Kontrakt vedr. flytteydelser til FOB Kalundborg, afd. 8, 9, 14 og 21

Kontrakt vedr. flytteydelser til FOB Kalundborg, afd. 8, 9, 14 og 21 Kontrakt vedr. flytteydelser til FOB Kalundborg, afd. 8, 9, 14 og 21 Indhold 1 Parterne... 3 2 Kontraktens grundlag... 3 3 Kontraktens omfang... 3 4 Kontraktperiode... 4 5 Kontakt mellem parterne... 4

Læs mere

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2014 Sagsnr. 2013-0258884 Dokumentnr. 2013-0258884-3 KONTRAKT INDGÅET MELLEM [LEVERANDØREN] OG KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER

Læs mere

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [...

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [... RAMMEAFTALE mellem Vejdirektoratet Guldalderen 12 DK-2640 Hedehusene (i det følgende kaldet Kunden) og [ ] [ ] [ ] (i det følgende kaldet Leverandøren) om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse

Læs mere

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed.

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed. 1. Indledning 1.1 Med mindre andet er skriftligt aftalt, er nærværende generelle vilkår gældende for alle tilbud, salg og leverancer fra Capto A/S (herefter Leverandøren ). Såfremt der i forbindelse med

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER 1. BAGGRUND 1.1 Klienten ønsker at modtage økonomisk rådgivning og er derfor blevet enig med Konsulenten om, at denne mod betaling af vederlag skal varetage Klientens økonomi.

Læs mere

Rammekontrakt vedr. levering af motion og fysioterapi

Rammekontrakt vedr. levering af motion og fysioterapi Rammekontrakt vedr. levering af motion og fysioterapi 1. Parterne Imellem Lemvig Kommune Jobcenter Lemvig Rådhusgade 2 7620 Lemvig (i det følgende kaldet ordregiver) og Firma Adresse Postnr. By. (i det

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

KONTRAKT. (Kapitalforvalter) Forvaltning af kapitalforvaltningsafdeling. mellem

KONTRAKT. (Kapitalforvalter) Forvaltning af kapitalforvaltningsafdeling. mellem 144-179322 MWI/tpt 23.05.2016 KONTRAKT (Kapitalforvalter) om Forvaltning af kapitalforvaltningsafdeling mellem Bestyrelsen for Stifternes Kapitalforvaltning Dalgas Avenue 46 8000 Aarhus C (i det følgende

Læs mere

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Vedrørende måtteservice Aftale (Indsæt aftale nr.) Mellem Skatteministeriet Østbanegade 123 2100 København Ø Danmark CVR nr. 19 55 21 00 (I det følgende benævnt Køberen

Læs mere

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Kontrakt Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Revideret den 18. december 2015 Dokument nr. 480-2015-417211 Sags nr. 480-2015-109895 Indhold Kontrakt vedr.

Læs mere

Udkast til. Kontrakt om

Udkast til. Kontrakt om Udkast til Kontrakt om mellem xx (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration ved Brug for alle unge Holbergsgade 6 1057 København (i det følgende

Læs mere

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML)

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) mellem Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1200 København K CVR nr. 33 96 24 52 EAN 5798009814128 (i det følgende benævnt ØIM) og [leverandøren]

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

1. Parterne. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Handleplan for renovering af udvalgte afløbsledninger samt gennemførelse af renoveringer i 2014 og 2015

1. Parterne. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Handleplan for renovering af udvalgte afløbsledninger samt gennemførelse af renoveringer i 2014 og 2015 UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Handleplan for renovering af udvalgte afløbsledninger samt gennemførelse af renoveringer i 2014 og 2015 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Afløb Ballerup

Læs mere

Kontrakt. mellem. Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter "kunden")

Kontrakt. mellem. Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter kunden) Kontrakt mellem Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter "kunden") og [navn] [adresse] [postnummer] (CVR-nr. [........]) (herefter "leverandøren") om informationsindsats om

Læs mere

KONTRAKT. (Administrator) Etablering og administration af investeringsforening. mellem

KONTRAKT. (Administrator) Etablering og administration af investeringsforening. mellem KONTRAKT (Administrator) om Etablering og administration af investeringsforening mellem Bestyrelsen Stifternes Kapitalforvaltning Dalgas Avenue 46 8000 Aarhus C (i det følgende benævnt Bestyrelsen) og

Læs mere

Rammeaftale. levering af revisionsydelser i forbindelse med EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak. mellem

Rammeaftale. levering af revisionsydelser i forbindelse med EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak. mellem levering af revisionsydelser i forbindelse med EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak mellem [Region] [Adresse] [Postnr. og by], [Region] [Adresse] [Postnr. og by], [Region] [Adresse] [Postnr.

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse

Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse Udkast Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse i Region Syddanmark mellem Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle CVR-nr. 29190909 (i det følgende benævnt Region Syddanmark) og XXX (i det følgende

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

KONTRAKT OM LEVERING AF PROCESLEDELSE OG ANALYSER I TVÆRREGIONALT PROJEKT OM VÆRDIBASERET STYRING I SUNDHEDSVÆSENET KONTRAKT DANSKE REGIONER OG [NAVN]

KONTRAKT OM LEVERING AF PROCESLEDELSE OG ANALYSER I TVÆRREGIONALT PROJEKT OM VÆRDIBASERET STYRING I SUNDHEDSVÆSENET KONTRAKT DANSKE REGIONER OG [NAVN] KONTRAKT OM LEVERING AF PROCESLEDELSE OG ANALYSER I TVÆRREGIONALT PROJEKT OM VÆRDIBASERET STYRING I SUNDHEDSVÆSENET KONTRAKT DANSKE REGIONER OG [NAVN] Indholdsfortegnelse 1. DEFINITIONER... 4 2. FORMÅL

Læs mere

AFTALE OM LEVERING, IDRIFTSÆTTELSE OG ÅRLIG SERVICE AF SLAMSPEJLSMÅLERE

AFTALE OM LEVERING, IDRIFTSÆTTELSE OG ÅRLIG SERVICE AF SLAMSPEJLSMÅLERE BIOFOS A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K www.biofos.dk CVR nr. 25 60 19 20 AFTALE OM LEVERING, IDRIFTSÆTTELSE OG ÅRLIG SERVICE AF SLAMSPEJLSMÅLERE MELLEM OG BIOFOS A/S [LEVERANDØREN] AFTALE OM LEVERING,

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

Rammeaftale vedrørende bistand til gennemførelse af itoutsourcing

Rammeaftale vedrørende bistand til gennemførelse af itoutsourcing Rammeaftale vedrørende bistand til gennemførelse af itoutsourcing Side 1 af 17 Indhold 1. Aftalens parter... 5 2. Baggrund og formål... 5 3. Definitioner... 5 4. Rammeaftalens rækkevidde... 6 5. Opgaven...

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

Bilag E Håndtering af udgåede varer og substitution heraf samt indeksregulering af priser

Bilag E Håndtering af udgåede varer og substitution heraf samt indeksregulering af priser Bilag E Håndtering af udgåede varer og substitution heraf samt indeksregulering af priser Rammeaftale mellem SKI og Leverandøren Indholdsfortegnelse 1. Udgåede varer... 3 2. Leverandørens substitution

Læs mere

Rammeaftale for køb af pleje af grønne områder samt befæstede arealer på Aalborg Universitet i Aalborg

Rammeaftale for køb af pleje af grønne områder samt befæstede arealer på Aalborg Universitet i Aalborg Rammeaftale for køb af pleje af grønne områder samt befæstede arealer på Aalborg Universitet i Aalborg Mellem: Cvr-nr.: 29102384 Fredrik Bajers Vej 7F 9220 Aalborg Øst Og: [Firma 2] Cvr-nr.: CVR [Firmaadresse2]

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ]

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] Kontrakt vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus Midtjylland) og [ ] [ ] [ ] CVR

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen]

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen] KONTRAKT mellem Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. og [Indsættes ved kontraktindgåelsen] vedrørende "Pleje af grønne områder" 1 Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32

Læs mere

3. Købers udskydelse eller annullering af ordren 4. Priser 5. Betaling

3. Købers udskydelse eller annullering af ordren 4. Priser 5. Betaling Standardbetingelser for Skysolution ApS vedrørende levering af IT drift, softwareudvikling, brug af software, konsulentbistand, rådgivning, øvrige tjenesteydelser og materiale. Nedenstående betingelser

Læs mere

BILAG 1: KONTRAKTUDKAST KONTRAKT. Imellem. Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted. Gribvand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted

BILAG 1: KONTRAKTUDKAST KONTRAKT. Imellem. Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted. Gribvand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted BILAG 1: KONTRAKTUDKAST KONTRAKT Imellem Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted og Gribvand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted (herefter " kunden") og Firma Adresse Postnr. By. (herefter "leverandøren")

Læs mere

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 100320/530 SBJ/MGL Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Januar 2015 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges

Læs mere

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 ACCELERERET KONFLIKTLØSNING MED BRUG AF SAGKYNDIG UDTALELSE... 4

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE INDLEVELSE SKABER UDVIKLING TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE WWW.BDO.DK KONSULENTAFTALE VEDR. PROJEKT: Gennemgang af forudsætninger og beregninger til skolestrukturrapportens bilag I Vurdering af økonomisk

Læs mere