Rammeaftale Delaftale 4 - skoleartikler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler"

Transkript

1 Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler

2 Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge København S. (herefter benævnt SKI) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) Side 2 af 39

3 Bilagsfortegnelse bilag A : Liste over Kunder bilag B : Retningslinjer for gennemførelse af Direkte tildeling og Miniudbud. bilag C : bilag C.1 : Leverancevilkår bilag C.2 : Periodekøbsaftale bilag D : Leverandørens rapportering til SKI bilag E : Varerne bilag E.1 SKIs generelle kravspecifikation bilag E.2 SKIs varelinjespecifikke krav og Leverandørens produktbeskrivelser m.v. samt priser for fokus- og variantlister bilag F : Håndtering af udgåede varer og substitution heraf samt indeksregulering af priser bilag G : SKIs E-katalog og E-handel bilag H : CSR Side 3 af 39

4 Indholdsfortegnelse 1. Definitioner SKI Rammeaftalen Kredsen af Kunder Leverandørens hovedydelser under Rammeaftalen SKIs E-katalog Leverandørens organisation, varesortiment m.v Håndtering af udgåede varer og substitution heraf Leverandørens anvendelse af underleverandører Eventuel solidarisk hæftelse og fælles befuldmægtiget Vejledning m.v. af Kunder Leverandørens vejledning m.v SKIs vejledning m.v Kunders anvendelse af Rammeaftalen Dokumentations- og underretningspligt Dokumentation m.v Underretningspligt Priser SKIs andel i Leverandørens omsætning m.v Andelen Periodevis opgørelse Leverandørens ledelses- og revisorerklæring SKIs adgang til revision Fakturering og betalingsbetingelser Renter Præceptive regler og CSR Præceptive regler CSR Garantier Generel garanti Tredjemands rettigheder Miljø Prisgaranti Misligholdelse Generelt CSR Bod Suspension Afhjælpning SKIs E-katalog Ophævelse Erstatningspligt og ansvarsforsikring Force Majeure Fortrolighed Overdragelse Ændringer Varighed og opsigelse m.v Side 4 af 39

5 20.1. Varighed og forlængelse Opsigelse og uden virkning Generel opsigelsesadgang Opsigelse ved underkendelse Uden virkning Bistand i forbindelse med ophør Fortolkning Tvister, lovvalg og værneting Selvstændig aftale Digital signatur Side 5 af 39

6 1. Definitioner Nedenstående definitioner anvendes i Rammeaftalen (ekskl. bilag C.1, C.2 der indeholder de i hver af disse bilag anvendte definitioner). Ved Aftale forstås en Leveringsaftale, Periodekøbsaftale mellem en Kunde og Leverandøren. Ved Arbejdsdag forstås mandag til fredag bortset fra helligdage, juleaftensdag, nytårsaftendag og grundlovsdag. Ved Dag forstås kalenderdag. Ved Direkte tildeling forstås en Kundes tildeling af Leveringsaftale til et Firma i overensstemmelse med procedure m.v. i bilag B uden forudgående Miniudbud. Ved Firmaer forstås de juridiske enheder eller sammenslutninger heraf, inklusiv Leverandøren, som SKI har tildelt rammeaftaler svarende til nærværende Rammeaftale. SKI har tildelt [antal indsættes af SKI inden kontraktindgåelse] sådanne parallelle rammeaftaler, inklusiv nærværende Rammeaftale. Ved Kunde forstås en offentlig organisation eller institution, der i henhold til Rammeaftalens punkt 4 er berettiget til at gøre brug af Rammeaftalen. Ved Leveringsaftale forstås en konkret i henhold til en Direkte tildeling mellem Leverandøren og en Kunde indgået aftale om leverance af varer omfattet af Rammeaftalen. Ved Miniudbud forstås en Kundes tilbudsindhentning fra Firmaer, evaluering heraf og eventuel tildeling af Periodekøbsaftale i overensstemmelse med procedure m.v. i bilag B. Ved Parallelle rammeaftaler (i udbudsdirektivets artikel 32 omtalt som rammeaftale med flere økonomiske aktører) forstås de rammeaftaler svarende til nærværende, som efter SKIs konkurrenceudsættelse heraf i EU-udbud ved den nedenfor nævnte udbudsbekendtgørelse er blevet indgået mellem SKI og andre Firmaer end Leverandøren. Ved Part eller Parterne forstås henholdsvis SKI og/eller Leverandøren. Ved Periodekøbsaftale forstås en konkret mellem en Kunde og Leverandøren i henhold til et Miniudbud indgået aftale for en tidsbegrænset periode om løbende leverancer af varer under Rammeaftalen i henhold til bestillinger fra Kunden til Leverandøren. Ved Prisindekset forstås det indeks, som er angivet i bilag F. Side 6 af 39

7 Ved Rammeaftalen forstås nærværende aftaledokument, som Parterne har underskrevet efter SKIs konkurrenceudsættelse heraf i EU-udbud ved udbudsbekendtgørelse nr. 2011/S og eventuelle supplerende bekendtgørelser i EU-Tidende, med de til aftaledokumentet hørende bilag og eventuelle senere aftalte ændringer. Ved Udbudstidspunktet forstås tidspunktet for fremsendelse af ovennævnte udbudsbekendtgørelse til offentliggørelse i Supplement til EU-Tidende, dvs. den 8. marts Ved Underbilag forstås et nummereret og/eller litreret bilag, der indgår i et i nærværende aftaledokument anført litreret bilag. I Rammeaftalen anvendes ordene vare og produkt som synonymer. Side 7 af 39

8 2. SKI SKI er en indkøbscentral, der konkurrenceudsætter og indgår rammeaftaler om en lang række varer af relevans for danske offentlige organisationer og institutioner. Sådanne organisationer og institutioner kan ved at tegne abonnement blive kunde hos SKI. SKIs kunder får med et sådan abonnement adgang til at anskaffe varer, der er omfattet af de rammeaftaler, som SKI konkurrenceudsætter og indgår med leverandører efter kundens tegning af abonnement. SKI tilstræber generelt, at rammeaftalerne er juridisk holdbare, svarer til kundernes behov, har konkurrencedygtige og attraktive priser og er lette at anvende. Formålet med konkurrenceudsættelsen og indgåelsen af rammeaftalerne er endvidere at afløfte udbudspligten for SKIs kunder, således at kunderne med hjemmel i rammeaftalerne kan anskaffe varer og tjenesteydelser efter behov, uden først på egen hånd eller på anden vis at skulle konkurrenceudsætte varerne i et EU-udbud eller i en annoncering efter tilbudslovens regler. Det er vigtigt, at SKIs leverandører såvel som kunderne respekterer de rammer, som er fastlagt i rammeaftalerne i forbindelse med hhv. indkøb og leverancer iht. rammeaftalerne, herunder overholdelse af de i rammeaftalerne beskrevne procedurer for kundernes efterfølgende tildeling af konkrete leverancer. Side 8 af 39

9 3. Rammeaftalen Rammeaftalen er indgået mellem SKI og Leverandøren efter afholdelse af EU-udbud offentliggjort i Supplement til EU-Tidende. Rammeaftalen er en af flere tilsvarende rammeaftaler, som SKI i forlængelse af EU-udbuddet har indgået med et antal Firmaer, jf. herved Rammeaftalens punkt 1. I tråd med betragtningerne i punkt 2 er et væsentligt formål med Rammeaftalen og de Parallelle rammeaftaler at give Kunder adgang til hos Leverandøren eller andre Firmaer at anskaffe de af disse rammeaftaler omfattede varer under samtidig overholdelse af de relevante EU-retlige og/eller nationale udbudsregler i kraft af SKIs forudgående konkurrenceudsættelse i EUudbuddet. Kunder har ret, men ikke pligt til at anvende Rammeaftalen og de Parallelle rammeaftaler til anskaffelse af varer, idet rammeaftalerne ikke etablerer et eksklusivforhold mellem Kunder og Firmaer, herunder Leverandøren. Kunder er således ikke på forhånd forpligtede til at aftage noget mindstemål af varer fra Leverandøren eller de øvrige Firmaer. Den skønnede omsætning for Rammeaftalen og de Parallelle rammeaftaler under ét fremgår af den i punkt 1 anførte EU-udbudsbekendtgørelse. Hverken SKI eller Kunder indestår dog over for Leverandøren for, at denne omsætning indfries. Side 9 af 39

10 4. Kredsen af Kunder Offentlige organisationer og institutioner, der forud for Udbudstidspunktet har tegnet abonnement hos SKI, har indtil ophør af rammeaftalerne eller ophør af vedkommendes abonnement hos SKI ret til at indgå leveringsaftaler, periodekøbsaftaler med hjemmel i Rammeaftalen og de Parallelle rammeaftaler. Disse organisationer og institutioner er udtømmende angivet i bilag A. Side 10 af 39

11 5. Leverandørens hovedydelser under Rammeaftalen Rammeaftalen omfatter de varer, der er angivet i bilag E. Leverandøren er under Rammeaftalen forpligtet til at drage omsorg for, at de i bilag E angivne varer - når Kunder efter gennemførelse af Direkte tildeling eller Miniudbud måtte indgå Aftaler med Leverandøren - kan leveres under opfyldelse af de krav og beskrivelser, der er indeholdt i bilag C og bilag E. Leverandøren er under Rammeaftalen forpligtet til loyalt at deltage med tilbudsafgivelse i ethvert Miniudbud, som Kunder gennemfører. Dette gælder dog ikke i følgende tilfælde: a) Såfremt Miniudbuddet omfatter varer, der ikke forefindes i bilag E, herunder såfremt en vare er udgået i overensstemmelse med procedure m.v. herfor i bilag F, jf. herved punkt 6.1; b) Såfremt Leverandøren med høj grad af sandsynlighed må påregne, at de i Miniudbuddet konkurrenceudsatte varer ved en efterfølgende aftaleindgåelse mellem Kunden og Leverandøren vil blive forsinkede som følge af en situation, der vil være omfattet af bestemmelser om force majeure i bilag C eller Underbilag til bilaget; c) Såfremt den af Kunden angivne løbetid for den ved Miniudbuddet konkurrenceu d- satte periodekøbsaftale strider mod Rammeaftalens bestemmelser om ophør, jf. herved punkt 20.1, sidste afsnit SKIs E-katalog Blandt andet til brug for bestilling af varer omfattet af denne Rammeaftale stiller SKI et web-baseret varekatalog (SKIs E-katalog) til rådighed, jf. bilag G. SKIs E-katalog skal ved etableringen omfatte de varer, der er indeholdt i bilag E. Side 11 af 39

12 De nærmere krav til E-kataloget og Leverandørens medvirken m.h.t. E-kataloget fremgår af bilag G. Fra det tidspunkt, hvor SKI gør E-kataloget tilgængeligt for Kunderne træder E-kataloget i stedet for bilag E. Henvisninger i Rammeaftalens øvrige punkter til bilag E skal fra dette tidspunkt betragtes som henvisning til det til enhver tid gældende E-katalog. Opdatering, ajourføring eller ændring af bilag E i henhold til bestemmelser i Rammeaftalen, herunder f.eks. prisregulering ifølge bilag F, erstattes fra samme tidspunkt af opdatering, ajourføring eller ændring af E-kataloget. Side 12 af 39

13 6. Leverandørens organisation, varesortiment m.v. Leverandøren skal, i den udstrækning det har betydning for opfyldelsen af forpligtelserne i Rammeaftalens punkt 5, opretholde sin organisation, den heri forankrede viden, sit varesortiment og sine øvrige faciliteter og ressourcer, herunder aftaler med underleverandører Håndtering af udgåede varer og substitution heraf Enhver af de i bilag E angivne varer er omfattet af Leverandørens forpligtelser under Rammeaftalen, indtil varen måtte være udgået i henhold til 2. afsnit nedenfor. Leverandøren kan lade varer i udgå af bilag E i overensstemmelse med de betingelser og den procedure, der gælder herfor i bilag F, og inden for de grænser, som i øvrigt følger af Rammeaftalen, herunder bestemmelserne om misligholdelsesbeføjelser. Leverandøren skal substituere udgåede varer i bilag E med andre varer i overensstemmelse med de betingelser og den procedure m.v., der gælder herfor i bilag F, herunder for så vidt angår eventuelle prismæssige konsekvenser Leverandørens anvendelse af underleverandører Leverandøren er berettiget til at anvende og udskifte underleverandører i forbindelse med opfyldelse af Rammeaftalen og Aftaler i den udstrækning, anvendelse eller udskiftning ikke strider imod de til enhver tid gældende udbudsregler. Leverandørens adgang til at anvende og udskifte underleverandører begrænser dog ikke SKIs beføjelser og rettigheder under Rammeaftalen, herunder i henhold til dennes punkt 14. Leverandørens anvendelse af underleverandører indebærer ingen begrænsninger i Leverandørens ansvar. Leverandøren hæfter således for underleverandørers varer og forhold på ganske samme måde som for sine egne forhold, og SKI kan i alle tilfælde rette direkte henvendelse til Leverandøren. Side 13 af 39

14 6.3. Eventuel solidarisk hæftelse og fælles befuldmægtiget Såfremt Leverandøren er en sammenslutning af juridiske enheder (et konsortium), hæfter de deltagende juridiske enheder solidarisk for opfyldelsen af Rammeaftalen. Leverandøren har i så fald inden Rammeaftalens indgåelse udpeget en fælles befuldmægtiget, til hvem SKI er berettiget til at rette henvendelse om ethvert forhold i relation til Rammekontrakten, herunder for så vidt angår eventuelle påkrav. Side 14 af 39

15 7. Vejledning m.v. af Kunder 7.1. Leverandørens vejledning m.v. Når Leverandøren som led i sin bedrift måtte tage kontakt til eller blive kontaktet af en Kunde, skal Leverandøren udvise loyale bestræbelser på at vejlede Kunden om dennes muligheder for at gøre brug af Rammeaftalen og de Parallelle rammeaftaler, såfremt der er rimelig anledning hertil. Sådan rimelig anledning kan eksempelvis være til stede, såfremt Kunden over for Leveandøren giver udtryk for behov, der ville kunne opfyldes ved indgåelse af leveringsaftale, periodekøbsaftale i henhold til Rammeaftalen eller en af de Parallelle rammeaftaler, eller såfremt Leverandørens bestående kendskab til Kundens behov i sammenhæng med den konkrete anledning til kontakten mellem Leverandøren og Kunden gør det naturligt at yde Kunden vejledning om mulighederne. Leverandøren må ikke opfordre eller anspore Kunder til at foretage indkøb i strid med gældende udbudsregler, eller til at anvende Rammeaftalen eller de Parallelle rammeaftaler i strid med bestemmelserne i disse, f.eks. ved at iværksætte Direkte tildelinger eller Miniudbud om varer, som ikke er omfattet af Rammeaftalen, jf. herved Rammeaftalens punkt 5. Såfremt SKI bliver opmærksom på, at Leverandøren har overtrådt forpligtelsen i ovenstående 2. afsnit, er SKI berettiget til at fremsende en skriftlig meddelelse til Leverandøren med angivelse af de faktiske omstændigheder, der udgør tilsidesættelse af forpligtelsen, og med indskærpelse af, at fremtidige overtrædelser vil kunne føre til ophævelse af Rammeaftalen SKIs vejledning m.v. SKI må gøre alle dele af Leverandørens tilbud tilgængeligt for Kunder via log-in på SKI må endvidere med respekt af præceptive retsregler give Kunder enhver relevant information, der er fornøden eller hensigtsmæssig til administration og anvendelse af Rammeaftalen og de Parallelle rammeaftaler. Side 15 af 39

16 8. Kunders anvendelse af Rammeaftalen Når en Kunde måtte ønske at indgå en Leveringsaftale om konkrete varer under Rammeaftalen eller en af de Parallelle rammeaftaler, skal dette ske ved Direkte tildeling, som nærmere beskrevet i bilag B. Såfremt en Kunde ønsker at indgå en periodekøbsaftale om konkrete varer under Rammeaftalen eller en af de Parallelle rammeaftaler, skal dette ske ved fornyet konkurrenceudsættelse mellem Firmaerne. Fornyet konkurrenceudsættelse sker ved Kundens gennemførelse af et Miniudbud, som nærmere beskrevet i bilag B. Kunden er således ikke under Rammeaftalen eller de Parallelle rammeaftaler berettiget til uden Direkte tildeling eller forudgående Miniudbud at indgå Leveringsaftaler, Periodekøbsaftaler med Firmaer. Kunden er af SKI blevet gjort opmærksom på Kundens forpligtelse til at iagttage procedurerne i bilag B. Ved en Kundes Direkte tildeling af Leveringsaftale forpligtes Leverandøren i forhold til Kunden ved modtagelse af dennes bestilling. Når Leverandøren efter en Kundes gennemførelse af et Miniudbud måtte blive tildelt opgaven med at levere de konkurrenceudsatte varer, forpligtes Leverandøren til at indgå Periodekøbsaftale herom med Kunden i overensstemmelse med procedure for aftaleindgåelse i bilag B. En mellem Leverandøren og Kunden indgået Aftale forpligter Leverandøren og Kunden i overensstemmelse med Aftalens indhold. Side 16 af 39

17 9. Dokumentations- og underretningspligt 9.1. Dokumentation m.v. SKI kan til enhver tid kræve, at Leverandøren fremlægger dokumentation for - eller på anden for SKI tilfredsstillende måde redegør for - at de varer, som Leverandøren anvender til opfyldelse af Aftaler, overholder samtlige Rammeaftalens krav og beskrivelser, herunder særligt SKIs kravspecifikation og Leverandørens varebeskrivelser i bilag E. Dokumentationen eller redegørelsen skal foreligge senest 20 Arbejdsdage efter, at SKI skriftligt har fremsat påkrav herom. Hvor krav rejst mod Leverandøren eller andre omstændigheder måtte skabe begrundet tvivl om, hvorvidt varen overholder Rammeaftalens krav og beskrivelser, skal Leverandøren uden ugrundet ophold skriftligt underrette SKI herom samt oplyse, hvilke handlinger Leverandøren vil foretage for at verificere de pågældende forhold ved varen. Forholdene skal være adresseret på en for SKI tilfredsstillende måde senest 20 Arbejdsdage efter Leverandørens underretning af SKI, dog under alle omstændigheder ikke senere end 40 Arbejdsdage efter, at Leverandøren er blevet opmærksom på det krav eller de omstændigheder, der skaber tvivl om en vares kontraktmæssighed Underretningspligt Hvis Leverandøren undlader at deltage med tilbudsafgivelse i et Miniudbud på grund af forhold nævnt i punkt 5, litra b), skal Leverandøren uden ugrundet ophold skriftligt meddele den berørte Kunde og SKI dette, herunder med angivelse af den forventede varighed af force majeure samt retvisende og fyldestgørende begrundelse. Hvis Leverandøren under en Aftale påberåber sig Aftalens bestemmelser om force majeure i forhold til at afvise en bestilling eller i forhold til forsinkelse med leverance af varer omfattet af Aftalen, skal Leverandøren inden for fristerne i force majeure bestemmelserne skriftligt meddele SKI dette, herunder med angivelse af den forventede varighed af force majeure samt retvisende og fyldestgørende begrundelse. Side 17 af 39

18 Såfremt Leverandøren i øvrigt får kendskab til forhold, der udgør en ikke uvæsentlig risiko i forhold til Leverandørens korrekte opfyldelse af Rammeaftalen, er Leverandøren forpligtet til uden ugrundet ophold at give SKI skriftlig meddelelse herom. Underretning kan i overensstemmelse hermed udskydes, så længe underretning måtte stride mod præceptive retsregler. Underretningspligten i foregående afsnit gælder også, såfremt Leverandøren under opfyldelse af en Aftale bliver opmærksom på forhold, der udgør en ikke uvæsentlig risiko for, at andre Aftaler med andre Kunder ikke kan opfyldes korrekt. SKI og Leverandøren er herudover forpligtede til inden for rimelig tid at underrette hinanden om forhold af betydning for Rammeaftalens opfyldelse. Side 18 af 39

19 10. Priser Leverandøren opnår ikke krav på noget vederlag, godtgørelse e.lign. fra SKI for opfyldelsen af Rammeaftalen, idet Leverandørens optjening af vederlag i det hele beror på de Aftaler, som Leverandøren indgår med Kunder. Alle priser i bilag E er angivet i danske kroner (DKK), inklusiv alle på tidspunktet for indgåelse af Rammeaftalen gældende afgifter og told, dog eksklusiv moms. Priserne i bilag E skal anvendes ved indgåelse af Leveringsaftaler efter Direkte tildeling, og udgør endvidere de maksimale priser, som Leverandøren må anvende ved deltagelse med tilbudsafgivelse i Miniudbud, jf. dog bilag F om indeksregulering af priserne på grundlag af den forholdsmæssige ændring i Prisindekset. Side 19 af 39

20 11. SKIs andel i Leverandørens omsætning m.v Andelen Leverandøren skal til SKI betale en andel på 1 % af den samlede fakturerede omsætning på alle Aftaler under Rammeaftalen, herunder inklusiv fakturering efter Rammeaftalens ophør baseret på Aftaler indgået før Rammeaftalens ophør. Den samlede fakturerede omsætning skal opgøres eksklusiv moms og eventuelle afgifter. Andelen opgøres, faktureres og betales periodevis, jf. punkt 11.2 og Periodevis opgørelse Leverandøren skal foretage månedsvis opgørelse af Leverandørens samlede fakturering i perioden, jf. bilag D. Opgørelsen skal være SKI i hænde senest 10 Dage efter udgangen af en opgørelsesperiode (kalendermåned). Ud fra opgørelsen beregner SKI sin andel. Hvis den af Leverandøren fremsendte opgørelse først er SKI i hænde efter fristudløb, eller er behæftet med ikke uvæsentlige mangler eller udeladelser, er SKI berettiget til i stedet at beregne sin andel på grundlag af en af SKI skønnet omsætning for perioden, og udstede faktura herfor, jf. punkt Når SKI senere måtte have modtaget opgørelsen/korrigeret opgørelse, regulerer SKI snarest muligt herfor i efterfølgende beregninger af andel. SKI har ret til at bearbejde og sammenstille indholdet af Leverandørens rapportering til SKI til intern brug, samt gøre bearbejdninger og sammenstillinger af en Kundes anskaffelse af varer under Rammeaftalen tilgængelige for Kunden til dennes interne brug, herunder i forbindelse med eventuelle begæringer om aktindsigt Leverandørens ledelses- og revisorerklæring Leverandøren skal indsende ledelses- og revisionserklæring til SKI som anført i bilag D. Side 20 af 39

21 11.4. SKIs adgang til revision SKI er berettiget til at foretage revision som anført i bilag D Fakturering og betalingsbetingelser SKI fremsender på baggrund af sin beregning af andel, jf. punkt 11.2, faktura på beløbet til Leverandøren. Sådanne beløb forfalder til betaling 30 Dage efter SKIs fremsendelse af faktura Renter Ved forsinket betaling af fakturaer har SKI ret til at beregne sig rente i henhold til rentelovens regler, regnet fra betalingsfristens udløb til betaling sker. Side 21 af 39

22 12. Præceptive regler og CSR Præceptive regler Leverandøren har pligt til at sikre, at varerne i bilag E og Leverandørens opfyldelse af Rammeaftalen overholder de til enhver tid gældende præceptive retsregler. Dette omfatter også krav til varernes lovlighed og sikkerhed CSR Leverandøren skal efterleve de krav og beskrivelser om CSR, som er indeholdt i bilag H, samt afrapportere herom i overensstemmelse med kravene i samme bilag. Side 22 af 39

23 13. Garantier Generel garanti Leverandøren indestår indtil ophør af Rammeaftalen for opfyldelse af Rammeaftalens punkt Tredjemands rettigheder Leverandøren indestår for, at Leverandøren under opfyldelsen af Rammeaftalen ikke krænker tredjemands rettigheder, herunder ejendomsret og immaterielle rettigheder Miljø Leverandøren indestår for, at alle varer i bilag E opfylder de generelle miljøkrav i samme bilag, og at varer i bilag E, der er markeret som miljøvarer, opfylder bilagets krav til sådanne varer Prisgaranti Leverandøren indestår for, at Leverandøren ikke i forbindelse med Direkte tildeling anvender eller i Miniudbud tilbyder priser, der er i strid med Rammeaftalens punkt 10, 3. afsnit. Side 23 af 39

24 14. Misligholdelse Generelt Dansk rets almindelige regler gælder i forhold til Leverandørens og SKIs indbyrdes ansvar og misligholdelse, herunder reglerne om adgang til ophævelse, afhjælpning og erstatning, med mindre andet følger af Rammeaftalen, herunder punkt 15 nedenfor om erstatning Leverandøren er forpligtet til straks ved enhver opstået misligholdelse, eller når misligholdelse må påregnes at indtræde, skriftligt at meddele SKI dette, samt årsagen hertil og, hvornår misligholdelsen forventes afhjulpet CSR Der foreligger en mangel, hvis en leveret vare eller dele heraf, herunder materialer, som indgår i varen, er tilvirket efter produktionsprocesser eller -metoder, hvor de i bilag H nævnte krav til menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og miljø ikke er overholdt. Ved konkret begrundet mistanke om manglende overholdelse af krav til menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder eller miljø ved tilvirkningen af varen eller dele heraf følges proceduren som beskrevet i bilag H, herunder skal Leverandøren straks efter SKIs anmodning fremsende en skriftlig redegørelse og dokumentation mv., hvorefter SKI vil foretage en konkret vurdering af den enkelte sag. Ved vurderingen af om Leverandøren kan holdes ansvarlig for en opfyldelse af Rammeaftalen, som strider mod de nævnte krav i bilag H, lægges der bl.a. vægt på, hvorledes Leverandøren har tilrettelagt sine egne produktionsprocesser eller -metoder, ligesom der lægges vægt på, i hvilket omfang Leverandøren ved sin adfærd i forbindelse med opfyldelse af Rammeaftalen har kunnet påvirke opfyldelsen i øvrigt, herunder ved valg af underleverandører eller ved valg af dele til det leverede. SKI kan i tilfælde af, at der foreligger en mangel, hvor de i bilag H nævnte krav til menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og miljø ikke er overholdt, kræve: at Leverandøren straks efter SKIs fremsættelse af påkrav herom afhjælper manglen, Side 24 af 39

25 at at Leverandøren fremover ved opfyldelse af Rammeaftalen leverer under overholdelse af de i bilag H nævnte krav til menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og miljø, Leverandøren fuldt ud genopretter forvoldt skade, herunder ved udbetaling af passende skadeserstatning. Vurderingen af, om en ved opfyldelse af Rammeaftalen forvoldt skade er genoprettet fuldt ud er om nødvendigt uafhængig af, at de nationale erstatningsregler, der regulerer det konkrete forhold, evt. alene tillader delvis skadesløsholdelse Bod Såfremt forskriftsmæssig og korrekt rapportering, jf. Rammeaftalens punkt 11.2, ikke finder sted inden 2. rykker, jf. bilag D, kan SKI kræve en bod på DKK 5.000,- samt en yderligere dagbod på DKK 1.000,- pr. påbegyndt Arbejdsdag efter udløb af det i 1. rykker anførte varsel. Boden for en således mangelfuld eller forsinket rapportering kan i alt ikke overstige DKK ,-. Såfremt forskriftsmæssig og korrekt ledelses- og revisorerklæring, jf. Rammeaftalens punkt 11.3, ikke foreligger inden 2. rykker, jf. bilag D, kan SKI kræve en bod på DKK 5.000,- samt en yderligere dagbod på DKK 1.000,- pr. påbegyndt Arbejdsdag efter udløb af det i 1. rykker anførte varsel. Boden for en således mangelfuld eller forsinket revisorerklæring kan i alt ikke overstige DKK ,-. Såfremt Leverandøren ikke rettidigt fremsender de til brug for SKIs etablering af E-kataloget i bilag G foreskrevne oplysninger i det krævede format, kan SKI kræve en dagbod på DKK 5.000,- pr. påbegyndt Arbejdsdags forsinkelse. Bodsbeløbet til SKI vedrørende E-katalog kan ikke overstige i alt DKK ,-. Bod forfalder til betaling ugevis bagud. Har Leverandøren ikke senest 6 måneder efter forfald modtaget skriftligt påkrav om betaling af bod, bortfalder retten til den påløbne bod Suspension Såfremt Leverandøren ikke inden for fristen i punkt 9, 1. afsnit har fremsendt dokumentation eller tilfredsstillende redegørelse for, at en vare er i overensstemmelse med Rammeaftalens krav og beskrivelser, er SKI berettiget til ved skriftligt påkrav straks at suspendere Kunders ret til i henhold til Rammeaftalen, at indgå Aftaler med Leverandøren om denne vare. Fra Leverandørens modtagelse af påkravet er Leverandøren forpligtet til at afstå fra at indgå Aftaler omfattende den suspenderede vare, indtil forholdene måtte være berigtiget af Leverandøren, og dette er dokumenteret over for SKI. Tilsvarende beføjelser tilkommer SKI, såfremt Leverandøren ikke inden for fristerne i punkt 9.1, 2. afsnit på tilfredsstillende vis har afkræftet en begrundet tvivl om kontraktmæssighed af en vare. Side 25 af 39

26 14.5. Afhjælpning SKIs E-katalog Leverandøren skal uden ugrundet ophold i nødvendigt omfang loyalt medvirke til at afhjælpe mangler ved oplysninger i SKIs E-katalog, såfremt de mangelfulde eller manglende oplysninger er eller har skullet tilvejebringes af Leverandøren Ophævelse SKI og Leverandøren kan med virkning for fremtiden ophæve Rammeaftalen, såfremt der foreligger væsentlig misligholdelse fra den anden Parts side. Følgende forhold anses altid for væsentlig misligholdelse, der berettiger SKI til at ophæve Rammeaftalen med virkning for fremtiden: a) Såfremt en eller flere af Leverandørens garantier i Rammeaftalens punkt 13 svigter, og Leverandøren ikke senest 30 Dage efter skriftligt påkrav fra SKI har afhjulpet dette; b) Såfremt Leverandøren inden for en 12 måneders periode mere end 3 gange undlader at deltage i Miniudbud uden at betingelserne i punkt 5, litra a) eller b) er opfyldt, eller i mere end 2 Aftaler påberåber sig Aftalernes force majeure bestemmelser i forhold til forsinkelse med leverance af varer, selvom betingelserne for at anse situationen for force majeure ikke er til stede; c) Såfremt Leverandøren tilsidesætter en suspension, der er meddelt Leverandøren i henhold til Rammeaftalens punkt 14.4, ved at indgå Aftale omfattende suspenderet vare efter modtagelse af SKIs påkrav; d) Såfremt Leverandøren har ifaldet maksimal bod i henhold til punkt 14.3, 2. afsnit; e) Manglende rettidig betaling af fakturaer (uanset om faktura er baseret på leverandørens opgørelse eller et af SKI anlagt skøn), jf. Rammeaftalens punkt 11.5 eller bodskrav, jf. Rammeaftalens punkt 14.3., såfremt Leverandøren mere end 2 gange i løbet af en 12 måneders periode overskrider den relevante betalingsfrist med mere end 30 Dage; f) Leverandørens konkurs, såfremt konkursboet ikke på baggrund af skriftlig henvendelse fra SKI uden ugrundet ophold tilkendegiver, at boet indtræder i Rammeaftalen; g) Såfremt Leverandøren tages under rekonstruktionsbehandling; h) Leverandørens åbning af forhandlinger om akkord eller væsentligt forringede økonomiske forhold i øvrigt, der bringer Rammeaftalens rette opfyldelse i fare; Side 26 af 39

27 i) Leverandørens ophør med den virksomhed, som Rammeaftalen vedrører, eller indtræden af andre omstændigheder, der bringer Rammeaftalens rette opfylde l- se i alvorlig fare; j) Manglende overholdelse af kravet om opretholdelse af ansvarsforsikring i henhold til Rammeaftalens punkt 15; k) Såfremt Leverandøren i mere end 2 Aftaler i løbet af en 12 måneders periode ovetræder krav om opretholdelse af ansvarsforsikring eller produktansvarsforsikring; l) Såfremt flere end 5 Kunder i løbet af en 12 måneders periode har ophævet Aftale med Leverandøren som følge af dennes væsentlige misligholdelse; m) Såfremt Leverandøren efter at have modtaget en skriftlig indskærpelse i henhold til Rammeaftalens punkt 7, 2. afsnit, desuagtet har opfordret eller ansp o- ret Kunder til at foretage indkøb i strid med gældende udbudsregler, eller til at anvende Rammeaftalen eller de Parallelle rammeaftaler i strid med bestemme l- serne i disse, f.eks. ved at iværksætte Direkte tildeling eller Miniudbud om varer, som ikke er omfattet af rammeaftalerne; n) Såfremt flere end 10 % af Leverandørens varer på fokuslisten i bilag E udgår uanset årsagen hertil og uanset, om en eller flere af de udgåede varer måtte være blevet substitueret, jf. punkt 6.1; o) Såfremt flere end 10 % af Leverandørens varer på variantlisten i bilag E udgår uanset årsagen hertil og uanset, om en eller flere af de udgåede varer måtte være blevet substitueret, jf. punkt 6.1. Ophævelse af Rammeaftalen som følge af misligholdelse kan aldrig medføre, at Aftaler af den grund ophæves. Periodekøbsaftaler indeholder dog bestemmelser om Kundens adgang til at opsige, såfremt Rammeaftalen ophæves. Side 27 af 39

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv.

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale mellem SKI og Leverandøren 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende Kaffe og te og relaterede produkter Mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotholmsgade 12 1216 København K med underliggende institutioner

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere

EU-UDBUD 2014/S 114-200974

EU-UDBUD 2014/S 114-200974 EU-UDBUD 2014/S 114-200974 Varer Offentligt udbud På levering af Flytteforretninger til KomUdbud Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 195-336732

EU-UDBUD 2013/S 195-336732 EU-UDBUD 2013/S 195-336732 Finansielle tjenesteydelser Offentligt udbud På levering af daglige bankforretninger til Skive Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

Bilag 4: Leasingaftale Operationel Leasing. Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.:

Bilag 4: Leasingaftale Operationel Leasing. Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.: Bilag 4: Leasingaftale Operationel Leasing Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.: 1 PARTERNE... 3 A. DEN LEASEDE BIL... 3 B. LEASINGPERIODEN... 4 C. LEASINGYDELSERNE... 4 D. FORSIKRING... 5 E. MAKSIMUMKILOMETER...

Læs mere

Aftale om. CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS. indgået mellem PBS A/S. CSP (Communication Service Provider)

Aftale om. CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS. indgået mellem PBS A/S. CSP (Communication Service Provider) Aftale om CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS indgået mellem PBS A/S og CSP (Communication Service Provider) Oktober 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål 4 2. Omfang

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger er udarbejdet

Læs mere

Region Midtjylland. Aarhus Universitetshospital Risskov. Arbejdsbeskrivelse AB 92

Region Midtjylland. Aarhus Universitetshospital Risskov. Arbejdsbeskrivelse AB 92 AB 92 "Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed" er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES

Læs mere

Abonnementsvilkår for private

Abonnementsvilkår for private Abonnementsvilkår for private INTRODUKTION AURA Fibers Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne Abonnementsaftale mellem AURA Fiber A/S og kunden

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Abonnementsvilkår for private kunder

Abonnementsvilkår for private kunder 31. august 2010 Abonnementsvilkår for private kunder Denne Abonnementsaftale fastsætter vilkårene for Abonnentens løbende køb af en eller flere Tjenester fra Waoo!, der leveres af Fibernetselskabet via

Læs mere

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes de vilkår,

Læs mere

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Efter du har foretaget din bestilling om flytning/oprettelse til Fastnet.nu har en fortrydelsesret i 14 dage. Pkt. 1.A. Du kan opsige aftalen med en måneds varsel.

Læs mere

Faxe Kommune Att.: Lars Engell Social, Sundhed og Omsorg Frederiksgade 9 4690 Haslev

Faxe Kommune Att.: Lars Engell Social, Sundhed og Omsorg Frederiksgade 9 4690 Haslev Faxe Kommune Att.: Lars Engell Social, Sundhed og Omsorg Frederiksgade 9 4690 Haslev Leasingaftale nr. K-320 A27138 vedrørende 28 Peugeot 208 Active 1,0 5d Vi har hermed fornøjelsen at fremsende dokumenterne

Læs mere

AFTALE V.4.0 MELLEM. European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgien. Moms nr.

AFTALE V.4.0 MELLEM. European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgien. Moms nr. AFTALE MELLEM Organisation European Registry for Internet Domains vzw / asbl Adresse Park Station Woluwelaan 150 B-1831 Diegem Belgien Moms nr. BE 0864 240 405 Repræsenteret af Marc Van Wesemael Herefter

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten . spe. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten Nedenstående er opdelt i to afsnit. Første afsnit indeholder bestemmelser, der forventes indarbejdet i Samarbejdsbilaget. Andet

Læs mere

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13.

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13. UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 www.skole-plus.dk UDBUDSMATERIALE

Læs mere

Projektlederhåndbog 4. udgave 2007

Projektlederhåndbog 4. udgave 2007 Projektlederhåndbog 4. udgave 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...1-1 1.1 Læsevejledning...1-1 2. Organisation, styring og lovgrundlag...2-1 2.1 Organisation...2-1 2.1.1 Projektets parter...2-1 2.1.2

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere