Vurdering af AB Skydebanens lån og driftsøkonomi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vurdering af AB Skydebanens lån og driftsøkonomi"

Transkript

1 Vurdering af AB Skydebanens lån og driftsøkonomi 12. April Baggrund og formål: På generalforsamlingen i maj 2011 blev der nedsat en økonomigruppe der, i samarbejde med bestyrelsen, skulle se på foreningens lån og generelle økonomi. Økonomigruppen og bestyrelsen har på denne baggrund bedt os udarbejde denne uvildige redegørelse for foreningens økonomiske forhold og se om der er muligheder for at optimere foreningens lån. Formålet med dette notat er at skabe en klar og pædagogisk redegørelse for foreningens indtægter, udgifter og formue samt beskrive forholdene omkring foreningens lån og risiko. Historie og fakta: Foreningen er stiftet i år 1988 ved køb af ejendommen for ca. 37 mio. kr. Foreningen er administreret af Svend Westergaards Ejendomsadministration A/S. Siden købet har foreningen løbende vedligeholdt ejendommen og der er i dag ikke store udestående vedligeholdelsesarbejder. I årene blev ejendommen byfornyet for ca. 532 mio. kr. svarende til ca kr./kvm. Arbejderne omfattede bl.a. nyt tag, nye vinduer, nye badeværelser, køkkener og centralsug samt renovering af facader og trappeopgange. Dertil blev alle installationer udskiftede. Ca. 361 mio. af byfornyelsessagen var vedligeholdelse, der blev finansieret med fuldt ydelsesstøttede lån. Resten af sagen er finansieret med delvist støttede lån. Dette betyder i praksis at foreningen næsten gratis modtog en af de mest omfattende istandsættelser under byfornyelsen og at ejendommen i dag fremstår i en for kvarteret meget god stand. Ejendommen indeholder kvm. fordelt på 48 opgange. Ejendommen har kælder, fem normaletager og delvist udnyttede lofter. Kælderen anvendes til pulterrum, varmecentral og mobilsug. Huset er til gaden opført i blankt murværk med udsmykninger og underfacade i pudset granitpuds. Facaden til gårde er opført i murværk med pudsede underfacader og gavle. Taget er københavnertag belagt med skifer og tagpap. Foreningen består i dag af: Enheder Areal Indtægter (2011) 410 Andelsboliger, i alt kvm Boliglejemål, i alt 946 kvm Erhvervsleje og kld. i alt kvm Egne lokaler 457 kvm Lejeindtægternes andel af samlede indtægter 8,9% Erhvervslejeindtægternes andel af samlede indtægter 5,6% Lejede arealers andel af samlet areal 6,4% Side 1 af 5

2 Egne lokaler er vaskeri, beboerlokale, kontor, værksted mv. De femten boliglejemål sælges løbende i takt med at de opsiges. Disse salg tilfører foreningen ca kr./kvm. og disse lejemål udgør således en reserve på ca. 12 mio. kr. som vil realiseres de kommende år. Erhvervslejemålenes andel af de samlede indtægter er beskeden og foreningen har således en meget lav risiko på sine lejeindtægter. Foreningens indtægter og udgifter Foreningens indtægter er generelt meget sikre. Indtægterne stammer primært fra boligafgift (91,2%) og foreningen har ikke problemer med betydelige restancer. Lejeniveauet i de 15 boliglejemål er pga. lejereguleringen under markedsniveau, hvilket betyder at der også her er meget stor sikkerhed omkring indtægten. Den million kr. der kommer ind på erhvervslejemål udgør kun 5,6% af samtlige indtægter og er fordelt på 13 generelt velbeliggende lejemål, hvilket også giver en høj sikkerhed omkring denne indtægt. Foreningens udgifter fordeler sig som følger: Udgifter (bgt 2012) % af total Udgiftsgrupper Ejendomsskatter F 10,3% El- og vandforbrug F 8,7% Renovation F 4,8% Skat og forbrug 23,8% Forsikringer mv F 2,9% Anden renholdelse F 2,9% Viceværtomkostninger F 3,6% Fælles gårdlaug F 1,1% Drift 10,5% Administration og honorarer F 6,8% Administration 6,8% Alm. vedligeholdelse V 5,0% Større arbejder (vedligehold) V 16,8% Hensættelser indv. vedligehold F 0,2% Vedligehold i alt 22,0% Afskrivninger F 10,5% Afskrivninger 10,5% Renter netto (ex omprioritering) F 26,4% Renter 26,4% Udgifter i alt ,0% 100,0% Andel faste udg. (F) 78% Var. Udgifter (V) 22% I ovenstående tabel er udgifter med en meget forudsigelig og fast karakter markeret med (F). Det fremgår at hele 78% af foreningens udgifter er faste og dermed ligger i meget kendte rammer. Grunden til dette er, at langt det meste af den almindelige drift (Skatter, forbrug, afgifter, administration, mv.) er kendte og faste udgifter uden overraskelser. Dertil har foreningen valgt en meget konservativ finansieringsstrategi og låst alle sine renteudgifter med fast rente. De eneste væsentlige udgifter som kan variere betydeligt fra år til år bliver således vedligeholdelsesudgifterne som udgør ca. 22 % af samtlige udgifter. Samlet set må det konkluderes at foreningen har en meget høj sikkerhed og forudsigelighed omkring både sine indtægter og udgifter. Side 2 af 5

3 Lån og finansiering Foreningens tidligere regnskabspraksis gjorde at det umiddelbart så ud som om foreningen var højere belånt end det reelt er tilfældet. I regnskabet 2010 og tidligere regnskaber er de fuldt ydelsesstøttede lån medtaget i balancen hvilket ikke er almindelig praksis. Dertil har foreningen lånt penge som er videreudlånt til andelshavere, der har fået altaner, hvilket også gav indtryk af at lånebyrden er større end den reelt er. Denne praksis er ændret i regnskabet 2011 og det er nu langt lettere at se foreningens reelle gældsforpligtelse. Dette er centralt fordi AB Skydebanen reelt er en meget lavt belånt andelsboligforening og de lån man har, er i stort omfang også støttede. Dette kan dog være vanskeligt at gennemskue da foreningen har en række komplicerende finansielle løsninger rettet imod at sikre fast rente og at gøre de støttede lån afdragsfrie. Et opsummerende overblik over foreningens gæld ses nedenfor: Gældforpligtelser jf. regnskab 2011 Restgæld Byrde* Rentetype 1. Prioritetsgæld med delvis støtte Fast 2. Prioritetsgæld uden støtte Fast v swap 4,95% Prioritetslån Fast 4,57% Til gode hos andelshavere Fast, rente indt. 3. Altanlån netto Andesboligkredit Fast v swap 4,54% Obligationsbeholdning Fast, rente indt. 4. IS Sikring netto Markedsværdi af swap-aftaler Ikke rentebærende I alt Rentebærende restgæld i alt Rentebærende restgæld pr. kvm Nettorenteudgift pr. kvm. 163 * I kolonnen Byrde er angivet den andel af de pågældende lån som reelt udgør en rentebærende og driftspåvirkende byrde for foreningen. Ad. 1. De delvist støttede lån: Størsteparten af foreningens gæld (137 mio.) står i fast forrentede støttede byfornyelseslån. Disse lån blev givet til forbedringerne på ejendommen i ifm. byfornyelsen. Her dækker stat og kommune dele af ydelsen. Den årlige ydelse på disse lån udgjorde i ,4 mio. kr., men støttes med 4,0 mio. kr. således at foreningens reelle udgift udgør 3,4 mio. kr. Lånene har fast rente og foreningens reelle rente udgør ca. 2,5% efter støtte. Ad. 2. Det almindelige lån: Dette lån er optaget til vedligeholdelse af ejendommen og den fulde byrde bæres af foreningen. Lånet har ved hjælp af en renteswap en fast rente på 4,95% til Ad. 3. Altanlånet: Dette lån på 27 mio. kr. er hjemtaget til at hjælpe altanejerne med at finansiere deres altaner, og gælden modsvares af et tilgodehavende hos de andelshavere der har fået en altan. Ydelsen på lånet modsvares også af en indtægt som altanejerne betaler foreningen. Lånet belaster således ikke foreningens driftsøkonomi. Side 3 af 5

4 Ad 4. IS-Sikringen: Foreningen har for nogle år siden indgået en aftale med Nykredit, kaldet en IS-Sikring. Aftalen har til formål at gøre de støttede lån i Ad. 1. afdragsfrie. Løsningen består i at foreningen har en stor kassekredit på ca. 132 mio. kr. og en obligationsbeholdning på ca. 118 mio. kr. Differencen mellem det man skylder på kassekreditten og de obligationer man har, er foreningens nettogæld i IS-Sikringen. Ideen er, at i takt med at man afdrager på de støttede lån, så øger man gælden i IS-sikringen og på den måde er den samlede gæld konstant og man har gjort de støttede lån afdragsfrie. IS- Sikringen er i teorien en lukket forretning med fast rente, men ændringer i renteniveauet kan udløse ekstraordinære indfrielser eller konvertering af foreningens obligationer. Dette betyder at det kan være vanskeligt at opretholde en total symmetri mellem afdragene på de støttede lån og nettogælden i IS-Sikring. Jf. budget 2012 er man således nødsaget til at konvertere obligations-beholdningen i foråret IS-Sikringen vurderes ikke at have en betydelig rentemæssig risiko, og renten på kassekreditten er låst til 4,54% med en renteswap. IS-Sikringen er en kompliceret konstruktion, men det giver en kendt fast rente og noget nær afdragsfrihed på de støttede lån. Den indbyggede renteswap på kassekreditten påvirker dog foreningens andelskrone. Pt. negativt. Ad. 5. Markedsværdi af renteswap erne: Foreningen har to renteswap er. En på ca. 132 mio. til afdækning af kassekreditten i IS-Sikringen (Ad. 4.) og en på ca. 24 mio. på foreningens almindelige realkreditlån (Ad. 2.). Renteswap erne giver foreningen en fast rente på hhv. 4,54% og 4,95% til hhv og Ved det aktuelle meget lave renteniveau betyder dette at foreningen betaler en forholdsvis høj rente, og hvis man vil ud af disse swapaftaler ville man skulle betale en betydelig overkurs. Dette viser sig ved at den aktuelle markedsværdi af swap erne er negativ med ca. 45 mio. kr. for foreningen. Dette er ikke penge foreningen skal betale, for foreningen skal ikke købe sig ud af disse swap er. Men i opgørelsen af andelskronen skal denne forpligtelse indregnes og den skal også indgå i regnskabet som en forpligtelse. Når renten stiger, eller i takt med at tiden går og swap erne udløber, så vil de gå i nul og ikke længere trække ned i andelsværdien. Det mest centrale omkring de to swap s er dog, at der ikke er tale om en rentebærende gæld eller penge foreningen på anden måde skal have op ad lommen. Konklusion vedr. foreningens belåning: AB Skydebanen har reelt en belåning i rentebærende gæld på ca kr./kvm. Al gæld er låst med fast rente på lang sigt og hovedparten af foreningens gæld ydes der støtte til. De samlede netto renteudgifter udgør i regnskabet knap 6,9 mio. kr. ud af en samlet indtægt på 19 mio. kr. Belåningen i AB Skydebanen er forholdsvis kompliceret og kan være vanskelig at gennemskue, men reelt er der tale om en meget lav belåningsgrad og lave faste renteudgifter. Sammenlignet med andre andelsboligforeninger stiftet på samme tidspunkt, så har AB Skydebanen en sammenlignelig belåningsgrad, men fremstår på grund af byfornyelsen i en bedre stand end de fleste. Foreningens renteswap-aftaler er ikke store i forhold til ejendommens værdi. På grund af den meget høje offentlige vurdering påvirker swap-aftalerne, selv ved det nuværende ekstremt lave renteniveau, ikke handelsprisen på lejlighederne. Side 4 af 5

5 Omlægning af lån I forbindelse med udarbejdelsen af dette notat er alle muligheder for omlægning af foreningens lån blevet undersøgt og der er pt. ikke muligheder for optimerende omlægninger eller for at komme ud af de indgåede renteswap s. Bort set fra dele af rentesikringen i foreningen er skabt med renteswap s, som har et dårligt ry for tiden, så ligger foreningen med hvad der må betragtes som et acceptabelt renteniveau i lyset af den lange faste rente man har fået. Nøgletal og konklusion De mest centrale nøgletal for foreningen som følger: Offentlig ejendomsvurdering: Gældsforpligtelser fratrukket oms. aktiver: Rentebærende gæld fratrukket oms. aktiver: Foreslået andelsværdi: Reserver uden for andelsværdien: Boligafgift i gennemsnit: Nettorenteudgift: Kr./kvm. total Kr./kvm. andel Kr./kvm. andel Kr./kvm. andel Kr./kvm. andel 597 Kr./kvm./år 163 Kr./kvm./år Som det fremgår af ovenstående nøgletal har foreningen en meget høj offentlig vurdering og dermed også en høj maksimal andelsværdi. Andelsværdien ligger betydeligt over markedsprisen på andelene, hvilket også viser sig ved at der handles med et passende afslag. Andelene handles altså til markedspris og reglerne om maksimalpris har ingen praktisk betydning i AB Skydebanen. Den høje offentlige vurdering og maksimalpris betyder at foreningen ikke er generet af den negative værdi af renteswap erne og at der er råd til meget store fald i vurderingen før det vil kunne mærkes i handelspriserne. Boligafgiften ligger på et gennemsnitligt niveau for denne type andelsforening. Nok i den lave ende når man tager ejendommens stand i betragtning. Belåningsgraden er lav og renteudgifterne udgør kun ca. ¼ af foreningens udgifter på trods af at der er tale om fast lang rente på alle lån. Opsummerende tegner der sig i AB Skydebanen et billede af en meget velkonsolideret forening. Ejendommens stand er god, indtægter og udgifter ligger i meget sikre og forudsigelige rammer og belåningsgraden er, særligt standen taget i betragtning, lav. Køb og drift af en andelsbolig er altid forbundet med en vis risiko, men i AB Skydebanen er alle risikoelementer generel godt belyste og/eller afdækkede. Risikoen ved at købe eller eje andele i denne forening vurderes derfor som lav i sammenligning med en gennemsnitlig andelsboligforening i kvarteret. 12. April 2012 Rasmus Juul-Nyholm, Dir. Administrationshuset A/S Side 5 af 5

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Hvidbog fra Dansk Ejendomsmæglerforening Marts 2012 Dansk Ejendomsmæglerforening har med stigende bekymring set på andelsboligmarkedet

Læs mere

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af la n med tilknyttede renteswapaftaler Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter August 2012

Læs mere

Andelsboligens prisfastsættelse i praksis

Andelsboligens prisfastsættelse i praksis Andelsboligens prisfastsættelse i praksis Undertitel: Hvilke økonomiske parametre burde fra et købersynspunkt være relevante at inddrage i prisfastsættelsen af andelsboliger og kan en empirisk undersøgelse

Læs mere

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG I dette faktaark kan du læse meget mere om, hvad en andelsbolig er for noget. Hvis du mangler svar på spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os. Hvad er en andelsbolig?

Læs mere

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VEJLEDNING OM ÅRSREGNSKABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DER AFLÆGGER ÅRS- REGNSKAB EFTER ÅRSREGNSKABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening ERHVERVSSTYRELSEN, FEBRUAR

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E B347000D - SAN UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E Afsagt den 3. juli 2015 af Østre Landsrets 24. afdeling (landsdommerne Peter Thønnings, Gitte Rubæk Pedersen og Lone Dahl Frandsen). 24.

Læs mere

Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter

Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter Rentesikringsordninger afdragsfrie lån lån i udenlandsk valuta Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen December

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte,

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte, RETTEN I VIBORG Udskrift af dombogen DOM afsagt den 12. februar 2014 i sag nr. BS 1-967/2012: A/B Engskoven Engskovvænget 92 8541 Skødstrup mod Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Sagens baggrund

Læs mere

Andelsbasen.dk. Guide til Andelsboligkøbere Version 2.0. Udgivet: 2013-01-10. Andelsbasen.dk. St. Kongensgade 40 H, 2.

Andelsbasen.dk. Guide til Andelsboligkøbere Version 2.0. Udgivet: 2013-01-10. Andelsbasen.dk. St. Kongensgade 40 H, 2. Andelsbasen.dk Guide til Andelsboligkøbere Version 2.0 Udgivet: 2013-01-10 Andelsbasen.dk St. Kongensgade 40 H, 2. 1264 København K 2012, Andelsbasen.dk http://www.andelsbasen.dk Et hurtigt kik i boligannoncerne

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S 201009118 Variabelt forrentet lån. Swapaftale. Klageren er en andelsboligforening, som havde et F1-lån og et F10-lån hos det indklagede realkreditinstitut. F1-lånet blev i december 2006 rentetilpasset

Læs mere

Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed

Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed 1 Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed Asger Lau Andersen og Anders Møller Christensen, Økonomisk Afdeling, Charlotte Duus og Ri Kaarup, Kapitalmarkedsafdelingen INDLEDNING

Læs mere

I dette kapitel fremlægges en række forslag på boligområdet ud fra følgende overordnede principper og mål

I dette kapitel fremlægges en række forslag på boligområdet ud fra følgende overordnede principper og mål Kapitel 4: Boliger 4.1 Indledning Boligforhold er en afgørende velfærdsparameter. Det er vigtigt, at alle har mulighed for at bo i en ordentlig og tidssvarende bolig. Kravene til boliger ændres i takt

Læs mere

Alt om andelsboliger. Landsdækkende serviceydelser

Alt om andelsboliger. Landsdækkende serviceydelser Alt om andelsboliger Landsdækkende serviceydelser 2 Forord Aldrig har du som andelshaver kunnet få så meget på et sted. Andelsboligforeningsområdet undergår for tiden en rivende udvikling og det stiller

Læs mere

Bestyrelsen har gennem længere tid arbejdet på at forny foreningens nuværende låne-engagement for at give os budgetsikkerhed de næste mange år.

Bestyrelsen har gennem længere tid arbejdet på at forny foreningens nuværende låne-engagement for at give os budgetsikkerhed de næste mange år. Kære andelshavere, Bestyrelsen har gennem længere tid arbejdet på at forny foreningens nuværende låne-engagement for at give os budgetsikkerhed de næste mange år. Vi har derfor gennem en række møder med

Læs mere

Finansiering af køb af SG&HF

Finansiering af køb af SG&HF 1 Finansiering af køb af SG&HF Svendborg Gymnasium & HF januar 2010 Finansiering af køb af SG&HF Gymnasiet har nu indhentet tilbud fra 4 realkreditinstitutter. De 4 institutter er Realkredit Danmark (Danske

Læs mere

Lejlighedsanalyse: Den økonomiske rentabilitet i at eje og leje

Lejlighedsanalyse: Den økonomiske rentabilitet i at eje og leje Lejlighedsanalyse: Den økonomiske rentabilitet i at eje og leje Boligpriserne er faldet, og boligrenterne er historisk lave. Det betyder dog stadig ikke, at køb af en lejlighed er det billigste i alle

Læs mere

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ekstraordinær

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 1. Dirigent. Bestyrelsen foreslår Karin Kilde som dirigent, enstemmig valgt. Karin Kilde (KK): Generalforsamlingen er ikke indkaldt til tiden skulle

Læs mere

Andel, eje eller leje?

Andel, eje eller leje? Andel, eje eller leje? Hovedbrud. Det er blevet mere fordelagtigt at købe lejlighed i forhold til at leje. Det viser beregninger, Berlingske Business har fået Danske Bank til at lave, men det kan være

Læs mere

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om ejerbolig Om ejerbolig 11. udgave Redaktionen afsluttet august 2012 I serien er også udkommet: - Om at planlægge sin økonomi - Om tryghed og pension - Om at investere - Om forsikring ISBN 978-87-90401-xx-x

Læs mere

www.sallingbank.dk Hovedkontor Frederiksgade 6 7800 Skive Tlf. 97 52 33 66 Egeris afdeling Kirke Allé 98 Fjernkundeafdeling

www.sallingbank.dk Hovedkontor Frederiksgade 6 7800 Skive Tlf. 97 52 33 66 Egeris afdeling Kirke Allé 98 Fjernkundeafdeling Egeris afdeling Kirke Allé 98 7800 Skive Tlf.: 96 70 33 66 Fjernkundeafdeling Frederiksgade 6 7800 Skive Tlf.: 96 44 61 63 Højslev afdeling Viborgvej 221 7840 Højslev Tlf.: 97 53 59 22 Roslev afdeling

Læs mere

Realkreditrådgivning,

Realkreditrådgivning, Realkreditrådgivning, god skik og afdragsfrie lån 4 FORFATTER Lektor ph.d. Svend Jakobsen Handelshøjskolen i Århus E-mail: skj@asb.dk Figur 1 Udvikling i resultat før skat for realkreditinstitutterne,

Læs mere

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2010

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2010 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 67 / 2011 Hellerup, 25. februar 2011 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december

Læs mere

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet 19. februar 2009 Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet Lavere renter til andelshaverne og dermed lavere boligomkostninger. Det lyder tillokkende og kan også blive til virkelighed for danske

Læs mere

Telefon: 33 11 20 80 Fax: 33 11 74 02 Hjemmeside: www.frederiksbergboligfond.dk

Telefon: 33 11 20 80 Fax: 33 11 74 02 Hjemmeside: www.frederiksbergboligfond.dk Årsberetning 2010 Fokus 2 Årsberetning Frederiksberg Boligfond Fokus Ledelsesberetning Årsregnskab Forord 3 Hoved og nøgletal 4 5 stk. 2 En paragraf for bedre boliger 5 Årets byggeprojekter 6 Samfundsansvar

Læs mere

Afdragsfrie lån bruges til at styrke privatøkonomien!

Afdragsfrie lån bruges til at styrke privatøkonomien! Afdragsfrie lån bruges til at styrke privatøkonomien! Realkreditrådet besvarer kritikken af de afdragsfrie lån. Mere end halvdelen af realkreditudlånet til boligejerne er afdragsfrit. Det har udløst en

Læs mere

I Kreditorinformation nr. 1 meddelte rekonstruktørerne, at der senest den 21. september 2011 ville foreligge en rekonstruktionsplan.

I Kreditorinformation nr. 1 meddelte rekonstruktørerne, at der senest den 21. september 2011 ville foreligge en rekonstruktionsplan. Indlæg i skifteretten 28. september 2011 Tak for muligheden for at få ordet her i skifteretten. Som formand og repræsentant for AB-Duegårdens nye bestyrelse, der blev valgt på generalforsamlingen for mindre

Læs mere