Kortlægning og effektivisering af den kommunale administration

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kortlægning og effektivisering af den kommunale administration"

Transkript

1 Kortlægning og effektivisering af den kommunale administration Opgaver på funktion Capacent

2 Indhold 0. Indledning Baggrund et Metode Overgangsopgaver i opgavekataloget Vedligeholdelse af opgavekatalog Anvendelse af opgavekatalog i forbindelse med omkostningsberegninger Hovedkategori: Administrative støttefunktioner Delkategori: Løn og personale Opgavefelt: Lønadministration Opgavefelt: Personaleadministration Opgavefelt: HR Delkategori: Økonomistyring Opgavefelt: Regnskabsaflæggelse Opgavefelt: Bogføring og betaling Opgavefelt: Budgetlægning Opgavefelt: Budgetopfølgning m.v Opgavefelt: Finansiering Opgavefelt: Debitorstyring og inddrivelse Delkategori: It-opgaver Opgavefelt: It-strategi og -planlægning Opgavefelt: It-anskaffelse og -implementering Opgavefelt: It-drift og -support Delkategori: Intern service m.v Opgavefelt: Post, telefon og rådhusbetjente Opgavefelt: Kantine Opgavefelt: Trykkeri Opgavefelt: Ejendomsvedligeholdelse Opgavefelt: Ejendoms- og arealudlejning Opgavefelt: Køb og salg samt jordforsyning Opgavefelt: Journalisering Opgavefelt: Indkøbsaftaler, herunder udbudsforretninger Opgavefelt: Forsikringer og risikostyring Opgavefelt: Formidling og kommunikation Internt Hovedkategori: Sekretariatsbetjening 35

3 2.1.1 Opgavefelt: Sagsfremstilling og udvalgsbetjening m.v Opgavefelt: Valg Opgavefelt: Juridiske opgaver Opgavefelt: Formidling og kommunikation Opgavefelt: Mellemkommunalt og internationalt samarbejde Hovedkategori: Myndighedsudøvelse Delkategori: By, bolig og trafik Opgavefelt: Byggesager Opgavefelt: Byfornyelse Opgavefelt: Støttet byggeri Opgavefelt: Ejendomsskat, BBR m.v Opgavefelt: Veje og trafik Opgavefelt: Parkeringsadministration Delkategori: Plan, natur og miljø Opgavefelt: Kommune-, lokal-, by- og øvrig fysisk planlægning Opgavefelt: Parker, grønne områder, idrætsanlæg og kirkegårde Opgavefelt: Havne og lystbådehavne Opgavefelt: Miljø, vandløb m.v Opgavefelt: Forsyningsområdet administration Delkategori: Børn Opgavefelt: Undervisning Opgavefelt: Dagtilbud Opgavefelt: Handicappede børn og unge Opgavefelt: Udsatte børn og unge Opgavefelt: Kommunale sundhedsydelser, herunder tandpleje til børn og unge Delkategori: Voksne (overførselsindkomster m.v.) Opgavefelt: Pensioner og personlige tillæg Opgavefelt: Boligstøtte Opgavefelt: Dagpengeadministration Opgavefelt: Dagpengeopfølgning Opgavefelt: Revalidering/flexjob/ledighedsydelse/ skånejob Opgavefelt: Kontanthjælp/aktivering/arbejdsmarkedsforanstaltninger Opgavefelt: Børnetilskud/underholdsbidrag/ familieydelse Opgavefelt: Narko- og misbrugsbehandling Opgavefelt: Integration Delkategori: Ældre og voksne handicappede m.v Opgavefelt: Pleje, bistand m.v Opgavefelt: Voksne handicappede Opgavefelt: Socialpsykiatri Opgavefelt: Hjælpemidler Delkategori: Kultur og fritid Opgavefelt: Biblioteker og kultur Opgavefelt: Fritid, idræt og folkeoplysning Delkategori: Øvrige opgaver Opgavefelt: Turisme og erhvervsfremme Opgavefelt: Folkeregister og sygesikring Opgavefelt: Skat Opgavefelt: Vielser Opgavefelt: Råd og nævn samt støtte til frivilligt socialt arbejde Opgavefelt: Forebyggelse og sundhedsfremme 89

4 0. Indledning 0.1 Baggrund Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde (STS) har iværksat et projekt om kortlægning og effektivisering af den kommunale administration på funktion Sekretariat og forvaltninger. Projektet er faseopdelt i en kortlægningsfase, en bedste praksis-fase og en formidlingsfase. Kortlægningsfasen er gennemført i tæt samarbejde med seks kommuner: Helsingør, Allerød, Slagelse, Fredericia, Silkeborg og Brønderslev. Disse kommuner er udvalgt, så kommuner med forskelligt administrativt udgiftsniveau, størrelse og geografisk placering er repræsenteret i projektet. I kortlægningsfasen er der bl.a. foretaget en systematisk nedbrydning, kategorisering, afgrænsning og beskrivelse af kommunernes centrale administrative opgaver på funktion Sekretariat og forvaltninger i generiske og entydige opgaver, så opgaverne kan sammenlignes på tværs af kommuner. Resultaterne heraf er afrapporteret i dette opgavekatalog. I kortlægningsfasen er der endvidere foretaget en opgørelse og sammenligning af de deltagende kommuners ressourceforbrug fordelt på opgaverne i opgavekataloget. Resultaterne heraf er afrapporteret i en særskilt kortlægningsrapport. I kortlægningsfasen er der endelig foretaget en identifikation af produktivitets- og servicekvalitets i tilknytning til opgaverne i opgavekataloget. Disse skal danne grundlag for indsamling af produktivitets- og servicekvalitetsdata samt analyse af bedste praksis i fase 2. Disse er ligeledes afrapporteret i dette opgavekatalog. 1

5 0.2 et Kortlægning og effektivisering af den kommunale administration I opgavekataloget er der som nævnt foretaget en systematisk nedbrydning, kategorisering, afgrænsning og beskrivelse af kommunernes centrale administrative opgaver på funktion Sekretariat og forvaltninger i generiske og entydige opgaver. Opgaverne i opgavekataloget er systematiseret i en hierarkisk struktur, jf. nedenstående figur. Opgavehierarki Niveau Eksempel Projektets fokus Område 1 Sekretariat og forvaltninger Hovedkategori Delkategori Opgavefelt Opgave Administrative støttefunktioner Løn og personale Lønadministration Indberetninger Fase. Kortlægning Fase 2. Bedste praksis Hovedkategorierne er en helt overordnet kategorisering af kommunernes centrale administrative opgaver efter opgavernes primære karakter og rolle i den kommunale organisation i følgende hovedkategorier: Administrative støttefunktioner er de funktioner, der understøtter den primære drift og myndighedsudøvelse i kommunen. Støttefunktionerne i en kommune svarer i høj grad til de støttefunktioner, som man finder i andre virksomhedstyper, eksempelvis opgaver som løn- og personaleadministration, HR, bogføring, budgetlægning, it-drift og -support samt praktiske opgaver som post, trykkeri og journalisering. Sekretariatsbetjening retter sig både imod det politiske niveau i kommunen og mod den administrative ledelse og den øvrige organisation. Opgaverne omfatter bl.a. opgaver i forbindelse med byråds- og udvalgsmøder, kommunens generelle juridiske opgaver, kommunens formidling og kommunikation samt kommunens mellemkommunale og internationale samarbejde. Myndighedsudøvelse er opgaver, hvor kommunen med hjemmel i en specifik lov eller beslutning i kommunalbestyrelsen træffer afgørelser med direkte eller indirekte konsekvenser for borgere eller virksomheder. Myndighedsudøvelse omfatter sagsbehandling i bred forstand og omfatter både selve afgørelserne og opgaver i tilknytning hertil. Således er interne møder vedrørende sagsbehandling m.v. også omfattet, ligesom myndighedsudøvelsen kan være med og uden direkte kontakt til borgeren. 2

6 Delkategorierne er en yderligere nedbrydning af hver af de tre hovedkategorier i et antal delkategorier. Delkategoriseringen af de administrative støttefunktioner bygger på en faglig opdeling af opgaver, mens delkategoriseringen af sekretariatsbetjening og myndighedsudøvelse bygger på en afgrænsning af målgrupper. Der er i alt 12 delkategorier. Opgavefelterne er en yderligere nedbrydning af hver af de 12 delkategorier. Administrative støttefunktioner og sekretariatsbetjening er opdelt efter typiske funktioner i en kommune, mens myndighedsudøvelse er opdelt efter lovområder. Der er i alt 64 opgavefelter. et indeholder for hvert opgavefelt en beskrivelse af opgavefeltet, herunder: Opgaver under opgavefeltet. 0.3 Metode ets systematiske nedbrydning, kategorisering, afgrænsning og beskrivelse af kommunernes centrale administrative opgaver på funktion Sekretariat og forvaltninger i generiske og entydige opgaver er foretaget i tæt samarbejde med de deltagende kommuner. På dialogmøde 1 blev de deltagende kommuner præsenteret for et udkast til opgavekatalog udarbejdet af Kommunernes Revision, der med en lidt forskellig tilgang blev kvalitetssikret af de deltagende kommuner på dialogmøde 1. De første dialogmøder var primært koncentreret om at identificere manglende opgavefelter og opgaver under opgavefelterne, mens de sidste dialogmøder primært var koncentreret om at kvalitetssikre beskrivelsen af de enkelte opgaver under opgavefelterne. Dialogmøderne medførte stort set ikke ændringer i hoved- eller delkategoriseringen af kommunernes centrale administrative opgaver i udkastet til opgavekataloget. Derimod gav dialogmøderne et værdifuldt input til specifikationen af opgavefelterne og beskrivelsen af opgaverne under opgavefelterne. s- og servicekvalitets var temaet for dialogmøde 3, hvor de deltagende kommuner præsenterede deres forslag til. Forud for dialogmødet havde Capacent foretaget en desk research efter relevante for kommunernes centrale administrative opgaver, der blev anvendt som inspiration på dialogmødet. Såvel Capacents desk research som dialogmødet med de deltagende kommuner viste, at der kun i meget begrænset omfang anvendes produktivitets- 3

7 og servicekvalitets for kommunernes centrale administrative opgaver. De forslag til produktivitets- og servicekvalitets for kommunernes centrale administrative opgaver, der fremgår af opgavekataloget, er derfor overvejende generiske som antal sager, sagsbehandlingstid og brugertilfredshed. I projektets fase 2 skal disse præciseres og målrettes de enkelte opgavefelter. et indeholder 63 opgavefelter, der ikke er lige væsentlige, hvis man ser på ressourceanvendelse på opgavefelterne i opgavekataloget. Derfor er alle opgavefelter ikke lige detaljeret beskrevet i opgavekataloget. Ved udarbejdelsen af opgavekataloget er der helt bevidst tilstræbt en mere detaljeret beskrivelse af de tunge myndighedsopgaver som kontanthjælp, udsatte børn og unge samt pensioner og personlige tillæg og en mindre detaljeret beskrivelse af marginale opgaver såsom parkeringsadministration samt havne og lystbådehavne. Ledelse og andre tværgående opgaver som møder, kursus, fravær m.v. indgår ikke som selvstændige opgaver i opgavekataloget. Dette kan henføres til, at der ved udarbejdelsen af opgavekataloget er taget hensyn til projektets fase 2, hvor bedste praksis skal identificeres for udvalgte opgavefelter på grundlag af ressourceforbruget fordelt på opgavefelter samt indsamlede produktivitets- og servicekvalitetsdata for opgavefelter. Det er derfor fundet hensigtsmæssigt at foretage en fordeling af det samlede ressourceforbrug, inkl. ressourceforbruget på ledelse og andre tværgående opgaver, på opgavefelter. et har været forelagt STS på et følgegruppemøde den 26. april 2007 og de deltagende kommuner på dialogmøde 4 den 23. maj 2007 med mulighed for kommentering på selve mødet eller i form af efterfølgende skriftlige kommentarer. Selv om det ikke har været muligt fuldstændigt at imødekomme alle ønsker til opgavekataloget fra følgegruppen og de deltagende kommuner, er disse ønsker i videst muligt omfang indarbejdet i opgavekataloget. 0.4 Overgangsopgaver i opgavekataloget Projektet om kortlægning og effektivisering af den kommunale administration på funktion Sekretariat og forvaltninger er påvirket af, at projektet er gennemført i en periode, hvor opgavefordelingen mellem stat, regioner og kommuner ændres som følge af kommunalreformen. Konkret har dette medført, at opgavefeltet "Forebyggelse og sundhedsfremme" er medtaget i opgavekataloget, selv om opgaven først er overført til kommunerne pr. 1. januar 2007, da det har vist sig, at kommunerne allerede i 2006 har anvendt en del administrative ressourcer på forberedelsen af denne opgave. 4

8 Omvendt er opgavefeltet "Pas, kørekort m.v." ikke medtaget, da det har vist sig, at kommunerne i 2006 kun har anvendt meget begrænsede administrative ressourcer på forberedelsen af denne opgave, selv om opgaven er overført til kommunerne pr. 1. januar Endvidere er der ved beskrivelsen af opgavefelterne "Dagpengeadministration", "Dagpengeopfølgning", "Revalidering m.v." og "Kontanthjælp" anvendt den afgrænsning af opgavefelterne, der var gældende i Pr. 1. januar 2007 er den beskæftigelsesrelaterede sagsbehandling i job- og pilotcentre på disse opgavefelter udskilt til den særskilte funktion , mens den sociale sagsbehandling og udbetaling af ydelser fortsat skal konteres på funktion Endelig er opgavefeltet "Miljø, vandløb m.v." medtaget, da denne opgave skulle konteres på funktion i I 2007 er opgaven udskilt til de særskilte funktioner og Vedligeholdelse af opgavekatalog Hvis kommunerne fremadrettet skal kunne anvende opgavekataloget i forbindelse med benchmarking af deres ressourceforbrug, vil det være nødvendigt at foretage en løbende vedligeholdelse af opgavekataloget. I opgavekataloget for 2007 skal opgavefeltet "Miljø, vandløb m.v." udtages, mens opgavefeltet "Pas og kørekort" skal medtages. Endvidere skal der ved beskrivelsen af opgavefelterne "Dagpengeadministration", "Dagpengeopfølgning", "Revalidering m.v." og "Kontanthjælp" anvendes den afgrænsning af opgavefelterne, der er gældende i Endelig kan der på længere sigt være behov for en løbende justering af opgavekataloget, i takt med at opgavefordelingen mellem stat, regioner og kommuner justeres, at der oprettes nye funktioner i Indenrigs- og Sundhedsministeriets Budget- og Regnskabssystem eller andre forhold, der har betydning for afgrænsningen af den centrale kommunale administration på funktion Anvendelse af opgavekatalog i forbindelse med omkostningsberegninger Det vil i forbindelse med anvendelsen af opgavekataloget i relation til generel omkostningsberegning for kommunernes opgaveløsning være nødvendigt, at afgrænsningen af især hovedkategorierne skærpes. Hovedkategorien "Sekretariatsbetjening" må som hovedregel antages ikke at skulle indgå i en beregning af omkostningerne ved konkret opgaveløsning. Det vil derfor være nødvendigt, at opgavefeltet "Formidling og kommunikation" opdeles i en internt rettet del (der flyttes til hovedkategorien "Administrative støttefunktioner, Intern Service ") og en eksternt/politikerrettet del, der skal forblive som en sekretariatsopgave. Således vil der opnås en adskil- 5

9 lelse af opgaven i en del, der skal medtages i omkostningsberegninger, og en del, der ikke skal. 0.7 I opgavekataloget anvendes i størst mulig udstrækning de lovgivningsmæssige betegnelser, som de bruges i daglig tale. Det vil eksempelvis sige, at "lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om folkeuniversiteter" omtales som "folkeoplysningsloven", da det formentlig medvirker til at styrke forståelsen af den juridiske afgrænsning. Enkelte love har ikke et sådant kaldenavn, og her anvendes naturligvis den fulde betegnelse som eksempelvis lov om elektronisk signatur. I kataloget anvendes kommunalfuldmagten ofte som juridisk afgrænsning. Kommunalfuldmagten henviser til "lov om kommunernes udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og kommuners og regioners deltagelse i selskaber". Kommunalfuldmagten er en samlet betegnelse for de uskrevne retsgrundsætninger om, hvilke opgaver en kommune kan varetage. Betegnelsen "almindelige ansættelses- og arbejdsretslige regler m.v." henviser til de forskellige overenskomster og arbejdsretslige aftaler, der er indgået på de forskellige områder, da det ville være for omfattende med en oplistning af disse aftaler. Tilsvarende henviser "EU's udbudsdirektiv" til reglerne om udbud og udlicitering, som er gennemført ved bekendtgørelse om fremgangsmåden ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter. Hovedparten af kaldenavnene for de enkelte love er så alment kendte, at de ikke behøver yderligere præsentation. Andre medtages i den følgende oversigt, så der ikke er tvivl om, hvilke love der henvises til i opgavekataloget: Arkivloven: "Lov om offentlige arkiver" Almenboligloven: "Lov om almene boliger m.v." Barselsloven: "Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel" BBR-loven: "Lov om bygnings- og boligregistrering" Boligreguleringsloven: "Lov om midlertidig regulering af boligforholdene" Boligstøtteloven: "Lov om individuel boligstøtte" Byfornyelsesloven: "Lov om byfornyelse og udvikling af byer" Bygningsreglementet: "Bygningsreglementet for småhuse Børnetilskudsloven: "Lov om børnebidrag og forskudsvis udbetaling af børnebidrag" CPR-loven: "Lov om det centrale personregister" 6

10 Ejendomsbeskatningsloven: "Lov om kommunal ejendomsskat" Erhvervsfremmeloven: "Lov om erhvervsfremme" Folkeoplysningsloven: "Lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om folkeuniversiteter" Friskoleloven: "Lov om tilskud m.v. til friskoler og private grundskoler m.v." Hjemmebesøgsloven: "Lov om hjemmebesøg til ældre m.v." Integrationsloven: "Lov om integration af udlændinge i Danmark" Miljøbeskyttelsesloven: "Lov om miljøbeskyttelse" Miljømålsloven: "Lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder" Naturbeskyttelsesloven: "Lov om naturbeskyttelse" Persondataloven: "Lov om behandling af personoplysninger" Planloven: "Lov om planlægning" Pensionsloven: "Lov om social pension" og "lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v." Taxikørselsloven: "Lov om taxikørsel m.v." Udstykningsloven: "Lov om udstykning i matriklen" Ungdomsskoleloven: "Lov om ungdomsskoler" Valgloven: "Lov om kommunale og regionale valg" Vandløbsloven: "Lov om vandløb" Vejloven: "Lov om offentlige veje" og "Lov om private veje" Ægteskabsloven: "Lov om ægteskabs indgåelse og opløsning". 7

11 1. Hovedkategori: Administrative støttefunktioner 8

12 1.1 Delkategori: Løn og personale 9

13 1.1.1 Opgavefelt: Lønadministration Beregne og udbetale løn og feriegodtgørelse til kommunens ansatte. Almindelige ansættelses- og arbejdsretlige regler m.v. Alle kommunens medarbejdere i administrationen, kommunale virksomheder og selvejende institutioner, herudover enkelte medarbejdere ansat af borgere (f.eks. handicaphjælpere). Indberetninger Afregninger Kontroller Refusioner og tilskud Konsulentydelser Frivillige ordninger Puljer Månedlige registreringer af ansættelser og afskedigelser. Varetagelse og sikring af korrekt lønmæssig indplacering. Månedlige indberetninger af tillæg, særydelser, fraværsstatistikker m.v. Løbende opdatering af lønmodtageres stamoplysninger. Forsendelse og arkivering af lønmateriale. Lønberegning og udbetaling af løn. Afregning til de relevante myndigheder om f.eks. A-skat, pension, feriepenge m.v. Interne kvalitets- og dokumentationskontrolafstemninger. Indberetning og udkontering af refusioner og tilskud som f.eks. barsels- og sygedagpenge, som har direkte sammenhæng til medarbejdernes løn- og ansættelsesforhold. Sagsbehandling i forbindelse med henvendelser fra medarbejderne om lønspørgsmål. Lønadministration af personlige hjælpere (f.eks. handicaphjælper og støttekontaktperson). Indeholdelse af kontingent til personaleforening og faglige organisationer. Indeholdelse af løn til bruttolønsordninger og anden direkte administration af ordninger, som kommunen har tilvalgt ud over den basale lønadministration. Fordeling af diverse centrale lønpuljer, herunder i forbindelse med overenskomstmæssige ændringer og nye lønforhandlingspuljer samt barselspuljer, sygevikarpuljer m.v. internt i kommunen. Antal lønsedler pr. årsværk. Antal ændringer (ansættelser, fratrædelser, stamoplysninger m.v.) pr. årsværk. Sagsbehandlingstid. Antal fejl pr lønsedler. Brugertilfredshed. Opgaven er typisk organiseret i en central enhed med visse funktioner udlagt til sektorområder og decentrale enheder. Der er forskel i decentraliseringsgraden mellem kommunerne. Ligeledes er der kommuner, som har udliciteret opgaven til andre og i stedet varetager en række kontrolopgaver i forbindelse med funktionen. 10

14 1.1.2 Opgavefelt: Personaleadministration Administrering af personalepolitiske opgaver og varetagelse af opgaver i forbindelse med konkret medarbejderrekruttering. Almindelige ansættelses- og arbejdsretlige regler m.v. Alle kommunens medarbejdere i administrationen og kommunale virksomheder samt selvejende institutioner. Ansættelse og afsked Forhandling og rådgivning Sekretariatsbetjening Konsulentydelser Feriefond Konkrete rekrutteringsopgaver, opslag af stillingsannoncer, deltagelse i konkrete ansættelser og afskedigelser, deltagelse i tjenstlige samtaler, udarbejdelse af skriftlige advarsler, rådgivning og vejledning til kommunens ledere om forhold vedrørende ansættelsesvilkår og langtidssygdom. Udarbejdelse af ansættelseskontrakter og afskedigelsesbreve ved frivillig og ufrivillig fratrædelse. Medvirke ved forhandling og rådgivning om lønspørgsmål, specifikke og generelle konsulentydelser vedrørende forhandling om løn- og ansættelsesvilkår. Sekretariatsbetjening i forbindelse med kommunens hovedsamarbejdsudvalg og ved udarbejdelse og revidering af kommunens overordnede personale- og lønpolitikker, herunder på udvalgte sektorområder såsom f.eks. arbejdsmiljøcertificering og intern sundheds- og arbejdsmiljøpolitik. Konsulentydelser over for personaleansvarlige og medarbejdere vedrørende medarbejdernes vilkår. Vejledning og fortolkning af ansættelsesvilkår m.v. over for de kommunale virksomheder og den øvrige administration. Udarbejdelse af kommunens ligestillingspolitiske redegørelser. Administrering af feriefond. Indkøbe og udleje feriehuse m.v. Antal medarbejdere pr. årsværk. Antal ændringer (ansættelser, fratrædelser, afskedigelser m.v.) pr. årsværk. Sagsbehandlingstid. Brugertilfredshed. Opgaven er ofte organiseret i tæt tilknytning til den centrale forvaltning, som varetager de tværgående funktioner for kommunen. Personale- og lønadministrationen varetages ofte i samme afdeling. 11

15 1.1.3 Opgavefelt: HR Opbygge og udvikle kommunen som en attraktiv arbejdsplads med gode muligheder for at rekruttere og fastholde kvalificeret arbejdskraft. Sikre løbende kompetenceudvikling af medarbejderne. Ingen. Alle kommunens medarbejdere i administrationen og kommunale virksomheder, herudover enkelte medarbejdere ansat af borgere samt selvejende institutioner. Personale- og lønpolitik Kompetenceafdækning og -udvikling Konsulentydelser Udarbejdelse og styring af diverse personalepolitiske processer både overordnet og i de konkrete afdelinger og virksomheder. Fast deltagelse i direktionsmøder med henblik på hurtig afdækning af behov for overordnede personalepolitiske indsatser. Forestå udarbejdelsen og implementeringen af kommunens overordnede personale- og lønpolitik. Løbende afdækning af kompetenceudviklingsbehov gennem systematisk dialog med afdelinger og forvaltninger. Udarbejdelse og iværksættelse af kompetenceudviklingsforløb samt diverse interne uddannelser og kurser. Indkøbe relevant litteratur og andet materiale om medarbejder- og ledelsesudvikling til udlån i administrationen. Gennemførelse af samlede personale- og ledelsesudviklingsforløb. Konsulentydelser over for personaleansvarlige og medarbejdere vedrørende HR m.v. samt ydelser vedrørende opgavefeltet over for den øvrige administration også tilkøbsydelser som psykologbistand. Udarbejdelse af personalepolitiske oplæg og strategiske oplæg af betydning for kommunens fremtidige muligheder for at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft. Gennemførelse af trivselsundersøgelser og lignende undersøgelser, som medvirker til at få et samlet overblik over organisationen og afdække udviklingsbehov. Udarbejdelse og vedligeholdelse af fælles koncept for gennemførelse af MUS (medarbejderudviklingssamtaler) og GRUS (gruppeudviklingssamtaler). Udarbejdelse af oplæg i forbindelse med fælles organisationsudviklingsforløb. Antal kursusdage pr. årsværk. Brugertilfredshed. Sygefravær. Personaleomsætning. De fleste kommuner organiserer opgaven i direkte tilknytning til kommunens personaleafdeling, som ofte har direkte tilknytning til kommunens centrale forvaltning. 12

16 1.2 Delkategori: Økonomistyring 13

17 1.2.1 Opgavefelt: Regnskabsaflæggelse Udarbejdelse af årsregnskab og diverse specialregnskaber. Styrelsesloven. Kommunalbestyrelsen, budgetansvarlige m.v. Årsregnskab Specialregnskaber Administration af økonomisystemer Konsulentydelser Revision Udarbejdelse af kommunens årsregnskab inkl. bidrag fra sektorerne, afslutningsposteringer, afstemninger af konti, databehandling, jf. lovens krav til formalia. Indrapportering af regnskab til Indenrigs- og Sundhedsministeriet og KL. Udarbejdelse af anlægsregnskaber, udstykningsregnskaber, projektregnskaber m.v. Vedligeholdelse af kontoplan og økonomisystemer. Støtte, undervisning og rådgivning inden for opgavefeltet over for kommunens budgetansvarlige, regnskabsmedarbejdere m.v. Løbende udvikling af forretningsgange. Udarbejdelse og vedligeholdelse af kasse- og regnskabsregulativer. Udarbejdelse af oversigter til statslig regulering af kommunens anlægsaktiviteter. Kontakt til revisor, revisionshonorar, udførelse af interne kontroller. Løbende opfølgning på revisionsbemærkninger og -analyser. Tidsforbrug pr. regnskabs- og specialregnskabsaflæggelse. Dato for regnskabs- og specialregnskabsaflæggelse. Antal revisionsbemærkninger. Opgaven er oftest organiseret i en central eller decentral økonomifunktion. Graden af decentralisering inden for funktionen er forskellig. 14

18 1.2.2 Opgavefelt: Bogføring og betaling Sikre de nødvendige oversigter, så det tydeliggøres, hvordan kommunens midler forvaltes, og dermed gøre det muligt at kontrollere, om det sker i overensstemmelse med budgettet og de øvrige politiske beslutninger. Styrelsesloven. Kommunalbestyrelsen, budgetansvarlige, borgerne m.v. Bogføring og betaling Likviditet Administration af økonomisystemer Konsulentydelser Refusionshjemtagelse Moms Bogføring og betaling af bilag direkte i økonomisystemet eller andre ikke-sagsunderstøttende systemer. Løbende afstemme konto og registrere grundsalg, salg af tjenesteboliger og udarbejde likviditetsrapporter m.m. Administration af betalingssystemer og økonomisystemer, bank, netbank, NemKonto-systemet m.v. Varetagelse af den nødvendige undervisning og rådgivning inden for opgavefeltet over for kommunens budgetansvarlige, bogholderimedarbejdere m.v. Udarbejdelse af oversigter, som medvirker til at tydeliggøre, hvordan kommunens midler er forvaltet, og hvorvidt denne forvaltning er i overensstemmelse med budgetter og øvrige politiske beslutninger. Udarbejdelse af refusionsopgørelse, hjemtagelse af refusion, kommunikation med fagpersoner og ministerium om refusion. For 2006 endvidere grundtakstfinansiering. Afregning m.v. af registreret moms og kommunal udligningsmoms. Antal bilag pr. årsværk. Antal rykkere pr bilag. Antal fejl pr bilag. Antal morarenter pr. år. Brugertilfredshed. Opgaven er oftest organiseret i en central eller decentral økonomifunktion. Graden af decentralisering inden for funktionen er dog ofte forskellig. 15

19 1.2.3 Opgavefelt: Budgetlægning Budgetlægning. Styrelsesloven. Kommunalbestyrelsen, budgetansvarlige m.v. Budgetlægning Konsulentydelser Arbejde, der har direkte sammenhæng til forberedelse og udarbejdelse af kommunens årsbudget. Det handler bl.a. om udarbejdelse af oplæg til fremtidigt budgetbehandlingsmateriale på baggrund af drøftelser med forvaltningerne og med udgangspunkt i det eksisterende budgetopfølgningsmateriale. Beregning af skattegrundlag, bloktilskud, udligning m.m., der skal anvendes som baggrundsmateriale i forbindelse med udarbejdelse af budgetudkast. Afgrænsning af vanskeligt styrbare områder og finansieringsmuligheder for på forhånd at indarbejde mulige risici og budgetafvigelser for disse områder i budgetforslaget. Administrative opgaver i forbindelse med budgetdrøftelser og -forhandlinger. Indrapportering af det vedtagne budget til Indenrigs- og Sundhedsministeriet og KL. Løbende dialog med afdelingerne om budgetforslag. Koordinering af opgaverne i forbindelse med budgetlægningen. Indsamle og udsende samlet materiale til brug for byrådets forberedelse til de efterfølgende økonomiforhandlinger. ssikring af afdelingernes budgetmateriale og varetagelse af dialogen med afdelingerne om materialet. Tidsforbrug pr. budgetlægning. Dato for budgetfremlæggelse. Antal budgetændringer. Opgaven varetages af en central eller decentral økonomifunktion. Graden af decentralisering inden for funktionen er forskellig. Ofte vil dele af opgaven varetages decentralt, hvorefter den samles og færdiggøres i en central enhed. 16

20 1.2.4 Opgavefelt: Budgetopfølgning m.v. Budgetopfølgning, controlling og økonomisk analyse. Styrelsesloven. Kommunalbestyrelsen, budgetansvarlige m.v. Budgetopfølgning Controlling Økonomisk analyse Konsulentydelser Regelmæssige budgetkontroller, som den enkelte budgetansvarlige udfører som led i budgetansvaret for bevillingsoverholdelsen, den samlede budgetopfølgning og udarbejdelse af forventet regnskab, der udføres som led i en struktureret proces. Tillægsbevillinger. Oplæg til og opfølgning på intern kontraktstyring. Løbende informere forvaltningerne og byrådet om budgetforbruget og eventuelle budgetmæssige overskridelser. Udarbejde oversigter over mål og målopfyldelse. Administrative opgaver i forbindelse med byrådets økonomiorienteringsseminarer. Udarbejdelse af forventet regnskab til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Controllervirksomhed dvs. opsøgende rådgivning og vejledning over for de budgetansvarlige vedrørende god økonomistyring. Budgetanalyse og udvikling af kommunens økonomistyring. Udarbejde og vedligeholde regler for intern kontraktstyring. Udarbejde og vedligeholde økonomistyringsprincipper. Udarbejdelse af oversigter, der medvirker til at tydeliggøre mål og målopfyldelse. Udarbejdelse af befolkningsprognoser som grundlag for budgetmodeller og budgetmæssige prioriteringer på skole- og institutionsområdet. Rådgivning og undervisning m.v. inden for opgavefeltet over for kommunens budgetansvarlige m.fl. Udarbejdelse af servicestrategi, hvor der redegøres for kommunens muligheder for at udvikle kvaliteten og effektiviteten af ydelserne, herunder mulighederne for at anvende udbud til sikring af effektiviteten i opgaveløsningen og udvidelse af "frit-valg" ordninger. Udarbejdelse af økonomiske nøgletal, benchmarkinganalyser, nyhedsbreve og udvalgte økonomiske redegørelser. Tidsforbrug pr. budgetopfølgning. Antal budgetændringer. Opgaven er ofte organiseret, så dele af opgaven varetages decentralt, og andre dele varetages af en central økonomifunktion. 17

Kortlægning og effektivisering af den kommunale administration. Vejledende kontoplan for 6.45.51: Sekretariat og forvaltninger

Kortlægning og effektivisering af den kommunale administration. Vejledende kontoplan for 6.45.51: Sekretariat og forvaltninger Kortlægning og effektivisering af den kommunale administration Vejledende kontoplan for 6.45.51: Sekretariat og forvaltninger Capacent Indhold 1. Indledning 1 2. Vejledende kontoplan 3 1. Indledning På

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Godkendt af Byrådet den xx maj 2014, pkt. xxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål... 2 1.2. Godkendelse og ansvar... 2 1.3. Delegation... 2 2. Økonomistyring...

Læs mere

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Økonomistaben August 2006 Revideret november 2009 Revideret november 2010 De overordnede økonomistyringsprincipper er udarbejdet i henhold til

Læs mere

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg.

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg. DRIFTSAFTALE Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg. Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg er omfattet af offentlighedsloven

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-101 Effektivisering på alle fagområder Politikområde Tværgående I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgetprocessen foreslog administrationen, at der som noget nyt udarbejdes et forslag om en

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Den centrale stab organisering, indsatser og proces

Den centrale stab organisering, indsatser og proces 06-05-2015 Arne Kristensen Direkte: 7257 7008 Mail: akr@jammerbugt.dk Den centrale stab organisering, indsatser og proces Baggrund Direktionen har med Økonomiudvalgets godkendelse besluttet at ændre den

Læs mere

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration Bilag 8 Emne: Til: Kopi: til: Ændring af kontoplan 1. fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Magistraten Byrådets medlemmer Den 3. september 2012 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Principper for implementering

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 10. november 2014 beretning om revision

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Konsulentydelser fra BDO

Konsulentydelser fra BDO Konsulentydelser fra BDO 3 Konsulentydelser fra BDO Viden og kompetencer til jeres organisation BDO s konsulentydelser har afsæt i vores erfaring og omfattende indblik i hele det grønlandske samfund.

Læs mere

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST It-sikkerhedspolitikken tilstræber at understøtte Odsherred Kommunes overordnede vision. It- og øvrig teknologianvendelse, er et af direktionens redskaber til at realisere kommunens

Læs mere

Notat. Emne Bemærkninger til Revision af årsregnskabet for 2005 Direktøren Kopi til. Den 28. august 2006. Århus Kommune

Notat. Emne Bemærkninger til Revision af årsregnskabet for 2005 Direktøren Kopi til. Den 28. august 2006. Århus Kommune Notat Emne Til Direktøren Kopi til Den 28. august 2006 Det skal indledningsvis bemærkes, at der i revisionsberetningen ikke er forhold vedr. Magistratens 5. afdeling, som Byrådet skal tage stilling til,

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE Indhold 1. Indledning... 2 2. Gentofte Kommunes vision... 2 3. Formål, målsætninger og rækkevidde... 3 4. Organisering... 8 5. Dokumenter med tilknytning til spolitikken...

Læs mere

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Godkendt af Byrådet den 26 juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Hvad og hvem er omfattet 3 2.1 Tærskelværdier ved udbud: 4 3. Indkøbs- og udbudsplan

Læs mere

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger Delopgave 1: Vurdering af de enkelte afdelingers procedure for regnskabsføring, økonomiopfølgning, ledelse og tilsyn, målsætninger samt produktivitet og effektivitet 1 Det anbefales, at der løbende foretages

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

Indkøbspolitik for Odsherred Kommune.

Indkøbspolitik for Odsherred Kommune. Projekt Indkøb Dok. Nr. 306-2010-192320 Indkøbspolitik for Odsherred Kommune. Baggrund Odsherred kommune forvalter med sine ca. 33.000 indbyggere et indkøbsbudget på over 400 mill kr. årligt. Odsherred

Læs mere

SKAGEN KOMMUNE. Beretning nr. 151. Revisionsbesøg i perioden fra september 2006 til december 2006. Delberetning for regnskabsåret 2006 841.

SKAGEN KOMMUNE. Beretning nr. 151. Revisionsbesøg i perioden fra september 2006 til december 2006. Delberetning for regnskabsåret 2006 841. SKAGEN KOMMUNE Beretning nr. 151 Revisionsbesøg i perioden fra september 2006 til december 2006 Delberetning for regnskabsåret 2006 841.000 Side 1 1 Indledning 2 Beholdningseftersyn m.v. 2.1 Uanmeldte

Læs mere

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Bilag 1 (Til følgeskrivelse) Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Driftsoverenskomst mellem Kommune og bestyrelsen for beliggende om institutionens drift som

Læs mere

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat Byrådssekretariat Sagsnr. 87088 Brevid. 836141 Ref. HSTR/NIR Dir. tlf. 46 31 80 12 henningstr@roskilde.dk NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune 9. november 2009 En række kommuner 1, har inden for de

Læs mere

5. Forenkling på økonomiområdet

5. Forenkling på økonomiområdet 5. Forenkling på økonomiområdet Kommunerne er i helt overvejende grad kendetegnet ved en meget decentral struktur på økonomiområdet, hvor institutionerne både har det økonomiske ansvar for opgaveløsningen

Læs mere

Godkendt af byrådet den 12.04.2010. Principper for økonomistyring

Godkendt af byrådet den 12.04.2010. Principper for økonomistyring Godkendt af byrådet den 12.04.2010 Principper for økonomistyring Indholdsfortegnelse 1. GENERELT... 3 1.1. Lovgrundlag... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Rollefordelingen mellem det politiske og det admini-...

Læs mere

Projekt administrativ forenkling - status på de 62 delprojekter, maj 2009

Projekt administrativ forenkling - status på de 62 delprojekter, maj 2009 forenkling - status på de 62 delprojekter, maj 2009 Samarbejde og rollefordeling Organisering Kommunikation & information Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Udarbejdelse af arbejdsgangsbeskrivelser (1) Tydeliggørelse

Læs mere

Bilag 1. Tværgående. OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser

Bilag 1. Tværgående. OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser Bilag 1 Tværgående OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser indenfor ges efter CØP udarbejder forretningsgangene Revisionen indra- Evt. honorarer til revision

Læs mere

Revisionsberetning nr. 20

Revisionsberetning nr. 20 Revisionsberetning nr. 20 Direktionens bemærkninger NOTAT Økonomistab Revisionens bemærkning Drøftelser med ledelsen om besvigelser Under revisionen har vi forespurgt ledelsen om risikoen for besvigelser.

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.288 259.288 259.288 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

6. Forenkling på løn- og personaleområdet

6. Forenkling på løn- og personaleområdet 6. Forenkling på løn- og personaleområdet Kommunerne ligner generelt hinanden meget, når der ses på placering af det styringsmæssige ansvar på løn- og personaleområdet. Institutionerne har ansvaret for

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Morgendagens administrative medarbejder i kommunerne. Fremtidens kompetencer i en effektiviseringstid

Morgendagens administrative medarbejder i kommunerne. Fremtidens kompetencer i en effektiviseringstid Morgendagens administrative medarbejder i kommunerne Fremtidens kompetencer i en effektiviseringstid 2 Titel Morgendagens administrative medarbejder i kommunerne Fremtidens kompetencer i en effektiviseringstid

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet.

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Administration Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt

Læs mere

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet

Læs mere

Standarddriftsoverenskomst for driftsoverenskomster indgået med selvejende institutioner. Udkast den 31. januar 2014. Driftsoverenskomst

Standarddriftsoverenskomst for driftsoverenskomster indgået med selvejende institutioner. Udkast den 31. januar 2014. Driftsoverenskomst Standarddriftsoverenskomst for driftsoverenskomster indgået med selvejende institutioner Udkast den 31. januar 2014 Driftsoverenskomst mellem Aarhus Kommune Aarhus Kommune og bestyrelsen for den selvejende

Læs mere

Analyse af økonomistyringsniveauet i Københavns Kommune - supplement

Analyse af økonomistyringsniveauet i Københavns Kommune - supplement Analyse af økonomistyringsniveauet i Københavns Kommune - supplement Indledning Deloitte Revisionsaktieselskab har som led i forberedelsen af den kommende revision for 2009 gennemført en interviewbaseret

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION)

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service Borgere med betydelig og varig

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Kasse- og regnskabsregulativ Bilag vedr.: Budgetansvar og økonomisk ledelsestilsyn Forslag Senest ajourført 6. december 2006 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...3 2. BUDGETANSVAR...3

Læs mere

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008 fjcewtfrhousf(wpers I PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen L 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestvedlpwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Hvidovre Kommune Bilag

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.391 259.391 259.391 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI MOTIVEREDE O G E FFEKT IV E MEDARBEJDERE, GO D ØK ONOMI STYRI NG O G INTRO EN EFFEKTIV OG ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS MISSION ˮEnkle og effektive administrative

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Økonomiforvaltningen fastlægger retningslinier for aflæggelse af omkostningsbaseret regnskab, herunder bogføring, afskrivninger m.v.

Økonomiforvaltningen fastlægger retningslinier for aflæggelse af omkostningsbaseret regnskab, herunder bogføring, afskrivninger m.v. side 1 Regnskab i årets løb Slettet: Rammebilag - I henhold til Kasse- og regnskabsregulativets punkt 2.7 fastlægger Økonomiforvaltningen i et rammebilag de generelle principper for regnskab i årets løb.

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Kortlægning af økonomistyring Aarhus Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Kortlægning af økonomistyring Aarhus Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Kortlægning af økonomistyring Aarhus Kommune Maj 2013 Dagens Program Indledning og præsentation Kort introduktion til kortlægning og vurderinger De 6 temaer kortlægning og vurdering Afslutning Kortlægningen

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Kasse- og regnskabsregulativ Version 3 Senest ajourført 18. december 2006 1 Indholdsfortegnelse 1. GENERELT OM REGELSÆTTET...4 1.1. LOVGRUNDLAG...4 1.2. FORMÅL...4 1.3. FORHOLDET

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S Marts 2008 ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1 Interessentskabets navn er Feltengård i/s. Interessentskabets hjemsted er Favrskov Kommune. Dog kan særlige forhold berettige til hjemsted

Læs mere

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato Kvalitetsstyringshåndbog for Natur området Styring af registreringer, herunder sagsakter T2 03.09.07 Formål Afgrænsning At sikre følgende: * At registreringer i sager styres, dvs. journaliseres systematisk,

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Program for intern overvågning Indhold Indledning... 4 Overvågningsansvarlig... 6 Beskrivelse af overvågningsprogrammet... 7 Operationel og daglig brug af programmet... 9 Indledning Dette er den anden

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i 2014 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK 7. OKTOBER 2013 RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK VEDTAGET DEN 3. SEPTEMBER 2013 VERSION 1 RødeKors.dk INDHOLD 1 Indkøbspolitikkens overordnede formål... 3 2 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning... 3

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 December 2010 1 Baggrund: 1.1 Lovgrundlaget Kommuner og regioner skal udforme en udbudsstrategi inden udgangen af 2010, jf. styrelseslovens

Læs mere

Viborg Kommune Januar 2015

Viborg Kommune Januar 2015 Viborg Kommune Januar 2015 Indhold Baggrund... 3 Formål... 3 Facility Management enheden i Viborg Kommune... 3 Facility Management enhedens funktioner... 3 Ejendomme & Energi... 3 Rådhusbetjente og drift

Læs mere

Ejendomsforvaltningen

Ejendomsforvaltningen - 125 - Ejendomsforvaltningen 1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser 1.1. Ydre vilkår, grundlag og strategi Sektoren er reguleret af bl.a. Lejeloven og Erhvervslejeloven, Lov om midlertidig

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet Maj 2003 Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet (varer og tjenesteydelser) Overordnet politik for indkøb

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE Godkendt af Byrådet 21-06-2010 2 1. Udbudsstrategi Med henvisning til Bekendtgørelse fra Indenrigs- og Socialministeriet af 21. december

Læs mere

Bibliotekets årsregnskab indsendes til Kulturstyrelsen efter revision og godkendelse i kommunen og med en kopi af revisionsprotokollatet.

Bibliotekets årsregnskab indsendes til Kulturstyrelsen efter revision og godkendelse i kommunen og med en kopi af revisionsprotokollatet. Vejledning til årsregnskab og resultatrapporten 2013 1. Grundlag Kulturstyrelsen, Biblioteker har med hjemmel i bibliotekslovens 11 indgået en rammeaftale med centralbibliotekskommunerne for perioden 2010-2013.

Læs mere

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner.

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner. DRIFTSOVERENSK0MST Driftsoverenskomst mellem Frederiksberg Kommune og bestyrelsen for: Den selvejende institution Elverhøj Institutionens vedtægt er godkendt af Frederiksberg Kommune (14.03.1996) Lovgrundlag

Læs mere

Forslag om fremtidig personale og økonomistyring. Indhold. Forslag november 2012. Ledernes personale- og økonomistyring Projekt Ny Koncernløsning

Forslag om fremtidig personale og økonomistyring. Indhold. Forslag november 2012. Ledernes personale- og økonomistyring Projekt Ny Koncernløsning Forslag om fremtidig personale og økonomistyring Forslag november 2012 Indhold Indledning... 2 Vedrørende 1. udfordring fælles rapporter... 3 Vedrørende 2. udfordring overblik over refusioner... 4 Vedrørende

Læs mere

Modeller til håndtering af regnskab 2012

Modeller til håndtering af regnskab 2012 Modeller til håndtering af regnskab 2012 6. maj 2013 / Af: Jonna Holmgaard Larsen 1. Registrering af ressourcebrug 2012 I rammeaftale for centralbiblioteksvirksomhed er det aftalt i kapitel 8.1 at centralbiblioteket

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Ændring i antallet af de boliger, hvortil der skal leveres tilbud efter lov om social service kan kun ske efter aftale mellem parterne.

Ændring i antallet af de boliger, hvortil der skal leveres tilbud efter lov om social service kan kun ske efter aftale mellem parterne. i - Aftaleperiode og opsigelse Nærværende aftale træder i kraft på tidspunktet for beboernes indflytning i boligerne tilhørende Den selvejende almene plejeboliginstitution Fortegårdens Plejeboliger. Aftalen

Læs mere

Det er et mål, at kommunens service pr. skattekrone er så høj som mulig, uanset om opgaverne varetages i kommunalt eller i privat regi.

Det er et mål, at kommunens service pr. skattekrone er så høj som mulig, uanset om opgaverne varetages i kommunalt eller i privat regi. Københavns Kommunes udbudspolitik 1. Indledning og overordnet målsætning Københavns Kommune har som mål at yde en service overfor borgere og virksomheder, som gør det attraktivt at bosætte sig og investere

Læs mere

Driftsoverenskomst. Børnehaven Grønnegården. Grønnegade 57 c. 6700 Esbjerg. Overenskomst.

Driftsoverenskomst. Børnehaven Grønnegården. Grønnegade 57 c. 6700 Esbjerg. Overenskomst. Driftsoverenskomst. Børnehaven Grønnegården Grønnegade 57 c 6700 Esbjerg Overenskomst. Overenskomst mellem byrådet i Esbjerg Kommune og bestyrelsen for Esbjerg Menighedsbørnehave. Beliggende Hjertingvej

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Økonomi- og Planlægningsafdelingen Den 9.5.2006

TÅRNBY KOMMUNE Økonomi- og Planlægningsafdelingen Den 9.5.2006 TÅRNBY KOMMUNE Økonomi- og Planlægningsafdelingen Den 9.5.2006 Aftale om betaling for ydelser i det forpligtende samarbejde vedrørende delaftale 1a: Hjælpemidler Indledning Denne aftale tager sit udgangspunkt

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Sikring af kvalitet i ESDHsystemer. Rigsarkivet 7-netværksmøde 25. august 2015

Sikring af kvalitet i ESDHsystemer. Rigsarkivet 7-netværksmøde 25. august 2015 Sikring af kvalitet i ESDHsystemer i drift Rigsarkivet 7-netværksmøde 25. august 2015 Baggrund for ESDH-drift og udvikling i Vejle Stadsarkiv Januar 2009 fra projekt til drift Hidtil i direktionssekretariatet

Læs mere

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017)

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) UDKAST Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) 1 Mellem Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder og Tønder Erhvervsråd Vestergade 9 6270 Tønder indgås nærværende

Læs mere

Hvidovre Kommune. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet. Regnskabsåret 2009

Hvidovre Kommune. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet. Regnskabsåret 2009 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestved@pwc.dk Telefon +45 5575 8686 Telefax +45 5575 8787 Hvidovre Kommune Bilag 3 til revisionsberetning:

Læs mere

DHUV. Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet metoder og it-anskaffelse Kommunemøder den 4., 7., 10. og 14.

DHUV. Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet metoder og it-anskaffelse Kommunemøder den 4., 7., 10. og 14. DHUV Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet metoder og it-anskaffelse Kommunemøder den 4., 7., 10. og 14. marts 2011 2 Vejledende program 12.45 Baggrund for projektet og formål med dagen

Læs mere

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Indholdsfortegnelse: 1. Retningsliniernes formål... 3 2. Organisering... 3 3. Krav til leverandører... 3 4. Brugerinvolvering... 4 5. Indkøbsprocessen... 4

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Administrative tjeklister

Administrative tjeklister Administrative tjeklister Revideret 19-04-2010 INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN 3 3 TJEKLISTE VEDRØRENDE

Læs mere

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96.

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Indledning: Socialudvalget er den 12. august 2014 orienteret om Benchmarking-analyse

Læs mere

Rengøring Hjemtagelse og Nyt udbud

Rengøring Hjemtagelse og Nyt udbud Rengøring Hjemtagelse og Nyt udbud Stormøde Viborg Lounge den 22. oktober 2014 DAGSORDEN 1. Status 2. Overordnet tidsplan 3. Virksomhedsoverdragelse 4. Økonomi fordeling 5. Enheder, der hjemtager rengøring

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET SAMARBEJDSAFTALE SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET GYMNASIEFÆLLESSKABET Skolegade 3 4000 Roskilde Telefon 4633 2040 www.gymnasiefaellesskabet.dk

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde RUDERSDAL KOMMUNE Beretning nr. 13 (side 291-302) Delberetning for regnskabsår 2012 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

Vi skaber rum til mennesker

Vi skaber rum til mennesker Vi skaber rum til mennesker HUSLEJE & FORBRUG ØKONOMI & REGNSKAB SEKRETARIAT UDLEJNING GRUNDMODUL Selskabet beslutter IT & KOMMUNI- KATION Vi tager hånd om alle de basale ting Domea er et serviceorgan

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ. Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen

Kasse- og Regnskabsregulativ. Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen Kasse- og Regnskabsregulativ Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen Økonomiafdelingen, den 6. oktober 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Hjemmel... 3 2 Formål... 3 3 Gyldighedsområde... 3 4

Læs mere

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget Forbrug Korrigeret Oprindeligt Till gsbevilling Omplacering Økonomiudvalg 30.06 budget budget Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % Samlet resultat 77,5 149,4 152,0-2,6 0,0 51,9

Læs mere

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3 FVD vejledning 09/2010 Indholdsfortegnelse Indledning til vejledning for intern overvågning...2 Praktisk vejledning til internovervågnings program....3 Aftaleprogram...3 Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Læs mere