Kortlægning og effektivisering af den kommunale administration

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kortlægning og effektivisering af den kommunale administration"

Transkript

1 Kortlægning og effektivisering af den kommunale administration Opgaver på funktion Capacent

2 Indhold 0. Indledning Baggrund et Metode Overgangsopgaver i opgavekataloget Vedligeholdelse af opgavekatalog Anvendelse af opgavekatalog i forbindelse med omkostningsberegninger Hovedkategori: Administrative støttefunktioner Delkategori: Løn og personale Opgavefelt: Lønadministration Opgavefelt: Personaleadministration Opgavefelt: HR Delkategori: Økonomistyring Opgavefelt: Regnskabsaflæggelse Opgavefelt: Bogføring og betaling Opgavefelt: Budgetlægning Opgavefelt: Budgetopfølgning m.v Opgavefelt: Finansiering Opgavefelt: Debitorstyring og inddrivelse Delkategori: It-opgaver Opgavefelt: It-strategi og -planlægning Opgavefelt: It-anskaffelse og -implementering Opgavefelt: It-drift og -support Delkategori: Intern service m.v Opgavefelt: Post, telefon og rådhusbetjente Opgavefelt: Kantine Opgavefelt: Trykkeri Opgavefelt: Ejendomsvedligeholdelse Opgavefelt: Ejendoms- og arealudlejning Opgavefelt: Køb og salg samt jordforsyning Opgavefelt: Journalisering Opgavefelt: Indkøbsaftaler, herunder udbudsforretninger Opgavefelt: Forsikringer og risikostyring Opgavefelt: Formidling og kommunikation Internt Hovedkategori: Sekretariatsbetjening 35

3 2.1.1 Opgavefelt: Sagsfremstilling og udvalgsbetjening m.v Opgavefelt: Valg Opgavefelt: Juridiske opgaver Opgavefelt: Formidling og kommunikation Opgavefelt: Mellemkommunalt og internationalt samarbejde Hovedkategori: Myndighedsudøvelse Delkategori: By, bolig og trafik Opgavefelt: Byggesager Opgavefelt: Byfornyelse Opgavefelt: Støttet byggeri Opgavefelt: Ejendomsskat, BBR m.v Opgavefelt: Veje og trafik Opgavefelt: Parkeringsadministration Delkategori: Plan, natur og miljø Opgavefelt: Kommune-, lokal-, by- og øvrig fysisk planlægning Opgavefelt: Parker, grønne områder, idrætsanlæg og kirkegårde Opgavefelt: Havne og lystbådehavne Opgavefelt: Miljø, vandløb m.v Opgavefelt: Forsyningsområdet administration Delkategori: Børn Opgavefelt: Undervisning Opgavefelt: Dagtilbud Opgavefelt: Handicappede børn og unge Opgavefelt: Udsatte børn og unge Opgavefelt: Kommunale sundhedsydelser, herunder tandpleje til børn og unge Delkategori: Voksne (overførselsindkomster m.v.) Opgavefelt: Pensioner og personlige tillæg Opgavefelt: Boligstøtte Opgavefelt: Dagpengeadministration Opgavefelt: Dagpengeopfølgning Opgavefelt: Revalidering/flexjob/ledighedsydelse/ skånejob Opgavefelt: Kontanthjælp/aktivering/arbejdsmarkedsforanstaltninger Opgavefelt: Børnetilskud/underholdsbidrag/ familieydelse Opgavefelt: Narko- og misbrugsbehandling Opgavefelt: Integration Delkategori: Ældre og voksne handicappede m.v Opgavefelt: Pleje, bistand m.v Opgavefelt: Voksne handicappede Opgavefelt: Socialpsykiatri Opgavefelt: Hjælpemidler Delkategori: Kultur og fritid Opgavefelt: Biblioteker og kultur Opgavefelt: Fritid, idræt og folkeoplysning Delkategori: Øvrige opgaver Opgavefelt: Turisme og erhvervsfremme Opgavefelt: Folkeregister og sygesikring Opgavefelt: Skat Opgavefelt: Vielser Opgavefelt: Råd og nævn samt støtte til frivilligt socialt arbejde Opgavefelt: Forebyggelse og sundhedsfremme 89

4 0. Indledning 0.1 Baggrund Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde (STS) har iværksat et projekt om kortlægning og effektivisering af den kommunale administration på funktion Sekretariat og forvaltninger. Projektet er faseopdelt i en kortlægningsfase, en bedste praksis-fase og en formidlingsfase. Kortlægningsfasen er gennemført i tæt samarbejde med seks kommuner: Helsingør, Allerød, Slagelse, Fredericia, Silkeborg og Brønderslev. Disse kommuner er udvalgt, så kommuner med forskelligt administrativt udgiftsniveau, størrelse og geografisk placering er repræsenteret i projektet. I kortlægningsfasen er der bl.a. foretaget en systematisk nedbrydning, kategorisering, afgrænsning og beskrivelse af kommunernes centrale administrative opgaver på funktion Sekretariat og forvaltninger i generiske og entydige opgaver, så opgaverne kan sammenlignes på tværs af kommuner. Resultaterne heraf er afrapporteret i dette opgavekatalog. I kortlægningsfasen er der endvidere foretaget en opgørelse og sammenligning af de deltagende kommuners ressourceforbrug fordelt på opgaverne i opgavekataloget. Resultaterne heraf er afrapporteret i en særskilt kortlægningsrapport. I kortlægningsfasen er der endelig foretaget en identifikation af produktivitets- og servicekvalitets i tilknytning til opgaverne i opgavekataloget. Disse skal danne grundlag for indsamling af produktivitets- og servicekvalitetsdata samt analyse af bedste praksis i fase 2. Disse er ligeledes afrapporteret i dette opgavekatalog. 1

5 0.2 et Kortlægning og effektivisering af den kommunale administration I opgavekataloget er der som nævnt foretaget en systematisk nedbrydning, kategorisering, afgrænsning og beskrivelse af kommunernes centrale administrative opgaver på funktion Sekretariat og forvaltninger i generiske og entydige opgaver. Opgaverne i opgavekataloget er systematiseret i en hierarkisk struktur, jf. nedenstående figur. Opgavehierarki Niveau Eksempel Projektets fokus Område 1 Sekretariat og forvaltninger Hovedkategori Delkategori Opgavefelt Opgave Administrative støttefunktioner Løn og personale Lønadministration Indberetninger Fase. Kortlægning Fase 2. Bedste praksis Hovedkategorierne er en helt overordnet kategorisering af kommunernes centrale administrative opgaver efter opgavernes primære karakter og rolle i den kommunale organisation i følgende hovedkategorier: Administrative støttefunktioner er de funktioner, der understøtter den primære drift og myndighedsudøvelse i kommunen. Støttefunktionerne i en kommune svarer i høj grad til de støttefunktioner, som man finder i andre virksomhedstyper, eksempelvis opgaver som løn- og personaleadministration, HR, bogføring, budgetlægning, it-drift og -support samt praktiske opgaver som post, trykkeri og journalisering. Sekretariatsbetjening retter sig både imod det politiske niveau i kommunen og mod den administrative ledelse og den øvrige organisation. Opgaverne omfatter bl.a. opgaver i forbindelse med byråds- og udvalgsmøder, kommunens generelle juridiske opgaver, kommunens formidling og kommunikation samt kommunens mellemkommunale og internationale samarbejde. Myndighedsudøvelse er opgaver, hvor kommunen med hjemmel i en specifik lov eller beslutning i kommunalbestyrelsen træffer afgørelser med direkte eller indirekte konsekvenser for borgere eller virksomheder. Myndighedsudøvelse omfatter sagsbehandling i bred forstand og omfatter både selve afgørelserne og opgaver i tilknytning hertil. Således er interne møder vedrørende sagsbehandling m.v. også omfattet, ligesom myndighedsudøvelsen kan være med og uden direkte kontakt til borgeren. 2

6 Delkategorierne er en yderligere nedbrydning af hver af de tre hovedkategorier i et antal delkategorier. Delkategoriseringen af de administrative støttefunktioner bygger på en faglig opdeling af opgaver, mens delkategoriseringen af sekretariatsbetjening og myndighedsudøvelse bygger på en afgrænsning af målgrupper. Der er i alt 12 delkategorier. Opgavefelterne er en yderligere nedbrydning af hver af de 12 delkategorier. Administrative støttefunktioner og sekretariatsbetjening er opdelt efter typiske funktioner i en kommune, mens myndighedsudøvelse er opdelt efter lovområder. Der er i alt 64 opgavefelter. et indeholder for hvert opgavefelt en beskrivelse af opgavefeltet, herunder: Opgaver under opgavefeltet. 0.3 Metode ets systematiske nedbrydning, kategorisering, afgrænsning og beskrivelse af kommunernes centrale administrative opgaver på funktion Sekretariat og forvaltninger i generiske og entydige opgaver er foretaget i tæt samarbejde med de deltagende kommuner. På dialogmøde 1 blev de deltagende kommuner præsenteret for et udkast til opgavekatalog udarbejdet af Kommunernes Revision, der med en lidt forskellig tilgang blev kvalitetssikret af de deltagende kommuner på dialogmøde 1. De første dialogmøder var primært koncentreret om at identificere manglende opgavefelter og opgaver under opgavefelterne, mens de sidste dialogmøder primært var koncentreret om at kvalitetssikre beskrivelsen af de enkelte opgaver under opgavefelterne. Dialogmøderne medførte stort set ikke ændringer i hoved- eller delkategoriseringen af kommunernes centrale administrative opgaver i udkastet til opgavekataloget. Derimod gav dialogmøderne et værdifuldt input til specifikationen af opgavefelterne og beskrivelsen af opgaverne under opgavefelterne. s- og servicekvalitets var temaet for dialogmøde 3, hvor de deltagende kommuner præsenterede deres forslag til. Forud for dialogmødet havde Capacent foretaget en desk research efter relevante for kommunernes centrale administrative opgaver, der blev anvendt som inspiration på dialogmødet. Såvel Capacents desk research som dialogmødet med de deltagende kommuner viste, at der kun i meget begrænset omfang anvendes produktivitets- 3

7 og servicekvalitets for kommunernes centrale administrative opgaver. De forslag til produktivitets- og servicekvalitets for kommunernes centrale administrative opgaver, der fremgår af opgavekataloget, er derfor overvejende generiske som antal sager, sagsbehandlingstid og brugertilfredshed. I projektets fase 2 skal disse præciseres og målrettes de enkelte opgavefelter. et indeholder 63 opgavefelter, der ikke er lige væsentlige, hvis man ser på ressourceanvendelse på opgavefelterne i opgavekataloget. Derfor er alle opgavefelter ikke lige detaljeret beskrevet i opgavekataloget. Ved udarbejdelsen af opgavekataloget er der helt bevidst tilstræbt en mere detaljeret beskrivelse af de tunge myndighedsopgaver som kontanthjælp, udsatte børn og unge samt pensioner og personlige tillæg og en mindre detaljeret beskrivelse af marginale opgaver såsom parkeringsadministration samt havne og lystbådehavne. Ledelse og andre tværgående opgaver som møder, kursus, fravær m.v. indgår ikke som selvstændige opgaver i opgavekataloget. Dette kan henføres til, at der ved udarbejdelsen af opgavekataloget er taget hensyn til projektets fase 2, hvor bedste praksis skal identificeres for udvalgte opgavefelter på grundlag af ressourceforbruget fordelt på opgavefelter samt indsamlede produktivitets- og servicekvalitetsdata for opgavefelter. Det er derfor fundet hensigtsmæssigt at foretage en fordeling af det samlede ressourceforbrug, inkl. ressourceforbruget på ledelse og andre tværgående opgaver, på opgavefelter. et har været forelagt STS på et følgegruppemøde den 26. april 2007 og de deltagende kommuner på dialogmøde 4 den 23. maj 2007 med mulighed for kommentering på selve mødet eller i form af efterfølgende skriftlige kommentarer. Selv om det ikke har været muligt fuldstændigt at imødekomme alle ønsker til opgavekataloget fra følgegruppen og de deltagende kommuner, er disse ønsker i videst muligt omfang indarbejdet i opgavekataloget. 0.4 Overgangsopgaver i opgavekataloget Projektet om kortlægning og effektivisering af den kommunale administration på funktion Sekretariat og forvaltninger er påvirket af, at projektet er gennemført i en periode, hvor opgavefordelingen mellem stat, regioner og kommuner ændres som følge af kommunalreformen. Konkret har dette medført, at opgavefeltet "Forebyggelse og sundhedsfremme" er medtaget i opgavekataloget, selv om opgaven først er overført til kommunerne pr. 1. januar 2007, da det har vist sig, at kommunerne allerede i 2006 har anvendt en del administrative ressourcer på forberedelsen af denne opgave. 4

8 Omvendt er opgavefeltet "Pas, kørekort m.v." ikke medtaget, da det har vist sig, at kommunerne i 2006 kun har anvendt meget begrænsede administrative ressourcer på forberedelsen af denne opgave, selv om opgaven er overført til kommunerne pr. 1. januar Endvidere er der ved beskrivelsen af opgavefelterne "Dagpengeadministration", "Dagpengeopfølgning", "Revalidering m.v." og "Kontanthjælp" anvendt den afgrænsning af opgavefelterne, der var gældende i Pr. 1. januar 2007 er den beskæftigelsesrelaterede sagsbehandling i job- og pilotcentre på disse opgavefelter udskilt til den særskilte funktion , mens den sociale sagsbehandling og udbetaling af ydelser fortsat skal konteres på funktion Endelig er opgavefeltet "Miljø, vandløb m.v." medtaget, da denne opgave skulle konteres på funktion i I 2007 er opgaven udskilt til de særskilte funktioner og Vedligeholdelse af opgavekatalog Hvis kommunerne fremadrettet skal kunne anvende opgavekataloget i forbindelse med benchmarking af deres ressourceforbrug, vil det være nødvendigt at foretage en løbende vedligeholdelse af opgavekataloget. I opgavekataloget for 2007 skal opgavefeltet "Miljø, vandløb m.v." udtages, mens opgavefeltet "Pas og kørekort" skal medtages. Endvidere skal der ved beskrivelsen af opgavefelterne "Dagpengeadministration", "Dagpengeopfølgning", "Revalidering m.v." og "Kontanthjælp" anvendes den afgrænsning af opgavefelterne, der er gældende i Endelig kan der på længere sigt være behov for en løbende justering af opgavekataloget, i takt med at opgavefordelingen mellem stat, regioner og kommuner justeres, at der oprettes nye funktioner i Indenrigs- og Sundhedsministeriets Budget- og Regnskabssystem eller andre forhold, der har betydning for afgrænsningen af den centrale kommunale administration på funktion Anvendelse af opgavekatalog i forbindelse med omkostningsberegninger Det vil i forbindelse med anvendelsen af opgavekataloget i relation til generel omkostningsberegning for kommunernes opgaveløsning være nødvendigt, at afgrænsningen af især hovedkategorierne skærpes. Hovedkategorien "Sekretariatsbetjening" må som hovedregel antages ikke at skulle indgå i en beregning af omkostningerne ved konkret opgaveløsning. Det vil derfor være nødvendigt, at opgavefeltet "Formidling og kommunikation" opdeles i en internt rettet del (der flyttes til hovedkategorien "Administrative støttefunktioner, Intern Service ") og en eksternt/politikerrettet del, der skal forblive som en sekretariatsopgave. Således vil der opnås en adskil- 5

9 lelse af opgaven i en del, der skal medtages i omkostningsberegninger, og en del, der ikke skal. 0.7 I opgavekataloget anvendes i størst mulig udstrækning de lovgivningsmæssige betegnelser, som de bruges i daglig tale. Det vil eksempelvis sige, at "lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om folkeuniversiteter" omtales som "folkeoplysningsloven", da det formentlig medvirker til at styrke forståelsen af den juridiske afgrænsning. Enkelte love har ikke et sådant kaldenavn, og her anvendes naturligvis den fulde betegnelse som eksempelvis lov om elektronisk signatur. I kataloget anvendes kommunalfuldmagten ofte som juridisk afgrænsning. Kommunalfuldmagten henviser til "lov om kommunernes udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og kommuners og regioners deltagelse i selskaber". Kommunalfuldmagten er en samlet betegnelse for de uskrevne retsgrundsætninger om, hvilke opgaver en kommune kan varetage. Betegnelsen "almindelige ansættelses- og arbejdsretslige regler m.v." henviser til de forskellige overenskomster og arbejdsretslige aftaler, der er indgået på de forskellige områder, da det ville være for omfattende med en oplistning af disse aftaler. Tilsvarende henviser "EU's udbudsdirektiv" til reglerne om udbud og udlicitering, som er gennemført ved bekendtgørelse om fremgangsmåden ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter. Hovedparten af kaldenavnene for de enkelte love er så alment kendte, at de ikke behøver yderligere præsentation. Andre medtages i den følgende oversigt, så der ikke er tvivl om, hvilke love der henvises til i opgavekataloget: Arkivloven: "Lov om offentlige arkiver" Almenboligloven: "Lov om almene boliger m.v." Barselsloven: "Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel" BBR-loven: "Lov om bygnings- og boligregistrering" Boligreguleringsloven: "Lov om midlertidig regulering af boligforholdene" Boligstøtteloven: "Lov om individuel boligstøtte" Byfornyelsesloven: "Lov om byfornyelse og udvikling af byer" Bygningsreglementet: "Bygningsreglementet for småhuse Børnetilskudsloven: "Lov om børnebidrag og forskudsvis udbetaling af børnebidrag" CPR-loven: "Lov om det centrale personregister" 6

10 Ejendomsbeskatningsloven: "Lov om kommunal ejendomsskat" Erhvervsfremmeloven: "Lov om erhvervsfremme" Folkeoplysningsloven: "Lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om folkeuniversiteter" Friskoleloven: "Lov om tilskud m.v. til friskoler og private grundskoler m.v." Hjemmebesøgsloven: "Lov om hjemmebesøg til ældre m.v." Integrationsloven: "Lov om integration af udlændinge i Danmark" Miljøbeskyttelsesloven: "Lov om miljøbeskyttelse" Miljømålsloven: "Lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder" Naturbeskyttelsesloven: "Lov om naturbeskyttelse" Persondataloven: "Lov om behandling af personoplysninger" Planloven: "Lov om planlægning" Pensionsloven: "Lov om social pension" og "lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v." Taxikørselsloven: "Lov om taxikørsel m.v." Udstykningsloven: "Lov om udstykning i matriklen" Ungdomsskoleloven: "Lov om ungdomsskoler" Valgloven: "Lov om kommunale og regionale valg" Vandløbsloven: "Lov om vandløb" Vejloven: "Lov om offentlige veje" og "Lov om private veje" Ægteskabsloven: "Lov om ægteskabs indgåelse og opløsning". 7

11 1. Hovedkategori: Administrative støttefunktioner 8

12 1.1 Delkategori: Løn og personale 9

13 1.1.1 Opgavefelt: Lønadministration Beregne og udbetale løn og feriegodtgørelse til kommunens ansatte. Almindelige ansættelses- og arbejdsretlige regler m.v. Alle kommunens medarbejdere i administrationen, kommunale virksomheder og selvejende institutioner, herudover enkelte medarbejdere ansat af borgere (f.eks. handicaphjælpere). Indberetninger Afregninger Kontroller Refusioner og tilskud Konsulentydelser Frivillige ordninger Puljer Månedlige registreringer af ansættelser og afskedigelser. Varetagelse og sikring af korrekt lønmæssig indplacering. Månedlige indberetninger af tillæg, særydelser, fraværsstatistikker m.v. Løbende opdatering af lønmodtageres stamoplysninger. Forsendelse og arkivering af lønmateriale. Lønberegning og udbetaling af løn. Afregning til de relevante myndigheder om f.eks. A-skat, pension, feriepenge m.v. Interne kvalitets- og dokumentationskontrolafstemninger. Indberetning og udkontering af refusioner og tilskud som f.eks. barsels- og sygedagpenge, som har direkte sammenhæng til medarbejdernes løn- og ansættelsesforhold. Sagsbehandling i forbindelse med henvendelser fra medarbejderne om lønspørgsmål. Lønadministration af personlige hjælpere (f.eks. handicaphjælper og støttekontaktperson). Indeholdelse af kontingent til personaleforening og faglige organisationer. Indeholdelse af løn til bruttolønsordninger og anden direkte administration af ordninger, som kommunen har tilvalgt ud over den basale lønadministration. Fordeling af diverse centrale lønpuljer, herunder i forbindelse med overenskomstmæssige ændringer og nye lønforhandlingspuljer samt barselspuljer, sygevikarpuljer m.v. internt i kommunen. Antal lønsedler pr. årsværk. Antal ændringer (ansættelser, fratrædelser, stamoplysninger m.v.) pr. årsværk. Sagsbehandlingstid. Antal fejl pr lønsedler. Brugertilfredshed. Opgaven er typisk organiseret i en central enhed med visse funktioner udlagt til sektorområder og decentrale enheder. Der er forskel i decentraliseringsgraden mellem kommunerne. Ligeledes er der kommuner, som har udliciteret opgaven til andre og i stedet varetager en række kontrolopgaver i forbindelse med funktionen. 10

14 1.1.2 Opgavefelt: Personaleadministration Administrering af personalepolitiske opgaver og varetagelse af opgaver i forbindelse med konkret medarbejderrekruttering. Almindelige ansættelses- og arbejdsretlige regler m.v. Alle kommunens medarbejdere i administrationen og kommunale virksomheder samt selvejende institutioner. Ansættelse og afsked Forhandling og rådgivning Sekretariatsbetjening Konsulentydelser Feriefond Konkrete rekrutteringsopgaver, opslag af stillingsannoncer, deltagelse i konkrete ansættelser og afskedigelser, deltagelse i tjenstlige samtaler, udarbejdelse af skriftlige advarsler, rådgivning og vejledning til kommunens ledere om forhold vedrørende ansættelsesvilkår og langtidssygdom. Udarbejdelse af ansættelseskontrakter og afskedigelsesbreve ved frivillig og ufrivillig fratrædelse. Medvirke ved forhandling og rådgivning om lønspørgsmål, specifikke og generelle konsulentydelser vedrørende forhandling om løn- og ansættelsesvilkår. Sekretariatsbetjening i forbindelse med kommunens hovedsamarbejdsudvalg og ved udarbejdelse og revidering af kommunens overordnede personale- og lønpolitikker, herunder på udvalgte sektorområder såsom f.eks. arbejdsmiljøcertificering og intern sundheds- og arbejdsmiljøpolitik. Konsulentydelser over for personaleansvarlige og medarbejdere vedrørende medarbejdernes vilkår. Vejledning og fortolkning af ansættelsesvilkår m.v. over for de kommunale virksomheder og den øvrige administration. Udarbejdelse af kommunens ligestillingspolitiske redegørelser. Administrering af feriefond. Indkøbe og udleje feriehuse m.v. Antal medarbejdere pr. årsværk. Antal ændringer (ansættelser, fratrædelser, afskedigelser m.v.) pr. årsværk. Sagsbehandlingstid. Brugertilfredshed. Opgaven er ofte organiseret i tæt tilknytning til den centrale forvaltning, som varetager de tværgående funktioner for kommunen. Personale- og lønadministrationen varetages ofte i samme afdeling. 11

15 1.1.3 Opgavefelt: HR Opbygge og udvikle kommunen som en attraktiv arbejdsplads med gode muligheder for at rekruttere og fastholde kvalificeret arbejdskraft. Sikre løbende kompetenceudvikling af medarbejderne. Ingen. Alle kommunens medarbejdere i administrationen og kommunale virksomheder, herudover enkelte medarbejdere ansat af borgere samt selvejende institutioner. Personale- og lønpolitik Kompetenceafdækning og -udvikling Konsulentydelser Udarbejdelse og styring af diverse personalepolitiske processer både overordnet og i de konkrete afdelinger og virksomheder. Fast deltagelse i direktionsmøder med henblik på hurtig afdækning af behov for overordnede personalepolitiske indsatser. Forestå udarbejdelsen og implementeringen af kommunens overordnede personale- og lønpolitik. Løbende afdækning af kompetenceudviklingsbehov gennem systematisk dialog med afdelinger og forvaltninger. Udarbejdelse og iværksættelse af kompetenceudviklingsforløb samt diverse interne uddannelser og kurser. Indkøbe relevant litteratur og andet materiale om medarbejder- og ledelsesudvikling til udlån i administrationen. Gennemførelse af samlede personale- og ledelsesudviklingsforløb. Konsulentydelser over for personaleansvarlige og medarbejdere vedrørende HR m.v. samt ydelser vedrørende opgavefeltet over for den øvrige administration også tilkøbsydelser som psykologbistand. Udarbejdelse af personalepolitiske oplæg og strategiske oplæg af betydning for kommunens fremtidige muligheder for at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft. Gennemførelse af trivselsundersøgelser og lignende undersøgelser, som medvirker til at få et samlet overblik over organisationen og afdække udviklingsbehov. Udarbejdelse og vedligeholdelse af fælles koncept for gennemførelse af MUS (medarbejderudviklingssamtaler) og GRUS (gruppeudviklingssamtaler). Udarbejdelse af oplæg i forbindelse med fælles organisationsudviklingsforløb. Antal kursusdage pr. årsværk. Brugertilfredshed. Sygefravær. Personaleomsætning. De fleste kommuner organiserer opgaven i direkte tilknytning til kommunens personaleafdeling, som ofte har direkte tilknytning til kommunens centrale forvaltning. 12

16 1.2 Delkategori: Økonomistyring 13

17 1.2.1 Opgavefelt: Regnskabsaflæggelse Udarbejdelse af årsregnskab og diverse specialregnskaber. Styrelsesloven. Kommunalbestyrelsen, budgetansvarlige m.v. Årsregnskab Specialregnskaber Administration af økonomisystemer Konsulentydelser Revision Udarbejdelse af kommunens årsregnskab inkl. bidrag fra sektorerne, afslutningsposteringer, afstemninger af konti, databehandling, jf. lovens krav til formalia. Indrapportering af regnskab til Indenrigs- og Sundhedsministeriet og KL. Udarbejdelse af anlægsregnskaber, udstykningsregnskaber, projektregnskaber m.v. Vedligeholdelse af kontoplan og økonomisystemer. Støtte, undervisning og rådgivning inden for opgavefeltet over for kommunens budgetansvarlige, regnskabsmedarbejdere m.v. Løbende udvikling af forretningsgange. Udarbejdelse og vedligeholdelse af kasse- og regnskabsregulativer. Udarbejdelse af oversigter til statslig regulering af kommunens anlægsaktiviteter. Kontakt til revisor, revisionshonorar, udførelse af interne kontroller. Løbende opfølgning på revisionsbemærkninger og -analyser. Tidsforbrug pr. regnskabs- og specialregnskabsaflæggelse. Dato for regnskabs- og specialregnskabsaflæggelse. Antal revisionsbemærkninger. Opgaven er oftest organiseret i en central eller decentral økonomifunktion. Graden af decentralisering inden for funktionen er forskellig. 14

18 1.2.2 Opgavefelt: Bogføring og betaling Sikre de nødvendige oversigter, så det tydeliggøres, hvordan kommunens midler forvaltes, og dermed gøre det muligt at kontrollere, om det sker i overensstemmelse med budgettet og de øvrige politiske beslutninger. Styrelsesloven. Kommunalbestyrelsen, budgetansvarlige, borgerne m.v. Bogføring og betaling Likviditet Administration af økonomisystemer Konsulentydelser Refusionshjemtagelse Moms Bogføring og betaling af bilag direkte i økonomisystemet eller andre ikke-sagsunderstøttende systemer. Løbende afstemme konto og registrere grundsalg, salg af tjenesteboliger og udarbejde likviditetsrapporter m.m. Administration af betalingssystemer og økonomisystemer, bank, netbank, NemKonto-systemet m.v. Varetagelse af den nødvendige undervisning og rådgivning inden for opgavefeltet over for kommunens budgetansvarlige, bogholderimedarbejdere m.v. Udarbejdelse af oversigter, som medvirker til at tydeliggøre, hvordan kommunens midler er forvaltet, og hvorvidt denne forvaltning er i overensstemmelse med budgetter og øvrige politiske beslutninger. Udarbejdelse af refusionsopgørelse, hjemtagelse af refusion, kommunikation med fagpersoner og ministerium om refusion. For 2006 endvidere grundtakstfinansiering. Afregning m.v. af registreret moms og kommunal udligningsmoms. Antal bilag pr. årsværk. Antal rykkere pr bilag. Antal fejl pr bilag. Antal morarenter pr. år. Brugertilfredshed. Opgaven er oftest organiseret i en central eller decentral økonomifunktion. Graden af decentralisering inden for funktionen er dog ofte forskellig. 15

19 1.2.3 Opgavefelt: Budgetlægning Budgetlægning. Styrelsesloven. Kommunalbestyrelsen, budgetansvarlige m.v. Budgetlægning Konsulentydelser Arbejde, der har direkte sammenhæng til forberedelse og udarbejdelse af kommunens årsbudget. Det handler bl.a. om udarbejdelse af oplæg til fremtidigt budgetbehandlingsmateriale på baggrund af drøftelser med forvaltningerne og med udgangspunkt i det eksisterende budgetopfølgningsmateriale. Beregning af skattegrundlag, bloktilskud, udligning m.m., der skal anvendes som baggrundsmateriale i forbindelse med udarbejdelse af budgetudkast. Afgrænsning af vanskeligt styrbare områder og finansieringsmuligheder for på forhånd at indarbejde mulige risici og budgetafvigelser for disse områder i budgetforslaget. Administrative opgaver i forbindelse med budgetdrøftelser og -forhandlinger. Indrapportering af det vedtagne budget til Indenrigs- og Sundhedsministeriet og KL. Løbende dialog med afdelingerne om budgetforslag. Koordinering af opgaverne i forbindelse med budgetlægningen. Indsamle og udsende samlet materiale til brug for byrådets forberedelse til de efterfølgende økonomiforhandlinger. ssikring af afdelingernes budgetmateriale og varetagelse af dialogen med afdelingerne om materialet. Tidsforbrug pr. budgetlægning. Dato for budgetfremlæggelse. Antal budgetændringer. Opgaven varetages af en central eller decentral økonomifunktion. Graden af decentralisering inden for funktionen er forskellig. Ofte vil dele af opgaven varetages decentralt, hvorefter den samles og færdiggøres i en central enhed. 16

20 1.2.4 Opgavefelt: Budgetopfølgning m.v. Budgetopfølgning, controlling og økonomisk analyse. Styrelsesloven. Kommunalbestyrelsen, budgetansvarlige m.v. Budgetopfølgning Controlling Økonomisk analyse Konsulentydelser Regelmæssige budgetkontroller, som den enkelte budgetansvarlige udfører som led i budgetansvaret for bevillingsoverholdelsen, den samlede budgetopfølgning og udarbejdelse af forventet regnskab, der udføres som led i en struktureret proces. Tillægsbevillinger. Oplæg til og opfølgning på intern kontraktstyring. Løbende informere forvaltningerne og byrådet om budgetforbruget og eventuelle budgetmæssige overskridelser. Udarbejde oversigter over mål og målopfyldelse. Administrative opgaver i forbindelse med byrådets økonomiorienteringsseminarer. Udarbejdelse af forventet regnskab til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Controllervirksomhed dvs. opsøgende rådgivning og vejledning over for de budgetansvarlige vedrørende god økonomistyring. Budgetanalyse og udvikling af kommunens økonomistyring. Udarbejde og vedligeholde regler for intern kontraktstyring. Udarbejde og vedligeholde økonomistyringsprincipper. Udarbejdelse af oversigter, der medvirker til at tydeliggøre mål og målopfyldelse. Udarbejdelse af befolkningsprognoser som grundlag for budgetmodeller og budgetmæssige prioriteringer på skole- og institutionsområdet. Rådgivning og undervisning m.v. inden for opgavefeltet over for kommunens budgetansvarlige m.fl. Udarbejdelse af servicestrategi, hvor der redegøres for kommunens muligheder for at udvikle kvaliteten og effektiviteten af ydelserne, herunder mulighederne for at anvende udbud til sikring af effektiviteten i opgaveløsningen og udvidelse af "frit-valg" ordninger. Udarbejdelse af økonomiske nøgletal, benchmarkinganalyser, nyhedsbreve og udvalgte økonomiske redegørelser. Tidsforbrug pr. budgetopfølgning. Antal budgetændringer. Opgaven er ofte organiseret, så dele af opgaven varetages decentralt, og andre dele varetages af en central økonomifunktion. 17

Analyse af administrationsområdet: Intern Service

Analyse af administrationsområdet: Intern Service Opgavefelt: 1. Administrative støttefunktioner Administrative støttefunktioner er de funktioner, som understøtter den primære drift og myndighedsudøvelse i kommunen. Personaleadminstration (kan): - Indberetning

Læs mere

Kortlægning og effektivisering af den kommunale administration. Vejledende kontoplan for 6.45.51: Sekretariat og forvaltninger

Kortlægning og effektivisering af den kommunale administration. Vejledende kontoplan for 6.45.51: Sekretariat og forvaltninger Kortlægning og effektivisering af den kommunale administration Vejledende kontoplan for 6.45.51: Sekretariat og forvaltninger Capacent Indhold 1. Indledning 1 2. Vejledende kontoplan 3 1. Indledning På

Læs mere

Opgavefelt: 1. Administrative støttefunktioner

Opgavefelt: 1. Administrative støttefunktioner Opgavefelt: 1. Administrative støttefunktioner Administrative støttefunktioner er de funktioner, som understøtter den primære drift og myndighedsudøvelse i kommunen. Personaleadministration: - Indberetning

Læs mere

Opgavefelt: 1. Administrative støttefunktioner

Opgavefelt: 1. Administrative støttefunktioner Opgavefelt: 1. Administrative støttefunktioner Administrative støttefunktioner er de funktioner, som understøtter den primære drift og myndighedsudøvelse i kommunen. Personaleadministration: - Gennemgang

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Godkendt af Byrådet den xx maj 2014, pkt. xxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål... 2 1.2. Godkendelse og ansvar... 2 1.3. Delegation... 2 2. Økonomistyring...

Læs mere

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Økonomistaben August 2006 Revideret november 2009 Revideret november 2010 De overordnede økonomistyringsprincipper er udarbejdet i henhold til

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Bilag til Kasse og regnskabsregulativet - Retningslinier for intern kontrol. til Regionsrådets møde den 12.

Bilag. Region Midtjylland. Bilag til Kasse og regnskabsregulativet - Retningslinier for intern kontrol. til Regionsrådets møde den 12. Region Midtjylland Bilag til Kasse og regnskabsregulativet - Retningslinier for intern kontrol Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 48 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Regnskabskontoret

Læs mere

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg.

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg. DRIFTSAFTALE Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg. Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg er omfattet af offentlighedsloven

Læs mere

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg.

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg. DRIFTSAFTALE Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg. Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg er omfattet af offentlighedsloven

Læs mere

Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse

Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse 1. Overordnede principper... 2 Myndighedsopgaver... 2 Opgavers egnethed til udbud... 2 2. Tilrettelæggelse af udbudsforretningen... 3 Offentliggørelse

Læs mere

Faxe Kommunes administration af ordninger med statsrefusion. August 2013

Faxe Kommunes administration af ordninger med statsrefusion. August 2013 Faxe Kommunes administration af ordninger med statsrefusion August 2013 FAXE KOMMUNES ADMINISTRATION AF ORDNINGER MED STATSREFUSION 2012 1 Faxe Kommunes administration af ordninger med statsrefusion 2012

Læs mere

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration Bilag 8 Emne: Til: Kopi: til: Ændring af kontoplan 1. fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Magistraten Byrådets medlemmer Den 3. september 2012 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Principper for implementering

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Godkendt 30. marts 2016 Indholdsfortegnelse 1. Formål...3 2. Hvad og hvem er omfattet...3 3. Udbud af varer og tjenesteydelser...3 4. Udbud af bygge- og anlægsopgaver...4

Læs mere

BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER

BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER Til Randers Kommune Dokumenttype Bilag 1 Dato 04. juli 2014 BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ for Vejen Kommune

Kasse- og regnskabsregulativ for Vejen Kommune Kasse- og regnskabsregulativ for Vejen Kommune Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Forholdet til kommunens generelle styringsprincipper... 3 1.4 Ansvar for regulativet...

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE UDBUDSPOLITIK

FREDERIKSSUND KOMMUNE UDBUDSPOLITIK FREDERIKSSUND KOMMUNE UDBUDSPOLITIK INDHOLD 1. De grundlæggende regler. 3 1.1. Baggrund for udbudspolitikken.. 3 1.1.2. Målsætning 3 1.2. Afgrænsning.. 3 2. Politisk ansvar og beslutning. 3 2.1. Leverandørvalg,

Læs mere

Norddjurs Kommunes administrative organisation. I hele Norddjurs Kommune er der ved udgangen af 2015 3200,6 fuldtidsansatte.

Norddjurs Kommunes administrative organisation. I hele Norddjurs Kommune er der ved udgangen af 2015 3200,6 fuldtidsansatte. Notat Dato: 31-03-2016 Journalnr.: 15/19526 Norddjurs Kommunes administrative organisation I hele Norddjurs Kommune er der ved udgangen af 2015 3200,6 fuldtidsansatte. Den centrale stabsfunktion betjener

Læs mere

[Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune

[Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune [Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Formål med konkurrenceudsættelsespolitiken 3 3. Hvad og hvem er omfattet 5 3.1 Definition 5 4. Rammer

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Halsnæs Kommune modtog den 1. februar 2010 revisionens løbende beretning nr. 8 for regnskabsåret 2009.

Halsnæs Kommune modtog den 1. februar 2010 revisionens løbende beretning nr. 8 for regnskabsåret 2009. Regnskab Notat Til: Byrådet Sagsnr.: 2010/02218 Dato: 16-02-2010 Sag: Administrationens redegørelse vedr. revisionsberetning nr. 8 af 19. februar 2010 Sagsbehandler: Snorre Brink-Pedersen Leder af Regnskab

Læs mere

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD FORORD 2 1 INDKØB OG UDBUD 3 2 BAGGRUND, FORMÅL OG MÅL 3 3 POLITIK, STRATEGIER OG RETNINGSLINJER 4 4 GENERELLE KRAV TIL INDKØB OG UDBUD 5 5 KRAV TIL REBILD KOMMUNES LEVERANDØRER

Læs mere

Det fremgår af 62 i kommunestyrelsesloven og den tilhørende vejledning, at udbudsstrategien

Det fremgår af 62 i kommunestyrelsesloven og den tilhørende vejledning, at udbudsstrategien Udbudsstrategi for valgperioden 2010-2013 i Norddjurs Kommune Kommunalbestyrelsen har udarbejdet en udbudsstrategi, der blandt andet indeholder en oversigt over hvilke driftsområder, hvor det overvejes

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015

STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015 STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015 INDLEDNING Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for ledelse og styring af Gentofte Kommune. Gentofte Kommunalbestyrelse har besluttet en politisk organisering

Læs mere

Byggeprogram og anlægsbevilling. (vejledning)

Byggeprogram og anlægsbevilling. (vejledning) Byggeprogram og anlægsbevilling (vejledning) Senest ajourført den 4. november 2008 BYGGEPROGRAM OG ANLÆGSBEVILLING 1. KOMPETENCE- OG OPGAVEFORDELING I HENHOLD TIL BYGGEREGULATIVET Byggeprogram Byggeregulativets

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 10. november 2014 beretning om revision

Læs mere

Indkøbspolitik for Hillerød kommune. Gældende fra januar 2010. Side 1

Indkøbspolitik for Hillerød kommune. Gældende fra januar 2010. Side 1 Indkøbspolitik for Hillerød kommune Gældende fra januar 2010 Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Formål... 3 2. Overordnede målsætninger og indsatsområder... 3 3. Omfang og afgrænsning... 3 4. Rammebetingelser

Læs mere

Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Handicap- og psykiatrichefen

Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Handicap- og psykiatrichefen Jobbeskrivelse Leder af driftsområdet Psykiatri Misbrug Udsatte Organisatorisk indplacering: Forvaltning: Reference til: Ledelse i forhold til: Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse Handicap-

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Oversigt over de 62 forenklingsforslag i projekt administrativ forenkling samt status for gennemførelse pr. februar 2010

Oversigt over de 62 forenklingsforslag i projekt administrativ forenkling samt status for gennemførelse pr. februar 2010 Oversigt over de 62 forenklingsforslag i projekt administrativ forenkling samt status for gennemførelse pr. februar 2010 Emne Nr Forslag Samarbejde og rollefordeling Organ i- sering Kommunikation & information

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns Kommunes revisionsordning, herunder Revisionsudvalget og Intern Revision.

Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns Kommunes revisionsordning, herunder Revisionsudvalget og Intern Revision. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 11-11-2013 Sagsnr. 2013-46927 Bilag 1 - Beskrivelse af model 1, 2 og 3 Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

Center for Intern Service. Virksomhedsplan Organisering, rammer for opgaveløsning, personale, indsatsområder mv.

Center for Intern Service. Virksomhedsplan Organisering, rammer for opgaveløsning, personale, indsatsområder mv. Center for Intern Service Virksomhedsplan 2016 Organisering, rammer for opgaveløsning, personale, indsatsområder mv. Indhold 1. Intern Service organisering, hovedopgaver mv.... 2 1.1 Organisationsdiagram...

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehuset Honningkrukken og Rudersdal Kommune

Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehuset Honningkrukken og Rudersdal Kommune Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehuset Honningkrukken og Rudersdal Kommune Driftsoverenskomst mellem Rudersdal Kommune og bestyrelsen for Børnehuset Honningkrukken beliggende

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

SÅDAN KAN DU BENCHMARKE ADMINISTRATIONEN. Administrativ organisering, digitalisering og ressourceforbrug

SÅDAN KAN DU BENCHMARKE ADMINISTRATIONEN. Administrativ organisering, digitalisering og ressourceforbrug SÅDAN KAN DU BENCHMARKE ADMINISTRATIONEN Administrativ organisering, digitalisering og ressourceforbrug Hvad måles der på? KLKs benchmark-model adskiller sig fra andre modeller ved, at der ikke kun måles

Læs mere

Driftsoverenskomst. Pladsantal og optagelse.

Driftsoverenskomst. Pladsantal og optagelse. Driftsoverenskomst Aftale mellem Frederiksberg Kommune og bestyrelsen for den selvejende institution, Josephine Schneiders Hus, Rostrupsvej 3, 2000 Frederiksberg om institutionens drift som døgninstitution.

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ for Brand & Redning Sønderjylland

Kasse- og regnskabsregulativ for Brand & Redning Sønderjylland Kasse- og regnskabsregulativ for Brand & Redning Sønderjylland Version af 1. februar 2016 Indhold Formål... 3 Det økonomiske ledelsestilsyn... 4 Budgetprocedurer... 4 Budgetkontrol... 4 Budgetansvar...

Læs mere

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Bilag 1 (Til følgeskrivelse) Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Driftsoverenskomst mellem Kommune og bestyrelsen for beliggende om institutionens drift som

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget

Udvalg Økonomiudvalget REGNSKAB 2008 Udvalg Økonomiudvalget Bevillingsområde 60.60. Jordforsyning og faste ejendomme Udvalgets sammenfatning og vurdering Det samlede regnskabsresultat for bevillingsområdet blev en nettoudgift

Læs mere

2. Fødevareministeriet er en koncern

2. Fødevareministeriet er en koncern Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi 1. Indledning 2. udgave af Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi er udarbejdet i 2007. Effektiviseringsstrategien

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2018 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2018 Driftsforslag Nr. R-101 Lavere indbetaling til Sampension til tjenestemandspension Politikområde 105 Tværgående udgifter Favrskov Kommune er forsikret hos Sampension i forhold til kommunens nuværende og fremtidige udgifter

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

Principper for økonomistyring. Holstebro kommune. Gældende fra 1. august 2012

Principper for økonomistyring. Holstebro kommune. Gældende fra 1. august 2012 Principper for økonomistyring i Holstebro kommune Gældende fra 1. august 2012 Indholdsfortegnelse Side Indledning... 3 Ajourføring... 3 Styreformer... 3 Plansystemet... 3 Decentralisering... 4 Budget...

Læs mere

Oplæg omkring ny fælles økonomifunktion

Oplæg omkring ny fælles økonomifunktion Oplæg omkring ny fælles økonomifunktion Dette oplæg vedrørende den nye fælles økonomifunktion er udarbejdet på baggrund af oplæg fra ekspertgruppen, senere oplæg fra økonomichefen og efterfølgende drøftelse

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

Projekt administrativ forenkling - status på de 62 delprojekter, maj 2009

Projekt administrativ forenkling - status på de 62 delprojekter, maj 2009 forenkling - status på de 62 delprojekter, maj 2009 Samarbejde og rollefordeling Organisering Kommunikation & information Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Udarbejdelse af arbejdsgangsbeskrivelser (1) Tydeliggørelse

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Åben dagsorden Økonomiudvalget 2018-2021 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende:

Læs mere

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Faaborg Museum, som er en selvejende institution.

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Faaborg Museum, som er en selvejende institution. DRIFTSAFTALE Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Faaborg Museum, som er en selvejende institution. Faaborg Museum er underlagt den til enhver tid gældende museumslov samt

Læs mere

KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK

KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK 2015 VÆR MED TIL AT GIVE FREMTIDEN EN FORTID SIDE TITEL MÅLGRUPPE 4 ARKIVLOVEN OG DEN OFFENTLIGE FORVALTNING Alle myndigheder 5 DET DIGITALE

Læs mere

Samarbejdsaftale. Om drift af fælles hjælpemiddeldepot. mellem. Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner. Nordsjællands Brandvæsen

Samarbejdsaftale. Om drift af fælles hjælpemiddeldepot. mellem. Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner. Nordsjællands Brandvæsen Samarbejdsaftale Om drift af fælles hjælpemiddeldepot mellem Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner og Nordsjællands Brandvæsen 1. Aftalens deltagere Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.

Læs mere

Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget

Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Økonomi- og Planudvalget beskæftiger sig primært med styring af kommunens økonomi, personale samt administration og planlægning

Læs mere

Centre/afdelinger i Hvidovre Kommune der har kontorelever

Centre/afdelinger i Hvidovre Kommune der har kontorelever Centre/afdelinger i Hvidovre Kommune der har kontorelever Center for Trafik og Ejendomme Vej og Park Som elev i Vej og Park kommer du til at have følgende opgaver: Betal regninger i OPUS Færdiggør kontrakter

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Godkendt den. 9. dec. 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Hvad og hvem er omfattet 3 2.1 Tærskelværdier ved udbud: 4 3. Udbudsplan 5 4. Strategier

Læs mere

Udtalelse. Forslag fra SF: Grænser for udgifter til administration. BORGMESTERENS AFDELING Budget og Planlægning Aarhus Kommune

Udtalelse. Forslag fra SF: Grænser for udgifter til administration. BORGMESTERENS AFDELING Budget og Planlægning Aarhus Kommune Udtalelse Side 1 af 7 Til Aarhus Byråd via Magistraten Forslag fra SF: Grænser for udgifter til administration 1. Konklusion SF har fremsat forslag om, at Byrådet vedtager en grænse for, hvor stor en andel

Læs mere

2018-tidsplan for budgetlægning for 2019, budgetopfølgning for 2018 og regnskab for 2017

2018-tidsplan for budgetlægning for 2019, budgetopfølgning for 2018 og regnskab for 2017 2018-tidsplan for budgetlægning for 2019, budgetopfølgning for 2018 og regnskab for 2017 Journalnr. 17/17877 Måned Dato Hvem Indhold Aktivitet Hver måned Områderne og Økonomi Budgetopfølgning 2018 De budgetansvarlige

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem bestyrelsen for den selvejende daginstitution Sct. Georgs Gårdens Børnehave og Køge Kommune

Driftsoverenskomst mellem bestyrelsen for den selvejende daginstitution Sct. Georgs Gårdens Børnehave og Køge Kommune Driftsoverenskomst mellem bestyrelsen for den selvejende daginstitution Sct. Georgs Gårdens Børnehave og Køge Kommune I henhold til 19 i dagtilbudsloven og 16 om tilsyn samt 41 om forpligtelser for bl.a.

Læs mere

Bilag 1. Tværgående. OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser

Bilag 1. Tværgående. OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser Bilag 1 Tværgående OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser indenfor ges efter CØP udarbejder forretningsgangene Revisionen indra- Evt. honorarer til revision

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Moderniseringsstyrelsen 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 5 Policylignende kerneopgaver 5 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode

Læs mere

UDBUD. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Retningslinjer for Udbud. varer og tjenesteydelser. Vedtaget af Økonomiudvalget den 1.

UDBUD. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Retningslinjer for Udbud. varer og tjenesteydelser. Vedtaget af Økonomiudvalget den 1. UDBUD i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for Udbud af varer og tjenesteydelser Vedtaget af Økonomiudvalget den 1. oktober 2015 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for retningslinjerne... 2 2. Hvem er

Læs mere

Viborg Kommune Januar 2015

Viborg Kommune Januar 2015 Viborg Kommune Januar 2015 Indhold Baggrund... 3 Formål... 3 Facility Management enheden i Viborg Kommune... 3 Facility Management enhedens funktioner... 3 Ejendomme & Energi... 3 Rådhusbetjente og drift

Læs mere

Resultatkontrakt 2013

Resultatkontrakt 2013 Resultatkontrakt 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 1 2. Mission... 1 3. Vision... 1 4. Revisionens fokus... 1 5. Præsentation af produkter og ydelser - opgavehierarkiet... 2 6. Mål og resultatkrav...

Læs mere

Driftsoverenskomst. Udnyttelsen af institutionens fysiske rammer skal overholde den byggelovgivning, der gælder for institutionen.

Driftsoverenskomst. Udnyttelsen af institutionens fysiske rammer skal overholde den byggelovgivning, der gælder for institutionen. Driftsoverenskomst Driftsoverenskomst mellem Frederikssund Kommune og Bestyrelsen for Sct. Georgs Gårdens Børnehus, beliggende Valmuevej 10, om institutionens drift som integreret daginstitution for børn

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.288 259.288 259.288 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Konkurrenceudsættelse i forbindelse med brug af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen og opgaveløsningen i fagenheden Arbejdsmarked i øvrigt

Konkurrenceudsættelse i forbindelse med brug af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen og opgaveløsningen i fagenheden Arbejdsmarked i øvrigt Notat 3.0 Arbejdsmarked Journalnummer: Ref.: Arbejdsmarkedssekretariatet Dato: 27.5.2013 Konkurrenceudsættelse i forbindelse med brug af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen og opgaveløsningen i fagenheden

Læs mere

Notat. Emne Bemærkninger til Revision af årsregnskabet for 2005 Direktøren Kopi til. Den 28. august 2006. Århus Kommune

Notat. Emne Bemærkninger til Revision af årsregnskabet for 2005 Direktøren Kopi til. Den 28. august 2006. Århus Kommune Notat Emne Til Direktøren Kopi til Den 28. august 2006 Det skal indledningsvis bemærkes, at der i revisionsberetningen ikke er forhold vedr. Magistratens 5. afdeling, som Byrådet skal tage stilling til,

Læs mere

Den 26. juni 2007 Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehaven Troldehøjen og Køge Kommune

Den 26. juni 2007 Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehaven Troldehøjen og Køge Kommune Den 26. juni 2007 Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehaven Troldehøjen og Køge Kommune Driftsoverenskomst mellem Køge Kommune og bestyrelsen for Børnehaven Troldehøjen beliggende

Læs mere

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune 2016-2020 Motivation hvorfor fremme socialøkonomi og hvad er visionen I Horsens Kommune ønsker vi at fremme socialøkonomiske løsninger på de samfundsmæssige

Læs mere

Administrative og ledelsesmæssige. opgaver

Administrative og ledelsesmæssige. opgaver Administrative og ledelsesmæssige opgaver 1 Administrative opgaver Håndtering af post og henvendelser Postkasse, hovedmail, hjemmeside, e-boks, telefon Modtagelse og journalisering i SBSYS (1.500 sager

Læs mere

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger Delopgave 1: Vurdering af de enkelte afdelingers procedure for regnskabsføring, økonomiopfølgning, ledelse og tilsyn, målsætninger samt produktivitet og effektivitet 1 Det anbefales, at der løbende foretages

Læs mere

Udpluk af revisionsberetningen 2010 bilag 1 som vedrører Socialudvalget:

Udpluk af revisionsberetningen 2010 bilag 1 som vedrører Socialudvalget: Udpluk af revisionsberetningen 2010 bilag 1 som vedrører Socialudvalget: Revision af årsregnskabet har givet anledning til bemærkninger: 2.2.1 Overførsel af tilskudsmidler mellem årene Vi har konstateret,

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Blåbærhuset og Køge Kommune

Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Blåbærhuset og Køge Kommune Køge, den 2015 Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Blåbærhuset og Køge Kommune I henhold til 19 i dagtilbudsloven og 16 om tilsyn samt 41 om forpligtelser for bl.a. selvejende institutioner

Læs mere

Analyse af økonomistyringsniveauet i Københavns Kommune - supplement

Analyse af økonomistyringsniveauet i Københavns Kommune - supplement Analyse af økonomistyringsniveauet i Københavns Kommune - supplement Indledning Deloitte Revisionsaktieselskab har som led i forberedelsen af den kommende revision for 2009 gennemført en interviewbaseret

Læs mere

Økonomiudvalget; Plan for opfølgning på politikker i 2014.

Økonomiudvalget; Plan for opfølgning på politikker i 2014. Økonomiudvalget; Plan for opfølgning på politikker i 2014. Dato: 19. februar 2014 Sagsnr.: 13/68721 Forslag til plan for Økonomiudvalgets arbejde med opfølgning på Byrådets politikker i 2014 Politikområde

Læs mere

Konsulentydelser fra BDO

Konsulentydelser fra BDO Konsulentydelser fra BDO 3 Konsulentydelser fra BDO Viden og kompetencer til jeres organisation BDO s konsulentydelser har afsæt i vores erfaring og omfattende indblik i hele det grønlandske samfund.

Læs mere

Notat vedrørende Revisionsberetning nr. 6

Notat vedrørende Revisionsberetning nr. 6 Central Økonomi Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 www.jammerbugt.dk Find selvbetjeningsløsninger og kontaktoplysninger på vores hjemmeside Dorrit Mejlholm Direkte 7257 7525 11-08-2016

Læs mere

Vedtægter for OMKnet

Vedtægter for OMKnet Vedtægter for OMKnet 1 Formål: Klubben OMKnet blev oprettet den 22. marts 1998, og har til formål at drive et computernetværk på Otto Mønsteds Kollegium. 2 Medlemskab: Ved indflytning på Otto Mønsteds

Læs mere

Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1

Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1 Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1 INDLEDNING Det statslige indkøb af konsulentydelser har flere gange været

Læs mere

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST It-sikkerhedspolitikken tilstræber at understøtte Odsherred Kommunes overordnede vision. It- og øvrig teknologianvendelse, er et af direktionens redskaber til at realisere kommunens

Læs mere

Notat. Vurdering af udmøntningsprojekt for Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice. Til: Magistraten. Den 7. oktober 2005.

Notat. Vurdering af udmøntningsprojekt for Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice. Til: Magistraten. Den 7. oktober 2005. Notat Til: Magistraten Den 7. oktober 2005 Vurdering af udmøntningsprojekt for Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Århus Kommune IT- og Organisationsafdelinge Borgmesterens Afdeling Resume

Læs mere

For de KPI er, hvor Koncernservice ikke opfylder målet, eller hvor der forekommer en særlig udvikling, gives en kort forklaring.

For de KPI er, hvor Koncernservice ikke opfylder målet, eller hvor der forekommer en særlig udvikling, gives en kort forklaring. KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Ledelsessekretariatet NOTAT Koncernservices virksomhedskontrakt KPI er Status august 2014 på Koncernservices KPI er Økonomiudvalget modtager to gange årligt en status

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE Indhold 1. Indledning... 2 2. Gentofte Kommunes vision... 2 3. Formål, målsætninger og rækkevidde... 3 4. Organisering... 8 5. Dokumenter med tilknytning til spolitikken...

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008 fjcewtfrhousf(wpers I PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen L 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestvedlpwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Hvidovre Kommune Bilag

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.391 259.391 259.391 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Præsentation for Danske Ældreråd oktober 2016 v. Kirsten Kaarsberg. Ældrerådsvalg

Præsentation for Danske Ældreråd oktober 2016 v. Kirsten Kaarsberg. Ældrerådsvalg Præsentation for Danske Ældreråd oktober 2016 v. Kirsten Kaarsberg Ældrerådsvalg Præsentation Indhold Samarbejdet mellem råd, forvaltning og politikere Praktiske spørgsmål Afvikling af valget. Ældrerådsvalget

Læs mere

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI MOTIVEREDE O G E FFEKT IV E MEDARBEJDERE, GO D ØK ONOMI STYRI NG O G INTRO EN EFFEKTIV OG ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS MISSION ˮEnkle og effektive administrative

Læs mere

Vejledning om. procedureretningslinie for omstilling,

Vejledning om. procedureretningslinie for omstilling, Inspirationsnotat nr. 7 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 17. juni 2008 Vejledning om procedureretningslinie for omstilling, herunder udbud og udlicitering Denne vejledning og tilhørende forslag til procedureretningslinie

Læs mere

INDSATSOMRÅDER, MÅL OG HANDLINGER 2015 og 2016 DVL KØBENHAVNS AFDELINGS BESTYRELSE

INDSATSOMRÅDER, MÅL OG HANDLINGER 2015 og 2016 DVL KØBENHAVNS AFDELINGS BESTYRELSE INDSATSOMRÅDER, MÅL OG HANDLINGER 2015 og 2016 DVL KØBENHAVNS AFDELINGS BESTYRELSE Københavns Afdelings Bestyrelse Vedtægt og formål Vedtægt: Vedtægterne gældende for DVL Københavns Afdelings bestyrelse

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Kasse- og regnskabsregulativ Bilag vedr.: Budgetansvar og økonomisk ledelsestilsyn Forslag Senest ajourført 6. december 2006 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...3 2. BUDGETANSVAR...3

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-101 Effektivisering på alle fagområder Politikområde Tværgående I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgetprocessen foreslog administrationen, at der som noget nyt udarbejdes et forslag om en

Læs mere