Samlet for Kultur- og Fritidsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samlet for Kultur- og Fritidsudvalget 3.589 3.589 3.589 3.589"

Transkript

1 PRIORITERINGSKATALOG BUDGET Center Tekst der beskriver forslaget Fritid Kultur & Fritid Hallerne - kan rammen reduceres? - Flg. 3 forslag til besvarelse. Alle 3 forslag kan betragtes som en samlet besparelse 1 - Nedsat lokaletilskud - 80% Gebyr på lokaleudlån - Bilags forslag 2B Nedsat tilskud til selvejende haller pga. gebyr. Bilags forslag 2B Kultur & Fritid Folkeoplysningsrammen - reducering af rammen Fritids- og ungdomsklubber Kultur & Fritid Tilpasning af tildelingsmodellen på klubområdet i forhold til fremmødeprocent Kultur & Fritid Notat: Kan der tænkes betaling ved fremmøde i fritidsklubber i stedet for generel indmeldelse, f.eks. i form af "klippekort", tag en ven med? Kultur & Fritid Notat: Øget forældrebetaling ved at fritidsklubber overgår under Folkeskoleloven. Indgår i forhold til effektiviseringspuljen Kultur & Fritid Notat: Er der områder under udvalget, som ikke er blevet berørt af besparelser? - gennemgang af notat "Kultur og Fritidsudvalgets indsatser " (sag nr.13 på udvalgets møde den 29. marts 2012) Kultur & Fritid Notat: Spejderne - mulighed for samling i færre huse? Kultur & Fritid Notat: ValHallen - vurdering af ressourcer, herunder evaluering af projektet I kr priser + = merindtægt/mindreudgift, - = merudgift/mindreindtægt Samlet for Kultur- og Fritidsudvalget

2 PRIORITERINGSKATALOG BUDGET Ændringsforslag til budget Udvalg: Kultur og Fritidsudvalg Budgetområde: Fritid Center: Center for Kultur og Fritid Forslagstype: Prioriteringsrum Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: Udfyldes af Ø&It Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: Tekst Nedsat lokaletilskud i forhold til de nuværende 91% som er satsen i Greveordningen. - Beløbet varier ganske meget alt afhængigt af hvilken procent tilskuddet nedsættes med (Se bilag 1 for effekten af de forskellige %- nedsættelser) - Hvis der vedtages en nedsættelse af lokaletilskuddet er administrationen af den opfattelse af det burde ende et sted mellem %. Forslaget er på baggrund af 80%. I alt 335 ( ) 335 ( ) Alle beløb er i kr. (2013-priser) - = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt) 335 ( ) 335 ( ) 335 ( ) 335 ( ) 335 ( ) 335 ( ) Forslagets konsekvenser: i kr. (2013-priser) Oprindeligt budget Ændring Budget Budget Budget Budget = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt) Beskrivelser og konsekvenser Korrigeret budget Ændring i % Indhold og baggrund Foreninger godkendt til folkeoplysende formål, der ikke kan anvises egnede kommunale lokaler skal ifølge Folkeoplysningsloven have et tilskud på mellem 65% og 100% af deres faktiske lokaleudgifter for deres brug af lokalerne for unge under 25 år bosiddende i kommunen. Greve kommune giver i dag en 91%, og har derfor et besparelsespotentiale, hvis lokaletilskuddet nedsættes. Målgruppe En evt. nedsættelse af lokaletilskud vil primært få konsekvens for de bruger, der nu får 91% af deres udgifter dækket. Disse foreninger vil blive negativt berørt økonomisk af en sådan ændring. I bilag 2 og 3 estimeres konsekvenser for foreningerne i 3 scenarier, for lokaletilskudsnedsættelse. 2

3 PRIORITERINGSKATALOG BUDGET Fordele og ulemper Fordelen for Greve Kommune ved at nedsætte lokaletilskuddet er primært, at der dermed tilføres penge til folkeoplysningsområdet. Afledte konsekvenser Ved at nedsætte lokaletilskuddet vil en evt. effekt være, at flere foreninger måske kunne være interesserede i at blive anvist kommunale lokaler. Ifølge folkeoplysningsloven kan kommunen ikke fratage en forening et lokaletilskud, selvom der evt. skulle være kommet frie egnede kommunale lokaler til efter indgåelsen af foreningens aftale om lokaletilskud. Administrationen vurderer dog ikke at det vil dreje sig om særlig mange foreninger. Men måske kunne der ligge et ekstra besparelsespotentiale i op mod årligt, hvis et par specifikke foreninger ville modtage anvisning til kommunale lokaler. Økonomi og tidsplan Administrationen af et nedsat lokaletilskud vil formodentlig være ganske lig den nuværende administrationsbelastning i og med det blot drejer sig om at ændre en procentsats. Bilag Bilag 1: Oversigt over nedsat lokaletilskud pr. forening og foreningstype (nuværende sats 91%) Bilag 2: Oversigt over de implicerede foreninger, der vil blive berørt, hvis lokaletilskuddet sættes ned. Bilag 3: Oversigt over effekten pr. medlem for de implicerede foreninger, der vil blive berørt, hvis lokaletilskudet sættes ned. 3

4 Bilag 1 - Oversigt over nedsat lokaletilskud pr. forening og foreningstype (nuværende sats 91%) %-sats Lokale Tilskud Bespar. i forhold til 91% Rideklubber Adamslyst rideklub Greve Rideklub Tune Sportsrideklub Karlslunde Rideklub Kildebrønde Rideklub Følfod Rideklub Strøgården Rideklub Spejderforeninger FDF Karlslunde FDF Mosede FDF Hundige KFUM Greve KFUM Tune KFUM Karlslunde DDS Svend Grate Gruppe DDS Bøgegruppen Blandede foreninger Greve Skytteforening Karlslunde Boule Karlslunde Tennis Sejlklubben Køge Bugt Greve Roklub Aqua Dykkerklub Greve Cykleklub Greve Jagtforening Greve Karate Total Alle beløb i tusinde kr. 4

5 Bilag 2 - Oversigt over de implicerede foreninger, der vil blive berørt, hvis lokaletilskuddet sættes ned. Indtæg. Kont. Tilskud Kont. Kont. Kont. Kont. 85% 80% 75% Ungdom Ungdom Senior Senior Antal Samlet Samlet Samlet Motion Elite Motion Elite %- del af Indtæg. Medl. [t. kr.] [t. kr.] [t. kr.] [kr] [kr] [kr] [kr] [%] [%] [%] Rideklubber Adamslyst rideklub Greve Rideklub 78 Tune Sportsrideklub Karlslunde Rideklub Kildebrønde Rideklub 34 Følfod Rideklub 129 Strøgården Rideklub 83 Spejderforeninger FDF Karlslunde FDF Mosede FDF Hundige KFUM Greve KFUM Tune 62 KFUM Karlslunde DDS Svend Grate Gruppe 81 DDS Bøgegruppen Blandede foreninger Greve Skytteforening Karlslunde Boule Karlslunde Tennis Sejlklubben Køge Bugt Greve Roklub Aqua Dykkerklub Greve Cykleklub Greve Jagtforening Greve Karate De manglende oplysninger skyldes, manglende tilgængelighed. 5

6 Bilag 3 - Oversigt over effekten pr. medlem for de implicerede foreninger, der vil blive berørt, hvis lokaletilskuddet sættes ned. 85% 80% 75% 85% 80% 75% 91% 85% 80% 75% Antal kont. stign. Medl. pr. medl. Kont. stig. i % Tilskud i alt pr. medlem [kr] [kr] [kr] [%] [%] [%] [kr] [kr] [kr] [kr] Rideklubber Adamslyst rideklub Greve Rideklub Tune Sportsrideklub Karlslunde Rideklub Kildebrønde Rideklub Følfod Rideklub Strøgården Rideklub Spejderforeninger FDF Karlslunde FDF Mosede FDF Hundige KFUM Greve KFUM Tune KFUM Karlslunde DDS Svend Grate Gruppe DDS Bøgegruppen Blandede foreninger Greve Skytteforening Karlslunde Boule Karlslunde Tennis Sejlklubben Køge Bugt Greve Roklub Aqua Dykkerklub Greve Cykleklub Greve Jagtforening Greve Karate De manglende oplysninger skyldes, manglende tilgængelighed. 6

7 PRIORITERINGSKATALOG BUDGET Ændringsforslag til budget Udvalg: Kultur og Fritidsudvalg Budgetområde: Fritid Center: Center for Kultur og Fritid Forslagstype: Prioriteringsrum Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: Udfyldes af Ø&It Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: Tekst Gebyr for at låne kommunale lokaler til fritidsbrugere. - Beløbet varier ganske meget alt afhængigt af hvilken størrelse gebyrer, der evt. bliver vedtaget (Se bilag 4 for gebyrstørrelser samt effekt) - Hvis der indføres disse gebyrer er administrationen af den opfattelse af det burde ende et sted omkring niveau 2B I alt 658 ( ) 658 ( ) Alle beløb er i kr. (2013-priser) - = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt) 658 ( ) 658 ( ) 658 ( ) 658 ( ) 658 ( ) 658 ( ) Forslagets konsekvenser: i kr. (2013-priser) Oprindeligt budget Ændring Korrigeret budget Ændring i % Budget Budget Budget Budget = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt) Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Folkeoplysningsloven giver mulighed for at opkræve et mindre gebyr for udlån af kommunale lokaler af folkeoplysende foreninger, der i dag låner lokaler i Greve Kommune gratis. Beløbene der kommer ind fra sådanne gebyrer må ikke være reel leje samt skal blive i folkeoplysningsområdet. Målgruppe Fritidsbrugere, der nu får stillet kommunale lokaler gratis til rådighed i Greve Kommune vil blive negativt berørt økonomisk af en sådan ændring. I bilag 5 estimeres konsekvenser for et udvalg af fritidsbrugere, hvor det ses, at det er ganske forskelligt hvad et gebyr ville betyde for fritidsbrugerne sat op imod deres kontingenter, samlede budget samt resultat. - Niveau 2 betyder en fordyrelse på mellem 2 og 16% for de udvalgte foreninger - Niveau 3 betyder en fordyrelse på mellem 3 og 24% for de udvalgte foreninger Fordele og ulemper Fordelen for Greve Kommune ved at indføre gebyr på lån af lokaler er primært, at der dermed tilføres penge til folkeoplysningsområdet. 7

8 PRIORITERINGSKATALOG BUDGET Afledte konsekvenser Ved at indføre et gebyr på lokaleudlån vil det formodentlig resultere i at færre fritidsbrugere har lokaler stående ubenyttet, så administrationen omkring den årlige sæsonfordelingen vil blive lettere. Hvilket vil være en besparelse i administrativ tid samt være en markant fordel for de foreninger, der vil udvide deres aktiviteter samt nye foreninger, der som det er nu har svært ved at komme i gang pga. ubenyttede men bookede lokaler. Økonomi og tidsplan Hvis det vedtages, at opkræve et gebyr af fritidsbrugerne for at låne kommunale lokaler, vil det medføre en vis mængde ekstra administration. I det kommunens lokalebookingssystem, er der funktioner til både timeoptælling samt prisberegning. Men om det virker 100% i praksis er ikke afklaret. Så der må forventes noget tid på at sætte system og organisation op til en sådan evt. ændring. Og dernæst også noget ekstra administration fremadrettet hvert år til, at kontrollere samt opkræve penge. Det er ganske svært, at forudsige hvad denne administration vil kræve i timer timer det første år samt 100 timer de efterfølgende år er nok ikke højt sat. Forslaget burde kunne implementeres ganske hurtigt, hvis det skulle vedtages. I øvrigt skal det tilføjes, at der inkluderet i de fleste tal er inkluderet et skøn, og at der formodentlig systematisk vil være et par procent mindre effekt end angivet på grund af at ubenyttede lokaler oftere vil blive afmeldt. Bilag Bilag 4: Oversigt over muligt gebyr for lån af kommunale lokaler samt effekt af de forskellige gebyrsatser Bilag 5: Oversigt over konsekvenserne for udvalgte idrætsforeninger, hvis der indføres gebyr på lån af kommunale lokaler ved niveau 2 og 3. 8

9 Bilag 4 - Oversigt over muligt gebyr for lån af kommunale lokaler samt effekt af de forskellige gebyrsatser. 5 niveauer af lokalelånsgebyr med underniveau A (hal i Greve Idræts Center (GIC) koster det samme som skolehal) samt B (GIC hal dyrere end skolehal) Niveau GIC-Haller Boldbaner Skolehaller Bassiner Svømmesal Gymnastiksale Bevægerum Tennis Faglokaler Klasselokaler 1A Sk.hal=GIC 5 kr. 3 kr. 5 kr. 6 kr. 5 kr. 3 kr. 2 kr. 0,75 kr. 0 kr. 0 kr. 1B Sk.hal<GIC 6 kr. 3 kr. 5 kr. 6 kr. 5 kr. 3 kr. 2 kr. 0,75 kr. 0 kr. 0 kr. 2A Sk.hal=GIC 10 kr. 5 kr. 10 kr. 12 kr. 7,5 kr. 5 kr. 2,5 kr. 1 kr. 0 kr. 0 kr. 2B Sk.hal<GIC 12,5 kr. 5 kr. 10 kr. 12,5 kr. 7,5 kr. 5 kr. 2,5 kr. 1 kr. 0 kr. 0 kr. 3A Sk.hal=GIC 15 kr. 10 kr. 15 kr. 20 kr. 12,5 kr. 10 kr. 5 kr. 2 kr. 2 kr. 1 kr. 3B Sk.hal<GIC 20 kr. 10 kr. 15 kr. 20 kr. 12,5 kr. 10 kr. 5 kr. 2 kr. 2 kr. 1 kr. 4A Sk.hal=GIC 25 kr. 15 kr. 25 kr. 35 kr. 20 kr. 15 kr. 7,5 kr. 3 kr. 3 kr. 2 kr. 4B Sk.hal<GIC 35 kr. 15 kr. 25 kr. 35 kr. 20 kr. 15 kr. 7,5 kr. 3 kr. 3 kr. 2 kr. 5A Sk.hal=GIC 40 kr. 20 kr. 40 kr. 50 kr. 30 kr. 20 kr. 10 kr. 5 kr. 4 kr. 3 kr. 5B Sk.hal<GIC 50 kr. 20 kr. 40 kr. 50 kr. 30 kr. 20 kr. 10 kr. 5 kr. 4 kr. 3 kr. Effekt af de forskellige gebyrsatser i tusinde kr. Niveau TOTAL GIC-Haller Boldbaner Skolehaller Bassiner Svømmesal Gymnastiksale Bevægerum Tennis Faglokaler Klasselokaler 1A Sk.hal=GIC B Sk.hal<GIC A Sk.hal=GIC B Sk.hal<GIC A Sk.hal=GIC B Sk.hal<GIC A Sk.hal=GIC B Sk.hal<GIC A Sk.hal=GIC B Sk.hal<GIC

10 Bilag 5 - Oversigt over konsekvenserne for udvalgte idrætsforeninger, hvis der indføres gebyr på lån af kommunale lokaler ved niveau 2 og 3. Klub Greve Fodbold Greve Gymnastik Greve Tennis Greve håndbold GSB Greve Svøm Udspring Floorball Ju-Jutsu Senior Sport Bordtennis Antal medlemmer Budget Tilskud Resultat Kontingent - Senior Elite 2500 kr kr kr kr kr kr kr kr kr. kr kr. Kontingent - Senior motion 1600 kr kr. 900 kr kr. 900 kr kr kr kr kr. 300 kr kr. Kontingent - Ungdom elite 2000 kr kr kr kr kr kr kr. 700 kr kr. kr kr. Kontingent - Ungdom motion 1600 kr kr kr kr. 900 kr kr kr. 700 kr kr. kr kr. Stigning pr. medl. ved 2A 70 kr. 89 kr. 122 kr. 57 kr. 60 kr. 21 kr. 56 kr. 111 kr. 86 kr. 29 kr. 56 kr. Stigning pr. medl. ved 2B 70 kr. 98 kr. 122 kr. 65 kr. 72 kr. 21 kr. 56 kr. 111 kr. 86 kr. 35 kr. 56 kr. Stigning pr. medl. ved 3A 133 kr. 140 kr. 243 kr. 85 kr. 90 kr. 35 kr. 93 kr. 166 kr. 171 kr. 44 kr. 113 kr. Stigning pr. medl. ved 3B 133 kr. 161 kr. 243 kr. 106 kr. 119 kr. 35 kr. 93 kr. 166 kr. 171 kr. 59 kr. 113 kr. Stigning total ved 2A kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Stigning total ved 2B kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Stigning total ved 3A kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Stigning total ved 3B kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. %-del af budget ved 2A 3,2 % 4,7 % 7,1 % 3,5 % 2,1 % 1,7 % 3,9 % 16 % 7 % 4,1 % 2,8 % %-del af budget ved 2B 3,2 % 5,1 % 7,1 % 4 % 2,5 % 1,7 % 3,9 % 16 % 7 % 4,9 % 2,8 % %-del af budget ved 3A 6,1 % 7,3 % 14,1 % 5,2 % 3,1 % 2,9 % 6,5 % 24 % 14 % 6,1 % 5,6 % %-del af budget ved 3B 6,1 % 8,4 % 14,1 % 6,5 % 4,1 % 2,9 % 6,5 % 24 % 14 % 8,1 % 5,6 % %-del af resultat ved 2A 25,5 % % -142,3 % 126 % 40,9 % -340,9 % 93,6 % 112,5 % %-del af resultat ved 2B 27,9 % % -169,7 % 126 % 40,9 % -340,9 % 112,3 % 112,5 % %-del af resultat ved 3A 39,9 % % -213,4 % 210 % 61,4 % -681,8 % 140,4 % 225 % %-del af resultat ved 3B 46 % % -281,9 % 210 % 61,4 % -681,8 % 187,2 % 225 % 10

11 PRIORITERINGSKATALOG BUDGET Ændringsforslag til budget Udvalg: Kultur og Fritidsudvalg Budgetområde: Fritid Center: Center for Kultur og Fritid Forslagstype: Prioriteringsrum Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: Udfyldes af Ø&It Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: Tekst Nedsat tilskud til de selvejende haller svarende til at brugerne betaler et gebyr for at anvende lokalerne. - Beløbet varier ganske meget alt afhængigt af hvilken størrelse gebyrer, der evt. bliver vedtaget (Se bilag 6 for gebyrstørrelser samt effekt) - Hvis der indføres disse gebyrer er administrationen af den opfattelse af det burde ende et sted omkring niveau 2B I alt 296 ( ) 296 ( ) Alle beløb er i kr. (2013-priser) - = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt) 296 ( ) 296 ( ) 296 ( ) 296 ( ) 296 ( ) 296 ( ) Forslagets konsekvenser: i kr. (2013-priser) Oprindeligt budget Ændring Budget Budget Budget Budget = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt) Beskrivelser og konsekvenser Korrigeret budget Ændring i % Indhold og baggrund Folkeoplysningsloven giver mulighed for at opkræve et mindre gebyr for udlån af lokaler af folkeoplysende foreninger, der i dag låner lokaler i Greve Kommune gratis. Beløbene der kommer ind fra gebyrer må ikke være reel leje samt skal blive i folkeoplysningsområdet. Hvis det vedtages, at indføre et sådant gebyr, vil det i forhold til Greve Kommunes 2 selvejende haller (Tune- og Karlslundehallerne) medføre, at kommunen eller hallerne kan opkræve gebyr fra de foreninger, der benytter de respektive haller. Administrationen anbefaler, at hallerne står for opkrævningen, og at kommunens driftstilskud til hallerne reduceres med et beløb, som svarer til provenuet fra gebyrerne. Målgruppe Nedsættelse af hallernes driftstilskud vil primært få konsekvens for de bruger, der nu får stillet lokalerne gratis til rådighed i de selvejende haller. Disse foreninger vil blive negativt berørt økonomisk af en sådan ændring. I bilag 6 estimeres konsekvenser for foreningerne i 3 scenarier, for hvordan kontingentstigningen fordeles: - Alle medlemmer af hovedforeningen. 11

12 PRIORITERINGSKATALOG BUDGET Alle medlemmer fratrukket svømmerne (der ikke benytter hallerne, og i øvrigt selv vil få ekstra udgift i forbindelse med brug svømmehallen). - Alle medlemmer fratrukket svømmerne og fitness-medlemmerne (For at danne et sammenligningsgrundlag til de foreninger, der vil blive berørt af et evt. gebyr på kommunale lokaler). Om hovedforeningerne vil fordele evt. kontingentstigning ud på fitness-medlemmer ej er ikke til at spå. Men de er i mange sammenhænge ikke helt at sammenligne med gængse foreningsmedlemmer. Kontingentstigningen pr. medlem når man kigger på foreningerne uden svømning og fitness modsvarer i øvrigt ganske pænt kommunens andre foreninger. Institutionernes anvendelse af de selvejende haller betales nu af center for skoler. Om denne rammeaftale skal forhøjes ved et evt. nedsat driftstilskud må besluttes politisk. Administrationen anbefaler, at det evt. nedsatte driftstilskud følger rammeaftalen, så hallerne får samme vilkår uanset brugeren. Fordele og ulemper Fordelen for Greve Kommune ved at indføre gebyr på lån af lokaler er primært, at der dermed tilføres penge til folkeoplysningsområdet. Afledte konsekvenser Ved at indføre et gebyr på lokaleudlån, vil det formodentlig i forhold til den generelle fordeling af kommunale lokaler resultere i at færre fritidsbrugere har lokaler stående ubenyttet. Hvilket vil være en markant fordel for de foreninger, der vil udvide deres aktiviteter samt nye foreninger, der som det er nu, har svært ved at komme i gang pga. ubenyttede men bookede lokaler. Om det vil aflaste administration og frivillige i de 2 selvejende haller samt give bedre mulighed for nye tiltag at komme i gang er svært at bedømme, da administrationen ikke har noget med fordelingen at gøre i de 2 haller. Hvis de selvejende haller kommer til at stå for opkrævningen af gebyret, vil administrationen af en sådan ordning formodentlig være ganske overkommelig, da hallerne og de lokale foreninger har ganske godt styr på hvor meget de bruger hallen. Økonomi og tidsplan Hvis det vedtages, at opkræve et gebyr af fritidsbrugerne for at låne lokaler og deraf afledt tilsvarende nedsat tilskud til de selvejende haller, vil det kræve en genforhandling af selvforvaltningsaftalerne samt en mere detaljeret gennemgang af hallernes benyttelse end der er foretaget til dette prioriteringsrum. Formodentlig vil en sådan aftale i dog kunne strikkes sammen, så der forhåbentlig vil være ganske lidt administration efterfølgende i at administrere denne nedsættelse af tilskuddet. I og med der skal genforhandles vil det nok tage et godt stykke tid før et evt. nedsat tilskud kan implementeres. I øvrigt skal det tilføjes, at der i de fleste tal er inkluderet et skøn, da mange oplysninger for de selvejende haller kun findes lokalt og ikke er tilgængelige for administrationen. Bilag Bilag 6: Oversigt over nedsat tilskud til selvejende haller svarende til gebyr for lån af kommunale lokaler. 12

13 Bilag 6 - Oversigt over nedsat tilskud til selvejende haller svarende til gebyr for lån af kommunale lokaler. 5 niveauer af lokalelånsgebyr med underniveau A (Hal koster samme som skolehal) samt B (Hal dyrere) Niveau Samlet KIF Hal TIF Hal Haller Boldbaner Bevægerum Tennis 1A Sk.hal=GIC [T. 141 kr.] [T. 75 kr.] [T. 66 kr.] 5 kr. 3 kr. 2 kr. 0,75 kr. 1B Sk.hal<GIC kr. 3 kr. 2 kr. 0,75 kr. 2A Sk.hal=GIC kr. 5 kr. 2,5 kr. 1 kr. 2B Sk.hal<GIC ,5 kr. 5 kr. 2,5 kr. 1 kr. 3A Sk.hal=GIC kr. 10 kr. 5 kr. 2 kr. 3B Sk.hal<GIC kr. 10 kr. 5 kr. 2 kr. 4A Sk.hal=GIC kr. 15 kr. 7,5 kr. 3 kr. 4B Sk.hal<GIC kr. 15 kr. 7,5 kr. 3 kr. 5A Sk.hal=GIC kr. 20 kr. 10 kr. 5 kr. 5B Sk.hal<GIC kr. 20 kr. 10 kr. 5 kr. Effekt af de forskellige gebyrsatser i forhold til de 2 hallers budget og tilskud. Hal Karlslunde Tune Hallens Budget [t. kr] Hallens Tilskud [t. kr] Fitness kontingent [t. kr] %-del af budget ved 2A 1,5 % 2,3 % %-del af budget ved 2B 1,7 % 2,7 % %-del af budget ved 3A 2,4 % 3,9 % %-del af budget ved 3B 2,9 % 4,7 % %-del af tilskud ved 2A 2,3 % 3,5 % %-del af tilskud ved 2B 2,7 % 4 % %-del af tilskud ved 3A 3,9 % 5,8 % %-del af tilskud ved 3B 4,6 % 6,9 % Konsekvens for de 2 hovedforeninger, hvis der indføres gebyr på lån af kommunale lokaler ved niveau 2 og 3. Forening KIF TIF Medlemmer hovedforening Medlemmer % Svøm Medlemmer % Svøm % Fitness Kont. stigning/medl. Alle Medl. Alle Medl. 2A-Sk.hal=GIC 27 kr. 28 kr. 2B-Sk.hal<GIC 31 kr. 33 kr. 3A-Sk.hal=GIC 44 kr. 47 kr. 3B-Sk.hal<GIC 53 kr. 56 kr. Kont. stigning/medl. %Svøm %Svøm 2A-Sk.hal=GIC 29 kr. 36 kr. 2B-Sk.hal<GIC 34 kr. 42 kr. 3A-Sk.hal=GIC 48 kr. 59 kr. 3B-Sk.hal<GIC 57 kr. 71 kr. Kont. stigning/medl. % Svøm % Fitness % Svøm % Fitness 2A-Sk.hal=GIC 37 kr. 54 kr. 2B-Sk.hal<GIC 43 kr. 63 kr. 3A-Sk.hal=GIC 61 kr. 89 kr. 3B-Sk.hal<GIC 73 kr. 107 kr. 13

14 PRIORITERINGSKATALOG BUDGET Ændringsforslag til budget Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Budgetområde: 4.02 Fritid Center: Kultur & Fritid Forslagstype: Prioriteringsrum Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: Udfyldes af Ø&It Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: Tekst Folkeoplysningsrammen I alt Alle beløb er i kr. (2013-priser) - = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt) Forslagets konsekvenser: i kr. (2013-priser) Oprindeligt budget Ændring Korrigeret budget Ændring i % Budget ,4 Budget ,5 Budget ,4 Budget ,4 - = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt) Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Reduktion af rammen til Folkeoplysende aktiviteter. I rammen indgår midler til: Fællesformål, Tilskud til voksenundervisning, Foreninger, Lokaletilskud, Tilskud til leder- og instruktøruddannelse. Siden 2007 har folkeoplysningsrammen genereret et overskud ved regnskabsaflæggelse. I 2010 lød den på kr. og i 2011 på kr. ( kr. blev godkendt overført og resten blev lagt i kassen.) Grundet den nye Folkeoplysningspolitik og revision af Greveordningen bliver der indført flere tiltag til rammen, bl.a. Udviklingspuljen. Et forsigtigt skøn på en besparelse vil være kr. i Målgruppe Foreninger og aftenskoler, som er tilknyttet Folkeoplysningsloven. Afledte konsekvenser Forslaget er tilknyttet en eventuel besparelse på lokaletilskud til spejdere. Økonomi og tidsplan Pr. 1. januar

15 Notat Tilpasning af tildelingsmodellen på klubområdet i forhold til fremmødeprocenten Fremmøde procenter for klubberne i Greve i I forhold til 2010 viser opgørelsen at fremmødet generelt er øget. Specielt kan det nævnes at klubberne har haft en stor fremgang af medlemmer i 16+ alderen i ungdomsklubben, således at der i denne aldersgruppe et stærkt stigende antal unge i klubberne. I perioden 30/ til 25/ er der foretaget en registrering af fremmødet i klubberne, der viser at der i de 4 uger har været et samlet fremmøde på medlemmer, der er fordelt på de 3 aldersgrupper, klubberne repræsenterer. 9/10 12 år år 16+ år 46 % 32 % 31 % Fremmøde % i forhold til antal indskrevne medlemmer. Fremmødeprocenterne er taget fra Evaluering af klubbernes fremmøde fra Kultur- og Fritidsudvalgets møde den bilag punkt nr. 7. Der skal tages forbehold for at disse procenter ikke kan måle aften- og weekend arrangementer, fester, overnatninger, kolonier samt ture ud af huset og samarbejde på tværs af klubber, hvor børnene besøger hinanden og deltage i aktiviteter på tværs. Den reelle fremmødeprocent er derfor højere, men svær at opgøre præcist, da den elektroniske indtjekning ikke benyttes. Justering af normeringen Til opnåelse af det ønskede effektiviseringsmål på 2 mio. kr. vil der kunne gennemføres forskellige aktivitetstilpasninger, som billiggør klubbernes drift. Klubberne vil kunne nå effektiviseringsmålet ved f.eks. at Koordinere weekendarrangementer og andre arrangementer mellem klubberne Foretage administrative effektiviseringer ved højere grad af fællesadministration Begrænse antallet af samtidige aktiviteter på klubberne. Administrationen vil kunne beregne serviceeffekterne af en sådan reduktion, så de fremgår for hver enkelt klub. Fordele ved at foretage effektiviseringen gennem en aktivitetstilpasning er, at der vil kunne opretholdes en høj dækningsgrad i Greve Kommune, og den forebyggende samt bolig- og socialpædagogiske indsats i kommunen ikke vil lide skade, som det kan risikere at ske ved en stigning i forældrebetalingen. Ulempen er, at det rige tilbud, klubberne har i dag, til en vis grad må reduceres, i det omfang de ikke kan nås ved koordinerende og administrative effektiviseringer. 15

16 NOTAT Konsekvenser ved betaling ved fremmøde/klippekort i stedet for medlemskab af klubber Klubberne har i en periode efter politikernes ønske haft en klippe kort ordning til gæster. Disse klippekort skulle tiltrække nye medlemmer i periode, få udmeldte medlemmer tilbage i klubben. Klippekortene blev delt ud på alle klassetrin. Perioden med klippekort gav meget blandede resultater i klubberne Ønsket om stor tilgang udeblev og forsøget ophørte. Klubberne er opsøgende på mange måder i forhold til nye medlemmer, Man kan til hver en tid i alle klubber komme på besøg uden klippekort eller andet, besøgsgange i klubberne afhænger af den enkelte klub. Normalt 3-5 gange før klubben forsøger at få barnet/den unge meldt ind. Klippekort og enkeltbesøg giver dog ikke den samme påvirkning og støtte til barnet/den unge som et medlemskab. Et medlemskab i klubberne betyder at ALLE medarbejderne kender til det enkelte barn/ung. Klubberne har alle oplysninger på barnet/den unge. Baggrund, faglighed i skolen, kammeratskabs - grupper, familie forhold, diagnoser, særlige hensyn, andre fritidsaktiviteter, kontakt numre, sygdomme mm. Netop derfor kan klubberne arbejde med tidlig forbyggende indsat i forhold til ensomhed, kriminalitet, opretholde kammeratskabs gruppe i samarbejde med forældre og skole. Et medlemskab betyder at barnet /den unge kommer jævnligt i klubben og at klubberne netop derfor kan opsøge/reagere hvis barnet/den unge ikke kommer i klubben i en længere periode. Opdage evt. problemer i forhold til ovenstående afsnit og arbejde med at få det løst. Klubber bruger meget tid til netop det pædagogiske arbejde i forhold til vores medlemmer. Klubberne tilbyder mange slags aktiviteter, deriblandt, ture, rejser, fester, weekender, mm der alle kræver kørsel. Ved et medlemskab i en klub skriver forældrene under på at klubberne må køre med det enkelte barn/ung i forhold til de gældende færdselsregler i vores busser og privat bil, lejede busser. Hvis klubberne ikke har en underskrift må de ikke køre med barnet/den unge, hvilket udelukker fuld inklusion i klubben. 16

17 NOTAT Øget forældrebetaling ved at fritidsklubber overgår under Folkeskoleloven. I Greve Kommunes strategi for håndtering af effektiviseringskravet i 2012 og fremefter, som Byrådet godkendte i februar 2012, indgår at fritidsklubberne overgår som en del af skolefritidsordningerne (SFO II). Konsekvensen af omlægningen fra fritidstilbud under Dagtilbudsloven til skolefritidsordning under Folkeskoleloven vil være at Byrådet frit kan fastsætte forældrebetalingen og dermed opnå en merindtægt. Der er i strategien indregnet et effektiviseringspotentiale ved fritidsklubbernes overgang til SFO på 0,8 mio. kr. i 2012 og 2 mio. kr. fra 2013 og ud i årene. Administrationen har med udgangspunkt i det budgetterede pladsbehov og budget i 2012 beregnet hvad forældrebetalingen vil udgøre såfremt der skal opnås en årlig merindtægt på 2 mio. kr. Af Dagtilbudsloven fremgår at forældrebetalingen for klubtilbud maksimalt må udgøre 20% af de budgetterede bruttodriftsudgifter, at der skal ydes økonomiske friplads under hensyntagen til forældrenes indkomst, men ikke søskenderabat. Af Folkeskoleloven fremgår at forældrebetalingen for skolefritidsordninger frit kan fastsættes og at Dagtilbudslovens regler vedr. økonomisk friplads, søskendetilskud mv. for aldersgruppen følges, dvs. at der som udgangspunkt ikke skal ydes søskendetilskud. Men for at den private Idrætsfritidsklub på GIC ligeledes frit skal kunne fastsætte forældrebetalingen skal klubben overgå til at drives efter reglerne gældende for private fritidshjem. Konsekvensen af dette vil være, at der fremover skal ydes søskendetilskud til forældrebetalingen i Idrætsfritidsklubben. Det betyder, at der ligeledes vil skulle ydes søskendetilskud til forældrebetalingen i en evt. kommunal SFO II, såfremt forældrene skal stilles ens, uanset om de vælger en kommunal eller privat ordning. For at opnå en nettogevinst på 2 mio. kr. skal indtægterne samlet øges med ca. 4,4 mio. kr., idet merudgiften til økonomisk friplads vil udgøre ca. 0,4 mio kr. og udgifterne til søskendetilskud skønnes at udgøre ca. 2,0 mio. kr. Dette medfører at forældre betalingen skal hæves til 681 kr. for de årige og 567 kr. for de årige jf. nedenstående tabel. Forældrebetaling i 2012 pr. mdr. i 11 mdr. inkl. søskendetilskud Fritidsklub under Dagtilbudsloven SFOII under Folkeskoleloven Forskel 9/10-12 år (4-6 kl) år (7-9 kl)

18 Den økonomiske virkning af ændringen fra fritidsklub til SFO II vil være forskellig fra familie til familie alt efter om der ydes søskenderabat. Søskendetilskuddet udgør 50 % og forældrebetalingen vil derfor falde for familier hvor der er yngre søskende i dagtilbud. Søskendetilskuddets størrelse for fritidsklub er beregnet med samme procentandel som søskendetilskud udgør af forældrebetalingen for SFO. Kommunens udgift til økonomisk friplads for såvel SFO som fritidsklub udgjorde i 2011 ca. 12 % af indtægten fra forældrebetalingen og søskendetilskud udgjorde 20 % for SFO. Administrationen har ligeledes beregnet hvad forældrebetalingen vil udgøre såfremt der ikke skal ydes søskendetilskud, dvs. hvis den private fritidsklub fortsætter efter reglerne for private klubtilbud eller institutionen kommunaliseres. For at opnå en nettogevinst på 2 mio. kr. skal indtægterne samlet øges med ca. 2,1 mio. kr., idet merudgiften til økonomisk friplads vil udgøre ca. 0,1 mio kr. Dette medfører at forældre betalingen skal hæves til 526 kr. for de årige og 438 kr. for de årige jf. nedenstående tabel. Forældrebetaling i 2012 pr. mdr. i 11 mdr. Fritidsklub under Dagtilbudsloven SFOII under Folkeskoleloven Forskel 9/10-12 år (4-6 kl) år (7-9 kl) Af nedenstående tabel fremgår forældrenes og kommunens procentuelle andel af bruttodriftsudgiften. SFOII med søskendetilskud SFOII uden søskendetilskud Procentuel andel af bruttodriftsudgiften Fritidsklub under Dagtilbudsloven Forældrebetaling 20% 36% 28% Kommunens tilskud 80% 64% 72% I ovenstående beregninger er det forudsat at der i SFO II vil være det samme medlemsantal som i fritidsklubberne. Imidlertid kan virkningen af en øget forældrebetaling betyde et fald i medlemstallene og kommunen vil dermed opnå en større besparelse. Endvidere vil kunne opnås en yderligere merindtægt såfremt forældrebetalingen fastsættes højere end i ovenstående beregninger. Til orientering fremgår af nedenstående tabel en række kommuners takster for fritidseller SFO-tilbud i 2012 for klassetrin. 18

19 Takster 2012 pr. mdr. i 11 mdr. for tilbud til klassetrin Greve Gladsaxe Hillerød Roskilde Helsingør Køge Solrød H.-Taastrup Fritids- og Ungdomsklubber henhører under Kultur- og Fritidsudvalgets område og SFO under Børne- og Ungeudvalget. 19

20 NOTAT Spejdere mulighed for samling i færre huse Det blev på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 29. marts besluttet, at administrationen i forbindelse med prioriteringsrum skulle arbejde med flere emner, herunder: Spejderne mulighed for samling i færre huse. Der findes i dag 8 spejderforeninger fordelt i 9 huse, hvoraf 1er en hytte i Hvalsø. Skemaet herunder har på baggrund af BBR set på antallet af kvadratmeter bebyggelse samt antal medlemmer opgjort i Spejdere HUS/adr. BBR m2 Medlemmer u/25 år. FDF Karlslunde Medlemmer i alt M2 pr. medlem Lyren, Karlslunde Mosevej ,41 Nordstjernen, Møllehaven 1B 160 Syvstjernen, Hvalsø 238 FDF Mosede Splinten, Lilleholm ,62 FDF Hundige Larmeren, Skoleager ,45 KFUM Greve Fellowship, Ved Rævebakken ,62 64b KFUM Tune Tinggårdslunden ,39 KFUM Karlslunde DDS Svend Grate Gruppe DDS Bøgegruppen Ørnereden, Agergårdshaven ,98 Godsparken ,46 Bøgehegnet 101, kælderen ,53 I alt ,54 Nogle af bygningerne er ejet og andre er lejet. Administrationen påtænker med Kultur- og Fritidsudvalgets godkendelse - at indgå i dialog med spejderforeningerne, så der kan udarbejdes et større udregningsarbejde med at kvalitetssikre ovenstående og få belyst, om spejderne har mulighed for at samles i færre huse med henblik på besparelse af lokaletilskud. 20

Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme

Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme 24. februar 2015 1 Indholdsfortegnelse 2 INDLEDNING 5 3 BAGGRUND OG PEJLEMÆRKER 5 3.1 DEN INDDRAGENDE

Læs mere

Halanalyse 2014. Et debatoplæg til halbestyrelser, halpersonale og politikere i Rebild Kommune

Halanalyse 2014. Et debatoplæg til halbestyrelser, halpersonale og politikere i Rebild Kommune Halanalyse 2014 Et debatoplæg til halbestyrelser, halpersonale og politikere i Rebild Kommune 2011 Side 2 af 36 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 3 Indledning og metodisk fundament... 5 Befolkningsgrundlag

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Dagsorden 20-08-2015 kl. 16:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Bodil Kornbek Mette Hoff Henriette Breum Henrik Bang Mette Schmidt Olsen Karsten

Læs mere

Styrket social balance i Værebro Park Kortlægning af aktører og indsatser

Styrket social balance i Værebro Park Kortlægning af aktører og indsatser Styrket social balance i Værebro Park Kortlægning af aktører og indsatser Udkast til Økonomiudvalget Sidst revideret 19. september 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Karakteristik af Værebro

Læs mere

Rapport. Halharmonisering i Favrskov Kommune

Rapport. Halharmonisering i Favrskov Kommune Rapport Halharmonisering i Favrskov Kommune Marts 2012 1 1. INDLEDNING... 3 2. OPSAMLING PÅ HØRINGSSVAR OG ANBEFALINGER TIL NY MODEL... 4 Høringssvar opbakning til Favrskovmodellen... 4 Høringssvar vedr.

Læs mere

Budget 2013. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder

Budget 2013. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Budget 2013 Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Økonomi og Analyse - December 2012 INDHOLD Forord... 3 Driftsoversigt pr. virksomhed... 5 Drift og Anlæg 00 Økonomi, strategi

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Privat pasning i Danmark

F O A F A G O G A R B E J D E. Privat pasning i Danmark F O A F A G O G A R B E J D E Privat pasning i Danmark Privat pasning i Danmark Undersøgelsen er udført af seniorkonsulent Susanne Pade og seniorkonsulent Niels Glavind, Bureau 2000 for FOA Fag og Arbejde

Læs mere

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie Marts 2015 Bornholms Regionskommune HJK Analyse og Rådgivning ApS Klosterstræde 23, 2. sal tv. 1157

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 04. marts 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 18:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 2, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Dagplejen på vej men hvorhen? Et notat om omorganisering, kvalitetsog effektiviseringsmuligheder i dagplejen

Dagplejen på vej men hvorhen? Et notat om omorganisering, kvalitetsog effektiviseringsmuligheder i dagplejen Dagplejen på vej men hvorhen? Et notat om omorganisering, kvalitetsog effektiviseringsmuligheder i dagplejen 1 Udgivet af Børne- og Kulturchefforeningen Ballerup Rådhus Hold-An Vej 7 2750 Ballerup Tlf.:

Læs mere

Syddjurs Kommune Perspektivnotater til budget 2011 12. august 2010. Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2

Syddjurs Kommune Perspektivnotater til budget 2011 12. august 2010. Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2 Indholdsfortegnelse Perspektivnotater til budget 2011 Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2 Familieområdet... 2 Skoleområdet, drift... 5 Skoleområdet, anlæg... 10 Ungdomsskolen...

Læs mere

Udvalg Socialudvalget

Udvalg Socialudvalget Socialudvalget 50.44 Førtidspension 50.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet 50.50 Dagtilbud til 0-5-årige 50.52 Tilbud til ældre pensionister 50.58 Boligstøtte 50.59 Øvrige sociale

Læs mere

UNGE OG FRITIDSAKTIVITETER

UNGE OG FRITIDSAKTIVITETER UNGE OG FRITIDSAKTIVITETER CASA Oktober 2012 Marianne Malmgren, Karl Vogt Nielsen, Henning Hansen & Carina Børgesen 1 Forord CASA har initieret og gennemført denne undersøgelse af unges brug og barrierer

Læs mere

Budgettet som styringsredskab. - realistiske og målbare budgetforudsætninger på det specialiserede socialområde

Budgettet som styringsredskab. - realistiske og målbare budgetforudsætninger på det specialiserede socialområde Budgettet som styringsredskab - realistiske og målbare budgetforudsætninger på det specialiserede socialområde KL s Økonomiske Sekretariat September 2009 Indholdsfortegnelse Budgettet som styringsredskab

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner 7. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indledning 6 Projektets fremgangsmåde og tilrettelæggelse 7 Læsevejledning 7 1.

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT Dokumenttype Foranalyse Dato 2. februar 2015 Greve Kommune, Guldborgsund Kommune, Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Køge Kommune, Lejre Kommune, Lolland Kommune, Næstved Kommune, Odsherred Kommune, Ringsted

Læs mere

12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet

12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet 12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet I umiddelbar forlængelse af økonomiaftalen for 2010 offentliggjorde KL 8 gyldne regler for udgiftsstyring af

Læs mere

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk.

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk. Introduktion Du sidder med Ungdommens Røde Kors økonomimanual foran dig. Formålet med den er at give dig svar på alle de gængse spørgsmål vedrørende økonomien i URK. Heri finder du ud af, hvem der bestemmer

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere

Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen

Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen Indhold Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen...1 Dagplejens forældrebestyrelse...2 Dagplejens MED udvalg...3 Tusindfryd...5 Nordlys...5 Grundlag...5 Organisering...5 Børnehuset

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 20. maj 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Børn i familier med alkoholproblemer - gode eksempler på kommunal praksis

Børn i familier med alkoholproblemer - gode eksempler på kommunal praksis 2011 - gode eksempler på kommunal praksis gode kommunale eksempler på praksis Sundhedsstyrelsen, 2011. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: 15.26.03.10. Ansøgningsfrist d. 30. september 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: 15.26.03.10. Ansøgningsfrist d. 30. september 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: Behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholproblemer 15.26.03.10

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012/13

Kvalitetsrapport 2012/13 Kvalitetsrapport 2012/13 Greve Kommunes skolevæsen 2 Forord Den danske Folkeskole står overfor store forandringer i den kommende tid. I dette efterår forhandler de politiske partier en ny folkeskolelov

Læs mere

Skolestart kræver en hjælpende hånd!

Skolestart kræver en hjælpende hånd! Skolestart kræver en hjælpende hånd! INDHOLDSFORTEGNELSE 1. HVAD SKAL DER TIL FOR, AT ØKONOMIEN KAN BÆRE?....7 Hvor kommer indtægterne fra?...8 Hvor skal vi bo?....10 Bæredygtighedsmodel....10 Økonomien

Læs mere