Samlet for Kultur- og Fritidsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samlet for Kultur- og Fritidsudvalget 3.589 3.589 3.589 3.589"

Transkript

1 PRIORITERINGSKATALOG BUDGET Center Tekst der beskriver forslaget Fritid Kultur & Fritid Hallerne - kan rammen reduceres? - Flg. 3 forslag til besvarelse. Alle 3 forslag kan betragtes som en samlet besparelse 1 - Nedsat lokaletilskud - 80% Gebyr på lokaleudlån - Bilags forslag 2B Nedsat tilskud til selvejende haller pga. gebyr. Bilags forslag 2B Kultur & Fritid Folkeoplysningsrammen - reducering af rammen Fritids- og ungdomsklubber Kultur & Fritid Tilpasning af tildelingsmodellen på klubområdet i forhold til fremmødeprocent Kultur & Fritid Notat: Kan der tænkes betaling ved fremmøde i fritidsklubber i stedet for generel indmeldelse, f.eks. i form af "klippekort", tag en ven med? Kultur & Fritid Notat: Øget forældrebetaling ved at fritidsklubber overgår under Folkeskoleloven. Indgår i forhold til effektiviseringspuljen Kultur & Fritid Notat: Er der områder under udvalget, som ikke er blevet berørt af besparelser? - gennemgang af notat "Kultur og Fritidsudvalgets indsatser " (sag nr.13 på udvalgets møde den 29. marts 2012) Kultur & Fritid Notat: Spejderne - mulighed for samling i færre huse? Kultur & Fritid Notat: ValHallen - vurdering af ressourcer, herunder evaluering af projektet I kr priser + = merindtægt/mindreudgift, - = merudgift/mindreindtægt Samlet for Kultur- og Fritidsudvalget

2 PRIORITERINGSKATALOG BUDGET Ændringsforslag til budget Udvalg: Kultur og Fritidsudvalg Budgetområde: Fritid Center: Center for Kultur og Fritid Forslagstype: Prioriteringsrum Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: Udfyldes af Ø&It Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: Tekst Nedsat lokaletilskud i forhold til de nuværende 91% som er satsen i Greveordningen. - Beløbet varier ganske meget alt afhængigt af hvilken procent tilskuddet nedsættes med (Se bilag 1 for effekten af de forskellige %- nedsættelser) - Hvis der vedtages en nedsættelse af lokaletilskuddet er administrationen af den opfattelse af det burde ende et sted mellem %. Forslaget er på baggrund af 80%. I alt 335 ( ) 335 ( ) Alle beløb er i kr. (2013-priser) - = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt) 335 ( ) 335 ( ) 335 ( ) 335 ( ) 335 ( ) 335 ( ) Forslagets konsekvenser: i kr. (2013-priser) Oprindeligt budget Ændring Budget Budget Budget Budget = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt) Beskrivelser og konsekvenser Korrigeret budget Ændring i % Indhold og baggrund Foreninger godkendt til folkeoplysende formål, der ikke kan anvises egnede kommunale lokaler skal ifølge Folkeoplysningsloven have et tilskud på mellem 65% og 100% af deres faktiske lokaleudgifter for deres brug af lokalerne for unge under 25 år bosiddende i kommunen. Greve kommune giver i dag en 91%, og har derfor et besparelsespotentiale, hvis lokaletilskuddet nedsættes. Målgruppe En evt. nedsættelse af lokaletilskud vil primært få konsekvens for de bruger, der nu får 91% af deres udgifter dækket. Disse foreninger vil blive negativt berørt økonomisk af en sådan ændring. I bilag 2 og 3 estimeres konsekvenser for foreningerne i 3 scenarier, for lokaletilskudsnedsættelse. 2

3 PRIORITERINGSKATALOG BUDGET Fordele og ulemper Fordelen for Greve Kommune ved at nedsætte lokaletilskuddet er primært, at der dermed tilføres penge til folkeoplysningsområdet. Afledte konsekvenser Ved at nedsætte lokaletilskuddet vil en evt. effekt være, at flere foreninger måske kunne være interesserede i at blive anvist kommunale lokaler. Ifølge folkeoplysningsloven kan kommunen ikke fratage en forening et lokaletilskud, selvom der evt. skulle være kommet frie egnede kommunale lokaler til efter indgåelsen af foreningens aftale om lokaletilskud. Administrationen vurderer dog ikke at det vil dreje sig om særlig mange foreninger. Men måske kunne der ligge et ekstra besparelsespotentiale i op mod årligt, hvis et par specifikke foreninger ville modtage anvisning til kommunale lokaler. Økonomi og tidsplan Administrationen af et nedsat lokaletilskud vil formodentlig være ganske lig den nuværende administrationsbelastning i og med det blot drejer sig om at ændre en procentsats. Bilag Bilag 1: Oversigt over nedsat lokaletilskud pr. forening og foreningstype (nuværende sats 91%) Bilag 2: Oversigt over de implicerede foreninger, der vil blive berørt, hvis lokaletilskuddet sættes ned. Bilag 3: Oversigt over effekten pr. medlem for de implicerede foreninger, der vil blive berørt, hvis lokaletilskudet sættes ned. 3

4 Bilag 1 - Oversigt over nedsat lokaletilskud pr. forening og foreningstype (nuværende sats 91%) %-sats Lokale Tilskud Bespar. i forhold til 91% Rideklubber Adamslyst rideklub Greve Rideklub Tune Sportsrideklub Karlslunde Rideklub Kildebrønde Rideklub Følfod Rideklub Strøgården Rideklub Spejderforeninger FDF Karlslunde FDF Mosede FDF Hundige KFUM Greve KFUM Tune KFUM Karlslunde DDS Svend Grate Gruppe DDS Bøgegruppen Blandede foreninger Greve Skytteforening Karlslunde Boule Karlslunde Tennis Sejlklubben Køge Bugt Greve Roklub Aqua Dykkerklub Greve Cykleklub Greve Jagtforening Greve Karate Total Alle beløb i tusinde kr. 4

5 Bilag 2 - Oversigt over de implicerede foreninger, der vil blive berørt, hvis lokaletilskuddet sættes ned. Indtæg. Kont. Tilskud Kont. Kont. Kont. Kont. 85% 80% 75% Ungdom Ungdom Senior Senior Antal Samlet Samlet Samlet Motion Elite Motion Elite %- del af Indtæg. Medl. [t. kr.] [t. kr.] [t. kr.] [kr] [kr] [kr] [kr] [%] [%] [%] Rideklubber Adamslyst rideklub Greve Rideklub 78 Tune Sportsrideklub Karlslunde Rideklub Kildebrønde Rideklub 34 Følfod Rideklub 129 Strøgården Rideklub 83 Spejderforeninger FDF Karlslunde FDF Mosede FDF Hundige KFUM Greve KFUM Tune 62 KFUM Karlslunde DDS Svend Grate Gruppe 81 DDS Bøgegruppen Blandede foreninger Greve Skytteforening Karlslunde Boule Karlslunde Tennis Sejlklubben Køge Bugt Greve Roklub Aqua Dykkerklub Greve Cykleklub Greve Jagtforening Greve Karate De manglende oplysninger skyldes, manglende tilgængelighed. 5

6 Bilag 3 - Oversigt over effekten pr. medlem for de implicerede foreninger, der vil blive berørt, hvis lokaletilskuddet sættes ned. 85% 80% 75% 85% 80% 75% 91% 85% 80% 75% Antal kont. stign. Medl. pr. medl. Kont. stig. i % Tilskud i alt pr. medlem [kr] [kr] [kr] [%] [%] [%] [kr] [kr] [kr] [kr] Rideklubber Adamslyst rideklub Greve Rideklub Tune Sportsrideklub Karlslunde Rideklub Kildebrønde Rideklub Følfod Rideklub Strøgården Rideklub Spejderforeninger FDF Karlslunde FDF Mosede FDF Hundige KFUM Greve KFUM Tune KFUM Karlslunde DDS Svend Grate Gruppe DDS Bøgegruppen Blandede foreninger Greve Skytteforening Karlslunde Boule Karlslunde Tennis Sejlklubben Køge Bugt Greve Roklub Aqua Dykkerklub Greve Cykleklub Greve Jagtforening Greve Karate De manglende oplysninger skyldes, manglende tilgængelighed. 6

7 PRIORITERINGSKATALOG BUDGET Ændringsforslag til budget Udvalg: Kultur og Fritidsudvalg Budgetområde: Fritid Center: Center for Kultur og Fritid Forslagstype: Prioriteringsrum Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: Udfyldes af Ø&It Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: Tekst Gebyr for at låne kommunale lokaler til fritidsbrugere. - Beløbet varier ganske meget alt afhængigt af hvilken størrelse gebyrer, der evt. bliver vedtaget (Se bilag 4 for gebyrstørrelser samt effekt) - Hvis der indføres disse gebyrer er administrationen af den opfattelse af det burde ende et sted omkring niveau 2B I alt 658 ( ) 658 ( ) Alle beløb er i kr. (2013-priser) - = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt) 658 ( ) 658 ( ) 658 ( ) 658 ( ) 658 ( ) 658 ( ) Forslagets konsekvenser: i kr. (2013-priser) Oprindeligt budget Ændring Korrigeret budget Ændring i % Budget Budget Budget Budget = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt) Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Folkeoplysningsloven giver mulighed for at opkræve et mindre gebyr for udlån af kommunale lokaler af folkeoplysende foreninger, der i dag låner lokaler i Greve Kommune gratis. Beløbene der kommer ind fra sådanne gebyrer må ikke være reel leje samt skal blive i folkeoplysningsområdet. Målgruppe Fritidsbrugere, der nu får stillet kommunale lokaler gratis til rådighed i Greve Kommune vil blive negativt berørt økonomisk af en sådan ændring. I bilag 5 estimeres konsekvenser for et udvalg af fritidsbrugere, hvor det ses, at det er ganske forskelligt hvad et gebyr ville betyde for fritidsbrugerne sat op imod deres kontingenter, samlede budget samt resultat. - Niveau 2 betyder en fordyrelse på mellem 2 og 16% for de udvalgte foreninger - Niveau 3 betyder en fordyrelse på mellem 3 og 24% for de udvalgte foreninger Fordele og ulemper Fordelen for Greve Kommune ved at indføre gebyr på lån af lokaler er primært, at der dermed tilføres penge til folkeoplysningsområdet. 7

8 PRIORITERINGSKATALOG BUDGET Afledte konsekvenser Ved at indføre et gebyr på lokaleudlån vil det formodentlig resultere i at færre fritidsbrugere har lokaler stående ubenyttet, så administrationen omkring den årlige sæsonfordelingen vil blive lettere. Hvilket vil være en besparelse i administrativ tid samt være en markant fordel for de foreninger, der vil udvide deres aktiviteter samt nye foreninger, der som det er nu har svært ved at komme i gang pga. ubenyttede men bookede lokaler. Økonomi og tidsplan Hvis det vedtages, at opkræve et gebyr af fritidsbrugerne for at låne kommunale lokaler, vil det medføre en vis mængde ekstra administration. I det kommunens lokalebookingssystem, er der funktioner til både timeoptælling samt prisberegning. Men om det virker 100% i praksis er ikke afklaret. Så der må forventes noget tid på at sætte system og organisation op til en sådan evt. ændring. Og dernæst også noget ekstra administration fremadrettet hvert år til, at kontrollere samt opkræve penge. Det er ganske svært, at forudsige hvad denne administration vil kræve i timer timer det første år samt 100 timer de efterfølgende år er nok ikke højt sat. Forslaget burde kunne implementeres ganske hurtigt, hvis det skulle vedtages. I øvrigt skal det tilføjes, at der inkluderet i de fleste tal er inkluderet et skøn, og at der formodentlig systematisk vil være et par procent mindre effekt end angivet på grund af at ubenyttede lokaler oftere vil blive afmeldt. Bilag Bilag 4: Oversigt over muligt gebyr for lån af kommunale lokaler samt effekt af de forskellige gebyrsatser Bilag 5: Oversigt over konsekvenserne for udvalgte idrætsforeninger, hvis der indføres gebyr på lån af kommunale lokaler ved niveau 2 og 3. 8

9 Bilag 4 - Oversigt over muligt gebyr for lån af kommunale lokaler samt effekt af de forskellige gebyrsatser. 5 niveauer af lokalelånsgebyr med underniveau A (hal i Greve Idræts Center (GIC) koster det samme som skolehal) samt B (GIC hal dyrere end skolehal) Niveau GIC-Haller Boldbaner Skolehaller Bassiner Svømmesal Gymnastiksale Bevægerum Tennis Faglokaler Klasselokaler 1A Sk.hal=GIC 5 kr. 3 kr. 5 kr. 6 kr. 5 kr. 3 kr. 2 kr. 0,75 kr. 0 kr. 0 kr. 1B Sk.hal<GIC 6 kr. 3 kr. 5 kr. 6 kr. 5 kr. 3 kr. 2 kr. 0,75 kr. 0 kr. 0 kr. 2A Sk.hal=GIC 10 kr. 5 kr. 10 kr. 12 kr. 7,5 kr. 5 kr. 2,5 kr. 1 kr. 0 kr. 0 kr. 2B Sk.hal<GIC 12,5 kr. 5 kr. 10 kr. 12,5 kr. 7,5 kr. 5 kr. 2,5 kr. 1 kr. 0 kr. 0 kr. 3A Sk.hal=GIC 15 kr. 10 kr. 15 kr. 20 kr. 12,5 kr. 10 kr. 5 kr. 2 kr. 2 kr. 1 kr. 3B Sk.hal<GIC 20 kr. 10 kr. 15 kr. 20 kr. 12,5 kr. 10 kr. 5 kr. 2 kr. 2 kr. 1 kr. 4A Sk.hal=GIC 25 kr. 15 kr. 25 kr. 35 kr. 20 kr. 15 kr. 7,5 kr. 3 kr. 3 kr. 2 kr. 4B Sk.hal<GIC 35 kr. 15 kr. 25 kr. 35 kr. 20 kr. 15 kr. 7,5 kr. 3 kr. 3 kr. 2 kr. 5A Sk.hal=GIC 40 kr. 20 kr. 40 kr. 50 kr. 30 kr. 20 kr. 10 kr. 5 kr. 4 kr. 3 kr. 5B Sk.hal<GIC 50 kr. 20 kr. 40 kr. 50 kr. 30 kr. 20 kr. 10 kr. 5 kr. 4 kr. 3 kr. Effekt af de forskellige gebyrsatser i tusinde kr. Niveau TOTAL GIC-Haller Boldbaner Skolehaller Bassiner Svømmesal Gymnastiksale Bevægerum Tennis Faglokaler Klasselokaler 1A Sk.hal=GIC B Sk.hal<GIC A Sk.hal=GIC B Sk.hal<GIC A Sk.hal=GIC B Sk.hal<GIC A Sk.hal=GIC B Sk.hal<GIC A Sk.hal=GIC B Sk.hal<GIC

10 Bilag 5 - Oversigt over konsekvenserne for udvalgte idrætsforeninger, hvis der indføres gebyr på lån af kommunale lokaler ved niveau 2 og 3. Klub Greve Fodbold Greve Gymnastik Greve Tennis Greve håndbold GSB Greve Svøm Udspring Floorball Ju-Jutsu Senior Sport Bordtennis Antal medlemmer Budget Tilskud Resultat Kontingent - Senior Elite 2500 kr kr kr kr kr kr kr kr kr. kr kr. Kontingent - Senior motion 1600 kr kr. 900 kr kr. 900 kr kr kr kr kr. 300 kr kr. Kontingent - Ungdom elite 2000 kr kr kr kr kr kr kr. 700 kr kr. kr kr. Kontingent - Ungdom motion 1600 kr kr kr kr. 900 kr kr kr. 700 kr kr. kr kr. Stigning pr. medl. ved 2A 70 kr. 89 kr. 122 kr. 57 kr. 60 kr. 21 kr. 56 kr. 111 kr. 86 kr. 29 kr. 56 kr. Stigning pr. medl. ved 2B 70 kr. 98 kr. 122 kr. 65 kr. 72 kr. 21 kr. 56 kr. 111 kr. 86 kr. 35 kr. 56 kr. Stigning pr. medl. ved 3A 133 kr. 140 kr. 243 kr. 85 kr. 90 kr. 35 kr. 93 kr. 166 kr. 171 kr. 44 kr. 113 kr. Stigning pr. medl. ved 3B 133 kr. 161 kr. 243 kr. 106 kr. 119 kr. 35 kr. 93 kr. 166 kr. 171 kr. 59 kr. 113 kr. Stigning total ved 2A kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Stigning total ved 2B kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Stigning total ved 3A kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Stigning total ved 3B kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. %-del af budget ved 2A 3,2 % 4,7 % 7,1 % 3,5 % 2,1 % 1,7 % 3,9 % 16 % 7 % 4,1 % 2,8 % %-del af budget ved 2B 3,2 % 5,1 % 7,1 % 4 % 2,5 % 1,7 % 3,9 % 16 % 7 % 4,9 % 2,8 % %-del af budget ved 3A 6,1 % 7,3 % 14,1 % 5,2 % 3,1 % 2,9 % 6,5 % 24 % 14 % 6,1 % 5,6 % %-del af budget ved 3B 6,1 % 8,4 % 14,1 % 6,5 % 4,1 % 2,9 % 6,5 % 24 % 14 % 8,1 % 5,6 % %-del af resultat ved 2A 25,5 % % -142,3 % 126 % 40,9 % -340,9 % 93,6 % 112,5 % %-del af resultat ved 2B 27,9 % % -169,7 % 126 % 40,9 % -340,9 % 112,3 % 112,5 % %-del af resultat ved 3A 39,9 % % -213,4 % 210 % 61,4 % -681,8 % 140,4 % 225 % %-del af resultat ved 3B 46 % % -281,9 % 210 % 61,4 % -681,8 % 187,2 % 225 % 10

11 PRIORITERINGSKATALOG BUDGET Ændringsforslag til budget Udvalg: Kultur og Fritidsudvalg Budgetområde: Fritid Center: Center for Kultur og Fritid Forslagstype: Prioriteringsrum Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: Udfyldes af Ø&It Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: Tekst Nedsat tilskud til de selvejende haller svarende til at brugerne betaler et gebyr for at anvende lokalerne. - Beløbet varier ganske meget alt afhængigt af hvilken størrelse gebyrer, der evt. bliver vedtaget (Se bilag 6 for gebyrstørrelser samt effekt) - Hvis der indføres disse gebyrer er administrationen af den opfattelse af det burde ende et sted omkring niveau 2B I alt 296 ( ) 296 ( ) Alle beløb er i kr. (2013-priser) - = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt) 296 ( ) 296 ( ) 296 ( ) 296 ( ) 296 ( ) 296 ( ) Forslagets konsekvenser: i kr. (2013-priser) Oprindeligt budget Ændring Budget Budget Budget Budget = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt) Beskrivelser og konsekvenser Korrigeret budget Ændring i % Indhold og baggrund Folkeoplysningsloven giver mulighed for at opkræve et mindre gebyr for udlån af lokaler af folkeoplysende foreninger, der i dag låner lokaler i Greve Kommune gratis. Beløbene der kommer ind fra gebyrer må ikke være reel leje samt skal blive i folkeoplysningsområdet. Hvis det vedtages, at indføre et sådant gebyr, vil det i forhold til Greve Kommunes 2 selvejende haller (Tune- og Karlslundehallerne) medføre, at kommunen eller hallerne kan opkræve gebyr fra de foreninger, der benytter de respektive haller. Administrationen anbefaler, at hallerne står for opkrævningen, og at kommunens driftstilskud til hallerne reduceres med et beløb, som svarer til provenuet fra gebyrerne. Målgruppe Nedsættelse af hallernes driftstilskud vil primært få konsekvens for de bruger, der nu får stillet lokalerne gratis til rådighed i de selvejende haller. Disse foreninger vil blive negativt berørt økonomisk af en sådan ændring. I bilag 6 estimeres konsekvenser for foreningerne i 3 scenarier, for hvordan kontingentstigningen fordeles: - Alle medlemmer af hovedforeningen. 11

12 PRIORITERINGSKATALOG BUDGET Alle medlemmer fratrukket svømmerne (der ikke benytter hallerne, og i øvrigt selv vil få ekstra udgift i forbindelse med brug svømmehallen). - Alle medlemmer fratrukket svømmerne og fitness-medlemmerne (For at danne et sammenligningsgrundlag til de foreninger, der vil blive berørt af et evt. gebyr på kommunale lokaler). Om hovedforeningerne vil fordele evt. kontingentstigning ud på fitness-medlemmer ej er ikke til at spå. Men de er i mange sammenhænge ikke helt at sammenligne med gængse foreningsmedlemmer. Kontingentstigningen pr. medlem når man kigger på foreningerne uden svømning og fitness modsvarer i øvrigt ganske pænt kommunens andre foreninger. Institutionernes anvendelse af de selvejende haller betales nu af center for skoler. Om denne rammeaftale skal forhøjes ved et evt. nedsat driftstilskud må besluttes politisk. Administrationen anbefaler, at det evt. nedsatte driftstilskud følger rammeaftalen, så hallerne får samme vilkår uanset brugeren. Fordele og ulemper Fordelen for Greve Kommune ved at indføre gebyr på lån af lokaler er primært, at der dermed tilføres penge til folkeoplysningsområdet. Afledte konsekvenser Ved at indføre et gebyr på lokaleudlån, vil det formodentlig i forhold til den generelle fordeling af kommunale lokaler resultere i at færre fritidsbrugere har lokaler stående ubenyttet. Hvilket vil være en markant fordel for de foreninger, der vil udvide deres aktiviteter samt nye foreninger, der som det er nu, har svært ved at komme i gang pga. ubenyttede men bookede lokaler. Om det vil aflaste administration og frivillige i de 2 selvejende haller samt give bedre mulighed for nye tiltag at komme i gang er svært at bedømme, da administrationen ikke har noget med fordelingen at gøre i de 2 haller. Hvis de selvejende haller kommer til at stå for opkrævningen af gebyret, vil administrationen af en sådan ordning formodentlig være ganske overkommelig, da hallerne og de lokale foreninger har ganske godt styr på hvor meget de bruger hallen. Økonomi og tidsplan Hvis det vedtages, at opkræve et gebyr af fritidsbrugerne for at låne lokaler og deraf afledt tilsvarende nedsat tilskud til de selvejende haller, vil det kræve en genforhandling af selvforvaltningsaftalerne samt en mere detaljeret gennemgang af hallernes benyttelse end der er foretaget til dette prioriteringsrum. Formodentlig vil en sådan aftale i dog kunne strikkes sammen, så der forhåbentlig vil være ganske lidt administration efterfølgende i at administrere denne nedsættelse af tilskuddet. I og med der skal genforhandles vil det nok tage et godt stykke tid før et evt. nedsat tilskud kan implementeres. I øvrigt skal det tilføjes, at der i de fleste tal er inkluderet et skøn, da mange oplysninger for de selvejende haller kun findes lokalt og ikke er tilgængelige for administrationen. Bilag Bilag 6: Oversigt over nedsat tilskud til selvejende haller svarende til gebyr for lån af kommunale lokaler. 12

13 Bilag 6 - Oversigt over nedsat tilskud til selvejende haller svarende til gebyr for lån af kommunale lokaler. 5 niveauer af lokalelånsgebyr med underniveau A (Hal koster samme som skolehal) samt B (Hal dyrere) Niveau Samlet KIF Hal TIF Hal Haller Boldbaner Bevægerum Tennis 1A Sk.hal=GIC [T. 141 kr.] [T. 75 kr.] [T. 66 kr.] 5 kr. 3 kr. 2 kr. 0,75 kr. 1B Sk.hal<GIC kr. 3 kr. 2 kr. 0,75 kr. 2A Sk.hal=GIC kr. 5 kr. 2,5 kr. 1 kr. 2B Sk.hal<GIC ,5 kr. 5 kr. 2,5 kr. 1 kr. 3A Sk.hal=GIC kr. 10 kr. 5 kr. 2 kr. 3B Sk.hal<GIC kr. 10 kr. 5 kr. 2 kr. 4A Sk.hal=GIC kr. 15 kr. 7,5 kr. 3 kr. 4B Sk.hal<GIC kr. 15 kr. 7,5 kr. 3 kr. 5A Sk.hal=GIC kr. 20 kr. 10 kr. 5 kr. 5B Sk.hal<GIC kr. 20 kr. 10 kr. 5 kr. Effekt af de forskellige gebyrsatser i forhold til de 2 hallers budget og tilskud. Hal Karlslunde Tune Hallens Budget [t. kr] Hallens Tilskud [t. kr] Fitness kontingent [t. kr] %-del af budget ved 2A 1,5 % 2,3 % %-del af budget ved 2B 1,7 % 2,7 % %-del af budget ved 3A 2,4 % 3,9 % %-del af budget ved 3B 2,9 % 4,7 % %-del af tilskud ved 2A 2,3 % 3,5 % %-del af tilskud ved 2B 2,7 % 4 % %-del af tilskud ved 3A 3,9 % 5,8 % %-del af tilskud ved 3B 4,6 % 6,9 % Konsekvens for de 2 hovedforeninger, hvis der indføres gebyr på lån af kommunale lokaler ved niveau 2 og 3. Forening KIF TIF Medlemmer hovedforening Medlemmer % Svøm Medlemmer % Svøm % Fitness Kont. stigning/medl. Alle Medl. Alle Medl. 2A-Sk.hal=GIC 27 kr. 28 kr. 2B-Sk.hal<GIC 31 kr. 33 kr. 3A-Sk.hal=GIC 44 kr. 47 kr. 3B-Sk.hal<GIC 53 kr. 56 kr. Kont. stigning/medl. %Svøm %Svøm 2A-Sk.hal=GIC 29 kr. 36 kr. 2B-Sk.hal<GIC 34 kr. 42 kr. 3A-Sk.hal=GIC 48 kr. 59 kr. 3B-Sk.hal<GIC 57 kr. 71 kr. Kont. stigning/medl. % Svøm % Fitness % Svøm % Fitness 2A-Sk.hal=GIC 37 kr. 54 kr. 2B-Sk.hal<GIC 43 kr. 63 kr. 3A-Sk.hal=GIC 61 kr. 89 kr. 3B-Sk.hal<GIC 73 kr. 107 kr. 13

14 PRIORITERINGSKATALOG BUDGET Ændringsforslag til budget Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Budgetområde: 4.02 Fritid Center: Kultur & Fritid Forslagstype: Prioriteringsrum Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: Udfyldes af Ø&It Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: Tekst Folkeoplysningsrammen I alt Alle beløb er i kr. (2013-priser) - = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt) Forslagets konsekvenser: i kr. (2013-priser) Oprindeligt budget Ændring Korrigeret budget Ændring i % Budget ,4 Budget ,5 Budget ,4 Budget ,4 - = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt) Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Reduktion af rammen til Folkeoplysende aktiviteter. I rammen indgår midler til: Fællesformål, Tilskud til voksenundervisning, Foreninger, Lokaletilskud, Tilskud til leder- og instruktøruddannelse. Siden 2007 har folkeoplysningsrammen genereret et overskud ved regnskabsaflæggelse. I 2010 lød den på kr. og i 2011 på kr. ( kr. blev godkendt overført og resten blev lagt i kassen.) Grundet den nye Folkeoplysningspolitik og revision af Greveordningen bliver der indført flere tiltag til rammen, bl.a. Udviklingspuljen. Et forsigtigt skøn på en besparelse vil være kr. i Målgruppe Foreninger og aftenskoler, som er tilknyttet Folkeoplysningsloven. Afledte konsekvenser Forslaget er tilknyttet en eventuel besparelse på lokaletilskud til spejdere. Økonomi og tidsplan Pr. 1. januar

15 Notat Tilpasning af tildelingsmodellen på klubområdet i forhold til fremmødeprocenten Fremmøde procenter for klubberne i Greve i I forhold til 2010 viser opgørelsen at fremmødet generelt er øget. Specielt kan det nævnes at klubberne har haft en stor fremgang af medlemmer i 16+ alderen i ungdomsklubben, således at der i denne aldersgruppe et stærkt stigende antal unge i klubberne. I perioden 30/ til 25/ er der foretaget en registrering af fremmødet i klubberne, der viser at der i de 4 uger har været et samlet fremmøde på medlemmer, der er fordelt på de 3 aldersgrupper, klubberne repræsenterer. 9/10 12 år år 16+ år 46 % 32 % 31 % Fremmøde % i forhold til antal indskrevne medlemmer. Fremmødeprocenterne er taget fra Evaluering af klubbernes fremmøde fra Kultur- og Fritidsudvalgets møde den bilag punkt nr. 7. Der skal tages forbehold for at disse procenter ikke kan måle aften- og weekend arrangementer, fester, overnatninger, kolonier samt ture ud af huset og samarbejde på tværs af klubber, hvor børnene besøger hinanden og deltage i aktiviteter på tværs. Den reelle fremmødeprocent er derfor højere, men svær at opgøre præcist, da den elektroniske indtjekning ikke benyttes. Justering af normeringen Til opnåelse af det ønskede effektiviseringsmål på 2 mio. kr. vil der kunne gennemføres forskellige aktivitetstilpasninger, som billiggør klubbernes drift. Klubberne vil kunne nå effektiviseringsmålet ved f.eks. at Koordinere weekendarrangementer og andre arrangementer mellem klubberne Foretage administrative effektiviseringer ved højere grad af fællesadministration Begrænse antallet af samtidige aktiviteter på klubberne. Administrationen vil kunne beregne serviceeffekterne af en sådan reduktion, så de fremgår for hver enkelt klub. Fordele ved at foretage effektiviseringen gennem en aktivitetstilpasning er, at der vil kunne opretholdes en høj dækningsgrad i Greve Kommune, og den forebyggende samt bolig- og socialpædagogiske indsats i kommunen ikke vil lide skade, som det kan risikere at ske ved en stigning i forældrebetalingen. Ulempen er, at det rige tilbud, klubberne har i dag, til en vis grad må reduceres, i det omfang de ikke kan nås ved koordinerende og administrative effektiviseringer. 15

16 NOTAT Konsekvenser ved betaling ved fremmøde/klippekort i stedet for medlemskab af klubber Klubberne har i en periode efter politikernes ønske haft en klippe kort ordning til gæster. Disse klippekort skulle tiltrække nye medlemmer i periode, få udmeldte medlemmer tilbage i klubben. Klippekortene blev delt ud på alle klassetrin. Perioden med klippekort gav meget blandede resultater i klubberne Ønsket om stor tilgang udeblev og forsøget ophørte. Klubberne er opsøgende på mange måder i forhold til nye medlemmer, Man kan til hver en tid i alle klubber komme på besøg uden klippekort eller andet, besøgsgange i klubberne afhænger af den enkelte klub. Normalt 3-5 gange før klubben forsøger at få barnet/den unge meldt ind. Klippekort og enkeltbesøg giver dog ikke den samme påvirkning og støtte til barnet/den unge som et medlemskab. Et medlemskab i klubberne betyder at ALLE medarbejderne kender til det enkelte barn/ung. Klubberne har alle oplysninger på barnet/den unge. Baggrund, faglighed i skolen, kammeratskabs - grupper, familie forhold, diagnoser, særlige hensyn, andre fritidsaktiviteter, kontakt numre, sygdomme mm. Netop derfor kan klubberne arbejde med tidlig forbyggende indsat i forhold til ensomhed, kriminalitet, opretholde kammeratskabs gruppe i samarbejde med forældre og skole. Et medlemskab betyder at barnet /den unge kommer jævnligt i klubben og at klubberne netop derfor kan opsøge/reagere hvis barnet/den unge ikke kommer i klubben i en længere periode. Opdage evt. problemer i forhold til ovenstående afsnit og arbejde med at få det løst. Klubber bruger meget tid til netop det pædagogiske arbejde i forhold til vores medlemmer. Klubberne tilbyder mange slags aktiviteter, deriblandt, ture, rejser, fester, weekender, mm der alle kræver kørsel. Ved et medlemskab i en klub skriver forældrene under på at klubberne må køre med det enkelte barn/ung i forhold til de gældende færdselsregler i vores busser og privat bil, lejede busser. Hvis klubberne ikke har en underskrift må de ikke køre med barnet/den unge, hvilket udelukker fuld inklusion i klubben. 16

17 NOTAT Øget forældrebetaling ved at fritidsklubber overgår under Folkeskoleloven. I Greve Kommunes strategi for håndtering af effektiviseringskravet i 2012 og fremefter, som Byrådet godkendte i februar 2012, indgår at fritidsklubberne overgår som en del af skolefritidsordningerne (SFO II). Konsekvensen af omlægningen fra fritidstilbud under Dagtilbudsloven til skolefritidsordning under Folkeskoleloven vil være at Byrådet frit kan fastsætte forældrebetalingen og dermed opnå en merindtægt. Der er i strategien indregnet et effektiviseringspotentiale ved fritidsklubbernes overgang til SFO på 0,8 mio. kr. i 2012 og 2 mio. kr. fra 2013 og ud i årene. Administrationen har med udgangspunkt i det budgetterede pladsbehov og budget i 2012 beregnet hvad forældrebetalingen vil udgøre såfremt der skal opnås en årlig merindtægt på 2 mio. kr. Af Dagtilbudsloven fremgår at forældrebetalingen for klubtilbud maksimalt må udgøre 20% af de budgetterede bruttodriftsudgifter, at der skal ydes økonomiske friplads under hensyntagen til forældrenes indkomst, men ikke søskenderabat. Af Folkeskoleloven fremgår at forældrebetalingen for skolefritidsordninger frit kan fastsættes og at Dagtilbudslovens regler vedr. økonomisk friplads, søskendetilskud mv. for aldersgruppen følges, dvs. at der som udgangspunkt ikke skal ydes søskendetilskud. Men for at den private Idrætsfritidsklub på GIC ligeledes frit skal kunne fastsætte forældrebetalingen skal klubben overgå til at drives efter reglerne gældende for private fritidshjem. Konsekvensen af dette vil være, at der fremover skal ydes søskendetilskud til forældrebetalingen i Idrætsfritidsklubben. Det betyder, at der ligeledes vil skulle ydes søskendetilskud til forældrebetalingen i en evt. kommunal SFO II, såfremt forældrene skal stilles ens, uanset om de vælger en kommunal eller privat ordning. For at opnå en nettogevinst på 2 mio. kr. skal indtægterne samlet øges med ca. 4,4 mio. kr., idet merudgiften til økonomisk friplads vil udgøre ca. 0,4 mio kr. og udgifterne til søskendetilskud skønnes at udgøre ca. 2,0 mio. kr. Dette medfører at forældre betalingen skal hæves til 681 kr. for de årige og 567 kr. for de årige jf. nedenstående tabel. Forældrebetaling i 2012 pr. mdr. i 11 mdr. inkl. søskendetilskud Fritidsklub under Dagtilbudsloven SFOII under Folkeskoleloven Forskel 9/10-12 år (4-6 kl) år (7-9 kl)

18 Den økonomiske virkning af ændringen fra fritidsklub til SFO II vil være forskellig fra familie til familie alt efter om der ydes søskenderabat. Søskendetilskuddet udgør 50 % og forældrebetalingen vil derfor falde for familier hvor der er yngre søskende i dagtilbud. Søskendetilskuddets størrelse for fritidsklub er beregnet med samme procentandel som søskendetilskud udgør af forældrebetalingen for SFO. Kommunens udgift til økonomisk friplads for såvel SFO som fritidsklub udgjorde i 2011 ca. 12 % af indtægten fra forældrebetalingen og søskendetilskud udgjorde 20 % for SFO. Administrationen har ligeledes beregnet hvad forældrebetalingen vil udgøre såfremt der ikke skal ydes søskendetilskud, dvs. hvis den private fritidsklub fortsætter efter reglerne for private klubtilbud eller institutionen kommunaliseres. For at opnå en nettogevinst på 2 mio. kr. skal indtægterne samlet øges med ca. 2,1 mio. kr., idet merudgiften til økonomisk friplads vil udgøre ca. 0,1 mio kr. Dette medfører at forældre betalingen skal hæves til 526 kr. for de årige og 438 kr. for de årige jf. nedenstående tabel. Forældrebetaling i 2012 pr. mdr. i 11 mdr. Fritidsklub under Dagtilbudsloven SFOII under Folkeskoleloven Forskel 9/10-12 år (4-6 kl) år (7-9 kl) Af nedenstående tabel fremgår forældrenes og kommunens procentuelle andel af bruttodriftsudgiften. SFOII med søskendetilskud SFOII uden søskendetilskud Procentuel andel af bruttodriftsudgiften Fritidsklub under Dagtilbudsloven Forældrebetaling 20% 36% 28% Kommunens tilskud 80% 64% 72% I ovenstående beregninger er det forudsat at der i SFO II vil være det samme medlemsantal som i fritidsklubberne. Imidlertid kan virkningen af en øget forældrebetaling betyde et fald i medlemstallene og kommunen vil dermed opnå en større besparelse. Endvidere vil kunne opnås en yderligere merindtægt såfremt forældrebetalingen fastsættes højere end i ovenstående beregninger. Til orientering fremgår af nedenstående tabel en række kommuners takster for fritidseller SFO-tilbud i 2012 for klassetrin. 18

19 Takster 2012 pr. mdr. i 11 mdr. for tilbud til klassetrin Greve Gladsaxe Hillerød Roskilde Helsingør Køge Solrød H.-Taastrup Fritids- og Ungdomsklubber henhører under Kultur- og Fritidsudvalgets område og SFO under Børne- og Ungeudvalget. 19

20 NOTAT Spejdere mulighed for samling i færre huse Det blev på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 29. marts besluttet, at administrationen i forbindelse med prioriteringsrum skulle arbejde med flere emner, herunder: Spejderne mulighed for samling i færre huse. Der findes i dag 8 spejderforeninger fordelt i 9 huse, hvoraf 1er en hytte i Hvalsø. Skemaet herunder har på baggrund af BBR set på antallet af kvadratmeter bebyggelse samt antal medlemmer opgjort i Spejdere HUS/adr. BBR m2 Medlemmer u/25 år. FDF Karlslunde Medlemmer i alt M2 pr. medlem Lyren, Karlslunde Mosevej ,41 Nordstjernen, Møllehaven 1B 160 Syvstjernen, Hvalsø 238 FDF Mosede Splinten, Lilleholm ,62 FDF Hundige Larmeren, Skoleager ,45 KFUM Greve Fellowship, Ved Rævebakken ,62 64b KFUM Tune Tinggårdslunden ,39 KFUM Karlslunde DDS Svend Grate Gruppe DDS Bøgegruppen Ørnereden, Agergårdshaven ,98 Godsparken ,46 Bøgehegnet 101, kælderen ,53 I alt ,54 Nogle af bygningerne er ejet og andre er lejet. Administrationen påtænker med Kultur- og Fritidsudvalgets godkendelse - at indgå i dialog med spejderforeningerne, så der kan udarbejdes et større udregningsarbejde med at kvalitetssikre ovenstående og få belyst, om spejderne har mulighed for at samles i færre huse med henblik på besparelse af lokaletilskud. 20

Samlet for Kultur- og Fritidsudvalget 2.391 2.392 2.389 2.389

Samlet for Kultur- og Fritidsudvalget 2.391 2.392 2.389 2.389 F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2013 2014 2015 2016 Status Kultur & Fritid Kultur- og Fritidsudvalgets

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Hjørring Kommune. Internt notat Børne og Undervisning. Revidering af fritidsmodel BSU

Hjørring Kommune. Internt notat Børne og Undervisning. Revidering af fritidsmodel BSU Hjørring Kommune Internt notat Børne og Undervisning Sag nr. 17.13.00-A00-1-15 22-05-2015 Side 1. Revidering af fritidsmodel BSU Indledning I forbindelse med implementeringen af den nye folkeskolereform

Læs mere

Samlet for Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalget 266 551 551 551

Samlet for Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalget 266 551 551 551 F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2014 2015 2016 2017 A C BL V Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalgets

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik SILKEBORG KOMMUNE Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik 2 Handlekatalog til realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommunes idræts-

Læs mere

Tune Idrætsforening. Tune IF Idrætsfritidsklub

Tune Idrætsforening. Tune IF Idrætsfritidsklub Tune IF Idrætsfritidsklub 1. Indledning: Tune IF har, i forbindelse med vor visionsudarbejdelse for alle vore aktiviteter, igen drøftet mulighederne for at etablere en Tune IF Idrætsfritidsklub. Tune IF

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 7. maj 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Temadrøftelse - Professor Bjarne Ibsen SDU - Indlæg vedrørende

Læs mere

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven Reviderede retningslinier for tilskud til foreninger i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 1 Godkendelse af folkeoplysende foreninger...3 1.1 Der ydes tilskud til...3 1.2 Der ydes ikke tilskud til...3

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Danmarks Idræts-Forbund gør det nemmere for dig Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet denne vejledning for at gøre det nemmere for de lokale idrætsforeninger at

Læs mere

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommune 2012.

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommune 2012. Godkendt i Kultur- og Fritidsudvalget den 14. maj 2012. Handlekatalogets temaer (indsats = vi gør i politikken) Frivillige ledere Silkeborg Kommune letter de bureaukratiske krav til idræts- og fritidslivet

Læs mere

Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1:

Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1: Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1: Indhold: Kan anvendelsen af vikarer optimeres således, at der kan opnås en besparelse? Mulighed for bedre

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Informationsmøde for foreningsledere. 5. februar 2014

Bornholms Regionskommune. Informationsmøde for foreningsledere. 5. februar 2014 Bornholms Regionskommune Informationsmøde for foreningsledere 5. februar 2014 (Husk revisorerne i 2014) Foreningsåret 1. april Ansøgning medlemstilskud 2014 1. april Regnskab lokaletilskud 2013 1. april

Læs mere

Foreninger og Kolding Kommune

Foreninger og Kolding Kommune Foreninger og styres af et politisk valgt Byråd, som består af 25 medlemmer Administrativ organisering Direktion Centralforvaltningen Arbejdsmarked (Jobcenter) Koncernstabe - Økonomi, HR, IT og Kommunikation

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget

Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget Nr. Kultur, fritids- og landdistriktsudvalget 2015 2016-> (1.000 kr.) Politikområde 4: Kultur-, fritid- og landdistrikter 4.1 Reduktion af lokaletilskud 1.000

Læs mere

Driftsaftale mellem den selvejende institution xxx og Frederikshavn Kommune

Driftsaftale mellem den selvejende institution xxx og Frederikshavn Kommune Driftsaftale mellem den selvejende institution xxx og Frederikshavn Kommune Gældende fra Indhold 1. Formål 2. Generelle bestemmelser 3. Drift og vedligehold 4. Adgang til idrætsfaciliteterne 5. Budget

Læs mere

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.2 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2002 DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Folkeoplysningspolitikken udmøntes via Folkeoplysningsudvalgets arbejde og valgte indsatsområder.

Folkeoplysningspolitikken udmøntes via Folkeoplysningsudvalgets arbejde og valgte indsatsområder. Indhold Forord... 3 Visioner og målsætninger for området... 4 Rammer for folkeoplysning i Hillerød Kommune... 4 Økonomiske rammer... 4 Udviklingspuljen... 4 Voksenundervisning... 4 Frivilligt foreningsarbejde...

Læs mere

01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493

01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493 1 01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493 00 Byudvikling, bolig og F1 U 968 969 969 969 miljøforanstaltninger F1 I 222 222 222 222 28 Fritidsområder F2 U 968 969 969 969

Læs mere

Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl.

Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl. Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl. Indhold 1. Udgangspunkt 2. Lovgrundlag 2.1 Generelle bestemmelser 2.2 Prioriteringer 3.

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014

Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014 Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014 Integrationsindsatsen på kultur- og fritidsområdet skal ses i lyset af det

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015, kl.

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015, kl. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015,

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. september 2013 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. september 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Anden placering

Læs mere

Til Børne- og undervisningsminister Christine Antorini og samtlige børne- og uddannelsespolitiske ordførere

Til Børne- og undervisningsminister Christine Antorini og samtlige børne- og uddannelsespolitiske ordførere 16. november 2011 Til Børne- og undervisningsminister Christine Antorini og samtlige børne- og uddannelsespolitiske ordførere Vedr. fritidshjem, integrerede institutioner og skolefritidsordninger samt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012 Sag 73/2010 (1. afdeling) Jetsmark Idrætsforening (advokat Ole Borch) mod Jammerbugt Kommune (advokat Mogens Moe) Biintervenienter til støtte for appellanten:

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 5 Lovgivning m.v. 5 Kommunale politikker og retningslinjer 5 Optagelse

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler?

Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler? Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler? Program 1. Præsentationsrunde og forventninger til workshoppen 2. Ansøgning om Aktivitetstimetilskud 3. Ansøgning om Lokaletilskud

Læs mere

TILSKUDSORDNING Idræts- & Fritidsområdet

TILSKUDSORDNING Idræts- & Fritidsområdet TILSKUDSORDNING Idræts- & Fritidsområdet Indholdsfortegnelse Forord Er jeres forening tilskudsberettiget? Før I går i gang Medlemstilskud Aktivitetstilskud Kursus- og uddannelsestilskud Materialetilskud

Læs mere

Driftstilskud til lokaler

Driftstilskud til lokaler Driftstilskud til lokaler Retningslinjer for driftstilskud til lokaler til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012 og

Læs mere

Program Program: 16.00-16.45 Velkomst ved fritidschef Morten Menné, samt orientering fra Fritidsafdelingen 16.45-17.00 Oplæg ved Annette Krogh fra Sundhedsforvaltningen om at gøre brug af foreninger til

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Godkendt i EKFU120814 (dok 480-2014-901417) 1 INDHOLD: Formål... 3 Hvem kan få tilskud... 3 Hvad ydes der tilskud til...

Læs mere

Notat. Til: Fra: 11-10-2011 Sags Id. 727-2011-25002

Notat. Til: Fra: 11-10-2011 Sags Id. 727-2011-25002 Notat Til: Fra: Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk Notat til sagen: Reglerne for fripladstilskud Retsgrundlag: Lovbekendtgørelse nr. 314 af 11. april 2011 om dag-, fritids-

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Ansøger (forening/navn) Ubberud Hallen i samarbejde med Ubberud Idrætsforening Cvr. nr. 26157705

Læs mere

Aabenraa Kommune. Bygningstilskud private fritidshjem. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, CVR-nr.

Aabenraa Kommune. Bygningstilskud private fritidshjem. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, CVR-nr. Aabenraa Kommune Bygningstilskud private fritidshjem PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, CVR-nr. 16 99 42 94 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 3 2. Kommissorium 3 3. Sammenfatning

Læs mere

Budgetopfølgning 1/2013

Budgetopfølgning 1/2013 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 1/2013 Kultur- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning 1/2013 23.04.2013 A. Samlet oversigt Budgetopfølgning 1/2013 23.04.2013 Side 2 B. Samlet bemærkning for udvalget

Læs mere

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Loven om fleksible frokostordninger træder i kraft d. 1. januar 2011. Lover giver kommunerne pligt til at

Læs mere

Tilskudsguide. Sådan får du tilskud til din aftenskole

Tilskudsguide. Sådan får du tilskud til din aftenskole Tilskudsguide Sådan får du tilskud til din aftenskole Tilskudsguide_aftenskoler_2015.indd 1 29-10-2014 10:29:07 I denne folder får du overblik over de tilskudsmuligheder, der er for aftenskoler inden for

Læs mere

Vejledning for revisor

Vejledning for revisor Århus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice Vestergade 55, 2. Postboks 619, 8100 Århus C Tel 8940 4857 og 8940 4867 epost sport-fritid@aarhus.dk www.aarhuskommune.dk 02 / 2009 Vejledning for revisor

Læs mere

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Notat Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Nedenstående oversigtsskema er udarbejdet ud fra Sundhedsministeriets Orientering

Læs mere

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune I henhold til dagtilbudslovens 16b Stk. 5. skal Kommunalbestyrelsen mindst hvert andet år og højst én gang om året

Læs mere

Fællesadministrationen 1,5% Skoler 42,4%

Fællesadministrationen 1,5% Skoler 42,4% & 623+92+)*36:%82-2+)2*Œ)7 &IWOVMZIPWIEJSQVÅHIXWEQXQÅPKVYTTI Børn- og Ungeudvalget varetager forvaltningen af Odense Kommunes opgaver på børn- og ungeområdet, d.v.s. Y Børnepasning for - 6 årige børn,

Læs mere

Tilskud til ungdomsklubber i Struer Kommune omfattet af folkeoplysningslovens regler

Tilskud til ungdomsklubber i Struer Kommune omfattet af folkeoplysningslovens regler Tilskud til ungdomsklubber i Struer Kommune omfattet af folkeoplysningslovens regler Hjerm Ungdomsklub Resen-Humlum-Bremdal Ungdomsklub Ungt Forum i Asp Vejrum Ungdomsklub Struer Kommune Sekretariatet

Læs mere

BØRNE- OG UNGEFORENINGER

BØRNE- OG UNGEFORENINGER BØRNE- OG UNGEFORENINGER Medlemstilskud, retningslinjerne 4.3.1 Aldersgrupperne 0 12 år og 19 24 år modtager tilskud med faktor 1, mens aldersgruppen 13 18 år modtager tilskud med faktor 2. For handicappede

Læs mere

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner området indeholder pasningstilbud til vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner, fritidsklubber og privat institutioner samt socialpædagogiske fritidsforanstaltninger. Der gives desuden tilskud

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 13-10-2010, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Onsdag den 13. oktober 2010 kl. 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Årsberetningen indberettes på en formular, som der linkes til fra Conventus.

Årsberetningen indberettes på en formular, som der linkes til fra Conventus. Tilskudsregler for Kultur & Fritid 2015 Indholdsfortegnelse Folkeoplysende foreninger... 3 Børneattester... 4 Medlemstilskud... 4 Åbne klubber... 5 Lokaletilskud... 5 Lokaletilskud til Fitness-foreninger...6

Læs mere

Fritidspolitik 2010. Folkeoplysningsudvalget

Fritidspolitik 2010. Folkeoplysningsudvalget Fritidspolitik 2010 Folkeoplysningsudvalget Gode fritidstilbud kommer ikke af sig selv. De skal planlægges og organiseres, ofte af frivillige, der bruger deres fritid, energi og engagement på det. Fritiden

Læs mere

Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler

Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler 1. Hvem kan låne kommunens lokaler? Foreninger i Sønderborg Kommune samt enhver af kommunens borgere, der ønsker at tage initiativ til et arrangement med

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013 Center for Børn og Undervisning 16. juli 2013 Frokostordning til børnehavebørn 2014 Som en del af budgetaftalen for 2013 blev det aftalt, at der udarbejdes oplæg til frokostordninger til børnehavebørn.

Læs mere

Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler

Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler Social og Sundhed Roskilde Kommune, april 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 4 FORMÅL OG MÅL... 4 KONKLUSIONER OG INDSTILLINGER... 4 HJÆLPEMIDDELOMRÅDETS

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 17. marts 2009, kl. 17:00 i Udvalgsværelse 2. Åbent møde

Referat. Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 17. marts 2009, kl. 17:00 i Udvalgsværelse 2. Åbent møde Refer tirsdag den 17. marts 2009, kl. 17:00 i Udvalgsværelse 2 Åbent møde Tilstede Inger Christensen (A) formand René Almind - næstformand Brian Lund Madsen (A) Marianna Hesselholt (V) Tom Nielsen (A)

Læs mere

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET Det brændende spørgsmål Yderkantsområdets centrale karakteristika Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i "yderkantsområdet? Definition af yderkantsområdet Yderkantsområdet

Læs mere

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus 1 Forankring "Foreningen Nr. Herlev Børnehus er driftsherre og arbejdsgiver for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus som drives i henhold til Dagtilbudsloven.

Læs mere

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Indledning Hillerød Kommune har udarbejdet følgende kravspecifikation / kriterier for godkendelse af private daginstitutioner.

Læs mere

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 1. Folkeoplysningsloven. Disse regler fastsættes efter lov om Folkeoplysning. 2. Undervisningens formål. Formålet

Læs mere

Én indgang for frivilligheden i København. Vision. Hvorfor. Hvordan 03-08-2011. Sagsnr. 2011-95219

Én indgang for frivilligheden i København. Vision. Hvorfor. Hvordan 03-08-2011. Sagsnr. 2011-95219 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning NOTAT Én indgang for frivilligheden i København Vision Visionen er, at alle, der arbejder med frivillighed i København, gennem et center for

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

Ansøgning om tilskud til en Juniorklub i Ollerup.

Ansøgning om tilskud til en Juniorklub i Ollerup. Ollerup d 13/3-11 Ansøgning om tilskud til en Juniorklub i Ollerup. Initiativgruppen bag en juniorklub i Ollerup består af forældre til børn i 1. - 3. klasse på Ollerup friskole, men støttet af forældrebestyrelserne

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE 5.november 2013

ISHØJ KOMMUNE 5.november 2013 ISHØJ KOMMUNE 5.november 2013 Byråd & Kultur Kulturafdelingen Kultur og Fritidscentret Den 23. november 2005 I:\\tilskudsregler FORSLAG TIL REVISION af LOKALEREGULATIVET Regulativ for benyttelse af kommunale

Læs mere

Ændringsforslag til Budget 2010-2013 i henhold til Hovedoversigt 2 af den 16. september 2009

Ændringsforslag til Budget 2010-2013 i henhold til Hovedoversigt 2 af den 16. september 2009 Ændringsforslag til Budget 2010-2013 i henhold til Hovedoversigt 2 af den 16. september 2009 Fra partierne: A Socialdemokraterne 6 medlemmer B Det radikale venstre 1 medlem C Det konservative folkeparti

Læs mere

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 1. Lovgivningen: Den private leverandør skal dokumentere, at privatinstitutionen lever op til: A. Dagtilbudslovens formålsbestemmelse, Kapitel 1, 1. Formålet

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 27. januar 2015 Tid 15:00 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Børge Jensen Stedfortræder Medlemmer Steen Jensen (Frederikshavn Ungdoms Fællesråd) -

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Børne- og Familieudvalget Nr. Børne- og Familieudvalget (1.000 kr.) 2012 2013-> BFU Politikområde 1: Dagtilbud 1.2 Hæve dagpleje pædagogernes tilsynsforpligtelse 416 416 A til 26 dagplejer 1.5 Spare nyindkøb

Læs mere

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Skanderborg Kommune Vedtaget af Skanderborg Kommune den 27. marts 2014 1 Tilskud til den folkeoplysende virksomhed Indledende bemærkninger Nærværende regelsæt

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 8 Omstilling og effektivisering Område: Indsatsområde: Plan og kultur Strukturtilpasning Emne: Besparelse på halmodellens puljemidler/rådighedsbeløb kun i 2014 Aftaleholder: Christian Tønnesen Fagudvalg:

Læs mere

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen,

Læs mere

Regler for tildeling af lokaler i Arhus kommune.

Regler for tildeling af lokaler i Arhus kommune. ÅRHUS KOMMUNES FRITIDS- OG KULTURFORVALTNING. VESTERGADE55. POSTBOKS 619. 8100 ÅRHUS C. TELEFON 8940 48 00. TELEFAX 86 19 1722. Den August 1994 Journalnr. 82.16.00.P21/91 Kontaktperson Direkte tlf. Regler

Læs mere

Betingelser for godkendelse som folkeoplysende forening i Hillerød Kommune

Betingelser for godkendelse som folkeoplysende forening i Hillerød Kommune Betingelser for godkendelse som folkeoplysende forening i Hillerød Kommune Godkendt af Folkeoplysningsudvalget den 7. april 2011. Indhold Faktaoplysninger... 3 En forening, der tilbyder folkeoplysende

Læs mere

Lokaletilskud til foreninger. for egne eller lejede lokaler

Lokaletilskud til foreninger. for egne eller lejede lokaler Lokaletilskud til foreninger for egne eller lejede lokaler Kort og godt om lokaletilskud Aarhus Kommune støtter børne- og ungdomsaktiviteter i henhold til Folkeoplysningsloven. Det sker primært på tre

Læs mere

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,

Læs mere

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Godkendt af byrådet den 29. marts 2012 (pt. forventet dato) Internt Sagsnr. 12/7052 Ikrafttrædelse med virkning fra datoen for godkendelsen

Læs mere

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner Indledning Mellem kommunerne Ringsted, Sorø og Slagelse er indgået aftale om drift af et fælles center for Ungdommens Uddannelsesvejledning kaldet Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland (UU Vestsjælland).

Læs mere

Foreningsarbejdet 2014

Foreningsarbejdet 2014 Tilskudsregler for Kultur & Fritid 2014 Indholdsfortegnelse Foreningsarbejdet 2014... 3 Folkeoplysende foreninger... 4 Børneattester... 5 Medlemstilskud... 5 Åbne klubber...6 Lokaletilskud...6 Lokaletilskud

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG

RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG Udlån af ledige, offentlige lokaler og anlæg til brug for folkeoplysende virksomhed sker efter reglerne i Folkeoplysningsloven. Ved udlån af

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

REGLER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

REGLER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED REGLER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED STRUER KOMMUNE 2011 1. udgave Det må du Det kan du Sådan gør du Her henvender du dig Efter reglerne fastsat i Lov om støtte til folkeoplysning, ministerielle

Læs mere

Rådmand Bünyamin Simsek Aarhus Kommune, Børn og Unge Rådhuset 8100 Aarhus C. hoeringssvar@mbu.aarhus.dk HØRINGSSVAR

Rådmand Bünyamin Simsek Aarhus Kommune, Børn og Unge Rådhuset 8100 Aarhus C. hoeringssvar@mbu.aarhus.dk HØRINGSSVAR Rådmand Bünyamin Simsek Aarhus Kommune, Børn og Unge Rådhuset 8100 Aarhus C hoeringssvar@mbu.aarhus.dk HØRINGSSVAR marts 2014 Høring af analyse af fritids- og ungdomsskoleområdet ÅUF takker for invitationen

Læs mere

ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015

ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015 ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015 Formål: At vække interessen hos børn og unge på Østerbro for lokalt demokrati og vise dem deres muligheder for indflydelse herpå, forhåbentlig også i forhold

Læs mere

19. marts 2015. Takstoversigt 2015 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse

19. marts 2015. Takstoversigt 2015 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse 19. marts 2015 Takstoversigt 2015 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse 1 Gebyrer og afgifter m.v. Ejendomsoplysninger Ejendomsoplysninger 400,00 400,00 BBR-meddelelser 70,00

Læs mere

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik formål Vision Københavns Kommune har en vision om, at foreninger gennem folkeoplysende aktiviteter, undervisning, foredrag

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Side: 1.1 Dato: 1.10.2007 Bekendtgørelse nr. 1700 af 19. december 2006 Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (folkeoplysningsbekendtgørelsen)

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 4. marts 2015 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia Mødetidspunkt: Kl. 17:00-19:00 Medlemmer:

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

FRA IDRÆTSUDØVERE TIL GÆSTER

FRA IDRÆTSUDØVERE TIL GÆSTER FRA IDRÆTSUDØVERE TIL GÆSTER Ejerforhold og økonomi Ledelse, organisering og målgrupper Fleksibilitet og åbenhed Sundhed Tilfredshedsanalyser Specialister & specialfaciliteter 25. maj 2011 Vejen 1 Faciliteter

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Notat. Inden for modellen kan følgende ændringer overvejes:

Notat. Inden for modellen kan følgende ændringer overvejes: Notat 1. Opsamling: Forslag til ændringer i haltilskudsmodellen Notatet har gennemgået en række emner, der knytter an til haltilskudsmodellens udformning og hvordan den har virket i perioden fra 2010 til

Læs mere