Omsætning af fast ejendom

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Omsætning af fast ejendom"

Transkript

1 Omsætning af fast ejendom En statusoversigt og et problemkatalog Delbetænkning afgivet af Industriministeriets udvalg vedrørende omsætning af fast ejendom Betænkning nr. I23I Industriministeriet, marts 1992

2 Tryk: Schultz Grafisk A/S Industriministeriet København, marts 1992 ISBN:

3 Indholdsfortegnelse Brev til industriminister Anne Birgitte Lundholt Side Udvalgets kommissorium, sammensætning og arbejde 9 1. Udvalgets kommissorium 9 2. Udvalgets sammensætning Udvalgets arbejde 11 Problemkatalog Behov for specialregulering Partsposition, reguleringsbehov og reguleringsformål Forbrugernes rådgivningsbehov før optræden på ejendomsmarkedet Erhvervsstruktur og forbrugernes rådgivningsbehov i forbindelse med beslutning om køb eller salg Forbrugernes beslutningsgrundlag ved ejendomshandel Rådgivningsproces og papirgang ved ejendomshandel Ejendomsmarkedets overskuelighed Adgangen til erhvervsudøvelse på formidlingsmarkedet Adgangen for erhvervsudøverne på formidlingsmarkedet til markedskommunikation Priskonkurrence og gennemsigtighed på formidlingsmarkedet Særlige problemer i forbindelse med samarbejdsaftaler, kædedannelse, franchising m.v Formidlingsopgavens indhold og vederlæggelse Effektiv retshåndhævelse 41 Materialesamling Overblik over dagens marked og regulering Ejendomsmarkedet 43 3

4 1.2. En ejendomshandels forløb Tjenesteydelser ved ejendomshandel Branchestruktur og brancheglidning på ejendomsformidlingsområdet Lovregulering Selvregulering Indblik i nogle aktuelle sager Konkurrencerådets aktiviteter på ejendomsformidlingsområdet Konkurrenceloven Redegørelse om udgifter ved flytning mellem ejerbolig Rapport om autorisationer o.l. set i relation til Konkurrenceloven Anmeldelse af advokaters og ejendomsformidleres branchemæssige vedtagelser Anmeldelse af franchise- og samarbejdsaftaler på ejendomsformidlingsområdet Undersøgelse af ejendomsformidlingsbranchen Forbrugerombudsmandens aktiviteter på ejendomsformidlingsområdet Markedsføringsloven Salgsgaranti Bruttosalær Før-/nu-pris Annoncerabatter Ydelseskvalitetssammenlignende reklame Udkig til forholdene i andre lande Fremkig ind i Det indre Marked og EF-regulering 139 4

5 Bilag I : Næringsloven, lovbekendtgørelse nr. 185 af 25. marts Bilag 2: Bilag 3: Bilag 4: Bilag 5: Bilag 6: Ejendomsmæglerloven, lovbekendtgørelse nr. 182 af 25. marts Bekendtgørelse nr. 673 af 3. oktober 1990 om ejendomsmægleres og ejendomshandleres virksomhed. Dansk Ejendomsmæglerforenings normsæt. Dansk Ejendomsmæglerforenings Etiske Regler. Generelle retningslinier for afgørelse af typiske klagenævnssager udarbejdet af Klagenævnet for Ejendomsformidling (Ejendomsmæglernævnet). 5

6

7 28.februar 1992 Til industriminister Anne Birgitte Lundholt Den 11. december 1991 udpegede ministeren medlemmerne af Udvalget vedrørende omsætning af fast ejendom. Udvalget vil med denne delbetænkning indeholdende en statusoversigt og et problemkatalog gerne præsentere vores foreløbige arbejdsgrundlag og samtidig invitere offentligheden til overfor Udvalget at fremkomme med synspunkter af relevans for Udvalgets arbejde, så vi kan færdiggøre dette inden årets udgang på det bedst mulige grundlag. Med venlig hilsen Børge Dahl formand 7

8

9 Udvalgets kommissorium, sammensætning og arbejde I. Udvalgets kommissorium Udvalgets kommissorium er følgende: En arbejdsgruppe nedsat af regeringen med repræsentanter for Justitsministeriet, Boligministeriet og Industriministeriet afgav i februar 1990 en redegørelse om brancheglidning og franchising på ejendomsformidlingsområdet, Betænkning 1195/1990. Arbejdsgruppen anbefalede bl.a. iværksættelse af et egentligt udvalgsarbejde med henblik på en bredere undersøgelse af udviklingen inden for ejendomsomsætningen og med henblik på den fremtidige regulering af ejendomsomsætningen. Regeringen har besluttet at følge arbejdsgruppens anbefaling ved nedsættelse af Udvalget vedrørende omsætning af fast ejendom. Udvalget skal i sit arbejde overveje de udestående spørgsmål vedrørende handel med ejendomme, som der ikke er taget endelig stilling til, jf. Betænkning 1195/90: - om det er påkrævet at opretholde en lovgivning, hvorefter det kræves, at ejendomsmæglere beskikkes, og at ejendomshandlere skal have næringsbrev. - i hvilket omfang det, hvis særlig adkomst til at drive erhvervet ikke findes påkrævet, er nødvendigt at have en særlig lovgivning på dette område. - om forbuddet mod, at ejendomsmæglere og ejendomshandlere driver virksomhed i selskabsform, bør ophæves. - om der bør være begrænsninger i, hvad der kan aftales i franchiseaftaler og samarbejdskontrakter. - om de ændringer, der i september 1990 er foretaget i bekendtgørelse nr. 973 af 18. december 1986 om ejendomsmægleres og ejendomshandleres virksomhed, har haft den tilsigtede virkning. 9

10 Udvalget skal på baggrund heraf fremkomme med forslag til ændringer i lovgivningen, som skønnes formålstjenlige med henblik på at sikre en effektiv ejendomsomsætning, der bygger på en hensigtsmæssig og konkurrencebetinget udvikling i erhvervsstrukturen og tilgodeser forbrugernes behov for et varieret udbud af kvalificerede ydelser til lavest mulige omkostninger og priser. Udvalget skal afslutte sit arbejde inden udgangen af Det er i udvalget af Industriministeriet blevet præciseret, at det falder uden for Udvalgets kommissorium at stille forslag om ophævelse af det eksisterende forbud mod, at ejendomsmæglere og-handlere udfærdiger de til tinglysning bestemte dokumenter om overdragelse af fast ejendom. Udvalget skal således i sit arbejde forudsætte dette forbud opretholdt. Der har af Folketingets Erhvervsudvalg været stillet et spørgsmål til industriministeren om,»hvilke initiativer ministeren vil tage for at fremskynde«udvalgets arbejde. Dette spørgsmål har været forelagt Udvalgets formand, som under henvisning til det brede problemfelt, der ønskes belyst, ikke har fundet det muligt at fremrykke tidspunktet for udvalgsarbejdets færdiggørelse med udgangen af Industriministeren har på denne baggrund henledt formandens opmærksomhed på muligheden for, at Udvalget afgiver delbetænkninger, og besvaret Folketingets Erhvervsudvalgs spørgsmål i overensstemmelse hermed. 2. Udvalgets sammensætning Formand Professor Børge Dahl Juridisk Institut Handelshøjskolen i København Medlemmer Kontorchef Jørgen Hammer Hansen, Industriministeriet Kontorchef Niels Anker Ring, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Vicedirektør Bente Saltorp, Forbrugersstyrelsen Kontorchef Carsten Kvetny, Konkurrencesekretariatet Fuldmægtig Lars Hjortnæs, Justitsministeriet Kontorchef Flemming Lethan, Boligministeriet (suppleant) 10

11 Dommer Dorrit Sylvest Nielsen, Den Danske Dommerforening Landsformand, ejendomsmægler Knud Pedersen, Dansk Ejendomsmæglerforening Advokat Peter Huuse Sørensen, Advokatrådet Kontorchef Jane Emke, Assurandør-Societetet Underdirektør Jens Loft Rasmussen, Finansrådet Direktør Torben Gjede, Realkreditrådet Afdelingschef Søren Geckler, Forbrugerrådet Landsformand, advokat H. Bro-Nielsen, Parcelhusejernes Landsforening Sekretariat Fuldmægtig Joan Nielsen, Industriministeriet Fuldmægtig Lars Kofoed-Johnsen, Industriministeriet Fuldmægtig Pernille Rubjerg Olsen, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Fuldmægtig Jørgen Løje Hansen, Konkurrencesekretariatet 3. Udvalgets arbejde Udvalgets medlemmer blev udnævnt den 11. december Udvalget holdt sit først møde den 16. december Udvalget besluttede på dette møde så hurtigt som gørligt at udarbejde et arbejdsgrundlag indeholdende en statusoversigt og et problemkatalog, at præsentere dette i en delbetænkning og med dennes offentliggørelse at invitere offentligheden til over for Udvalget at fremkomme med synspunkter af relevans for Udvalgets arbejde. Udvalget har herefter på møder den 6. og 27. februar 1992 færdiggjort denne delbetænkning. Udvalget skal ifølge kommissoriet afslutte sit arbejde inden udgangen af indeværende år. Udvalget går nu i gang med at behandle problemstillingerne opregnet i problemkataloget. Under hensyn til tidsfristen for Udvalgets arbejde vil det være ønskeligt, at eventuelle kommentarer fra offentligheden til Udvalget fremkommer i forårsmånederne Udvalget er opmærksom på mulighederne for at afgive yderligere delbetænkninger og vil tage stilling hertil efterhånden, som Udvalget arbejder sig gennem problemkataloget. Statusoversigten i materialesamlingen og problemkataloget skal læses med den reservation, at der er tale om et materiale, som er udarbejdet i løbet af 11

12 meget kort tid. Udvalget er således helt opmærksom på, at statusoversigten netop har oversigtens karakter og mangler. Stoffet kunne bl.a. have været strammere disponeret, så visse gentagelser var undgået, og en højere grad af koncentration om det væsentlige, fremfor genbrug af materiale frembragt i andet øjemed, var opnået. Materialesamlingen er udarbejdet til forståelse af baggrunden for Udvalgets arbejde. Den består primært af klip fra betænkninger, rapporter og andet offentligt materiale. Dette materiale er ikke udtryk for en selvstændig stillingtagen fra Udvalgets side, men har netop karakter af baggrundsmateriale. Udvalget har foretaget et skønsomt udvalg og vil ikke udelukke, at andet relevant materiale skal inddrages i det videre arbejde. Udvalget gør også opmærksom på, at materialet ikke i alle henseender gengiver de aktuelle forhold. Materialet skal således kun tjene til illustration af forholdene på området i de senere år i form af en status over, hvorledes forskellige myndigheder og udvalg m.v. har set, beskrevet og behandlet forholdene på området. 12

13 Problemkatalog I. Behov for specialregulering Helt bortset fra den specielle regulering af ejendomsformidling i næringsloven og ejendomsmæglerloven (og den i henhold hertil udstedte bekendtgørelse om ejendomsmægleres og ejendomshandleres virksomhed) er omsætning af fast ejendom underkastet den generelle erhvervsregulerende og forbrugerbeskyttende lovgivning, hvis overordnede formål er dels at sikre en effektiv konkurrence (konkurrenceloven), som udspilles i overensstemmelse med god markedsføringsskik (markedsføringsloven), dels at sikre en mulighed for at få urimelige aftaler sat til side (aftaleloven). Eksistensen af denne generelle regulering må efter udvalgets opfattelse have den retspolitiske konsekvens, at der kun bør lovgives specielt for omsætning af fast ejendom, for så vidt og i det omfang der foreligger et særligt behov herfor. Det er netop på baggrund af en sådan overvejelse, at Industriministeriets Fremtidssikringsudvalg i rapporten»fremtidssikring«(december 1988) stillede forslag om ophævelse af såvel næringsloven (s. 49) som ejendomsmæglerloven (s. 51). Forslaget om ophævelse af næringsloven begrundedes ganske kortfattet med, at»tiden er løbet fra, at der til visse næringer kræves næringsbevis«, ligesom kravet om fast forretningssted fandtes»at have overlevet sig selv«. Om ejendomsmæglerloven anførtes: Generelt kan det overvejes, om der er behov for en autorisationsordning af denne gruppe. Et væsentligt formål med loven er at sikre, at de salgsopstillinger m.v., der udarbejdes i forbindelse med hushandler, har en sådan lødig kvalitet, at forbrugerne ikke vildledes. Hjemmel til at fastlægge sådanne retningslinier ligger allerede i dag i markedsføringsloven. En anden regulering af ejendomsmæglerne findes i dag omkring deres virksomhedsområde. Under hensyntagen til, at der er en tendens til en nedbrydning af faggrænserne, synes det at være ude af takt med tiden at regulere sådanne forhold. Som kuriosum kan nævnes, at ejendomsmæglere ikke må drive restaurationsvirksomhed. Begrundelsen er, at man ikke ville have, at berusede personer indgik aftaler om køb af hushandler. 13

14 Udvalget foreslår derfor lov om ejendomsmæglere afskaffet. Hvorvidt der fortsat skal være en ejendomsmægleruddannelse i offentligt regie, afgøres herefter af Undervisningsministeren. Ophævelsen betyder, at forbud mod skødeskrivning ophæves. Udvalget finder, at markedskræfterne vil have en nyttig påvirkning på omkostningerne ved hussalg. Spørgsmålet om den generelle regulerings tilstrækkelighed contra behovet for specialregulering er også behandlet i betænkning nr. 1195/1990 om brancheglidning og franchising på ejendomsformidlingsområdet, jf. s. 30: Som det er fremgået af gennemgangen foran, er der efter den eksisterende lovgivning en række muligheder for det offentlige for at sætte ind over for en uheldig udvikling på ejendomsformidlingsområdet. Markedsføringsloven og konkurrenceloven giver således hver på sit område og niveau mulighed for en indsats med henblik på sikring af hensynet til henholdsvis konkurrencen og forbrugerbeskyttelsen på dette område. Begge disse love er imidlertid generelle erhvervslove, der skal dække en lang række forhold i forskellige brancher, og de reguleringsmidler, som disse love giver mulighed for at anvende, er derfor ikke så præcist virkende, som anvendelsen af mulighederne i en mere specifik branchelov kunne være. Efter den gældende ejendomsmæglerlovgivning er der mulighed for via udformningen og fortolkningen af den retlige standard»god forretningsskik«, jf. ejendomsmæglerbekendtgørelsens 4, at sætte ind over for uheldige udviklingstendenser. Noget sådant vil imidlertid næppe kunne ske fra den ene dag til den anden, idet det forudsætter længere tids påvirkning af branchens udøvere. På denne baggrund fandt arbejdsgruppen, at de aktuelle problemer mest hensigtsmæssigt kunne afhjælpes via specialregulering. 14

15 Nærværende udvalg er af den opfattelse, at spørgsmålet, om der fortsat er behov for en specialregulering af omsætning af fast ejendom, må overvejes med udgangspunkt i, at omsætning af fast ejendom angår meget betydelige værdier. Det gælder ikke blot for parterne i den enkelte handel, men også totalt for samfundet. Det er derfor af særlig betydning, at det samfundsmæssigt sikres, at ejendomsomsætning kan foregå på en betryggende måde. Samtidig er ejendomsomsætning i adskillige henseender kompliceret både økonomisk, juridisk og teknisk. For almindelige mennesker er ejendomshandel den største og mest vidtrækkende økonomiske disposition, private foretager. I øvrigt er ejendomshandel for private et forhold af fundamental velfærdsmæssig betydning. Udvalget vil derfor overveje, i hvilket omfang og på hvilken måde opnåelsen af et velfungerende, effektivt marked med et hensigtsmæssigt udbud af kvalificeret rådgivning og bistand forudsætter regulering. En sådan regulering må i givet fald under hensyn til omkostningsaspektet opstille sådanne krav til rådgivningens kvalitet og vilkårene for omsætning af fast ejendom, at risikoen for efterfølgende problemer, skuffelse og tab minimeres. 2. Partsposition, reguleringsbehov og reguleringsformål Den gældende specialregulering vedrørende omsætning af fast ejendom har et brancheorienteret, næringsretligt udgangspunkt. Lovgivningen regulerer primært, hvem der må udøve ejendomshandlernæring, hvorved forstås»virksomhed som mellemmand ved køb og salg af fast ejendom samt fra fast forretningssted dreven erhvervsvirksomhed«, jf. næringslovens 23, stk. 1. Sådan virksomhed må kun udøves af ejendomsmæglere og advokater (næringslovens 23, stk. 2) samt personer med næringsbrev som ejendomshandler (næringslovens 23, stk. 3). Betingelserne for at få næringsbrev som ejendomshandler findes i næringsloven, betingelserne for at få beskikkelse som ejendomsmægler i ejendomsmæglerloven. Der er hverken i næringsloven eller i ejendomsmæglerloven givet regler om ejendomsformidlingsopdraget - bortset fra et forbud mod, at ejendomsmæglere og -handlere samt disses medarbejdere udfærdiger de til tinglysning bestemte dokumenter om overdragelse af fast ejendom (ejendomsmæglerlovens 6, stk. 3, næringslovens 23, stk. 5). Samtlige regler om formidlingsopdraget findes i bekendtgørelsen om ejendomsmægleres og ejendomshandleres virksomhed. 15

16 Udvalget vil overveje, om udgangspunktet for en regulering ikke snarere bør være behovet for ydelser i form af rådgivning, bistand og andet i forbindelse med omsætning af fast ejendom. Det er imødekommelsen af forbrugernes behov for et varieret udbud af kvalificerede ydelser til lavest mulige omkostninger og priser, som må være reguleringens formål. Styrende for reguleringens indhold synes derfor at burde være behovet for via regulering at sikre parterne, at ejendomsomsætning kan finde sted på en måde, som er både begribelig og effektiv, under anvendelse af ydelser, hvis kvalitet og prisrimelighed er betrygget i forhold til parter, som har behov for beskyttelse. Set på denne baggrund springer det i øjnene, at den gældende regulering kun omfatter mellemmandsvirksomhed, ikke handel for egen regning. Uden for det regulerede område falder derfor f.eks, tilfælde, hvor en erhvervsdrivende sælger direkte til en privat, selv om private interessenter i et sådant tilfælde har helt det samme behov for en specificeret opstilling som i handler, der formidles af en ejendomsmægler eller -handler. Netop dette eksempel illustrerer, hvilke uhensigtsmæssige konsekvenser der kan følge af, at det er en branchestruktur, som er reguleringens udgangspunkt. Omvendt kan man stille det spørgsmål, om der er det samme behov for regulering og beskyttelse i relation til mellemmandsvirksomhed, når det drejer sig om handel mellem professionelle vedrørende erhvervsejendomme og erhvervsvirksomheder, som på bolig- og fritidshusområdet. Den gældende regulering tager ikke desto mindre sit udgangspunkt i transaktionen uden hensyn til de involverede parters position og beskyttelsesbehov. Samtidig er dækningen af boligområdet, hvor beskyttelsesbehovet turde være størst, ufuldstændig, idet f.eks, salg af aktier i ejendomsaktieselskaber med tilknyttet boligret falder uden for det regulerede område. I den forbindelse bør det også nævnes, at bekendtgørelsen om ejendomsmægleres og ejendomshandleres virksomhed ikke gælder direkte for advokater, selv om de har den samme ret til udøvelse af mellemmandsvirksomhed vedrørende omsætning af fast ejendom som ejendomsmæglere og -handlere. I administrativ praksis er det antaget, at virksomhed som franchisegiver i relation til ejendomsformidlere ikke omfattes af ejendomsformidlerreguleringen. Eftersom franchisekonceptet er styrende for kvaliteten af og prisen 16

17 for de franchisetagende ejendomsformidleres ydelsesudbud, kan det spørgsmål rejses, om ikke franchisegiver - i det omfang franchisemodellen accepteres, jf. herom nedenfor under 11 - ved udarbejdelsen af konceptet, manualer og andre forskrifter burde være direkte forpligtet af de krav, som vedkommende formidler efter lovgivningen har pligt til at følge. På denne baggrund vil Udvalget overveje, dels om der er grund til at regulere rådgivning m.v. vedrørende omsætning af fast ejendom m.v. mellem erhvervsdrivende, dels hvorledes en regulering af rådgivning m.v. med henblik på beskyttelse af private parter i en ejendomshandel i givet fald bør afgrænses, og endelig om der er behov for at inddrage professionelles salg for egen regning til private under en sådan regulering. 3. Forbrugernes rådgivningsbehov før optræden på ejendomsmarkedet Forud for en beslutning om at sætte sin ejendom til salg vil det ofte kunne være hensigtsmæssigt med en beregning af, hvad det koster at blive boende, samt en beregning af, hvad provenuet vil være ved et eventuelt salg, i forbindelse med udarbejdelse af en oversigt over vedkommendes totale økonomi. Sådanne beregninger og opstillinger vil kunne afdække, om vedkommende overhovedet har råd til at blive boende, henholdsvis til at sælge, ligesom en beregning af den aktuelle boligudgift vil kunne danne grundlag for en beslutning om refinansiering. Før en privat boliginteressent bevæger sig ud på ejendomsmarkedet bør vedkommende overveje sine ønsker og krav til den nye bolig i henseende til beliggenhed, type, størrelse, indretning, standard o.s.v., orientere sig om markedet og afstemme ønsker og krav med sin økonomiske formåen. Vedkommende vil derfor i reglen være tjent med udarbejdelse af en samlet økonomioversigt og en beregning af, hvilken boligudgift vedkommende kan klare, og hvilke prisklasser hans søgning derfor må begrænses til. En ejendomsformidler vil i forbindelse med en aftale om salgsformidling foretage en beregning af salgsprovenuet. Den årlige bruttoydelse indgår blandt de nøgletal, der skal oplyses af ejendomsformidlere ved udbud af boliger m.v. Forinden en køber underskriver en af en ejendomsmægler udarbejdet slutseddel, skal mægleren i henhold til Dansk Ejendomsmæglerforenings Normer tilbyde at udarbejde et individuelt, personligt og specifi- 17

18 ceret budget. Sådanne totalbudgetter udarbejdes i øvrigt ofte af pengeinstitutter. Realkreditinstitutter og ejendomsmæglere tilbyder at foretage en beregning af, om det vil være fordelagtigt at omlægge realkreditlån. O.s.v. Der er således mulighed for på forskellig måde hos forskellige aktører at få foretaget beregninger og udarbejdet opstillinger som nævnt. De foretages imidlertid ofte på vidt forskellige grundlag ud fra forskellige forudsætninger med inddragelse af forskellige poster uden at dette uden videre er klart for en ukyndig. Der er f.eks, forskel på, hvor detaljerede såkaldte køberbudgetter er. hvor mange poster de omfatter, og i hvilken grad der tages hensyn til købers forbrugsvaner, alt efter om sådanne bugetter udarbejdes af en ejendomsformidler eller et pengeinstitut. I køberbudgetter visende den totale økonomi efter køb af bolig afsættes f.eks., hvis vedkommende har bil, ofte et beløb til vedligeholdelse/reparation af bil, jf. f.eks, de i betænkning nr om tilbagetrædelsesret ved aftaler om køb af fast ejendom og opførelse af bygning medtagne eksempler s. 206 og 208. Derimod er det ikke sædvanligt, at der i opstillingen over udgifter vedrørende ejendommen indgår en post til vedligeholdelse og reparation. Medtagelse af et beløb hertil - eller i det mindste en klar angivelse af, at denne post er holdt udenfor - i sådanne opstillinger ville kunne bidrage til en bedre forståelse for, hvad det koster at bo i et hus, og give en højere grad af sikkerhed for, at økonomien er tilrettelagt også under hensyntagen til dette forhold. Da huse er forskellige vil udgiftsprofilen være forskellig fra hus til hus. Så meget desto vigtigere synes det at være, at en oplysning om forholdet fremdrages på en måde, der muliggør sammenligning. På denne baggrund finder Udvalget, at det bør overvejes, om der er behov for en nærmere regulering af sådanne beregninger og opstillinger, som en privat måtte få foretaget hos en professionel i forbindelse med en overvejelse af salg, køb eller refinansiering. Gennemsigtigheden og dermed effektiviteten på markedet synes i nogen grad at bero på, at informationer af denne karakter er sammenlignelige. Når sådanne beregninger og opstillinger udarbejdes af en professionel for en privat, er det af afgørende betydning, at den private kan disponere i tillid til deres rigtighed. Udvalget finder derfor, at der er behov for at overveje, om de gældende ansvarsregler forbundet med udarbejdelse af sådanne økonomiopstillinger er tilstrækkelige, herunder i hvilket omfang den professio- 18

19 nelle i tilfælde af forkerte eller utilstrækkelige oplysninger skal være forpligtet til at stille forbrugeren økonomisk, som han i kraft af de givne oplysninger med føje kunne vente at være stillet. Det er næppe i alle tilfælde klart, om rådgivning af denne karakter forud for en beslutning om at stille sin ejendom til salg, henholdsvis at indlede søgning efter et passende købsobjekt, ydes vederlagsfrit, er includeret i prisen for noget andet eller udløser et særskilt vederlagskrav. Udvalget vil derfor overveje behovet for en regulering af dette spørgsmål, jf. herved nedenfor under Erhvervsstruktur og forbrugernes rådgivningsbehov i forbindelse med beslutning om køb eller salg Sælgers interesse ved salg af fast ejendom vil i almindelighed være, at ejendommen bliver solgt - til den højest mulige pris, - med overtagelse inden for en bestemt tidshorisont, - på sådanne vilkår, at sælger er frigjort for enhver forpligtelse og ikke risikerer efterfølgende at blive mødt med krav. Omvendt vil en køber være interesseret i at erhverve en ejendom - til den lavest mulige pris, - med overtagelse inden for en bestemt tidshorisont, - på sådanne vilkår, at køber har fuldt overblik over de økonomiske konsekvenser og ikke risikerer efterfølgende at blive udsat for skuffelse og tab. Den eksisterende rådgivningsstruktur og traditionerne for bistand indebærer, at den private sælger typisk vil være bistået af en ejendomsformidler, og at begge parter i en handel om en ejendom vest for Storebælt bistås af hver sin advokat (som deler det takstmæssige skødesalær - den såkaldte a meta-ordning), mens det i en handel om en ejendom øst for Storebælt normalt kun er køber, som bistås af en advokat. Desuden vil i hvert fald køber næsten altid 19

20 have rådført sig med sit pengeinstitut om sin økonomiske formåen, finansieringsbehov og -muligheder. Udover rådgivning i videste forstand forestår ejendomsformidleren det praktiske vedrørende salget, indtil en køber er fundet og slutseddel underskrevet af begge parter. Herefter - og ofte først da - kommer advokaten (vest for Storebælt: advokaterne) ind i billedet. Advokaten (vest for Storebælt: advokaterne) yder rådgivning, udarbejder skøde (ved a meta sælgers advokat, ellers købers) og eventuelle sælgerpantebreve i overensstemmelse med slutsedlen, besørger tinglysningen og udarbejder refusionsopgørelsen. I betænkning nr om tilbagetrædelsesret ved aftaler om køb af fast ejendom og opførelse af bygning er det s. 30 f anført, at i advokaternes såkaldte a meta område (Jylland-Fyn), hvor der ved handelens berigtigelse medvirker advokat for begge parter, kommer sælgerens advokat i mange tilfælde først ind i berigtigelsesfasen. I betænkningen redegøres i øvrigt s. 36 f, jfr. s. 195 ff, for en af Advokatrådet foretaget undersøgelse af advokatmedvirken på købersiden. Det fremgik af undersøgelsen, at i 37% af de undersøgte berigtigelser var der sket henvendelse til advokaten, inden køberen havde underskrevet slutsedlen, at der i godt 8% af slutsedlerne var taget et begrænset forbehold om advokatgodkendelse, i knapt 8% et ubegrænset forbehold. Der foreligger ikke en aktuel undersøgelse af disse spørgsmål. Ejendomsmæglerforeningens repræsentant i udvalget har oplyst, at foreningens medlemmer ikke modsætter sig køberønsker om medtagelse i slutsedlen af forbehold om advokatgodkendelse, og Advokatrådets repræsentant i udvalget har oplyst, at det bliver stadig sjældnere, at advokaten først kommer ind i billedet, når slutsedlen er underskrevet, mens Parcelhusejernes Landsforenings repræsentant har oplyst, at det fortsat er det almindeligste, at advokatinddragelse først sker efter slutsedlens underskrift. Udvalget vil vurdere hensigtsmæssigheden af den beskrevne branchestruktur og traditionelle opgavefordeling, for så vidt den i ikke uvæsentligt omfang indebærer, at købers advokat først kommer ind i billedet efter underskrift af en slutseddel uden forbehold. Slutsedlen er i så fald aftaleretligt bindende og derfor det juridisk set afgørende dokument. Efter underskrift på en sådan slutseddel er det reelt for sent via rådgivning og bistand at varetage købers interesser, og advokatens opgave bliver i sådanne sager for bun- 20

21 den til det ekspeditionsmæssige. Ejendomsformidleren har ganske vist pligt til at bistå begge parter og i videst muligt omfang søge at tilgodese disses berettigede interesser, jf. 4, stk. 2, i ejendomsmæglerbekendtgørelsen, hvilket også er formålet med de specificerede krav til salgsopstilling, slutseddel o.s.v. i bekendtgørelsen og Ejendomsmæglerforeningens normsæt, men det turde i øvrigt, f.eks, hvad prisen angår, være såre menneskeligt, at formidleren, der har fået opgaven i opdrag af sælger og skal have salær af denne, først og fremmest opfatter sig som sælgers mand. Hertil kommer, at køber ikke blot har behov for skriftlig information, men ofte også for individuel rådgivning om oplysningernes betydning for ham. Disse problemer vedrørende betjening af køber kan tænkes forstærket af, at finansieringen m.v. i almindelighed tilrettelægges af den af sælger antagne formidler, d.v.s. på et tidspunkt, hvor den individuelle køber ikke kendes og derfor ud fra en generel markedsvurdering uden hensyn til den faktiske købers økonomi og præferencer. Samtidig har sælger ingen særlig anledning til at interessere sig for formidlerens tilrettelæggelse af finansiering, forsikring o.s.v., eftersom hans interesse naturligt koncentreres om, hvilket nettoprovenu handelen vil indbringe. Dette, at disse forhold tilrettelægges uden åbenbar interesse for sælger og uden individuel hensyntagen til køber, antager en særlig problematisk karakter, hvis ejendomsformidleren ved aftale med en finansiel koncern har forpligtet sig til primært at sælge dennes produkter, idet formidleren i så fald skal tjene ikke blot to, men hele tre herrer i een og samme handel. Problemets omfang beror imidlertid på, hvorledes og i hvilket omfang formidleren konkret rådgiver køberen. Den eksisterende rådgivningsstruktur koncentrerer indsatsen om handelens økonomi og jura. Kvalitetsaspektet gøres der alt for lidt ud af. Bortset fra varmesyn/energiattest er det ikke sædvanligt, at der blandt handelens dokumenter er en teknisk sagkyndig udtalelse som grundlag for en kvalitetsvurdering eller på sælgersiden inddraget teknisk sagkundskab (og uanset lovkravet herom foregår mange handeler uden at der foreligger en varmesynsrapport/energiattest). Det forekommer, men ikke hyppigt, at købere lader en professionel teknisk sagkyndig foretage en gennemgang, i givet fald ofte først efter at slutsedlen er underskrevet. De mange efterfølgende klager over og retssager om mangler viser, at dette er en væsentlig kilde til skuffelse og tab. Noget sådant kunne forebygges ved et professionelt»ejerskiftesyn«. En bo-fakta-ordning for nye og brugte boliger kædet sammen med de økonomi- 21

Lov om omsætning af fast ejendom. Betænkning afgivet af Industriministeriets udvalg vedrørende omsætning af fast ejendom

Lov om omsætning af fast ejendom. Betænkning afgivet af Industriministeriets udvalg vedrørende omsætning af fast ejendom Lov om omsætning af fast ejendom Betænkning afgivet af Industriministeriets udvalg vedrørende omsætning af fast ejendom Betænkning nr. 1241 Industriministeriet, December 1992 Publikation kan købes hos

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 07. december 2007 blev der i sag nr. 24-2007 AB og BB mod Ejendomsmæglerfirmaet CC afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 30. juli 2007 har advokat KK på vegne af AB og BB indbragt ejendomsmæglerfirmaet

Læs mere

KØB OG SALG AF FAST EJENDOM

KØB OG SALG AF FAST EJENDOM KØB OG SALG AF FAST EJENDOM I. KØB OG SALG AF FAST EJENDOM 1. Indledning Køb og salg af fast ejendom finder ofte sted. Ved køb og salg af den faste ejendom sker der en overdragelse til eje. Dette kan ske

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. marts 2010 blev der i sag 96-2009 KK mod ejendomsmægler MM og Ejendomsmæglervirksomheden DD under konkurs afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 27. juli 2009 har advokat BB på vegne af KK indbragt

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0041 Dok.: HTR40329 Besvarelse af spørgsmål nr. 7 af 12. januar

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. juni 2015 blev der i sag 264 2014 AA og BB mod CC [Adresse] [By] og Virksomheden Bjarne Schultz-Andersen ApS [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 3. februar 2014 har AA og BB

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet salgsprovenuet forkert.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet salgsprovenuet forkert. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. John Frandsen A/S Århusvej 109 8960 Randers SØ Nævnet har modtaget klagen den 26. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed.

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed. Kendelse af 18. oktober 2004. (j.nr. 03-242.069) Påtænkt ændring af selskabs formålsbestemmelse ville indebære erhvervsmæssig sikkerhedsstillelse, som kun må udøves af pengeinstitutter og skades-forsikringsselskaber,

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0261 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Danbolig Odense A/S Skibhusvej 66 5000 Odense C

Klager. J.nr. 2010-0261 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Danbolig Odense A/S Skibhusvej 66 5000 Odense C 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Odense A/S Skibhusvej 66 5000 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 26. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt

Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K 24. februar 2006 Benedicte Federspiel Dok. 40440/ph Foretræde for Retsudvalget den 2. marts 2006 vedr. juridisk

Læs mere

Notat vedrørende udfærdigelse af skøde m.v. ved kommunens salg af ejendomme

Notat vedrørende udfærdigelse af skøde m.v. ved kommunens salg af ejendomme Notat vedrørende udfærdigelse af skøde m.v. ved kommunens salg af ejendomme Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for notatet....1 2. Kommunens praksis ved udfærdigelse af skøde m.v...1 2.1. Parcel- og sommerhusgrunde...1

Læs mere

KAN DU SE FORSKELLEN! GODE GRUNDE TIL AT VÆLGE 100% UAFHÆNGIG RÅDGIVNING

KAN DU SE FORSKELLEN! GODE GRUNDE TIL AT VÆLGE 100% UAFHÆNGIG RÅDGIVNING KAN DU SE FORSKELLEN! EJENDOMSMÆGLER BOLIGadvokat BANKRÅDGIVER KØBERRÅDGIVER KREDITFORENING 10 GODE GRUNDE TIL AT VÆLGE 100% UAFHÆNGIG RÅDGIVNING Køb eller salg af bolig er formentlig den største handel

Læs mere

Misligholdelse fra købers side

Misligholdelse fra købers side Misligholdelse fra købers side Køb af fast ejendom Indledning Køb af fast ejendom er ulovreguleret, og reguleres derfor af almindelige obligationsretlige regler. Forpligtelser Købers forpligtigelse er

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet.

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Jørgen Klug Jernbanegade 1 9460 Brovst Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

4.2. Tilvalgte ydelser Indhentelse af tilbud på ejerskifteforsikring 100 125

4.2. Tilvalgte ydelser Indhentelse af tilbud på ejerskifteforsikring 100 125 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Jesper Hardahl ApS Bredgade 107 9700 Brønderslev Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et mangelfuldt arbejde og derfor skal

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom Erhvervsudvalget (2. samling) L 156 - Bilag 13 Offentligt Til lovforslag nr. L 156 Folketinget 2004-05 (2. samling) Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. juni 2005 4. udkast Betænkning over Forslag

Læs mere

Klagerne. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Fanø ApS v/advokat Poul Merrild Dokken 10 6700 Esbjerg

Klagerne. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Fanø ApS v/advokat Poul Merrild Dokken 10 6700 Esbjerg 1 København, den 1. juni 2010 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Fanø ApS v/advokat Poul Merrild Dokken 10 6700 Esbjerg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har ydet mangelfuld rådgivning af klagerne

Læs mere

GODT I HUS. - en guide til dig, som skal købe ejerbolig

GODT I HUS. - en guide til dig, som skal købe ejerbolig GODT I HUS - en guide til dig, som skal købe ejerbolig Det er spændende at købe ny bolig. Men det er også forbundet med beslutninger, som kan få økonomiske konsekvenser i mange år fremover. Derfor er det

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt køberbudget og som følge heraf skal betale erstatning til klagerne.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt køberbudget og som følge heraf skal betale erstatning til klagerne. 1 København, den 10. juli 2008 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Jan Rasmussen Skomagergade 21 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt køberbudget

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp Baggrund Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har som fondsmyndighed for ebhfonden, CVR-nr. 15 63 60 84 foretaget undersøgelser

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0143 UL/bib. København, den 19. december 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Claus Algren Fjordgade 23 9100 Aalborg

Klager. J.nr. 2011-0143 UL/bib. København, den 19. december 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Claus Algren Fjordgade 23 9100 Aalborg 1 København, den 19. december 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Claus Algren Fjordgade 23 9100 Aalborg Nævnet har modtaget klagen den 13. juli 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0218 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0218 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Lene Eg Madsen v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 17. oktober 2011. Klagen angår

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 40 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 24. november 2009 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2009-792-1079

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har handlet i strid med forbuddet mod dobbeltrepræsentation ved i

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og indgik derfor den 28. april 2008 en formidlingsaftale med de indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og indgik derfor den 28. april 2008 en formidlingsaftale med de indklagede. 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Bengtson & Frydendall A/S Strandvejen 132 A 2900 Hellerup Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes de indklagede, at skødets tinglysning blev

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om indklagede havde krav på betaling af salær for gennemgang af skøde og refusionsopgørelse.

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om indklagede havde krav på betaling af salær for gennemgang af skøde og refusionsopgørelse. 1 København, den 17. marts 2009 KENDELSE (Klager) ctr. EDC Mæglerne Søndersø ApS Odensevej 16 5471 Søndersø Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde, herunder ikke

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 2. marts 2010 blev der i sag 92-2009 KK og BB mod Ejendomsmægler CC og Ejendomsmægler DD og Ejendomsmæglervirksomheden MM afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 19. maj 2009 har KK og BB indbragt ejendomsmægler

Læs mere

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V.

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har påført klagerne et

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport. 1 København, den 4. januar 2010 KENDELSE Klager ctr. DanBolig statsautoriseret ejendomsmægler Solvejg Ramkær ApS Smedegade 6 4200 Slagelse Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T Følgende er et eksempel på en aftale om sameje af en grund på hvilken senere ønskes opført en bolig. Eksemplet er ikke udtømmende og bør tilpasses den konkrete situation med professionel bistand. S A M

Læs mere

HJÆLPENDE HÅND. til køb af din drømmebolig! KROMANN. advokatfirma. Telefon 86 18 11 02 www.advokatkromann.dk Sct. Clemens Stræde 1 DK-8000 Århus C

HJÆLPENDE HÅND. til køb af din drømmebolig! KROMANN. advokatfirma. Telefon 86 18 11 02 www.advokatkromann.dk Sct. Clemens Stræde 1 DK-8000 Århus C EN HJÆLPENDE HÅND til køb af din drømmebolig! KROMANN advokatfirma Telefon 86 18 11 02 www.advokatkromann.dk Sct. Clemens Stræde 1 DK-8000 Århus C Skal jeg gøre brug af en advokat? Svaret på ovenstående

Læs mere

Klagerne. København, den 25. maj 2009 KENDELSE. ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup

Klagerne. København, den 25. maj 2009 KENDELSE. ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup 1 København, den 25. maj 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klagerne samt fortabe sit

Læs mere

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form 69 5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form Det følger af retsplejelovens 143, stk. 1, at alle danske advokater skal være medlem af Advokatsamfundet.

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Handel med fast ejendom

Handel med fast ejendom Hans Henrik Edlund Handel med fast ejendom GADJURA 1. Ejendomsbegrebet 13 1.1 Indledning 13 1.2 Udstykningsloven 13 1.3 Tinglysningsloven 15 1.4 Ejerlejlighedsloven 77 1.5 Andre love 77 1.5.1 Vurderingsloven

Læs mere

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet:

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet: Kendelse af 28. oktober 1998. 98-35.914. Spørgsmål om, hvorvidt en pensionskasse måtte være medejer af en nærmere bestemt erhvervsvirksomhed. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 5. (Holger Dock, Suzanne

Læs mere

Klager. København, den 8. marts 2010 KENDELSE. ctr. Gunnar Broholm under konkurs v/dahl advokatfirma Kaj Munks vej 4 7400 Herning

Klager. København, den 8. marts 2010 KENDELSE. ctr. Gunnar Broholm under konkurs v/dahl advokatfirma Kaj Munks vej 4 7400 Herning 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Gunnar Broholm under konkurs v/dahl advokatfirma Kaj Munks vej 4 7400 Herning og v/dansk Ejendomsmæglerforening Islands Brygge 43 2300 København S Sagen

Læs mere

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet 2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2001 i sag 00-200.925 Interflora-Danmark (advokat Hanne Magnussen v/ advokat Jens Ahrendt)

Læs mere

Klagerne. København, den 2. november 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup

Klagerne. København, den 2. november 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup 1 København, den 2. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har forsinket handlens gennemførelse og dermed er erstatningsansvarlig

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 9. oktober 1998. 98-78.302. Advokat kunne ikke optages i Ejendomsmæglerregistret. Lov om omsætning af fast ejendom 25, stk. 2, nr. 6. (Morten Iversen, Christen Sørensen og Vagn Joensen) Advokat

Læs mere

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

Klager. København, den 22. december 2010 KENDELSE. ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse. Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010.

Klager. København, den 22. december 2010 KENDELSE. ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse. Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 19. marts 1997. J.nr. 96-86.232. Nærmere bestemt virksomhed krævede tilladelse som fondsmæglerselskab. Lov om værdipapirhandel 4, stk. 2. Lov om fondsmæglerselskaber 1. Bekendtgørelse nr. 721

Læs mere

1999-08-03: Sygeforsikringen "danmark"ctr. Konkurrencerådet

1999-08-03: Sygeforsikringen danmarkctr. Konkurrencerådet 1999-08-03: Sygeforsikringen "danmark"ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 3. august afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-194.423, Sygeforsikringen "danmark" ctr. Konkurrencerådet, sålydende: 1.

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0188 aq. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0188 aq. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Chartis Europe SA Kalvebod Brygge 45, 5. 1560 København V Nævnet har modtaget klagen den 7. september 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 137 Bilag 6 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 137 Bilag 6 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 137 Bilag 6 Offentligt Ændringsforslag med bemærkninger Til 35 1) I stk. 2, 1. pkt., ændres»købsaftalen«til:»salgsopstillingen«. [Fremrykkelse af tidspunktet

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Standardgaranti ved køb af eksisterende fast ejendom

Standardgaranti ved køb af eksisterende fast ejendom FINANSTILSYNET - ÅRHUSGADE 110-2100 KØBENHAVN 5. marts 2009 Til [sælgers navn] (sælger) Standardgaranti ved køb af eksisterende fast ejendom Garantien er udstedt på foranledning af (købers navn) ("køber")

Læs mere

Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening

Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening 1 af 7 08-08-2012 11:24 Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening Rådsmødet den 16. december 1998 J.nr. 2:8032-863/psoe 1. Resumé Dansk Ejendomsmæglerforening (DE) har foretaget anmeldelse af foreningens

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde og derfor skal fortabe sit salær.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde og derfor skal fortabe sit salær. 1 København, den 17. marts 2009 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Amager A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Palle Reimer v/advokat Ivar Hviid Gl. Torv 2 5800 Nyborg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale et af klagerne deponeret

Læs mere

KENDELSE. Den 22. januar 2007 købte klager en ny ejendom gennem indklagede.

KENDELSE. Den 22. januar 2007 købte klager en ny ejendom gennem indklagede. 1 København, den 2. oktober 2008 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet DanBolig Frederikshavn ApS Parallelvej 5 9900 Frederikshavn Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet fejlagtige

Læs mere

Andelsboligens kendetegn

Andelsboligens kendetegn Andelsboligens kendetegn I Danmark er der fire 'store' boligformer: Andelsbolig Ejerbolig Almen bolig Privat udlejning Andelsboligen udgør godt 7 % af det samlede boligmarked og findes i hele landet, men

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0310 aq. København, den KENDELSE. ctr. Henrik Kirkegaards Ejendomskontor A/S Sundvej 9 8700 Horsens

Klagerne. J.nr. 2010-0310 aq. København, den KENDELSE. ctr. Henrik Kirkegaards Ejendomskontor A/S Sundvej 9 8700 Horsens 1 København, den KENDELSE Klagerne ctr. Henrik Kirkegaards Ejendomskontor A/S Sundvej 9 8700 Horsens Nævnet har modtaget klagen den 20. december 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag. 1 København, den 1. juni 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Steen Brastrup Clasen Langelandsvej 25 st. 7400 Herning Nævnet har modtaget klagen den 23. september 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre Nævnet har modtaget klagen den 15. december 2009. Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts 2012. Klagen

Læs mere

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse PRESSEMEDDELELSE: Danica Pension frifundet i sager om gebyrer/omkostningsbidrag på pensioner Vestre Landsrets 10. afdeling har den 28. august 2008 afsagt dom i 3 sager,

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

25. november 2014 Sagsnr. 14-6061

25. november 2014 Sagsnr. 14-6061 Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus 2100 København Ø Sendt pr. e-mail: hoering_lftd@erst.dk 25. november 2014 Sagsnr. 14-6061 Høring vedrørende forslag til lov om ændring af lov om detailsalg fra butikker

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. december 2008 blev der i sag nr. 28-2007 KK mod statsaut. ejendomsmægler BB afsagt sålydende Kendelse Med brev af 16. oktober 2007 har KK indbragt statsaut. ejendomsmægler BB for Disciplinærnævnet.

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer 2014-190698 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-0 8-2015 Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer Du har den 3. september 2014

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0288 UL/aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0288 UL/aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Maivi Herup v/chartis Insurance Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Nævnet har modtaget klagen den 24. november 2010.

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0233 UL/bib. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0233 UL/bib. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Harald Jensens Plads 1A 8000 Århus C Nævnet har modtaget klagen den 13. november 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

Ny dansk lov om forsikringsmæglervirksomhed

Ny dansk lov om forsikringsmæglervirksomhed NFT 3/1999 Ny dansk lov om forsikringsmæglervirksomhed af Flemming Lyngholm og Jon Stefansson, Advokatfirmaet Kromann & Münter, Århus. Det danske Folketing vedtog den 21. april 1999 en lov om forsikringsmæglervirksomhed.

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0007 li. København, den 11. oktober 2012 KENDELSE. ctr. EDC Blåvand ApS Blåvandvej 23 6857 Blåvand

Klagerne. J.nr. 2012-0007 li. København, den 11. oktober 2012 KENDELSE. ctr. EDC Blåvand ApS Blåvandvej 23 6857 Blåvand 1 København, den 11. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Blåvand ApS Blåvandvej 23 6857 Blåvand Nævnet har modtaget klagen den 18. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

Klager. København, den 16. november 2009 KENDELSE. ctr. Flemming Bohn Algade 59 C 4760 Vordingborg

Klager. København, den 16. november 2009 KENDELSE. ctr. Flemming Bohn Algade 59 C 4760 Vordingborg 1 København, den 16. november 2009 KENDELSE Klager ctr. Flemming Bohn Algade 59 C 4760 Vordingborg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har forsømt at udarbejde en provenuberegning til klager i forbindelse

Læs mere

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Jnr.: 2:8032-30/cb Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Post Danmark og ARTE har anmeldt en aftale om etablering

Læs mere

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3.

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Dato: 3. april 2014 Sag: FO-14/02776-1 Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Problemstilling En erhvervsdrivende skal kunne dokumentere, at faktiske forhold, der oplyses om i markedsføringen,

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Åløkken ApS v/ advokat Lars Høj Andersson Hunderupvej 71, Boks 1311 5100 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 14. april 2010. Klagen

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0112 UL/bib. København, den 11. april 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0112 UL/bib. København, den 11. april 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 11. april 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Poul Olesen v/tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 31. maj 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge.

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Karl Johannesen og Statsaut. ejendomsmægler MDE Jens Seidenfaden v/jens Seidenfaden Bakkedraget 3 7100 Vejle Nævnet har

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og henvendte sig til de indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og henvendte sig til de indklagede. 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Ørtoft Geisler og Martin Rønne v/chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede

Læs mere

Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet

Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet Finanstilsynets vejledning af 21. december 2001 Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet 1.

Læs mere

Klager. København, den 8. juni 2010 KENDELSE. ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/advokat Charlotte Høegh Huginsvej 60 3450 Hillerød

Klager. København, den 8. juni 2010 KENDELSE. ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/advokat Charlotte Høegh Huginsvej 60 3450 Hillerød 1 København, den 8. juni 2010 KENDELSE Klager ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/advokat Charlotte Høegh Huginsvej 60 3450 Hillerød Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har begået fejl ved ikke at have

Læs mere

ANSVARSFORSIKRING TIL ADVOKATVIRKSOMHED SPØRGESKEMA

ANSVARSFORSIKRING TIL ADVOKATVIRKSOMHED SPØRGESKEMA ANSVARSFORSIKRING TIL ADVOKATVIRKSOMHED 1. generel info SPØRGESKEMA Virksomhedens navn: Telefon: Virksomhedens adresse: CVR nummer: _ Kontaktperson: Mailadresse: Website: Betjener (forsikringsmægler eller

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. juni 2014 blev der i sag 208-2013 AA og BB mod CC og Ejendomsmægler Camilla Jønsson og Ejendomsmæglervirksomheden DD afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 30. januar 2013 har AA og BB indbragt

Læs mere

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd 2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd Resumé Nørhald Kommunes sag om overskudskapacitet af bredbånd Statsamtet Århus udtalte i brev af 14.4.2004, at man

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet et salgsprovenu forkert.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet et salgsprovenu forkert. 1 København, den 12. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Adelgade 1, st. th. 9500 Hobro Nævnet har modtaget klagen den 31. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER

OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER I. SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER 1. Indledning Simple gældsbreve anvendes typisk i forbindelse med optagelse af et lån, fx i et

Læs mere

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder 2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. juni 2002 i sag 01-172.007 Tandlæge Flemming Harder (advokat Knud Lundblad) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0069 aq. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby

Klager. J.nr. 2012-0069 aq. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby Nævnet har modtaget klagen den 11. april 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 6. februar 2012 Sagsnr. 2009-004115 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. rpl@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0007596). Ansøgning om optagelse i Ejendomsmæglerregistret afslået, da klagers hidtidige beskæftigelse ikke kunne sidestilles med beskæftigelse i en ejendomsformidlingsvirksomhed.

Læs mere

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S Nævnet har

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Indsættelse af faktureringspligt for regningsarbejde og ændring af Forbrugerombudsmandens ansættelsesvilkår) 1 I markedsføringsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og kontaktede indklagede og 2 andre ejendomsmæglere for at få en vurdering af ejendommen.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og kontaktede indklagede og 2 andre ejendomsmæglere for at få en vurdering af ejendommen. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Jørgen Bjørke Jernbanevej 8B 2800 Lyngby Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager, som

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015 Sag 220/2014 Anklagemyndigheden mod T1 (Advokat A) og T2 (Advokat B) T1 og T2 kærer Østre Landsrets kendelse om at tilbagekalde beskikkelsen af enten

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere