Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Vanløse/Brønshøj/Husum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Vanløse/Brønshøj/Husum"

Transkript

1 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Vanløse/Brønshøj/Husum Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn August

2 Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet Samlet tilsynsresultat for Hjemmeplejen Begrundelse for tilsynsresultat Tilsynets overordnede bemærkninger og anbefalinger Oversigt over resultater for de enkelte mål Fakta om tilsynet Samlet tilsynsresultat for Hjemmesygeplejen Begrundelse for tilsynsresultatet Tilsynets overordnede bemærkninger og anbefalinger Oversigt over resultater for de enkelte mål Oversigt over tilsynsresultater for de enkelte mål og indikatorer Tilsynets formål og indhold Indhold og metode Vurderingsskalaen Yderligere oplysninger Underskrifter Bilag 1: Høringssvar for fejl og opklarende informationer Bilag: Formel høring

3 1 Fakta om tilsynet Leverandørens navn og adresse Københavns Kommune, Hjemmeplejen Vanløse/Brønshøj/Husum Leder Søren Juul Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg Den og 9. august 2012 Datagrundlag Tilsynet omfatter 15 borgere med forskellig plejetyngde, og omfatter også borgere, der får hjælp aften eller weekend. 12 af de 15 borgere modtager både hjemmepleje og hjemmesygepleje. Tilsynet er gennemført over 2 dage samt 1 aften. Fordelingen har været: 3 borgere, der er visiteret til hjælp 0 2 timer om ugen, har modtaget tilsyn i dagtiden. 3 borgere, der er visiteret til hjælp 2 8 timer om ugen fordeles på 2, der har haft tilsyn i dagtiden og 1, der har haft tilsyn aften. 9 borgere, der er visiteret til mere end 8 timers hjælp om ugen fordeles på 6, der har haft tilsyn i dagtiden og 3, der har haft tilsyn aften. Dataindsamlingen er foretaget ved gennemgang af borgernes pleje- og omsorgsjournal (faglig dokumentation), observationer af borgeren og dennes hjem samt interview med henholdsvis borgere og medarbejdere. Alle 15 borgere har givet tilsagn om at deltage i tilsynet. Tilsynet har gennemført interview med 10 medarbejdere, der på tilsynstidspunktet havde det pleje- og omsorgsfaglige ansvar for 10 af de deltagende borgere. Tilsynet har forsøgt at gennemføre interview med yderligere 5 medarbejdere i forhold til de borgere, som indgår i tilsynet, men det har ikke været muligt at opnå kontakt pr. telefon. 9 medarbejdere er social- og sundhedshjælpere og 1 medarbejder er uuddannet social- og sundhedshjælper. Tilsynsførende Lis Oline Madsen, chefkonsulent, sygeplejerske Lisbeth Lind, chefkonsulent, sygeplejerske, MPA Gitte Ammundsen, chefkonsulent og sygeplejerske. Gitte Ammundsen deltog i tilsynet som led i introduktion til området. 3

4 2 Samlet tilsynsresultat for Hjemmeplejen BDO KR har på vegne af Københavns Kommune gennemført et uanmeldt tilsyn i Hjemmeplejen Vanløse/Brønshøj/Husum. På baggrund af det indsamlede datamateriale og den efterfølgende kvalitative samt kvantitative analyse heraf, har BDO KR vurderet, at Hjemmeplejen Vanløse/Brønshøj/Husum er godkendt med ved det uanmeldte tilsyn. Resultatet præsenteres nedenfor. Samlet vurdering Dette betyder, at den leverede hjælp og det skriftlige arbejdsgrundlag er vurderet til at leve op til såvel lovgivningens krav, kommunens kvalitetsstandarder, øvrige interne beslutninger og værdier samt almene sundhedsfaglige standarder. Forholdene i Hjemmesygeplejen vurderes samlet set at være gode og tilfredsstillende. x med Dette betyder, at dele af den leverede ydelse og/eller det skriftlige arbejdsgrundlag har eller er utilfredsstillende, vurderet ud fra lovgivningens krav, kommunens kvalitetsstandarder, øvrige interne beslutninger og værdier samt almene sundhedsfaglige standarder. Alvorlige fejl og Dette betyder, at den leverede hjælp og/eller det skriftlige arbejdsgrundlag har alvorlige fejl og/eller, vurderet ud fra lovgivningens krav, kommunens kvalitetsstandarder, øvrige interne beslutninger og værdier samt almene sundhedsfaglige standarder. Manglerne er af et sådan omfang eller af en sådan karakter, at der er tale om kritisable forhold for en eller flere borgere og fordrer hurtig/øjeblikkelig handling. Det ovennævnte vurderingsresultat er baseret på de principper, der er udarbejdet i forbindelse med gennemførelse af tilsyn på ældreområdet i Københavns Kommune (se afsnit 4 samt notat om Tilsynskoncept 2012 af ). 4

5 2.1 Begrundelse for tilsynsresultat Den overordnede vurdering begrundes nedenfor. Styrker Borgerne modtager de hjemmeplejeydelser, som de har behov for. Borgerne oplyser, at de modtager de ydelser, de er visiteret til. Der er generelt sammenhæng mellem de visiterede ydelser, de leverede ydelser og borgerens tilstand. Kvaliteten af den praktiske hjælp og personlige pleje er tilfredsstillende. Borgerne oplyser, at de inddrages og anvender egne resurser i det omfang, det er muligt, og fremhæver, at dette sker på en anerkendende måde således, at borgeren føler sig motiveret og opmuntret. Borgerne har god kontakt og god kommunikation med de faste medarbejdere og oplever, at medarbejderne udviser respekt for borgerens behov øg ønsker. Medarbejderne har et godt kendskab til borgeren og dennes behov for pleje og omsorg, og de kan redegøre for arbejdsgange vedrørende tilbagemelding til gruppeleder/sygeplejerske ved ændringer i hjemmet. Medarbejderne kan beskrive, hvad der ifølge retningslinjerne skal kontrolleres inden medicinen gives. Det gælder både ift. Medicin fra borgernes doseringsæsker og i forhold til dosispakket medicin fra apoteket. Medarbejderne kan redegøre for, hvordan borgerens resurser medinddrages i opgaveløsningen, samt for hvilken indsats der skal gøres, for at fastholde borgerens funktionsniveau. Mangler Hjemmeplejen Vanløse/Brønshøj/Husum har en udfordring i forhold til dokumentation i borgerens døgn og ugeplaner. Der er således fundet i Mål 1, Mål 2, og Mål 6, som drejer sig om dokumentation i borgerens døgn og ugeplan og om borgerens kendskab til døgn og ugeplanen. Alvorlige fejl og Der er ikke fundet alvorlige fejl og. 5

6 2.2 Tilsynets overordnede bemærkninger og anbefalinger Tilsynet giver anledning til følgende bemærkninger og anbefalinger i forhold til Hjemmesygeplejens fremadrettede udvikling: Bemærkninger Døgn og ugeplanerne har alvorlige i forhold til dokumentation af: - sammenhængen mellem visiterede ydelser og borgerens døgn og ugeplan. - beskrivelser af pleje og omsorg, som er individuelle og handlevejledende. - beskrivelse af borgerens fysiske og mentale resurser, hvor det er relevant. Ingen borgere kender døgn og ugeplanen. Anbefalinger At Hjemmeplejen Vanløse/Brønshøj/Husum intensiverer den allerede igangsatte undervisning og vejledning af medarbejderne i udarbejdelse af døgn og ugeplaner. Der bør i undervisningen være øget fokus dokumentationen herunder: - at skabe sammenhæng mellem visiterede ydelser og døgn og ugeplanen. - at døgn og ugeplanen er individuel og handlevejledende - at borgerens fysiske og mentale resurser er dokumenteret, hvor det er relevant. - At Hjemmeplejen Vanløse/Brønshøj/Husum jævnligt gennemgår døgn og ugeplanen med borgeren. - at Hjemmeplejen Vanløse/Brønshøj/Husum sikrer, at døgn og ugeplanen, som er placeret i borgerens samarbejdsmappe, anvendes aktivt i hverdagen, således at borgeren oplever døgn og ugeplanen som et vigtigt, fælles arbejdsredskab mellem borger og medarbejder. 6

7 2.3 Oversigt over resultater for de enkelte mål BDO KR s samlede vurderinger Det faglige skøn kvalitativ vurdering Pointtildeling Kvantitativ vurdering Mål 1 Der er sammenhæng mellem de visiterede ydelser og borgerens behov Mål 2 Der er sammenhæng mellem de visiterede og leverede ydelser Mål 3 Kvalitet af den praktiske hjælp er tilfredsstillende Mål 4 Kvaliteten af den personlige pleje er tilfredsstillende Mål 5 Kvaliteten af hjælp til medicinindtagelse er tilfredsstillende Mål 6 Borgeren inddrages og anvender egne resurser i det omfang, det er muligt Mål 7 Borgeren oplever god kontakt til medarbejderne og respekt i hverdagen med Alvorlige fejl og Målopfyldelsesprocent x 81 % x 72 % x 94 % x 96 % x 100 % x 71 % x 98 % Samlet tilsynsresultat på målniveau % De to anvendte metodiske tilgange - det kvalitative, faglige skøn og den kvantitative pointtildeling - fører frem til det endelige vurderingsresultat godkendt med. Som det fremgår af ovenstående tabel, er der forskellighed i det faglige skøn og den gennemsnitlige målopfyldelsesprocent på 87 %. Kvaliteten af det samlede tilsyn vurderes ud fra det faglige skøn at være godkendt med, selv om der er opnået en målopfyldelse på 87 % (godkendt). Vurderingen begrundes med, at der er alvorlige i dokumentationen i døgn og ugeplanerne i forhold til sammenhæng mellem visiterede ydelser og borgerens døgn og ugeplan (indikator 1.1). Det samme gør sig gældende i forhold til, om døgn og ugeplanen er individuel og handlevejledende (indikator 2.2), om borgeren har kendskab til døgn og ugeplanen (indikator 2.4), og om borgerens døgn og ugeplan indeholder beskrivelse af borgerens resurser (indikator 6.1). 7

8 Kvalitativ vurdering - det faglige skøn Kvantitativ vurdering - pointtildeling med Alvorlige fejl og Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 1 Der er sammenhæng mellem de visiterede ydelser og borgerens behov x Tilsynet vurderer, at der ift. den sundhedsfaglige dokumentation er manglende sammenhæng mellem visiterede ydelser og borgerens døgn og ugeplan. Tilsynet vurderer, at der med udgangspunkt i ydelsesoversigten og interview af borgerne, er sammenhæng mellem visiterede ydelser og leverede ydelser, også selv om alle ydelser ikke er beskrevet i borgerens døgn og ugeplan. 81 % Tilsynet observerer med få undtagelser, at der er sammenhæng mellem visiterede ydelser og borgerens tilstand. Borgerne vurderer, at den tildelte hjælp generelt svarer til deres behov. 8

9 Medarbejderne kan redegøre for arbejdsgange vedrørende tilbagemelding til gruppeleder/sygeplejerske ved ændringer i hjemmet. Indikatorer med Alvorlige fejl og Vurdering Beskrivelse Fordeling af tilsynsresultat Indikator 1.1 Dokumentation Er der sammenhæng mellem de visiterede ydelser og borgerens døgn- og ugeplan? x Tilsynet vurderer, at der er alvorlige i forhold til sammenhængen mellem de visiterede ydelser og borgerens døgn- og ugeplan. Tilsynet vurderer, at Hjemmeplejen Vanløse/Brønshøj/Husum bør fastholde den igangsatte undervisning og vejledning af medarbejderne i udarbejdelse af døgn og ugeplaner med øget fokus på at skabe sammenhæng mellem visiterede ydelser og døgn og ugeplanen. Med tilsynsførendes udgangspunkt i ydelsesoversigten, gennemgår tilsynsførende de enkelte visiterede ydelser i oversigten, og borgerne kan berigtige, at de modtager de visiterede ydelser, også selv om alle ydelser ikke er beskrevet i borgerens døgn og ugeplan. I 9 døgn og ugeplaner er der manglende sammenhæng mellem visiterede ydelser og borgerens døgn og ugeplan. I 2 døgn og ugeplaner enkelte visiterede ydelser at blive beskrevet. Opfyldt 6 Delvis opfyldt 2 Ikke opfyldt 7 Ikke relevant 0 mulige point 47 % I 7 døgn og ugeplaner flere visiterede 9

10 ydelser at blive beskrevet. 1. Ydelsesoversigten indeholder beskrivelse af hjælp til toiletbesøg 7 gange ugentlig. Ydelsen fremgår ikke af døgn- og ugeplanen. 2. Ydelsesoversigt indeholder beskrivelse af daglig hjælp til ernæring. Ydelsen fremgår ikke af døgn og ugeplanen. 3. Ydelsesoversigten indeholder beskrivelse af hjælp til toiletbesøg 28 gange om ugen. Ydelsen fremgår ikke af døgn og ugeplanen om dagen. 4. Ydelsesoversigten indeholder beskrivelse af hjælp til mundpleje. Ydelsen fremgår ikke af døgn og ugeplanen. 5. Ydelsesoversigten indeholder beskrivelse af hjælp til mundpleje morgen og aften. Ydelsen fremgår ikke af døgn og ugeplanen for dagen. 6. Ydelsesoversigt indeholder beskrivelse af hjælp til øvre 10

11 toilette 7 gange ugentlig, nedre toilette 13 gange ugentlig samt klipning af tånegle. Ydelserne fremgår ikke af døgn og ugeplanen, hverken for dag eller aften. 7. Ydelsesoversigt indeholder beskrivelse af hjælp til medicinindtagelse. Ydelsen fremgår ikke af døgn og ugeplanen. Hustru udfører opgaven. Hos samme borger fremgår det af ydelsesoversigten, at borgeren har et personlig urologisk hjælpemiddel (blærekateter). Dette er ikke længere gældende. Borger anvender ble, og det fremgår af døgn og ugeplanen, at der ydes hjælp til bleskift. Hos samme borger fremgår det af ydelsesoversigten, at der er visiteret hjælp til toiletbesøg samt vending og drejning 35 gange om ugen. Af døgn og ugeplanen fremgår desuden, at borger 11

12 modtager besøg om natten. Dette er ikke korrekt, hverken ift. Ydelsesoversigten eller ift. praksis. 8. Ydelsesoversigten indeholder beskrivelse af psykisk hjælp og støtte og tilberedning af morgenmad samt rengøring hver 2. uge. Ydelserne fremgår ikke af døgn og ugeplanen. 9. Ydelsesoversigten indeholder beskrivelse af hjælp til øvre og nedre toilette samt hjælp til påklædning. Ydelserne fremgår ikke af døgn og ugeplanen. Samme borger er visiteret til hjælp til medicinindtagelse. Af døgn og ugeplanen for dagen fremgår, at ægtefællen varetager hjælpen. 12

13 Indikator 1.2 Observation Er der sammenhæng mellem den hjælp borgeren modtager og borgerens tilstand? x Tilsynet vurderer, at der generelt er sammenhæng mellem visiterede ydelser og borgerens tilstand. Tilsynsførende vurderer, at én borger bør revurderes ift. at borgeren er svært faldtruet. En borger er svimmel i en sådan grad, at hun må støtte sig til borde og stole og flere gange er ved at falde i forbindelse med at lukke tilsynsførende ind i hjemmet. Borgeren er visiteret til hjælp til rengøring. Visitator har beskrevet svimmelheden i vurderingen. Opfyldt 12 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt 3 Ikke relevant 0 mulige point 80 % En anden borger fremviser sin doseringsæske. Tilsynsførende kan observere, at borgeren har indtaget hele døgnets medicin på en gang om morgenen. Borgeren er ikke visiteret til hjælp til medicinindtagelse. Indikator 1.3 Interview borger Vurderer borgeren, at den tildelte hjælp svarer til behov? x Tilsynet vurderer, at den tildelte hjælp generelt svarer til borgerens behov. En borger mener, at hjælpen delvis svarer til behovet. Borgeren er visiteret til hjælp til toiletbesøg 31 gange om ugen, men efterspørger yderligere hjælp til toiletbesøg. En borger mener ikke, at den tildelte hjælp svarer til behovet. Borgeren efterspørger hjælp til Opfyldt 11 Delvis opfyldt 1 Ikke opfyldt 3 Ikke relevant 0 mulige point 77 % 13

14 rengøring af badeværelse, idet svimmelhed gør det vanskeligt for borgeren selv at udføre opgaven. En borger ønsker hjælp til at komme på gaden og til frisør, hvilket hun ikke har været i flere år af samme grund. Borgeren oplyser, at hjælpen tidligere har været tildelt, men ydelsen er ophørt ved sidste besøg af visitator. En borger udtaler, at hun ikke modtager tilstrækkelig hjælp. Borger kan ikke helt forklare, hvad det er, hun hjælp til. 14

15 Indikator 1.4 Interview med borger Har borgeren fået information om, hvordan man klager? x 4 borgere oplyser, at de har modtaget information om, hvordan man klager. 11 borgere kan ikke huske, hvorvidt de har modtaget denne information. Nogle af borgerne mener dog at huske, at informationen er at finde i samarbejdsbogen. Opfyldt 4 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt 0 Ikke relevant % Indikator 1.5 Interview med medarbejder Kan medarbejderen redegøre for arbejdsgangene vedr. tilbagemelding til gruppeleder/sygeplejen ved ændringer i hjemmet? x Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for arbejdsgange vedr. tilbagemelding til gruppeleder/sygeplejen ved ændringer i hjemmet. Tilsynet har interviewet 10 madarbejdere ud af 15. Det lykkedes ikke at få kontakt med 5 medarbejdere under tilsynet. Opfyldt 10 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt 0 Ikke relevant % 15

16 med Alvorlige fejl og Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 2 Er der sammenhæng mellem de visiterede og leverede ydelser x Tilsynet vurderer, at der er sammenhæng mellem de visiterede ydelser og de leverede ydelser. Der er alvorlige ift. udarbejdelse af døgn og ugeplaner, som er individuelle og handlevejledende. Dette gælder både ift. Borgerens fysiske funktionsnedsættelser og i forhold til borgerens mentale funktionsnedsættelser. Hjemmeplejen bør derfor fastholde den allerede igangsatte undervisning, oplæring og vejledning til medarbejderne i udarbejdelse af døgn og ugeplaner. Tilsynet vurderer, at der er alvorlige i forhold til borgernes kendskab til døgn og ugeplanen. Medarbejderne bør skærpe opmærksomheden på at informere og medinddrage 72 % 16

17 borgeren i formål, indhold og anvendelse af døgn og ugeplanen. Medarbejderne har kendskab til døgn og ugeplanen i egen vagt. Indikatorer med Alvorlige fejl og Vurdering Beskrivelse Fordeling af vurderingsresultat Indikator 2.1 Dokumentation Er der en registrering af leverede besøg i Borgers plan? x Tilsynet vurderer, at dokumentationen indeholder registrering af leverede besøg i Borgerens plan. Opfyldt 15 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt 0 Ikke relevant % 17

18 Indikator 2.2 Dokumentation Er døgn- og ugeplanen individuel og handlingsvejledende? x Tilsynet vurderer, at der er alvorlige ift. at døgn og ugeplanen er individuel og handlingsvejledende ift. borgernes funktionsnedsættelser. Tilsynet vurderer desuden, at døgn og ugeplaner i højere grad bør indeholde beskrivelse af borgerens behov for mental pleje og omsorg, i de tilfælde, hvor borgeren har problemer på området. Hos én borger indeholder døgn og ugeplanen detaljeret beskrivelse af, hvordan personlig hygiejne skal udføres, men der beskrivelse af borgerens vægring ved at modtage hjælpen, og hvilke handlinger medarbejderne udfører for at motivere borgeren til at modtage hjælpen. Borgeren har svære psykiske problemer og lugter af urin. Hos en anden borger, som er visiteret udelukkende til hjælp til rengøring, døgn- og ugeplanen beskrivelse af, at borgeren har stærkt nedsat syn og at borgerens er særdeles svimmel og faldtruet. Hos en tredje borger beskrivelse af, at borgeren sprogligt har lang latenstid, og hvordan medarbejderen håndterer dette ved udførelse af opgaverne. Borger er visiteret til 27 timer og 52 min. Hjemmehjælp om ugen. Hos en fjerde borger, som blandt andet er visiteret til psykisk hjælp og støtte og tilberedning af morgenmad, Opfyldt 6 Delvis opfyldt 3 Ikke opfyldt 6 Ikke relevant 0 50 % 18

19 beskrivelse i døgn og ugeplanen af, hvori psykisk hjælp og støtte består, og hvordan hjælpen udføres. Hos en femte borger beskrivelse i døgn og ugeplanen af, hvordan borgeren støttes mod fald under udførelse af personlig hygiejne. Hos en sjette borger døgn og ugeplanen beskrivelse af, at borgeren, på trods af en alvorlig sygdom og svært nedsat funktionsniveau, alligevel har gåpåmod og mange personlige resurser. Døgn og ugeplanen beskrivelse af, hvordan hjælp til øvre toilette udføres. 19

20 Indikator 2.3 Interview med borger Har borgeren modtaget de seneste registrerede besøg mhp. tidspunkt, varighed og hyppighed? x Tilsynet vurderer, at borgerne har modtaget de senest registrerede besøg mhp. tidspunkt, varighed og hyppighed. Alle borgere kan berigtige, at de har modtaget de senest registrerede besøg mhp. tidspunkt og hyppighed. Opfyldt 15 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt 0 Ikke relevant % Indikator 2.4 Interview med borger Kender borgeren døgn- og ugeplanen? x Tilsynet vurderer, at der er alvorlige i forhold til borgernes kendskab til døgn og ugeplanen. Tilsynet vurderer, at døgn og ugeplanen ikke anvendes som et fælles redskab mellem borger og medarbejder. Tilsynsførende foreviser døgn og ugeplanen til borgeren og læser højt af det beskrevne. Borgerne udtaler, at de ikke har kendskab til døgn og ugeplanen. Opfyldt 0 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt 15 Ikke relevant 0 0,0 % 20

21 Indikator 2.5 Interview med medarbejder Kender medarbejderen indholdet i retningslinjerne for tidsanvendelse, aflysningsårsager og bytteydelser? x Tilsynet vurderer, at medarbejderne kender indholdet i retningslinjer for tidsanvendelse, aflysningsårsager og bytteydelser. Opfyldt 10 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt 0 Ikke relevant % Indikator 2.6 Interview med medarbejderen Har medarbejderen kendskab til indholdet i borgerens døgn- og ugeplan (i egen vagt)? x Tilsynet vurderer, at medarbejderne har kendskab til indholdet i borgerens døgn og ugeplan. En medarbejder, som ikke kommer fast i hjemmet, har manglende kendskab til indholdet i borgerens døgn og ugeplan. Opfyldt 9 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt 10 Ikke relevant % 21

22 med Alvorlige fejl og Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 3 Kvaliteten af den praktiske hjælp er tilfredsstillende x Tilsynet vurderer, at kvaliteten af den praktiske hjælp er tilfredsstillende. 94 % Indikatorer med Alvorlige fejl og Vurdering Beskrivelse Fordeling af vurderingsresultat Indikator 3.1 Observation Er den hygiejniske tilstand i boligen forsvarlig? Toilet, håndvask, bad Køkken Foretrukne opholdssteder Hjælpemidler x Tilsynet vurderer, at den hygiejniske tilstand i boligen er forsvarlig. 1 borger modtager hjælp til rengøring af privat leverandør. Den hygiejniske tilstand i boligen er forsvarlig. 2 borgere er ikke visiteret til hjælp til rengøring. Hos én borger er den hygiejniske tilstand i køkken og badeværelse tilfredsstillende. I forhold til Foretrukne opholdssted er tilstanden ikke tilfredsstillende, idet der er kraftig lugt af snavs og der trænger i høj grad til udluftning. Opfyldt 11 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt 1 Ikke relevant 3 92 % 22

23 Indikator 3.2 Interview med borgeren Oplever borgeren, at hjælpen tilrettelægges efter borgerens vaner og ønsker? x Tilsynet vurderer, at hjælpen generelt tilrettelægges efter borgerens vaner og ønsker. En borger, som modtager hjælp alene til rengøring, udtrykker ønske om, at det vil være dejligt, såfremt hjemmeplejen kan oplyse, om hjælpen ydes formiddag eller eftermiddag. Opfyldt 11 Delvis opfyldt 1 Ikke opfyldt 0 Ikke relevant 3 96 % 23

24 med Alvorlige fejl og Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 4 Kvaliteten af den personlige pleje er tilfredsstillende x Tilsynet vurderer, at kvaliteten af den personlige pleje er tilfredsstillende. 96 % Indikatorer med Alvorlige fejl og Vurdering Beskrivelse Fordeling af vurderingsresultat Indikator 4.1 Observation Fremstår borgeren velplejet x Tilsynet vurderer, at borgerne generelt fremstår velplejede. Tilsynsførende vurderer, at hjemmeplejen ift. 1 borger bør finde løsningsmuligheder for gennemførelse af personlig pleje, så borgeren ikke lugter af urin. 1 borgere fremstår ikke velplejet. Borgeren lugter kraftigt af urin. 7 borgere er ikke visiteret til hjælp til personlig pleje. Opfyldt 7 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt 1 Ikke relevant 7 88 % 24

25 Indikator 4.2 Interview med borgeren Oplever borgeren, at hjælpen tilrettelægges efter borgerens vaner og ønsker? x Tilsynet vurderer, at indikatoren er opfyldt, idet alle borgere giver ud tryk for, at hjælpen tilrettelægges efter borgerens vaner og ønsker. Opfyldt 8 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt 0 Ikke relevant % Indikator 4.3 Interview med medarbejderen Kan medarbejderen beskrive hvordan den personlige pleje skal udføres hos borgeren? x Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan fortælle, hvordan personlig pleje skal udføres hos borgeren. Opfyldt 8 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt 0 Ikke relevant % 25

26 med Alvorlige fejl og Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 5 Kvaliteten af hjælp til medicinindtagelse er tilfredsstillende x Det er tilsynets vurdering, at kvaliteten af hjælp til medicinindtagelse er tilfredsstillende. Skema Aktuel medicin og skemamedicin forefindes i samarbejdsbogen og antallet af tabletter i doseringsæsken stemmer overens med angivelse i skema Aktuel medicin og skemamedicin. Borgerne får den ordinerede medicin på de aftalte tidspunkter. 100 % 26

27 Indikatorer med Alvorlige fejl og Vurdering Beskrivelse Fordeling af vurderingsresultat Indikator 5.1 Dokumentation Findes skemaet Aktuel medicin og skemamedicin i samarbejdsbogen? x Tilsynet vurderer, at skema Aktuel medicin og skemamedicin findes i samarbejdsbogen. 7 borgere er visiteret til hjælp til medicinindtagelse. Af de 7 borgere er der 2 borgere, som benytter sig af dosispakket medicin. Hos 5 borgere skal der således være dokumentation af medicin i samarbejdsbogen i form af skema Aktuel medicin og skemamedicin Opfyldt 5 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt 0 Ikke relevant % Hos alle 5 borgere findes skemaet Aktuel medicin og skemamedicin i samarbejdsbogen. 27

28 Indikator 5.2 Observation Stemmer antallet af tabletter i doseringsæsken overens med angivelse i Aktuel medicin og skemamedicin? x Tilsynet observerer, at antallet af tabletter i doseringsæsken stemmer overens med angivelse i skema Aktuel medicin og skemamedicin. Opfyldt 5 Delvis opfyldt Ikke opfyldt 0 0 Ikke relevant Procent af mulige point % Indikator 5.3 Interview med borger Får borgeren den ordinerede medicin på de aftalte tidspunkter? x Tilsynet vurderer, at borgeren får den ordinerede medicin på de aftalte tidspunkter. Borgerne udtaler, at de modtager den ordinerede medicin på de aftalte tidspunkter. Opfyldt 7 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt 0 Ikke relevant % 28

29 Indikator 5.4 Interview med medarbejder Kan medarbejderen beskrive, hvad der skal kontrolleres inden der gives medicin? x Tilsynet vurderer, at indikatoren er opfyldt. I forhold til 7 borgere, talte tilsynet med 6 medarbejdere, som skulle udføre ydelsen Hjælp til medicingivning. En medarbejder var ikke at træffe. Opfyldt 6 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt 0 Medarbejderne kan beskrive, hvad der skal kontrolleres inden der gives medicin, både når det drejer sig om medicin fra doseringsæske, og når det drejer sig om dosispakket medicin fra apoteket. Ikke relevant % 29

30 med Alvorlige fejl og Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 6 Borgeren inddrages og anvender egne resurser i det omfang, det er muligt x Tilsynet vurderer, at målet er delvis nået. Der er ift. dokumentation af borgerens resurser, men alle borgere oplever, at medarbejderne i praksis og på en anerkendende måde, inddrager og motiverer borgeren til at anvende egne resurser. På trods af manglende dokumentation af borgerens resurser vurderer tilsynet på baggrund af borgernes udsagn, at medarbejderne motiverer og opmuntrer til, at borgeren anvender egne resurser. 71 % Medarbejderne har kendskab til borgerens resurser og kan fortælle om den indsats der skal til, for at støtte og motivere borgeren i at fastholde sin funktionsevne. 30

31 Indikatorer med Alvorlige fejl og Vurdering Beskrivelse Fordeling af vurderingsresultat Indikator 6.1 Dokumentation Er borgerens resurser beskrevet i opgaveløsningen i døgnog ugeplanen? x Tilsynet vurderer, at der er alvorlige i dokumentationen af borgerens resurser. I 4 døgn og ugeplaner er borgerens fysiske resurser delvis beskrevet ifm. At medarbejderen udfører personlig hygiejne. I 10 døgn og ugeplaner er der manglede beskrivelse af borgerens fysiske resurser. I ingen døgn og ugeplaner er borgerens mentale resurser beskrevet, uanset om borgeren er hukommelsessvækket, har en demenssygdom eller har en psykisk sygdom. Opfyldt 1 Delvis opfyldt 4 Ikke opfyldt 10 Ikke relevant 0 20 % Hos de borgere, som har bemærkelsesværdigt mange fysiske og/eller mentale resurser, er disse heller ikke bekrevet i døgn og ugeplanen. Som eksempel kan navnes en borger, med svær fysisk sygdom. Borgeren varetager selv vask af tøj i boligkompleksets vaskekælder, men da vasketøjsposen er for tung at bære ned af trappen, fortæller borgeren, at hun sparker posen 31

32 ned ad trapperne. Borgeren tilføjer, at hun gerne vil klare mest muligt selv, og at det er i orden for hende, at klare vasketøjet på denne måde. Indikator 6.2 Interview med borgeren Oplever borgeren, at medarbejderne motiverer til at anvende egne resurser? x Tilsynet vurderer, at medarbejderne motiverer borgenren til at anvende egne resurser. 14 borgere kan fortælle, at medarbejderne i hverdagen motiverer og opmuntrer borgeren til at anvende egne resurser, og borgerne kan give eksempler på dette. Borgerne oplever indsatsen som positiv. En borger fortæller, at hun derudover oplever anerkendelse fra medarbejderne, når hun anvender egne resurser, hvilket er rart. Opfyldt 14 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt 1 Ikke relevant 0 93 % En borger oplever ikke, at medarbejderne motiverer til at anvende egne resurser. 32

33 Indikator 6.3 Interview med medarbejderen Kan medarbejderen beskrive, hvordan borgeren medinddrages i opgaveløsningen samt hvilken indsats, der gøres for at fastholde borgerens funktionsevne? x Tilsynet vurderer, at indikatoren er opfyldt. Medarbejderne kan beskrive, hvordan borgeren medinddrages i opgaveløsningen, samt hvilken indsats der gøres for at fastholde borgerens funktionsevne. Opfyldt 1010 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt 0 Ikke relevant % med Alvorlige fejl og Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 7 Borgeren oplever god kontakt til medarbejderne og respekt i hverdagen x Tilsynet vurderer, at borgeren oplever god kontakt til medarbejderne og respekt i hverdagen. Medarbejderne kan fortælle om, hvilke ønsker borgeren har ift. respekt og levevis. 98 % 33

34 Indikatorer med Alvorlige fejl og Vurdering Beskrivelse Fordeling af vurderingsresultat Indikator 7.1 Interview med borger Oplever borgeren en god kontakt og respekt i hverdagen, herunder: God kontakt med de faste hjælpere? At aftaler overholdes, herunder at hjælperen kommer som aftalt og der gives besked om ændringer? Respektfuld tiltale og kommunikation At medarbejderne udviser respekt for borgerens levevis x Tilsynet vurderer, at borgerne oplever god kontakt til medarbejderne og respekt i hverdagen. En borger udtaler, at der kommer mange forskellige medarbejdere. Borgeren oplever det vanskeligt, at få god kontakt med medarbejdere, som hun ikke kender. Alle borgere fortæller, at de har god kontakt med deres faste hjælpere, og at aftaler overholdes både dag og aften. Borgerne bliver kontaktet pr. telefon, såfremt medarbejderen bliver forsinket. Dette sker kun sker, når en borger har haft behov for særlig hjælp, og medarbejderen derfor er blevet forsinket. Opfyldt 14 Delvis opfyldt 1 Ikke opfyldt 0 Ikke relevant 0 97 % Borgerne udtaler, at medarbejderne har en respektfuld kommunikation, og at der udvises respekt for borgeren og for dennes ønsker om levevis. 34

35 Indikator 7.2 Interview med medarbejder Kan medarbejderen forklare hvilke (eventuelle) ønsker borgeren har i forhold til tiltaleform, respekt og levevis x Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan forklare, hvilke ønsker borgeren har i forhold til tiltale, respekt og levevis. Opfyldt 10 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt 0 Ikke relevant % 35

36 Uanmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Vanløse-Brønshøj-Husum August Fakta om tilsynet Leverandørens navn og adresse Københavns Kommune, Hjemmesygeplejen Vanløse Brønshøj-Husum Leder Hjemmeplejeleder Søren Juul Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg Den 7. og 8. august fra kl til samt den 9. august fra kl til Datagrundlag Ved tilsynet er der indsamlet data fra 12 borgere, der er fordelt på plejetyndekategorier, og modtager både hjemmepleje og hjemmesygepleje dag og/eller aften. I dagvagt er der gennemført tilsyn hos 8 borgere, hvor 2 borgere er visiteret fra 2 til 8 timers hjælp, samt 6 borgere som er visiteret til mere end 8 timers hjælp pr. ugen. Om aftenen er der gennemført tilsyn hos 4 borgere, hvor 2 borgere er visteret fra 2 til 8 timer hjælp og 2 borger, som er visiteret til mere end 8 timers hjælp pr. uge. Dataindsamlingen er foretaget ved gennemgang af borgerens pleje og omsorgsjournal (faglig dokumentation), observation af borgeren og dennes hjem samt interview med henholdsvis borgere og medarbejdere. Alle 12 borgere har givet tilsagn om at deltage ved det uanmeldte tilsyn. Tilsynet har gennemført interview med i alt 11 medarbejdere, der på tilsynstidspunktet havde det pleje og omsorgsfaglige ansvar. De deltagende medarbejdere havde følgende faglige baggrund; 9 sygeplejersker (en sygeplejerske svarede i forhold til 2 borgere) 2 social- og sundhedsassistenter. Tilsynsførende Gitte Ammundsen, chefkonsulent, sygeplejerske og Lis Oline Madsen, chefkonsulent, sygeplejerske 36

37 Uanmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Vanløse-Brønshøj-Husum August Samlet tilsynsresultat for Hjemmesygeplejen BDO KR har på vegne af Københavns Kommune gennemført et uanmeldt tilsyn i Hjemmesygeplejen Vanløse-Brønshøj-Husum. På baggrund af det indsamlede datamateriale og den efterfølgende kvalitative samt kvantitative analyse heraf, tildeler BDO KR Hjemmesygeplejen med ved det uanmeldte tilsyn. Resultatet præsenteres nedenfor. Samlet vurdering Dette betyder, at den leverede hjælp og det skriftlige arbejdsgrundlag er vurderet til at leve op til såvel lovgivningens krav, kommunens kvalitetsstandarder, øvrige interne beslutninger og værdier samt almene sundhedsfaglige standarder. Forholdene i Hjemmesygeplejen vurderes samlet set at være gode og tilfredsstillende. x med Dette betyder, at dele af den leverede ydelse og/eller det skriftlige arbejdsgrundlag har eller er utilfredsstillende, vurderet ud fra lovgivningens krav, kommunens kvalitetsstandarder, øvrige interne beslutninger og værdier samt almene sundhedsfaglige standarder. Alvorlige fejl og Dette betyder, at den leverede hjælp og/eller det skriftlige arbejdsgrundlag har alvorlige fejl og/eller, vurderet ud fra lovgivningens krav, kommunens kvalitetsstandarder, øvrige interne beslutninger og værdier samt almene sundhedsfaglige standarder. Manglerne er af et sådan omfang eller af en sådan karakter, at der er tale om kritisable forhold for en eller flere borgere og fordrer hurtig/øjeblikkelig handling. Det ovennævnte vurderingsresultat er baseret på de principper, der er udarbejdet i forbindelse med gennemførelse af tilsyn på ældreområdet i Københavns Kommune (se afsnit 4 samt notat om Tilsynskoncept 2012 af ). 37

38 Uanmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Vanløse-Brønshøj-Husum August Begrundelse for tilsynsresultatet Den overordnede vurdering begrundes nedenfor. Styrker Hjemmesygeplejen Vanløse-Brønshøj-Husum er karakteriseret ved, at alle borgere tilkendegiver, at de får den hjælp, de har behov for. Der observeres sammenhæng mellem de tildelte sygeplejeydelser og borgerens helbredsstilstand. Alle borgere udtrykker stor tilfredshed med leveringen af sygeplejeydelserne og oplever tryghed ved at modtage hjemmesygepleje. Flere borgere giver udtryk for, at der er en god dialog med medarbejderne, og det er specielt trygt at kunne stille spørgsmål og få kvalificerede svar herpå. Borgerne oplever respektfuld behandling af kompetente medarbejdere. Medarbejderne fremtræder fagligt kompetente og har en god viden omkring de gældende retningslinjer i forhold til levering af sygeplejeydelser. Mangler Tilsynet vurderer, at Hjemmesygeplejen fremadrettet har en udfordring i forhold til at forbedre udfyldelse og ajourføring af borgerens Helhedsbeskrivelse, hvoraf helbredsoplysninger fremgår. Herunder er der en udfordring i forhold til at skabe overensstemmelse mellem helbredsoplysninger og medicinoplysninger. Tilsynet vurderer, at Hjemmesygeplejen har i forhold til at sikre overensstemmelse mellem skema Aktuel medicin i KOS og skema Aktuel medicin i samarbejdsbogen i forbindelse med medicindoseringen. Alvorlige fejl og Tilsynet vurderer, at Hjemmesygeplejen har alvorlige fejl og i forhold til at sikre overensstemmelse mellem skema Aktuel medicin i samarbejdsbogen og indhold i doseringsæsken. 38

39 Uanmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Vanløse-Brønshøj-Husum August Tilsynets overordnede bemærkninger og anbefalinger Tilsynet giver anledning til følgende bemærkninger og anbefalinger i forhold til Hjemmesygeplejens fremadrettede udvikling: Bemærkninger Manglende ajourføring af helbredsoplysninger. Manglende sammenhæng mellem helbredsoplysninger og medicinoplysninger. Manglende overensstemmelser mellem skema Aktuel medicin i KOS og skema Aktuel medicin i samarbejdsbogen samt manglende overensstemmelser mellem skema Aktuel medicin i samarbejdsbogen og indhold i doseringsæsken. Anbefalinger At Hjemmesygeplejen Vanløse-Brønshøj-Husum underviser, oplærer og vejleder hjemmesygeplejerskerne i vigtigheden i, at helbredsoplysningerne fremstår ajourførte. At Hjemmesygeplejen Vanløse-Brønshøj-Husum underviser, oplærer og vejleder hjemmesygeplejerskerne i udarbejdelse af helbredsoplysninger, så der sikres overensstemmelse mellem helbredsoplysningerne og medicinoplysninger. At Hjemmesygeplejen Vanløse-Brønshøj-Husum underviser og oplærer hjemmesygeplejerskerne i medicinhåndtering ud fra gældende retningslinjer. 39

40 Uanmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Vanløse-Brønshøj-Husum August Oversigt over resultater for de enkelte mål BDO KR s samlede vurderinger Det faglige skøn kvalitativ vurdering Pointtildeling Kvantitativ vurdering med Alvorlige fejl og Målopfyldelsesprocent Mål 1 Der er sammenhæng mellem tildelte ydelser og borgerens behov Mål 2 Der er sammenhæng mellem de tildelte og leverede ydelser Mål 3 Kvalitet af medicindosering er tilfredsstillende Mål 4 Kvaliteten af medicinadministration/injektion er tilfredsstillende Mål 5 Kvaliteten af sygeplejeydelser (ud over medicin) er tilfredsstillende Mål 6 Borgeren oplever god kontakt til medarbejderne og respekt i hverdagen x 80 % x 100 % x 86 % x 96 % x 96 % x 100 % Samlet tilsynsresultat på målniveau % De to anvendte metodiske tilgange - det kvalitative, faglige skøn og den kvantitative pointtildeling - fører frem til det endelige vurderingsresultat (se det samlede tilsynsresultat i afsnit 2). Som det fremgår af ovenstående tabel, er der i mål 1 forskellighed i det faglige skøn og pointtildelingen. Kvaliteten af sammenhængen mellem de tildelte ydelser og borgerens behov vurderes ud fra et fagligt skøn at være med, selvom der er opnået en samlet målopfyldelse på 80 % i pointtildelingen. Den faglige begrundelse er baseret på, at helbredsoplysningerne generelt bærer præg af manglende beskrivelser samt ajourføring. Dette medfører manglende overensstemmelse mellem helbredsoplysninger og medicinoplysninger. Det samme gør sig gældende ved mål 3. Kvaliteten af medicindosering vurderes ud fra et fagligt skøn at være med, selvom der er opnået en målopfyldelse på 86 % i pointtildelingen. Den faglige begrundelse er baseret på de manglende overensstemmelser mellem skema Aktuel medicin i KOS og skema Aktuel medicin i samarbejdsbogen. Den faglige begrundelse er yderligere baseret på, at der overensstemmelser mellem skema Aktuel medicin i samarbejdsbogen og indhold i doseringsæsken. Ifølge vurderingskriterierne, som fremgår af Tilsynskonceptet 2012, er det faglige skøn udslagsgivende for det endelige vurderingsresultat. 40

41 Uanmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Vanløse-Brønshøj-Husum August Oversigt over tilsynsresultater for de enkelte mål og indikatorer Kvalitativ vurdering - det faglige skøn Kvantitativ vurdering - pointtildeling med Alvorlige fejl og Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 1 Der er sammenhæng mellem tildelte ydelser og borgerens behov x Borgerne modtager de sygeplejeydelser, som de har behov for. Der er tilfredshed med sygeplejeydelserne og sygeplejerskerne er bekendte med, hvordan ydelsestildelingen til borgerne ændres, hvis borgerne måtte have behov herfor. Udfordringen for Hjemmesygeplejen ligger i at forbedre udfyldelse af borgerens Helhedsbeskrivelse, hvoraf helbredsoplysninger fremgår, samt skabe overensstemmelse mellem helbredsoplysninger og medicin oplysninger. 80 % 41

42 Uanmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Vanløse-Brønshøj-Husum August 2012 Indikatorer med Alvorlige fejl og Vurdering Beskrivelse Fordeling af tilsynsresultat Indikator 1.1 Dokumentation Er alle 11 områder i helbredsbeskrivelsen udfyldt (jf. embedslægens krav)? x Tilsynet vurderer, at helbredsoplysningerne generelt bærer præg af manglende beskrivelse og ajourføring. Hos 2 borgere er helbredsoplysningerne ajourførte. Hos 1 borger foreligger der ikke nogen helbredsoplysninger. Opfyldt 2 Delvis opfyldt 9 Hos 9 borgere er der i helbredsoplysningerne. Primært vedrører dette manglende ajourføring. Eksempelvis kan nævnes, en borger i antidepressiv behandling er beskrevet med normalt stemningsleje. Ikke opfyldt 1 Ikke relevant 0 54 % En anden borger har ikke længere blære-kateter, som det er skrevet i helbredsoplysningerne. En tredje borger er beskrevet med normal vandladning, på trods af, at urininkontinens er et stort problem. Hos en fjerde borger med svær parkinsonisme både ajourføring samt beskrivelser af 3 væsentlige områder. 42

43 Uanmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Vanløse-Brønshøj-Husum August 2012 Indikator 1.2 Dokumentation Stemmer helbredsoplysninger overens med medicinoplysninger i journalen? x Tilsynet vurderer, at der generelt er manglende overensstemmelse mellem helbredsoplysningerne og medicinoplysninger. Primært skyldes dette manglende ajourføring samt beskrivelser af enkelte områder i helbredsoplysningerne. Hos 4 borgere er der overensstemmelse mellem helbredsoplysninger og medicinoplysninger. Hos 5 borgere er der delvis overensstemmelse mellem helbredsoplysninger og medicinoplysninger. Eksempelvis manglende oplysninger om behandling for forhøjet blodtryk, blodfortyndende behandling, B12 -vitamin mangel samt antidepressiv behandling. Opfyldt 4 Delvis opfyldt 5 Ikke opfyldt 3 Ikke relevant 0 54 % Hos 3 borgere er der ikke overensstemmelse mellem helbredsoplysningerne og medicinskema. Eksempelvis manglende oplysning om grøn stær i helbredsoplysningerne på trods af, at borgerens eneste visiterede ydelse er øjendrypning for grøn stær. Eksempelvis der hos en borger beskrivelse af behandling for obstipation, knogleskørhed, B12 - vitamin mangel samt smertebehandling. Hos en borger er helbredsoplysningerne ikke eksisterende. 43

44 Uanmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Vanløse-Brønshøj-Husum August 2012 Indikator 1.3 Observation Er der sammenhæng mellem de tildelte sygeplejeydelser og borgerens helbredstilstand? Herunder er der taget hånd om observerbare symptomer på helbredsskadelige sundhedsproblemer? Indikator 1.4 Observation Er der overensstemmelse mellem helbredsoplysninger og borgerens aktuelle helbred? x Opfyldt. En enkelt borger bør revisiteres. Borgeren er visiteret til medicindosering. Borgeren bør ligeledes visiteres til medicinadministration. På tilsynsdagen har borgeren om morgenen taget hele dagens dosering. x Opfyldt. Hos 8 borgere er der overensstemmelse mellem helbredsoplysningerne og borgerens aktuelle helbred. Hos 2 borgere er der delvis overensstemmelse. I helbredsoplysningerne hos en borger beskrives normal vandladning, ved tilsynsbesøget observeres kraftig urinlugt. En anden borger beskrives med normal hukommelse men ved tilsynet fremstår borgeren med hukommelsesproblemer. Hos 2 borgere er indikatoren ikke opfyldt. En borger beskrives som sengeliggende, ved tilsynsbesøget sidder borgere i sin kørestol. Opfyldt 11 Delvis opfyldt 1 Ikke opfyldt 0 Ikke relevant 0 96 % Opfyldt 8 Delvis opfyldt 2 Ikke opfyldt 2 Ikke relevant 0 75 % 44

45 Uanmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Vanløse-Brønshøj-Husum August 2012 Hos en borger foreligger der ingen helbredsoplysninger. Indikator 1.5 Interview med borger Vurderer borgeren, at den tildelte sygeplejehjælp svarer til borgerens behov? x Opfyldt. Alle borgere giver udtryk for, at den tildelte sygeplejehjælp svarer til behovet. Opfyldt 12 Delvis opfyldt 0 IKKE opfyldt 0 Ikke relevant % Indikator 1.6 Interview med medarbejder Ved medarbejderen hvad han/hun skal gøre, såfremt borgerens behov for sygepleje ændrer sig? x Opfyldt. Hos 2 borgere er den visiterede sygeplejeydelse uddelegeret til Hjemmeplejen. Opfyldt 10 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt 0 Ikke relevant % 45

46 Uanmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Vanløse-Brønshøj-Husum August 2012 med Alvorlige fejl og Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 2 Er der sammenhæng mellem tildelte og leverede ydelser x Tilsynet vurderer, at der er sammenhæng mellem tildelte ydelser og leverede ydelser. 100 % Indikatorer med Alvorlige fejl og Vurdering Beskrivelse Fordeling af vurderingsresultat Indikator 2.1 Dokumentation Er der en registrering af leverede besøg i Borgers plan? x Tilsynet vurderer, at retningslinjer for registrering af besøg er fulgt. Borgerens plan indeholder registrering af leverede ydelser. Hos 2 borgere er indikatoren ikke relevant, idet sygeplejeydelsen er uddelegeret til Hjemmeplejen. Opfyldt 10 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt 0 Ikke relevant % Indikator 2.2 Interview med borger Har borgeren modtaget de seneste registrerede besøg med henblik på tidspunkt og hyppighed? x Opfyldt. Hos 2 borgere er indikatoren ikke relevant, idet sygeplejeydelsen er uddelegeret til Hjemmeplejen. Opfyldt 10 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt 0 Ikke relevant % 46

47 Uanmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Vanløse-Brønshøj-Husum August 2012 med Alvorlige fejl og Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 3 Kvaliteten af medicindosering er tilfredsstillende x Tilsynet vurderer, at Hjemmesygeplejen dokumenterer og opbevarer medicin i forhold til gældende retningslinjer. Tilsynet vurderer, at Hjemmesygeplejen har udfordringer i forhold til at sikre overensstemmelse mellem skema Aktuel medicin i KOS (Københavns Kommunes Omsorgs system) og skema Aktuel medicin i samarbejdsbogen. Tilsynet vurderer, at Hjemmesygeplejen ligeledes har udfordringer i forhold til at sikre overensstemmelse mellem skema Aktuel medicin i samarbejdsbogen og indhold i doseringsæsken. 86 % 47

48 Uanmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Vanløse-Brønshøj-Husum August 2012 Indikatorer med Alvorlige fejl og Vurdering Beskrivelse Fordeling af vurderingsresultat Indikator 3.1 Dokumentation Indeholder borgerens medicinskema dokumentation i henhold til gældende retningslinjer x Opfyldt. I forhold til en borger er medicinskema i KOS delvis udfyldt i henhold til gældende retningslinjer. Skemaet foreligger ikke i samarbejdsbogen. Hos 4 borgere er det ej relevant, idet 2 borgere selv administrerer sin medicin og 2 borgere modtager dosisdispenseret medicin fra apoteket. Opfyldt 7 Delvis opfyldt 1 Ikke opfyldt 0 Ikke relevant 4 94 % Indikator 3.2 Observation Er medicinen, inkl. den doserede, opbevaret i overensstemmelse med gældende retningslinjer i forhold til: Doseringsæsker og andre beholdere med ophældt medicin er mærket med borgerens navn og personnummer? Aktuel medicin opbevares adskilt fra Ikke-aktuel medicin? x Tilsynet vurderer at Hjemmesygeplejen følger gældende retningslinjer. Alle doseringsæsker er mærket med borgerens navn og cpr. nummer. I forhold til 2 borgere er Aktuel medicin ikke opbevaret adskilt fra Ikke-aktuel medicin. Hos 4 borgere er det ej relevant, idet 2 borgere selv administrerer medicinen og 2 borgere modtager dosisdispenseret medicin fra apoteket. Opfyldt 6 Delvis opfyldt 2 Ikke opfyldt 0 Ikke relevant 4 88 % 48

49 Uanmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Vanløse-Brønshøj-Husum August 2012 Indikator 3.3 Observation Er der overensstemmelse mellem Aktuel medicin i KOS og Aktuel medicin i samarbejdsbogen? x Tilsynet vurderer, at der generelt ikke er tilfredsstillende overensstemmelse mellem skema Aktuel medicin i KOS og skema Aktuel medicin i samarbejdsbogen. Hos 4 borgere er der overensstemmelse mellem skema Aktuel medicin i KOS og skema Aktuel medicin i samarbejdsbogen. Hos 3 borgere er der i forhold til et enkelt præparat ikke overensstemmelse. Hos 1 borger er der ikke overensstemmelse mellem skema Aktuel medicin i KOS og skema Aktuel medicin i samarbejdsbogen. Uoverensstemmelsen omhandler manglende angivelse af antal tabletter over døgnet for et præparat.. Opfyldt 4 Delvis opfyldt 3 Ikke opfyldt 1 Ikke relevant 4 69 % Hos 4 borgere er det ej relevant, idet 2 borgere selv administrerer sin medicin og 2 borgere modtager dosisdispenseret medicin fra apoteket. 49

50 Uanmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Vanløse-Brønshøj-Husum August 2012 Indikator 3.4 Observation Er der overensstemmelse mellem Aktuel medicin i samarbejdsbogen og indhold i doseringsæsken? x Tilsynet vurderer, at Hjemmesygeplejen har en udfordring i forhold til at sikre overensstemmelse mellem skema Aktuel medicin i samarbejdsbogen og indhold i doseringsæsken. Hos 5 borgere er der overensstemmelse mellem skema Aktuel medicin i samarbejdsbogen og indhold i doseringsæskerne. Hos 1 borger er der delvis overensstemmelse, idet der dosering af en tablet. Ægtefælle oplyser, at det drejer sig om en vitaminpille, som endnu ikke er købt. Opfyldt 5 Delvis opfyldt 1 Ikke opfyldt 2 Ikke relevant 4 69 % Hos 2 borgere observeres manglende overensstemmelse mellem skema Aktuel medicin i samarbejdsbogen og indhold i doseringsæsken. Hos en borger er der en enkelt morgen doseret 8 tabletter i doseringsæsken. Ifølge skema Aktuel medicin skal borgeren have 9 tabletter. Hos en anden borger er der manglende overensstemmelse mellem skema Aktuel medicin og den doserede medicin. Lørdag er der doseret 5 tablet og borgeren skal have 6 tabletter. Søndag er der doseret 6 tabletter og borgeren skal have 5 tablet. 50

51 Uanmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Vanløse-Brønshøj-Husum August 2012 Hos 4 borgere er indikatoren ikke relevant, idet 2 borgere selv administrerer medicinen og 2 borgere modtager dosisdispenseret medicin fra apoteket. I øvrigt observerer tilsynet i forhold to borgere, at Hjemmesygeplejen har doseret en ekstra doseringsæske. Hos de to ovenstående borgere er doseringen af medicin varierende fra dag til dag, hvilket kan medføre, at borgeren ikke får den rette medicin. Indikator 3.5 Observation Hvis borgeren får skemamedicin gennemgås skemaerne Er der skema hos borger? Er skemaet udfyldt i overensstemmelse med gældende retningslinjer? x Opfyldt. I forhold til 8 borgere er indikatoren ikke relevant, idet borgeren ikke får skemamedicin. Opfyldt 4 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt 0 Ikke relevant % 51

52 Uanmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Vanløse-Brønshøj-Husum August 2012 Indikator 3.6 Interview med medarbejder Kender og anvender medarbejderen de gældende retningslinjer for medicindosering herunder: Ophældning af medicin til en periode af gangen Medicindosering i æske Dosisdispensering x Opfyldt. 7 medarbejdere kender og anvender glædende retningslinjer for medicindosering. 5 borgere er ej relevant, idet 2 borgere selv administrerer deres medicin, 2 borgere er på dosisdispenseret medicin og hos 2 borgere er sygeplejen uddelegeret til Hjemmeplejen. Opfyldt 7 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt 0 Ikke relevant % 52

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Bispebjerg/Nørrebro. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Bispebjerg/Nørrebro. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Bispebjerg/Nørrebro Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn september

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør Elite Miljø A/S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør Elite Miljø A/S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør Elite Miljø A/S Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Clara Service Gruppen ApS

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Clara Service Gruppen ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Clara Service Gruppen ApS Uanmeldt tilsyn august 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport for. Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Kærkommen

Tilsynsrapport for. Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Kærkommen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Kærkommen Uanmeldt tilsyn december 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Sanitern Rengøring ApS

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Sanitern Rengøring ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør af praktisk hjælp Sanitern Rengøring ApS Uanmeldt tilsyn december 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecentret Bomi-Parken. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecentret Bomi-Parken. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder Plejecentret Bomi-Parken Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn juni 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Valby, Kgs. Enghave og Vesterbro

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Valby, Kgs. Enghave og Vesterbro INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Valby, Kgs. Enghave og Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK

Læs mere

Tilsynsrapport for Hjemmesygeplejen. Hjemmesygeplejen Nørrebro. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Hjemmesygeplejen. Hjemmesygeplejen Nørrebro. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Hjemmesygeplejen Hjemmesygeplejen Nørrebro Københavns Kommune Opfølgende uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Privat leverandør HjemmeHjælpen A/S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Privat leverandør HjemmeHjælpen A/S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Privat leverandør HjemmeHjælpen A/S Uanmeldt tilsyn december 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør. Normas Hjemmeservice Allégade 15 K 4500 Nykøbing S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør. Normas Hjemmeservice Allégade 15 K 4500 Nykøbing S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør Normas Hjemmeservice Allégade 15 K 4500 Nykøbing S Uanmeldt tilsyn december 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Amager. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Amager. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Amager Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn december 2014 WWW.BDO.DK

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør. Elite Miljø A/S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør. Elite Miljø A/S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør Elite Miljø A/S Uanmeldt tilsyn september 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Amager. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Amager. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK Københavns Kommune

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Nørrebro/Bispebjerg. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Nørrebro/Bispebjerg. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Nørrebro/Bispebjerg Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn December

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmeplejen Danmark

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmeplejen Danmark INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Hjemmeplejen Danmark Uanmeldt tilsyn oktober 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej København S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej København S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S Uanmeldt tilsyn december 2014 WWW.BDO.DK Københavns

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Privat leverandør Hjemmeplejen Din Pleje ApS

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Privat leverandør Hjemmeplejen Din Pleje ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Privat leverandør Hjemmeplejen Din Pleje ApS Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecenter Langgadehus Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecenter Langgadehus Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder Plejecenter Langgadehus Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn maj 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Indre By/Østerbro. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Indre By/Østerbro. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Indre By/Østerbro Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn juni 2012

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn marts 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen kommunal leverandør

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen kommunal leverandør INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Uanmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Kommunal

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Vesterbro, Kgs.

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Vesterbro, Kgs. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Vesterbro, Kgs. Enghave, Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn september

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Valby, Kgs. Enghave og Vesterbro

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Valby, Kgs. Enghave og Vesterbro INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Valby, Kgs. Enghave og Vesterbro Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Privat leverandør. Dansk Husmor Hjælp A/S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Privat leverandør. Dansk Husmor Hjælp A/S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Privat leverandør Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Vanløse/Brønshøj/Husum

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Vanløse/Brønshøj/Husum INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Vanløse/Brønshøj/Husum Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn november

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Kærkommen

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Kærkommen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Kærkommen Uanmeldt tilsyn August 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Pleje- og Aktivitetscentret Bonderupgård Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Pleje- og Aktivitetscentret Bonderupgård Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Pleje- og Aktivitetscentret Bonderupgård Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn februar 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Maglehøj Distrikt

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Maglehøj Distrikt INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Uanmeldt tilsyn oktober 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Kærkommen

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Kærkommen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Kærkommen Uanmeldt tilsyn December 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Bispebjerg og Nørrebro

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Bispebjerg og Nørrebro INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Bispebjerg og Nørrebro Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn oktober

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Indre by/østerbro. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Indre by/østerbro. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Indre by/østerbro Københavns Kommune WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S Uanmeldt tilsyn december 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Kirsebærhavens Plejehjem Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Kirsebærhavens Plejehjem Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Kirsebærhavens Plejehjem Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn oktober 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Privat leverandør Personlig pleje og praktisk bistand

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Privat leverandør Personlig pleje og praktisk bistand INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Allerød Kommune Social og sundhedsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Privat leverandør Personlig pleje og praktisk bistand Cura Pleje og Service Hejrevang 15,1 3450

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Hørgården Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Hørgården Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Plejecentret Hørgården Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn august 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat for Hjemmeplejen... 4 2.1 Begrundelse for tilsynsresultat... 5 2.2 Tilsynets overordnede bemærkninger

Læs mere

Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen

Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Brøndby Kommune Ældre og pension Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen Anmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK Anmeldt tilsyn, Hjemmeplejen - Privat leverandør

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps Uanmeldt tilsyn oktober 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Nørrebro/Bispebjerg. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Nørrebro/Bispebjerg. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Allerød Hjemmepleje Kommunal leverandør Hjemmepleje/sygepleje

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Allerød Hjemmepleje Kommunal leverandør Hjemmepleje/sygepleje INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Allerød Kommune Social- og sundhedsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Allerød Hjemmepleje Kommunal leverandør Hjemmepleje/sygepleje Rønneallé 41 3450 Allerød Tilsynet

Læs mere

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Human Care. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 9. november 2015 kl

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Human Care. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 9. november 2015 kl Hvidovre kommune Børn og Velfærd Sundheds- og Træningsafdelingen Visitationen visitationen@hvidovre.dk November 2015 Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn Human Care Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 9.

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg 5 Stjernet Rengøring Aps Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Bøgely Februar 2012. Tilsynsrapport. Rapporten redigeret Maj 2012

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Bøgely Februar 2012. Tilsynsrapport. Rapporten redigeret Maj 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Plejecenter Bøgely Uanmeldt tilsyn November 2011 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... 4 3 Anbefalinger... Fejl!

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Langgadehus Plejecenter Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Langgadehus Plejecenter Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Langgadehus Plejecenter Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn august 214 WWW.BDO.DK Uanmeldt tilsyn, Langgadehus Plejecenter August 214 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Kommunal leverandør. Hjemmeplejen Nørrebro Fensmarksgade 60, 2200 Nørrebro

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Kommunal leverandør. Hjemmeplejen Nørrebro Fensmarksgade 60, 2200 Nørrebro INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Kommunal leverandør Hjemmeplejen Nørrebro Fensmarksgade 60, 2200 Nørrebro Tilsynet er udført

Læs mere

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Nord. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 17. November 2015 kl

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Nord. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 17. November 2015 kl Hvidovre kommune Børn og Velfærd Sundheds- og Træningsafdelingen Visitationen visitationen@hvidovre.dk November 2015 Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Nord Dato og tidspunkt for tilsyn:

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn Juli 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn Juli 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand Uanmeldt tilsyn Juli 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Hjemmepleje - Privat leverandør

Hjemmepleje - Privat leverandør INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Brøndby Kommune Ældre og pension Hjemmepleje - Privat leverandør Elite miljø Anmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK Anmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Privat leverandør

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Louise Mariehjemmet Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Louise Mariehjemmet Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Louise Mariehjemmet Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn februar 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecenter Dr. Ingrids Hjem Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecenter Dr. Ingrids Hjem Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Plejecenter Dr. Ingrids Hjem Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn november 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecentret Poppelbo Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecentret Poppelbo Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder Plejecentret Poppelbo Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn maj 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn april 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Områdecenter Bredebo. Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Områdecenter Bredebo. Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Lyngby-Taarbæk Kommune - Tilsynsrapport Maj 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice Områdecenter Bredebo Uanmeldt tilsyn Maj 2012 Side 1 1. Indholdsfortegnelse 1 TILSYNETS FORMÅL...

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Lille Glasvej Plejecenter.

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Lille Glasvej Plejecenter. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen Lille Glasvej Plejecenter. Uanmeldt tilsyn december 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund. Uanmeldt tilsyn Juli 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund. Uanmeldt tilsyn Juli 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund Uanmeldt tilsyn Juli 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar

Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar Uanmeldt tilsyn Oktober2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport for Midlertidige døgnpladser. Rehabiliteringscenter Bispebjerg. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Midlertidige døgnpladser. Rehabiliteringscenter Bispebjerg. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Midlertidige døgnpladser Rehabiliteringscenter Bispebjerg Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn november 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Hørgården Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Hørgården Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Plejecentret Hørgården Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn april 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Omsorgscentret Hjortespring Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Omsorgscentret Hjortespring Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Omsorgscentret Hjortespring Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn Maj 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for Kildevæld Sogns Plejehjem. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Kildevæld Sogns Plejehjem. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kildevæld Sogns Plejehjem Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn august 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Privat leverandør Cura Pleje

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Privat leverandør Cura Pleje INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed Privat leverandør Cura Pleje Uanmeldt tilsyn marts 2014 WWW.BDO.DK Marts 2014 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Langgadehus Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Langgadehus Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Plejecentret Langgadehus Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn april 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Plejecenter Åglimt Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat og anbefalinger 2012...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecenter Aftensol. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecenter Aftensol. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecenter Aftensol Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn marts 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat... 4 2.1

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Kærbo Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Kærbo Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Plejecentret Kærbo Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn februar 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Get Care. Dato og tidspunkt for tilsyn: 12.december Hvidovre kommune. Børn og Velfærd

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Get Care. Dato og tidspunkt for tilsyn: 12.december Hvidovre kommune. Børn og Velfærd Hvidovre kommune Børn og Velfærd Sundheds- og ældreafdelingen Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn Get Care Dato og tidspunkt for tilsyn: 12.december 2016 1. Baggrund, mål og metode for at gennemføre

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og

Læs mere

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn april 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Privat leverandør. Cura Pleje

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Privat leverandør. Cura Pleje INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed Privat leverandør Cura Pleje Uanmeldt tilsyn maj 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Tilsynsrapport for Midlertidige døgnpladser. Neurologi- og Rehabiliteringscenter NRK Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Midlertidige døgnpladser. Neurologi- og Rehabiliteringscenter NRK Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Midlertidige døgnpladser Neurologi- og Rehabiliteringscenter NRK Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn december 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Plejecenteret Rytterkasernen

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Plejecenteret Rytterkasernen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen Plejecenteret Rytterkasernen Uanmeldt tilsyn November2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Kærbo November 2012. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn November 2011

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Kærbo November 2012. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn November 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse Plejecenter Kærbo Uanmeldt tilsyn November 2011 1 Kunne ikke finde tekst til indholdsfortegnelsen. Rapport redigeret

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed Plejecenter Mimosen Uanmeldt tilsyn Juli 2012 WWW.BDO.DK Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Mimosen Juli 2012 Forord Rapporten er opbygget

Læs mere

Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Rosenvænget Tøndervej Skærbæk

Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Rosenvænget Tøndervej Skærbæk INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Rosenvænget Tøndervej 47 6780 Skærbæk Januar 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Formål... 2 2

Læs mere

Røde Kors Hjemmet. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Uanmeldt tilsyn November 2011 Rapport redigeret Maj 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Røde Kors Hjemmet. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Uanmeldt tilsyn November 2011 Rapport redigeret Maj 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Røde Kors Hjemmet Uanmeldt tilsyn November 2011 Rapport redigeret Maj 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat...

Læs mere

Odense Kommune. Sankt Hans Parkens Plejecenter

Odense Kommune. Sankt Hans Parkens Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Absalonhus Plejecenter Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Absalonhus Plejecenter Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Absalonhus Plejecenter Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn august 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Kommunal leverandør Hjemmepleje/sygepleje

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Kommunal leverandør Hjemmepleje/sygepleje INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed Kommunal leverandør Hjemmepleje/sygepleje WWW.BDO.DK Uanmeldt tilsyn, Kommunal leverandør hjemmepleje/sygepleje April 2013 Forord

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed Plejecenter Engholm Uanmeldt tilsyn Juli 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

Odense Kommune. Kragsbjergløkke Plejecenter

Odense Kommune. Kragsbjergløkke Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Ørestadens Plejecenter Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Ørestadens Plejecenter Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Ørestadens Plejecenter Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn November 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejecentret Birkebo

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejecentret Birkebo INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre Plejecentret Birkebo Uanmeldt tilsyn August 2013 Uanmeldt tilsyn Måned 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget

Læs mere

Odense Kommune. Ærtebjerghaven Plejecenter

Odense Kommune. Ærtebjerghaven Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Kristinehøj

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Kristinehøj INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre Plejehjemmet Kristinehøj Uanmeldt tilsyn August 2013 Uanmeldt tilsyn Måned 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Skærbæk

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Skærbæk INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Skærbæk Uanmeldt tilsyn Oktober2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Dragør Kommune. Tilsynsrapport. Sundhed og Omsorg. Privat leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Omsorgsplejen ApS

Dragør Kommune. Tilsynsrapport. Sundhed og Omsorg. Privat leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Omsorgsplejen ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Dragør Kommune Sundhed og Omsorg Privat leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Omsorgsplejen ApS Uanmeldt tilsyn December 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed. Plejecenter Lyngehus

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed. Plejecenter Lyngehus INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed Plejecenter Lyngehus Uanmeldt tilsyn marts 2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Rundskuedagens Plejecenter Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Rundskuedagens Plejecenter Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Rundskuedagens Plejecenter Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn april 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecentret Løvdalen Karlsgavevej 1, 3300 Frederiksværk WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejehjemmet. Slottet Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejehjemmet. Slottet Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejehjemmet Slottet Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn august 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat... 4

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport for Midlertidige døgnpladser. Rehabiliteringscenter IBØ Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Midlertidige døgnpladser. Rehabiliteringscenter IBØ Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Midlertidige døgnpladser Rehabiliteringscenter IBØ Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn December 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Løgumkloster

Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Løgumkloster INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Løgumkloster Uanmeldt tilsyn Oktober2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen

Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen Lokalcenter Rosengård Uanmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 1 Oplysninger Plejecentrets navn og adresse Lokalcenter

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Højdevang Sogn Plejehjem Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Højdevang Sogn Plejehjem Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Højdevang Sogn Plejehjem Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn november 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere