Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Vesterbro, Kgs.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Vesterbro, Kgs."

Transkript

1 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Vesterbro, Kgs. Enghave, Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn september

2 Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet Samlet tilsynsresultat for Hjemmeplejen Begrundelse for tilsynsresultat Tilsynets overordnede bemærkninger og anbefalinger Oversigt over resultater for de enkelte mål Oversigt over tilsynsresultater for de enkelte mål og indikatorer Fakta om tilsynet Samlet tilsynsresultat for Hjemmesygeplejen Begrundelse for tilsynsresultatet Tilsynets overordnede bemærkninger og anbefalinger Oversigt over resultater for de enkelte mål Oversigt over tilsynsresultater for de enkelte mål og indikatorer Tilsynets formål og indhold Indhold og metode Vurderingsskalaen Yderligere oplysninger Bilag - Høringssvar for fejl og opklarende informationer Bilag Formel høring

3 1 Fakta om tilsynet Nedenfor præsenteres tilsynssted samt tilsynets datagrundlag og metoder kort. Leverandørens navn og adresse Københavns Kommune, Hjemmeplejen Vesterbro, Kgs. Enghave, Krumtappen 2, 2500 Leder Karen Sonne Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg Den kl Den kl Den kl Datagrundlag Tilsynet omfatter 15 borgere med forskellig plejetyngde og omfatter også borgere, der får hjælp aften. 12 af de 15 borgere modtager både hjemmepleje og hjemmesygepleje. Tilsynet er gennemført over 2 dage samt 1 aften. Fordelingen har været: 3 borgere, der er visiteret til hjælp 0 2 timer om ugen, har modtaget tilsyn i dagtiden. 6 borgere, der er visiteret til hjælp 2 8 timer om ugen fordeles på 4, der har haft tilsyn i dagtiden og 2, der har haft tilsyn aften. 6 borgere, der er visiteret til mere end 8 timers hjælp om ugen fordeles på 4, der har haft tilsyn i dagtiden og 2, der har haft tilsyn aften. Dataindsamlingen er foretaget ved gennemgang af borgernes pleje- og omsorgsjournal (faglig dokumentation), observationer af borgeren og dennes hjem samt interview med henholdsvis borgere og medarbejdere. Alle 15 borgere har givet tilsagn om at deltage i tilsynet. Tilsynet har gennemført interview med 13 medarbejdere: 11 social- og sundhedshjælpere 1 social- og sundhedsassistent 1 ufaglært medarbejder 2 medarbejdere kan ikke kontaktes under tilsynets besøg. Tilsynsførende Mette Norré Sørensen, Manager og sygeplejerske Gitte Ammundsen, Senior Manager og sygeplejerske 3

4 2 Samlet tilsynsresultat for Hjemmeplejen BDO KR har på vegne af Københavns Kommune gennemført et uanmeldt tilsyn i Hjemmeplejen Vesterbro, Kgs. Enghave og. På baggrund af det indsamlede datamateriale og den efterfølgende kvalitative samt kvantitative analyse heraf, har BDO KR vurderet Hjemmeplejen Vesterbro, Kgs. Enghave og til at være godkendt med mangler ved det uanmeldte tilsyn. Resultatet præsenteres nedenfor. Samlet vurdering Dette betyder, at den leverede hjælp og det skriftlige arbejdsgrundlag er vurderet til at leve op til såvel lovgivningens krav, kommunens kvalitetsstandarder, øvrige interne beslutninger og værdier samt almene sundhedsfaglige standarder. Forholdene i Hjemmeplejen vurderes samlet set at være gode og tilfredsstillende. x med mangler Dette betyder, at dele af den leverede ydelse og/eller det skriftlige arbejdsgrundlag har mangler eller er utilfredsstillende, vurderet ud fra lovgivningens krav, kommunens kvalitetsstandarder, øvrige interne beslutninger og værdier samt almene sundhedsfaglige standarder. Alvorlige fejl og mangler Dette betyder, at den leverede hjælp og/eller det skriftlige arbejdsgrundlag har alvorlige fejl og/eller mangler, vurderet ud fra lovgivningens krav, kommunens kvalitetsstandarder, øvrige interne beslutninger og værdier samt almene sundhedsfaglige standarder. Manglerne er af et sådan omfang eller af en sådan karakter, at der er tale om kritisable forhold for en eller flere borgere og fordrer hurtig/øjeblikkelig handling. Det ovennævnte vurderingsresultat er baseret på de principper, der er udarbejdet i forbindelse med gennemførelse af tilsyn på ældreområdet i Københavns Kommune (Tilsynskoncept 2015). 2.1 Begrundelse for tilsynsresultat Den overordnede vurdering begrundes nedenfor. Styrker Ledelsen oplyser, at der er arbejdet konstruktivt på anbefalingerne fra sidste tilsyn. Der er udarbejdet handleplan for, hvorledes den sundhedsfaglige dokumentation opkvalificeres i medarbejdergruppen. Der er ligeledes arbejdet med kvalitetskontrol på området, hvor ledelsen har foretage screeninger af udvalgte borgeres døgn- og ugeplaner. Ledelsen oplyser, at der fortsat er nye tiltag på dette område, da der er stor opmærksomhed på betydningen af den sundhedsfaglige dokumentation. Der er for kort tid siden blevet indført nye håndholdte mobilløsninger med et større display, som fremover gør det lettere for medarbejderen at orientere sig om den enkelte borgers sund- 4

5 hedsfaglige oplysninger. Ledelsen oplyser, at medarbejdernes kompetencer løbende styrkes via målrettet kurser, og der bliver løbende taget emner op for at sikre, at medarbejderne er ajourførte på området. Sidst har magtanvendelse været på dagsorden. Alle medarbejdere har, ud over de obligatoriske kurser, gennemgået kursus i pleje af mennesker med demens og psykiske lidelser. Derudover styrkes fagligheden i hjemmeplejen via ressourcepersoner, som har et ekstra kendskab til blandt anden inkontinens og demens. Ledelsen fortæller, at for at få styrket opmærksomheden på kerneopgaven og få helhedsplejen i spil, er der fokus på, at social- og sundhedsassistenten kun bestrider 50 % af sin arbejdstid på delegerede sygeplejeopgaver. Ledelsen er af den overbevisning, at en rengøringsopgave er et af de vigtigste områder, hvor der kan sættes ind med en sundhedsfremmende og forebyggende indsats. Det er derfor vigtigt, at det er en kvalificeret medarbejder, der opstarter indsatsen i borgerens hjem. Der afholdes delegeringsmøder en gang månedligt, hvor alle de delegerede ydelser gennemgås, for derved at sikre, at der er de rette kompetencer til rådighed i hjemmeplejen. Der er generelt sammenhæng mellem de visiterede ydelser og borgerens døgn og ugeplan, og der er generelt sammenhæng mellem visiterede ydelser og borgerens tilstand. Borgerne vurderer, at den tildelte hjælp svarer til deres behov, og størstedelen af borgerne angiver, at de ved, hvordan man får hjælp til at klage. Borgerne modtager de planlagte besøg og oplever, at de modtager den hjælp, der er beskrevet i døgn- og ugeplanen. Kvaliteten af den praktiske hjælp og kvaliteten af den personlige pleje er meget tilfredsstillende. Borgerne inddrages og anvender deres egne ressourcer. Borgerne oplever, at de har god kontakt til medarbejderne og føler sig respekteret i hverdagen. Borgerne får deres medicin, og medarbejderne kan beskrive, hvad der skal kontrolleres, inden medicinen gives. Medarbejderne har et godt kendskab til borgeren. Medarbejderen kan redegøre for arbejdsgangene vedrørende tilbagemelding til assistent/sygeplejerske ved ændringer i hjemmet. Medarbejderne kender retningslinjerne for tidsanvendelse og aflysningsårsager. Medarbejderne kan redegøre for, hvordan borgeren medinddrages i opgaveløsningen, samt hvilken indsats der gøres for at fastholde borgerens funktionsniveau. Medarbejderne kan ligeledes beskrive, hvilke ønsker borgerne har i forhold til respekt, tiltaleform og levevis. Mangler Der er fundet mangler i forhold til tilsynskonceptet på tilsynstidspunktet. Alvorlige fejl og mangler Der er ikke fundet alvorlige fejl og mangler i forhold til tilsynskonceptet på tilsynstidspunktet. 5

6 2.2 Tilsynets overordnede bemærkninger og anbefalinger Tilsynet giver anledning til følgende bemærkninger og anbefalinger i forhold til Hjemmeplejens fremadrettede udvikling: Bemærkninger Tilsynet bemærker, at hjemmeplejen har en udfordring i forhold til at sikre, at alle de visiterede ydelser bliver beskrevet i borgers døgnog ugeplan. Det bemærkes ligeledes, at ikke alle medarbejdere anvender døgn- og ugeplanen, som det arbejdsredskab, det er tiltænkt som. Tilsynet bemærker, at hjemmeplejen har en udfordring i forhold til at sikre, at døgn-og ugeplanerne er beskrevet individuelt og handlevejledende. Tilsynet bemærker, at hjemmeplejen har en udfordring i forhold til at sikre, at borgernes ressourcer bliver beskrevet i døgn-og ugeplanerne. Anbefalinger 1. Tilsynet anbefaler, at Hjemmeplejen igangsætter en dialog omkring vigtigheden af, at døgn- og ugeplanerne udarbejdes fyldestgørende, samt at formålet med anvendelsen af døgn- og ugeplaner italesættes i hverdagen. 2. Tilsynet anbefaler, at Hjemmeplejen fortsætter med at undervise, oplære og vejlede medarbejderne i udarbejdelse af døgn- og ugeplaner, således at disse fremstår individuelle og handlevejledende gennem hele døgnet. Tilsynet foreslår en kvalitetskontrol på dette område og en mere målrettet indsats i forhold til at få medarbejderne til at se effekten og meningen med, at døgn- og ugeplanerne er beskrevet efter de givne retningslinjer. 3. Tilsynet anbefaler, at Hjemmeplejen underviser, oplærer og vejleder medarbejderne i udarbejdelse af døgn- og ugeplaner, således at disse indeholder beskrivelser af borgernes ressourcer og medinddragelsen, hvor dette er relevant. 6

7 2.3 Oversigt over resultater for de enkelte mål BDO KR s samlede vurderinger Det faglige skøn kvalitativ vurdering Pointtildeling Kvantitativ vurdering Alvorlige fejl og mangler med mangler Målopfyldelsesprocent Mål 1 Der er sammenhæng mellem den visiterede hjælp og borgerens behov Mål 2 Der er sammenhæng mellem den planlagte og den leverede hjælp Mål 3 Kvaliteten af den praktiske støtte er tilfredsstillende Mål 4 Kvaliteten af den personlige pleje er tilfredsstillende Mål 5 Kvaliteten af indsatsen medicinindtagelse er tilfredsstillende Mål 6 Borgeren inddrages og anvender egne resurser i det omfang det er muligt Mål 7 Borgeren oplever god kontakt til medarbejderne og respekt i hverdagen x 95 % x 80 % x 96 % x 98 % x x 83 % x 98 % De to anvendte metodiske tilgange - det kvalitative, faglige skøn og den kvantitative pointtildeling - fører frem til det endelige vurderingsresultat (se det samlede tilsynsresultat i afsnit 2). Som det fremgår af ovenstående tabel, er der i mål 2 forskellighed i det faglige skøn og pointtildelingen. Kvaliteten af den sundhedsfaglige dokumentation vurderes ud fra et fagligt skøn at være til godkendt med mangler, selvom der er opnået en målopfyldelse på 80 % i pointtildelingen. Det samme gør sig gældende ved mål 6, hvor kvaliteten af beskrivelse af borgeres ressourcer og inddragelse i den sundhedsfaglige dokumentation ud fra et fagligt skøn fører til godkendt med mangler, selvom der i målopfyldelsen er opnået en målopfyldelsesprocent på 83 % ved pointtildelingen. Ifølge vurderingskriterierne, som fremgår af Tilsynskonceptet 2015, er det faglige skøn udslagsgivende for det endelige vurderingsresultat. 7

8 3 Oversigt over tilsynsresultater for de enkelte mål og indikatorer Kvalitativ vurdering - det faglige skøn Kvantitativ vurdering - pointtildeling med mangler Alvorlige fejl og mangler Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 1 Der er sammenhæng mellem den visiterede hjælp og borgerens behov x Tilsynet vurderer, at Hjemmeplejen har en udfordring i forhold til at sikre, at alle visiterede ydelser fremgår af borgers døgn- og ugeplan. Tilsynet vurderer, at der er sammenhæng mellem den hjælp borgerne modtager og borgerens tilstand. Borgerne vurderer, at den tildelte hjælp svarer til deres behov, og borgerne angiver, at de ved, hvordan man får hjælp til at klage. Medarbejderne kan redegøre for arbejdsgangene vedrørende tilbagemelding til assistenten/sygeplejerske ved ændringer i hjemmet. 95 % 8

9 Indikatorer med mangler Alvorlige fejl og mangler Vurdering Beskrivelse Fordeling af tilsynsresultat Indikator 1.1 Dokumentation Er der sammenhæng mellem den visiterede hjælp og borgerens døgnog ugeplan? x Tilsynet vurderer, at Hjemmeplejen, har en udfordring i forhold til at sikre, at alle de visiterede ydelser bliver beskrevet i borgers døgnog ugeplan. 8 ud af 15 døgn- og ugeplaner beskriver den visiterede hjælp 7 døgn- og ugeplaner har delvise mangler, idet der er visiteret til ydelser, som ikke fremgår af døgn- og ugeplanen. Blandt andet ses der i flere beboers døgn- og ugeplaner, at aftenydelserne ikke fremkommer. Opfyldt 8 Delvis opfyldt 7 Ikke relevant 0 77 % Desuden er der ligeledes typisk ydelser som klippekort, vaske- og indkøbsordning, praktisk støtte til opgaver uden for hjemmet, som ikke er beskrevet i døgn- og ugeplanen. Indikator 1.2 Observation Er der sammenhæng mellem den hjælp borgeren modtager og borgerens tilstand? x Opfyldt Der er i alle 15 borgeres tilfælde sammenhæng mellem den hjælp, som borger modtager og borgers tilstand. Tilsynet observerer, at nogle borgere kan bestride de visiterede ydelser selvstændigt og kan Opfyldt 15 Delvis opfyldt 0 Ikke relevant 0 9

10 have god gavn af, at indsatsen har en mere rehabiliterende tilgang. Indikator 1.3 Interview borger Vurderer borgeren, at den tildelte hjælp svarer til behov? Indikator 1.4 Interview med borger Ved borgeren, hvordan man kan få hjælp til at klage? x Opfyldt 14 borgere mener, at de får den hjælp, de har behov for. En borger fortæller, at hun kan mange af opgaverne selv, men er alligevel glad for hjælpen, da hun på et tidspunkt måske ikke kan udføre opgaverne selvstændigt mere. Desuden oplyser borger om en mindre behaglig oplevelse med en tidligere indlæggelse, som har gjort borger ængstelig og usikker på hendes helbredssituation. 1 borger er ikke helt realistisk omkring egen situation på grund af nedsat hukommelse og kan ikke svare på spørgsmålet. x Opfyldt 14 borgere tilkendegiver, at de ved, hvordan man kan få hjælp til at klage. Borgerne oplyser, at der ikke er noget at klage over. Der er altid stor lydhørhed, og det opleves, at medarbejderne på kontoret er fleksible og i stand til at flytte hjælpen, hvis der skulle være behov for dette. Opfyldt 14 Delvis opfyldt 0 Ikke relevant 1 Opfyldt 14 Delvis opfyldt 0 Ikke relevant 1 10

11 Indikator 1.5 Interview med medarbejder Kan medarbejderen redegøre for arbejdsgangene vedr. tilbagemelding til gruppeleder/sygeplejen ved ændringer i hjemmet? 1 borger er ikke helt realistisk omkring egen situation på grund af nedsat hukommelse og kan ikke svare på spørgsmålet. x Opfyldt 13 medarbejdere kan redegøre for arbejdsgangene vedr. tilbagemelding til assistenten/sygeplejen ved ændringer i hjemmet. 2 medarbejdere kan ikke kontaktes efter tilsynet hos borgeren. Opfyldt 13 Delvis opfyldt 0 Ikke relevant 2 med mangler Alvorlige fejl og mangler Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 2 Der er sammenhæng mellem den planlagte og den leverede hjælp x Tilsynet vurderer, at Hjemmeplejen har en udfordring i forhold til beskrivelsen af den sundhedsfaglige dokumentation i døgn- og ugeplanerne, således at den fremstår individuelt og handlevejledende beskrevet. Borgerne modtager den hjælp, der er aftalt mellem borger og medarbejder. Medarbejderne kan redegøre for retningslinjerne vedrørende aflysningsårsager og tidsanvendelse. 80 % 11

12 Tilsynet vurderer, at Hjemmeplejen har en udfordring i forhold til at få medarbejderne til at anvende døgn- og ugeplanen, som det arbejdsredskab det er tiltænkt. Indikatorer med mangler Alvorlige fejl og mangler Vurdering Beskrivelse Fordeling af vurderingsresultat Indikator 2.1 Dokumentation Er døgn- og ugeplanen individuel og handlingsvejledende? x Tilsynet vurderer, at Hjemmeplejen har en udfordring i forhold til at sikre, at døgn-og ugeplanerne er beskrevet individuelt og handlevejledende. 4 ud af 15 døgn- og ugeplaner fremstår handlevejledende og individuelt beskrevet og lever op til kravene til kommunens vejledning hertil. 6 døgn- og ugeplaner har delvise mangler. Opfyldt 4 Delvis opfyldt 6 Ikke opfyldt 5 Ikke relevant 0 I en døgn- og ugeplan mangler feltet generelt en fyldestgørende beskrivelse af borgerens normale fysiske og psykiske funktionsniveau. Dette er relevant at beskrive, da borgeren har Alzheimers. Yderligere mangler information om, at kommunikationen med borgeren kan være vanskelig på grund af sprogbarriere. 47 % I en anden døgn- og ugeplan er det generelle felt ligeledes meget sparsomt beskrevet. Desuden mangler døgn- og ugeplanen ajourføring, da borgers funkti- 12

13 onsniveau er blevet dårligere. En tredje døgn- og ugeplan mangler også ajourføring, der står blandt andet, at borgeren skal have støttestrømpe på om morgenen og af igen om aftenen. Dette er ikke aktuelt mere, da borger får lagt et specielt eleastik bind på en gang om ugen. I en fjerde døgn- og ugeplan er feltet generelt om borgeren mangelfuldt, idet der kun står, at borgermappen ligger på stolen. En femte døgn- og ugeplan mangler handlevejledende beskrivelse af visitationsydelsen "særlig støtte til praktiske opgaver uden for hjemmet" I en sjette døgn- og ugeplan er feltet generelt også sparsomt udfyldt. Eksempelvis mangler tiltaleform, adgangsforhold og fyldestgørende beskrivelse af borgerens normale fysiske og psykiske funktionsniveau. 5 døgn- og ugeplaner opfylder ikke kriterierne for sundhedsfaglig dokumentation og kan ikke anvendes, som det redskab en døgn- og ugeplan er tiltænkt som. Flere døgn- og ugeplaner mangler helt beskrivelser af f.eks. aftenhjælpen eller er af en 13

14 meget kortfattet ordlyd og giver ikke et billede af den hjælp, som borgeren skal have tilbudt. Yderligere beskrives der i nogle af døgn- og ugeplanerne plejeopgaver, som ikke er relevante mere. Indikator 2.2 Interview med borger Har borgeren modtaget de senest planlagte besøg? x Tilsynet vurderer, at størsteparten af borgerne modtager alle planlagte besøg 13 borgere har modtaget alle planlagte besøg. En borger er meget tryg ved, at medarbejderne altid ringer en halv time før deres ankomst. Opfyldt 13 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt 1 En pårørende oplyser, at hjælpen til at sikre, at borgeren spiser sin frokost, er udeblevet flere gange i weekenderne. Sidste gang pårørende oplevede dette var for ca. seks uger siden. Ikke relevant 1 93 % 1 borger er ikke helt realistisk omkring egen situation på grund af nedsat hukommelse og kan ikke svare på spørgsmålet. Indikator 2.3 Interview med borger Får borgeren den hjælp, der er aftalt mellem borger og medarbejdere? x Opfyldt Borgerne tilkendegiver, at de modtager den aftalte hjælp. Flere borgere påpeger, at hjælpen som ydes fra den faste medarbejder findes meget tilfredsstillende. 1 borger er ikke helt realistisk omkring egen situation på grund af nedsat hukommelse og kan ikke svare på spørgsmålet. Opfyldt 14 Delvis opfyldt 0 Ikke relevant 1 14

15 Indikator 2.4 Interview med medarbejder Kender medarbejderen indholdet i instruks for tidsregistrering og aflysningsårsager? x Opfyldt Medarbejderne kender til indholdet i instruks for tidsregistrering og aflysningsårsager. En medarbejder fortæller blandt andet, at hun altid forholder sig fagligt kritisk, hvis en borger aflyser hjælpen. 2 medarbejdere kan ikke kontaktes efter tilsynet hos borgeren. Opfyldt 13 Delvis opfyldt 0 Ikke relevant 2 Indikator 2.5 Interview med medarbejder Har medarbejderen kendskab til indholdet i borgerens døgn- og ugeplan (i egen vagt)? x Tilsynet vurderer, at Hjemmeplejen har en udfordring i forhold til at sikre, at medarbejderne anvender døgn- og ugeplanene som et brugbart arbejdsredskab. 7 medarbejdere kan redegøre for indholdet i borgernes døgn- og ugeplan. 2 medarbejdere kan delvis redegøre for borgerens døgn- og ugeplan. En medarbejder har ikke læst døgn- og ugeplanen gennem længere tid, da hun ikke kommer fast hos borgeren. Medarbejder får sin viden om borgeren via mundtlige beskeder fra kollegaer. Tilsynet bemærker, at medarbejder har været hos borgeren på tilsynsdagen. Opfyldt 7 Delvis opfyldt 2 Ikke opfyldt 4 Ikke relevant 2 62 % En anden medarbejder oplyser, at det er længe siden, at døgnog ugeplanen er læst. Medarbejderen noterer sig, at borgerens visitation til ydelser om aftenen ikke har ændret sig og vurderer derfor ikke et behov for at orientere sig i døgn- og 15

16 ugeplanen. Yderligere oplyser medarbejderen, at man drøfter eventuelle ændringer i borgerens behov med kollegerne. 4 medarbejdere har ikke læst døgn- og ugeplanen. En medarbejder oplyser, at hun ikke har læst døgn- og ugeplanen og ikke anvender denne i sit daglige arbejde. Tre andre aftenmedarbejdere har ikke læst døgn- og ugeplanen. Tilsynet bemærker, at døgn- og ugeplanen ikke er udfyldt i forhold til de tre borgere, som disse medarbejdere skal besøge. Kun en af disse medarbejdere er klar over, at døgn- og ugeplanen ikke er udfyldt. Tilsynet oplever, at flere medarbejdere både dag- og aftenmedarbejdere, giver udtryk for, at de ikke helt har forstået, hvorledes en døgn- og ugeplan skal udarbejdes og med hvilket formål. 2 medarbejdere kan ikke kontaktes efter tilsynet hos borgeren. 16

17 med mangler Alvorlige fejl og mangler Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 3 Kvaliteten af den praktiske støtte er tilfredsstillende x Tilsynet vurderer, at der er en hygiejnisk forsvarlig standard i de besøgte borgeres boliger. Borgerne tilkendegiver, at de generelt oplever, at hjælpen tilrettelægges efter deres vaner og ønsker. 96 % Indikatorer med mangler Alvorlige fejl og mangler Vurdering Beskrivelse Fordeling af vurderingsresultat Indikator 3.1 Observation Er den hygiejniske tilstand i boligen forsvarlig? Toilet, håndvask, bad Køkken Foretrukne opholdssteder Hjælpemidler x Opfyldt I forhold til 14 borgere er den hygiejnisk standard i de besøgte borgeres boliger tilfredsstillende. Tilsynet bemærker i forhold til flere borgere, at der er særlige udfordringer i forhold til de hygiejniske forhold i boligen, men vurderer, at Hjemmeplejen gør, hvad der er muligt. 1 borger modtager ikke hjælp til rengøring. Opfyldt 14 Delvis opfyldt 0 Ikke relevant 1 17

18 Indikator 3.2 Interview med borgeren Oplever borgeren, at hjælpen tilrettelægges efter borgerens ressourcer, vaner og ønsker? x Tilsynet vurderer, at borgerne generelt oplever, at den praktiske hjælp er tilfredsstillende. 12 borgere udtrykker tilfredshed med den praktiske hjælp. Flere borgere udtrykker, at hjælpen leveres med grundighed, og at medarbejderne er fleksible. 1 borger finder ikke, at hjælpen er tilfredsstillende. Borger oplever, at kvaliteten er meget afhængig af, hvem der udfører rengøringen. Nogle medarbejdere når ikke at udføre alle de aftalte opgaver. Borgeren oplever, at medarbejderne ofte siger fra over for særlige opgaver. Borger har eksempelvis efterspurgt at få tørret støv af på et billede. Tilsynet drøfter dette med medarbejderen, som oplyser, at der skal være en godkendt stige at stå på, og det har borgeren ikke. Tilsynet opfordrer medarbejderen til at finde en løsning. Medarbejder konkluderer senere, at billedet formentlig kan tages med en støvkost. Medarbejderen vil på opfordring drøfte situationen med borgeren. I forhold til 2 borgere er indikatoren ikke relevant, idet en borger ikke modtager rengøring fra Hjemmeplejen. Opfyldt 12 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt 1 Ikke relevant 2 92 % 18

19 En anden borger er ikke helt realistisk omkring egen situation på grund af nedsat hukommelse og kan ikke svare på spørgsmålet. med mangler Alvorlige fejl og mangler Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 4 Kvaliteten af den personlige pleje er tilfredsstillende x Borgerne fremstår velplejede. Borgerne oplever, at hjælpen tilrettelægges efter deres ønsker og vaner. Medarbejderne kan generelt redegøre for, hvordan den personlige pleje udføres hos borgerne. 98 % Indikatorer med mangler Alvorlige fejl og mangler Vurdering Beskrivelse Fordeling af vurderingsresultat Indikator 4.1 Observation Fremstår borgeren velplejet? x Opfyldt Alle borgere fremstår velplejede. Indikatoren er ikke relevant i forhold til 3 borgere, da de ikke modtager hjælp til personlig pleje. Opfyldt 12 Delvis opfyldt 0 Ikke relevant 3 19

20 Indikator 4.2 Interview med borgeren Oplever borgeren, at hjælpen tilrettelægges efter borgerens ressourcer, vaner og ønsker? x Opfyldt Borgerne giver udtryk for, at de er tilfredse med tilrettelæggelsen af den personlige pleje. Flere borgere fremhæver, at hjælpen er meget tilfredsstillende, når den faste medarbejder er i hjemmet. Afløsere og vikarer har ikke alle et tilstrækkeligt kendskab til borgernes behov, hvilket opleves frustrerende for borgerne. I forhold til 4 borgere er indikatoren ikke relevant, idet tre borgere ikke modtager hjælp til personlig pleje fra Hjemmeplejen. En fjerde borger er ikke helt realistisk omkring egen situation på grund af nedsat hukommelse og kan ikke svare på spørgsmålet. Opfyldt 11 Delvis opfyldt 0 Ikke relevant 4 Indikator 4.3 Interview med medarbejderen Kan medarbejderen beskrive hvordan den personlige pleje skal udføres hos borgeren? x Tilsynet vurderer generelt, at medarbejderne kan beskrive, hvorledes personlig pleje skal udføres hos borgeren. Medarbejderne fremstår generelt fagligt kompetente og kan redegøre for borgernes personlige pleje og omsorg. 1 medarbejder er dog lidt usikker i sin præstation, begrunder dette med, at det er lang tid siden, at medarbejder sidst har hjulpet borger med personlig pleje. Tilsynet bemærker, at medarbejder har hjulpet borger med personlig pleje på tilsynsdagen. Opfyldt 8 Delvis opfyldt 1 Ikke relevant 6 94 % 20

21 I forhold til 6 medarbejdere er indikatoren ikke relevant, idet fire medarbejdere ikke udfører personlig pleje hos borgeren. To medarbejdere kan ikke kontaktes efter tilsynet hos borgeren. med mangler Alvorlige fejl og mangler Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 5 Kvaliteten af indsatsen medicinindtagelse er tilfredsstillende x Den medicin, som skal være givet på tilsynstidspunktet, er givet hos alle borgere. Borgerne får deres medicin på de aftalte tidspunkter. Medarbejderne ved, hvad de skal kontrollere i forbindelse med medicingivning. Indikatorer med mangler Alvorlige fejl og mangler Vurdering Beskrivelse Fordeling af vurderingsresultat Indikator 5.1 Observation Er der givet den medicin, der skal være givet, på tilsynstidspunktet? x Opfyldt Hos alle borgere er medicinen givet korrekt på tilsynstidspunktet. Tilsynet bemærker dog, at der i forhold til en borger ikke er givet den inhalationsmedicin, som er Opfyldt 9 Delvis opfyldt 0 21

22 beskrevet på medicinskemaet. Tilsynet observerer, at det drejer sig om en forholdsvis ny ordination. Der hersker tvivl om, hvorvidt det er hjemmeplejen eller sygeplejen, der skal give borgeren denne medicin. Tilsynet observerer, at der står på borgers døgn- og ugeplan, at borger selv klarer at tage sin inhalationsmedicin. Tilsynet vurderer derfor, at den manglende medicinering af inhalationsmedicinen hører under hjemmesygeplejens kompetenceområde, da det må formodes, at der ikke er fundet en uddelegering sted. 6 af de besøgte borgere er ikke visiteret til hjælp til medicinindtagelse. Ikke relevant 6 Indikator 5.2 Interview med borger Får borgeren den ordinerede medicin på de aftalte tidspunkter? x Opfyldt Alle borgere, der modtager hjælp til medicinindtagelse, tilkendegiver, at de får medicinen på de aftalte tidspunkter. I forhold til 7 borgere er indikatoren ikke relevant, idet seks borgere ikke er visiteret til hjælp til medicinindtagelse, og en borger ikke er helt realistisk omkring egen situation på grund af nedsat hukommelse og ikke kan svare på spørgsmålet. Opfyldt 8 Delvis opfyldt 0 Ikke relevant 7 22

23 Indikator 5.3 Interview med medarbejder Kan medarbejderen beskrive, hvad der skal kontrolleres inden der gives medicin? x Opfyldt Medarbejderne kan alle redegøre for korrekt kontrol af medicinen. I forhold til 7 borgere er indikatoren ikke relevant, idet tilsynet ikke kan kontakte to medarbejdere, og resten af borgerne ikke har hjælp til medicinindtagelse. Opfyldt 8 Delvis opfyldt 0 Ikke relevant 7 med mangler Alvorlige fejl og mangler Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 6 Borgeren inddrages og anvender egne ressourcer i det omfang, det er muligt. x Beskrivelse af borgernes ressourcer kan i langt højere grad fremgå af døgn- og ugeplanerne. Borgerne oplever, at medarbejderne motiverer til at anvende egne ressourcer. Medarbejderne kan generelt redegøre for inddragelsen af borgernes ressourcer i opgaveløsningen og den indsats, der gøres for at fastholde borgernes funktionsevne. 83 % 23

24 Indikatorer med mangler Alvorlige fejl og mangler Vurdering Beskrivelse Fordeling af vurderingsresultat Indikator 6.1 Dokumentation Afspejler døgn- og ugeplanen medinddragelse af borgerens ressourcer? x Tilsynet vurderer, at hjemmeplejen har en udfordring i forhold til at sikre, at borgernes ressourcer, og hvorledes de medinddraget i plejen, bliver beskrevet i døgn-og ugeplanerne. Hos 5 borgere afspejler døgn- og ugeplanen medinddragelsen af borgernes ressourcer. Der ses for eksempel, at en borgers øverste køkkenskab altid skal stå åben, og der kun må stilles service på de nederste hylder, således at borger selv kan tage kopper og tallerkener fra sit skab i løbet af dagen. Der ses ligeledes eksempel på, at borgeren hjælper til med at støve af, imens hjemmehjælpen støvsuger i boligen. Opfyldt 5 Delvis opfyldt 6 Ikke opfyldt 4 Ikke relevant 0 53 % Ligeledes er det beskrevet, hvorledes borger inddrages i den personlige pleje, ved at borger får en klud i hånden og derved selv kan vaske sit ansigt. 6 døgn- og ugeplaner har delvise mangler, idet borgernes mentale og psykiske ressourcer ikke er beskrevet, og der er få beskrivelser af, hvorledes borgeren medinddrages i plejen, specielt om aftenen. Generelt er de fysiske ressourcer velbeskrevet. 24

25 Indikator 6.2 Interview med borgeren Oplever borgeren, at medarbejderne motiverer til at anvende egne ressourcer? 4 døgn- og ugeplaner er manglefuldt beskrevet i forhold til medinddragelse af borgernes ressourcer. Det ses, at der generelt tages udgangspunkt i, hvilken hjælp borgeren skal have, frem for hvordan borgeren kan medinddrages. x Opfyldt 13 borger oplever, at medarbejderne motiverer til at anvende egne ressourcer. En borger fortæller, at på trods af væsentligt nedsat syn, klarer borgeren en del opgaver selv. Borger mener ikke at have behov for, at medarbejderne motiverer til selvhjælp. En anden borger beskriver, at der er forskel i leveringen af hjælpen, nogle medarbejdere er gode til at motivere til, at borgeren skal gå til og fra badeværelset, andre transporterer borger i kørestol til badeværelset. En tredje borger oplever, at hun gør alt det, der er muligt. Borger fortæller, at hun selv køber ind, laver lidt mad og klarer den personlige hygiejne i dagligdagen. Opfyldt 13 Delvis opfyldt 0 Ikke relevant 2 25

26 Indikatoren er ikke relevant i forhold til 2 borgere. For en borger er det ikke realistisk at motivere, da borgeren stort set klarer det meste selv. En anden borger er ikke helt realistisk omkring egen situation på grund af nedsat hukommelse. Indikator 6.3 Interview med medarbejderen Kan medarbejderen beskrive, hvordan borgeren medinddrages i opgaveløsningen samt hvilken indsats, der gøres for at fastholde borgerens funktionsevne? x Tilsynet vurderer, at Hjemmeplejen generelt kan beskrive, hvorledes borgerne medinddrages i opgaveløsningen og fastholder deres funktionsniveau. 12 medarbejdere har fokus på, at borgerne skal medinddrages og have medindflydelse på hjælpen. En medarbejder fortæller, at borger ikke medinddrages i den tunge rengøring, som medarbejderen udfører. Medarbejder oplyser, at borgeren motiveres til at klare skift af sengetøj og mindre rengøringsopgaver. En anden medarbejder redegør på en kompetent måde, hvorledes der er fokus på at tale med borgeren om formålet med medinddragelse og oplever, at borgeren hermed er lettere at motivere til egenomsorg. En tredje medarbejder er obs på faldtendens hos borgeren. Medarbejder prøver at motivere borgeren til at være aktiv i hverdagen. Opfyldt 12 Delvis opfyldt 1 Ikke relevant 2 96 % 26

27 Medarbejderen bruger klippekortordning til at gå ture med borgeren. Borgeren sætter stor pris på dette. 1 medarbejder kan kun delvis beskrive, hvorledes borgeren medinddrages i plejen. Medarbejderen fortæller, at hun ikke kender borgeren så godt, og at der ikke står noget beskrevet i døgn- og ugeplanen omkring ressourcer og medinddragelse. 2 medarbejdere kan ikke kontaktes efter tilsynet hos borgeren. med mangler Alvorlige fejl og mangler Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 7 Borgeren oplever god kontakt til medarbejderne og respekt i hverdagen x Borgerne oplever generelt en god kontakt, en høflig omgangstone og en respektfuld adfærd i hverdagen. Medarbejderne kan redegøre for, hvilke ønsker borgerne har i forhold til tiltaleform, vaner og levevis. 98 % 27

28 Indikatorer med mangler Alvorlige fejl og mangler Vurdering Beskrivelse Fordeling af vurderingsresultat Indikator 7.1 Interview med borger Oplever borgeren god kontakt og respekt i hverdagen, herunder: God kontakt med de faste hjælpere? At aftaler overholdes, herunder at hjælperen kommer som aftalt og der gives besked om ændringer? Respektfuld tiltale og kommunikation At medarbejderne udviser respekt for borgerens levevis x Tilsynet vurderer, at borgerne generelt oplever gode relationer med de faste medarbejdere. Tilsynet observerer ligeledes, at det har en stor betydning for borgerne, at de har en fast kontaktperson, og der ikke kommer for mange forskellige medarbejdere i hjemmet. 13 borgere fortæller om gode relationer til medarbejderne. Borgeren beskriver deres hjemmehjælp som en fast støtte i hverdagen og giver udtryk for, at hjælpen har en stor betydning for trivsel og velbefindende. 1 borger oplever, at der kommer mange forskellige til hjælpen til rengøring. Borger fortæller, at medarbejderne ofte taler om, at de har meget travlt, dette finder borgeren lidt frustrerende. 1 borger er ikke helt realistisk omkring egen situation på grund af nedsat hukommelse og kan ikke svare på spørgsmålet. Opfyldt 13 Delvis opfyldt 1 Ikke relevant 1 96 % 28

29 Indikator 7.2 Interview med medarbejder Kan medarbejderen forklare, hvilke (eventuelle) ønsker borgeren har i forhold til tiltaleform, respekt og levevis? x Opfyldt Alle interviewede medarbejdere kan forklare, hvilke ønsker borgeren har i forhold til tiltaleform, respekt og levevis. 2 medarbejdere kunne ikke træffes efter tilsynet hos borgeren. Opfyldt 13 Delvis opfyldt 0 Ikke relevant 2 29

30 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Hjemmesygeplejen Hjemmesygeplejen Vesterbro, Kgs. Enghave og Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn september

31 4 Fakta om tilsynet Nedenfor præsenteres tilsynssted samt tilsynets datagrundlag og metoder kort. Leverandørens navn og adresse Hjemmesygeplejen, Vesterbro, Kgs. Enghave og Leder Karen Sonne Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg 28., 29. og 30. september 2015 Datagrundlag Ved tilsynet er der indsamlet data fra 12 borgere, der er fordelt på forskellige plejetyndekategorier og borgere, som modtager både hjemmepleje og hjemmesygepleje. 6 borgere, der er visiteret til hjælp 2 8 timer om ugen fordeles på 4, der har haft tilsyn i dagtiden og 2, der har haft tilsyn aften. 6 borgere, der er visiteret til mere end 8 timers hjælp om ugen fordeles på 4, der har haft tilsyn i dagtiden og 2, der har haft tilsyn aften. Dataindsamlingen er foretaget ved gennemgang af borgerens pleje og omsorgsjournal (faglig dokumentation), observation af borgeren og dennes hjem samt interview med henholdsvis borgere og med medarbejdere. Alle 12 borgere har givet tilsagn om at deltage ved det uanmeldte tilsyn. Tilsynet har gennemført interview med 9 medarbejdere: 5 social- og sundhedsassistenter 4 sygeplejersker 2 medarbejdere har deltaget i interview i forhold til 2 borgere. Tilsynsførende Gitte Ammundsen, Senior manager og sygeplejerske Mette Norré Sørensen, Manager og sygeplejerske 31

32 5 Samlet tilsynsresultat for Hjemmesygeplejen BDO har på vegne af Københavns Kommune gennemført et uanmeldt tilsyn i Hjemmesygeplejen Vesterbro, Kgs. Enghave og. På baggrund af det indsamlede datamateriale og den efterfølgende kvalitative samt kvantitative analyse heraf, har BDO vurderet Hjemmesygeplejen Vesterbro, Kgs. Enghave og til at være godkendt med mangler ved det uanmeldte tilsyn. Resultatet præsenteres nedenfor. Samlet vurdering Dette betyder, at den leverede hjælp og det skriftlige arbejdsgrundlag er vurderet til at leve op til såvel lovgivningens krav, kommunens kvalitetsstandarder, øvrige interne beslutninger og værdier samt almene sundhedsfaglige standarder. Forholdene i Hjemmesygeplejen vurderes samlet set at være gode og tilfredsstillende. x med mangler Dette betyder, at dele af den leverede ydelse og/eller det skriftlige arbejdsgrundlag har mangler eller er utilfredsstillende, vurderet ud fra lovgivningens krav, kommunens kvalitetsstandarder, øvrige interne beslutninger og værdier samt almene sundhedsfaglige standarder. Alvorlige fejl og mangler Dette betyder, at den leverede hjælp og/eller det skriftlige arbejdsgrundlag har alvorlige fejl og/eller mangler, vurderet ud fra lovgivningens krav, kommunens kvalitetsstandarder, øvrige interne beslutninger og værdier samt almene sundhedsfaglige standarder. Manglerne er af et sådan omfang eller af en sådan karakter, at der er tale om kritisable forhold for en eller flere borgere og fordrer hurtig/øjeblikkelig handling. Det ovennævnte vurderingsresultat er baseret på de principper, der er udarbejdet i forbindelse med gennemførelse af tilsyn på ældreområdet i Københavns Kommune (Tilsynskoncept 2015). 32

33 5.1 Begrundelse for tilsynsresultatet Den overordnede vurdering begrundes nedenfor. Styrker I forhold til opfølgning af anbefalingerne fra tilsynet i 2014 er der udarbejdet handleplan. Handleplanen er drøftet i sygeplejegruppen, og der er blandt andet implementeret indsatser i forhold til kvalitetssikring af helbredsoplysninger samt i forhold til medicinhåndteringen. Der er implementeret en ny fremgangsmåde, når nye medarbejdere ansættes i Hjemmesygeplejen. Alle nyansatte medarbejdere må først udføre medicindoseringer, når de har modtaget undervisning heri og deltaget i opgaven sammen med en erfaren kollega. Tilsynet får oplyst, at der som et led i kvalitetssikringen af medicinhåndteringen afholdes planlagte møder 1-2 gange om måneden. Møderne ledes af Hjemmeplejens farmaceut. Som led i forebyggelse af doseringsfejl sker der altid en faglig drøftelse mellem sygeplejerske og farmaceut, når Hjemmesygeplejen erfarer, at der er sket fejldosering. I Hjemmesygeplejen styrkes medarbejdernes faglighed gennem kompetenceudvikling. Der har i den forbindelse være afholdt undervisning i Marevan-behandling, inkontinens, diabetes, mobile medicinrum, kronisk lungesygdom, kommunikation, forebyggelse af urinvejsinfektioner, indsatskataloget samt smertebehandling. Borgerne giver udtryk for, at de modtager de hjemmesygeplejeydelser, de er visiteret til og har behov for. Borgerne udtrykker tilfredshed med leveringen af sygeplejeydelser og oplever generelt tryghed ved at modtage hjemmesygepleje. Borgerne oplever respektfuld kommunikation og respekt for den enkeltes levevis. Medarbejderne har kendskab til arbejdsgangen ved ændringer i borgernes tilstand og kan redegøre for de gældende retningslinjer i forhold til levering af sygeplejeydelser. Medarbejderne kan redegøre for gældende retningslinjer i forhold til medicindosering og medicinadministration. Medarbejderne har kendskab til de relevante handleplaner og kan fagligt redegøre for, hvorledes der følges op på disse. Medarbejderne har et godt kendskab til den enkelte borger og dennes individuelle ønsker i forhold til tiltaleform, respekt og levevis. Mangler Tilsynet har ikke fundet mangler på målniveau på tilsynstidspunktet i forhold til tilsynskonceptet. Alvorlige fejl og mangler Tilsynet har fundet doseringsfejl hos 1 borger 33

34 5.2 Tilsynets overordnede bemærkninger og anbefalinger Tilsynet giver anledning til følgende bemærkninger og anbefalinger i forhold til Hjemmesygeplejens fremadrettede udvikling: Bemærkninger Tilsynet bemærker, at Hjemmesygeplejen har en udfordring i forhold til at sikre, at helbredsoplysninger stemmer overens med medicinoplysninger, handleplaner i KOS2 og borgerens aktuelle helbred. Anbefalinger 1. Tilsynet anbefaler, at Hjemmesygeplejen igangsætter initiativer, der skal sikre, at helbredsoplysninger altid stemmer overens med medicinoplysninger, handleplaner i KOS2 og borgerens aktuelle helbred. Tilsynet bemærker, at Hjemmesygeplejen har en udfordring i forhold til at sikre korrekt medicindosering. Tilsynet bemærker ligeledes, at Hjemmesygeplejen anvender efterdosering. Tilsynet bemærker, at en borger ikke oplever, at smerteplaster bliver skiftet som aftalt. 2. Tilsynet anbefaler, at de gældende retningslinjer - Vejledning til medicinhåndtering og dokumentation samt instrukserne på de relevante områder gennemgås og drøftes med medarbejderne. Det er tilsynets vurdering, at de allerede igangsatte initiativer i forhold til samarbejdet med farmaceuten også fremadrettet er medvirkende til at sikre korrekt medicindosering. Emnet vedr. medicindosering bør på trods heraf gentages i dette regi/samarbejde. 3. Tilsynet anbefaler, at Hjemmesygeplejen skærper medarbejdernes opmærksomhed på kommunens Vejledning for medicinhåndtering og dokumentation i forhold til regler for medicindosering se afsnittet Særligt om efterdosering. Her er det præciseret, at en dosering skal indeholde dosering af samtlige lægemidler pr. doseringsæske. 4. Tilsynet anbefaler, at Hjemmesygeplejen forholder sig konkret til den pågældende borgers oplevelse i forhold til, at smerteplaster ikke altid påsættes som aftalt. 34

35 5.3 Oversigt over resultater for de enkelte mål BDO s samlede vurderinger Det faglige skøn kvalitativ vurdering Pointtildeling Kvantitativ vurdering Alvorlige fejl og mangler med mangler Målopfyldelsesprocent Mål 1 Der er sammenhæng mellem de tildelte ydelser og borgerens behov Mål 2 Der er sammenhæng mellem de tildelte og leverede ydelser Mål 3 Kvaliteten af medicindosering er tilfredsstillende Mål 4 Kvaliteten af medicinadministration/injektion er tilfredsstillende Mål 5 Kvaliteten af sygeplejeydelser (ud over medicin) er tilfredsstillende Mål 6 Borgeren oplever god kontakt til medarbejderne og respekt i hverdagen x 81 % x x 97 % x x 83 % x De to anvendte metodiske tilgange - det kvalitative, faglige skøn og den kvantitative pointtildeling - fører frem til det endelige vurderingsresultat (se det samlede tilsynsresultat i afsnit 2). Som det fremgår af ovenstående tabel, er der i mål 3 forskellighed i det faglige skøn og pointtildelingen. Kvaliteten af medicindosering vurderes ud fra et fagligt skøn at være til alvorlige fejl og mangler, selvom der er opnået en målopfyldelse på 97 % i pointtildelingen. Begrundelse for vurderingen skal ses på baggrund af, at der er fundet doseringsfejl hos 1 ud af 12 borgere. Den samlede vurdering af hele tilsynsresultatet for Hjemmesygeplejen vurderes derfor til at være til godkendt med mangler. 35

36 6 Oversigt over tilsynsresultater for de enkelte mål og indikatorer Kvalitativ vurdering - det faglige skøn Kvantitativ vurdering - pointtildeling med mangler Alvorlige fejl og mangler Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 1 Der er sammenhæng mellem de tildelte ydelser og borgerens behov x Hjemmesygeplejen har en udfordring i forhold til at sikre, at helbredsoplysninger stemmer overens med medicinoplysninger og handleplaner i KOS2. Hjemmesygeplejen har en udfordring i forhold til at sikre korrekt og ajourført dokumentation i helbredsoplysninger. Den tildelte sygeplejehjælp svarer til borgernes behov og borgerne oplever, at de modtager de sygeplejeydelser, som de har behov for. Medarbejderne kan redegøre for indsatser i forhold til ændringer i borgernes behov for sygepleje. 81 % 36

37 Indikatorer med mangler Alvorlige fejl og mangler Vurdering Beskrivelse Fordeling af tilsynsresultat Indikator 1.1 Dokumentation Er alle 11 områder i helbredsbeskrivelsen udfyldt (jf. embedslægens krav)? x Opfyldt 1 helbredsbeskrivelse mangler udfyldelse af et enkelt felt. Opfyldt 11 Delvis opfyldt 1 Ikke relevant 0 96 % Indikator 1.2 Dokumentation Stemmer helbredsoplysninger overens med medicinoplysninger og handleplaner i KOS2? x Tilsynet vurderer, at Hjemmesygeplejen har en udfordring i forhold til at sikre, at helbredsoplysninger stemmer overens med medicinoplysninger og handleplaner i KOS2 samt at dokumenterne er ajourførte. Hos 4 borgere stemmer helbredsoplysninger overens med medicinoplysninger og handleplaner i KOS2. Hos 8 borgere er der ikke sammenhæng. Hos en borger observeres manglende beskrivelse i helbredsoplysningerne på enkelte områder. Eksempelvis at borger har smerter og i behandling herfor. Der ses i medicinskema, at borger får dagligt smertestillende Opfyldt 4 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt 8 Ikke relevant 0 33 % 37

38 medicin, men der foreligger ingen handleplan eller beskrivelse i helbredsoplysninger om, at situationen er stabil og borger er i fast smertestillende behandling. Samme gør sig gældende for inhalationsmedicin, dette ikke beskrevet i helbredsoplysninger eller i handleplan, men i medicinskema er der ordineret inhalationsmedicin x flere dagligt. Hos en anden borger er der ingen handleplan på blodtryksmåling, selv om der er beskrevet i helbredsoplysninger, at sådanne er udarbejdet. Borger er visiteret til kontrol af blodtryk. Hos tredje borger ses beskrivelser i helbredsoplysninger, som ikke mere er gældende. Blandt andet står der, at borger har sår og at der foreligger en handleplan på dette område. Tilsynet konstaterer, at borger ikke længere har sår og handleplan er inaktiveret. Desuden ses der flere punkter i helbredsoplysninger markeret med et OBS. Disse har været under obs siden 2013 og flere at disse punkter er der handlet på og borgeren er i en stabil fase nu. 38

39 Hos fjerde borger mangler beskrivelse i helbredsoplysninger under vejrtrækning/ kredsløb, at borger er i blodfortyndende behandling. Der er angivet et intet at bemærke. Der foreligger handleplan på dette. Desuden er der flere punkter, der er mærket med OBS. Tilsynet bemærker, at disse er fra Hos femte borger er der i helbredsoplysninger under smerter beskrevet "intet at bemærke". Borgeren er i fast smertestillende behandling. Yderligere er der ingen informationer om, at borgeren er i behandling for stofskiftelidelse. Sjette borger er i behandling for forhøjet blodtryk, forebyggelse af forhøjet kolesterol og blodprop. Dette ikke beskrevet i helbredsoplysninger. Tilsynet bemærker, at der er flere OBS i helbredsoplysningerne fra juni 2013 på borgeren, som bør ajourføres - eks sanser, bevægeapparat, psykosociale forhold. Samme borger har handeleplan for svamp i hovedbunden. Handleplan bør evalueres. Dette ikke sket siden april Hos syvende borger mangler op- 39

40 lysning om, at borgeren er i behandling med smerteplaster. Det er kun oplyst, at borger får pn smertestillende behandling. Der mangler beskrivelse af, at borger er i behandling for mavesyre. Hos ottende borger mangler borgerens problemstilling i forbindelse med udskillelse af affaldsstoffer at blive beskrevet i helbredsoplysninger og eventuelt bør der med fordel udarbejdes handleplan herpå. Indikator 1.3 Observation Er der sammenhæng mellem de tildelte sygeplejeydelser og borgerens helbredstilstand? Herunder er der taget hånd om observerbare symptomer på helbredsskadelige sundhedsproblemer? x Opfyldt Tilsynet observerer sammenhæng mellem de tildelte sygeplejeydelser og borgerens tilstand. Der er taget fagligt hånd om helbredsskadelige sundhedsproblemer. Opfyldt 12 Delvis opfyldt 0 Ikke relevant 0 Indikator 1.4 Observation Er der overensstemmelse mellem helbredsoplysninger og borgerens aktuelle helbred? x Tilsynet vurderer, at Hjemmesygeplejen har en udfordring i forhold til at sikre korrekt og ajourført dokumentation i helbredsoplysninger. Hos 5 borgere er der sammenhæng mellem helbredsoplysninger og borgerens aktuelle helbred. Hos 3 borgere er der delvis sam- Opfyldt 5 Delvis opfyldt 3 Ikke opfyldt 4 40

41 Indikator 1.5 Interview med borger Vurderer borgeren, at den tildelte sygeplejehjælp svarer til borgerens behov? Indikator 1.6 Interview med medarbejder Ved medarbejderen hvad han/hun skal gøre, hvis borgerens behov for sygepleje ændrer sig? menhæng. Her mangler der sammenhæng på enkelte områder. Hos 4 borgere mangler der sammenhæng på flere vigtige områder. x Opfyldt Alle borgere giver udtryk for, at den tildelte hjælp til sygepleje svarer til deres behov. Borgerne giver udtryk for stor tilfredshed med hjælpen. 1 borger kan ikke helt svare på spørgsmålet på grund af nedsat hukommelse. x Opfyldt Alle medarbejdere kan beskrive, hvilke indsatser der skal gøres ved ændringer i borgerens behov. I forhold til 1 borger er indikatoren ikke relevant. Borgeren indgik i aftentilsyn, men det viste sig, at borgeren ikke får sygepleje om aftenen. Medarbejder fra aftenvagten er derfor ikke interviewet. Borgerens forhold vedr. sygepleje er kontrolleret i forhold til hjælp til sygepleje for dag. Ikke relevant 0 54 % Opfyldt 11 Delvis opfyldt 0 Ikke relevant 1 Opfyldt 11 Delvis opfyldt 0 Ikke relevant 1 41

42 med mangler Alvorlige fejl og mangler Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 2 Der er sammenhæng mellem de tildelte og leverede ydelser x Borgerne får de planlagte sygeplejebesøg. Indikatorer med mangler Alvorlige fejl og mangler Vurdering Beskrivelse Fordeling af vurderingsresultat Indikator 2.1 Interview med borger Har borgeren modtaget de senest planlagte besøg? x Opfyldt Alle borgere har modtaget den senest planlagte hjælp. Flere borgere fortæller, at de ind imellem bliver ringet op, hvis der er ændringer i aftalerne. Opfyldt 12 Delvis opfyldt 0 Ikke relevant 0 42

43 med mangler Alvorlige fejl og mangler Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 3 Kvaliteten af medicindosering er tilfredsstillende x Tilsynet vurderer, at dokumentationen i forhold til Klient medicin er tilfredsstillende og lever op til gældende retningslinjer. 97 % Medicinen, inkl. den doserede, er generelt opbevaret i henhold til gældende retningslinjer. Alle doseringsæsker er påført korrekt markering af navn og cpr-nummer. Der er generelt overensstemmelse mellem Klient medicin i KOS2 og Medicin ordinationsskema i hjemmet. Det er tilsynets vurdering, at Hjemmesygeplejen har en udfordring i forhold til at sikre korrekt medicindosering i forhold til alle borgere. Bemærkningsfeltet i forhold til x- medicin er korrekt udfyldt. Alle medarbejdere kan redegøre for gældende retningslinjer for medicindosering. 43

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Amager. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Amager. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK Københavns Kommune

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Syvogtyve Tyve ApS

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Syvogtyve Tyve ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør af praktisk hjælp Syvogtyve Tyve ApS Uanmeldt tilsyn december 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Amager. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Amager. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Amager Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn december 2014 WWW.BDO.DK

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Sanitern Rengøring ApS

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Sanitern Rengøring ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør af praktisk hjælp Sanitern Rengøring ApS Uanmeldt tilsyn december 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Nørrebro/Bispebjerg. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Nørrebro/Bispebjerg. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Nørrebro/Bispebjerg Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn December

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør Elite Miljø A/S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør Elite Miljø A/S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør Elite Miljø A/S Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør. Normas Hjemmeservice Allégade 15 K 4500 Nykøbing S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør. Normas Hjemmeservice Allégade 15 K 4500 Nykøbing S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør Normas Hjemmeservice Allégade 15 K 4500 Nykøbing S Uanmeldt tilsyn december 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Bispebjerg/Nørrebro. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Bispebjerg/Nørrebro. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Bispebjerg/Nørrebro Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn september

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Vanløse Brønshøj Husum

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Vanløse Brønshøj Husum INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 0 Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Vanløse Brønshøj Husum WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Vanløse Brønshøj Husum

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Vanløse Brønshøj Husum INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Vanløse Brønshøj Husum Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn november

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Clara Service Gruppen ApS

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Clara Service Gruppen ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Clara Service Gruppen ApS Uanmeldt tilsyn august 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej København S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej København S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S Uanmeldt tilsyn december 2014 WWW.BDO.DK Københavns

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør. Elite Miljø A/S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør. Elite Miljø A/S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør Elite Miljø A/S Uanmeldt tilsyn september 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmeplejen Danmark

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmeplejen Danmark INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Hjemmeplejen Danmark Uanmeldt tilsyn oktober 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecentret Bomi-Parken. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecentret Bomi-Parken. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder Plejecentret Bomi-Parken Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn juni 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjem og Pleje

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjem og Pleje INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Hjem og Pleje Uanmeldt tilsyn september 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport for. Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Kærkommen

Tilsynsrapport for. Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Kærkommen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Kærkommen Uanmeldt tilsyn december 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Indre by/østerbro. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Indre by/østerbro. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Indre by/østerbro Københavns Kommune WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Privat leverandør HjemmeHjælpen A/S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Privat leverandør HjemmeHjælpen A/S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Privat leverandør HjemmeHjælpen A/S Uanmeldt tilsyn december 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Valby, Kgs. Enghave og Vesterbro

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Valby, Kgs. Enghave og Vesterbro INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Valby, Kgs. Enghave og Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Vanløse/Brønshøj/Husum

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Vanløse/Brønshøj/Husum INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Vanløse/Brønshøj/Husum Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn August

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat for Hjemmeplejen... 4 2.1 Begrundelse for tilsynsresultat... 5 2.2 Tilsynets overordnede bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Amager. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Amager. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Amager Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn September 2013 WWW.BDO.DK

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Kærkommen

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Kærkommen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Kærkommen Uanmeldt tilsyn August 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Human Care ApS

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Human Care ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Human Care ApS Uanmeldt tilsyn september 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Nørrebro/Bispebjerg. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Nørrebro/Bispebjerg. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Vanløse/Brønshøj/Husum

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Vanløse/Brønshøj/Husum INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Vanløse/Brønshøj/Husum Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn november

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecenter Langgadehus Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecenter Langgadehus Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder Plejecenter Langgadehus Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn maj 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn marts 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Uanmeldt tilsyn oktober 2012 WWW.BDO.DK Uanmeldt tilsyn, Hjemmeplejen

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Kærkommen

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Kærkommen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Kærkommen Uanmeldt tilsyn December 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Bispebjerg og Nørrebro

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Bispebjerg og Nørrebro INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Bispebjerg og Nørrebro Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn oktober

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Valby, Kgs. Enghave og Vesterbro

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Valby, Kgs. Enghave og Vesterbro INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Valby, Kgs. Enghave og Vesterbro Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen Frederiksværk

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen Frederiksværk INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen Hjemmeplejen Frederiksværk Uanmeldt tilsyn november 2013 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Privat leverandør Hjemmeplejen Din Pleje ApS

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Privat leverandør Hjemmeplejen Din Pleje ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Privat leverandør Hjemmeplejen Din Pleje ApS Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Pleje- og Aktivitetscentret Bonderupgård Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Pleje- og Aktivitetscentret Bonderupgård Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Pleje- og Aktivitetscentret Bonderupgård Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn februar 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Verdishave Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Verdishave Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Plejecentret Verdishave Uanmeldt tilsyn august 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat... 4 2.1

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Langgadehus Plejecenter Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Langgadehus Plejecenter Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Langgadehus Plejecenter Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn august 214 WWW.BDO.DK Uanmeldt tilsyn, Langgadehus Plejecenter August 214 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen Melby

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen Melby INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen Hjemmeplejen Melby Uanmeldt tilsyn oktober 2013 WWW.BDO.DK Uanmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Melby Oktober 2013

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Kirsebærhavens Plejehjem Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Kirsebærhavens Plejehjem Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Kirsebærhavens Plejehjem Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn oktober 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S Uanmeldt tilsyn december 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport for Hjemmesygeplejen. Hjemmesygeplejen Nørrebro. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Hjemmesygeplejen. Hjemmesygeplejen Nørrebro. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Hjemmesygeplejen Hjemmesygeplejen Nørrebro Københavns Kommune Opfølgende uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3

Læs mere

Tilsynsrapport for Kildevæld Sogns Plejehjem. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Kildevæld Sogns Plejehjem. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kildevæld Sogns Plejehjem Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn august 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen kommunal leverandør

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen kommunal leverandør INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Uanmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Kommunal

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Indre By/Østerbro. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Indre By/Østerbro. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Indre By/Østerbro Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn juni 2012

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen Privat leverandør Estrids Pleje A/S

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen Privat leverandør Estrids Pleje A/S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen Hjemmeplejen Privat leverandør Estrids Pleje A/S Uanmeldt tilsyn November2013 WWW.BDO.DK Uanmeldt tilsyn,

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Maglehøj Distrikt

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Maglehøj Distrikt INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Uanmeldt tilsyn oktober 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Privat leverandør. Dansk Husmor Hjælp A/S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Privat leverandør. Dansk Husmor Hjælp A/S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Privat leverandør Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps Uanmeldt tilsyn oktober 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Hørgården Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Hørgården Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Plejecentret Hørgården Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn august 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Louise Mariehjemmet Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Louise Mariehjemmet Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Louise Mariehjemmet Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn februar 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Kærbo Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Kærbo Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Plejecentret Kærbo Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn februar 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn Juli 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn Juli 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand Uanmeldt tilsyn Juli 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Hjemmepleje - Privat leverandør

Hjemmepleje - Privat leverandør INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Brøndby Kommune Ældre og pension Hjemmepleje - Privat leverandør Elite miljø Anmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK Anmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Privat leverandør

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Omsorgscentret Hjortespring Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Omsorgscentret Hjortespring Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Omsorgscentret Hjortespring Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn Maj 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Privat leverandør Cura Pleje

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Privat leverandør Cura Pleje INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed Privat leverandør Cura Pleje Uanmeldt tilsyn marts 2014 WWW.BDO.DK Marts 2014 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen

Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Brøndby Kommune Ældre og pension Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen Anmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK Anmeldt tilsyn, Hjemmeplejen - Privat leverandør

Læs mere

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Human Care. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 9. november 2015 kl

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Human Care. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 9. november 2015 kl Hvidovre kommune Børn og Velfærd Sundheds- og Træningsafdelingen Visitationen visitationen@hvidovre.dk November 2015 Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn Human Care Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 9.

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice ApS

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice ApS WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Privat leverandør. Cura Pleje

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Privat leverandør. Cura Pleje INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed Privat leverandør Cura Pleje Uanmeldt tilsyn maj 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar

Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar Uanmeldt tilsyn Oktober2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således,

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg 5 Stjernet Rengøring Aps Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Hørgården Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Hørgården Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Plejecentret Hørgården Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn april 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Rundskuedagens Plejecenter Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Rundskuedagens Plejecenter Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Rundskuedagens Plejecenter Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn april 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Absalonhus Plejecenter Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Absalonhus Plejecenter Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Absalonhus Plejecenter Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn august 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Brøndby Kommune Ældre og pension. Hjemmeplejen Stranden. Anmeldt tilsyn Maj

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Brøndby Kommune Ældre og pension. Hjemmeplejen Stranden. Anmeldt tilsyn Maj INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Ældre og pension Hjemmeplejen Stranden Anmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Ørestadens Plejecenter Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Ørestadens Plejecenter Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Ørestadens Plejecenter Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn November 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund. Uanmeldt tilsyn Juli 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund. Uanmeldt tilsyn Juli 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund Uanmeldt tilsyn Juli 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Uanmeldte tilsyn på plejecentre

Uanmeldte tilsyn på plejecentre INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecenter Dr. Ingrids Hjem Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecenter Dr. Ingrids Hjem Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Plejecenter Dr. Ingrids Hjem Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn november 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet

Læs mere

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Nord. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 17. November 2015 kl

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Nord. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 17. November 2015 kl Hvidovre kommune Børn og Velfærd Sundheds- og Træningsafdelingen Visitationen visitationen@hvidovre.dk November 2015 Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Nord Dato og tidspunkt for tilsyn:

Læs mere

Tilsynsrapport for Midlertidige døgnpladser. Rehabiliteringscenter Bispebjerg. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Midlertidige døgnpladser. Rehabiliteringscenter Bispebjerg. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Midlertidige døgnpladser Rehabiliteringscenter Bispebjerg Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn november 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecenter Bomi-Parken Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecenter Bomi-Parken Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Plejecenter Bomi-Parken Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn Maj 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Samlet tilsynsresultat... 4 1.1 Begrundelse

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Langgadehus Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Langgadehus Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Plejecentret Langgadehus Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn april 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecenter Aftensol. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecenter Aftensol. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecenter Aftensol Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn marts 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat... 4 2.1

Læs mere

Odense Kommune. Sankt Hans Parkens Plejecenter

Odense Kommune. Sankt Hans Parkens Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Privat leverandør Personlig pleje og praktisk bistand

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Privat leverandør Personlig pleje og praktisk bistand INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Allerød Kommune Social og sundhedsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Privat leverandør Personlig pleje og praktisk bistand Cura Pleje og Service Hejrevang 15,1 3450

Læs mere

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Vest. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 12. November 2015 kl

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Vest. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 12. November 2015 kl Hvidovre kommune Børn og Velfærd Sundheds- og Træningsafdelingen Visitationen visitationen@hvidovre.dk November 2015 Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Vest Dato og tidspunkt for tilsyn:

Læs mere

Tilsynsrapport for Midlertidige døgnpladser. Rehabiliteringscenter VKV Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Midlertidige døgnpladser. Rehabiliteringscenter VKV Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Midlertidige døgnpladser Rehabiliteringscenter VKV Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn december 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Plejecenter Åglimt Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat og anbefalinger 2012...

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejehjemmet. Slottet Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejehjemmet. Slottet Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejehjemmet Slottet Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn august 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat... 4

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecentret Poppelbo Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecentret Poppelbo Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder Plejecentret Poppelbo Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn maj 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn april 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Kommunal leverandør Hjemmepleje/sygepleje

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Kommunal leverandør Hjemmepleje/sygepleje INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed Kommunal leverandør Hjemmepleje/sygepleje WWW.BDO.DK Uanmeldt tilsyn, Kommunal leverandør hjemmepleje/sygepleje April 2013 Forord

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Plejecenteret Rytterkasernen

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Plejecenteret Rytterkasernen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen Plejecenteret Rytterkasernen Uanmeldt tilsyn November2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. Herluf Trolle Plejecenter

Ældre -og Handicapforvaltningen. Herluf Trolle Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Allerød Hjemmepleje Kommunal leverandør Hjemmepleje/sygepleje

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Allerød Hjemmepleje Kommunal leverandør Hjemmepleje/sygepleje INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Allerød Kommune Social- og sundhedsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Allerød Hjemmepleje Kommunal leverandør Hjemmepleje/sygepleje Rønneallé 41 3450 Allerød Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn april 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Odense Kommune. Kragsbjergløkke Plejecenter

Odense Kommune. Kragsbjergløkke Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport for Midlertidige døgnpladser. Rehabiliteringscenter IBØ Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Midlertidige døgnpladser. Rehabiliteringscenter IBØ Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Midlertidige døgnpladser Rehabiliteringscenter IBØ Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn December 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Lille Glasvej Plejecenter.

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Lille Glasvej Plejecenter. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen Lille Glasvej Plejecenter. Uanmeldt tilsyn december 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Fælledgården Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Fælledgården Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Fælledgården Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn december 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Skærbæk

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Skærbæk INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Skærbæk Uanmeldt tilsyn Oktober2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Læs mere

Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Løgumkloster

Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Løgumkloster INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Løgumkloster Uanmeldt tilsyn Oktober2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere