BILLEDER AF MAGTEN. kapitel 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILLEDER AF MAGTEN. kapitel 1"

Transkript

1 kapitel 1 BILLEDER AF MAGTEN INDLEDNING Nogle vil sikkert huske dengang, da John Mogensen i starten af 70 erne bragede igennem på Dansktoppen med Der er noget galt i Danmark. En sand landeplage blev her født, og førstepladsen på hitlisten var okkuperet og uindtagelig i månedsvis. Det var uhørt. Ikke så meget på grund af selve sangen,for den har i sig selv ikke mange musikalske kvaliteter,som har gjort den langtidsholdbar. Men derimod fordi en helt ny diskurs, nemlig den politiske, for første gang blev introduceret i Dansktoppens univers, som ellers udgjorde det mest harmoniske og fredfyldte rum i hele landet. Der er noget galt i Danmark! Med denne enkle,men animerende titel og tre simple harmonier italesatte Mogensen,hvad en stor del af befolkningen måske nok i det stille gik rundt og følte,men ikke helt kunne sætte ord på. Pludselig var ordene der,og succesen var en selvfølge.john Mogensen forblev herefter folkeeje. Det var ikke, fordi det som sådan var første gang, at politiske budskaber blev iklædt populærmusik og lanceret her i landet. Dette fænomen trivedes på tidspunktet såmænd glimrende i ungdomsoprørets kølvand; sensommeren af den dansksprogede rockmusiks glansperiode; og på den politiske venstrefløj, bedst personificeret i et af datidens helteorkestre, Røde Mor. Det helt afgørende nye var, at fortælleren i sangen ikke docerede tonstunge politiske paroler og budskaber i en belærende eller kampberedt form. Tværtimod formåede Mogensen i en mundret,næsten underspillet jargon, at give den lille mand en stemme og et talerør til at udtrykke en indignation over forholdene,sådan som de blev oplevet i store dele af samfundet.middeldanskeren havde pludselig fået en platform,hvorfra han kunne genkende nogle af sine fornemmelser og politiske holdninger,mens der blev skrålet med på refrænet: 11

2 Der er noget galt i Danmark, Dybbøl Mølle maler helt ad Helved til Bare tegnedrengen er i orden,kan man få det som man vil Skide være med andres mening,selv om det er dem,der står for skud Der er noget galt i toppen,nogen der trænger til at skiftes ud. Faktisk var succesen så stor,at en Erhard Jakobsen på toppen af sin karriere så sig nødsaget til at alliere sig med en konventionel Dansktopsanger og -producer og gå i pladestudiet for at indsynge,hvad der måtte opfattes som en respons og en dementi af Mogensens sang. Hans postulat kunne således ikke få lov at stå alene,synes ræsonnementet at have været.og så galt gik det bestemt heller ikke i Danmark! Episoden siger noget om,hvilken effekt John Mogensen havde. Og modhandlingen var samtidig modig af Erhard Jakobsen. Ikke mindst hans sangstemme taget i betragtning. Her kunne ikke engang et moderne og veludrustet pladestudie skjule tingenes tilstand.stemmeføringen fejlede traditionelt aldrig noget hos ham,men det var ikke lige inden for denne vokale genre,han høstede sine største fortjenester. Der er noget galt i Danmark tematiserede en række modsætninger, oplevelser af ulighed og billeder af magten, som mange sikkert vil hævde stadig er fremtrædende den dag i dag: Nemlig billeder af et hierarkisk samfund, som tilgodeser de i forvejen økonomisk velstillede, og en forståelse af det politiske system som inkarneret af magteliter, der kører deres egen dagsorden og lader hånt om folkets tarv. Der er her tale om et system af aktører, som tænker og taler næsten ens uanset om det gælder direktører, politikere, bureaukrater eller eksperter. Systemet udgøres af såvel offentlige myndigheder som autoriteter i bred forstand. Der er her tale om en af de mest klassiske magtdikotomier, nemlig systemet versus manden på gulvet. I dette scenario er afmagten udtalt, og selvforståelsen domineres af (livs)verdensopfattelser, som er i skarp kontrast til den (system)verden, hvor magtens mennesker findes. Her kan der i høj grad tales om opfattelser af et os og et dem. Der skal ikke bruges plads her på en grundigere analyse af sangen. Blot skal derimod antydes den pointe, at der om ikke længe før, så i hvert fald fra da af har eksisteret et billede af et Over- og et Underdanmark i den moderne, nationale bevidsthed, måske især blandt eliten. Men oplevelser af magt og samfundsforhold har antageligt mange andre udtryk. Hensigten er derfor at undersøge og studere variationen i de mere grundlæggende forestillinger om magten i det aktuelle, danske samfund.vi bærer alle rundt på nogle 12

3 bestemte forestillinger om samfundet: om høj og lav, lighed og forskellighed, position og status, grader af magtdistance osv.sådanne opfattelser kan antydes af et lille, konkret eksempel fra forfatterens egen virkelighed: På en dejlig forårsdag er jeg ude at gøre mine indkøb.ved parkeringspladsen uden for Fakta står der en dame på ca. 60 år og nyder solen. Hun har tydeligvis ikke travlt.vi smiler til hinanden,da jeg stiger ud af bilen.i det samme kører en mand forbi i en rød,åben sportsvogn.han parkerer bilen et stykke fra os. Sig mig, var det ikke en MG?, spørger damen. Jeg tror det, svarer jeg men jeg er ikke nogen ekspert på området. Mit kendskab til biler, og især sportsvogne, er afgjort ikke det største. Hm. Der er altså noget, der ikke passer, siger hun så. Hvilket? Ja, altså Fakta og så en MG!. Eksemplet viser,hvordan vi har ganske særlige forventninger om bestemte sammenhænge,når vi konstruerer forståelser og billeder af,hvordan verden ser ud.tanken med denne undersøgelse er i sin enkelhed derfor at afdække, hvordan fremherskende billeder af magten ser ud,hvis man betragter samfundet gennem vidt forskellige menneskers optik.spørgsmålet er bl.a., om kendte billeder af samfundet som inddelt i,og styret af,bestemte klasser eller grupper kan findes i dagens Danmark. Det påfaldende og fascinerende er naturligvis,at selv om vi lever i det samme samfund og deler den samme objektive virkelighed,så tolker vi den på vidt forskellige måder.man kan måske ligefrem tale om,at vi konstruerer forskellige matricer til at anskue verden ud fra.spørgsmålet er så bare, hvordan sådanne forståelser af samfundet og magten dannes? Hvad er fx den nærmere sammenhæng mellem egne erfaringer og oplevelsen af samfundet? Vi har alle nogle stereotype bestemmelser af, hvordan verden er indrettet og det er netop disse, som skal undersøges. Sådanne stereotyper kan nemlig være særdeles informative,både hvad angår de manifeste magtforståelser og de mere latente og skjulte opfattelser og måder at strukturere virkeligheden på.vi skal derfor prøve at skille tingene ad for at se,hvordan disse nøjere ser ud og er sat sammen. Denne dimension udfoldes via 11 personportrætter af forskellige nutidsdanskere, som er en del af undersøgelsens empiriske fundament, og som vi skal stifte nærmere bekendtskab med i de følgende kapitler. Dette gøres ved at afdække forskelle, såvel som fællestræk, blandt typer af mennesker, som ellers adskiller sig socialt, kulturelt og politisk. 13

4 Forestillinger om magtens placering i samfundet vil forventeligt være vidtfavnende i dag. Mange mennesker henviser til konkrete aktører, når de adspørges om magten i samfundet,mens andre henviser til organisationer og grupper af personer,og andre igen henviser til lidt mere anonyme positioner eller strukturelle varianter af magt.spørgsmålet om,hvilke grundlæggende mønstre af magt eller dominans som opleves at kendetegne samfundet,kan vedrøre såvel økonomisk,politisk,social og symbolsk magt.med billeder af magten sættes der fokus på,hvilke grundlæggende magtforståelser som kendetegner borgernes oplevelser af samfundet.der fokuseres altså på en given persons eller types mere eller mindre sammenhængende opfattelser og billeder af samfundet,det politiske liv og dets institutioner set i forhold til vedkommendes livsverden. 1 I den forbindelse forekommer det relevant at etablere en sondring mellem oplevelser og magtforståelser i relation til både en nær og personlig horisont og et fjernere og mere aggregeret niveau samfundsplanet.en sondring,som ikke er helt ulig Pedersen et al.s (1994) skelnen mellem det lille og det store demokrati i den svenske magtudredning. Herved forstås henholdsvis magten over egen tilværelse/de umiddelbare omgivelser i hverdagen ( det lille demokrati ) og magten i samfundet ( det store demokrati ). Undersøgelsen ønsker i forlængelse heraf også at betone oplevelsen af de individuelle handlemuligheder samt den enkeltes forestilling om,hvordan man kan agere i demokratiet og det politiske system:dvs.egen rolle og egne muligheder heri.oplevelsen af egen evne til at gøre en forskel er således en væsentlig parameter i indkredsningen af en persons oplevelse af magt eller afmagt. Herved strejfes også spørgsmålet om politisk handlekraft og politiskdemokratisk identitet. TEORETISKE POSITIONER OG ANTAGELSER At skulle give et bud på og udfolde en analyse over hvordan hverdagslivs-relaterede og politiske bevidstheder og forestillingssystemer i relation til demokrati og magt ser ud blandt almindelige mennesker i det moderne Danmark,er ikke nogen enkel sag.og at skulle søge efter relevante redskaber i den teoretiske værktøjskasse er paradoksalt nok ikke ubetinget en øvelse,som gør tingene lettere.alle redskaberne i værktøjskassen er så at sige anvendelige,uden at nogen af dem isoleret set kan løse opgaven:der må således trækkes på en mangfoldighed af teoretiske traditioner og positioner, som hver især kan have relevans:lige fra teorier om hverdagskulturer,livs- 14

5 formsanalyse,marxistiske teorier om klassebevidsthed og teorier om arbejderes forestillinger om samfundet ( images of society ) til diskursanalyse, modernitetsanalyse og teorier om politisk identitet og post-materielle værdier.listen er lang,og den er langtfra udtømt. Alle kan tjene som inspirationskilde,men ingen passer helt,og der må samtidig her være tale om en overvejende induktiv og eksplorativ undersøgelse.der skal dog nedenfor gives enkelte konkrete anvisninger på, hvordan foreliggende teorier har inspireret. Der kan findes berøringsflader i den klassiske, britiske Cultural Studies - tradition,herunder de sociologiske undersøgelser af navnlig arbejdernes samfundsbilleder (Lockwood,1966;Newby,1977;McKenzie & Silver, 1968;og andre).desuden kan måske nævnes Damgaard et al.s store,kvantitative spørgeskemaundersøgelse fra 1980, som er rapporteret i Folkets veje i dansk politik, hvor der ses på danskernes oplevelse af magtforholdene mellem politiske institutioner. Denne undersøgelse har imidlertid et ganske andet sigte og anvender en helt anden metode. I Damgaards undersøgelse er opfattelserne i øvrigt forholdsvis differentierede. Der kan groft sagt tales om tre forskellige hovedgrupperinger af magtforståelser: knap en tredjedel af befolkningen har en politisk-parlamentarisk magtforståelse og mener,at det er regering og Folketing,som primært har magten knap en tredjedel af befolkningen har ikke nogen bestemt magtopfattelse endelig er der godt en tredjedel,som henviser magten til enten interesseorganisationer, embedsmænd eller erhvervslivet Et fællestræk er dog ifølge Damgaard,at den sociale afstand er væsentlig for oplevelsen af magtforholdene: Man henviser så at sige til andre, når magten skal placeres og disse andre er tydeligt adskilt fra,og på afstand af,ens egen arbejdssituation og samfundsmæssige placering (Damgaard et al., 1980: 185). Politikeren peger på embedsmanden, arbejderne peger på direktøren,og direktøren peger på fagforeningen osv.damgaard tolker altså resultaterne således, at respondenterne i undersøgelsen typisk tillægger fjernere placerede aktører særlig indflydelse.dvs.at magten har de andre (Damgaard et al., 1980: ). Undersøgelsen kan som nævnt også hente inspiration i den række sociologiske undersøgelser af samfundsbilleder blandt arbejderklassen,som blev 15

6 foretaget i Storbritannien fra 1950 erne og frem til midten af 1970 erne.i disse (overvejende kvalitative) undersøgelser tegnes arbejdernes oplevelse af samfundet som et dikotomt billede opdelt i os og dem repræsenterende henholdsvis de magtesløse og de magtfulde. Denne oplevelse står over for middelklassens typiske status- eller hierarkibaserede forståelse af samfundet og billedet heraf som en social rangstige,som man gradvist kan klatre op ad.undersøgelserne afslørede gennemgående en klassebaseret forståelse af samfund og magtrelationer.i David Lockwoods klassiske studie af arbejderklassen i UK,Sources of Variation in Working-Class Images of Society (1966) tages der udgangspunkt i,at sociale relationer og placeringen i samfundsstrukturen via arbejdslivet sætter bestemte magt- og samfundsopfattelser. Lockwood foretager i den forbindelse en opdeling,hvor han opstiller tre idealtyper af arbejdere: den traditionelle ( proletariske ) arbejder den traditionelle, ærbødige ( deferential ) arbejder den individualiserede ( privatiserede ) arbejder Den første gruppe findes mest rendyrket blandt minearbejdere,havnearbejdere og arbejdere i skibsværftsindustrien. Der er her tale om bestemte (manuelle) arbejdssituationer og om større fællesskaber,hvor et stort antal arbejdere er fælles om at dele både arbejdssituation,lokalitet og vilkår i tilværelsen i øvrigt. De lever med andre ord i afgrænsede og tæt sammenvævede lokalsamfund. Der er her typisk en dikotom os/dem - forståelse af samfundet,eller hvad Lockwood også benævner som en klassebaseret power model. Dem, der ikke er os er lig med de andre, som udgøres fx af chefer,overordnede,funktionærer og myndigheder. 2 Der er stærke bånd til ligesindede og stor intern solidaritet i gruppen og samtidig også en pæn portion stolthed omkring arbejdet og den faglige tradition. 3 Den næste idealtype betegnes som den ærbødige ( deferential ) arbejder (jf. også McKenzie & Silver, 1968;Newby,1977), som bøjer sig for de overordnede, affinder sig med pladsen i hierarkiet, og som ikke stræber efter at ændre deres rang og status i samfundet. Der er altså her en hierarkisk forståelse af samfundet, som angiveligt især er udbredt i mindre samfund, blandt landarbejdere (Newby, 1977), mindre (familie-)foretagender, samt blandt arbejdere i ikke-industrialiserede jobfunktioner. Der er her ingen klassebaseret forståelse af samfundet. Billedet af samfundet er derimod et status-hierarki med forskellige samfundsklasser (heraf én af ligesindede; samt 16

7 mindst én klasse over og i enkelte tilfælde også én gruppe under med endnu lavere status). Den sidste figur den privatiserede arbejder føler ikke tilknytning til nogen bestemt gruppe.tilgangen til arbejdssituationen er rent instrumentel,idet arbejdet her udelukkende opfattes som et middel til at skaffe sig en indkomst.det er et nødvendigt onde.man er derimod orienteret mod fritiden, forbruget og livet uden for arbejdet. Denne variant findes typisk i store virksomheder med samlebånds- og masseproduktionsteknologier også undertiden kaldet den nye arbejderklasse (Lockwood, 1966: 22), hvor man ofte arbejder isoleret fra kollegerne. Der er ingen klassebevidsthed,og man er ikke antagonistisk orienteret.der er altså hverken nogen klasse- eller hierarkiforståelse af samfundet. Den privatiserede arbejder har til gengæld et pekuniært billede af samfundet som bestående af klasser/grupper,der kun adskiller sig,hvad angår indkomst og besiddelser.der er tale om et lavt politisk engagement og en snævert økonomisk ( economic man ) tilgang til samfundet.evt.medlemskab af en fagforening er således også instrumentelt begrundet (skal skaffe bedre individuelle vilkår), frem for begrundet i solidaritet og fællesskabsfølelse. Der kan ud fra Lockwood opstilles følgende tre typer af samfundsforestillinger eller images af samfundet blandt arbejderklassen (Goldthorpe et al., 1969): et dikotomt samfundsbillede (powermodel).der er her to hovedklasser: os og dem, typisk adskilt i form af besiddelse/ikke-besiddelse af magt og autoritet.der er forholdsvis stor politisk afmagt i denne forestilling et hierarkisk samfundsbillede (prestigemodel).der er her tre (eller flere) hovedklasser, adskilt i form af livsstil og socialgrupper et prestige- eller forbrugsorienteret samfundsbillede (pengemodel).der er her én stor, central hovedklasse, samt en eller flere residuale eller eliteklasser, adskilt i form af rigdom, indtægt og forbrugsstandard Det forekommer evident,at John Mogensen ville indskrive sig i den førstnævnte,dikotome kategori af Lockwoods samfundsbilleder.men hvad ville han mon synge om,hvis han skulle skrive sangen i dag? Og ville en tilsvarende sang finde et publikum? Dette projekt vil i forlængelse af et sådant spørgsmål med en kvalitativ tilgang altså undersøge karakteristiske forestillinger om magt hos udvalgte personer fra forskellige samfundsmæssige 17

8 grupperinger,hvor hensigten er at redegøre for sammenhængen mellem individernes objektive situation og deres egen subjektive forståelse heraf i relation til samfund og magt. Et centralt analytisk afsæt for Lockwood (og generelt Cultural Studiestraditionen) var med inspiration i Marx skelnen mellem Klasse an sich og Klasse für sich netop sammenhængen mellem den objektive klassesituation og bevidstheden,dvs.den subjektive forståelse af denne situation (Bulmer,1975).I Lockwoods undersøgelse peges der altså på,at det er magten i forhold til de umiddelbare omgivelser og arbejdssituationen,som strukturerer opfattelsen af de samfundsmæssige magtforhold.dette er en antagelse,hvis relevans man i dag som nævnt godt kan problematisere,idet faktorer som fx medier og offentlighed,kulturel pluralisering eller globalisering mv. ingen plads har i denne sociologiske tradition.i de britiske undersøgelser er samfundet så at sige at forstå som en aggregeret og forstørret enhed af arbejdslivets hierarki, dvs. som virksomheden written large med de samme autoritære forhold og den samme afmagt.hvad angår sondringen mellem de nære/fjerne magtrelationer,så har traditionen udelukkende blik for de førstnævnte.lockwood repræsenterer dog en vigtig inspirationskilde for denne undersøgelse. Men det bør her erindres, at undersøgelsen er udformet i en anden kontekst:en anden nation,en anden epoke,en anden samfundstype osv.spørgsmålet er så,om eller i hvilken grad man kan forvente at finde noget,der ligner Lockwoods dikotome klasseforståelser i dag.det forventes her,at der nok i et vist omfang kan findes elementer af disse men antagelig ikke særligt udbredt og i nogen fuldstændig form.hvorfor ikke? Delvis fordi der næppe nogensinde har været mange af Lockwoods klassiske arbejdere i Danmark,men primært fordi der grundlæggende må sættes spørgsmålstegn ved,om det er det nære og her især arbejdssituationen,der fundamentalt strukturerer identiteten eller magtforståelsen. Dette er,hvad der blev forudsat i Cultural Studies -litteraturen,hvor individers sociale bevidsthed i høj grad ses som påvirket af den nære sociale kontekst. Sociologiens tilbøjelighed til at tage udgangspunkt i de nære og erfaringsbaserede forhold går også igen i en dansk sammenhæng i Thomas Højrups etnologisk inspirerede livsformsanalyse (Højrup,1983),hvor livsformerne essentielt struktureres af arbejdslivet:højrup tager (delvist i forlængelse af ovenstående forståelser) udgangspunkt i,at identiteten grundlæggende dannes via arbejdslivet og den livsform, som er knyttet hertil. Hermeneutikere 4 ser ofte de livsnære erfaringer som en del af det filter og den værktøjskasse, som man bearbejder og fortolker de mere fjerne ting med 18

9 (herunder det politiske system).fra sociologien er det i den forbindelse også en velkendt antagelse,at hvis mennesker ikke er i stand til at kontrollere eller overskue verden,så reducerer de simpelt hen denne til de nære omgivelsers dimensioner (Castells,1983).Identiteter og hverdagskulturer inkarnerer centrale træk og karakteristika hos aktører og angiver ikke alene værdier,men tilkendegiver også en individuel erkendelsesdimension. Dannelsen af politiske holdninger og bevidsthed kan imidlertid næppe forstås snævert i forlængelse af arbejdssfæren som hos Lockwood m.fl.,hvor næsten al socialitet afledes af arbejdslivet. Man kan i dag næppe a priori tage udgangspunkt i, at arbejdslivet strukturerer hele livsformen grundlæggende. Der findes i moderne samfund en række struktureringsformer,som må antages at være fælles for alle,uanset erhverv.moderne samfund er præget af en udpræget rumlig,tidsmæssig og institutionel differentiering (Mortensen,1987:15). Man kan derfor ikke gå ud fra,at arbejdslivet er selve kilden til identiteten. Hvor man tidligere (og i den hermeneutiske tradition) ledte efter identiteternes udspring i de nære omgivelser,må man i dag også afsøge påvirkninger fra fjernere relationer,herunder medier og globaliseringsprocesser. 5 For det første er den sociale struktur øjensynligt mere differentieret i nutidens netværks - eller informationssamfund, end tilfældet var i det klassiske industrisamfund. De klassebaserede modsætninger og os/demdikotomier baseret på indtægt eller ejendom over produktionsapparatet er antageligt efterhånden afløst eller suppleret af andre, mere individuelle og identitetsbaserede orienteringer, som eksempelvis kunne vedrøre etniske, vidensbaserede, livsstilsbaserede, generationsbaserede, kønsbaserede, eller helt andre typer af kløfter og modsætninger. Der er andre ting, end arbejdssituationen, som skaber identitet, og det afgørende er derfor, hvor betydningsskabende arbejdet overhovedet er. For det andet er der andre typer af opbrud i forhold til de vante forestillinger om identitet og samfundsopfattelse.fra modernitetsanalysen er det således kendt,at såkaldt postmaterielle værdier har fået en central placering ved siden af de traditionelle,materielle værdier.ofte hævdes det i dag,at de autoritære orienteringer og materielle værdier,som kendetegnede industrisamfundet,i stort omfang er afløst af individualitet,selvudfoldelse og frihed til at vælge personlig livsstil (Inglehart, 1997). Der er således her opbrud i de kendte samfundsforestillinger og tilsvarende ikke længere nogen snæver kobling mellem arbejdssituation og samfundsforståelse. En generel forståelsesramme i det ( sen -)moderne samfund er,at der er sket et skift bort fra traditionel interessebaseret og ideologisk politik mod en 19

10 mere individuelt orienteret og begrundet politikforståelse. Selvet bliver mere og mere organiseret som et refleksivt projekt.den enkelte indarbejder bl.a.medieret materiale i en sammenhængende biografisk fortælling,som er under stadig revision (Giddens,1991;Thompson,2001).Folk stemmer (og orienterer sig i forhold til det politiske billede) generelt i mindre udstrækning efter deres arbejdssituation og klassetilhørsforhold de personlige værdier spiller en større rolle (jf.også valgundersøgelserne se fxandersen et al., 1999).Partierne får sværere ved at mobilisere medlemmer:dvs.snarere end økonomiske interesser og klassestrukturer er det i samfund af denne type subjektivt meningsskabende,kulturelle faktorer,der fungerer som input til identitetsarbejdet og som virker handlingsmotiverende for individerne (Kaare Nielsen,2001:8-9). 6 Der sker dermed en spredning af (identitetsdannelses-)feltet, hvilket også gør det vanskeligere at teoretisere over det. Moderne livsformer udfoldes på et væld af forskellige måder.castells (1998) har i den forbindelse introduceret en sondring mellem modstandsidentiteter eller projektidentiteter (hvor individerne i den sidstnævnte gruppe er refleksive og konsensusorienterede). 7 modstandsidentiteter Det meste af tænkningen i relation til politik og magt er konstrueret og bygget omkring traditionelle modsætninger og (logiske) modsætningspar, som eksempelvis lønarbejdere vs.arbejdsgivere og kapitalejere,hvilket også er en modsætning,der har været central for etableringen af det politiske partisystem, som vi kender i dag (Andersen,1984).En anden klassisk konflikt angår system/eliter og lægmænd.sådanne modsætninger giver sig ofte udslag i bestemte typer af os/dem -dikotomier.mere moderne variationer over Lockwoods traditionelle,dikotome forståelser,som udtrykkes i power modellen,kan måske findes i Castells (1998)begrebom modstandsidentiteter.modstandsi- dentiteter samler sig omkring forholdsvis entydige positioner,og verdensbilledet er overvejende dikotomt. De søger autonomi og er generelt modstandere af systemer eller af Overdanmark.Der er nogle få,men meget vigtige symboler,som går igen,og som er centrale i deres univers.disse symboler reproduceres og bekræftes vedvarende.identiteten skaber her klarhed og enhed i en kontekst, der opleves som præget af konflikt og grænsedragning. Modstandsidentiteter findes typisk blandt marginaliserede grupper i samfundet (Castells,1998),og kan siges at udgøres af mindre og evt.stigmatiserede grupper, hvis samfundsmæssige positioner er truede eller udgrænset fra 20

Mellem individualisme og fællesskab

Mellem individualisme og fællesskab Mellem individualisme og fællesskab Om medieforbrug, politisk interesse og offentlighed Johannes Andersen & Niels Nørgaard Kristensen I disse år sker der drastiske ændringer i medieforbruget i Danmark

Læs mere

Udarbejdet af: Julie Riishøj Nielsen. Eva Holm Nielsen. Antal ord i specialet: 50.867

Udarbejdet af: Julie Riishøj Nielsen. Eva Holm Nielsen. Antal ord i specialet: 50.867 Sted : Sociologiuddannelsen, Aalborg Universitet Gruppe : Eva Holm Nielsen og Julie Riishøj Nielsen Vejleder : Jens Christian Tonboe Tidsrum : 01.09.06 29.04.08 Temaramme : Speciale Titel : Negativ kategorisering

Læs mere

De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research

De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research Syddansk Universitet Michelle Møller Afleveringsdato: Campus Esbjerg 19.12.2013 De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research Jeg erklærer på tro og

Læs mere

Hvorfor er det så svært? - Unges valg af videregående uddannelse

Hvorfor er det så svært? - Unges valg af videregående uddannelse Hvorfor er det så svært? - Unges valg af videregående uddannelse Sociologisk speciale, 10. semester Aalborg Universitet August 2012 Forfatter: Johanne Ravnås Lang-Stobbe Vejleder: Inger Glavind Bo Forside:

Læs mere

Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale Kompetenceregnskab

Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale Kompetenceregnskab Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale Kompetenceregnskab Dokumentationsrapport fra Det Nationale Kompetenceregnskab Undervisningsministeriet 2002 Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale

Læs mere

politisk interesse og selvtillid fordelt på generationer

politisk interesse og selvtillid fordelt på generationer g. Redegørelse politisk interesse og selvtillid fordelt på generationer Af Johannes Andersen, lektor Aalborg Universitet Uddrag fra: Demokrati for fremtiden Valgretskommissionens betænkning om unges demokratiske

Læs mere

Faglighed i perspektiv

Faglighed i perspektiv Afsluttende diplom modul i specialpædagogik - Foråret 2012 Opgaven skrevet af: Jannik Jensen (Studienummer: 136593) (Studienummer: 136592) Vejleder: Pia Beier Lund Standardtitelblad til opgaver på diplomuddannelserne

Læs mere

Teorier om betydningen af social baggrund og chance ulighed Niels Ploug, Socialforskningsinstituttet

Teorier om betydningen af social baggrund og chance ulighed Niels Ploug, Socialforskningsinstituttet Nedenstående kapitel er publiceret i antologien Niels Ploug (red) Social arv og social ulighed, Hans Reitzels forlag (2007) Kapitel 2 Teorier om betydningen af social baggrund og chance ulighed Niels Ploug,

Læs mere

beskriver forskellige erfaringer med udkant, informationsteknologi og arbejde, sådan som vi har hørt om dem fra hhv. beboere i en landsby, fra ejere

beskriver forskellige erfaringer med udkant, informationsteknologi og arbejde, sådan som vi har hørt om dem fra hhv. beboere i en landsby, fra ejere Forord. Denne rapport beskriver resultaterne af forskningsprojektet Verdensborger og Hjemmefødning i den globale landsby?. Initiativet til projektet er taget af Folkeligt Institut for Udkantsforhold på

Læs mere

Hvad kan Fortælling? Louis Jensens Hundrede historier

Hvad kan Fortælling? Louis Jensens Hundrede historier Hvad kan Fortælling? En sjette gang var der et træ og en lille fugl. De var gode venner og talte tit sammen. Den lille fugl fløj op fra træets top, så sig omkring og fløj så ned igen og satte sig hos træet

Læs mere

En ny verdensforståelse

En ny verdensforståelse Juni 2013 - www.stikimod.dk En ny verdensforståelse Af Katrine Ingemann Nielsen og Mikkel Mattsson Green Konspirationsteorier er på én gang vidtfavnende, allestedsværende, mystiske og fascinerende. Men

Læs mere

Ansvar og værdier En undersøgelse i børnefamilier

Ansvar og værdier En undersøgelse i børnefamilier Ansvar og værdier En undersøgelse i børnefamilier Dines Andersen Anne-Dorthe Hestbæk Socialforskningsinstituttet 99:22 Ansvar og værdier Hvilke værdier lægger nutidens forældre vægt på i deres børneopdragelse?

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse Denne blanket skal indsættes som FORSIDE i alle tre eksemplarer af eksamensopgaven. Modulnavn- og -nr.: Vejleders navn: Titel på opgaven: Ugeskema som specialpædagogisk indsats

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM KULTUR?

ET SPØRGSMÅL OM KULTUR? ET SPØRGSMÅL OM KULTUR? Rundt om mødet mellem den professionelle og etniske minoriteter Jens Skovholm Et spørgsmål om kultur - rundt om mødet mellem den professionelle og etniske minoriteter Jens Skovholm

Læs mere

Polit i s k o f f e n t lig h e d o g d e m o krat i i Da n m ark

Polit i s k o f f e n t lig h e d o g d e m o krat i i Da n m ark Polit i s k o f f e n t lig h e d o g d e m o krat i i Da n m ark MAG T UDR E D N I N G E N Folketinget besluttede i marts 1997 at iværksætte en dansk magtudredning eller, som det officielle navn er, En

Læs mere

Læreruddannelsen Zahle

Læreruddannelsen Zahle Læreruddannelsen Zahle Side 1 af 45 Bacheloropgave 2013: At gøre historiefaget vedkommende Af: Læreruddannelsen Zahle Studienummer: Dato: 12/04-2013 Indhold Indledning...3 - Problemstilling...5 - Problemformulering...5

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

FORANDRINGSPROCESSER -

FORANDRINGSPROCESSER - FORANDRINGSPROCESSER - METODER TIL FORSTÅELSE OG FORANDRING 2 INDHOLD Forord 4 Forandringsprocesser en udfordring for BUPL og dig 5 De evige forandringsprocesser 6 Pædagogen i forandringsprocesserne 7

Læs mere

Regnemetoder til store tal

Regnemetoder til store tal Regnemetoder til store tal Navn: Studienr.: Fag: Faglig vejleder: Pædagogisk vejleder: Tea Therkelsen Christensen A100056 Matematik Lars Reidar Salomonson Pia Susanne Frederiksen Antal sider i alt, inkl.

Læs mere

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN EN UNDERSØGELSE AF EFFEKTEN AF TIDLIGE ERHVERVSERFARINGER PÅ UDDANNELSE, BESKÆFTIGELSE OG KRIMINALITET BLANDT UNGE FORENINGEN NYDANSKER SANKT PEDERS STRÆDE 28C, 4. SAL 1453 KØBENHAVN

Læs mere

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri I N S T I T U T F O R I D R Æ T O G E R N Æ R I N G K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Kandidatafhandling Christine Marie Topp Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri Et fokus på

Læs mere

Et godt liv som gammel

Et godt liv som gammel Et godt liv som gammel Et godt liv som gammel Marie Konge Nielsen Syddansk Universitetsforlag 2006 Forfatteren og Syddansk Universitetsforlag 2006 Trykt af Narayana Press, Gylling Omslag: Anne Charlotte

Læs mere

En profession i tilblivelse

En profession i tilblivelse Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Foråret 2011 Århus Universitet Pædagogisk Antropologi En profession i tilblivelse - En undersøgelse af de islandske pædagogers kamp for højere status i samfundet

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

partierne s medlemmer

partierne s medlemmer partierne s medlemmer MAGTUDREDNINGEN Folketinget besluttede i marts 1997 at iværksætte en dansk magtudredning eller, som det officielle navn er, En analyse af demokrati og magt i Danmark. Projektet ledes

Læs mere

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke?

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 5 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? Rapporten er udarbejdet af: Katja Krabbe, cand.scient.soc Louise Dam, stud.comm Nikolaj Stagis, mdd, stud.md AnneMarie Herold

Læs mere

Erkendelsens betydning for skolen og samfundet

Erkendelsens betydning for skolen og samfundet Erkendelsens betydning for skolen og samfundet - brudstykker til en forståelse Speciale ved kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Af Niels Jakob Pasgaard Vejleder: Thomas Aastrup Rømer Skriftligt speciale,

Læs mere

UNG I 2011 NYDANSKE UNGES OPLEVELSE AF SOCIAL KONTROL, FRIHED OG GRÆNSER ILAG 3 4 NG I 2011 NYDANSKE UNGES PLEVELSE AF SOCIAL KONTROL,

UNG I 2011 NYDANSKE UNGES OPLEVELSE AF SOCIAL KONTROL, FRIHED OG GRÆNSER ILAG 3 4 NG I 2011 NYDANSKE UNGES PLEVELSE AF SOCIAL KONTROL, Research APS oktober 2011 Als Research APS oktober 2011 UNG I 2011 NYDANSKE UNGES NG I 2011 NYDANSKE UNGES OPLEVELSE AF SOCIAL KONTROL, PLEVELSE AF SOCIAL KONTROL, FRIHED OG GRÆNSER RIHED OG GRÆNSER ILAG

Læs mere

Mødet mellem patient og sundhedssystem

Mødet mellem patient og sundhedssystem Mødet mellem patient og sundhedssystem - vejen til et vellykket rehabiliteringsforløb? Carina Brøchner Nees Masteropgave, Idræt og Velfærd Institut for Idræt Københavns Universitet Vejleder Laila Ottesen

Læs mere