Referat Socialudvalget's møde Mandag den Kl. 16:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Socialudvalget's møde Mandag den 05-11-2012 Kl. 16:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st."

Transkript

1 Referat 's møde Mandag den Kl. 16:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bjarne Hansen, Bente Bondebjerg Afbud: Tina Petersen Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. s budgetopfølgning pr. september Budget Service & Økonomi Fortsat drøftelse af besparelses udmøntning Udlodning af økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde Lukket - Udpegning af nyt medlem til Rådet for socialt udsatte borgere Ryttervej nye handicapboliger - godkendelse af skema A Til efterretning...134

2 s møde den s budgetopfølgning pr. september /8198 Beslutningstema: Budgetopfølgning pr. september Tina Petersen (O) var fraværende. Sagsfremstilling: Budgetopfølgning pr. 30. september 2012 for forelægges. Indstilling: Administrationen indstiller, at Budgetopfølgningen tages til efterretning. Bilag: Åben - BK pr. 30. september SU Beslutning i den : Budgetkontrollen pr. 30. september 2012 tages til efterretning Der søges tillægsbevilling på en samlet mindreudgift på 1,1 mio. kr., der fordeler sig med en merudgift på 1,7 mio. kr. vedrørende tomgangshusleje i ældreboliger og en mindreudgift på 2,8 mio. kr. vedrørende en mellemkommunal sag. Tina Petersen (O) var fraværende. 2. Budget Service & Økonomi - 12/30678 Beslutningstema: Godkendelse af publikationen Service og Økonomi 2013 med tilhørende bilag. Sagsfremstilling: Budgetmateriale til budget 2013 består af: Service og økonomi Publikationen Service og Økonomi 2013 foreligger til udvalgets godkendelse og indeholder beskrivelser af politikområderne, herunder beskrivelse af økonomi, udvalgte takster, tabeller og nøgletal. 128

3 s møde den Bilag, der lægges på nettet investeringsoversigt med tilhørende bemærkninger samt oversigt over udvalgets takster for Lovgrundlag: Lov om kommunernes styrelse samt kommunens budgetprocedure. Indstilling: Administrationen indstiller, at Budgetmaterialet godkendes. Bilag: Åben - SU Service & Økonomi 2013 Åben - Takstoversigt Åben - Bemærkninger til investeringsoversigt : Soc Åben - Investeringsoversigt Beslutning i den : Godkendt. Tina Petersen (O) var fraværende. 3. Fortsat drøftelse af besparelses udmøntning 12/6693 Beslutningstema: Udmøntning af Byrådets udmeldte sparekrav for budget 2013, herunder overslagsårene Sagsfremstilling: Den 23. september blev der indgået forlig om budgettet for 2013, herunder vedtaget rammebesparelser for de respektive fagudvalg. Forligspartierne har aftalt følgende proces for udmøntning af rammebesparelser: På fagudvalgets møder i oktober, november og december drøfter fagudvalgene, på baggrund af oplæg fra administrationen, forslag til udmøntning af rammebesparelser. Efter drøftelser i fagudvalgene i december, sendes besparelses forslagene i høring. Høringsprocessen løber frem til den 15. januar 2013, hvorefter fagudvalgene på deres møder i februar 2013 træffer endelig beslutning om udmøntning af rammebesparelser. Fagudvalgene har således til opgave, at udarbejde konkrete spareforslag, og efterfølgende ansvaret for at udmønte disse. 129

4 s møde den Økonomiske konsekvenser: Den samlede besparelse for udgør 7,33 mio. kr. i 2014, stigende til 9,77 mio. kr. i 2015 og frem. Indstilling: Til fortsat drøftelse. Bilag: Beslutning i den : Drøftet. Tina Petersen (O) var fraværende. 4. Udlodning af økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde 12/25690 Beslutningstema: Udlodning af økonomisk støtte til frivillige sociale foreninger og organisationer. Sagsfremstilling: Ifølge Serviceloven skal kommunen: samarbejde med frivillige sociale foreninger afsætte et årligt beløb til støtte til frivilligt socialt arbejde. I 2013 er der kr. til fordeling. Der er indkommet 44 ansøgninger, og det samlede ansøgte beløb er kr. Oversigt over indkomne ansøgninger vedlægges. Lovgrundlag: Servicelovens 18. Indstilling: Sagen forelægges til afgørelse af, hvilke organisationer, der skal ydes tilskud samt hvor stort tilskud de enkelte organisationer skal have. Bilag: Åben - Oversigt over 18-ansøgninger

5 s møde den Beslutning i den : Tildelt som følger: Danske Døvblinde Kirkens Korhær Ældre Sagen Svendborg, Gudme Ældre Sagen Egebjerg Hjerteforeningen Dansk Parkinsonforening Husets Venner, Ollerup Plejehjem Hjælpende Hænder Svendborg Lænken UngdommensRødeKors, Svendborg Tandemklubben Sydfyn Børns Voksenvenner Frelsens Hær Home-start arbejdsgruppe Sind-nettet [1] Offerrådgivningen Lungepatient.dk Scleroseforeningen Diabetesforeningen SandFyn Bedre Psykiatri Danmarks Psoriasis Forening Høreforeningen Erindringsværkstedet Red Barnet Det Grønlandske Hus Blomster Cafeen [2] Lejerforeningen Sydfyn Natteravnene IOGT Pårørendegruppe IOGT Rådgivning Børns Vilkår Hjerneskadeforeningen Frivillignet Dansk Flygtningehjælp IF Sydfyn Den Blå Lagune [3] Blomstercafeen, KFUM

6 s møde den Tina Petersen (O) var fraværende. [1] Et mindretal v/masoum Moradi ønskede ikke tildelingen [2] Et mindretal v/ulla Larsen ønskede ikke tildelingen [3] 2-årig partnerskabsaftale 5. Lukket - Udpegning af nyt medlem til Rådet for socialt udsatte borgere 09/12957 Beslutning i den : Godkendt. Tina Petersen (O) var fraværende. 132

7 s møde den Ryttervej nye handicapboliger - godkendelse af skema A 12/24797 Beslutningstema: Godkendelse af skema A for nye handicapboliger på Ryttervej. Sagsfremstilling: Ved budgetforliget for 2012 besluttede Byrådet at reservere 4,284 mio. kr. i investeringsoversigten fordelt over 2013 og 2014 til 10 nye handicapboliger på Ryttervej med tilhørende serviceareal. Baggrunden for bevillingen var, at en række borgere med handicap har behov for en egnet bolig i Svendborg. Alternativt skal borgerne visiteres til en bolig uden for Svendborg Kommune. Ventelisten gennemgås løbende. En senere analyse har vist, at ventelisten vokser, og at der derfor er behov for mere end 10 boliger. Analysen viser endvidere, at behovet for boliger er presserende, hvis borgerne på ventelisten skal kunne tilbydes egen bolig i Svendborg. Boligerne kan opføres på et areal ved Ryttervej 51, og der kan dermed opnås en synergi mellem de nye og de eksisterende boliger på Ryttervej 51. De eksisterende boliger er 69 kvadratmeter, og det foreslås, at de nye boliger bygges i samme størrelse. BSB Svendborg ejer de eksisterende boliger på Ryttervej, og for at også på boligdriften at opnå driftsoptimering vil det være hensigtsmæssigt at anmode BSB Svendborg om også at opføre boligerne, og om at DOMEA står for gennemførelsen af såvel boliger som serviceareal. Det forventes, at Folketinget i oktober 2012 nedsætter den kommunale grundkapital fra 14 til 10 %. En sådan reduktion kan finansiere to ekstra boliger, således at der i alt opføres 12 nye boliger. Maksimumsbeløbet stiger i 2013 med en øget grundkapital og lånoptagelse til følge. Grundet konjunkturerne inden for byggebranchen forventes byggeriet alligevel at kunne holdes inden for rammerne af skema A. Da behovet for boliger er øget og behovet er akut anbefaler administrationen, at processen fremskyndes ved, at Byrådet bemyndiger Borgmesteren til at godkende skema B og det endelige projekt, såfremt dette kan ske inden for rammerne af skema A. Hvis rammerne overskrides eller ovennævnte lovforslag ikke vedtages fremstilles sagen for byrådet med 10 boliger. Boligerne forventes hermed at kunne tages i brug foråret Økonomiske konsekvenser: Byrådet afsatte i investeringsoversigten 4,284 mio. kr. til opførelse af 10 nye boliger til mennesker med handicap. Anskaffelsesøkonomien for 12 boliger med 100 kvadratmeter serviceareal består af budget til boliger og budget til servicearealer 133

8 s møde den Mio. kr. inkl. Boliger Service I alt moms Anskaffelsessum 18, 158 2,193 20,193 Den kommunale økonomi består en række indtægter og udgifter til såvel boliger som servicearealer. Mio. kr. eks.kl. moms Boliger Service I alt Anskaffelse 1,754 1,754 Grundkapital 10 % 1,816 1,816 Grundsalg til boliger -0,300-0,300 Grundindtægt til 0,300 0,300 jordforsyning Tilskud til serviceareal -0,480-0,480 Inventar (inkl. interne 1,100 1,100 projektomkostninger) I alt 1,816 2,374 4,190 Trods et øget antal boliger betyder den reducerede grundkapital, at der kan leveres et mindreforbrug på i alt 0,094 mio. kr. i forhold til bevillingen. Administrationen foreslår, at beløbet tilgår kassen. Boligers anskaffelsessum på i alt 18,158 mio. kr. finansieres med 2% beboerindskud, 10 % kommunal grundkapital samt et støttet lån på 15,979 mio. kr. svarende til 88 % af den samlede anskaffelsessum. Med en anskaffelsessum på 18,158 mio. kr. bliver boligafgiften på kr. pr kvadratmeter årligt svarende til en bruttoleje på kr. pr måned. Lovgrundlag: Almenboligloven Indstilling: Administrationen anbefaler, at indstiller til Byrådets endelige godkendelse, at Anskaffelsessummen for boligerne på 18,158 mio. kr. inkl. moms godkendes En grundkapital på 1,816 mio. kr. godkendes, under forudsætning af, at Folketinget vedtager en kommunal grundkapital på 10 %. Forkaster folketinget lovforslaget fremlægges en sag for Byrådet med forslag om, at opføre 10 boliger. Der optages et støttet lån på 15,979 mio. kr. Boligafgiften på kr. pr kvadratmeter årligt godkendes Skema A for boligerne godkendes under forudsætning af en beslutning i Folketinget om at sætte grundkapitalen til 10 % Anskaffelsessummen for servicearealerne godkendes til 2,193 mio. kr. inkl. moms Skema A for servicearealerne godkendes Den kommunale udgift for det samlede projekt på 4,190 mio. kr. godkendes 134

9 s møde den Anlægsbevillingen på 4,190 mio. kr. frigives pr 1. januar 2013 Borgmesteren bemyndiges til at godkende skema B for boliger og serviceareal inden for rammerne af skema A for hhv. boliger og serviceareal BSB Svendborg anmodes om at opføre boliger, og Domea om at være forretningsfører for opførelse af servicearealerne. Bilag: Åben - Handicaprådets høringssvar vedr. nye Handicapboliger på Ryttervej - skema A Beslutning i den : Indstilles. Tina Petersen (O) var fraværende. 7. Til efterretning 12/33660 Beslutningstema: Til efterretning. Sagsfremstilling: 1. Orientering ved udvalgsformanden 2. Orientering ved udvalgets medlemmer 3. Orientering ved administrationen 4. Pjecer: 1. VISS.dk LEV udvikling for udviklingshæmmede nr. 6/oktober Social Fokus oktober 2012 Beslutning i den : Taget til efterretning. 135

10 s møde den Tina Petersen (O) var fraværende. 136

11 s møde den Underskriftsblad: Mødet sluttede kl.: 18:30 Lars Erik Hornemann Masoum Moradi Ulla Larsen Grete Schødts Bjarne Hansen Bente Bondebjerg Tina Petersen 137

12 Bilag: 1.1. BK pr. 30. september SU Udvalg: Mødedato: 05. november Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /12

13 Side 1 af 6 Acadresag: Budgetkontrol september 2012 Budgetkontrol marts 2011 Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Løbende priser Regnskab 2011 Vedtaget budget 2012 Korrigeret budget 2012 Forventet regnskab 2012 Afvigelse i forhold til korr. budget Drift Ældreområdet 524,5 536,0 541,7 539,1-2,6 Myndighedsafdelingen 124,3 233,5 233,5 232,1-1,4 Hjemmepleje Øst 69,4 21,1 21,6 20,6-1,0 Hjemmepleje Vest 71,0 23,7 23,4 22,6-0,8 Plejecenter Øst 135,3 130,5 133,4 134,4 1,0 Plejecenter Vest 124,5 127,2 129,8 129,4-0,4 Socialområdet exl. takstinstitutioner 228,1 257,8 253,2 253,2 0,0 Socialfagligt center 210,7 237,8 230,5 230,5 0,0 Handicap 4,7 6,5 8,5 8,7 0,2 Psykiatri 9,1 10,0 10,5 10,4-0,1 Misbrug 3,6 3,5 3,7 3,6-0,1 Socialområdet incl. takstinstitutioner 215,1 246,9 244,7 243,4-1,3 Takstinstitutioner -13,0-10,9-8,5-9,8-1,3 Sekretariatet -8,3-13,9-13,6-15,6-2,0 Serviceudgifter i alt 731,3 769,0 772,8 766,9-5,9 Indkomstoverførsler 3,9-4,8-4,8-5,3-0,5 i alt 735,2 764,2 768,0 761,6-6,4 Heraf overføres til ,9 Anlæg: 24,0 4,0 15,0 13,1-1,9 Anlæg i alt 24,0 4,0 15,0 13,1-1,9 Heraf overførs til ,8 i alt 755,3 773,0 787,8 780,0-7,8 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

14 Side 2 af 6 Acadresag: Budgetkontrol september 2012 Budgetkontrol marts 2011 Bevillinger 2012 Tillægsbevillinger i Drift Mio. kr. Organisationspulje (0,3%) 1,7 Barselspulje midler 1,7 Mindreforbrug på demografpuljen fra Barn til Voksen -3,3 Reduktion af indkøbsbesparelse - diabetes (netto) 0,3 Reduktion af indkøbsbesparelse - generelt 0,5 Indkøbs og Udbudsbesparelser -0,2 Diverse reguleringer (f.eks.telefoni) 0,2 Omfordeling af tolkebudgettet til B&U, KP og AU -0,9 Trepartsmidler til voksen elevløn 3,8 Overførsel fra 2011 vedr. statsfinansierede projekter 1,5 Bidrag fra div. Udvalg til Tilgængelighedspuljen - lette og bedre adgang for handicappede 0,2 Unge & Rusmidler - SFU`s bidrag til etablering af ungeenhed 0,1 Finansiering af deponeringen på Faaborgvej/Hjemmeplejen -1,5 Lånetilpasning Vindeby Pilevej -0,3 Driftsbevillinger i alt 3,8 Tillægsbevillinger i Anlæg Mio. kr. Overførsel fra ,4 Bevilling til Trappebæksvej 7,4 Anvendelse af Vindeby Pilevej mindreforbrug (servicearealer) til deponering -0,8 Anlægsbevillinger i alt 11,0 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Resumé - Økonomisk redegørelse Drift: Udviklingen i forventet regnskab Sammenholdes forventede regnskab på serviceudgifterne pr. juni på 770,6 mio. kr. med september forventningen, fremgår det, at det forventede regnskab er 3,7 mio. kr. lavere pr. september Det skyldes hovedsageligt, at Svendborg Kommune har vundet en mellemkommunal ankesag på 2,8 mio. kr. sammenholdt med forventeligt færre udgifter på misbrugsområdet. I forbindelse med regnskab 2011, blev der restancebogført 3,5 mio. kr. vedrørende to ankesager, hvor det var forventningen, at sagerne ville blive afgjort i Svendborg Kommune har vundet den mellemkommunale ankesag, hvorfor der tilgår 2,8 mio. kr. til driften. Der er endnu ikke faldet nogen afgørelse i den anden sag pr. september. Bevillingsoverholdelse afvigelsesforklaring forventer pr. september et samlet mindreforbrug på 5,9 kr., hvilket er svarende til forventningen pr. juni. Af s forventede mindreforbrug på 5,9 mio. kr. vedrører 1,3 mio. kr. takstinstitutionerne, der er forbeholdt institutionerne. s mindreforbrug er således reelt 4,6 mio. kr. Mindreforbrug pr. september ,9 mio. kr. Heraf takstinstitutioner Reelt mindreforbrug -1,3 mio. kr. 4,6 mio. kr.

15 Side 3 af 6 Acadresag: Budgetkontrol september 2012 Budgetkontrol marts 2011 Mindreforbruget på 5,9 mio. kr. fordeler sig som følgende: Ældreområdet har et samlet mindreforbrug på 2,6 mio. kr., der primært vedrører: fritvalgspuljen, der har et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. merforbrug på hjælpemidler på 1,8 mio. kr. merforbrug på SOSU-uddannelserne på 1,5 mio. kr. mindreforbrug på 0,9 mio. kr. på puljen vedr. dyre enkeltsager mindreforbrug på projektet Jobrotation på 0,7 mio. kr. mindreforbrug på hjemmeplejens og plejecentrenes løn- og driftsbudgetter på 1,2 mio. kr. Socialområdets budget har et samlet mindreforbrug på 1,3 mio. kr., der primært vedrører: mindreudgift til Borgerstyret Personlig Assistancer (BPA) ordninger på 0,6 mio. kr. mindreforbrug på takstinstitutionerne på 1,3 mio. kr. mindreforbrug på behandling af misbrugere på 2,4 mio. kr. merforbrug på ophold i botilbud på 2,2 mio. kr. merudgift til forsorgscentret på 0,8 mio. kr. Sekretariatet har et mindreforbrug på 2,0 mio. kr., der primært vedrører: merforbrug på tomgangshusleje i ældreboliger på 1,7 mio. kr. mindreforbrug på mellemkommunale betalinger på 4,4 mio. kr. primært grundet ekstraordinær indtægt vedrørende vundet mellemkommunal sag. Indkomst overførselsområdet forventes at have et samlet mindreforbrug på 0,5 mio. kr., hvilket skyldes et forventet merforbrug på statsrefusion vedrørende særligt dyre enkeltsager, der modsvares af et mindreforbrug på kontante ydelser til sociale formål. Mindreforbruget på 0,5 mio. kr. tilgår Kassen. Anlæg: Bevillingsoverholdelse afvigelsesforklaring s anlægsbudget i 2012 fordeler sig primært til færdiggørelse af om- og udbygningen af Vindeby Pilevej samt renoveringen af boliger på Tvedvej, der blev bevilget i forbindelse med budget Desuden bevilgede Byrådet 8,6 mio. kr. ultimo marts 2012 til opførelse af 8 nye almene boliger på Trappebæksvej, hvoraf den kommunale udgift er 1,5 mio. kr., der finansieres af drifts mindreforbruget fra Projektet forventes afsluttet primo Der er forelagt slutregnskab for Vindeby Pilevej på udvalgets august møde. Slutregnskabet viser et mindreforbrug på den kommunale del (servicearealer) på 0,8 mio. kr. ex. moms og 1,1 mio. kr. incl. moms på boligdelen. Førstnævnte mindreforbrug på 0,8 mio. kr. er overført til deponering vedrørende nye lokaler til Hjemmepleje Vest. Der forventes pr. september et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. på anlægsbudgettet, hvoraf de 1,1 mio. kr. vedrører slutregnskabet for Vindeby Pilevej. Mindreforbruget nedskriver lånet til boligerne og tilgår disse. Resten fordeler sig med 0,4 mio. kr. på Trappebæksvej og 0,4 mio. kr. på Tvedvej. De to sidstnævnte beløb på i alt 0,8 mio. kr. forventes overført til 2013.

16 Budgetkontrol september 2012 Budgetkontrol marts 2011 Ældreområdet Økonomisk redegørelse Drift: Bevillingsoverholdelse afvigelsesforklaring Ældreområdet har et samlet mindreforbrug på 2,6 mio. kr., der fordeler sig med et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. i Myndighedsafdelingen og 1,2 mio. kr. på hjemmeplejens- og plejecentrenes løn og driftsbudgetter. Myndighedsafdelingens mindreforbrug skyldes hovedsageligt et mindreforbrug på fritvalgspuljen på knap 2,8 mio. kr., 0,9 mio. kr. på puljen til dyre enkeltsager samt 0,7 mio. kr. på projektet Jobrotation, der modsvares af et merforbrug på 1,8 mio. kr. på hjælpemidler og 1,5 mio. kr. på SOSU uddannelserne. Tabeller og nøgletal Udviklingen i leverede timer på hjemmeplejeområdet (årsbasis og på kvartalsbasis) Aktivitetsforudsætninger for ældreområdet på årsbasis Regnskab 2011 Forventet 2012 Timer i traditionel hjemmepleje Udgifter ved projekt Nye Veje omregnet til timer (opstart 1. september 2011) Samlet timeforbrug Gennemsnitligt leveret pr. uge (timer) Hjemmepleje Ovenstående tabel viser udviklingen i timer i hjemmeplejen i forhold til sidste år. I forbindelse med indførelse af projekt Nye Veje til et aktivt liv i september 2011, er timerne til traditionel hjemmepleje reduceret. Fremskrives timeforbruget i 2011 til 2012 i forhold til de demografiske forventninger, giver det et timetal på ca timer. Det forventes på nuværende tidspunkt, at forbruget i 2012 lander på ca timer, hvilket er en reduktion i forventede timer på godt Reduktionen skyldes primært projekt Nye Veje, men skyldes også eventuel øget sundhedstilstand blandt de ældre. Udgiften til projekt Nye Veje i 2011 er forholdsmæssigt mindre i 2011 end i Dette skyldes, udgiften i 2012 er med helårseffekt, mens den i 2011 alene vedrører 4 måneder. Desuden er indsatsen i projekt Nye Veje til et aktivt liv øget i perioden. Aktivitetsforudsætninger for traditionel hjemmepleje gennemsnit om måneden. 1. kvt kvt kvt kvt Hjemmepleje VEST Hjemmehjælpsmodtagere (1) Hjemmepleje ØST Hjemmehjælpsmodtagere (1) Total Hjemmehjælpsmodtagere Side 4 af Acadresag:

17 Side 5 af 6 Acadresag: Budgetkontrol september 2012 Budgetkontrol marts 2011 (1) Natsektionen i Hjemmepleje Vest dækker hele kommunen, derfor er der borgere som er registreret i både Hjemmepleje Øst og Vest. Det totale antal modtagere er derfor mindre end hjemmepleje Øst og Vest tilsammen. Oversigten indeholder kun traditionel hjemmepleje, hvilket betyder, at projekt Nye Veje ikke indgår. Projekt Nye veje til et aktivt liv har ændret forventningen til timeforbruget i hjemmeplejen. Resultaterne af projektet viser indtil nu, at antallet af modtagere - og dermed timeforbruget - har været faldende. Fra opstart af projektet i september 2011 er antallet af modtagere af hjemmehjælp faldet fra til modtagere i september Aktivitetsforudsætninger for ældreområdet på årsbasis Regnskab 2011 Forventet 2012 Private leverandører antal modtagere Private leverandører antal timer praktisk hjælp Aktivitetsforudsætninger for hjemmeplejen gennemsnit om måneden. 1. kvt kvt kvt kvt Private leverandører antal modtagere Private leverandører antal timer praktisk hjælp Antallet af borgere, der modtager praktisk hjælp i hjemmet fra privat leverandør har i en lang periode været stigende, men siden opstart af projekt Nye veje til et aktivt liv har antallet af modtagere og antal timer af praktisk hjælp fra private leverandører imidlertid været uændret. De private leverandørers andel af praktisk bistand udgjorde i gennemsnit 20% af det samlede timetal leveret til praktisk bistand i I 2012 er andelen 21,6% i første kvartal, 22,4% i andet kvartal og 23,1% i 3. kvartal Stigningen i den private andel skyldes ikke flere timer til private leverandører, men en reduktion i antallet af timer leveret af kommunen. Faldet af timer leveret af kommunen skyldes projekt Nye Veje til et aktivt liv. Socialområdet Økonomisk redegørelse Drift: Bevillingsoverholdelse afvigelsesforklaring Socialområdet har pr. 30. september 2012 en samlet forventet mindreudgift på 1,3 mio. kr. Mindreudgiften kan henføres til takstinstitutioner, og afvigelsen er forbeholdt takstinstitutionerne. Socialfaglig Center har en del afvigelser, men samlet er der balance i budget og forventet regnskab. Der er en forventet merudgift til botilbud på samlet 2,2 mio. kr. Merudgiften modsvares af en mindreudgift til BPA ordninger og på behandling misbrugere. Misbrugsbehandling har færre udgifter til døgnbehandling samt en tilbagebetaling på ca. 0,8 mio. kr. i forbindelse med ophør af entreprenøraftaler De væsentligste årsager til socialområdets mindreforbrug:

18 Budgetkontrol september 2012 Budgetkontrol marts 2011 Mindreforbrug: Takstinstitutioner BPA ordninger Behandling misbrugere og forsorgscentre Merforbrug: Længerevarende Botilbud Midlertidig botilbud Beløb -1,3 mio. kr. -0,6 mio. kr. -1,6 mio. kr. Beløb 1,5 mio. kr. 0,7 mio. kr. Tabeller og nøgletal Antal personer i aktiviteter indenfor socialområdet Belægning i 2012: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Gns antal Gns. udg socialpædagogisk bistand , BPA , Misbrug døgn , Beskyttet beskæftigelse , Samværstilbud , Midlertidig botilbud , Længerevarende botilbud ,0 734 Sidste kolonne er den gennemsnitlige årlige udgift i 2011 pr. foranstaltning i kr. Sekretariatet Økonomisk redegørelse Bevillingsoverholdelse - afvigelsesforklaring Sekretariatet har et samlet mindreforbrug på 2,0 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært de mellemkommunale betalinger, der er øget til 4,4 mio. kr. pga. den vundne mellemkommunale sag på 2,8 mio. kr. samt faldende udgifter til en Svendborg borger. Mindreforbruget modsvares af et merforbrug på tomgangshusleje i ældreboligerne på 1,7 mio. kr. Tiltag til budgetoverholdelse: Jf. budget forlig 2013 tilføres ældreboligområdet 1,4 mio. kr. i 2013, faldende til 1,2 mio. kr. i 2014 og 1,0 mio. kr. i 2015 og frem. Side 6 af 6 Acadresag:

19 Bilag: 2.1. SU Service & Økonomi 2013 Udvalg: Mødedato: 05. november Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /12

20 Side 1 af 15 Acadresag: Budget 2013 Service og Økonomi Generelt Udvalgets ansvarsområde kan deles i to store områder ældreområdet og socialområdet. Ældreområdet omfatter myndighedsafdelingen, hjemmeplejen, plejecentre, køkken og madservice. Socialområdet omfatter handicap, psykiatri og misbrug. Under socialudvalget hører også sekretariatet, hvis primære opgaver er betjening af de øvrige afdelinger under direktørområdet samt de to udvalg og Sundhedsog Forebyggelsesudvalget. På ældreområdet er der følgende politikker: Demenspolitik Seniorlivspolitik Kostpolitik På socialområdet er der følgende politikker: Handicappolitik Politik for socialt udsatte borgere Frivilligpolitik Ældreområdet Socialområdet Indsatsområder i 2013: Nye veje til et aktivt liv Velfærdsteknologi Videreførelse af Kostpolitikken Frivilligindsats Bolighandlingsplan Forebyggende indsatser indenfor ældreområdet Indsatsområder i 2013: Frivilligt socialt arbejde Forankring af Frivillighus Evaluering af bolighandlingsplan Udarbejdelse af rehabiliteringsstrategi Etablering af sundhedstilbud til socialt udsatte

21 Side 2 af 15 Acadresag: Budget 2013 Service og Økonomi Økonomisk oversigt (Mio. kr.), Mio. kr. Vedtaget budget priser Budget priser Budget priser Budget priser Budget priser Drift Ældreområdet: 536,0 557,2 543,8 542,2 542,4 Socialområdet incl. takstinstitutioner: 247,2 251,6 259,7 263,9 268,4 Socialområdet exl. takstinstitutioner: 258,1 262,1 272,6 276,8 281,0 Sekretariatet: -14,2-4,3-4,6-4,6-4,6 Serviceudgifter i alt 769,0 804,5 798,9 801,5 806,2 Indkomstoverførsler i alt -4,8-14,7-15,1-15,6-15,8, drift, i alt 764,2 789,8 783,8 785,9 790,4 Anlæg: : 4,0 4,5 4,5 2,4 2,4 Anlæg i alt 4,0 4,5 4,5 2,4 2,4 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Drift s driftsbudget 2013 er steget med 25 mio. kr. i forhold til overslagsåret 2013 i vedtaget budget Budgetforhøjelsen skyldes primært overførsler fra 2011, pris- og lønfremskrivning, 3-partsmidler vedr. voksenelever, tekniske justeringer samt budgetforliget. Se nedenstående oversigt over budgetændringer. Som det fremgår af den økonomiske oversigt, stiger indkomstoverførslerne med samlet set 9,9 mio. kr. i 2013 i forhold til vedtaget budget Det skyldes, at ældrebolig området, i tråd med Indenrigsministeriets definition, flyttes fra serviceudgifter til indkomstoverførsler fra og Indkomstoverførselsområdet består således af de kommunale ældreboliger (indtægt), statsrefusion vedrørende dyre enkeltsager (indtægt) samt kontante sociale ydelser (udgift). I oversigten er budgetterne lagt sammen, hvilket giver et netto indtægtsbudget på indkomstoverførselsområdet. Anlæg s anlægsbudget i 2013 er 4,5 mio. kr., som fordeler sig med 1,8 mio. kr. til istandsættelse af udlejningsejendomme og 0,6 mio. kr. til imødekommelse af udgifter i forbindelse med myndighedskrav. Desuden blev der ifm. budgetforliget for 2012 bevilget 4,284 mio. kr. - fordelt med 2,150 mio. kr og 2,150 mio. kr. i til udvidelse af Ryttervej med 10 boliger til mennesker med betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Den samlede anskaffelsessum er 18,158 mio. kr. inkl. moms. 1 Overslagsåret 2013 var 764,8 mio. kr.

22 Side 3 af 15 Acadresag: Budget 2013 Service og Økonomi Fra 2015 falder udvalgets anlægsbudget til 2,4 mio. kr., hvilket fordeler sig på de to anlægspuljer, der er beskrevet ovenstående. Budgetændringer Budgetændringer - Drift ( mio. kr.) Budgetreduktioner: Indkøb og udbuds besparelse:gas, multifunktionsmaskiner, brystproteser, korrektion af hjælpemiddelbesparelse, buskørsel Telefoni projektet Lov og cirkulæreprogrammet Tolkebudget - budgettilpasning Konvertering af byggekredit til ældreboliglån Justering af beboerandel renter/afdrag på lån Budgetforhøjelser: Overførsler fra Pris- og lønfremskrivning Budget fra udvalg, der bidrager til Tilgængelighedspuljen Budget fra udvalg, der bidrager til projektet Unge og Rusmidler Organisationspulje 0,3% og HK grundforbedringstillæg partsmidler vedr. voksenelever SOSU Diverse reguleringer Budgetforlig: Videreførelser af det private initiativ på SKH Sundhedsinitiativer målrettet sociale udsatte Forebyggende indsats på det aktivitetsbestemte medfinansieringsområde Rammebesparelse Tekniske budget: Mængdeudvikling - Fra Barn til Voksen Mængdeudvikling - Hjælpemidler Demografi - fritvalgsområdet Ældreboliger - tomgangshusleje Puljebesparelse Budgetændringer drift i alt Budgetændringer - Anlæg Budgetændringer anlæg i alt angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

23 Side 4 af 15 Acadresag: Budget 2013 Service og Økonomi Beskrivelse af ældreområdet: Rammebetingelser Ældreområdet er organisatorisk opdelt i 5 afdelinger under direktørområdet Social og Sundhed: Myndighedsafdelingen, Hjemmepleje Øst, Hjemmepleje Vest, Plejecenter Øst og Plejecenter Vest. Ældreområdet omfatter en bred vifte af servicetilbud til borgere i alle aldre. Overordnet set består servicetilbuddene af hjemmehjælp, hjemmesygepleje, dagcenter, madservice samt pleje- og ældreboliger. Økonomisk oversigt for ældreområdet Ældreområdet Vedtaget budget priser Budget priser Budget priser Budget priser Budget priser Drift Myndighedsafdelingen 233,5 251,6 238,2 236,6 236,8 Hjemmepleje Øst 21,1 21,5 21,5 21,5 21,5 Hjemmepleje Vest 23,7 23,5 23,5 23,5 23,5 Plejecenter Øst 130,5 132,0 132,0 132,0 132,0 Plejecenter Vest 127,2 128,6 128,6 128,6 128,6 Ældreområdet, drift i alt 536,0 557,2 543,8 542,2 542,4 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Drift Ældreområdets driftsbudget 2013 er steget med 21,7 mio. kr. i forhold til overslagsåret 2013 i vedtaget budget Budgetforhøjelsen skyldes primært pris- og lønfremskrivning, 3-partsmidler vedr. voksenelever samt overførsel af hovedparten af udvalgets samlede mindreforbruget fra 2011, der af tekniske årsager er placeret under ældreområdet. Endvidere er ældreområdets budget forhøjet med 3,2 mio. kr. pga. demografi, mængdeudvikling (hjælpemidler) samt driftsudvidelser jf. budgetforliget, herunder 2 mio. kr. til forebyggende indsatser. I budgetforliget, er der i 2013 afsat 2,0 mio. kr. til investering i konkrete forebyggende indsatser indenfor ældreplejen med henblik på at højne borgernes livskvalitet samt reducere antallet af indlæggelser. Det er forventningen, at en prioritering af ressourcer til forebyggelse indenfor ældreplejen vil bidrage til at imødegå udviklingen med stigende udgifter indenfor sundhedssektoren. Den forebyggende indsats i 2013 finansieres af budgettet til aktivitetsbestemt medfinansiering på sygehusområdet under Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. Myndighedsafdelingens budget falder fra 2014, hvilket primært skyldes, at s rammebesparelse fra , er midlertidigt placeret under Myndighedsafdelingen indtil udmøntningen af rammebesparelsen er politisk godkendt i februar Overslagsåret 2013 var på 535,5 mio. kr. 3 Jf. budgetforlig 2013 skal spare 7,3 mio. kr. i 2014 og 9,8 mio. kr. i Der er ingen rammebesparelse i 2013.

Socialudvalget Kort fortalt!

Socialudvalget Kort fortalt! Socialudvalget Kort fortalt! Ældreområdet Socialområdet I 2013 har ældreområdet: Haft stor fokus på rehabilitering og velfærdsteknologi gennem projektet Nye Veje til aktivt liv med henblik på, at gøre

Læs mere

Budget 2015 Social- og sundhedsudvalget

Budget 2015 Social- og sundhedsudvalget Side 1 af 17 2015 Generelt Udvalgets ansvarsområde Socialudvalget dækker områderne: ældreområdet, socialområdet samt sundhed og forebyggelsesområdet. Ældreområdet omfatter myndighedsafdelingen, hjemmeplejen,

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 07-11-2011 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st.

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 07-11-2011 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Referat 's møde Mandag den 07-11-2011 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bjarne Hansen Afbud: Bente Bondebjerg,

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 26-03-2012 Kl. 15:30 Gæstekantinen Svinget 14, st.

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 26-03-2012 Kl. 15:30 Gæstekantinen Svinget 14, st. Referat Socialudvalget's møde Mandag den 26-03-2012 Kl. 15:30 Gæstekantinen Svinget 14, st. Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Grete Schødts, Bjarne Hansen, Bente Bondebjerg, Tina Petersen

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 08-04-2013 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st.

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 08-04-2013 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Referat Socialudvalget's møde Mandag den 08-04-2013 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Bjarne Hansen, Bente Bondebjerg Afbud:

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 11.166 Egentlige tillægsbevillinger 11.200 Finansieret til/fra andre udvalg -34 Som følge af indkøbsbesparelse

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Godkendt 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Formål...

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Mål Målene på politikområde 12 og 15 er ens. Der henvises til beskrivelsen på politikområde 12.

Mål Målene på politikområde 12 og 15 er ens. Der henvises til beskrivelsen på politikområde 12. Politikområde 15 omfatter en række tilbud, som primært henvender sig til borgere med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsniveau. Området omfatter hjemmehjælp på Plejecentret Christians Have og hjemmehjælp

Læs mere

Dagsorden. 1. Tidsplan for budgetproceduren 2. Lidt tal om Skive 3. Regnskab 2014 4. Udgiftsniveau i forhold til andre kommuner 5. Besparelsesforslag

Dagsorden. 1. Tidsplan for budgetproceduren 2. Lidt tal om Skive 3. Regnskab 2014 4. Udgiftsniveau i forhold til andre kommuner 5. Besparelsesforslag Dagsorden 1. Tidsplan for budgetproceduren 2. Lidt tal om Skive 3. Regnskab 2014 4. Udgiftsniveau i forhold til andre kommuner 5. Besparelsesforslag 1. Tidsplan for proceduren Budgetprocedure & tidsplan

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. september

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014.

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014. SOCIALUDVALG Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2013 Oprindeligt 2014 Korrigeret 2014* pr. 01.07.14 Budget 2015 Visitations- og Hjælpemiddelsenheden U 34.038 32.256 0 0 I -2.385-2.184

Læs mere

HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE

HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 28 TIRSDAG DEN 8. DECEMBER 2009, KL. 16.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Handicaprådet 8. december 2009 Side: 2 Fraværende: Til behandling forelå:

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. oktober 2007 Lokale: 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 08.30-10.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/83 Mødekalender for 2008...

Læs mere

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer:

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Onsdag den 14-10-2009 Kl. 15:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st.

Referat Socialudvalget's møde Onsdag den 14-10-2009 Kl. 15:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Referat Socialudvalget's møde Onsdag den 14-10-2009 Kl. 15:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Deltagere: Ulla Larsen, Grete Schødts, Karen Strandhave, Masoum Moradi, Steen Gundertofte, Jeppe

Læs mere

Korr. budget. Opr. Budget

Korr. budget. Opr. Budget Resultat på drift Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre Forven tet s-% (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 145.491 150.475 78.553 150.475 0 100% Budgetramme 1 149.376 154.464 78.141

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 12. januar 2015. Mødetidspunkt: Kl. 14:00 15:15. Mødelokale 4 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 12. januar 2015. Mødetidspunkt: Kl. 14:00 15:15. Mødelokale 4 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 14:00 15:15 Mødested: Mødelokale 4 Hedensted Rådhus Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Sidetal: 2

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget

Budgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget Socialudvalget i alt Ældre og handicappede 9.699.388 91.556.148 81.856.760 11 5.337.561 3.027.533 40.829.851 37.802.318 7 5.197.762 053230 Ældreboliger 22.988 22.988 1 Drift 22.988 22.988 053232 Omdannelse

Læs mere

Notat. Dato: 2. november 2010 Sagsnr.: 201001525-71. Benchmarkanalyse voksenhandicap

Notat. Dato: 2. november 2010 Sagsnr.: 201001525-71. Benchmarkanalyse voksenhandicap Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5030 Fax +45 8888 5501 Dato: 2. november 2010 Sagsnr.: 201001525-71

Læs mere

Handicaprådet. Årsberetning 2013

Handicaprådet. Årsberetning 2013 Handicaprådet Årsberetning 2013 Indledning I forbindelse med kommunalreformen og i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 37a nedsatte sammenlægningsudvalget for den 22.

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Onsdag den 02-12-2009 Kl. 15:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st.

Referat Socialudvalget's møde Onsdag den 02-12-2009 Kl. 15:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Referat Socialudvalget's møde Onsdag den 02-12-2009 Kl. 15:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Deltagere: Ulla Larsen, Grete Schødts, Karen Strandhave, Masoum Moradi, Steen Gundertofte, Jeppe

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen,

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt!

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt! Side 1 af 9 kort fortalt! s ansvarsområde omfatter drift af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomster på områderne Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser

Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk. Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser

Læs mere

Økonomirapportering 310810

Økonomirapportering 310810 0025 Faste ejendomme U 8.112 8.112 4.500 8.112 I -5.486-5.486-5.486 0462 Sundhedsudgifter m.v U 162.838 1.118 163.956 90.224 179.426 15.470 Merudgifter på 15,5 mio. kr. på medfinansiering af sundhedsudgifterne.

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015 I Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020 indgår et fælleskommunalt program, som rummer nedenstående fire projekter; hjælp til løft, vasketoilet, spiserobot og bedre brug af hjælpemidler.

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen Social- og Seniorudvalget Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 14/10246 Journalnr.: Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: 23.06.2014 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Helle Skude Mulighed

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Voksne og ældre. Mål 14-1. Etablering af en sammenhængende og tværgående psykiatriindsats

Voksne og ældre. Mål 14-1. Etablering af en sammenhængende og tværgående psykiatriindsats Politikområdet omfatter tilbud efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager botilbud og forebyggende foranstaltninger, samt rådgivning og vejledning på områderne: Mål Dag- og døgntilbud

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til øget livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere Klippekortmodellen 15.75.01.10

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 22.01.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 22.01.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 22.01.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Notat. Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017. 1. Indledning. 2. Udgiftsændringer siden budget 2013.

Notat. Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017. 1. Indledning. 2. Udgiftsændringer siden budget 2013. Notat Til: Magistraten Den 6. juni 2013 Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Indledning Dette notat beskriver de ændringer og forhold,

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af formand og næstformand for Sundhedsuvalget 2 Åben - Meddelelser til udvalgets

Læs mere

Notat Vedrørende Status og disponering af ældrepuljen 2015

Notat Vedrørende Status og disponering af ældrepuljen 2015 Vedrørende Status og disponering af ældrepuljen 2015 Status og disponering af ældrepuljen 2015 Baggrund Der er i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til et varigt

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Socialudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Demenspolitik Lejre Kommune.

Demenspolitik Lejre Kommune. Demenspolitik 2014 Demenspolitik Lejre Kommune. Forord Mellem 80-100.000 danskere er ramt af demens -- og tallet er stigende. Den samme udvikling ser vi i Lejre Kommune, hvor vi forventer en stigning af

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 20. august 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 RÅDGIVNING (35) 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner På denne funktion registreres udgifter

Læs mere

STU - særlig tilrettelagt uddannelse baggrund og udvikling

STU - særlig tilrettelagt uddannelse baggrund og udvikling Myndighedsafdelingen / HS 29. april 2014 Emnesag 08/14891 Dokument nr. 59312-14 STU - særlig tilrettelagt uddannelse baggrund og udvikling Baggrund Der blev i efteråret 2013 konstateret en betydelig stigning

Læs mere

Social- og Ældreudvalget

Social- og Ældreudvalget Social- og Ældreudvalget Udgift Indtægt i alt 15 Social- og ældreudvalg 806.599.719-209.339.027 597.260.692 1 Skattefinansieret 800.835.749-185.008.404 615.827.345 01 Socialområdet/handicappede 377.217.773-141.277.914

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 4. juni 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32)

TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.3 - side 1 Dato: Januar 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2012 TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32) 5.32.30 Ældreboliger Efter lov om almene boliger m.v. kan

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

FREDERIKSHAVN KOMMUNE FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 18-01-2000 Mødedato: 18-01-2000 Mødetidspunkt: kl. 15.00-17.30 Mødested: B101, Børne- og ungdomsforvaltningen Fraværende: # 56136/20-01-2000 18-01-2000

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 9. december 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Jan Jakobsen, Arne Hansen, Camilla Schwalbe,

Læs mere

Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga Emborg, Ruth Kristensen, Linda Bak, Keld Mørk Kristensen

Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga Emborg, Ruth Kristensen, Linda Bak, Keld Mørk Kristensen REFERAT SOCIAL- OG ÆLDREUDVALGET Mødedato: 9. september 2009 Mødested: Gl. Rådhus, i Repræsentationslokalet Mødetidspunkt: 12:00 Mødet hævet: Deltagere: Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde Referat fra ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetid: 17:15-17:37 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:05 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven Nedenstående beskrivelse forudsætter en kommunal etablering og omfatter efter aftale med Silkeborg Kommune alene forholdene

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Bevilling 73 Ældreområdet

Bevilling 73 Ældreområdet Bevilling 73 Ældreområdet A. Opfølgning på bevillingsmål MÅL OG EFFEKT: Silkeborg Kommune skal være proaktiv i udviklingen af det nære sundhedsvæsen. Der skal investeres i initiativer som på sigt kan nedbringe

Læs mere

Udvalgets ansvarsområde

Udvalgets ansvarsområde 2011 Generelt Udvalgets ansvarsområde Serviceydelser (Administration) Området dækker forskelligartede delområder, der på udgiftssiden omfatter serviceudgifter til administration, mens indtægtssiden vedrører

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 08. september Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Henrik Aarup-Kristensen Hanne Sander Jensen Susanne Aabenhus Kristina Randrup Lene Svenningsen Else Marie

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget (incl. Forbrug pr. 31/5-2013

Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget (incl. Forbrug pr. 31/5-2013 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("- "=) Skøn Skøn Skøn Forbrug pr. -2013 Overførsler fra til 2013 Korrigeret budget (incl. Overførsler) Oprindeligt budget Budget pr. 31. maj 2013 Social- og

Læs mere

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Projektoplæg SÆ-udvalget den 9. august 2010 Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Formålet med projektet Syddjurs træner for en bedre fremtid er grundlæggende

Læs mere

Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber

Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber Rådet for Socialt Udsatte har lavet denne guide til jer i de lokale udsatteråd

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat tillægsdagsorden Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 kl. 15:00 Brovst Rådhus - lokale 1 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 90.

Læs mere

Notat Bilagsnotat vedrørende 2. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister

Notat Bilagsnotat vedrørende 2. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister SOCIAL- OG SUNDHED Dato: 11. august 2015 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Notat Bilagsnotat vedrørende 2. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Nærværende bilagsnotat

Læs mere

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Alkohol Alkoholbehandlingen Alkoholbehandlingen tilbyder medicinsk behandling, herunder abstinensbehandling, motiverende samtaler, kortlægning,

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Sagsbeskrivelse: Kørselsprojekterne befordring og transportoptimering

Sagsbeskrivelse: Kørselsprojekterne befordring og transportoptimering Sagsbeskrivelse: Kørselsprojekterne befordring og transportoptimering Baggrund Kørselsprojekterne omfatter to analyser: Befordring og Transportoptimering. Befordring er den daglige kørsel med visiterede

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-08. Budget 2005-2008. 550 Boligstøtte

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-08. Budget 2005-2008. 550 Boligstøtte Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-08 Budget 2005-2008 550 Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse Udvalg: Socialudvalget Vedtaget i Byrådet: 7. oktober 2004 Administrativ: Borgerservice@htk.dk

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og baggrund

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 10-01-2011 Kl. 15:30 Forsorgscenter Sydfyn

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 10-01-2011 Kl. 15:30 Forsorgscenter Sydfyn Referat Socialudvalget's møde Mandag den 10-01-2011 Kl. 15:30 Forsorgscenter Sydfyn Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Bjarne Hansen, Bente Bondebjerg, Tina Petersen Afbud: Grete

Læs mere