Referat Socialudvalget's møde Mandag den Kl. 16:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Socialudvalget's møde Mandag den 05-11-2012 Kl. 16:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st."

Transkript

1 Referat 's møde Mandag den Kl. 16:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bjarne Hansen, Bente Bondebjerg Afbud: Tina Petersen Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. s budgetopfølgning pr. september Budget Service & Økonomi Fortsat drøftelse af besparelses udmøntning Udlodning af økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde Lukket - Udpegning af nyt medlem til Rådet for socialt udsatte borgere Ryttervej nye handicapboliger - godkendelse af skema A Til efterretning...134

2 s møde den s budgetopfølgning pr. september /8198 Beslutningstema: Budgetopfølgning pr. september Tina Petersen (O) var fraværende. Sagsfremstilling: Budgetopfølgning pr. 30. september 2012 for forelægges. Indstilling: Administrationen indstiller, at Budgetopfølgningen tages til efterretning. Bilag: Åben - BK pr. 30. september SU Beslutning i den : Budgetkontrollen pr. 30. september 2012 tages til efterretning Der søges tillægsbevilling på en samlet mindreudgift på 1,1 mio. kr., der fordeler sig med en merudgift på 1,7 mio. kr. vedrørende tomgangshusleje i ældreboliger og en mindreudgift på 2,8 mio. kr. vedrørende en mellemkommunal sag. Tina Petersen (O) var fraværende. 2. Budget Service & Økonomi - 12/30678 Beslutningstema: Godkendelse af publikationen Service og Økonomi 2013 med tilhørende bilag. Sagsfremstilling: Budgetmateriale til budget 2013 består af: Service og økonomi Publikationen Service og Økonomi 2013 foreligger til udvalgets godkendelse og indeholder beskrivelser af politikområderne, herunder beskrivelse af økonomi, udvalgte takster, tabeller og nøgletal. 128

3 s møde den Bilag, der lægges på nettet investeringsoversigt med tilhørende bemærkninger samt oversigt over udvalgets takster for Lovgrundlag: Lov om kommunernes styrelse samt kommunens budgetprocedure. Indstilling: Administrationen indstiller, at Budgetmaterialet godkendes. Bilag: Åben - SU Service & Økonomi 2013 Åben - Takstoversigt Åben - Bemærkninger til investeringsoversigt : Soc Åben - Investeringsoversigt Beslutning i den : Godkendt. Tina Petersen (O) var fraværende. 3. Fortsat drøftelse af besparelses udmøntning 12/6693 Beslutningstema: Udmøntning af Byrådets udmeldte sparekrav for budget 2013, herunder overslagsårene Sagsfremstilling: Den 23. september blev der indgået forlig om budgettet for 2013, herunder vedtaget rammebesparelser for de respektive fagudvalg. Forligspartierne har aftalt følgende proces for udmøntning af rammebesparelser: På fagudvalgets møder i oktober, november og december drøfter fagudvalgene, på baggrund af oplæg fra administrationen, forslag til udmøntning af rammebesparelser. Efter drøftelser i fagudvalgene i december, sendes besparelses forslagene i høring. Høringsprocessen løber frem til den 15. januar 2013, hvorefter fagudvalgene på deres møder i februar 2013 træffer endelig beslutning om udmøntning af rammebesparelser. Fagudvalgene har således til opgave, at udarbejde konkrete spareforslag, og efterfølgende ansvaret for at udmønte disse. 129

4 s møde den Økonomiske konsekvenser: Den samlede besparelse for udgør 7,33 mio. kr. i 2014, stigende til 9,77 mio. kr. i 2015 og frem. Indstilling: Til fortsat drøftelse. Bilag: Beslutning i den : Drøftet. Tina Petersen (O) var fraværende. 4. Udlodning af økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde 12/25690 Beslutningstema: Udlodning af økonomisk støtte til frivillige sociale foreninger og organisationer. Sagsfremstilling: Ifølge Serviceloven skal kommunen: samarbejde med frivillige sociale foreninger afsætte et årligt beløb til støtte til frivilligt socialt arbejde. I 2013 er der kr. til fordeling. Der er indkommet 44 ansøgninger, og det samlede ansøgte beløb er kr. Oversigt over indkomne ansøgninger vedlægges. Lovgrundlag: Servicelovens 18. Indstilling: Sagen forelægges til afgørelse af, hvilke organisationer, der skal ydes tilskud samt hvor stort tilskud de enkelte organisationer skal have. Bilag: Åben - Oversigt over 18-ansøgninger

5 s møde den Beslutning i den : Tildelt som følger: Danske Døvblinde Kirkens Korhær Ældre Sagen Svendborg, Gudme Ældre Sagen Egebjerg Hjerteforeningen Dansk Parkinsonforening Husets Venner, Ollerup Plejehjem Hjælpende Hænder Svendborg Lænken UngdommensRødeKors, Svendborg Tandemklubben Sydfyn Børns Voksenvenner Frelsens Hær Home-start arbejdsgruppe Sind-nettet [1] Offerrådgivningen Lungepatient.dk Scleroseforeningen Diabetesforeningen SandFyn Bedre Psykiatri Danmarks Psoriasis Forening Høreforeningen Erindringsværkstedet Red Barnet Det Grønlandske Hus Blomster Cafeen [2] Lejerforeningen Sydfyn Natteravnene IOGT Pårørendegruppe IOGT Rådgivning Børns Vilkår Hjerneskadeforeningen Frivillignet Dansk Flygtningehjælp IF Sydfyn Den Blå Lagune [3] Blomstercafeen, KFUM

6 s møde den Tina Petersen (O) var fraværende. [1] Et mindretal v/masoum Moradi ønskede ikke tildelingen [2] Et mindretal v/ulla Larsen ønskede ikke tildelingen [3] 2-årig partnerskabsaftale 5. Lukket - Udpegning af nyt medlem til Rådet for socialt udsatte borgere 09/12957 Beslutning i den : Godkendt. Tina Petersen (O) var fraværende. 132

7 s møde den Ryttervej nye handicapboliger - godkendelse af skema A 12/24797 Beslutningstema: Godkendelse af skema A for nye handicapboliger på Ryttervej. Sagsfremstilling: Ved budgetforliget for 2012 besluttede Byrådet at reservere 4,284 mio. kr. i investeringsoversigten fordelt over 2013 og 2014 til 10 nye handicapboliger på Ryttervej med tilhørende serviceareal. Baggrunden for bevillingen var, at en række borgere med handicap har behov for en egnet bolig i Svendborg. Alternativt skal borgerne visiteres til en bolig uden for Svendborg Kommune. Ventelisten gennemgås løbende. En senere analyse har vist, at ventelisten vokser, og at der derfor er behov for mere end 10 boliger. Analysen viser endvidere, at behovet for boliger er presserende, hvis borgerne på ventelisten skal kunne tilbydes egen bolig i Svendborg. Boligerne kan opføres på et areal ved Ryttervej 51, og der kan dermed opnås en synergi mellem de nye og de eksisterende boliger på Ryttervej 51. De eksisterende boliger er 69 kvadratmeter, og det foreslås, at de nye boliger bygges i samme størrelse. BSB Svendborg ejer de eksisterende boliger på Ryttervej, og for at også på boligdriften at opnå driftsoptimering vil det være hensigtsmæssigt at anmode BSB Svendborg om også at opføre boligerne, og om at DOMEA står for gennemførelsen af såvel boliger som serviceareal. Det forventes, at Folketinget i oktober 2012 nedsætter den kommunale grundkapital fra 14 til 10 %. En sådan reduktion kan finansiere to ekstra boliger, således at der i alt opføres 12 nye boliger. Maksimumsbeløbet stiger i 2013 med en øget grundkapital og lånoptagelse til følge. Grundet konjunkturerne inden for byggebranchen forventes byggeriet alligevel at kunne holdes inden for rammerne af skema A. Da behovet for boliger er øget og behovet er akut anbefaler administrationen, at processen fremskyndes ved, at Byrådet bemyndiger Borgmesteren til at godkende skema B og det endelige projekt, såfremt dette kan ske inden for rammerne af skema A. Hvis rammerne overskrides eller ovennævnte lovforslag ikke vedtages fremstilles sagen for byrådet med 10 boliger. Boligerne forventes hermed at kunne tages i brug foråret Økonomiske konsekvenser: Byrådet afsatte i investeringsoversigten 4,284 mio. kr. til opførelse af 10 nye boliger til mennesker med handicap. Anskaffelsesøkonomien for 12 boliger med 100 kvadratmeter serviceareal består af budget til boliger og budget til servicearealer 133

8 s møde den Mio. kr. inkl. Boliger Service I alt moms Anskaffelsessum 18, 158 2,193 20,193 Den kommunale økonomi består en række indtægter og udgifter til såvel boliger som servicearealer. Mio. kr. eks.kl. moms Boliger Service I alt Anskaffelse 1,754 1,754 Grundkapital 10 % 1,816 1,816 Grundsalg til boliger -0,300-0,300 Grundindtægt til 0,300 0,300 jordforsyning Tilskud til serviceareal -0,480-0,480 Inventar (inkl. interne 1,100 1,100 projektomkostninger) I alt 1,816 2,374 4,190 Trods et øget antal boliger betyder den reducerede grundkapital, at der kan leveres et mindreforbrug på i alt 0,094 mio. kr. i forhold til bevillingen. Administrationen foreslår, at beløbet tilgår kassen. Boligers anskaffelsessum på i alt 18,158 mio. kr. finansieres med 2% beboerindskud, 10 % kommunal grundkapital samt et støttet lån på 15,979 mio. kr. svarende til 88 % af den samlede anskaffelsessum. Med en anskaffelsessum på 18,158 mio. kr. bliver boligafgiften på kr. pr kvadratmeter årligt svarende til en bruttoleje på kr. pr måned. Lovgrundlag: Almenboligloven Indstilling: Administrationen anbefaler, at indstiller til Byrådets endelige godkendelse, at Anskaffelsessummen for boligerne på 18,158 mio. kr. inkl. moms godkendes En grundkapital på 1,816 mio. kr. godkendes, under forudsætning af, at Folketinget vedtager en kommunal grundkapital på 10 %. Forkaster folketinget lovforslaget fremlægges en sag for Byrådet med forslag om, at opføre 10 boliger. Der optages et støttet lån på 15,979 mio. kr. Boligafgiften på kr. pr kvadratmeter årligt godkendes Skema A for boligerne godkendes under forudsætning af en beslutning i Folketinget om at sætte grundkapitalen til 10 % Anskaffelsessummen for servicearealerne godkendes til 2,193 mio. kr. inkl. moms Skema A for servicearealerne godkendes Den kommunale udgift for det samlede projekt på 4,190 mio. kr. godkendes 134

9 s møde den Anlægsbevillingen på 4,190 mio. kr. frigives pr 1. januar 2013 Borgmesteren bemyndiges til at godkende skema B for boliger og serviceareal inden for rammerne af skema A for hhv. boliger og serviceareal BSB Svendborg anmodes om at opføre boliger, og Domea om at være forretningsfører for opførelse af servicearealerne. Bilag: Åben - Handicaprådets høringssvar vedr. nye Handicapboliger på Ryttervej - skema A Beslutning i den : Indstilles. Tina Petersen (O) var fraværende. 7. Til efterretning 12/33660 Beslutningstema: Til efterretning. Sagsfremstilling: 1. Orientering ved udvalgsformanden 2. Orientering ved udvalgets medlemmer 3. Orientering ved administrationen 4. Pjecer: 1. VISS.dk LEV udvikling for udviklingshæmmede nr. 6/oktober Social Fokus oktober 2012 Beslutning i den : Taget til efterretning. 135

10 s møde den Tina Petersen (O) var fraværende. 136

11 s møde den Underskriftsblad: Mødet sluttede kl.: 18:30 Lars Erik Hornemann Masoum Moradi Ulla Larsen Grete Schødts Bjarne Hansen Bente Bondebjerg Tina Petersen 137

12 Bilag: 1.1. BK pr. 30. september SU Udvalg: Mødedato: 05. november Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /12

13 Side 1 af 6 Acadresag: Budgetkontrol september 2012 Budgetkontrol marts 2011 Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Løbende priser Regnskab 2011 Vedtaget budget 2012 Korrigeret budget 2012 Forventet regnskab 2012 Afvigelse i forhold til korr. budget Drift Ældreområdet 524,5 536,0 541,7 539,1-2,6 Myndighedsafdelingen 124,3 233,5 233,5 232,1-1,4 Hjemmepleje Øst 69,4 21,1 21,6 20,6-1,0 Hjemmepleje Vest 71,0 23,7 23,4 22,6-0,8 Plejecenter Øst 135,3 130,5 133,4 134,4 1,0 Plejecenter Vest 124,5 127,2 129,8 129,4-0,4 Socialområdet exl. takstinstitutioner 228,1 257,8 253,2 253,2 0,0 Socialfagligt center 210,7 237,8 230,5 230,5 0,0 Handicap 4,7 6,5 8,5 8,7 0,2 Psykiatri 9,1 10,0 10,5 10,4-0,1 Misbrug 3,6 3,5 3,7 3,6-0,1 Socialområdet incl. takstinstitutioner 215,1 246,9 244,7 243,4-1,3 Takstinstitutioner -13,0-10,9-8,5-9,8-1,3 Sekretariatet -8,3-13,9-13,6-15,6-2,0 Serviceudgifter i alt 731,3 769,0 772,8 766,9-5,9 Indkomstoverførsler 3,9-4,8-4,8-5,3-0,5 i alt 735,2 764,2 768,0 761,6-6,4 Heraf overføres til ,9 Anlæg: 24,0 4,0 15,0 13,1-1,9 Anlæg i alt 24,0 4,0 15,0 13,1-1,9 Heraf overførs til ,8 i alt 755,3 773,0 787,8 780,0-7,8 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

14 Side 2 af 6 Acadresag: Budgetkontrol september 2012 Budgetkontrol marts 2011 Bevillinger 2012 Tillægsbevillinger i Drift Mio. kr. Organisationspulje (0,3%) 1,7 Barselspulje midler 1,7 Mindreforbrug på demografpuljen fra Barn til Voksen -3,3 Reduktion af indkøbsbesparelse - diabetes (netto) 0,3 Reduktion af indkøbsbesparelse - generelt 0,5 Indkøbs og Udbudsbesparelser -0,2 Diverse reguleringer (f.eks.telefoni) 0,2 Omfordeling af tolkebudgettet til B&U, KP og AU -0,9 Trepartsmidler til voksen elevløn 3,8 Overførsel fra 2011 vedr. statsfinansierede projekter 1,5 Bidrag fra div. Udvalg til Tilgængelighedspuljen - lette og bedre adgang for handicappede 0,2 Unge & Rusmidler - SFU`s bidrag til etablering af ungeenhed 0,1 Finansiering af deponeringen på Faaborgvej/Hjemmeplejen -1,5 Lånetilpasning Vindeby Pilevej -0,3 Driftsbevillinger i alt 3,8 Tillægsbevillinger i Anlæg Mio. kr. Overførsel fra ,4 Bevilling til Trappebæksvej 7,4 Anvendelse af Vindeby Pilevej mindreforbrug (servicearealer) til deponering -0,8 Anlægsbevillinger i alt 11,0 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Resumé - Økonomisk redegørelse Drift: Udviklingen i forventet regnskab Sammenholdes forventede regnskab på serviceudgifterne pr. juni på 770,6 mio. kr. med september forventningen, fremgår det, at det forventede regnskab er 3,7 mio. kr. lavere pr. september Det skyldes hovedsageligt, at Svendborg Kommune har vundet en mellemkommunal ankesag på 2,8 mio. kr. sammenholdt med forventeligt færre udgifter på misbrugsområdet. I forbindelse med regnskab 2011, blev der restancebogført 3,5 mio. kr. vedrørende to ankesager, hvor det var forventningen, at sagerne ville blive afgjort i Svendborg Kommune har vundet den mellemkommunale ankesag, hvorfor der tilgår 2,8 mio. kr. til driften. Der er endnu ikke faldet nogen afgørelse i den anden sag pr. september. Bevillingsoverholdelse afvigelsesforklaring forventer pr. september et samlet mindreforbrug på 5,9 kr., hvilket er svarende til forventningen pr. juni. Af s forventede mindreforbrug på 5,9 mio. kr. vedrører 1,3 mio. kr. takstinstitutionerne, der er forbeholdt institutionerne. s mindreforbrug er således reelt 4,6 mio. kr. Mindreforbrug pr. september ,9 mio. kr. Heraf takstinstitutioner Reelt mindreforbrug -1,3 mio. kr. 4,6 mio. kr.

15 Side 3 af 6 Acadresag: Budgetkontrol september 2012 Budgetkontrol marts 2011 Mindreforbruget på 5,9 mio. kr. fordeler sig som følgende: Ældreområdet har et samlet mindreforbrug på 2,6 mio. kr., der primært vedrører: fritvalgspuljen, der har et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. merforbrug på hjælpemidler på 1,8 mio. kr. merforbrug på SOSU-uddannelserne på 1,5 mio. kr. mindreforbrug på 0,9 mio. kr. på puljen vedr. dyre enkeltsager mindreforbrug på projektet Jobrotation på 0,7 mio. kr. mindreforbrug på hjemmeplejens og plejecentrenes løn- og driftsbudgetter på 1,2 mio. kr. Socialområdets budget har et samlet mindreforbrug på 1,3 mio. kr., der primært vedrører: mindreudgift til Borgerstyret Personlig Assistancer (BPA) ordninger på 0,6 mio. kr. mindreforbrug på takstinstitutionerne på 1,3 mio. kr. mindreforbrug på behandling af misbrugere på 2,4 mio. kr. merforbrug på ophold i botilbud på 2,2 mio. kr. merudgift til forsorgscentret på 0,8 mio. kr. Sekretariatet har et mindreforbrug på 2,0 mio. kr., der primært vedrører: merforbrug på tomgangshusleje i ældreboliger på 1,7 mio. kr. mindreforbrug på mellemkommunale betalinger på 4,4 mio. kr. primært grundet ekstraordinær indtægt vedrørende vundet mellemkommunal sag. Indkomst overførselsområdet forventes at have et samlet mindreforbrug på 0,5 mio. kr., hvilket skyldes et forventet merforbrug på statsrefusion vedrørende særligt dyre enkeltsager, der modsvares af et mindreforbrug på kontante ydelser til sociale formål. Mindreforbruget på 0,5 mio. kr. tilgår Kassen. Anlæg: Bevillingsoverholdelse afvigelsesforklaring s anlægsbudget i 2012 fordeler sig primært til færdiggørelse af om- og udbygningen af Vindeby Pilevej samt renoveringen af boliger på Tvedvej, der blev bevilget i forbindelse med budget Desuden bevilgede Byrådet 8,6 mio. kr. ultimo marts 2012 til opførelse af 8 nye almene boliger på Trappebæksvej, hvoraf den kommunale udgift er 1,5 mio. kr., der finansieres af drifts mindreforbruget fra Projektet forventes afsluttet primo Der er forelagt slutregnskab for Vindeby Pilevej på udvalgets august møde. Slutregnskabet viser et mindreforbrug på den kommunale del (servicearealer) på 0,8 mio. kr. ex. moms og 1,1 mio. kr. incl. moms på boligdelen. Førstnævnte mindreforbrug på 0,8 mio. kr. er overført til deponering vedrørende nye lokaler til Hjemmepleje Vest. Der forventes pr. september et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. på anlægsbudgettet, hvoraf de 1,1 mio. kr. vedrører slutregnskabet for Vindeby Pilevej. Mindreforbruget nedskriver lånet til boligerne og tilgår disse. Resten fordeler sig med 0,4 mio. kr. på Trappebæksvej og 0,4 mio. kr. på Tvedvej. De to sidstnævnte beløb på i alt 0,8 mio. kr. forventes overført til 2013.

16 Budgetkontrol september 2012 Budgetkontrol marts 2011 Ældreområdet Økonomisk redegørelse Drift: Bevillingsoverholdelse afvigelsesforklaring Ældreområdet har et samlet mindreforbrug på 2,6 mio. kr., der fordeler sig med et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. i Myndighedsafdelingen og 1,2 mio. kr. på hjemmeplejens- og plejecentrenes løn og driftsbudgetter. Myndighedsafdelingens mindreforbrug skyldes hovedsageligt et mindreforbrug på fritvalgspuljen på knap 2,8 mio. kr., 0,9 mio. kr. på puljen til dyre enkeltsager samt 0,7 mio. kr. på projektet Jobrotation, der modsvares af et merforbrug på 1,8 mio. kr. på hjælpemidler og 1,5 mio. kr. på SOSU uddannelserne. Tabeller og nøgletal Udviklingen i leverede timer på hjemmeplejeområdet (årsbasis og på kvartalsbasis) Aktivitetsforudsætninger for ældreområdet på årsbasis Regnskab 2011 Forventet 2012 Timer i traditionel hjemmepleje Udgifter ved projekt Nye Veje omregnet til timer (opstart 1. september 2011) Samlet timeforbrug Gennemsnitligt leveret pr. uge (timer) Hjemmepleje Ovenstående tabel viser udviklingen i timer i hjemmeplejen i forhold til sidste år. I forbindelse med indførelse af projekt Nye Veje til et aktivt liv i september 2011, er timerne til traditionel hjemmepleje reduceret. Fremskrives timeforbruget i 2011 til 2012 i forhold til de demografiske forventninger, giver det et timetal på ca timer. Det forventes på nuværende tidspunkt, at forbruget i 2012 lander på ca timer, hvilket er en reduktion i forventede timer på godt Reduktionen skyldes primært projekt Nye Veje, men skyldes også eventuel øget sundhedstilstand blandt de ældre. Udgiften til projekt Nye Veje i 2011 er forholdsmæssigt mindre i 2011 end i Dette skyldes, udgiften i 2012 er med helårseffekt, mens den i 2011 alene vedrører 4 måneder. Desuden er indsatsen i projekt Nye Veje til et aktivt liv øget i perioden. Aktivitetsforudsætninger for traditionel hjemmepleje gennemsnit om måneden. 1. kvt kvt kvt kvt Hjemmepleje VEST Hjemmehjælpsmodtagere (1) Hjemmepleje ØST Hjemmehjælpsmodtagere (1) Total Hjemmehjælpsmodtagere Side 4 af Acadresag:

17 Side 5 af 6 Acadresag: Budgetkontrol september 2012 Budgetkontrol marts 2011 (1) Natsektionen i Hjemmepleje Vest dækker hele kommunen, derfor er der borgere som er registreret i både Hjemmepleje Øst og Vest. Det totale antal modtagere er derfor mindre end hjemmepleje Øst og Vest tilsammen. Oversigten indeholder kun traditionel hjemmepleje, hvilket betyder, at projekt Nye Veje ikke indgår. Projekt Nye veje til et aktivt liv har ændret forventningen til timeforbruget i hjemmeplejen. Resultaterne af projektet viser indtil nu, at antallet af modtagere - og dermed timeforbruget - har været faldende. Fra opstart af projektet i september 2011 er antallet af modtagere af hjemmehjælp faldet fra til modtagere i september Aktivitetsforudsætninger for ældreområdet på årsbasis Regnskab 2011 Forventet 2012 Private leverandører antal modtagere Private leverandører antal timer praktisk hjælp Aktivitetsforudsætninger for hjemmeplejen gennemsnit om måneden. 1. kvt kvt kvt kvt Private leverandører antal modtagere Private leverandører antal timer praktisk hjælp Antallet af borgere, der modtager praktisk hjælp i hjemmet fra privat leverandør har i en lang periode været stigende, men siden opstart af projekt Nye veje til et aktivt liv har antallet af modtagere og antal timer af praktisk hjælp fra private leverandører imidlertid været uændret. De private leverandørers andel af praktisk bistand udgjorde i gennemsnit 20% af det samlede timetal leveret til praktisk bistand i I 2012 er andelen 21,6% i første kvartal, 22,4% i andet kvartal og 23,1% i 3. kvartal Stigningen i den private andel skyldes ikke flere timer til private leverandører, men en reduktion i antallet af timer leveret af kommunen. Faldet af timer leveret af kommunen skyldes projekt Nye Veje til et aktivt liv. Socialområdet Økonomisk redegørelse Drift: Bevillingsoverholdelse afvigelsesforklaring Socialområdet har pr. 30. september 2012 en samlet forventet mindreudgift på 1,3 mio. kr. Mindreudgiften kan henføres til takstinstitutioner, og afvigelsen er forbeholdt takstinstitutionerne. Socialfaglig Center har en del afvigelser, men samlet er der balance i budget og forventet regnskab. Der er en forventet merudgift til botilbud på samlet 2,2 mio. kr. Merudgiften modsvares af en mindreudgift til BPA ordninger og på behandling misbrugere. Misbrugsbehandling har færre udgifter til døgnbehandling samt en tilbagebetaling på ca. 0,8 mio. kr. i forbindelse med ophør af entreprenøraftaler De væsentligste årsager til socialområdets mindreforbrug:

18 Budgetkontrol september 2012 Budgetkontrol marts 2011 Mindreforbrug: Takstinstitutioner BPA ordninger Behandling misbrugere og forsorgscentre Merforbrug: Længerevarende Botilbud Midlertidig botilbud Beløb -1,3 mio. kr. -0,6 mio. kr. -1,6 mio. kr. Beløb 1,5 mio. kr. 0,7 mio. kr. Tabeller og nøgletal Antal personer i aktiviteter indenfor socialområdet Belægning i 2012: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Gns antal Gns. udg socialpædagogisk bistand , BPA , Misbrug døgn , Beskyttet beskæftigelse , Samværstilbud , Midlertidig botilbud , Længerevarende botilbud ,0 734 Sidste kolonne er den gennemsnitlige årlige udgift i 2011 pr. foranstaltning i kr. Sekretariatet Økonomisk redegørelse Bevillingsoverholdelse - afvigelsesforklaring Sekretariatet har et samlet mindreforbrug på 2,0 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært de mellemkommunale betalinger, der er øget til 4,4 mio. kr. pga. den vundne mellemkommunale sag på 2,8 mio. kr. samt faldende udgifter til en Svendborg borger. Mindreforbruget modsvares af et merforbrug på tomgangshusleje i ældreboligerne på 1,7 mio. kr. Tiltag til budgetoverholdelse: Jf. budget forlig 2013 tilføres ældreboligområdet 1,4 mio. kr. i 2013, faldende til 1,2 mio. kr. i 2014 og 1,0 mio. kr. i 2015 og frem. Side 6 af 6 Acadresag:

19 Bilag: 2.1. SU Service & Økonomi 2013 Udvalg: Mødedato: 05. november Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /12

20 Side 1 af 15 Acadresag: Budget 2013 Service og Økonomi Generelt Udvalgets ansvarsområde kan deles i to store områder ældreområdet og socialområdet. Ældreområdet omfatter myndighedsafdelingen, hjemmeplejen, plejecentre, køkken og madservice. Socialområdet omfatter handicap, psykiatri og misbrug. Under socialudvalget hører også sekretariatet, hvis primære opgaver er betjening af de øvrige afdelinger under direktørområdet samt de to udvalg og Sundhedsog Forebyggelsesudvalget. På ældreområdet er der følgende politikker: Demenspolitik Seniorlivspolitik Kostpolitik På socialområdet er der følgende politikker: Handicappolitik Politik for socialt udsatte borgere Frivilligpolitik Ældreområdet Socialområdet Indsatsområder i 2013: Nye veje til et aktivt liv Velfærdsteknologi Videreførelse af Kostpolitikken Frivilligindsats Bolighandlingsplan Forebyggende indsatser indenfor ældreområdet Indsatsområder i 2013: Frivilligt socialt arbejde Forankring af Frivillighus Evaluering af bolighandlingsplan Udarbejdelse af rehabiliteringsstrategi Etablering af sundhedstilbud til socialt udsatte

21 Side 2 af 15 Acadresag: Budget 2013 Service og Økonomi Økonomisk oversigt (Mio. kr.), Mio. kr. Vedtaget budget priser Budget priser Budget priser Budget priser Budget priser Drift Ældreområdet: 536,0 557,2 543,8 542,2 542,4 Socialområdet incl. takstinstitutioner: 247,2 251,6 259,7 263,9 268,4 Socialområdet exl. takstinstitutioner: 258,1 262,1 272,6 276,8 281,0 Sekretariatet: -14,2-4,3-4,6-4,6-4,6 Serviceudgifter i alt 769,0 804,5 798,9 801,5 806,2 Indkomstoverførsler i alt -4,8-14,7-15,1-15,6-15,8, drift, i alt 764,2 789,8 783,8 785,9 790,4 Anlæg: : 4,0 4,5 4,5 2,4 2,4 Anlæg i alt 4,0 4,5 4,5 2,4 2,4 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Drift s driftsbudget 2013 er steget med 25 mio. kr. i forhold til overslagsåret 2013 i vedtaget budget Budgetforhøjelsen skyldes primært overførsler fra 2011, pris- og lønfremskrivning, 3-partsmidler vedr. voksenelever, tekniske justeringer samt budgetforliget. Se nedenstående oversigt over budgetændringer. Som det fremgår af den økonomiske oversigt, stiger indkomstoverførslerne med samlet set 9,9 mio. kr. i 2013 i forhold til vedtaget budget Det skyldes, at ældrebolig området, i tråd med Indenrigsministeriets definition, flyttes fra serviceudgifter til indkomstoverførsler fra og Indkomstoverførselsområdet består således af de kommunale ældreboliger (indtægt), statsrefusion vedrørende dyre enkeltsager (indtægt) samt kontante sociale ydelser (udgift). I oversigten er budgetterne lagt sammen, hvilket giver et netto indtægtsbudget på indkomstoverførselsområdet. Anlæg s anlægsbudget i 2013 er 4,5 mio. kr., som fordeler sig med 1,8 mio. kr. til istandsættelse af udlejningsejendomme og 0,6 mio. kr. til imødekommelse af udgifter i forbindelse med myndighedskrav. Desuden blev der ifm. budgetforliget for 2012 bevilget 4,284 mio. kr. - fordelt med 2,150 mio. kr og 2,150 mio. kr. i til udvidelse af Ryttervej med 10 boliger til mennesker med betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Den samlede anskaffelsessum er 18,158 mio. kr. inkl. moms. 1 Overslagsåret 2013 var 764,8 mio. kr.

22 Side 3 af 15 Acadresag: Budget 2013 Service og Økonomi Fra 2015 falder udvalgets anlægsbudget til 2,4 mio. kr., hvilket fordeler sig på de to anlægspuljer, der er beskrevet ovenstående. Budgetændringer Budgetændringer - Drift ( mio. kr.) Budgetreduktioner: Indkøb og udbuds besparelse:gas, multifunktionsmaskiner, brystproteser, korrektion af hjælpemiddelbesparelse, buskørsel Telefoni projektet Lov og cirkulæreprogrammet Tolkebudget - budgettilpasning Konvertering af byggekredit til ældreboliglån Justering af beboerandel renter/afdrag på lån Budgetforhøjelser: Overførsler fra Pris- og lønfremskrivning Budget fra udvalg, der bidrager til Tilgængelighedspuljen Budget fra udvalg, der bidrager til projektet Unge og Rusmidler Organisationspulje 0,3% og HK grundforbedringstillæg partsmidler vedr. voksenelever SOSU Diverse reguleringer Budgetforlig: Videreførelser af det private initiativ på SKH Sundhedsinitiativer målrettet sociale udsatte Forebyggende indsats på det aktivitetsbestemte medfinansieringsområde Rammebesparelse Tekniske budget: Mængdeudvikling - Fra Barn til Voksen Mængdeudvikling - Hjælpemidler Demografi - fritvalgsområdet Ældreboliger - tomgangshusleje Puljebesparelse Budgetændringer drift i alt Budgetændringer - Anlæg Budgetændringer anlæg i alt angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

23 Side 4 af 15 Acadresag: Budget 2013 Service og Økonomi Beskrivelse af ældreområdet: Rammebetingelser Ældreområdet er organisatorisk opdelt i 5 afdelinger under direktørområdet Social og Sundhed: Myndighedsafdelingen, Hjemmepleje Øst, Hjemmepleje Vest, Plejecenter Øst og Plejecenter Vest. Ældreområdet omfatter en bred vifte af servicetilbud til borgere i alle aldre. Overordnet set består servicetilbuddene af hjemmehjælp, hjemmesygepleje, dagcenter, madservice samt pleje- og ældreboliger. Økonomisk oversigt for ældreområdet Ældreområdet Vedtaget budget priser Budget priser Budget priser Budget priser Budget priser Drift Myndighedsafdelingen 233,5 251,6 238,2 236,6 236,8 Hjemmepleje Øst 21,1 21,5 21,5 21,5 21,5 Hjemmepleje Vest 23,7 23,5 23,5 23,5 23,5 Plejecenter Øst 130,5 132,0 132,0 132,0 132,0 Plejecenter Vest 127,2 128,6 128,6 128,6 128,6 Ældreområdet, drift i alt 536,0 557,2 543,8 542,2 542,4 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Drift Ældreområdets driftsbudget 2013 er steget med 21,7 mio. kr. i forhold til overslagsåret 2013 i vedtaget budget Budgetforhøjelsen skyldes primært pris- og lønfremskrivning, 3-partsmidler vedr. voksenelever samt overførsel af hovedparten af udvalgets samlede mindreforbruget fra 2011, der af tekniske årsager er placeret under ældreområdet. Endvidere er ældreområdets budget forhøjet med 3,2 mio. kr. pga. demografi, mængdeudvikling (hjælpemidler) samt driftsudvidelser jf. budgetforliget, herunder 2 mio. kr. til forebyggende indsatser. I budgetforliget, er der i 2013 afsat 2,0 mio. kr. til investering i konkrete forebyggende indsatser indenfor ældreplejen med henblik på at højne borgernes livskvalitet samt reducere antallet af indlæggelser. Det er forventningen, at en prioritering af ressourcer til forebyggelse indenfor ældreplejen vil bidrage til at imødegå udviklingen med stigende udgifter indenfor sundhedssektoren. Den forebyggende indsats i 2013 finansieres af budgettet til aktivitetsbestemt medfinansiering på sygehusområdet under Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. Myndighedsafdelingens budget falder fra 2014, hvilket primært skyldes, at s rammebesparelse fra , er midlertidigt placeret under Myndighedsafdelingen indtil udmøntningen af rammebesparelsen er politisk godkendt i februar Overslagsåret 2013 var på 535,5 mio. kr. 3 Jf. budgetforlig 2013 skal spare 7,3 mio. kr. i 2014 og 9,8 mio. kr. i Der er ingen rammebesparelse i 2013.

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 11. marts 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Møderum 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen,

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Referat Dato 07. maj 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen, Brit Skovgaard,

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre NB! Dialogmøde med ungdomsskolens bestyrelse kl. 20:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Lærke Jensen Afbud:

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget (side 116-161) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale (for personer fra 18 år) og sundhedsmæssige

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget Ishøj Kommune 2015 Side 75 B60 Social- og Sundhedsudvalget: Social- og Sundhedsudvalgets overordnede vision er, at alle borgere i Ishøj Kommune får de samme muligheder for at leve en normal tilværelse.

Læs mere

Referat Socialudvalget

Referat Socialudvalget Referat Socialudvalget Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:20 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Henrik Møller (A) Birgitte

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 18. februar 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:45 Medlemmer:

Læs mere

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested Rådhuset Mødelokale 3. Mødedato Onsdag den 21. marts 2012. Mødetidspunkt Kl. 8.00.

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested Rådhuset Mødelokale 3. Mødedato Onsdag den 21. marts 2012. Mødetidspunkt Kl. 8.00. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden Åben Mødested Rådhuset Mødelokale 3 Mødedato Onsdag den 21. marts 2012 Mødetidspunkt Kl. 8.00 Medlemmer Fra forvaltningen Erik Fabrin (V), Jens Ive (V), Erik Mollerup (V), Daniel

Læs mere

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Budget 2015 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Personale - December 2014 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. Budgetresultatet...

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

Voksenservice 03-12-2013

Voksenservice 03-12-2013 FREDERICIA KOMMUNE En ny vej 2.0 Handle- og udviklingsplan 2014-2015 Voksenservice 03-12-2013 Handle- og Udviklingsplan 2.0 er en plan, som skal danne grundlag for Voksenservices udvikling i 2014 og 2015

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget

Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget Pr. 30. september 2014 Overblik Social- og sundhedsudvalget Overordnet resultat - på politikområder I 1.000 kr. Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab

Læs mere

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner 7. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indledning 6 Projektets fremgangsmåde og tilrettelæggelse 7 Læsevejledning 7 1.

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016-18 Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015, den 1. september 2014 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene

Læs mere

Udvalg Socialudvalget

Udvalg Socialudvalget Socialudvalget 50.44 Førtidspension 50.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet 50.50 Dagtilbud til 0-5-årige 50.52 Tilbud til ældre pensionister 50.58 Boligstøtte 50.59 Øvrige sociale

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 18.09.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revisionsberetninger 2007 3 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager.

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager. Forord Med budgettet for 2015 har Byrådet lagt en plan for kommunens service i de kommende år. Planen bygger på de beslutninger, som byrådet tidligere har truffet, og planen angiver nye prioriteringer

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16 Esbjerg Kommune Budget 213 Budgetoverslag 214-16. Forord Esbjerg Kommune bringer balance mellem udgifter og indtægter Alle partier i Esbjerg Byråd står bag den nye aftale, som igen vil skabe ligevægt i

Læs mere

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 Indledning Læsevejledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere

Kend din kommune Assens

Kend din kommune Assens Kend din kommune Assens Kend din kommune Assens I forbindelse med fagudvalgenes evaluering af budgetprocessen i 2014 blev der fremsat ønske om, at have en mere politisk rettet drøftelse af budgettet i

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 12. august 2015 Mødetidspunkt 12:00 Sluttidspunkt 17:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger TAMU, Præstegårdsvej 18, Vordingborg John Pawlik, Kurt

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Syddjurs Kommune Perspektivnotater til budget 2011 12. august 2010. Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2

Syddjurs Kommune Perspektivnotater til budget 2011 12. august 2010. Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2 Indholdsfortegnelse Perspektivnotater til budget 2011 Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2 Familieområdet... 2 Skoleområdet, drift... 5 Skoleområdet, anlæg... 10 Ungdomsskolen...

Læs mere

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 12.00 Pkt. Tekst Side 204 Møde med Handelsstandsforeningens bestyrelse 248 205

Læs mere