Referat Socialudvalget's møde Mandag den Kl. 16:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Socialudvalget's møde Mandag den 05-11-2012 Kl. 16:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st."

Transkript

1 Referat 's møde Mandag den Kl. 16:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bjarne Hansen, Bente Bondebjerg Afbud: Tina Petersen Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. s budgetopfølgning pr. september Budget Service & Økonomi Fortsat drøftelse af besparelses udmøntning Udlodning af økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde Lukket - Udpegning af nyt medlem til Rådet for socialt udsatte borgere Ryttervej nye handicapboliger - godkendelse af skema A Til efterretning...134

2 s møde den s budgetopfølgning pr. september /8198 Beslutningstema: Budgetopfølgning pr. september Tina Petersen (O) var fraværende. Sagsfremstilling: Budgetopfølgning pr. 30. september 2012 for forelægges. Indstilling: Administrationen indstiller, at Budgetopfølgningen tages til efterretning. Bilag: Åben - BK pr. 30. september SU Beslutning i den : Budgetkontrollen pr. 30. september 2012 tages til efterretning Der søges tillægsbevilling på en samlet mindreudgift på 1,1 mio. kr., der fordeler sig med en merudgift på 1,7 mio. kr. vedrørende tomgangshusleje i ældreboliger og en mindreudgift på 2,8 mio. kr. vedrørende en mellemkommunal sag. Tina Petersen (O) var fraværende. 2. Budget Service & Økonomi - 12/30678 Beslutningstema: Godkendelse af publikationen Service og Økonomi 2013 med tilhørende bilag. Sagsfremstilling: Budgetmateriale til budget 2013 består af: Service og økonomi Publikationen Service og Økonomi 2013 foreligger til udvalgets godkendelse og indeholder beskrivelser af politikområderne, herunder beskrivelse af økonomi, udvalgte takster, tabeller og nøgletal. 128

3 s møde den Bilag, der lægges på nettet investeringsoversigt med tilhørende bemærkninger samt oversigt over udvalgets takster for Lovgrundlag: Lov om kommunernes styrelse samt kommunens budgetprocedure. Indstilling: Administrationen indstiller, at Budgetmaterialet godkendes. Bilag: Åben - SU Service & Økonomi 2013 Åben - Takstoversigt Åben - Bemærkninger til investeringsoversigt : Soc Åben - Investeringsoversigt Beslutning i den : Godkendt. Tina Petersen (O) var fraværende. 3. Fortsat drøftelse af besparelses udmøntning 12/6693 Beslutningstema: Udmøntning af Byrådets udmeldte sparekrav for budget 2013, herunder overslagsårene Sagsfremstilling: Den 23. september blev der indgået forlig om budgettet for 2013, herunder vedtaget rammebesparelser for de respektive fagudvalg. Forligspartierne har aftalt følgende proces for udmøntning af rammebesparelser: På fagudvalgets møder i oktober, november og december drøfter fagudvalgene, på baggrund af oplæg fra administrationen, forslag til udmøntning af rammebesparelser. Efter drøftelser i fagudvalgene i december, sendes besparelses forslagene i høring. Høringsprocessen løber frem til den 15. januar 2013, hvorefter fagudvalgene på deres møder i februar 2013 træffer endelig beslutning om udmøntning af rammebesparelser. Fagudvalgene har således til opgave, at udarbejde konkrete spareforslag, og efterfølgende ansvaret for at udmønte disse. 129

4 s møde den Økonomiske konsekvenser: Den samlede besparelse for udgør 7,33 mio. kr. i 2014, stigende til 9,77 mio. kr. i 2015 og frem. Indstilling: Til fortsat drøftelse. Bilag: Beslutning i den : Drøftet. Tina Petersen (O) var fraværende. 4. Udlodning af økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde 12/25690 Beslutningstema: Udlodning af økonomisk støtte til frivillige sociale foreninger og organisationer. Sagsfremstilling: Ifølge Serviceloven skal kommunen: samarbejde med frivillige sociale foreninger afsætte et årligt beløb til støtte til frivilligt socialt arbejde. I 2013 er der kr. til fordeling. Der er indkommet 44 ansøgninger, og det samlede ansøgte beløb er kr. Oversigt over indkomne ansøgninger vedlægges. Lovgrundlag: Servicelovens 18. Indstilling: Sagen forelægges til afgørelse af, hvilke organisationer, der skal ydes tilskud samt hvor stort tilskud de enkelte organisationer skal have. Bilag: Åben - Oversigt over 18-ansøgninger

5 s møde den Beslutning i den : Tildelt som følger: Danske Døvblinde Kirkens Korhær Ældre Sagen Svendborg, Gudme Ældre Sagen Egebjerg Hjerteforeningen Dansk Parkinsonforening Husets Venner, Ollerup Plejehjem Hjælpende Hænder Svendborg Lænken UngdommensRødeKors, Svendborg Tandemklubben Sydfyn Børns Voksenvenner Frelsens Hær Home-start arbejdsgruppe Sind-nettet [1] Offerrådgivningen Lungepatient.dk Scleroseforeningen Diabetesforeningen SandFyn Bedre Psykiatri Danmarks Psoriasis Forening Høreforeningen Erindringsværkstedet Red Barnet Det Grønlandske Hus Blomster Cafeen [2] Lejerforeningen Sydfyn Natteravnene IOGT Pårørendegruppe IOGT Rådgivning Børns Vilkår Hjerneskadeforeningen Frivillignet Dansk Flygtningehjælp IF Sydfyn Den Blå Lagune [3] Blomstercafeen, KFUM

6 s møde den Tina Petersen (O) var fraværende. [1] Et mindretal v/masoum Moradi ønskede ikke tildelingen [2] Et mindretal v/ulla Larsen ønskede ikke tildelingen [3] 2-årig partnerskabsaftale 5. Lukket - Udpegning af nyt medlem til Rådet for socialt udsatte borgere 09/12957 Beslutning i den : Godkendt. Tina Petersen (O) var fraværende. 132

7 s møde den Ryttervej nye handicapboliger - godkendelse af skema A 12/24797 Beslutningstema: Godkendelse af skema A for nye handicapboliger på Ryttervej. Sagsfremstilling: Ved budgetforliget for 2012 besluttede Byrådet at reservere 4,284 mio. kr. i investeringsoversigten fordelt over 2013 og 2014 til 10 nye handicapboliger på Ryttervej med tilhørende serviceareal. Baggrunden for bevillingen var, at en række borgere med handicap har behov for en egnet bolig i Svendborg. Alternativt skal borgerne visiteres til en bolig uden for Svendborg Kommune. Ventelisten gennemgås løbende. En senere analyse har vist, at ventelisten vokser, og at der derfor er behov for mere end 10 boliger. Analysen viser endvidere, at behovet for boliger er presserende, hvis borgerne på ventelisten skal kunne tilbydes egen bolig i Svendborg. Boligerne kan opføres på et areal ved Ryttervej 51, og der kan dermed opnås en synergi mellem de nye og de eksisterende boliger på Ryttervej 51. De eksisterende boliger er 69 kvadratmeter, og det foreslås, at de nye boliger bygges i samme størrelse. BSB Svendborg ejer de eksisterende boliger på Ryttervej, og for at også på boligdriften at opnå driftsoptimering vil det være hensigtsmæssigt at anmode BSB Svendborg om også at opføre boligerne, og om at DOMEA står for gennemførelsen af såvel boliger som serviceareal. Det forventes, at Folketinget i oktober 2012 nedsætter den kommunale grundkapital fra 14 til 10 %. En sådan reduktion kan finansiere to ekstra boliger, således at der i alt opføres 12 nye boliger. Maksimumsbeløbet stiger i 2013 med en øget grundkapital og lånoptagelse til følge. Grundet konjunkturerne inden for byggebranchen forventes byggeriet alligevel at kunne holdes inden for rammerne af skema A. Da behovet for boliger er øget og behovet er akut anbefaler administrationen, at processen fremskyndes ved, at Byrådet bemyndiger Borgmesteren til at godkende skema B og det endelige projekt, såfremt dette kan ske inden for rammerne af skema A. Hvis rammerne overskrides eller ovennævnte lovforslag ikke vedtages fremstilles sagen for byrådet med 10 boliger. Boligerne forventes hermed at kunne tages i brug foråret Økonomiske konsekvenser: Byrådet afsatte i investeringsoversigten 4,284 mio. kr. til opførelse af 10 nye boliger til mennesker med handicap. Anskaffelsesøkonomien for 12 boliger med 100 kvadratmeter serviceareal består af budget til boliger og budget til servicearealer 133

8 s møde den Mio. kr. inkl. Boliger Service I alt moms Anskaffelsessum 18, 158 2,193 20,193 Den kommunale økonomi består en række indtægter og udgifter til såvel boliger som servicearealer. Mio. kr. eks.kl. moms Boliger Service I alt Anskaffelse 1,754 1,754 Grundkapital 10 % 1,816 1,816 Grundsalg til boliger -0,300-0,300 Grundindtægt til 0,300 0,300 jordforsyning Tilskud til serviceareal -0,480-0,480 Inventar (inkl. interne 1,100 1,100 projektomkostninger) I alt 1,816 2,374 4,190 Trods et øget antal boliger betyder den reducerede grundkapital, at der kan leveres et mindreforbrug på i alt 0,094 mio. kr. i forhold til bevillingen. Administrationen foreslår, at beløbet tilgår kassen. Boligers anskaffelsessum på i alt 18,158 mio. kr. finansieres med 2% beboerindskud, 10 % kommunal grundkapital samt et støttet lån på 15,979 mio. kr. svarende til 88 % af den samlede anskaffelsessum. Med en anskaffelsessum på 18,158 mio. kr. bliver boligafgiften på kr. pr kvadratmeter årligt svarende til en bruttoleje på kr. pr måned. Lovgrundlag: Almenboligloven Indstilling: Administrationen anbefaler, at indstiller til Byrådets endelige godkendelse, at Anskaffelsessummen for boligerne på 18,158 mio. kr. inkl. moms godkendes En grundkapital på 1,816 mio. kr. godkendes, under forudsætning af, at Folketinget vedtager en kommunal grundkapital på 10 %. Forkaster folketinget lovforslaget fremlægges en sag for Byrådet med forslag om, at opføre 10 boliger. Der optages et støttet lån på 15,979 mio. kr. Boligafgiften på kr. pr kvadratmeter årligt godkendes Skema A for boligerne godkendes under forudsætning af en beslutning i Folketinget om at sætte grundkapitalen til 10 % Anskaffelsessummen for servicearealerne godkendes til 2,193 mio. kr. inkl. moms Skema A for servicearealerne godkendes Den kommunale udgift for det samlede projekt på 4,190 mio. kr. godkendes 134

9 s møde den Anlægsbevillingen på 4,190 mio. kr. frigives pr 1. januar 2013 Borgmesteren bemyndiges til at godkende skema B for boliger og serviceareal inden for rammerne af skema A for hhv. boliger og serviceareal BSB Svendborg anmodes om at opføre boliger, og Domea om at være forretningsfører for opførelse af servicearealerne. Bilag: Åben - Handicaprådets høringssvar vedr. nye Handicapboliger på Ryttervej - skema A Beslutning i den : Indstilles. Tina Petersen (O) var fraværende. 7. Til efterretning 12/33660 Beslutningstema: Til efterretning. Sagsfremstilling: 1. Orientering ved udvalgsformanden 2. Orientering ved udvalgets medlemmer 3. Orientering ved administrationen 4. Pjecer: 1. VISS.dk LEV udvikling for udviklingshæmmede nr. 6/oktober Social Fokus oktober 2012 Beslutning i den : Taget til efterretning. 135

10 s møde den Tina Petersen (O) var fraværende. 136

11 s møde den Underskriftsblad: Mødet sluttede kl.: 18:30 Lars Erik Hornemann Masoum Moradi Ulla Larsen Grete Schødts Bjarne Hansen Bente Bondebjerg Tina Petersen 137

12 Bilag: 1.1. BK pr. 30. september SU Udvalg: Mødedato: 05. november Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /12

13 Side 1 af 6 Acadresag: Budgetkontrol september 2012 Budgetkontrol marts 2011 Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Løbende priser Regnskab 2011 Vedtaget budget 2012 Korrigeret budget 2012 Forventet regnskab 2012 Afvigelse i forhold til korr. budget Drift Ældreområdet 524,5 536,0 541,7 539,1-2,6 Myndighedsafdelingen 124,3 233,5 233,5 232,1-1,4 Hjemmepleje Øst 69,4 21,1 21,6 20,6-1,0 Hjemmepleje Vest 71,0 23,7 23,4 22,6-0,8 Plejecenter Øst 135,3 130,5 133,4 134,4 1,0 Plejecenter Vest 124,5 127,2 129,8 129,4-0,4 Socialområdet exl. takstinstitutioner 228,1 257,8 253,2 253,2 0,0 Socialfagligt center 210,7 237,8 230,5 230,5 0,0 Handicap 4,7 6,5 8,5 8,7 0,2 Psykiatri 9,1 10,0 10,5 10,4-0,1 Misbrug 3,6 3,5 3,7 3,6-0,1 Socialområdet incl. takstinstitutioner 215,1 246,9 244,7 243,4-1,3 Takstinstitutioner -13,0-10,9-8,5-9,8-1,3 Sekretariatet -8,3-13,9-13,6-15,6-2,0 Serviceudgifter i alt 731,3 769,0 772,8 766,9-5,9 Indkomstoverførsler 3,9-4,8-4,8-5,3-0,5 i alt 735,2 764,2 768,0 761,6-6,4 Heraf overføres til ,9 Anlæg: 24,0 4,0 15,0 13,1-1,9 Anlæg i alt 24,0 4,0 15,0 13,1-1,9 Heraf overførs til ,8 i alt 755,3 773,0 787,8 780,0-7,8 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

14 Side 2 af 6 Acadresag: Budgetkontrol september 2012 Budgetkontrol marts 2011 Bevillinger 2012 Tillægsbevillinger i Drift Mio. kr. Organisationspulje (0,3%) 1,7 Barselspulje midler 1,7 Mindreforbrug på demografpuljen fra Barn til Voksen -3,3 Reduktion af indkøbsbesparelse - diabetes (netto) 0,3 Reduktion af indkøbsbesparelse - generelt 0,5 Indkøbs og Udbudsbesparelser -0,2 Diverse reguleringer (f.eks.telefoni) 0,2 Omfordeling af tolkebudgettet til B&U, KP og AU -0,9 Trepartsmidler til voksen elevløn 3,8 Overførsel fra 2011 vedr. statsfinansierede projekter 1,5 Bidrag fra div. Udvalg til Tilgængelighedspuljen - lette og bedre adgang for handicappede 0,2 Unge & Rusmidler - SFU`s bidrag til etablering af ungeenhed 0,1 Finansiering af deponeringen på Faaborgvej/Hjemmeplejen -1,5 Lånetilpasning Vindeby Pilevej -0,3 Driftsbevillinger i alt 3,8 Tillægsbevillinger i Anlæg Mio. kr. Overførsel fra ,4 Bevilling til Trappebæksvej 7,4 Anvendelse af Vindeby Pilevej mindreforbrug (servicearealer) til deponering -0,8 Anlægsbevillinger i alt 11,0 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Resumé - Økonomisk redegørelse Drift: Udviklingen i forventet regnskab Sammenholdes forventede regnskab på serviceudgifterne pr. juni på 770,6 mio. kr. med september forventningen, fremgår det, at det forventede regnskab er 3,7 mio. kr. lavere pr. september Det skyldes hovedsageligt, at Svendborg Kommune har vundet en mellemkommunal ankesag på 2,8 mio. kr. sammenholdt med forventeligt færre udgifter på misbrugsområdet. I forbindelse med regnskab 2011, blev der restancebogført 3,5 mio. kr. vedrørende to ankesager, hvor det var forventningen, at sagerne ville blive afgjort i Svendborg Kommune har vundet den mellemkommunale ankesag, hvorfor der tilgår 2,8 mio. kr. til driften. Der er endnu ikke faldet nogen afgørelse i den anden sag pr. september. Bevillingsoverholdelse afvigelsesforklaring forventer pr. september et samlet mindreforbrug på 5,9 kr., hvilket er svarende til forventningen pr. juni. Af s forventede mindreforbrug på 5,9 mio. kr. vedrører 1,3 mio. kr. takstinstitutionerne, der er forbeholdt institutionerne. s mindreforbrug er således reelt 4,6 mio. kr. Mindreforbrug pr. september ,9 mio. kr. Heraf takstinstitutioner Reelt mindreforbrug -1,3 mio. kr. 4,6 mio. kr.

15 Side 3 af 6 Acadresag: Budgetkontrol september 2012 Budgetkontrol marts 2011 Mindreforbruget på 5,9 mio. kr. fordeler sig som følgende: Ældreområdet har et samlet mindreforbrug på 2,6 mio. kr., der primært vedrører: fritvalgspuljen, der har et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. merforbrug på hjælpemidler på 1,8 mio. kr. merforbrug på SOSU-uddannelserne på 1,5 mio. kr. mindreforbrug på 0,9 mio. kr. på puljen vedr. dyre enkeltsager mindreforbrug på projektet Jobrotation på 0,7 mio. kr. mindreforbrug på hjemmeplejens og plejecentrenes løn- og driftsbudgetter på 1,2 mio. kr. Socialområdets budget har et samlet mindreforbrug på 1,3 mio. kr., der primært vedrører: mindreudgift til Borgerstyret Personlig Assistancer (BPA) ordninger på 0,6 mio. kr. mindreforbrug på takstinstitutionerne på 1,3 mio. kr. mindreforbrug på behandling af misbrugere på 2,4 mio. kr. merforbrug på ophold i botilbud på 2,2 mio. kr. merudgift til forsorgscentret på 0,8 mio. kr. Sekretariatet har et mindreforbrug på 2,0 mio. kr., der primært vedrører: merforbrug på tomgangshusleje i ældreboliger på 1,7 mio. kr. mindreforbrug på mellemkommunale betalinger på 4,4 mio. kr. primært grundet ekstraordinær indtægt vedrørende vundet mellemkommunal sag. Indkomst overførselsområdet forventes at have et samlet mindreforbrug på 0,5 mio. kr., hvilket skyldes et forventet merforbrug på statsrefusion vedrørende særligt dyre enkeltsager, der modsvares af et mindreforbrug på kontante ydelser til sociale formål. Mindreforbruget på 0,5 mio. kr. tilgår Kassen. Anlæg: Bevillingsoverholdelse afvigelsesforklaring s anlægsbudget i 2012 fordeler sig primært til færdiggørelse af om- og udbygningen af Vindeby Pilevej samt renoveringen af boliger på Tvedvej, der blev bevilget i forbindelse med budget Desuden bevilgede Byrådet 8,6 mio. kr. ultimo marts 2012 til opførelse af 8 nye almene boliger på Trappebæksvej, hvoraf den kommunale udgift er 1,5 mio. kr., der finansieres af drifts mindreforbruget fra Projektet forventes afsluttet primo Der er forelagt slutregnskab for Vindeby Pilevej på udvalgets august møde. Slutregnskabet viser et mindreforbrug på den kommunale del (servicearealer) på 0,8 mio. kr. ex. moms og 1,1 mio. kr. incl. moms på boligdelen. Førstnævnte mindreforbrug på 0,8 mio. kr. er overført til deponering vedrørende nye lokaler til Hjemmepleje Vest. Der forventes pr. september et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. på anlægsbudgettet, hvoraf de 1,1 mio. kr. vedrører slutregnskabet for Vindeby Pilevej. Mindreforbruget nedskriver lånet til boligerne og tilgår disse. Resten fordeler sig med 0,4 mio. kr. på Trappebæksvej og 0,4 mio. kr. på Tvedvej. De to sidstnævnte beløb på i alt 0,8 mio. kr. forventes overført til 2013.

16 Budgetkontrol september 2012 Budgetkontrol marts 2011 Ældreområdet Økonomisk redegørelse Drift: Bevillingsoverholdelse afvigelsesforklaring Ældreområdet har et samlet mindreforbrug på 2,6 mio. kr., der fordeler sig med et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. i Myndighedsafdelingen og 1,2 mio. kr. på hjemmeplejens- og plejecentrenes løn og driftsbudgetter. Myndighedsafdelingens mindreforbrug skyldes hovedsageligt et mindreforbrug på fritvalgspuljen på knap 2,8 mio. kr., 0,9 mio. kr. på puljen til dyre enkeltsager samt 0,7 mio. kr. på projektet Jobrotation, der modsvares af et merforbrug på 1,8 mio. kr. på hjælpemidler og 1,5 mio. kr. på SOSU uddannelserne. Tabeller og nøgletal Udviklingen i leverede timer på hjemmeplejeområdet (årsbasis og på kvartalsbasis) Aktivitetsforudsætninger for ældreområdet på årsbasis Regnskab 2011 Forventet 2012 Timer i traditionel hjemmepleje Udgifter ved projekt Nye Veje omregnet til timer (opstart 1. september 2011) Samlet timeforbrug Gennemsnitligt leveret pr. uge (timer) Hjemmepleje Ovenstående tabel viser udviklingen i timer i hjemmeplejen i forhold til sidste år. I forbindelse med indførelse af projekt Nye Veje til et aktivt liv i september 2011, er timerne til traditionel hjemmepleje reduceret. Fremskrives timeforbruget i 2011 til 2012 i forhold til de demografiske forventninger, giver det et timetal på ca timer. Det forventes på nuværende tidspunkt, at forbruget i 2012 lander på ca timer, hvilket er en reduktion i forventede timer på godt Reduktionen skyldes primært projekt Nye Veje, men skyldes også eventuel øget sundhedstilstand blandt de ældre. Udgiften til projekt Nye Veje i 2011 er forholdsmæssigt mindre i 2011 end i Dette skyldes, udgiften i 2012 er med helårseffekt, mens den i 2011 alene vedrører 4 måneder. Desuden er indsatsen i projekt Nye Veje til et aktivt liv øget i perioden. Aktivitetsforudsætninger for traditionel hjemmepleje gennemsnit om måneden. 1. kvt kvt kvt kvt Hjemmepleje VEST Hjemmehjælpsmodtagere (1) Hjemmepleje ØST Hjemmehjælpsmodtagere (1) Total Hjemmehjælpsmodtagere Side 4 af Acadresag:

17 Side 5 af 6 Acadresag: Budgetkontrol september 2012 Budgetkontrol marts 2011 (1) Natsektionen i Hjemmepleje Vest dækker hele kommunen, derfor er der borgere som er registreret i både Hjemmepleje Øst og Vest. Det totale antal modtagere er derfor mindre end hjemmepleje Øst og Vest tilsammen. Oversigten indeholder kun traditionel hjemmepleje, hvilket betyder, at projekt Nye Veje ikke indgår. Projekt Nye veje til et aktivt liv har ændret forventningen til timeforbruget i hjemmeplejen. Resultaterne af projektet viser indtil nu, at antallet af modtagere - og dermed timeforbruget - har været faldende. Fra opstart af projektet i september 2011 er antallet af modtagere af hjemmehjælp faldet fra til modtagere i september Aktivitetsforudsætninger for ældreområdet på årsbasis Regnskab 2011 Forventet 2012 Private leverandører antal modtagere Private leverandører antal timer praktisk hjælp Aktivitetsforudsætninger for hjemmeplejen gennemsnit om måneden. 1. kvt kvt kvt kvt Private leverandører antal modtagere Private leverandører antal timer praktisk hjælp Antallet af borgere, der modtager praktisk hjælp i hjemmet fra privat leverandør har i en lang periode været stigende, men siden opstart af projekt Nye veje til et aktivt liv har antallet af modtagere og antal timer af praktisk hjælp fra private leverandører imidlertid været uændret. De private leverandørers andel af praktisk bistand udgjorde i gennemsnit 20% af det samlede timetal leveret til praktisk bistand i I 2012 er andelen 21,6% i første kvartal, 22,4% i andet kvartal og 23,1% i 3. kvartal Stigningen i den private andel skyldes ikke flere timer til private leverandører, men en reduktion i antallet af timer leveret af kommunen. Faldet af timer leveret af kommunen skyldes projekt Nye Veje til et aktivt liv. Socialområdet Økonomisk redegørelse Drift: Bevillingsoverholdelse afvigelsesforklaring Socialområdet har pr. 30. september 2012 en samlet forventet mindreudgift på 1,3 mio. kr. Mindreudgiften kan henføres til takstinstitutioner, og afvigelsen er forbeholdt takstinstitutionerne. Socialfaglig Center har en del afvigelser, men samlet er der balance i budget og forventet regnskab. Der er en forventet merudgift til botilbud på samlet 2,2 mio. kr. Merudgiften modsvares af en mindreudgift til BPA ordninger og på behandling misbrugere. Misbrugsbehandling har færre udgifter til døgnbehandling samt en tilbagebetaling på ca. 0,8 mio. kr. i forbindelse med ophør af entreprenøraftaler De væsentligste årsager til socialområdets mindreforbrug:

18 Budgetkontrol september 2012 Budgetkontrol marts 2011 Mindreforbrug: Takstinstitutioner BPA ordninger Behandling misbrugere og forsorgscentre Merforbrug: Længerevarende Botilbud Midlertidig botilbud Beløb -1,3 mio. kr. -0,6 mio. kr. -1,6 mio. kr. Beløb 1,5 mio. kr. 0,7 mio. kr. Tabeller og nøgletal Antal personer i aktiviteter indenfor socialområdet Belægning i 2012: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Gns antal Gns. udg socialpædagogisk bistand , BPA , Misbrug døgn , Beskyttet beskæftigelse , Samværstilbud , Midlertidig botilbud , Længerevarende botilbud ,0 734 Sidste kolonne er den gennemsnitlige årlige udgift i 2011 pr. foranstaltning i kr. Sekretariatet Økonomisk redegørelse Bevillingsoverholdelse - afvigelsesforklaring Sekretariatet har et samlet mindreforbrug på 2,0 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært de mellemkommunale betalinger, der er øget til 4,4 mio. kr. pga. den vundne mellemkommunale sag på 2,8 mio. kr. samt faldende udgifter til en Svendborg borger. Mindreforbruget modsvares af et merforbrug på tomgangshusleje i ældreboligerne på 1,7 mio. kr. Tiltag til budgetoverholdelse: Jf. budget forlig 2013 tilføres ældreboligområdet 1,4 mio. kr. i 2013, faldende til 1,2 mio. kr. i 2014 og 1,0 mio. kr. i 2015 og frem. Side 6 af 6 Acadresag:

19 Bilag: 2.1. SU Service & Økonomi 2013 Udvalg: Mødedato: 05. november Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /12

20 Side 1 af 15 Acadresag: Budget 2013 Service og Økonomi Generelt Udvalgets ansvarsområde kan deles i to store områder ældreområdet og socialområdet. Ældreområdet omfatter myndighedsafdelingen, hjemmeplejen, plejecentre, køkken og madservice. Socialområdet omfatter handicap, psykiatri og misbrug. Under socialudvalget hører også sekretariatet, hvis primære opgaver er betjening af de øvrige afdelinger under direktørområdet samt de to udvalg og Sundhedsog Forebyggelsesudvalget. På ældreområdet er der følgende politikker: Demenspolitik Seniorlivspolitik Kostpolitik På socialområdet er der følgende politikker: Handicappolitik Politik for socialt udsatte borgere Frivilligpolitik Ældreområdet Socialområdet Indsatsområder i 2013: Nye veje til et aktivt liv Velfærdsteknologi Videreførelse af Kostpolitikken Frivilligindsats Bolighandlingsplan Forebyggende indsatser indenfor ældreområdet Indsatsområder i 2013: Frivilligt socialt arbejde Forankring af Frivillighus Evaluering af bolighandlingsplan Udarbejdelse af rehabiliteringsstrategi Etablering af sundhedstilbud til socialt udsatte

21 Side 2 af 15 Acadresag: Budget 2013 Service og Økonomi Økonomisk oversigt (Mio. kr.), Mio. kr. Vedtaget budget priser Budget priser Budget priser Budget priser Budget priser Drift Ældreområdet: 536,0 557,2 543,8 542,2 542,4 Socialområdet incl. takstinstitutioner: 247,2 251,6 259,7 263,9 268,4 Socialområdet exl. takstinstitutioner: 258,1 262,1 272,6 276,8 281,0 Sekretariatet: -14,2-4,3-4,6-4,6-4,6 Serviceudgifter i alt 769,0 804,5 798,9 801,5 806,2 Indkomstoverførsler i alt -4,8-14,7-15,1-15,6-15,8, drift, i alt 764,2 789,8 783,8 785,9 790,4 Anlæg: : 4,0 4,5 4,5 2,4 2,4 Anlæg i alt 4,0 4,5 4,5 2,4 2,4 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Drift s driftsbudget 2013 er steget med 25 mio. kr. i forhold til overslagsåret 2013 i vedtaget budget Budgetforhøjelsen skyldes primært overførsler fra 2011, pris- og lønfremskrivning, 3-partsmidler vedr. voksenelever, tekniske justeringer samt budgetforliget. Se nedenstående oversigt over budgetændringer. Som det fremgår af den økonomiske oversigt, stiger indkomstoverførslerne med samlet set 9,9 mio. kr. i 2013 i forhold til vedtaget budget Det skyldes, at ældrebolig området, i tråd med Indenrigsministeriets definition, flyttes fra serviceudgifter til indkomstoverførsler fra og Indkomstoverførselsområdet består således af de kommunale ældreboliger (indtægt), statsrefusion vedrørende dyre enkeltsager (indtægt) samt kontante sociale ydelser (udgift). I oversigten er budgetterne lagt sammen, hvilket giver et netto indtægtsbudget på indkomstoverførselsområdet. Anlæg s anlægsbudget i 2013 er 4,5 mio. kr., som fordeler sig med 1,8 mio. kr. til istandsættelse af udlejningsejendomme og 0,6 mio. kr. til imødekommelse af udgifter i forbindelse med myndighedskrav. Desuden blev der ifm. budgetforliget for 2012 bevilget 4,284 mio. kr. - fordelt med 2,150 mio. kr og 2,150 mio. kr. i til udvidelse af Ryttervej med 10 boliger til mennesker med betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Den samlede anskaffelsessum er 18,158 mio. kr. inkl. moms. 1 Overslagsåret 2013 var 764,8 mio. kr.

22 Side 3 af 15 Acadresag: Budget 2013 Service og Økonomi Fra 2015 falder udvalgets anlægsbudget til 2,4 mio. kr., hvilket fordeler sig på de to anlægspuljer, der er beskrevet ovenstående. Budgetændringer Budgetændringer - Drift ( mio. kr.) Budgetreduktioner: Indkøb og udbuds besparelse:gas, multifunktionsmaskiner, brystproteser, korrektion af hjælpemiddelbesparelse, buskørsel Telefoni projektet Lov og cirkulæreprogrammet Tolkebudget - budgettilpasning Konvertering af byggekredit til ældreboliglån Justering af beboerandel renter/afdrag på lån Budgetforhøjelser: Overførsler fra Pris- og lønfremskrivning Budget fra udvalg, der bidrager til Tilgængelighedspuljen Budget fra udvalg, der bidrager til projektet Unge og Rusmidler Organisationspulje 0,3% og HK grundforbedringstillæg partsmidler vedr. voksenelever SOSU Diverse reguleringer Budgetforlig: Videreførelser af det private initiativ på SKH Sundhedsinitiativer målrettet sociale udsatte Forebyggende indsats på det aktivitetsbestemte medfinansieringsområde Rammebesparelse Tekniske budget: Mængdeudvikling - Fra Barn til Voksen Mængdeudvikling - Hjælpemidler Demografi - fritvalgsområdet Ældreboliger - tomgangshusleje Puljebesparelse Budgetændringer drift i alt Budgetændringer - Anlæg Budgetændringer anlæg i alt angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

23 Side 4 af 15 Acadresag: Budget 2013 Service og Økonomi Beskrivelse af ældreområdet: Rammebetingelser Ældreområdet er organisatorisk opdelt i 5 afdelinger under direktørområdet Social og Sundhed: Myndighedsafdelingen, Hjemmepleje Øst, Hjemmepleje Vest, Plejecenter Øst og Plejecenter Vest. Ældreområdet omfatter en bred vifte af servicetilbud til borgere i alle aldre. Overordnet set består servicetilbuddene af hjemmehjælp, hjemmesygepleje, dagcenter, madservice samt pleje- og ældreboliger. Økonomisk oversigt for ældreområdet Ældreområdet Vedtaget budget priser Budget priser Budget priser Budget priser Budget priser Drift Myndighedsafdelingen 233,5 251,6 238,2 236,6 236,8 Hjemmepleje Øst 21,1 21,5 21,5 21,5 21,5 Hjemmepleje Vest 23,7 23,5 23,5 23,5 23,5 Plejecenter Øst 130,5 132,0 132,0 132,0 132,0 Plejecenter Vest 127,2 128,6 128,6 128,6 128,6 Ældreområdet, drift i alt 536,0 557,2 543,8 542,2 542,4 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Drift Ældreområdets driftsbudget 2013 er steget med 21,7 mio. kr. i forhold til overslagsåret 2013 i vedtaget budget Budgetforhøjelsen skyldes primært pris- og lønfremskrivning, 3-partsmidler vedr. voksenelever samt overførsel af hovedparten af udvalgets samlede mindreforbruget fra 2011, der af tekniske årsager er placeret under ældreområdet. Endvidere er ældreområdets budget forhøjet med 3,2 mio. kr. pga. demografi, mængdeudvikling (hjælpemidler) samt driftsudvidelser jf. budgetforliget, herunder 2 mio. kr. til forebyggende indsatser. I budgetforliget, er der i 2013 afsat 2,0 mio. kr. til investering i konkrete forebyggende indsatser indenfor ældreplejen med henblik på at højne borgernes livskvalitet samt reducere antallet af indlæggelser. Det er forventningen, at en prioritering af ressourcer til forebyggelse indenfor ældreplejen vil bidrage til at imødegå udviklingen med stigende udgifter indenfor sundhedssektoren. Den forebyggende indsats i 2013 finansieres af budgettet til aktivitetsbestemt medfinansiering på sygehusområdet under Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. Myndighedsafdelingens budget falder fra 2014, hvilket primært skyldes, at s rammebesparelse fra , er midlertidigt placeret under Myndighedsafdelingen indtil udmøntningen af rammebesparelsen er politisk godkendt i februar Overslagsåret 2013 var på 535,5 mio. kr. 3 Jf. budgetforlig 2013 skal spare 7,3 mio. kr. i 2014 og 9,8 mio. kr. i Der er ingen rammebesparelse i 2013.

Regnskab 2008. Vedtaget budget 2009

Regnskab 2008. Vedtaget budget 2009 Side 1 af 8 Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Løbende priser Vedtaget Korrigeret regnskab 2009 Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Ældreområdet 483,4 497,9 522,7 524,8 2,1 Socialområdet 185,8 203,6

Læs mere

Regnskab 2009. Vedtaget budget 2010. Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5

Regnskab 2009. Vedtaget budget 2010. Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5 Side 1 af 7 Budgetkontrol april Økonomisk oversigt Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5 Socialområdet excl. rammeaftaleinstitutioner 213,9 236,2 237,3 237,1-0,2

Læs mere

Årsregnskab 2012 Socialudvalget

Årsregnskab 2012 Socialudvalget Side 1 af 17 Ældreområdet I 2012 har ældreområdet: Haft stor fokus på rehabilitering og velfærdsteknologi gennem projektet Nye Veje til aktivt liv mhp. at gøre borgerne mere selvhjulpne, øge deres livskvalitet

Læs mere

Socialudvalget Kort fortalt!

Socialudvalget Kort fortalt! Socialudvalget Kort fortalt! Ældreområdet Socialområdet I 2013 har ældreområdet: Haft stor fokus på rehabilitering og velfærdsteknologi gennem projektet Nye Veje til aktivt liv med henblik på, at gøre

Læs mere

Socialudvalgets ansvarsområde

Socialudvalgets ansvarsområde 2011 Generelt s ansvarsområde kan deles i to store områder ældreområdet og socialområdet. Ældreområdet omfatter myndighedsafdelingen, hjemmeplejen, plejecentre, køkken og madservice. Socialområdet omfatter

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bjarne Hansen, Bente Bondebjerg, Tina Petersen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Social- og Sundhed. Acadre 14-26574

Social- og Sundhed. Acadre 14-26574 Social- og Sundhed Acadre 14-26574 Social- og Sundhedsudvalget Kort fortalt! Ældreområdet Nye veje til et aktivt liv: Projektet blev afrapporteret november 2014, og er fremover ældreområdets velfærdsstrategi.

Læs mere

Ældreområdet Socialområdet

Ældreområdet Socialområdet Side 1 af 14 I 2011 har ældreområdet: Ældreområdet Socialområdet Udmøntet I 2011 har fastholdelses- socialområdet: og rekrutteringsstrategien ved fortsat fokus på sygefravær og trivsel - f.eks. uddelt

Læs mere

Budget 2015 Social- og sundhedsudvalget

Budget 2015 Social- og sundhedsudvalget Side 1 af 17 2015 Generelt Udvalgets ansvarsområde Socialudvalget dækker områderne: ældreområdet, socialområdet samt sundhed og forebyggelsesområdet. Ældreområdet omfatter myndighedsafdelingen, hjemmeplejen,

Læs mere

Ældreområdet. - udarbejdet en rekrutterings- og fastholdelsesstrategi for fortsat at kunne yde høj service i fremtiden

Ældreområdet. - udarbejdet en rekrutterings- og fastholdelsesstrategi for fortsat at kunne yde høj service i fremtiden Side 1 af 7 Socialudvalget Ældreområdet I har ældreområdet: - udarbejdet en rekrutterings- og fastholdelsesstrategi for fortsat at kunne yde høj service i fremtiden - hjemmeplejen leveret omkring 310.000

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 07-11-2011 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st.

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 07-11-2011 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Referat 's møde Mandag den 07-11-2011 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bjarne Hansen Afbud: Bente Bondebjerg,

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st.

Referat Socialudvalget's møde Mandag den Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Referat Socialudvalget's møde Mandag den 04-02-2013 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bjarne Hansen, Bente

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 04-11-2013 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st.

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 04-11-2013 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Referat Socialudvalget's møde Mandag den 04-11-2013 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Deltagere: Lars Erik Hornemann, Ulla Larsen, Grete Schødts, Erik Risager Afbud: Masoum Moradi,

Læs mere

Generelt om Socialudvalget

Generelt om Socialudvalget Generelt om Socialudvalget Socialudvalgets samlede regnskab udgjorde 652,4 mio. i 2007. Regnskabet dækker over følgende områder: Ældreområdet Ældreområdet omfatter tilbud om serviceydelser i form af hjemmepleje,

Læs mere

Socialudvalget. Indsatsområder i 2010: Fortsat udmøntning af fastholdelses- og rekrutteringsstrategien. Budget 2010

Socialudvalget. Indsatsområder i 2010: Fortsat udmøntning af fastholdelses- og rekrutteringsstrategien. Budget 2010 2010 2010 Generelt Socialudvalget Socialudvalget kan deles i to store områder ældreområdet og socialområdet. Ældreområdet omfatter myndighedsafdelingen, hjemmeplejen, plejecentre, køkken og madservice.

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 11-10-2010 Kl. 16:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st.

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 11-10-2010 Kl. 16:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Referat Socialudvalget's møde Mandag den 11-10-2010 Kl. 16:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Deltagere: Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Tina Petersen Afbud: Lars

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 26-03-2012 Kl. 15:30 Gæstekantinen Svinget 14, st.

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 26-03-2012 Kl. 15:30 Gæstekantinen Svinget 14, st. Referat Socialudvalget's møde Mandag den 26-03-2012 Kl. 15:30 Gæstekantinen Svinget 14, st. Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Grete Schødts, Bjarne Hansen, Bente Bondebjerg, Tina Petersen

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Socialudvalget. Regnskab 2010 Socialudvalget. Ældreområdet Socialområdet. Side 1 af 12. I 2010 har ældreområdet:

Socialudvalget. Regnskab 2010 Socialudvalget. Ældreområdet Socialområdet. Side 1 af 12. I 2010 har ældreområdet: Ældreområdet Socialområdet I 2010 har ældreområdet: - I fortsat 2010 har udmøntningen socialområdet: af fastholdelses- og rekrutteringsstrategien - videreført Gennemført seniorlivspolitikken omstrukturering

Læs mere

Præsentation af ældre- og socialområdet. Den 8. februar 2010

Præsentation af ældre- og socialområdet. Den 8. februar 2010 Præsentation af ældre- og socialområdet Den 8. februar 2010 ÆLDREOMRÅDET Målgrupper på ældreområdet Hjemmeplejen Borgere, der på grund af funktionstab og/eller sygdom har brug for hjemmehjælp og/eller

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, plejehjem, inkontinenshjælpemidler samt hjælpemidler

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Social- og Sundhedsudvalget. Drift. Område/1.000 kr. Overførsler fra 2015 til

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Social- og Sundhedsudvalget. Drift. Område/1.000 kr. Overførsler fra 2015 til Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra 2015 til 2016 Afvigelse

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Indsatsområder SSU 1. kvartal 2014

Indsatsområder SSU 1. kvartal 2014 Indsatsområder SSU 1. kvartal 2014 Social- og sundhedsudvalget har valgt nedenstående 6 politiske indsatsområder gældende for 2014. Nedenstående notat er opfølgning på indsatser og/eller nøgletal for 1.

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den Kl. 15:30 Gudbjerg Plejecenter, Byvej 27, Gudbjerg

Referat Socialudvalget's møde Mandag den Kl. 15:30 Gudbjerg Plejecenter, Byvej 27, Gudbjerg Referat Socialudvalget's møde Mandag den 03-09-2012 Kl. 15:30 Gudbjerg Plejecenter, Byvej 27, Gudbjerg Deltagere: Lars Erik Hornemann, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bjarne Hansen, Bente Bondebjerg Afbud:

Læs mere

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget NOTAT 18. maj 2011 Ældreudvalget Ældreudvalget har ansvaret for træning, personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), hjemmesygepleje, ældreboliger, plejeboliger, hjælpemidler, omsorgsarbejde samt pensioner.

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 09-09-2013 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st.

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 09-09-2013 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Referat Socialudvalget's møde Mandag den 09-09-2013 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bjarne Hansen, Bente

Læs mere

Budget 2016 Social og Sundhedsudvalget

Budget 2016 Social og Sundhedsudvalget Side 1 af 20 Generelt Udvalgets ansvarsområde Socialudvalget dækker områderne: ældreområdet, socialområdet samt sundhed og forebyggelsesområdet. Ældreområdet omfatter myndighedsafdelingen, hjemmeplejen,

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 11.166 Egentlige tillægsbevillinger 11.200 Finansieret til/fra andre udvalg -34 Som følge af indkøbsbesparelse

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

Det specialiserede voksenområde

Det specialiserede voksenområde Det specialiserede voksenområde Velfærds- og Sundhedsstaben 13.5.20145 1 00.30.10-S00-1-15 De store linjer Hovedoversigt Udvalg: Velfærds- og Sundhedsudvalget Hele kroner: budgetårets priser Politikområder

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23 Noter Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23 Egentlige

Læs mere

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer på fagområdet Pleje og Træning, som svarer til en samlet årlig besparelse på 14,1 mio. kr.

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer på fagområdet Pleje og Træning, som svarer til en samlet årlig besparelse på 14,1 mio. kr. Sagsnr. 274223 Brevid. 2242773 NOTAT: Temaanalyse på ældre- og træningsområdet 11. december 2015 Konklusion Som en del af budgetforliget for 2016 indgår, at der skal frembringes et grundlag for en vurdering

Læs mere

Budget behandling af spareforslag til "Katalog 2017" S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU

Budget behandling af spareforslag til Katalog 2017 S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Budget 2017-2020 - behandling af spareforslag til "Katalog 2017" 00.30.10.S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 21. nuar 2016, at der skal

Læs mere

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget opfølgning pr. 31. marts Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 10 Social Service/Serviceudgifter 55 Social

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 06-04-2016 Kl. 15:00 Strandlyst Plejecenter, Strandstien 1, Hesselager

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 06-04-2016 Kl. 15:00 Strandlyst Plejecenter, Strandstien 1, Hesselager Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 06-04-2016 Kl. 15:00 Strandlyst Plejecenter, Strandstien 1, Hesselager Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Jesper Ullemose, Hanne

Læs mere

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen. Udvalget for Voksne Budgetrevision 3 2014 Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste

Læs mere

Tillægs bevilling. Korrigeret budget

Tillægs bevilling. Korrigeret budget Social og psykiatri 1.000 kr., - for indtægt Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % Social og psykiatri - drift 134.324 5.236 139.560 135.790-3.770-2,70

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle

Læs mere

Korrigeret budget incl. Oprindeligt budget. overførsler

Korrigeret budget incl. Oprindeligt budget. overførsler Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget incl. overførsler Oprindeligt budget Budget

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Onsdag den 16-05-2007 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Rådhuset

Referat Socialudvalget's møde Onsdag den 16-05-2007 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Rådhuset Referat Socialudvalget's møde Onsdag den 16-05-2007 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Rådhuset Deltagere: Ulla Larsen, Grete Schødts, Karen Strandhave, Masoum Moradi, Jeppe Ottosen, Medhat Khattab Afbud: Birthe

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015

Læs mere

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden"

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af Ældre milliarden Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden" Beslutningstema Der skal tages stilling til hvilke formål Egedal Kommune vil søge de 5,9 millioner kroner, som kommunen tilbydes af

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 07-06-2010 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st.

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 07-06-2010 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Referat Socialudvalget's møde Mandag den 07-06-2010 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bjarne Hansen, Bente

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Center Pleje og Omsorg Indholdsfortegnelse Indledning...3 Udfordringer i 2016...3 Administrative tiltag i 2016...4 Central pulje...4 Visitation...4 Udfører...4

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 02-09-2015 Kl. 15:00 Vestereng, Vestereng 2, 5881 Skårup

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 02-09-2015 Kl. 15:00 Vestereng, Vestereng 2, 5881 Skårup Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 02-09-2015 Kl. 15:00 Vestereng, Vestereng 2, 5881 Skårup Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne

Læs mere

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes.

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes. Evaluering af demografimodellen på ældreområdet Baggrund Byrådet godkendte den 4. juni 2013 den nuværende demografimodel på ældreområdet. Modellen er blevet anvendt i forbindelse med de tre seneste års

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afvigelse ØKV1 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 204,1 196,6-7,5 Pleje og Omsorg - Fælles 12,5 11,5-1,0 Elev/Rotationsprojekt 9,3 9,3 0,0

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 26 TIRSDAG DEN 3. FEBRUAR 2009, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 3. februar 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

Oprindelig budget. I 1.000 kr. Drift - Borgerrådgivning 252.266 251.608 258.833 7.225

Oprindelig budget. I 1.000 kr. Drift - Borgerrådgivning 252.266 251.608 258.833 7.225 Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30.09.2015 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 252.266 251.608 258.833 7.225 Ældreboliger -15.606-15.615-15.615 0 Myndighed - Hjælpemidler 20.585 20.581

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 08-04-2013 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st.

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 08-04-2013 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Referat Socialudvalget's møde Mandag den 08-04-2013 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Bjarne Hansen, Bente Bondebjerg Afbud:

Læs mere

Udvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5

Udvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5 Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning 2014 Den forventede reduktion af driftsudgifterne er medvirkende til, at det samlede regnskabsresultat, som viser et forventet underskud på ca. 14 mio.

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 13-08-2012 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st.

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 13-08-2012 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Referat Socialudvalget's møde Mandag den 13-08-2012 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bjarne Hansen, Bente

Læs mere

Budgetkontrol september 2014 Udvalget for Børn og Unge

Budgetkontrol september 2014 Udvalget for Børn og Unge i alt Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Løbende priser Vedtaget budget 2014 Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 Afvigelse i forhold til korr. budget Drift Serviceudgifter i alt 942,8 954,5 932,1-22,4

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Onsdag den Kl. 15:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st.

Referat Socialudvalget's møde Onsdag den Kl. 15:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Referat Socialudvalget's møde Onsdag den 04-11-2009 Kl. 15:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Deltagere: Ulla Larsen, Grete Schødts, Karen Strandhave, Masoum Moradi, Steen Gundertofte, Jeppe

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2009

Regnskab Vedtaget budget 2009 Side 1 af 7 Acadresag: -6806 Budgetkontrol maj 20 Økonomisk oversigt Sundheds- og forebyggelsesudvalget 20 Medfinansiering af sygehusvæsenet og andre sundhedsydelser 170,0 189,3 192,5 187,5-5,0 Træning

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter 2012 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter boliger og institutioner samt pleje og omsorg for ældre og handicappede. Endvidere omfatter området inkontinenshjælpemidler samt

Læs mere

Udvalget for Social omsorg

Udvalget for Social omsorg Udvalgsmedlemmer Udvalgsformand Hans Jørgen Hansen (V) Daniel Toft Jakobsen (A) Bent Poulsen (V) Hanne Grangaard (A) Birgit Jakobsen (K) Administrativ organisation Chef for Social omsorg Steen Dall-Hansen

Læs mere

Årsberetning 2015 Social- og Sundhedsudvalget

Årsberetning 2015 Social- og Sundhedsudvalget Side 1 af 15 Økonomisk oversigt Ældreområdet Rehabilitering, ældreområdet: Der er i alt 724 borgere, der har afsluttet et hverdagsrehabiliteringsforløb i 2015, heraf er 55% blevet selvhjulpne. Måltallet

Læs mere

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 16. marts 2017 Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej 1. Resume Byrådet godkendte på sit møde den 13.

Læs mere

Udvalg: Socialudvalget

Udvalg: Socialudvalget Udvalg: Socialudvalget Socialområdets samlede i 2016 forventes at vise et underskud på 17,1 mio. kr., der dog kan reduceres til godt 5 mio. kr. ved de foreslåede omplaceringer af på knap 12 mio. kr. fra

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 50.52 Tilbud til ældre pensionister 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle aldersgrupper når det gælder visiterede ydelser

Læs mere

Budgetfordeling 2014 indenfor sektor "Serviceydelser for ældre" - orientering.

Budgetfordeling 2014 indenfor sektor Serviceydelser for ældre - orientering. Punkt 5. Budgetfordeling 2014 indenfor sektor "Serviceydelser for ældre" - orientering. 2013-46690. Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget, at at at budgetfordeling 2014

Læs mere

Budget 2014. Budget 2015. Politikområde Ældre DRIFT - Budgetramme 1+2 392,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6

Budget 2014. Budget 2015. Politikområde Ældre DRIFT - Budgetramme 1+2 392,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6 Socialudvalget Oversigt over udvalgsområde Regnskab 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Politikområde Ældre DRIFT - ramme 1+2 392,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6 ramme 1 400,4 410,6 413,0 419,4 426,5 438,9 Virksomheder

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og udgiftsneutrale tillægsbevillinger 2014 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014 Hele 1.000 kr. Område/ funktion Aktivitetsområde / omkostningssted

Læs mere

Åbent referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed Åbent referat fra ekstraordinært møde i Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Mandag den 23. november 2015 Mødetidspunkt: 8:00-8:45 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 0

10 Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning 0 Generelt

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Godkendt 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Formål...

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 10.1 10 Social

Læs mere

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015 Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015 Dok. nr. 166294-14 Generelle opklarende spørgsmål Udvalget anmodes om at komme med bud på, hvor udvalget vurderer

Læs mere

Den 7. Juli 2009 Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Den 7. Juli 2009 Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Den 7. Juli 2009 Specielle bemærkninger til budget 2010-2013 pr. politikområde Politikområde: Ældre I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2010-priser 2010 2011 2012 2013 Basisbudget fra sidste budgetlægning

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 6 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges budgetopfølgning pr.

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Generelt om Socialudvalget. Ældreområdet

Generelt om Socialudvalget. Ældreområdet GENERELT Generelt om Socialudvalget Direktørområdet social og sundhed dækker områderne ældre, social, samt sundhed og forebyggelse. Nedenstående gives en kort beskrivelse af de enkelte områder. Ældreområdet

Læs mere

Ældreudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 1. oktober Mødetid: 17:00-17:20

Ældreudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 1. oktober Mødetid: 17:00-17:20 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 17:00-17:20 Mødelokale: Mødelokale B101 Medlemmer: Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), John A. Bilenberg (C), Lars Prier (O), Merete

Læs mere

Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste

Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste BILAG 5 Dato: 27. april 2007, PLA Sagsnr.: 2007-895 Dok.nr.: 2007-86698 Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste Socialudvalget har til budgetforslag 2008 udarbejdet i alt 47 ønskeforslag.

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 09-09-2013 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st.

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 09-09-2013 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Referat Socialudvalget's møde Mandag den 09-09-2013 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bjarne Hansen, Bente

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den 17.03.2015 kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Mødedeltagere: Jeppe H. Lindberg (V) formand Ali Ünsal (V) næstformand Dora Olsen (O)

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8541 Social- og Sundhedsudvalget - 3. budgetopfølgning pr. 30. september - DRIFT...1

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8541 Social- og Sundhedsudvalget - 3. budgetopfølgning pr. 30. september - DRIFT...1 Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 5. november 2014 - kl. 10:00 Sted Mødelokale 2 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/8541 Social- og Sundhedsudvalget

Læs mere

Velfærds- og Sundhedsudvalget

Velfærds- og Sundhedsudvalget Referat Velfærds- og Sundhedsudvalget Mødedato: 25. maj 2016 Mødetid: 17:00 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åbne dagsordenspunkter 3 VS Budgetforslag 2017 inkl. overslagsårene 2018-2020, Velfærds-

Læs mere

SÆH Økonomirapport 2 - drift

SÆH Økonomirapport 2 - drift SÆH Økonomirapport 2 - drift SÆH udvalget Vedtaget Budget Ompl. + Till.bev. Overførsel fra 2016 til i mio. kr. Korrigeret budget Forbrug pr. 30. sept. Forventet Regnskab Afvigelse Heraf forventes korrigeret

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den Kl. 15:30 Bryghuset

Referat Socialudvalget's møde Mandag den Kl. 15:30 Bryghuset Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bjarne Hansen, Bente Bondebjerg, Tina Petersen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 5 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 19. august 2015 Budgetopfølgning pr. 31. juli 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges budgetopfølgning pr.

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Referat. fra Sundhed & Omsorgsudvalget

Referat. fra Sundhed & Omsorgsudvalget Referat fra Sundhed & Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 21. november 2016 Mødetidspunkt: 13:30-15:30 Mødested: Deltagere: Afbud: Borgmesterens mødelokale Henning Ravn (V), Bente Bendix Jensen (I), Connie

Læs mere

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5 Udvalget for Voksne revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt op på

Læs mere