Områdechef til Ældre- og Handicapforvaltningen (ÆHF) i Odense Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Områdechef til Ældre- og Handicapforvaltningen (ÆHF) i Odense Kommune"

Transkript

1 Odense Kommune/ÆHF Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering af Områdechef til Ældre- og Handicapforvaltningen (ÆHF) i Odense Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene Stillingen Ansættelsesvilkårene Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen (ÆHF) De 3 nye områder:... 5 Forventningerne Områdechefens ansvar og opgaver Opgaver på kortere sigt (indenfor det første år) Baggrund/ledererfaring... 9 Ansættelsen Ansøgernes vurdering af arbejdspladsen Arbejdspladsens vurdering af ansøgerne Tidsplan for ansættelsen Efter ansættelsen

2 Vilkårene 1. Stillingen Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense Kommune er med rette kendt i det danske kommunale landskab. Ikke så meget fordi det er en af landets meget store forvaltninger med medarbejdere men mere fordi forvaltningen så konsekvent har fokuseret på at gøre effektbaseret rehabilitering af borgeren til den bærende indsats. Det er absolut ikke nogen enkel øvelse at flytte en kæmpeforvaltnings opgaveløsning fra dygtig, klassisk service over imod den nye tænkning. Det har krævet eksperimenter, hvor ledere og medarbejdere har skullet øve sig i at finde balancen imellem den nødvendige, individuelle tilgang til den enkelte borger og behovet for strukturer og gentagelsessystematikker i tilgangen til opgaverne. Nu er Version 2.0 af Den Effektbaserede, Rehabiliterende Forvaltning på trapperne. Hvor Version 1.0 var tænkt klassisk oppefra og ned er Version 2.0 bygget op nedefra og op. Hvis man skal lykkedes med at skabe gode rehabiliteringsforløb omkring borgeren er der nemlig brug for tværfaglighed i linjeorganisationen helt derud hvor man møder borgeren. Afsættet er derfor en organisering i tværfaglige teams omkring de enkelte borgere. Med udgangspunkt i 12 borgerforløb spændende over hele opgavefeltet i forvaltningen bliver teamsene sammensat af sygeplejersker, ergoterapeuter, pædagoger, social- og Sundhedsassistenter og socialrådgivere. Den nye organisation er bygget op om at understøtte arbejdet i de tværfaglige teams bedst muligt. Der arbejdes med udgangspunkt i 3 områder - Syd, Øst og vest med hver deres Områdechef. I hvert område er samlet såvel drifts- som myndighedsansvaret med afsæt i ca dygtige medarbejdere. Reorganiseringen har fået medvind fra begyndelsen. Der er opbakning politisk, fra medarbejderne og deres repræsentanter og fra brugernes repræsentanter. Læs gerne avisartiklerne der ligger som bilag til denne job- og personprofil. Den nye organisation træder i kraft den 1. januar 2015 og 2 af 3 områdechefer er rekrutteret i egen organisation. Men der mangler 1 områdechef og det er her du kommer ind i billedet. Er du af et ærligt hjerte ambitiøs i dit arbejde med at skabe løsninger der øger borgernes livskvalitet? Er du dygtig til at påtage dig et ledelsesmæssigt ansvar med passende fokus på såvel egen butik, som helhedens behov? Er du ikke bange for at stå helt ude i frontlinjen i udviklingen af den danske velfærdsstat. Der hvor man gør det ingen andre har gjort før? side 2

3 Så er vi til gengæld ikke bange for at være bred i vores sigte når vi vurderer ansøgerne du behøver absolut ikke komme fra vores felt. Vi lover også, at vi fortæller hinanden om de fejl vi kommer til at begå undervejs, de tvivl vi har, når vi udvikler og de glæder vi har, når vi ser, at vi lykkedes med det vigtigste; At give vores borgere den størst mulige livskvalitet ved at gøre dem i stand til at mestre deres eget liv bedst muligt. 2. Ansættelsesvilkårene Stillingen besættes på ordinære OK-vilkår og forventes aflønnet i intervallet inklusive resultatløn men eksklusiv pension. 3. Odense Kommune Kommunen har indbyggere og Odense by er Danmarks 3. største. Det er en af Danmarks ældste byer, men der planlægges og bygges i øjeblikket på, at blive en af fremtidens mest attraktive storbyer. Blandt andet symboliseret af den nye letbane, der kommer til at forbinde det nye universitetshospital med midtbyen. Om år vil Odense derfor være en helt anden by end i dag, blandt andet på baggrund af, at der investeres op imod 25 mia.kr. i byen. Det betyder, at byen vokser, og at Odense bliver centrum for oplevelser, vækst og beskæftigelse i Syddanmark. Den administrative organisation består af 5 forvaltninger, henholdsvis Borgmesterforvaltningen, Ældre- og Handicapforvaltningen, By- og Kulturforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen samt Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen. Kommunen har mellemformstyre med delt administrativ ledelse. Det betyder bl.a., at hver forvaltning har en rådmand. I Ældre- og Handicapforvaltningen er det Per Berga Rasmussen(Ø). 4. Ældre- og Handicapforvaltningen (ÆHF) Ældre- og Handicapforvaltningen har administrativ hovedadresse på den gamle amtsgård på Ørbækvej. Der er ansatte i forvaltningen, hvoraf langt størstedelen arbejder tæt på borgerne på plejecentre, voksenhandicapinstitutioner, i hjemmeplejen m.m. Som nævnt i indledningen bliver forvaltningen radikalt bygget om med virkning fra den 1. januar Det nye organisationsdiagram ser - overordnet - således ud: side 3

4 De indsatser der i nuværende organisation er organiseret i afdelingerne: Virksom Dialog, Virksom Træning og Virksom Støtte (samtlige myndigheds- og driftsopgaver rettet imod borgerne) bliver nu tværfagligt organiseret i Myndighed og Drift. Hvert enkelt af de 3 områder får således det fulde ansvar for såvel drifts- som myndighedsopgaverne rettet imod borgerne i området. Myndighed og drift er en arbejdstitel og det drøftes p.t. med Ældre- og Handicapråd hvad der vil være en god fremtidig betegnelse. Forvaltningens administrative topledelse kommer til at bestå af de 3 områdechefer (niveau 2-chefer), chefen for Politik, Strategi og Økonomi(niveau 2-chef), chefen for Udvikling og Implementering(niveau 2-chef), Sammenhængschefen (niveau 1½) der samtidigt er overordnet chef for Myndighed og Drift og endelig den administrerende direktør (niveau 1). Det overordnede ansvar for implementeringsprocessen af den nye organisation ligger i Implementering og Udvikling. Her ligger ansvaret for projektporteføljen og programmet og de deraf følgende krav til leverancemonitorering, tilrettelæggelse af processer m.v. Men den store implementeringsopgave, der handler om, at ændre praksis i rehabiliteringsforløbene, at få medarbejderne til at arbejde tværfagligt sammen, at skabe forståelse, motivation og fremdrift; Det ansvar er et ledelsesansvar, der bæres af "drift og myndighed". Det er en organisation der er rigtigt stabil i den overordnede ledelsesstruktur. Det er kun denne ene stilling i den nye topledelse der opslås eksternt. Alle øvrige stillinger besættes af garvede, interne chefer. De 2 områdechef-kolleger er således erfarne Odense-folk der med afsæt i den fælles opgave vil biddrage til at få den nye chefkollega godt med. Det er blandt andet derfor, at vi skriver i indledningen, at man ikke behøver at komme fra Ældre- og Handicapområdet eller fra kommunerne. Der er plads og rum til noget der er lidt skævere, hvis de ledelsesmæssige kvalifikationer er så spændende, at vi tror på talentets evne til at lære sig nye ting. side 4

5 5. De 3 nye områder: Myndighed og Drift inddeles i 3 geografiske områder af følgende årsager: Der skabes en organisationsstruktur, hvor det inden for hvert område er muligt at udføre den bedst mulige borgerrehabilitering, ved valg af det rette forløb med de rette indsatser. Odense Kommune er så stor, at forvaltningen med fordel kan underopdeles geografisk. Herved reduceres afstanden for borgerne og vejtiden for personalet. Der skabes en nærhed, som er betydningsfuld i forhold til samarbejdet med frivillige og civilsamfund. Endelig kan der skabes et lokalkendskab blandt kommunens ansatte. side 5

6 De 3 områder kommer til at bestå af medarbejdere i hvert område der organiseres med afsæt i forløbsenheder med ansvar for 2-4 af de i alt 12 borgerforløb. Der er således en vis specialisering i de enkelte forløbsenheder og teams så det sikres, at man kan møde de mange forskellige behov på bedste vis. Vi kan ikke i skrivende stund fortælle hvilket af de 3 områder den nye chef vil få ansvaret for. Vi regner dog med at kunne fortælle mere om det når vi når frem til samtalerne, ultimo oktober. Principielt burde det heller ikke betyde det store om det er område Øst, Vest eller Syd da alle områder understøttes på samme facon og med samme bestykning/backup. I hvert område er der en myndighedsafdeling der er hovedopdelt i lettere borgerforløb, rådgivning m.m., samt sammensatte borgerforløb. Myndighedsenheden bliver således relativ enkel at spejle i de enkelte forløbsenheder til fordel for det løbende samarbejde om borgerne. Formålet med denne stringente organisation er at sikre, at de formelle rammer om ledere og medarbejderes opgaver er let forståelige så det bliver muligt at understøtte de betydelige forandringer der kommer til at ske i yderste led i de enkelte rehabiliteringsteams tæt på borgerne. Områdechefen vil blandt andet indgå i den overordnede chefgruppe der kaldes Strategisk Chefforum samt chefgruppen for Myndighed og Drift bestående af de 3 Områdechefer og Sammenhængschefen kaldet Forum For Myndighed og Drift. Det er oplagt at der er et opgavefælleskab her, hvor man kan finde sparring, opbakning og også trøst! når det bliver svært. Implementeringen af den nye organisation og den løbende udvikling af rehabiliteringsteamsenes evne til at skabe forløb der virker vil man dele med hinanden. Det betragter vi som en stor fordel for den nye chef. Man er langt fra alene om opgaven. Der kommer forløbschefer i de enkelte forløbsenheder der opererer med afsæt i de nuværende institutionsadresser. De institutioner der i dag er bydækkende bliver organiseret i det område hvor de fysisk har adresse men med ansvar for borgerne i hele kommunen. Medarbejderne er som nævnt indledningsvist positive overfor den nye organisation og de tanker der ligger bag. Samtidigt er de naturligt spændte og afventende. Det kommer til at medføre store forandringer i den måde man møder og arbejder med borgeren og i den måde man tværfagligt arbejder sammen i marken. Alle faggrupper kommer til at ændre praksis og mange medarbejderne skifter adresse pr. 1.januar. For at sikre at indsatserne netop bliver effektbaserede, er der udviklet en ramme om de enkelte borgerforløb, hvor det bliver muligt at overvåge status og progression. I den aggregerede udgave kan man blive meget skarpere på de indsatser der virker og de ind- side 6

7 satser der virker mindre godt. Områdechefen behøver derfor ikke opfinde den dybe tallerken når vi snakker om effektmålinger, men skal sikre at der arbejdes godt med den tallerken der er opfundet. Man kan læse meget mere om den samlede reorganisering i bilaget; Ny Organisation- og Ledelsesstruktur. Forventningerne 6. Områdechefens ansvar og opgaver Områdechefen er med reference til sammenhængschefen strategisk og operativ ansvarlig for den overordnede ledelse af et geografisk område. Områdechefen indgår blandt andet i Strategisk Chefforum, Forum for Myndighed og Drift samt Driftsforum. Områdechefen er bindeleddet mellem den strategiske ledelse for hele ÆHF og den operative kerneforretning i et geografisk område. Den operative drift omfatter bade myndighedsområdet og det traditionelle driftsområde. Områdechefen sidder med til Ældre- og Handicapudvalgets møder. Områdechefen Overordnet: Ansvarlig for at kommunikere og eksekvere strategier, visioner og drøftelser fra den øverste ledelse. Det vil sige, implementere den effektbaserede rehabilitering som tilgang og metode i området, og dermed sikre at der arbejdes effektbaseret med alle typer af borgere inden for de enkelte forløb. Garant for at borgerens kontakt med forvaltningen er præget af en helhedsorienteret rehabiliteringstilgang, herunder en koordineret tilgang mellem myndigheds- og driftsområdet samt en sammenhæng i de indsatser borgeren tilbydes (sømløs forvaltning) Garanten, der skal sikre at forløbschefer og myndighedschefen implementerer de nye processer, metoder, IT mv., som løbende vil blive udviklet i de kommende år. Referenceforhold: Områdechefen refererer til sammenhængschefen. Til områdecheferne refererer en myndighedschef og op til fem forløbschefer. Strategisk Ledelsesansvar: indgår i Strategisk Chefforum og har medansvar for at drive fastlæggelsen af den strategiske udvikling (udvikling af politikker, strategier, effektmal og udviklingstiltag mv.) af hele ÆHF. side 7

8 Ansvarlig for at etablere det geografiske område som et selvstændigt ledelsesområde, der arbejder rehabiliterende og effektbaseret og på grundlag af evidensbaserede metoder. Ansvarlig for i samarbejde med sammenhængschefen og de øvrige områdechefer at implementere de overordnede strategiske mal for ÆHF s myndigheds- og driftsområde og dermed sikre, at den rehabiliterende forvaltning realiseres med den forventede effekt og langsigtede omkostningsreduktion. Er ansvarlig for at implementere alle strategier og politikker med relevans for Myndighed og Drift sammen med chefer og ledere i området. Ansvarlig for at formidle og følge op på specifikke såvel som helhedsorienterede effektmål, der er sat for områdets aktiviteter. Fagligt ledelsesansvar: Ansvarlig for at borgerens kontakt med forvaltningen præges af en helhedsorienteret rehabiliterende tilgang, herunder at der sker koordination mellem myndigheds- og driftsenheder. Ansvarlig for at bydækkende funktioner i området er til gavn for alle enheder i Myndighed og Drift. Sikrer at forløbschefer og myndighedschefen implementerer de nye processer, metoder, IT mv., som er eller vil blive udviklet ift. at sikre bevægelsen mod den rehabiliterende forvaltning. Sikrer (understøttet af Effektsekretariatet) løbende monitorering og ledelsesmæssig opfølgning ift. effekt, effektprogression og eftereffekt og fortsat faldende enhedsomkostninger. Det vil sige analysere og -monitorere på individ-, populations- og organisationsniveau. Dette for kontinuerligt at evaluere på hhv. Myndighed og Drifts evne til at skabe 1) Effekt for den enkelte og progression i effekten 2) lavere enhedsomkostninger 3) Eftereffekt. På baggrund af evalueringsresultaterne ansvar for at udpege, afklare og sparre med myndighedschef og forløbschefer omkring forbedrende tiltag. Ansvarlig for at borgeren placeres i det rehabiliteringsforløb, der er mest effektfuldt og omkostningseffektivt Er overordnet budgetansvarlig for området, og skal herunder sikre løbende styring, opf0lgning og ledelsesdialog i forhold til budgetter inden for området (understøttet af Politik, Strategi og Økonomi). Sikrer en løbende faglig udvikling af myndigheds- og driftsområdets overordnede opgavefelt og er ansvarlig for, at tage initiativ til udviklingsaktiviteter indenfor området i samarbejde med sammenhængschefen og i overensstemmelse med ÆHF s samlede implementerings- og udviklingsportefølje. Medvirker til et velfungerede samarbejde mellem områdecheferne og resten af chefgruppens medlemmer og interessenter i Odense kommune og eksternt. side 8

9 Personalemæssige ansvarsområder: Rekrutterer, afskediger, leder og udvikler myndighedschef og forløbschefer i det geografiske område. Ansvarlig for at samle de forskellige funktionsområder til en enhed. Fastlægge og kommunikere identitetsskabende mal og visioner for enheden der sikrer, at ledere og medarbejdere i deres aktiviteter arbejder med at udvikle en kerneforretning der efterstræber: 1) effekt og vedvarende effektprogression, 2) lavere gennemsnitlig enhedsomkostninger, 3) bedre eftereffekt. Udvikler og udmønter sammen med myndighedschefen og forløbscheferne en ledelsespraksis, der understøtter tværfagligt samarbejde pa alle niveauer, og udvikling af ledere og medarbejderes rehabiliteringsfaglige og specialfaglige kompetencer. Har ansvar for at udvikle fremtidens ledere, så de lever op til principperne for effektbaseret ledelse og styring i den rehabiliterende forvaltning. Sikrer at enhedens ledere og medarbejdere opkvalificeres og kompetenceudvikles i henhold til forvaltningens kompetencestrategi 7. Opgaver på kortere sigt (indenfor det første år) Områdechefen skal inden for det første år særligt vie sin opmærksomhed til: Opbygning af den nye organisation. Man skal dyrke organisationsudviklingen i bund og derfor være en opmærksom medskaber af områdets og forvaltningens organisationsopbygning. Understøtte og medskabe kompetenceudviklingsprocesser omkring niveau 3 og 4 lederne i egen organisation. Dette sker oftest i samarbejde med den store organisation/forvaltningen. Blive synlig i området. Ideelt set på en måde der giver medarbejderne en fornemmelse af det menneske der leder dem. Skabe rammerne for et solidt og respektfuldt samarbejde med medarbejdernes repræsentanter. Sikre at effektbaseret rehabilitering er i fokus. Det vil sige, at hun/han opmærksomt følger effekterne af de nye teams arbejde og skaber rammerne for at udvikle praksis på tværs i og imellem områderne. 8. Baggrund/ledererfaring Udgangspunktet er formodentligt en solid uddannelsesbaggrund på akademisk niveau. Det er der mange veje til herunder god videreuddannelse på masterniveau. Det er en fordel at have bevæget sig i en politisk styret organisation men det er ikke så vigtigt, om denne erfaring stammer fra kommunalt, regionalt eller statsligt regi. Den side 9

10 dygtige leder fra det private område, med en veludviklet fornemmelse for det politiske system skal dog ikke afholdes sig fra, at søge på baggrund af ovennævnte. Vi har nævnt, at det ikke er så vigtigt for os, om man har erfaringer fra ældre- og handicapområdet. Man skal ikke fortolke det derhen, at det er erfaringer der ikke kommer én til gode i den samlede vurdering det er det men det er bare ikke en forudsætning for at kunne lægge billet ind på denne stilling. Der er ledelseserfaring på CV et og formodentligt også erfaring med ledelse af ledere. Det er en stor organisation man får ansvaret for, og det kræver struktur og fornemmelse for tilrettelæggelsen af ledelsesopgaven. De kommunikative kompetencer er gode. Det skal medvirke til, at man bliver en synlig del af området og et fyrtårn for de ledere og medarbejdere der arbejder der. Vi er helt klar til at tage et ambitiøst menneske ind og kvalificere et videre karriereforløb. Det er dog af afgørende betydning for os at ambitionen er krydret med et ærligt ønske om at udvikle tilgangen til borgerne i vores kommune. Man skal kunne mærke, at det gør godt i hjertet når man erfarer, at et vellykket borgerforløb øger livskvaliteten hos et menneske. Derudover vil vi lægge vægt på: En god analytisk sans. En åben, dialogbaseret stil. Selvindsigt en god fornemmelse for egne styrker og svagheder En struktureret tilgang til opgaverne hvor udvikling, implementering og opfølgning alle indgår i værktøjskassen. Humor hvor selvironi gerne må være en del af spektret. Robusthed. Man bør ikke have tendens til at svaje for meget i vinden, hvis det blæser lidt. Ansættelsen 9. Ansøgernes vurdering af arbejdspladsen Alle interesserede er velkomne til at kontakte os med spørgsmål om stillingen og en eventuel drøftelse af personlige kvalifikationer i forhold til stillingen. Alle henvendelser behandles fortroligt. Henvendelse kan rettes til Jakob Lundgaard, Lundgaard Konsulenterne, tlf Eller Administrerende direktør Helene Bækmark på tlf side 10

11 Under de to samtalerunder, der indgår i ansættelsesproceduren, vil der som udgangspunkt ikke være anledning for ansøgerne til at stille spørgsmål. De ansøgere, der går videre til sidste samtalerunde, opfordres i stedet til at aftale et møde med adm. direktør Helene Bækmark for at få mulighed for at danne sig et personligt indtryk af arbejdspladsen og få svar på eventuelle spørgsmål inden sidste runde. 10. Arbejdspladsens vurdering af ansøgerne Ansættelsesudvalget er sammensat af: Administrerende direktør Helene Bækmark Sammenhængschef Gitte Østergaard kommende områdechef Jan Lindegaard Kommende områdechef Else Bønding 2 medarbejderrepræsentanter 1 niveau 3 chef Ansættelsesudvalget vil naturligvis sikre fortrolighed i ansættelsesprocessen. Ansættelsesudvalget udvælger ansøgere til 1. samtalerunde og gennemfører herefter 1. og 2. samtalerunde. Ansættelsesudvalget vurderer ansøgerne ud fra de faglige, ledelsesmæssige og personlige kompetencer, der er beskrevet her i jobprofilen. Ansættelsesudvalget har efter sidste samtalerunde følgende grundlag for vurderingen af de sidste 2-3 ansøgere: Den skriftlige ansøgning. Det personlige indtryk fra 1. samtalerunde. Et skriftligt resumé af en dialogtest afholdt af chefkonsulent Jens Kaptain, Lundgaard Konsulenterne. Resuméet udarbejdes på baggrund af en dybtgående, struktureret samtale om ansøgerens faglige, ledelsesmæssige og personlige kompetencer. Resuméet sendes også til ansøgeren, der får lejlighed til at kommentere det ved 2. samtalerunde. Et skriftligt resumé af 3-4 referencer, der indhentes telefonisk fra ansøgerens leder, kolleger og medarbejdere. Referencerne indhentes umiddelbart før anden samtalerunde og kun efter aftale med ansøgeren. Referencerne er fortrolige og forelægges ikke ansøgeren. Det personlige indtryk fra 2. samtalerunde. 11. Tidsplan for ansættelsen I Lundgaard Konsulenternes sekretariat er Mette Andersen tovholder på ansættelsen. Mette kan træffes på tlf eller mail side 11

12 Ansøgning sendes via det elektroniske stillingsmodul på Lundgaard Konsulenternes hjemmeside senest den 10. oktober kl Lundgaard Konsulenternes sekretariat sender kvittering for modtagelsen af ansøgningen til den mailadresse, der angives i forbindelse med ansøgningen. Det forudsættes, at denne mailadresse kan anvendes til den fortrolige kommunikation mellem ansøger og sekretariat i resten af ansættelsesprocessen. Den 20. oktober kl træffer ansættelsesudvalget beslutning om, hvem der indkaldes til 1. samtalerunde. De udvalgte ansøgere får besked samme eftermiddag på den mailadresse der er opgivet i forbindelse med ansøgningen. 1. samtalerunde afvikles med op til 6 ansøgere 22. oktober kl på Radisson Blu H.C. Andersen Hotel. Man skal som ansøger samlet set afsætte knap 2 timer til forberedelse og samtale. Dialogtesten for de ansøgere, der går videre til 2. samtalerunde afvikles 23. oktober i Kolding. Testen tager ca. 2 2½ timer. 2. samtalerunde afvikles med op til tre ansøgere den 30. oktober kl ligeledes på Radisson Blu H.C. Andersen Hotel. Den valgte kandidat forventes at tiltræde den 1. december. 12. Efter ansættelsen For den ansøger, der udvælges til stillingen, tilbyder konsulenten en introsamtale straks efter, at beslutningen om ansættelse er truffet. I samtalen vil der bl.a. blive lejlighed til sparring omkring, hvordan den nye områdechef kommer godt i gang med jobbet. 3-4 måneder efter den nye områdechefs tiltræden vender konsulenten tilbage og holder opfølgende samtaler med denne og administrerende direktør Helene Bækmark for at evaluere, hvordan samspillet er kommet fra start. September 2014 Jakob Lundgaard Konsulent på ansættelsessagen side 12

ROLLE- OG ANSVARSBESKRIVELSE MYNDIGHEDSLEDERE I DEN NYE ORGANISATION

ROLLE- OG ANSVARSBESKRIVELSE MYNDIGHEDSLEDERE I DEN NYE ORGANISATION ROLLE- OG ANSVARSBESKRIVELSE MYNDIGHEDSLEDERE I DEN NYE ORGANISATION INDLEDNING Rolle- og ansvarsbeskrivelserne og ledelsesfora er designet, så de forskellige ledelsesniveauer leder forvaltningen mod omkostningseffektiv

Læs mere

ROLLE- OG ANSVARSBESKRIVELSE FORLØBSLEDERE I DEN NYE ORGANISATION

ROLLE- OG ANSVARSBESKRIVELSE FORLØBSLEDERE I DEN NYE ORGANISATION ROLLE- OG ANSVARSBESKRIVELSE FORLØBSLEDERE I DEN NYE ORGANISATION INDLEDNING Rolle- og ansvarsbeskrivelserne og ledelsesfora er designet, så de forskellige ledelsesniveauer leder forvaltningen mod omkostningseffektiv

Læs mere

Kommunaldirektør til Ishøj Kommune

Kommunaldirektør til Ishøj Kommune til Ishøj Kommune Job- og personprofil Denne job- og personprofil indeholder: Den korte introduktion Organisationen og jobbet Personen Rekrutteringsprocessen 01-12-2016 www.malenehansen.dk Den korte introduktion

Læs mere

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv.

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv. Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1) Stillingen 2) Ansættelsesvilkår 3) Skoleområdet i Ringsted 4) Søholmskolen Forventningerne

Læs mere

Københavns Sprogcenter

Københavns Sprogcenter Job og personprofil for stillingen som forstander til Københavns Sprogcenter Vi er ét af Københavns største sprogcentre. Vi tilbyder danskundervisning til udenlandske kursister på alle niveauer både dag

Læs mere

Odense Kommune. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Skolechef til Odense Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit:

Odense Kommune. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Skolechef til Odense Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Skolechef til Odense Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Odense Kommune 4. Skolechefens område

Læs mere

Børne- og ungedirektør til Hvidovre Kommune

Børne- og ungedirektør til Hvidovre Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Børne- og ungedirektør til Hvidovre Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Stillingen 1. Ansættelsesvilkårene 2. Organisationen 3. Værdierne

Læs mere

Dagtilbudschef til Guldborgsund Kommune

Dagtilbudschef til Guldborgsund Kommune til Job- og personprofil Denne job- og personprofil indeholder: Den korte introduktion Organisationen og jobbet Personen Rekrutteringsprocessen 05-10-2014 www.malenehansen.dk Den korte introduktion Overordnet

Læs mere

Genopslag. Odense Kommune. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Administrerende direktør for Børn- og Ungeforvaltningen i Odense Kommune

Genopslag. Odense Kommune. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Administrerende direktør for Børn- og Ungeforvaltningen i Odense Kommune Genopslag Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Administrerende direktør for Børn- og Ungeforvaltningen i Odense Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2.

Læs mere

Afdelingsleder for virksomhedsområdet i Holbæk Kommune. Vilkårene... 2. 1. Indledning og baggrund for stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkår...

Afdelingsleder for virksomhedsområdet i Holbæk Kommune. Vilkårene... 2. 1. Indledning og baggrund for stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkår... Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering af Afdelingsleder for virksomhedsområdet i Holbæk Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Indhold Vilkårene... 2 1. Indledning og

Læs mere

Job- og personprofil, leder til Alle kan Bidrage

Job- og personprofil, leder til Alle kan Bidrage Holbæk Kommune Job- og personprofil, leder til Alle kan Bidrage Afdelingsledere for: I job og uddannelse 1. Indledning og baggrund for stillingen Den 1. januar 2015 satte Byrådet i Holbæk Kommune en fuldstændig

Læs mere

Ringsted Kommune. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Skoleleder til Dagmarskolen, Ringsted Kommune

Ringsted Kommune. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Skoleleder til Dagmarskolen, Ringsted Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Skoleleder til Dagmarskolen, Ringsted Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Skoleområdet

Læs mere

Arbejdsmarkedschef og Jobcenterchef til Gribskov Kommune

Arbejdsmarkedschef og Jobcenterchef til Gribskov Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Arbejdsmarkedschef og Jobcenterchef til Gribskov Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1. Gribskov Kommune 2. Ansættelsesvilkår

Læs mere

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Direktør til velfærdsområdet i Guldborgsund Kommune. Guldborgsund Kommune

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Direktør til velfærdsområdet i Guldborgsund Kommune. Guldborgsund Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Direktør til velfærdsområdet i Guldborgsund Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Guldborgsund

Læs mere

2 ledere til Koncernområdet; Vækst og Bæredygtighed i Holbæk Kommune. Ledere for; Driftsbestillerenheden og til; Byg, Vej og Trafik. Vilkårene...

2 ledere til Koncernområdet; Vækst og Bæredygtighed i Holbæk Kommune. Ledere for; Driftsbestillerenheden og til; Byg, Vej og Trafik. Vilkårene... Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering af 2 ledere til Koncernområdet; Vækst og Bæredygtighed i Holbæk Kommune. Ledere for; Driftsbestillerenheden og til; Byg, Vej og Trafik Denne job- og personprofil

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø 1. Stillingen... 2 2. Dine opgaver på kort sigt... 2 3. Din Baggrund... 3 4. Ansættelsesvilkår... 3 5. Natur- og Miljøafdelingen... 4 6. Skive Kommune...

Læs mere

Job- og personprofil, leder til Alle kan Bidrage

Job- og personprofil, leder til Alle kan Bidrage Holbæk Kommune Job- og personprofil, leder til Alle kan Bidrage Afdelingsleder for: Ydelsesservice/kontante ydelser 1. Indledning og baggrund for stillingen Den 1. januar 2015 satte Byrådet i Holbæk Kommune

Læs mere

Odense Kommune. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Afdelingschef til Natur, Miljø og Trafik i. Odense Kommune

Odense Kommune. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Afdelingschef til Natur, Miljø og Trafik i. Odense Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Afdelingschef til Natur, Miljø og Trafik i Odense Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Odense

Læs mere

Skoleleder til Østskolen i Faxe Kommune

Skoleleder til Østskolen i Faxe Kommune Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering af Skoleleder til Østskolen i Faxe Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene... 2 1. Stillingen... 2 2. Ansættelsesvilkårene...

Læs mere

Familiechef til Guldborgsund Kommune

Familiechef til Guldborgsund Kommune til Guldborgsund Kommune Job- og personprofil Denne job- og personprofil indeholder: Den korte introduktion Organisationen og jobbet Personen Rekrutteringsprocessen 16-01-2014 www.malenehansen.dk Den korte

Læs mere

Centerchef, Borger og Branding, Guldborgsund Kommune

Centerchef, Borger og Branding, Guldborgsund Kommune Centerchef, Borger og Branding, Job- og personprofil Denne job- og personprofil indeholder: Den korte introduktion Organisationen og jobbet Personen Rekrutteringsprocessen 31-03-2015 www.malenehansen.dk

Læs mere

Centerchef til Center for Bydesign, Københavns Kommune

Centerchef til Center for Bydesign, Københavns Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Centerchef til Center for Bydesign, Københavns Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1. Indledning 2. Ansættelsesvilkår

Læs mere

Leder af Kommunal Drift i Vækst og Bæredygtighed, Holbæk Kommune. Vilkårene... 2. 1. Indledning og baggrund for stillingen... 2

Leder af Kommunal Drift i Vækst og Bæredygtighed, Holbæk Kommune. Vilkårene... 2. 1. Indledning og baggrund for stillingen... 2 Job- og personprofil Leder af Kommunal Drifts, Vækst og Bæredygtighed Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering af Leder af Kommunal Drift i Vækst og Bæredygtighed, Holbæk Kommune Denne job- og personprofil

Læs mere

Målet er, at virkeliggøre vores vision Lev livet aktivt i samarbejde med og om borgeren

Målet er, at virkeliggøre vores vision Lev livet aktivt i samarbejde med og om borgeren Vil du være med på vores leder hold? Vi dyrker ledelse som holdsport Målet er, at virkeliggøre vores vision Lev livet aktivt i samarbejde med og om borgeren Fokus er Værdighed og sammenhængende indsatser,

Læs mere

Uddannelsesdirektør til. Slagelse Kommune

Uddannelsesdirektør til. Slagelse Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Uddannelsesdirektør til Slagelse Kommune Denne job - og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Omkring stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Slagelse Kommune

Læs mere

Hjørring Kommune. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Kommunaldirektør til Hjørring Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit:

Hjørring Kommune. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Kommunaldirektør til Hjørring Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Hjørring Kommune April 2010 Malene Hansen Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Kommunaldirektør til Hjørring Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Ansættelsesvilkår

Læs mere

Vilkårene Indledning og baggrund for stillingen Ansættelsesvilkår Baggrund og bagage Ansættelsen...

Vilkårene Indledning og baggrund for stillingen Ansættelsesvilkår Baggrund og bagage Ansættelsen... Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering af Nationalparkchef, Skjoldungernes Land Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Indhold Vilkårene... 2 1. Indledning og baggrund for stillingen...

Læs mere

Vil du være med på vores lederhold? Vi dyrker ledelse som holdsport

Vil du være med på vores lederhold? Vi dyrker ledelse som holdsport Vil du være med på vores lederhold? Vi dyrker ledelse som holdsport Vi ønsker at skabe synergi og sammenhængskraft på tværs af faggrupper og opgaver i Center for Sundhed og Omsorg Med det mål at virkeliggøre

Læs mere

Rekruttering af afdelingsleder for Administration og Udvikling, Center for Ejendomme, Veje og Administration. Teknik og Miljø, Herning Kommune

Rekruttering af afdelingsleder for Administration og Udvikling, Center for Ejendomme, Veje og Administration. Teknik og Miljø, Herning Kommune Rekruttering af afdelingsleder for Administration og Udvikling, Center for Ejendomme, Veje og Administration Teknik og Miljø, Herning Kommune Job- og kompetenceprofil Indholdsfortegnelse 1. Baggrund...

Læs mere

LEDER AF MYNDIGHEDSAFDELINGEN

LEDER AF MYNDIGHEDSAFDELINGEN GULDBORGSUND KOMMUNE LEDER AF MYNDIGHEDSAFDELINGEN JOB- OG PERSONPROFIL Indhold VILKÅR... 3 1. Stillingen... 3 2. Ansættelsesvilkår... 3 3. Guldborgsund Kommune... 3 4. Den administrative organisation...

Læs mere

Finans- og økonomidirektør (CFO) til Siorarsiorfik - Nuuk City Development A/S

Finans- og økonomidirektør (CFO) til Siorarsiorfik - Nuuk City Development A/S Siorarsiorfik - Nuuk City Development A/S Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering af Finans- og økonomidirektør (CFO) til Siorarsiorfik - Nuuk City Development A/S Denne job- og personprofil indeholder

Læs mere

For derigennem at skabe synergi og sammenhængskraft på tværs af de strategiske indsatser i Center for Sundhed og Omsorg?

For derigennem at skabe synergi og sammenhængskraft på tværs af de strategiske indsatser i Center for Sundhed og Omsorg? Vil du være med til, at dyrke ledelse som hold sport? For derigennem at skabe synergi og sammenhængskraft på tværs af de strategiske indsatser i Center for Sundhed og Omsorg? Med det mål at virkeliggøre

Læs mere

Rekruttering af Afdelingsleder til Administration og Udvikling i Center for Ejendomme, Veje og Administration. Teknik og Miljø, Herning Kommune

Rekruttering af Afdelingsleder til Administration og Udvikling i Center for Ejendomme, Veje og Administration. Teknik og Miljø, Herning Kommune Rekruttering af Afdelingsleder til Administration og Udvikling i Center for Ejendomme, Veje og Administration Teknik og Miljø, Herning Kommune Job- og kompetenceprofil Indhold: 1. Baggrund 2. Organisation,

Læs mere

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Skoleleder til Gribskolen i Gribskov Kommune. En udviklingsstærk leder og pædagogisk ildsjæl

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Skoleleder til Gribskolen i Gribskov Kommune. En udviklingsstærk leder og pædagogisk ildsjæl Ansættelse af skoleleder til Gribskolen Oktober 2012 Malene Hansen Lundgaard Konsulenterne rekrutterer i Gribskov Kommune En udviklingsstærk leder og pædagogisk ildsjæl Denne job- og personprofil indeholder

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø 1. Stillingen... 2 2. Dine opgaver på kort sigt... 2 3. Din Baggrund... 3 4. Ansættelsesvilkår... 3 5. Natur- og Miljøafdelingen... 4 6. Skive Kommune...

Læs mere

Leder af Genoptræningen Hvidovre Kommune

Leder af Genoptræningen Hvidovre Kommune Leder af Genoptræningen Hvidovre Kommune Præsentation Materialet indledes med en introduktion til kommunen. Herefter præsenteres forhold vedrørende den ledige stilling såsom ansvarsområder, opgaver og

Læs mere

Programme Manager til Børnenes Hovedstad A/S

Programme Manager til Børnenes Hovedstad A/S Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering af Programme Manager til Børnenes Hovedstad A/S Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene... 2 1. Stillingen... 2 2. Ansættelsesvilkårene...

Læs mere

JOBPROFIL. Skolechef, Roskilde Kommune

JOBPROFIL. Skolechef, Roskilde Kommune JOBPROFIL Skolechef, Roskilde Kommune 1. Indledning Roskilde Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny skolechef. Jobprofilen er udarbejdet af Genitor ApS,

Læs mere

JOBPROFIL. Vicedirektør Den Sociale Virksomhed

JOBPROFIL. Vicedirektør Den Sociale Virksomhed JOBPROFIL Vicedirektør Den Sociale Virksomhed 1. Indledning Den Sociale Virksomhed, Region Hovedstaden har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en vicedirektør. Jobprofilen

Læs mere

Afdelingschef, Miljø og Råstoffer til Regional Udvikling i Region Syddanmark.

Afdelingschef, Miljø og Råstoffer til Regional Udvikling i Region Syddanmark. Afdelingschef, Miljø og Råstoffer til Regional Udvikling i Region Syddanmark. Stillingen er genopslået på baggrund af, at vi ikke fandt den rette i første omgang. Region Syddanmark har valgt at samarbejde

Læs mere

Samtidigt præges fritids- og idrætsområdet af en række udfordringer og forandringer, som optræder på landsplan, men også i Holstebro:

Samtidigt præges fritids- og idrætsområdet af en række udfordringer og forandringer, som optræder på landsplan, men også i Holstebro: Job- og personprofil, chef for biblioteks- og fritidsområdet Udgangspunktet Pr. 1. juni 2015 sker der en omlægning af organisationen i Kultur og Sundhedsforvaltningen i Holstebro Kommune. Her samles biblioteksområdet

Læs mere

JOBPROFIL. Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune

JOBPROFIL. Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune JOBPROFIL Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune 1. Indledning Hillerød Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny Ældre- og Sundhedschef. Jobprofilen er udarbejdet

Læs mere

Århus Social- og Sundhedsskole. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Vicedirektør til Århus Social- og Sundhedsskole

Århus Social- og Sundhedsskole. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Vicedirektør til Århus Social- og Sundhedsskole Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Vicedirektør til Århus Social- og Sundhedsskole Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Århus Social-

Læs mere

Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering af

Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering af Ikast-Brande Spildevand A/S Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering af Spildevandschef i Ikast-Brande Spildevand A/S Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene... 2 1. Stillingen...

Læs mere

1. Stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkårene... 3. 3. Odense Kommune... 3. 4. Park og Natur... 6 Forventningerne... 7

1. Stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkårene... 3. 3. Odense Kommune... 3. 4. Park og Natur... 6 Forventningerne... 7 Lundgaard Konsulenterne rekrutterer i Odense Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Indholdsfortegnelse 1. Stillingen... 2 2. Ansættelsesvilkårene... 3 3. Odense Kommune... 3 4.

Læs mere

Vilkårene... 2. 1. Stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkårene... 3. 3. Ringsted Kommune... 3. 4. Ejendomsstaben... 5. Forventningerne...

Vilkårene... 2. 1. Stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkårene... 3. 3. Ringsted Kommune... 3. 4. Ejendomsstaben... 5. Forventningerne... Lundgaard Konsulenterne rekrutterer til Ringsted Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Indholdsfortegnelse Vilkårene... 2 1. Stillingen... 2 2. Ansættelsesvilkårene... 3 3. Ringsted

Læs mere

Chef for Strategi og Personale i Guldborgsund Kommune

Chef for Strategi og Personale i Guldborgsund Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Chef for Strategi og Personale i Guldborgsund Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Guldborgsund

Læs mere

Afdelingsleder Søndersøskolen. Job- og Kravprofil

Afdelingsleder Søndersøskolen. Job- og Kravprofil Afdelingsleder Søndersøskolen Job- og Kravprofil Indhold Indledning... 2 Ansættelsesudvalg... 2 Tidsplan... 3 Nordfyns Kommune... 3 Ledelsesopgaven... 5 Lederprofil... 6 Ansættelsesvilkår... 6 1 Søndersøskolen

Læs mere

Virupskolen søger 2 pædagogiske ledere

Virupskolen søger 2 pædagogiske ledere Virupskolen søger 2 pædagogiske ledere På Virupskolen ændrer vi skolens ledelsesstruktur pr. 1. august 2015. Vi søger derfor 2 pædagogiske ledere til at indgå i vores ledelsesteam. Vi søger en pædagogisk

Læs mere

Vil du være med på vores lederhold? Vi dyrker ledelse som holdsport

Vil du være med på vores lederhold? Vi dyrker ledelse som holdsport Vil du være med på vores lederhold? Vi dyrker ledelse som holdsport Vi ønsker at skabe synergi og sammenhængskraft på tværs af faggrupper samt indsatser i Center for Sundhed og Omsorg Målet er at virkeliggøre

Læs mere

Jeg ser dig, jeg hører dig, jeg vil dig & jeg ved du kan. derfor forstår jeg dig

Jeg ser dig, jeg hører dig, jeg vil dig & jeg ved du kan. derfor forstår jeg dig Jeg ser dig, jeg hører dig, jeg vil dig & jeg ved du kan derfor forstår jeg dig Center for Sundhed og Ældre søger 2 nye områdeledere til Sygeplejen. Den ene områdeleder vil få det overordnede sygeplejefaglige

Læs mere

Viceskoleleder distrikt Kystskole. Job- og Kravprofil

Viceskoleleder distrikt Kystskole. Job- og Kravprofil Viceskoleleder distrikt Kystskole Job- og Kravprofil Indhold Indledning... 2 Ansættelsesudvalg... 2 Tidsplan... 3 Nordfyns Kommune... 3 Ledelsesopgaven... 5 Lederprofil... 6 Ansættelsesvilkår... 6 1 Viceskoleleder

Læs mere

Rekruttering af Chef til. Sundhed og Ældre. Social, Sundhed og Beskæftigelse Herning Kommune. Job- og stillingsprofil

Rekruttering af Chef til. Sundhed og Ældre. Social, Sundhed og Beskæftigelse Herning Kommune. Job- og stillingsprofil Rekruttering af Chef til Social, Sundhed og Beskæftigelse Herning Kommune Job- og stillingsprofil - 1 - Baggrund Herning Kommune søger ny chef til. Organisation, vision og værdigrundlag Herning Kommune

Læs mere

Job- og personprofil. Sekretariatschef til Holstebro Kommunes Børn og Unge forvaltning

Job- og personprofil. Sekretariatschef til Holstebro Kommunes Børn og Unge forvaltning Job- og personprofil Sekretariatschef til Holstebro Kommunes Børn og Unge forvaltning Indhold 1. Indledning... 2 2. Holstebro Kommune... 2 2.1 Fælles ledestjerne og fælles værdier... 3 2.2 Overordnet administrativ

Læs mere

Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering til stillingen som kommunaldirektør i Assens Kommune

Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering til stillingen som kommunaldirektør i Assens Kommune Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering til stillingen som kommunaldirektør i Assens Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene... 2 1. Stillingen... 2 2. Ansættelsesvilkårene...

Læs mere

Skoleleder distrikt Kystskolen. Job- og Kravprofil

Skoleleder distrikt Kystskolen. Job- og Kravprofil Skoleleder distrikt Kystskolen Job- og Kravprofil Indhold Indledning... 2 Ansættelsesudvalg... 2 Tidsplan... 2 Nordfyns Kommune... 3 Ledelsesopgaven... 5 Lederprofil... 6 Ansættelsesvilkår... 6 1 Skoleleder

Læs mere

Kan du være i spidsen for udviklingen af området for visitation til hjemmepleje og hjælpemidler?

Kan du være i spidsen for udviklingen af området for visitation til hjemmepleje og hjælpemidler? Kan du være i spidsen for udviklingen af området for visitation til hjemmepleje og hjælpemidler? Formålet er, at skabe værdighed i ældreplejen og dermed øget livskvalitet og selvbestemmelse for borgerne

Læs mere

Chef for Koncern IT. Herning Kommune. Vilkårene... 2. 1. Indledning og baggrund for stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkår... 3

Chef for Koncern IT. Herning Kommune. Vilkårene... 2. 1. Indledning og baggrund for stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkår... 3 Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Chef for Koncern IT Herning Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Indhold Vilkårene... 2 1. Indledning og baggrund for stillingen... 2 2. Ansættelsesvilkår...

Læs mere

Job- og personprofil, Centerleder i Holstebro Kommune

Job- og personprofil, Centerleder i Holstebro Kommune Job- og personprofil, Centerleder i Holstebro Kommune Udgangspunktet Pr. 1. oktober 2016 justerer vi organiseringen af Sundhedsafdelingen i Kultur- og Sundhedsforvaltningen i Holstebro Kommune. Vi etablerer

Læs mere

Skolechef til Frederikssund Kommune

Skolechef til Frederikssund Kommune Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering af Skolechef til Frederikssund Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene... 2 1. Stillingen... 2 2. Ansættelsesvilkårene...

Læs mere

Jobprofil. Direktør Gymnasieskolernes Lærerforening (GL)

Jobprofil. Direktør Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) Jobprofil Direktør Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) 1. Indledning GL søger en ny direktør, som er den øverste administrative ansvarlige i organisationen. Den nuværende direktør går på pension, og forlader

Læs mere

Ringsted Kommune. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Skolecenterchef til Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit:

Ringsted Kommune. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Skolecenterchef til Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Skolecenterchef til Ringsted Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Ringsted Kommune,

Læs mere

Programleder til Ringparken og Motalavej trygge boligområder Slagelse Kommune

Programleder til Ringparken og Motalavej trygge boligområder Slagelse Kommune Programleder til Ringparken og Motalavej trygge boligområder Job- og personprofil Denne job- og personprofil indeholder: Den korte introduktion Organisationen og jobbet Personen Rekrutteringsprocessen

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PLADSANVISNING OG ELEV- ADMINISTRATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PLADSANVISNING OG ELEV- ADMINISTRATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PLADSANVISNING OG ELEV- ADMINISTRATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE 11 BØRN OG UNGE PLADSANVISNING OG ELEVADMINISTRATION KONTORCHEF

Læs mere

JOBPROFIL. Direktør, Halsnæs Kommune

JOBPROFIL. Direktør, Halsnæs Kommune JOBPROFIL Direktør, Halsnæs Kommune 1. Indledning Halsnæs Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny direktør. Jobprofilen er udarbejdet af Genitor ApS, og den

Læs mere

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Centerchef for Sundhed og Centerchef for Projekter til Gribskov Kommune. Gribskov Kommune

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Centerchef for Sundhed og Centerchef for Projekter til Gribskov Kommune. Gribskov Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Centerchef for Sundhed og Centerchef for Projekter til Gribskov Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingerne 2. Ansættelsesvilkårene

Læs mere

Rebild Kommune Job- og personprofil for Centerchef Pleje og Omsorg

Rebild Kommune Job- og personprofil for Centerchef Pleje og Omsorg Rebild Kommune Job- og personprofil for Centerchef Pleje og Omsorg December 2012 1. Baggrund Der skal ansættes en ny centerchef for Center Pleje og Omsorg. Direktionen består af en kommunaldirektør og

Læs mere

Jobprofil for jobkonsulent I nyt jobcenter og sundhedshus

Jobprofil for jobkonsulent I nyt jobcenter og sundhedshus 1 Jobprofil for jobkonsulent I nyt jobcenter og sundhedshus Langeland Kommune hjemtager 1. januar 2013 alle opgaver på beskæftigelsesområdet, og etablerer nyt jobcenter i kombination med et helt nyt sundhedshus

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Stillingen er genopslået på baggrund af for få kvalificerede kandidater i første omgang. Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at

Læs mere

Vil du være med til at styrke den tidlige opsporing?

Vil du være med til at styrke den tidlige opsporing? Vil du være med til at styrke den tidlige opsporing? For dermed at forebygge indlæggelser, nedbringe antal genindlæggelser samt akutte korttidsindlæggelser. Center for Sundhed og Omsorg søger en kommunal

Læs mere

Stillingen er et genopslag, da det ikke lykkedes at finde den rette profil i. første omgang. Vollsmose Sekretariatet har valgt at samarbejde med

Stillingen er et genopslag, da det ikke lykkedes at finde den rette profil i. første omgang. Vollsmose Sekretariatet har valgt at samarbejde med Vollsmose Sekretariatet Projektchef til Vollsmose Sekretariatet Stillingen er et genopslag, da det ikke lykkedes at finde den rette profil i første omgang. Vollsmose Sekretariatet har valgt at samarbejde

Læs mere

Leder til HR-afdelingen i Horsens Kommune Stillings- og personprofil

Leder til HR-afdelingen i Horsens Kommune Stillings- og personprofil Leder til HR-afdelingen i Horsens Kommune Stillings- og personprofil Horsens Kommune søger en driftssikker leder til HR-afdelingen. Det gode arbejde i HR skal videreføres, og de allerede udviklede koncepter

Læs mere

Vi søger derfor en stærk og kompetent profil, som sammen med os andre kan løfte et i forvejen velfungerende UU til et endnu bedre sted.

Vi søger derfor en stærk og kompetent profil, som sammen med os andre kan løfte et i forvejen velfungerende UU til et endnu bedre sted. Job- og personprofil for Leder af UU-Nordvestjylland Indledning Vores UU-leder har besluttet at gå på pension efter et markant virke som leder af UU-Nordvestjylland. Vi søger derfor hans afløser til tiltrædelse

Læs mere

Job- og personprofil, leder til Alle kan Bidrage

Job- og personprofil, leder til Alle kan Bidrage Holbæk Kommune Job- og personprofil, leder til Alle kan Bidrage Afdelingsleder for: Borger Kontakt 1. Indledning og baggrund for stillingen Den 1. januar 2015 satte Byrådet i Holbæk Kommune en ny ramme

Læs mere

JOB- OG PERSONPROFIL. Centerchef Center for Ejendomme Ballerup Kommune

JOB- OG PERSONPROFIL. Centerchef Center for Ejendomme Ballerup Kommune JOB- OG PERSONPROFIL Centerchef Center for Ejendomme Ballerup Kommune 1. Indledning Ballerup Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med ansættelse af en ny centerchef til Center for

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef Byg og Miljø

Job- og personprofil for afdelingschef Byg og Miljø Skive Kommune 2017 Job- og personprofil for afdelingschef Byg og Miljø 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Stillingen... 2 Dine opgaver på kort sigt... 3 Din Baggrund... 4 Ansættelsesvilkår... 4 Teknisk Forvaltning/Byg

Læs mere

Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering til stillingerne som Direktør for Innovation og Netværk samt Velfærd i Assens Kommune

Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering til stillingerne som Direktør for Innovation og Netværk samt Velfærd i Assens Kommune Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering til stillingerne som Direktør for Innovation og Netværk samt Velfærd i Assens Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene...

Læs mere

Ny virkelighed i Odense Kommune med rehabilitering og mestring som ledesstjerne. Lene Granhøj & Else Jermiin Visitatorårskursus 12.

Ny virkelighed i Odense Kommune med rehabilitering og mestring som ledesstjerne. Lene Granhøj & Else Jermiin Visitatorårskursus 12. Ny virkelighed i Odense Kommune med rehabilitering og mestring som ledesstjerne Lene Granhøj & Else Jermiin Visitatorårskursus 12. november 2012 Indhold i oplæg svare på spørgsmålene? Hvilke erfaringer

Læs mere

Morsø Kommune Vicekommunaldirektør

Morsø Kommune Vicekommunaldirektør 17.06.2015. Morsø Kommune Vicekommunaldirektør Job- og personprofil Baggrund Morsø Kommune har gennemført en evaluering og udvikling af den eksisterende organisations- og ledelsesstruktur. Dette har medført,

Læs mere

Sundhedschef. Frederikssund Kommune

Sundhedschef. Frederikssund Kommune Sundhedschef Frederikssund Kommune 1. Indledning Frederikssund Kommune ønsker at ansætte en sundhedschef. Stillingen, der er nyoprettet i forbindelse med en organisationsændring, er vakant og ønskes besat

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Stillings- og personprofil Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Kort om Danmarks Idrætsforbund Danmarks Idrætsforbund (DIF) er en organisation, der har eksisteret i mere end 100 år. DIF er en sammenslutning

Læs mere

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling 14. april 2013. Slagelse Kommune Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling Job- og personprofil Baggrund Slagelse Kommune søger en ny afdelingsleder til Jura og Forhandling. Slagelse Kommune

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

Lederansættelser i Region Syddanmark

Lederansættelser i Region Syddanmark Lederansættelser i Region Syddanmark Indledning Proceduren er udarbejdet med henblik på at sikre en god og kompetent proces for lederansættelser. Der foreslås medarbejderinddragelse som en del af bedømmelsesudvalget,

Læs mere

Job- og personprofil for pædagogisk konsulent Sekretariatet for Børn og Skole Favrskov Kommune Den åbne skole

Job- og personprofil for pædagogisk konsulent Sekretariatet for Børn og Skole Favrskov Kommune Den åbne skole Job- og personprofil for pædagogisk konsulent Sekretariatet for Børn og Skole Favrskov Kommune Den åbne skole Pædagogisk medarbejder -, Sekretariatet ved Børn og Skole, medio 2017 side 1/5 1. Indledning

Læs mere

Leder af Hjemmesygeplejen Hvidovre Kommune

Leder af Hjemmesygeplejen Hvidovre Kommune Leder af Hjemmesygeplejen Hvidovre Kommune marts 2017 Præsentation Materialet indledes med en introduktion til kommunen. Herefter præsenteres forhold vedrørende den ledige stilling såsom ansvarsområder,

Læs mere

Plan- og miljøchef til Teknisk Forvaltning i Thisted Kommune

Plan- og miljøchef til Teknisk Forvaltning i Thisted Kommune Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering af Plan- og miljøchef til Teknisk Forvaltning i Thisted Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene... 2 1. Stillingen... 2

Læs mere

Job- og personprofil Skoleleder Hadsten Skole Favrskov Kommune

Job- og personprofil Skoleleder Hadsten Skole Favrskov Kommune Job- og personprofil Skoleleder Hadsten Skole Favrskov Kommune 1. Indledning Favrskov Kommune er en vækstkommune med 48.000 indbyggere, og væksten forventes at fortsætte de kommende år. Favrskov Kommune

Læs mere

Jeg ser dig, jeg hører dig, jeg vil dig & jeg ved du kan. derfor forstår jeg dig

Jeg ser dig, jeg hører dig, jeg vil dig & jeg ved du kan. derfor forstår jeg dig Jeg ser dig, jeg hører dig, jeg vil dig & jeg ved du kan derfor forstår jeg dig Center for Sundhed og Ældre søger nye områdeledere til Hjemmeplejen. Hjemmeplejen er midt i en kulturforandringsproces, hvilken

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF LEDELSE OG ORGANISATION HR OG KOMMUNIKATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF LEDELSE OG ORGANISATION HR OG KOMMUNIKATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF LEDELSE OG ORGANISATION HR OG KOMMUNIKATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE SØGER EN STRATEGISK HANDLENDE KONTORCHEF

Læs mere

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Chef for Socialområdet i Guldborgsund Kommune. Guldborgsund Kommune

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Chef for Socialområdet i Guldborgsund Kommune. Guldborgsund Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Chef for Socialområdet i Guldborgsund Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Guldborgsund Kommune

Læs mere

Skolechef. Frederikssund Kommune

Skolechef. Frederikssund Kommune Skolechef Frederikssund Kommune 1. Indledning Frederikssund Kommune ønsker at ansætte en ny skolechef. Stillingen er vakant og ønskes besat snarest muligt, gerne pr. 1. august 2016 eller snarest derefter.

Læs mere

Regler om ansættelse

Regler om ansættelse Regler om ansættelse 2010 Holdning Det er holdningen i Ringsted Kommune, at der skal arbejdes professionelt med rekruttering Rekrutteringsprocessen afspejler, at der i Ringsted Kommune arbejdes efter værdierne

Læs mere

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Job- og personprofilen indeholder Stillingen 1. Ansættelsesvilkårene 2. Organisationen 3. Welfare Tech Regions konkrete mål 4. Welfare Tech Regions ydelser

Læs mere

At lede og indrette sig efter borgerens behov v. sammenhængschef Gitte Østergaard PÅ VEJ MOD DEN REHABILITERENDE FORVALTNING

At lede og indrette sig efter borgerens behov v. sammenhængschef Gitte Østergaard PÅ VEJ MOD DEN REHABILITERENDE FORVALTNING BORGERSTEMMER BORGERSTEMMER At lede og indrette sig efter borgerens behov v. sammenhængschef Gitte Østergaard PÅ VEJ MOD DEN REHABILITERENDE FORVALTNING PÅ VEJ MOD EN FORVALTNING, DER SÆTTER BORGERENS

Læs mere

Ansættelse af Direktør i Holbæk Kommune

Ansættelse af Direktør i Holbæk Kommune 24.november 2016 i Holbæk Kommune Indledning Ifølge aftale fremsendes hermed beskrivelse af ansættelsesproces vedrørende stillingen som direktør i Holbæk Kommune Ansvarlig konsulent er undertegnede Jakob

Læs mere

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Chef for Borger og Branding i Guldborgsund Kommune. Guldborgsund Kommune

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Chef for Borger og Branding i Guldborgsund Kommune. Guldborgsund Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Chef for Borger og Branding i Guldborgsund Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Guldborgsund

Læs mere

Leder af Center for Læring og Trivsel. Job- og Kravprofil

Leder af Center for Læring og Trivsel. Job- og Kravprofil Leder af Center for Læring og Trivsel Job- og Kravprofil Indhold Indledning... 2 Ansættelsesudvalg... 3 Tidsplan... 3 Nordfyns Kommune... 4 Ledelsesopgaven... 6 Lederprofil... 7 Ansættelsesvilkår... 7

Læs mere

Direktør for Børn & Skole i. Aabenraa Kommune

Direktør for Børn & Skole i. Aabenraa Kommune Aabenraa Kommune, Direktør for Børn & Skole Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Direktør for Børn & Skole i Aabenraa Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen

Læs mere

Jobprofil. Chef for sekretariats- og kommunikationsafdelingen - Region Hovedstadens Psykiatri

Jobprofil. Chef for sekretariats- og kommunikationsafdelingen - Region Hovedstadens Psykiatri Jobprofil Chef for sekretariats- og kommunikationsafdelingen - Region Hovedstadens Psykiatri 1. Indledning Region Hovedstadens Psykiatri (RHP) ønsker at ansætte en ny chef for Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen.

Læs mere