DEMAG ASFALTUDLÆGGERE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEMAG ASFALTUDLÆGGERE"

Transkript

1 / Årgang 55

2 Kundernes tillid og produktets kvalitet har gjort det muligt dfii tj L1 ti DEMAG ASFALTUDLÆGGERE I DANMARK Når ønsket er: 1. Kvalitet 2. Driftssikkerhed 3. Døgnservice vælg da en Demag asfaltudlægger VI ER TIL FOR VORE KUNDER Montør Bjarne Hansen (03) Service udenfor arbejdstid: Montør Peter Petersen 439( Serviceleder Erling Grün (01) Driftsleder Erik Pedersen (02) Biltelefon THOMAS SCHMIDT AIS Krogshøjvej 30, 2880 København-Bagsværd Telefon: (02) Telex: Århus-Afdeling: Søndergårdsvej Lystrup. Telefon (06) A30 Dansk Vejtidsskrift nr

3 Midterrabat kryds. byområder. ge trafikuheld, viseren undersøgelse, Personskadeuheld (personal injury accidents per million vehicle-km) Danmark pr. mio. vognkm. 2 2 spor 3 spor 4 spor uden 4 spor med 0 motorveje motorveje 0 større end på 2- og 3-sporede veje, mener rådet kan ligge i, at de almin Almindelige 4-sporede veje hedsforskning. Det er især ni er de farligste foretaget af Rådet for Trafiksikker Af akademiinieniør Lise Ulclal veaukrydsene, der er årsag til for Ny rapport fra Rådet for Trafiksikkerhedsforskning sammenholder andre af krydsuheld på 4-sporede veje er landes erfaringer med danske undersøgelser. skellen i den totale uheldsfrekvens. Uheldsfrekvensen på almindelige 4- kunne afvikle store trafikmængder og sporede veje er højere end på 2- og 3- sporede veje, når man ser på samtli kvens i landevejskryds med 4 ligeudgående vognbaner end i kryds med 2 Kryds med 4 vognbaner normalt er placeret i eller nær store delige 4-sporede veje er bygget for at imidlertid vist, at antallet af vognba En nyere fransk undersøgelse har lukninger. Skønsmæssigt kan hvert stærkt trafikerede veje ved sidevejs andet uheld, der sker i forbindelse med sidevej sindmundinger, undgås ved en lukning, selv når der tages vej skørsel, bilister, knallertkørere og hensyn til uheldsrisikoen ved den om af den nye danske undersøgelse. franske erfaringer har ikke direkte samlet reduktion i antallet af trafiku vognbaner i krydsene, som f.eks. hol landske normer foreskriver. Men de kunnet bekræftes ud fra resultaterne cyklister herved udsættes for. signalregulering af 4-benede kryds I rapporten refererer rådet til en Derimod synes den danske undersø ten eller at indskrænke antallet af Lukning af sideveje gelse at bekræfte, at der kan opnås en held ved at begrænse adgangen til Undersøgelsen tyder også på, at hindres på ubebyggede strækninger skadeomfanget. tallet af trafikuheld, men mindsker tion i antallet af strækningsuheld effekt kan ikke konstateres i 3-benede synes at bevirke en beskeden reduk ved enten at gøre midterrabatten af autoværn i midterrabatten ikke an først og fremmest på veje uden randbebyggelse. Det er hovedsagelig de alvorlige frontkollisioner, der for bred eller at forsyne den med autoværn. I øvrigt reducerer anbringelse Autoværn af beton halverer uheldstallet. En tilsvarende Midterrabatten på den 4-sporede vej en årsdøgntrafik på er den gelsen viser, at på strækninger med med»uigennemtrængelige midterra over pr. døgn har derimod hø Angående antallet af uheld, hvor bi nende i midterrabatten skyldes, at At antallet af midterrabatuheld er betydningen af betonblokke og beton autoværn i midterrabatten. Undersø totale uheldsfrekvens højst på veje trængelige midterrabat.»gennemtrængelige rabat bat. Strækninger med trafikmængder amerikansk undersøgelse vedrørende ler kører ind i midterrabatten, er det jere frekvens på veje med»gennem manøvrearealet for en bilist, der størst på veje med autoværn eller lig sigrialregulere af hensyn til kapacite krydsuheld på en vej. Således fandt ligeudgående vognbaner. Rådet si ger, at dette resultat taler for enten at man en signifikant højere uheldsfre fler har betydning for antallet af 2 spor 3 spor 4 spor uden 4 spor med 2 Dan.sk Vejtidsskrift nr Uheldsfrekvenser pd danske veje uden ra,sdbebyggelse og m midterrabat midterrabat flhflh pr. mio. vognkm. Personskadeuheld (personal injury accidents per million vehicle-km) Danmark m midterrabat midterrabat fi nfi fin En forklaring på, hvorfor antallet samlede uheidstal højere på veje med»uigennemtrængehge midterrabat nemlig 33% mod 26% på veje med

4 Uheld pr. mio. vognkm (accidenta per million vehicle-km) krydsuheld (i betydende kryds) (intersection acc.) strækningsuheld (inkl, uheld ved små sideveje) (non-intersection acc.) 6% frontalkollisioner (andel af samtlige uheld) (percent head-on ollisions) i I 0.2 i I; I % 2% 17% 14% 6% 5% 2% 0% 2 spor u/randbeb. 2 spor randbeb. 2 spor motortrafikvej 4 spor uden midterrabat u/randbeb. 4 spor uden midterrabat randbeb. 4 spor med midterrabat u/randbeb. 4 spor med midterrabat randbeb. 4 spor motortrafikvej Uheldsfrekvenserpd de undersøgte danske veje kommer ind i midterrabatten, for mindskes af autoværnet. Undersøgel sen konkluderer, at placering af be tonblokke eller betonautoværn i mid terrabatten faktisk øger antallet og alvorligheden af uheld. Ganske vist sker der en formindskelse af de me get alvorlige frontkollisions-uheld, men til gengæld opstår andre uheld som følge af påkørsel af betonbarrie rerne, og disse udgør en noget større andel af det samlede uheldstal. Rabattens udstyr og udformning Midterrabattens udformning og ud styr er undersøgt i en anden USA-rap port over 4- og 6-sporede veje. Her konkluderes bl.a., at uhelds- og per sonskadefrekvensen er lavere på strækninger uden autoværn, hvis midterrabatten er græsklædt og uden kantsten, end hvis den er belagt med asfalt eller beton. Til gengæld har ve je med dobbelte stålautoværn lavere uheldsfrekvens end veje med andre autoværnstyper eller veje uden autoværn. Men stadig gælder, at græsklædte midterrabatter har den lave ste personskadefrekvens. Den højeste uhelds- og personskadefrekvens fore kommer på strækninger med betonblokke i midterrabatten. De analyserede strækninger Uheld pr. mio. vognkm (accidenss per million vehicle-km uheld i kryds (sit. 3,4,5 og 6) tintrrsectiowacc.) Den danske undersøgelse omfatter dels et litteraturstudie, dels en dybe regående analyse af den koordinereuheld med fodgængere (sit. 8) (acc. with pedestrians) uheld med parkerede biler og dyr mv. (sit. 7 og 9) (arv. wish parked vehicte 01 animats) frontalkollisioner (sit. 2) (head-on cotlisions) overhalingsuheld og bagendekolli sion mv. (sit. 1) (oversaking acr. and snor end volt.) singleuheld (sit. 0) (single acc.) spor 2 spor 2 spor 4 spor uden 4 spor uden 4 spor med 4 spor med 4 spor u/randbeb. randbeh. motortrafikvej midterrabat midterrabat midterrabat midterrabat motortrafikvej u/randbeb. randbeb. u/randbeb. randbeb. Uheldsfrekvenser på de undersøgte danske veje , fordelt efter uheldssituationer. I 46 Dansk Vejtidsskrift nr

5 Dansk Vejtidsskrift Udgivet af Dansk Amtsvejingeniørforening Medlemsblad for Vejfraktionen, Foreningen af Amtskommunernes Tekniske Chefer Meddelelsesblad for Vejdirektoratet og Ministerietfor offentlige arbejder. Redaktion: Professor, civilingeniør H.H. Ravn, ansvarshavende Buddingevej 28 A, 2800 Lyngby ( Civilingeniør A. 0. Haugaard Redaktionel medarbejder: Kgl. Kommissarius F.J. Boas Forlagssekretær: Tove Rasmussen Ekspedition: teknisk forlag als Skelbækgade 4, 1717 København V Tlf. (011* Forlagsleder, adm, chefredaktør Jørgen Janet Annoncer: Alan Hansen Abonnementspris: Kr.128,00 + moms,om åretfor l2numre Løssalg: Kr. 12,80 + moms England F.A. Smyth & Associates, Ltd., 23 A, Aylmer Parade, London N2 OPQ Frankrig Sté William BuhI 142, Avenue das Champs Elvsées F Paris INDHOLD: Almindelige 4-sporede veje er de farligste 45 Statistiske metoder til vurdering af ulyk kerne efter ændrede vejforhold 48 Hvor skal fodgængerkrydsningsmulighe der placeres? 49 Lidt om vejnumre 50 Større OT-betonelementer i vejbroer 53 Kørselssikkerheden på motorvejes vendekurver 59 HOTACO producerer alle typer vej materialer og ud fører belægninger med moderne udlægningsmateriel. Løbende laboratoriekontrol under produktion og udlægning giver sikkerhed for ensartet kvalitet. Skærvebærelag ekspederes hurtigt med stor læssekapacitet. Hver 10. dag foreligger»friskecc analyseresultater, som De er velkommen til at rekvirere. flls IIOTflCU IIEJMIVIERIflL.ER Lundemarksvej Holbæk Tlf. (03) Dan.sk Vejtidsskrift nr A31

6 i Undgå kostbare forsinkelser: Ringefter et moderne vejlaboratorium. Med den nye HHS ekspres-service klares de vejgeotekniske undersøgelser på stedet... - på Hvorfor dog vente i dagevis noget,der kan klares med det samme? Vort moderne, mobile feitlaboratorium, der har været til stor nytte for vort eget selskab, gennem lang tid, stilles nu også til vore kollegers disposition. De kan således i fremtiden få klaret feks, en komprime ringskontrol på en times tid noget der hidtil har krævet daglange forsinkelser i arbejdet. NU kommer vi ud til DEM, og klarer komprimerings kontrollen på stedet. På mindre end 15 minutter kan vi, takket være vor mikrobolgeovn, -. tinde vandindholdet den udtagne prøve. UNDGA UBEHAGELIGE ARBEJDSSTOP OG FORSINKELSER i fremtiden: Forlang specialbrochure. Eller ring og fortæl os om Deres aktuelle vejgeotekniske problemer. Vi giver Dem gerne et godt tilbud. H.Hoffmann& SønnerAlS 111V VEJLASORATORIUM: Herstedostergade 50, 2620 Albertslund, tlf. (02) HOVEDKONTOR: Maltegkrdsvej 24, 2820 Gentofte, tit. (01) A32 Dansk Vejtidsskt-jft nr k

7 AIIatf AliPaver KØREBANEDÆKSLER PPEEPVFINT r!! for større sikkerhed 400 kn Støbejernsdæksler med betonfyldning Overfladebehandlet mod udskridning Afdrejede anlægsf lader Isat Perbunan tætning 100% fri for klapren DIN-normeret AIS BAHEKO A/SBAHEKO RHRO6SANITET SNEDKERVEJ TÅSTRUP TLF. (02) Dansk Vejtidsskrift nr A33

8 Betonbroer Døjringe - Nymelle SORØFABRIK BREGNINGE GRUSGRAV Lynge Funder 8600 Silkeborg Sorø Bregninge Jyderup GRUNDLAGT 1900 SCANDIAGADE SV (01) * A34 Dansk Vejtidsskrift nr KØBENHAVNS ASFALTKOMPAGNI A/S isoleringssystem et færdigudviklet og sikkert i KAKI Mastixisolering til Hovedkontor Rundforbivej Vedbæk Telefon (02) FARUMFABRIK SILKEBORGFABRIK PANKAS

9 cyklestier. standard. række 4-sporede veje både med og I alt havns amtsk.) borg amtsk.) Buddinge rund.) Hareskovvej) 508 8,4-11,3 4 u/m ,8-39,0 4 m/m 2,2 (København-Rødby) Fr.sundsvej) amtsk.) 4 m/m) 2,9 (A13) (1973) Kalundborg ,8-131,1 Majbølle-Sakskøbing 2 mtv. 6,3 I I I I mtv. 4 sporet motortrafikvej m/midterrabat. 4 m/m 4 Ii mio.vognkm Antal Gns. Trafikarbejde Uheld på Uheld i 327 7,2-11,4 Darumvejen (Esbjerg- 2 mtv. 4,2 Vejnr. Km Vejtype ) Længde km ,0-61,5 Sønderup-Støvring 2 mtv. 16, ,3-25,0 Omfartsvej om Ringe 4 mtv. 6, ,4-6,8 Ringgaden i Odense 4 m/m 0, ,5-8,4 GI. Køge landevej (Koben- 4 m/m 1, ,4-16,0 Fr.sundsvej (København- 4 m/m 7, ,0-18,8 ( ) 4m/m 2, ,4-19,6 ( ) 2mtv. 8,2 ( Roskilde-Halskov) ,0- i 7,7 Ring B3 (GI. Køge Landev.- 4 m/m 1 7,7 finger og»betydende krydsø. ser, at uheldsfrekvensen nogenlunde men lavere for 3-sporede veje og la uden midterrabat samt en række 2- sporede veje, der så vidt muligt ligne kryds- og rand-bebyggelses-forhold. fattet både egentlige veje uden randbebyggelse samt veje med randbe byggelse. Bortset fra motortrafikve.. jene var samtlige veje forsynet med vest på motorveje. valgte strækninger opdelt i delstræk indflydelse på uheidstallet blev de ud er ens for 2- og 4-sporede landeveje, For at undersøge niveau-krydsenes de uheldsstatistik fra og De analyserede strækninger har om Til undersøgelsen udvalgtes en de de 4-sporede veje med hensyn til 71. Det fremgår af de to undersøgel km 9,1-11,3 er ombygget til 4 spor m/midterrabat i ) hvis der ikke er angivet periode omfatter denne årene mcl. 2) km 8,4-9,1 er ombygget til 4 spor m/midterrabat i I 1,3-1 7,5 4 u/m 6,2 Frederikssund) Gredstedbro) (Odense-Svendborg) ,5-36,8 GI. Køge landevej (Roskilde 4 u/m 19, ,3-24,8 Isterodvejen (Frederiks- 2 1, ,8-37,0 Isterødvejen 2 mtv. 12,2 Dan,sk Vejticlsskrift nr ,8-76,5 Hovedv. Al gennem Sorø 4 m/m 1,7 Hedehusene) 101 6,1-22,4 Roskildevej (København- 4 m/m 16, ,0-14,4 Ring B4 (Fr.sur,dsvej- 2 5, ,0-10,1 Skovvejen (København- 4 mtv. 2, ,9-9,0 Ring B4 (Ballerup boulev.- 4 m/m 1, ,0-6,4 Ringgaden i Odense 2 6, ,1-12,3 2 2, ,3-15,9 4mtv. 3, ,9-28,8 ( ) 4 mtv. 12,9 lyder på, at effekten i høj grad afhæn-. ninger uden sidevej stilslutninger kun Ombygning og afstribning med midterrabat. Rådets konklusion ger af vejens omgivelser. Men både danske og udenlandske undersøgelser mæssig gevinst. undersøgt på hovedlandevejen mel tyder på, at der på facadeløse stræk Effekten af ændret afstribning er heldsfrekvensen praktisk talt er uæn dret som følge af den ændrede af 80 km/h. Rådet bemærker her, at u etableret hastighedsbegrænsning på opnås en beskeden trafiksikkerheds Ud over de allerede nævnte resultater sporet vej samtidig med, at der blev lem Odense og Korsebjerg, der i 1970 blev omstribet fra bred 2-sporet til 4- af undersøgelsen indgik effektmåling af ombygning af 2- og 4-sporede veje uden midterrabat til 4-sporede veje Vejbelysning 4 u/m - 4 sporet vej uden midterrabat. 3) 2 mtv. - 2 sporet motortraf,kvej. 2 - alm. 2 sporet vej. sporet vej med midterrabat. af krydsuheld kryds Arsdogntraftk strækninger betyd.kryds Endelig har rådet foretaget en unde r stribning. Til gengæld er der tilsyne ladende sket en forøgelse af antallet hedsmæssige effekt. Den viser, at u heldshyppigheden på veje med vejbe søgelse af vejbelysningens sikker jere om natten end i dagslys, mens veje uden vejbelysning. Resultatet lysning af god standard er Ca. 10% hø den er Ca. 30% højere om natten på antyder, at der kan opnås en reduk ved at etablere vejbelysning af god tion i det samlede uheldstal på 6-7% Rapport 20»Uheldsmønstret på al mindelige 4-sporede veje<c Rådet for Trafiksikkerhedsforskning 1977.

10 Statistiske metoder til vurdering af ulykkerne efter ændrede vejforhold Af civilingeniør S. Saabye Størstedelen af de trafikale foran staltninger der gennemføres har til formål at forbedre færdselssikkerhe den for alle trafikanter. Det har der for interesse at undersøge, om uheldstallene før og efter foranstalt ningernes gennemførelse er signifi kant forskellige. Rådet for Trafiksik kerhedsforskning har for danske ho vedlandevejes og landevejes ved kommende udviklet en empirisk for mel til forudsigelse af det forventede antal uheld pr. tidsenhed på en stræk ning af længde L som funktion af tra fikmængden x (køretøjer pr. tidsen hed): V = æ (x + r) I denne formel er a, p og r empirisk bestemte konstanter, hvis talværdier afhænger af vejtypen. For kryds ved kommende indsættes der for trafikmængden x summen af trafikmæng derne i det stærkest belastede og det mindst belastede ben i krydset og længden L sættes til 1.0. Ved hjælp af enkle statistiske metoder er det nu muligt at undersøge, om det observe rede antal uheld afviger signifikant fra det forventede antal for den på gældende vejtype. Forudsætningen for metodens brugbarhed er naturlig-vis, at der fo religger uheldstal for betydelige an tal strækninger af ens type. Dette gør metoden velegnet til brug for ho vedlandeveje og landeveje. I byerne er forholdene derimod anderledes. Kun få gadestrækninger er ens med hensyn til de forhold, der i ovenståen de formel bestemmer de empiriske konstanter. Langt flere individuelle forhold såsom fodgængertrafik, an tallet af butikker, parkeringstæthed, antallet af overkørsler m.m. spiller også ind. I byerne må man derfor (indtil videre) opgive at postulere en formel som ovenstående og nøjes med en individuel sammenligning af hver strækning før og efter gennem førelsen af en eller flere trafikale for anstaltninger. Under to forudsætnin ger er en sådan sammenligning mu lig: 1. Trafikmængderne på strækningen er ikke signifikant forskellige i de betragtede perioder. Dette må verificeres ved hjælp af et statistisk test, f.eks. t-test for samme mid delværdi i to normalfordelte stik prøver. 2. Trafikuheldene er stokastisk uaf hængige og sker efter en poisson proces. Den første af ovenstående forudsæt ninger betyder en indskrænkning i forhold til Rådet for Trafiksikker hedsforsknings metode. Til gengæld opvejes denne indskrænkning langt af, at der ikke skal bestemmes nogen empiriske konstanter. Den anden af ovenstående forudsætninger er også nødvendig i Rådet for Trafiksikker hedsforsknings metode. Sammenligningen mellem uhelds tallene, før og efter foranstaltningens gennemførelse kan nu ske ved en sammenligning af konfidensinterval lerne for de to uheldsintensiteter I (u held pr. tidsenhed) dvs, idet der væl ges 95% konfidensintervaller, de kor teste intervaller, som med 95% sand synlighed indeholder de sande inten siteter. Kun hvis disse to intervaller ikke overlapper hinanden, er der sket en signifikant ændring af uheldsin tensiteterne. Konfidensintervallerne kan dannes på to måder: 1. Ved at vælge, at man vil observere u uheld og konstatere, at det u te uheld indtræffer til tiden T = t, hvorefter konfidensintervallet for I bestemmes af: [i. i 12 X2,5% (2u); -j- X97,5% (2u) 2. Ved at vælge en bestemt tid t og observere antallet af uheld i denne U = u, hvorefter konfidensinterval let for I bestemmes af: [i x, 5% (2U); -X291,5% (2U + 2)] x2 (n) kan fås fra følgende tabel og formler: n >30:?,5% (n) = 1,4c.fljjJi_1.96)2 X297,5% (n) = læeflet )2 n x2 ( n) 2.5% 97.5% Taleksempel: På en gadestrækning er der i løbet af ét år sket 23 trafikuheld. Det besluttes derefter, at strækningen skal sikres på forskellig vis. Men 17 dage efter ændringens indførelse sker det 3 die trafikuheld under de nye forhold, som antages at have ladet trafikmængden uændret. Er trafikuheldstallene blevet signifikant ændret? X2,5% (223) 1.(J )2 = 28?97,s%(2.23+2) = 1,.(/7T I )2 = 68 [ j eller [ X2,5%( 23) = 1.24?97,S% (23) = 14.4 før ] før [ [ eller [ ] efter Da konfidensintervallerne for før og efter er delvis overlappende, er tra fikuheidstallene altså ikke blevet sig nifikant ændret på strækningen. efter 48 Dansk Vejtidsskrift nr

11 -deter F Dammann-Luxol ais fffff Superfos moderne hestekræfter. men ikke så velegnet for Ømme studeklove, blød og bugtet. Beregnet for hestehove og bakket, Moderne vejbygning Dansk vej omkring 1850 Udsnit at P. Skovgaards maleri Udsigt fra egnen ved Kongens Møller 1844 Dansk Vejtidsskrift nr A35

12 et telf.: for med Salg ASFALTFRÆSERE Protilering - udtræsning mm fræsebredde mm fræsedybde. \\\\VillI I UIIIii 1,,, DlAI& -, VW //IIIii Vi udfører arbejder indenfor bl.. a. repaving træsning at asfalt fræsning at beton friktionsfræsning vandrendetræsning betonknusning specialopgaver Vi udvikler og fremstiller selv maskiner. Vi sælger maskiner. Yderligere oplysninger, brochurer, beskrivelse og tilbud fremsendes gerne, henvendelse til vort hovedkontor Igen et kvalitetsprodukt fra Ibdiotran I IANTE! 5 CAMFi 1iE1FIiIMARF TcINOV I IMFIUNGO.G HAS EFTER KONTORTID H HOSTRUP SØRENSEN TLF v97 3 KILHOF TLF ISLEVDALVEJ RØDOVRE. TLF ApS Taulov Kirkevel DK 7000 Fredericia Telefon $327 Sjællandskontor ved Ingeniør Borge Boesen Gersagerparken 56, 1., 2670 Greve Strand, Tlf RUTHEMEYER INGEN RYSTELSER I 1978 færre rygskader et bedre arbejdsmiljø godt må/for det kommende år TERGO-vognen Brochure tilsendes - og demonstration LAURSEN & MØLLER ApS 2800 Lyngby - (02) A36 Dansk Vejtidsskrift nr

13 i Hvor skal fodgængerkrydsnings muligheder placeres? Af civilingeniør S. Saabye Overalt, hvor en fodgænger ønsker at krydse en gade eller vej, optræder en risiko for konflikt i form af påkørsel, hårde opbremsninger, harmonika sammenstød mv. Risikoen består i, at fodgængeren kan fejibedømme den tid, det tager ham at krydse køreba nen uhindret. Jo længere en fodgæn ger venter, jo mindre kritisk bliver han med hensyn til valg af interval længde mellem to på hinanden føl gende biler. Afhængig af forholdene og de økonomiske ressourcer der står til rådighed, kan følgende midler ta ges i anvendelse for at mindske eller eliminere fodgængerens ventetid og dermed antallet af konfliktmulighe der: Etablering af midterrabat. Sikrede krydsningsmuligheder: Etablering af fodgængerbro. Etablering af fodgængertunnel. Etablering af lyssig-nalanlæg. For midterrabattens vedkommen de går man undertiden så radikalt til værks, at man opsætter et hegn i den, der tvinger fodgængeren til at benytte sikrede krydsningsmuligheder. Selv om denne løsning sikkerhedsmæssigt er effektiv, indeholder den et ikke ubetydeligt irritationsmoment for fodgængeren, særligt i butiksgader. Derfor etableres midterrabatter ofte som fodgængerstøttepunkter, således at kørebanen kan krydses i to tempi. Kriteriet for at indføre en midterra bat af sidstnævnte type må være, at den giver en kortere, samlet, gen nemsnitlig ventetid. De tre sidste af ovennævnte midler er af»punktformigc natur og kan be handles under ét. Her gælder det om at bestemme den maksimale afstand, med hvilken disse skal placeres, for at den maksimale omvej til og fra den sikrede krydsningsmulighed ikke ta ger længere tid end den gennemsnitli ge, forventede ventetid, før køreba nen kan krydses uhindret. Af hensyn til de følgende beregnin ger indføres betegnelserne: B = kørebanebredden, (hvor kun en del af denne er be færdet, menes der hermed denne del). C = længden af et interval i tra fikstrømmen længere end eller lig med a plus længden af en derpå følgende perio de med på hinanden følgen de intervaller, hvert korte re end a. D = afstanden mellem sikrede krydsningsmuligheder. D = den maksimale afstand max mellem sikrede kryds ningsmuligheder. e = grundtallet for naturlige logaritmer ( = ). f = fodgængeresnormalegang hastighed ( 1.4 m/sek). G = længden af et interval i tra fikstrømmen længere end eller lig med a. i = nummer på trafikstrøm der skal krydses. N = trafikmængden pr. tidsen hed. p = relativ hyppighed af inter valler i trafikstrømmen kortere ende. q = relativ hyppighed af inter valler i trafikstrømmen kortere ende. r = længden af et interval i tra fikstrømmen kortere end a. R = længden af en periode i tra fikstrømmen med på hin anden følgende intervaller, hvert kortere end a. t = tiden. V = fodgængerens ventetid fra han ankommer, til han kan krydse kørebanen uhind ret. x = tiden fra fodgængerens ankomst til næste periodeskift G-R eller R-G. a = den mindste intervallæng de i trafikstrømmen der kræves, for at fodgængeren uhindret kan krydse køre banen af bredden B med ganghastigheden f. Man kunne hævde, at der hertil bør lægges en art kritisk in terval, således at fodgæn geren og nærmeste bil i hvertfald går fri af hinan den med dette interval. Det er dog mere sandsynligt, at dette interval, om nødven digt, i praksis opnås ved, at fodgængeren på en del af kørebanen sætter hastighe den op til mere end den be regningsmæssige hastig hed f. Middelværdier angives ved en streg over bogstavsymbolet. Det antages, at bilerne ankommer med eksponen tielt fordelte tidsafstande. Man får nu med ovenstående beteg nelser: (1) p=nentdt=e+na. (2) q=nfe+ntdt=1±e4na. (3) fl (4) j; = (5) (6) U= N.r t. e Ntdt ci =_!+ p N ci N;It. entdt q a.e+na W l e Fodgængerens ankomst kan ske under tre forskellige forhold: Ankomsten sker med sandsyn ligheden R Ui en periode med på hinanden følgende intervaller, hvertkortereenda:v = Ankomsten sker med sandsyn Dansk Vejtidsskrift nr

14 ligheden o/ui et interval længere end eller lig med ø, hvor x < ø : V = x+r;v = læa+r Ankomsten sker med sandsynlig heden (Gs-o)/Ui et interval læn gere end eller lig med ø, hvor x ø V = 0; V= 0. Man får derfor: (7) V= RV+oV+(G-a)V cosh (No) + 1. N Idet o er bestemt ved: (8) fås: B (9) v= cosh(nb/f)-»1. N B(m) N (biler/time) 500 0,3sek 13sek 3,1sek 5,7sek 9,6sek ,7sek 29sek 7,5sek 16sek 32sek sek 50sek 15sek 40sek imin 41sek sek 80sek 30sek lmin 43sek Smin 44sek 2500,////_///// 13sek lmin 1sek 4min 35sek 20min 37sek sek 2min 6sek l2min 43sek sek 4min 25sek 36min 15sek > i time 52sek v t = 1.4 m/sek. 9min 33sek Tabellen viser (i afrundede tal) eksempler på, hvorlænge en fodgænger, der går med en hastighed på 1.4 m/sek, i gennemsnit må vente, fra han ankommer, til han uhindret kan krydse en trafikstrøm at den angivne størrelse på en kørebane at den angivne bredde. Den tratikerede del at kørebaner udføres ofte i en bredde, der er et multiplum at 3 m. De skraverede felter angiver urealiatiske sammenhørende værdier at B og N. Skal flere trafikstrømme krydses, da fås den samlede, gennemsnitlige ventetid som Dette benyttes, når man skal beregne, hvorvidt eta blering af en midterrabat som fod gængerstøttepunkt giver en kortere, samlet, gennemsnitlig ventetid, og dermed er anbefalelsesværdigt, hvis pladsforholdene tillader det. For afstandene mellem sikrede krydsningsmuligheder må følgende gælde: (10) DDmax = f.v(ellerf.zi\) Der er i denne ulighed set bort fra forsinkelse ved selve det sikrede krydsningssted, da denne tid som of test er forsvindende lille sammenlig net med de øvrige tider. Det skal tilføjes, at kriteriet i (10) for små kørebanebredder og/eller små trafikmængder kan føre til uri meligt små maksimale afstande mel lem sikrede krydsningsmuligheder. Man kan derfor i sådanne tilfælde i- stedet fastsætte en minimumsafstand ud fra de lokale konstruktionsmæssi ge og trafikale muligheder, samt størrelsen af de økonomiske ressour cer. Man må endvidere huske på, at vælges lyssignalanlæg som sikrede krydsningsmuligheder, og placeres disse med kort indbyrdes afstand, da ankommer bilerne ikke længere med eksponentielt fordelte tidsafstande, og de udviklede formler er derfor ik ke længere anvendelige. Taleksempler: 1. For en gade uden midterrabat ha ves følgende oplysninger: B = 15 m, N = 1000 biler/time. Det overvejes heri at etablere en 3 m bred midterrabat som fodgængerstøtte punkt, således at gaden får to 6 m brede kørebaner, hver med en tra fik på 500 biler/time. At dette redu cerer en krydsende fodgængers samlede, gennemsnitlige ventetid betydeligt ses af, at 21.3 sek = 2.6 sek LL 32 sek. Midterrabatten bør altså etableres. 2. For en anden gade uden midterra bat haves følgende oplysninger: B = 9 m, N = 3500 biler/time. Hertillader de trafikale forhold ikke en indskrænkning af kørebanebred den. I stedet overvejes det at eta blere et antal sikrede krydsnings muligheder. Idet 4 min 25 sek n. 265 sek findes Dmax = 1.4 m/sek265 sek = 371 m. Lidt om vejnumre Af Michael Varming I Dansk Vejtidsskrift nr. 3, 1977 var der på side 53 en glimrende gennem gang af forskellen på skiltning i Eng land og Danmark. Een bemærkning i artiklen burde dog efter min mening diskuteres nø jere, nemlig, at det engelske skiltesy stem er bedre end det danske også af den grund, at der anføres VEJNUM RE på tavlerne. Mens vi her i landet nøjes med at skrive»mærkelige nav ne på byer, som er svære at huskes, så mener forfatteren, at et trecifret vejnummer er lettere at huske. Men det er jo lige omvendt! Vores hoveder er efterhånden fyldt med så mange numre, at det bliver sværere og sværere at bide sig fast i nye. Hele vores hverdag er fuld af num re. Bilnumre, buslinier, postnumre, husnumre, kontonumre, CPR-numre. Og telefonnumre. En af mine nære venner, der bor i Landskrona har telefonnummer cif re som jeg kun kan huske, fordi det har været så frygtelig svært at lære det nummer. Og hvad så med vejnumrene? Du skal følge vej 468 til du kommer til vej nummer 635. Her drejer du til højre og kører til krydset ved vej 928, så er nummer 372 lige efter krydset. Eller: du skal ud ad vejen til Harpelunde, til du kommer til Søllestedvejen. Her drejer du til højre og kører til krydset med Stokkemarke-vejen. Så er det det gule hus lige efter. Hvad foretrækker De? Hvorfor husker man noget? Fordi det er anderledes, ikke fordi det er færre bogstaver eller færre tal. De vejnumre man finder på skilte ne i udlandet, er ikke nogen hjælp. For personalet ved vejvæsenet er de jo klart det vigtigste, og derfor proji cerer man denne formodede interesse over på vejens brugere. Men veje fører fra by til by, og det er det vigtig ste. Bynavnene og kilometerangivel serne er det, trafikanten har brug for. Men ellers var det altså en udmær ket artikel. 50 Dansk Vejtidsskrift nr

15 Cl) I. 03 IcF I _jç i i K. I li A r I :. Cl) m z Cl) i, ir

16 MAJ PARIS LE BOURGET 11. I NTERNA11 ONALE UDS11 LLI NG AF E[ ffreprenør MASKINER UDSTILLET MATERIEL: Alle typer materiel, værktøj og tilbehør til: bygge- og anlægssektoren stenbrud betonindustrien vejbygning og -vedligeholdelse byggepladsens indretning SEMINARER: 24. maj: international finansiering af store projekter maj: forebyggelse af arbejdsulykker i bygge- og anlægssektoren OPLYSNINGER: Franske Fagudstillinger, Amaliegade 12, 1256 København K., telf. 101) OBS! Messekatalog à kr. 35,- inkl. moms og fors. ludkommer 1/5) kan rekvire res hos Forlaget Coronet, St. Kongensgade 92,1264 København K. Check ved lægges. I I SVARKUPON: Navn Firma Adresse fl Yderligere oplysninger I Tilmeldingsformular til seminarer 0V378 I A38 Dansk Vejtidsskrift nr,. 1978

17 huset. fra 1- Volvo BM nyheder Tre store Det er ikke ofte, en fabrikant af tunge entreprenørmaskiner kan fremvise tre nyheder samtidig. Men nu præ Det er en læssemaskine i 9-tonsklassen, en vejhøvl i 14-tons-klassen store nyheder på én gang. på 9,8 ton. Både læssemaskinen og vejhøvlen er helt nye konstruktioner og en 4-hjuls-trukket traktorgraver senterer Volvo BM i Eskilstuna tre med mange interessante egenskaber, reudvikling af Volvo BM s lettere, 2- medens traktorgraveren er en vide hjuls-trukne version. i en mængde forskellige arbejder tak stor rækkevidde. Alle blad- og styrefunktioner manøvreres hydraulisk. ket være et stort redskabsprogram og betyder, at den hurtigt kan sættes ind en særlig hurtigkobling til redskaber ne. Man kan lynhurtigt skifte mellem er en såkaldt allround-maskine. Det tig maskine takket være en konse forskellige jobs er en meget hur kvent samordning af motorens trækkraft, hydraulikken og udformningen af selve læsseaggregatet. Maskinen brydningskraft gør maskinen let at arbejde med. Den velkendte Volvo være et helt nyt førerhus. er desuden lydsvag og bekvem takket helt nykonstrueret. Den væsentligste nyhed er den såkaldte boggiestyring, redygtig. Høvibladet har et meget som gør maskinen særdeles manøv stort bevægelseområde, hvilket giver på et læssemaskine-chassis. Det be tyder, at alle komponenter er overor Dansk Vejtidsskrift nr dentlig velafprøvede. Stor grave- og bekvemmelighed i sikkerheds- fører- BM standard svarer for højest mulig Den nye læssemaskine, type 4300, Vejhøvlen er døbt Den er også Den nye traktorgraver er opbygget Firehjulstræk, Power-Shift-gearkasse og den fine forerkomfort præger Volvo BM s nye gængelige arbejdspladser. Ira ktorgraver 646. Det er en bekvem og effektiv graver og er velegnet ikke mindst pd svært til Den nye læssemaskine Volvo BM 4300, en rammestyret maskine pd 8,7 ton og med en turbodie sd på 107 hk. Nykonstrueret læsseaggregat, ny Power-Skift-gearkasse og virkelig god førerkomfort præger den nye maskine Man bemærker også det ualmindelig lave stojniveau bâde i og uden for hovlen. Boggiestyring er en af de mange elegante, tekniske løsninger p den nye vejhovl Volvo BM.- --,--. -.,.-..-,..- - A» ----

18 Ny 4-hjulstrukket, hydrostatisk styret kabelpiov OASE DH 5 kabelpioven vi ser her i færd med ned lægning af et kabel. J I CASE DANMARK præsenterer nu en ny, 4-hjulstrukket, hydrostatisk styret kabeiplov til direkte nedlæg ning af kabler til telefon- og elinstalla tioner samt andre tilsvarende arbej der. Den nye DH5 kabeiplov er udstyret med et dobbelt hydraulisk system, der tillader føreren trinløst at afba lancere den nødvendige effekt mel lem fremdriftsaggregatet og plovvi bratoren, således at der hele tiden op nås optimalt resultat ved pløjearbej det under varierende jordbundsfor hold. Den nye maskine anvender en lod retstående vibrationskniv som plov til nedgravrnng af kablerne. Den hy draulisk styrede kabeltromle kan transportere op til 450 kg materiale. Kabelstyret med flytbar åbning letter kabelfremføringen betragteligt og til lader optagning eller etablering af servicesløjfer uden oversavning eller splejsning af kablet efter service. Det 4-hjulede hydrostatiske drev og den hydraulisk aktiverede styring gi ver DH5 en stabil trækkraft og en overlegen manøvredygtighed, også hvor det gælder virkelig hårde jobs dette ikke mindst på grund af dens kraftige Case 188D fire-cylindrede, 55 hk væskekølede dieselmotor. Den nye kabelplov har variable ar bejdshastigheder op til 5300 m/time med ensartede hastigheder, som kan opnås for såvel frem- som bakkørsel. Den er desuden udstyret med Davis Mono-Stick system til enhåndsstyring af såvel hastighed, retning som bremsning. Massey-Ferguson En ny 4-6 tons Ferguson tandemtrom le har i november 1977 set dagens lys. En enkelt mand kan let omstille den til hurtig transport. Gummihjulene kan hæves eller sænkes ad hydraulisk vej, enten fra vejen eller fra sædet. Hjulene låses og trykket forsvinder fra de hydrauliske cylindre. Der er 28 cm luft under tromlen i transporttil stand. Tromleføreren har godt udsyn til kanterne, tyngdepunktet ligger lavt, vandtanken i rammen rummer 378 li ter, tromlens længde er 4,12 m, bred de 2,08 m, valsebredden 1,07 m. Den tomme tromle vejer kg, vandfyldt kg. Valsetrykkene ligger for den ene valse mellem 13,5 kg/cm og 18,0 kg/cm; for den anden valse er intervallet 23,5-33,9 kg/cm. Dækkene er 9,00 x ply. Tromlen forhand les af Ferrex International, Inc., 253 Broadway, New York. 52 Dansk Vejtidsskrift nr

19 højden fra krop- n J :L _J 1L -c + (0 cm. Flexibel konstruktiv opbygning ningskurve, se figur 3. Af civilingeniør K. Mølbak i vejbroer bjælkekroppene, hvorefter de sam menstøbes til en massiv plade, se fi Større OT-betonelementer flere hundrede vejbroer under anven tværsnit som et omvendt T. Denne bjælketype fremstilles på flere ele Siden 1948 er der i Danmark udført delsen af strengbetonbjælker med med fast elementbredde (henholdsvis mentfabrikker som standardbjælker den springvis varierende op til Ca , 42 eller 50 cm) og med elementhøj vil ikke øge spændvidden nævnevær digt, idet overbetonens egenvægt vil spændvidder navnlig over motorveje førte i begyndelsen af 70 erne til be slutning hos Dansk Spændbeton A/S med tværarmering igennem huller i en pladetykkelse på 70 cm for belast gur 1. Med denne brotype kan der ved last udføres spændvidder på op til Ca. kehøjden og dermed pladetykkelsen 17 m. En yderligere forøgelse af bjæl ningsforskrifternes maximale trafik belaste systemet for meget. udlægges en (blivende) forskalling for udstøbning af en minimum 16 cm tyk overliggende armeret betonpla stærkede ønsker om broer med større om at optage produktionen af en stør re type omvendt T-bjælke efter hol i 1972 under navnet OT-bjælken, eller OT 118, ligesom broen benævnes OT landsk forbillede. Bjælken lanceredes ne, idet der efter elementmontagen bro. Som det fremgår af figur 2, udstøbes der ikke mellem OT-bjælker de. Brotværsnittets I-form øger Dansk Vejtidsskrift nr spændviddeområdet op til ca. 36 me bjælketværsnittet ter ved simpel understøtning. Endvi ne med voksende spændvidde, fordi dere øges OT-broens konkurrenceev lebesparelserne er størst ved maksi mal spændvidde. Efter montagen forsynes bjælkerne Dette forhold sammen med for er fast, således at materia bortset kel så tæt ved den rette som vel mu ligt, fastlægges vejføringen i dag ved lertid ved broer udført med standardkomponenter, som de her omtalte OT bjælker, der sammen med den plads prefabrikerede standardbroer da og støbte broer. Således er tanken om cap for elementbroer end for plads metri er naturligvis et større handi De store variationer i broernes geo samlet optimering og dermed uden større hensyn til broernes geometri. vejen således, at broerne krydsede forhindringerne med en skæringsvin Medens det i brobygningens barndom blev anset som fordelagtigt at føre så helt opgivet her i landet. der for at imødekomme varierende støbte overbeton frembyder mulighe Anderledes forholder det sig imid I.1 Fig. 2. OT-brotvcrsnit I I krumning variation sidefald...d/j::;ft]%. n- i underflanger. krav og forslag til deres løsning: geometriske krav på rimelig vis. udkragning variere som krum at indlægge den prefabrikerede i planen kan klares ved Eksempelvis kan anføres følgende kantbjælke som korde i krumning i den samlede brobredde skurven og lade den pladsstøbte af OT-bjælkerne klares ved tilsva kan ved lodret placering teformede mellem elementernes kan klares ved at gøre fugerne vif rende koteforskel mellem de en bemærket. Ved større sidefald vil kelte bjælker. Ved mindre sidefald vil dette forhold pgr.a. underflan det nok lønne sig at dreje OT-bjæl gernes affasninger næppe blive

20 Fig. 3. Kantafslutning ved krum Lro. kerne således, at underflangerne følger sidefaldet. Hvis OT-bjæl kerne ligger på neoprene-lejer, vil det i sidstnævnte tilfælde være nødvendigt at forsyne OT-bjælker ne med kileformede udsparinger for vandret anordning af lejer. ved kraftig kotevariation i tvær profilets overside kan det underti Fig. 4. Kotevariation ved variation af bjælkehojden. den være fordelagtigt at anvende forskellige bjælkehøjder, jvnf. fi gur4. OT-bjælkerne er primært forudset anvendt med lile fuge på ca. 2 cm svarende til 120 cm bjælkeafstand midte/midte, hvorved brooverbyg ningen stort set fremtræder som en hver anden pladebro. Da en væsentlig del af udgiften til den blivende forskalling medgår til arbejdsløn (tilskæring og udlægning), som vil være praktisk taget uafhæn gig af bjælkeafstanden, vil det være fordelagtigt at øge sidstnævnte. Ved rigelig frihøjde under broen vil det imidlertid være økonomisk fordelag tigt at øge både bjælkehøjde og bjæl keafstand. Ved større bjælkeafstand bør det tillige overvejes at udføre dækforskallingen således, at den kan genanvendes. Som et kuriosum kan det oplyses, at det har været overvejet som dækfor skalling at anvende grusfyld med tyndt klaplag efter lukning af fuge mellem underflangerne. Det var tan ken, at gruset efter støbning af dækpladen skulle lukkes ud og anvendes i underliggende vejarbejde. Medens det foranstående først og fremmest må tillægges teknisk og/el ler økonomisk betydning, skal vi ven de tilbage til brofacaden, som allere de er kort omtalt under broer i krum ning. Brofacaden er hidtil udført med prefabrikeret OT-bjælke over sporarealer og med prefabrikeret RB bjælke i de tilfælde, hvor der er fare for påkørsel og alvorlig bes1adigelse af OT-bjælkens underflange. Udover disse elementer er den pladsstøbte broplade udkraget Ca cm. Andre udformninger af brofacaden har af arkitektoniske grunde været overvejet, se figur 5, der viser a) anordningen af prefabrikeret u-profil for opnåelse af øget udkragning af den pladsstøbte plade samt b) og c) beskyttelsen af OT-bjælken med en pladsstøbt kantafslutning. Med mindre speciefle hensyn gør sig gældende bør OT-broernes under bygning af økonomiske hensyn udfor mes således, at der er direkte veder lag for hver bjælkeende. Figur 6, 7 og 8 viser, at dette kan opnås ved for skellig udformning af mellemunder støtningerne. Som yderligere en al ternativ udformning af mellemun derstøtningerne har det været over vejet at udføre disse som enkeltsøjle vægge eventuelt vifteformede som vederlag for hver 2 eller 3 bjæl ker. Da broernes udseende først og fremmest bedømmes på»facade-prp filene (i hvert fald af de hurtige mo torvejstrafikanter), er mellemunder støtningernes form af mindre betyd ning i forhold til endevederlagenes udformning, jvnf. figur 9, 10 og 8, der 54 Dansk Vejtidsskrift nr

Indholdsfortegnelse. 1 Typer og placeringer af chikaner 2 Forslag til ændringer 3 Plan og økonomi for udskiftning

Indholdsfortegnelse. 1 Typer og placeringer af chikaner 2 Forslag til ændringer 3 Plan og økonomi for udskiftning Grundejerforeningen Nørvang Vurdering af Stillevejsforanstaltninger COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Typer og placeringer

Læs mere

Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen

Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen Afd.ing. Finn Krenk, Vejdirektoratet Nedenfor beskrives et rejsetids-informationssystem, der er implementeret på Helsingørmotorvejen for at forbedre

Læs mere

REGULATIV. for. udførelse af overkørsler. Hørsholm Kommune. Gældende fra 29. oktober 2007

REGULATIV. for. udførelse af overkørsler. Hørsholm Kommune. Gældende fra 29. oktober 2007 REGULATIV for udførelse af overkørsler i Hørsholm Kommune Gældende fra 29. oktober 2007 Indledning Under henvisning til lov om offentlige veje og lov om private fællesveje bestemmes herved, at overkørsler

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Guldborgbroen. Guldborgsund Kommune. aafhjælpning af træk i kabler i klappille. 1 Introduktion

Indholdsfortegnelse. Guldborgbroen. Guldborgsund Kommune. aafhjælpning af træk i kabler i klappille. 1 Introduktion Guldborgsund Kommune Guldborgbroen aafhjælpning af træk i kabler i klappille COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

Grænseegnens Touring Club

Grænseegnens Touring Club Kørevejledning for Denne vejledning skal tjene til, at alle som kører med Grænseegnens Touring Club har så ensartet en forståelse af vores køresystem, at det er sikkert at deltage på ture med GTC. Det

Læs mere

Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds

Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds Af civilingeniør Søren Underlien Jensen Trafitec, suj@trafitec.dk Trafikanters oplevelser i trafikken er en vigtig parameter. I faglige kredse benævnes denne

Læs mere

Borups Alle/ Hulgårdsvej Krydsombygning

Borups Alle/ Hulgårdsvej Krydsombygning 29. november 2007 Borups Alle/ Hulgårdsvej Krydsombygning Baggrund Vejdirektoratet har ønsket at forbedre trafiksikkerheden i krydset og har i forbindelse hermed hyret firmaet Hansen & Henneberg til at

Læs mere

Schöck Isokorb type KS

Schöck Isokorb type KS Schöck Isokorb type 20 1VV 1 Schöck Isokorb type Indhold Side Tilslutningsskitser 13-135 Dimensioner 136-137 Bæreevnetabel 138 Bemærkninger 139 Beregningseksempel/bemærkninger 10 Konstruktionsovervejelser:

Læs mere

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing N yt fra Grundejerforeningen STORHØJ 27 Marts 1998 Kloak re nover ing Hermed det supplerende materiale til belysning af de økonomiske forhold ved den forestående kloakrenovering, som lovet i indkaldelsen

Læs mere

NCC Profilbeton. Kantsten på forkant med tiden

NCC Profilbeton. Kantsten på forkant med tiden NCC Profilbeton Kantsten på forkant med tiden 2 Mobil støbning af kantsten NCC Profilbeton er den nye løsning, der afløser traditionelle kantsten. NCC Profilbeton er kantsten, der lægges, armeres og støbes

Læs mere

Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner

Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner OPGAVEEKSEMPEL Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner Indledning: Familien Jensen har netop købt nyt hus. Huset skal moderniseres, og familien ønsker i den forbindelse at ændre på nogle af de bærende

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER pdc/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for EPS sektionen under Plastindustrien udført dette projekt vedrørende anvendelse af trykfast

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

Bilag 4.A s MASH. Indhold

Bilag 4.A s MASH. Indhold Bilag 4.A s MASH Indhold 1.1 Indledning 1 1.1.1 Formål med undersøgelsen 1 1.1.2 Beskrivelse af smash metoden 1 1.2 s MASH målinger (omfang, placering og resultater) 1.2.1 Undersøgelsens forløb 5 5 1.2.2

Læs mere

Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum

Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum Værd at vide om Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum KOMMUNE 2 Et overblik over ansvarsreglerne Her får du et overblik over ansvarsreglerne for kommunerne ved borgernes

Læs mere

PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR

PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR INDRAPPORTER GRATIS PÅ 8020 2060 VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØRER FUNGERER SOM OBSERVATØRER PÅ DET RUTENUMMEREREDE VEJNET, OG SÅ SNART DER

Læs mere

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt A11 Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt Hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt. Tavlen opstilles hvor vejens forløb har betydning for nedsættelse af hastigheden.

Læs mere

Serviceniveau for fodgængere og cyklister

Serviceniveau for fodgængere og cyklister VEJFORUM Serviceniveau for fodgængere og cyklister Trafikanters oplevelser i trafikken er en særdeles væsentlig parameter i trafikpolitik, både lokalt, regionalt og nationalt. I faglige kredse benævnes

Læs mere

Højisolerede funderingselementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på

Højisolerede funderingselementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede funderingselementer Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede funderingselementer Da der blev indført nye og strammere Regler for varmetab i BR10, blev det unægteligt vanskeligere

Læs mere

Brug af høj tavlevogn

Brug af høj tavlevogn Brug af høj tavlevogn Evaluering af hastighed og synlighed Foreløbig udgave Poul Greibe 2. juli 2012 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1 Sammenfatning og konklusion... 3 2 Introduktion...

Læs mere

Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør, COWI A/S klei@cowi.dk

Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør, COWI A/S klei@cowi.dk Evaluering af pilotprojekt Variable tavler for cyklister ved højresvingende lastbiler Forfattere: Michael Bloksgaard, Ingeniør, Århus Kommune mib@aarhusdk Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør,

Læs mere

Når du skal fjerne en væg

Når du skal fjerne en væg Når du skal fjerne en væg Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg Før du fjerner en væg er det altid en god idé at rådføre dig med en bygningskyndig. Mange af væggene

Læs mere

Bygningsbeskrivelse, pakke 3. September 2012 PAKKE 3 STÅLBUEBRO OG BETONBROER BYGNINGSBESKRIVELSE. Driftsudbud Store Bygværker.

Bygningsbeskrivelse, pakke 3. September 2012 PAKKE 3 STÅLBUEBRO OG BETONBROER BYGNINGSBESKRIVELSE. Driftsudbud Store Bygværker. September 2012 PAKKE 3 STÅLBUEBRO OG BETONBROER BYGNINGSBESKRIVELSE Driftsudbud Store Bygværker Side 1 af 12 UF af Kalvebodløbet, Kalvebodbroen, nord Kalvebodbroen indgår i motorvejstrækningen Jægersborg-Kastrup

Læs mere

LÆGGEVEJLEDNINGER - CHAUSSÉSTEN.

LÆGGEVEJLEDNINGER - CHAUSSÉSTEN. LÆGGEVEJLEDNINGER - CHAUSSÉSTEN. Belægningen anvendes i dag mest til parkeringspladser, torve, overkørsler, korte vejstrækninger i bykerner og private anlæg m.v. Brolægning af chaussésten laves med retvinklede,

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

Driveteam s lille teoribog

Driveteam s lille teoribog Driveteam s lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle mål

Læs mere

Test af uopmærksomhedsalarm i Abbott og Byggeriets arbejdsmiljøbus

Test af uopmærksomhedsalarm i Abbott og Byggeriets arbejdsmiljøbus Test af uopmærksomhedsalarm i Abbott og Byggeriets arbejdsmiljøbus Rådet for Sikker Trafik har i samarbejde med medicinalfirmaet Abbott og Byggeriets Arbejdsmiljøbus gennemført en undersøgelse af effekten

Læs mere

Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse

Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse Civilingeniør Henrik Nejst Jensen, Vejdirektoratet, Vej- og trafikområdet, hne@vd.dk Civilingeniør Carsten Bredahl Nielsen, Vejdirektoratet,

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

Notat nr. N6.029.11. Tranbjerg - støjskærm Støjskærm. : Tranbjerg Fællesråd. : Jørgen Heiden. Vedlagt : Tegning nr. 1-4. Kopi til : 1 INDLEDNING

Notat nr. N6.029.11. Tranbjerg - støjskærm Støjskærm. : Tranbjerg Fællesråd. : Jørgen Heiden. Vedlagt : Tegning nr. 1-4. Kopi til : 1 INDLEDNING Notat nr. N6.029.11 Dusager 12 8200 Aarhus N Danmark T +45 8210 5100 F +45 8210 5155 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Tranbjerg - støjskærm Støjskærm 25. juli 2011 Projekt: 35.6315.02 Til Fra : Tranbjerg

Læs mere

Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej

Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej Effekt på hastighed Lene Herrstedt Poul Greibe 9. juli 2012 tec Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold Sammenfatning og konklusion... 3 1. Introduktion...

Læs mere

En letbane på tværs af København?

En letbane på tværs af København? En letbane på tværs af København? Besøg Københavns Amts vandreudstilling om letbanen langs Ring 3. Udstillingen åbner 11. april på Amtssygehuset i Herlev. Herefter går turen videre til Glostrup, Gladsaxe,

Læs mere

Alle uheld 64 48-25% Tilskadekomne 1,32 1,00

Alle uheld 64 48-25% Tilskadekomne 1,32 1,00 Else Jørgensen, Vejdirektoratet, TSM N.O.Jørgensen, Danmarks Tekniske Universitet, IVTB Sikkerhed i nyere danske rundkørsler. Siden midten af 1980'erne har der i mange europæiske lande - herunder i Danmark

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s.

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s. 1993L0033 DA 11.05.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8109 Oversigt over klagepunkter: 1. Vindafstivning i tagkonstruktion ikke udført i henhold til normer og SBI anvisninger. 2. Isolering ligger uregelmæssig i forskellig tykkelse.

Læs mere

TRAFIKFORSKNING. de gamle køre bil

TRAFIKFORSKNING. de gamle køre bil TRAFIKFORSKNING an de gamle køre bil SIDE 8 PSYKOLOG NYT NR. 2 2011 Ældre bag rattet bliver ofte betragtet som farlige i trafikken, selv om de generelt er den sikreste gruppe af bilister. Det fastslår

Læs mere

Betonpumper når længden betyder noget

Betonpumper når længden betyder noget Betonpumper når længden betyder noget Se Danmarks nyeste og største beton pumpe på 58 m Landsdækkende styrke lokal service BETONPUMPER HCPT betonpumper byggeriets forlængede arm Udstyret er i orden uanset

Læs mere

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 1 1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 6. HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE 7 BYGNINGSFORNYELSE 8. AFTALT BOLIGFORBEDRING

Læs mere

Montagevejledning for OP-DECK

Montagevejledning for OP-DECK Montagevejledning for OP-DECK Forberedelse før montering af OP-DECK sandwich paneler Generelt skal de nødvendige sikkerhedsmæssige foranstaltninger tages inden montagestart. (kantbeskyttelse, net osv.)

Læs mere

Evaluering af minirundkørsler i Odense

Evaluering af minirundkørsler i Odense Før-og-efter uheldsstudie af fem 3-benede vigepligtskryds, der blev ombygget til minirundkørsler Søren Underlien Jensen Juni 2007 Forskerparken Scion-DTU Diplomvej, Bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Indhold Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2 Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Side 5 - beskrivelse af projekter i prioritet 1 og 2 1 Projekter prioritet 1 og 2 kategori Lokalitet

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej - et trafikpuljeprojekt Af Claus Rosenkilde, sektionsleder Vej & Park, Københavns Kommune Før ombygning Efter ombygning Frederikssundsvej er Københavns Kommunes længste

Læs mere

Garageporte. ledhejseporte rulleporte vippeporte

Garageporte. ledhejseporte rulleporte vippeporte Garageporte ledhejseporte rulleporte vippeporte Praktisk løsning Ledhejseporten er installeret direkte bag indkørslens åbning og på grund af den lodrette åbning og vinkelrette glidning af elementerne optager

Læs mere

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne U D R = 2 min R mid R ln R min mid R R ln R + R ( R R )( R R )( R R ) min mid min R max min max min max mid mid R max max R ln R mid max Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

AL 140 AL 240 / AL 340

AL 140 AL 240 / AL 340 AL 140 - Hydrostatisk fremdrift - Differential spærre 45% låsning (begge aksler) - Hurtigskifte (SAE) - Flydestilling på læsser - Let trin-løs tilkobling af hydraulikslanger til ekstern hydraulik - Mulighed

Læs mere

Udførelse af betonkonstruktioner

Udførelse af betonkonstruktioner Emne: Udførelse af betonkonstruktioner 31 01 107 DS 482/Ret. 1-1. udgave. Godkendt: 2002-02-19. Udgivet: 2002-03-08 Juni 2005 Tilbage til menu Gengivet med tilladelse fra Dansk Standard. Eftertryk forbudt

Læs mere

Beregningsopgave om bærende konstruktioner

Beregningsopgave om bærende konstruktioner OPGAVEEKSEMPEL Indledning: Beregningsopgave om bærende konstruktioner Et mindre advokatfirma, Juhl & Partner, ønsker at gennemføre ændringer i de bærende konstruktioner i forbindelse med indretningen af

Læs mere

Flytning af broer - en ny disciplin

Flytning af broer - en ny disciplin ÅBNING ODENSE - KVÆRNDRUP (Åbning16.september) Af Projektchef Niels Jørgensen, Bro & baneprojekter, Gimsing & Madsen A/S nj@gimsing.dk Flytning af broer - en ny disciplin I forbindelse med etableringen

Læs mere

Effekt af nedsættelse af promillegrænsen

Effekt af nedsættelse af promillegrænsen Effekt af nedsættelse af promillegrænsen Inger Marie Bernhoft Civilingeniør Danmarks TransportForskning/Ermelundsvej Ermelundsvej 101, 2820 Gentofte, Danmark Baggrund Pr. 1. marts 1998 blev promillegrænsen

Læs mere

OPSVEJSTE KONSOLBJÆLKER

OPSVEJSTE KONSOLBJÆLKER Stålkvalitet S355 Kan evt. dimensioneres til R60 uden isolering på undersiden Lavet i henhold til Eurocodes Opsvejste konsolbjælker - Stålkvalitet S355 - Kan evt. dimensioneres til R60 uden isolering på

Læs mere

Estimat over fremtidig trafik til IKEA

Estimat over fremtidig trafik til IKEA BILAG Estimat over fremtidig trafik til IKEA Estimat af fremtidig trafik til IKEA For at estimere den fremtidige trafik til IKEA tages der udgangspunkt i en tælling af trafikken i IKEA Århus og i antallet

Læs mere

af HE-rapporten. Ved skønsmødet var det tørvejr. Øvrige forhold: Oversigt tidsforløb i sagen bemærkninger Hændelsesforløbet :

af HE-rapporten. Ved skønsmødet var det tørvejr. Øvrige forhold: Oversigt tidsforløb i sagen bemærkninger Hændelsesforløbet : Skønsmandens erklæring 8043 Oversigt over klagepunkter: Pkt.1 Dæk mod krybekælder er ikke udført korrekt. Dampspærre er placeret på undersiden af isolering (den kolde side). Følgeskader i form af lugtgener

Læs mere

Byggematerialer i topkvalitet til professionelle og gør-det-selv folk. Direkte salg til alle. Svalehaleplader i stål

Byggematerialer i topkvalitet til professionelle og gør-det-selv folk. Direkte salg til alle. Svalehaleplader i stål Odense LAVPRIS Tømmerhandel A/S Lumbyvej 75 DK-5000 Odense C Telf.: +45 66 18 27 93 Fax +45 66 18 06 30 SE nr.: 17 91 90 32 Bil-tlf.: +45 20 45 13 60 E-mail: info@olt.dk www.olt.dk Byggematerialer i topkvalitet

Læs mere

HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013

HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013 HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013 ANLÆG OG DRIFT TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER

Læs mere

Mo to rvej nord om Århus Af afd e l i n g s l e d e r Anders Aa g a a rd Po u l s e n a p @ a g. a a a. d k

Mo to rvej nord om Århus Af afd e l i n g s l e d e r Anders Aa g a a rd Po u l s e n a p @ a g. a a a. d k Mo to rvej nord om Århus Af afd e l i n g s l e d e r Anders Aa g a a rd Po u l s e n a p @ a g. a a a. d k p rojektleder Jørgen Nielsen, Århus Am t,veje og Tra f i k, j n @ a g. a a a. d k. - og andre

Læs mere

EN 1993-5 DK NA:2014 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Design of steel structures Del 5: Piling

EN 1993-5 DK NA:2014 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Design of steel structures Del 5: Piling EN 1993-5 DK NA:2014 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Design of steel structures Del 5: Piling Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes er der udarbejdet: Nationale Annekser til de brospecifikke

Læs mere

KONCEPT MED TTS-ELEMENTER MATCHER ELEMENTER DER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS TTS. KONCEPT: Føtex Parkeringshus, Herning. P-dæk forskudt en halv etage.

KONCEPT MED TTS-ELEMENTER MATCHER ELEMENTER DER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS TTS. KONCEPT: Føtex Parkeringshus, Herning. P-dæk forskudt en halv etage. -HUS KONCEPT MED TTS-ELEMENTER 2 ELEMENTER DER MATCHER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS Nyt koncept med TTS-elementer Nogle af de væsentligste krav til et parkeringshus er en hensigtsmæssig indretning, lavt

Læs mere

PRODUKT INFORMATION. KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds. Værd at vide om 2008

PRODUKT INFORMATION. KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds. Værd at vide om 2008 PRODUKT INFORMATION Værd at vide om 2008 KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Oversigt: 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et

Læs mere

LOKALPLAN 102. Buddinge skole Buddinge kvarter

LOKALPLAN 102. Buddinge skole Buddinge kvarter LOKALPLAN 102 Buddinge skole Buddinge kvarter GLADSAXE KOM MU NE 1996 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Schöck Isokorb type KS. For tilslutning af udkragede stålbjælker. til armeret beton. Armeret beton-stål. Schöck Isokorb type QS

Schöck Isokorb type KS. For tilslutning af udkragede stålbjælker. til armeret beton. Armeret beton-stål. Schöck Isokorb type QS 130 Schöck Isokorb type Side 132 For tilslutning af udkragede stålbjælker til armeret beton. Schöck Isokorb type QS Side 153 For tilslutning af understøttede stålbjælker til armeret beton. 131 Schöck Isokorb

Læs mere

NCC Roads overfladebehandling. En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti. ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible

NCC Roads overfladebehandling. En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti. ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible NCC Roads overfladebehandling En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible Holdbare Alternative Flotte Velegnede til både små og store opgaver

Læs mere

http://www.sparpaafarten.dk/spr2/s1.php?p=9999&n=123456 1 of 1 02-11-2006 13:07

http://www.sparpaafarten.dk/spr2/s1.php?p=9999&n=123456 1 of 1 02-11-2006 13:07 http://www.sparpaafarten.dk/spr2/s1.php?p=9999&n=123456 1 of 1 02-11-2006 13:07 Nu begynder den del af spørgeskemaet, som omhandler dine holdninger til og erfaringer med trafik. Det er vigtigt, at du husker

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-234

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-234 ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-234 FOR DEN OFFENTLIGE VEJ SDR. BOULEVARD, DEL AF MATR. NR. 703, ODENSE BYGRUNDE, DEL AF MATR. N R. 1 CC, ODENSE VESTERMARK, SAMT MATR. N R. 742 A, ODENSE BYGRUNDE. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

SOMMER DÆK. Ultra High Performance High Performance Standard VAN SUV

SOMMER DÆK. Ultra High Performance High Performance Standard VAN SUV SOMMER DÆK Ultra High Performance High Performance Standard VAN SUV Ultra High Performance Lavprofildæk skabt til sportspræget kørsel, hvor chaufføren lægger vægt på optimalt vejgreb og gode svingegenskaber.

Læs mere

Udbud af vintertjeneste 20132016

Udbud af vintertjeneste 20132016 Udbud af vintertjeneste 20132016 Februar 2013 COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg Telefon 7918 1777 Telefax 7545 2245 wwwcowidk Udbud af vintertjeneste 20132016 Februar 2013 Dokument nr A0305472013101BUT

Læs mere

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart Det tredje spor Nørre Aaby og Middelfart LILLE- BÆLT 1 Jyllandsvej AULBY MIDDELFART Bogensevej Bogensevej Staurbyvej 2 Langagervej Hovedvejen 3 Aulbyvej Aulbyvej sti Højagervej Timsgyden Hedegårdsvej Langgyden

Læs mere

Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken. Sammen om sikker trafik. Side 2

Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken. Sammen om sikker trafik. Side 2 Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken Sammen om sikker trafik Side 2 30 % af alle dødelige arbejdsulykker sker i trafikken Mange mennesker bruger halvdelen af arbejdstiden i deres firmabil. Kører

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

Effekter af cykelstier og cykelbaner

Effekter af cykelstier og cykelbaner Før-og-efter evaluering af trafiksikkerhed og trafikmængder ved anlæg af ensrettede cykelstier og cykelbaner i Københavns Kommune Søren Underlien Jensen Oktober 2006 Forskerparken Scion-DTU Diplomvej,

Læs mere

Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken. Sammen om sikker trafik. Side 2

Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken. Sammen om sikker trafik. Side 2 Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken Sammen om sikker trafik Side 2 30 % af alle arbejdsulykker med døden til følge sker i trafikken Mange mennesker bruger halvdelen af arbejdstiden i deres firmabil.

Læs mere

Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken. Sammen om sikker trafik. Side 2

Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken. Sammen om sikker trafik. Side 2 Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken Sammen om sikker trafik Side 2 30 % af alle arbejdsulykker med døden til følge sker i trafikken Mange mennesker bruger halvdelen af arbejdstiden i deres firmabil.

Læs mere

Solcelleanlæg til elproduktion

Solcelleanlæg til elproduktion Energiløsning Solcelleanlæg til elproduktion SEPTEMBER 2011 Solcelleanlæg til elproduktion Det anbefales at overveje installation af solcelleanlæg mod syd. Især hvis de ikke er udsat for nævneværdig skygge

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2 HAVELEJLIGHEDER - en ny boligtype version 3.2 UiD 2004 Hvilke boligtyper imødekommer nutidens krav? Parcelhuset kan indrettes individuelt, adgangsforholdene er private og haven er ens egen... men det er

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

JINMA TRAKTOR DK Aps. Ringstedvej 645, 4100 Ringsted, Tlf: 22858444, per@kjulerup.dk. www.jinma-traktor.dk

JINMA TRAKTOR DK Aps. Ringstedvej 645, 4100 Ringsted, Tlf: 22858444, per@kjulerup.dk. www.jinma-traktor.dk JINMA TRAKTOR DK Aps Ringstedvej 645, 4100 Ringsted, Tlf: 22858444, per@kjulerup.dk www.jinma-traktor.dk JINMA Jinma traktorerne udfylder springet mellem havetraktorer og de store landbrugstraktorer.takket

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13114

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13114 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13114 Besigtigelsesdato: Den 12.12.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP NOTAT AF 14. SEPTEMBER 2011 ANBEFALINGER TIL FORBEDRING AF TRAFIKFORHOLD I FIRKANTEN BELDRINGEVEJ, BOGENSEVEJ, STÆREHUSVEJ OG SØHUSVEJ

Læs mere

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk Til Kerteminde Kommune att. Kent Stephensen Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Dato: 19.02.2008. Bemærkninger til planforslaget

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

HøjModul asfalt og dens anvendelsesmuligheder i Danmark.

HøjModul asfalt og dens anvendelsesmuligheder i Danmark. HøjModul asfalt og dens anvendelsesmuligheder i Danmark. Af Diplomingeniør Claus Thorup, Colas Danmark A/S, ct@colas.dk Egenskaberne for HøjModul asfalt er så forskellige fra traditionel asfalt at der

Læs mere

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Værd at vide om 2010 Oversigt: KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et særligt problem 2.

Læs mere

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Af arkitekt MAA Jan Arnt I efteråret 2006 skete der oversvømmelse af en villa på Søbækvej 1A. Dette uheld var årsag til, at offentligheden

Læs mere

FORBEDERENDE ARBEJDER INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1

FORBEDERENDE ARBEJDER INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1 ODENSE LETBANE FORBEDERENDE ARBEJDER BESKRIVELSE AF KONSTRUKTIONSARBEJDER ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 1

Læs mere

Motorvejen Hårup-Låsby

Motorvejen Hårup-Låsby Trafik Motorvejen Hårup-Låsby 1 1 2 2 Tilslutningsanlæg Hårup Når det nye tilslutningsanlæg bliver taget i brug, er der kun motorvej øst for det, i retning mod Aarhus. Derfor bygger Vejdirektoratet en midlertidig

Læs mere

Søndermarken 8 mfl., 6670 Holsted. Kendelse om drift og vedligehold af privat fællesvej

Søndermarken 8 mfl., 6670 Holsted. Kendelse om drift og vedligehold af privat fællesvej TEKNIK & MILJØ Vej & park Dato: 30-12-2014 Sagsnr.: 13/45122 Kontaktperson: Carsten Wagner Sørensen Dir. tlf.: 7996 6212 Fax: 7539 3444 E-mail: cws@vejen.dk EAN-nr.: 5798005410157 Kendelse Søndermarken

Læs mere

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google Brådalvej Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse Trafiksikkerhedsrevision Trin 1 google Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 19.02.2014 Version: 01 Projekt nr.: 6011-006 MOE A/S Åboulevarden 22 DK-8000 Aarhus

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Side 2 Brugervejledning Side 3 Din første tur Side 4 Tilpasning af cyklen Side 4 Justering af sadel Side 5 Justering af ryglæn Side 5 Justering af ryglænets stabilitet

Læs mere

Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej

Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej Viborg Kommune Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej Trafiksikkerhedsrevision trin 2 Status: Endelig revisionsrapport Kommenteret af Grontmij Kommenteret af Viborg Kommune Beslutning og underskrevet

Læs mere

Anvend det rigtige produkt, når du arbejder i højden

Anvend det rigtige produkt, når du arbejder i højden www.alulock.com Danish designed and engineered Anvend det rigtige produkt, når du arbejder i højden En vejledning i hvilke krav en arbejdsplatform eller stige skal leve op til, ved udførsel af arbejde

Læs mere

Københavns Kommune. 1 Indledning. S-N-LGS-6001 TSR 1 TSA Strandvænget - lokalgade. 1.1 Revisionsprocessen. 17. februar 2014 SB/UVH

Københavns Kommune. 1 Indledning. S-N-LGS-6001 TSR 1 TSA Strandvænget - lokalgade. 1.1 Revisionsprocessen. 17. februar 2014 SB/UVH S-N-LGS-6001 TSR 1 TSA Strandvænget - lokalgade 17. februar 2014 SB/UVH 1 Indledning Københavns Kommune har anmodet Via Trafik om at foretage en trafiksikkerhedsrevision (TSR) af et alternativ profil for

Læs mere

VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra

VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra Artikel i Matematik nr. 2 marts 2001 VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra Inge B. Larsen Siden midten af 80 erne har vi i INFA-projektet arbejdet med at udvikle regne(arks)programmer til skolens

Læs mere

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ishøjruten Nuværende forhold Ishøjruten forbinder Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre og Københavns kommuner, se figur 1 Fra Ishøj vil det være muligt

Læs mere

Hvordan forbedrer vi signalstyringer?

Hvordan forbedrer vi signalstyringer? Hvordan forbedrer vi signalstyringer? Civilingeniør Peter Christensen, Swarco Trafik A/S peter.christensen@swarco.com Signalanlæg indgår som en væsentlig del i trafikafviklingen særligt i byer. Det burde

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

TEMA TRÆSEKTIONEN. Stillads. Stilladser og tagarbejde. Huskeregler ved brug af stilladser. Maj 2012. Rækværker

TEMA TRÆSEKTIONEN. Stillads. Stilladser og tagarbejde. Huskeregler ved brug af stilladser. Maj 2012. Rækværker TEMA TRÆSEKTIONEN Maj 2012 2 Stillads Huskeregler ved brug af stilladser Stilladser og tagarbejde Adgang på stillads må først ske, når det er meldt klar og der er skiltet korrekt. Skilt skal angive: Hvad

Læs mere