Borups Alle/ Hulgårdsvej Krydsombygning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Borups Alle/ Hulgårdsvej Krydsombygning"

Transkript

1 29. november 2007 Borups Alle/ Hulgårdsvej Krydsombygning Baggrund Vejdirektoratet har ønsket at forbedre trafiksikkerheden i krydset og har i forbindelse hermed hyret firmaet Hansen & Henneberg til at udarbejde et trafiksikkerhedsforbedrende projekt. Dette projekt, som indeholder etablering af bundne venstresving fra Hulgårdsvej ved Borups Alle og samtidig foreslås indført venstresvingsforbud fra Borups Alle mod Hulgårdsvej, er fremsendt til Københavns Kommune for evt. bemærkninger. Indledning Denne analyse er udarbejdet med det formål at belyse de trafiksikkerhedsmæssige konsekvenser i de kryds, som forventes at få en øget trafikbelastning, og dermed en øget uheldsrisiko. omfatter følgende signalregulerede kryds, hvor der vil ske en mærkbar trafikstigning, som forventes at ville påvirke uheldsbilledet i de pågældende kryds: 1. Frederikssundsvej/ Borups Alle - Hareskovvej 2. Frederikssundsvej/ Hulgårdsvej - Tomsgårdsvej 3. Hillerødgade/Borups Alle - Bispeengbuen Grundlag Uheldsudtræk fra VIS. Kollisionsdiagrammet er optegnet for 5-års perioderne Ved beregning af 1. års forrentning anvendes Transport og Energiministeriets trafikøkonomiske enhedspriser (senest revideret juni 2006): Materielrelaterede omkostninger: trafikuheld Personrelaterede omkostninger: personskade Frederikssundsvej/ Borups Alle kr./rapporteret kr./rapporteret Der er uheldigvis sket en fejl ved stedfæstelsen, idet nogle af uheldene er registreret på vej1/vej2: 1964/0760 mens andre er registreret på vej1/vej2:1964/0764.!! "!! #!!$ %& '& ((()

2 På vej1/vej2: 1964/0760 er der registreret i alt 23 uheld med én dræbt, 8 alvorligt tilskadekomne og 5 lettere tilskadekomne inden for den seneste 5-års periode. Side 2 af 5 På vej1/vej2:1964/0764 er der registreret i alt 9 uheld med 0 dræbte, 1 alvorligt tilskadekomne og 2 lettere tilskadekomne inden for den seneste 5-års periode. Samlet i krydset er der altså registreret i alt 32 uheld med 1 dræbt, 9 alvorligt tilskadekomne og 7 lettere tilskadekomne inden for den seneste 5-års periode. Uheldsbilledet er relativ klart, idet der er en overvægt af uheldstype 410, hvor den venstresvingende kommer fra Borups Alle eller Hareskovvej. I alt 21 ud af 32 uheld er af denne type, heri medregnet 3 uheld, der egentlig er af type 877, idet den der bliver påkørt er en fodgænger. Ændring af trafikmønster vil øge den venstresvingende trafik i retning fra Hareskovvej mod Frederikssundsvej med biler/døgn. I dette venstresving kører der i dag biler/døgn, og trafikstigningen vil derfor svare til 40 %. Denne trafikstigning skønnes at medføre en øgning i antallet af de uheld, som denne trafik er involveret i. Det drejer sig for den seneste 5-års periode om i alt 12 uheld, hvor 6 personer blev alvorligt skadet, 3 lettere skadet, mens 7 uheld var uden personskade. Det skønnes, at ovennævnte trafikstigning modsvarer en stigning i antallet af materiel- og personskadeuheld på 33 % og antallet af dødsuheld på 12 %. Dette svarer således til en forøgelse på 2,0 alvorligt tilskadekomne, 1,0 lettere tilskadekomne og 4,0 i antallet af uheld over en 5-årig periode. Forslag til forbedring af trafiksikkerheden For at forhindre denne stigning og samtidig reducere antallet af uheld foreslås det, at venstresvingene fra hhv. Hareskovvej og Borups Alle hele døgnet afvikles i egen fase, hvor signalet viser grønt lys sammen med grøn venstresvingspil. Trafikken vil således blive afviklet i tre faser mod i dag to faser. Effektprognose Det skønnes, at de foreslåede ændringer i krydset vil kunne spare i alt 5,5 personskader, fordelt på 7 personskadeuheld og 10,5 uheld med materielrelaterede omkostninger over en 5 årig periode. Den samfundsmæssige besparelse over 5 år kan herefter beregnes til:

3 Materielrelaterede omkostninger 10,5 uheld à kr. = kr. Personrelaterede omkostninger 5,5 personskader à kr. = kr. I alt = kr. Side 3 af 5 Dette svarer til en årlig besparelse på kr. Med en skønnet anlægsudgift på kr. kan 1. års forrentningen beregnes til: ( / ) x 100 % = % Såfremt Vejdirektoratet gennemfører forslaget vil effekten reduceres og regnestykket bliver således: Den samfundsmæssige besparelse over 5 år kan herefter beregnes til: Materielrelaterede omkostninger 6,5 uheld à kr. = kr. Personrelaterede omkostninger 2,5 personskader à kr. = kr. I alt = kr. Dette svarer til en årlig besparelse på kr. Med en skønnet anlægsudgift på kr. kan 1. års forrentningen beregnes til: ( / ) x 100 % = 597 % Frederikssundsvej/ Tomsgårdsvej-Hulgårdsvej Inden for den seneste 5-års periode er der registreret i alt 35 uheld med 2 alvorligt tilskadekomne og 9 lettere tilskadekomne. Uheldsbilledet er relativ klart, idet der er en overvægt af uheldstype 410, idet 22 af de 39 registrerede uheld er af denne type. Fordelingen i forhold til den retning, hvorfra den venstresvingende kom, er følgende: Fra øst: 7 stk. Fra nord: 6 - Fra vest: 7 - Fra syd: 2 - Der er ikke noget fast mønster i de øvrige registrerede uheld.

4 Ændring af trafikmønster vil øge trafikken på Frederikssundsvej i retning mod byen med 7 % svarende til biler/døgn. Denne trafikstigning skønnes at medføre en øgning i antallet af de uheld, som denne trafik er involveret i. Det drejer sig for den seneste 5-års periode om i alt 12 uheld, hvor 2 personer blev alvorligt skadet, 3 lettere skadet, mens 8 uheld var uden personskade. Det skønnes, at ovennævnte trafikstigning modsvarer en stigning i antallet af materiel- og personskadeuheld på 6 % og antallet af dødsuheld på 2 %. (tøi G.3.6) Under forudsætning af at trafikstigningen fordeles ligeligt på venstresvingende og ligeudkørende, svarer dette således til en forøgelse på 0,06 alvorligt tilskadekomne, 0,09 lettere tilskadekomne og 0,36 i antallet af uheld over en 5-årig periode. Side 4 af 5 Forslag til forbedring af trafiksikkerheden For at forhindre denne stigning og samtidig reducere antallet af uheld vil etablering af venstresving i egen fase (evt. bundne) være en mulighed. Dette vil imidlertid betyde en væsentlig reduktion i krydsets kapacitet og vil derfor ikke umiddelbart kunne anbefales. I stedet bør en hastighedsreduktion på Ring 2 overvejes. Effektprognose Det skønnes, at en hastighedsreduktion fra 60 til 50 km/t på Ring 2 vil kunne medføre en reduktion i det samlede antal uheld ad Ring 2 på 9% (tøi Tabell ). Der er i alt registreret 15 uheld med 4 personskader, hvor en af parterne kører ad Ring 2, hvilket således svarer til en reduktion på 1,35 uheld med 0,36 personskader over en 5 årig periode. Den samfundsmæssige besparelse giver umiddelbart ingen mening (fordi en evt. hastighedsreduktion vil omfatte en længere strækning) og er derfor ikke beregnet. Hillerødgade/ Borups Alle- Bispeengbuen Inden for den seneste 5-års periode er der registreret i alt 35 uheld med 6 alvorligt tilskadekomne og 2 lettere tilskadekomne. vil øge den venstresvingende trafik fra Borups Alle ad Hillerødgade i retning mod Hulgårdsvej med 5% svarende til biler i døgnet. Krydset er et statskryds og Vejdirektoratet har en aftale med firmaet Hansen & Henneberg om at udarbejde et forslag til reduktion af antallet af uheld i krydset. Der er derfor ikke foretaget en vurdering af de

5 sikkerhedsmæssige konsekvenser ved gennemførelse af ovennævnte venstresvingsforbud, men umiddelbart skønnes stigningen i antallet af uheld at være endnu mindre end i de to tidligere omtalte kryds. Side 5 af 5 Sammenfatning Vejdirektoratet har oplyst, at en gennemførelse af projektet for ombygning af krydset Borups Alle/ Hulgårdsvej vil medføre en besparelse på 8.5 uheld og 2,5 personskader over en 5 årig periode. Dette skal sammenholdes med en forventet stigning i antallet af uheld i de påvirkede kryds, hvor der i krydset Frederikssundsvej/Borups Alle forventes en forøgelse med 4,0 uheld og 3,0 personskader, mens der i krydset Frederikssundsvej/Tomsgårdsvej-Hulgårdsvej må forventes en øgning med 0,4 uheld og 0,2 personskader over en tilsvarende periode. Samfundsøkonomisk vil gennemførelse af Vejdirektoratets forslag til en ombygning således umiddelbart ikke være en god ide, idet der samlet set må forventes en lille stigning i antallet af personskader. Såfremt der samtidig gennemføres en trafiksikkerhedsmæssig ombygning af krydset Frederikssundsvej/ Borups Alle vil der dog samlet set kunne opnås en klar trafiksikkerhedsmæssig gevinst med en tilhørende samfundsmæssig besparelse, hvilket derfor anbefales.

FORDELE OG ULEMPER VED ÅBNING AF AMTSTUE ALLÉ

FORDELE OG ULEMPER VED ÅBNING AF AMTSTUE ALLÉ Til Ringsted Kommune Dokumenttype Notat Dato oktober 2009 FORDELE OG ULEMPER VED ÅBNING AF AMTSTUE ALLÉ FORDELE OG ULEMPER VED ÅBNING AF AMTSTUE ALLÉ Revision 0 Dato 2009-10-05 Udarbejdet af HDJ Kontrolleret

Læs mere

Det mål er således allerede opnået. Det signifikante resultat er skabt af det landsækkende og det lokale trafiksikkerhedsarbejde i fællesskab.

Det mål er således allerede opnået. Det signifikante resultat er skabt af det landsækkende og det lokale trafiksikkerhedsarbejde i fællesskab. ! "!#$ %&' ( Vi ønsker, at København skal udvikle sig til en unik europæisk metropol. Vi ønsker, at bylivet blomstrer, vi ønsker, at stadig flere cykler dagligt, og vi ønsker tilgængelighed for alle. Disse

Læs mere

STRUER KOMMUNE DECEMBER

STRUER KOMMUNE DECEMBER TRAFIKSIKKERHEDSPLAN STRUER KOMMUNE DECEMBER 2007 Dette hæfte redegør for status på trafiksikkerhedsarbejdet i Struer Kommune. Formålet med en trafiksikkerhedsplan er at skabe en samlet ramme for det fremtidige

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2012-2014

Trafiksikkerhedsplan 2012-2014 Trafiksikkerhedsplan 2012-2014 Sønderborg Kommune Trafiksikkerhedsplan Udarbejdet af Sønderborg Kommune 2 Indholdsfortegnelse 1 Forord 2 Indledning 3 Trafiksikkerhed i dagligdagen 4 Vision 5 Målsætning

Læs mere

VURDERING AF INVESTERING I ITS PÅ STATSVEJE

VURDERING AF INVESTERING I ITS PÅ STATSVEJE VURDERING AF INVESTERING I ITS PÅ STATSVEJE 2 INDHOLD SAMMENFATNING 2 1. INDLEDNING 6 2. ITS-SYSTEMERNE I ANALYSEN 8 3. METODE 10 4. RESULTATER OG PERSPEKTIVERING 12 BILAG A. ITS VED UDBYGNING AF MOTORVEJE

Læs mere

KONSEKVENSER FOR TRAFIKANTER OG SAMFUND BEDRE TRAFIKSIGNALER RAPPORT 411

KONSEKVENSER FOR TRAFIKANTER OG SAMFUND BEDRE TRAFIKSIGNALER RAPPORT 411 KONSEKVENSER FOR TRAFIKANTER OG SAMFUND BEDRE TRAFIKSIGNALER RAPPORT 411 Konsekvenser for trafikanter og samfund BEDRE TRAFIKSIGNALER Rapport 411-2012 DATO: April 2012 LAYOUT: Vejdirektoratet / MONTAGEbureauet

Læs mere

Forslag til Trafiksikkerhedsplan2013. Forside er under udarbejdelse

Forslag til Trafiksikkerhedsplan2013. Forside er under udarbejdelse Forslag til Trafiksikkerhedsplan2013 2020 Forside er under udarbejdelse Aabenraa Kommune Trafiksikkerhedsplan November 2013 Trafiksikkerhedsplanen er udarbejdet af trafiksikkerhedsudvalget. Vi vil gerne

Læs mere

Estimat over fremtidig trafik til IKEA

Estimat over fremtidig trafik til IKEA BILAG Estimat over fremtidig trafik til IKEA Estimat af fremtidig trafik til IKEA For at estimere den fremtidige trafik til IKEA tages der udgangspunkt i en tælling af trafikken i IKEA Århus og i antallet

Læs mere

OFFENTLIGE UDGIFTER VED TRAFIKULYKKER

OFFENTLIGE UDGIFTER VED TRAFIKULYKKER OFFENTLIGE UDGIFTER VED TRAFIKULYKKER INDHOLD OG BAGGRUND Denne folder udgør en kortfattet præsentation af projektet Offentlige udgifter ved trafikulykker. Folderen fokuserer på offentlige udgifter til

Læs mere

Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan 2009. Rev. 15. december 2009 24. april 2009 MKK/jvl/mm

Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan 2009. Rev. 15. december 2009 24. april 2009 MKK/jvl/mm Rev. 15. december 2009 24. april 2009 MKK/jvl/mm Fredensborg Kommune er udarbejdet af: Fredensborg Kommune, Miljø og Teknik i samarbejde med Via Trafik. Indholdsfortegnelse 1 Indledning 7 1.1 Læsevejledning

Læs mere

Supplerende analyser af ny Midtjysk Motorvej

Supplerende analyser af ny Midtjysk Motorvej Trekantområdet Danmark Supplerende analyser af ny Midtjysk Motorvej Teknisk notat COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Trekantområdet Danmark Supplerende

Læs mere

Trafiksikkerhed og adfærd ved motorvejsafslutninger Hovedrapport

Trafiksikkerhed og adfærd ved motorvejsafslutninger Hovedrapport Trafiksikkerhed og adfærd ved motorvejsafslutninger Hovedrapport Center for Trafik og Transport Afleveringsdato: 24. oktober 2005 Eksamensprojekt udført af Rikke Hougaard Sørensen Studienummer: s035101

Læs mere

BILAG 1 INDSTILLING VEDR. UDBYGNING AF FYNSKE MOTORVEJ SYD OM ODENSE FRA 4 TIL 6 SPOR

BILAG 1 INDSTILLING VEDR. UDBYGNING AF FYNSKE MOTORVEJ SYD OM ODENSE FRA 4 TIL 6 SPOR DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 2. december 2011 11/14630-2 Hans-Carl Nielsen hcn@vd.dk 7244 3652 BILAG 1 INDSTILLING VEDR. UDBYGNING AF FYNSKE MOTORVEJ SYD OM ODENSE FRA 4 TIL 6 SPOR 1. VVM-processen

Læs mere

Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør, COWI A/S klei@cowi.dk

Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør, COWI A/S klei@cowi.dk Evaluering af pilotprojekt Variable tavler for cyklister ved højresvingende lastbiler Forfattere: Michael Bloksgaard, Ingeniør, Århus Kommune mib@aarhusdk Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør,

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN `09

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN `09 Forsynings- og Miljøudvalget den 10. august 2009 Forsynings- og Miljøudvalget den. 2. november 2009, revideret efter høringsperiode SKANDERBORG KOMMUNE FORSLAG TIL TRAFIKSIKKERHEDSPLAN `09 1 Forord Du

Læs mere

VVM-redegørelse for Biogas Tønder. Baggrundsrapport - Trafik

VVM-redegørelse for Biogas Tønder. Baggrundsrapport - Trafik BILAG 1 VVM-redegørelse for Biogas Tønder Kilde: Politiken Udgivelsesdato : Maj 2013 Projekt : 30.4910.02 Udarbejdet : Mette Dyrberg og Irene Bro Brinkmeyer Kontrolleret : Pernelle Daugberg Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

HUR og Københavns Amt. Bussen skal frem. En status over arbejdet med bussernes fremkommelighed. December 2006

HUR og Københavns Amt. Bussen skal frem. En status over arbejdet med bussernes fremkommelighed. December 2006 HUR og Københavns Amt Bussen skal frem En status over arbejdet med bussernes fremkommelighed December 2006 Udgivet December 2006 Tekst: COWI Foto: HUR Layout COWI Tryk COWI Oplag 50 ISBN nr 978-87-7971-201-0

Læs mere

Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt. Analyse af ældrecheck

Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt. Analyse af ældrecheck Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt Analyse af ældrecheck Sammenfatning Følgende analyse af ældrechecken har Ældre Sagen foretaget på baggrund af tal fra 2007, der er de senest tilgængelige.

Læs mere

Odense Kommunes Trafiksikkerhedsplan 2007-2012 Søren Underlien Jensen April 2007

Odense Kommunes Trafiksikkerhedsplan 2007-2012 Søren Underlien Jensen April 2007 Odense Kommunes Trafiksikkerhedsplan 2007-2012 Søren Underlien Jensen April 2007 Forskerparken Scion-DTU Diplomvej, Bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indholdsfortegnelse Sammenfatning...3 Forord...4

Læs mere

Effekten af udvidet periodisk syn på person- og varebiler. Ninette Pilegaard Inger Marie Bernhoft

Effekten af udvidet periodisk syn på person- og varebiler. Ninette Pilegaard Inger Marie Bernhoft Effekten af udvidet periodisk syn på person- og varebiler Ninette Pilegaard Inger Marie Bernhoft December 2012 Effekten af udvidet periodisk syn af person- og varebiler Notat 8 2012 Af Ninette Pilegaard

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 1 Rebild Kommune Trafiksikkerhedsplan 2010-2012 Temaplan til Rebild Kommunes trafikhandlingsplan Udarbejdet af Rebild Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro as Kontaktoplysninger:

Læs mere

Hurtigruteforbindelse mellem Samsø og Århus. Etablering af en hurtigrute mellem Samsø og Århus

Hurtigruteforbindelse mellem Samsø og Århus. Etablering af en hurtigrute mellem Samsø og Århus Århus Kommune Økonomisk Afdeling Den 3. september 2004 Notat Emne Til: Til: Kopi til: Udarbejdet af Tlf. nr: Hurtigruteforbindelse mellem Samsø og Århus Samsø Byråd mk 2.115 Etablering af en hurtigrute

Læs mere

NOTAT. Signaloptimering i Lautrupområdet. 1. Baggrund. 2. Trafikale forhold, før-situation

NOTAT. Signaloptimering i Lautrupområdet. 1. Baggrund. 2. Trafikale forhold, før-situation NOTAT Projekt Signalstrategi i Ballerup Kommune Kunde Ballerup Kommune Dato 2015-03-20 Til Morten Mortensen Fra Nicolai Ryding Hoegh Kopi til Signaloptimering i Lautrupområdet Dette notat beskriver kortfattet

Læs mere

RUTE 22 SLAGELSE - NÆSTVED

RUTE 22 SLAGELSE - NÆSTVED RUTE 22 SLAGELSE - NÆSTVED Forundersøgelse >>> Udbygning af vejforbindelsen R A PP PPO O RT R 4 4 0-20 2013 13 RUTE 22 SLAGELSE - NÆSTVED Forundersøgelse >>> Udbygning af vejforbindelsen Rapport 440-2013

Læs mere

Analyse af brugerfinansieringsperspektiverne for en Randers Fjord forbindelse

Analyse af brugerfinansieringsperspektiverne for en Randers Fjord forbindelse Analyse af brugerfinansieringsperspektiverne for en Randers Fjord forbindelse September 2013 Sammenfatning 2. Indhold 1 Baggrund og introduktion... 3 1.1 Baggrund for brugerfinansieringsanalysen af en

Læs mere

Vesterbrogade - evaluering af ombygningen

Vesterbrogade - evaluering af ombygningen Vesterbrogade - evaluering af ombygningen November 2004 Vesterbrogade - evaluering af ombygningen November 2004 Dokument nr.: 2.2 Revision nr.: November 2004 Udgivelsesdato: 18.11.2004 Udarbejdet: LM Kontrolleret:

Læs mere

Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER

Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER GLUD & MARSTRAND-GRUNDEN BAGGRUND Søtoftegård A/S, som har forkøbsret til Glud og Marstrand-grunden, har i nogen tid haft planer om at

Læs mere

Er det nu du skal konvertere dit FlexLån?

Er det nu du skal konvertere dit FlexLån? 27. august 2010 Er det nu du skal konvertere dit FlexLån? I sommerens løb er kursen på de 30-årige fastforrentede 4 % lån steget ganske pænt. I skrivende stund ligger kursen på den 30-årige 4 % obligation

Læs mere

Bedre fremkommelighed for busserne betaler sig eksempler og erfaringer

Bedre fremkommelighed for busserne betaler sig eksempler og erfaringer Bedre fremkommelighed for busserne betaler sig eksempler og erfaringer Udgivet i oktober 2002 af: Hovedstadens Udviklingsråd Gammel Køge Landevej 3 2500 Valby Telefon: 36 13 14 00 E-mail: hur@hur.dk www.hur.dk

Læs mere

Samfundsøkonomisk sammenligning af grundløsningerne

Samfundsøkonomisk sammenligning af grundløsningerne Samfundsøkonomisk sammenligning af grundløsningerne - Fagnotat, Ringsted - Holeby Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Maj 2012 Forord Dette fagnotat omhandler den samfundsøkonomiske sammenligning af grundløsningerne

Læs mere