DANICA PENSION I Årsrapport 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANICA PENSION I Årsrapport 2008"

Transkript

1 Årsrapport 2008 DANICA Pension i

2

3 Indholdsfortegnelse LEDELSESBERETNING Hovedtal Resume Markedsudviklingen Nye tiltag i 2008 Kunder og service Udenlandske aktiviteter Risikostyring Investeringsstrategi Organisation, ledelse og samarbejdsrelationer Årets resultat Begivenheder efter balancedagen Forventninger til 2009 REGNSKAB LEDELSESHVERV PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning Revisionspåtegninger DANICA PENSION I ÅRSRAPPORT /27

4 Hovedtal Danica Pension I Mio. kr RESULTATOPGØRELSE Præmier Investeringsafkast efter pensionsafkastskat Forsikringsydelser Ændring i livsforsikringshensættelser og erstatningshensættelser Ændring i hensættelser for unitlink kontrakter Forsikringsmæssige driftsomkostninger i alt Resultat af genforsikring Overført investeringsafkast Forsikringsteknisk resultat Forsikringsteknisk resultat af syge og ulykkesforsikring Egenkapitalens investeringsafkast m.v Resultat før skat Skat Årets resultat BALANCE Aktiver i alt Hensættelser til forsikrings og investeringskontrakter Egenkapital i alt NØGLETAL I PCT. Afkast før pensionsafkastskat 0,7 3,8 4,1 3,9 5,1 Afkast efter pensionsafkastskat 1,5 3,1 3,5 3,3 4,3 Omkostningsprocent af præmier 4,2 4,9 3,9 5,0 6,2 Omkostningsprocent af hensættelser 1,4 1,8 1,7 1,9 2,4 Omkostninger pr. forsikret i kr Omkostningsresultat 0,6 0,8 0,6 0,7 1,0 Forsikringsrisikoresultat 0,1 0,2 Solvensdækning Egenkapitalforrentning før skat 2,9 8,0 13,1 10,4 8,7 Egenkapitalforrentning efter skat 2,5 5,1 4,9 12,6 4,7 NØGLETAL FOR SYGE OG ULYKKESFORSIKRING Bruttoerstatningsprocent Bruttoomkostningsprocent Combined ratio f.e.r Operating ratio Relativt afløbsresultat 6,0 3,6 23,6 51,1 De anførte afkastnøgletal omfatter alene selskabets egne midler og ikke unitlink kundernes afkast. Værdiansættelsen er foretaget i henhold til Finanstilsynets regnskabsbekendtgørelse af 16. december Nøgletallene er fastlagt i Finanstilsynets regnskabsbekendtgørelse 2/27 DANICA PENSION I ÅRSRAPPORT 2008

5 Resume 2008 var præget af den stigende turbulens på de finansielle markeder med markant faldende aktiekurser og stigende renter på kreditobligationer. Udviklingen blev forstærket af konkurs og sammenbrud i den finansielle sektor internationalt samtidig med at den finansielle uro bragte økonomisk afmatning. Finansiel turbulens til trods vidnede en høj præmiestigning om, at kunderne fortsat ønsker at spare op til pension. Danica Balance og Danica Link præmierne steg med 8,9 pct. til 7,7 mia. kr. For Danicas kunder med markedsprodukter har den finansielle turbulens medført negative eller meget lave afkast. Kunder med Danica Balance middel aktieandel og 30 år til udløb fik i 2008 et afkast på 36,2 pct. p.a. før skat, mod gennemsnitligt 3,2 pct. i perioden maj Kunder med Danica Link middel risiko fik et afkast på 24,4 pct. før skat mod et gennemsnitligt afkast på 1,5 pct. i perioden I 4. kvartal blev iværksat forskellige nationale tiltag til stabilisering af de finansielle markeder. For den danske pensionssektor blev væsentligst vedtaget, at realkreditrenten midlertidigt vil indgå i den rentekurve, som pensionsselskaberne anvender til beregning af forpligtelserne. Endvidere blev opfordret til forsigtighed i fastsættelsen af bonuspolitikken og kontorenter. Danica har fra 1. januar 2009 nedsat kontorenten til 1,5 pct. efter PALskat. Danica lancerede en række nye produkter og tiltag i På produktsiden introducerede Danica mulighed for at få tilknyttet en garanteret minimumsudbetaling på Danica Balance, når pensionen er under udbetaling, ligesom der blev introduceret flere varianter af Danica Balance. En anden nyhed var Danica Sundhedsfremmer, som er det første egentlige forebyggelsesprodukt for virksomheder og deres ansatte i Danmark. I 2008 satte Danica fortsat fokus på åbenhed og gennemsigtighed, og en af nyhederne i den forbindelse var en omkostningsmåler. Derudover har Danica for første gang stillet årsoversigterne elektronisk til rådighed for kunderne. Endelig har Danica fastlagt etiske retningslinier for sine investeringer. Årets resultat efter skat blev 17 mio. kr. svarende til en egenkapitalforrentning på 2,5 pct. i 2008 mod 5,1 pct. i Resultatet er lavere end forventningerne i delårsrapporten 2008 og årsrapporten for Dette skyldes bl.a. effekten af den finansielle turbulens på unitlinked aktiverne. Danica forventer en fortsat stigning i præmieindtægterne i Markedsudviklingen Uanset den finansielle turbulens har 2008 været præget af fortsat stor efterspørgsel efter markedsprodukterne. De samlede præmier udgjorde 7,7 mia. kr. for markedsprodukterne, svarende til en vækst på 8,9 pct. De løbende præmier steg med 18,0 pct. Samlet havde Danica Pension I ca kunder med markedsprodukter ved udgangen af 2008 mod ca kunder ved årets start. Heraf havde ca valgt Danica Balance. I 2008 har kun ganske få ud af de ca kunder ønsket at forlade markedsprodukter for at skifte til Danica Traditionel. Dette tager Danica som udtryk for, at kunderne tror på, at markedsprodukterne er de rigtige for dem på længere sigt. Pensionsselskaberne har i de senere år haft store underskud på syge og ulykkesforretningen. Det skyldes især, at erstatningerne er steget meget herunder specielt erstatninger i forbindelse med psykiske lidelser og stress. Hertil kommer en forøget priskonkurrence, som har medført, at prisen på forsikringerne ikke er steget i samme omfang som erstatningerne. Velfungerende administrative systemer har også givet stor tilgang af nye kunder, da virksomhederne ikke skal bruge tid på opfølgning på police og skadesadministration m.v. Dette har medført, at Danica har fået en del nye og ikke mindst større virksomheder, der har valgt at skifte selskab for at opnå den fulde effekt af, at kunne outsource deres pensionsopgaver 100 pct. til deres pensionsleverandør. Regeringens skattekommission arbejder med et oplæg til en ny skattereform. Danica finder det vigtigt, at indgåede pensionsaftaler respekteres, og at der fastholdes et incitament til pensionsopsparing. En eventuel introduktion af begrænsning i fradragsretten vil virke hæmmende på opsparingen og bør i givet fald ikke fratage opsparerne mulighed for varierende indbetalinger mellem årerne i opsparingsperioden. Nye tiltag i 2008 Danica lancerede en række nye produkter og tiltag i På produktsiden introducerede Danica mulighed for at få tilknyttet en garanteret minimumsydelse, når Danica Balance ordningen er under udbetaling, ligesom der blev introduceret flere varianter af Danica Balance, hvorved den enkelte kunde kan vælge mellem flere investeringsprofiler. I den nuværende situation vil der formentlig være en række kunder, der foretrækker en mere konservativ investeringsprofil. Dette er også muligt inden for rammerne af Danica Balance. DANICA PENSION I ÅRSRAPPORT /27

6 Danica indførte i 2008 retningslinier for socialt ansvarlige investeringer i aktier m.v. Retningslinierne betyder, at Danica ikke vil investere i virksomheder, der groft eller systematisk og veldokumenteret overtræder internationale normer med hensyn til menneskerettigheder, miljø, arbejde, korruption og våben. Ved udgangen af 2008 var 13 virksomheder ekskluderet fra Danicas investeringsunivers. Information om Danicas politik for socialt ansvarlige investeringer er tilgængelig på Danicas hjemmeside Tiltaget blev modtaget positivt af Danicas kunder. Igen i 2008 har Danica arbejdet målrettet på at øge åbenheden og gennemsigtigheden i pensionsbranchen. Dette arbejde har blandt andet medvirket til, at flere selskaber nu stiller en omkostningsberegner til rådighed for kunderne. Omkostningsberegneren giver kunden mulighed for at beregne de samlede direkte og indirekte omkostninger. I forbindelse med omkostningsberegneren oplyses endvidere de årlige omkostninger i pct. (ÅOP) samt i kroner (ÅOK). I 2009 vil de tilsvarende begreber blive indarbejdet i kundernes kontooversigt. I efteråret lancerede Danica Danica Sundhedsfremmer som Danmarks første egentlige forebyggelsesprodukt for virksomheder og deres ansatte. Danica Sundhedsfremmer blev modtaget meget positivt, og flere virksomheder har allerede i 2008 udvidet deres sundhedsprogram med dette produkt. I 2008 har der i høj grad været fokus på yderligere anvendelse af teknologien både for at fremme hastigheden i ekspeditionerne og for at forbedre kvaliteten i sagsbehandlingen. OpretSelvPension er et af tiltagene. Med OpretSelvPension kan virksomhedernes medarbejdere selv tilmelde sig pensionsordningen, samtidig med, at de har adgang til hjælp fra Danica Pension. Kunder og service Flere forhold har i 2008 medført øgede kundehenvendelser, hvilket har påvirket Danicas sagsbehandling. Tilgangen af kunder var høj i Trods de mange nye kunder lykkedes det at forbedre ekspeditionstiderne for både nyoprettelser og ændringer af pensionsordninger. En medvirkende årsag til dette var, at Danica indførte automatisk overførsel af data fra rådgivernes behovsanalyseværktøj til Danicas centrale policesystemer. OpretSelvPension har også fremmet ekspeditionstiderne. Gennem de senere år er der arbejdet på at opbygge en central callcenter funktion, Danicalinjen. Funktionen modtager og ekspederer mange typer sager, og en egentlig rådgivningsfunktion er under etablering. Formålet er også her ønsket om større kvalitet i ekspeditionen af vores kunder og effektivisering af det administrative apparat. Udenlandske aktiviteter Norge Medio maj blev filialen i Norge nedlagt. Filialens aktiviteter blev i 1. kvartal 2008 overdraget til Danicas norske dattervirksomhed, Danica Pensjonsforsikring AS, med virkning fra 1. januar Resultatet i den norske filial blev 13 mio. kr. efter skat. Risikostyring Bestyrelsen fastlægger rammer for Danica Pension I s risikostyring, mens den daglige ledelse løbende overvåger Danica Pension I s risici og sikrer, at rammerne overholdes. Danica Pension I er påvirket af en række forskellige risici. Finansielle risici Marked Likviditet Modparter Koncentration Forsikringsmæssige risici Levetid Dødelighed Invaliditet Koncentration IT Operationelle risici Juridisk Administrative Bedrageri Forretningsmæssige risici Omdømme Strategi Finansielle risici Finansielle risici består af markedsrisiko, likviditetsrisiko, modpartsrisiko og koncentrationsrisiko. Markedsrisikoen er risikoen for tab som følge af, at dagsværdien af Danicas aktiver eller forpligtelser ændrer sig på grund af ændringer i markedsforholdene, f.eks. ændringer i renten, aktiekurser, valutakurser og kreditspænd. Likviditetsrisiko er risikoen for tab som følge af behov for at skulle frigøre likviditet til at betale sine forpligtelser inden for en kort tidshorisont. Modpartsrisiko er risikoen for tab som følge af, at modparter misligholder deres betalingsforpligtelser. Koncentrationsrisiko er risikoen for tab på grund af stor eksponering til enkelte aktivklasser, brancher, udstedere m.v. I Danica Pension I er der to kilder til finansielle risici: Investeringer for markedsprodukter Egenkapitalens direkte investeringer Investeringer for markedsprodukter Finansielle risici forbundet med investeringerne for markedsprodukterne, Danica Link og Danica Balance, påhviler forsikringstagerne bortset fra de policer, hvor der er tilknyttet en investeringsgaranti. Ultimo 2008 havde 48 pct. af forsikringstagerne valgt at få tilknyttet en investeringsgaranti. 4/27 DANICA PENSION I ÅRSRAPPORT 2008

7 Risikoen ved garantien i Danica Link afdækkes ved anvendelse af aktiederivater og ved tilpasning af kundens investeringssammensætning gennem de sidste 5 år før pensionering. Risikoen ved garantien i Danica Balance styres hovedsageligt ved regelmæssig tilpasning af den individuelle kundes investeringssammensætning. Investeringssammensætningen tilpasses garantibeløbet, tidshorisonten m.v. På grund af den anvendte risikostyringsstrategi anses markedsrisikoen relateret til garantier i markedsprodukter for beskeden. Egenkapitalens direkte investeringer Egenkapitalen er udsat for finansielle risici gennem investering af egenkapitalens investeringsaktiver samt gennem investeringsrisici vedrørende syge og ulykkesforretningen. Selskabets egne midler er placeret i obligationer med en varighed på ca. 1,5 år. Forsikringsmæssige risici De forsikringsmæssige risici vedrører udviklingen i dødelighed, invaliditet, kritisk sygdom m.v. Eksempelvis forøger en levetidsforlængelse varigheden på udbetalingerne på visse pensionsprodukter, mens udviklingen i antallet af dødsfald, sygemeldinger og efterfølgende raskmeldinger påvirker udgifterne til dødsfalds og invaliditetsforsikringer. Den væsentligste forsikringsmæssige risiko er levetiden. Koncentrationsrisikoen vedrørende forsikringsrisici omfatter risikoen for tab på grund af stor eksponering til enkelte kundegrupper samt store eksponeringer til enkeltindivider. Koncentrationsrisikoen er begrænset ved risikospredning af forsikringsporteføljen samt ved genforsikring. For at begrænse tab på individuelle livsforsikringer, som er udsat for stor risikoeksponering, er en mindre del af risici relateret til død og invaliditet genforsikret. De forskellige risikoelementer underkastes løbende aktuarmæssige analyser med henblik på opgørelsen af de forsikringsmæssige forpligtelser og eventuelle fornødne forretningsmæssige tiltag. De forsikringsmæssige hensættelser opgøres ved at tilbagediskontere de forventede fremtidige ydelser til nutidsværdi. For livsforsikringer er de forventede fremtidige ydelser baseret på den forventede dødelighed. For syge og ulykkesforsikringer opgøres de forsikringsmæssige forpligtelser under hensyn til forventninger om omfanget af fremtidige raskmeldinger og genoptagelser af gamle sager. Forsikringsrisikoen på syge og ulykkesforsikringer er delvis genforsikret i Danica Pension. Operationelle risici Operationel risiko vedrører risikoen for tab som følge af fejl i itsystemer, juridiske tvister, utilstrækkelige eller fejlagtige procedurer og bedrageri. Danica begrænser de operationelle risici ved etablering af interne kontroller, som løbende opdateres og tilpasses Danicas aktuelle forretningsomfang. Endvidere er der etableret funktionsadskillelse. Forretningsmæssige risici Forretningsmæssig risiko omfatter strategiske risici, omdømmerisici og andre risici relaterede til eksterne faktorer. Danica følger nøje udviklingen på de markeder, hvor Danica har aktiviteter, med henblik på at sikre, at priser og kundeservice er konkurrencedygtige. Danica tilstræber en ordentlig behandling af kunderne samt åbenhed og gennemsigtighed i sin kommunikation. Danica gennemgår systematisk sine forretningsområder med henblik på at reducere risikoen for økonomiske tab som følge af forringelse af omdømme. Investeringsstrategi Bestyrelsen fastlægger Danica Pension I s investeringsstrategi og følger op på resultaterne af denne, mens den daglige ledelse udarbejder de konkrete investeringsplaner. Opsparingen i Danica Balance investeres i kombinationer af syv investeringsfonde, som er specielt udviklet til Danica. For hver enkelt kunde tilpasser Danica løbende fordelingen mellem fondene ud fra kundens alder og valgte risikoprofil. To af fondene investeres i aktier, hvor udgangspunktet er en portefølje af indekserede udenlandske aktier, som suppleres med aktive investeringer inden for udvalgte områder. De øvrige fem fonde investeres i obligationer og adskiller sig især fra hinanden ved løbetiden for de obligationer, der investeres i. Der investeres primært i danske og europæiske obligationer. Danica Link er Danicas mest fleksible pensionsprodukt, hvor den enkelte kunde har stor frihed til selv at vælge risikoprofil på investeringerne. Pensionsopsparingen investeres med udgangspunkt i et fondsunivers bestående af 4045 investeringsfonde fra en række danske og internationale fondsforvaltere. Udviklingen i hver enkelt investeringsfond følges nøje, og fonde, der ikke lever op til Danicas krav, bliver udskiftet. Herved sikres en høj kvalitet i de tilbudte investeringsfonde. Den enkelte Danica Linkkunde kan enten selv bestemme, hvilke investeringsfonde der skal investeres DANICA PENSION I ÅRSRAPPORT /27

8 i, eller overlade det til Danica ved at vælge en af de seks Danica Valgporteføljer. Danica Valgporteføljerne sammensættes med forskellige risikoniveauer, hvor aktieandelen udgør mellem 0 pct. og 100 pct. Afkast og markedsudvikling Siden sommeren 2007 har der været en negativ udvikling på kredit og likviditetsmarkederne med en tiltagende bekymring også blandt aktieinvestorerne. Udviklingen blev kraftigt forværret i 2008, især efter at Lehman Brothers Holding Ltd. gik konkurs i september. Det medførte, at myndighederne i de fleste lande måtte gennemføre omfattende tiltag for at sikre stabiliteten i det finansielle system. På det danske marked blev der således indgået en toårig aftale om statsgaranti for indskud i danske pengeinstitutter, og der blev indført et midlertidigt tillæg til pensionsselskabernes diskonteringskurve på baggrund af de kraftigt forøgede merrenter på danske realkreditobligationer i forhold til renten på statsobligationer. Til trods for sådanne indgreb var de finansielle markeder ved udgangen af 2008 fortsat præget af stor usikkerhed og høj volatilitet, lav omsættelighed og dårligt fungerende prisdannelse. Hovedårsagen til den negative udvikling i 2008 var udsigten til en markant økonomisk tilbagegang. Dette ramte først og fremmest aktiemarkederne, hvor aktiekursfaldene har været de største siden En global aktieportefølje gav et afkast på 40 pct. på valutaafdækket basis, mens det danske aktiemarked (OMXC) gav et afkast på 48 pct. Aktierne inden for finanssektoren havde generelt de største tab. I løbet af 2008 faldt de danske statsobligationsrenter med ca. 1,2 pct.point, mens de tilsvarende tyske renter faldt med 1,4 pct.point. På grund af pres på den danske krone i efteråret øgede Danmarks Nationalbank rentespændet til den europæiske centralbanks styrerente. Danske obligationer gav i 2008 et afkast på godt 7 pct. Afkastet på kreditobligationer blev stærkt påvirket af stigende risikopræmier, hvilket medførte, at kreditobligationer med en investment grade rating havde afkast på ned til 6 pct. for de lavere ratingklasser. På obligationer med en lavere rating blev afkastene på ca. 28 pct. I 2008 var der kun en mindre stigning i antallet af misligeholdelser, men der er forventning om en kraftig forøgelse i Kunder i Danica Balance med middel aktieandel og 30 år til pensionering fik i 2008 et afkast på 36,2 pct. Siden Danica Balance blev introduceret i maj 2005, har disse kunder fået et samlet afkast på 3,2 pct. p.a. før skat. AFKAST DANICA BALANCE FØR SKAT (I pct.) 30 år til udløb 5 år til udløb Risiko Afkast Aktieandel Afkast Aktieandel Aggressiv* 34, ,8 59 Høj* 34, ,9 48 Middel 36, ,8 38 Lav 28,9 75 8,2 27 Forsigtig 17,5 49 3,5 16 * Omfatter perioden 24. april 31. december 2008 Størstedelen af kunderne i Danica Link har valgt at placere deres investering i Danica Valg med middel risiko, og disse fik et afkast på 24,4 pct. Set over 5 år blev det gennemsnitlige afkast 1,5 pct. p.a. før skat. Afkastet for kunder med Danica Valg med høj risiko udgjorde 35,6 pct. før skat og 41,7 pct. før skat for kunder med 100 pct. aktier. Set over 5 år blev det gennemsnitlige afkast 1,1 pct. p.a. for kunder med 100 pct. aktier. Generelt vil afkastet på markedsprodukterne svinge mere fra år til år, end det er tilfældet for Danica Traditionel. DANICA VALG PORTEFØLJERNES AFKAST FØR SKAT (I pct.) Danica Valg Garanti 14,0 3,6 Danica Valg 100 pct. Obligationer 1,6 2,0 Danica Valg Lav Risiko 10,4 2,8 Danica Valg Middel Risiko 24,4 2,3 Danica Valg Høj Risiko 35,6 3,4 Danica Valg 100 pct. Aktier 41,7 0,8 Organisation, ledelse og samarbejdsrelationer Danica Pension I varetager Danica koncernens aktiviteter vedrørende markedsprodukterne Danica Balance og Danica Link. Der er udover direktion, aktuar og bestyrelsessekretær ikke ansatte i selskabet. Danica Pension I administreres af Danica Pension. Omkostningerne afregnes på markedsbaserede vilkår eller på omkostningsdækkende basis. Bestyrelsen i Danica Pension I består af otte generalforsamlingsvalgte medlemmer, hvoraf tre er medarbejdere ansat i Danica Pension. Direktionen er uændret i forhold til 2007 og består af administrerende direktør Henrik RamlauHansen, direktør Jørgen Klejnstrup og direktør Jesper Winkelmann. 6/27 DANICA PENSION I ÅRSRAPPORT 2008

9 Årets resultat Danica Pension I s resultat før skat udgjorde 19 mio. kr. mod 45 mio. kr. i Efter skat udgjorde resultatet 17 mio. kr. mod 29 mio. kr. i DDANICA PENSION I, RESULTAT FØR SKAT (Mio. kr.) Omkostningsresultat Syge og ulykkesresultat Risikoresultat 10 4 Indtægter fra fondsforvaltere m.v Øvrige poster Resultat før skat Resultatet i den norske filial blev 13 mio. kr. efter skat. Filialens resultat er påvirket af en indtægt på 13 mio. kr., før skat som følge af, at filialens aktiviteter med virkning fra 1. januar 2008 blev overdraget til Danicas norske dattervirksomhed, Danica Pensjonsforsikring AS. Indtægten indgår under Indtægter fra fondsforvalterne m.v. Bruttopræmierne inkl. syge og ulykkesforsikringer samt indbetalinger på investeringskontrakter udgjorde 8,0 mia. kr. i 2008, hvilket var en stigning på 0,5 mia. kr. eller 7 pct. sammenlignet med De løbende præmier udgjorde mio. kr., hvilket var en stigning på 797 mio. kr. eller 24 pct. sammenlignet med BRUTTOPRÆMIER (Mio. kr.) Løbende præmier ,022 Engangspræmier Investeringskontrakter Danica Link, Norge Bruttopræmier i alt Præmierne for markedsprodukterne Danica Balance og Danica Link steg 8,9 pct, og ved udgangen af 2008 var der ca kunder, som havde valgt markedsprodukter. Egenkapitalens afkast udgjorde 78 mio. kr. i Afkastet er påvirket af en PALregulering vedrørende tidligere år på 43 mio. kr. Det samlede investeringsafkast efter pensionsafkastskat blev i 2008 på mio. kr. De forsikringsmæssige driftsomkostninger udgjorde 326 mio. kr. i 2008 mod 358 mio. kr. i Resultatet af syge og ulykkesforsikring gav et underskud på 76 mio. kr. mod et underskud på 66 mio. kr. i Erstatningsprocenten er fortsat utilfredsstillende og udgjorde 118 i 2008 mod 131 i Faldet i erstatningsprocenten skyldes primært en afløbsgevinst vedrørende tidligere år. Selskabets skat udgjorde en indtægt på 2 mio. kr. og omfatter en indtægt af årets resultat på 18 mio. kr., regulering vedrørende tidligere år på 11 mio. kr. samt en udgift på 5 mio. kr. i den norske filial. Kommentarer til balancen Danica Pension I s balance steg fra mio. kr. ultimo 2007 til mio. kr. ultimo Hensættelser for UnitLink kontrakter udgjorde mio. kr. mod mio. kr. ultimo Udviklingen er negativt påvirket af årets kursfald. Selskabets kapital blev den 12. december 2008 forhøjet med nominelt 12,5 mio. kr. til kurs 400 svarende til 50 mio. kr. Egenkapitalen udgjorde 687 mio. kr. ultimo 2008 mod 654 mio. kr. ultimo Risikoeksponering og følsomhedsoplysninger I note 18 er der for Danica Pension I vist effekten på egenkapitalen, valutakurser og modpartsrisiko, isolerede ændringer i renter, aktie og ejendomspriser samt af ændringer i døds og invaliditetshyppighed. De finansielle følsomheder i note 18 er defineret i Finanstilsynets røde trafiklysscenario. I et scenario med en rentestigning på 0,7 pct.point samtidig med et aktiekursfald på 12 pct., et ejendomsprisfald på 8 pct. og et tab på modparter på 8 pct. vil basiskapitalen reduceres med 52 mio. kr. Danica Pension I har også i 2008 overholdt Finanstilsynets røde og gule trafiklys. Finanstilsynet har afskaffet det gule trafiklys fra ultimo oktober DANICA PENSION I, kapitalstyrke (Mio. kr.) Egenkapital Basiskapital Solvenskrav Kapitalstyrke Solvenskravet udgjorde 328 mio. kr. Basiskapitalen, der udelukkende består af egenkapitalen, udgjorde 687 mio. kr. I 2007 indførte Finanstilsynet krav om opgørelse af individuelt solvensbehov for forsikringsselskaber. Det individuelle solvensbehov er en forløber for det internationale Solvency II. Det individuelle solvensbehov er et risikobaseret kapitalkrav, som supplerer solvenskravet. Det kræves således, at alle danske forsikringsselskaber har en DANICA PENSION I ÅRSRAPPORT /27

10 basiskapital, som mindst svarer til det største beløb af solvenskravet og det individuelle solvensbehov, hvilket Danica Pension I har efterlevet i Danica har udviklet en model til opgørelse af det individuelle solvensbehov. I modellen foretages stresstests af relevante risikofaktorer, herunder aktiekurser, rentesatser og levetid. Det individuelle solvensbehov beregnes som det samlede kapitalkrav efter stresstests. I tillæg til solvensopgørelsen indberetter Danica det individuelle solvensbehov til Finanstilsynet. Begivenheder efter balancedagen Der er i tiden fra den 31. december 2008 til regnskabets underskrivelse ikke indtruffet forhold, som efter ledelsens opfattelse har væsentlig påvirkning på selskabets økonomiske stilling. Forventninger til 2009 Den finansielle turbulens i 2008 vil føre til en lavere økonomisk aktivitet i Danica forventer dog en fortsat stigning i præmieindtægterne i Årets resultat vil blandt andet afhænge af udviklingen på de finansielle markeder. 8/27 DANICA PENSION I ÅRSRAPPORT 2008

11 Resultatopgørelse Danica Pension I Note Mio. kr Bruttopræmier Afgivne genforsikringspræmier Præmier f.e.r., i alt Renteindtægter og udbytter m.v. 3 Kursreguleringer Renteudgifter Administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed Investeringsafkast, i alt 4 Pensionsafkastskat Investeringsafkast efter pensionsafkastskat 5 Udbetalte ydelser Modtaget genforsikringsdækning Forsikringsydelser f.e.r., i alt 6 Ændring i livsforsikringshensættelser Ændring i livsforsikringshensættelser f.e.r., i alt Ændring i hensættelser for unitlinked kontrakter Ændring i genforsikringsandel Ændring i hensættelser for unitlinked kontrakter f.e.r., i alt Erhvervelsesomkostninger Administrationsomkostninger 8 Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r., i alt Overført investeringsafkast FORSIKRINGSTEKNISK RESULTAT 9 FORSIKRINGSTEKNISK RESULTAT AF SYGE OG ULYKKESFORSIKRING 10 Skat Egenkapitalens investeringsafkast Andre indtægter RESULTAT FØR SKAT ÅRETS RESULTAT DANICA PENSION I ÅRSRAPPORT /27

12 Balance Danica Pension I Aktiver Note Mio. kr Investeringsforeningsandele Obligationer Indlån i kreditinstitutter 11 Andre finansielle investeringsaktiver, i alt INVESTERINGSAKTIVER, I ALT 12 INVESTERINGSAKTIVER TILKNYTTET UNITLINKED KONTRAKTER Genforsikringsandele af erstatningshensættelser Genforsikringsandele af hensættelser til unitlinked kontrakter Genforsikringsandele af de forsikringsmæssige hensættelser, i alt Tilgodehavender hos forsikringstagere Tilgodehavender hos forsikringsvirksomheder Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Andre tilgodehavender TILGODEHAVENDER, I ALT Aktuelle skatteaktiver Likvide beholdninger ANDRE AKTIVER, I ALT Tilgodehavende renter samt optjent leje Andre periodeafgrænsningsposter PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER, I ALT AKTIVER, I ALT /27 DANICA PENSION I ÅRSRAPPORT 2008

13 Balance Danica Pension I Passiver Note Mio. kr Aktiekapital Overført overskud 13 EGENKAPITAL, I ALT Præmiehensættelser Garanterede ydelser Bonuspotentiale på fripoliceydelser 6 Livsforsikringshensættelser, i alt 14 Erstatningshensættelser Hensættelser til bonus og præmierabatter 15 Hensættelser for unitlinked kontrakter HENSÆTTELSER TIL FORSIKRINGS OG INVESTERINGSKONTRAKTER, I ALT 10 Udskudte skatteforpligtelser HENSATTE FORPLIGTELSER, I ALT Gæld i forbindelse med direkte forsikring Gæld i forbindelse med genforsikring Gæld til tilknyttede virksomheder Aktuelle skatteforpligtelser Anden gæld GÆLD, I ALT PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER PASSIVER, I ALT 16 Eventualforpligtelser DANICA PENSION I ÅRSRAPPORT /27

14 Kapitalforhold Danica Pension I Mio. kr. Aktiekapital Overført overskud I alt Egenkapital, 1. januar Årets resultat Indkomst i alt Kapitaltilførsel Egenkapital, 31. december Egenkapital, 1. januar Årets resultat Indkomst i alt Anden tilgang, koncernbidrag Udbetalt udbytte Egenkapital, 31. december /27 DANICA PENSION I ÅRSRAPPORT 2008

15 Kapitalforhold Danica Pension I Mio. kr Solvenskrav og basiskapital Egenkapital Kernekapital Reduceret kernekapital Basiskapital Solvenskrav for livsforsikring Solvenskrav for syge og ulykkesforsikring Solvenskrav i alt Overskydende basiskapital DANICA PENSION I ÅRSRAPPORT /27

16 Noter Danica Pension I Note Mio. kr. 1 Anvendt regnskabspraksis Generelt Årsrapporten udarbejdes efter reglerne i lov om finansiel virksomhed samt Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. Der er foretaget en analyse af skader og reaktiveringer for selskabets bestand. På baggrund af analysen indregnes der nu reaktiveringsintensiteter i opgørelsen af hensættelser for aktuelle invaliderente og præmiefritagelser. Ultimo 2008 betyder dette en reduktion af hensættelserne til unitlink kontrakter på 47 mio. kr. via forbedring af risikoresultat. Ændringen har forbedret resultat og egenkapital for 2008 med 47 mio. kr. før skat. Konsolidering Danica Pension I indgår i koncernregnskabet for henholdsvis Danica Pension, Livsforsikringsselskab, København, Forsikringsselskabet Danica, Skadeforsikringsaktieselskab af 1999, København, og Danske Bank A/S, København. Ændring af regnskabsmæssige skøn Som følge af aftalen om finansiel stabilitet på pensionsområdet har Finanstilsynet midlertidigt, med virkning for opgørelser i perioden 30. oktober 2008 til 31. december 2009, justeret grundlaget for den løbetidsafhængige diskonteringssats (rentekurve), som anvendes ved opgørelse af hensættelser til forsikringskontrakter. Oversigt over effekten af ændringen på resultatopgørelse og balance fremgår på side 16. Koncerninterne transaktioner Transaktioner mellem selskaber i Danske Bank koncernen foretages på markedsmæssige vilkår eller på omkostningsdækket basis og efter kontraktlig aftale mellem virksomhederne, med mindre transaktionerne er ubetydelige. Omregning af transaktioner i fremmed valuta Regnskabet præsenteres i danske kroner, som er Danica Pension Is funktionelle valuta. Den funktionelle valuta i selskabets udenlandske enhed er valutaen i det land, hvor enheden er hjemhørende, idet de fleste indtægter og udgifter afregnes i hjemlandets valuta. Transaktioner i fremmed valuta omregnes til den funktionelle valuta til transaktionsdagens kurs. Gevinster og tab, som opstår mellem valutakursen på transaktionsdagen og afregningsdagen, indregnes i resultatopgørelsen. På balancedagen omregnes monetære aktiver og forpligtelser i fremmed valuta til balancedagens kurs. Valutakursreguleringer af monetære aktiver og forpligtelser, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på balancedagen, indregnes i resultatopgørelsen. Ikkemonetære aktiver og forpligtelser i fremmed valuta, der efterfølgende omvurderes til dagsværdi, omregnes til valutakursen på omvurderingsdagen. Valutakursreguleringer indregnes som en bestanddel af ændringen i dagsværdien af aktivet/ forpligtelsen. Omregning af udenlandske enheder Aktiver og forpligtelser i udenlandske enheder omregnes til danske kroner til balancedagens kurs. Indtægter og omkostninger omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursgevinster og tab ved omregning af nettoinvesteringer i en udenlandsk enhed indregnes direkte på egenkapitalen. Valutakursregulering af finansielle instrumenter, der anvendes til sikring af nettoinvesteringer i udenlandske enheder, indregnes tillige direkte på egenkapitalen. Alle omregningsdifferencer er indregnet direkte på egenkapitalen. Forsikringskontrakter Livsforsikringspolicerne opdeles i forsikrings og investeringskontrakter. Forsikringskontrakter er kontrakter, som indeholder væsentlige forsikringsrisici. Investeringskontrakter er kontrakter med ubetydelig forsikringsrisiko og består af unitlink kontrakter, hvor forsikringstageren bærer investeringsrisikoen. RESULTATOPGØRELSE Præmier Løbende præmier og engangspræmier fra forsikringskontrakter medtages i resultatopgørelsen på forfaldstidspunktet. Genforsikringsandelen af præmierne fradrages. Præmier fra investeringskontrakter medtages direkte i balancen og vises i noterne. Investeringsafkast Renteindtægter og udbytter m.v. indeholder renter af obligationer, andre værdipapirer og tilgodehavender. Endvidere indgår udbytte af kapitalandele. Kursreguleringer indeholder realiserede og urealiserede gevinster og tab samt valutakursreguleringer på investeringsaktiver. Renteudgifter indeholder renter af ansvarlige lån og øvrig gæld. Administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed indeholder porteføljestyringsgebyrer til kapitalforvaltere, direkte handelsomkostninger, depotgebyrer samt egne omkostninger til administration af investeringsaktiver. Pensionsafkastskat Pensionsafkastskatten opgøres ud fra regnskabsårets investeringsafkast. Pensionsafkastskattesatsen udgør 15 pct. Forsikringsydelser Forsikringsydelser f.e.r. omfatter årets udbetalte ydelser på forsikringskontrakter, reguleret med årets ændring i erstatningshensættelser og efter fradrag for genforsikringens andel. Forsikringsydelser fra investeringskontrakter medtages direkte i balancen. Ændring i livsforsikringshensættelser Ændring i livsforsikringshensættelser f.e.r. omfatter årets ændring af livsforsikringshensættelserne brutto med fradrag for genforsikringens andel. Ændring i hensættelser for unitlink kontrakter Ændring i hensættelser for unitlink kontrakter omfatter årets ændring i unitlink hensættelserne bortset fra præmier og ydelser vedrørende investeringskontrakter. 14/27 DANICA PENSION I ÅRSRAPPORT 2008

17 Noter Danica Pension I Note Mio. kr. Forsikringsmæssige driftsomkostninger Erhvervelsesomkostninger omfatter periodiserede omkostninger forbundet med at erhverve og forny forsikringsbestanden. Administrationsomkostninger omfatter øvrige periodiserede omkostninger vedrørende forsikringsdriften. Overført investeringsafkast Det overførte investeringsafkast består af afkast til egenkapitalen samt afkast til syge og ulykkesforsikring. Forsikringsteknisk resultat af syge og ulykkesforsikring Præmieindtægter f.e.r. medtages i resultatopgørelsen på forfaldstidspunktet. Præmieindtægter, der opgøres efter fradrag for skadesuafhængige rabatter m.v. og afgivne forsikringspræmier, er periodiseret. Forsikringsteknisk rente, der er et beregnet renteafkast af de gennemsnitlige forsikringsmæssige hensættelser f.e.r., overføres fra investeringsafkast. Beløbet beregnes ud fra den af Finanstilsynet offentliggjorte løbetidsafhængige diskonteringssats. Den del af forøgelsen af præmie og erstatningshensættelserne, der kan henføres til diskontering, overføres fra præmierne/erstatningsudgifterne til modregning i den forsikringstekniske rente. Kursregulering indgår under investeringsafkast. Erstatningsudgifter f.e.r. omfatter årets udbetalte erstatninger reguleret med ændringen i erstatningshensættelser, herunder gevinst eller tab på tidligere års hensættelser (afløbsresultat). Endvidere indgår udgifter til vurdering af skadesager, udgifter til skadesbekæmpelse samt et skøn over de forventede omkostninger i forbindelse med administration og skadebehandling af de forsikringskontrakter, som virksomheden har indgået. I de samlede bruttoerstatninger modregnes genforsikringens andel. Overført investeringsafkast beregnes som en forholdsmæssig andel af det samlede investeringsafkast ekskl. unitlink kundernes afkast. Andelen er beregnet efter forholdet mellem syge og ulykkeshensættelserne og de samlede forsikringsmæssige hensættelser. Andre indtægter Omfatter indtægter, der ikke direkte kan henføres til forsikrings eller investeringsaktiviteter. Andre omkostninger Omfatter omkostninger, der ikke direkte kan henføres til forsikrings eller investeringsaktiviteter. Skat I resultatopgørelsen indregnes beregnet aktuel og udskudt skat af årets resultat før skat samt efterregulering af tidligere års beregnede skat. Indkomstskat af årets resultat indregnes i resultatopgørelsen på grundlag af skattereglerne i de lande, hvor selskabet driver virksomhed. Skat i forbindelse med poster, der indregnes på egenkapitalen, indregnes direkte på egenkapitalen. BALANCE AKTIVER Finansielle investeringsaktiver Køb og salg af andre finansielle investeringsaktiver indregnes på afregningsdagen til dagsværdi, der som hovedregel svarer til kostprisen. Indtil afregningsdagen indregnes ændringer i dagsværdien af det erhvervede eller solgte aktiv. Finansielle investeringsaktiver klassificeres på indregningstidspunktet som finansielle aktiver designeret til dagsværdi med værdiregulering over resultatopgørelsen, idet disse aktiver styres på dagsværdibasis. Fastsættelse af dagsværdi er baseret på noterede markedspriser for finansielle instrumenter handlet i aktive markeder. Når der foreligger et aktivt marked, foretages værdiansættelsen derfor med udgangspunkt i sidst observerede markedspris på balancedagen. Når et finansielt instrument er noteret i et marked, som ikke er aktivt, tager værdiansættelsen udgangspunkt i den seneste transaktionspris. Der korrigeres for efterfølgende ændringer i markedsforholdene, bl.a. ved at inddrage transaktioner i lignende finansielle instrumenter, der vurderes gennemført ud fra normale forretningsmæssige overvejelser. Når der ikke findes et marked, fastsættes dagsværdien for almindelige og mere simple finansielle instrumenter, såsom rente og valutaswaps og unoterede obligationer, efter almindeligt anerkendte værdiansættelsesmetoder. Der anvendes markedsbaserede parametre ved værdiansættelsen. For mere komplekse finansielle instrumenter, såsom swaptioner, andre OTCprodukter samt unoterede kapitalandele anvendes internt udviklede modeller, som typisk er baseret på værdiansættelsesmetoder generelt accepteret inden for sektoren. Resultatet af værdiansættelsesmodeller er ofte udtryk for et skøn over en værdi, som ikke ud fra markedsobservationer kan fastsættes entydigt. Værdiansættelsen bliver derfor i visse tilfælde gennemført ved at inddrage risikofaktorer (likviditets og modpartsrisiko) som yderligere parametre. Derivater indgår, hvis dagsværdi er positiv, mens derivater, hvis dagsværdi er negativ, indgår under posten Anden gæld. Investeringsaktiver tilknyttet unitlink kontrakter Investeringsaktiver tilknyttet unitlink kontrakter klassificeres på indregningstidspunktet, som finansielle aktiver designeret til dagsværdi med værdiregulering over resultatopgørelsen, på grund af samspillet med de tilhørende forpligtelser. Når der foreligger et aktivt marked, anvendes den noterede officielle kurs på balancedagen. Hvis noterede kurser på et aktivt marked ikke findes, fastsættes dagsværdien ved anvendelse af almindeligt anerkendte værdiansættelsesteknikker, efter samme principper, som beskrevet for finansielle investeringsaktiver. Tilgodehavender Genforsikringsandele af de forsikringsmæssige hensættelser vises opdelt på præmiehensættelser, livsforsikringshen sættelser, erstatningshensættelser og hensættelser til unitlink kontrakter. DANICA PENSION I ÅRSRAPPORT /27

18 Noter Danica Pension I Note Mio. kr. Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket normalt svarer til pålydende værdi med fradrag af eventuel nedskrivning til imødegåelse af tab. BALANCE PASSIVER Egenkapital Omregning af udenlandske enheder Omregning af udenlandske enheder omfatter omregningsdifferencer opstået ved omregning af resultat og nettoinvestering for udenlandske enheder fra deres funktionelle valutaer til danske kroner. Derudover indgår valutakursregulering af finansielle forpligtelser, som afdækker nettoinvesteringen i udenlandske enheder. Præmiehensættelser Præmiehensættelserne vedrører syge og ulykkesforsikringer og afsættes svarende til den del af de opkrævede præmier, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Livsforsikringshensættelser Livsforsikringshensættelserne opgøres for hver forsikring på basis af en nulkuponrentestruktur. Nulkuponrentestrukturen er estimeret ud fra et Euro swapmarked med tillæg af spændet mellem danske og tyske statsobligationer. Herudover tillægges til og med udgangen af 2009 et løbetidsafhængigt tillæg vedrørende realkreditspændet i forhold til den ovennævnte nulkuponrentestruktur, jf. aftalen om finansiel stabilitet på pensionsområdet mellem Økonomi og Erhvervsministeriet og Forsikring & Pension. Ved opgørelsen af livsforsikringshensættelserne anvendes forudsætninger om den forventede fremtidige dødelighed og invaliditetshyppighed, der er fastlagt på baggrund af erfaringer fra bestanden i Danica, inklusiv et risikotillæg. Den anvendte opgørelsesmetode sikrer hensættelsernes tilstrækkelighed. Hensættelser til bonus og præmierabatter Hensættelsen til bonus og præmierabatter er beløb, der tilfalder forsikringstagerne som følge af et gunstigt skadeforløb for indeværende eller tidligere år. Hensættelser til unitlink kontrakter Hensættelserne opgøres til dagsværdi med udgangspunkt i den enkelte forsikrings andel af de tilknyttede investeringsforeninger og under hensyntagen til indgåede garantier. For den del af forsikringerne, der er tegnet med garanti, opgøres værdien af garanterede fripoliceydelser på basis af de til Finanstilsynet anmeldte opgørelsesgrundlag. Udskudte skatteforpligtelser Udskudt skat opgøres ud fra gældsmetoden på alle midlertidige forskelle mellem regnskabs og skattemæssige værdier på aktiver og forpligtelser. Udskudt skat indregnes i balancen under posterne Udskudte skatteaktiver og Udskudte skatteforpligtelser på grundlag af gældende skattesatser. Skatteaktiver vedrørende uudnyttede underskud og skattefradrag indregnes alene i udskudt skat, hvis det er sandsynligt at sådanne underskud og skattefradrag kan udnyttes. Effekt af ændring i diskonteringssats opgjort pr RESULTATOPGØRELSE Ny sats Tidl. sats Resultat før skat BALANCE Garanterede ydelser Garanterede fripoliceydelser Egenkapital Livsforsikringshensættelserne består af garanterede ydelser. Garanterede ydelser omfatter forpligtelser til at betale ydelser, der er garanteret forsikringstagerne. Garanterede ydelser er beregnet som nutidsværdien af de aktuelt garanterede ydelser tillagt nutidsværdien af de forventede fremtidige udgifter til administration og med fradrag af nutidsværdien af de fremtidige præmier. De garanterede ydelser er opgjort uden hensyntagen til fremtidig omskrivning af policerne til fripolicer og tilbagekøb. Erstatningshensættelser Erstatningshensættelserne udgør et skøn over forventede udbetalinger samt forfaldne, endnu ikke udbetalte forsikringsydelser. For skader vedrørende syge og ulykkesforsikringer, der afvikles som løbende udbetalinger, opgøres forpligtelsen som nutidsværdien af de forventede fremtidige betalinger inklusiv omkostninger til afvikling af erstatningsforpligtelserne. 16/27 DANICA PENSION I ÅRSRAPPORT 2008

19 Noter Danica Pension I Note Mio. kr BRUTTOPRÆMIER, inkl. indbetalte præmier på investeringskontrakter Direkte forsikringer: Løbende præmier Engangspræmier Direkte forsikringer i alt Bruttopræmier i alt I ovenstående bruttopræmier udgør de indbetalte præmier på investeringskontrakter, som ikke indgår i resultatopgørelsen: Løbende indbetalinger Engangsindbetalinger Indbetalinger i alt Bruttopræmier i resultatopgørelsen i alt Præmier, direkte forsikringer, fordelt efter tegningsforhold: Forsikringer tegnet som led i et ansættelsesforhold Individuelt tegnede forsikringer I alt Antal forsikrede, direkte forsikringer (1.000 stk.): Forsikringer tegnet som led i et ansættelsesforhold Individuelt tegnede forsikringer Præmier, direkte forsikringer, fordelt efter bonusforhold: Forsikringer med egen investeringsrisiko I alt Præmier, direkte forsikringer, fordelt efter forsikringstagers bopæl: Danmark Øvrige lande I alt KURSREGULERINGER Investeringsforeningsandele Obligationer Øvrige Kursreguleringer i alt PENSIONSAFKASTSKAT Friholdt andel 1,1% 1,0% 5 UDBETALTE YDELSER Direkte forsikringer: Forsikringssummer ved død Forsikringssummer ved udløb Pensions og renteydelser Tilbagekøb Udbetalte ydelser i alt DANICA PENSION I ÅRSRAPPORT /27

20 Noter Danica Pension I Note Mio. kr ÆNDRING I BRUTTOLIVSFORSIKRINGSHENSÆTTELSER Livsforsikringshensættelser primo Retrospektive hensættelser primo Ændringer i perioden: Bruttopræmier Rentetilskrivning Forsikringsydelser Omkostningstillæg efter tilskrivning af omkostningsbonus Risikogevinst efter tilskrivning af risikobonus Andet Ændringer i alt Retrospektive hensættelser ultimo perioden Livsforsikringshensættelser ultimo perioden Ændring i bruttolivsforsikringshensættelser fordeler sig således: Ændring i retrospektive hensættelser Ændring i bruttolivsforsikringshensættelser Ændring i bruttolivsforsikringshensættelser fordeler sig således: Ændring i garanterede ydelser Ændring i bonuspotentiale på fripoliceydelser Ændring i bruttolivsforsikringshensættelser Hensættelserne vedrører en bestand, med én grundlagsrente på 1,5 pct /27 DANICA PENSION I ÅRSRAPPORT 2008

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport 005 Danica Pension I s hovedtal 3 Beretning 4 Resultat for. halvår 005 4 Balance og kapitalstyrke 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Regnskab for

Læs mere

Halvårsrapport Danica Pension I

Halvårsrapport Danica Pension I Halvårsrapport 007 Danica Pension I Indholdsfortegnelse LEDELSESBERETNING Hovedtal... 3 Resultat for 1. halvår 007... 4 Balance, kapitalstyrke og risiko... 5 Forventninger til 007... 5 LEDELSESPÅTEGNING...

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2008

Delårsrapport 1. halvår 2008 DANICA Pension i Delårsrapport Indholdsfortegnelse BERETNING Hovedtal 3 Resultat for 4 Balance, kapitalstyrke og risiko 5 Forventninger til 5 REGNSKAB DANICA PENSION I 7 LEDELSESPÅTEGNING 16 2/17 DANICA

Læs mere

Halvårsrapport Danica Pension I

Halvårsrapport Danica Pension I Halvårsrapport 006 Danica Pension I Indholdsfortegnelse DANICA PENSION I S HOVEDTAL 3 BERETNING.. 4 Resultat for. halvår 006.. 4 Balance. 5 FORVENTNINGER TIL 006. 5 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS.. 6 REGNSKAB

Læs mere

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Danica Pension I Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmier f.e.r. 963 1.027 2.034 Resultat

Læs mere

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Topdanmark Link Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2012 CVR-nr. 26188385 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskab Resultatopgørelse 5 Totalindkomstopgørelse 5 Balance 6 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2010 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Regnskab Resultatopgørelse 6 Balance 7 Egenkapitalopgørelse 8 Noter 9 Nykredit Livsforsikring

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskab Resultatopgørelse 5 Totalindkomstopgørelse 5 Balance 6 Egenkapitalopgørelse 7 Noter

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 88 02 55 12 Hjemsted: Hvidovre Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2006 , Skandia Liv halvårsrapport 2006 viser følgende: Bruttopræmier viser fremgang til 5,6 % i forhold til 1.

Læs mere

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Farum Indholdsfortegnelse Udvalgte hoved- og nøgletal...2 Ledelsesberetning...3 Halvårsregnskabet Ledelsespåtegning...5 Resultatopgørelse...6

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR CVR 14592385 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 1 Ledelsespåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Aktiver... 5 Passiver... 5 Egenkapitalopgørelse... 6 Noter... 7 Side

Læs mere

DANICA PENSION I Årsrapport 2007

DANICA PENSION I Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 DANICA Pension i Indholdsfortegnelse LEDELSESBERETNING Hovedtal... 1 Resume... 3 Konkurrencesituationen og salget... 3 Kunder og service... 4 Risikostyring og investeringsstrategi... 5

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2014 er et overskud på 243 mio. kr. før skat og 184 mio. kr. efter skat.

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport Danica Pension

Halvårsrapport Danica Pension Halvårsrapport 2006 Danica Pension Indholdsfortegnelse DANICA PENSIONS HOVEDTAL... 3 BERETNING.. 4 Resultat for 1. halvår 2006.. 4 Balance, kapitalstyrke og risiko. 6 FORVENTNINGER TIL 2006. 6 ANVENDT

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

Årsrapport 2006. Danica Pension I

Årsrapport 2006. Danica Pension I Årsrapport 2006 Danica Pension I Indholdsfortegnelse LEDELSESBERETNING Hovedtal... 3 Resume... 4 Konkurrencesituationen og salget... 4 Kunder og service... 5 Risikostyring og investeringsstrategi... 5

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2010 LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2010 blev et overskud på 85 mio. kr. før skat og 63 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Halvårsrapport Forsikringsselskabet Danica

Halvårsrapport Forsikringsselskabet Danica Halvårsrapport 2006 Forsikringsselskabet Danica Indholdsfortegnelse DANICA KONCERNENS HOVEDTAL 3 BERETNING.. 4 Resultat for. halvår 2006.. 4 Balance, kapitalstyrke og risiko. 7 FORVENTNINGER TIL 2006.

Læs mere

Beretning for 1. halvår 2013 for Livsforsikringsselskabet A/S

Beretning for 1. halvår 2013 for Livsforsikringsselskabet A/S Side 1 Beretning for 1. halvår 2013 for Livsforsikringsselskabet A/S PBU etablerede i slutningen af 2008 Livsforsikringsselskabet A/S. Herigennem tilbydes medlemmerne af PBU og deres familier muligheden

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 Indholdsfortegnelse: Ledelsesberetning Side 1 Nøgletal Side 1 Anvendt regnskabspraksis Side 2-3 Ledelsespåtegning Side 4 Resultatopgørelse Side 5

Læs mere

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Side 1 Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Livsforsikringsselskabet A/S PBU etablerede i 2008 datterselskabet Livsforsikringsselskabet A/S med henblik på at give PBU s medlemmer

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S (CVR-nr. 16452742) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsregnskabet 2 Resultatopgørelse 5 Balance

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S

Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S (CVR-nr. 17168975) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsrapporten 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 26 23 14 18 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1-2 q Ledelsespåtegning 3 q Anvendt regnskabspraksis 4 q Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 q

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Redegørelse 2

Indholdsfortegnelse. Redegørelse 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse Supplerende/korrigerende information til årsrapporten for 4 Hovedtal for Danica koncernen (korrigeret) 4 Hovedtal for Danica koncernen (Årsrapport 4) 5 Resultatopgørelse,

Læs mere

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 1 af 19 Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse: Kommentarer til halvårsrapporten for 2007... 3 Femårsoversigt... 4 Lovpligtige nøgletal... 5 Regnskabspåtegning...

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2017 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2017 er et overskud på 277 mio. kr. før skat og 214 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Årsrapport 2005. Danica Pension I

Årsrapport 2005. Danica Pension I Årsrapport 2005 Danica Pension I Indholdsfortegnelse HOVEDTAL 2 RESUME.. 3 LEDELSESBERETNG Konkurrencesituationen og salget 3 Kunder og Service 4 Investeringsstrategi og risikostyring 5 Organisation, ledelse

Læs mere

Topdanmark Livsforsikring A/S. Halvårsrapport 2015. CVR-nr. 19625087

Topdanmark Livsforsikring A/S. Halvårsrapport 2015. CVR-nr. 19625087 Topdanmark Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 19625087 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 7 Regnskab Resultatopgørelse 8 Totalindkomstopgørelse 8 Aktiver 9 Passiver 10 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2016 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Regnskab Resultatopgørelse 6 Totalindkomstopgørelse 6 Aktiver 7 Passiver 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Redegørelse 2

Indholdsfortegnelse. Redegørelse 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse 2 Supplerende/korrigerende information til årsrapporten for 214 Hovedtal for Danica Pension (korrigeret) 4 Hovedtal for Danica Pension (Årsrapport 214) 5 Resultatopgørelse,

Læs mere

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 2006 Konklusioner Samlet resultat efter skat på 3,7 mia. kr. i 2006 mod 2,0 mia. kr. i 1. halvår 2005 Livsforsikringshensættelser faldt

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S (CVR-nr. 15319615) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsregnskabet 2 Resultatopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2006 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S

Halvårsrapport 1. halvår 2006 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S Halvårsrapport 1. halvår 2006 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S (CVR-nr. 15319615) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsrapporten 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

DANICA PENSION DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012

DANICA PENSION DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 DANICA PENSION DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR Indholdsfortegnelse REGNSKABSBERETNING Hovedtal 3 Resultatoverblik 4 Usikkerhed på de finansielle markeder 4 Investeringsafkast 5 Fortsat faldende omkostninger 5

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2012 4 Balance pr. 30. juni 2012 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 4 Balance pr. 30. juni 2013 5 6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S

Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S (CVR-nr. 15319615) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsrapporten 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 31 15 50 96 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1 q Ledelsespåtegning 2 q Anvendt regnskabspraksis 3 q Resultatopgørelse for perioden 1. januar-30. juni

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S (CVR-nr. 17168975) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsregnskabet 2 Resultatopgørelse 4 Balance

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2004

Halvårsrapport 30.06.2004 Pen-Sam Skade forsikringsaktieselskab Halvårsrapport 30.06.2004 CVR-nr. 17 11 81 88, Farum kommune Halvårsmeddelelse Halvårsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. HALVÅRSRAPPORT 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2015 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2016 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2016 er et overskud på 122 mio. kr. før skat og 100 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 2015 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport Resultatopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter

Læs mere

Nykredit Forsikring A/S. Halvårsrapport 2016

Nykredit Forsikring A/S. Halvårsrapport 2016 Nykredit Forsikring A/S Halvårsrapport 2016 (1.1.2016-30.06.2016) CVR nr. 14 50 61 87 Ledelsesberetning Aktivitet Aktiviteten består af tegning af skadeforsikring. Økonomisk udvikling Periodens resultat

Læs mere

DANICA PENSION I Årsrapport 2009

DANICA PENSION I Årsrapport 2009 Årsrapport 2009 DANICA Pension i Indholdsfortegnelse LEDELSESBERETNING Hovedtal Resume Et marked præget af svage økonomiske konjunkturer Lavere salg i Danmark Danica klar til skattereformen Et år med

Læs mere

Skandia Link Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT

Skandia Link Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 20 95 22 37 Hjemsted: Hvidovre Skandia Link Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2006 , Skandia Link halvårsrapport 2006 viser følgende: Porteføljepræmier viser en tilfredsstillende vækst

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 Bankpension Pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk BERETNING 1. HALVÅR 2014 Pæne afkast Afkastet af

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2015 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2015 er et overskud på 258 mio. kr. før skat og 196 mio. kr. efter skat.

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK HOLDING A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 29 19 42 38 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter for 1. halvår 2008

Læs mere

SEB PENSIONSFORSIKRING A/S

SEB PENSIONSFORSIKRING A/S SEB PENSIONSFORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2012 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Anders Mossberg, formand Mogens Andersen, næstformand Peter Høltermand Anders Kvist Alice Lykke Doris

Læs mere

Halvårsrapport 2015 Halvårsrapport pr. 30. juni 2015

Halvårsrapport 2015 Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 Halvårsrapport 2015 Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 2 Femårsoversigt over hoved- og nøgletal 2 Ledelsespåtegning 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Kapitalforhold 8

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005. pensionskassen for amtsvejmænd m.fl.

Halvårsrapport 30.06.2005. pensionskassen for amtsvejmænd m.fl. Halvårsrapport 30.06.2005 pensionskassen for amtsvejmænd m.fl. Indhold Hovedtal...3 Periodens resultat...4 Forventninger til fremtiden...5 Investeringsstrategi og finansiel risikostyring...6 Resultatopgørelse...7

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 3018 6028 Pensionsvirksomheden

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006. Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab A/S (CVR-nr. 24260577)

Halvårsrapport for 1. halvår 2006. Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab A/S (CVR-nr. 24260577) Halvårsrapport for 1. halvår 2006 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab A/S (CVR-nr. 24260577) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsrapporten 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009

Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009 Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009 Konklusioner De danske skadeforsikringsselskaber fastholder fremgangen fra 2008. Det samlede resultat før skat i 1. halvår 2009 blev på 4,4 mia. kr..

Læs mere

Årsrapport 2004. Danica Pension I

Årsrapport 2004. Danica Pension I Årsrapport 2004 Danica Pension I 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 DANICA PENSION I s HOVEDTAL BERETNING 4 Pensionsmarkedet og salget 5 Kunder og service 5 Organisation, ledelse og samarbejdsrelationer 5 Investeringsstrategi

Læs mere

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2009

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2009 Thisted Forsikring G/S CVR - nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport for 2009 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Beretning - første

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Forsikringsselskabet Brandkassen G/S CVR nr. - 25 47 62 12 halvårsrapport for 1. januar - 30. juni 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2010

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2010 Thisted Forsikring G/S CVR - nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport for 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hovedtal (mio. kr.) Resultatopgørelse Indbetalinger i alt 21.275 18.064 25.318 Forsikringsteknisk resultat pension 784 807 914 Forsikringsteknisk resultat af syge-

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Forsikringsselskabet Brandkassen G/S CVR nr. - 25 47 62 12 halvårsrapport for 1. januar - 30. juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004

TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens kommentarer 1 Resultatopgørelse 2 Balance pr. 30. Juni 4 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Poul Mortensen, direktør,

Læs mere

Halvårsrapport 2013. Skandia Livsforsikring A/S

Halvårsrapport 2013. Skandia Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2013 Skandia Livsforsikring A/S Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Periodens resultat 3 Finansielle og forsikringsmæssige risici 4 Nærtstående parter 4 Begivenheder

Læs mere

X Den udgiftsførte pensionsafkastskat svarende til resultatpost 3, jf. bilag 3, med fradrag af unitlinked kontrakternes andel af skatten.

X Den udgiftsførte pensionsafkastskat svarende til resultatpost 3, jf. bilag 3, med fradrag af unitlinked kontrakternes andel af skatten. 1. Afkastnøgletallene beregnes efter følgende formler: A Samlet investeringsafkast i henhold til resultatopgørelsen svarende til resultatpost 2, jf. bilag 3, med fradrag af investeringsafkastet på unit-linked

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET HAFNIA LIV III A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004

FORSIKRINGSSELSKABET HAFNIA LIV III A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 FORSIKRINGSSELSKABET HAFNIA LIV III A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Jens Erik Christensen, administrerende direktør, formand Poul Mortensen, direktør Jesper Rasmussen,

Læs mere

BP LIVSFORSIKRINGSSELSKAB A/S

BP LIVSFORSIKRINGSSELSKAB A/S ÅRSRAPPORT 2014 BP LIVSFORSIKRINGSSELSKAB A/S Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR-NR. 29 40 38 99 www.bankpension.dk/livogpension Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2011. Amaliegade 33 B, 1256 København K

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2011. Amaliegade 33 B, 1256 København K ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2011 Amaliegade 33 B, 1256 København K Ledelsesberetning for første halvår 2011 Udvikling i aktiviteter og

Læs mere

Overblik. Indhold Ledelsesberetning. Ledelsespåtegning. Femårsoversigt. Resultatopgørlse. Balance. Egenkapitalforklaring

Overblik. Indhold Ledelsesberetning. Ledelsespåtegning. Femårsoversigt. Resultatopgørlse. Balance. Egenkapitalforklaring Halvårsrapport 211 Overblik Indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Femårsoversigt 6 Resultatopgørlse 7 Balance 8 Egenkapitalforklaring 1 Ledelsesberetning Udviklingen i 1. halvår 211 Sønderjysk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. HALVÅRSRAPPORT 2010 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2010 Selskabsoplysninger Side 5: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 6: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2013. Amaliegade 33 B, 1256 København K

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2013. Amaliegade 33 B, 1256 København K ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2013 Amaliegade 33 B, 1256 København K Ledelsesberetning for første halvår 2013 Udvikling i aktiviteter og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2011 Selskabsoplysninger Side 5: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 6: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Lokal Forsikring G/S Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2008 Lokal Forsikring

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 2076 6816 Pensionsvirksomheden

Læs mere

Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer

Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer Gentofte Kommune CVR nr. 71 97 15 11 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse for

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2011 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

SEB PENSIONSFORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015

SEB PENSIONSFORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 SEB PENSIONSFORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peter Dahlgren, formand Mogens Andersen, næstformand Cristina Lage (indtrådt i bestyrelsen den 20. april

Læs mere

I Solvens II indregnes den forventede fortjeneste i basiskapitalen på tidspunktet for forsikringernes indgåelse.

I Solvens II indregnes den forventede fortjeneste i basiskapitalen på tidspunktet for forsikringernes indgåelse. Ændret regnskabspraksis 2016 Regnskabsbekendtgørelsen for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser er fra 2016 tilpasset de nye EUsolvensregler, Solvens II, som trådte i kraft 1. januar 2016.

Læs mere

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2012. Amaliegade 33 B, 1256 København K

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2012. Amaliegade 33 B, 1256 København K ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2012 Amaliegade 33 B, 1256 København K Ledelsesberetning for første halvår 2012 Udvikling i aktiviteter og

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2010. pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl.

Halvårsrapport 30.06.2010. pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl. Halvårsrapport 30.06.2010 pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl. 2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Ledelsespåtegning... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6 Resultatopgørelse...

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Arkitekternes Pensionskasse CVR-nr Halvårsrapport for året 2007.

Arkitekternes Pensionskasse CVR-nr Halvårsrapport for året 2007. Arkitekternes Pensionskasse CVR-nr. 22 07 86 15 Halvårsrapport for året 2007. Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Selskabsoplysninger Halvårsregnskab Regnskabspraksis Resultatopgørelse 1. januar - 30.

Læs mere

Basisinformation. Basisinformation 2. Selskabsoplysninger

Basisinformation. Basisinformation 2. Selskabsoplysninger Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Periodens resultat 3 Finansielle og forsikringsmæssige risici 4 Nærtstående parter 5 Begivenheder efter regnskabsperiodens afslutning og usædvanlige

Læs mere