AN MP CENTER SHOCK <fig> - Indsigelse - Forveksling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AN 2014 00037 MP 959003 CENTER SHOCK <fig> - Indsigelse - Forveksling"

Transkript

1 RESUMÉ: AN MP CENTER SHOCK <fig> - Indsigelse - Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af varemærket MP CENTER SHOCK <fig> for de ansøgte varer i klasse 30. Indsigelsen blev begrundet med, at det foreløbigt registrerede mærke MP CENTER SHOCK <fig> er forveksleligt med indsigers ældre varemærker VR og CTM Patent- og Varemærkestyrelsen tog indsigelsen delvis til følge og ophævede registreringen for nogle af de ansøgte vare i klasse 30. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som stadfæstede den påklagede afgørelse. KENDELSE: År 2015, den 26. juni afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Hans Chr. Thomsen, Hanne Kirk, Knud Wallberg og Jens Schovsbo) følgende kendelse i sagen AN Klage fra Cloetta Fazer AB v/chas. Hude A/S over Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 23. september 2014 i sagen MP CENTER SHOCK <fig> Indehavet af: Perfetti van Melle S.p.A. v/zacco Denmark A/S Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt. Ankenævnet udtaler: Ankenævnet for Patenter og Varemærker kan tilslutte sig Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse i sagen og de af styrelsen angivne begrundelser herfor. Der er ikke for ankenævnet fremført nye anbringender eller fremlagt yderligere oplysninger, som giver anledning til at ændre denne vurdering.

2 Herefter bestemmes: Den påklagede afgørelse stadfæstes. Sagens baggrund: Den 1. maj 2008 notificerede World Intellectual Property Organization (WIPO) Patent- og Varemærkestyrelsen om, at Perfetti van Melle S.p.A., som indehaver af den internationale registrering MP CENTER SHOCK <fig>: havde designeret Danmark den 20. februar 2008 for: Klasse 30: Candies and confectionery other than chocolate; chewing gum; jellies (confectionery); gumdrops; lollipops; toffees; peppermints; pastilles; liquorice. Varemærket blev efterfølgende publiceret i Dansk Varemærketidende den 21. januar Fra Patent- og Varemærkestyrelsens sagsbehandling citeres følgende: Den 23. marts 2009 gjorde Chas. Hude A/S indsigelse på vegne af Cloetta Fazer AB mod gyldigheden af det registrerede mærke CENTER SHOCK (fig.) i Danmark. Indsiger henviste til varemærkelovens 23. Indsiger henviste i breve af 23. marts, 26. maj, 24. august 2009 og af 1. juli 2010 til, at indehavers registrering af mærket CENTER SHOCK (fig.) MP , udgør en krænkelse af indsigers registreringer af mærkerne CENTER (w) VR og CLOETTA CENTER (w) EU Indsiger gjorde gældende, at mærkerne i deres helhed må anses for at være forvekslelige og henviste i øvrigt til afgørelse fra Retten i første instans i sag T-16/08, hvor mærkerne CENTER SHOCK (w) og CENTER (w) blev fundet forvekslelige for sammenfaldende varer i klasse 30. I breve af 22. december 2009 og 15. december 2010 imødegik indehaver indsigelsen. Indehaver fandt ikke, at mærkerne i deres helhed er forvekslelige, idet der ikke er den fornødne mærkelighed til stede. 2/14

3 Indehaver anmodede endvidere indsiger om at vise reel brug af varemærkerne idet begge mærker var ældre end 5 år på anmodningstidspunktet. Indsiger indsendte i brev af 1. juli 2010 materiale til dokumentation for opfyldelse af brugspligten for indsigermærkerne CENTER (w) VR og CLOETTA CENTER (w) EU Efter at have gennemgået det indsendte dokumentationsmateriale anførte indehaver i øvrigt, at indsigers dokumentationsmateriale i givet fald kun kan medføre beskyttelse for små chokoladestykker med karamelfyld. Indehaver henviste i den forbindelse til Sø- og Handelsrettens afgørelse i sagen V Den 10. marts 2011 foretog Patent- og Varemærkestyrelsen følgende foreløbige vurdering i indsigelsessagen. Styrelsen har i dag foretaget en foreløbig vurdering i sagen. Det er styrelsens opfattelse, at der ud fra en samlet vurdering af mærkelighed og varesammenfald, er risiko for forveksling, herunder risiko for, at der kan antages en forbindelse mellem mærkerne CENTER SHOCK <fig> og CENTER <w>, i det omfang mærkerne anvendes for identiske eller nært beslægtede varer. Indsigermærkerne CENTER og CLOETTA CENTER er vist brugt i klasse 30 for varegruppen chokolade med fyld. Der er sammenfald mellem chokolade med fyld og indehavers registrering af candies and confectionery i klasse 30. Styrelsen kan dog ikke udelukke, at overbegreberne candies and confectionery kan begrænses til varer, som ikke er sammenfaldende eller nært beslægtede med varegruppen chokolade med fyld. Styrelsen skal på baggrund heraf opfordre indehaver til at begrænse sin varefortegnelse i relation til overbegreberne candies and confektionery til varer, som ikke er sammenfaldende eller nært beslægtede med chokolade med fyld. Begrænsningen, som skal være en positiv opremsning af de varer, som ønskes omfattet af registreringen, skal indleveres til styrelsen inden 2 måneder fra dato. En undladelse heraf vil betyde, at styrelsen ved sin endelige afgørelse vil ophæve registreringen for: Klasse 30: Candies and confectionery. Registreringen vil herefter opretholdes for: Klasse 30: Chewing gum; jellies (confectionery); gumdrops; lollipops; toffees; peppermints; pastilles; liquorice. Vi har afgjort sagen efter varemærkelovens 25, stk. 1 og 15, stk. 1, nr. 2. Ved brev af 28. april 2011 fremkom indsiger med sine bemærkninger til styrelsens foreløbige vurdering. Indsiger anførte blandt andet, at styrelsen har foretaget en alt for snæver vurdering af 3/14

4 risikoen for forvekslelighed. Indsiger mente ikke, at EU-afgørelserne (R 149/2006-4, T-16/08 og C- 353/09 P) kan tages til indtægt for, at der også skal være identitet mellem den varefortegnelse, som indsigers varemærke begrænses til som følge af brugspligten i Danmark og den varefortegnelse som indehavers varemærke er registreret for. Det må stadig være det almindelige udgangspunkt, at der er tale om risiko for forveksling, hvor man anvender produktreglen på vurderingen af om beskyttelsen/krænkelsen kan udstrækkes fra det ene produkt indsiger nu kan basere indsigelsen på kontra de produkter som modpartens varemærke er registreret for. Ved brev af 2. maj 2011 svarede indehaver i sagen. Indehaver anførte, at de ønsker at begrænse varefortegnelsen således, at den nu omfatter: Candies and confectionery other than chocolate; chewing gum; jellies (confectionery); gumdrops; lollipops; toffees; peppermints; pastilles; liquorice. Indehaver mente herefter ikke, at varemærkerne omfatter de samme varer og når der henses til mærkeligheden mente indehaver ikke, at mærkerne i deres helhed er forvekslelige. Ved brev af 24. januar 2012 oplyste indsiger, at de på trods af indehavers begrænsning af varefortegnelsen stadig er af den opfattelse at mærkerne CENTER og CENTER SHOCK er forvekslelige. Indsiger anførte endvidere, at varerne omfattet af henholdsvis indehaver og indsigers registrering alle er af samme art. Herudover henviste indsiger til, at det ikke er usædvanligt, at chokolade kan være fyldt med blandt andet mint, lakrids og toffees. Hertil kommer, at det heller ikke er usædvanligt at blande produkter i denne varegruppe, således at tyggegummi har chokoladesmag eller vingummi er overtrukket med chokolade. Endelig henviste indsiger til styrelsens tidligere afgørelse i VR Den 18. maj 2011 nedlagde Perfetti Van Melle S.p.A. anmodning om administrativ ophævelse af indsigers mærke VR CENTER (w). Den 17. februar 2012 satte styrelsen nærværende indsigelsessag i bero på afgørelsen i den administrative ophævelse mod VR CENTER (w). Den 23. august 2012 traf Patent- og Varemærkestyrelsen følgende afgørelse om administrativ ophævelse af mærket VR CENTER (w): Styrelsen tager begæringen til følge, og registreringen vil blive ophævet for alle varer i klasse 30 med undtagelse af chokolade med fyld. Afgørelsen er truffet i medfør af varemærkelovens 28, stk. 2 og stk. 4, jf. 25, stk. 1. 4/14

5 Cloetta Fazer AB ankede styrelsens afgørelse til Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som den 25. april 2013 stadfæstede styrelsens afgørelse. Styrelsen genoptog herefter nærværende indsigelsessag. Ved brev af 11. september 2013 svarede indsiger i sagen. Indsiger anførte, at indsigelsen ikke trækkes tilbage som følge af begrænsningen i varefortegnelsen i VR CENTER (w). Indsiger var fortsat af den opfattelse, at der er forvekslelighed mellem mærkerne for så vidt angår Candies and confectionery other than chocolate; chewing gum; jellies (confectionery); gumdrops; lollipops; toffees; peppermints; pastilles; liquorice i klasse 30. Ved brev af 13. februar 2014 svarede indehaver i sagen. Indehaver anførte, at der i den konkrete sag ikke er tale om identiske mærker. Mærkerne har ordet CENTER til fælles, men indehaver bestrider, at dette medfører, at der er risiko for forveksling imellem varemærkerne. Det er ordet SHOCK, der har bærende vægt i det angrebne figurmærke, og ordet CENTER beskriver blot, at forbrugeren får et chok, når de når centeret af produktet. Indsiger gjorde ikke gældende, at varemærket CENTER skulle være velkendt eller stærkt indarbejdet i Danmark og det findes åbenbart urimeligt at tildele varemærket CENTER en særlig bred beskyttelse, når henses til, at ordet i sammenhæng med SHOCK kan beskrive oplevelsen ved produkterne. Det blev gjort gældende, at selvom man mod forventning måtte statuere lighed mellem chokolade med fyld overfor candies and confectionery other than chocolate, så bør dette ikke være tilstrækkeligt til at statuere risiko for forveksling mellem CENTER og CENTER SHOCK (fig.), når henses til mærkernes beskaffenhed. Det skal afslutningsvis nævnes, at indsiger i skriftvekslingen efter indsigelsessagen blev genoptaget, ikke på noget tidspunkt har omtalt eller argumenteret på baggrund af mærket CLOETTA CENTER. Styrelsen har dog ikke modtaget besked om, at indsigelsen ikke længere baseres på dette mærke, hvorfor det stadig er en del af nærværende indsigelsessag. Den 23. september 2014 traf Patent- og Varemærkestyrelsen afgørelse i sagen og ophævede registreringen delvis med følgende begrundelse: 2. Lovgrundlaget I varemærkelovens 15, stk. 1, nr. 2, står der, at et varemærke ikke kan registreres, hvis: 5/14

6 2) der er risiko for forveksling, herunder at det antages, at der er en forbindelse med det ældre varemærke, fordi det yngre mærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art." 3. Vurdering og konklusion Indsigers mærker: VR Registreret for: EU Registreret for: CENTER Klasse 30: Chokolade med fyld. CLOETTA CENTER Klasse 30: Chokolade, inklusiv chokolade med fyld, chokoladevarer og konfekturevarer. Indehavers mærke: MP Registreret for: Klasse 30: Candies and confectionery other than chocolate; chewing gum; jellies (confectionery); gumdrops; lollipops; toffees; peppermints; pastilles; liquorice. Sammenligning af mærkerne: Indehavers mærke er et figurmærke bestående af ordelementerne CENTER og SHOCK. Ordene fremstår på baggrund af en sort, rektangulær etiket, hvor CENTER står midtfor øverst med hvide fede bogstaver, og SHOCK står lige under med fede, lidt større bogstaver, som er sorte med hvid omkreds. På tværs af mærket og bag ordelementerne anes et lyn, der centrerer sig bag om bogstavet o. Indehavermærkets figurlige elementer og især rektangelet og de fede skrifttyper er ganske svage mærkeelementer. Således er rektanglet en geometrisk grundform, der meget ofte er anvendt i varemærker, ligesom fede skrifttyper ofte ses i figurlige udformninger af varemærker. Efter styrelsens praksis vil disse svage figurlige elementer lede til, at det bliver mærkets ordelementer, der er de dominerende elementer. CENTER er et ord på 6 bogstaver og to stavelser. SHOCK består af 5 bogstaver og en stavelse. CENTER kan ifølge Den Store Danske Encyklopædi og Dansk Fremmedordbog oversættes i mange betydninger. Set i forhold til de relevante varer, er det mest naturligt at se CENTER som henvisende til central eller midtpunkt. SHOCK defineres ifølge Dansk Fremmedordbog som en rystelse af 6/14

7 nervesystemet eller stærk forskrækket. Samlet må det konkluderes, at indehavermærket har særpræg for de ansøgte varer, og at der højst kan være tale om, at mærket leder forbrugernes tanker hen på, at der i midten af varen gemmer sig en overraskelse (et shock). Indsigers mærker CENTER og CLOETTA CENTER er begge ordmærker. Indsigers mærke CENTER er fuldstændig indeholdt i indehavers mærke. Det udgør det første af to ord i indehavers mærke og der er derfor en vis visuel og lydlig lighed mellem mærkerne. Begrebsmæssigt adskiller mærkerne sig for så vidt angår orddelen SHOCK i indehavers mærke. Mærkeelementet CENTER bevarer dog ved sammensætningen med orddelen SHOCK sin selvstændige adskillelsesevne og der er derfor begrebsmæssigt sammenfald for dette mærkeelement. Indsigers mærke CLOETTA CENTER har et ud af to ord til fælles med indehavers mærke. CLOETTA står først i indsigers mærke, det er stærkt særpræget og fremstår som det dominerende i mærket. Det identiske mærkeelement CENTER er placeret først i indehavers mærke, men sidst i indsigers mærke, hvorved sammenkædningen hos den relevante kundekreds bliver mindre evident. Sammenligning af varerne: Indehavers registrering omfatter varerne candies and confectionery other than chocolate; chewing gum; jellies (confectionery); gumdrops; lollipops; toffees; peppermints; pastilles; liquorice i klasse 30. Ingen af disse varer er direkte sammenfaldende med chokolade med fyld. Styrelsen kan ikke tilslutte sig indsigers argument om, at der er direkte varekollision i forhold til varen toffees fordi den mest kendte smag for CENTER i Danmark netop er den med toffee fyld. Ifølge Gyldendals Røde Ordbøger kan toffees oversættes til flødekarameller eller karameller. At indsigers varer sælges med toffee fyld betyder ikke at varen toffees i klasse 30 er identisk med varen chokolade med fyld. Der er således ingen af de varer der er omfattet af indehavers registrering der er identiske med varen chokolade med fyld omfattet af indsigers registrering CENTER. Det skal herefter vurderes om der er lighed mellem varerne omfattet af indsigers registrering CENTER og varerne omfattet af indehavers registrering. Det fremgår af C-39/97 (CANON), at der ved vurderingen af varelighed skal tages hensyn til alle de relevante faktorer, der kendetegner forbindelsen mellem varerne eller tjenesteydelserne. Disse faktorer omfatter navnlig deres art, deres anvendelsesformål og benyttelsen af dem, samt om de er i konkurrenceforhold eller supplerer hinanden (jf. præmis 23). I denne situation er der tale om chokolade med fyld overfor candies and confectionery other than chocolate; chewing gum; jellies (confectionery); gumdrops; lollipops; toffees; peppermints; pastilles; liquorice. Det er styrelsens vurdering, at der er en høj grad af lighed mellem varerne chokolade med fyld og varerne candies and confectionery other than chocolate; jellies (confectionery); gumdrops; lollipops; toffees; peppermints; pastilles; liquorice. Det er alle søde sager, hvis ingredienser hovedsagelig er sukker tilsat smags-, konserverings- og farvestoffer. Ligeledes opfylder de samme behov, det er et nydelsesmiddel der kan stille lækkersult. Alle varerne omfattet af henholdsvis indsigers og indehavers registrering er placeret det samme sted i butikkerne, ligesom den samme producent producerer både chokolade, karameller, lakrids, vingummi m.v.. Endvidere er en del af varerne artlige beslægtet, idet det er sædvanligt at kombinere dem, der findes eksempelvis lakrids, vingummi og karamel overtrukket med chokolade. Styrelsen mener såle- 7/14

8 des i høj grad at produkterne omfattet af henholdsvis indehavers og indsigers registrering kan substituere samt komplementere hinanden. Til støtte herfor kan eksempelvis henvises til OHIMs Opposition Division, som i Opposition No B har fastslået følgende The contested candy with caramel; toffees; peppermint sweets; sugarless candies; brownies (small chocolate cakes); chocolate-based ready-to-eat food bars are similar to the opponent s chocolates. These goods share the same nature (i.e. foodstuffs), purpose, method of use, distribution channels and points of sale. They are in competition, target the same consumers and are likely to come from the same kinds of undertakings. Styrelsen mener dog ikke at varen chewing gum opfylder det samme behov som de ovenfor nævnte varer. Det anvendes ikke på samme måde, som et nydelsesmiddel der kan stille lækkersult, men er derimod et produkt der er beregnet til at tygge på for smagens skyld, for at rense tænderne eller for at give en frisk ånde. Styrelsen mener derfor, at der er en mindre grad af lighed mellem denne varer og varen chokolade med fyld. Indsigers registrering CLOETTA CENTER omfatter blandt andet konfekturevarer, som er et overbegreb til alle de varer, som er omfattet af indehavers registrering. Der er således direkte sammenfald mellem varerne omfattet af indehavers registrering og varerne omfattet af indsigers registrering CLOETTA CENTER. Vurderingen af forvekslelighed mellem indsigers mærke CENTER og indehavers mærke CENTER SHOCK (fig.) Ifølge EF-domstolens praksis skal der i sager om forvekslelighed foretages en helhedsvurdering af risikoen for forvekslelighed i offentlighedens bevidsthed under hensyntagen til omfanget af bl.a. mærkelighed og varesammenfald. Helhedsvurderingen skal desuden, for så vidt angår den visuelle, lydlige og begrebsmæssige lighed af de omhandlede varemærker, være støttet på det helhedsindtryk, disse giver, idet der navnlig skal tages hensyn til deres særprægede og dominerende bestanddele. Gennemsnitsforbrugeren opfatter normalt et varemærke som en helhed og foretager ikke en undersøgelse af dets forskellige detaljer. Hertil kommer, at en forbruger sjældent har lejlighed til at foretage en direkte sammenstilling af mærkerne, og derfor må forlede sig på det udviskede erindringsbillede i den givne situation. Som fastslået i Styrelsens foreløbige vurdering af 10. marts 2011 kan det ved en sammenligning af mærkerne CENTER (w) og CENTER SHOCK (fig.), konkluderes, at det identiske element CENTER i begge mærker, tilfører mærkerne en generel lydlig, synsmæssig og begrebsmæssig lighed, der hvis mærkerne anvendes for de samme eller nært beslægtede varer medfører risiko for, at den relevante omsætningskreds får indtryk af, at varerne har samme kommercielle oprindelse. Dette til trods for, at mærkerne både lydligt og synsmæssigt er af forskellig længde og forskellige antal ord. Styrelsen har lagt vægt på, at mærkeelementet CENTER bevarer sin selvstændige adskillelsesevne, til trods for, at ordelementet SHOCK indgår i mærket. Der henvises her til, at når et mærke består af sammensætningen af et ældre mærke og et nytilføjet element, vil dette ældre mærke selv hvis det ikke er det dominerende element i det sammensatte mærke stadig kunne have en selvstændig adskillelsesevne i det nye mærke. I så fald vil det sammensatte mærke (CENTER SHOCK) og det ældre mærke (CENTER) blive betragtet som lignende mærker. Styrelsen kan i forlængelse heraf henvise til Rettens udtalelse i præmis 49 og 50 i sagen T-16/08, vedrørende vurderingen af lighed mellem mærkerne CENTER SHOCK (w) og CENTER (w). Her anføres følgende: It follows from all the foregoing that there are significant similarities between the trade marks at issue when each is considered as a whole. As regards, lastly, the assessment of the likelihood of confusion in the present case, in the light of the fact that the goods at issue are identical and the signs at issue are similar, it must be held that the 8/14

9 Board of Appeal did not err in any way in concluding that there was a likelihood of confusion between the Community trade mark and the earlier national marks on the part of the relevant public. Retten har således alene taget stilling til spørgsmålet om hvorvidt mærkerne er forvekslelige i relation til identiske varer. Det skal bemærkes, at Rettens afgørelse blev anket til Domstolen, som i sag C-353/09 P afviste appellen. Som konkluderet ovenfor finder styrelsen, at der er en høj grad af lighed mellem varerne chokolade med fyld og varerne candies and confectionery other than chocolate; jellies (confectionery); gumdrops; lollipops; toffees; peppermints; pastilles; liquorice. I styrelsens foreløbige afgørelse af 10. marts 2011 fastslog vi, at der ikke er tilstrækkelig lighed mellem mærkerne til, at der er risiko for forveksling, herunder risiko for at der antages en forbindelse mellem mærkerne, når disse anvendes for andet end identiske eller nært beslægtede varer, som f.eks. andre chokoladevarer...styrelsen kan imidlertid ikke udelukke, at indehaver kan begrænse disse overbegreber (candies and confectionery) til varer, som ikke er sammenfaldende eller nært beslægtede med chokolade med fyld. Indehaver kan derigennem opretholde dele af sin registrering indenfor disse begreber, f.eks. for marcipan og karameller. Styrelsen har genovervejet hvilke varer vi anser for at være nært beslægtet med varen chokolade med fyld. Vi mener, at eksempelvis marcipan og karameller må anses for at være nært beslægtede med chokolade med fyld, det er alle søde sager, hvis ingredienser hovedsagelig er sukker tilsat smags-, konserverings- og farvestoffer. Ligeledes opfylder de samme behov, det er et nydelsesmiddel der kan stille lækkersult. Som følge heraf anser vi varerne candies and confectionery other than chocolate; jellies (confectionery); gumdrops; lollipops; toffees; peppermints; pastilles; liquorice, omfattet af indehavers registrering, for i høj grad at være ligeartede og dermed nært beslægtede med varen chokolade med fyld omfattet af indsigers registrering. Denne høje grad af lighed sammenholdt med ligheden mellem mærkerne fører til, at der er en risiko for forveksling, herunder for at der antages en forbindelse mellem mærkerne. For så vidt angår varen chewing gum omfattet er indehavers registrering, er det derimod styrelsens vurdering, at der er en mindre grad af lighed mellem denne vare og varen chokolade med fyld. Denne mindre grad af lighed sammenholdt med ligheden mellem mærkerne fører til, at der ikke er en risiko for forveksling, herunder for at der antages en forbindelse mellem mærkerne. Vurderingen af forvekslelighed mellem indsigers mærke CLOETTA CENTER og indehavers mærke CENTER SHOCK (fig.). I relation til ligheden mellem indehavers mærke CENTER SHOCK (fig.) og indsigers andet mærke, CLOETTA CENTER, adskiller mærkerne sig mere fra hinanden, end de ovenfor beskrevne mærker. CLOETTA står først i mærket, er stærkt særpræget og fremstår dominerende i mærket. Det identiske mærkeelement CENTER er placeret først henholdsvis sidst i mærkerne, hvorved sammenkædningen hos den relevante kundekreds bliver mindre evident. Som nævnt ovenfor omfatter indsigers registrering CLOETTA CENTER blandt andet konfekturevarer, som er et overbegreb til alle de varer, som er omfattet af indehavers registrering. Det er dog styrelsens vurdering, at der på grund af den store forskel mellem mærkerne CLOETTA CENTER og CENTER SHOCK (fig.) ikke er risiko for forveksling, herunder for at der antages en forbindelse mellem mærkerne når disse anvendes for identiske varer. Der er særligt lagt vægt på, at det dominerende element i indsigers mærke er CLOETTA samt at fælleselementet i de to mærker CENTER er placeret henholdsvis først og sidst i mærkerne. 9/14

10 Vi tager indsigelsen til følge på visse punkter, og registreringen vil blive gjort ugyldig i Danmark for følgende varer: Klasse 30: Candies and confectionery other than chocolate; jellies (confectionery); gumdrops; lollipops; toffees; peppermints; pastilles; liquorice. Registreringen omfatter herefter: Klasse 30: Chewing gum. Vi har afgjort sagen efter varemærkelovens 15, stk. 1, nr. 2 Denne afgørelse blev med brev af 24. november 2014 fra Chas. Hude A/S på vegne klager, Cloetta Fazer AB, indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker med følgende begrundelse: Vi henviser til Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse i indsigelsen mod MP om gyldighed af varemærket CENTER SHOCK (fig.) og tillader os hermed at indbringe denne afgørelse for Ankenævnet for Patenter og Varemærker med henblik på omgørelse af den del af samme, hvorefter ansøgermærket CENTER SHOCK (fig.) blev erklæret gyldigt for tyggegummi (chewing gum ) i Danmark, og som konsekvens deraf skal vi anmode om, at ovennævnte varemærke gøres ugyldigt i Danmark i sin helhed. Anken fremsættes således med henvisning til varemærkelovens 46. PÅSTAND Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse i sagen MP omgøres for så vidt angår den del af samme, hvorefter ansøgermærket CENTER SHOCK (fig.) blev erklæret gyldigt for tyggegummi (chewing gum ), og den danske del af den internationale varemærkeregistrering MP CENTER SHOCK (fig.) gøres ugyldig i sin helhed. ANBRINGENDER Vi er ikke enige i styrelsens vurdering af varemærkernes forvekslelighed, og vi er af den klare overbevisning, at indsigermærkerne CENTER og CLOETTA CENTER er forvekslelige med det angrebne CENTER SHOCK (fig.) også for så vidt angår tyggegummi (chewing gum). Det gælder både for CLOETTA ENTER og for CENTER, at mærkerne besidder en høj grad af særpræg i forhold til de varer, som mærkerne er registreret for. For så vidt angår indsigermærket CENTER er der efter vores klare opfattelse en stor grad af lighed mellem indsigerens chokolade med fyld og ansøgerens tyggegummi, idet varerne i stor grad er substituerbare, tjener i stort omfang samme formål, deler samme afsætningskanaler, har samme omsætningskreds, nogenlunde samme prisniveau, tilsvarende natur osv. Der er også en stor grad af lighed mærkerne imellem, og sammenfattende gøres det gældende, at mærkerne er forvekslelige også for så vidt angår ansøgerens tyggegummi, i modsætning til det, som styrelsen fandt. Vi lægger desuden til grund, at mærkeligheden mellem CLOETTA CENTER og CENTER SHOCK (fig.) er større end det, som det blev vurderet af styrelsen til. Eftersom der er direkte sammenfald mellem indsigerens konfekturevarer og det angrebne mærkes tyggegummi, er vi af den klare overbevisning, at CLOETTA CENTER og CENTER SHOCK burde have været blevet fundet forvekslelige Med mail af 5. januar 2015 bilagt brev dateret 5. december 2015 (som rettelig bør være 2014) fremsendte Chas. Hude A/S på vegne klager Cloetta Fazer AB uddybet klage som følger: 10/14

11 PÅSTAND Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse i sagen MP omgøres for så vidt angår den del af afgørelsen, hvorefter ansøgermærket CENTER SHOCK <fig> blev erklæret gyldigt for tyggegummi ( chewing gum ), og den danske del af den internationale varemærkeregistrering MP CENTER SHOCK <fig> erklæres ugyldig i sin helhed. ANBRINGENDER Vi er ikke enige i styrelsens vurdering af varemærkernes forvekslelighed, og vi er af den klare overbevisning, at indsigermærkerne CENTER og CLOETTA CENTER er forvekslelige med det angrebne CENTER SHOCK <fig> også for så vidt angår tyggegummi (chewing gum). Ad varelighed MP CENTER SHOCK <fig> VR CENTER <w> CTM CLOETTA CENTER <w> Tyggegummi Chokolade med fyld Chocolate, including filled chocolate, chocolate goods and confectionery I modsætning til hvad styrelsen anfører, er både tyggegummi og chokolade med fyld nydelsesmidler. De opfylder samme behov, idet de blive tygget hhv. spist som slik for smagens skyld, da hverken det ene eller det andet produkt spises for deres ernæringskvaliteter. Også når tyggegummi har tandrensende effekt, bruges tyggegummiet primært som nydelsesmiddel på grund af sin smag. Tyggegummi og chokolade med fyld har grundlæggende samme beskaffenhed, idet de begge kategoriseres som slik (se bl.a. bilag 1, definition af tyggegummi fra Wikipedia, dansk udgave). Tyggegummi og chokoladeslik fremstilles ofte af samme producenter, som det tydeligt fremgår af f. eks. bilag 2 ( visende tyggegummi af mærket SorBits, produceret af Cloetta, varemærket registreret under bl.a. VR i navnet Cloetta Sverige AB) og bilag 3 ( visende salg af Perfetti Van Melles karameller med chokolade af mærket MELLER, varemærke registreret som CTM nr ). Varerne er også i høj grad substituerbare: tyggegummi og chokolade med fyld sælges som regel i små pakker indeholdende flere tyggegummier / chokoladepastiller; prismæssigt ligger de på omkring samme niveau, og de spises som hurtigt nydelsesmiddel eller bydes til gæster. Produkterne deler også samme afsætningskanaler, idet de som oftest sælges i supermarkeder og kiosker, hvor de står på de samme hylder og tit ved siden af hinanden. Det fremgår også af flere afgørelser, bl.a. følgende to OHIM afgørelser, at chokolade og tyggegummi er ligeartede: - OHIM s indsigelsesafgørelse i sag nr. B : The contested drops, boiled sweets, lollipops of any kind, pastilles, wine gum, jellies, bubble gum, chewing gum, jelly beans, licorice, marzipan, candy strips, liquid candy, candy gel, candy juice, marshmallows, candy foam, candy powder are different types of confectioneries. Therefore, these goods and the opponent s chocolate serve the same purpose and may coincide in producers, distribution channels and consumers. Moreover, they are in competition, since they serve the same purpose and can be substituted for each other. Consequently, these goods are highly similar. (Side 5, vores fremhævelse. Bilag 4). 11/14

12 Bemærkelsesværdigt er det også, at OHIM i denne sag fandt, at varemærkerne BODY ATTACK og ATTACK er forvekslelige med ZACK ATTACK, også for varer, der er ligeartede i mindre grad ( similar to a low degree ): The similarities rendered by the distinctive element ATTACK in all the marks are enough to counteract the differences between them, and the public may believe that the goods and services come from the same undertaking or, at least, from economically linked undertakings. This is equally true in relation to the contested goods found to be similar to a low degree (weighing and measuring apparatus and instruments), for which the lesser degree of similarity will be offset by the clear visual, aural and conceptual coincidences in the distinctive word ATTACK. (side 8). - OHIM s afgørelse af , som omgjorde afgørelse af i indsigelse nr. B : The contested chewing gum, not for medical purposes is a kind of sweet that is kept in the mouth and chewed to get its flavour, but which is not swallowed. Since these contested products are sweets, just as the opponent s chocolate candies, they have a similar nature, the same end users and distribution channels and are therefore similar. (Side 3-4. Bilag 5). Endvidere følger det af OHIM s taksonomi -klassifikationsværktøj (som er en del af TMclassprojektet), at slik, slikbarer og tyggegummi er en underkategori af bagte varer, konfekturevarer, chokolade og desserter (Bilag 6), hvorfor man må konkludere, at klassificeringshensynet også understøtter, at der foreligger en stærk grad af varelighed mellem tyggegummi og chokolade med fyld. Ad mærkelighed CENTER CLOETTA CENTER CENTER er fuldstændig indeholdt i CENTER SHOCK og udgør derudover det første af de to ord, som det angrebne mærke er ansøgt registreret for. Det første ord er som regel det vigtigste i forbindelse med forvekslelighedsbedømmelse, idet det er det første ord, som forbrugerne udtaler (og husker). Derudover er CENTER skrevet med hvidt på mørk baggrund, i modsætning til SHOCK, som er skrevet med sort/mørkegrå skrift på mørkegrå baggrund, hvorfor CENTER opfattes som det mest fremtrædende element i det angrebne mærke. CENTER og SHOCK er skrevet med forskellige farver og skrifttyper og er skrevet over for hinanden. Begrebsmæssigt er der ingen sammenhæng mellem ordene, og alt i alt fremstår hvert af ordene som uafhængige af hinanden, og har dermed selvstændig adskillelsesevne hver for sig. I den forbindelse bestrides, at CENTER SHOCK ville virke suggestiv for nogle forbrugerne, idet der højst kan være tale om, at mærket leder forbrugernes tanker hen på, at der i midten af varen gemmer sig en overraskelse (et shock). Dette er nemlig blevet implicit afvist af Court of First Instance (dom af 1. juli 2009 i sagen T-16/08), som udtalte (par. 46): As regards, first, the applicant s statement that, in the CENTER SHOCK trade mark, the word center, which is used descriptively and which therefore has an extremely weak descriptive character, is only perceived as a qualifier of shock, it is sufficient to observe that the word center, which has its own distinctive character, cannot be used as an adjective, but only as a verb or a noun. In any event, the applicant has failed to prove in what way the component center is descriptive or, at the 12/14

13 very least, suggestive of a quality of all the goods in respect of which the marks at issue were registered. (Bilag 7). Samlet vurdering Det gælder både for CLOETTA CENTER og for CENTER, at mærkerne besidder en høj grad af særpræg i forhold til de varer, som mærkerne er registreret for. For så vidt angår indsigermærket CENTER er der efter vores klare opfattelse en stor grad af lighed mellem indsigerens chokolade med fyld og ansøgerens tyggegummi, idet varerne i høj grad er substituerbare, i vidt omfang tjener samme formål, deler samme afsætningskanaler, har samme omsætningskreds, nogenlunde samme prisniveau, tilsvarende beskaffenhed osv. Der er også en stor grad af lighed mærkerne imellem, og sammenfattende gøres det gældende, at mærkerne er forvekslelige også for så vidt angår ansøgerens tyggegummi, i modsætning til hvad styrelsen fandt. Vi lægger desuden til grund, at mærkeligheden mellem CLOETTA CENTER og CENTER SHOCK <fig> er større, end hvad det blev vurderet til af styrelsen. Desuden foreligger der også identitet mellem indsigerens konfekturevarer og det angrebne mærkes tyggegummi, og varemærkernes forholdsvis (i forhold til den lighed, der foreligger mellem CENTER og CENTER SHOCK) mindre grad af lighed opvejes af vareidentiteten, hvorfor det bør konkluderes, at CLOETTA CENTER og CENTER SHOCK er forvekslelige også for tyggegummi. Generelt skal det bemærkes, at der foreligger et direkte konkurrenceforhold mellem indsigeren og ansøgeren på det europæiske marked for konfekturevarer (se markedsandelene f.eks. i Italien og Holland, bilag 8) hvorfor det er yderst vigtigt, at enhver forvekslingsrisiko mellem de to selskabers varemærker undgås. Til støtte for vores samlede vurdering og påstand henviser vi til følgende ankenævnskendelser: AN VIKING / VIKING DIESEL (Bilag 9) (forvekslelighed for varer i klasse12, på trods af at disse var forskellige); AN BRAVO / RIO BRAVO (Bilag 10): Michael Dorn, Hans Chr. Thomsen og Steffen Gulmann udtaler: Om end der ikke er fuldstændigt varesammenfald imellem varerne i indehavers mærke Rio Bravo og indsigers mærke BRAVO, så er der efter vores opfattelse set med forbrugerens øjne en så høj grad af substitution, at der nærmest er sammenfald i klasse 32, hvor Rio Bravo er registreret for non-alcoholic beverages; fruit and/or vegetable juices, fruit nectars og BRAVO for Frugt juice og frugtdrikke. Under hensyn til, at BRAVO indgår i sin helhed i indehavers mærke finder vi endvidere som Patent- og Varemærkestyrelsen - at der er synsmæssig og lydlig lighed. Det er således vores opfattelse, at der, set ud fra en helhedsbetragtning, er så stor lighed imellem Rio Bravo og Bravo, at indsigelsen om, at registreringen af RIO BRAVO skal ophæves i sin helhed, bør tages til følge, og at den af klageren nedlagte principale påstand herom skal tages til følge. AN MUSTANG <fig> / MUSTANG SURVIVAL <fig> (Bilag 11), hvor der blev statueret, at der forelå forvekslelighed på trods af, at varerne endda henhørte til forskellige vareklasser: Uagtet klageren i forbindelse med anken har begrænset varefortegnelsen til nærmere angivet beskyttelses-, sikkerheds- og overlevelsesudstyr og -beklædning i klasse 9, således at der ikke er direkte varesammenfald med de modholdte mærker, finder ankenævnet, at der er tale om vareartslighed mellem de i den ny varefortegnelse nævnte beklædningsgenstande og varer i klasse /14

14 Hvad specifikt angår mærkeligheden henvises desuden til Ankenævnets kendelser i sagen AN , som stadfæstede styrelsens indsigelsesafgørelsen i sagen VR , hvor PEAK og PEAK CRUST <fig> blev fundet forvekslelige: Uanset PEAK måtte blive opfattet som et svagt mærkeelement, er det, ud fra en helhedsvurdering, herunder at ordet står først i mærket, styrelsens opfattelse, at der er synsmæssig og lydlig lighed mellem mærkerne, hvorfor der er risiko for forveksling. (Bilag 12) og i sagen AN , som stadfæstede styrelsens indsigelsesafgørelse i sagen VR , BRUBACKER / HENRY BRUBACKER <fig>: Ud fra en samlet vurdering finder Styrelsen, at de to varemærker er forvekslelige. Styrelsen lægger i den forbindelse vægt på, at der er sammenfald af varer mellem de to registreringer, og at det dominerende element i mærkerne, nemlig Brubaker, er identisk (Bilag 13) Med brev af 23. marts 2015 afgav Patent- og Varemærkestyrelsen følgende udtalelse: Som svar på Ankenævnets brev af 10. marts 2015 skal styrelsen udtale følgende: Under behandlingen for Ankenævnet ses der ikke at være fremlagt sådanne nye væsentlige argumenter, at styrelsen har anledning til at ændre opfattelse. Styrelsen fastholder derfor afgørelsen af 23. september 2014 og den under behandlingen fremførte argumentation og vurdering. Styrelsen skal således henstille til Ankenævnet, at den trufne afgørelse stadfæstes Med brev af 21. april 2015 kommenterede Chas. Hude A/S på vegne klager, Cloetta Fazer AB, styrelsens udtalelse således: Jeg henviser til høringssvar fra Patent- og Varemærkestyrelsen dateret den 23. marts 2015 og skal bede ankenævnet om at træffe en afgørelse på det foreliggende grundlag. Min klient ønsker heller ikke mundtlig forhandling Med brev af 23. april 2015 kommenterede Zacco Denmark A/S på vegne indklagede, Perfetti van Melle S.p.A., styrelsens udtalelse således: Under henvisning til Styrelsens høringssvar af 23. marts 2015 skal vi hermed for god ordens skyld meddele, at mærkeindehaver ikke har nogen udtalelse i den anledning Udskriftens og fotokopiens rigtighed bekræftes. Ankenævnet for Patenter og Varemærker, den 26. juni /14

AN 2013 00023 MP 967683 Best in Town <fig> - Indsigelse Forvekslelighed

AN 2013 00023 MP 967683 Best in Town <fig> - Indsigelse Forvekslelighed RESUMÉ: AN 2013 00023 MP 967683 Best in Town - Indsigelse Forvekslelighed Indehaveren af VR 1989 02704 IN TOWN gjorde indsigelse mod endelig designering af MP 967683 Best in Town med henvisning

Læs mere

AN VR WEST WIND <w> - Indsigelse - Forveksling

AN VR WEST WIND <w> - Indsigelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2015 00026 VR 2014 00362 WEST WIND - Indsigelse - Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af VR 2014 00362 WEST WIND . Indsigelsen blev begrundet med, at varemærket

Læs mere

AN 2013 00028 MP 1089949 DEERE MARCHI <fig> - Indsigelse Forvekslelighed

AN 2013 00028 MP 1089949 DEERE MARCHI <fig> - Indsigelse Forvekslelighed RESUMÉ: AN 2013 00028 MP 1089949 DEERE MARCHI - Indsigelse Forvekslelighed Indehaveren af det ældre CTM-ordmærke 332874 JOHN DEERE nedlagde indsigelse mod endelig registrering af MP 1089949 DEERE

Læs mere

AN 2006 00004 VR 2004 04257- minimal <fig.> - Forvekslelighed.

AN 2006 00004 VR 2004 04257- minimal <fig.> - Forvekslelighed. 1 RESUMÉ: AN 2006 00004 VR 2004 04257- minimal - Forvekslelighed. I indsigelsessagen tog Patent- og Varemærkestyrelsen ikke indsigelsen til følge og opretholdt registreringen af figurmærket minimal

Læs mere

Afgørelse i indsigelse

Afgørelse i indsigelse Den 10. oktober 2012 traf Patent- og Varemærkestyrelsen følgende Afgørelse i indsigelse i sagen VR 2011 02147, AMANI BY KAPUKA COPENHAGEN mellem: Indsiger: v/ fuldmægtig: Chas. Hude A/S GIORGIO ARMANI

Læs mere

AN 2007 00005 VR 2005 02476 DREAMS BY ISABELL KRISTENSEN <w> - Forvekslelighed

AN 2007 00005 VR 2005 02476 DREAMS BY ISABELL KRISTENSEN <w> - Forvekslelighed 1 RESUMÉ: AN 2007 00005 VR 2005 02476 DREAMS BY ISABELL KRISTENSEN - Forvekslelighed Indehaveren af varemærket DREAMS begærede ordmærket DREAMS BY ISABELL KRISTENSEN administrativt ophævet under

Læs mere

AN 2005 00003 VR 1991 00002 SMIL <w> - Administrativ ophævelse - Brugspligt

AN 2005 00003 VR 1991 00002 SMIL <w> - Administrativ ophævelse - Brugspligt 1 RESUMÉ: AN 2005 00003 VR 1991 00002 SMIL - Administrativ ophævelse - Brugspligt Indehaveren af figurmærket SMILEY begærede figurmærket SMIL administrativt ophævet under henvisning til varemærkelovens

Læs mere

RESUMÉ: AN 2014 00032 VR 2013 02332 Ultimate <fig> - Indsigelse Forveksling

RESUMÉ: AN 2014 00032 VR 2013 02332 Ultimate <fig> - Indsigelse Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00032 VR 2013 02332 Ultimate - Indsigelse Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af VR 2013 02332 Ultimate . Indsigelsen blev begrundet med, at indehavers

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG MC UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 7. marts 2008 blev af retten i sagen V 146 06 Novartis Medical Nutrition (Sweden) AB (Advokat Susanne Mark) mod Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Advokat

Læs mere

Peter Tholstrup Danmark v/sandel, Løje & Wallberg

Peter Tholstrup Danmark v/sandel, Løje & Wallberg AN 2007 00033 MP730124 PASTA PASTA Forvekslelighed Indehaveren af det registrerede mærke PASTA BASTA fremsatte indsigelse mod registrering af figurmærket PASTA PASTA. Anmodningen blev begrundet

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG. Den 15. juni 2005 blev af retten i sagen

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG. Den 15. juni 2005 blev af retten i sagen V002000A - LBH UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 15. juni 2005 blev af retten i sagen V-20-04 1) Spirits International N.V. (Advokat Christian Akhøj) 2) Spirits Product International Intellectual

Læs mere

Klage fra Hypred (société anonyme à directoire et conseil de surveillance), Frankrig v/patrade A/S

Klage fra Hypred (société anonyme à directoire et conseil de surveillance), Frankrig v/patrade A/S RESUMÉ: AN 2013 00031 MP 1068629 VIR - Indsigelse Forveksling Indehaveren af det ældre EU-varemærke CTM 5029236 HM VIR nedlagde indsigelse mod endelig registrering af MP 1068629 VIR med henvisning

Læs mere

RESUMÉ: AN 2005 00021 - VR 2002 03364 <fig> - Forvekslelighed

RESUMÉ: AN 2005 00021 - VR 2002 03364 <fig> - Forvekslelighed RESUMÉ: AN 2005 00021 - VR 2002 03364 - Forvekslelighed Indehaveren af figurmærket Patrafee fremsatte indsigelse mod registrering af figurmærket Patrade A/S. Indsiger begrundede indsigelsen med,

Læs mere

RESUMÉ: AN 2014 00005 VR 2012 02817 PLYZELBA <w> - Indsigelse - Forveksling

RESUMÉ: AN 2014 00005 VR 2012 02817 PLYZELBA <w> - Indsigelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00005 VR 2012 02817 PLYZELBA - Indsigelse - Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af VR 2012 02817 PLYZELBA . Indsigelsen blev begrundet med, at indehavers

Læs mere

AN 2014 00040 VR 2013 01549 PAJO <w> Administrativ ophævelse - Forveksling

AN 2014 00040 VR 2013 01549 PAJO <w> Administrativ ophævelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00040 VR 2013 01549 PAJO Administrativ ophævelse - Forveksling Der blev fremsat anmodning om administrativ ophævelse af registreringen VR 2013 01549 PAJO . Anmodningen blev begrundet

Læs mere

AN 2006 00044 VR 2005 02453 ORIENTEXPRESSEN HAWAII WOK <fig.> - Forvekslelighed.

AN 2006 00044 VR 2005 02453 ORIENTEXPRESSEN HAWAII WOK <fig.> - Forvekslelighed. 1 RESUMÉ: AN 2006 00044 VR 2005 02453 ORIENTEXPRESSEN HAWAII WOK - Forvekslelighed. Der blev fremsat indsigelse mod registreringen af figurmærket ORIENTEXPRESSEN HAWAII WOK, VR 2005 02453, klasse

Læs mere

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt, da der ikke blev fundet anledning til at imødekomme anmodningen om mundtlig forhandling.

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt, da der ikke blev fundet anledning til at imødekomme anmodningen om mundtlig forhandling. RESUMÉ: AN 2013 00030 VA 2012 00915-77 - Manglende særpræg Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at registrere varemærket VA 2012 00915-77 med den begrundelse, at det ansøgte varemærke ikke har

Læs mere

AN 2013 00002 VA 2011 02831 CAFFE VERONA <w> - Manglende særpræg

AN 2013 00002 VA 2011 02831 CAFFE VERONA <w> - Manglende særpræg RESUMÉ: AN 2013 00002 VA 2011 02831 CAFFE VERONA - Manglende særpræg Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at registrere varemærket VA 2011 02831 CAFFE VERONA med den begrundelse, at det ansøgte

Læs mere

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG Tyskland v/ Internationalt Patent-Bureau A/S

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG Tyskland v/ Internationalt Patent-Bureau A/S RESUMÉ: AN 2007 00046 MP 885476 IPRAXA - Forvekslelighed Indehaveren af EU - varemærket nr. 003249182 PRADAXA fremsatte indsigelse mod ordmærket IPRAXA, MP 885476 med henvisning til varemærkelovens

Læs mere

AN 2006 00014 VR 2005 01382 Olivia <w> - Mærkelighed Artslighed.

AN 2006 00014 VR 2005 01382 Olivia <w> - Mærkelighed Artslighed. RESUMÉ: AN 2006 00014 VR 2005 01382 Olivia - Mærkelighed Artslighed. Indehaveren af EU-varemærkerne Olivia og Olivia Newton-John fremste indsigelse mod registreringen af ordmærket Olivia med henvisning

Læs mere

AN 2014 00041 VR 2013 00460 DANSK KRISEKORPS <w> - Indsigelse - Forveksling

AN 2014 00041 VR 2013 00460 DANSK KRISEKORPS <w> - Indsigelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00041 VR 2013 00460 DANSK KRISEKORPS - Indsigelse - Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af VR 2013 00460 DANSK KRISEKORPS . Indsigelsen blev begrundet

Læs mere

AN 2013 00019 VR 2012 01655 MacXtra <fig> - Indsigelse - Forvekslelighed

AN 2013 00019 VR 2012 01655 MacXtra <fig> - Indsigelse - Forvekslelighed RESUMÉ: AN 2013 00019 VR 2012 01655 MacXtra - Indsigelse - Forvekslelighed Indehaver af EU-varemærkeregistreringen 05112354 MAC samt VR 1992 09306 og VR 1995 08598 fremsatte indsigelse

Læs mere

Klage fra Pierre Fabre Dermo-Cosmétique, Société anonyme, Frankrig v/awapatent A/S

Klage fra Pierre Fabre Dermo-Cosmétique, Société anonyme, Frankrig v/awapatent A/S RESUMÉ: AN 2013 00029 MP 1008000 ZINALFAT - Indsigelse - Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af MP 1008000 ZINALFAT med henvisning til risiko for forvekslelighed med

Læs mere

Afgørelse i indsigelse

Afgørelse i indsigelse Den 2. november 2012 traf Patent- og Varemærkestyrelsen følgende Afgørelse i indsigelse i sagen VR 2011 02900, mellem: Indsiger: Markant Handels und Service GmbH v/ fuldmægtig: Sandel, Løje & Partnere

Læs mere

AN 2005 00020 VR 2003 02492 Nordcap Fishermint <w> - Forvekslelighed.

AN 2005 00020 VR 2003 02492 Nordcap Fishermint <w> - Forvekslelighed. 1 RESUMÉ: AN 2005 00020 VR 2003 02492 Nordcap Fishermint - Forvekslelighed. Indehaveren af VR 2003 00006 FISHERMAN VODKASHOT, det ibrugtagne varemærke FISHERMAN VODKA SHOT, VR 2002 02091 FISHER samt

Læs mere

Afgørelse om administrativ ophævelse

Afgørelse om administrativ ophævelse Den 17. december 2012 traf Patent- og Varemærkestyrelsen følgende Afgørelse om administrativ ophævelse I sagen MP1026334, DOMUS mellem: Anmoder: VKR Holding A/S v/ fuldmægtig: Maqs Law Firm Advokataktieselskab

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG - JF UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 9. marts 2007 afsagde retten i sagen V 20/06 Kraft Foods AS (Advokat Jeppe Brinck-Jensen) mod Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Kammeradvokaten ved

Læs mere

AN 2005 00018 VR 2002 04358 HJÆLP UDEN GRÆNSER <fig> - Forvekslelighed.

AN 2005 00018 VR 2002 04358 HJÆLP UDEN GRÆNSER <fig> - Forvekslelighed. 1 RESUMÉ: AN 2005 00018 VR 2002 04358 HJÆLP UDEN GRÆNSER - Forvekslelighed. Indehaveren af figurmærket VR 1993 04175 MSF MEDECINS SANS FRONTIERES DOCTORS WITHOUT BORDERS LÆGER UDEN GRÆNSER fremsatte

Læs mere

AN 2015 00002 VR 2013 02024 BULLDOG Energy Drink <fig> - Indsigelse Forveksling

AN 2015 00002 VR 2013 02024 BULLDOG Energy Drink <fig> - Indsigelse Forveksling RESUMÉ: AN 2015 00002 VR 2013 02024 BULLDOG Energy Drink - Indsigelse Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af varemærket VR 2013 02024 BULLDOG Energy Drink . Indsigelsen

Læs mere

AN 2012 00022 VR 2011 00102 COPENHAGEN INTERNATIONAL FASHION WEEK <w> Indsigelse Manglende særpræg

AN 2012 00022 VR 2011 00102 COPENHAGEN INTERNATIONAL FASHION WEEK <w> Indsigelse Manglende særpræg RESUMÉ: AN 2012 00022 VR 2011 00102 COPENHAGEN INTERNATIONAL FASHION WEEK Indsigelse Manglende særpræg Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af varemærket VR 2011 00102 COPENHAGEN INTERNATIONAL

Læs mere

AN 2014 00039 VR 2010 03096 STORM <w> - Administrativ ophævelse Forveksling

AN 2014 00039 VR 2010 03096 STORM <w> - Administrativ ophævelse Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00039 VR 2010 03096 STORM - Administrativ ophævelse Forveksling Der blev fremsat begæring om administrativ ophævelse af registreringen VR 2010 03096 STORM . Begæringen blev begrundet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0253 og 2013-0254 Klager: Motel One GmbH Theatinerstrasse 16 80333 München Tyskland Indklagede: LAB Ejendomme ApS (LABJ Consulting ApS) Lynggårdsvej 28 F 8600 Silkeborg

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - MC UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 10. februar 2010 V-51-09 Cembrit A/S (advokat Louise Unmack) mod Eternit-Specialisten v/ Kim Rønne Nielsen Indledning Denne sag vedrører spørgsmålet

Læs mere

AN 2012 00014 MP 1034440 CHATEAU DE FIGEAC <w> - Manglende særpræg - Indarbejdelse

AN 2012 00014 MP 1034440 CHATEAU DE FIGEAC <w> - Manglende særpræg - Indarbejdelse RESUMÉ: AN 2012 00014 MP 1034440 CHATEAU DE FIGEAC - Manglende særpræg - Indarbejdelse Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at registrere MP 1034440 CHATEAU DE FIGEAC i klasse 33 med den begrundelse,

Læs mere

RESUMÉ: AN 2013 00022 VA 2012 02978 <fig> - Manglende særpræg

RESUMÉ: AN 2013 00022 VA 2012 02978 <fig> - Manglende særpræg RESUMÉ: AN 2013 00022 VA 2012 02978 - Manglende særpræg Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at registrere varemærket VA 2012 02978 med den begrundelse, at det ansøgte mærke ikke har det for

Læs mere

AN 2006 00016 VR 2004 03611 MITIZAX <w> - Forvekslelighed

AN 2006 00016 VR 2004 03611 MITIZAX <w> - Forvekslelighed RESUMÉ: AN 2006 00016 VR 2004 03611 MITIZAX - Forvekslelighed Indehaveren af ordmærket MINIMAX fremsatte indsigelse mod registrering af ordmærket MITIZAX. Indsiger begrundede indsigelsen med, at mærkerne

Læs mere

AN 2004 00035 VR 2000 00510 JobTeamDanmark Forvekslelighed - Velkendthed.

AN 2004 00035 VR 2000 00510 JobTeamDanmark Forvekslelighed - Velkendthed. RESUMÉ: AN 2004 00035 VR 2000 00510 JobTeamDanmark Forvekslelighed - Velkendthed. Indehaveren af figurmærket TEAM DANMARK fremsatte indsigelse mod registrering af figurmærket JobTeamDanmark. Indsiger begrundede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0222 Klager: Telenor A/S Frederikskaj 8 1780 København V Indklagede: Lars Andersen c/o Uglemose vej 11 4671 Strøby Parternes påstande: Klagerens påstand Principalt:

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M. Afsagt den 22. oktober 2009 af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige dommere,

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M. Afsagt den 22. oktober 2009 af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige dommere, - JEN UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M Afsagt den 22. oktober 2009 af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige dommere, direktør Torben Svanberg og direktør Per Sjøqvist

Læs mere

RESUMÉ: AN 2014 00033 MP 1130970 BIO BABBY <fig> - Indsigelse - Forveksling

RESUMÉ: AN 2014 00033 MP 1130970 BIO BABBY <fig> - Indsigelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00033 MP 1130970 BIO BABBY - Indsigelse - Forveksling Indehaveren af den ældre varemærkeregistrering VR 2013 01325 BIO BABY nedlagde indsigelse mod endelig registrering af MP

Læs mere

AN 2015 00031 VR 2014 02756 COUTURE BY KRANZ & ZIEGLER <w> - Indsigelse Forveksling

AN 2015 00031 VR 2014 02756 COUTURE BY KRANZ & ZIEGLER <w> - Indsigelse Forveksling RESUMÉ: AN 2015 00031 VR 2014 02756 COUTURE BY KRANZ & ZIEGLER - Indsigelse Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af varemærket VR 2014 02756 COUTURE BY KRANZ & ZIEGLER .

Læs mere

AN 2014 00016 VA 2013 001753 REGENERATE <W> - Manglende særpræg

AN 2014 00016 VA 2013 001753 REGENERATE <W> - Manglende særpræg RESUMÉ: AN 2014 00016 VA 2013 001753 REGENERATE - Manglende særpræg Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at registrere varemærket VA 2013 01753 REGENERATE med den begrundelse, at det ansøgte mærke

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - IDI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 3. december 2012. V-72-11 Kraft Foods AS (Advokat Thomas Mølsgaard) mod Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Kammeradvokaten v/ Advokat Søren

Læs mere

AN VR TITAN <w> - Administrativ ophævelse Manglende brug

AN VR TITAN <w> - Administrativ ophævelse Manglende brug RESUMÉ: AN 2015 00034 VR 1992 02201 TITAN - Administrativ ophævelse Manglende brug Der blev begæret administrativ ophævelse af varemærket VR 1992 02201 TITAN med henvisning til manglende opfyldelse

Læs mere

AN VR DIAMOND HILL <w> - Forvekslelighed

AN VR DIAMOND HILL <w> - Forvekslelighed 1 RESUMÉ: AN 2007 00007 VR 2005 03293 DIAMOND HILL - Forvekslelighed Indehaveren af varemærket DIAMOND FALLS fremsatte indsigelse mod registrering af varemærket DIAMOND HILL . Indsiger begrundede

Læs mere

MARKWATCH. Patent- og Varemærkestyrelsen hjælper virksomheder med at skabe forretning ud af deres ideer. Vi fremsøger og sorterer information.

MARKWATCH. Patent- og Varemærkestyrelsen hjælper virksomheder med at skabe forretning ud af deres ideer. Vi fremsøger og sorterer information. MARKWATCH Patent- og Varemærkestyrelsen hjælper virksomheder med at skabe forretning ud af deres ideer. Vi fremsøger og sorterer information. Vi foretager ikke vurdering og anbefaling i den forbindelse.

Læs mere

Orientering om ændringer af styrelsens praksis og procedurer i forhold til varemærker

Orientering om ændringer af styrelsens praksis og procedurer i forhold til varemærker MFR den 23. februar 2009 08/1743 Orientering om ændringer af styrelsens praksis og procedurer i forhold til varemærker Vi ændrer praksis og procedurer på en række områder, herunder i forhold til varemærker,

Læs mere

RESUMÉ: AN 2013 00027 VA 2011 00774 <fig> - Manglende særpræg

RESUMÉ: AN 2013 00027 VA 2011 00774 <fig> - Manglende særpræg RESUMÉ: AN 2013 00027 VA 2011 00774 - Manglende særpræg Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at registrere varemærket VA 2011 00774 med den begrundelse, at det ansøgte mærke ikke har det for

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1168, 1169 og 1244 Klager: De Gule Sider A/S Rødovrevej 241 2610 Rødovre v/cand.merc.jur. Niels Lund-Johansen Indklagede: van phong dai dien ubgm No 20A Lane 1/54 Au Co Stret 0000 Hanoi Vietnam

Læs mere

AN 2015 00018 VR 2014 00599 EKKOfonden <fig> - Indsigelse - Forveksling

AN 2015 00018 VR 2014 00599 EKKOfonden <fig> - Indsigelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2015 00018 VR 2014 00599 EKKOfonden - Indsigelse - Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af varemærket VR 2014 00599 EKKOfonden . Indsigelsen blev begrundet

Læs mere

AN VR COUTURE BY KRANZ & ZIEGLER <fig> - Indsigelse Forveksling

AN VR COUTURE BY KRANZ & ZIEGLER <fig> - Indsigelse Forveksling RESUMÉ: AN 2015 00030 VR 2014 02755 COUTURE BY KRANZ & ZIEGLER - Indsigelse Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af varemærket VR 2014 02755 COUTURE BY KRANZ & ZIEGLER

Læs mere

AN VR BINGO SPIN <fig> - Administrativ ophævelse Forveksling

AN VR BINGO SPIN <fig> - Administrativ ophævelse Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00014 - VR 2012 02683 BINGO SPIN - Administriv ophævelse Forveksling Der blev frems begæring om administriv ophævelse af varemærket VR 2012 02683 BINGO SPIN med henvisning til

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG V0163000 - KRE UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 7.april 2006 blev af retten i sagen V-163-04 Lidl Stiftung & Co. KG (Advokat Susie P. Arnesen) mod Ankenævnet for Patenter og Varemærker ( Kammeradvokaten

Læs mere

MarkWatch. Overvågning af dit varemærke. Hvordan er søgeresultatet bygget op?

MarkWatch. Overvågning af dit varemærke. Hvordan er søgeresultatet bygget op? MarkWatch Overvågning af dit varemærke Er der nogen, der krænker dit varemærke? Med en MarkWatch overvågning bliver du løbende opdateret om mulige nye varemærker, der kan tænkes at krænke dine rettigheder.

Læs mere

AN VR MOS MOSH <w> - Administrativ ophævelse - Forveksling

AN VR MOS MOSH <w> - Administrativ ophævelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2015 00038 VR 2010 01409 MOS MOSH - Administrativ ophævelse - Forveksling Der blev fremsat begæring om administrativ ophævelse af varemærket VR 2010 01409 MOS MOSH . Begæringen blev begrundet

Læs mere

AN 2014 00009 VR 2013 00501 M3 arkitekter <w> - Indsigelse - Forveksling

AN 2014 00009 VR 2013 00501 M3 arkitekter <w> - Indsigelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00009 VR 2013 00501 M3 arkitekter - Indsigelse - Forveksling Der blev frems indsigelse mod endelig registrering af VR 2013 00501 M3 arkitekter . Indsigelsen blev begrundet med, indehavers

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0115 Klager: Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup v/advokat Stig H. Ekmann Indklagede: Faleh Hassan Møllebjergvej 13 4330 Hvalsø Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1096 Klager: Danske Bank A/S v/advokat Peter Gustav Olson Indklagede: van phong dai dien ubgm No 20A Lane 1/54 Au Co Stret 0000 Hanoi Viet Nam Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1508 Klager: Koch Hair Cut Skindergade 37 1159 København K v/advokat Angantyr Laurberg Nielsen Indklagede: shampooshop.dk Søndergade 5 5000 Odense v/advokat Jørgen Dreyer Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0104 Klager: Hyundai Bil Import A/S Korsvej 1 6000 Kolding v/advokat Lisbeth Elmgaard Indklagede: Jinyi Yuan Qingshan Road no. 169-33 room 301 200336 Shanghai City

Læs mere

AN 2012 00003 VR 1991 03235 PREGNATAL <w> - Mangelfuld betaling af fornyelsesgebyr

AN 2012 00003 VR 1991 03235 PREGNATAL <w> - Mangelfuld betaling af fornyelsesgebyr RESUMÉ: AN 2012 00003 VR 1991 03235 PREGNATAL - Mangelfuld betaling af fornyelsesgebyr Sagen drejer sig om anmodning om genoprettelse af de rettigheder, der er gået tabt som følge af mangelfuld betaling

Læs mere

AN 2013 00009 VR 2010 02891 Doña MERCEDES <fig> - Indsigelse Forvekslelighed

AN 2013 00009 VR 2010 02891 Doña MERCEDES <fig> - Indsigelse Forvekslelighed RESUMÉ: AN 2013 00009 VR 2010 02891 Doña MERCEDES - Indsigelse Forvekslelighed Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af VR 2010 02891 DoñaMERCEDES . Indsigelsen blev begrundet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1682

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1682 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1682 Klager: Sygeforsikringen danmark GS Palægade 5 1261 København K v/advokat Jakob Plesner Mathiasen Indklagede: EDOCO Ltd. Carpenter Court, 1 Maple Road Bramhall,

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1622 Klager: PixelPrint.dk (PixelPartner) Vester Allé 7, 2. 8000 Århus C Indklagede: CJC Invest ApS Kvorupvej 155 9490 Pandrup v/advokat Lars Munch Andersen Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1364 Klager: LEGO Juris A/S Koldingvej 2 7190 Billund Indklagede: Anthony Harte 237 Middleton Rd 6037 Glenside New Zealand Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-205 Klager: Ford Motor Company A/S Stationsparken 26 Postboks 119 2600 Glostrup v/advokat Hans Hedegaard Indklagede: Ford Service v/ Finn Greisen Vojensvej 8 6500 Vojens v/advokat Stephan Ravn

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-177 Klager: Star Tour A/S H.C. Andersens Boulevard 12 1553 København V v/advokat Preben Kønig Indklagede: Carsten Thomsen Islandsgade 3, 1. sal 6700 Esbjerg Parternes påstande: Klagerens principale

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0183 Klager: Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup v/ advokat Lone Prehn Indklagede: DI S.A 12 Route De Longwy 8080 Bertrange Luxembourg Parternes

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 12 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 11. februar 2005 /EBR/PVS Forslag til ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 2869/95 om de gebyrer, der

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 692 Klager: Fritz Hansen A/S Allerødvej 8 3450 Allerød v/advokat Erling Borcher Indklagede: 7eren Rorupvej 19 4320 Lejre Parternes påstande: Klagerens principale påstand Indklagede tilpligtes at

Læs mere

Lisa Lærke Petersen (PVS)

Lisa Lærke Petersen (PVS) Lisa Lærke Petersen (PVS) Fra: - PVS Patent- og Varemærkestyrelsens officielle postkasse Sendt: 3. april 2012 14:05 Til: 3 - PVS Vjournalen Emne: VS: Vedr.: Deres reference VR 2011 02147/VB1/BIA- Gauguin

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0068 Klager: multi-channel v/birger T. Nielsen Kratvej 18 3660 Stenløse v/advokat Stefan Borup-Nielsen Indklagede: Antenne & Satellit Gruppen Bregnerødvej 148 C 3460 Birkerød Parternes påstande:

Læs mere

Lov om ændring af varemærkeloven og retsplejeloven (Gennemførelse af TRIPSaftalen, Trademark Law Treaty m.v.)(* 1)

Lov om ændring af varemærkeloven og retsplejeloven (Gennemførelse af TRIPSaftalen, Trademark Law Treaty m.v.)(* 1) Lov om ændring af varemærkeloven og retsplejeloven (Gennemførelse af TRIPSaftalen, Trademark Law Treaty m.v.)(* 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0103 Klager: Hyundai Bil Import A/S Korsvej 1 6000 Kolding v/advokat Lisbeth Elmgaard Indklagede: Mogens Maul Kjærsgaard Vestertorp 33A Gjellerup 7400 Herning Parternes

Læs mere

Vores reference: VR /V1/BIA 1. december 2011 Din reference:

Vores reference: VR /V1/BIA 1. december 2011 Din reference: GAUGUIN TRADING ApS Henningsens Alle 33, 2900 Hellerup Vores reference: VR 2011 02147/V1/BIA 1. december 2011 Din reference: Indehaver: GAUGUIN TRADING ApS CVR-/P-nummer 30346491 Indsigelse mod varemærket

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1029 Klager: Bravo Tours A/S Dalgas Plads 16 7400 Herning Indklagede: Balata.com TLD 12 Harcourt Road 3705 Central Hong Kong Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

RESUMÉ: AN 2007 00047 VR 2004 02852 CELINA <w> - Forvekslelighed

RESUMÉ: AN 2007 00047 VR 2004 02852 CELINA <w> - Forvekslelighed RESUMÉ: AN 2007 00047 VR 2004 02852 CELINA - Forvekslelighed Indehaveren af varemærket VR 1994 01549 CELAYA fremsatte indsigelse mod registreringen af varemærket VR 2004 02852 CELINA . Indsiger

Læs mere

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret)

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) I medfør af patentlovens 7, stk. 2 og 4, jf. lovbekendtgørelse nr. 733 af 27. november 1989, som ændret sidst ved lov nr. 1057

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. juni 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. juni 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. juni 2015 Sag 112/2015 Evonik Degussa GmbH (advokat Lars Karnøe) mod Protectos A/S og Keld Axelsen (advokat Karsten Cronwald for begge) I tidligere instans er

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0111 Klager: Vi Køber Guld v/matthew James Alexander Tapsell c/o Postboks 2641 Øster Allé 1 2100 København Ø v/advokat Claus Hastrup Knudsen Indklagede: Nyfortuna

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker 1)

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker 1) BEK nr 364 af 21/05/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 22-05-2008 Erhvervs- og Vækstministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 1350 af 03/12/2010 Ændrer i/ophæver BEK nr 787 af 09/09/2003 Oversigt

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 885 Klager: Populair A/S Egegårdsvej 57 2610 Rødovre v/ advokat Niels Schiersing Indklagede: Marlene Mark Frederiksberg Allé 13 A, 3.tv 1621 København V Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1)

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Rules Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Business Rules Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1417 Klager: Tvis/Modulia A/S Skautrupvej 22B, Tvis 7500 Holstebro v/advokat Niels Ankerstjerne Sloth Indklagede: Shaun Jones C/O Jennifer Garcia 100 Bayview Drive Suite 903 33160 Sunny Isles Beach

Læs mere

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes.

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes. DOM Afsagt den 25. januar 2012 i sag nr. BS 5-169/2011: A mod Advoknævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagen er behandlet under medvirken af 3 dommere. Advoknævnet

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [byret 1] klaget over [indklagede] og advokat [A], København K.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [byret 1] klaget over [indklagede] og advokat [A], København K. København, den 30. november 2016 Sagsnr. 2016 1561 og 2016-1562/CHN 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [byret 1] klaget over [indklagede] og advokat [A], København K. Klagens

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. marts 2011 (J.nr. 2010-0022580)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 Sag 110/2017 A (advokat Charlotte Castenschiold, beskikket) mod B I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Svendborg den 14. november 2016

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 784 og 785 Klager: TDC Forlag A/S Rødovrevej 241 2610 Rødovre v/advokat Morten Bull Nielsen Indklagede: n 33 Harbour Bay Shopping Plaza 000000 Nassau Bahamas Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

Grundlæggende varemærkeret

Grundlæggende varemærkeret Grundlæggende varemærkeret 12. oktober 2017 Aarhus Dagens program Hvad er et varemærke? Varer og tjenesteydelser Betingelser for beskyttelse Beskyttelse af varemærker i Danmark Beskyttelse af varemærker

Læs mere

Business Rules Fejlbesked Kommentar

Business Rules Fejlbesked Kommentar Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Request- ValidateRequestRegi stration ( :1) Business Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl 1: Anmodning En

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-280 Klager: Unite2help Holding A/S Svanemøllevej 11 2100 København Ø v/advokat Lone Prehn, Zacco Danmark A/S Indklagede: Daniel Andersen Kochsgade 117, 1. tv., 5000

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og 0019 (tidl. j.nr og 1790)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og 0019 (tidl. j.nr og 1790) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0018 og 0019 (tidl. j.nr. 1789 og 1790) Klager: Canal Digital Danmark A/S Stationsparken 25 2600 Glostrup Indklagede: Vestegnens Parabol & Antenne Service v/johnny

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1094 Klager: Ida Løfbergs Fond v/advokat Peter-Ulrik Plesner Indklagede: Det Ny Familie Teater v/maria Garde Vordingborggade 3, 1.tv. 2100 København Ø Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

AN 2014 00024 VR 2013 00521 HELIO SOLUTIONS <w> - Indsigelse Forveksling

AN 2014 00024 VR 2013 00521 HELIO SOLUTIONS <w> - Indsigelse Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00024 VR 2013 00521 HELIO SOLUTIONS - Indsigelse Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af VR 2013 00521 HELIO SOLUTIONS . Indsigelsen blev begrundet med,

Læs mere

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens udløb Et amtsankenævn havde pålagt et socialudvalg at udbetale sygedagpenge til A. Det sociale udvalg klagede rettidigt til den sociale ankestyrelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 18. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 18. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 18. juni 2014 Sag 317/2013 Stormwear ApS (advokat Claus Barrett Christiansen) mod Yakkay A/S (advokat Christian L. Bardenfleth) Stormwear ApS har under forberedelsen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013 Sag 292/2012 Tryg Forsikring A/S (advokat Frank Bøggild) mod Repono Holding AB og Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag (advokat Lisbet Andersen for

Læs mere

Valgbarhed til menighedsråd

Valgbarhed til menighedsråd Valgbarhed til menighedsråd Udtalt over for Enghave sogns menighedsråd, at det er en forudsætning for at anse et medlem af et menighedsråd for ikke-valgbar på grund af strafbart forhold, at dette forhold

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 857 Klager: John Martin Sebastian Kollegiebakken 9, 3405, 1. 2800 Kgs. Lyngby Indklagede: Sebastian Design Søndergade 56, Hyllinge 4700 Næstved v/advokat Thomas Colstrup Parternes påstande: Klagerens

Læs mere