Udsendes på mail til: Deltagerne inklusiv ikke fremmødte samt Majbritt Brander (AB Syd), Søren Nielsen SN (Vandkunsten) og Peter Flink (Wissenberg).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udsendes på mail til: Deltagerne inklusiv ikke fremmødte samt Majbritt Brander (AB Syd), Søren Nielsen SN (Vandkunsten) og Peter Flink (Wissenberg)."

Transkript

1 Referat Møde for følgegruppen - gårdhusene Dato: 26. februar 2014 Tid: Kl :00 Sted: Bo-Vest, Malervangen 1, Glostrup Deltagere Beboerrepræsentanter Per Seirup PS (VA 4 Nord) Vibeke Hansen VHA (VA 4 Syd) Niels I. Petersen NP (AB Syd) Per Larsen PL (VA 4 Nord) Flemming Wallin FW (VA 4 Syd) Lars Andersen LA (AB Syd) Vinie Hansen VIH (VA s Byggeudvalg) Tove Meyling TM (VA 4 Syd) Rein Rubenkamp RR (VA 4 Syd) Eigil Boel EB (AB Syd) Åge Schultz ÅS (AB) Jesper Rasmussen JRA (Byggechef) Tekniske rådgivere Sofie Peschardt SP (Vandkunsten) Fie Hermansen FIE (Wissenberg) Lars Bendix Christensen LBC (Wissenberg) Administrationen Gert W. Pedersen GWP(Fagleder) Thomas Furu-Grage TGR (Projektleder) Berit Djarling BDJ (Beboerkoordinator) Morten Bo Jensen MBJ (driften VA 4 Nord) John Hald JH (afdelingsleder AB Syd) Afbud Jørgen Rosenørn-Dohn JRD (VA 4 Nord) Michael Willumsen MIW (Afdelingsleder) Kasper Neergaard (AB) Anita Halle AH (Wissenberg) Referent Fie Hermansen FH (Wissenberg) Udsendes på mail til: Deltagerne inklusiv ikke fremmødte samt Majbritt Brander (AB Syd), Søren Nielsen SN (Vandkunsten) og Peter Flink (Wissenberg). Ad. 1 Valg af ordstyrer Vinie Hansen vælges til ordstyrer. Side 1 af 6

2 Ad. 2 Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med den kommentar, at det ikke var lykkedes at få nummereret bilag, så det fremgår, hvilket punkt de hører til. Ad. 3 Kommentarer til referat fra sidste møde Referatet blev godkendt med en bemærkning til sidste afsnit på side 2. Ad. 4 Møde med Landsbyggefonden (økonomi, teknik og afdelingsfinansierede tilvalg) Som bilag til dette punkt er fremsendt notat af BO-VEST efter møde med Landsbyggefonden den 29. januar Notatet er dateret og udsendt den 31. januar Notatet var anledning til korrespondance pr. mail fra følgegruppen, og en række af de rejste spørgsmål er besvaret i mail af Jesper Rasmussen af 17. februar Der er bekymring for såvel budgettet samt de indeholdte elementer i renoveringen. Samt for de elementer, som ikke er indeholdt i skema A, som f.eks. tagene. Jesper Rasmussen uddybede det fremsendte notat. Kort fortalt anerkender Landsbyggefonden udfordringerne med budgettet i skema A. Landsbyggefonden mener ikke, at sagen skal stoppes på den baggrund, ej heller at der skal sadles om. Vi skal fortsætte med at arbejde videre med sagens hovedelementer, dvs. nedlæggelse af krybekælderen og etablering af en ny havefacade. Samt de deraf afledte arbejder. Men der vil ikke ske en udvidelse af de støttede arbejder med nye elementer i sagen. Dvs. der vil ikke ydes støtte til f.eks. nyt tag og nyt badeværelse. Der justeres ikke på skema A mellem skema A og B, da dette ikke er i overensstemmelse med Landsbyggefondens procedurer. Når de rigtige priser kendes ved licitation/skema B, tager Landsbyggefonden endelig stilling til økonomien i sagen samt omfanget af evt. yderligere støtte. Men man skal være opmærksom på, at Landsbyggefondens rammer generelt er mere begrænsede nu sammenlignet med for et par år siden. Ved godkendelse af skema A, blev der på afdelingernes vegne taget forbehold for stordriftsfordelen på 30 % samt for videreudvikling af sagen med afholdelse af konkurrence, arbejde med prøvehuse mv. Det bemærkedes, at skema A blev godkendt tidligere end oprindeligt forudsat pga. fremrykningen af investeringerne fra politisk side. Det må forventes, at Landsbyggefonden vil kompensere for særlige nødvendige følgearbejder af sagens hovedelementer, samt fjernelse af badeværelsernes PCB-holdige fuger, sideløbende med at badeværelserne bevares. Landsbyggefonden blev langsomt under mødet mere imødekommende overfor at åbne op overfor, at flere nødvendige følgearbejder bliver inde- Side 2 af 9

3 holdt i sagen. Det er nemlig svært at pege på store poster, der kan skæres bort i.f.t. gennemførelse af sagens kerneelementer. Skema A er prissat i første kvartal Prisstigninger frem til udførelsestidspunktet dækkes uden videre af Landsbyggefonden. Dvs. det er Landsbyggefonden, og ikke afdelingerne, som bærer risikoen for prisstigninger. Samtidig med godkendelse af skema A er der etableret såkaldte reguleringskonti i de tre afdelinger, hvor der forudbetales støttemidler til gennemførelse af sagen. I løbet af et langvarigt sagsforløb kan der ophobes betydelig midler på disse konti. Efter nærmere afklaring med Landsbyggefonden og de kommunale myndigheder kan afdelingerne måske forhåndsdisponere 50 % af midlerne på disse konti. Administrationen vender tilbage med oplysninger om, hvor i afdelingsbudgetterne reguleringskontiene kan ses. For den del af projektet, der er omfattet af skema A, er der omfattende støtte. Der vil f.eks. for de såkaldt ustøttede arbejder i LBF-sagen (arbejder finansieret med ustøttede lån) kunne kompenseres med f.eks. driftsstøtte for at holde huslejen på det udmeldte og godkendte niveau. Man kan derfor ikke udlede, at huslejen stiger for skema A arbejderne, bare fordi udgifterne bliver højere end forudsat. De endelige udgifter kendes dog først ved licitation. Den korte konklusion er, at for arbejder omfattet af skema A/ LBF renoveringssagen er forudsætningen, at den allerede udmeldte og godkendte huslejestigning er gældende. Og at der ved licitation kan reguleres i støtten på forskellig måde f.eks. både ift. inflationen, med midler fra reguleringskontoen samt øget driftsstøtte. Men hvis afdelingerne beslutter at tilkøbe yderligere elementer til sagen, udover de i skema A indeholdte, kan det enten finansieres via henlæggelser i afdelingerne til vedligeholdelse i de kommende år eller via en huslejestigning, eller en kombination af disse to muligheder. Dette kan f.eks. være merpris for nye badeværelser, nye tage eller vedligeholdelse af de eksisterende tage med f.eks. ny tagpap, efterisolering af betonfacader, skure, arbejder i udearealer mv. Det vil formentlig være billigere/ mere hensigtsmæssigt at udføre supplerende arbejder som en del af byggesagen i stedet for at vente til efter byggesagen. Endelig er der mulighed for tilkøb i form af beboernes individuelle tilvalg efter råderetsreglerne, som den enkelte beboer betaler over sin egen husleje eller som engangsbetaling. I notatet fra mødet med Landsbyggefonden er nævnt, at der ikke er et huslejeloft for sagen. Dette skal forstås således, at Landsbyggefonden ikke vurderer, at gårdhusenes nuværende husleje tillagt huslejestigningen for arbejderne i skema A, når et uacceptabelt højt niveau Side 3 af 9

4 efter renoveringen. Og Landsbyggefonden vil derfor ikke modsætte sig, at afdelingerne selv tilkøber yderligere elementer til sagen, som finansieres over huslejen eller råderetten. At der ikke er et huslejeloft for sagen, skal dog ikke forstås således, at huslejen kan blive ubegrænset høj, hvis afdelingerne vælger at tilkøbe rigtig meget. Men fornuftige og rentable investeringer vil sagtens kunne indarbejdes med Landsbyggefondens billigelse. Alle huslejestigninger vil skulle godkendes af beboermøderne, organisationsbestyrelserne og Kommunalbestyrelsen i forbindelse med godkendelse af skema B. Hvad vil konsekvensen f.eks. være af at der bliver stemt nej til støttesagen? Organisationerne vil formentlig gå i dialog omkring gennemførelse af en ønsket, støttet renoveringsløsning. Skulle de i skema A budgetterede arbejder udføres uden støtte, ville huslejestigningen ved en helt overslagsmæssig betragtning have været fire gange så stor (JRA). Landsbyggefonden er ikke enige i risikovurderingen ved bevarelsen af de eksisterende tage. Bare tagbelægningen er tæt, og der er lukket af mod boligen med en membran, anser Landsbyggefonden at tagene er acceptable. Også Landsbyggefonden er bekymret for markedssituationen med færre store entreprenører til at byde på fuldskalarenoveringen. Og man synes, at den igangværende tekniske dialog er et godt initiativ til at imødegå dette. Ligeledes er man åben overfor at dele sagen op i tre eller fire hovedentrepriseudbud. Og da man ønsker samme kvalitetsniveau i de tre afdelinger, vil eventuelle forskelle i licitationsresultat blive udlignet i støtten. Det er pt. ved at blive undersøgt, om omkostningerne til renoveringen kan sænkes. Blandt andet er der undersøgelser i gang om alternative måder at omlægge de nuværende installationer, som ikke kan blive liggende i husenes krybekældre, som støbes til. Blandt beboerne i gårdhusene har man en opfattelse af, at rækkehusbeboerne får nye boliger, mens man i gårdhusene må nøjes med lappeløsninger. I rækkehusene er første salen finansieret indenfor det eksisterende budget, idet det var billigere for entreprenøren at bygge nyt end at bevare det eksisterende. Måske man kan være så heldig at opleve noget tilsvarende ved udbud af gårdhusrenoveringen. Der har været et indlæg i Albertslund Posten fra nogle beboere fra gårdhusene i Albertslund Vest. Der er planer om at Bent Madsen fra BL kommer til Albertslund for at fortælle om helhedsplaner og de økonomiske sammenhænge. Ad. 5 Et syvende prøvehus (formål, forslag til beliggenhed, mulige byggetekniske løsninger, økonomi, tid og godkendelsesprocedure) Side 4 af 9

5 Der er sammen med dagsordenen udsendt et notat udarbejdet af Wissenberg om udførelse af et syvende prøvehus i Lærkens Kvarter 15C, som på nuværende tidspunkt er i tomgang pga. skimmel. Formålet med at udføre et syvende prøvehus er at få afprøvet nogle løsninger, som ikke bliver afprøvet i de øvrige seks prøvehuse. Ved udførelsen af de seks andre prøvehuse har der vist sig meget store udfordringer med omlægning af installationer fra husenes krybekældre til nedgravning under stierne. Der arbejdes derfor på at finde alternative (læs nemmere, billigere og hurtigere) metoder til omlægning, som gerne skal afprøves i et prøvehus inden afprøvning i fuldskala. I det fremsendte notat er anført en alternativ metode med en støbt installationskanal udført som en del af terrændækket. Denne løsning er man dog gået bort fra igen, efter notatet er blevet fremsendt. Nu arbejdes der i stedet for med en løsning, hvor installationer i videst muligt omfang graves ned under græsarealer for at minimere gravearbejder i flisebelagte områder. Og installationer føres under gårdhusene i store tomrør, hvor nødvendigt. Wissenberg er ikke projekterende for omlægning af installationer, men har en mindre koordinerende funktion. For fjernvarme og vand er Cowi rådgiver. I prøvehuset kan også afprøves en alternativ løsning for etablering af ny ventilation i form af naturlig ventilation ved friskluftsventiler i vinduerne, samt aftrækskanaler og kontroludsug til periodevis forcering i køkken og bad. Der vurderes helt indledningsvis at være mere varmetab samt forøget risiko for indeklimaproblemer i boligerne med denne metode men der kan også være problemer forkert brug/ slukning af ventilationsanlæg med varmegenvinding. Etableres der mekanisk ventilation, er det den klare opfattelse, at der er krav om etablering af varmegenvinding (balanceret ventilation). Da Bygningsreglementet er svært at tolke på ventilationspunktet, afventes der en uddybning fra Albertslund Kommunes byggesagsbehandler vedr. ventilationsløsninger. Hvis man kan undgå, at der skal etableres balanceret ventilation kan der afprøves en alternativ x-boks, som hænger på huset efter samme princip som den nuværende redankasse. Herved der kan undgås at der skal etableres terrændæk og fundamenter for den noget større x-boks, hvor der er plads til enhed til det balancerede ventilationsanlæg. Ligeledes ønskes der undersøgt, om det kan måles, hvis der ikke afrenses PCB- og blyholdig maling af betonvæggene. Det var planen, at en sådan undersøgelses skulle have været udført i Viben 8C, men der blev væggene afrenset ved en fejl af nedrivningsentreprenøren. Det 7. prøvehus foreslås udført af SB entreprise med opstart hurtigst muligt. På den måde kan prisen delvist bestemmes ud fra de allerede givne priser ved licitationen for prøvehusene. Og den nuværende byggeplads kan genbruges, hvilket både er nemmere og billigere. Side 5 af 9

6 Kammeradvokaten er blevet spurgt, om det er i orden at udføre et ekstra prøvehus uden at have det i udbud først. Idet det sker i forlængelse af en tidligere opgave vurderes det at være uproblematisk. Der skal forsøges at koordineres udførelsen, så beboerne generes mindst muligt. Administrationen vurderer ikke, at det formelt set er nødvendigt med en godkendelse på et beboermøde for udførelse af et prøvehus til, idet der er skema A godkendelse af projektet. Under forudsætning af følgegruppens godkendelse kan sagen behandles på møder i organisationsbestyrelserne i marts Følgegruppen godkender dette. Endelig stillingtagen til et syvende prøvehus afventer tilbagemelding fra Albertslund Kommune om tolkning af ventilationsreglerne. Ad. 6 Prøvehusene Stade (orientering, tidsplan og aflevering) Udførelsen af prøvehusene går planmæssigt efter den reviderede tidsplan med planlagt aflevering den 4. april Evaluering (nedsættelse af arbejdsgruppe, oplæg til udvalgte plancher samt plancheplacering, oplæg til spørgeskemaer, beboerkommunikation for evaluering) SP gennemgik de fremsendte oplæg til plancher og disses placering ved evaluering af prøvehusene. Der var ingen kommentarer til oplægget, og plancherne kan hermed gøres færdige efter samme principper for de resterende prøvehuse. SP gennemgik ligeledes de fremsendte oplæg til spørgeskemaer til evaluering af prøvehusene. Formålet med spørgeskemaerne er at få nogle målbare svar, som kan benyttes som et pejlemærke for beboernes interesser. I prøvehusene vises mange forskellige løsninger. Det blev drøftet, om der skal spørges om beboernes mening om løsninger udover det på nuværende tidspunkt indeholdte i skema A programmet. Efter lidt debat er der enighed om, at der kan spørges om alt, men at det af spørgeskemaerne tydeligt skal fremgå, hvis der spørges til arbejder, som på nuværende tidspunkt ikke er indeholdt i skema A. Placering af de nuværende informationstavler blev drøftet det er svært at komme tæt på og læse teksten pga. buske. Der er ønske om at de flyttes, og f.eks. hænges på facader et synligt sted ved/ tæt på prøvehusene. Side 6 af 9

7 Mulige tidspunkter for indvielsesfest, åbent hus arrangementer, workshops med mere blev drøftet ud fra to forskellige oplæg. Der afholdes indvielsesfest den 11. april Der nedsættes en særlig arbejdsgruppe for kommunikationen bestående af Åge, Vibeke og Per S til at deltage i planlægningen af disse arrangementer. Ny dato for besigtigelse En ny besigtigelse for følgegruppen er aftalt til tirsdag den 8. april 2014 kl. 16. Dette er efter entreprenørens aflevering af byggesagen. Ad. 7 Teknik Tilbagemelding fra arbejdsgruppe om energi og installationer Det er ikke lykkedes at fastsætte et møde for arbejdsgruppen. Efter følgegruppemødet blev emnet kort drøftet. Det aftaltes at gruppen mødes mandag den 24. marts kl. 14:00 i Stjernen 2B (afd. AB Syd). Tilbagemelding fra bestyrelserne om ønskede standardløsninger og pakkeløsninger Det blev på sidste møde i følgegruppen aftalt, at afdelingerne drøfter standardløsninger, og valg og tilvalg samt pakkeløsninger. I AB Syd har bestyrelsen drøftet standardløsninger, og notat fremsendes til administration/ teknikere. Ad. 8 Øvrig proces Tidsplan for fuldskalarenovering Revideret tidsplan for fuldskalarenovering er fremsendt med dagsordenen. Tidsplan er også oplagt på MPS. På nuværende tidspunkt er meldingen, at rækkehussagen er helt afsluttet i sommeren Planen er, at gårdhusrenoveringen starter op efterhånden som rækkehussagen trapper ned. Der er derfor vigtigt at få truffet de nødvendige beslutninger. Det er endnu ikke besluttet, i hvilken afdeling fuldskalarenoveringen skal starte. Men efter oplæg fra Cowi ud fra betragtninger om fjernvarmeforsyning, kan det eventuelt være i den sydlige ende af AB Syd, dvs. i samme område som prøvehusene. Emner til beslutning på beboermøder i juni 2014 blev drøftet. Der peges på tre muligheder: 1: At møderne har karakter af informationsmøder 2: At standardløsningerne/ basisprojekt besluttes. 3: At der også forelægges tilkøb/ private arbejder. Der er tilslutning til, at der opnås en godkendelse af standardløsningerne. Forelæggelse af private arbejder overvejes; her peges særligt på badeværelsesrenovering som relevant. En mulighed er også, at der ved licitationen for fuldskalarenoveringen indhentes alternative priser på f.eks. nye tage, hvorefter der kan træffes beslutning, om disse skal indarbejdes i fuldskalarenoveringen, når den rigtige pris kendes. Side 7 af 9

8 Deltagere til følgegruppe om kanalprojekt Afdelingsbestyrelserne tager stilling til deltagere i en følgegruppe om kommunens projekt for kanalområdet. Thomas Grage og John Hald er repræsentanter fra BO-VEST. Ad. 9 Kommunikation Næste nyhedsbrev udkommer i marts Udover almindelig information om byggesagen, vil datoer for indvielsesfest og åbent hus arrangementer for prøvehusene blive nævnt. Ad. 10 Orientering Støj langs bane og vej Der er endnu ikke kommet svar på den indsendte ansøgning om tilskud til etablering af en støjskærm. Men Banedanmarks rådgiver har udarbejdet en rapport, hvoraf det fremgår, at afdelingerne ikke rigtige er støjplagede, og at ganske få boliger vil få tilstrækkelig glæde af investeringen i en støjskærm. Banedanmarks rådgiver er spurgt, om de har lavet en fejl i vurderingen. Men på det foreliggende grundlag er der nok ikke meget, der tyder på, at der vil blive ydet tilskud. Lokalplan og teknikgruppemøde Arbejdet med lokalplanen er så småt under opstart. Der er en god dialog med kommunen i forhold til at fastholde intentionerne i konkurrenceforslaget i den ny lokalplan. Der har senest været møde i teknikgruppen den 6. februar Forespørgsel om etablering af drivhuse og større haver forelægges for kommunen. Teknisk dialog Emnet blev ikke drøftet. Ad. 11 Kommende møder Kommende møder i følgegruppen: Tirsdag den 18. marts 2014 kl. 17 til 19:30 hos Bo-Vest Onsdag den 30. april 2014 kl. 17 til 19:30 hos Bo-Vest Bemærk ny dato Tirsdag den 13. maj 2014 kl. 17 til 19:30 hos Bo-Vest Tirsdag den 17. juni 2014 kl. 17 til 19:30 hos Bo-Vest. Planlagte besluttende beboermøder i de tre afdelinger: Mandag den 10. juni 2014 kl. 19 (VA4 Syd?) Tirsdag den 11. juni 2014 kl. 19 (VA4 Nord?) Onsdag den 12. juni 2014 kl. 19 (AB Syd) Side 8 af 9

9 Ad. 10 Eventuelt Der blev rejst spørgsmål til prøvehusenes fleksibilitet. Der er ikke håndtag i væggene til meget hurtig flytning. Men opbygningen af vægge, gulve, loft og varmesystem medfører, at vægge kan flyttes, efterhånden som familiens behov ændrer sig. Følgegruppemøderne overholder aldrig den fastsatte tid. De indkaldte møder udvides generelt til at være fra kl til Side 9 af 9

Udsendes på mail til: Deltagerne inklusiv ikke fremmødte samt Majbritt Brander (AB Syd), Søren Nielsen SN (Vandkunsten) og Peter Flink (Wissenberg).

Udsendes på mail til: Deltagerne inklusiv ikke fremmødte samt Majbritt Brander (AB Syd), Søren Nielsen SN (Vandkunsten) og Peter Flink (Wissenberg). Referat Møde for følgegruppen - gårdhusene Dato: 18. marts 2014 Tid: Kl. 17.00-19:32 Sted: Bo-Vest, Malervangen 1, Glostrup Deltagere Beboerrepræsentanter Per Seirup PS (VA 4 Nord) Niels I. Petersen NP

Læs mere

Side 1 af 6. Referat. Møde for følgegruppen - gårdhavehusene. Dato: 29. maj 2013 Tid: Kl. 18.30-19.18 Sted: BO-VEST, Malervangen 1, 2600 Glostrup

Side 1 af 6. Referat. Møde for følgegruppen - gårdhavehusene. Dato: 29. maj 2013 Tid: Kl. 18.30-19.18 Sted: BO-VEST, Malervangen 1, 2600 Glostrup Referat Møde for følgegruppen - gårdhavehusene Dato: 29. maj 2013 Tid: Kl. 18.30-19.18 Sted: BO-VEST, Malervangen 1, 2600 Glostrup Deltagere Beboerrepræsentanter Per Larsen PL (VA 4 Nord) Per Seirup PS

Læs mere

Referat. Møde for følgegruppen - gårdhusene. Side 1 af 6. Dato: 30. april 2014 Tid: Kl. 17.00-19:33 Sted: Bo-Vest, Malervangen 1, Glostrup.

Referat. Møde for følgegruppen - gårdhusene. Side 1 af 6. Dato: 30. april 2014 Tid: Kl. 17.00-19:33 Sted: Bo-Vest, Malervangen 1, Glostrup. Referat Møde for følgegruppen - gårdhusene Dato: 30. april 2014 Tid: Kl. 17.00-19:33 Sted: Bo-Vest, Malervangen 1, Glostrup Deltagere: Beboerrepræsentanter Per Seirup PS (VA 4 Nord) Niels I. Petersen NP

Læs mere

Referat. Møde for følgegruppen - gårdhusene. Side 1 af 6. Dato: 13. maj 2014 Tid: Kl. 17.00-20.03 Sted: BO-VEST, Malervangen 1, Glostrup.

Referat. Møde for følgegruppen - gårdhusene. Side 1 af 6. Dato: 13. maj 2014 Tid: Kl. 17.00-20.03 Sted: BO-VEST, Malervangen 1, Glostrup. Referat Møde for følgegruppen - gårdhusene Dato: 13. maj 2014 Tid: Kl. 17.00-20.03 Sted: BO-VEST, Malervangen 1, Glostrup Deltagere: Beboerrepræsentanter Per Seirup PS (VA 4 Nord) Niels I. Petersen NP

Læs mere

Side1 af 4. Referat. Møde for følgegruppen gårdhuse. Dato: 11. oktober 2011 Tid: kl. 19:00 Sted: BO-VEST, Malervangen 1, Glostrup

Side1 af 4. Referat. Møde for følgegruppen gårdhuse. Dato: 11. oktober 2011 Tid: kl. 19:00 Sted: BO-VEST, Malervangen 1, Glostrup Referat Møde for følgegruppen gårdhuse Dato: 11. oktober 2011 Tid: kl. 19:00 Sted: BO-VEST, Malervangen 1, Glostrup Deltagere: Beboerrepræsentanter: Lars Bremer LB(AB Syd), Niels Petersen NP (AB Syd),

Læs mere

Side1 af 4. Referat. Møde for følgegruppen gårdhuse. Dato: 20. april 2010 Tid: kl. 19:00 Sted: BO-VEST, Malervangen 1, Glostrup

Side1 af 4. Referat. Møde for følgegruppen gårdhuse. Dato: 20. april 2010 Tid: kl. 19:00 Sted: BO-VEST, Malervangen 1, Glostrup Referat Møde for følgegruppen gårdhuse Dato: 20. april 2010 Tid: kl. 19:00 Sted: BO-VEST, Malervangen 1, Glostrup Deltagere: Beboerrepræsentanter: Eigil Boel EB (AB Syd), Lars Bremer LB(AB Syd), Niels

Læs mere

Side 1 af 6. Referat. Møde for følgegruppen - gårdhavehusene

Side 1 af 6. Referat. Møde for følgegruppen - gårdhavehusene Referat Møde for følgegruppen - gårdhavehusene Dato: 26. august 2013 Tid: Kl. 17.00-19.42 Sted: Vandkunsten, Krudtløbsvej 14, 1433 København K Deltagere Beboerrepræsentanter Per Larsen PL (VA 4 Nord) Per

Læs mere

Udsendes på mail til: Deltagerne inklusiv ikke fremmødte samt Majbritt Brander (AB Syd), Søren Nielsen SN (Vandkunsten) og Peter Flink (Wissenberg).

Udsendes på mail til: Deltagerne inklusiv ikke fremmødte samt Majbritt Brander (AB Syd), Søren Nielsen SN (Vandkunsten) og Peter Flink (Wissenberg). Referat Møde for følgegruppen - gårdhusene Dato: 22. januar 2014 Tid: Kl. 17.00-20:00 Sted: Bo-Vest, Malervangen 1, Glostrup Deltagere Beboerrepræsentanter Per Seirup PS (VA 4 Nord) Jørgen Rosenørn-Dohn

Læs mere

Referat. Møde for følgegruppen - gårdhusene. Side 1 af 6. Dato: 23. september 2014 Tid: Kl. 17.00-19.58 Sted: BO-VEST, Malervangen 1, Glostrup

Referat. Møde for følgegruppen - gårdhusene. Side 1 af 6. Dato: 23. september 2014 Tid: Kl. 17.00-19.58 Sted: BO-VEST, Malervangen 1, Glostrup Referat Møde for følgegruppen - gårdhusene Dato: 23. september 2014 Tid: Kl. 17.00-19.58 Sted: BO-VEST, Malervangen 1, Glostrup Deltagere: Beboerrepræsentanter Niels I. Petersen NP (AB Syd) Frank Kunz

Læs mere

Referat Afdelingsbestyrelsesmøde Albertslund Syd, gårdhusene. Deltagere:

Referat Afdelingsbestyrelsesmøde Albertslund Syd, gårdhusene. Deltagere: Referat Afdelingsbestyrelsesmøde Albertslund Syd, gårdhusene Dato: 2. september 2015 Tid: kl. 16:00 17:55 Sted: Bestyrelseslokalet, Stjernens Kvarter 2B Deltagere: Bestyrelse Annette Arvin Dennis Kragh

Læs mere

Referat. Møde for følgegruppen - gårdhusene. Side 1 af 6. Dato: 28. oktober 2014 Tid: Kl. 17.00-20.03 Sted: BO-VEST, Malervangen 1, Glostrup

Referat. Møde for følgegruppen - gårdhusene. Side 1 af 6. Dato: 28. oktober 2014 Tid: Kl. 17.00-20.03 Sted: BO-VEST, Malervangen 1, Glostrup Referat Møde for følgegruppen - gårdhusene Dato: 28. oktober 2014 Tid: Kl. 17.00-20.03 Sted: BO-VEST, Malervangen 1, Glostrup Deltagere: Beboerrepræsentanter Niels I. Petersen NP (AB Syd) Rein Rubenkamp

Læs mere

Referat. Møde for følgegruppen - gårdhusene. Side 1 af 6. Dato: 17. december 2014 Tid: Kl. 17.00-19.40 Sted: BO-VEST, Malervangen 1, Glostrup

Referat. Møde for følgegruppen - gårdhusene. Side 1 af 6. Dato: 17. december 2014 Tid: Kl. 17.00-19.40 Sted: BO-VEST, Malervangen 1, Glostrup Referat Møde for følgegruppen - gårdhusene Dato: 17. december 2014 Tid: Kl. 17.00-19.40 Sted: BO-VEST, Malervangen 1, Glostrup Deltagere: Beboerrepræsentanter Rein Rubenkamp RR (VA 4 Syd) Flemming Wallin

Læs mere

Referat. Afdelingsmøde i AB Syd. Side 1 af 6. Dato: 10. september 2014 Tid: Kl. 15.30-18.06 Sted: Beboerhuset Stjernens Kvarter 2B.

Referat. Afdelingsmøde i AB Syd. Side 1 af 6. Dato: 10. september 2014 Tid: Kl. 15.30-18.06 Sted: Beboerhuset Stjernens Kvarter 2B. Referat Afdelingsmøde i AB Syd Dato: 10. september 2014 Tid: Kl. 15.30-18.06 Sted: Beboerhuset Stjernens Kvarter 2B Deltagere: Beboerrepræsentanter Niels I. Petersen NP (AB Syd) Frank Kunz (AB Syd) Lars

Læs mere

OVERSIGTSPLAN. www.masterplansyd.dk. Vibens kvarter. Lærkens kvarter 16A 16B 20C 18A 18B. følg fodsporene til prøvehus i Viben 8C.

OVERSIGTSPLAN. www.masterplansyd.dk. Vibens kvarter. Lærkens kvarter 16A 16B 20C 18A 18B. følg fodsporene til prøvehus i Viben 8C. OVERSIGTSPLAN Prøvehuse i Vibens og Lærkens Kvarter Vibens kvarter 8C Lærkens kvarter følg fodsporene til prøvehus i Viben 8C skurby 16A 16B 20C 18A 18B 1 ALBERTSLUND SYD Udførelse af seks prøvehuse i

Læs mere

Afbud: Per Mogensen, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt 1. suppleant Per Rømer.

Afbud: Per Mogensen, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt 1. suppleant Per Rømer. Albertslund Boligselskab 19. september 2012 Referat fra ekstraordinært selskabsbestyrelsesmøde den 5. september 2012 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Hans Holm, John Christiansen, Dorte Nejrup, Lars

Læs mere

Referat Møde for følgegruppen - gårdhusene Dato: 27. august 2014 Tid: Kl Sted: BO-VEST, Malervangen 1, Glostrup Deltagere:

Referat Møde for følgegruppen - gårdhusene Dato: 27. august 2014 Tid: Kl Sted: BO-VEST, Malervangen 1, Glostrup Deltagere: Referat Møde for følgegruppen - gårdhusene Dato: 27. august 2014 Tid: Kl. 17.00-20.01 Sted: BO-VEST, Malervangen 1, Glostrup Deltagere: Beboerrepræsentanter Per Seirup PS (VA 4 Nord) Niels I. Petersen

Læs mere

Referat - Afdelingsbestyrelsesmøde Albertslund Syd, gårdhusene. Deltagere:

Referat - Afdelingsbestyrelsesmøde Albertslund Syd, gårdhusene. Deltagere: Referat - Afdelingsbestyrelsesmøde Albertslund Syd, gårdhusene Dato: 25. februar 2015 Tid: kl. 16:00 18:00 Sted: Bestyrelseslokalet, Stjernens Kvarter 2B Deltagere: Bestyrelse Lars Andersen Annette Arvin

Læs mere

Side1 af 6. Referat. Møde for følgegruppen gårdhuse. Dato: 17. juni 2010 Tid: kl. 19:00 Sted: BO-VEST, Malervangen 1, Glostrup

Side1 af 6. Referat. Møde for følgegruppen gårdhuse. Dato: 17. juni 2010 Tid: kl. 19:00 Sted: BO-VEST, Malervangen 1, Glostrup Referat Møde for følgegruppen gårdhuse Dato: 17. juni 2010 Tid: kl. 19:00 Sted: BO-VEST, Malervangen 1, Glostrup Deltagere: Beboerrepræsentanter: Lars Bremer LB(AB Syd), Niels Petersen NP (AB Syd), Lars

Læs mere

Referat. Møde for følgegruppen - gårdhusene. Side 1 af 6. Dato: 27. november 2014 Tid: Kl. 18.30-20.49 Sted: BO-VEST, Malervangen 1, Glostrup

Referat. Møde for følgegruppen - gårdhusene. Side 1 af 6. Dato: 27. november 2014 Tid: Kl. 18.30-20.49 Sted: BO-VEST, Malervangen 1, Glostrup Referat Møde for følgegruppen - gårdhusene Dato: 27. november 2014 Tid: Kl. 18.30-20.49 Sted: BO-VEST, Malervangen 1, Glostrup Deltagere: Beboerrepræsentanter Rein Rubenkamp RR (VA 4 Syd) Vibeke Hansen

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde mandag d. 27. juli 2015, kl. 19:00 Referat

Afdelingsbestyrelsesmøde mandag d. 27. juli 2015, kl. 19:00 Referat Afdelingsbestyrelsesmøde mandag d. 27. juli 2015, kl. 19:00 Referat Til stede: Bestyrelsen: Vibeke Hansen, Maja Reutzer, Anita Wittusen, Tonny Bodal (afbud) og Flemming V. Wallin Suppleanter: Dorthe Larsen

Læs mere

Organisationsdiagram 1 Masterplan Syd samarbejdet

Organisationsdiagram 1 Masterplan Syd samarbejdet Organisationsdiagrammet er opdelt i følgende: 1. Partnerskabets er det overordnet gældende og af Partnerskabets organisationsdiagram udspringer Følgegruppen for rækkehusene i syd. 2. Følgegruppen er det

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde den 10. november 2011 i Kongsholmcentrets festsal

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde den 10. november 2011 i Kongsholmcentrets festsal Referat af ekstraordinært afdelingsmøde den 10. november 2011 i Kongsholmcentrets festsal Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. valg af referent 3. Valg af stemmeudvalg 4. Forslag omgodkendelse af foreløbigt

Læs mere

Referat. Temamøde om tilvalg - gårdhusene. Side 1 af 6. Dato: 4. september 2014 Tid: Kl. 17.00-20.31 Sted: Beboerhuset Hjortens Kvarter 10.

Referat. Temamøde om tilvalg - gårdhusene. Side 1 af 6. Dato: 4. september 2014 Tid: Kl. 17.00-20.31 Sted: Beboerhuset Hjortens Kvarter 10. Referat Temamøde om tilvalg - gårdhusene Dato: 4. september 2014 Tid: Kl. 17.00-20.31 Sted: Beboerhuset Hjortens Kvarter 10 Deltagere: Beboerrepræsentanter Per Seirup PS (VA 4 Nord) Niels I. Petersen NP

Læs mere

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1 Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015 Informationsmøde den 27. april 2015 1 Dagsorden 1. Velkomst 2. Helhedsplan - baggrund - omfang - tidsplan - økonomi 3. Genhusningsplaner 4. Organisation

Læs mere

Gårdhusrenovering beboermøde

Gårdhusrenovering beboermøde Gårdhusrenovering beboermøde Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmeudvalg 4. Forslag om godkendelse af foreløbigt renoveringsprojekt og økonomi (skema A) som opstillet i Landsbyggefondens

Læs mere

Ekstraordinært beboermøde Galgebakken,

Ekstraordinært beboermøde Galgebakken, Ekstraordinært beboermøde Galgebakken, 06.12.2012 DAGSORDEN: 1: Valg af dirigenter 2: Valg af stemmeudvalg 3: Referat fra budgetbeboermødet den 12.09.2012 4: Godkendelse af forretningsorden og dagsorden

Læs mere

Afdelingsbestyrelsens forslag til det videre forløb for helhedsplanen

Afdelingsbestyrelsens forslag til det videre forløb for helhedsplanen Afdelingsbestyrelsens forslag til det videre forløb for helhedsplanen 4 SYD Ekstraordinært beboermøde om renovering af gårdhusene i VA 4 Syd Onsdag den 21. juni 2017 kl. 18:30 Beboermødet holdes i beboerhuset

Læs mere

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen.

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen. Hvidovre #JobInfo Kommune Criteria=KABside1# Att.: Lars Belt Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre 31. oktober 2012 Rev. 1. november 2012 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 01 Boligselskabet

Læs mere

Gårdhusrenovering beboermøde

Gårdhusrenovering beboermøde Gårdhusrenovering beboermøde Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmeudvalg 4. Forslag om godkendelse af foreløbigt renoveringsprojekt og økonomi (skema A) som opstillet i Landsbyggefondens

Læs mere

Byggeudvalgsmøde tirsdag den 31. maj 2016, kl. 18:00 til kl. 20:30 Beboerhuset Ankerets kvarter 10B

Byggeudvalgsmøde tirsdag den 31. maj 2016, kl. 18:00 til kl. 20:30 Beboerhuset Ankerets kvarter 10B Byggeudvalgsmøde tirsdag den 31. maj 2016, kl. 18:00 til kl. 20:30 Beboerhuset Ankerets kvarter 10B Deltagere: Byggeudvalg: BO-Vest: Wissenberg: Vandkunsten: Vinie Hansen Henning Knudsen Per Larsen Peter

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-3045 Egedalsvænge Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 kl. 18.30 Mødested: Egedalsvænge Til stede: Iris Gausbo (IG) udpeget af 3B s bestyrelse Jens Wenzel

Læs mere

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Dagsorden 1. Velkomst præsentation. 2. Status hvad er sket siden sidst 3. Præsentation af projekt 4. Tidsplan - rækkefølge arbejdet

Læs mere

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG KORT OM FASEN I denne fase skal der skabes et grundigt fundament for at træffe de rigtige beslutninger for udviklingen i jeres afdeling. I skal også have planlægt og

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmeudvalg 3. Hvad er en helhedsplan? 4. Bygningernes tilstand

Læs mere

2. Godkendelse af referat fra afdelingsbestyrelsesmødet 8. december 2014 Referatet blev godkendt

2. Godkendelse af referat fra afdelingsbestyrelsesmødet 8. december 2014 Referatet blev godkendt Afdelingsbestyrelsesmøde 21. januar 2015, kl. 19:00 Referat Til stede: Bestyrelsen: Suppleanter: Drift/BO-Vest: Dirigent: Referent: Vibeke Hansen (afbud), Maja Reutzer, Anita Wittusen, Tonny Bodal (afbud)

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Boligselskabet Birkebo på Bistrupvej 103, 3460 Birkerød.

Referat af bestyrelsesmøde i Boligselskabet Birkebo på Bistrupvej 103, 3460 Birkerød. Referat af bestyrelsesmøde i Boligselskabet Birkebo på Bistrupvej 103, 3460 Birkerød. mandag den 27.april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Bent Nielsen Jette Hansen Susanne Karlsson Birgitte Pedersen Morten Wulff-

Læs mere

Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup, Henning Andersen, Per Elshave og Mia Hedlund.

Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup, Henning Andersen, Per Elshave og Mia Hedlund. Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde Fredag den 24. februar 2012 kl. 16.00 lørdag den 25. februar 2012 kl. 13.00 Prindsen i Roskilde, Algade 13, 4000 Roskilde Bestyrelsen Bjørn Petersen, Karen Levin

Læs mere

Helhedsplan for VA afd. 10 Hyldespjældet byggeudvalgsmøde.

Helhedsplan for VA afd. 10 Hyldespjældet byggeudvalgsmøde. REFERAT 20. februar 2012 /MEK Helhedsplan for VA afd. 10 Hyldespjældet byggeudvalgsmøde. Referat af: Merete Ø. Krapper Afholdt den: 30. januar 2012 kl. 18.00 i Hyldespjældets beboerhus Deltagere: Byggeudvalget,

Læs mere

H J O R T E G Å R D E N

H J O R T E G Å R D E N H J O R T E G Å R D E N 20.september 2016 Informations- og spørgemøde nr.3 Punkt 1 - Velkommen Dagsorden 1. Velkommen. 2. Opsamling på tidligere spørgemødre 3. Status på projektet 4. Orientering om ændringer

Læs mere

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden.

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Følgende forelå og forhandledes. Sager til efterretning/orientering. 1. Forhandlingsprotokol

Læs mere

Informationsmøde d. 12. februar - renovering af Skoleparken

Informationsmøde d. 12. februar - renovering af Skoleparken Informationsmøde d. 12. februar - renovering af Skoleparken Projektforslaget er på rne Hvad er der sket indtil nu? Byggeprojekt:Hvad er du nu der skal ske? Hvem er byggeudvalget? Hvad er et prøvefelt?

Læs mere

Referat fra organisationsbestyrelsesmøde onsdag, den 17. maj 2017 kl i Grønlykkeparkens beboerlokale, 2670 Greve

Referat fra organisationsbestyrelsesmøde onsdag, den 17. maj 2017 kl i Grønlykkeparkens beboerlokale, 2670 Greve Referat fra organisationsbestyrelsesmøde onsdag, den 17. maj 2017 kl. 17.30 i Grønlykkeparkens beboerlokale, 2670 Greve 18. maj 2017 Deltagere: Øvrige: Afbud: Rainer Petersen (RP), Carl Jensen (CJ), Preben

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afdeling 11, afholdt den 19. august 2015.

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afdeling 11, afholdt den 19. august 2015. Ekstraordinært afdelingsmøde 2015 afdeling 11 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afdeling 11, afholdt den 19. august 2015. Deltagere: 31 husstande var til stede Hovedbestyrelsen: Max Rasmussen,

Læs mere

Referat Afdelingsbestyrelsesmøde Albertslund Syd, gårdhusene. Deltagere:

Referat Afdelingsbestyrelsesmøde Albertslund Syd, gårdhusene. Deltagere: Referat Afdelingsbestyrelsesmøde Albertslund Syd, gårdhusene Dato: 6. maj 2015 Tid: kl. 15:30 18:14 Sted: Bestyrelseslokalet, Stjernens Kvarter 2B Deltagere: Bestyrelse Lars Andersen Annette Arvin Dennis

Læs mere

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde mandag den 14. december 2015, kl i Kvartershuset, Roskildevej 63, 1.

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde mandag den 14. december 2015, kl i Kvartershuset, Roskildevej 63, 1. Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde mandag den 14. december 2015, kl. 17.00 i Kvartershuset, Roskildevej 63, 1. Inviterede Laurits Roikum, Bjørn Kalmark Andersen, Hanne Wolf Stephensen, Poul Larsen,

Læs mere

Referat af afdelingsbestyrelsesmøde onsdag den 27. februar 2013

Referat af afdelingsbestyrelsesmøde onsdag den 27. februar 2013 Referat af afdelingsbestyrelsesmøde onsdag den 27. februar 2013 Til stede: sbestyrelsen: Astrid Hansen (AH), Bente Baudier (BB), Hans Kristian Andersen (HKA), Inge Lise Jørgensen (ILJ), Jens Arne Nielsen

Læs mere

Workshop 3 Handler om økonomi

Workshop 3 Handler om økonomi Workshop 3 Handler om økonomi Hvad skal vi igennem Regelsæt og kompetencefordeling for den økonomiske styring af boligorganisationen og dens afdelinger Samspillet for at sikre økonomien til den daglige

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den 10.11.2014/WEB

Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den 10.11.2014/WEB Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den 10.11.2014/WEB Afdeling 1. Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2. Beholdnings- og afkastopgørelse på værdipapirer 3. Kort orientering om status på

Læs mere

Skoleparken helhedsplan Ekstraordinært afdelingsmøde 18. april Ekstraordinært afdelingsmøde den 18. april

Skoleparken helhedsplan Ekstraordinært afdelingsmøde 18. april Ekstraordinært afdelingsmøde den 18. april Skoleparken helhedsplan Ekstraordinært afdelingsmøde 18. april 2016 Ekstraordinært afdelingsmøde den 18. april 2016 1 Dagsorden 1. Valg af stemmeudvalg. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Orientering

Læs mere

Tirsdag den 22. maj 2012 kl. 19.00

Tirsdag den 22. maj 2012 kl. 19.00 Til medlemmerne af repræsentantskabet i Albertslund Boligselskab samt suppleanter 13. maj 2012 Repræsentantskabsmøde Hermed indkaldes til repræsentantskabsmøde Tirsdag den kl. 19.00 Mødet afholdes i BO-VEST,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 22. december 2016 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 15. december 2016 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

H J O R T E G Å R D E N

H J O R T E G Å R D E N H J O R T E G Å R D E N Ekstraordinært afdelingsmøde d.10 oktober 2016 Punkt 1 - Velkommen 02 Dagsorden 1. Velkommen og valg af dirigent. herunder valg af referent og stemmetællere 2. Præsentation af beslutningsforslag

Læs mere

Afd. 21 anmodning af 6. november 2012 om indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde.

Afd. 21 anmodning af 6. november 2012 om indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 20. februar 2013, kl. 18.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af

Læs mere

Byggeudvalget: Vinie Hansen (VH), Jan Dahl, (JD), Ole Kristensen (OK).

Byggeudvalget: Vinie Hansen (VH), Jan Dahl, (JD), Ole Kristensen (OK). REFERAT Emne: Byggeudvalgsmøde Afdeling: VA afd. 10 Hyldespjældet Dato: Den 20. juni 2013 kl. 18.30-20:00 Sted: Hyldespjældets ejendomskontor 25. juni 2013 AGF/NBJ Til stede: Byggeudvalget: Vinie Hansen

Læs mere

VA afd. 10, Hyldespjældet

VA afd. 10, Hyldespjældet Referat fra ekstraordinære beboermøde d. 21. januar 2013 Tilsted: 25 husstande repræsenterede med i alt 50 stemmer. 1. Formalia Vinie Hansen fra Afdelingsbestyrelsen bød velkommen og specielt velkomst

Læs mere

REFERAT. 17. januar 2014. VA afd. 10 Hyldespjældet byggeudvalgsmøde. Dato: Den 16.1. 2014 i Hyldespjældets ejendomskontor fra kl. 17-20.

REFERAT. 17. januar 2014. VA afd. 10 Hyldespjældet byggeudvalgsmøde. Dato: Den 16.1. 2014 i Hyldespjældets ejendomskontor fra kl. 17-20. REFERAT 17. januar 2014 VA afd. 10 Hyldespjældet byggeudvalgsmøde Dato: Den 16.1. 2014 i Hyldespjældets ejendomskontor fra kl. 17-20 Deltagere: Afbud: Byggeudvalget, VA afd. 10 Hyldespjældet: Vinie Hansen

Læs mere

Torsdag den 15. juni 2017 kl

Torsdag den 15. juni 2017 kl 22. juni 2017 Referat fra bestyrelsesmøde nr. 17.08: Torsdag den 15. juni 2017 kl. 14.30 Tilstede: June Larsen, Lindy Nymark Christensen, Martin E.H. Jacobsen, Jytte G. Hansen, Inez Bach, Annica Dahlgren,

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i AB Syd angående gårdhusrenoveringen

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i AB Syd angående gårdhusrenoveringen 4.11.2015 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i AB Syd angående gårdhusrenoveringen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Stemmeudvalg 4. Gennemgang af bestyrelsens indstilling til den

Læs mere

Afdeling 1 har således været et målepunkt for fremtidige renoveringer på baggrund af helhedsplaner.

Afdeling 1 har således været et målepunkt for fremtidige renoveringer på baggrund af helhedsplaner. SEKRETARIATET Ullasvej 23, Rønne CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk Dagsorden/referat Styringsdialogmøde med Bo42 den 4. novmeber 2016 Deltagere: Fra Bo42: Direktør Ebbe Frank og formand Per Carlo Nilsson Fra

Læs mere

REFERAT 31. maj 2013 AGF/NBJ. Byggeudvalg: Vinie Hansen (VH), Sif Enevold (SE), Per Zoffmann Jessen (PZ), Jan Dahl, (JD), Ole Kristensen (OK).

REFERAT 31. maj 2013 AGF/NBJ. Byggeudvalg: Vinie Hansen (VH), Sif Enevold (SE), Per Zoffmann Jessen (PZ), Jan Dahl, (JD), Ole Kristensen (OK). REFERAT 31. maj 2013 AGF/NBJ Emne: Afdeling: Byggeudvalgsmøde. VA afd. 10 Hyldespjældet Dato: Den 23. maj 2013 kl. 17.30 18.45 Sted: Hyldespjældets ejendomskontor. Til stede: Byggeudvalg: Vinie Hansen

Læs mere

Afdeling 10 Asa-/Jættegården Helhedsplan - Nyhedsbrev

Afdeling 10 Asa-/Jættegården Helhedsplan - Nyhedsbrev ------------------------------------------------------------------------------------------- Det er planen, at i den periode, hvor Helhedsplanen gennemføres, vil der løbende blive udsendt Nyhedsbreve med

Læs mere

Administration: Berit Djarling, Michael Willumsen, Jesper Rasmussen, Christian Lind.

Administration: Berit Djarling, Michael Willumsen, Jesper Rasmussen, Christian Lind. 22. april 2015 REFERAT Møde - Følgegruppen for rækkehusene Onsdag den 8. april 2015 kl. 17.00-19.00 i Beboerhuset, Hjortens Kvarter 10. Til stede var Beboerdemokrater: Astrid B. Hansen (VA), Bente Baudier

Læs mere

"~ 4SYD. Beboermøde 17. marts 2014 kl. 19 i Beboerhuset Ørnen. Referat Der var 33 hustande repræsenteret Flemming Wallin bød velkommen.

~ 4SYD. Beboermøde 17. marts 2014 kl. 19 i Beboerhuset Ørnen. Referat Der var 33 hustande repræsenteret Flemming Wallin bød velkommen. "~ 4SYD Beboermøde 17. marts 2014 kl. 19 i Beboerhuset Ørnen Referat Der var 33 hustande repræsenteret Flemming Wallin bød velkommen. på mødet. 1. Valg af dirigent Vinie Hansen er valgt som dirigent og

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 9 af 13/8-2013 ADM = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet DL = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Afbud: Andre tilstedeværende: Kurt Peter Jørgensen

Læs mere

VA Afdeling 10, Hyldespjældet Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde d. 7. juni 2011

VA Afdeling 10, Hyldespjældet Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde d. 7. juni 2011 Deltagere: Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde d. 7. juni 2011 Afdelingsbestyrelsen: Vinie Hansen (VH), Sif Enevold (SE), Mette Nielsen (MN), Victoria Dahl (VD), Per Zoffmann (PZ), Nina Rytter (NR) og

Læs mere

Til stede var Beboerdemokrater: Astrid B. Hansen (VA), Bente Baudier (VA), Jens Arne Nielsen (VA), Flemming Holm (AB).

Til stede var Beboerdemokrater: Astrid B. Hansen (VA), Bente Baudier (VA), Jens Arne Nielsen (VA), Flemming Holm (AB). 08. november 2015 REFERAT Møde - Følgegruppen for rækkehusene Onsdag den 28. oktober 2015, kl. 17.00-19.00 i Beboerhuset, Hjortens Kvarter 10. Til stede var Beboerdemokrater: Astrid B. Hansen (VA), Bente

Læs mere

Gæst: Kurt Sander fra arkitekt og ingeniørfirmaet Kærsgård & Andersen (KAAI).

Gæst: Kurt Sander fra arkitekt og ingeniørfirmaet Kærsgård & Andersen (KAAI). Side 1/8 Afdeling 21. Referat fra afdelingsmøde den 8. september 2016, kl. 18,30. I mødet deltog: Beboere: 22 incl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Dorthe Kirch Michael Jensen Niels Nielsen

Læs mere

Referat fra ekstraordinært beboermøde den 10. november 2010 vedrørende godkendelse af Renovering af rækkehusene i Albertslund Syd

Referat fra ekstraordinært beboermøde den 10. november 2010 vedrørende godkendelse af Renovering af rækkehusene i Albertslund Syd Vridsløselille Andelsboligforening Afdeling 4 Række Den 24. november 2010 Referat fra ekstraordinært beboermøde den 10. november 2010 vedrørende godkendelse af Renovering af rækkehusene i Albertslund Syd

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 12. november 2012, kl. 16,30.

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 12. november 2012, kl. 16,30. Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 12. november 2012, kl. 16,30. Side 58/5 I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen, Nils Vinther, Gunnar Sørensen, Eva Carlsen, Henny Rasmussen, Aase Andersen,

Læs mere

EUDP workshop 31. oktober 2008 -visioner, vilkår og barrierer

EUDP workshop 31. oktober 2008 -visioner, vilkår og barrierer EUDP workshop 31. oktober 2008 -visioner, vilkår og barrierer Energirenoveringer i BO-VEST regi Tæt / lavt elementbyggeri fra 1960erne og 1970erne Galgebakken - 687 boliger Hyldespjældet 383 boliger Gårdhusene

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 5. november 2013 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Sted og tidspunkt Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

REFERAT fra Organisationsbestyrelsesmøde i Boligforeningen Fjordblink.

REFERAT fra Organisationsbestyrelsesmøde i Boligforeningen Fjordblink. Organisationsbestyrelse Formand Anton Kanstrup Korevej 33 ak@alabubolig.dk Næstformand Viola Ørbæk Tordenskjoldsgade 9, st. tv. Vioe024@foa.dk Ursula Jørgensen Diskovej 46 urj@bffjordblink.dk Tina C. Kristiansen

Læs mere

Afbud fra forretningsfører Esbern Ott, Bianca Balslev, Dennis Johansen og Christian Hansen. Godkendelse af referat nr. 11., samt beslutningsreferatet.

Afbud fra forretningsfører Esbern Ott, Bianca Balslev, Dennis Johansen og Christian Hansen. Godkendelse af referat nr. 11., samt beslutningsreferatet. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 20.10.2014. Beslutningsreferat af: Beslutningsreferat no. 1. BESTYRELSEMØDE: Tirsdag d. 14.10 14 kl. 18.30 21.00 DIRIGENT: TINA LAURSEN AD.

Læs mere

1. I forhold til aftaledokumentet 2014 er der ingen udeståender.

1. I forhold til aftaledokumentet 2014 er der ingen udeståender. Aftaledokument for styringsdialog mellem Humlebæk Boligselskab og Fredensborg Kommune for driftsåret 2015/2016 Aftaledokumentet er udarbejdet i forlængelse af styringsdialogmøde d. 7. oktober 2015 kl.

Læs mere

Referat. Boligselskabet AKB, København /0021 Bellahøj Helhedsplan. Følgegruppemøde nr. 05

Referat. Boligselskabet AKB, København /0021 Bellahøj Helhedsplan. Følgegruppemøde nr. 05 15. september 2016 Dato: 17. maj 2016, kl. 16.30-18.30 Sted: AKB Bellahøjs bestyrelseslokale, Ved Bellahøj Nord 7, kld. 2700 Brønshøj KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 01

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Boligforeningen HVIDOVREBO

Boligforeningen HVIDOVREBO Hvidovre, den 4. februar 2015 Referat Den 3. februar 2015 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 29 Mødested: FA09 Afdeling: Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid kl. 16.30 Deltagere:

Læs mere

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr.

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr. Glostrup, den 25.04.2012 SA Referat Den 24. april 2012 Boligselskabet Hjem Mødeart: Bestyrelsesmøde i organisationsbestyrelsen Mødested: Afdeling: 0. Advokat Mads Thyregod Mødetid kl. 17.00 Hammerensgade

Læs mere

Frede Skrubbeltrang gik efter punkt 1, Winni Jensen, Egon Jensen og Lise Stender havde meldt afbud.

Frede Skrubbeltrang gik efter punkt 1, Winni Jensen, Egon Jensen og Lise Stender havde meldt afbud. 46 Referat fra bestyrelsesmøde i Vivabolig den 3. december 2013 Start kl. 17.00, slut kl. 20.00. Tilstede var Frede Skrubbeltrang, Christian Vestergaard, Tina Holm, Eigil Stausholm, Kirsten Sørensen, Pia

Læs mere

Oktober 2014 INFORMATION OMKRING RENOVERINGEN GALGEBAKKEN KÆRE BEBOERE

Oktober 2014 INFORMATION OMKRING RENOVERINGEN GALGEBAKKEN KÆRE BEBOERE Oktober 2014 INFORMATION OMKRING RENOVERINGEN GALGEBAKKEN KÆRE BEBOERE Så er den længe ventede renovering af Galgebakken rykket endnu et skridt nærmere!. Som mange sikkert har set, er der ankommet 2 store

Læs mere

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Boligselskabet Nordkysten ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Helsingør Kommune Center for Kultur, Plan og Erhverv Stengade 359 3000 Helsingør Att. Per Korup-Lauridsen Afd.

Læs mere

Informationsmøde afdeling 214. Genhusning under renovering

Informationsmøde afdeling 214. Genhusning under renovering Informationsmøde afdeling 214 Genhusning under renovering Medborgerhuset d. 29. januar 2015 Velkomst ved Per Hermansen Beslutning om informationsmøde Anbefaling af 100 % genhusning Enig bestyrelse Dagsorden

Læs mere

Helhedsplan. Bellahøj

Helhedsplan. Bellahøj Helhedsplan Bellahøj Byggesagens parter - Indledning Roller og ansvar: Hvem er Landsbyggefonden? Hvad støtter fonden Københavns Kommunen? SAB, selskabet? SAB, afdeling Bellahøj? KAB? Byggesagens parter

Læs mere

AAB Silkeborg Afdeling 4

AAB Silkeborg Afdeling 4 AAB Silkeborg Afdeling 4 Referat af ordinært afdelingsmøde afholdt mandag d. 29/8 2016, kl. 18.00, i gildesalen, Læssøgade 33 Deltagere: Antal beboere: Organisationsbestyrelse: Driftskontor: Administration:

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 29. oktober 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 22. oktober 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Referat. Boligselskabet AKB, København /0021 Bellahøj Helhedsplan. Følgegruppemøde nr. 07

Referat. Boligselskabet AKB, København /0021 Bellahøj Helhedsplan. Følgegruppemøde nr. 07 14. november 2016 Dato: 11. oktober 2016, kl. 17.00-19.00 Sted: Arkitema, Rued Langgaards Vej 8, 2300 København S KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 01 kab@kab-bolig.dk www.kab-bolig.dk

Læs mere

Bygge udvalgets rolle og ansvar

Bygge udvalgets rolle og ansvar Bygge udvalgets rolle og ansvar Velkommen i byggeudvalget Din boligafdeling skal gennemgå en omfattende renovering støttet af Landsbyggefonden. En plads i byggeudvalget giver dig mulighed for at få indflydelse

Læs mere

Notat Afdeling 23 - Beboermøde den 22.04.2015, kl. 19.00, Sdr. Kongevej 66. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse.

Notat Afdeling 23 - Beboermøde den 22.04.2015, kl. 19.00, Sdr. Kongevej 66. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. Side 1/6 Notat Afdeling 23 - Beboermøde den 22.04.2015, kl. 19.00, Sdr. Kongevej 66. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. I mødet deltog: Beboere: 10 incl. afdelingsbestyrelsen.

Læs mere

Ungdomsbo. Indhold: Debatpunkter: 4. Indkomne punkter

Ungdomsbo. Indhold: Debatpunkter: 4. Indkomne punkter Referat fra bestyrelsesmøde nr. 152, onsdag den 9. oktober 2013 kl. 16.00. Bestyrelsen: Mail-adresse: Claus-Peter Aanum. (CPA) Formand clauspeteraanum@me.com Berit Skanderup (BS) Næstformand skanderup@fanonet.dk

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35.

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35. Andelsboligforeningen Lundegaard Bestyrelse Referat -møde den 4. februar 2014 kl.18:00 Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35. Deltagere:

Læs mere

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang 30. oktober 2014 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling s bestyrelseslokaler, Rugvænget 31 Onsdag den 8. oktober 2014 kl. 17.00 Deltagere

Læs mere

Referat. SAB /0001 Bellahøj I-II. Helhedsplan. Følgegruppemøde

Referat. SAB /0001 Bellahøj I-II. Helhedsplan. Følgegruppemøde Følgegruppemøde nr. 04 Dato: 18. maj 2016, kl. 17.00-19.00 Sted: Bellahøjs bestyrelseslokale Bellahøjvej 34b, kld. 2700 Brønshøj 4. juli 2016 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33

Læs mere

Randers Arbejderes Byggeforening af 1874

Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 Referat fra formøde for generalforsamling Torsdag den 19. februar 2015 kl. 17.00 Mødested: Sjællandsgade 21, 8900 Randers C Referat fra formøde for generalforsamling

Læs mere

: Grethe Rasmussen (formanden vælges direkte på repræsentantskabsmødet). : Grethe Rasmussen, Poul Meisler og René K. Rasmussen.

: Grethe Rasmussen (formanden vælges direkte på repræsentantskabsmødet). : Grethe Rasmussen, Poul Meisler og René K. Rasmussen. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 13. april 2015, kl. 17.30. Afbud: Ella Pedersen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Bestyrelsen havde indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med flgd. punkter på dagsordenen: 1. Renovering af facader og vinduer

Læs mere

Ungdomsbo. Debatpunkter: 4. Indkomne punkter

Ungdomsbo. Debatpunkter: 4. Indkomne punkter Referat fra bestyrelsesmøde nr. 155, mandag den 13. januar 2014 kl. 16.00. Bestyrelsen: Mail-adresse: Claus-Peter Aanum. (CPA) Formand clauspeteraanum@me.com Berit Skanderup (BS) Næstformand skanderup@fanonet.dk

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 25-06-2014 Slotsgade 20, 4800 Nykøbing F. 15.30 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Anders Enevoldsen, Knud Weiss, Robert Madsen, John Nilsson, Poul Jeppesen,

Læs mere

Afbud fra David Oszlak, Marianne Larsen. Uden afbud, Peter Nielsen.

Afbud fra David Oszlak, Marianne Larsen. Uden afbud, Peter Nielsen. DIRIGENT: MADS GREVE AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott Varmemester Claus Kæstel Freddy Rasmussen Mads Greve Tina Laursen Knud Petersen Aase Birthe Stisen Afbud fra David Oszlak,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 31. august 2017 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 24. august 2017 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

AAB Silkeborg Afdeling 9

AAB Silkeborg Afdeling 9 AAB Silkeborg Afdeling 9 Referat af ordinært afdelingsmøde afholdt den 7. september 2016 Deltagere: Antal beboere: Organisationsbestyrelse: Driftskontor: Administration: Hans Ole Zacho Poul Rosenkvist

Læs mere