ORIENTERING. om franske forhold. Hvor længe må man opholde sig i Danmark, når man bor i Frankrig?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ORIENTERING. om franske forhold. Hvor længe må man opholde sig i Danmark, når man bor i Frankrig?"

Transkript

1 ORIENTERING om franske forhold Marts 2011 Hvor længe må man opholde sig i Danmark, når man bor i Frankrig? Jeg har modtaget en del forskellige forespørgsler fra mine læsere om reglerne for hvor længe og hvor meget man må opholde sig i Danmark, når man bor i Frankrig. På denne baggrund skal jeg herved give en samlet fremstilling af reglerne herfor. Fast ophold i Danmark Er man dansk statsborger, har man naturligvis ret til når som helst at bosætte sig i Danmark og tage permanent ophold i Danmark. Det samme gælder i øvrigt, når man er statsborger i et andet EU-land. Tager man fast ophold i Danmark, bliver man skattepligtig til Danmark allerede fra opholdets begyndelse. Det fremgår af kildeskattelovens 1 stk. 1 nr. 1, hvorefter man er indkomstskattepligtig i Danmark, når man har bopæl i Danmark. Kortvarige ophold i Danmark De regler, som er beskrevet i det følgende, omhandler imidlertid, hvor længe og hvor meget man må opholde sig i Danmark, når man er bosiddende i Frankrig. Det forudsættes i den forbindelse, at ens eventuelle tidligere skattepligt til Danmark (som fuldt skattepligtig) er ophørt ved, at man ikke længere har bopæl i Danmark. Det forudsættes endvidere, at opholdet i Danmark ikke sker til varetagelse af indtægtsgivende erhverv, jfr. herom nærmere nedenfor. Jeg skal endvidere gøre opmærksom på, at der er tale om fortolkning af reglerne i kildeskatteloven, og det tilrådes derfor at administrere reglerne med omtanke og ikke at bevæge sig ud til den yderste kant af reglerne. Gør man dette, eventuelt gentagne gange, kan dette komme til at betyde, at Skat konstaterer omgåelse af reglerne og statuerer skattepligt til Danmark til trods for, at man formelt set har holdt sig indenfor de formelle regler, idet der er tale om en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde af den enkelte persons forhold og tilknytning til Danmark Man skal i den forbindelse gøre sig klart, at der i kildeskatteloven gælder to forskellige regler om dette spørgsmål, og at disse to regler er en del forskellige på en række punkter. Den ene regel fremgår af kildeskattelovens 1 stk. 1 nr. 3 og omhandler den situation, hvor man ikke disponerer over en helårsbolig i Danmark. 1

2 Den anden regel fremgår af kildeskattelovens 7 stk. 1 og omhandler den situation, hvor man disponerer over en helårsbolig i Danmark. Man disponerer over en helårsbolig i Danmark, hvis man er ejer eller lejer af en sådan bolig, eller hvis ens ægtefælle er ejer eller lejer af en sådan bolig, og man benytter eller kan benytte denne bolig. Dispositionsret kan også bestå i, at man rent faktisk på anden måde disponerer over en helårsbolig i Danmark således at den kan udgøre ens bolig. Hvad er en helårsbolig i Danmark? En helårsbolig er et hus, en ejerlejlighed, en andelslejlighed, en lejet lejlighed og lignende, som er beregnet til helårsbeboelse. Har man som efterlønsmodtager, pensionist eller 65-årig ejet et sommerhus i Danmark i mindst 8 år (eller har man erhvervet særlig tilladelse), har man efter planloven en personlig ret til sammen med sin familie at bebo sommerhuset hele året, og så får et sådant sommerhus tillige karakter af at være helårsbolig i skattemæssig forstand (helårsstatus). Bebor man rent faktisk et sommerhus, som man ikke har erhvervet en sådan personlig ret til at bebo hele året, som en helårsbolig, vil dette også kunne betragtes som en helårsbolig i skattemæssig forstand. Ophold i Danmark, når man ikke disponerer over en helårsbolig i Danmark Hovedreglen fremgår af kildeskattelovens 1, stk. 1 nr. 3. Ifølge denne bestemmelse bliver man skattepligtig til Danmark, såfremt man uden at have bopæl i Danmark - opholder sig i Danmark i et tidsrum af mindst 6 måneder, heri medregnet kortvarige ophold i udlandet på grund af ferie eller lignende. Man har altså ret til at opholde sig i Danmark i en uafbrudt periode på lige under 6 måneder, og disponerer man over et sommerhus i Danmark, der ikke har helårsstatus, har man også ret til at opholde sig i dette i en uafbrudt periode på lige under 6 måneder. Rejser man imidlertid fra Danmark til udlandet på et kortvarigt ophold på grund af ferie eller lignende, skal dette ophold regnes med til opholdet i Danmark. Som kortvarigt ophold i udlandet på grund af ferie eller lignende anses ophold på indtil tre måneder. Sker opholdet i udlandet til andet formål end ferie eller lignende, f. eks. til varetagelse af erhverv, skal dette ophold ikke regnes med til opholdet i Danmark, og et sådant ophold i udlandet vil afbryde opholdet i Danmark, selv hvis det er af en varighed på mindst nogle få dage. Det samme gælder, såfremt man rejser fra et ophold i Danmark tilbage til sin faste bolig i Frankrig, selvom der er tale om et ophold af nogle få dages varighed, og man kan dernæst indlede et nyt ophold i Danmark. Rejser man derimod fra Danmark til Frankrig på et kortvarigt ophold uden at tage ophold i sin faste bolig i Frankrig for derefter at vende tilbage til Danmark, vil dette ophold blive betragtet som ferie eller lignende, og et sådant ophold skal derfor regnes med til opholdet i Danmark. Man skal dog være varsom med meget lange ophold i Danmark og især med ophold på samlet 6 måneder og derover, idet konkrete omstændigheder kan føre til, at man af Skat anses for at have taget bopæl i Danmark, også selvom man bebor et sommerhus i Danmark uden helårsstatus, således at man af Skat anses for at være blevet fuldt skattepligtig til Danmark allerede fra opholdets eller opholdenes start. Ved afgørelsen af, om man på denne måde har taget bopæl i Danmark lægges der vægt på, om man er ved at etablere husstand, erhverve sig bolig eller ved andre foranstaltninger viser, at man har som sin hensigt at have hjemsted i Danmark. Bor ens ægtefælle i Danmark, skal man være særligt påpasselig, idet dette af Skat kan anses for at være 2

3 en indikation af, at man også selv agter at tage bopæl i Danmark. Det anerkendes dog, at man godt kan have sin ægtefælle boende fast i Danmark uden at man selv nødvendigvis betragtes som at være fast bosiddende i Danmark, forudsat at man nøje overholder reglerne. Grænsen for hvornår man betragtes som at have taget bopæl i Danmark, beror på i øvrigt en konkret vurdering og ligger derfor ikke helt fast. Ophold i Danmark, når man disponerer over en helårsbolig i Danmark Som en undtagelse til reglerne ovenfor gælder reglen i kildeskattelovens 7 stk. 1. Den omhandler de situationer, hvor man disponerer over en helårsbolig i Danmark, og i denne situation gælder der noget strengere regler. I den forbindelse skal man være opmærksom på, at disse noget strengere regler også gælder for efterlønsmodtagere og pensionister, som har erhvervet helårsstatus over deres sommerhus i Danmark ved at have ejet det i mindst 8 år. Tager man som ejer af en sådan bolig ophold i Danmark, bliver man fuldt skattepligtig til Danmark, med mindre der er tale om kortvarigt ophold i Danmark på grund af ferie eller lignende. Ophold i Danmark af en varighed på mere end tre måneder, eller ophold på i alt mere end 180 dage indenfor et tidsrum af 12 måneder, anses ikke for kortvarigt ophold på grund af ferie eller lignende. Der er her tale om et maksimum, men dette maksimum accepteres i almindelighed, når der er tale om personer, hvis ophold har et (overvejende) feriemæssigt præg. Disponerer man over en helårsbolig i Danmark, må et uafbrudt ophold i Danmark altså være på højst tre måneder mod ellers lige under seks måneder, og de samlede ophold må højst være på 180 dage indenfor løbende tolv måneders perioder. På den anden side skal ferierejser og lignende i udlandet ikke regnes med, og man har derfor mulighed for at afbryde et tre måneders ophold ved et ophold af blot nogle ganske få dages varighed udenfor Danmark, selv ved en kort rejse til Sverige eller til Tyskland, og man behøver derfor ikke rejse tilbage til sin faste bolig i Frankrig for at afbryde opholdet. Derefter kan man så indlede et nyt ophold i Danmark under forudsætning af, at de samlede ophold indenfor løbende tolv måneders perioder ikke overstiger 180 dage. Konsekvensen af at man overskrider fristerne Overskrider man imidlertid reglerne, skal man være opmærksom på, at man bliver fuldt skattepligtig til Danmark, og det vil kunne komme til at betyde, at man bliver nødsaget til at sælge sin bolig i Danmark for at det skal blive muligt at få skattepligten ophævet på ny. Skyldes overskridelsen ukendskab til reglerne, f. eks. at man ikke er opmærksom på, at man som efterlønsmodtager eller pensionist efter 8 års ejerskab af et sommerhus nu ikke længere må bebo dette i en uafbrudt periode på lige under seks måneder, men nu kun i en uafbrudt periode på længst tre måneder, er det muligt, at man kan nå frem til en mindelig ordning med Skat, men man kan ikke være sikker på at opnå noget sådant. Er man som bosiddende i Frankrig omfattet af overgangsordningerne i opsigelsesloven, vil man også miste de særlige fordele med hensyn til beskatning af pension, som disse overgangsordninger indebærer. Særligt om ophold til varetagelse af indtægtsgivende erhverv De ovenfor nævnte regler forudsætter som nævnt, at opholdet i Danmark ikke sker til varetagelse af indtægtsgivende erhverv eller lignende. Sker opholdet med et sådant formål, gælder der 3

4 betydeligt strengere regler. Dette gælder i hvert fald, såfremt man disponerer over en helårsbolig i Danmark, idet ethvert ophold af denne karakter uanset længden vil kunne begrunde, at der indtræder fuld skattepligt til Danmark. Det skyldes, at ophold til varetagelse af indtægtsgivende erhverv ikke kan betragtes som ferieophold eller lignende i Danmark. Ophold i Danmark med henblik på personlig løbende varetagelse af indtægtsgivende erhverv eller deltagelse i eller tilsyn med en erhvervsvirksomhed samt varetagelse af selv kortvarige opgaver af erhvervsmæssig karakter i Danmark og endda deltagelse i bestyrelsesmøder i en dansk erhvervsvirksomhed af blot en enkelt dags varighed vil betyde, at man bliver anset for at have taget ophold i Danmark og derved bliver fuldt skattepligtig til Danmark allerede fra og med den første dag af et sådant ophold. Men også hvis man ikke disponerer over en helårsbolig i Danmark skal man være særdeles varsom med at tage ophold i Danmark til varetagelse af indtægtsgivende erhverv, og i givet fald søge forholdet afklaret med Skat i Danmark eller allerhelst anmode om at få et bindende svar, inden man indleder et sådant ophold, så man undgår senere at komme ud for overraskelser. Beskyttelsen i dobbeltbeskatningsoverenskomster gælder ikke Frankrig I mange dobbeltbeskatningsoverenskomster, som Danmark har indgået med andre lande, er der indføjet bestemmelser til afgørelse af tvivlstilfælde, når det skal afgøres i hvilket af de to lande en person er skattepligtig, hvis han har tilknytning til begge de to lande. Ved disse regler er det hyppigt fastsat, at personen er skattepligtig i det af de to lande, hvor man har en fast bolig til rådighed, eller hvis man har en fast bolig til rådighed i begge lande, det land, hvormed man har de stærkeste personlige og økonomiske forbindelser (midtpunkt for sine livsinteresser). Kan det ikke afgøres herudfra, hvor man er skattepligtig, skal man være skattepligtig der hvor man sædvanligvis opholder sig. Subsidiært er statsborgerskabet afgørende, og giver dette heller ikke et fingerpeg, skal det afgøres ved aftale mellem de to stater, hvor personen er skattepligtig. Reglerne i disse dobbeltbeskatningsoverenskomster giver en mulighed for, at man kan undgå at blive skattepligtig til Danmark, selvom man skulle have overtrådt de ovennævnte regler i kildeskatteloven om ophold i Danmark, såfremt dette strider mod bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst. Det er dog værd at bemærke sig, at der ikke længere eksisterer nogen dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Frankrig, og derfor er hverken Danmark eller Frankrig længere begrænset af en dobbeltbeskatningsoverenskomst i at kunne beskatte hele den pågældende persons indkomst, såfremt denne indkomst er skattepligtig efter de nationale skatteregler i begge de to lande. Hvis både Danmark og Frankrig anser den pågældende person for fuldt skattepligtig, vil begge landene derfor kunne beskatte vedkommendes indkomst. Hvis Frankrig eksempelvis betragter en person som skattepligtig i Frankrig, fordi vedkommende har sin faste bolig og sin husstand i Frankrig, og Danmark betragter den samme person som skattepligtig i Danmark som følge af at man disponerer over en helårsbolig i Danmark og rent faktisk har opholdt sig i Danmark længere end man har ret til efter bestemmelserne i kildeskatteloven som beskrevet ovenfor, så vil konsekvensen heraf være, at man kan blive beskattet både i Frankrig og i Danmark af hele sin indkomst. 4

5 Betydningen af at man benytter den primære bolig i Frankrig Derfor skal man også være opmærksom på, at det kan have betydning for de ovenfor beskrevne regler for, hvor længe og hvor meget man må opholde sig i Danmark, hvor meget man benytter sin faste bolig i Frankrig og hvor megen tilknytning man har til denne bolig og til Frankrig. De beskrevne regler lægges nemlig normalt til grund, hvor der er tale om personer, der i øvrigt har bopæl i og anden fast tilknytning (nærmeste familie, indtægtsgivende erhverv, statsborgerskab m. v.) til et andet land (her Frankrig), således at opholdene i Danmark med rette kan siges at have karakter af ferie eller lignende. Det er derfor vigtigt, at man benytter sin faste bolig i Frankrig så meget, at der ikke kan rejses tvivl om, at man er hjemmehørende og fuldt skattepligtig i Frankrig, og at man udadtil demonstrerer, at det er i Frankrig man hører til og har sin faste og primære bopæl. Opholder man sig ganske lidt på sin bopæl i Frankrig og samtidigt ganske meget i en helårsbolig, som man disponerer over i Danmark, vil Skat i Danmark kunne statuere, at man har taget fast ophold i Danmark, og at man derfor er fuldt skattepligtig til Danmark efter reglerne i kildeskattelovens 1 stk. 1. nr. 1 som beskrevet i begyndelsen af denne artikel. Og dette vil endda kunne ske selvom man ikke opholder sig i Danmark i perioder, der sammenlagt kommer op på 180 dage indenfor løbende tolv måneders perioder. De franske regler om skattepligt Jeg skal endelig gøre opmærksom på, hvad der gælder efter franske regler for at man bliver almindeligt skattepligtig i Frankrig. Det bliver man, når man a) har sin husstand og sin faste bolig i Frankrig, eller b) har sit sædvanlige ophold i Frankrig, man anses for at have sit sædvanlige ophold i Frankrig, når man opholder sig i Frankrig mere end 183 dage om året, eller c) udøver erhvervsmæssig aktivitet i Frankrig, eller d) har centrum for sine økonomiske interesser i Frankrig. Er kun den ene af to ægtefæller fast bosiddende i Frankrig, omfatter skattepligten denne ægtefælles indkomst samt den del af den anden (udenfor Frankrig bosiddende) ægtefælles indkomst, som hidrører fra Frankrig. Ophør af skattepligt til Danmark, når man disponerer over en helårsbolig i Danmark Som oplyst i den foregående artikel er man efter kildeskattelovens 1 stk. 1. nr. 1 skattepligtig til Danmark, når man har bopæl i Danmark. Denne bestemmelse skal forstås absolut, således at man ikke kan få sin skattepligt til Danmark ophævet, når man udrejser fra Danmark for at tage varigt ophold i udlandet, hvis man fortsat har bopæl i Danmark, det vil sige hvis man fortsat disponerer over en helårsbolig i Danmark. Begrebet helårsbolig skal i den forbindelse forstås på samme måde som omtalt i den foregående artikel. 5

6 Ejer man eller har man dispositionsret over et hus, en ejerlejlighed, en andelslejlighed, en lejet lejlighed eller et sommerhus med helårsstatus, kan man derfor ikke få den fulde skattepligt til Danmark ophævet, selvom man fraflytter Danmark for at tage varigt ophold i udlandet. Det samme gælder, såfremt man fraflytter Danmark og ens ægtefælle eller samlever forbliver boende i Danmark (forudsat at samlivet opretholdes), idet man i denne situation anses for at have bevaret dispositionsret over den bolig, som ægtefællen eller samleveren bebor, og fortsat kan benytte denne bolig. Har man kontrollen over et dansk aktieselskab, som ejer en bolig i Danmark, som man fortsat kan benytte selvom man er udrejst fra Danmark, eller som fortsat benyttes af ens ægtefælle eller samlever, vil man heller ikke kunne få sin skattepligt til Danmark ophævet. For at man skal kunne få skattepligten til Danmark ophævet, kræves det, at man opgiver den pågældende helårsbolig i Danmark. Hertil kræves det enten, at man sælger boligen (eller opsiger boligen til fraflytning, hvis det er en lejet lejlighed) og overdrager nøgler og lignende til en køber, således at man har givet afkald på enhver form for dispositionsret over boligen, eller at man udlejer boligen på en lejekontrakt, der er uopsigelig fra udlejers side i mindst tre år. Og salget eller udlejningen skal være til fremmede, således at man ikke, f. eks. ved salg eller udlejning til familiemedlemmer direkte eller indirekte vil kunne bevare en mulighed for fortsat at kunne benytte boligen. Opmærksomheden henledes i den forbindelse på, at såfremt man udlejer boligen på en lejekontrakt, som ikke er tidsbegrænset helt eller delvist fra lejerens side, vil lejemålet kunne komme ind under reglerne i den midlertidige boligreguleringslovgivning, således at mulighederne for at opsige lejeren til fraflytning vil være meget begrænsede i store dele af landet. I de lande, som Danmark har dobbeltbeskatningsoverenskomster med, kan muligheden for at Danmark fortsat kan kræve skattepligten opretholdt, være begrænset af de førnævnte bestemmelser, der regulerer, i hvilket af de to lande en person skal være skattepligtig, men da Danmark ikke længere har en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Frankrig, kan Danmark nu beskatte personer, der fortsat har en helårsbolig i Danmark uden nogen som helst begrænsninger i en dobbeltbeskatningsoverenskomst, og Frankrig kan i øvrigt samtidig beskatte den samme person efter de franske regler. Efterløn er substitut for løn og ikke for pension I septembernummeret fra 2010 af ORIENTERING om franske forhold gav jeg en vejledning i, hvorledes man skulle forstå reglerne i den nye franske instruktion fra den 2. august 2010 om fradrag for den danske skat af indtægter fra Danmark bortset fra pensioner ved beregningen af den franske skat. I den forbindelse gjorde jeg opmærksom på, at efterløn ikke er en form for pension eller et substitut for pension men derimod et substitut for løn, og derfor måtte udbetaling af efterløn fra Danmark være omfattet af reglerne i den nye instruktion, således at man har fradrag på den franske selvangivelse for betalte danske skatter, som man skal betale, såfremt man ikke er omfattet af overgangsordningerne i opsigelsesloven. Dette er nu blevet bekræftet ved en række afgørelser fra det franske skattevæsens side, hvor man har anerkendt, at man fra og med den 1. januar 2009 kan fratrække betalte danske skatter ved beregningen af den franske skat af efterløn fra Danmark, dog maksimalt med et beløb svarende til 6

7 den skat, som man i Frankrig kommer til at betale af efterlønnen. Man bliver således ikke dobbeltbeskattet af efterløn fra Danmark, idet man i praksis ikke kommer til at betale den franske skat men alene den danske skat deraf. Efterløn skal på den franske selvangivelse indberettes under afsnit 1 på side 3 på den franske selvangivelse under Autres revenus imposables, préretraite, chômage i rubrik 1 AP, 1 BP 1 CP eller 1 DP, og den danske skat skal indberettes under afsnit 8 på side 4 på selvangivelsen i rubrik 8 TK. Refusion af udbytteskat af danske aktier og investeringsbeviser Nu nærmer tiden sig, hvor ejere af danske aktier og investeringsbeviser vedrørende aktier kan glæde sig over at få udbytter fra deres værdipapirer for året 2010 udbetalt. Det er nok derfor på sin plads at jeg giver en opdatering af reglerne for den danske og den franske skat af disse værdipapirinvesteringer. Får man udbetalt udbytte af danske aktier eller investeringsbeviser vedrørende aktier, vil det udbetalende pengeinstitut tilbageholde 28 % af udbyttet som udbytteskat, som indbetales til det danske skattevæsen. Man har imidlertid mulighed for at få de 13 % af de 28 % af dette udbytte refunderet efter ansøgning til Skat, medens de resterende 15 % af udbyttet betragtes som en endelig dansk skat. Det er dog en forudsætning, at der er tale om almindelige porteføljeinvesteringer i aktier og ikke om hovedaktionæraktier, hvor man ejer 10 % eller derover af aktiekapitalen, og hvor man ikke kan få en del af udbytteskatten refunderet. For at kunne få en del af den indeholdte udbytteskat tilbage, skal man anvende en blanket, som hedder Demande d exonération de l impôt danois sur les dividendes. Den har nummer og kan rekvireres på Skats hjemmeside Erklæringen skal udarbejdes i tre eksemplarer, et for det danske skattevæsen, et for det franske skattevæsen og et for aktionæren selv. Formularen er for godt et års tid siden blevet omarbejdet, og denne omarbejdelse har ikke været særligt heldig, hvilket gør, at den ikke er særligt anvendelig og især ikke, når man bor i Frankrig, som ikke har nogen dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark længere. Formularen skal udfyldes med oplysning om det beløb, som ønskes tilbagebetalt som udbytteskat og med oplysning om navn og adresse på ansøgeren og skal bilægges fuldmagt fra en eventuel fuldmagtshaver. Endvidere skal gives oplysning om det pengeinstitut, som udbytteskatten ønskes refunderet til. Dernæst skal erklæringen attesteres af det skattecenter i Frankrig, som ansøgeren hører under. Det er ikke tilstrækkeligt, at erklæringen underskrives af en funktionær på det lokale rådhus. Skattecentret skal i erklæringen attestere, at ansøgeren er omfattet af en dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og ansøgerens bopælsland, og det har i 7

8 praksis vist sig at volde en del vanskeligheder, når det drejer sig om Frankrig, der som bekendt ikke har nogen dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark længere. Derfor er det forekommet, at skattecentret har afvist at underskrive erklæringen. I praksis har dette dog normalt løst sig ved i attestationen at skrive entre le Danemark et *la France, dénoncée par le Danemark*. Det er i formularen angivet, at man skal vedlægge udbyttekuponerne som dokumentation, og det fremhæves oven i købet, at denne dokumentation er obligatorisk. Dette skal man imidlertid IKKE gøre, og det er endvidere ikke muligt, når det drejer sig om børsnoterede værdipapirer, for der findes der ikke nogen udbyttekuponer, idet værdipapirerne er indskrevet. I stedet skal man vedlægge kopi af afregningsnotaerne vedrørende udbyttet som dokumentation. Efter at være udfyldt, underskrevet og attesteret skal formularen sendes til Skattecenter Høje- Taastrup, Postboks 60, DK-2630 Taastrup. Som det fremgår, er den nuværende erklæring ikke formuleret særligt hensigtsmæssigt. Skulle den give problemer, er det imidlertid fortsat muligt at anvende den tidligere erklæring. Den kan downloades fra følgende remse: Erklæringen skal på samme måde udfyldes og underskrives af ansøgeren og attesteres af det franske skattecenter og sendes til Skattecenter Høje-Taastrup. I stedet for en attestation fra det danske udbetalende pengeinstitut er det muligt blot at vedlægge kopi af afregningsnotaerne vedrørende udbyttet som dokumentation. Det tager sædvanligvis Skat i Danmark temmelig lang tid at behandle ansøgningen om refusion af for meget erlagt udbytteskat, og man skal derfor regne med, at der vil gå et ikke ubetydeligt antal måneder, før man får den for meget betalte udbytteskat ind på sin konto. Udbyttebetalingen er skattepligtig indkomst i Frankrig, og beløbet skal derfor opføres på den franske selvangivelse som indkomst i året efter at udbyttet er udbetalt. Samtidig har man i kraft af den instruktion om fradrag for betalte danske skatter ved beregningen af den franske skat, der udkom den 2. august 2010, nu mulighed for at fradrage den endelige danske skat på 15 % på den franske selvangivelse, således at den franske skat af udbyttet reduceres med dette beløb. Man bliver således ikke dobbeltbeskattet i Frankrig af udbytte af danske aktier, idet man alene kommer til at betale den franske skat med det beløb, som denne overstiger den danske skat på 15 %. Reglerne om beskatning af aktieudbytter i Frankrig er ændret en del fra og med den 1. januar 2011, og jeg skal på et senere tidspunkt komme med en orientering om, hvad disse ændringer indebærer. Stiger skatten i Frankrig på pensioner fra Danmark? Jeg har i de seneste par uger modtaget et ikke ubetydeligt antal henvendelser fra urolige læsere, som er blevet opskræmt ved at have modtaget rygter om, at Frankrig skulle være på vej til at hæve skatterne drastisk for danske pensionister i Frankrig, som modtager pensioner fra Danmark på privattegnede pensionskontrakter. Man spørger mig i den forbindelse, om disse rygter kan være rigtige. 8

9 Forlydenderne derom skal være fremkommet på en generalforsamling i Club Danois i Nice tidligere i denne måned, hvor man skal have oplyst, at Frankrig den 29. december 2010 skulle have ændret reglerne for udenlandske pensioner, hvor der på indbetalingstidspunktet havde været fradrag for indbetalingerne, således at disse nu vil blive beskattet som almindelige arbejdsgiverfinansierede pensioner og ikke efter de lempeligere regler, som gælder for privattegnede pensioner. Dette skulle betyde, at så godt som alle denne forenings medlemmer rammes af de nye regler. Det fremgår af de dokumenter, som er blevet fremlagt på generalforsamlingen, at Frankrig netop har ændret reglerne for beskatning af visse udenlandske pensioner, og at det kan betyde, at beskatningen vil stige fra 0 15 % til den fulde beskatning på over 40 %, og at dette vil ramme alle danskere med ratepensioner, livrenter samt visse andre pensioner, der ikke opgives som fransk pension uanset om man er omfattet af de danske overgangsregler eller ikke. Desuden skulle der i Frankrig være indført beskatning af schweiziske kapitalpensioner, som ikke beskattes i Schweiz, men hvor der har været skattefradrag ved indbetalingerne Derfor har man kontaktet det franske advokatfirma Francis Lefebvre i Paris, som man skulle have fået disse oplysninger fra, og man er nu i færd med at få dette advokatfirma til at udarbejde et responsum om hvad de nye regler indebærer for pensionister i Frankrig. Jeg har prøvet at undersøge om disse forlydender skulle have sin rigtighed, og jeg kan bedst udtrykke mig med Mark Twains ord, da han i sin tid blev anmodet om at kommentere et forlydende om at han skulle være afgået ved døden, og hvor han svarede: Denne oplysning er stærkt overdrevet. Den franske Nationalforsamling vedtog den 29. december 2010 den nye finanslov for Frankrig for året 2011, og i denne finanslov gennemførte man som det sker hvert år en række ændringer for Frankrig på det skattemæssige område. En af disse ændringer gik ud på, at man fra og med den 1. januar i år kan beskatte pensioner, som udbetales som kapital, det vil sige i form af engangsudbetalinger. Indtil da har disse engangsudbetalinger af pension været skattefri i Frankrig. Disse nye regler får betydning for udbetaling af danske kapitalpensioner og andre danske udbetalinger med kapitalbeløb så som engangsudbetalinger af pension fra Den Særlige Pensionsfond og fra Lønmodtagernes Dyrtidsfond, som vil kunne beskattes i Frankrig, hvis udbetalingen sker fra og med den 1. januar 2011, men de nye regler får så vidt jeg har kunnet konstatere det ikke betydning for beskatningen af andre danske pensionsordninger. Disse nye regler om beskatning af danske kapitalpensioner m. v. har jeg i øvrigt redegjort for i det ekstranummer af ORIENTERING om franske forhold, der udkom tidligere i denne måned. Jeg har taget spørgsmålet op med repræsentanter for Finansministeriet i Paris, og ifølge disse skulle de nye regler ikke påvirke beskatningen af udbetalingen af livsvarige pensioner eller af tidsbegrænsede pensioner så som ratepensioner, når de har løbende udbetalinger, idet det påpeges, at disse pensioner hele tiden har været skattepligtige i Frankrig og altså ikke så som kapitalpensioner eller andre udbetalinger af pensioner som engangsudbetalinger har været skattefrie. Årsagen hertil har været, at man i Frankrig traditionelt ikke har betragtet udbetaling af kapitalbeløb som indkomst, og derfor har sådanne kapitalbeløb hidtil kunnet udbetales skattefrit. Man hæfter sig desuden ved, at de nye skatter omfatter prestations de retraite med kapitalbeløb, 9

10 og i hvert fald er indbetalinger på danske ratepensioner ikke prestations de retraite idet danske ratepensioner slet ikke for øjeblikket betragtes som pension i Frankrig overhovedet. Ingen af de personer, som jeg har kontaktet, og som til daglig beskæftiger sig med disse problemer, har desuden kunnet bekræfte, at de forlydender, som er fremkommet på Club Danois generalforsamling for nylig, skulle have noget på sig. Den almindelige opfattelse er, at der må være tale om fri fantasi. Jeg har endvidere været i kontakt med advokatfirmaet Francis Lefebvre i Paris, og heller ikke der vil man vedgå at man skulle have udtalt sig i så drastiske vendinger, som det er fremgået af de oplysninger, som fremkom på Club Danois generalforsamling, selvom man kunne bekræfte, at man har været i kontakt med bestyrelsesmedlemmer fra Club Danois om spørgsmålet, og at man var blevet anmodet om at udarbejde en retslig udtalelse om dette emne. Jeg tror derfor, at man kan konkludere, at de oplysninger, som blev givet på generalforsamlingen i Club Danois med Mark Twains ord er stærkt overdrevne. Såfremt man skal ændre grundlaget for beskatningen i Frankrig af pensioner, kræver det naturligvis, at man ændrer den franske lovgivning herom. Det siger næsten sig selv. Og det er tilsyneladende ikke endnu sket bortset fra de nye regler om beskatning i Frankrig af pensioner, der udbetales som kapital. Der er et stort antal mindre erhvervsdrivende og personer uden pensionsordninger i Frankrig, som har sparet op til deres alderdom gennem selvpensionering ved at have etableret privattegnede pensionsordninger eller livsforsikringer, og man ville slå deres økonomi fuldstændigt i stykker, hvis man med et pennestrøg ændrede beskatningen af deres pensionsordninger, således at disse ville blive beskattet fuldt ud på samme måde som arbejdsgiverfinansierede pensionsordninger. At ændre grundlaget for beskatningen fra den ene dag til den anden, således at pensionerne ville blive beskattet som arbejdsgiverfinansierede pensionsordninger ville desuden blive betragtet som beskatning med tilbagevirkende kraft, og det er man meget forsigtig med ikke at gøre i Frankrig. Og det ville ikke være muligt i Frankrig at indføre en hårdere beskatning af udenlandske pensioner end af pensioner etableret i Frankrig. Det ville stride mod reglerne i EU-retten om ligelig national behandling og forbuddet mod diskrimination indenfor Fællesskabet. Så alene af den grund siger det sig selv, at man ikke har eller kan have indført en skærpet beskatning udelukkende af udenlandske pensioner, således som det blev oplyst på Club Danois generalforsamling. Det der derimod er sket er, at Frankrig i oktober i fjor ændrede dele af den dobbeltbeskatningsoverenskomst, som man havde med Schweiz, om beskatningen af grænsegængere, og som blev ratificeret af den franske Nationalforsamling i midten af december måned i fjor. Hidtil havde personer, som boede på den franske side af grænsen, men som arbejdede på den schweiziske side, været skattefrie både i Frankrig og i Schweiz af de pensioner, som de optjente i Schweiz, mens de naturligvis skulle betale skat til Frankrig af de pensioner, som de optjente i Frankrig. Dette er nu ændret ved en ny overenskomst mellem Frankrig og Schweiz, således at man med virkning fra den 1. januar i år også skal betale skat til Frankrig af udbetalinger af pensioner fra Schweiz, dog maksimalt med et beløb svarende til det schweiziske skatteniveau. Men det siger sig selv, at man skal beskattes i Frankrig efter franske skatteregler af disse pensioner, og grundlaget for disse skatteregler er ikke blevet ændret. 10

11 Og dette har jo unægtelig ikke noget som helst at gøre med beskatningen i Frankrig af danske privattegnede pensioner. Og da der ikke er nogen dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Frankrig, beskattes disse pensioner i forvejen helt og holdent efter franske skatteregler. Og det ville desuden være teknisk umuligt at gennemføre en ændring med Danmark på samme måde som man har gjort med Schweiz, for der er ikke nogen dobbeltbeskatningsoverenskomst, som man kan aftale en ændring i. Alting tyder derfor på, at de oplysninger, som er blevet givet på Club Danois generalforsamling har været udtryk for propaganda, og man med disse oplysninger har villet gøre et forsøg på at skræmme Club Danois medlemmer. Og ved denne skræmmekampagne er det åbenbart lykkedes at få medlemmerne til at acceptere, at foreningen skal bekoste udarbejdelsen af en skatteretlig udtalelse fra det franske advokatfirma Francis Lefebvre i Paris. Francis Lefebvre er et anerkendt fransk advokatfirma, og det er selvfølgeligt tænkeligt, at de rent faktisk kan fremkomme med oplysninger om, at den franske beskatning af danske privattegnede ratepensioner i Frankrig skulle være blevet skærpet. Men dette har dog ikke sandsynligheden for sig, når man selv i det franske Finansministerium, der har såvel den franske finanslov som den franske skattelovgivning under sig, bestrider, at der med vedtagelsen af den franske finanslov skulle være sket en skærpelse på dette område. Derfor kunne dette spørgsmål være blevet løst hurtigere, billigere og uden at vække ufornøden frygt hos medlemmerne ved en telefonsamtale til det franske Finansministerium, således som jeg selv har gjort det, men det forudsætter selvfølgeligt, at man i fornødent omfang behersker det franske sprog. Meget tyder derfor på, at det, som advokatfirmaet Francis Lefebvre vil blive anmodet om, er at komme med en eller anden form for fremtidsmusik om hvorvidt der en gang i fremtiden vil kunne ske en skærpelse af den franske beskatning af danske pensioner, således at man kan retfærdiggøre de oplysninger, som man gav på generalforsamlingen. Og i dette spørgsmål er advokatfirmaet ikke større eksperter end enhver anden. Tværtimod vil en sådan undersøgelse kunne være farlig for de danske pensionister i Frankrig, idet man på denne måde får rodet op i dette spørgsmål, og oven i købet ved en retslig udtalelse på fransk, som embedsmændene i Finansministeriet vil kunne læse direkte, og dette i et spørgsmål, som de danske pensionister i Frankrig nok ville være bedst tjent med, at man lod være med at røre ved overhovedet. Og det er da ikke udelukket, at der kan ske skattestigninger på pensioner i Frankrig. Frankrig har i disse år meget store underskud på statens regnskab efter finanskrisen, og dette underskud ønsker regeringen gradvist at bringe indenfor tålelige normer. På finansloven for 2011 er der således sket en række mindre justeringer af skattesatserne med henblik på at bringe statens underskud ned på 6 % af BNP i år, og denne proces ventes at fortsætte. Derfor kan der også i de kommende år ske gradvise stigninger i de franske skatter, og dette vil selvfølgelig også få indflydelse på beskatningen i Frankrig af pensioner generelt. Men først og fremmest udvider man i disse år området for beskatning med de sociale skatter, prélèvements sociaux, for at komme det store underskud på de sociale udgifter i Frankrig til livs. 11

12 Men dertil kommer, at man i det franske Finansministerium ganske udmærket er klar over, at der i Frankrig bor et antal danske pensionister, som ikke betaler skat eller betaler meget lidt skat til Frankrig af deres danske pensioner. Og den megen opmærksomhed, der har været omkring opsigelsen af den dansk-franske dobbeltbeskatningsoverenskomst har naturligvis også ført med sig, at de franske myndigheder gang på gang er blevet gjort opmærksomme på dette forhold. De danske livslange pensioner beskattes i Frankrig på samme måde som pensioner som er optjent i Frankrig, og for så vidt angår disse pensioner skal man næppe være urolig for at der kan ske voldsomme ændringer. Men når det gælder de danske privattegnede ratepensioner, der ikke har været led i et ansættelsesforhold, har disse i særdeleshed gjort sig bemærkede ved at være undergivet en meget lav beskatning eller under særlige betingelser at være helt skattefrie i Frankrig. Det er da også disse ratepensioner, som man fra dansk side gang på gang har henvist til, når man har gjort opmærksom på, at beskatningen af pensioner i Frankrig er meget lav. Der er tale om et skattehul i den franske lovgivning. Der har aldrig i Frankrig været noget ønske om at de danske privattegnede ratepensioner skulle være undergivet en så meget lavere beskatning end andre pensioner, og når dette i det hele taget er tilfældet, så skyldes det, at disse ratepensioner ved nogle konkrete afgørelser er blevet fortolket til ikke at være pensioner i Frankrig men at høre ind under nogle særlige opsparingsformer, som var særligt fremherskende i 1960-erne og 1970-erne, og som dengang blev gjort skattefrie for at gavne opsparingen. Den meget lave beskatning grunder sig derfor på nogle konkrete fortolkninger i Frankrig og ikke på deciderede lovbestemmelser. Det har derfor aldrig været meningen fra myndighedernes side, at de danske privattegnede ratepensioner skulle være helt eller næsten skattefrie i Frankrig, og derfor kan det meget vel tænkes, at man på et tidspunkt beslutter, at nu har de skattefri eller næsten skattefri danske ratepensioner fået et tilstrækkeligt stort omfang, og at man derfor lukker for dette hul i den franske skattelovgivning og i stedet gennemfører en form for beskatning af de danske ratepensioner, som i højere grad svarer til den beskatning, som man har af andre pensioner i Frankrig. Og tidspunktet, hvor man i forvejen står overfor at skulle nedbringe underskuddet på de offentlige budgetter, kan være det rette til at gennemføre en sådan stramning af beskatningen. Det kan f. eks. ske i forbindelse med gennemførelse af en ny finanslov for Frankrig. Derfor tjener det de danske pensionister bedst, at man går så stille med dørene som overhovedet muligt med hensyn til den meget lave franske beskatning af de danske ratepensioner. Jo mere man gør opmærksom på deres eksistens, desto større er risikoen for, at der sker et indgreb, som lukker for dette skattehul. Det er derfor en farlig vej, som Club Danois nu har begivet sig ind på ved at forsøge at skabe blæst omkring den franske beskatning af de danske pensioner. Specielt når man i Finansministeriet udtaler, at der ikke for øjeblikket er tiltænkt nogen øget beskatning af de danske pensioner bortset fra kapitalpensioner og andre pensioner, der udbetales som et engangsbeløb. Det kan være startskuddet til, at der rettes ny opmærksomhed omkring den lave franske beskatning af de privattegnede danske ratepensioner. Club Danois kan derved være medvirkende til, at der sættes en udvikling i gang, som det ikke senere er muligt at standse. 12

13 Modtagere af danske livsvarige pensioner har næppe grund til at nære nogen som helst frygt for, at beskatningen af deres pensioner skal undergå væsentlige forandringer i Frankrig. Men modtagere af tidsbegrænsede privattegnede pensioner så som ratepensioner har nok en ganske god grund til at nære frygt for, at det som Club Danois nu er i gang med at få sat i værk, på sigt vil kunne medføre en omlægning af beskatningen af deres pensioner i Frankrig, således at de kommer ud for at skulle betale højere skat af disse på et tidspunkt ud i fremtiden. Henvendelse til Skats juridiske afdeling Som bilag til dette nummer af ORIENTERING om franske forhold har jeg vedlagt en henvendelse til Skats juridiske afdeling, hvor jeg opfordrer til, at man drager omsorg for at finde frem til en løsning, så pensionsmodtagere i Frankrig og Spanien undgår at skulle rette deres danske selvangivelser med et fradrag svarende til den danske skat af pensionerne. Husk at give meddelelse om ny adresse Jeg har måttet slette nogle af mine abonnenter fra mit register, fordi jeg ikke længere kan komme i forbindelse med dem. Formentlig har de fået ny adresse. Derfor skal jeg bede om, at man er opmærksom på at oplyse det til mig på hvis man får ny adresse. Med venlig hilsen Klaus Vilner Orientering om franske forhold er et uafhængigt informationsbrev, som udsendes efter behov. Jeg vil deri forsøge at belyse emner, som kan have generel interesse for danskere, der bor i Frankrig. Informationsbrevet sendes gratis og uden forpligtelser af nogen som helst art som til enhver, der fremsætter anmodning derom på Desuden offentliggøres det på Danskere i Toulouse s hjemmeside Ønsker man at afmelde informationsbrevet, bedes dette meddelt på samme adresse. Indholdet må ikke betragtes som individuel rådgivning, og selvom det tilstræbes at oplysningerne er rigtige, påtager jeg mig intet ansvar for urigtige, ufuldstændige eller manglende oplysninger. Enhver, der modtager orienteringen, er velkommen til at komme med supplerende oplysninger, med synspunkter eller med kommentarer til de emner, der behandles i informationsbrevet, eller med ønsker om emner, som ønskes belyst. 13

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 1.

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 1. ORIENTERING om franske forhold Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i Département du Var Nummer 1. Februar 2012 Kære læsere. Hermed udsender jeg det første nummer af den særlige afdeling af mit nyhedsbrev

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Fra nytår kan man blive fritaget for betaling af PAL-skat af sine pensionsordninger

ORIENTERING. om franske forhold. Fra nytår kan man blive fritaget for betaling af PAL-skat af sine pensionsordninger ORIENTERING om franske forhold November 2009 Fra nytår kan man blive fritaget for betaling af PAL-skat af sine pensionsordninger Det politiske forlig, som i sommeren 2007 åbnede op for, at regeringen kunne

Læs mere

Nye regler på vej i Frankrig til ophævelse af dobbeltbeskatning af indtægter fra Danmark

Nye regler på vej i Frankrig til ophævelse af dobbeltbeskatning af indtægter fra Danmark ORIENTERING om franske forhold Oktober 2009 Velkomst og præsentation Hermed vil jeg gerne byde nye læsere velkommen som abonnenter på ORIENTERING om franske forhold. Denne orientering er et uafhængigt

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Ekstraudgave

ORIENTERING. om franske forhold. Ekstraudgave ORIENTERING om franske forhold Ekstraudgave November 2011 Den ny forskudsopgørelse er udsendt fra Skat i Danmark Skat i Danmark har for nylig udsendt den ny forskudsopgørelse for året 2012 til de skatteydere,

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Hvor længe må man opholde sig i Danmark, når man bor i Frankrig?

ORIENTERING. om franske forhold. Hvor længe må man opholde sig i Danmark, når man bor i Frankrig? ORIENTERING om franske forhold December 2009 Hvor længe må man opholde sig i Danmark, når man bor i Frankrig? Der har i den seneste tid været en del skriverier om, hvor længe man må opholde sig i Danmark,

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Ekstraudgave. Skat i Danmark har nu offentliggjort årsopgørelserne for skatteåret 2011

ORIENTERING. om franske forhold. Ekstraudgave. Skat i Danmark har nu offentliggjort årsopgørelserne for skatteåret 2011 ORIENTERING om franske forhold Ekstraudgave Marts 2012 Skat i Danmark har nu offentliggjort årsopgørelserne for skatteåret 2011 Det danske skattevæsen offentliggjorde mandag den 5. marts i år årsopgørelserne

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. De nye franske regler om ophævelse af dobbeltbeskatning er på ny forsinkede

ORIENTERING. om franske forhold. De nye franske regler om ophævelse af dobbeltbeskatning er på ny forsinkede ORIENTERING om franske forhold April 2010 De nye franske regler om ophævelse af dobbeltbeskatning er på ny forsinkede I marts-nummeret af ORIENTERING om franske forhold oplyste jeg, at de nye regler, som

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Hvor længe må man opholde sig i Danmark, når man bor i Frankrig?

ORIENTERING. om franske forhold. Hvor længe må man opholde sig i Danmark, når man bor i Frankrig? ORIENTERING om franske forhold Januar 2014 Hvor længe må man opholde sig i Danmark, når man bor i Frankrig? Som led i sin indsatsplan for at få personer, der har en bopæl i udlandet, men som reelt bor

Læs mere

Skatteudvalget 2010-11 L 122 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget 2010-11 L 122 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2010-11 L 122 Bilag 1 Offentligt Klaus Vilner telefon nummer : +33 5 65 99 38 21 Pallies le Bourg telefax nummer : +33 5 65 99 38 21 F-12540 Le Clapier e-mail: Klaus.Vilner@wanadoo.fr France

Læs mere

Det bliver nemmere at være sommerhusejer også skattemæssigt.

Det bliver nemmere at være sommerhusejer også skattemæssigt. - 1 Det bliver nemmere at være sommerhusejer også skattemæssigt. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et flertal i Folketinget er parat til at give pensionister mulighed for at benytte et sommerhus

Læs mere

Udlandsdanskere og pensionistreglen om sommerhuse

Udlandsdanskere og pensionistreglen om sommerhuse - 1 Udlandsdanskere og pensionistreglen om sommerhuse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med virkning fra 15. juni 2017 har pensionister ret til at anvende sommerhuse i Danmark som helårsbolig

Læs mere

Samrådsspørgsmål L 125, A:

Samrådsspørgsmål L 125, A: Skatteudvalget L 125 - Bilag 53 Offentligt Side 1 af 12 Talepunkter til besvarelse af samrådsspørgsmål L 125, A, B, C vedrørende overgangsreglerne for Frankrig/Spanien i Skatteudvalget den 1. april 2009

Læs mere

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 17. december 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 SKATTEFRI FRAFLYTNING TIL FRANKRIG Den bindende forhåndsbesked fra Ligningsrådet om at kunne flytte skattefrit til Frankrig afdækker et

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 8.

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 8. ORIENTERING om franske forhold Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i Département du Var Nummer 8. Maj 2014 Kære læsere I tidligere numre af den særlige afdeling vedrørende skatteproblemer i Département

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 7.

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 7. ORIENTERING om franske forhold Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i Département du Var Nummer 7. Marts 2014 Kære læsere I nummer 5 og 6 af den særlige afdeling vedrørende skatteproblemer i Département

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold Januar 2010 Hvad er udsigterne til at der kan indgås nye dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og Frankrig henholdsvis Spanien? Den 10. juni 2008 opsagde den danske

Læs mere

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien 2007/2 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-611-0004 Fremsat den 28. november 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Hermed sendes i 5 eksemplarer bemærkninger til henvendelser af 5., 7., 8. og 14. december 2007 fra Klaus Vilner. (L 13 bilag 29, 33, 36 og 39)

Hermed sendes i 5 eksemplarer bemærkninger til henvendelser af 5., 7., 8. og 14. december 2007 fra Klaus Vilner. (L 13 bilag 29, 33, 36 og 39) J.nr. 2007-611-0004 Dato: 20. december 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 13- Forslag til Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 6.

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 6. ORIENTERING om franske forhold Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i Département du Var Nummer 6. Januar 2014 Kære læsere I nummer 5 fra december 2013 af den særlige afdeling vedrørende skatteproblemer

Læs mere

Tjenestemandspensionister i Frankrig

Tjenestemandspensionister i Frankrig - 1 Tjenestemandspensionister i Frankrig Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en lovændring fra 3. marts 2011 kan danskere bosat i Frankrig opnå skattelempelser af visse indkomster fra Danmark.

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold November 2010 Kære Læsere, Selvom det ikke er ret lang tid siden jeg udsendte det seneste nummer af ORIENTERING om franske forhold for oktober måned 2010, har jeg besluttet

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold April 2013 Refusion af udbytteskat af danske aktier og investeringsbeviser Virksomhederne har generelt set givet pæne overskud i det seneste regnskabsår, og nu giver det

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 2.

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 2. ORIENTERING om franske forhold Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i Département du Var Nummer 2. Juni 2012 Jeg har tidligere i mine nyhedsbreve ORIENTERING om franske forhold beskrevet hvorledes

Læs mere

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-611-0043 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 122 Folketinget 2010-11 Fremsat den 26. januar 2011 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem

Læs mere

Subjektiv skattepligt kildeskattelovens 7 - kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende SKM2012.311.LSR

Subjektiv skattepligt kildeskattelovens 7 - kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende SKM2012.311.LSR Subjektiv skattepligt kildeskattelovens 7 - kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende SKM2012.311.LSR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Landsskatteretten tiltrådte

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 5.

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 5. ORIENTERING om franske forhold Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i Département du Var Nummer 5. December 2013 Kære læsere Så er der nyt vedrørende den særlige skattesituation i département du

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

Udlandsdanskere i Danmark

Udlandsdanskere i Danmark - 1 Udlandsdanskere i Danmark Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet har den 26. april 2011 truffet afgørelse i en sag om skattepligt til Danmark for en udlandsdansker med nær familie

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Indberetning af indtægter fra Danmark på den franske selvangivelse

ORIENTERING. om franske forhold. Indberetning af indtægter fra Danmark på den franske selvangivelse ORIENTERING om franske forhold Maj 2012 Indberetning af indtægter fra Danmark på den franske selvangivelse Den franske selvangivelse er udsendt til skatteyderne i begyndelsen af maj måned, og den skal

Læs mere

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P UDLAND OG MP MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Telefon +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk www.mppension.dk Udland og MP

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold Juni 2012 Dobbeltbeskatningssituationen mellem Danmark og Frankrig Forhandlingssituationen mellem Danmark og Frankrig om en ny dobbeltbeskatningsoverenskomst er efterhånden

Læs mere

PwC services for AU-ansatte 14. april 2016 Revision. Skat. Rådgivning.

PwC services for AU-ansatte 14. april 2016 Revision. Skat. Rådgivning. www.pwc.dk services for AU-ansatte Revision. Skat. Rådgivning. Kontaktpersoner ved Janni Henriksen Manager +45 8932 0051 jhe@pwc.dk Diana Østgård Assistant Manager +45 8932 0016 ddo@pwc.dk Jette Øvlisen

Læs mere

Skattefælden klapper for pensionister med bopæl i udlandet og sommerhus i Danmark.

Skattefælden klapper for pensionister med bopæl i udlandet og sommerhus i Danmark. - 1 Skattefælden klapper for pensionister med bopæl i udlandet og sommerhus i Danmark. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Udlandsdanskere med helårsbolig eller sommerhus i Danmark har gennem

Læs mere

Fraflytningsbeskatning aktier - efterfølgende overdragelse til ægtefælle - SKM2015.314.SR

Fraflytningsbeskatning aktier - efterfølgende overdragelse til ægtefælle - SKM2015.314.SR - 1 Fraflytningsbeskatning aktier - efterfølgende overdragelse til ægtefælle - SKM2015.314.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet tilkendegav ved et bindende svar af 28/4 2015, at

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom

Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom - 1 Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I disse krisetider sker det ofte, at fast ejendom må sælges med tab. Der opstår derfor spørgsmålet om,

Læs mere

Pensionister bosiddende i udlandet kan havne i skattefælde, hvis de har sommerhus i Danmark

Pensionister bosiddende i udlandet kan havne i skattefælde, hvis de har sommerhus i Danmark - 1 Pensionister bosiddende i udlandet kan havne i skattefælde, hvis de har sommerhus i Danmark Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Pensionister, der er emigreret til sydlige himmelstrøg, og

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 3.

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 3. ORIENTERING om franske forhold Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i Département du Var Nummer 3. Alle mine læsere ønskes hermed en Glædelig Jul og et Godt Nytår December 2012 Kære Læsere Fredag

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold April 2011 Danmark og Frankrig er blevet indklaget for Europa Kommissionen for overtrædelse af reglerne indenfor EU ved at dobbeltbeskatte pensionister, der modtager pension

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. Lægernes Pension pensionskassen for læger 01.01.2017 11/10 Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Hermed udsender jeg februarnummeret af ORIENTERING om franske forhold.

ORIENTERING. om franske forhold. Hermed udsender jeg februarnummeret af ORIENTERING om franske forhold. ORIENTERING om franske forhold Februar 2011 Kære læsere, Hermed udsender jeg februarnummeret af ORIENTERING om franske forhold. Nyhedsbrevet udsendes nu til over et tusinde abonnenter hovedsageligt i Frankrig,

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/04 26.02.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst 2014/1 LSF 75 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0188011 Fremsat den 19. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht)

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. L 13 Forslag til lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Folketinget - Skatteudvalget. L 13 Forslag til lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster Skatteudvalget (2. samling) L 13 - Bilag 65 Offentligt J.nr. 2007-611-0004 Dato: 8. januar 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 13 Forslag til lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

L 187 - forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven

L 187 - forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven Skatteudvalget (2. samling) L 187 - Svar på Spørgsmål 10 Offentligt j.nr. 08-118489 Dato : 22. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg L 187 - forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

Lederne Bornholm. Fyraftensmøde om efterløn. 2. november 2010. Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese

Lederne Bornholm. Fyraftensmøde om efterløn. 2. november 2010. Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese Lederne Bornholm Fyraftensmøde om efterløn 2. november 2010 Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 1. Hvad er efterløn 2. Ret til den fleksible efterløn 3. Efterlønsbevis 4. 2 års regel

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 54 af 10. november 2005. /Ivar Nordland

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 54 af 10. november 2005. /Ivar Nordland Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 54 Offentligt J.nr. 2005-418-0272 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 54 af 10. november 2005. (Alm. del). Kristian Jensen

Læs mere

Skal forældrekøb (og lighedsprincippet) afskaffes?

Skal forældrekøb (og lighedsprincippet) afskaffes? - 1 Skal forældrekøb (og lighedsprincippet) afskaffes? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Medierne har i den forløbne uge beskæftiget sig med forældrekøb. Det er herunder særligt anført, at

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 Denne pjece henvender sig til dig, der har en kapitalpension i et pengeinstitut,

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

Velfærdspakken Basis og Velfærdspakken Ekstra. pensionsordninger med indbygget tryghed

Velfærdspakken Basis og Velfærdspakken Ekstra. pensionsordninger med indbygget tryghed Velfærdspakken Basis og Velfærdspakken Ekstra pensionsordninger med indbygget tryghed Selvstændige sparer op hos Pension For Selvstændige Pension For Selvstændige (PFS) er etableret for at give dig adgang

Læs mere

SKATTEPJECE. Hovedsponsor:

SKATTEPJECE. Hovedsponsor: SKATTEPJECE Hovedsponsor: 1 INDHOLD FORORD 3 KLUBBEN EJER BANEN 4 KLUBBEN LEJER BANEN AF TREDJEMAND 5 KLUBBEN EJER BANEN GENNEM ET SELSKAB 5 KLUBBEN LEJER BANEN AF TREDJEMAND (MED AKTIEKØB/SPILLECERTIFIKAT)

Læs mere

Stephen Kinnock og spørgsmålet om beskatning i Danmark

Stephen Kinnock og spørgsmålet om beskatning i Danmark 1 Stephen Kinnock og spørgsmålet om beskatning i Danmark Dette notat er udfærdiget på B.T. som substansnotat forud for og i forbindelse med lanceringen af artikler om Stephen Kinnocks skatteforhold. Spørgsmål

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Indberetning af indtægter fra Danmark på den franske selvangivelse

ORIENTERING. om franske forhold. Indberetning af indtægter fra Danmark på den franske selvangivelse ORIENTERING om franske forhold Maj 2013 Indberetning af indtægter fra Danmark på den franske selvangivelse Den franske selvangivelse skal i år indsendes til ens skattecenter noget tidligere end det har

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Således skal danske indtægter indberettes på den franske selvangivelse

ORIENTERING. om franske forhold. Således skal danske indtægter indberettes på den franske selvangivelse ORIENTERING om franske forhold Maj 2010 Således skal danske indtægter indberettes på den franske selvangivelse Den franske selvangivelse er nu udsendt til skatteyderne, og den skal afleveres på papir i

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Udlejning af ejerboligen

Udlejning af ejerboligen - 1 Udlejning af ejerboligen Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Flere læsere har fremsendt spørgsmål om udlejning af ejerboliger, som ikke har kunnet sælges på et kriseramt boligmarked. Jeg

Læs mere

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år En livsvarig livrente er en skattebegunstiget opsparing, der kan give dig en månedlig indtægt, fra du går på pension og resten af dit liv. Til forskel fra de fleste andre pensioner kan du oprette en livsvarig

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Indtræden af skattepligt for personer, der har eller erhverver bopæl her i landet - afgrænsning af forudsætning om kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende - SKM2011.300.SR Af

Læs mere

PFS Pension for Selvstændige Velfærdspakke Flex

PFS Pension for Selvstændige Velfærdspakke Flex PFS Pension for Selvstændige Velfærdspakke Flex Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Pension for Selvstændige (PFS) er de selvstændigt erhvervsdrivendes egen pensionsordning. Pensionsordningen

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K. Att. Formand Niels Helveg Petersen 6.8.2009. Kære Niels Helveg Petersen,

Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K. Att. Formand Niels Helveg Petersen 6.8.2009. Kære Niels Helveg Petersen, Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 378 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K Att. Formand Niels Helveg Petersen HANNE MAGNUSSEN ADVOKAT (H) HM@MAZANTI.DK TEL

Læs mere

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr.

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr. Nye love vedtaget Den 21. december 2011 vedtog Folketinget en række love, der har betydning for din pension. Lovene medfører bl.a. reduktion af fradragsloftet for indbetaling til ratepension, fjernelse

Læs mere

Kildeskattelovens 7 indtræden af skattepligt ved tilflytning

Kildeskattelovens 7 indtræden af skattepligt ved tilflytning - 1 Kildeskattelovens 7 indtræden af skattepligt ved tilflytning SKM2011. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har i SKM2011.673.SKAT offentliggjort en kommentar til Skatterådets

Læs mere

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Hvem kan købe Velfærdspakkerne?... det kan alle virksomhedsejere og deres ægtefælle eller samlever samt alle ledende medarbejdere i virksomheden. Du skal oprette

Læs mere

MedleM som selvstændig

MedleM som selvstændig Medlem som selvstændig I denne pjece kan du få et overblik over de regler, som gælder, når du er arbejdsløshedsforsikret som selvstændig. Hvis du er i tvivl om dine rettigheder, pligter og muligheder,

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE EFTERLØN, REGLER OG FOLKEPENSIONSALDER Årgang 1956, 1. halvår Efterlønsalder, folkepensionsalder

Læs mere

Velfærdspakkerne BASIS, EKSTRA og FLEX

Velfærdspakkerne BASIS, EKSTRA og FLEX Velfærdspakkerne BASIS, EKSTRA og FLEX Selvstændige sparer op hos Pension for Selvstændige Pension for Selvstændige (PFS) er etableret af Håndværksrådet, TEKNIQ og Dansk Byggeri for at give dig adgang

Læs mere

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger:

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger: Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K js@skat.dk Deres j.nr. 12-0181424 og 12-0173537 Høringssvar Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indberetningspligter m.v. efter skattekontrolloven

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/06 31.08.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Skat i Danmark offentliggør årsopgørelserne for skatteåret 2012 den 4. marts

ORIENTERING. om franske forhold. Skat i Danmark offentliggør årsopgørelserne for skatteåret 2012 den 4. marts ORIENTERING om franske forhold Februar 2013 Skat i Danmark offentliggør årsopgørelserne for skatteåret 2012 den 4. marts Det danske skattevæsen offentliggør mandag den 4. marts i år årsopgørelserne for

Læs mere

Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt

Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt Skatteudvalget Til Skatteministeriet Departementet Formand: Jesper Kiholm Skattecenter Tønder Pioner Allé 1 6270 Tønder Telefon: 72 38 94 68 E-mail:

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation 2012 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk E-mail: postmester@udligningskontoret.dk

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold August 2010 Den franske instruktion til lempelse af dobbeltbeskatning af indtægter fra Danmark er nu udsendt, men lempelsen omfatter ikke pensionsindtægter fra Danmark Instruktionens

Læs mere

Forudsætninger for Behovsguiden

Forudsætninger for Behovsguiden Forudsætninger for Behovsguiden Med Behovsguiden vil give dig et kvalificeret bud på dit pensionsbehov: Dit behov for opsparing, når du går på pension så du kan opretholde din livsstil Dit og din families

Læs mere

Efterlønsordningens Faldgruber

Efterlønsordningens Faldgruber Efterlønsordningens Faldgruber Velkommen til arrangement med Lederne København Nord Tirsdag den 6. oktober 2009 Oplægsholdere Ulrik Frese & Brian Kjøller fra Team Efterløn 1 EFTERLØN 1. Hvad er efterløn

Læs mere

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor.

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Skattelovforslag Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Ratepensioner og ophørende livrenter Det gældende loft på 100.000 kr. for

Læs mere

Salg af det udenlandske sommerhus

Salg af det udenlandske sommerhus - 1 Salg af det udenlandske sommerhus Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et lukrativt salg af en fritidsbolig i England blev for nylig til en økonomisk gyser for den danske ejer. Ejeren blev

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold Oktober 2010 ORIENTERING om franske forhold har et års jubilæum ORIENTERING om franske forhold har nu eksisteret i et år, idet jeg i oktober 2009 omdannede et tidligere privat

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation Indkomstår 2013 Indkomståret 2013 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk

Læs mere

i forhold til pensionsopsparing

i forhold til pensionsopsparing Fakta om skattereformen i forhold til pensionsopsparing WWW.ALM BRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Ny skatteaftale Regeringen har vedtaget den såkaldte Forårspakke 2.0. med nye regler på skatteområdet. Forårspakken

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

Fraflytning sikkerhedsstillelse - betryggende sikkerhed - sikkerhed for avanceskat og udbytteskat vedrørende unoterede anparter - SKM SANST.

Fraflytning sikkerhedsstillelse - betryggende sikkerhed - sikkerhed for avanceskat og udbytteskat vedrørende unoterede anparter - SKM SANST. - 1 Fraflytning sikkerhedsstillelse - betryggende sikkerhed - sikkerhed for avanceskat og udbytteskat vedrørende unoterede anparter - SKM2016.191.SANST. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteankestyrelsen

Læs mere

Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.

Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v. - 1 Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Efter ejendomsværdiskatteloven skal en boligejer betale ejendomsværdiskat af enhver helårsbolig, sommerhus m.v.,

Læs mere

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00 Finanstilsynets vejledning af 12. april 2008 om afvikling af investeringsforeninger, specialforeninger, hedgeforeninger, professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger og afdelinger heraf efter

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold September 2012 Kære Læsere Jeg plejer hver sommer at holde lidt ferie med hensyn til udgivelsen af mit orienteringsbrev, således at det ikke udkommer i en af sommermånederne.

Læs mere

Velkommen til pensionsmøde

Velkommen til pensionsmøde Velkommen til pensionsmøde Man kunne jo spørge sig selv. Hvorfor spare op til pension i en pensionskasse? Hvorfor sparer jeg op til pension? (Forventninger til levestandard, velfærdsreform, vi bliver ældre

Læs mere

Dags dato har man herfra tilskrevet Kommunens forvaltninger således:

Dags dato har man herfra tilskrevet Kommunens forvaltninger således: Dato: 9. november 1999 J.nr.: 2.02.006.pa.001/99 Cirkulære nr.: 28/99 Dags dato har man herfra tilskrevet Kommunens forvaltninger således: 1. Indledning Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og

Læs mere

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge)

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) Side 1 Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) 1. Indledning Med virkning for optjeningsåret 2002, dvs. ferieåret 2003/2004, er Ferieloven ændret. Den kommunale ferieaftale er ligeledes

Læs mere

Beskatning ved salg af flexboliger. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.

Beskatning ved salg af flexboliger. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v. - 1 Beskatning ved salg af flexboliger Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog sidste år særlige regler om flexboliger. Med en flexboligtilladelse fra kommunen er det muligt at

Læs mere

Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM SR.

Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM SR. - 1 Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM2013.113.SR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet antog i sagen SKM2013.113.SR,

Læs mere

Forældrekøb efterfølgende afståelse

Forældrekøb efterfølgende afståelse - 1 Forældrekøb efterfølgende afståelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Køb af bolig til familiemedlemmer eller andre nærtstående er efterhånden blevet udbredt. Typisk er der tale om forældrekøb,

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

SELVSTÆNDIG BIBESKÆFTIGELSE

SELVSTÆNDIG BIBESKÆFTIGELSE SELVSTÆNDIG BIBESKÆFTIGELSE Denne pjece fortæller om muligheden for at få dagpenge samtidig med, at man driver selvstændig bibeskæftigelse. Her er en kort gennemgang af nogle af de vigtigste forhold. Kontakt

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 20.4.2012 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0302/2009 af Eugenia Ioan, tysk statsborger, om tab på grund af valutakurserne i forbindelse med

Læs mere

Notat. Beslutningsforslag om sociale og arbejdsmæssige klausuler i Aarhus Kommune

Notat. Beslutningsforslag om sociale og arbejdsmæssige klausuler i Aarhus Kommune Notat Emne: Besvarelse af spørgsmål stillet på byrådsmødet d. 8. maj 2013 Til: Magistraten Den 30. september 2013 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Beslutningsforslag om sociale og arbejdsmæssige klausuler

Læs mere